INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11"

Transkript

1 TVERRBAKKEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT Årsregnskap 2009 og budsjett 2010 SIDE Noter til årsregnskap 2009 SIDE Opplysninger om selskapet, forsikring mm. note 10 SIDE 20 - Opplysninger om selskapets lån note 11 SIDE 21 - Egenkapital note 12 SIDE 21 BUDSJETTKOMMENTAR FOR 2010 SIDE HUSORDENSREGLER SIDE VEDTEKTER SIDE 28 37

2 Side 1 TVERRBAKKEN BORETTSLAG Det innkalles til ordinær generalforsamling i Tverrbakken borettslag. Tid og sted: Torsdag 27. mai 2010 kl i fellesrommet. SAKSLISTE 1. Konstituering 1.1 Valg av møteleder 1.2 Valg av sekretær 1.3 Valg av 2 andelseiere til å undertegne protokollen sammen med møtelederen 1.4 Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter 1.5 Godkjenning av innkalling 1.6 Godkjenning av saksliste 2. Godkjenning av årsoppgjøret 2.1 Godkjenning av årsmelding fra styret 2.2 Godkjenning av årsregnskapet 3. Budsjett Godtgjørelse til styret 5. Andre saker 6. Valg Oslo, den 7. mai 2010 TVERRBAKKEN BORETTSLAG STYRET VEDLAGTE NAVNESEDDEL FYLLES UT OG LEVERES VED INNGANGEN.

3 Side 2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på borettslagets ordinære generalforsamling den 27. mai 2010: Sak 1: Konstituering Innstilling til de respektive poster blir lagt fram på generalforsamlingen. Sak 2: Godkjenning av årsoppgjøret 2.1 Godkjenning av årsmelding fra styret Årsmelding for 2009 følger vedlagt og anbefales godkjent. 2.2 Godkjenning av årsregnskapet Sak 3: Budsjett 2010 Årsregnskapet og revisjonsberetning for 2009 følger vedlagt. Årsregnskapet for 2009, som viser et overskudd på kr ,- anbefales godkjent. Budsjett for 2010 følger vedlagt og anbefales tatt til orientering. Sak 4: Godtgjørelse til styret Forslag vedrørende godtgjørelse for styreperioden fremlegges på generalforsamlingen. Sak 5: Andre saker trær i hagen ønskes fjernet. Forslag innsendt av Kari Tyrhaug sammen med 16 andre beboere, primært fra Tverrbakken 1. Vi i Tverrbakken 1 blir hindret i å ha en flott utsikt over Oslo av 3 store trær i hagen. Dette burde det uten vansker kunne rettes på ved å fjerne disse. Det er jo flere andre store trær i hagen som ikke hindrer vår utsikt. Vårt forslag er derfor at de 3 trærne fjernes. Dette er et lønnetre som står på platået utenfor vaktmesterboligen og 2 lønnetrær nedenfor platået, et på hver side av gangveien mot gjesteparkeringen. Styrets kommentarer: Debatten om trærne i hagen er ikke ny. Siste gang saken var oppe var på ekstraordinær generalforsamling den , da det var en rekke forslag om å hogge trær. Styret sammen med Grønn Gruppe hadde på forhånd engasjert et profesjonelt trepleiefirma som utarbeidet en rapport om hagen som helhet med hovedvekt på trærnes helsetilstand. De anbefalte hvilke trær som

4 Side 3 burde hogges, og hvor man burde fjerne døde grener. Der ble det også fremhevet at ytterligere fjerning av trær ville forringe hagen betraktelig. På generalforsamlingen i 2005 gikk man egentlig gjennom alle trærne i hagen, og en rekke trær ble felt basert på anbefalingene i ovennevnte rapport. Blant annet ble et almetre, øst for den lønna som nå ønskes fjernet, hogd ned og stubben frest bort, på grunn av dårlig helsetilstand Dette skulle gi bedre utsikt og lysforhold, spesielt for beboerne i nr. 1. Lønnetreet ble også den gang foreslått fjernet, men forslaget falt. De 2 lønnetrærne nedenfor platået, et på hver side av gangveien var det den gang overhode ikke snakk om å røre. Tverrbakken Borettslag har det mange som bor i blokk bare kan drømme om: Vindsus i store trekroner om sommeren, fargesprakende løvverk om høsten, grener med svarttrost og meiser om vinteren, og fuglesang i lysegrønt løv om våren. Vi har en av byens grønne lunger i vår egen hage, en oase i en betongjungel. Trærne reduserer trafikkstøy fra Mailundveien og renser dessuten lufta, fordi de nyttiggjør seg CO2 og dermed reduserer utslipp av denne skadelige gassen. Styret kontaktet driftsleder for trepleie hos Park og Idrett Oslo. Han sier at det skal god grunn til for å hogge friske trær. God grunn vil si at treet enten er farlig eller døende. Videre sa han at det å ta ned en hovedstamme på et tre for å tynne det ikke anbefales, da det oftest setter seg sykdom i såret. På bakgrunn av ovenstående redegjørelse kan ikke styret anbefale forslaget. Styrets forslag til vedtak: Forslaget avvises. 5.2 Lønnetreet på platået utenfor vaktmesterleiligheten fjernes Forslag fra styret: Styret har forståelse for at dette treet skygger i vesentlig grad for utsikten for beboerne. Derimot kan vi ikke forstå at de 2 lønnetrærne nede ved gangveien forringer utsikten i vesentlig grad. Som et kompromiss mellom hensynet til beboernes behov og hensynet til å opprettholde den grønne lungen som hagen vår representerer, fremmer styret forslag om å felle dette lønnetreet utenfor vaktmesterboligen, mens de 2 andre lønnetrærne ikke røres. Sak 6: Valg Valgkomitéens innstilling blir lagt fram på generalforsamlingen. 6.1 Valg av 2 medlemmer til styret. 6.2 Valg av 5 varamedlemmer til styret. 6.3 Valg av valgkomité.

5 Side 4 TVERRBAKKEN BORETTSLAG ÅRSMELDING 2009 Styrets sammensetning etter generalforsamlingen Navn Adr Leder Per Tore Jacobsen Tverrbakken 5, 0475 OSLO Styremedlem Erik Hovelsen (til ) Tverrbakken 3, 0475 OSLO Styremedlem Marius Gillesen (fra )Tverrbakken 5, 0475 OSLO Styremedlem Kari Elvestuen Tverrbakken 5, 0475 OSLO Styremedlem Lizzie Schmidt Tverrbakken 5, 0475 OSLO Styremedlem Astrid Hildegunn Saksen Tverrbakken 1, 0475 OSLO Varamedlem Ragnhild Godtland Tverrbakken 3, 0475 OSLO Varamedlem Christine Kielland Larsen Tverrbakken 3, 0475 OSLO Varamedlem Marit Sanaker Wollan Tverrbakken 1, 0475 OSLO Varamedlem Kari Gjesteby Tverrbakken 1, 0475 OSLO Valgkomite Grethe Ryen Tverrbakken 3 Anne Koller Tverrbakken 5 Unni Svarstad Tverrbakken 1 Kontaktperson for garasjen Styreleder Kontaktperson for utleie av Fellesrom Grethe Ryen Forsikringskontakt Styreleder Kontakt for trimrom Marius Gillesen

6 Side 5 Styrets sammensetning og aktivitet Selskapets styre består av 3 kvinner og 2 menn. Selskapet har 3 ansatte som til sammen utgjør ca 0,7 årsverk. Selskapet følger likestillingsloven og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte samt ved nyansettelser. Overdragelse av leiligheter 1 leilighet har det siste året skiftet eier. Bruksoverlating Ingen leiligheter er registrert bruksoverlatt pr Virksomhetens art Selskapet er organisert etter de bestemmelser som følger av loven, og har til formål å drive eiendommen i samråd med og til beste for eierne. Selskapet ligger i Oslo kommune. Selskapets organisasjonsnummer er Det er 73 leiligheter og en hybelleilighet i selskapet. Forretningsførsel og revisjon Forretningsfører er Boligbyggelaget Usbl. Revisor er BDO, Postboks 1704 Vika, 0121 Oslo. Arbeidsgiveransvar Styret er ikke kjent med at det skulle være noe rundt selskapets ansettelsesforhold som er i strid med bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Forsikring Selskapets eiendommer er fullverdi forsikret i If.. skadeforsikring. Polisenummer: Forsikringssum er kr ,-. Ved skadesaker skal henvendelse gjøres til styret. Privat innbo/eiendeler må forsikres ved egen polise. Ytre miljø Styret er ikke kjent med at virksomheten påvirker det ytre miljø negativt. Økonomi Regnskapet er avgitt under forutsetning av fortsatt drift. Årets årsregnskap viser et overskudd med kr ,-. Disponible midler utgjør ved utløpet av året kr ,-. For øvrig vises til noter, budsjettkommentarer samt kommentarer under

7 Side 6 regnskapsbehandling på generalforsamlingen. Selskapet har avsatt kr ,- på høyrentekonto i Usbl. Styret foreslår at overskuddet tillegges egenkapitalen. Det bekreftes i denne sammenheng at alle inntekter og utgifter selskapet har, er medtatt i det framlagte årsregnskap. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som påvirker resultat eller selskapets stilling. Styrets arbeid Det sittende styret har i 2009 hatt 13 styremøter og 2 beboermøter, ett i forbindelse med ordinær generalforsamling og et julemøte. Styret arrangerte 2 hagefester i perioden. Dessuten har styret i perioden sendt ut 2 Styret Informerer skriv samt delt ut en helrevidert utgave av Informasjonshåndboken, I perioden er det, i tillegg til ordinært styrehonorar, utbetalt følgende godtgjørelser til styrets medlemmer - Fellesarrangement/styremiddag for hele styret kr 4.264,- - Deltagelse på USBL seminar for tillitsvalgte på Norefjell for Lizzie Schmidt, Astrid Saksen og Per Tore Jacobsen kr ,- STYRET HAR JOBBET MED FØLGENDE VIKTIGE SAKER I 2009 Avslutning vindusprosjektet Vindus- og maleprosjektet ble ferdig før jul 2008 som planlagt, både tidsmessig og økonomisk. De eneste problemene vi oppdaget ganske raskt var at det fra en god del vinduer var trekk. Den skyldtes at noen av tetningslistene var av feil type. De vrengte seg når man lukket vinduet og tettet derfor ikke skikkelig. Natre som er leverandøren av vinduene kom og skiftet ut disse listene, og ga samtidig reservelister til vaktmester som kunne skifte hvis vi oppdaget flere. Siden har vi ikke hatt problemer i løpet av året. Vedtektsendringer vedtatt på generalforsamlingen Det ble foretatt endringer på 3 punkter i vedtektene: - Andelseierne pålegges å skifte ut varmtvannsberedere før de blir 25 år gamle. - Inngangsdørene til leilighetene skal være godkjente branndører (B30)

8 Side 7 - Borettslaget overtar vedlikeholdsplikt en for utskifting og ytre vedlikehold av vinduer, mens andelseier beholder vedlikeholdsplikten for vinduene innvendig. Det siste punkt så vi tydelig nødvendigheten av i forbindelse med gjennomføring av vindus- og maleprosjektet. 2 årsaker: man ble uavhengig av at enkelte beboere ikke overholdt sin vedlikeholdsplikt og dessuten var det lite praktisk at beboere skulle leie lift hver for seg ved maling av vinduer på nordsiden!! Endringer i husordensreglene I våre gjeldende vedtekter er det styrets oppgave og ansvar å endre husordensreglene når det finner det hensiktsmessig. Da vi i 2008 gikk gjennom Informasjonshåndboken vår, fant vi ut at det var flere ting som sto i husordensreglene som med fordel kunne flyttes til informasjonsdelen. Husordensreglene er jo en del av vedtektene, og er derfor et juridisk dokument. Derfor hadde vi som hovedfokus ved omarbeidingen av husordensreglene at vi der skulle samle alle de ting som kunne få betydning for boforholdet. Vi sendte den omarbeidede versjon ut på høring på slutten av 2008, og fikk noen få tilbakemeldinger. Vi tok hensyn til disse før vi la fram den versjon som ble vedtatt av styret den 21.april 2009 til informasjon på generalforsamlingen. Her kom det fram kommentarer til ett spesielt punkt Ro i leiligheten som gjaldt støy fra boring i betong. Styret arbeidet med en ny formulering på dette punkt og konkluderte på styremøte den Gjeldende husordensregler som du finner bak i denne innkallingen er oppdatert på dette punkt. Ny Informasjonshåndbok I store deler av 2009 arbeidet styret med den nye versjonen av Informasjonsboken, som vi hadde gleden av å dele ut til beboerne i oktober/november En del av arbeidet besto i å ta over en del fra de gamle husordensreglene, som nevnt ovenfor, men ellers ble omarbeidelsen av Informasjonsboken ganske omfattende. Hoveddelen av dette arbeidet ble gjort av Astrid Saksen som gjorde en formidabel innsats. Vi håper at beboerne setter pris på den nye utgaven. Rensing av ventilasjonskanalene I april fikk vi renset alle ventilasjonskanalene i blokka. Det gjaldt både de gjennomgående vertikale luftekanalene, og de avgreningene som fins til kjøkken og bad i de enkelte leilighetene. Det ble oppdaget at avtrekksviftene fra komfyrene i 3 leiligheter var koplet til ventilasjonssystemet. Dette er ikke lov ifølge husordensreglene, da det bl.a. ødelegger balansen i ventilasjonssystemet. Asfaltering av plasser i øvre garasje og foran papircontainertilbygget Vi fikk avsluttet det asfalteringsarbeidet vi bestilte på slutten av I begynnelsen av 2009 fikk vi lagt asfalt og rettet opp 4-5 parkeringsplasser i øverste garasje, hvor det samlet seg mye vann, spesielt ved snøsmelting. Dessuten fikk vi asfaltert foran papircontainerne mellom nr. 1 og 3.

9 Side 8 Oppgradering av fellesrom Vi har skiftet ut den gamle sovesofaen på fellesrommet med en ny inklusive ny overmadrass. I tillegg besluttet vi å bytte hele kjøkkeninnredningen. Selv om vi hadde planlagt å få installert det nye kjøkkenet før jul, rakk vi dessverre ikke det av ulike årsaker. Imidlertid er det i skrivende stund ferdig installert takket være en imponerende innsats av Marius Gillesen og vaktmesteren. Nytt gulvbelegg i vestibylene Selv om belegget i vestibylene var planlagt å bli skiftet i forbindelse med en totalrenovering av inngangspartiene og trappeoppgangene om 2-3 år, fant vi ut at belegget en del steder var så slitt og vanskelig å få rent at vi skulle skifte det i Vi tenkte alternativt på å få det bonet enda en gang, men konkluderte med at tiden var inne for hel utskifting. Samtidig ble det naturlig nok skiftet belegg i heisene og reposene i kjellernedgangen i nr. 3. Redskapsbod på terrassen Både grønn gruppe og alle de andre som steller i hagen vår og gjør den så fin, ønsket seg en redskapsbod til hageredskapene på terrassen. Vaktmesteren og Terje Lindblad tok utfordringen og laget en stor redskapsbod hvor det i tillegg til alle hageredskapene var plass til vår nyinnkjøpte gassgrill. Den brukes ved grillfestene som styret arrangerer, og kan leies av de som ønsker å grille i egen regi på uteområdet. Årlig oppdatering av BEVAR-avtalen I 2007 inngikk vi en avtale med USBL om å utarbeide en 10-års rullerende vedlikeholdsavtale. Den blir oppdatert etter en befaring hvert år. I oktober/november 2009 ble den årlige befaring gjennomført. Den reviderte, oppdaterte planen for de neste 10 år viste lite endringer og heller ikke kostnadsrammen for de årlige planlagte vedlikeholdsprosjekter ble endret. Det ble konstatert at vi er et godt vedlikeholdt Borettslag. Skifte av låssystem i garasjene Låssystemet i Tverrbakken begynte å gå ut på dato. Det er vel år siden det ble skiftet låssystem i borettslaget, men nå produseres ikke deler til dette lenger. Selv om alle låser og nøkler er del av et felles system, er det spesielt noen av sylinderne for elektrisk åpning i garasjedelen som det nå er umulig å få reservedeler til. Vi har derfor valgt å bytte dette over til et nytt system, mens vi til resten av låssystemet til inngangsdører og boder har fått tak i og kjøpt en del reservedeler, slik at vi har tilstrekkelig til en del års drift til. Naturligvis har vi sørget for at det nye systemet til garasjene kan bygges ut til å dekke hele borettslaget når det blir nødvendig. Ved å gjøre det på denne måten har vi for en forholdsvis beskjeden investering, ca ,-kr, utsatt nødvendigheten av å skifte komplett låssystem, som ville ha kostet over ,-kr Det er delt ut nye nøkler til alle som leier garasjer.

10 Side 9 Avslutning av vaktmesterrunden, og ny startet Etableringen av den årlige vaktmesterrunden har vært en suksess. I februar ble vi ferdige med den runden som startet på slutten av 2008, og i november 2009 ble en ny startet som er ferdig i skrivende stund. I tillegg til å være en full våtromsjekk er det en sjekk av at beboerne utfører de periodiske vedlikeholdsoppganer som de er pålagt i husordensreglene, så som rensing av sluk, skifting av batterier i røykvarsler, sjekk av brannslukningsapparat osv. Alle beboere gir positive tilbakemeldinger for dette tiltaket. Hagefester Tradisjonen tro arrangerte vi også i 2009 arrangert 2 hagefester, en ved St. Hans tider og en høstfest. Styret bød på grillmat og drikke. Dette er et ledd i styrets bestrebelser på å forbedre det sosiale miljø og fellesskap i Borettslaget. Antall beboere som deltar på festene er økende, så det ser ut til at tiltaket er populært. Dette tar vi som et tegn på at vi har lykkes med å bidra til å lage et bedre sosialt miljø i Borettslaget. Oppmerksomhet når andelseiere fyller mange og runde år Styret vedtok i 2005 at vi skulle sende en blomsterbukett til alle andelseiere som fyller 70 år eller mer på runde tall. I 2009 fikk 2 jubilanter en slik blomsterhilsen. Nabotreff Nabotreffene som Gunvor Hoogerwerf og Gunvor Hansen startet høsten 2006 er fortsatt en suksess, og voksne personer, primært damer så langt, hygger seg på disse arrangementene. Start-hjelp HMS I 2009 arbeidet styret med å tilpasse de generelle retningslinjer for HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet) arbeidet til Tverrbakken Borettslag i samarbeid med USBL. Hvert borettslag plikter å ha laget egne HMS forskrifter, og kontrollen fra myndighetene med dette har blitt klart strengere de siste årene. HMS arbeidet har ikke gått så raskt fremover som vi planla, men vi regner med å ha en HMS plan med rutiner og regler for Tverrbakken Borettslag klar tidlig på høsten. Vaktmestertjenesete, renhold og miljø Borettslaget har en vaktmester ansatt på deltid, Per Leonhardsen. Han bor med sin familie i borettslaget. Han kan nås på telefon Borettslaget hadde i 2009 i tillegg 2 personer deltidsansatt for renhold av de 3 vestibylene, trimrommet og styrerommet i borettslaget.

11 Side 10 Redegjørelse for det økonomiske resultat og budsjett for Når vi høsten 2008 la budsjettet for 2009, og dermed også fastsatte husleien for 2009, hadde vi allerede tatt opp et lån på 2,5 millioner, for å kunne få gjennomført vindusprosjektet slik det hadde utviklet seg. Selv om vi fikk gode betingelser på dette lånet fra USBL, ble det klart at vi måtte øke husleien fra med 10%. Med denne økningen greidde vi å betale finansutgiftene også på det nye lånet, men vi forutsatte da at vindusprosjektet gikk som planlagt uten vesentlige uforutsatte utgifter. Dessuten var det nødvendig å lage et 2009 budsjett uten andre større vedlikeholdsprosjekter. I følge BEVAR planen var det heller ikke planlagt prosjekter med større kostnader ble derfor budsjettet til et år med 0-økning av disponible midler. Heldigvis gikk vindusprosjektet etter planen både fremdriftsmessig og økonomisk, slik at vi avsluttet regnskapsåret 2008 med en økning i disponible midler. Alle utgifter til vindusprosjektet ble regnskapsført i 2008, slik at vi ikke tok med oss noen utgifter til I tillegg til denne økonomisk gode starten på 2009, fikk vi et uventet bidrag fra vår strømleverandør på ,-kr, som forvalterne av USBL avtalen i Hafslund, hadde spart i tidligere år for Tverrbakken. Dette kom i tillegg til at vi de samme år nøt godt av svært gode priser for beboerne for elektrisk kraft. Dette gjorde at vi fikk økonomisk plass til en del vedlikeholdsprosjekter likevel. V fikk lagt nytt belegg på guvene i alle korridorer og vi fikk nytt, utvidbart låssystem for garasjene bl.a. og anskaffet ny vannsuger og ny gressklipper. Regnskapsmessig endte året 2009 som planlagt som et 0-år, det vil si at vi opprettholdte våre disponible midler på et solid nivå. Heller ikke for 2010 står det større kostbare prosjekter på BEVAR-planen, slik at vi også for dette året har et 0-budsjett, og uten husleieøkning. Vi håper at Tverrbakken borettslag fortsatt kan styres med samme entusiasme som før. Til dette trengs imidlertid stadig interesserte beboere som er villige til å ta i et tak. Vi skal ikke legge skjul på at det er en del arbeid forbundet med å være med i selskapets styre, men hyggelig og lærerikt er det. Oslo, Per Tore Jacobsen /s/ Marius Gillesen /s/ Kari Elvestuen /s/ Leder Styremedlem Styremedlem Lizzie Schmidt /s/ Styremedlem Astrid Hildegunn Saksen /s/ Styremedlem

12 Side 11

13 Side 12 Disponible midler Disponible midler Disponible midler Disponible midler Informasjon om årsregnskapet. Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven, forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag, samt god regnskapsskikk. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivinger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. Regnskap 2009 Regnskap 2008 A. Disponible midler IB B. Endringer disponible midler Årets resultat Opptak/avdrag langsiktig gjeld B. Årets endring disponible midler C. Disponible midler UB

14 Resultatregnskap 2009 Tverrbakken Borettslag Driftsinntekter Side 13 Note Resultatregnskap 2009 Tverrbakken Borettslag Regnskap 2009 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Budsjett 2010 Innkrevde felleskostnader Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Andre honorarer Kontingent Usbl Forsikringspremier Energikostnader Kommunale avgifter Andre driftskostnader eiendom Driftskostnader administrasjon Reparasjoner og vedlikehold Andre kostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansposter Renteinntekter Rentekostnader Netto finansposter Årets resultat Overføringer og disponeringer Overført annen egenkapital SUM OVERFØRINGER

15 Side 14 Balanse 2009 Tverrbakken Borettslag EIENDELER Anleggsmidler Balanse 2009 Tverrbakken Borettslag Note Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Bygninger Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Restanser felleskostnader Kundefordringer Fordringer på Usbl Andre kortsiktige fordringer Bankinnskudd og kontanter Kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

16 Side 15 Balanse 2009 Tverrbakken Borettslag Balanse 2009 Tverrbakken Borettslag Note EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld Pantegjeld Innskuddskapital Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig off. myndigheter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelser Oslo Boligbyggelaget Usbl Autorisert regnskapsførerselskap Christin Kolden /s/ for Lillevi Hopstad Faglig leder/ regnskapssjef Oslo, Per Tore Jacobsen /s/ Leder Marius Gillesen /s/ Styremedlem Lizzie Schmidt /s/ Styremedlem Kari Elvestuen /s/ Styremedlem Astrid Hildegunn Saksen /s/ Styremedlem

17 Side 16 Noter årsoppgjør 2009 Tverrbakken Borettslag Noter årsoppgjør 2009 Tverrbakken Borettslag Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatte tap. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlets levetid. Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer/tjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Leieinntekter bokføres og inntektsføres i takt med opptjening.

18 Side 17 Noter årsoppgjør 2009 Tverrbakken Borettslag Noter årsoppgjør 2009 Tverrbakken Borettslag Note 1 - Innkrevde felleskostnader Innkrevde felleskostnader Leie parkering Mer/mindre inntekter v/utleie Utleie av felleslokaler Sum Note 2 - Andre driftsinntekter Vaktmestertjenester Fritidsaktiviteter/kiosksalg Nøkkelsalg Andre driftsinntekter Sum Note 3 - Personalkostnader Fast lønn til ansatte PC trekk bruttolønnsordning Overtid Ekstrahjelp Annen lønn Påløpne feriepenger El. komm.tj. (s-fritt) Fri losji og bolig Motkonto for gruppe Selvstendig næringsdrivende Honorarer Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgiftferiepenger Yrkesskadeforsikring Refusjon sykepenger Aga grl sykelønn (db) Aga grl sykelønn Refusjon feriepenger Aga grl feripenger (db) Aga grl feriepenger Sum Personalkostnader omfatter lønns- og personalkostnader, samt arbeidsgiveravgift. Antall årsverk sysselsatt: 1,66 Borettslaget er ikke pliktig å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

19 Side 18 Noter årsoppgjør 2009 Tverrbakken Borettslag Note 4 - Revisjonshonorar Revisjonshonorar Sum Noter årsoppgjør 2009 Tverrbakken Borettslag Note 5 - Andre honorar Tilleggstjenester forretningsfører Honorarkostnader øvrige Juridisk honorar Usbl Teknisk honorar Teknisk honorar Usbl Sum Note 6 - Andre driftskostnader eiendom Heis alarm Brannalarm Alarm system Renhold, sanitærartikler Andre driftskostnader Snømåking, strøing Containerleie/tømming Leie av maskiner Verktøy og redskaper Møbler/utstyr etc. til felleslokaler Lyspærer, lysrør, sikringer o.l Nøkler, låser o.l Driftsmateriell Vakthold Avgifter TV/ Bredbånd Vedlikehold bil/arbeids maskiner Driftskostnader bil, traktor m.m Sum

20 Side 19 Noter årsoppgjør 2009 Tverrbakken Borettslag Note 7 - Driftskostnader administrasjon IT utstyr Kontorrekvisita IT-rekvisita Trykksaker generelle Kopiering Aviser/tidsskrifter/faglitt Telefon/Faks kontorer Internett Porto Møter, div tillitsvalgte Sum Noter årsoppgjør 2009 Tverrbakken Borettslag Note 8 - Reparasjoner og vedlikehold Vedlikehold bygg Vedlikehold VVS Vedlikehold elektro Vedlikehold fellesanlegg Vedlikehold heiser Vedlikehold parkeringsplasser og grøntanlegg Vedlikehold vaskeri Vedlikehold brannvernutstyr Vedlikehold utstyr Vedlikehold tekniske anlegg Malerarbeider Snekkerarbeid Glassarbeid/Vindu Fasade/balkonger Tak/blikkenslagerarbeid Garasjeporter/inngangsdører Vedlikehold dører Andre reparasjoner og vedlikehold Sum Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningen.

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 15 18. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 19 26

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 15 18. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 19 26 TVERRBAKKEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 24. MAI 2012 SIDE 1 4 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2011 SIDE 5 12 REVISJONSBERETNING SIDE 13 14 ÅRSREGNSKAP FOR 2011 MED NOTER

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. JUNI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 7 REVISJONSBERETNING SIDE 8

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. JUNI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 BORETTSLAGET HEIMDAL II INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. JUNI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 JESPERUD BOLIGSAMEIE INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 STYRETS ØKONOMISKE REDEGJØRELSE 2010 SIDE

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 21

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 21 SPOVEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 15. MAI 212 SIDE 1 6 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 211 SIDE 7 8 REVISJONSBERETNING SIDE 9 1 ÅRSREGNSKAP FOR 211 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag 1 Heimdalsgata 4 borettslag Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅSENENGA BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Til beboerne i Hammergården Borettslag

Til beboerne i Hammergården Borettslag 1 Hammergården Borettslag Til beboerne i Hammergården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Veigin Borettslag. - et fint sted å bo. Internett: veigin.no 1 E-post: styret@veigin.no

Veigin Borettslag. - et fint sted å bo. Internett: veigin.no 1 E-post: styret@veigin.no Veigin Borettslag - et fint sted å bo Internett: veigin.no 1 Velkommen til Veigin Borettslag Styret vil med dette informasjonsheftet ønske velkommen som ny andelseier i Veigin Borettslag. Borettslaget

Detaljer

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 www.skogtunbrl.no TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 1. DESEMBER: SKIFT BATTERI I RØYKVARSLER OG VEND PÅ BRANNSLUKKER PRAKTISK INFORMASJON Styret Styrets mobil:

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget ligger i Tromsø kommune og har forretningskontor i Tromsø kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget ligger i Tromsø kommune og har forretningskontor i Tromsø kommune. VEDTEKTER for Rundvannet Borettslag, org nr. 959564116 tilknyttet Tromsø Boligbyggelag AL Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 10.06.1978, sist endret den 27.05.2013. Ikrafttredelse fra samme

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Oslo kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Oslo kommune. Vedtekter for Flaen borettslag org nr 948180367 vedtatt på ordinær generalforsamling den 06.06.2006 endret på ordinær generalforsamling den 09.05.2007 endret på ordinær generalforsamling den 29.04.2009

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Fagerholt Borettslag

Til andelseierne i Fagerholt Borettslag 1 Fagerholt Borettslag Til andelseierne i Fagerholt Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Haugerud Borettslag

Til andelseierne i Haugerud Borettslag 1 Haugerud Borettslag Til andelseierne i Haugerud Borettslag Velkommen til generalforsamling 26.mai 2015. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg

Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg Infoland-2164773 8/165 23.04.14 Megleropplysninger Vi viser til forespørsel av 220414. Boligselskap: 8 Frydenberg Borettslag Organisasjonsnr: 948.322.447 Andelseier:

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Flaen Borettslag

Til beboerne i Flaen Borettslag 1 Flaen Borettslag Til beboerne i Flaen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032

Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032 Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032 vedtatt på stiftelsesmøte 09.10.2006 siste endringer vedtatt 14.05.12 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Borettslaget Persaunet Boligby

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Side 1 Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette

Detaljer

Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim. Dalatunet 8. telefon 72 59 22 00. post@ringvegen.no. www.ringvegen.no

Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim. Dalatunet 8. telefon 72 59 22 00. post@ringvegen.no. www.ringvegen.no Borettslagets postadresse: Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim Borettslagets besøksadresse: Dalatunet 8 Kontor telefon 72 59 22 00 E-post: post@ringvegen.no Hjemmeside: www.ringvegen.no

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 12. mai

Detaljer

Innkalling til Sameiermøte 9. april 2013 kl. 1800. - registrering fra kl. 1730 i Ragnhild Schibbyes vei 40 -

Innkalling til Sameiermøte 9. april 2013 kl. 1800. - registrering fra kl. 1730 i Ragnhild Schibbyes vei 40 - Innkalling til Sameiermøte 9. april 2013 kl. 1800 - registrering fra kl. 1730 i Ragnhild Schibbyes vei 40 - Kjære beboer! Oslo, 12. mars 2013 Vi ønsker deg velkommen til ordinært Sameiermøte. Innkallingen

Detaljer