Nøtterøy kommune. Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nøtterøy kommune. Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk"

Transkript

1 Nøtterøy kommune Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Saksliste Sak nr. Sakstittel 111/13 Regnskapsrapportering tertial Bjørn Kåre Sevik utvalgsleder Side 1 av1

2 Nøtterøy kommune JournalpostID: 13/12370 Arkiv: FE-212 Saksbehandler: Kristian Lægreid, Telefon: Økonomiseksjonen Regnskapsrapportering tertial Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk /13 Hovedutvalg for oppvekst og kultur /13 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg /13 Formannskapet Kommunestyret Rådmannens innstilling 1. Regnskapsrapport per 1. tertial tas til orientering 2. Budsjettjusteringer gjennomføres i henhold til vedlegg 3. De fremlagte prosjektavslutningene vedtas 4. Disposisjonsfond ( ) øremerkes til egenkapitalinnskudd i KLP

3 Kortversjon Rådmannen utarbeider to ganger i året en samlet regnskapsrapport for alle virksomhetene basert på innspill fra virksomhetslederne og oppdatert informasjon om den økonomiske situasjonen. Innledning Forskrift om årsbudsjett 10 pålegger rådmannen å rapportere til kommunestyret om den faktiske utviklingen i kommunens inntekter og utgifter sett i forhold til årsbudsjettet. I henhold til økonomireglementet skal det rapporteres til politisk nivå pr. 1. og 2. tertial i tillegg til framlegging av årsregnskapet. Dersom avvik av betydning oppstår i løpet av regnskapsåret, skal nødvendige tiltak foreslås for å gjenopprette balansen mellom inntekter og utgifter i regnskapet. Der inndekning ikke er kommentert dekkes dette av forventet økning i frie inntekter og finansinntekter. Fellestjenester Fellestjenester ligger totalt sett noe over budsjettert ramme for 2013 per 1. tertial. Lønnsbudsjettet ligger under periodiserte rammer for 1. tertial mens driftsbudsjettet ellers ligger noe over. Mindre lønnsforbruk skyldes vakant stilling i IT-avdelingen og Servicesenteret sammen med noe høyt sykefravær i perioden. Årsaken til høye driftsutgifter er hovedsaklig at en del avgifter, lisenser, abonnement og forsikringer for hele året faktureres kommunen og belastes regnskapet i sin helhet i begynnelsen av året. For 2013 har eiertilskuddet til IKA Kongsberg økt betraktelig. Budsjettavvik er diskutert med budsjettansvarlige og noen budsjettendringer er foreslått. Servicesenteret For å øke eksponeringen av stillingsannonser har kommunen inngått samarbeid med Tønsbergs blad om fast stillingsannonsering på avisens nettside. Avtalen håndteres via Servicesenteret og ligger ikke inne i budsjettet. Servicesenterets budsjett foreslås økt med kr for å dekke disse utgiftene. Sekretariatet IKA Kongsbergs nye arkivbygg vil bli innflytningsklart i Første trinn av innredningen er i gang fra I denne forbindelse øker eiertilskuddet til IKA Kongsberg for alle eierkommunene fra og med Nøtterøy kommunes eiertilskudd økes fra kr i 2012 til kr i Økningen ligger ikke inne i budsjettet. Sekretariatets budsjett foreslås økt med kr for å dekke disse utgiftene. Oppvekst- og kultursektor Skolene Endring pensjonspremie Statens pensjonskasse varslet i desember 2012 om at pensjonspremiesatsen ville bli justert for 2013 som følge av endringer i fakturametodikk. Flere av kundene til pensjonskassa har ønsket et mer forutsigbart faktureringsløp for pensjonspremie. Dette tar pensjonskassa hensyn til og

4 innfører en endring som innebærer at det ikke lenger etterfaktureres særskilt for endringer i lønns- og stillingsforhold for tidligere år. Effekten av korrigeringer fra tidligere år blir i 2013 i stedet dekket inn av et beregnet påslag på premiesatsen, og endringene faktureres løpende gjennom den ordinære premiesatsen. Påslaget i premiesatsen er beregnet til 0,12 prosentpoeng, og det medfører at budsjettert arbeidsgivers andel pensjonspremie bør økes med kr inkl. arb.g.avgift. Nytt skoleår Fra nytt skoleår øker elevtallet med til sammen 42 ved Teie, Teigar og Føynland. Husøy-elever til Føynland skole er da ikke inkludert. Det foreslås at disse skolene får økt drifts-budsjettene sine fra august, og dette utgjør til sammen kr De øvrige skolene, unntatt Veierland, reduserer antall elever med til sammen 49, men det foreslås at driftsbudsjettene for disse skolene ikke reduseres i 2013, men at dette justeres fra nytt budsjettår, slik det har vært praktisert til nå. I vedtatt budsjett er antall lærerårsverk utenom spesialavdelingene beregnet til 229,85 fra august. Dette inkluderer vedtatt reduksjon fra august med 7,7 lærerårsverk. Nytt skoleår medfører omregning av tildelte årsverk for den enkelte skole ut fra oppdaterte elevtall pr. mars. Antall lærerårsverk kan etter dette fastsettes til 229,05 fra august, altså en reduksjon med 0,8 årsverk. Reduksjonen utgjør kr Økt lærertetthet I Statsbudsjettet for 2013 ble det vedtatt en fireårig forsøksordning med økt lærertetthet på ungdomstrinnet. Ordningen skal bidra til å øke lærertettheten blant skoler som i skoleåret hadde en gjennomsnittlig gruppestørrelse på over 20 elever pr. lærer i ordinær undervisning og grunnskolepoeng under snittet for landet. Målet med ordningen er at dette skal gi elevene økt læringsutbytte og læringsresultater, og at tiltaket skal bidra til redusert behov for spesialundervisning. Det følger tilskuddsmidler med ordningen, og for skoleåret er tilskuddssatsen kr pr. årsverk. Nøtterøy kommune er tildelt 5 årsverk på Borgheim og 4 årsverk på Teigar, og for 2013 utgjør tilskuddet kr Utgiftene og det tilhørende tilskuddet foreslås innarbeidet i budsjettet for Spesielle undervisningstiltak Det er usikkerhet om utgifter knyttet til et fosterhjemsplassert barn som kan bli vesentlig dyrere enn budsjettert, opptil kr Usikkerheten gjelder også utgifter for flere andre fosterhjemsplasseringer. Det er også påløpt ekstra utgifter på grunn av kjøp av tjenester fra SMI-skolen. Det vil komme ekstrainntekter ved at grunnsats og timepris økes for gjesteelever utenfor fylket. Det foreslås ingen budsjettjustering nå, men på grunn av usikkerhet rundt utgiftene til spesielle undervisningstiltak, vil en nærmere vurdering gjøres i 2. tertialsaken. 295 og 260 Husøyelever på Føynland og Teigar refusjon for helsesøster og PPT Føynland skole tar imot elever fra Husøy fra august. For dette er det i opprinnelig budsjett beregnet en refusjon fra Tønsberg kommune for undervisning av elevene. Elevene ved Føynland skole betjenes av skolehelsetjenesten og PP-tjenesten i Nøtterøy. Skolen har nå 0,2 årsverk helsesøster, men det er ønskelig med utvidelsen for Husøy-elevene å øke stillingsressursen med 0,15 årsverk, tilsvarende kr på årsbasis. Denne vurderingen er gjort i samråd med Tønsberg kommune. Den samlede helsesøster-ressursen vil inngå i beregningsgrunnlaget for refusjon for elevene fra Husøy, for høsten 2013 beregnet til kr

5 Elevene fra Husøy vil også inngå i den generelle oppfølgingen som gis av PP-tjenesten til elevene ved Føynland skole. For høsten 2013 er refusjon for disse utgiftene anslått til kr Husøyelevene ved Teigar ungdomsskole betjenes også av skolehelsetjenesten og PP-tjenesten i Nøtterøy. Refusjon fra Tønsberg for disse utgiftene er ikke med i opprinnelig budsjett for 2013 og er beregnet til kr Private barnehager I revidert nasjonalbudsjett er det foreslått å øke minimumssatsen for tilskudd til private barnehager med 2 prosentpoeng. Det betyr at satsen øker fra 94 til 96 prosent fra 1. august i år. I statsbudsjettet for 2013 er det tidligere bevilget midler for å øke minimumssatsen fra 92 til 94 prosent fra 1. august. Økningen av tilskuddsprosenten er en del av regjeringens opptrappingsplan for å nå 100 prosent likebehandling innen utgangen av For Nøtterøy kommune medfører 96 prosent tilskudd fra 1. august at tilskuddsutbetalingen til de private barnehagene øker med kr i Beløpet forutsettes dekket ved økt overføring gjennom rammetilskuddet. Vedtatt budsjett for tilskudd til de private barnehagene er basert på satser beregnet ved utarbeidelse av budsjettet for 2013 i oktober, mens fastsatte tilskuddssatser meddeles de private barnehagene innen 1. februar i tilskuddsåret. I dette tidsrommet ble blant annet det lokale lønnsoppgjøret for 2012 effektuert, dette medførte endringer av lønnsbudsjettene for de kommunale barnehagene også for 2013, noe som igjen ga utslag på tilskuddsgrunnlaget for satsene til de private barnehagene. Videre ble de nasjonale satsene, som danner grunnlag for tilskudd til familiebarnehagene og åpen barnehage, kunngjort, og gjennom årsmelding pr. 15. desember ble det hentet inn oppdaterte opplysninger om antall barn, alder og oppholdstid i de private barnehagene. Alt dette medførte justeringer i den først beregnede tilskuddsutbetalingen for 2013, slik at det reviderte anslaget for tilskudd pr. 1. februar ble kr høyere enn vedtatt budsjett. Når lønnsoppgjøret for 2013 for ansatte i de kommunale barnehagene er gjennomført, vil det bety en reduksjon av budsjettert lønn og dermed redusert tilskuddsgrunnlag, siden årets lønnsoppgjør i vedtatt budsjett er forutsatt med en ramme på 2,5 %, mens forhandlingsresultatet har endt opp med 0,75 %. En foreløpig beregning viser at tilskuddet til de private barnehagene vil kunne reduseres med ca. 1 mill. kr som følge av dette, når momentene i avsnittene foran er tatt hensyn til først. Effekten av det reviderte anslaget pr. 1. februar og av reduksjonen som følge av årets lønnsoppgjør er en netto reduksjon i det beregnede tilskuddet med kr Videre er opptak til nytt barnehageår gjennomført. Foreløpige tall viser at antall barn i de private barnehagene øker med ca. 30 fra august, ved at Knerten utvider i midlertidige lokaler og at Brattås tar inn inntil 150 barn. Antall hele plasser i de private barnehagene ser dermed ut til å øke fra 586 inneværende barnehageår til anslagsvis 616 fra august. Dette medfører økt tilskuddsutbetaling i 2013 med 3,4 mill. kr. Oppsummert betyr dette at budsjettet for tilskudd til de private barnehagene må styrkes. I vedtatt budsjett er det bevilget 77,1 mill. kr, mens ny beregning viser et behov på 80,6 mill. kr. Av denne økningen på 3,5 mill. kr dekkes 0,5 mill. kr gjennom rammeoverføringen. 211 Samarbeidsavtale Aulerød barnehage Nøtterøy kommune har en samarbeidsavtale med Tønsberg kommune om Aulerød barnehage for hørselshemmede barn. I henhold til avtalen skal 85 % av utgiftene til drift av barnehagen fordeles kommunene etter antall egne barn i barnehagen, mens 15 % fordeles kommunene

6 etter antall barn 0-5 år i kommunen, altså uavhengig av om kommunen har barn i barnehagen eller ikke. Det er for tiden ikke barn fra Nøtterøy kommune i barnehagen, men kommunen må altså allikevel dekke sin andel av driftsutgiftene. For 2012 utgjorde dette kr Tiltaket skulle ha vært innarbeidet i budsjettet for 2013, og det foreslås å gjøre dette nå med kr Kommunale barnehager I vedtatt budsjett er det forutsatt en reduksjon i det kommunale tilbudet fra 1. august, tilsvarende 2 avdelinger eller 27 plasser. I tillegg reduseres antall plasser i Føynland barnehage med 8 fra samme tidspunkt, i samsvar med k.sak 73/11 om å sikre skolebarn i barnehagen plass ut barnehageåret I opprinnelig budsjett er netto mindreutgift (lønn, øvrig drift og oppholdsbetaling) som følge av disse endringene beregnet til kr I sak 8/13 til hovedutvalget for oppvekst og kultur ble det tatt til orientering at Herstadløkka og Hårkollen barnehage avvikler en avdeling hver fra 1. august. Ut i fra tildelte årsverk og antall plasser for nytt barnehageår er mindreutgiften nå beregnet til kr , altså en ytterligere besparelse på kr Besparelsen har sammenheng med færre plasser med redusert oppholdstid og dermed økt oppholdsbetaling, redusert adm ressurs ved Teiehøyden og Hårkollen samt redusert styrerressurs ved Herstadløkka. Det foreslås samtidig å redusere for mange budsjetterte årsverk pedagoger for barn med spesielle behov. Dette kan altså gjøres uten at det har noen betydning for tilbudet. I vedtatt budsjett er det lagt til grunn 3,45 årsverk, mens det korrekte skulle ha vært 2,9. Ved å redusere med 0,55 årsverk utgjør dette kr Kulturskolen I statsbudsjettet for 2013 er det lagt opp til at kommunene skal gi et gratis kulturskoletilbud til elevene på 1-4. trinn, i tilknytning til skole og/eller sfo, fra høsten Kommunene blir kompensert gjennom rammetilskuddet, og for Nøtterøy er dette fastsatt til kr for Kompensasjonen inkluderer også 15 % påslag til administrasjon, vikarer, materiell med mer. I vedtatt budsjett er det kun lagt inn 1 time pr. uke pr. skole, til sammen 7 timer, tilsvarende en 35 % stillingsressurs, beløpende til kr Så langt i prosessen er det forutsatt at elevene på 2. trinn er målgruppen for tiltaket. Ny beregning viser at behovet er 13 timer pr. uke, tilsvarende en 66,57 % stillingsressurs. Dette utgjør kr for høsthalvåret. Inkludert i de 13 timene er 1 time for elevene fra Husøy på Føynland skole. I tillegg er det 15 % som skal dekke administrasjon, vikarer og materiell. Det foreslås derfor å innarbeide i budsjettet til kulturskolen kr , altså en økning med kr i forhold til vedtatt budsjett. De resterende midlene, kr , forutsettes å skulle kompensere for redusert oppholdsbetaling i sfo-tid, se nedenfor! I retningslinjene for tilbudet er det understreket at tilbudet skal være gratis for elevene. Det betyr at dersom tilbudet organiseres som en del av sfo, så kan ikke kommunen ta betalt for den tiden elevene mottar kulturskoletilbudet. Det er tatt høyde for at tilbudet vil kunne gis i sfo-tiden, og det er derfor i vedtatt budsjett gjort et fradrag i budsjettert oppholdsbetaling med kr Denne beregningen tar utgangspunkt i at samtlige elever som har tilbud om sfo også ville bli omfattet av tilbudet om gratis kulturskoletilbud. Men det er altså nå planlagt at tilbudet vil bli konsentrert om elevene på 2. trinn, og dermed vil ikke fradraget i oppholdsbetalingen bli så stort som først antatt. Dersom en anslagsvis legger til grunn at en tredel av elevene på sfo går på 2. trinn, vil fradraget kunne reduseres til om lag kr PP-tjenesten

7 Nøtterøy kommune har avtale med Tjøme kommune om felles PP-tjeneste. Denne tjenesten administreres av Nøtterøy kommune. Avtalen er fra 1977, men er blitt revidert flere ganger, senest med virkning fra og nå fra , datert Avtalen fra 2008 er lagt til grunn for budsjett 2013, og i avtalen fremgår at utgiftene skal fordeles i forhold til antall barn og unge 0-15 år i de to kommunene og at 8,2 av PP-tjenestens 10,5 årsverk legges til grunn. I henhold til dette er refusjonen fra Tjøme beregnet til kr for Ny avtale gjeldende fra 2013 legger til grunn at alle ansatte i PP-tjenesten skal inngå i refusjonsgrunnlaget. Ved at alle ansatte skal inngå i refusjonsgrunnlaget, er refusjonen nå beregnet til kr , en økning med kr , inkludert forslaget til stillingsutvidelsene nedenfor. Tjøme kommune har behov for økt psykolog- og logopedbruk og har samtykket i at antall stillingshjemler eventuelt kan økes og inngå i refusjonsgrunnlaget. Syns- og audiopedagogtjenesten i regi av Vestfold fylkeskommune opphører fra , slik at Nøtterøy kommune vil ikke lenger motta tjenester derfra. Utgiften har vært knyttet til hørselelever som har mottatt undervisning i annen kommune. Behovet for slike tjenester må derfor løses av PP-tjenesten, og det foreslås at kr som er budsjettert som kjøp av tjenester omdisponeres til lønnsbudsjettet og kan inngå som finansiering av økt logopedressurs. Til fradrag kommer kr som skal dekke faktura fra syns- og audio-pedagogtjenesten for 1. halvår. Samlet sett kan det derfor være aktuelt å utvide med 0,2 årsverk psykolog og 0,2 årsverk spesialpedagog. Som følge av større aktivitet ved kontoret er det også behov for å utvide stillingen som sekretær med 0,15 årsverk. Stillingsutvidelsene har en utgift på om lag kr på årsbasis og vil kunne dekkes av økt refusjon fra Tjøme samt bevilgningen knyttet til hørselelever. De foreslåtte utvidelsene kan foretas ved at de aktuelle stillingsinnehaverne som pr. i dag ikke har 100 % stilling ved PP-tjenesten, tilbys økt stilling. Antall årsverk ved PP-tjenesten vil etter dette være 11,05. Helse- og sosialsektor Helse- og sosialsektoren ligger innenfor budsjetterte rammer pr. 1.tertial. Det er imidlertid behov for enkelte justeringer innenfor sektorens egne budsjettrammer. 310 Kommunaldirektøren Det er foreløpig knyttet usikkerhet til årets budsjett til kommunal medfinansiering for spesialhelsetjenester. Kommunen betaler 2,2 mill. kr per måned i akonto innbetalinger for medfinansieringsordningen. Dette tilsvarer 26,4 mill. kr for 2013 og 1,4 mill. kr over budsjett. Foreløpige kostnadsberegninger per mars tilsier at faktisk bruk er kr lavere enn akontoinnbetalingene. Dersom denne trenden fortsetter vil budsjettet være tilstrekkelig. Erfaringsmessig er det også lavere kostnader på sommeren, grunnet ferieavviklinger på sykehuset. Budsjettpost for kommunal medfinansiering av spesialhelsetjenester vurderes på nytt i andre tertial. Kommunen har fra 1. april 2013 overtatt legekontoret til doktor Syverstad. Etableringen av nytt legekontor medfører besparelser i posten driftstilskudd leger med kr Denne besparelsen omdisponeres til midler for drift av nytt legekontor iht K-sak 075/12.

8 Per 1. tertial har kommunen kommet til enighet med sykehuset i Vestfold om tilskudd for etableringen av øyeblikkelig hjelp døgnplasser i Kommunen har derfor nå mottatt kr fra sykehuset i oppgjør for driften i I tillegg er satsene for tilskudd 2013 indeksregulert slik at samlet merinntekter til øyeblikkelig hjelp beløper seg til LIFT avdelingen Lift avdelingen har startet opp prosjektet hverdagsrehabilitering som et ledd i det forebyggende arbeidet mot innleggelser på sykehus og sykehjem. Prosjektet krever en omdisponering av midler innenfor helse og sosialbudsjettet. Det foreslås å benytte av merinntekter hos rus og psykiatri for å dekke årets utgifter til arbeidet med hverdagsrehabilitering. 331 NAV Kommunen har i de siste to årene hatt økte utgifter til midlertidige boliger. I 2011 og 2012 har kommunens kostnad ligget på om lag 1,7 mill. kr. Kommunen ser nå en positiv effekt av etableringen av nye midlertidige boliger. Imidlertid har det i løpet av de første månedene vært flere hendelser som har medført perioder med stort behov for boliger. Per 1. tertial er det påløpt 0,5 mill kr til midlertidige boliger av et totalt budsjett på ca 1 mill. kr. Posten tas opp til ny vurdering i 2. tertial og det foretas ingen justering i denne tertialen. Utgifter til kommunale bidrag har økt noe fra 1. tertial i fjor. Dette skyldes at det i år er flere husstander som mottar bidrag, samt en lang og kald vinter. Det foreslås ingen justering av budsjettet per 1. tertial. Bidragsposten følges nøye opp og ny vurdering gjøres ved 2. tertial. 335 Rus og psykiatritjenesten Kommunen har i ny avtale om utdeling av LAR midler fått oppdatert sine satser for refusjon fra sykehuset. Dette medfører en større inntekt enn den som er registrert i budsjettet. En merinntekt på kr er foreslått omdisponert for å dekke kostnadene til hverdagsrehabilitering på LIFT avdelingen. 340 Hjemmetjenesten Det er knyttet usikkerhet til kostnaden av sommeravviklingen og utgifter til drift av transportmidler. Det gjøres ingen budsjettjusteringer per 1. tertial. Nevnte poster følges opp i 2. tertial. 341 Gipø og Bjønnesåsen bo og behandlingssenter I budsjettet 2013 er det lagt inn en forutsetning om innsparing tilknyttet konkurranseutsetting av vaskeritjenesten på kr På grunn av endring i forskrifter for vasking av tøy, blir vaskerifunksjonen dyrere enn forutsatt i budsjett Endrede krav til vasking av tøy har også medført at det kun er to aktører som har levert tilbud, og som kan tilfredsstille nye forskrifter. Som følge forskriftsendring og bransjekrav er årskostnaden etter konkurranseutsetting kr Dette vil medføre økning i kommunens utgifter til vasking. Per 1. tertial tilføres budsjett for vaskeritjenesten kr Dette finansieres med overføring fra andre virksomheter i sektoren. Rådmannen varsler at budsjettet må tilføres ytterligere midler ved neste tertial. 342 Miljøarbeidertjenesten Oserødmyra bofellesskap har behov for økte ressurser for å dekke vedtakstimer som er innvilget for brukerne i bofellesskapet. Avdelingen tilføres ressurser tilsvarende 0,5 årsverk til innleie av ekstrahjelp for resten av året. Årsverksrammen tas opp til gjennomgang ved utarbeidelsen av budsjett Beløpet finansieres ved overføringer fra andre virksomheter i sektoren og en budsjettøkning på inntekt for ressurskrevende tjenester. Budsjett for ressurskrevende tjeneste i Kirkeveien 270 er ikke lagt inn med tilstrekkelige midler til vikarutgifter. Dette justeres mot budsjettert inntekt på ressurskrevende tjenester med kr Hab/ Rehab tjenesten

9 Virksomheten har i 2013 mottatt et driftstilskudd for fysioterapauter som gjelder Dette medfører en merinntekt for Kr tilføres budsjettet og går i hovedsak til å dekke merforbruk tilknyttet vaskerifunksjonen på Gipø. 360 Smidsrød Helsehus Smidsrød Helsehus skal etter planen tas i bruk fra med 80 sykehjemsplasser. Avdelingen for mottak av utskrivningsklare pasienter skal ligge på helsehuset. Tønsberg kommune har valgt å trekke seg ut av dette samarbeidet. Plassene på Smidsrød Helsehus som i utgangspunktet skulle vært disponert med utskrivningsklare pasienter fra Tønsberg kommune, vil nå være disponert av Nøtterøy kommune. Dette innebærer en økning i antall sykehjemsplasser i kommunen. Denne økningen mangler finansiering i budsjett Behov for finansiering er beregnet til for de siste månedene i Teknisk sektor Teknisk sektor ligger totalt sett innenfor budsjetterte rammer for 2013 per 1. tertial. Lønnsbudsjettet ligger noe under periodiserte rammer. Dette skyldes vakanse i stillinger. Driften er også under budsjett. Når det gjelder inntekter og gebyrer ligger sektoren noe over budsjett. Det er ikke lagt opp til budsjettjusteringer i 1. tertial for teknisk sektor. 410 Kommunaldirektør Vakanse i stillinger gir mindreforbruk lønn. Dette må ses sammen med manglende inntekter fra prosjektjobbing. Lite forbruk på friluftsliv hittil i år. Det forventes mer aktivitet i sommerhalvåret. 430 Kommuneutvikling Vakanse i stilling gir noe ledige midler men ny byggesaksbehandler er på plass 1. juni. Prognosen for gebyrinntektene på plansaksbehandling og byggesaker er noe høyere enn budsjettert. 449 Drift og anlegg - utedrift Det er en besparelse i brøytebudsjettet på grunn av den snøfattige vinteren, samtidig er det merforbruk av strøing. Mindre uttak av skog enn planlagt. Tenvik brygge er i dårlig forfatning så tiltak må vurderes iverksatt. Oppgradering av maskinsertifikater er pålagt og tas fra kurs. Disse merutgiftene og besparelsene ses samlet. 450 Drift og anlegg - plan og prosjekt Vakanser i stillinger i avd. for plan- og prosjekt gir ledige midler. Det er vanskelig å få tak i ingeniører, særlig på veiprosjekter, men 2 nye ingeniører er nå på plass for å jobbe med vannog avløpsprosjekter. Vakansene må ses i sammenheng med mindre inntekter fra prosjektjobbing. Sykepenger er ikke budsjettert men oppveier merforbruk på annonsering og IT utstyr. 460 Eiendomsforvaltningen Bytte av strømleverandør fra 2013 viser en tendens til merforbruk i forhold til budsjettet. Litt tidlig å forutsi utgiftene, men dette kan bli en utfordring. Avventer 2. tertial for eventuell justering. Felles poster 900 Frie inntekter skatt og rammetilskudd Inntektene samlet ligger på budsjett. 900 Ressurskrevende tjenester

10 Foreløpig anslag på refusjon for ressurskrevende tjenester er økt som følge av flere ressurskrevende brukere i Kommunen vil kunne oppjustere budsjettert inntekt for å dekke budsjettjusteringene for ressurskrevende tjenester i 1. tertial. 900 Amortisering av tidligere års premieavvik pensjon Beløpet som skal belastes regnskapet i 2013 er nå beregnet og utgjør 9,7 mill. kr. Dette gir en besparelse i forhold til budsjettet på kr Til lønnsoppgjøret inneværende år Forhandlingsresultatet gir alle et generelt lønnstillegg fra 1.mai som utgjør 0,75 % av grunnlønn, dog minst kr Rammen for oppgjøret er beregnet til 3,5 % og er på linje med lønnsveksten i de øvrige tariffområdene. Resultatet for kommunen er ikke klart. Foreløpige beregninger tilsier en besparelse i forhold til budsjett. Noe av denne besparelsen foreslås benyttet til nødvendig balansering av budsjettet pr. 1.tertial. Endelig resultat av lønnsoppgjøret vil legges frem i forbindelse med regnskapsrapporteringen for 2. tertial.

11 Rapportering iht kommunens finansreglement Likviditet Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering, legge frem rapporter for kommunestyret som viser status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål. Fordeling på de ulike plasseringsalternativer/typer aktiva i kroner (markedsverdier) og i prosent av de samlede midler til driftsformål. 100% av kommunens ledige likviditet er plassert i bank. Det foreligger ingen tidsbinding på plasseringene. Totalt hadde kommunen 258,3 mill. kr innestående i bank per Dette inkluderer midler innestående på egen skattetrekkskonto. Eksklusiv skattetrekksmidler hadde kommunen kr 225,8 mill. kr innestående på bank for å dekke utgifter til løpende drift. Med høy byggeaktivitet i perioder og store utbetalinger til ulike entreprenører, trenger kommunen omlag 150 millioner kroner for å dekke den løpende driften i den neste tre måneders perioden. Per 1. tertial har kommunen mer ledig likviditet enn det man trenger i den neste tre måneders perioden. Egne rentebetingelser sammenlignet med markedsrenter 100% av kommunes likviditet er plassert på bankkonto hos Nøtterøy Sparebank som er Nøtterøy kommune sin hovedbankforbindelse. Bankforbindelsen har vært ute på anbud i 1. tertial Ny hovedbankavtale har gitt kommunen bedre rentevilkår enn de vilkårene kommunen hadde for samme perode i fjor. Rente på innskudd per var 3,05% Rådmannens kommentarer knyttet til sammensetning, rentebetingelser/avkastning, vesentlige markedsendringer og endring i risikoeksponering. Kommunen har en relativt lav risikoeksponering da 100 % av kommunens likvider er plassert på kommunens bankkonto. Risikoen kunne vært ytterligere redusert dersom pengene hadde vært fordelt på flere banker. Nøtterøy Sparebank er en solid sparebank med en kapitaldekning utover kravet til kapitaldekning. Kommunen kan vurdere andre kortsiktige pengeplasseringer for den ledige likviditeten kommunen har etter nye låneopptak. Dette vil kunne gi kommunen noe ekstra avkastning utover rentevilkårene i bank. Rådmannens beskrivelse og vurdering av avvik mellom faktisk forvaltning og rammene i finansreglementet Kommunen har håndtert sine likvide midler innenfor retningslinjene satt i kommunens finansreglement. Investeringer Kommunens investeringsprosjekter administreres i det vesentlige fra teknisk sektor inkludert eiendomsforvaltingen. Avslutning av investeringsprosjekter Investeringsprosjekter under 5 mill. kroner kan ifølge gjeldende investeringsreglement formelt avsluttes som del av rådmannens tertialrapportering til kommunestyret. Oversikten under viser investeringsprosjekter som er avsluttet ved behandling i Fast Bygge- og Vedlikeholdskomité per 1. tertial 2013.

12 Objekt Prosjektbeskrivelse Totalt Totalt Regnskap Budsjett Mer/mindre Avvik Avsluttet regnskap budsjett /- forbruk % FBV Føynland barnehage - skifte ut sandfangkum og rør % feb Hjemsengveien 17 - rehabilitering avløpsrør % feb Oserød barnehage - oppgradering himlinger og HMS-tiltak % feb Hårkollhallen - oppgradering belysning % feb Berganveien 66 - oppbygging etter brann % feb Oserødmyra 3 - ventilasjonsanlegg % apr Herstad skole - sikring av trapperekkverk % apr Borgheim skole - takutbedring gymsal % apr Bjønnesåsen BBS - dørpumper og låssystemer % apr 8343 Mobilt vanntåkeanlegg % apr SUM større investeringsprosjekter Byggeprosjektene Kommunens eiendomsforvaltning er i 2012 ansvarlig for seks større byggeprosjekter. Prosjektene er i forskjellige stadier og krever prosjektledelsesressurser i noe ulik grad og omfang. Virksomheten har vakant byggelederstilling og en prosjektleder i gradert barselpermisjon og leier i dag inn ekstern kompetanse for å sikre fremdriften i prosjektene. Nedenfor følger en kort redegjørelse for byggeprosjektene. Teigar ny skole og idrettshall Den rettslige behandlingen av tvisten mellom byggherren og entreprenøren er i gang. Utfallet av saken vil være uvisst frem til domsavsigelse. Kommunen mottar juridiske bistand fra advokatfirma Torkildsen, Tennøe & Co. Det er satt av 6 mill. kroner til prosessen. Det er pr 1. tertial totalt påløpt 6,6 mill. kroner i utgifter. Ny barneskole Teie Den nye barneskolen på Teie ble overlevert kommunen til skolestart Enkelte arbeider på bygget er ikke ferdigstilt og kommunen holder igjen utbetalinger. Kommunen har i tillegg fakturert entreprenøren for tilleggsutgifter kommunen har hatt pga manglende ferdigstilling. Det er ventet at det endelige oppgjøret vil bli dekket innenfor bevilget budsjettramme. Helsehus på Smidsrød Byggingen av nytt helsehus på Smidsrød ble igangsatt januar Overlevringen av bygget er satt til Flytting av krysset i Smidsrødveien er vedtatt, men mangler finansiering. Det er forventet at prosjektet samlet vil overskride vedtatt budsjettramme med 1,5 mill. kroner. I 2012 ble det vedtatt å benytte 25 mill. kr fra disposisjonsfond som delfinansiering av Smidsrød Helsehus. Det er så langt benyttet 11 mill. kr dvs at det står 14 mill. kr ubenyttet på disposisjonsfondet som nå er på 16,9 mill. kr. I forbindelse med overgangen til å benytte KLP som pensjonsleverandør vil det i løpet av året bli innkrevd egenkapitalinnskudd på 20 mill. kr. Det er samtidig varslet om at det vil komme krav om fremtidige egenkapitalinnskudd. Det ikke er anledning til å lånefinansiere slike innbetalinger. Rådmannen foreslår derfor at disposisjonsfondet øremerkes til varslede egenkapitalinnskudd og at Helsehuset sluttfinansieres ved økt låneopptak. Dette beregnes nærmere i forbindelse med 2. tertialgjennomgang av regnskapet. Kjøp av nye boliger i Smidsrødveien er pr overført til Boligfornyingsprogrammet og finansiert med programmets lånemidler. Brattås skole

13 Byggingen av ny skole på Brattås ble igangsatt august Overlevering av bygget er satt til november Rammebevilgningen ble i forbindelse med budsjettet for 2013 satt til 86,6 mill. kroner. Prosjektet vil benytte store deler av midlene avsatt til uforutsett, jfr. k-sak 017/12. Sykehjem på Bjønnes Veidekke Entreprenør AS er valgt til totalentreprenør for utbyggingen av det nye sykehjemmet på Bjønnes. Rammebevilgningen for prosjektet er nå 230,9 mill. kroner. Så langt er kun 5,8 mill. kroner benyttet i prosjektet. Detaljprosjektering er i gang. Byggestart er satt til august 2013 og overlevering av bygget er ventet i begynnelsen av Teiehøyden nye barnehage På bakgrunn av forslag om lokalisering av ny barnehage på Teie på tomten for den gamle barneskolen, ble mulighetsstudie i gangsatt oktober Spørsmålet skal behandles politisk våren Den forestående anbudskonkurransen er avlyst. Igangsettelse og ferdigstillelse av barnehagen er pr i dag uviss. Innstallering av heis i Hjemsengveien 15 I forbindelse med omdisponering av bruken av bygningene på Gipø etter innflyttingen i Smidsrød Helsehus høsten 2013 er det foreslått å flytte brukere fra Hjemsengveien 9-13, Gipø Syd, til Hjemsengveien 15. Dette vil medføre behov for innstallering av heis i Hjemsengveien 15. Esitmert kostnad 1 mill. kr. Investeringen vurderes belastet Boligforyingsprogrammet. Konklusjon Rådmannen har gjennomgått regnskapet med alle virksomhetslederne og gjennomgangen viser at det er god kontroll. Det er allikevel behov for noen justeringer, blant annet for at budsjettet skal bli et bedre styringsdokument for virksomhetene. Resultatet at årets lønnsoppgjør er ikke klart. Det ligger an til en besparelse og noe av denne foreslås nå benyttet til å balansere budsjettet pr 1. tertial.

14 Budsjettjusteringer - 1. tertial 2013 Driftsbudsjettet Økt utgift/ Red. utgift/ red. inntekt økt inntekt Fellestjenester Annonseringsmidler Servicesenteret - annonsemidler til stillingskarusell Tb.no Sekretariatet - økt IKA eiertilskudd Sum Oppvekst- og kultursektor 211 Skole- og barnehagekontoret - annonseringsmidler Skolene - økning pensjonspremie Statens pensjonskasse Skolene - økning driftsbudsjett nytt skoleår 3 skoler Skolene - reduksjon 0,8 lærerårsverk nytt skoleår Ungdomsskolene - økt lærertetthet nytt skoleår - 9 lærerårsverk Skolehelsetjenesten - økning 0,15 årsverk helsesøster Føynland skole Skolehelsetjenesten og PP-tjenesten - refusjon for Husøyelever Private barnehager - økning minimumssats tilskudd fra august Private barnehager - reduksjon tilskuddsgrunnlag Private barnehager - økning med ca. 30 barn fra august Kommunale barnehager - økt besparelse endret barnehagestruktur Kommunale barnehager - reduksjon 0,55 årsverk barn med spes behov Samarbeidsavtale Aulerød barnehage Kulturskolen - gratis kulturskoletilbud 2. trinn - økning 0,32 årsverk Kulturskolen - gratis kulturskoletilbud - justering oppholdsbetaling sfo PP-tjenesten - endret samarbeidsavtale med Tjøme kommune PP-tjenesten - økning 0,55 årsverk Sum Helse- og sosialsektor Annonseringsmidler Besparelse driftstilskudd leger - overføres til ny legevirksomhet Økt tilskudd øyeblikkelig help døgnavlastning Budsjett til hverdagsrehabilitering Økt refusjon kostnadsrefusjon fra SIV tilknyttet LAR utdeling Utsatt konkurranseutsetting vaskeriet på Gipø Justering vikarbudsjett i Kirkeveien 270 (ressurskrevende tjeneste) Økt ressursbehov for å dekke innvilgede vedtakstimer i Oserødmyra Merinntekt driftstilskudd fysioterapauter Manglende finansiering ved økt antall sykehjemsplasser Sum Teknisk sektor Annonseringsmidler Sum Felles 900 Økt inntekt ressurskrevende brukere Amortisering av premieavvik Redusert avsetning til anslag lønnsoppgjør Økt rammetilskudd pga økte minimumssatser til private barnehager Sum Sum driftsbudsjettet

Nøtterøy kommune. Regnskapsrapportering 2014-1. tertial

Nøtterøy kommune. Regnskapsrapportering 2014-1. tertial Nøtterøy kommune JournalpostID: 14/12381 Arkiv: FE-212 Saksbehandler: Kristian Lægreid, Telefon: 33 40 22 97 Økonomiseksjonen Regnskapsrapportering 2014-1. tertial Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Møteprotokoll for Fast bygge- og vedlikeholdskomite

Møteprotokoll for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Nøtterøy kommune Møteprotokoll for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 05.02.2013 Møtested: Teknisk møterom Tinghaugveien 14 Møtetid: kl: 09:00 11:00 Fastemedlemmer: KRF: Ragnar Skau Nilsen, H:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Møtedato: 05.06.2013 Møtested: Formannskapssalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 17:00 Forfall meldes til politisk sekretariat,

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill. Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/1780-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 2. tertial 2015 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken. Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken. Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 17/1161 Lnr.: 9529/17 Ark.: Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial 2017 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Svein Viktor Ellingbø Arkivsaknr.: 2015/5626-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/1616-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-153, FE-200 14/259 14/6383 Lise Bråten 26.09.2014 Budsjettregulering/regnskapsrapport 3-2014 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjølv Eidhammer Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3863 ØKONOMIRAPPORT ANDRE TERTIAL FOR UNDERVISNINGSETATEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjølv Eidhammer Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3863 ØKONOMIRAPPORT ANDRE TERTIAL FOR UNDERVISNINGSETATEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjølv Eidhammer Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3863 ØKONOMIRAPPORT ANDRE TERTIAL FOR UNDERVISNINGSETATEN Rådmannens innstilling Økonomirapport andre tertial for undervisningsetaten

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/ Arkiv: 150 A Sakbeh.: Tor Fredriksen Sakstittel: DETALJERING AV BUDSJETT TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST- OG KULTUR

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/ Arkiv: 150 A Sakbeh.: Tor Fredriksen Sakstittel: DETALJERING AV BUDSJETT TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST- OG KULTUR SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/6904-3 Arkiv: 150 A Sakbeh.: Tor Fredriksen Sakstittel: DETALJERING AV BUDSJETT 2014 - TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST- OG KULTUR Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Detaljer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer Møte i Formannskapet den 05.11.2013 - Sak: 73/13 Rådmannen ga følgende opplysninger: 1. Notat om barnehager var lagt ut. 2. Endrede beregningsregler for driftstilskudd til barnehager, mulig 2 mill. i økte

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 11.06.2015

Detaljer

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1880-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144

Detaljer

Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite

Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 20.08.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2011

ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2011 Ark.: 153 Lnr.: 4954/11 Arkivsaksnr.: 11/893-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2011 Vedlegg: 1. Økonomi- og aktivitetsrapport for 2. tertial 2011. 2. Sammendrag

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 236 674 231 986 4 688 286 156 82,7 % 2 996

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

REFERATSAKER FORMANNSKAPET

REFERATSAKER FORMANNSKAPET SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset, møterom 2 Møtedato: 25.08.2011 Kl: 09.00 Sørreisa, 18.08.2011 Gyldig forfall meldes til ordfører Knut. H. Olsen tlf 99 20 46

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 52/13 Tjenesteutvalget 09.10.2013 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 52/13 Tjenesteutvalget 09.10.2013 Formannskapet Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2013/1589-29187/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 11.09.2013 Saksframlegg Tertialrapport for Søgne kommune - Andre tertial Utv.saksnr Utvalg Møtedato 52/13 Tjenesteutvalget

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2015 Rådmannens innstilling: 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2015 godkjennes. 2. Av mindreforbruket

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Revidering av Verran kommunes driftsbudsjett for 2016

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Revidering av Verran kommunes driftsbudsjett for 2016 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2016/765-19 Saksbehandler: Elise Dahl,Økonomisjef Ansvarlig leder: Elise Dahl,Økonomisjef Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2.tertial Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås,

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2.tertial Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås, Ås kommune Budsjettreguleringer 2.tertial Saksbehandler: Charlotte Barbulla Saksnr.: 14/02561-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Hovedutvalg for oppvekst og kultur Hovedutvalg

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Vestby kommune Formannskapet

Vestby kommune Formannskapet Vestby kommune Formannskapet Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.09.2006 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid bare møte

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 2013 forbr% 10 Grunnskole 211 575 208 184 3 391 261 426 80,9 % 3 584

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

Orientering om økonomiplan / budsjettrammer 2012 ved rådmann og økonomisjef. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Orientering om økonomiplan / budsjettrammer 2012 ved rådmann og økonomisjef. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: TORSDAG 10.11.2011 kl. 17:00 Etter spørretimen: Orientering om økonomiplan 2013-2015 / budsjettrammer 2012 ved rådmann og økonomisjef. Saksliste:

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1044-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 1 TERTIAL 2010 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/2409

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/2409 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/2409 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2016 Skal være kort, men samtidig dekkende for hva saken gjelder Rådmannens innstilling 1. Modum kommunes

Detaljer

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd DEN NORSKE KIRKE KR 5/12 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2012 Saksdokumenter: KR 5.1/12 Tildelingsbrev 2012.pdf KR 5.2/12 Driftsbudsjett 2012 til KR.xls Budsjett 2012

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak:

SAKSFRAMLEGG. Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Baksjøberg Arkiv: 150 &14 Arkivsaksnr.: 17/1924-1 Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak: Utvalg for kultur og oppvekst tar oppveksttjenestens

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER Arkivsaksnr.: 13/2420 Arkiv: 151 Saksnr.: Utvalg Møtedato 102/13 Formannskapet 20.08.2013 90/13 Kommunestyret 29.08.2013

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre

Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre Lyngen kommune Arkivsaknr: 2016/538-42 Arkiv: 151 Saksbehandler: Tom-Jarle Isaksen Dato: 13.03.2017 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre Årsbudsjett 2017

Detaljer

Rådmannens forslag 13 Budsjettreglement

Rådmannens forslag 13 Budsjettreglement Handlings- og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag 13 Budsjettreglement 349 Budsjett- og økonomireglement gjeldende fra 01.01.2016 Forslag Budsjett- og økonomireglementet for Stavanger kommune redegjør

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT 1. HALVÅR 2013

PROSJEKTRAPPORT 1. HALVÅR 2013 PROSJEKTRAPPORT 1. HALVÅR 2013 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Odd Maubach Arkivsaknr.: 2013/8328-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret. Ny behandling saldering driftsbudsjett 2016

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret. Ny behandling saldering driftsbudsjett 2016 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2015/4908-21 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret Ny behandling saldering driftsbudsjett

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN Rådmannens innstilling: 1. Lønn for lærling budsjettjusteres mellom Barnas

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 034 A2 Arkivsaksnr.: 16/3669 NY TILDELINGSMODELL FOR MIDLER I GRUNNSKOLEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 034 A2 Arkivsaksnr.: 16/3669 NY TILDELINGSMODELL FOR MIDLER I GRUNNSKOLEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 034 A2 Arkivsaksnr.: 16/3669 Saksnr. Utvalg Møtedato NY TILDELINGSMODELL FOR MIDLER I GRUNNSKOLEN Rådmannens innstilling 1. Ny tildelingsmodell

Detaljer

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0 Arkivsaksnr.: 15/137-4 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Behandles i: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING 2 2013 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Denne saken omhandler nødvendige budsjettendringer, jfr tertialrapporten.

Detaljer

Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. Hanne Bakken Tangen

Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. Hanne Bakken Tangen Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet Hanne Bakken Tangen Formålet med veilederen «Formålet er å lage en veileder for kommunesektoren om hvordan investeringer skal budsjetteres

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap - administrasjonsutvalget

Møteinnkalling for Formannskap - administrasjonsutvalget Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskap - administrasjonsutvalget Møtedato: 25.09.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 15:00 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 33402010 eller

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Saksbehandler: Controller, Leder Økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, Leder Økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1084-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, Leder Økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 1 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% Ny prognose Endring forrige mnd 10 Grunnskole 50 216 49

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Kommunestyremøte 26.10.2015 26.10.2015 1 Prosess Gjennomføring og agenda Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet TEMAER: Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

Oslo kommune. Saksframlegg REGNSKAP Arkivsak: Arkivkode: Saksbeh: Stein Vesterkjær

Oslo kommune. Saksframlegg REGNSKAP Arkivsak: Arkivkode: Saksbeh: Stein Vesterkjær Oslo kommune Saksframlegg Arkivsak: 00420-71 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Stein Vesterkjær Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 03.02.2011 Helse- og sosialkomiteen 28.02.2011 REGNSKAP Bakgrunn: I Oslo kommunes

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Møteinnkalling Saksnr: 36 37/2008 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.06.2008 Tidspunkt: 12.00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei TERTIALRAPPORT REGNSKAP 2/2013 Rådmannens innstilling: Formannskapet tar rapport 2. tertial

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner

RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner Arkivsak: 2011/1086-0 Arkiv: 151 Saksbeh: Halvor Halvorsen Dato: 04.12.2012 Budsjettreguleringer 2012 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Bystyret Rådmannens

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 7/08

Oslo kommune. Møteinnkalling 7/08 Oslo kommune Møteinnkalling 7/08 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Ammerudvn. 22 Møtetid: onsdag 10. desember 2008 kl. 17.00 Sekretariat: Anne E Stålung SAKSKART Åpen halvtime Saker til behandling

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer