Nøtterøy kommune. Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nøtterøy kommune. Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk"

Transkript

1 Nøtterøy kommune Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Saksliste Sak nr. Sakstittel 111/13 Regnskapsrapportering tertial Bjørn Kåre Sevik utvalgsleder Side 1 av1

2 Nøtterøy kommune JournalpostID: 13/12370 Arkiv: FE-212 Saksbehandler: Kristian Lægreid, Telefon: Økonomiseksjonen Regnskapsrapportering tertial Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk /13 Hovedutvalg for oppvekst og kultur /13 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg /13 Formannskapet Kommunestyret Rådmannens innstilling 1. Regnskapsrapport per 1. tertial tas til orientering 2. Budsjettjusteringer gjennomføres i henhold til vedlegg 3. De fremlagte prosjektavslutningene vedtas 4. Disposisjonsfond ( ) øremerkes til egenkapitalinnskudd i KLP

3 Kortversjon Rådmannen utarbeider to ganger i året en samlet regnskapsrapport for alle virksomhetene basert på innspill fra virksomhetslederne og oppdatert informasjon om den økonomiske situasjonen. Innledning Forskrift om årsbudsjett 10 pålegger rådmannen å rapportere til kommunestyret om den faktiske utviklingen i kommunens inntekter og utgifter sett i forhold til årsbudsjettet. I henhold til økonomireglementet skal det rapporteres til politisk nivå pr. 1. og 2. tertial i tillegg til framlegging av årsregnskapet. Dersom avvik av betydning oppstår i løpet av regnskapsåret, skal nødvendige tiltak foreslås for å gjenopprette balansen mellom inntekter og utgifter i regnskapet. Der inndekning ikke er kommentert dekkes dette av forventet økning i frie inntekter og finansinntekter. Fellestjenester Fellestjenester ligger totalt sett noe over budsjettert ramme for 2013 per 1. tertial. Lønnsbudsjettet ligger under periodiserte rammer for 1. tertial mens driftsbudsjettet ellers ligger noe over. Mindre lønnsforbruk skyldes vakant stilling i IT-avdelingen og Servicesenteret sammen med noe høyt sykefravær i perioden. Årsaken til høye driftsutgifter er hovedsaklig at en del avgifter, lisenser, abonnement og forsikringer for hele året faktureres kommunen og belastes regnskapet i sin helhet i begynnelsen av året. For 2013 har eiertilskuddet til IKA Kongsberg økt betraktelig. Budsjettavvik er diskutert med budsjettansvarlige og noen budsjettendringer er foreslått. Servicesenteret For å øke eksponeringen av stillingsannonser har kommunen inngått samarbeid med Tønsbergs blad om fast stillingsannonsering på avisens nettside. Avtalen håndteres via Servicesenteret og ligger ikke inne i budsjettet. Servicesenterets budsjett foreslås økt med kr for å dekke disse utgiftene. Sekretariatet IKA Kongsbergs nye arkivbygg vil bli innflytningsklart i Første trinn av innredningen er i gang fra I denne forbindelse øker eiertilskuddet til IKA Kongsberg for alle eierkommunene fra og med Nøtterøy kommunes eiertilskudd økes fra kr i 2012 til kr i Økningen ligger ikke inne i budsjettet. Sekretariatets budsjett foreslås økt med kr for å dekke disse utgiftene. Oppvekst- og kultursektor Skolene Endring pensjonspremie Statens pensjonskasse varslet i desember 2012 om at pensjonspremiesatsen ville bli justert for 2013 som følge av endringer i fakturametodikk. Flere av kundene til pensjonskassa har ønsket et mer forutsigbart faktureringsløp for pensjonspremie. Dette tar pensjonskassa hensyn til og

4 innfører en endring som innebærer at det ikke lenger etterfaktureres særskilt for endringer i lønns- og stillingsforhold for tidligere år. Effekten av korrigeringer fra tidligere år blir i 2013 i stedet dekket inn av et beregnet påslag på premiesatsen, og endringene faktureres løpende gjennom den ordinære premiesatsen. Påslaget i premiesatsen er beregnet til 0,12 prosentpoeng, og det medfører at budsjettert arbeidsgivers andel pensjonspremie bør økes med kr inkl. arb.g.avgift. Nytt skoleår Fra nytt skoleår øker elevtallet med til sammen 42 ved Teie, Teigar og Føynland. Husøy-elever til Føynland skole er da ikke inkludert. Det foreslås at disse skolene får økt drifts-budsjettene sine fra august, og dette utgjør til sammen kr De øvrige skolene, unntatt Veierland, reduserer antall elever med til sammen 49, men det foreslås at driftsbudsjettene for disse skolene ikke reduseres i 2013, men at dette justeres fra nytt budsjettår, slik det har vært praktisert til nå. I vedtatt budsjett er antall lærerårsverk utenom spesialavdelingene beregnet til 229,85 fra august. Dette inkluderer vedtatt reduksjon fra august med 7,7 lærerårsverk. Nytt skoleår medfører omregning av tildelte årsverk for den enkelte skole ut fra oppdaterte elevtall pr. mars. Antall lærerårsverk kan etter dette fastsettes til 229,05 fra august, altså en reduksjon med 0,8 årsverk. Reduksjonen utgjør kr Økt lærertetthet I Statsbudsjettet for 2013 ble det vedtatt en fireårig forsøksordning med økt lærertetthet på ungdomstrinnet. Ordningen skal bidra til å øke lærertettheten blant skoler som i skoleåret hadde en gjennomsnittlig gruppestørrelse på over 20 elever pr. lærer i ordinær undervisning og grunnskolepoeng under snittet for landet. Målet med ordningen er at dette skal gi elevene økt læringsutbytte og læringsresultater, og at tiltaket skal bidra til redusert behov for spesialundervisning. Det følger tilskuddsmidler med ordningen, og for skoleåret er tilskuddssatsen kr pr. årsverk. Nøtterøy kommune er tildelt 5 årsverk på Borgheim og 4 årsverk på Teigar, og for 2013 utgjør tilskuddet kr Utgiftene og det tilhørende tilskuddet foreslås innarbeidet i budsjettet for Spesielle undervisningstiltak Det er usikkerhet om utgifter knyttet til et fosterhjemsplassert barn som kan bli vesentlig dyrere enn budsjettert, opptil kr Usikkerheten gjelder også utgifter for flere andre fosterhjemsplasseringer. Det er også påløpt ekstra utgifter på grunn av kjøp av tjenester fra SMI-skolen. Det vil komme ekstrainntekter ved at grunnsats og timepris økes for gjesteelever utenfor fylket. Det foreslås ingen budsjettjustering nå, men på grunn av usikkerhet rundt utgiftene til spesielle undervisningstiltak, vil en nærmere vurdering gjøres i 2. tertialsaken. 295 og 260 Husøyelever på Føynland og Teigar refusjon for helsesøster og PPT Føynland skole tar imot elever fra Husøy fra august. For dette er det i opprinnelig budsjett beregnet en refusjon fra Tønsberg kommune for undervisning av elevene. Elevene ved Føynland skole betjenes av skolehelsetjenesten og PP-tjenesten i Nøtterøy. Skolen har nå 0,2 årsverk helsesøster, men det er ønskelig med utvidelsen for Husøy-elevene å øke stillingsressursen med 0,15 årsverk, tilsvarende kr på årsbasis. Denne vurderingen er gjort i samråd med Tønsberg kommune. Den samlede helsesøster-ressursen vil inngå i beregningsgrunnlaget for refusjon for elevene fra Husøy, for høsten 2013 beregnet til kr

5 Elevene fra Husøy vil også inngå i den generelle oppfølgingen som gis av PP-tjenesten til elevene ved Føynland skole. For høsten 2013 er refusjon for disse utgiftene anslått til kr Husøyelevene ved Teigar ungdomsskole betjenes også av skolehelsetjenesten og PP-tjenesten i Nøtterøy. Refusjon fra Tønsberg for disse utgiftene er ikke med i opprinnelig budsjett for 2013 og er beregnet til kr Private barnehager I revidert nasjonalbudsjett er det foreslått å øke minimumssatsen for tilskudd til private barnehager med 2 prosentpoeng. Det betyr at satsen øker fra 94 til 96 prosent fra 1. august i år. I statsbudsjettet for 2013 er det tidligere bevilget midler for å øke minimumssatsen fra 92 til 94 prosent fra 1. august. Økningen av tilskuddsprosenten er en del av regjeringens opptrappingsplan for å nå 100 prosent likebehandling innen utgangen av For Nøtterøy kommune medfører 96 prosent tilskudd fra 1. august at tilskuddsutbetalingen til de private barnehagene øker med kr i Beløpet forutsettes dekket ved økt overføring gjennom rammetilskuddet. Vedtatt budsjett for tilskudd til de private barnehagene er basert på satser beregnet ved utarbeidelse av budsjettet for 2013 i oktober, mens fastsatte tilskuddssatser meddeles de private barnehagene innen 1. februar i tilskuddsåret. I dette tidsrommet ble blant annet det lokale lønnsoppgjøret for 2012 effektuert, dette medførte endringer av lønnsbudsjettene for de kommunale barnehagene også for 2013, noe som igjen ga utslag på tilskuddsgrunnlaget for satsene til de private barnehagene. Videre ble de nasjonale satsene, som danner grunnlag for tilskudd til familiebarnehagene og åpen barnehage, kunngjort, og gjennom årsmelding pr. 15. desember ble det hentet inn oppdaterte opplysninger om antall barn, alder og oppholdstid i de private barnehagene. Alt dette medførte justeringer i den først beregnede tilskuddsutbetalingen for 2013, slik at det reviderte anslaget for tilskudd pr. 1. februar ble kr høyere enn vedtatt budsjett. Når lønnsoppgjøret for 2013 for ansatte i de kommunale barnehagene er gjennomført, vil det bety en reduksjon av budsjettert lønn og dermed redusert tilskuddsgrunnlag, siden årets lønnsoppgjør i vedtatt budsjett er forutsatt med en ramme på 2,5 %, mens forhandlingsresultatet har endt opp med 0,75 %. En foreløpig beregning viser at tilskuddet til de private barnehagene vil kunne reduseres med ca. 1 mill. kr som følge av dette, når momentene i avsnittene foran er tatt hensyn til først. Effekten av det reviderte anslaget pr. 1. februar og av reduksjonen som følge av årets lønnsoppgjør er en netto reduksjon i det beregnede tilskuddet med kr Videre er opptak til nytt barnehageår gjennomført. Foreløpige tall viser at antall barn i de private barnehagene øker med ca. 30 fra august, ved at Knerten utvider i midlertidige lokaler og at Brattås tar inn inntil 150 barn. Antall hele plasser i de private barnehagene ser dermed ut til å øke fra 586 inneværende barnehageår til anslagsvis 616 fra august. Dette medfører økt tilskuddsutbetaling i 2013 med 3,4 mill. kr. Oppsummert betyr dette at budsjettet for tilskudd til de private barnehagene må styrkes. I vedtatt budsjett er det bevilget 77,1 mill. kr, mens ny beregning viser et behov på 80,6 mill. kr. Av denne økningen på 3,5 mill. kr dekkes 0,5 mill. kr gjennom rammeoverføringen. 211 Samarbeidsavtale Aulerød barnehage Nøtterøy kommune har en samarbeidsavtale med Tønsberg kommune om Aulerød barnehage for hørselshemmede barn. I henhold til avtalen skal 85 % av utgiftene til drift av barnehagen fordeles kommunene etter antall egne barn i barnehagen, mens 15 % fordeles kommunene

6 etter antall barn 0-5 år i kommunen, altså uavhengig av om kommunen har barn i barnehagen eller ikke. Det er for tiden ikke barn fra Nøtterøy kommune i barnehagen, men kommunen må altså allikevel dekke sin andel av driftsutgiftene. For 2012 utgjorde dette kr Tiltaket skulle ha vært innarbeidet i budsjettet for 2013, og det foreslås å gjøre dette nå med kr Kommunale barnehager I vedtatt budsjett er det forutsatt en reduksjon i det kommunale tilbudet fra 1. august, tilsvarende 2 avdelinger eller 27 plasser. I tillegg reduseres antall plasser i Føynland barnehage med 8 fra samme tidspunkt, i samsvar med k.sak 73/11 om å sikre skolebarn i barnehagen plass ut barnehageåret I opprinnelig budsjett er netto mindreutgift (lønn, øvrig drift og oppholdsbetaling) som følge av disse endringene beregnet til kr I sak 8/13 til hovedutvalget for oppvekst og kultur ble det tatt til orientering at Herstadløkka og Hårkollen barnehage avvikler en avdeling hver fra 1. august. Ut i fra tildelte årsverk og antall plasser for nytt barnehageår er mindreutgiften nå beregnet til kr , altså en ytterligere besparelse på kr Besparelsen har sammenheng med færre plasser med redusert oppholdstid og dermed økt oppholdsbetaling, redusert adm ressurs ved Teiehøyden og Hårkollen samt redusert styrerressurs ved Herstadløkka. Det foreslås samtidig å redusere for mange budsjetterte årsverk pedagoger for barn med spesielle behov. Dette kan altså gjøres uten at det har noen betydning for tilbudet. I vedtatt budsjett er det lagt til grunn 3,45 årsverk, mens det korrekte skulle ha vært 2,9. Ved å redusere med 0,55 årsverk utgjør dette kr Kulturskolen I statsbudsjettet for 2013 er det lagt opp til at kommunene skal gi et gratis kulturskoletilbud til elevene på 1-4. trinn, i tilknytning til skole og/eller sfo, fra høsten Kommunene blir kompensert gjennom rammetilskuddet, og for Nøtterøy er dette fastsatt til kr for Kompensasjonen inkluderer også 15 % påslag til administrasjon, vikarer, materiell med mer. I vedtatt budsjett er det kun lagt inn 1 time pr. uke pr. skole, til sammen 7 timer, tilsvarende en 35 % stillingsressurs, beløpende til kr Så langt i prosessen er det forutsatt at elevene på 2. trinn er målgruppen for tiltaket. Ny beregning viser at behovet er 13 timer pr. uke, tilsvarende en 66,57 % stillingsressurs. Dette utgjør kr for høsthalvåret. Inkludert i de 13 timene er 1 time for elevene fra Husøy på Føynland skole. I tillegg er det 15 % som skal dekke administrasjon, vikarer og materiell. Det foreslås derfor å innarbeide i budsjettet til kulturskolen kr , altså en økning med kr i forhold til vedtatt budsjett. De resterende midlene, kr , forutsettes å skulle kompensere for redusert oppholdsbetaling i sfo-tid, se nedenfor! I retningslinjene for tilbudet er det understreket at tilbudet skal være gratis for elevene. Det betyr at dersom tilbudet organiseres som en del av sfo, så kan ikke kommunen ta betalt for den tiden elevene mottar kulturskoletilbudet. Det er tatt høyde for at tilbudet vil kunne gis i sfo-tiden, og det er derfor i vedtatt budsjett gjort et fradrag i budsjettert oppholdsbetaling med kr Denne beregningen tar utgangspunkt i at samtlige elever som har tilbud om sfo også ville bli omfattet av tilbudet om gratis kulturskoletilbud. Men det er altså nå planlagt at tilbudet vil bli konsentrert om elevene på 2. trinn, og dermed vil ikke fradraget i oppholdsbetalingen bli så stort som først antatt. Dersom en anslagsvis legger til grunn at en tredel av elevene på sfo går på 2. trinn, vil fradraget kunne reduseres til om lag kr PP-tjenesten

7 Nøtterøy kommune har avtale med Tjøme kommune om felles PP-tjeneste. Denne tjenesten administreres av Nøtterøy kommune. Avtalen er fra 1977, men er blitt revidert flere ganger, senest med virkning fra og nå fra , datert Avtalen fra 2008 er lagt til grunn for budsjett 2013, og i avtalen fremgår at utgiftene skal fordeles i forhold til antall barn og unge 0-15 år i de to kommunene og at 8,2 av PP-tjenestens 10,5 årsverk legges til grunn. I henhold til dette er refusjonen fra Tjøme beregnet til kr for Ny avtale gjeldende fra 2013 legger til grunn at alle ansatte i PP-tjenesten skal inngå i refusjonsgrunnlaget. Ved at alle ansatte skal inngå i refusjonsgrunnlaget, er refusjonen nå beregnet til kr , en økning med kr , inkludert forslaget til stillingsutvidelsene nedenfor. Tjøme kommune har behov for økt psykolog- og logopedbruk og har samtykket i at antall stillingshjemler eventuelt kan økes og inngå i refusjonsgrunnlaget. Syns- og audiopedagogtjenesten i regi av Vestfold fylkeskommune opphører fra , slik at Nøtterøy kommune vil ikke lenger motta tjenester derfra. Utgiften har vært knyttet til hørselelever som har mottatt undervisning i annen kommune. Behovet for slike tjenester må derfor løses av PP-tjenesten, og det foreslås at kr som er budsjettert som kjøp av tjenester omdisponeres til lønnsbudsjettet og kan inngå som finansiering av økt logopedressurs. Til fradrag kommer kr som skal dekke faktura fra syns- og audio-pedagogtjenesten for 1. halvår. Samlet sett kan det derfor være aktuelt å utvide med 0,2 årsverk psykolog og 0,2 årsverk spesialpedagog. Som følge av større aktivitet ved kontoret er det også behov for å utvide stillingen som sekretær med 0,15 årsverk. Stillingsutvidelsene har en utgift på om lag kr på årsbasis og vil kunne dekkes av økt refusjon fra Tjøme samt bevilgningen knyttet til hørselelever. De foreslåtte utvidelsene kan foretas ved at de aktuelle stillingsinnehaverne som pr. i dag ikke har 100 % stilling ved PP-tjenesten, tilbys økt stilling. Antall årsverk ved PP-tjenesten vil etter dette være 11,05. Helse- og sosialsektor Helse- og sosialsektoren ligger innenfor budsjetterte rammer pr. 1.tertial. Det er imidlertid behov for enkelte justeringer innenfor sektorens egne budsjettrammer. 310 Kommunaldirektøren Det er foreløpig knyttet usikkerhet til årets budsjett til kommunal medfinansiering for spesialhelsetjenester. Kommunen betaler 2,2 mill. kr per måned i akonto innbetalinger for medfinansieringsordningen. Dette tilsvarer 26,4 mill. kr for 2013 og 1,4 mill. kr over budsjett. Foreløpige kostnadsberegninger per mars tilsier at faktisk bruk er kr lavere enn akontoinnbetalingene. Dersom denne trenden fortsetter vil budsjettet være tilstrekkelig. Erfaringsmessig er det også lavere kostnader på sommeren, grunnet ferieavviklinger på sykehuset. Budsjettpost for kommunal medfinansiering av spesialhelsetjenester vurderes på nytt i andre tertial. Kommunen har fra 1. april 2013 overtatt legekontoret til doktor Syverstad. Etableringen av nytt legekontor medfører besparelser i posten driftstilskudd leger med kr Denne besparelsen omdisponeres til midler for drift av nytt legekontor iht K-sak 075/12.

8 Per 1. tertial har kommunen kommet til enighet med sykehuset i Vestfold om tilskudd for etableringen av øyeblikkelig hjelp døgnplasser i Kommunen har derfor nå mottatt kr fra sykehuset i oppgjør for driften i I tillegg er satsene for tilskudd 2013 indeksregulert slik at samlet merinntekter til øyeblikkelig hjelp beløper seg til LIFT avdelingen Lift avdelingen har startet opp prosjektet hverdagsrehabilitering som et ledd i det forebyggende arbeidet mot innleggelser på sykehus og sykehjem. Prosjektet krever en omdisponering av midler innenfor helse og sosialbudsjettet. Det foreslås å benytte av merinntekter hos rus og psykiatri for å dekke årets utgifter til arbeidet med hverdagsrehabilitering. 331 NAV Kommunen har i de siste to årene hatt økte utgifter til midlertidige boliger. I 2011 og 2012 har kommunens kostnad ligget på om lag 1,7 mill. kr. Kommunen ser nå en positiv effekt av etableringen av nye midlertidige boliger. Imidlertid har det i løpet av de første månedene vært flere hendelser som har medført perioder med stort behov for boliger. Per 1. tertial er det påløpt 0,5 mill kr til midlertidige boliger av et totalt budsjett på ca 1 mill. kr. Posten tas opp til ny vurdering i 2. tertial og det foretas ingen justering i denne tertialen. Utgifter til kommunale bidrag har økt noe fra 1. tertial i fjor. Dette skyldes at det i år er flere husstander som mottar bidrag, samt en lang og kald vinter. Det foreslås ingen justering av budsjettet per 1. tertial. Bidragsposten følges nøye opp og ny vurdering gjøres ved 2. tertial. 335 Rus og psykiatritjenesten Kommunen har i ny avtale om utdeling av LAR midler fått oppdatert sine satser for refusjon fra sykehuset. Dette medfører en større inntekt enn den som er registrert i budsjettet. En merinntekt på kr er foreslått omdisponert for å dekke kostnadene til hverdagsrehabilitering på LIFT avdelingen. 340 Hjemmetjenesten Det er knyttet usikkerhet til kostnaden av sommeravviklingen og utgifter til drift av transportmidler. Det gjøres ingen budsjettjusteringer per 1. tertial. Nevnte poster følges opp i 2. tertial. 341 Gipø og Bjønnesåsen bo og behandlingssenter I budsjettet 2013 er det lagt inn en forutsetning om innsparing tilknyttet konkurranseutsetting av vaskeritjenesten på kr På grunn av endring i forskrifter for vasking av tøy, blir vaskerifunksjonen dyrere enn forutsatt i budsjett Endrede krav til vasking av tøy har også medført at det kun er to aktører som har levert tilbud, og som kan tilfredsstille nye forskrifter. Som følge forskriftsendring og bransjekrav er årskostnaden etter konkurranseutsetting kr Dette vil medføre økning i kommunens utgifter til vasking. Per 1. tertial tilføres budsjett for vaskeritjenesten kr Dette finansieres med overføring fra andre virksomheter i sektoren. Rådmannen varsler at budsjettet må tilføres ytterligere midler ved neste tertial. 342 Miljøarbeidertjenesten Oserødmyra bofellesskap har behov for økte ressurser for å dekke vedtakstimer som er innvilget for brukerne i bofellesskapet. Avdelingen tilføres ressurser tilsvarende 0,5 årsverk til innleie av ekstrahjelp for resten av året. Årsverksrammen tas opp til gjennomgang ved utarbeidelsen av budsjett Beløpet finansieres ved overføringer fra andre virksomheter i sektoren og en budsjettøkning på inntekt for ressurskrevende tjenester. Budsjett for ressurskrevende tjeneste i Kirkeveien 270 er ikke lagt inn med tilstrekkelige midler til vikarutgifter. Dette justeres mot budsjettert inntekt på ressurskrevende tjenester med kr Hab/ Rehab tjenesten

9 Virksomheten har i 2013 mottatt et driftstilskudd for fysioterapauter som gjelder Dette medfører en merinntekt for Kr tilføres budsjettet og går i hovedsak til å dekke merforbruk tilknyttet vaskerifunksjonen på Gipø. 360 Smidsrød Helsehus Smidsrød Helsehus skal etter planen tas i bruk fra med 80 sykehjemsplasser. Avdelingen for mottak av utskrivningsklare pasienter skal ligge på helsehuset. Tønsberg kommune har valgt å trekke seg ut av dette samarbeidet. Plassene på Smidsrød Helsehus som i utgangspunktet skulle vært disponert med utskrivningsklare pasienter fra Tønsberg kommune, vil nå være disponert av Nøtterøy kommune. Dette innebærer en økning i antall sykehjemsplasser i kommunen. Denne økningen mangler finansiering i budsjett Behov for finansiering er beregnet til for de siste månedene i Teknisk sektor Teknisk sektor ligger totalt sett innenfor budsjetterte rammer for 2013 per 1. tertial. Lønnsbudsjettet ligger noe under periodiserte rammer. Dette skyldes vakanse i stillinger. Driften er også under budsjett. Når det gjelder inntekter og gebyrer ligger sektoren noe over budsjett. Det er ikke lagt opp til budsjettjusteringer i 1. tertial for teknisk sektor. 410 Kommunaldirektør Vakanse i stillinger gir mindreforbruk lønn. Dette må ses sammen med manglende inntekter fra prosjektjobbing. Lite forbruk på friluftsliv hittil i år. Det forventes mer aktivitet i sommerhalvåret. 430 Kommuneutvikling Vakanse i stilling gir noe ledige midler men ny byggesaksbehandler er på plass 1. juni. Prognosen for gebyrinntektene på plansaksbehandling og byggesaker er noe høyere enn budsjettert. 449 Drift og anlegg - utedrift Det er en besparelse i brøytebudsjettet på grunn av den snøfattige vinteren, samtidig er det merforbruk av strøing. Mindre uttak av skog enn planlagt. Tenvik brygge er i dårlig forfatning så tiltak må vurderes iverksatt. Oppgradering av maskinsertifikater er pålagt og tas fra kurs. Disse merutgiftene og besparelsene ses samlet. 450 Drift og anlegg - plan og prosjekt Vakanser i stillinger i avd. for plan- og prosjekt gir ledige midler. Det er vanskelig å få tak i ingeniører, særlig på veiprosjekter, men 2 nye ingeniører er nå på plass for å jobbe med vannog avløpsprosjekter. Vakansene må ses i sammenheng med mindre inntekter fra prosjektjobbing. Sykepenger er ikke budsjettert men oppveier merforbruk på annonsering og IT utstyr. 460 Eiendomsforvaltningen Bytte av strømleverandør fra 2013 viser en tendens til merforbruk i forhold til budsjettet. Litt tidlig å forutsi utgiftene, men dette kan bli en utfordring. Avventer 2. tertial for eventuell justering. Felles poster 900 Frie inntekter skatt og rammetilskudd Inntektene samlet ligger på budsjett. 900 Ressurskrevende tjenester

10 Foreløpig anslag på refusjon for ressurskrevende tjenester er økt som følge av flere ressurskrevende brukere i Kommunen vil kunne oppjustere budsjettert inntekt for å dekke budsjettjusteringene for ressurskrevende tjenester i 1. tertial. 900 Amortisering av tidligere års premieavvik pensjon Beløpet som skal belastes regnskapet i 2013 er nå beregnet og utgjør 9,7 mill. kr. Dette gir en besparelse i forhold til budsjettet på kr Til lønnsoppgjøret inneværende år Forhandlingsresultatet gir alle et generelt lønnstillegg fra 1.mai som utgjør 0,75 % av grunnlønn, dog minst kr Rammen for oppgjøret er beregnet til 3,5 % og er på linje med lønnsveksten i de øvrige tariffområdene. Resultatet for kommunen er ikke klart. Foreløpige beregninger tilsier en besparelse i forhold til budsjett. Noe av denne besparelsen foreslås benyttet til nødvendig balansering av budsjettet pr. 1.tertial. Endelig resultat av lønnsoppgjøret vil legges frem i forbindelse med regnskapsrapporteringen for 2. tertial.

11 Rapportering iht kommunens finansreglement Likviditet Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering, legge frem rapporter for kommunestyret som viser status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål. Fordeling på de ulike plasseringsalternativer/typer aktiva i kroner (markedsverdier) og i prosent av de samlede midler til driftsformål. 100% av kommunens ledige likviditet er plassert i bank. Det foreligger ingen tidsbinding på plasseringene. Totalt hadde kommunen 258,3 mill. kr innestående i bank per Dette inkluderer midler innestående på egen skattetrekkskonto. Eksklusiv skattetrekksmidler hadde kommunen kr 225,8 mill. kr innestående på bank for å dekke utgifter til løpende drift. Med høy byggeaktivitet i perioder og store utbetalinger til ulike entreprenører, trenger kommunen omlag 150 millioner kroner for å dekke den løpende driften i den neste tre måneders perioden. Per 1. tertial har kommunen mer ledig likviditet enn det man trenger i den neste tre måneders perioden. Egne rentebetingelser sammenlignet med markedsrenter 100% av kommunes likviditet er plassert på bankkonto hos Nøtterøy Sparebank som er Nøtterøy kommune sin hovedbankforbindelse. Bankforbindelsen har vært ute på anbud i 1. tertial Ny hovedbankavtale har gitt kommunen bedre rentevilkår enn de vilkårene kommunen hadde for samme perode i fjor. Rente på innskudd per var 3,05% Rådmannens kommentarer knyttet til sammensetning, rentebetingelser/avkastning, vesentlige markedsendringer og endring i risikoeksponering. Kommunen har en relativt lav risikoeksponering da 100 % av kommunens likvider er plassert på kommunens bankkonto. Risikoen kunne vært ytterligere redusert dersom pengene hadde vært fordelt på flere banker. Nøtterøy Sparebank er en solid sparebank med en kapitaldekning utover kravet til kapitaldekning. Kommunen kan vurdere andre kortsiktige pengeplasseringer for den ledige likviditeten kommunen har etter nye låneopptak. Dette vil kunne gi kommunen noe ekstra avkastning utover rentevilkårene i bank. Rådmannens beskrivelse og vurdering av avvik mellom faktisk forvaltning og rammene i finansreglementet Kommunen har håndtert sine likvide midler innenfor retningslinjene satt i kommunens finansreglement. Investeringer Kommunens investeringsprosjekter administreres i det vesentlige fra teknisk sektor inkludert eiendomsforvaltingen. Avslutning av investeringsprosjekter Investeringsprosjekter under 5 mill. kroner kan ifølge gjeldende investeringsreglement formelt avsluttes som del av rådmannens tertialrapportering til kommunestyret. Oversikten under viser investeringsprosjekter som er avsluttet ved behandling i Fast Bygge- og Vedlikeholdskomité per 1. tertial 2013.

12 Objekt Prosjektbeskrivelse Totalt Totalt Regnskap Budsjett Mer/mindre Avvik Avsluttet regnskap budsjett /- forbruk % FBV Føynland barnehage - skifte ut sandfangkum og rør % feb Hjemsengveien 17 - rehabilitering avløpsrør % feb Oserød barnehage - oppgradering himlinger og HMS-tiltak % feb Hårkollhallen - oppgradering belysning % feb Berganveien 66 - oppbygging etter brann % feb Oserødmyra 3 - ventilasjonsanlegg % apr Herstad skole - sikring av trapperekkverk % apr Borgheim skole - takutbedring gymsal % apr Bjønnesåsen BBS - dørpumper og låssystemer % apr 8343 Mobilt vanntåkeanlegg % apr SUM større investeringsprosjekter Byggeprosjektene Kommunens eiendomsforvaltning er i 2012 ansvarlig for seks større byggeprosjekter. Prosjektene er i forskjellige stadier og krever prosjektledelsesressurser i noe ulik grad og omfang. Virksomheten har vakant byggelederstilling og en prosjektleder i gradert barselpermisjon og leier i dag inn ekstern kompetanse for å sikre fremdriften i prosjektene. Nedenfor følger en kort redegjørelse for byggeprosjektene. Teigar ny skole og idrettshall Den rettslige behandlingen av tvisten mellom byggherren og entreprenøren er i gang. Utfallet av saken vil være uvisst frem til domsavsigelse. Kommunen mottar juridiske bistand fra advokatfirma Torkildsen, Tennøe & Co. Det er satt av 6 mill. kroner til prosessen. Det er pr 1. tertial totalt påløpt 6,6 mill. kroner i utgifter. Ny barneskole Teie Den nye barneskolen på Teie ble overlevert kommunen til skolestart Enkelte arbeider på bygget er ikke ferdigstilt og kommunen holder igjen utbetalinger. Kommunen har i tillegg fakturert entreprenøren for tilleggsutgifter kommunen har hatt pga manglende ferdigstilling. Det er ventet at det endelige oppgjøret vil bli dekket innenfor bevilget budsjettramme. Helsehus på Smidsrød Byggingen av nytt helsehus på Smidsrød ble igangsatt januar Overlevringen av bygget er satt til Flytting av krysset i Smidsrødveien er vedtatt, men mangler finansiering. Det er forventet at prosjektet samlet vil overskride vedtatt budsjettramme med 1,5 mill. kroner. I 2012 ble det vedtatt å benytte 25 mill. kr fra disposisjonsfond som delfinansiering av Smidsrød Helsehus. Det er så langt benyttet 11 mill. kr dvs at det står 14 mill. kr ubenyttet på disposisjonsfondet som nå er på 16,9 mill. kr. I forbindelse med overgangen til å benytte KLP som pensjonsleverandør vil det i løpet av året bli innkrevd egenkapitalinnskudd på 20 mill. kr. Det er samtidig varslet om at det vil komme krav om fremtidige egenkapitalinnskudd. Det ikke er anledning til å lånefinansiere slike innbetalinger. Rådmannen foreslår derfor at disposisjonsfondet øremerkes til varslede egenkapitalinnskudd og at Helsehuset sluttfinansieres ved økt låneopptak. Dette beregnes nærmere i forbindelse med 2. tertialgjennomgang av regnskapet. Kjøp av nye boliger i Smidsrødveien er pr overført til Boligfornyingsprogrammet og finansiert med programmets lånemidler. Brattås skole

13 Byggingen av ny skole på Brattås ble igangsatt august Overlevering av bygget er satt til november Rammebevilgningen ble i forbindelse med budsjettet for 2013 satt til 86,6 mill. kroner. Prosjektet vil benytte store deler av midlene avsatt til uforutsett, jfr. k-sak 017/12. Sykehjem på Bjønnes Veidekke Entreprenør AS er valgt til totalentreprenør for utbyggingen av det nye sykehjemmet på Bjønnes. Rammebevilgningen for prosjektet er nå 230,9 mill. kroner. Så langt er kun 5,8 mill. kroner benyttet i prosjektet. Detaljprosjektering er i gang. Byggestart er satt til august 2013 og overlevering av bygget er ventet i begynnelsen av Teiehøyden nye barnehage På bakgrunn av forslag om lokalisering av ny barnehage på Teie på tomten for den gamle barneskolen, ble mulighetsstudie i gangsatt oktober Spørsmålet skal behandles politisk våren Den forestående anbudskonkurransen er avlyst. Igangsettelse og ferdigstillelse av barnehagen er pr i dag uviss. Innstallering av heis i Hjemsengveien 15 I forbindelse med omdisponering av bruken av bygningene på Gipø etter innflyttingen i Smidsrød Helsehus høsten 2013 er det foreslått å flytte brukere fra Hjemsengveien 9-13, Gipø Syd, til Hjemsengveien 15. Dette vil medføre behov for innstallering av heis i Hjemsengveien 15. Esitmert kostnad 1 mill. kr. Investeringen vurderes belastet Boligforyingsprogrammet. Konklusjon Rådmannen har gjennomgått regnskapet med alle virksomhetslederne og gjennomgangen viser at det er god kontroll. Det er allikevel behov for noen justeringer, blant annet for at budsjettet skal bli et bedre styringsdokument for virksomhetene. Resultatet at årets lønnsoppgjør er ikke klart. Det ligger an til en besparelse og noe av denne foreslås nå benyttet til å balansere budsjettet pr 1. tertial.

14 Budsjettjusteringer - 1. tertial 2013 Driftsbudsjettet Økt utgift/ Red. utgift/ red. inntekt økt inntekt Fellestjenester Annonseringsmidler Servicesenteret - annonsemidler til stillingskarusell Tb.no Sekretariatet - økt IKA eiertilskudd Sum Oppvekst- og kultursektor 211 Skole- og barnehagekontoret - annonseringsmidler Skolene - økning pensjonspremie Statens pensjonskasse Skolene - økning driftsbudsjett nytt skoleår 3 skoler Skolene - reduksjon 0,8 lærerårsverk nytt skoleår Ungdomsskolene - økt lærertetthet nytt skoleår - 9 lærerårsverk Skolehelsetjenesten - økning 0,15 årsverk helsesøster Føynland skole Skolehelsetjenesten og PP-tjenesten - refusjon for Husøyelever Private barnehager - økning minimumssats tilskudd fra august Private barnehager - reduksjon tilskuddsgrunnlag Private barnehager - økning med ca. 30 barn fra august Kommunale barnehager - økt besparelse endret barnehagestruktur Kommunale barnehager - reduksjon 0,55 årsverk barn med spes behov Samarbeidsavtale Aulerød barnehage Kulturskolen - gratis kulturskoletilbud 2. trinn - økning 0,32 årsverk Kulturskolen - gratis kulturskoletilbud - justering oppholdsbetaling sfo PP-tjenesten - endret samarbeidsavtale med Tjøme kommune PP-tjenesten - økning 0,55 årsverk Sum Helse- og sosialsektor Annonseringsmidler Besparelse driftstilskudd leger - overføres til ny legevirksomhet Økt tilskudd øyeblikkelig help døgnavlastning Budsjett til hverdagsrehabilitering Økt refusjon kostnadsrefusjon fra SIV tilknyttet LAR utdeling Utsatt konkurranseutsetting vaskeriet på Gipø Justering vikarbudsjett i Kirkeveien 270 (ressurskrevende tjeneste) Økt ressursbehov for å dekke innvilgede vedtakstimer i Oserødmyra Merinntekt driftstilskudd fysioterapauter Manglende finansiering ved økt antall sykehjemsplasser Sum Teknisk sektor Annonseringsmidler Sum Felles 900 Økt inntekt ressurskrevende brukere Amortisering av premieavvik Redusert avsetning til anslag lønnsoppgjør Økt rammetilskudd pga økte minimumssatser til private barnehager Sum Sum driftsbudsjettet

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune.

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 05.06.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 18:00 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985,

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

Stange kommune tertialrapport 2 2014 1 Stange kommune tertialrapport 2 2014 2 Innledning Regnskapet for 2013 ble avsluttet med et mindreforbruk på 28,8 mill kroner. Dette er 2,9 mill kroner mindre enn

Detaljer

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277 Arkivsak-dok. 14/00943-1 Saksbehandler Åge Aashamar Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato REGNSKAP 2013 Rådmannens innstilling 1. Det fremlagte driftsregnskap for 2013 og investeringsregnskap for

Detaljer

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 og HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 Grunnlag til politisk behandling Kommentardel I N N H O L D S F O R T E G N E L S E Side SAKSFREMLEGG - INNSTILLING... 1 RÅDMANNENS FELLESKOMMENTAR..

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER OG HOVEDTREKK... 7 2.1 Økonomiske utviklingstrekk... 7 2.2 Statsbudsjettet...

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail eller 7777 5500 (tast 1), eller 7777

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 Ullensaker rådhus Foto: Toril B Tonhaugen RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig 2 1 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

årsregnskap og årsberetning 2014

årsregnskap og årsberetning 2014 årsregnskap og årsberetning 2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Del I Årsberetning Innholdsfortegnelse... 1 Kommentarer til årsregnskapet... 3 Avdelingsregnskap... 16 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 14.11.2012 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 15:00 Forfall meldes til politisk sekretariat postmottak@notteroy.kommune.no

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 29.05.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 15.06.2010 Kl 18:00 på Haugestad Gruppemøter fra kl 16:30. Bespisning kl 17:30. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise.

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 21 Møtested: Formannsskapsalen Møtedato: 12.10.2011 Møtetid:

Detaljer

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018 Ettersynsperiode: 04.12.14 18.12.14 Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Innhold: Rådmannens forslag Budsjettskjemaer Formannskapets

Detaljer

Forfall meldes snarest mulig til fylkesordføreren v/ Randi Mykland randi.mykland@austagderfk.no

Forfall meldes snarest mulig til fylkesordføreren v/ Randi Mykland randi.mykland@austagderfk.no Møteinnkalling Utvalg: ADMU/fylkesvalgstyret/fylkesutvalget Møtested: 1615 Vegår, Fylkeshuset Dato: 31.05.2011 Tid: Administrasjonsutvalget: kl. 10:30 Fylkesvalgstyret: kl. 11:00 Fylkesutvalget: kl. 11:15

Detaljer

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2013/1589-17569/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 23.05.2013 Saksframlegg Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 STATLIGE FOKUSOMRÅDER...

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

16.1 Rammebetingelser

16.1 Rammebetingelser 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 2014 Økonomiplan 2014-2017 Formannskapets grunnlag 26.11.2013 Froland kommune Innhold Rådmannens kommentar...4 Politiske mål og prioriteringer...6 Forord... 6 Hovedmål... 6 Andre mål, prioriteringer og

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer