Årsrapport Hammerfest Eiendom KF 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport Hammerfest Eiendom KF 2013"

Transkript

1 Årsmelding 2013

2 2

3 Innhold Hammerfest Eiendom KF... 4 Styret... 4 Antall møter og saker... 4 Daglig leder kommenterer... 4 Organisasjon... 6 Formål... 6 Økonomi... 7 Regnskap... 7 Investering... 9 Likviditet Soliditet Gjeldsgrad Inntekter Faste utgifter Netto driftsresultat Medarbeidere Sykefravær Likestilling Etikk Verdier Diskriminering Boliger Utleieboliger Formålsbygg Drift Vedlikehold Renhold

4 Hammerfest Eiendom KF Stiftet den I desember 2008 ble det vedtatt at eiendomsforvaltningen skulle organiseres i et kommunalt foretak med ansvar for total forvaltning av FDVU for kommunens bygg og anlegg. Organisasjonsendringene ble gjennomført fra , og vedlikehold, renhold og byggeprosjektsavdelingen ble flyttet til foretaket. Overdragelse av eiendomsmassen ble iverksatt Den ble det foretatt en evaluering av KF ene i Hammerfest kommunestyre. Det ble besluttet at investeringsprosjektene og prosjektavdelingen flyttes over i kommunens organisasjon med rådmannen som øverste ansvarlig pr Eiendom skal ha en representant med i byggeprosjektene da de skal overta forvaltning- og driftsansvaret når bygget er ferdigstilt. Kommunen gis også en styrerepresentant med fulle rettigheter i styret, nytt styre ble valgt i samme møte og trer i funksjon fra 21. oktober Styret Medlemmer i styret pr Sølvi Løkke Jarle Edvardsen Bjørg Alvestad Espen Hansen Trude Klaussen (Kommunens representant) Roy Karlsen (ansattes representant) Personlig vara Gunnhild Engstad Svein Tore Jakobsen Guri Bjørkli Bjørn Oluf Holmgren Trond Berg Roar Johansen Antall møter og saker Antall møter Antall saker Daglig leder kommenterer Året 2013 har vært et år med store utfordringer. Årsregnskapet for 2012 viste et underskudd på 2,8 mill kr. For høye ambisjoner innen vedlikehold medførte et overforbruk i forhold til budsjett. Ikke utførte, men allerede bestilte oppdrag, medførte et etterslep i 2013 på mellom 1-1,5 mill kr. Dette ga en ekstra økonomisk utfordring. Siste halvår måtte det strammes kraftig inn på utgifter. Nødvendig drift ble gjennomført, mens bygningsmessig vedlikehold stort sett ble foretatt på boliger i forbindelse med bytte av leietakere, og akutte vedlikeholdsbehov på formålsbygg. Alle innkjøp ble vurdert nøye. Det ble ikke benyttet vikarer, selv om langtidsfraværet var forholdsvis høyt. Resultatet ble at underskuddet fra 2012 ble dekket inn, 4 mill kr budsjetterte fondsmidler ikke ble benyttet, 860 tusen tilbakebetalte energikroner ble overført fond, med et regnskap i balanse bød også på andre utfordringer. Daglig leder sluttet i september, etter vel et år i stillingen. Dette og fravær i andre administrative funksjoner ga ringvirkninger nedover i organisasjonen. Det ble ikke ansatt ny daglig leder i 2013, men prosessen ble igangsatt og utlysningsteksten ble annonsert i desember. 4

5 2013 har også vært preget av at dette med ansvarsfordeling, rutiner og samhandling mellom foretak og kommuneadministrasjon, ikke har vært på plass. Dette fører til en del usikkerhet i det daglige, både for foretakets medarbeidere og medarbeiderne i resten av kommunen. Det har vært foretatt nødvendige utbedringer/renoveringer, bygningsmessig og teknisk på en del bygg, men aktiviteten har vært begrenset av den økonomiske situasjonen. På boligsiden har man foretatt nødvendige renoveringer ved ledighet i forbindelse med skifte av leietaker, og når mer akutte behov har oppstått. Dette har vært gjort på tross av at husleieinntektene på bolig ikke dekker faste kostnader på disse. Man har måttet bruke av driftsmidler til formålsbygg, med de ekstra utfordringene det medfører der. Foretaket hadde en husleieinntekt på boliger på ca 15 mill kr. Kravet fra kommuneadministrasjonen var at foretaket skulle betale 11 mill kr i lånekostnader 2013, på boligdelen. Dette er 5 mill kr mer enn tidligere år, og minst dobbelt så mye som det som kan relateres til lån på boliger. Det har ikke lykkes oss å få noen forklaring/dokumentasjon på hva som ligger til grunn utover at det har vært rentenedgang, men det bør ikke gjøre lånene dobbelt så dyre, heller gå i motsatt retning. Videre utgjør faste kostnader 2,2 mill til borettslag og 1,4 mill kr til kommunale avgifter. Foretaket sitter da igjen med 400 kr, som ikke dekker lønn til drift og vedlikehold en gang, og ikke noe til utskifting og reparasjoner. På noen utleieboliger er det politisk bestemt at leietakerne skal ha subsidierte boligpriser. Omsorgsboligene i Finnmarksveien 65 har subsidierte priser for beboerne, men her fakturerer vi det overskytende mot kommuneadministrasjonen. Dette fungerer bra. Belegget på hybelhuset har vært rimelig høyt i Her er det sterkt subsidierte priser for flere grupper, og dette ser ut til å være en populær ordning, da flere heller vil bo der i stedet for hos for eksempel Studentsamskibnaden. For foretaket fører subsidiene til at leieinntektene selv med tilnærmet fullt hus utgjør ca 1,1 mill kr. Foretaket har faste kostnader på lån (ca 1,6 mill kr), faste driftskostnader mot fylkeskommunen (ca 200 kr), samt andre faste driftskostnader på adgang, heis etc. Til sammen utgjør faste kostnader opp mot 2 mill kr. Her har vi ingen faktureringsavtale på vedtatte subsidier. Turistveien 72 har også justerte priser for beboerne, uten at vi har avtale for inndekning. En annen utfordring er at arealer som kommunen ikke har betalt FDV-kostnader for hittil, nå er tatt i bruk av kommunen uten at overføringen til foretaket økes. Et godt eksempel er arealer som fylkesbiblioteket har leid i bibliotekbygget, men har sagt opp. Der har foretaket mistet en inntekt på ca 1 mill kr. Kommunen har overtatt lokalene og det er viktig at overføringene justeres i henhold til det. Langtidssykefraværet er for stort, og har stor påvirkning på fraværsprosenten. I tillegg har vi en del arbeidstakere som har problemer med å utføre de fysiske arbeidsoppgavene i det daglige, av helsemessige årsaker. Dette gir driftsmessige utfordringer. I november flyttet foretaket til leide lokaler i parkgata 18, og har dermed på plass felles mønstring og samlokalisering av hele virksomheten. 5

6 Organisasjon Daglig leder Økonomileder Konsulent Drift / Vedlikehold Renhold Bygge prosjekt Hammerfest Eiendom KF har tre avdelinger. Drift består av vaktmestertjenesten og de ivaretar den daglige driften av bygningsmassen. Vedlikeholdsavdelingen vurderer den tekniske standeren på byggene og foretar vedlikehold der hvor behovet er størst. Renhold tar seg av det daglige renholdet på formålsbyggene. Byggeprosjekt er relatert til investeringsregnskapet. Det vil si at de er med i prosjekteringsfasen og følger opp all ny bygningsmasse. Fra og med vil avdeling for byggeprosjekt flyttes til kommunen. I tillegg til daglig leder er det to merkantile stillinger. Formål Selskapets virksomhet er å kjøpe, selge, leie/utleie, bygge, utvikle og forvalte eiendommer for Hammerfest kommune og annet som naturlig hører inn under forannevnte virksomhet. Forvaltnings- og driftsansvaret for 277 utleieboenheter, inklusiv innleid. Forvaltnings- og driftsansvaret for kommunens formålsbygg, m2. 6

7 Økonomi Regnskap Regnskap 2013 Reg. Budsjett 2013 Oppr. Budsjett 2013 Regnskap 2012 Regnskapsskjema - Drift Driftsinntekter: Brukerbetaling Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Overføringer uten krav til motytelse Sum driftsinntekter Driftsutgifter: Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i foretakets tj.prod Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tj.prod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum utgifter Brutto driftsresultat: Finansposter: Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner: Motpost avskrivninger Netto driftsresultat: Interne finansieringstransaksjoner: Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforb Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessi Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserve Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk

8 Driftsregnskapet for 2013 viser et mindreforbruk på 4,1 mill. Dette skyldes at det er budsjettert med bruk av fond, uten denne forutsetningen ville det kun vært et overskudd på 152, et års resultat i balanse. I 2012 var det et merforbruk på 2,8 mill, dette er dekket inn i 2013 ved bruk av fond. Inntekter Andre salgs- og leieinntekter er kr 1,200 lavere enn budsjett. Dette skyldes i at det var budsjettert med for høye inntekter. Overføring med krav til motytelse er ca 4,6 mill. lavere enn budsjett. Dette skyldes at det ikke har vært den aktiviteten på investeringsregnskapet som forutsatt og dermed er det kun mottatt 32,4 mill av de 40,7 mill. som er budsjettert. Driftsregnskapet viser en lavere aktivitet enn det som er budsjettert og gir dermed en mva reduksjon på 0,2 mill. Overføringene fra kommunen er i henhold til budsjett. Utgifter Lønnsutgifter er høyere enn budsjett men posten inkludere lønn til prosjektavdelingen som overføres investeringsregnskapet. Utgifter lønn som er fordelt investeringsregnskapet er på 1,9 mill, dette gir et merforbruk på lønn på 0,7 mill. Sosiale utgifter er pensjonsinnskudd som er budsjettert for høyt i 2013 og som dermed gir et positivt avvik på 0,8 mill. Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjon er 0,3 mill høyere enn budsjett. I forhold til 2012 er det enn reduksjon på 11,8 mill, det har vært store innskrenkninger på drift og vedlikehold for å kunne levere et budsjett i balanse. Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tjeneste produksjon gjelder renovasjonskostnader og kjøp av tjenester fra kommunen (lønn-/personal avd, økonomiavd., IT etc.). Fordelte utgifter er lønnskostnader ved prosjektledelse som er overført til investeringsregnskapet. Renter og avdrag Renteutgiftene er 3 mill lavere i 2013 enn året før. Avdrag er 3,2 mill høyere i forhold til året før. Samlet er finansutgifter 0,2 mill høyere i 2013 enn for Avsetninger Det er overført 34,2 mill til investeringsregnskapet dette er moms på investeringsprosjektene som er en del av finansieringen. Det er brukt 2,8 mill. fra disposisjonsfondet til å dekke merforbruket i Pr 1.1 byttet vi strømleverandør og avsetningen på kr 800 er avregningen fra forrige leverandør hvor forbruket ble fakturert forskuddsvis. 8

9 Investering Regnskap 2013 Reg. budsjett 2013 Oppr. budsjett 2013 Regnskap 2012 Regnskapsskjema - Investering Investeringer: Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter (egenandel kommune) Sum ekstern finansiering: Overført fra driftsdelen Bruk av avsetninger Sum finansiering: Udekket/udisponert Investeringsregnskapet er fullfinansiert. Det er regnskapsført 32,4 mill moms i driftsregnskapet som gjelder investeringer, dette er i sin helhet ført tilbake til investeringsregnskapet og er en del av finansieringen av prosjektene. Utlån og forskuttering er egenkapitals innskudd til KLP. Avsetninger er inndekning av merforbruket i Det er tatt opp lån på kr 183,7 mill i 2013, i henhold til Økonomiplan og parkeringshuset som kom som en egen sak. Det er brukt 146,8 mill av lånene ved investeringsregnskapet, av dette gjenstår 36,9 mill som ubrukte lånemidler. Andre inntekter er kommunens egenandel av prosjektene. Dette gjelder fortausvarmen, Håja barnehage, Isbjørnhallen, Finnmarksveien og Breidablikkhallen. I tillegg er det overført 15 mill som er egenandelen til Hammerfest Parkering for parkeringshuset. Tilskudd til investering er inndekning av kostnader på prosjekt Gjenreisningsmuseet. Inntekt fra salg av anleggsmidler for 2012 gjelder Fjellgata 19 som ble solgt. 9

10 Oversikt over byggeprosjekt i investeringsregnskapet for 2013 vises i tabellen nedenfor. 400 Byggeprosjekt Prosjekt Regnskap 2013 Buds(end) 2013 Avvik(per.) Breilia skole Baksalen skole Elvetun barnehage Håja barnehage Kirkegata 21, kontorer 4. etasje Omsorgssenter, POS Hybelbygg på Fuglenes Omsorgsboliger Midt-byen Finnmarksveien Isbjørnhallen Breidablikkhallen Parkeringshus Gjenreisningsmuseet, Kirkegata Fortausvarme Tomtekostnader, barnehager Byggeprosjekt Beskrivelse av prosjektene. Breilia skole, voksen opplæringens lokaler. Utbedringer og bygningsmessige tilpasninger på Breilia skole i den delen VO-senteret disponerer. Arbeidene besto i etablering av nytt datarom for elevene ved Breilia skole. Tidligere har VO-senteret og ungdomsskoleelevene hatt samme datarom. De bygningssmessige tilpasninger i delen som VO-senteret disponerer besto i at det ble åpnet for tilgang til grupperom fra VO-sentert. Det ble tatt hull i betongvegg til grupperom og dør med nødvendig brannklasse ble satt inn. Prosjektet er finansiert ved overføring fra kommunen. Baksalen skole. Prosjektering og bygging av en ny skole i Baksalen. Det pågår reguleringsarbeid for området Baksalen skole og Idrettsstadion. Planarbeidet skal legge til rette for ny barneskole i trinn 1-7 år med inntil 350 elever. Det legges også til rette for SFO, ungdomsklubb og mulig etablering av ny barnehage i området. Reguleringsplanen legges ut for offentlig tilsyn våren Oppstart byggearbeider er planlagt i Det er ikke tatt stilling til hvordan og om eksisterende bygningsmasse skal utnyttes videre. Arbeider med reguleringsplanen håndteres av plan og utvikling i kommunen. 10

11 Elvetun barnehage Elvetun barnehage har et luktproblem i deler av bygget som ifølge ansatte har vært vedvarende siden I 2012 ble store deler av gulvet byttet for å utbedre dette. Resultatet ble bra bortsett fra garderobe der gulvet ble beholdt. Investeringen gjelder denne som ble byttet i 2013 med godt resultat. Prosjektet er finansiert ved overføring fra kommunen. Håja barnehage Bygging av ny barnehage ved siden av eksisterende bygg. Prosjektet ble igangsatt april 2013 og ventes ferdigstilt sommeren 2014 innenfor vedtatt budsjett på 63,5 mill. inkl mva.den gamle barnehagen har fire avdelinger med totalt 54 plasser på ca 530m2, i nye Håja blir det fem avdelinger og 120 plasser på 1600m2. På nyåret 2014 stod råbygget lukket. Etter en del utfordringer med grunnforhold og stor mengde eksisterende kabler i byggegrop var entreprenør noe etter opprinnelig fremdriftsplan. Denne er nå justert og entreprenør regner med å overlevere til avtalt tid. Eksisterende Håja barnehage skal rives i løpet av sommeren 2014 og større uteområde med lekeapparater opparbeides. Kirkegata 21, kontorer 4 etg. Prosjektet går ut på å sikre server rom ved IT-avdelingen. Prosjektet er ikke gjennomført i 2013, men videreføres til Omsorgssenter (POS) Pleie og- omsorgssenter(pos) bygges over det offentlige parkeringsanlegget. I plan 0 mot Parkgata vil hovedinngangen til pleie og- omsorgssenteret ligge. Her vil også hjemmetjenesten ha sine kontorer. I tillegg til skjermet dagsenter for demente vil etasjen bl.a. inneholde kafeteria, fysioterapeut og lege. I plan 1 og plan 2 i etasjene vil huse 20 omsorgsboliger for demente og 40 sykehjemsplasser. Plan 0, 1 og 2 utgjør 7389 m² foruten parkeringsarealet i plan 0. Når Pleie og omsorgssenteret står ferdig vil Pensjonærhjemmet avvikles og beboerne flyttes over til POS. Pleie og- omsorgssenteret har et budsjett på vel 271 millioner kroner. I løpet av 2013 er det sprengt ut fjell og fjernet løsmasser på ca m³. Fundamenteringen startet i august i 2013 og to-2 etasjer med parkeringshus ble ført opp slik at i desember 2013 var "gulvet" i 11

12 POS delvis montert. Prosjektet lå på dette tidspunktet noe etter fremdriftsplanen. Entreprenøren hevder i løpet av 2 1/2 måned vil forsinkelsen være tatt igjen. Når det gjelder avvik mellom regnskap og budsjett så har det kommet en del endringsanmodninger fra byggherren som ikke har vært budsjettert i Disse endringene er imidlertid tatt med i totalbudsjettet for prosjektet. Prosjektet ser ut bli ferdigstilt iht. kontrakt. Bildet viser Hammerfest pleie og- omsorgssenter(pos) sett fra sørvest. Den offentlige parken grenser mot Sørøygata til høyre i bildet og mot Rica til venstre. Videre ser en den utvendige sansehagen som er adskilt fra parken med en mur/gjerde. De to nederste etasjene over bakkeplan mot parken tilhører POS. Tredje etasje over bakkeplan mot parken, den fløyen som ligger mot Parkgata vil romme 15 omsorgsboliger(omsorgsboliger midtbyen) Hybelbygg på Fuglenes Det er satt av 1 mill til sluttføring av hybelbygget i Meridiangata. Prosjektet er et samarbeid med Finnmark Fylkeskommune (FFK) og er nå fullført til en kostnadsramme på 114,7 mill kr. Kostnadsfordelingen er tidligere budsjettert til kr 112,5 mill, hvor Hammerfest Eiendom KFs andel er 32,1 mill. FFK opprettholder den budsjetterte kostnadsmessige fordelingen og HE må utbetale 3,1 mill. i 2014, det er tidligere utbetalt 29 mill til FFK. Dette er en økning på kr 2,1 mill som vil bli behandlet i en egen politisk sak. Omsorgsboliger Midt-byen Utredning og prosjektering av 40 omsorgsboliger i tilknytning til sentrum av Hammerfest. Midtbyen omsorgsboliger samlokaliseres med pleie og omsorgssenteret ved at kommunen nå planlegger å kjøpe 15 omsorgsboliger I plan 3 over pleie og omsorgssenteret. Det har vært møte med Husbanken som er positiv til løsningen. Søknad om investeringstilskudd blir sendt i begynnelsen februar/mars 2014 Avvikene i budsjett skyldes at prosjektet er i startfasen og en del justeringer må gjøres. 12

13 Finnmarksveien 65 Omsorgsboliger med 8 boenheter på midlertidig tomt. Prosjektet har et merforbruk på 0,7 mill. Isbjørnhallen, idrettsdekke Utskifting av gammelt sportsdekke i idrettshall. Prosjektet ble ferdigstilt sommeren 2013 innenfor vedtatt budsjett på 2 mill. Dekket er avrettet og gitt ny kombi dempet spilleflate, spesielt tilpasset lette til mellomtunge brukere (måles ut fra personvekt på brukere). Ny banemerking for badminton (7 baner), basket trening (2 baner), basket match (1 bane), håndballbane (1 bane) minihåndballbane (3 baner), volleyball trening (3 baner) og volleyball match (1 bane). Breidablikkhallen Ny trappeheis for bevegelseshemmede og bedre tilgjengelighet for denne brukergruppen. Prosjektet ble ferdigstilt sommeren 2013 innenfor vedtatt budsjett. Heisen er utstyrt med adgangskontroll for å lette bruken. Illustrasjonsfoto av stolheis som er montert. Parkeringshus Parkeringsanlegg under pleie og omsorgssenteret. Anlegget er på 2 plan og rommer 200 offentlige parkeringsplasser med innkjøring fra Havnegata. Prosjektet ble igangsatt januar 2013 og ventes ferdigstilt våren 2014 innenfor vedtatt budsjett på 90 mill. Parkeringsanlegget skal leies av Hammerfest parkering hvor Eiendom vil ha forvaltningsansvaret. 13

14 Gjenreisningsmuseet Kostnadene gjelder sluttregning på fasade belysning og utredning av magasin. Prosjektkostnadene er dekket av kommunen. Fortausvarme Det er installert fortausvarme (vannbåren varme) ved Rådhuset, Storgata 3, 17 og 24, Strandgata 3, 49, 71-79, AKS og Parkgata 28. Prosjektet er fullført innenfor budsjettet. Tomtekostnader Det er ikke påløpt noen tomtekostnader i 2013 ved barnehagen. 14

15 Likviditet Diagrammet viser arbeidskapitalen korrigert for premieavviket i perioden (tall i hele tusen). Endringene i omløpsmidler skyldes høyere bankinnskudd i 2013 og økte kortsiktige fordringer bl.a. oppgjørskonto moms kr 5,4 mill, Hammerfest Parkering kr 15 mill og kommunen kr 23,7 mill i økning. Kortsiktig fordringer økte totalt med 45 mill fra 2012 til Det er ingen stor endring i kortsiktig gjeld fra 2012 til Endringen fra 2011 til 2012 skyldes økning i leverandørgjeld Arbeidskapital Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld kalles likviditetsgrad. Nøkkeltallet forteller noe om foretakets evne til å dekke sine kortsiktige forpliktelser. Det er to nøkkeltall: Likviditetsgrad Likviditesgrad 1 4,61 1,37 2,41 0,74 2,58 Denne tar utgangspunkt i alle omløpsmidlene. Her bør nøkkeltallet være større enn 2, fordi noen av omløpsmidlene kan være mindre likvide. De mest likvide midlene er bankinnskudd som kan disponeres raskt. Utviklingen viser en positiv trend hvor det i 2013 er mere omløpsmidler enn det er kortsiktig gjeld. Likviditetsgrad Likviditesgrad 2 4,54 1,31 2,32 0,67 2,51 Denne tar utgangspunkt i de mest likvide omløpsmidlene, og her bør nøkkeltallet være større enn 1. Omløpsmidlene er justert i forhold til utestående husleie som kan være vanskelig å innfordre raskt. Tabellen viser for 2013 en forbedring på likviditeten. Omløpsmidler er høyere enn kortsiktig gjeld, det er en bedre betalingsevne enn Soliditet Begrepet soliditet kan forklare foretakets evne til å tåle tap. Gjeldsgraden og egenkapitalprosent gir informasjon om soliditeten. Egenkapitalprosenten gir informasjon om hvor stor andel av foretakets samlede eiendeler som er finansiert med egenkapital. Jo høyere egenkapitalprosent, desto bedre er soliditeten. Egenkapitalprosenten viser en svak økning på 0,28 % i 2013, en stagnering av soliditeten i perioden. 30,00 28,00 26,00 24,00 22,00 Egenkapitalprosent Egenkapitalprosent 15

16 Gjeldsgrad Gjeldsgraden uttrykker forholdet mellom gjeld og egenkapital, hvor stor andel av totalkapitalen som er gjeld. Det er ingen endringer fra 2012 til Fortsatt er 72 % av totalkapitalen gjeld, noe som gjør at foretaket er følsom overfor rentesvingninger. 74 % 72 % 70 % 68 % 66 % Gjeldsgrad Gjeldsgrad Den langsiktige gjelden har økt i med 146 mill i Det er betalt kr 37,4 mill. i avdrag i 2013, det er god margin i forhold til minimumskravet på 30 mill. Låneopptaket for 2013 ble foretatt som sertifikat lån Langsiktig gjeld Langsiktig gjeld Inntekter Eiendom har inntekter fra ekstern husleie på utleieleiligheter og formålsbygg til kommunen. Diagrammet viser inntekter i perioden I 2010 ble kommunens eiendomsmasse overført til foretaket. Overføringen fra kommunen samme år var 64,7 mill. For året 2011 var denne overføringen 55,9 mill og i ,3 mill. og for 2013 var dette beløpet 62,6 mill. Beløpet som overføres fra kommunen sammen med husleieinntekten skal gå til å dekke lønn, Husleie Refusjon kommunen faste kostnader, drift og vedlikehold. I tillegg skal husleieinntektene på utleieboligene også dekke den gjenstående andelen av finansutgiftene. Faste utgifter Diagrammet viser faste kostnader. Dette gjelder strøm, fyringsolje, forsikring, kommunale avgifter, renovasjon og leiekostnader (leie av modulbygg og borettslag). Strøm kostnadene er noe lavere da det tidligere er betalt forskuddsvis mot at etter ny strøm leverandør avtale betaler vi etterskuddsvis. De øvrige faste kostnadene er vanskelig å redusere uten endring i areal Leiekostnader Renovasjon Kommunale avgifter Forsikring Fyringsolje Strøm

17 Netto driftsresultat Grafen viser inntekter og utgifter (tall i hele tusen), netto driftsresultat med fratrekk for avskrivninger. Inntekter - utgifter Det er ikke tatt med bruk av eller avsetning til fond Resultatet for 2013 er positivt med 33,4 mill. Inntektene er høyere og utgiftene er lavere i forhold til året før, finanskostnadene er på samme nivå som året før. For 2012 var resultatet negativt med 2, mill. Kurven viser at det er små marginer mellom - inntekter og utgifter, med unntak av 2011 hvor det ble bestemt å avsette midler som skulle brukes til fremtidig vedlikehold. Lånene som ble tatt opp i Inntekt Utgift forbindelse med overføringen av eiendomsmassen var avdragsfritt første år og førte til at utbetalingene på finans ble utsatt og 2009 hadde positive avvik med henholdsvis 3,5 og 4,8 mill. Grafen viser inntektene med fratrekk for Inntekter - faste utgifter finanskostnader og faste utgifter (lønn, energi, kommunale avgifter etc.). Moms og sykelønnsrefusjon er holdt utenfor beregningen Inntektene viser en nedgang fra 2011 til Dette skyldes at perioden for avdragsfrihet er over og finanskostnadene øker. Økningen på utgiftssiden har sammenheng med overføring av - eiendomsmassen i de faste kostnadene er forholdsvis stabile fra 2010 til Differansen Inntekter Faste kostnader mellom disse to linjene, inntekt og faste kostnader, er det som skal gå til å dekke avsetninger og drift/vedlikehold av både formålsbygg og utleiebygg. For 2013 utgjør dette 11,7 mill. Medarbeidere Sykefravær dager 0,8 0,8 0,9 0, dager 3,9 4,4 4,5 2, dager 2,8 3,5 3,9 1,1 >=41 dgr 4,3 3,9 0,5 7,4 Totalt kvinner 10,7 17,3 9,7 12,1 Totalt menn 12,9 6,9 9,9 10,5 Totalt 11,7 12,5 9,8 11,3 Sykefraværet for 2013 er 11,3 %, en økning i forhold til året før. Det er kvinnene som har størst andel fravær med 12,1 % mot menn på 10,5 %. Langtidsfraværet er økt i perioden og det er i hovedsak ved vedlikeholds- og renholdsavdelingen. 17

18 Ant. pers. Ant. årsverk Gj.sn.reg.lønn Ant. pers. Ant. årsverk Gj.sn.reg.lønn Ant. pers. Ant. årsverk Gj.sn.reg.lønn Årsrapport Hammerfest Eiendom KF 2013 Foretaket følger kommunens HMS-plan. Det er ikke rapportert alvorlige hendelser/avvik i Sommeren 2013 ble kjøpt inn turkort fra Turlaget og det var stort engasjement på å gå alle 10 turer. Det ble arrangert flere fellesturer for å bedre det sosiale miljøet og det ble ved personalmøtet på høsten trukket ut en liten premie blant de som hadde gått flest turer. Det gis seniortillegg til ansatte fra år, pr er det 7 ansatte som benytter seg av ordningen. Likestilling Kvinner Menn Totalt Ufaglærte 38 33, , , Faglærte Leder Fordeling mellom kjønnene blant ufaglærte og faglærte er 42 kvinner og 28 menn. Totalt i foretaket er det 76 ansatte. Gjennomsnittlig lønn for ufaglærte er høyere for kvinner enn menn, for faglærte er det motsatt. Lønnsramme i gruppe L (leder) er for liten til at den kan presenteres pr kjønn og er dermed sett på som en samlet enhet. Det er en stor andel ufaglærte og da særlig kvinner. Ved renholdsavdelingen er det fokus på dette og det er flere som pr i dag er i gang med å ta fagprøven, dette gjelder både kvinner og menn. De fleste kvinnene er ansatt i Renholdstjenesten, mens hoved tyngden av menn jobber i vaktmester og vedlikeholdsavdelingen. Vi har også 20 ansatte av utenlandsk opprinnelse, fordelt på flere nasjonaliteter, som i hovedsak er ansatt innen renhold. Det vil være et naturlig mål og øke kvinne andelen innen for vaktmester og vedlikeholdsavdelingen. Ved utlysning av stillinger er det en del ikke etnisk norske søkere og vi har som et av kravene at søkeren må kunne gi en god norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne, da mye av kommunikasjonen går på norsk. Hammerfest Eiendom har et ønske om å være en ledende bedrift innen for likestilling og inkluderings arbeid. Likestillingsarbeidet er forankret i Hammerfest Eiendom KF sin personalpolitikk. Etikk Etikk er moralens teori og innebærer en systematisk analyse av hva som er rett og galt. Etikken bidrar med metoder og hjelp i arbeidet med å bygge tillit og god organisasjonskultur i kommunesektoren. Etikk er en viktig del av organisasjonsutviklingen og det å bygge kultur. Dette er både et virksomhetsog et personlig ansvar. På den ene siden skal foretaket bidra til at de ansatte har den nødvendige kompetansen og den faglige innsikten til å fatte beslutninger som er i tråd med de etiske retningslinjene og forventningene. På den andre siden er vi til syvende og sist personlig ansvarlige for de valgene vi tar. Vi har som mål å få retningslinjer for etikk for foretaket, men i 2013 var dette ikke mulig å gjennomføre på grunn av endringene i administrasjonen. 18

19 Verdier Vi har som mål å få verdiene på plass for foretaket, men i 2013 var dette ikke mulig å gjennomføre på grunn av endringene i administrasjonen. Foretaket følger for øvrig kommunens retningslinjer der det foreligger. Diskriminering Diskriminering er forskjellsbehandling på grunn av kjønn, nasjonal og etnisk opprinnelse, religion og livssyn, hudfarge, politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, seksuell orientering, nedsatt funksjonsevne og alder. Arbeidsmiljøloven regulerer forbud mot diskriminering på grunn av alder, seksuell orientering, politiske oppfatninger og medlemskap i fagforeninger eller politiske organisasjoner, deltidsansatte og midlertidig ansatte. Hammerfest Eiendom KF tar hensyn til diskriminering, - fra stillingen lyses ut, via ansettelsen og det løpende arbeidsforholdet, til avslutningen i form av oppsigelse eller pensjon. Det taes også hensyn til diskriminering ved kjøp av tjenester fra eksterne bedrifter. Boliger Utleieboliger Antall kommunale boliger Antall utleid pr Prosentvis utleie 86 % 76 % 88 % 89 % Hammerfest Eiendom disponerte 277 boliger for videre utleie i Dette er en økning på 9 boenheter i forhold til året før. Endring skyldes økning i omsorgsbolig og oppsigelse av hospits som NAV leide. Av 277 boliger er 99,6 % eid av kommunen pr Sammenlignet har tilsvarende kommuner (Kostra gruppe 16) og gjennomsnittlig kommuner i Finnmark en eierandel på henholdsvis 97 % og 62 % (tall fra SSB 2012). 16 % 12 % 12 % 1 % 19 % Fordeling pr tjeneste 40 % Trygde-/omsorgsbolig, 40% Gj.bolig, 19 % Hybelbygget, 12 % Rus/psyk.tjenesten, 16 % Innvandrertjenesten, 12 % Annet, 1 % Den største utfordringen er å ha alle boligene utleid til enhver tid. Pr var det 89 % av boligene som var utleid. Dette er en liten økning i forhold til året før som viser en dekningsgrad på 88 %. Det er kommunen som tildeler boligene hvor foretaket skriver husleiekontrakt og forvalter boligene. Det er 47 boliger som er tilknyttet borettslag, de fleste innenfor gjennomgangsboliger. Før nye beboere kan flytte inn må det søkes om godkjenning fra borettslaget. Denne prosessen kan ta tid og i perioder blir disse leilighetene stående tomme. Et annet moment er når leietaker har tidligere husleierestanser og foretaket må ta inn leietakere uten inndekning for tidligere opparbeidet gjeld. Kommunen er pålagt å tilby dem bolig på grunn av at de er vanskeligstilte og kostnadene på hospits hos private aktører går 19

20 ut over sosialbudsjettet. Derfor tildeler helse og sosialtjenesten kommunale boliger uten at det er avklart om hvordan vi skal løse husleierestansen. Konsekvensen av denne praksisen er at foretaket må tapsføre gammel husleierestanse, noe som igjen får konsekvenser for driften. Pr er det utestående huseleie for ca 1,9 mill. Standarden på boligene varierer. Leilighetene blir i stor grad total renovert ved utflytting på grunn av slitasje. Men for leilighetene med lite rotasjon er det behov for omfattende renovering. Det er 2 boliger som er i så dårlig stand at foretaket ikke har hatt råd til å ha renovering av disse. En utfordring er de leilighetene/hybler som etter kommunestyrets vedtak skal subsidieres, noe som må dekkes inn av driftsmidlene til foretaket. Dette gjelder Meridiangata og Turistveien 72. Ved Meridiangata var 63 % av hyblene utleid til studenter som har en lavere husleie enn øvrige leietakere. Stolpediagrammet viser de faste kostnadene, forsikring, kommunale avgifter, renovasjon og borettslagleie for utleie boligene. I tillegg til dette kommer den andelen av finans som utleie skal dekke inn. Foretaket har betalt inn 61,2 mill i renter og avdrag og av dette dekke kommunen 50,3 mill. Kommunens andel er redusert med 5,3 mill fra 2012 til Denne reduksjonen skyldes lavere rentenivå i markedet Finans utleieboliger Leiekostnader Renovasjon Kommunale avgifter Forsikring Grafen viser forholdet mellom husleie inntekten og de faste kostnadene. For 2011 er det ikke tatt med finanskostnader Driftsregnskapet skiller ikke mellom formålsbygg og utleiebygg. I 2011 var effekten av låneopptaket ved overtakelse av Inntekt bygningsmassen liten da det første året er avdragsfritt. Men kommunen betalte inn Faste utgift finans som om foretaket måtte betale avdrag, pengene skulle derimot avsettes på fond for fremtidig vedlikehold. Ved årets slutt var det ikke nok midler til å gjøre disse avsetningene i henhold til opprinnelig budsjett for å avslutte et regnskap i balanse. Avsetning til fond ble lavere en planlagt på grunn av høye driftsutgifter for foretaket. Formålsbygg Formålsbygg er bygg som oppført til et bestemt formål og som ikke kan brukes til andre formål uten omfattende ombygging, de har heller ikke et stort marked for utleie. Diagrammet nedenfor viser prosentvis fordelingen av areal på de ulike kommunale tjenestene Som nevnt under annet punkt i rapporten, ble det bare utført høyst nødvendig vedlikehold på formålsbygg i % 5 % 12 % 32 % 19 % 7 % 10 % 14 % Formålsbygg Skoler, 32% B.hage, 7% Kontorlokaler, 14% Institusjon, 10% Idrettsbygg, 19% Kulturbygg, 12% Kirkebygg, 1% Brann/verksted, 5% 20

Årsmelding Hammerfest Eiendom KF 2015

Årsmelding Hammerfest Eiendom KF 2015 Årsmelding 2015 2 Innhold Antall møter og saker... 4 Organisasjon... 5 Økonomi... 6 Regnskap... 6 Investering... 8 Likviditet... 9 Soliditet... 9 Gjeldsgrad... 10 Inntekter... 10 Faste utgifter... 10 Netto

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

3. kvartal 2013. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2013. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2013 Hammerfest Eiendom KF 30.09.2013 Side2 Side3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 3...4 Driftsregnskapet...4 Investeringsregnskapet...5 Investeringsprosjekt2013...6 Bestillingsoppdragfra

Detaljer

Årsmelding Hammerfest Eiendom KF 2014

Årsmelding Hammerfest Eiendom KF 2014 Årsmelding 2014 2 Innhold Hammerfest Eiendom KF... Feil! Bokmerke er ikke definert. Styret... Feil! Bokmerke er ikke definert. Antall møter og saker... Feil! Bokmerke er ikke definert. Daglig leder kommenterer...

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kv Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 3. kv Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 3. kv 2014 Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 3. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 5 6 Klagebehandling og HC behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2014 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og HC behandling...

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015 og budsjett 2012 Hammerfest eiendom KF. Saken gjelder Økonomiplan 2012 2015 og budsjett 2012 Hammerfest eiendom KF

Økonomiplan 2012-2015 og budsjett 2012 Hammerfest eiendom KF. Saken gjelder Økonomiplan 2012 2015 og budsjett 2012 Hammerfest eiendom KF Saksbehandler: Trond Rognlid Saksnr.: 2011/187312/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Formannskapet Kommunestyret Møtedato Saksdokumenter vedlagt: Saksdokumenter ikke vedlagt: Økonomiplan 2012 2015 og budsjett

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Arsregnskap Trønderhallen

Arsregnskap Trønderhallen 0 Arsregnskap 2015 Trønderhallen TRØNDERHALLEN KF - 2015 Driftsinntekter: Økonomiske oversikter - Drift Noter Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2015 budsjett budsjett 2014 Brukerbetaling 433,77 270,86

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Økonomiske handlingsregler

Økonomiske handlingsregler Økonomiske handlingsregler Vedtatt xx/xx-2011 Økonomiske handlingsregler Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto driftsresultat... 3 3. Netto driftsresultat... 5 4. Finansiering av investeringer...

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202 BUDSJETTJUSTERING JUSTERING AV ØKONOMIPLAN -2017 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Budsjett for skal justeres

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

1. kvartal 2015. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2015. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2015 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 1. kvartal 2015... 1 Driftsregnskapet... 3 Formålsbygg... 4 Utleiebygg/-boliger... 4 Renhold... 4 Sykefravær... 5 Salg av bygninger.... 5 Side

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Årsrapport 2009 side 1 av 9

ÅRSMELDING 2009. Årsrapport 2009 side 1 av 9 ÅRSMELDING 2009 side 1 av 9 Innledning: Hammerfest Eiendom KF er et kommunalt foretak med følgende formål: Selskapets virksomhet er å kjøpe, selge, leie/utleie, bygge, utvikle og forvalte eiendommer for

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Telemark Utviklingsfond

Telemark Utviklingsfond DRIFTSREGNSKAP 2014 Regnskap 2014 Registrert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2013 Note Driftsinntekter Overføringer fra Konsesjonskraftstyret i Telemark 1 30 777 073 29 200 000 35 000 000 39 902

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 6 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 7 ANSKAFFELSE

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2016 2016 2015 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 658 908 733 300 722 533

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 722 533 813 550 510 684

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET.

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET. Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAPET... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING... 9 ANSKAFFELSER

Detaljer

Lista sokn. Årsregnskap 2016

Lista sokn. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Revidert Opprinn. Regnskap Budsjett budsjett Regnskap Note 2016 2016 2016 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 313 336

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 2015 Økonomiplan 2015-2018 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 3 2.1 Formål... 4 2.2 Areal på formålsbygg per innbygger... 4 3. Økonomi... 5 3.1 forutsetninger... 5 3.2 Driftsbudsjettet...

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

BOGAFJELL Sokn. Årsregnskap 2016

BOGAFJELL Sokn. Årsregnskap 2016 BOGAFJELL Sokn Årsregnskap DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 268 451 1 227 300 1 376 867 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Arkivsaksnr.: 13/1628-5 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Rådmannens

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer