DD122 CLASSIC MK5 DD122EE CLASSIC MK5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DD122 CLASSIC MK5 DD122EE CLASSIC MK5"

Transkript

1 EU DD122 CLASSIC MK5 DD122EE CLASSIC MK5 FOR FLERE SPRÅK, VENNLIGST BESØK :

2 VELKOMMEN Takk og gratulerer med valget av en EcoAir-avfukter som skal hjelpe deg å forbedre lu kvaliteten i hjemmet di!. På innsiden finner du mange nyge &ps om hvordan du kan bruke og vedlikeholde avfukteren effek&vt. Med li! forebyggende arbeid kan du spare penger og forlenge leve&den &l avfukteren. Formålet med avfukteren er å *erne overflødig fuk&ghet i lu en ved å registrere fuk&ghetsnivået i rommet. En avfukter bekjemper husholdningsfukt, mugg og jordslag ved å holde fuk&gheten innenfor anbefalte nivåer. Avfuktere kan bidra &l å redusere symptomer på astma, allergi og andre lu veis helsemessige forhold. De kan også brukes &l å tørke tøy raskere og å kontrollere fuktbaserte skader (for eksempel i kjølvannet av flom, lekkasjer eller fukt fra grunnen) på verdifulle eiendeler og møbler. FUKTIGHETSGUIDE Det vil all&d være vanndamp i lu en. Vanndamp (eller allment kjent som fukt) i lu en måles i % rela&v fuk&ghet (RF). Rela&v fuk&ghet er forholdet mellom den fak&ske mengden av vanndamp i lu en og mengden den kan holde når me!et og u!rykt i prosenter. For mye eller for lite fuk&ghet i hjemmet kan være usunt og ubehagelig. Det op&male fuk&ghetsnivået er mellom 40 % og 60 % (RF), det er der vi føler oss mest komfortable. FOR TØRR BEHAGELIG FOR VÅT LAV FUKTIGHET Lav lu fuk&ghet innendørs forårsaker overflødig tørrhet som kan utløse hudirritasjoner som eksem, sprukken hud og tørr nese. Det kan også skade eiendeler, som for eksempel tremøbler, musikkinstrumenter og kunstverk ved å tørke det ut for mye. HØY FUKTIGHET Høy lu fuk&ghet innendørs fører &l fuk&g og kondens. Fuk&ghet som oppstår av kondens kan skade murpuss, tapet, møbler, kjøretøy, tømmervinduer, dører og klær. Det kan være skadelig for helsen vår når bakterier trives og forårsaker dannelse av mugg og sopp. OPPRETTHOLDE TRYGGE FUKTIGHETSNIVÅER Det er vik&g å oppre!holde en konsistent fuk&ghetsgrad for å bevare møbler, malerier, dør- og vinduskarmer. Høy fuk&ghet fører &l hevelse, korrosjon, oppmykning av lim og maling. Lav lu fuk&ghet forårsaker krymping, sprekker, fordreining av treflater og hull i fuger, dører og vinduer. Hyppige endringer i fuk&ghetsnivåer kan fremskynde skader på eiendom og eiendeler. KONDENSERING Dess varmere lu en er, dess mer fuk&ghet kan lu en holde på, mer enn kaldere lu. Så, når lu en inne i huset blir kaldere, blir fuk&ghetsinnholdet i lu en me!et. Den blir tyngre og resulterer i fuk&ghetskonsentrasjon på de kaldeste delene av huset, spesielt på vinduer, badespeil og vegger. De!e er kondensering forårsaket av en plutselig øking i fuk&ghet, matlaging, dusjing, tørking av klær, u&lstrekkelig ven&lasjon og dårlig varmeisolering. Kondensering forsvinner ikke umiddelbart selv med avfukteren på. Der overdreven kondensering vises for eksempel på vinduene, kan det være lurt å åpne vinduene i noen minu!er for å fordrive overflødig fuk&ghet. Det vil ta en stund for kondenseringen å generelt øke lu fuk&gheten i rommet. Når lu fuk&gheten i rommet rundt avfukteren økes over nivået du har sa! på avfukteren, vil den se!e igang avfuk&ngsprosessen. EcoAir 2 Alle regheter forbeholdt

3 TASTEFUNKSJONER KONTROLLPANEL Power-tast - Skrur enheten ON/OFF (AV/PÅ). 2. Dry Mode (Tørkemodus)- Velg AUTO eller ECONOMY (SPAREMODUS) eller HI (HØY)- inns&llinger. 3. Laundry Mode (Vaskemodus) - Velg NORMAL eller TURBO -modus. 4. Louvre Se6ng Control Key (inns8llinger for sjalusispjeld) - Velg UP (OPP) FRONT (FORSIDE) WIDE (BRED) eller HOLD. 5. Timer Key (8dsur) - Velg 2 eller 4 eller 8 &mers &dsinns&lling på. 6. Ioniser Key (ionisator) - Velg IONISER for renere lu. 7. Check Indicator (kontrollindikator) - Indikatoren lyser når enheten trenger din oppmerksomhet. 8. Water Full Indicator (vann fullt-indikator) - Indikatoren lyser når vannbeholderen er full eller feil installert. FORSIDE BAKSIDE EcoAir 3 Alle regheter forbeholdt

4 TRINN 1 - HVOR SKAL AVFUKTEREN PLASSERES? Sørg for at enheten er på trygg avstand fra en vegg eller møbler, vekk fra direkte sollys. TIPS: Plasser avfukteren i rommet med høyest fukt eller på et sentralt sted som en trappeavsats eller en korridor. Så lenge de innvendige dørene er åpne, vil overflødig fuk&ghet fra alle rom i huset migrere naturlig mot avfukteren og bli behandlet. HURTIGSTART TRINN 2 - FORSIKTIG - UNNGÅ Å BRUKE I Små trange områder dvs. bø!eko!, fyrrom, uven&lerte rom etc. I nærheten av varmekilder som varmeapparat, tørkemaskin, kokeapparat. Støvete steder, byggeplasser eller et industrielt miljø der par&kler kan te!e filter eller innvendige komponenter. De!e vil føre &l at enheten ikke fungerer, i &llegg &l å annullere garan&en din. TRINN 3 - ON/OFF (PÅ/AV) TIL DRIFTSEN- HET TRINN 5 - LAUNDRY MODE (VASKEMODUS) Avfukteren skal plasseres i stående posisjon på et jevnt underlag. Plugg enheten inn i hovedstrømskontakten. Trykk inn the ON/OFFknappen for å bruke enheten. Velg modus. (se trinn 4) Brukes &l å tørke klær. Apparatet vil kon&nuerlig tørke lu en før du by!er &l en av tørke-modusene. Det tar vanligvis 2-4 &mer å tørke klesvasken. Normal Turbo Bruk Normal klesvask-modus for å tørke tøyet på lav energisparedri. Tips: Brukes om sommeren. Bruk Turbo klesvask-modus for å tørke tøyet eller et veldig fuk&g rom på kort &d. Tips: Brukes om vintereren. TIPS: Unngå å bruke Klesvask-modusen &l normalt daglig bruk. Du kan bruke den &l å tørke svært fuk&ge rom i 2-3 dager, og dere!er by!e &l den anbefalte Economymodusen. TRINN 4 - DRY MODE (TØRKEMODUS) Auto Economy (Sparemodus) Hi (Høy) Velg defe for å holde rommet på et behagelig nivå Veksler automa&sk for å kontrollere fuk&gheten &l den når ca % rel. fukt. Op&maliserer energisparing og komfortable fuk&ghetsnivåer. Enheten avfukter i Economy (sparemodus) og i rolige omgivelser. Bruk denne modusen i en daglig normal husholdning når det ideelle fuk&ghetsnivået er nådd. Sterkt anbefalt for na!bruk. Velg Høy modus for å raskt kontrollere High (Høy) nivåer av lugfuk8ghet Apparatet bringer fuk&gheten ned &l ca 40 &l 45 % rela&v fuk&ghet for å raskt kontrollere problemområder. TRINN 6 - SWING MODE (SVINGEMODUS) Velg sving for Wide (Bred), Front (Forside) eller Up (Opp) e!er ønske. For å stoppe svingen, trykk inn Swing inn&l LED-en slukkes. Up (Opp) Front (Forside) Wide (Bred) Hold Det automa&ske sjalusispjeldet svinger oppover &l rundt 100 Det automa&ske sjalusispjeldet svinger forover &l rundt 50 Det automa&ske sjalusispjeldet svinger i bredden &l rundt 150 For å stoppe svingen, trykk inn Swing inn&l LED-en slukkes. EcoAir 4 Alle regheter forbeholdt

5 TRINN 6 KONTINUERLIG - 3D-SJALUSISPJELD HURTIGSTART TRINN 7 - TIMER (TIDSUR) Bred lugstrøm Roter &l WIDE (BRED)-posisjon Roter &l SPOT (PUNKT)-posisjon Trykk på "TIMER"-tasten for å velge ønsket kjøre&d 2 8mer Enheten vil automa&sk slå seg av ved slu!en av den valgte &dsperioden. Punkt lugstrøm 4 8mer LED-lysene indikerer gjenværende &d e!erhvert som &den telles ned. Merk: For å unngå skader må du ikke røre sjalusispjeldet mens det er i svingmodus. 8 8mer Hvis "TIMER" ikke er angi! (LED-lyset er av), vil enheten kjøre basert på hvilken modus du har valgt. TRINN 8 - IONISER (IONISATOR) Trykk inn "IONISER" (IONISATOR)-tasten for å slå ionisatoren AV eller PÅ. Når LED-en er på, frigjør enheten nega&ve ioner fra lu u!aket for å rense lu en. Nega&ve ioner har en normaliserende effekt på kroppen vår. De gir ideelle forhold for kroppen, gir bedre pust og avspenning. TIPS: Å slå på ionisatoren mens avfukteren er i dri vil effek&vt rense lu en med nega&ve ioner og filtrering av sølvioner. TRINN 9 - CHECK LIGHTS (KONTROLLYS) Water Full Indicator (Vann fullt -indikator) Check Indicator (Kontrolindikator) Lyser når vannbeholderen er full eller feil sa! inn. Filter må rengjøres. Avfukteren må avkjøles. Skru den av og la den stå i 30 minu!er, skru den dere!er på igjen. De!e er normalt. I forhold med lav fuk&ghet eller lav temperatur. Ved høye temperaturforhold over 40 C eller lav temperatur under 1 C TIPS: Når kontrollyset kommer på, *ern strømpluggen fra støpselet. Fly! enheten &l et annet rom e!er at den er avkjølt eller når forholdene &llater det, følg trinnene 1 og 3. NYTTIG INFORMASJON E!er å ha slå! avfukteren AV, vil vi en fortse!e å kjøre i to minu!er &l. De!e er en normal prosedyre, og bidrar &l å avkjøle og besky!e de interne komponentene. IKKE ta støpselet ut av s&kkontakten i løpet av disse to minu!ene, vent &l vi en har slu!et å kjøre. Når du først tar i bruk avfukteren vil den jobbe hardere for å redusere fuk&gheten i rommet &l den når det sa!e målet, dvs. ca % rela&v fuk&ghet (på Auto-modus), det er nå avfukteren produserer mest vann og trenger tømming o est. E!ersom rommet blir tørrere vil avfukteren samle mindre vann og vi en vil gå saktere. NYTTIG INFORMASJON Når du bruker avfukteren for første gang og dere!er regelmessig, vil du kanskje legge merke &l en lukt som kommer fra avfukteren. De!e er forårsaket av tørkemiddelelet Zeolite og er IKKE et tegn på feil på avfukteren, det er heller ikke skadelig for mennesker eller husdyr. Lukten vil reduseres gradvis, de!e er normalt. Ven&ler rommet om nødvendig for å redusere lukten. Zeolite absorberer lukt fra &ng som sigare!er, kosme&kk, hårspray, bygningsmaterialer og nye møbler, og når tørkemiddelet varmes opp slippes lukten ut i rommet. (Denne lukten har bli! beskrevet som en brent lukt eller en sur lukt). De!e er normalt og vil IKKE vare lenge, det er heller ikke et tegn på feil eller mangler. Når strømmen er &lbake e!er et strømbrudd, vil avfukteren fortse!e å operere på de valgte inns&llingene før strømbruddet. EcoAir 5 Alle regheter forbeholdt

6 TØMME VANNBEHOLDER TRINN 1 TRINN 2 TRINN 3 Trekk ut vannbeholderen Lø den opp med håndtaket Ta av dekselet TRINN 4 TRINN 5 TRINN 6 Hell ut vannet Se! dekselet og håndtaket &lbake på plass Se! inn vannbeholderen 1. Vann fullt-indikatoren lyser når vannbeholderen er full og enheten slu!er å fungere. 2. Ikke beveg enheten eller ta ut vannbeholderen mens avfukteren er i gang, vann kan lekke ut og forårsake skade på apparatet eller elektrisk støt. 3. La avfukteren stå i ca. 10 minu!er før du *erner vannbeholderen for å sikre at alt oppsamlet vann drypper ned i vannbeholderen. 4. For å *erne vannbeholderen, dra den forsik&g ut ved å ta tak i bunnen av beholderen og lø forsik&g i håndtaket. 5. Ta av dekselet på vannbeholderen, og hell ut vannet. Rengjør vannbeholderen, se! dekselet og håndtaket &lbake på plass. 6. Se! vannbeholderen &lbake på plass. MERK: Rengjør beholderen med rent vann hvis nødvendig. Ikke bruk vaskemiddel, løsemiddel, slipemiddel eller varmt vann for å unngå skade på avfukteren. Ikke ta ut eller påfør skade på flo!øren i vannbeholderen, ellers vil ikke avfukteren fungere ordentlig. Vann fullt-indikatoren vil lyse hvis vannbeholderen ikke er plassert i rik&g posisjon. Ikke vipp på avfukteren når du tar ut vannbeholderen. KONTINUERLIG DRENERING TRINN 1 TRINN 2 TRINN 3 Slange Utskiller Slange Det kan brukes en slange med en indre diameter på 12 mm for kon&nuerlig drenering: 1. Bruk en skrutrekker for å *erne utskilleren på baksiden. Fest slangen &l koblingen gjennom hullet på baksiden av avfukteren. 2. Slangen må føre &l et egnet avløp med helling nedover uten skarpe kanter. MERK: Sørg for at vannbeholderen er godt montert på plass før du se!er inn slangen. Sjekk at slangen er koblet fra før du *erner vannbeholderen. EcoAir 6 Alle regheter forbeholdt

7 VEDLIKEHOLD TRINN 1 - RENGJØRING AV FILTERET TRINN 2 - SKIFTE AV FILTER 1. Slå AV avfukteren og ta filteret ut av enheten. 2. Rengjør filteret med en børste eller støvsuger. (Vasking vil svekke filterets bakteriedrepende virkning). 3. Ski ut filteret og se! &lbake på plass. 4. Hvis filteret er dekket med støv, vil lu strømmen og ytelsen &l avfukteren bli berørt. Sjekk filteret regelmessig for å sikre at alt støvet er *ernet. Tips: Rengjør filteret hver annen uke for å holde lu en ren og forlenge leve&den &l avfukteren. Hyppigheten vil avhenge av dri sforholdene. For op&mal ytelse og av hygienekrav, anbefales det at filteret ski es hvert 1-2 år. Hyppigheten vil avhenge av dri sforhold og varighet. For å kjøpe et ny! filter kan du gå &l: TRINN 3 - RENGJØRING AV AVFUKTEREN TRINN 4 - OPPBEVARING AV AVFUKTEREN 1. Skru AV avfukteren, vent &l vi en stopper og ta kontakten ut av støpselet. 1. Skru av avfukteren, vent &l vi en stopper og ta kontakten ut av støpselet. 2. La avfukteren drenere i ca. e! døgn. Rengjør og tørk vannbeholderen. 2. Rengjør overflaten med en myk fuk&g klut. 3. Tørk godt med et håndkle e!er rengjøring. 4. Tøm vannbeholderen. La vannbeholderen dryppe fra seg og tørk den dere!er med en klut. Forsik8g: Ikke vask enheten eller dypp den i vann. La det ikke komme vann inn i lu inntaket eller u!aket. 3. Rengjør filteret og avfukteren. Dekk &l avfukteren for å hindre at den samler støv. Lagres stående på et tørt og kjølig sted. 4. Ikke utse! den for direkte sollys. EcoAir 7 Alle regheter forbeholdt

8 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSER LES ALLE INSTRUKSJONENE NØYE FØR DU TAR DEN I BRUK. ADVARSEL! Avfukteren er beregnet for privat og le! kontorbruk. All annen bruk er ikke anbefalt av produsenten og kan forårsake brann, elektrisk støt eller andre skader på personer eller eiendom. Ved bruk av elektriske apparater skal grunnleggende forholdsregler all8d følges: 1. Ikke bruk avfukteren hvis det finnes en skadet ledning eller plugg, eller e!er funksjonsfeil eller hvis den har falt ned eller bli! skadet på noen måte. Sørg for at avfukteren blir undersøkt og reparert av en autorisert tekniker. 2. Plasser all&d avfukteren i stående posisjon for å unngå skade. Plasser avfukteren på et jevnt underlag under dri. 3. Sørg for at husholdningsspenningen er den samme som for for avfukteren før du tar den i bruk. 4. Bruk avfukteren i romtemperatur på mellom 1 C og 40 C. 5. Kontroller at alle lu inntakene og -utløpene ikke er blokkerte eller &ldekket. Ikke s&kk fingre eller andre gjenstander inn i lu inntakene eller u!akene. 6. Ikke plasser enheten for nær gardiner eller andre gjenstander, hold en minimumsavstand på 40 cm. 7. Hold tøyet på trygg avstand fra avfukteren for å hindre at det drypper vann ned på avfukteren når du bruker "LAUNDRY" (VASKE)-modus &l å tørke våte klær. 8. Plasser aldri noe oppå avfukteren og ikke dekk den &l under bruk eller før den er avkjølt. 9. For å besky!e mot elektrisk støt, ikke senk eller spray avfukteren eller noen av delene i vann. 10. Koble aldri fra strømledningen uten å slå av avfukteren først. 11. Trekk all&d ut avfukteren fra strømforsyningen når den ikke er i bruk eller den fly!es. Slik kobler du avfukteren fra strømforsyningen, ta tak i pluggen og dra den ut av s&kkontakten. Dra aldri i ledningen. 12. Tøm all&d vannbeholderen før enheten se!es &l oppbevaring. 13. Nøye &lsyn er nødvendig når avfukteren brukes i nærvær av barn og kjæledyr. 14. Ikke legg strømledningen under tepper, eller dekk &l med ma!er eller løpere. Legg ledningene slik at de ikke er i områder der de kan utgjøre en fare for snubling. 15. Avfukteren må aldri brukes eller oppbevares i direkte sollys. 16. Reparasjoner må urøres av en autorisert tekniker, unnlatelse av å gjøre det kan føre &l skade på avfukteren eller skade på personer eller eiendom, og gjøre garan&en ugyldig. Bruk all&d originale reservedeler. 17. Unngå å bruke skjøteledning e!ersom de kan overopphetes og forårsake brannfare. 18. Bruk ikke avfukteren uten lu filteret. Rengjør eller by! ut filteret regelmessig. 19. Kvi! deg med vannet som samles i avfukteren, de!e vannet kan ikke drikkes. 20. Ikke la avfukteren stå i kon&nuerlig drenering over en lang &dsperiode uten &lsyn. 21. Ved slu!en av leve&den må avfukteren avhendes på en ansvarlig måte, i henhold &l lokale lover og regler. 22. Ikke ta ut vannbeholderen når avfukteren er i dri, det kan føre &l vannlekkasje. 23. Avfukteren er utstyrt med en sikkerhetsveltebryter. Hvis avfukteren velter, vil den automa&sk bli slå! av. Avfukteren er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, med mindre de er under &lsyn eller har mo!a! instruksjoner om bruk av avfukteren av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn bør all&d være under &lsyn for å sikre at de ikke leker med avfukteren. LES OG LAGRE DISSE VIKTIGE SIKKERHETSREGLENE FOR FREMTIDIG BRUK EcoAir 8 Alle regheter forbeholdt

9 FEILSØKING KONTROLLER FØLGENDE PUNKTER FØR DU KONTAKTER TEKNISK KUNDESTØTTE. PROBLEM ÅRSAK LØSNING Ingen strøm Kontrollys på Vann fullt-lys på Vannlekkasje Samler ikke vann Støyende Avfukteren er ikke koblet &l strøm&lførselen eller strøm&lførselen er borte Filter &lstoppet Lu inntaket eller u!aket er blokkert eller &ldekket Forhold med lav fuk&ghet Vannbeholderen er full eller feil sa! inn Vannflo!ør ut av posisjon Avfukter på ujevnt underlag eller vannbeholderen er feilmontert Filter &lstoppet Skadet vannbeholder Koble avfukteren &l strømne!et og slå pluggen PÅ. Sjekk hovedstrømforsyningen Kontroller og rengjør eller by! ut filteret Fjern blokkeringer Slå av enheten og fly! den &l et annet rom Tøm vannbeholderen og installer den rik&g på ny! Se! vannflo!øren &lbake i posisjon Sørg for at avfukteren står på en flat, jevn overflate, bruk et vater for å sjekke, *ern beholderen og se! den nye rik&g inn Rengjøre eller by!e filter Ta ut vannbeholderen, fyll den med vann og plasser den på et hardt jevnt underlag for å teste for lekkasje Den kon&nuerlige dreneringen Kontroller slangen for kon&nuerlig drenering og te! eller løs alle &lkoblinger Den inns&lte fuk&gheten er nådd Omjuster fuk&ghetsinns&llingene Rommet er veldig kaldt eller Omjuster fuk&ghetsinns&llingene eller øk veldig tørt for de aktuelle romtemperaturen inns&llingene Kontroller romtemperatur og fuk&ghetsnivåer Støvete filter Avfukter sa! opp feil Romtemperaturen er for høy Romtemperaturen er for lav Feilmontert vannbeholder eller filter Rengjør eller by! ut lu filteret Pass på at det er korrekt sa! opp (Hur&gstart) Åpne vinduet eller døren for å lu e ut Øk temperaturen i rommet Kontroller og monter vannbeholderen eller filter Kontroller at enheten står på et jevnt underlag Skulle det dukke opp et problem med produktet, rådfør i første omgang med: ECOAIR TEKNISK KUNDESTØTTE SPESIFIKASJONER MODELL DD122 CLASSIC MK5 DD122EE CLASSIC MK5 Temperaturområde 1 C ~ 40 C Utvinningsprosent for avfuk&ng Vannbeholderkapasitet Spenning Ne!ovekt Bru!ovekt Ne!omål (B x H x D) Bru!omål (B x H x D) 7 liter per dag (20 C, 60 % rela&v fuk&ghet) 2 liter V~50Hz 6 Kg 7 Kg 290 mm x 475 mm x 175 mm 350 mm x 545 mm x 225 mm EcoAir 9 Alle regheter forbeholdt

10 SERVICE OG GARANTI TO (2) ÅRS BEGRENSET GARANTI TA VARE PÅ DENNE GARANTIINFORMASJONEN EcoAir garanterer at de!e produktet vil være uten feil og mangler i materialer og urørelse i en periode på to (2) år fra kjøpsdato. Dekningen er kun gyldig med kjøpsbevis. Begrensning: Garan&en dekker ikke: Produkter som brukes under andre forhold enn de anbefalte inns&llingene og den angi!e spenningen. Produkter brukt i kommersiell sammenheng eller et støvete miljø. Service som ikke omfa!er feil eller mangler i materialer eller urørelse, eller produkter som ikke har bli! brukt i samsvar med de angi!e instruksjonene. Apparater som har bli! kjøpt brukt. Tilleggsavgi er; herunder, men ikke begrenset &l, servicehenvendelser på over&d, i helger eller fellesferie, samt leveringskostnader. Skader forårsaket av service urørt av uautoriserte bedri er eller bruk av andre reservedeler enn originale EcoAir-deler, eller eksterne årsaker; som misbruk, feil strøm&lførsel, uhell, brann eller force majeure. Reservedeler som for eksempel filtre. Denne garan&en er i &llegg &l, og påvirker ikke, dine lovbestemte regheter. Vi anbefaler at du noterer ned detaljer om kjøpet nedenfor og bevarer det opprinnelige kjøpsbeviset/kvi!eringen sammen med denne brukerveiledningen. Ta godt vare på disse dokumentene i &lfelle reklamasjon. Kjøpsdato: Detaljhandlers navn: Serienummer: Denne begrensede garan&en gjelder bare i Frankrike, Tyskland, Italia, Nederland og Spania. Hvis produktet har bli! fraktet fra landet hvor det ble kjøpt, &l et annet land, kan garan&en være gjort ugyldig. Vi vil imidler&d all&d gjøre vårt beste for å hjelpe deg i di! nye bostedsland. EcoAir autoriserer ingen personer &l å endre eller legge &l eventuelle forpliktelser i denne garan&en. Alle forpliktelser vedrørende service og deler i denne garan&en, må urøres av EcoAir eller et autorisert servicefirma. Produktegenskaper eller spesifikasjoner som er beskrevet kan endres uten varsel. Cxxx EcoAir 10 Alle regheter forbeholdt

Luftavfukter Modell: DD122FWMK4

Luftavfukter Modell: DD122FWMK4 Luftavfukter Modell: DD122FWMK4 Vennligst les denne bruksanvisningen før bruk og bevar den trygt for fremtidig referanse LES ALLE INSTRUKSJONENE FØR BRUK. VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER ADVARSEL - Dette

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Meaco DD8L. Tørkerotorbasert luftavfukter Instruksjonsmanual. Meaco DD8L luftavfukter med tørkerotor Utgave for juli 2014

Meaco DD8L. Tørkerotorbasert luftavfukter Instruksjonsmanual. Meaco DD8L luftavfukter med tørkerotor Utgave for juli 2014 Meaco DD8L Tørkerotorbasert luftavfukter Instruksjonsmanual Meaco DD8L luftavfukter med tørkerotor Utgave for juli 2014 Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

AC-7W airconditioner BRUKSANVISNING WWW.WILFA.COM

AC-7W airconditioner BRUKSANVISNING WWW.WILFA.COM AC-7W airconditioner NO BRUKSANVISNING WWW.WILFA.COM SIKKERHETSINSTRUKTIONER VIKTIG! Enheten er konstruert for innendørs bruk. Beregning: Denne enheten må være koblet til en 220-240 V / 50Hz jordet stikkontakt.

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

MeacoMist Standard Ultrasonisk Luftfukter Instruksjonsmanual

MeacoMist Standard Ultrasonisk Luftfukter Instruksjonsmanual MeacoMist Standard Ultrasonisk Luftfukter Instruksjonsmanual Utgave: October 2013 Vennligst les denne brukermanualen nøye før du bruker luftfukteren. Vennligst ta vare på manualen for senere bruk. Takk

Detaljer

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare Meaco 38Lm Instruksjonsmanual Utgave for mai 2015 Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den for fremtidig referanse. Tusen takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

PNA65 Kondensavfukter

PNA65 Kondensavfukter PNA65 Kondensavfukter Brukerveiledning vrn. 206716 Les og spar disse instruksjonene Hvordan man bruker Touchpad Controller ( PNA65 egen manual for innstilling hygrostat) Normale display beskjeder er: DEHUMIDIFIER

Detaljer

Industristøvsuger Modellnr. GV502

Industristøvsuger Modellnr. GV502 Bruksanvisning Industristøvsuger Modellnr. GV502 Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater må du alltid følge sikkerhetsanvisningene. Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten.

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. Varmepumpe Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. 1 Viktige sikkerhetsregler 2 3 Oversikt over komponenter og funksjoner 4 Bruke fjernkontrollen Fjernkontrollens

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

Varmetårn 2000W. Brukermanual

Varmetårn 2000W. Brukermanual Varmetårn 2000W Brukermanual Mod. HF5 REM Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk! Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk! SIKKERHET! Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges ved

Detaljer

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Instruksjonsmanual Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren. Ta

Detaljer

Askesuger Bruksanvisning

Askesuger Bruksanvisning Askesuger Bruksanvisning Med tanke på din egen sikkerhet, les og forstå denne bruksanvisningen. Sug ikke opp varm aske, kull, giftige, brennbare eller andre farlige materialer. Askesugeren må ikke brukes

Detaljer

Meaco 20L luftavfukter Instruksjonsmanual

Meaco 20L luftavfukter Instruksjonsmanual Meaco 20L luftavfukter Instruksjonsmanual Meaco 20L luftavfukter Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den for fremtidig referanse. Takk for at du valgte Meaco.

Detaljer

Meaco 10L Luftavfukter Instruksjonsmanual

Meaco 10L Luftavfukter Instruksjonsmanual Meaco 10L Luftavfukter Instruksjonsmanual Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den for fremtidig referanse. PRODUKTBESKRIVELSE 1 2 3 Main Parts ➀ Kontrollpanel

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815s-0 Trykket i USA

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815s-0 Trykket i USA rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815s-0 Trykket i USA kundeservicenummer Som en del av Rexairs kundeserviceprogram blir hver MinJet tildelt et kundeservice-serienummer etter

Detaljer

Meaco DD8L Tørkerotor luftavfukter Instruksjonsmanual

Meaco DD8L Tørkerotor luftavfukter Instruksjonsmanual Meaco DD8L Tørkerotor luftavfukter Instruksjonsmanual Meaco DD8L luftavfukter med tørkerotor Utgave for desember 2011 Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Meaco Platinum Serie

Meaco Platinum Serie Meaco Platinum Serie Instruksjonsmanual Meaco 12L og 20L Platinum Strømbesparende Luftavfukter Utgave for juli 201 Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren. Ta vare på den

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning Vinskap WC 7210 Brukerveiledning I N N H O L D Sikkerhetsanvisninger 1 Oversikt 2 Montering 2 Temperaturinnstilling 3 Virkemåte 4 Feilsøking 4 Tekniske data 5 Garanti 5 SIKKERHETSANVISNINGER Ved bruk av

Detaljer

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE Prod.nr. IT015336 Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere referanse. EGENSKAPER Damppressen sørger for et rent og profesjonelt resultat hver gang! Overflaten

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

MeacoMist Deluxe Ultrasonisk Luftfukter Brukerveiledning

MeacoMist Deluxe Ultrasonisk Luftfukter Brukerveiledning MeacoMist Deluxe Ultrasonisk Luftfukter Brukerveiledning Utgave: Juli 2014 Vennligst les denne brukermanualen nøye før du bruker luftfukteren. Vennligst ta vare på manualen for senere bruk. Takk for at

Detaljer

Clatronic Espressomaskin ES2612

Clatronic Espressomaskin ES2612 Clatronic Espressomaskin ES2612 Generelle forsiktighetsregler - Les bruksanvisningen nøye før du tar i bruk apparatet, og behold denne, samt garantien og kvitteringen. Behold også originalemballasjen om

Detaljer

Varmepumpe Bruksanvisning

Varmepumpe Bruksanvisning Varmepumpe Bruksanvisning Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. Licensed by Hyundai Corporation, Korea. Viktige sikkerhetsregler 2 3 Oversikt over komponenter og funksjoner 4 Bruke

Detaljer

Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual

Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual Vennligst les denne manualen nøye før du bruker denne luftrenseren. Behold manualen i tilfelle du får bruk for den senere. Takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 NO G F E D B C A 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Merk deg følgende anvisninger når du bruker apparatet. 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7 Bruk aldri apparatet i badekar,

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

FDV Fujitsu innedeler for næring.

FDV Fujitsu innedeler for næring. ! Tfn 23 16 95 00 FDV Fujitsu innedeler for næring. Drift AUTO (i kjøleanlegg) Når AUTO modus er valgt, vil viften operere på veldig lav hastighet i noen minutter, mens innedelen overvåker forholdene og

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

Bruksanvisning for elektrisk varmer 12525

Bruksanvisning for elektrisk varmer 12525 12525 NOR 04/07 AB Bruksanvisning for elektrisk varmer 12525 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk iht. forskriftene er funksjonsforstyrrelser utelukket.

Detaljer

Bruksanvisning massasjestol

Bruksanvisning massasjestol Bruksanvisning massasjestol Takk for at du kjøpte denne massasjestolen! Les bruksanvisningen nøye før bruk, særlig delen med sikkerhetsanvisninger. På denne måten vil du bruke massasjestolen riktig, og

Detaljer

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Brukermanual TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Informasjon vedrørende brukermanualen Denne brukermanualen inneholder informasjon vedrørende installasjon, drift og vedlikehold av apparatet og skal konsulteres

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90

XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90 LUFTAVFUKTERE XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90 INSTRUKSJONSHEFTE 1. UTPAKKING AV APPARATET Kontroller at apparatet ikke er skadet under transport og at alt tilbehør er med. I tilfelle problemer, må forhandleren

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

LAUNDRY PURE BEDRE FOR TØYET DITT, BEDRE FOR FAMILIEN DIN BEDRE FOR MILJØET

LAUNDRY PURE BEDRE FOR TØYET DITT, BEDRE FOR FAMILIEN DIN BEDRE FOR MILJØET LAUNDRY PURE BEDRE FOR TØYET DITT, BEDRE FOR FAMILIEN DIN BEDRE FOR MILJØET GENERELL INFORMASJON Strømomformer: Inn: 100 240V ~ 50/60 Hz 0,8A Ut: 12V 2,5A Strømforbruk: 7,5W (hvilemodus) 25W ved bruk Vanntrykk:

Detaljer

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Detaljer

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE Viktige sikkerhetsinstrukser...02 Instruksjoner for bruk...03 Hurtigveiledning...04 Tips/vedlikeholdsinstrukser...09 a. Rengjøring

Detaljer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 NORSK

Detaljer

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6 RISKOKER I/B Version 120606 TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W Front cover page (first page) Assembly page 1/6 1. Håndtak på lokket 2. Glasslokk 3. Kokebeholder 4. Hovedenheten 5. Indikatorlys for varme 6. Indikatorlys

Detaljer

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Oversikt over komponenter Se bilde side 2 i den originale bruksanvisningen for oversikt. A. Deksel for vannbeholder B. Vannbeholder C. Øvre beholder D. Knott E. Nedre

Detaljer

Brukermanual. Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1

Brukermanual. Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1 Brukermanual Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1 13.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner aktivert av kontrollsystemet...

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A. kundebetjeningsnummer Som en del av Rexairs kundebetjeningsprogram får hver Rainbow AquaMate et serienummer for

Detaljer

For å kunne garantere sikker og forskriftsmessig bruk skal anvisningene i denne håndboka leses grundig og følges. Håndboka skal oppbevares godt slik

For å kunne garantere sikker og forskriftsmessig bruk skal anvisningene i denne håndboka leses grundig og følges. Håndboka skal oppbevares godt slik OB115N NO For å kunne garantere sikker og forskriftsmessig bruk skal anvisningene i denne håndboka leses grundig og følges. Håndboka skal oppbevares godt slik at man kan slå opp i den. ELEKTRISK HÅNDTØRKER

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk Avalon MONTASJE og BRUKERVEILEDNING INFRARØD BADSTU 2007-11 INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 6 RENGJØRING 6 BRUKERVEILEDNING 7 SPESIFIKASJONER 7 Reg. No. 2006-C141-1-EMC 2004/108/EC Reg.

Detaljer

Bruksanvisning for Calor panelovner

Bruksanvisning for Calor panelovner Bruksanvisning for Calor panelovner For bruk av elektriske produkter er det alltid de vanlige regler for aktsomhet og sunn fornuft som gjelder. I tillegg har vi beskrevet noen varsomhetspunkter under.

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk MONTASJE og BRUKERVEILEDNING INFRARØD BADSTU 2008-02 INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 7 RENGJØRING 7 BRUKERVEILEDNING 8 SPESIFIKASJONER 8 Reg. No. 2006-C141-1-EMC 2004/108/EC Reg. No.

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING. Modell: KWS1128HR-F7AR

HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING. Modell: KWS1128HR-F7AR HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING Modell: KWS1128HR-F7AR Takk for at du kjøpte Galanz hybelkomfyr. Vær vennlig å les denne bruksanvisningen nøye for å forsikre deg om korrekt bruk og for din sikkerhet, og ta

Detaljer

TAKK INNHOLD. På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go!. Go! Nails.

TAKK INNHOLD. På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go!. Go! Nails. BRUKERVEILEDNING TAKK På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go. Go Nails. Go Go Nails er et helt nytt manikyr- og pedikyrsett som vil gjøre neglene dine vakre og sunne uansett

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING GRANDE GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE ALLE DE VEDLAGTE INSTRUKSENE SELV OM DU TROR AT DU KJENNER DEN ELEKTRISKE GRILLEN OG HVORDAN DEN SKAL BRUKES. SIKKERHETSINFORMASJON

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET

BESKRIVELSE AV APPARATET NO Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultatene, og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET (se figuren

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Vedlikeholdsmanual Tørketrommel

Vedlikeholdsmanual Tørketrommel Vedlikeholdsmanual Tørketrommel T5190LE Type N1190.. Originalanvisninger 438 9098-10/NO 2015.09.14 Innhold Innhold 1 Symboler...5 2 Generelt...5 3 Vedlikehold...6 3.1 Rengjør lofiltrene...6 3.2 Spesialfilter...6

Detaljer

ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK

ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK ISBITMASKIN DELELISTE 1. Indre isolasjon 2. Vannreservoar 3. Isbeholder 4. Isbitekurv 5. Sensor 6. Isskuff 7. Vannbeholder 8. Kjøleelement 9. Vannslange 10. Vannutslipp 11.

Detaljer

Brukermanual. Samsung Neo Forte

Brukermanual. Samsung Neo Forte Brukermanual Samsung Neo Forte 26.10.2010 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Oversikt utedeler... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Styre maskinen uten fjernkontroll...

Detaljer

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911 Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911-1 - Kjære bruker: Takk for at dere kjøpte dusjkabinett hos oss. For din sikkerhet, vær vennlig og les manualen nøye før montering og bruk av dusjkabinettet Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Detaljer

Brukermanual. Samsung Console JH026EAV*/ JH035EAV*

Brukermanual. Samsung Console JH026EAV*/ JH035EAV* Brukermanual Samsung Console JH026EAV*/ JH035EAV* 18.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Bak frontdekslet... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Oversikt fjernkontrollens

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ MATEBRETT VOEDSELBLAD INSTRUCTIES RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ MATEBRETT VOEDSELBLAD INSTRUCTIES RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE VOEDSELBLAD INSTRUCTIES food Tray Instructions MATEBRETT Bruksanvisning RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET PLATEAU POUR ALIMENTS MODE D EMPLOI EINFÜLLTABLETT Bedienungsanleitung BAKKE INSTRUKTIONER TABULEIRO DE

Detaljer

Modell ZB06-25A LES ALLE INSTRUKSENE FØR DU TAR I BRUK STØVSUGEREN. MÅ BARE BRUKES SOM ANGITT.

Modell ZB06-25A LES ALLE INSTRUKSENE FØR DU TAR I BRUK STØVSUGEREN. MÅ BARE BRUKES SOM ANGITT. Modell ZB06-25A V I K T I G S I K K E R H E T S I N F O R M A S J O N LES ALLE INSTRUKSENE FØR DU TAR I BRUK STØVSUGEREN. MÅ BARE BRUKES SOM ANGITT. INNHOLD VIKTIGE SIKKERHETSREGLER... 1-3 NOTATER: NØKKELFUNKSJONER...

Detaljer

Bruksanvisning Isbitdispenser ZB-10

Bruksanvisning Isbitdispenser ZB-10 Bruksanvisning Isbitdispenser ZB-10 Takk for at du valgte vår isbitdispenser. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar i bruk dette produktet, dette for å sørge for korrekt bruk av din isbitdispenser.

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116s-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116s-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116s-0 Printed in U.S.A. kundebetjeningsnummer Som en del av Rexairs kundebetjeningsprogram får hver Rainbow RainJet et serienummer for kundebetjening

Detaljer

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK G F E A B C D 1 2 3 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Sikkerhet Vennligst merk deg følgende informasjon når du bruker apparatet: 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7

Detaljer

HX-408 / S-8408 HX-409 / S-8409 HX-414 / S-8414 HX-415 / S-8415 BR006 HX-414 / BR006

HX-408 / S-8408 HX-409 / S-8409 HX-414 / S-8414 HX-415 / S-8415 BR006 HX-414 / BR006 2006-08 Avalon INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 6 BRUKERVEILEDNING 7 SPESIFIKASJONER OG FEILSØKING 8 Reg. No. AN 5005 0538 0001 15008827 001 LVD 73/23/EEC 93/68/EEC EMC 89/336/EEC HX-408

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Sikkerhetsanvisninger Når en benytter elektrisk utstyr bør følgende sikkerhetsbestemmelser følges: 1 Les alle instruksjoner før en starter. 2 For å beskytte seg

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold dobbelt så sterk - dobbelt så rask CARE Bruks-og vedlikeholdsanvisning Innhold Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold Viktig! Les alle instruksjoner grundig før du

Detaljer

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010 Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING www.brymill.com Januar 2010 Side 1 av 6 Avsnitt 1 - Innholdsfortegnelse Avsnitt Tittel Side 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Hurtigveiledning for Cry-Ac Tracker 3 3 Indikasjoner

Detaljer

Driftsinstruks for Mitsui split aircondition

Driftsinstruks for Mitsui split aircondition Driftsinstruks for Mitsui split aircondition MK 7 9 12 18 24 R 410a VEGG AIR CONDITIONER Air conditioneren har en utedel og en innedel som er koblet til hverandre med kobber rør (godt isolert) og en strømkabel.

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Viktige forholdsregler... 5 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7

Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Viktige forholdsregler... 5 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7 Instruksjoner for elektrisk vannkoker Innholdsfortegnelse Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Viktige forholdsregler... 5 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7 DELER OG FUNKSJONER

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer