SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 82/07

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07"

Transkript

1 Sak 82/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 82/07 Sakstittel: NY BARNEHAGE I MIDTBYGDA VALG AV LOKALISERING Arkivsaknr: 07/3118 Saksbehandler: BHG/BHG/MNICO Mona Nicolaysen K-kode: A10 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/07 Oppvekstutvalget / Kommunestyret 82/07 Økonomi- og administrasjonsutvalget Administrasjonens innstilling: 1. Ny barnehage i midtbygda bygges på Sørumsletta i tilknytning til Sørum skole. 2. Finansiering av barnehagen fremmes som egen sak når forprosjektet er avsluttet. Tidligere behandlinger: Side 1 av 66

2 Sak 82/07 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 07/3118 Sakstittel: NY BARNEHAGE I MIDTBYGDA VALG AV LOKALISERING K-kode: Saksbehandler: A10 Mona Nicolaysen Innstilling: 1. Ny barnehage i midtbygda bygges på Sørumsletta i tilknytning til Sørum skole. 2. Finansiering av barnehagen fremmes som egen sak når forprosjektet er avsluttet. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. For å nå målet om full barnehagedekning har kommunestyret vedtatt å bygge ny barnehage i midtbygda. På grunn av vanskelige grunnforhold, jordvern og kulturvern har det vært utredet flere ulike alternativer for plassering. De gjenstående alternativene er å bygge barnehage ved Sørum skole eller to alternative plasseringer på eiendommen Nordli. Med tre mulige alternativer innenfor Sørum skolekrets, er alternativet om å bygge barnehage ved Vesterskaun skole tatt ut. Vedlegg: 1. Kostnads og fremdriftsoverslag fra SK Eiendom KF, datert Tilstandsrapport over Nordli barnehage, datert Vurdering i forhold til bygningsmessig drift, alle alternativer. SK Eiendom KF, datert Skisseprosjekt Nordli 5. Foreløpig bekreftelse på arkeologisk registrering av eiendommen Nordli fra Akershus fylkeskommune, datert FAU Nordli barnehage, brev datert og Reguleringsplan med bestemmelser for Sørum skole, sak 06/1290, vedtatt Vedtak om særskilt gransking av automatisk fredete kulturminner på Prestegårdsjordet. Riksantikvarens brev datert Fullstendig brev kan legges fram i møta. Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: Forprosjekt Nordli barnehage, sak 05/6049. Notat til Oppvekstutvalget og Økonomiutvalget, datert Saksutredning: Bakgrunn for saken: I forbindelse med behandlingen av reguleringsplan for barnehage ved Sørum skole ble det i tillegg til vedtak av plan, gjort vedtak om at administrasjonen i tillegg skulle utrede to alternativer til plassering av ny barnehage. Disse utredningene har pågått parallelt med Riksantikvarens behandling av reguleringsplanen for barnehage ved Sørum skole. Reguleringsplanen for Sørum skole, med tillegget for barnehage er nå godkjent. Administrasjonen har vurdert de alternative plasseringene og legger frem en vurdering av to alternativer på Nordli, opp i mot plassering ved Sørum skole. Side 2 av 66

3 Sak 82/07 Saksopplysninger: Alternativ A: Ny barnehage ved Sørum skole. Plassering av ny barnehage ved Sørum skole gir mulighet for å oppnå en utvikling mot nærmiljø/oppvekstsenter i Sørum skolekrets. Dette er i samsvar med fylkesmannens uttalelse av til forslag til planprogram for kommuneplanrevisjonen: Kommunens bes om i sterkere grad å vurdere samlokalisering av barnehager med andre funksjoner for å øke fleksibiliteten når en på sikt skal håndtere svingninger i aldersgrupper. Barnehage ved Sørum skole betyr en økt utnyttelse av allerede etablert infrastruktur i form av vei og gang og sykkel vei. Det åpnes for en sammenbygning av skolen og nytt barnehagebygg. Dette legger til rette for sambruk av lokaler, administrative ressurser og bedre utnyttelse av samlet bygningsmasse f.eks. ved svingninger i ulike aldersgrupper. For kommunen vil en samlokalisering gi økonomiske besparelser i form av reduserte driftskostnader hvert år. Mange foreldre har barn både i barnehage og skole, og vil kunne levere og hente barna på samme sted. Sørum skole ligger også noe nærmere tettstedet Lørenfallet enn Nordli. Arealet benyttes i dag som landbruksjord, men jorda er frigitt fra landbruksmyndighetene og eier har sagt seg villig til selge. Pedagogiske vurderinger Nasjonale føringer for skole og barnehage er tydelige på behovet for bedre sammenheng og tett samarbeid mellom skole og barnehage for å styrke det helhetlige læringsløpet. En samlokalisering av skole og barnehage i Sørum skolekrets vil gi svært gode forutsetninger for å lykkes i dette arbeidet. Mulighetene for daglig å dra nytte av hverandres kompetanse og få innsikt i hverandres arbeid, vil gi gode muligheter til å finne frem til viktige samarbeidsområder mellom skoler og barnehager i Sørum. Sørum kommune deltar i det nasjonale Kvalitetskommuneprogrammet med prosjektet Helhetlig barnehage- og skoleutvikling i Sørum. En samlokalisering av barnehage og skole ville være en spennende arena for nytenkning både under planlegging av bygget og i utviklingen av det videre samarbeidet om å skape et helhetlig tilbud for barna. Kulturminner Under arkeologisk registrering i forbindelse med planarbeidet ble det avdekket uvanlig mange funn. Det er nå gitt dispensasjon fra Riksantikvaren og planområdet vil etter utgraving frigis. Bakgrunnen for at Riksantikvaren valgte å godkjenne reguleringsplanen var blant annet at kulturminnene er skadet av gjentatt pløying. Kulturminnene på Sørumsletta er av en slik karakter og betydning at Riksantikvaren anser det for svært viktig å sikre kildeverdien. Å bevare kulturminnene i dyrka mark ved en fortsatt lik bruk av området vil etter Riksantikvarens mening ikke sikre kulturminnene for fremtiden. Regulering Reguleringsplanen for Sørum skole med tillegg for barnehage i midtbygda er vedtatt og godkjent av Riksantikvaren. (Vedlegg 7). Planen legger til rette for at 7,3 daa benyttes til offentlig formål barnehage. Dette arealet kan dekke ny barnehage for over 100 barn og deler av felles parkeringsplass for skole og barnehage. Kostnader Det forutsettes salg av Nordli. Dersom Sørum kommune skal beholde eiendommen Nordli, er dette en ukjent kostnad per i dag. I forhold til alternativene på Nordli er det utgravning av kulturminnene som er den største kostnaden. En utgravning av området vil koste 4,5 mill. I tillegg er det nødvendig å erverve grunn. Arbeidet med utgraving er estimert til å ta10 uker. Side 3 av 66

4 Sak 82/07 Kostnadene til teknisk infrastruktur er lavere på Sørumsletta enn på Nordli. Selv om vei og gangvei må oppgraderes blir kostnadene lavere enn alternativene på Nordli, fordi det også legges opp til felles bruk av allerede etablert infrastruktur. Ved å bygge nytt kan en prosjektere slik at en oppnår best mulig effekt i forhold til renhold, energibruk, drift og ettersyn samt vedlikehold, slik at drifts og vedlikeholdskostnadene reduseres. Dersom det velges en sammenbygging av barnehage og skole vil dette øke investeringskostnadene, men kunne redusere driftskostnader. (Vedleggene 1 og 3) Mulig fremdrift Antatt total prosjektlengde er på 2 år. Alternativene B og C: Ny barnehage på Nordli. B: Hovedbygningen rehabiliteres og benyttes til barnehage. I tillegg bygges nytt bygg i tilknytning til den gamle bygningen. C: Ny barnehage bygges på eiendommen. Hovedbygningen og sidebygningen benyttes ikke til barnehage. Kommunen eier eiendommen på Nordli med tre bygg. En hovedbygning, en sidebygning og et skjul. Hovedbygningen og sidebygningen har verneverdi. Bygningene er i svært dårlig forfatning. Hovedbygningen og sidebygningen benyttes i dag til barnehage for i underkant av 50 barn. Dagens lokaler på Nordli tilfredsstiller ikke dagens krav til lokaler for barnehage. Det kan la seg gjøre å rehabilitere hovedbygningen slik at den kan benyttes til barnehage. Sidebygningen derimot er så lite egnet at det ikke er hensiktsmessig å benytte den til barnehage. Dersom alternativ B velges, må det tas stilling til framtidig bruk av sidebygningen. Bruk av sidebygningen kan avklares i utarbeidelse av reguleringsplan for eiendommen Nordli. Dersom alternativ C velges må det tas stilling til hva eiendommen og byggene skal brukes til og om den eventuelt skal selges. Nordli vil da bli regulert til bevaring med et konkret formål som vil si noe om fremtidig bruk av byggene. Pedagogiske vurderinger Begge alternativene vil kunne gi gode barnehagebygg. Ved restaurering av hovedbygningen vil det kunne ligge noen begrensninger i forhold til arealutnyttelse og ulike driftsmodeller. Et nytt bygg vil kunne være mer fleksibelt i forhold til ulike driftsmodeller og gi en mer effektiv bruk av arealene. Ved å restaurere det gamle bygget vil barnehagen kunne disponere et større utendørs lekeareal. Det vil være tilstrekkelig arealer til utelekeplass også hvis hoved- og sidebygningen skilles ut. Kulturminner Kulturhistorisk er det helheten i området som er interessant. Det viktigste for kulturminnemyndighetene er at begge de to verneverdige bygningene bevares, og at ny bebyggelse underordner seg kulturmiljøet. Kulturminnemyndighetene er positive til at Nordli benyttes til barnehage og mener at en akseptabel plassering av ny barnehage kan være å plassere bygningen slik at tidligere tiders bygningsstruktur og tunform tilbakeføres. Det er kun det utvendige ved bygningene som vil være berørt av vernebestemmelser. Et nytt bygg eller tilbygg kan bygges med nye materialer, og det kan vise vår tids arkitektur. Utforming av eventuell ny bebyggelse på Nordli må gjøres i samarbeid med kulturminnemyndighetene. Fornminner Det er i løpet av høsten 2007 gjennomført arkeologiske søk i henhold til kulturminneloven 9 på eiendommen Nordli. Det ble ikke gjort funn av automatisk fredete kulturminner i planområdet, slik at Side 4 av 66

5 Sak 82/07 ordinær prosjektering kan fortsette. (Vedlegg: 5, foreløpig bekreftelse fra Akershus fylkeskommune) Brev fra Akershus fylkeskommune, som bekrefter meldingen, kommer. Regulering Eiendommen er uregulert. Utarbeiding av reguleringsplan kan skje parallelt med prosjektering. Kostnader De to alternativene på Nordli har en differanse i de estimerte kostnadene på nesten kr. Det vil være vesentlig dyrere å rehabilitere hovedbygningen på Nordli sammenliknet med å sette opp et nytt bygg. Om en går for alternativ B, bruke hovedbygningen, vil en ikke kunne oppnå full arealutnyttelse fordi eksisterende bygningsmasse har sine begrensninger. Bygg på 2 etasjer vil ha dårligere arealutnyttelse i forhold til et bygg på ett plan uten trapperom etc. I forhold til et nytt frittliggende bygg vil alle kostnadene knyttet til renhold, energi, drift, ettersyn og vedlikehold være høyere. Benyttes hovedbygningen til barnehage kan en få et husleietap på sidebygningen dersom denne ikke selges eller leies ut. For et lite bygg i dårlig forfatning, som er plassert på en barnehagetomt, kan det være vanskelig å finne et nytt bruksområde og eventuelt en ny kjøper. Kostnadene til midlertidig barnehage vil være større da prosjektet vil ta lengre tid og hovedbygningen ikke kan benyttes som barnehage i byggeperioden. Dersom hovedbygningen skal restaureres til barnehage, foreslås det at paviljongene ved bingsfoss ungdomsskole brukes som midlertide lokaler inntil ny barnehage stårr ferdig. Lokalene er istandsatt for barnehagedrift og kan romme alle barna som i dag går i de tre byggene på Nordli barnehage. Utelekeområdet er opprustet og godt sikret. Ved å bygge nytt, alternativ C, vil en få et arealeffektivt bygg også i forhold til renhold, energibruk, drift og ettersyn samt vedlikehold. Det fremstår imidlertid som lite realistisk å få solgt eksisterende bygningsmasse hvor en stor barnehage vil bli liggende svært tett opptil eksisterende bygninger. Mulig fremdrift Alternativ A: Antatt total prosjektlengde er 2 år Alternativ B: Antatt total prosjektlengde er 2 år og 5 måneder. Forhold til eksisterende plandokumenter og gjeldende vedtak: Plan for full barnehagedekning: Handlingsplan med økonomiplan Plassering av barnehage ved Sørum skole samsvarer med kommunestyresak 4/06, og 31/06, samt vedtatt reguleringsplan. Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Se vedlegg 1. Drift, vedlikehold: Se vedlegg 1 og 9. Bærekraftig utvikling: Barnehage lokalisert i umiddelbar nærhet til Sørum skole gir gode muligheter for sambruk av areal og ressurser, gode overganger mellom barnehage og skole for barna og lettere hverdagsorganisering for foreldre som skal bringe/hente barn både i barnehage og skole. Bemanningskonsekvenser: Side 5 av 66

6 Sak 82/07 Ved samlokalisering av skole og barnehage kan en ha en mulig innsparing på administrative ressurser. Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet (ja/nei)? nei Rådet for funksjonshemmede (ja/nei)? nei Andre råd/utvalg I tilfelle hvilke(t): -Samarbeidsutvalget ved Nordli barnehage - Samarbeidsutvalget ved Sørum skole Alternative løsninger: Ny barnehage i midtbygda legges til eiendommen Nordli. Hovedbygningen restaureres og benyttes til barnehage. Det bygges nytt bygg i tilknytning til hovedbygningen. Sidebygningen benyttes ikke til barnehage. Det må i reguleringplan for Nordli avklares hva den skal brukes til. Reguleringsplan for Sørum skole og barnehage i midtbygda beholdes for eventuelle fremtidige behov. Arbeidet med reguleringsplan for eiendommen Nordli gjenopptas. Arbeidet med å innhente nødvendige godkjenninger for å benytte paviljongen ved Bingsfoss ungdomsskole som midlertidige lokaler for Nordli barnehage startes. Finansiering av barnehagen fremmes som egen sak når forprosjektet er avsluttet. Vurdering: Alle tre alternativene som skisseres er gjennomførbare, men har ulike konsekvenser for kulturminnevern, kostnader, drift og tidsperspektiv for realisering. Alternativ A, ny barnehage ved Sørum skole, vil være det alternativet det er knyttet minst usikkerhet til i forhold til økonomiske konsekvenser, forutsatt at eiendommen Nordli selges. Kulturminnene på Sørumsletta vil sikres ved en utgravning Det vil kun være behov for midlertidige lokaler til avdeling Sørvald under prosjekterings- og byggeperioden som er anslått til to år. Barnehage og skole på samme området vil gi gode muligheter for utvikling av fremtidsretta pedagogiske løsninger for barna. Alternativ B, tilbygg til Nordli barnehage med bruk av hovedbygningen: Det er stor usikkerhet knyttet til de økonomiske konsekvensene ved restaurering av hovedbygningen. Tilstandsrapporten for hovedbygningen konkluderer med at kostnader knyttet til renovering bør vurderes opp imot kostnader ved å finne mer egnede lokaler eventuelt å bygge nytt. Det vil påløpe driftskostnader på sidebygningen, dersom denne beholdes eventuelt ikke er mulig å få solgt. Alternativ C, nybygg på eiendommen Nordli: Alternativet vil ha de laveste investerings- og driftskostnadene. Dette forutsetter imidlertid salg av hoved- og sidebygning, som både på grunn av det nye byggets beliggenhet og samarbeidspartienes politiske plattform ikke virker realistisk. På denne bakgrunn foreslås det at ny barnehage i midtbygda legges på Sørumsletta ved Sørum skole. Utskrift av saken til: Samarbeidsutvalget ved Nordli barnehage Samarbeidsutvalget ved Sørum skole Sørumsand, den Seksjonsleder: Mona Nicolaysen Side 6 av 66

7 Side 7 av 66 Sak 82/07

8 Sak 83/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 83/07 Sakstittel: Arkivsaknr: 07/4343 Saksbehandler: K-kode: 614 IDRETTSPARKEN BARNEHAGE OG SØRUMSAND HELSESTASJON ØKT KOSTNADSRAMME RKO/ØKO/SJENS Siw Jensen Saksnummer Utvalg Møtedato / Kommunestyret 83/07 Økonomi- og administrasjonsutvalget Administrasjonens innstilling: 1. Prosjektets økonomiske ramme økes med kr 4,5 mill. 2. Den økte rammen finansieres ved bruk av tidligere års overskudd i eiendomsforetaket. 3. Dersom det relativt raskt viser seg at fjernvarmeanlegget på Sørumsand kan realiseres og Idrettsparken barnehage og helsestasjon kan tilknyttes i trinn 1, økes investeringsrammen med ytterligere kr 2,5 mill, som også finansieres ved bruk av tidligere års overskudd i eiendomsforetaket. Tidligere behandlinger: Side 8 av 66

9 Sak 83/07 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 07/4343 Sakstittel: K-kode: 614 Saksbehandler: Siw Jensen IDRETTSPARKEN BARNEHAGE OG HELSESTASJON - ØKT KOSTNADSRAMME Innstilling: 1. Prosjektets økonomiske ramme økes med kr 4,5 mill. 2. Den økte rammen finansieres ved bruk av tidligere års overskudd i eiendomsforetaket. 3. Dersom det relativt raskt viser seg at fjernvarmeanlegget på Sørumsand kan realiseres og Idrettsparken barnehage og helsestasjon kan tilknyttes i trinn 1, økes investeringsrammen med ytterligere kr 2,5 mill, som også finansieres ved bruk av tidligere års overskudd i eiendomsforetaket. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. Økt kostnadsramme for å dekke merkostnader og sekundærvarmeløsning. Vedlegg: 1. Saksfremlegg til styret i eiendomsforetaket Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: K-sak 3/07 som fastsatte kostnadsramme for Idrettsparken barnehage og helsestasjon. Saksutredning: Bakgrunn for saken: Styret i Sørum kommunale eiendomsforetak KF ber om økt investeringsramme for å dekke kostnadsoverskridelser og sekundærvarmeløsning. Saksopplysninger: Daglig leder i eiendomsforetaket skriver i sitt saksfremlegg: Normalt skal et prosjekt som ikke er fullfinansiert stoppes og avvente nye vedtak. I denne saken ville en stopp i prosjektet ha store konsekvenser for barnehagedriften. Riving av eksisterende var bestilt, innleid paviljong var på plass og pga. sommerferien ville en stopp i prosjektet påført relative store kostnader. Leid paviljong, utsatt ferdigstillelse og entreprisekostnader ville påløpt også ved en stopp i prosjektet. Tilleggskostnadene i tillegg til gitt bevilgning beløper seg til kr Bygget er planlagt med oljekjel som sekundærvarmeløsning. Kommunestyrets vedtak i sak 35/07 om at oljefyring skal fases ut i alle kommunale bygg medfører at det bør finnes en ny sekundærvarmeløsning. Styret i eiendomsforetaket innstiller på en løsning med jordvarme (varmepumpe med energibrønner i grunnen), som medfører behov for en rammeøkning på kr 2,0 mill. Biovarme Akershus ønsker å etablere fjernvarmeanlegg på Sørumsand og tilknytte seg flest mulig abonnenter til dette anlegget. Fjernvarmeprosjektet er planlagt ferdigstilt høsten En eventuell tilknytning av Idrettsparken barnehage og helsestasjon er i utgangspunktet planlagt som trinn to, en gang etter Kostnadene ved framføring av varmerør til barnehagen, er grovt anslått til kr 4,5 mill. Side 9 av 66

10 Sak 83/07 Biovarme Akershus vurdere imidlertid å inkludere Idrettsparken barnehage og helsestasjon som en del av trinn 1. Dersom det raskt lar seg avklare at fjernvarmeprosjektet kan realiseres, er det aktuelt for kommunen å benytte seg av dette som en sekundærvarmeløsning i stedet for jordvarme. Forhold til eksisterende plandokumenter: Sørum kommune skal så snart det er mulig å få på plass full barnehagedekning. Forhold til gjeldende vedtak: Økning av vedtatt investeringsramme i K-sak 3/07. Miljødelen i saken blir tatt opp pga vedtaket i K-sak 35/07. Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Økt investeringsramme som finansieres av eiendomsforetaket. Drift, vedlikehold: Reduserte energiutgifter. Bærekraftig utvikling: Installasjon av jordvarme/bruk av fjernvarme er med på å styrke en bærekraftig miljøutvikling i Sørum kommune. Bemanningskonsekvenser: Ingen Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet (ja/nei)? Nei Rådet for funksjonshemmede (ja/nei)? Nei Andre råd/utvalg I tilfelle hvilke(t)? Nei Alternative løsninger: 1. Ikke erstatte planlagt oljekjel 2. Ikke tilknytte bygget til fjernvarme Vurdering: Når det gjelder kostnadsoverskridelsen på kr 2,5 mill deler rådmannen daglig leders oppfatning om at en stopp i prosjektet ville ha medført en uakseptabel forsinkelse i forhold til full barnehagedekning. Rådmannen er også av den oppfatning at oljekjelen bør erstattes for å oppfylle kommunestyrets vedtak i sak 35/07. Rådmannen ønsker også at kommunen bidrar til at fjernvarmeanlegget på Sørumsand blir realisert gjennom å knytte kommunale bygg til fjernvarmenettet. For Idrettsparken barnehage og helsestasjon forutsetter dette imidlertid en snarlig avklaring på om fjernvarmeanlegget kan realiseres. Dersom dette ikke er avklart innen årsskiftet 2007/2008, må eiendomsforetaket av hensyn til framdriften av bygget, basere sekundærvarmeløsningen på jordvarme. Utskrift av saken til: Sørum kommunale eiendomsselskap KF for effektuering Økonomisjefen Sørumsand, den Side 10 av 66

11 Sak 83/07 Rådmann: Rannveig E. Eidet Side 11 av 66

12 Sak 83/07 Vedlegg 1 Saksfremlegg Arkivsak: 07/370 Sakstittel: IDRETTSPARKEN BARNEHAGE OG SØRUMSAND HELSESTASJON ØKT KOSTNADSRAMME K-kode: Saksbehandler: Tormod Dragland Innstilling: 1 1. Prosjektets økonomiske ramme økes med 2 millioner for å finansiere varmepumpe Prosjektets økonomiske ramme økes med 2,5 millioner for å dekke prosjektoverskridelsen Den økte rammen finansieres ved bruk av tidligere års overskudd i eiendomsforetaket. Etter at anbudene er kommet inn viser det seg at prosjektet har en underdekning på 2,5 mill. Det er ønskelig å montere varmepumpe og energibrønner for å ivareta kommunestyrets vedtak og miljøkrav i kommunen, til en kostnad på 2 millioner. Vedlegg: 1 1. Notat fra RIV Vurdering av varmesentral Sak 3/07 Forprosjekt ny barnehage og helsestasjon ved Sørumsand idrettspark. Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: 1 (Vedtak fra i sommer bevilgningen) Saksutredning: Bakgrunn for saken: I K-sak 35/07 ble det lagt føringer for miljøtiltak i kommunale bygg. Det er ønskelig med vannbåren varme og at olje og helelektrisk oppvarming ikke legges inn i nybygg. På grunn av økte priser i byggemarkedet og kostbar etablering av midlertidig barnehage ved Bingsfoss (Trekanten barnehage), klarer vi ikke å løse prosjektet innenfor de gitte rammer. Saksopplysninger: Hvis vi skal følge Kommunestyrevedtaket fra juni 2007 må vi se på alternativer til oljekjel. RIV (Rådgivende Ingeniør Varme/Ventilasjon) har sett på oppvarmingsalternativene: 1 Varmepumpe og elektrokjel 2 Varmepumpe og oljekjel 3 Biobrensel og elektrokjel Ut fra økonomiske og driftsmessige hensyn er det ønskelig å installere varmepumpe. Driftsmessig vil en biokjel kreve en god del mer oppfølging fra driftspersonellet enn en varmepumpe. Det er heller ikke plass til Pelletssilo uten at dette vil virke skjemmende på byggets estetikk. Som rapporten viser er det mest gunstig med varmepumpe med oljekjel som spisslast. Oljekjelen vil kun være i bruk når det er svært kaldt. Kommunestyrets vedtak sier klart at oljefyring ikke er ønskelig. Det neste alternativ er derfor varmepumpe og med elektrokjel som spisslast. Varmepumpens energi hentes fra brønner eller rør som bores ned i bakken. Installasjon av varmepumpe, tilhørende brønner og noe bygningsmessige arbeider vil beløpe seg til kr ,- inkl. mva. Byggets energiforbruk i forhold til strømleverandør vil bli merkbart mindre, siden en del av energibehovet hentes fra brønnene. Side 12 av 66

13 Sak 83/07 Merkostnader: Anbudene på prosjektet kom inn i løpet av sommeren. Flytting og tilrettelegging av midlertidig barnehage ved Bingsfoss var ferdig til Generelt er prisnivået i byggebransjen stadig på vei oppover. Når alle anbud var kommet inn og etableringen av midlertidig barnehage var på plass, viser det seg at prosjektet ikke kan løses innenfor gitte rammer. Normalt skal et prosjekt som ikke er fullfinansiert stoppes og avvente nye vedtak. I denne saken ville en stopp i prosjektet ha store konsekvenser for barnehagedriften. Riving av eksisterende var bestilt, innleid paviljong var på plass og pga. sommerferien ville en stopp i prosjektet påført relativt store kostnader. Leid paviljong, utsatt ferdigstillelse og entreprisekostnader ville påløpt også ved en stopp i prosjektet. Tilleggskostnadene i tillegg til gitte bevilgning beløper seg til kr ,- Forhold til eksisterende plandokumenter: Sørum kommune skal så snart det er mulig få på plass full barnehagedekning. Forhold til gjeldende vedtak: Miljødelen i denne sak blir tatt opp pga. vedtak i K-styret Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Saksfremlegget inneholder forslag om investering på 4,5 millioner. Drift, vedlikehold: Ved montering av varmepumpe vil energiutgiftene reduseres og driftsutgiftene øker noe, men på langt nær tilsvarende energireduksjonen. Bærekraftig utvikling: Installasjon av varmepumpe er med på å styrke en bærekraftig utvikling i Sørum kommunes bygg. Bemanningskonsekvenser: Ingen Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: 1 Eldrerådet (ja/nei)? Nei 2 Rådet for funksjonshemmede (ja/nei)? Nei 3 Andre råd/utvalg I tilfelle hvilke(t)? Nei Alternative løsninger: 1 1. Stoppe prosjektet Ikke installere varmepumpe. Vurdering: Å stoppe prosjektet ville medført konsekvenser for fremdrift, barnehagedriften og høyst sannsynlig ikke hatt økonomiske besparelser. Nybygget er gjennomgått med tanke på innsparinger. Vegg og takkonstruksjoner er i samarbeid med entreprenør justert og ført til reduksjoner. Utskrift av saken til: 1 Rådmann 2 Revisor 3 Prosjektleder Sørumsand, den Side 13 av 66

14 Sak 83/07 Daglig leder: Tormod Dragland Side 14 av 66

15 Sak 84/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 84/07 Sakstittel: ØKNING I FORELDREBETALING I KOMMUNALE BARNEHAGER Arkivsaknr: 07/4194 Saksbehandler: BHG/BHG/LDAHL Lina Dahlsveen K-kode: A10 Saksnummer Utvalg Møtedato / Kommunestyret 84/07 Økonomi- og administrasjonsutvalget /07 Oppvekstutvalget Administrasjonens innstilling: 1. Høyeste betalingsklasse med inntekt over kr økes fra kr til per måned, maksimalt kr per år. 2. Øvrige betalingsklasser økes prosentvis tilsvarende. 3. Kostpenger foreslåes uendret. 4. Endringen gjøres gjeldende fra Tidligere behandlinger: Side 15 av 66

16 Sak 84/07 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 07/4194 Sakstittel: ENDRING I FORELDREBETALING I KOMMUNALE BARNEHAGER K-kode: A10 Saksbehandler: Lina Dahlsveen Innstilling: 1. Høyeste betalingsklasse med inntekt over kr økes fra kr til per måned, maksimalt kr per år. 2. Øvrige betalingsklasser økes prosentvis tilsvarende. 3. Kostpenger foreslåes uendret. 4. Endringen gjøres gjeldende fra For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. Økning av foreldrebetaling i kommunale barnehager i henhold til nasjonale satser for maksimalpris Vedlegg: 1. Betalingsreglement for Sørum kommunes barnehager fra Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: Forskrift om foreldrebetaling fastsatt 16. desember Saksutredning: Bakgrunn for saken: For å øke seksjonens inntekter, foreslåes det å øke foreldrebetalingen til maksimalgrensen fra i henhold til gjeldende forskrift og Stortingetes budsjettvedtak for Saksopplysninger: Foreldrebetaling i barnehager er regulert gjennom forskrift. I forskrift om foreldrebetaling fastsatt 16. desember 2005 gis det en maksimalgrense for foreldrebetaling i 1: Foreldrebetaling for en plass i barnehage skal ikke settes høyere enn en maksimalgrense. Betaling for kost kan komme i tillegg. Maksimalgrensen blir fastsatt i Stortingets årlige budsjettvedtak. Maksimalgrensen gjelder for et heldags ordinært barnehagetilbud innenfor gjeldende lov og forskrifter. Med heldagstilbud menes avtalt ukentlig oppholdstid på 41 timer eller mer. I statsbudsjett 2007 ble maksimalgrensen for foreldrebetaling prisjustert. Justeringen utgjorde kr 80,- i høyeste betalingsklasse. Betalingssatsene i de kommunale barnehager ble ikke økt tilsvarende i Årsbudsjett For å øke seksjonens inntekter, foreslåes en økning i foreldrebetaling i Sørum kommunes barnehager med kr 80,- per måned i høyeste betalingsklasse. Øvrige betalingsklasser økes prosentvis tilsvarende. Inntektsgruppering og kostpenger foreslåes uendret. Side 16 av 66

17 Sak 84/07 Ny pris i de ulike betalingsklassene vil da bli: Betalingsklasse Inntekt Pris 100%plass og over 2330 Et heltidstilbud i høyeste betalingsklasse vil utgjøre kr per år. I Sørum kommunes barnehager har ca 85 % av barnegruppa et heldagstilbud. Den foreslåtte økningen vil utgjøre ca kr på årsbasis. Forhold til gjeldende vedtak: Vedtatt betalingsreglement for Sørum kommunes barnehager. Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Ingen Drift, vedlikehold: Økte inntekter på ca kr på årsbasis. Bemanningskonsekvenser: Ingen Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet (ja/nei)? Nei Rådet for funksjonshemmede (ja/nei)? Nei Andre råd/utvalg I tilfelle hvilke(t)? Samarbeidsutvalget i kommunale barnehager Alternative løsninger: Sørum kommunes betalingssatser med virkning fra videreføres uendret. Vurdering: En endring i betalingssatser for Sørum kommunes barnehager er i henhold til Forskrift om foreldrebetaling fastsatt 16.desember 2005 og maksimalgrense fastsatt i Stortingets budsjettvedtak Endringen foreslåes for å øke seksjonens inntekter. Utskrift av saken til: Samarbeidsutvalgene i de kommunale barnehagene. Sørumsand, den Seksjonsleder: Mona Nicolaysen Side 17 av 66

18 Sak 85/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 85/07 Sakstittel: ENDRING I SATSER - EGENBETALING FOR HJEMMEHJELPSSATSER Arkivsaknr: 07/4346 Saksbehandler: PRO/PRO/BGJ Bård Gjestvang K-kode: 231 Saksnummer Utvalg Møtedato / Miljø- og utviklingsutvalget 85/07 Økonomi- og administrasjonsutvalget / Sosial- og omsorgsutvalget 16/07 Eldrerådet Administrasjonens innstilling: Det vedtas nye satser for hjemmehjelp/praktisk bistand: Inntekt Nye satser 2008 Under 2 G Kr 150 pr mnd 2 3 G Kr 110 pr time 3 4 G Kr 130 pr time 4 5 G Kr 150 pr time Over 5 G Kr 220 pr time 1 G = (pr ) Tidligere behandlinger: Side 18 av 66

Saksfremlegg. 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til orientering.

Saksfremlegg. 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til orientering. Saksfremlegg Arkivsak: 07/3818 Sakstittel: SØRUMSAND ASVO AS: EIERSKAPSKONTROLL K-kode: 037 Saksbehandler: Per Erland Aamodt Innstilling: 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 10/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 10/10 Sak 10/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 10/10 Sakstittel: ENDRING I SATSER - EGENBETALING FOR HJEMMEHJELP Arkivsaknr: 10/5561 Saksbehandler: PRO//BGJES Bård Gjestvang

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 8/09 VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSPLAN FOR KOMMUNENS BYGNINGSMASSE 2010-2013

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 8/09 VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSPLAN FOR KOMMUNENS BYGNINGSMASSE 2010-2013 Sak 8/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 8/09 Arkivsaknr: 09/4599 Saksbehandler: K-kode: 611 VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSPLAN FOR KOMMUNENS BYGNINGSMASSE 2010-2013 EIE/BYF/LAB

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 8/11

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 8/11 Sak 8/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 8/11 Sakstittel: SØRUM KOMMUNES ÅRSBERETNING FOR 2010 Arkivsaknr: 11/1467 Saksbehandler: RKO/INFO/OHELL Odd Hellum K-kode: 151 &14

Detaljer

Sakspapirer. Sakliste. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet.

Sakspapirer. Sakliste. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet. Side 1 av 23 Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 26.11.2008 Sakspapirer Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 26/08 08/4087 BUDSJETT 2009 FOR SØRUM KOMMUNE Innstilling ved høringsrunden: Økonomi-

Detaljer

Sakspapirer. Sakliste. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet.

Sakspapirer. Sakliste. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet. Side 1 av 7 Sakspapirer Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtedato: 25.11.2008 Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 28/08 08/4087 BUDSJETT 2009 FOR SØRUM KOMMUNE Innstilling ved høringsrunden: SØRUM

Detaljer

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt.

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Saksfremlegg Arkivsak: 09/769 Sakstittel: ÅRSREGNSKAPET FOR 2008 K-kode: 212 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets foreløpige behandling:

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Styret for Sørum kommunale eiendomsselskap KF Møtedato: 17.03.2011. Sakliste

Sakspapirer. Utvalg: Styret for Sørum kommunale eiendomsselskap KF Møtedato: 17.03.2011. Sakliste Side 1 av 10 Sakspapirer Utvalg: Styret for Sørum kommunale eiendomsselskap KF Møtedato: 17.03.2011 Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 1/11 11/916 ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP 2010 - SØRUM KOMMUNALE

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 08/3868 Sakstittel: SØRVALD BO- OG BEHANDLINGSSENTER - ØKT KOSTNADSRAMME K-kode: 614 Saksbehandler: Bård Gjestvang

Saksfremlegg. Arkivsak: 08/3868 Sakstittel: SØRVALD BO- OG BEHANDLINGSSENTER - ØKT KOSTNADSRAMME K-kode: 614 Saksbehandler: Bård Gjestvang Saksfremlegg Arkivsak: 08/3868 Sakstittel: SØRVALD BO- OG BEHANDLINGSSENTER - ØKT KOSTNADSRAMME K-kode: 614 Saksbehandler: Bård Gjestvang Innstilling: 1. Prosjektet realiseres som planlagt, og prosjektrammen

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 26/06

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 26/06 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 26/06 Sakstittel: TILSKUDD TIL TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN Arkivsaknr: 06/1341 Saksbehandler: KUL/KUL/ERVEA Erik Vea K-kode: C81 Saksnummer

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 16/06 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 16/06 Sakstittel: TERTIALRAPPORT - 2. TERTIAL 2006 Arkivsaknr: 06/3880 Saksbehandler: RKO/RKO/OHE Odd Hellum K-kode: 151 &14 Saksnummer

Detaljer

Saksfremlegg. Innstilling: 1. Forprosjektet løser ikke kommunestyrets vedtak innenfor bestemmelser i forslag til reguleringsplan for Nordli barnehage.

Saksfremlegg. Innstilling: 1. Forprosjektet løser ikke kommunestyrets vedtak innenfor bestemmelser i forslag til reguleringsplan for Nordli barnehage. Saksfremlegg Arkivsak: 09/1333 Sakstittel: FORPROSJEKT II NORDLI BARNEHAGE K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Innstilling: 1. Forprosjektet løser ikke kommunestyrets vedtak innenfor bestemmelser

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 11/08

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 11/08 Sak 11/08 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 11/08 Sakstittel: Arkivsaknr: 08/1486 Saksbehandler: K-kode: G22 &13 HØRING - FORSØKSORDNING I TO FYLKER SOM GIR PSYKOLOGER ADGANG

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 06/3818 Sakstittel: REGISTER OVER STYREVERV OG ØKONOMISKE INTERESSER K-kode: 080 &32 Saksbehandler: Per Erland Aamodt

Saksfremlegg. Arkivsak: 06/3818 Sakstittel: REGISTER OVER STYREVERV OG ØKONOMISKE INTERESSER K-kode: 080 &32 Saksbehandler: Per Erland Aamodt Saksfremlegg Arkivsak: 06/3818 Sakstittel: REGISTER OVER STYREVERV OG ØKONOMISKE INTERESSER K-kode: 080 &32 Saksbehandler: Per Erland Aamodt Innstilling: Forslag til Sørum kommunes retningslinjer for registrering

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 36/08

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 36/08 Sak 36/08 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 36/08 Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 25/08 TILDELING AV KULTURMIDLER TIL SANG OG MUSIKKFORMÅL Arkivsaknr: 08/2137 Saksbehandler:

Detaljer

Saksfremlegg ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSER TIL FOLKEVALGTE I SØRUM KOMMUNE FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2011-2015

Saksfremlegg ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSER TIL FOLKEVALGTE I SØRUM KOMMUNE FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2011-2015 Arkivsak: 11/2005-1 Sakstittel: K-kode: 082 Saksbehandler: Odd Hellum Saksfremlegg ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSER TIL FOLKEVALGTE I SØRUM KOMMUNE FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2011-2015 Innstilling:

Detaljer

Sakspapirer. Sakliste 18/09 09/4301 BUDSJETT 2010 FOR SØRUM KOMMUNE

Sakspapirer. Sakliste 18/09 09/4301 BUDSJETT 2010 FOR SØRUM KOMMUNE Side 1 av 6 Sakspapirer Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtedato: 17.11.2009 Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 18/09 09/4301 BUDSJETT 2010 FOR SØRUM KOMMUNE Innstilling ved høringsrunden: Økonomi-

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 8/11

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 8/11 Sak 8/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 8/11 Sakstittel: SØRUM KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF - VEDTEKTSENDRINGER Arkivsaknr: 11/3024 Saksbehandler: RKO/ØKO/SANDE Stein Kristian

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 14/09 OPPRETTELSE AV ANLEGGSLAG VED DRIFTSAVDELINGEN I SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 14/09 OPPRETTELSE AV ANLEGGSLAG VED DRIFTSAVDELINGEN I SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 14/09 Sakstittel: Arkivsaknr: 09/2808 Saksbehandler: K-kode: 030 OPPRETTELSE AV ANLEGGSLAG VED DRIFTSAVDELINGEN I SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF

Detaljer

Saksfremlegg. 2. GANGS BEHANDLING: REGULERINGSPLAN BARNEHAGE OG HELSESTASJON VED IDRETTSPARKEN K-kode: L12 &21 Saksbehandler: Mona Helene Larsen

Saksfremlegg. 2. GANGS BEHANDLING: REGULERINGSPLAN BARNEHAGE OG HELSESTASJON VED IDRETTSPARKEN K-kode: L12 &21 Saksbehandler: Mona Helene Larsen Arkivsak: 06/1907 Sakstittel: Saksfremlegg 2. GANGS BEHANDLING: REGULERINGSPLAN BARNEHAGE OG HELSESTASJON VED IDRETTSPARKEN K-kode: L12 &21 Saksbehandler: Mona Helene Larsen Innstilling: Forslag til reguleringsplan

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 11/08 Sakstittel: Arkivsaknr: 05/573 Saksbehandler: K-kode: 140 REVISJON AV KOMMUNEPLAN 2008-2020 OM BEFOLKNINGSVEKST OG KONSEKVENSER AV

Detaljer

Sakspapirer. Sakliste 24/09 09/4846 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 22. OKT 2009

Sakspapirer. Sakliste 24/09 09/4846 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 22. OKT 2009 Side 1 av 6 Sakspapirer Utvalg: Styret for Bingsfosshallen i Sørum KF Møtedato: 26.11.2009 Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 24/09 09/4846 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 22. OKT 2009 Styret i Bingsfosshallen

Detaljer

Saksfremlegg. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører.

Saksfremlegg. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. Saksfremlegg Arkivsak: 07/4599 Sakstittel: HØRING OM ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN K-kode: A10 &13 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Innstilling: 1. Sørum kommunestyre støtter lovfestet rett til barnehageplass

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

Saksfremlegg. 2. GANGS BEHANDLING: GEBYRREGULATIV, PLAN- OG UTBYGGINGSSEKSJONENS TJENESTER K-kode: 205 Saksbehandler: Inger Kronen Tveranger

Saksfremlegg. 2. GANGS BEHANDLING: GEBYRREGULATIV, PLAN- OG UTBYGGINGSSEKSJONENS TJENESTER K-kode: 205 Saksbehandler: Inger Kronen Tveranger Arkivsak: 08/4494 Sakstittel: Saksfremlegg 2. GANGS BEHANDLING: GEBYRREGULATIV, PLAN- OG UTBYGGINGSSEKSJONENS TJENESTER K-kode: 205 Saksbehandler: Inger Kronen Tveranger Innstilling: Revidert gebyrforskrift

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 7/11

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 7/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 7/11 Sakstittel: FOREBYGGENDE PLAN - BARN OG UNGE Arkivsaknr: 09/5252 Saksbehandler: BAV/BAV/SBUGG Stine Bugge K-kode: B13 &76 Saksnummer

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/4062-1 Sakstittel: BINGSFOSSHALLEN I SØRUM KF - RENHOLDSAVTALE K-kode: 037 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/4062-1 Sakstittel: BINGSFOSSHALLEN I SØRUM KF - RENHOLDSAVTALE K-kode: 037 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Saksfremlegg Arkivsak: 09/4062-1 Sakstittel: BINGSFOSSHALLEN I SØRUM KF - RENHOLDSAVTALE K-kode: 037 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Styret i Bingsfosshallen i Sørum KF gis ikke tillatelse

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 10. september 2009 Møtetid: Kl. 0900 - Møtested: Kommunehuset, møterom Alhusen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 24/11 HØRING AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR NYE FROGNER STASJON

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 24/11 HØRING AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR NYE FROGNER STASJON SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 24/11 Sakstittel: Arkivsaknr: 10/5392 Saksbehandler: K-kode: HØRING AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR NYE FROGNER STASJON PLU/PLAN/ASOBY

Detaljer

Saksfremlegg. HØRING - MULIG NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMKOMMUNEMODELLEN K-kode: 020 &13 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen

Saksfremlegg. HØRING - MULIG NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMKOMMUNEMODELLEN K-kode: 020 &13 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Arkivsak: 10/2692-4 Sakstittel: Saksfremlegg HØRING - MULIG NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMKOMMUNEMODELLEN K-kode: 020 &13 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Sørum kommune

Detaljer

Sakspapirer. Sakliste 10/09 09/1855 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010-2013 FOR SØRUM KOMMUNE

Sakspapirer. Sakliste 10/09 09/1855 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010-2013 FOR SØRUM KOMMUNE Side 1 av 29 Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 03.06.2009 Sakspapirer Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 10/09 09/1855 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010-2013 FOR SØRUM KOMMUNE Innstilling

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 16/09

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 16/09 Sak 16/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 16/09 Sakstittel: VEKTERGÅRDEN - TEKNISK OG FUNKSJONELL OPPGRADERING Arkivsaknr: 09/3247 Saksbehandler: RKO/ØKO/SKR Stein Kristian

Detaljer

Saksfremlegg. 2. Helse- og sosialseksjonen har behov for kr 1.700.000 i økt driftsramme fra 2008.

Saksfremlegg. 2. Helse- og sosialseksjonen har behov for kr 1.700.000 i økt driftsramme fra 2008. Saksfremlegg Arkivsak: 06/4188 Sakstittel: FORPROSJEKT NY BARNEHAGE OG HELSESTASJON VED SØRUMSAND IDRETTSPARK K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Innstilling: 1. Det bygges ny barnehage og helsestasjon

Detaljer

Saksfremlegg. Sørum kommune imøtekommer ikke søknad om kommunal garanti til drift av Mørk vestre natur- og gårdsbarnehage.

Saksfremlegg. Sørum kommune imøtekommer ikke søknad om kommunal garanti til drift av Mørk vestre natur- og gårdsbarnehage. Saksfremlegg Arkivsak: 11/483-5 Sakstittel: SØKNAD OM GARANTI FOR KOMMUNALT TILSKUDD VED NYETABLERING AV IKKE-KOMMUNAL BARNEHAGE K-kode: A10 Saksbehandler: Anne Mari Færgestad Innstilling: Sørum kommune

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-614, TI-&30 10/939 14/7525 Stian Skjærvik 13.11.2014 Service-/næringsbygg - avklaring eierskapsløsning Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 23/11

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 23/11 Sak 23/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 23/11 Sakstittel: ÅRSREGNSKAPET FOR 2010 Arkivsaknr: 11/747 Saksbehandler: RKO/ØKO/SANDE Stein Kristian Andersen K-kode: 212 Saksnummer

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/825 Sakstittel: OPPSTART AV REGULERING, DEL AV SØRUMSAND VERKSTED K-kode: K11&21 Saksbehandler: Anita Veie

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/825 Sakstittel: OPPSTART AV REGULERING, DEL AV SØRUMSAND VERKSTED K-kode: K11&21 Saksbehandler: Anita Veie Saksfremlegg Arkivsak: 07/825 Sakstittel: OPPSTART AV REGULERING, DEL AV SØRUMSAND VERKSTED K-kode: K11&21 Saksbehandler: Anita Veie Innstilling: Det gis tilslutning til at Sørumsand Invest AS på vegne

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Styret for Bingsfosshallen i Sørum KF Møtedato: 19.03.2009. Sakliste 5/09 09/1163 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 29.

Sakspapirer. Utvalg: Styret for Bingsfosshallen i Sørum KF Møtedato: 19.03.2009. Sakliste 5/09 09/1163 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 29. Side 1 av 10 Sakspapirer Utvalg: Styret for Bingsfosshallen i Sørum KF Møtedato: 19.03.2009 Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 5/09 09/1163 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 29. JANUAR 2009 Styret i Bingsfosshallen

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Forvaltningsrevisor Roar Kristiansen, ØRRD Revisjonsmedarbeider Naheed Esam, ØRRD Kjell Nordengen, sekretær

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Forvaltningsrevisor Roar Kristiansen, ØRRD Revisjonsmedarbeider Naheed Esam, ØRRD Kjell Nordengen, sekretær Møtebok Tid Tirsdag 11. mars 2014, kl. 09.00 Sted Ullensaker rådhus, formannskapssalen Tilstede Tron Erik Hovind, leder medlemmer Emse Lote, nestleder Dag Bakke Knut Fjell Halldis Helleberg Tilstede varamedlemmer

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 1/07

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 1/07 Sak 1/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 1/07 Sakstittel: NOTAT 2: BEFOLKNINGSVEKST OG KONSEKVENSER AV VEKST Arkivsaknr: 05/573 Saksbehandler: PLU/PLU/IKT Inger Kronen Tveranger

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Trond Einar Uglebakken OPPGRADERING VEILYS 2015 - SAKSUTREDNING ETTER HOVEDUTVALGETS VEDTAK I SAK 12/15

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Trond Einar Uglebakken OPPGRADERING VEILYS 2015 - SAKSUTREDNING ETTER HOVEDUTVALGETS VEDTAK I SAK 12/15 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 14/1508-12 Arkiv: T51 Saksbehandler: Trond Einar Uglebakken Sakstittel: OPPGRADERING VEILYS 2015 - SAKSUTREDNING ETTER HOVEDUTVALGETS VEDTAK I SAK 12/15 Planlagt behandling: Hovedutvalg

Detaljer

Saksfremlegg. 2) Kommunestyre selv, fastsetter godtgjøringen til styret i KF er. Godtgjørelsen settes til:

Saksfremlegg. 2) Kommunestyre selv, fastsetter godtgjøringen til styret i KF er. Godtgjørelsen settes til: Saksfremlegg Saksnr.: 09/1328-13 Arkiv: 280 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: EIERSKAPSMELDING FOR ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 26/08. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet.

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 26/08. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet. Sak 26/08 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 26/08 Sakstittel: BUDSJETT 2009 FOR SØRUM KOMMUNE Arkivsaknr: 08/4087 Saksbehandler: RKO/INFO/OHE Odd Hellum K-kode: 151 Saksnummer

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 86/10. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet.

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 86/10. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet. Sak 86/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 86/10 Sakstittel: ÅRSBUDSJETT 2011 - SØRUM KOMMUNE Arkivsaknr: 10/5298 Saksbehandler: RKO//MTRAN Marius Trana K-kode: 151 Saksnummer

Detaljer

Saksfremlegg. Innstilling: Saksutredning: Arkivsak: 11/1334-1 Sakstittel: NYBYGG PÅ MAXBO - BRANNSIKRING K-kode: 611 Saksbehandler: Kari Tiller

Saksfremlegg. Innstilling: Saksutredning: Arkivsak: 11/1334-1 Sakstittel: NYBYGG PÅ MAXBO - BRANNSIKRING K-kode: 611 Saksbehandler: Kari Tiller Saksfremlegg Arkivsak: 11/1334-1 Sakstittel: NYBYGG PÅ MAXBO - BRANNSIKRING K-kode: 611 Saksbehandler: Kari Tiller Innstilling: Utbygger må foreta en forskriftsmessig brannsikring av sitt bygg for at det

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Fredag 17.09.2010 NB! Merk dato og klokkeslett! Tid: Kl. 10.00 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/3661-10 Sakstittel: UTVIDET MULIGHETSSTUDIE - BLAKER ALDERSHEIM K-kode: 614 Saksbehandler: Bård Gjestvang

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/3661-10 Sakstittel: UTVIDET MULIGHETSSTUDIE - BLAKER ALDERSHEIM K-kode: 614 Saksbehandler: Bård Gjestvang Saksfremlegg Arkivsak: 09/3661-10 Sakstittel: UTVIDET MULIGHETSSTUDIE - BLAKER ALDERSHEIM K-kode: 614 Saksbehandler: Bård Gjestvang Innstilling: 1. Alternativet om rehabilitering av den nyeste delen av

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Tirsdag 16.10.2012 NB! Merk møtestedet! Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I NITTEDAL KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I NITTEDAL KOMMUNE MØTEBOK Sted: Nittedal rådhus, møterom Slåttemyra. Tid: Torsdag 7.5.2015, kl. 18:00 21:10. Tilstede medlemmer Arne Sømhovd (leder) Arvid Ruus (nestleder) Erland Vestli Gunvor A. Olsen Arne Olsen Tilstede

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16 eller pr. epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16 eller pr. epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 22.01.2014 Møtested: Harstad Rådhus 1B BYG - 2. etg. Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16 eller

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 95/09

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 95/09 Sak 95/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 95/09 Sakstittel: BUDSJETT 2010 FOR SØRUM KOMMUNE Arkivsaknr: 09/4301 Saksbehandler: RKO/ØKO/SKR Stein Kristian Andersen K-kode:

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 33/08. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet.

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 33/08. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet. Sak 33/08 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 33/08 Sakstittel: BUDSJETT 2009 FOR SØRUM KOMMUNE Arkivsaknr: 08/4087 Saksbehandler: RKO/INFO/OHE Odd Hellum K-kode: 151 Saksnummer

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 02.05.2007 Side 1 av 5. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 02.05.2007 Side 1 av 5. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 02.05.2007 Side 1 av 5 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 19. mai 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsos Samfunnshus, Hudiksvall De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 50/09 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010-2013 FOR SØRUM KOMMUNE

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 50/09 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010-2013 FOR SØRUM KOMMUNE Sak 50/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 50/09 Sakstittel: Arkivsaknr: 09/1855 Saksbehandler: K-kode: 145 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010-2013 FOR SØRUM KOMMUNE RKO/INFO/OHE

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 2/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 2/09 Sakstittel: NYE PRISER - MATOMBRINGING Arkivsaknr: 09/754 Saksbehandler: PRO/PRO/BGJ Bård Gjestvang K-kode: 672 Saksnummer

Detaljer

FOLLO DISTRIKTSREVISJON

FOLLO DISTRIKTSREVISJON FOLLO DISTRIKTSREVISJON DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK - FROGN - NESODDEN - OPPEGÅRD - SKI - ÅS Org. nr. 874 644 412 Mva Til kommunestyret i Ski kommune Oppegård kommune Nesodden kommune Frogn kommune Ås kommune

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12.09.2013 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Namsos Samfunnshus, Hudiksvall, Namsos De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2015

Plan for selskapskontroll 2012-2015 Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.10.2012 60920/2012 2012/7271 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/187 Bystyret 24.10.2012 Plan for selskapskontroll 2012-2015 Saksopplysninger

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Kommunestyresak 102/14: Budsjett 2015. Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Kommunestyresak 102/14: Budsjett 2015. Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/807-1 Arkiv: L82 Saksbehandler: Tor Fredriksen Sakstittel: RAFSBOTN BARNEHAGE - MULIG UTVIDELSE Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget Vår ref. 14/224-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014 Notodden kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 08.05.2014 Tid: 09.00 13.00 Sted: Notodden kommunehus,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 29.01.2008 kl 19.00

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 29.01.2008 kl 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom 29.01.2008 kl 19.00 Møtet er lukket for publikum i alle saker Saksliste: 1/08 08/189 ORIENTERING OM FINANSFORVALTNINGEN I

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Møtebok Tid Tirsdag 5. mai 2015, kl. 16.00 18.15 Sted Møterom 457, Lørenskog rådhus Tilstede Erik Bratlie, leder medlemmer Kari Bruun Jens Bruun Tilstede varamedlemmer Forfall Anita Vågsæter Andreas Halvorsen,

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/13 Dato: 14.02.2013 kl. 09.00 11.15 Sted: Evjemoen, formannskapssalen

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Saksfremlegg Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13. oktober 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, møterom NAV De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 19. mars 2013 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Saker til behandling. 16/13 11/01802-16 Oppnevning av valgstyre 4. 18/13 13/00534-1 Fritid med bistand i Vennesla kommune 8

Saker til behandling. 16/13 11/01802-16 Oppnevning av valgstyre 4. 18/13 13/00534-1 Fritid med bistand i Vennesla kommune 8 VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 21.03.2013 kl. 18:00 Sted: kommunestyresalen Arkivsak: 13/00046 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Side 1 av 12 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Miljø- og utviklingsutvalget Rådhuset 24.11.2009 Møtetidspunkt: Kl. 18.00 19.40 Følgende

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9.mars 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, Akvariet De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Møtebok Tid Tirsdag 23. september 2014, kl. 16.00 Sted Lørenskog rådhus, møterom 457 Tilstede Erik Bratlie, leder medlemmer Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser 26. november 2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/15 Dato: 24.09.2015 kl. 09.00 11.15 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 13. mars 2013 TID: Besøk ved Statens vegvesen kl 10.00, Behandling av saker iht til sakliste kl 13.00 STED: Statens vegvesen, Byavegen

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 04.12.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse: Saksutredning:

Detaljer

Nøtterøy kommune. Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Nøtterøy kommune. Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Nøtterøy kommune JournalpostID: 14/27122 Arkiv: FE-150 Saksbehandler: Kristian Lægreid, Telefon: 33 40 22 97 Økonomiseksjonen Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

SÆRUTSKRIFT. Saksbehandler: Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 4/15 Komite 1 20.05.2015 42/15 Kommunestyret 28.05.

SÆRUTSKRIFT. Saksbehandler: Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 4/15 Komite 1 20.05.2015 42/15 Kommunestyret 28.05. Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 15/602 VEDTEKTER MOSJORDET OG VIDARHEIM BARNEHAGER - REVIDERING Saksbehandler: Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 4/15 Komite 1 20.05.2015 42/15

Detaljer

REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL

REVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Ark.: 216 Lnr.: 1429/08 Arkivsaksnr.: 08/286 Saksbehandler: Steinar Gulbrandsen REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL VEDLEGG:

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.06.2011 11/360 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 14. juni 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, rådhuset, Ørnes

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27. januar 2009 Møtetid: Kl. 11.00 ( Merk tiden! ) Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

BUSKERUD KOMMUNEREVISJON IKS - NY SELKAPSAVTALE

BUSKERUD KOMMUNEREVISJON IKS - NY SELKAPSAVTALE BUSKERUD KOMMUNEREVISJON IKS - NY SELKAPSAVTALE Arkivsaksnr.: 13/756 Arkiv: 216 Saksnr.: Utvalg Møtedato 144/13 Formannskapet 31.10.2013 115/13 Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: Ringerike kommune

Detaljer

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77 NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. februar 2008 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, Møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Saksfremlegg KLAGE OVER AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV GARASJE I TRESTAKKVEGEN 11

Saksfremlegg KLAGE OVER AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV GARASJE I TRESTAKKVEGEN 11 Arkivsak: 10/1799-21 Sakstittel: K-kode: Saksbehandler: Saksfremlegg KLAGE OVER AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV GARASJE I TRESTAKKVEGEN 11 Hans Olav Balterud Innstilling: Kommunen kan

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte onsdag den 15. april 2015, kl. 08.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 07/15 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 11. februar 2015

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 22/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 22/10 Sak 22/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 22/10 Sakstittel: ÅRSREGNSKAPET FOR 2009 Arkivsaknr: 10/1520 Saksbehandler: RKO/ØKO/SKR Stein Kristian Andersen K-kode: 212 Saksnummer

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Malvik kommune Vedtatt i sak 86/14 i kommunestyret 15.12.14. 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FE-614, TI-&30 10/939 14/8259 Stian Skjærvik 12.12.2014 Godkjenning av stiftelsesdokumenter. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG ØKONOMISK RAMME - VEA SYKEHJEM TRINN 2

SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG ØKONOMISK RAMME - VEA SYKEHJEM TRINN 2 SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG ØKONOMISK RAMME - VEA SYKEHJEM TRINN 2 Formannskapet behandlet saken den 16.06.2015, saksnr. 91/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak:

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/4209-2 Sakstittel: INNSATSEN FRA FRIVILLIG SEKTOR OPPRETTE FRIVILLIGHETSSENTRAL I SØRUM K-kode: C85 Saksbehandler: Erik Vea

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/4209-2 Sakstittel: INNSATSEN FRA FRIVILLIG SEKTOR OPPRETTE FRIVILLIGHETSSENTRAL I SØRUM K-kode: C85 Saksbehandler: Erik Vea Saksfremlegg Arkivsak: 09/4209-2 Sakstittel: INNSATSEN FRA FRIVILLIG SEKTOR OPPRETTE FRIVILLIGHETSSENTRAL I SØRUM K-kode: C85 Saksbehandler: Erik Vea Innstilling: Det startes en prosess med målsetting

Detaljer

VEDTEKTER AVHENDING AV FAST EIENDOM OG LÅNERAMMER

VEDTEKTER AVHENDING AV FAST EIENDOM OG LÅNERAMMER Saksbehandler: Jens Eirik Johnsen, tlf. 75 51 29 32 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 2.11.2005 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 112-2005 ENDRING AV HELSEFORETAKENES

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 31.01.2007 Side 1 av 6. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 31.01.2007 Side 1 av 6. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 31.01.2007 Side 1 av 6 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

Vara møter bare etter egen innkalling. Til dette møtet har medlem Tommy Tolfsen (FRP) meldt forfall og vara Tore Leif Nilsen (FRP) møter.

Vara møter bare etter egen innkalling. Til dette møtet har medlem Tommy Tolfsen (FRP) meldt forfall og vara Tore Leif Nilsen (FRP) møter. Vår ref. 15/523-2 033 /JENSAL Medlemmer og varamedlemmer Dato 30.04.2015 Kristiansand kommune - kontrollutvalget Det innkalles med dette til møte: Dato: 07.05.2015 Tid: Kl. 12:00 (NB: MERK KLOKKESLETT!)

Detaljer

MALVIK KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Gunnar Lohse (leder) Per Arild Lyng Mary Dahl Arild Øyan

MALVIK KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Gunnar Lohse (leder) Per Arild Lyng Mary Dahl Arild Øyan MALVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 10. juni 2008 kl. 18.15 21.25. Møtested: Malvik rådhus, Formannskapssalen Saknr: 14/2008-19/2008 Arkivsaknr.: Møteleder: Gunnar Lohse Møtende medlemmer:

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer