SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 82/07

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07"

Transkript

1 Sak 82/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 82/07 Sakstittel: NY BARNEHAGE I MIDTBYGDA VALG AV LOKALISERING Arkivsaknr: 07/3118 Saksbehandler: BHG/BHG/MNICO Mona Nicolaysen K-kode: A10 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/07 Oppvekstutvalget / Kommunestyret 82/07 Økonomi- og administrasjonsutvalget Administrasjonens innstilling: 1. Ny barnehage i midtbygda bygges på Sørumsletta i tilknytning til Sørum skole. 2. Finansiering av barnehagen fremmes som egen sak når forprosjektet er avsluttet. Tidligere behandlinger: Side 1 av 66

2 Sak 82/07 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 07/3118 Sakstittel: NY BARNEHAGE I MIDTBYGDA VALG AV LOKALISERING K-kode: Saksbehandler: A10 Mona Nicolaysen Innstilling: 1. Ny barnehage i midtbygda bygges på Sørumsletta i tilknytning til Sørum skole. 2. Finansiering av barnehagen fremmes som egen sak når forprosjektet er avsluttet. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. For å nå målet om full barnehagedekning har kommunestyret vedtatt å bygge ny barnehage i midtbygda. På grunn av vanskelige grunnforhold, jordvern og kulturvern har det vært utredet flere ulike alternativer for plassering. De gjenstående alternativene er å bygge barnehage ved Sørum skole eller to alternative plasseringer på eiendommen Nordli. Med tre mulige alternativer innenfor Sørum skolekrets, er alternativet om å bygge barnehage ved Vesterskaun skole tatt ut. Vedlegg: 1. Kostnads og fremdriftsoverslag fra SK Eiendom KF, datert Tilstandsrapport over Nordli barnehage, datert Vurdering i forhold til bygningsmessig drift, alle alternativer. SK Eiendom KF, datert Skisseprosjekt Nordli 5. Foreløpig bekreftelse på arkeologisk registrering av eiendommen Nordli fra Akershus fylkeskommune, datert FAU Nordli barnehage, brev datert og Reguleringsplan med bestemmelser for Sørum skole, sak 06/1290, vedtatt Vedtak om særskilt gransking av automatisk fredete kulturminner på Prestegårdsjordet. Riksantikvarens brev datert Fullstendig brev kan legges fram i møta. Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: Forprosjekt Nordli barnehage, sak 05/6049. Notat til Oppvekstutvalget og Økonomiutvalget, datert Saksutredning: Bakgrunn for saken: I forbindelse med behandlingen av reguleringsplan for barnehage ved Sørum skole ble det i tillegg til vedtak av plan, gjort vedtak om at administrasjonen i tillegg skulle utrede to alternativer til plassering av ny barnehage. Disse utredningene har pågått parallelt med Riksantikvarens behandling av reguleringsplanen for barnehage ved Sørum skole. Reguleringsplanen for Sørum skole, med tillegget for barnehage er nå godkjent. Administrasjonen har vurdert de alternative plasseringene og legger frem en vurdering av to alternativer på Nordli, opp i mot plassering ved Sørum skole. Side 2 av 66

3 Sak 82/07 Saksopplysninger: Alternativ A: Ny barnehage ved Sørum skole. Plassering av ny barnehage ved Sørum skole gir mulighet for å oppnå en utvikling mot nærmiljø/oppvekstsenter i Sørum skolekrets. Dette er i samsvar med fylkesmannens uttalelse av til forslag til planprogram for kommuneplanrevisjonen: Kommunens bes om i sterkere grad å vurdere samlokalisering av barnehager med andre funksjoner for å øke fleksibiliteten når en på sikt skal håndtere svingninger i aldersgrupper. Barnehage ved Sørum skole betyr en økt utnyttelse av allerede etablert infrastruktur i form av vei og gang og sykkel vei. Det åpnes for en sammenbygning av skolen og nytt barnehagebygg. Dette legger til rette for sambruk av lokaler, administrative ressurser og bedre utnyttelse av samlet bygningsmasse f.eks. ved svingninger i ulike aldersgrupper. For kommunen vil en samlokalisering gi økonomiske besparelser i form av reduserte driftskostnader hvert år. Mange foreldre har barn både i barnehage og skole, og vil kunne levere og hente barna på samme sted. Sørum skole ligger også noe nærmere tettstedet Lørenfallet enn Nordli. Arealet benyttes i dag som landbruksjord, men jorda er frigitt fra landbruksmyndighetene og eier har sagt seg villig til selge. Pedagogiske vurderinger Nasjonale føringer for skole og barnehage er tydelige på behovet for bedre sammenheng og tett samarbeid mellom skole og barnehage for å styrke det helhetlige læringsløpet. En samlokalisering av skole og barnehage i Sørum skolekrets vil gi svært gode forutsetninger for å lykkes i dette arbeidet. Mulighetene for daglig å dra nytte av hverandres kompetanse og få innsikt i hverandres arbeid, vil gi gode muligheter til å finne frem til viktige samarbeidsområder mellom skoler og barnehager i Sørum. Sørum kommune deltar i det nasjonale Kvalitetskommuneprogrammet med prosjektet Helhetlig barnehage- og skoleutvikling i Sørum. En samlokalisering av barnehage og skole ville være en spennende arena for nytenkning både under planlegging av bygget og i utviklingen av det videre samarbeidet om å skape et helhetlig tilbud for barna. Kulturminner Under arkeologisk registrering i forbindelse med planarbeidet ble det avdekket uvanlig mange funn. Det er nå gitt dispensasjon fra Riksantikvaren og planområdet vil etter utgraving frigis. Bakgrunnen for at Riksantikvaren valgte å godkjenne reguleringsplanen var blant annet at kulturminnene er skadet av gjentatt pløying. Kulturminnene på Sørumsletta er av en slik karakter og betydning at Riksantikvaren anser det for svært viktig å sikre kildeverdien. Å bevare kulturminnene i dyrka mark ved en fortsatt lik bruk av området vil etter Riksantikvarens mening ikke sikre kulturminnene for fremtiden. Regulering Reguleringsplanen for Sørum skole med tillegg for barnehage i midtbygda er vedtatt og godkjent av Riksantikvaren. (Vedlegg 7). Planen legger til rette for at 7,3 daa benyttes til offentlig formål barnehage. Dette arealet kan dekke ny barnehage for over 100 barn og deler av felles parkeringsplass for skole og barnehage. Kostnader Det forutsettes salg av Nordli. Dersom Sørum kommune skal beholde eiendommen Nordli, er dette en ukjent kostnad per i dag. I forhold til alternativene på Nordli er det utgravning av kulturminnene som er den største kostnaden. En utgravning av området vil koste 4,5 mill. I tillegg er det nødvendig å erverve grunn. Arbeidet med utgraving er estimert til å ta10 uker. Side 3 av 66

4 Sak 82/07 Kostnadene til teknisk infrastruktur er lavere på Sørumsletta enn på Nordli. Selv om vei og gangvei må oppgraderes blir kostnadene lavere enn alternativene på Nordli, fordi det også legges opp til felles bruk av allerede etablert infrastruktur. Ved å bygge nytt kan en prosjektere slik at en oppnår best mulig effekt i forhold til renhold, energibruk, drift og ettersyn samt vedlikehold, slik at drifts og vedlikeholdskostnadene reduseres. Dersom det velges en sammenbygging av barnehage og skole vil dette øke investeringskostnadene, men kunne redusere driftskostnader. (Vedleggene 1 og 3) Mulig fremdrift Antatt total prosjektlengde er på 2 år. Alternativene B og C: Ny barnehage på Nordli. B: Hovedbygningen rehabiliteres og benyttes til barnehage. I tillegg bygges nytt bygg i tilknytning til den gamle bygningen. C: Ny barnehage bygges på eiendommen. Hovedbygningen og sidebygningen benyttes ikke til barnehage. Kommunen eier eiendommen på Nordli med tre bygg. En hovedbygning, en sidebygning og et skjul. Hovedbygningen og sidebygningen har verneverdi. Bygningene er i svært dårlig forfatning. Hovedbygningen og sidebygningen benyttes i dag til barnehage for i underkant av 50 barn. Dagens lokaler på Nordli tilfredsstiller ikke dagens krav til lokaler for barnehage. Det kan la seg gjøre å rehabilitere hovedbygningen slik at den kan benyttes til barnehage. Sidebygningen derimot er så lite egnet at det ikke er hensiktsmessig å benytte den til barnehage. Dersom alternativ B velges, må det tas stilling til framtidig bruk av sidebygningen. Bruk av sidebygningen kan avklares i utarbeidelse av reguleringsplan for eiendommen Nordli. Dersom alternativ C velges må det tas stilling til hva eiendommen og byggene skal brukes til og om den eventuelt skal selges. Nordli vil da bli regulert til bevaring med et konkret formål som vil si noe om fremtidig bruk av byggene. Pedagogiske vurderinger Begge alternativene vil kunne gi gode barnehagebygg. Ved restaurering av hovedbygningen vil det kunne ligge noen begrensninger i forhold til arealutnyttelse og ulike driftsmodeller. Et nytt bygg vil kunne være mer fleksibelt i forhold til ulike driftsmodeller og gi en mer effektiv bruk av arealene. Ved å restaurere det gamle bygget vil barnehagen kunne disponere et større utendørs lekeareal. Det vil være tilstrekkelig arealer til utelekeplass også hvis hoved- og sidebygningen skilles ut. Kulturminner Kulturhistorisk er det helheten i området som er interessant. Det viktigste for kulturminnemyndighetene er at begge de to verneverdige bygningene bevares, og at ny bebyggelse underordner seg kulturmiljøet. Kulturminnemyndighetene er positive til at Nordli benyttes til barnehage og mener at en akseptabel plassering av ny barnehage kan være å plassere bygningen slik at tidligere tiders bygningsstruktur og tunform tilbakeføres. Det er kun det utvendige ved bygningene som vil være berørt av vernebestemmelser. Et nytt bygg eller tilbygg kan bygges med nye materialer, og det kan vise vår tids arkitektur. Utforming av eventuell ny bebyggelse på Nordli må gjøres i samarbeid med kulturminnemyndighetene. Fornminner Det er i løpet av høsten 2007 gjennomført arkeologiske søk i henhold til kulturminneloven 9 på eiendommen Nordli. Det ble ikke gjort funn av automatisk fredete kulturminner i planområdet, slik at Side 4 av 66

5 Sak 82/07 ordinær prosjektering kan fortsette. (Vedlegg: 5, foreløpig bekreftelse fra Akershus fylkeskommune) Brev fra Akershus fylkeskommune, som bekrefter meldingen, kommer. Regulering Eiendommen er uregulert. Utarbeiding av reguleringsplan kan skje parallelt med prosjektering. Kostnader De to alternativene på Nordli har en differanse i de estimerte kostnadene på nesten kr. Det vil være vesentlig dyrere å rehabilitere hovedbygningen på Nordli sammenliknet med å sette opp et nytt bygg. Om en går for alternativ B, bruke hovedbygningen, vil en ikke kunne oppnå full arealutnyttelse fordi eksisterende bygningsmasse har sine begrensninger. Bygg på 2 etasjer vil ha dårligere arealutnyttelse i forhold til et bygg på ett plan uten trapperom etc. I forhold til et nytt frittliggende bygg vil alle kostnadene knyttet til renhold, energi, drift, ettersyn og vedlikehold være høyere. Benyttes hovedbygningen til barnehage kan en få et husleietap på sidebygningen dersom denne ikke selges eller leies ut. For et lite bygg i dårlig forfatning, som er plassert på en barnehagetomt, kan det være vanskelig å finne et nytt bruksområde og eventuelt en ny kjøper. Kostnadene til midlertidig barnehage vil være større da prosjektet vil ta lengre tid og hovedbygningen ikke kan benyttes som barnehage i byggeperioden. Dersom hovedbygningen skal restaureres til barnehage, foreslås det at paviljongene ved bingsfoss ungdomsskole brukes som midlertide lokaler inntil ny barnehage stårr ferdig. Lokalene er istandsatt for barnehagedrift og kan romme alle barna som i dag går i de tre byggene på Nordli barnehage. Utelekeområdet er opprustet og godt sikret. Ved å bygge nytt, alternativ C, vil en få et arealeffektivt bygg også i forhold til renhold, energibruk, drift og ettersyn samt vedlikehold. Det fremstår imidlertid som lite realistisk å få solgt eksisterende bygningsmasse hvor en stor barnehage vil bli liggende svært tett opptil eksisterende bygninger. Mulig fremdrift Alternativ A: Antatt total prosjektlengde er 2 år Alternativ B: Antatt total prosjektlengde er 2 år og 5 måneder. Forhold til eksisterende plandokumenter og gjeldende vedtak: Plan for full barnehagedekning: Handlingsplan med økonomiplan Plassering av barnehage ved Sørum skole samsvarer med kommunestyresak 4/06, og 31/06, samt vedtatt reguleringsplan. Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Se vedlegg 1. Drift, vedlikehold: Se vedlegg 1 og 9. Bærekraftig utvikling: Barnehage lokalisert i umiddelbar nærhet til Sørum skole gir gode muligheter for sambruk av areal og ressurser, gode overganger mellom barnehage og skole for barna og lettere hverdagsorganisering for foreldre som skal bringe/hente barn både i barnehage og skole. Bemanningskonsekvenser: Side 5 av 66

6 Sak 82/07 Ved samlokalisering av skole og barnehage kan en ha en mulig innsparing på administrative ressurser. Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet (ja/nei)? nei Rådet for funksjonshemmede (ja/nei)? nei Andre råd/utvalg I tilfelle hvilke(t): -Samarbeidsutvalget ved Nordli barnehage - Samarbeidsutvalget ved Sørum skole Alternative løsninger: Ny barnehage i midtbygda legges til eiendommen Nordli. Hovedbygningen restaureres og benyttes til barnehage. Det bygges nytt bygg i tilknytning til hovedbygningen. Sidebygningen benyttes ikke til barnehage. Det må i reguleringplan for Nordli avklares hva den skal brukes til. Reguleringsplan for Sørum skole og barnehage i midtbygda beholdes for eventuelle fremtidige behov. Arbeidet med reguleringsplan for eiendommen Nordli gjenopptas. Arbeidet med å innhente nødvendige godkjenninger for å benytte paviljongen ved Bingsfoss ungdomsskole som midlertidige lokaler for Nordli barnehage startes. Finansiering av barnehagen fremmes som egen sak når forprosjektet er avsluttet. Vurdering: Alle tre alternativene som skisseres er gjennomførbare, men har ulike konsekvenser for kulturminnevern, kostnader, drift og tidsperspektiv for realisering. Alternativ A, ny barnehage ved Sørum skole, vil være det alternativet det er knyttet minst usikkerhet til i forhold til økonomiske konsekvenser, forutsatt at eiendommen Nordli selges. Kulturminnene på Sørumsletta vil sikres ved en utgravning Det vil kun være behov for midlertidige lokaler til avdeling Sørvald under prosjekterings- og byggeperioden som er anslått til to år. Barnehage og skole på samme området vil gi gode muligheter for utvikling av fremtidsretta pedagogiske løsninger for barna. Alternativ B, tilbygg til Nordli barnehage med bruk av hovedbygningen: Det er stor usikkerhet knyttet til de økonomiske konsekvensene ved restaurering av hovedbygningen. Tilstandsrapporten for hovedbygningen konkluderer med at kostnader knyttet til renovering bør vurderes opp imot kostnader ved å finne mer egnede lokaler eventuelt å bygge nytt. Det vil påløpe driftskostnader på sidebygningen, dersom denne beholdes eventuelt ikke er mulig å få solgt. Alternativ C, nybygg på eiendommen Nordli: Alternativet vil ha de laveste investerings- og driftskostnadene. Dette forutsetter imidlertid salg av hoved- og sidebygning, som både på grunn av det nye byggets beliggenhet og samarbeidspartienes politiske plattform ikke virker realistisk. På denne bakgrunn foreslås det at ny barnehage i midtbygda legges på Sørumsletta ved Sørum skole. Utskrift av saken til: Samarbeidsutvalget ved Nordli barnehage Samarbeidsutvalget ved Sørum skole Sørumsand, den Seksjonsleder: Mona Nicolaysen Side 6 av 66

7 Side 7 av 66 Sak 82/07

8 Sak 83/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 83/07 Sakstittel: Arkivsaknr: 07/4343 Saksbehandler: K-kode: 614 IDRETTSPARKEN BARNEHAGE OG SØRUMSAND HELSESTASJON ØKT KOSTNADSRAMME RKO/ØKO/SJENS Siw Jensen Saksnummer Utvalg Møtedato / Kommunestyret 83/07 Økonomi- og administrasjonsutvalget Administrasjonens innstilling: 1. Prosjektets økonomiske ramme økes med kr 4,5 mill. 2. Den økte rammen finansieres ved bruk av tidligere års overskudd i eiendomsforetaket. 3. Dersom det relativt raskt viser seg at fjernvarmeanlegget på Sørumsand kan realiseres og Idrettsparken barnehage og helsestasjon kan tilknyttes i trinn 1, økes investeringsrammen med ytterligere kr 2,5 mill, som også finansieres ved bruk av tidligere års overskudd i eiendomsforetaket. Tidligere behandlinger: Side 8 av 66

9 Sak 83/07 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 07/4343 Sakstittel: K-kode: 614 Saksbehandler: Siw Jensen IDRETTSPARKEN BARNEHAGE OG HELSESTASJON - ØKT KOSTNADSRAMME Innstilling: 1. Prosjektets økonomiske ramme økes med kr 4,5 mill. 2. Den økte rammen finansieres ved bruk av tidligere års overskudd i eiendomsforetaket. 3. Dersom det relativt raskt viser seg at fjernvarmeanlegget på Sørumsand kan realiseres og Idrettsparken barnehage og helsestasjon kan tilknyttes i trinn 1, økes investeringsrammen med ytterligere kr 2,5 mill, som også finansieres ved bruk av tidligere års overskudd i eiendomsforetaket. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. Økt kostnadsramme for å dekke merkostnader og sekundærvarmeløsning. Vedlegg: 1. Saksfremlegg til styret i eiendomsforetaket Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: K-sak 3/07 som fastsatte kostnadsramme for Idrettsparken barnehage og helsestasjon. Saksutredning: Bakgrunn for saken: Styret i Sørum kommunale eiendomsforetak KF ber om økt investeringsramme for å dekke kostnadsoverskridelser og sekundærvarmeløsning. Saksopplysninger: Daglig leder i eiendomsforetaket skriver i sitt saksfremlegg: Normalt skal et prosjekt som ikke er fullfinansiert stoppes og avvente nye vedtak. I denne saken ville en stopp i prosjektet ha store konsekvenser for barnehagedriften. Riving av eksisterende var bestilt, innleid paviljong var på plass og pga. sommerferien ville en stopp i prosjektet påført relative store kostnader. Leid paviljong, utsatt ferdigstillelse og entreprisekostnader ville påløpt også ved en stopp i prosjektet. Tilleggskostnadene i tillegg til gitt bevilgning beløper seg til kr Bygget er planlagt med oljekjel som sekundærvarmeløsning. Kommunestyrets vedtak i sak 35/07 om at oljefyring skal fases ut i alle kommunale bygg medfører at det bør finnes en ny sekundærvarmeløsning. Styret i eiendomsforetaket innstiller på en løsning med jordvarme (varmepumpe med energibrønner i grunnen), som medfører behov for en rammeøkning på kr 2,0 mill. Biovarme Akershus ønsker å etablere fjernvarmeanlegg på Sørumsand og tilknytte seg flest mulig abonnenter til dette anlegget. Fjernvarmeprosjektet er planlagt ferdigstilt høsten En eventuell tilknytning av Idrettsparken barnehage og helsestasjon er i utgangspunktet planlagt som trinn to, en gang etter Kostnadene ved framføring av varmerør til barnehagen, er grovt anslått til kr 4,5 mill. Side 9 av 66

10 Sak 83/07 Biovarme Akershus vurdere imidlertid å inkludere Idrettsparken barnehage og helsestasjon som en del av trinn 1. Dersom det raskt lar seg avklare at fjernvarmeprosjektet kan realiseres, er det aktuelt for kommunen å benytte seg av dette som en sekundærvarmeløsning i stedet for jordvarme. Forhold til eksisterende plandokumenter: Sørum kommune skal så snart det er mulig å få på plass full barnehagedekning. Forhold til gjeldende vedtak: Økning av vedtatt investeringsramme i K-sak 3/07. Miljødelen i saken blir tatt opp pga vedtaket i K-sak 35/07. Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Økt investeringsramme som finansieres av eiendomsforetaket. Drift, vedlikehold: Reduserte energiutgifter. Bærekraftig utvikling: Installasjon av jordvarme/bruk av fjernvarme er med på å styrke en bærekraftig miljøutvikling i Sørum kommune. Bemanningskonsekvenser: Ingen Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet (ja/nei)? Nei Rådet for funksjonshemmede (ja/nei)? Nei Andre råd/utvalg I tilfelle hvilke(t)? Nei Alternative løsninger: 1. Ikke erstatte planlagt oljekjel 2. Ikke tilknytte bygget til fjernvarme Vurdering: Når det gjelder kostnadsoverskridelsen på kr 2,5 mill deler rådmannen daglig leders oppfatning om at en stopp i prosjektet ville ha medført en uakseptabel forsinkelse i forhold til full barnehagedekning. Rådmannen er også av den oppfatning at oljekjelen bør erstattes for å oppfylle kommunestyrets vedtak i sak 35/07. Rådmannen ønsker også at kommunen bidrar til at fjernvarmeanlegget på Sørumsand blir realisert gjennom å knytte kommunale bygg til fjernvarmenettet. For Idrettsparken barnehage og helsestasjon forutsetter dette imidlertid en snarlig avklaring på om fjernvarmeanlegget kan realiseres. Dersom dette ikke er avklart innen årsskiftet 2007/2008, må eiendomsforetaket av hensyn til framdriften av bygget, basere sekundærvarmeløsningen på jordvarme. Utskrift av saken til: Sørum kommunale eiendomsselskap KF for effektuering Økonomisjefen Sørumsand, den Side 10 av 66

11 Sak 83/07 Rådmann: Rannveig E. Eidet Side 11 av 66

12 Sak 83/07 Vedlegg 1 Saksfremlegg Arkivsak: 07/370 Sakstittel: IDRETTSPARKEN BARNEHAGE OG SØRUMSAND HELSESTASJON ØKT KOSTNADSRAMME K-kode: Saksbehandler: Tormod Dragland Innstilling: 1 1. Prosjektets økonomiske ramme økes med 2 millioner for å finansiere varmepumpe Prosjektets økonomiske ramme økes med 2,5 millioner for å dekke prosjektoverskridelsen Den økte rammen finansieres ved bruk av tidligere års overskudd i eiendomsforetaket. Etter at anbudene er kommet inn viser det seg at prosjektet har en underdekning på 2,5 mill. Det er ønskelig å montere varmepumpe og energibrønner for å ivareta kommunestyrets vedtak og miljøkrav i kommunen, til en kostnad på 2 millioner. Vedlegg: 1 1. Notat fra RIV Vurdering av varmesentral Sak 3/07 Forprosjekt ny barnehage og helsestasjon ved Sørumsand idrettspark. Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: 1 (Vedtak fra i sommer bevilgningen) Saksutredning: Bakgrunn for saken: I K-sak 35/07 ble det lagt føringer for miljøtiltak i kommunale bygg. Det er ønskelig med vannbåren varme og at olje og helelektrisk oppvarming ikke legges inn i nybygg. På grunn av økte priser i byggemarkedet og kostbar etablering av midlertidig barnehage ved Bingsfoss (Trekanten barnehage), klarer vi ikke å løse prosjektet innenfor de gitte rammer. Saksopplysninger: Hvis vi skal følge Kommunestyrevedtaket fra juni 2007 må vi se på alternativer til oljekjel. RIV (Rådgivende Ingeniør Varme/Ventilasjon) har sett på oppvarmingsalternativene: 1 Varmepumpe og elektrokjel 2 Varmepumpe og oljekjel 3 Biobrensel og elektrokjel Ut fra økonomiske og driftsmessige hensyn er det ønskelig å installere varmepumpe. Driftsmessig vil en biokjel kreve en god del mer oppfølging fra driftspersonellet enn en varmepumpe. Det er heller ikke plass til Pelletssilo uten at dette vil virke skjemmende på byggets estetikk. Som rapporten viser er det mest gunstig med varmepumpe med oljekjel som spisslast. Oljekjelen vil kun være i bruk når det er svært kaldt. Kommunestyrets vedtak sier klart at oljefyring ikke er ønskelig. Det neste alternativ er derfor varmepumpe og med elektrokjel som spisslast. Varmepumpens energi hentes fra brønner eller rør som bores ned i bakken. Installasjon av varmepumpe, tilhørende brønner og noe bygningsmessige arbeider vil beløpe seg til kr ,- inkl. mva. Byggets energiforbruk i forhold til strømleverandør vil bli merkbart mindre, siden en del av energibehovet hentes fra brønnene. Side 12 av 66

13 Sak 83/07 Merkostnader: Anbudene på prosjektet kom inn i løpet av sommeren. Flytting og tilrettelegging av midlertidig barnehage ved Bingsfoss var ferdig til Generelt er prisnivået i byggebransjen stadig på vei oppover. Når alle anbud var kommet inn og etableringen av midlertidig barnehage var på plass, viser det seg at prosjektet ikke kan løses innenfor gitte rammer. Normalt skal et prosjekt som ikke er fullfinansiert stoppes og avvente nye vedtak. I denne saken ville en stopp i prosjektet ha store konsekvenser for barnehagedriften. Riving av eksisterende var bestilt, innleid paviljong var på plass og pga. sommerferien ville en stopp i prosjektet påført relativt store kostnader. Leid paviljong, utsatt ferdigstillelse og entreprisekostnader ville påløpt også ved en stopp i prosjektet. Tilleggskostnadene i tillegg til gitte bevilgning beløper seg til kr ,- Forhold til eksisterende plandokumenter: Sørum kommune skal så snart det er mulig få på plass full barnehagedekning. Forhold til gjeldende vedtak: Miljødelen i denne sak blir tatt opp pga. vedtak i K-styret Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Saksfremlegget inneholder forslag om investering på 4,5 millioner. Drift, vedlikehold: Ved montering av varmepumpe vil energiutgiftene reduseres og driftsutgiftene øker noe, men på langt nær tilsvarende energireduksjonen. Bærekraftig utvikling: Installasjon av varmepumpe er med på å styrke en bærekraftig utvikling i Sørum kommunes bygg. Bemanningskonsekvenser: Ingen Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: 1 Eldrerådet (ja/nei)? Nei 2 Rådet for funksjonshemmede (ja/nei)? Nei 3 Andre råd/utvalg I tilfelle hvilke(t)? Nei Alternative løsninger: 1 1. Stoppe prosjektet Ikke installere varmepumpe. Vurdering: Å stoppe prosjektet ville medført konsekvenser for fremdrift, barnehagedriften og høyst sannsynlig ikke hatt økonomiske besparelser. Nybygget er gjennomgått med tanke på innsparinger. Vegg og takkonstruksjoner er i samarbeid med entreprenør justert og ført til reduksjoner. Utskrift av saken til: 1 Rådmann 2 Revisor 3 Prosjektleder Sørumsand, den Side 13 av 66

14 Sak 83/07 Daglig leder: Tormod Dragland Side 14 av 66

15 Sak 84/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 84/07 Sakstittel: ØKNING I FORELDREBETALING I KOMMUNALE BARNEHAGER Arkivsaknr: 07/4194 Saksbehandler: BHG/BHG/LDAHL Lina Dahlsveen K-kode: A10 Saksnummer Utvalg Møtedato / Kommunestyret 84/07 Økonomi- og administrasjonsutvalget /07 Oppvekstutvalget Administrasjonens innstilling: 1. Høyeste betalingsklasse med inntekt over kr økes fra kr til per måned, maksimalt kr per år. 2. Øvrige betalingsklasser økes prosentvis tilsvarende. 3. Kostpenger foreslåes uendret. 4. Endringen gjøres gjeldende fra Tidligere behandlinger: Side 15 av 66

16 Sak 84/07 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 07/4194 Sakstittel: ENDRING I FORELDREBETALING I KOMMUNALE BARNEHAGER K-kode: A10 Saksbehandler: Lina Dahlsveen Innstilling: 1. Høyeste betalingsklasse med inntekt over kr økes fra kr til per måned, maksimalt kr per år. 2. Øvrige betalingsklasser økes prosentvis tilsvarende. 3. Kostpenger foreslåes uendret. 4. Endringen gjøres gjeldende fra For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. Økning av foreldrebetaling i kommunale barnehager i henhold til nasjonale satser for maksimalpris Vedlegg: 1. Betalingsreglement for Sørum kommunes barnehager fra Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: Forskrift om foreldrebetaling fastsatt 16. desember Saksutredning: Bakgrunn for saken: For å øke seksjonens inntekter, foreslåes det å øke foreldrebetalingen til maksimalgrensen fra i henhold til gjeldende forskrift og Stortingetes budsjettvedtak for Saksopplysninger: Foreldrebetaling i barnehager er regulert gjennom forskrift. I forskrift om foreldrebetaling fastsatt 16. desember 2005 gis det en maksimalgrense for foreldrebetaling i 1: Foreldrebetaling for en plass i barnehage skal ikke settes høyere enn en maksimalgrense. Betaling for kost kan komme i tillegg. Maksimalgrensen blir fastsatt i Stortingets årlige budsjettvedtak. Maksimalgrensen gjelder for et heldags ordinært barnehagetilbud innenfor gjeldende lov og forskrifter. Med heldagstilbud menes avtalt ukentlig oppholdstid på 41 timer eller mer. I statsbudsjett 2007 ble maksimalgrensen for foreldrebetaling prisjustert. Justeringen utgjorde kr 80,- i høyeste betalingsklasse. Betalingssatsene i de kommunale barnehager ble ikke økt tilsvarende i Årsbudsjett For å øke seksjonens inntekter, foreslåes en økning i foreldrebetaling i Sørum kommunes barnehager med kr 80,- per måned i høyeste betalingsklasse. Øvrige betalingsklasser økes prosentvis tilsvarende. Inntektsgruppering og kostpenger foreslåes uendret. Side 16 av 66

17 Sak 84/07 Ny pris i de ulike betalingsklassene vil da bli: Betalingsklasse Inntekt Pris 100%plass og over 2330 Et heltidstilbud i høyeste betalingsklasse vil utgjøre kr per år. I Sørum kommunes barnehager har ca 85 % av barnegruppa et heldagstilbud. Den foreslåtte økningen vil utgjøre ca kr på årsbasis. Forhold til gjeldende vedtak: Vedtatt betalingsreglement for Sørum kommunes barnehager. Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Ingen Drift, vedlikehold: Økte inntekter på ca kr på årsbasis. Bemanningskonsekvenser: Ingen Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet (ja/nei)? Nei Rådet for funksjonshemmede (ja/nei)? Nei Andre råd/utvalg I tilfelle hvilke(t)? Samarbeidsutvalget i kommunale barnehager Alternative løsninger: Sørum kommunes betalingssatser med virkning fra videreføres uendret. Vurdering: En endring i betalingssatser for Sørum kommunes barnehager er i henhold til Forskrift om foreldrebetaling fastsatt 16.desember 2005 og maksimalgrense fastsatt i Stortingets budsjettvedtak Endringen foreslåes for å øke seksjonens inntekter. Utskrift av saken til: Samarbeidsutvalgene i de kommunale barnehagene. Sørumsand, den Seksjonsleder: Mona Nicolaysen Side 17 av 66

18 Sak 85/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 85/07 Sakstittel: ENDRING I SATSER - EGENBETALING FOR HJEMMEHJELPSSATSER Arkivsaknr: 07/4346 Saksbehandler: PRO/PRO/BGJ Bård Gjestvang K-kode: 231 Saksnummer Utvalg Møtedato / Miljø- og utviklingsutvalget 85/07 Økonomi- og administrasjonsutvalget / Sosial- og omsorgsutvalget 16/07 Eldrerådet Administrasjonens innstilling: Det vedtas nye satser for hjemmehjelp/praktisk bistand: Inntekt Nye satser 2008 Under 2 G Kr 150 pr mnd 2 3 G Kr 110 pr time 3 4 G Kr 130 pr time 4 5 G Kr 150 pr time Over 5 G Kr 220 pr time 1 G = (pr ) Tidligere behandlinger: Side 18 av 66

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Rapport. Forvaltningsrevisjon Vestby Næringsselskap AS og Vestby Fjernvarme AS. Oslo, 15.mars 2013

Rapport. Forvaltningsrevisjon Vestby Næringsselskap AS og Vestby Fjernvarme AS. Oslo, 15.mars 2013 Rapport Forvaltningsrevisjon Oslo, 15.mars 2013 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Møtet starter på Aulestad kl. 15.00

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 18/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 18/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 18/10 Sakstittel: KJØP AV BARNEHAGETOMT PÅ VARDEFJELLET Arkivsaknr: 09/2399 Saksbehandler: BHG//MNICO Mona Nicolaysen K-kode: A10 Saksnummer

Detaljer

EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE

EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 5. mars 2014 Del I: EIERMELDING HAMAR KOMMUNE GENERELL DEL Del I: EIERMELDING HAMAR KOMMUNE GENERELL DEL... 2 1 Sammendrag og innledning...

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Foranalyse og prosjektplan Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Postboks 84, 2341

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Hol kommune Eierskapsmelding 2014

Hol kommune Eierskapsmelding 2014 Hol kommune Eierskapsmelding 2014 Vedtak i kommunestyret, 26.11.14 sak nr. 81/14 1. Hol kommune tar eierskapsmelding 2014 til orientering 2. Prinsippene, strategiene og handlingsplanen i eierskapsmeldingen

Detaljer

Regnskap 2012 - Longyearbyen lokalstyre

Regnskap 2012 - Longyearbyen lokalstyre Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2012/485-9-210 Elin Dolmseth 12.04.2013 Regnskap 2012 - Longyearbyen lokalstyre Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 17/13 07.05.2013 Lokalstyret 24/13

Detaljer

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 15.03.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Gjesdal Bompengeselskap AS

Gjesdal Bompengeselskap AS Selskapskontroll Rapport Gjesdal Bompengeselskap AS September 2009 Gjesdal, Forsand og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Gjesdal Bompengeselskap AS - 1 - Gjesdal, Forsand og Rogaland FK Innhold

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Saksfremlegg. Økonomireglementet endres i samsvar med forslaget til revidert reglement 2.

Saksfremlegg. Økonomireglementet endres i samsvar med forslaget til revidert reglement 2. Saksfremlegg Arkivsak: 07/4920 Sakstittel: REVIDERING AV FINANSREGLEMENTET K-kode: 240 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Økonomireglementet endres i samsvar med forslaget til revidert

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Indre Helgeland kommunerevisjon Side 1 Avd. Mo i Rana

Indre Helgeland kommunerevisjon Side 1 Avd. Mo i Rana INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 2 1.1. Bakgrunn, formål og metode... 2 1.2. Problemstillinger... 2 1.3. Konklusjon... 2 1.4. Generelle anbefalinger... 2 2. INNLEDNING... 4 2.1. Hjemmel for selskapskontroll...

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Malvik Næringsbygg AS

Malvik Næringsbygg AS Malvik kommune 2013 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden desember 2012 februar 2013. Revisjon Midt-Norge IKS vil takke alle som har

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer