DD122 CLASSIC MK5 DD122EE CLASSIC MK5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DD122 CLASSIC MK5 DD122EE CLASSIC MK5"

Transkript

1 EU DD122 CLASSIC MK5 DD122EE CLASSIC MK5 FOR FLERE SPRÅK, VENNLIGST BESØK :

2 VELKOMMEN Takk og gratulerer med valget av en EcoAir-avfukter som skal hjelpe deg å forbedre lu kvaliteten i hjemmet di!. På innsiden finner du mange nyge &ps om hvordan du kan bruke og vedlikeholde avfukteren effek&vt. Med li! forebyggende arbeid kan du spare penger og forlenge leve&den &l avfukteren. Formålet med avfukteren er å *erne overflødig fuk&ghet i lu en ved å registrere fuk&ghetsnivået i rommet. En avfukter bekjemper husholdningsfukt, mugg og jordslag ved å holde fuk&gheten innenfor anbefalte nivåer. Avfuktere kan bidra &l å redusere symptomer på astma, allergi og andre lu veis helsemessige forhold. De kan også brukes &l å tørke tøy raskere og å kontrollere fuktbaserte skader (for eksempel i kjølvannet av flom, lekkasjer eller fukt fra grunnen) på verdifulle eiendeler og møbler. FUKTIGHETSGUIDE Det vil all&d være vanndamp i lu en. Vanndamp (eller allment kjent som fukt) i lu en måles i % rela&v fuk&ghet (RF). Rela&v fuk&ghet er forholdet mellom den fak&ske mengden av vanndamp i lu en og mengden den kan holde når me!et og u!rykt i prosenter. For mye eller for lite fuk&ghet i hjemmet kan være usunt og ubehagelig. Det op&male fuk&ghetsnivået er mellom 40 % og 60 % (RF), det er der vi føler oss mest komfortable. FOR TØRR BEHAGELIG FOR VÅT LAV FUKTIGHET Lav lu fuk&ghet innendørs forårsaker overflødig tørrhet som kan utløse hudirritasjoner som eksem, sprukken hud og tørr nese. Det kan også skade eiendeler, som for eksempel tremøbler, musikkinstrumenter og kunstverk ved å tørke det ut for mye. HØY FUKTIGHET Høy lu fuk&ghet innendørs fører &l fuk&g og kondens. Fuk&ghet som oppstår av kondens kan skade murpuss, tapet, møbler, kjøretøy, tømmervinduer, dører og klær. Det kan være skadelig for helsen vår når bakterier trives og forårsaker dannelse av mugg og sopp. OPPRETTHOLDE TRYGGE FUKTIGHETSNIVÅER Det er vik&g å oppre!holde en konsistent fuk&ghetsgrad for å bevare møbler, malerier, dør- og vinduskarmer. Høy fuk&ghet fører &l hevelse, korrosjon, oppmykning av lim og maling. Lav lu fuk&ghet forårsaker krymping, sprekker, fordreining av treflater og hull i fuger, dører og vinduer. Hyppige endringer i fuk&ghetsnivåer kan fremskynde skader på eiendom og eiendeler. KONDENSERING Dess varmere lu en er, dess mer fuk&ghet kan lu en holde på, mer enn kaldere lu. Så, når lu en inne i huset blir kaldere, blir fuk&ghetsinnholdet i lu en me!et. Den blir tyngre og resulterer i fuk&ghetskonsentrasjon på de kaldeste delene av huset, spesielt på vinduer, badespeil og vegger. De!e er kondensering forårsaket av en plutselig øking i fuk&ghet, matlaging, dusjing, tørking av klær, u&lstrekkelig ven&lasjon og dårlig varmeisolering. Kondensering forsvinner ikke umiddelbart selv med avfukteren på. Der overdreven kondensering vises for eksempel på vinduene, kan det være lurt å åpne vinduene i noen minu!er for å fordrive overflødig fuk&ghet. Det vil ta en stund for kondenseringen å generelt øke lu fuk&gheten i rommet. Når lu fuk&gheten i rommet rundt avfukteren økes over nivået du har sa! på avfukteren, vil den se!e igang avfuk&ngsprosessen. EcoAir 2 Alle regheter forbeholdt

3 TASTEFUNKSJONER KONTROLLPANEL Power-tast - Skrur enheten ON/OFF (AV/PÅ). 2. Dry Mode (Tørkemodus)- Velg AUTO eller ECONOMY (SPAREMODUS) eller HI (HØY)- inns&llinger. 3. Laundry Mode (Vaskemodus) - Velg NORMAL eller TURBO -modus. 4. Louvre Se6ng Control Key (inns8llinger for sjalusispjeld) - Velg UP (OPP) FRONT (FORSIDE) WIDE (BRED) eller HOLD. 5. Timer Key (8dsur) - Velg 2 eller 4 eller 8 &mers &dsinns&lling på. 6. Ioniser Key (ionisator) - Velg IONISER for renere lu. 7. Check Indicator (kontrollindikator) - Indikatoren lyser når enheten trenger din oppmerksomhet. 8. Water Full Indicator (vann fullt-indikator) - Indikatoren lyser når vannbeholderen er full eller feil installert. FORSIDE BAKSIDE EcoAir 3 Alle regheter forbeholdt

4 TRINN 1 - HVOR SKAL AVFUKTEREN PLASSERES? Sørg for at enheten er på trygg avstand fra en vegg eller møbler, vekk fra direkte sollys. TIPS: Plasser avfukteren i rommet med høyest fukt eller på et sentralt sted som en trappeavsats eller en korridor. Så lenge de innvendige dørene er åpne, vil overflødig fuk&ghet fra alle rom i huset migrere naturlig mot avfukteren og bli behandlet. HURTIGSTART TRINN 2 - FORSIKTIG - UNNGÅ Å BRUKE I Små trange områder dvs. bø!eko!, fyrrom, uven&lerte rom etc. I nærheten av varmekilder som varmeapparat, tørkemaskin, kokeapparat. Støvete steder, byggeplasser eller et industrielt miljø der par&kler kan te!e filter eller innvendige komponenter. De!e vil føre &l at enheten ikke fungerer, i &llegg &l å annullere garan&en din. TRINN 3 - ON/OFF (PÅ/AV) TIL DRIFTSEN- HET TRINN 5 - LAUNDRY MODE (VASKEMODUS) Avfukteren skal plasseres i stående posisjon på et jevnt underlag. Plugg enheten inn i hovedstrømskontakten. Trykk inn the ON/OFFknappen for å bruke enheten. Velg modus. (se trinn 4) Brukes &l å tørke klær. Apparatet vil kon&nuerlig tørke lu en før du by!er &l en av tørke-modusene. Det tar vanligvis 2-4 &mer å tørke klesvasken. Normal Turbo Bruk Normal klesvask-modus for å tørke tøyet på lav energisparedri. Tips: Brukes om sommeren. Bruk Turbo klesvask-modus for å tørke tøyet eller et veldig fuk&g rom på kort &d. Tips: Brukes om vintereren. TIPS: Unngå å bruke Klesvask-modusen &l normalt daglig bruk. Du kan bruke den &l å tørke svært fuk&ge rom i 2-3 dager, og dere!er by!e &l den anbefalte Economymodusen. TRINN 4 - DRY MODE (TØRKEMODUS) Auto Economy (Sparemodus) Hi (Høy) Velg defe for å holde rommet på et behagelig nivå Veksler automa&sk for å kontrollere fuk&gheten &l den når ca % rel. fukt. Op&maliserer energisparing og komfortable fuk&ghetsnivåer. Enheten avfukter i Economy (sparemodus) og i rolige omgivelser. Bruk denne modusen i en daglig normal husholdning når det ideelle fuk&ghetsnivået er nådd. Sterkt anbefalt for na!bruk. Velg Høy modus for å raskt kontrollere High (Høy) nivåer av lugfuk8ghet Apparatet bringer fuk&gheten ned &l ca 40 &l 45 % rela&v fuk&ghet for å raskt kontrollere problemområder. TRINN 6 - SWING MODE (SVINGEMODUS) Velg sving for Wide (Bred), Front (Forside) eller Up (Opp) e!er ønske. For å stoppe svingen, trykk inn Swing inn&l LED-en slukkes. Up (Opp) Front (Forside) Wide (Bred) Hold Det automa&ske sjalusispjeldet svinger oppover &l rundt 100 Det automa&ske sjalusispjeldet svinger forover &l rundt 50 Det automa&ske sjalusispjeldet svinger i bredden &l rundt 150 For å stoppe svingen, trykk inn Swing inn&l LED-en slukkes. EcoAir 4 Alle regheter forbeholdt

5 TRINN 6 KONTINUERLIG - 3D-SJALUSISPJELD HURTIGSTART TRINN 7 - TIMER (TIDSUR) Bred lugstrøm Roter &l WIDE (BRED)-posisjon Roter &l SPOT (PUNKT)-posisjon Trykk på "TIMER"-tasten for å velge ønsket kjøre&d 2 8mer Enheten vil automa&sk slå seg av ved slu!en av den valgte &dsperioden. Punkt lugstrøm 4 8mer LED-lysene indikerer gjenværende &d e!erhvert som &den telles ned. Merk: For å unngå skader må du ikke røre sjalusispjeldet mens det er i svingmodus. 8 8mer Hvis "TIMER" ikke er angi! (LED-lyset er av), vil enheten kjøre basert på hvilken modus du har valgt. TRINN 8 - IONISER (IONISATOR) Trykk inn "IONISER" (IONISATOR)-tasten for å slå ionisatoren AV eller PÅ. Når LED-en er på, frigjør enheten nega&ve ioner fra lu u!aket for å rense lu en. Nega&ve ioner har en normaliserende effekt på kroppen vår. De gir ideelle forhold for kroppen, gir bedre pust og avspenning. TIPS: Å slå på ionisatoren mens avfukteren er i dri vil effek&vt rense lu en med nega&ve ioner og filtrering av sølvioner. TRINN 9 - CHECK LIGHTS (KONTROLLYS) Water Full Indicator (Vann fullt -indikator) Check Indicator (Kontrolindikator) Lyser når vannbeholderen er full eller feil sa! inn. Filter må rengjøres. Avfukteren må avkjøles. Skru den av og la den stå i 30 minu!er, skru den dere!er på igjen. De!e er normalt. I forhold med lav fuk&ghet eller lav temperatur. Ved høye temperaturforhold over 40 C eller lav temperatur under 1 C TIPS: Når kontrollyset kommer på, *ern strømpluggen fra støpselet. Fly! enheten &l et annet rom e!er at den er avkjølt eller når forholdene &llater det, følg trinnene 1 og 3. NYTTIG INFORMASJON E!er å ha slå! avfukteren AV, vil vi en fortse!e å kjøre i to minu!er &l. De!e er en normal prosedyre, og bidrar &l å avkjøle og besky!e de interne komponentene. IKKE ta støpselet ut av s&kkontakten i løpet av disse to minu!ene, vent &l vi en har slu!et å kjøre. Når du først tar i bruk avfukteren vil den jobbe hardere for å redusere fuk&gheten i rommet &l den når det sa!e målet, dvs. ca % rela&v fuk&ghet (på Auto-modus), det er nå avfukteren produserer mest vann og trenger tømming o est. E!ersom rommet blir tørrere vil avfukteren samle mindre vann og vi en vil gå saktere. NYTTIG INFORMASJON Når du bruker avfukteren for første gang og dere!er regelmessig, vil du kanskje legge merke &l en lukt som kommer fra avfukteren. De!e er forårsaket av tørkemiddelelet Zeolite og er IKKE et tegn på feil på avfukteren, det er heller ikke skadelig for mennesker eller husdyr. Lukten vil reduseres gradvis, de!e er normalt. Ven&ler rommet om nødvendig for å redusere lukten. Zeolite absorberer lukt fra &ng som sigare!er, kosme&kk, hårspray, bygningsmaterialer og nye møbler, og når tørkemiddelet varmes opp slippes lukten ut i rommet. (Denne lukten har bli! beskrevet som en brent lukt eller en sur lukt). De!e er normalt og vil IKKE vare lenge, det er heller ikke et tegn på feil eller mangler. Når strømmen er &lbake e!er et strømbrudd, vil avfukteren fortse!e å operere på de valgte inns&llingene før strømbruddet. EcoAir 5 Alle regheter forbeholdt

6 TØMME VANNBEHOLDER TRINN 1 TRINN 2 TRINN 3 Trekk ut vannbeholderen Lø den opp med håndtaket Ta av dekselet TRINN 4 TRINN 5 TRINN 6 Hell ut vannet Se! dekselet og håndtaket &lbake på plass Se! inn vannbeholderen 1. Vann fullt-indikatoren lyser når vannbeholderen er full og enheten slu!er å fungere. 2. Ikke beveg enheten eller ta ut vannbeholderen mens avfukteren er i gang, vann kan lekke ut og forårsake skade på apparatet eller elektrisk støt. 3. La avfukteren stå i ca. 10 minu!er før du *erner vannbeholderen for å sikre at alt oppsamlet vann drypper ned i vannbeholderen. 4. For å *erne vannbeholderen, dra den forsik&g ut ved å ta tak i bunnen av beholderen og lø forsik&g i håndtaket. 5. Ta av dekselet på vannbeholderen, og hell ut vannet. Rengjør vannbeholderen, se! dekselet og håndtaket &lbake på plass. 6. Se! vannbeholderen &lbake på plass. MERK: Rengjør beholderen med rent vann hvis nødvendig. Ikke bruk vaskemiddel, løsemiddel, slipemiddel eller varmt vann for å unngå skade på avfukteren. Ikke ta ut eller påfør skade på flo!øren i vannbeholderen, ellers vil ikke avfukteren fungere ordentlig. Vann fullt-indikatoren vil lyse hvis vannbeholderen ikke er plassert i rik&g posisjon. Ikke vipp på avfukteren når du tar ut vannbeholderen. KONTINUERLIG DRENERING TRINN 1 TRINN 2 TRINN 3 Slange Utskiller Slange Det kan brukes en slange med en indre diameter på 12 mm for kon&nuerlig drenering: 1. Bruk en skrutrekker for å *erne utskilleren på baksiden. Fest slangen &l koblingen gjennom hullet på baksiden av avfukteren. 2. Slangen må føre &l et egnet avløp med helling nedover uten skarpe kanter. MERK: Sørg for at vannbeholderen er godt montert på plass før du se!er inn slangen. Sjekk at slangen er koblet fra før du *erner vannbeholderen. EcoAir 6 Alle regheter forbeholdt

7 VEDLIKEHOLD TRINN 1 - RENGJØRING AV FILTERET TRINN 2 - SKIFTE AV FILTER 1. Slå AV avfukteren og ta filteret ut av enheten. 2. Rengjør filteret med en børste eller støvsuger. (Vasking vil svekke filterets bakteriedrepende virkning). 3. Ski ut filteret og se! &lbake på plass. 4. Hvis filteret er dekket med støv, vil lu strømmen og ytelsen &l avfukteren bli berørt. Sjekk filteret regelmessig for å sikre at alt støvet er *ernet. Tips: Rengjør filteret hver annen uke for å holde lu en ren og forlenge leve&den &l avfukteren. Hyppigheten vil avhenge av dri sforholdene. For op&mal ytelse og av hygienekrav, anbefales det at filteret ski es hvert 1-2 år. Hyppigheten vil avhenge av dri sforhold og varighet. For å kjøpe et ny! filter kan du gå &l: TRINN 3 - RENGJØRING AV AVFUKTEREN TRINN 4 - OPPBEVARING AV AVFUKTEREN 1. Skru AV avfukteren, vent &l vi en stopper og ta kontakten ut av støpselet. 1. Skru av avfukteren, vent &l vi en stopper og ta kontakten ut av støpselet. 2. La avfukteren drenere i ca. e! døgn. Rengjør og tørk vannbeholderen. 2. Rengjør overflaten med en myk fuk&g klut. 3. Tørk godt med et håndkle e!er rengjøring. 4. Tøm vannbeholderen. La vannbeholderen dryppe fra seg og tørk den dere!er med en klut. Forsik8g: Ikke vask enheten eller dypp den i vann. La det ikke komme vann inn i lu inntaket eller u!aket. 3. Rengjør filteret og avfukteren. Dekk &l avfukteren for å hindre at den samler støv. Lagres stående på et tørt og kjølig sted. 4. Ikke utse! den for direkte sollys. EcoAir 7 Alle regheter forbeholdt

8 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSER LES ALLE INSTRUKSJONENE NØYE FØR DU TAR DEN I BRUK. ADVARSEL! Avfukteren er beregnet for privat og le! kontorbruk. All annen bruk er ikke anbefalt av produsenten og kan forårsake brann, elektrisk støt eller andre skader på personer eller eiendom. Ved bruk av elektriske apparater skal grunnleggende forholdsregler all8d følges: 1. Ikke bruk avfukteren hvis det finnes en skadet ledning eller plugg, eller e!er funksjonsfeil eller hvis den har falt ned eller bli! skadet på noen måte. Sørg for at avfukteren blir undersøkt og reparert av en autorisert tekniker. 2. Plasser all&d avfukteren i stående posisjon for å unngå skade. Plasser avfukteren på et jevnt underlag under dri. 3. Sørg for at husholdningsspenningen er den samme som for for avfukteren før du tar den i bruk. 4. Bruk avfukteren i romtemperatur på mellom 1 C og 40 C. 5. Kontroller at alle lu inntakene og -utløpene ikke er blokkerte eller &ldekket. Ikke s&kk fingre eller andre gjenstander inn i lu inntakene eller u!akene. 6. Ikke plasser enheten for nær gardiner eller andre gjenstander, hold en minimumsavstand på 40 cm. 7. Hold tøyet på trygg avstand fra avfukteren for å hindre at det drypper vann ned på avfukteren når du bruker "LAUNDRY" (VASKE)-modus &l å tørke våte klær. 8. Plasser aldri noe oppå avfukteren og ikke dekk den &l under bruk eller før den er avkjølt. 9. For å besky!e mot elektrisk støt, ikke senk eller spray avfukteren eller noen av delene i vann. 10. Koble aldri fra strømledningen uten å slå av avfukteren først. 11. Trekk all&d ut avfukteren fra strømforsyningen når den ikke er i bruk eller den fly!es. Slik kobler du avfukteren fra strømforsyningen, ta tak i pluggen og dra den ut av s&kkontakten. Dra aldri i ledningen. 12. Tøm all&d vannbeholderen før enheten se!es &l oppbevaring. 13. Nøye &lsyn er nødvendig når avfukteren brukes i nærvær av barn og kjæledyr. 14. Ikke legg strømledningen under tepper, eller dekk &l med ma!er eller løpere. Legg ledningene slik at de ikke er i områder der de kan utgjøre en fare for snubling. 15. Avfukteren må aldri brukes eller oppbevares i direkte sollys. 16. Reparasjoner må urøres av en autorisert tekniker, unnlatelse av å gjøre det kan føre &l skade på avfukteren eller skade på personer eller eiendom, og gjøre garan&en ugyldig. Bruk all&d originale reservedeler. 17. Unngå å bruke skjøteledning e!ersom de kan overopphetes og forårsake brannfare. 18. Bruk ikke avfukteren uten lu filteret. Rengjør eller by! ut filteret regelmessig. 19. Kvi! deg med vannet som samles i avfukteren, de!e vannet kan ikke drikkes. 20. Ikke la avfukteren stå i kon&nuerlig drenering over en lang &dsperiode uten &lsyn. 21. Ved slu!en av leve&den må avfukteren avhendes på en ansvarlig måte, i henhold &l lokale lover og regler. 22. Ikke ta ut vannbeholderen når avfukteren er i dri, det kan føre &l vannlekkasje. 23. Avfukteren er utstyrt med en sikkerhetsveltebryter. Hvis avfukteren velter, vil den automa&sk bli slå! av. Avfukteren er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, med mindre de er under &lsyn eller har mo!a! instruksjoner om bruk av avfukteren av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn bør all&d være under &lsyn for å sikre at de ikke leker med avfukteren. LES OG LAGRE DISSE VIKTIGE SIKKERHETSREGLENE FOR FREMTIDIG BRUK EcoAir 8 Alle regheter forbeholdt

9 FEILSØKING KONTROLLER FØLGENDE PUNKTER FØR DU KONTAKTER TEKNISK KUNDESTØTTE. PROBLEM ÅRSAK LØSNING Ingen strøm Kontrollys på Vann fullt-lys på Vannlekkasje Samler ikke vann Støyende Avfukteren er ikke koblet &l strøm&lførselen eller strøm&lførselen er borte Filter &lstoppet Lu inntaket eller u!aket er blokkert eller &ldekket Forhold med lav fuk&ghet Vannbeholderen er full eller feil sa! inn Vannflo!ør ut av posisjon Avfukter på ujevnt underlag eller vannbeholderen er feilmontert Filter &lstoppet Skadet vannbeholder Koble avfukteren &l strømne!et og slå pluggen PÅ. Sjekk hovedstrømforsyningen Kontroller og rengjør eller by! ut filteret Fjern blokkeringer Slå av enheten og fly! den &l et annet rom Tøm vannbeholderen og installer den rik&g på ny! Se! vannflo!øren &lbake i posisjon Sørg for at avfukteren står på en flat, jevn overflate, bruk et vater for å sjekke, *ern beholderen og se! den nye rik&g inn Rengjøre eller by!e filter Ta ut vannbeholderen, fyll den med vann og plasser den på et hardt jevnt underlag for å teste for lekkasje Den kon&nuerlige dreneringen Kontroller slangen for kon&nuerlig drenering og te! eller løs alle &lkoblinger Den inns&lte fuk&gheten er nådd Omjuster fuk&ghetsinns&llingene Rommet er veldig kaldt eller Omjuster fuk&ghetsinns&llingene eller øk veldig tørt for de aktuelle romtemperaturen inns&llingene Kontroller romtemperatur og fuk&ghetsnivåer Støvete filter Avfukter sa! opp feil Romtemperaturen er for høy Romtemperaturen er for lav Feilmontert vannbeholder eller filter Rengjør eller by! ut lu filteret Pass på at det er korrekt sa! opp (Hur&gstart) Åpne vinduet eller døren for å lu e ut Øk temperaturen i rommet Kontroller og monter vannbeholderen eller filter Kontroller at enheten står på et jevnt underlag Skulle det dukke opp et problem med produktet, rådfør i første omgang med: ECOAIR TEKNISK KUNDESTØTTE SPESIFIKASJONER MODELL DD122 CLASSIC MK5 DD122EE CLASSIC MK5 Temperaturområde 1 C ~ 40 C Utvinningsprosent for avfuk&ng Vannbeholderkapasitet Spenning Ne!ovekt Bru!ovekt Ne!omål (B x H x D) Bru!omål (B x H x D) 7 liter per dag (20 C, 60 % rela&v fuk&ghet) 2 liter V~50Hz 6 Kg 7 Kg 290 mm x 475 mm x 175 mm 350 mm x 545 mm x 225 mm EcoAir 9 Alle regheter forbeholdt

10 SERVICE OG GARANTI TO (2) ÅRS BEGRENSET GARANTI TA VARE PÅ DENNE GARANTIINFORMASJONEN EcoAir garanterer at de!e produktet vil være uten feil og mangler i materialer og urørelse i en periode på to (2) år fra kjøpsdato. Dekningen er kun gyldig med kjøpsbevis. Begrensning: Garan&en dekker ikke: Produkter som brukes under andre forhold enn de anbefalte inns&llingene og den angi!e spenningen. Produkter brukt i kommersiell sammenheng eller et støvete miljø. Service som ikke omfa!er feil eller mangler i materialer eller urørelse, eller produkter som ikke har bli! brukt i samsvar med de angi!e instruksjonene. Apparater som har bli! kjøpt brukt. Tilleggsavgi er; herunder, men ikke begrenset &l, servicehenvendelser på over&d, i helger eller fellesferie, samt leveringskostnader. Skader forårsaket av service urørt av uautoriserte bedri er eller bruk av andre reservedeler enn originale EcoAir-deler, eller eksterne årsaker; som misbruk, feil strøm&lførsel, uhell, brann eller force majeure. Reservedeler som for eksempel filtre. Denne garan&en er i &llegg &l, og påvirker ikke, dine lovbestemte regheter. Vi anbefaler at du noterer ned detaljer om kjøpet nedenfor og bevarer det opprinnelige kjøpsbeviset/kvi!eringen sammen med denne brukerveiledningen. Ta godt vare på disse dokumentene i &lfelle reklamasjon. Kjøpsdato: Detaljhandlers navn: Serienummer: Denne begrensede garan&en gjelder bare i Frankrike, Tyskland, Italia, Nederland og Spania. Hvis produktet har bli! fraktet fra landet hvor det ble kjøpt, &l et annet land, kan garan&en være gjort ugyldig. Vi vil imidler&d all&d gjøre vårt beste for å hjelpe deg i di! nye bostedsland. EcoAir autoriserer ingen personer &l å endre eller legge &l eventuelle forpliktelser i denne garan&en. Alle forpliktelser vedrørende service og deler i denne garan&en, må urøres av EcoAir eller et autorisert servicefirma. Produktegenskaper eller spesifikasjoner som er beskrevet kan endres uten varsel. Cxxx EcoAir 10 Alle regheter forbeholdt

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

VASKEMASKIN MED TØRKETROMMEL

VASKEMASKIN MED TØRKETROMMEL VSKEMSKIN MED TØRKETROMMEL BRUKSNVISNING GWD 59400 WBC NO Dokumentnummer 2820523595_NO/ 29-07-13.(11:11) 1 Viktige instruksjoner for sikkerhet og miljø Dette avsnittet inneholder sikkerhetsanvisninger

Detaljer

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn komfyr stekeovn og koketopp SB 615 T 613 KT Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha bygg-inn stekeovn og koketopp. Du har kjøpt et moderne produkt som er enkelt å betjene.

Detaljer

Denne grillen er bare beregnet på utendørs bruk og skal aldri brukes i garasjer og på overbygde balkonger, eller verandaer.

Denne grillen er bare beregnet på utendørs bruk og skal aldri brukes i garasjer og på overbygde balkonger, eller verandaer. Denne grillen er bare beregnet på utendørs bruk og skal aldri brukes i garasjer og på overbygde balkonger, eller verandaer. Påfør serienummeretikett fra kartong Serie # XXXXXX000000 Modell # PRO285 FARE

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL MONTERING - S. 10 Takk for at du kjøpte en Weber -grill. Ta et par minutter og beskytt den ved å registrere produktet på nettet på www.weber.com. DU MÅ LESE DENNE BRUKERVEILEDNINGEN

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK BESKRIVELSE AV BRUKEN Denne vaskemaskinen er kun beregnet på å vaske og sentrifugere maskinvaskbart tøy i vanlige husholdningsmengder. Ta hensyn til anvisningene i denne bruksanvisningen, installasjonsveiledningen

Detaljer

KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1

KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1 Bruksanvisning på komfyrmodellene Basic og De Luxe: KGG501-B1 KGG601-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1 Bruk ikke komfyren før du har lest bruksanvisningen Cod:0040300987 KJÆRE KUNDE INNHOLDSFORTEGNELSE. Komfyren

Detaljer

B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning

B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning 1 Sikkerhetsanvisninger Advarsel Når du installerer og bruker dette elektriske

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL E0 ORIGINAL E0 ORIGINAL E0 ORIGINAL Takk for at du kjøpte en Weber -grill. Du har gjort en klok investering. Bruk noen få minutter på å beskytte den ved å registrere produktet

Detaljer

Riva2 530/670. Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk. med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold

Riva2 530/670. Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk. med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold Riva2 530/670 Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold For bruk i Norge VIKTIG WIRESTRØMPEN, FRONT OG GLASS PANEL BLIR SVÆRT

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

LIGHT AND WAKE ALARMRADIO NO

LIGHT AND WAKE ALARMRADIO NO LIGHT AND WAKE ALARMRADIO NO MODELL 4567 LIGHT AND WAKE ALARMRADIO BRUKERVEILEDNING SIKKERHETSANVISNINGER ADVARSEL FARE FOR ELEKTRISK STØT. MÅ IKKE ÅPNES Symbolet varsler deg om fare for ikke-isolert,

Detaljer

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK FØR DU BRUKER APPARATET Apparatet som du har kjøpt har blitt laget for å brukes til husholdningsbruk, og også til følgende bruk: - på kjøkkenet på arbeidssteder, butikker og/eller kontorer, - på gårder,

Detaljer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

Bruksanvisning og sikkerhetsinstrukser. Parafin/Dieseldrevne byggtørker

Bruksanvisning og sikkerhetsinstrukser. Parafin/Dieseldrevne byggtørker Bruksanvisning og sikkerhetsinstrukser Parafin/Dieseldrevne byggtørker Modell: PT-45-KFA-EU, PT-70T-KFA-EU, PT-125T-KFA-EU, PT-175T-KFA-EU, PT-215T-KFA-EU Sørg for at du har lest og forstått alle instruksene

Detaljer

Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 4. Hypertermi (overoppheting)... 6. Internasjonale Opplysninger for badet... 7. Instruksjoner for installasjon...

Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 4. Hypertermi (overoppheting)... 6. Internasjonale Opplysninger for badet... 7. Instruksjoner for installasjon... Brukerhåndbok Internasjonal Norsk Ut vik let for verdens tøffeste k lima... (H vor du enn måtte bo) Gratulerer! Ditt valg av Arctic Spa viser at du har sans for fremragende produkter. Vi i Arctic Spa mener

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2900 DA 2900 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 725

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for Alabama-gassgrillen med 4 brennere i rustfritt stål

Monterings- og bruksanvisning for Alabama-gassgrillen med 4 brennere i rustfritt stål Monterings- og bruksanvisning for Alabama-gassgrillen med 4 brennere i rustfritt stål Disse instruksene vil sikre din sikkerhet. Vennligst les dem nøye før bruk og oppbevar slik at de kan henvises til

Detaljer

Veiledning for daglig bruk

Veiledning for daglig bruk Veiledning for daglig bruk Meldinger... 2 Introduksjon... 4 Skriverens deler og funksjonene i kontrollpanelet... 5 Skriverdeler... 5 Kontrollpanel... 6 Legge i papir... 7 Velge papirtype... 7 Legge papir

Detaljer

Clinique Sonic System

Clinique Sonic System Clinique Sonic System vibrerende rensebørste brukermanual VIKTIGE FORHOLDSREGLER Clinique Sonic System er ikke tiltenkt til å brukes av personer (inklusive barn) med fysiske hemmelser, manglende følelses-

Detaljer

Brukerveiledning. Røykvarsler. Modellnr. GB-168

Brukerveiledning. Røykvarsler. Modellnr. GB-168 Brukerveiledning Røykvarsler Modellnr. GB-168 Takk for at du har kjøpt denne CO røykvarsleren. Les brukerveiledningen nøye og sørg for at du og alle medlemmene i husholdningen kjenner til bruken av varsleren.

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MW86N http://no.yourpdfguides.com/dref/2595229

Din bruksanvisning SAMSUNG MW86N http://no.yourpdfguides.com/dref/2595229 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Cu-350 Cu-450 Cu-900

Cu-350 Cu-450 Cu-900 Cu-350 Cu-450 Cu-900 Norsk Svensk Suomi English Cu-350, Cu-450, Cu-900 Innhold Produktinformasjon s 2 Viktig informasjon s 2 Mål og teknisk spesifikasjon s 3 Før montering s 4 Felles monteringsanvisning

Detaljer

Brukermanual Watercon

Brukermanual Watercon Outdoor-Unitless Air-Conditioner Brukermanual Watercon PW-P09CNNS PW-P09CNNR It`s different! It`s different! WATERCON er enkel å bruke hvor som helst, og gir en svalende luft. Innhold 01 Sikkerhetsinstruks

Detaljer