Forsyningssikkerhet for medisinsk utstyr i Helse Sør-Øst

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsyningssikkerhet for medisinsk utstyr i Helse Sør-Øst"

Transkript

1 Forsyningssikkerhet for medisinsk utstyr i Helse Sør-Øst - ROS- og beredskapsanalyse - Metode for beregning av beredskapslager

2 1 Sammendrag med anbefalinger Innledning Mål Omfang Grunnlagsdokumentasjon Begrep og uttrykk Dagens situasjon Prinsipper og lovkrav til beredskap Aktørbildet i forsyningsberedskap Forsyning av medisinsk utstyr i Helse Sør-Øst Forsyningsberedskap i dagens planverk Gjennomføring og metodikk Prosjektorganisering Metodikk Gjennomføring Resultater ROS-analyse Beredskapsanalysen Hendelser forsyningsberedskapen bør understøtte Sammenfallende tiltak identifisert i Forslag til metode for vurdering og beregning av beredskapslager Beredskapslager ved ekstraordinær økning i behov Beredskapslager for mulig forsyningssvikt Beredskapslager ved ekstraordinære forsyningsavbrudd og behovssituasjoner Konklusjon VEDLEGG 1. Vedlegg 1 Bidragsytere til prosjektet 2. Vedlegg 2 Avdekkede farer/trusler i forsyningskjeden med risikogradering 3. Vedlegg 3 Utfordringer knyttet til ulike dimensjonerende hendelser 4. Vedlegg 4 Beredskapsanalyse knyttet til dimensjonerende hendelser Side 2 av 52

3 1 Sammendrag med anbefalinger I denne rapporten gis en oversikt over nåsituasjonen mht forsyningssikkerhet og - beredskap for medisinsk utstyr i Helse Sør-Øst. Videre presenteres et oppdatert risikobilde for, og en oversikt over særskilte sårbarheter knyttet til, dagens forsyningskjede og beredskapsorganisering/ - planverk. Det gis anbefalinger om risikoreduserende tiltak som vil øke forsyningssikkerheten av medisinsk utstyr i Helse Sør-Øst både ved normaldrift og ved større hendelser. Det gis anbefalinger til videreutvikling av beredskapsorganisering- og planverk knyttet til forsyningsberedskap. Videre presenteres forslag til metoder for å avgjøre hvilke produkter som bør beredskapssikres, samt hvordan et beredskapslager skal beregnes. Nedenfor gis en oversikt over hovedfunnene i den gjennomførte analysen. I rapportens resultatdel og i vedlagte analyseskjemaer gis det en mer utfyllende vurdering av mulige årsaker og tilhørende anbefalte tiltak. Tabell 1.1 Hovedfunn og -tiltak Farer det er knyttet høy risiko til mht forsyningskjedens yteevne Forsyningssvikt knyttet til feil dimensjonering av prognoser / Ikke god nok styring av sikkerhetslager Sentrale tiltak - Prognosekvaliteten kan bedres ved å opprette en kanal for kommunikasjon av behovsendringer (fra HF og bakover i kjeden til HSØ nivå) - Hyppigere avstemming med HF ved differanse mellom forbruk og behovsprognose - Øke kompetansen innen lagerstyring. - Bedre kommunikasjon om endringer i bruksmønstre Forsyningssvikt grunnet ulike årsaker hos leverandør/ produsent Sentrale tiltak - Gjennomgang av dagens avtaler, inkludert definering av erstatningsforhold ved svikt i leveranse. Vurdere om leverandører skal ha tydeligere ansvar for å tilby erstatningsprodukter ved leveransesvikt der dette mangler i avtalene - Sikre at det er gode rutiner etablert mht å definere kriterier for og dimensjonering av sikkerhetslager for ulike produkter: Avklare behov for sikkerhetslager/bufferlager i tilfelle leveringssvikt fra leverandør både hvilke produkter, dimensjonering og plassering - Tydeliggjøre prosess og hvem som er ansvarlig for rasjonering internt på HF og ansvarlig for rasjonering mellom HF. - Tydeliggjøre ansvar og prosess fremskaffing av erstatningsprodukter. Benytte produktråd i diskusjon ang. erstatningsvarer. - Sørge for god kommunikasjon mht oppståtte avvik/ forberede en mulig mangelsituasjon. Etablere rutiner for varsling av feil som oppdages, og læring av oppståtte hendelser. Feilbestillinger Sentrale tiltak - Vurdere om det er tilstrekkelig personell med nøkkelkompetanse - Økt bruk av aktiv forsyningsløsninger ved HFene - Trenger et enhetlig artikkelregister og kontroll på masterdata. Side 3 av 52

4 - Vurdere om innkjøpssystemet eller prosesser for bestilling bør endres/styrkes - Aktiv bestilling, bestillerlister, fullmaktsstyring, opplæring - Konsolidering av systemer Feilleveranser fra Forsyningssenteret Sentrale tiltak - Opplæring og mer standardisering av prosesser. - Gjennomgang av rutiner rundt tilbakekalling, rutinefeil og løsning for hasteleveranser. - Vurdere om det er tilstrekkelig personell med nøkkelkompetanse - Oppfølging og prognosestyring Brann/ eksplosjon ved Forsyningssenteret Sentrale tiltak - Gjennomføre regelmessig risikovurdering rundt stoffkartoteket. - Avklare hvem som koordinerer bestillingene til leverandørene. - Trenger prioriteringsregler slik at sykehus uten lager får leveranser først. - Bring må etablere plan for å fremskaffe kapasitet ved et alternativt lager, og få opp leveransene igjen. Det må tas særskilt hensyn til behovet for etablering av sterilromløsning i en avvikssituasjon. - Oppbygging av lager tar tid, men det må legges plan for alternativ sourcing fra midlertidige og fast lagerløsning Særskilte sårbarheter Mange varer samlet på ett sted (HSØ FS) HSØ FSs beredskapsrolle er ikke tydelig definert Monopolsituasjon på vareleveranse; nasjonale avtaler med kun en leverandør på produkter som er unike for spesialisthelsetjenesten Uklart grensesnitt mellom regional helseberedskapsplan, HFs planverk og beredskap for forsyning av medisinsk utstyr Særskilt sårbarhet knyttet til de sykehus som ikke har sentrallager ved en hendelse som innebærer bortfall av HSØ FS Forsyningssenteret eller lengre nedetid i bestillingssystem Anbefalte tiltak -Vurdere å opprette alternativt lager, spesielt for sentrale produkter der risikoen knyttet til mangel er høy. -Oppdatere beredskapsplanverk mht hvordan bortfall av/svikt i/ nedetid ved HSØ FS skal håndteres, herunder rutine for hvem som skal overta lagerhold av varer som krever håndtering på sterillager ved bortfall av sterillager ved Forsyningssenteret Oppdatere beredskapsplanverk på grunnlag av anbefalinger i denne rapporten. HINAS gjennomfører anskaffelser med parallelle rammeavtaler eller geografisk tildeling. Oppdatere beredskapsplanverk på grunnlag av anbefalinger i denne rapporten. Sikre at planverket beskriver håndtering av slike situasjoner, vurdere lokalt beredskapslager av sentrale produkter Side 4 av 52

5 Det vises til rapporten og vedlegg for detaljer angående risikoer, sårbarheter og anbefalte tiltak. Ved arbeid med handlingsplaner mht risikoreduksjon og videreutvikling av beredskapsplanverk som følge av denne rapport bør hele rapporten og dennes vedlegg ses på samlet før tiltak prioriteres og besluttes. Rapporten er utarbeidet av PA Consulting Group AS (PA) og Safetec Nordic AS (Safetec) i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF. Side 5 av 52

6 2 Innledning Lov om Helsemessig og sosial beredskap av 23. juni 2000 (Helseberedskapsloven) og dertil hørende Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid, stiller krav til de regionale og lokale helseforetakene (HF) om å utarbeide beredskapsplaner for virksomheten. Videre stilles det krav til at virksomheten skal sørge for å ha tilfredsstillende sikkerhet for forsyning av viktig materiell og utstyr. Helse Sør-Øst RHF gjennomførte i 2006 en beredskapsanalyse som blant annet omfattet forsyningsberedskap av helsemateriell. Denne beredskapsanalysen ble gjennomført ved oppstarten av felles forsyningssenter (HSØ FS) i Helse Sør-Øst. Det ble i analyserapporten fremmet en del tiltak som skulle øke forsyningssikkerheten av helsemateriell i regionen. HSØ FS har nå vært i drift i underkant av sju år og det er behov for å gjennomføre en ny analyse av forsyningsberedskapen for medisinsk utstyr i Helse Sør-Øst. Gjennom HSØ FS er forsyningen av medisinsk utstyr i ferd med å sentraliseres og det legges i kommende strategiperiode for helseregionen opp til en ytterligere økning i volum levert via HSØ FS. På grunnlag av ovennevnte utlyste Helse Sør-Øst høsten 2013 konkurranse om bistand til å gjennomføre ROS- og beredskapsanalyse innen forsyningsberedskap helsemateriell. Konkurransen ble gjennomført som avrop på gjeldende rammeavtaler med leverandører innen innkjøp/ logistikk. PA ble tildelt oppdraget og har samarbeidet med Safetec i både planlegging, gjennomføring og rapportering. Safetec har vært underleverandør til PA, og har hatt ansvaret for faglig gjennomføring av ROS- og beredskapsanalysen, samt utarbeiding av forslag til metode for klassifisering av produkter mht kritikalitet. Hovedmål for oppdraget presenteres i rapportens kapittel 2. Kapittel 3 gir en bakgrunn for rapporten ved en beskrivelse av nå-situasjonen mht gjeldende lovverk, aktører og status for planverk i Helse Sør-Øst når det gjelder forsyningsberedskap for medisinsk utstyr. Kapittel 4 presenterer metodikk og gjennomføring av de ulike prosjektaktivitetene. Resultater fra ROS- og beredskapsanalysen presenteres i kapittel 0 med detaljer tilgjengelig i vedleggene 2, 3 og 4, til anvendelse ved gjennomføring av tiltak. Forslag til metode for klassifisering av produkter iht kritikalitet, samt metode for beregning av beredskapslager er gitt i kapittel 6. En kortfattet konklusjon gis i kapittel 7. En samlet oversikt over involvering av ulike aktører og deltakere i løpet av prosjektet er gitt i vedlegg 1 til rapporten. Vedleggene 2, 3 og 4 detaljerer resultatene av ROS- og beredskapsanalysen. 2.1 Mål Overordnet mål med oppdraget har vært å utarbeide et grunnlag for bedre forsyningssikkerhet for medisinsk utstyr i helseregionen, gjennom: å etablere et oppdatert risikobilde for forsyningen i Helse Sør-Øst, med tanke på: Side 6 av 52

7 o robusthet i varekjeden for å unngå forsyningssvikt ved normaldrift o utfordringer ulike typer hendelser venter å representere å definere tiltak som skal øke robustheten i forsyningskjeden i normaldrift å definere tiltak som skal gjøre forsyningskjeden mer forberedt på uønskede hendelser å bidra til risikoerkjennelse hos involverte aktører å gi en økt forståelse for risiko og sårbarheter i forsyningskjeden og for gjensidig avhengighet mellom aktørene i forsyningsberedskap økt samfunnssikkerhet og beredskap Denne rapporten beskriver anbefalinger som følger av gjennomførte analyser, og skal kunne benyttes som grunnlag for videre utvikling av forsyningssikkerheten for medisinsk utstyr i Helse Sør-Øst. Videre gis det i rapporten forslag til metode for henholdsvis klassifisering av ulike produkter mht kritikalitet og for beregning av beredskapslager. 2.2 Omfang Denne rapporten omfatter forsyningssikkerheten av medisinsk utstyr i Helse Sør- Øst. Med forsyningssikkerhet menes i denne sammenheng de risikoreduserende tiltak og den beredskap som skal legge til rette for at det ikke oppstår en mangelsituasjon i forsyningskjeden fra direkte leverandør til HSØ FS og/eller HF frem til mottak på HF. Rapporten omtaler på generelt grunnlag forhold som ligger i forsyningskjeden frem til og med leverandør på generelt grunnlag, men har ikke grunnlag til å påberope dybde eller fullstendighet på denne delen. Tilsvarende er internforsyningen fra mottak til sluttbruker i HFene omtalt på generelt grunnlag og detaljerer i all hovedsak ikke ulikheter mellom HFene. Iht utlyst konkurranse ble opprinnelig begrepet «helsemateriell» benyttet. Gjennom prosessen har begrepet blitt endret til «medisinsk utstyr». Årsaken til dette er at helsemateriell (ref. beredskapsanalyse utført i 2006) ikke er et begrep som er definert i gjeldende lovverk, i helsetjenesten generelt, eller i Helse Sør-Øst. Helsedirektoratet anbefaler å ta utgangspunkt i Forskrift for medisinsk utstyr mht. begrepsbruk og avgrensninger. Med medisinsk utstyr menes (jfr. Forskrift om medisinsk utstyr): «ethvert instrument, apparat, hjelpemiddel, materiale eller enhver annen gjenstand som brukes alene eller i kombinasjon, herunder nødvendig programvare, og som av produsenten er ment å skulle brukes på mennesker i den hensikt å: a) diagnostisere, forebygge, overvåke, behandle eller lindre sykdom, b) diagnostisere, overvåke, behandle, lindre eller kompensere for skade eller uførhet, c) undersøke, erstatte eller endre anatomien eller en fysiologisk prosess, d) forebygge svangerskap.» Som medisinsk utstyr regnes også et produkt som er tilbehør til, eller på annen måte inngår i bruken av medisinsk utstyr. Begrepet medisinsk utstyr er i denne rapporten primært ment tolket som medisinsk forbruksmateriell, dvs materiell som forbrukes i forbindelse med Side 7 av 52

8 pasientbehandling, inkludert materiell som forbrukes ved anvendelse av medisinsk teknisk utstyr. Det har medført at vi for denne rapportens formål har spisset begrepsbruken for medisinsk utstyr til å omfatte de punkter som følger av Tabell 2.1 Omfang og avgrensning av rapporten: Tabell 2.1 Omfang og avgrensning av rapporten Fokus for denne rapporten Hovedfokus for arbeidet Delvis inkludert* Ikke fokus for denne analysen Materiell og utstyr som benyttes ved sykehusene Medisinsk forbruksmateriell / helsemateriell Materiell som inngår i en etablert og kontinuerlig forsyningskjede og forbrukes i forbindelse med pasientbehandling, inkludert materiell som forbrukes ved anvendelse av medisinsk teknisk utstyr Gasser, ernæring og væsker Flytende væsker og gasser som anvendes i forbindelse med pasientbehandling Medisiner og medikamenter Medisiner og medikamenter som forbrukes i forbindelse med pasientbehandlingen Medisinsk teknisk utstyr Ethvert medisinsk utstyr som for å fungere er avhengig av en energikilde (strøm, lys, gass- eller væsketrykk) samt nødvendig tilbehør til slikt utstyr. Infrastruktur og drift Innsatsfaktorer som energi, drivstoff, bygninger, samt IT hardware og software Andre varer som ikke direkte inngår i behandlingen Mat og kantinedrift, innsatsfaktorer for vaskeri, blomster, etc. *De delene av dette sortimentet som leveres og administreres i regi av Sykehusapotekene er ikke vurdert i denne analysen da de håndteres gjennom Sykehusapotekenes egen beredskapsplan. Der det i løpet av analysen har fremkommet vesentlige risikoer/sårbarheter knyttet til annet enn medisinsk forbruksmateriell/helsemateriell er dette nevnt i rapporten. Det understrekes at denne rapporten ikke omfatter forsyningssikkerhet for alt materiell i Helse Sør-Øst, og at dette bør dekkes av en helhetlig vurdering av beredskap knyttet til kritisk infrastruktur (herunder tilgang på drivstoff, vann, strøm etc.). Kapittel 3.2 Aktørbildet i forsyningsberedskap omtaler hvilke aktører som har beredskapsansvaret for de mest kritiske eksterne innsatsfaktorene. Rapporten omhandler imidlertid hvordan hendelser knyttet til mangel på kritisk infrastruktur vil virke inn på forsyningskjeden for medisinsk utstyr, da beredskapen må dimensjoneres med hensyn til risikoen knyttet til slike hendelser. 2.3 Grunnlagsdokumentasjon Formalgrunnlaget for oppdraget finnes blant annet i: LOV Lov om helsemessig og sosial beredskap (Helseberedskapsloven) LOV Lov om medisinsk utstyr LOV Lov om helseforetak med mer (helseforetaksloven) LOV Spesialisthelsetjenesteloven Side 8 av 52

9 LOV Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) FOR Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. etter lov om helsemessig og sosial beredskap Overordnet nasjonal helse- og sosialberedskapsplan, HOD, v.1.0 fastsatt (Denne planen er under revidering) Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa, HOD, v.3.0 fastsatt (Denne planen er under revidering) St. meld 16 ( ) Beredskap mot pandemisk influensa Nasjonal legemiddelberedskap, strategi og plan, Helsedirektoratet, 05/2012 Gjeldende beredskapsplaner i Helse Sør Øst Kartlegging og evaluering av logistikkfunksjonen ved HFene i Helse Sør- Øst Helse Sør-Øst RHF, (Prosjekt Logistikk Helse Sør-Øst RHF, mai 2010) Legemiddelberedskap, veileder utarbeidet av Sykehusapotekene HF etter oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF, v 1.0, Beredskapsanalyse innen helse, Helse Øst RHF (Safetec), Forsyningsberedskap helsemateriell Delrapport Rev 01, oktober Begrep og uttrykk Tabell 2.2 Sentrale uttrykk og begrep benyttet i rapporten, eller viktige for å forstå rammer for beredskapsarbeid Tabell 2.2 Sentrale uttrykk og begrep Begrep Forklaring Beredskap Med beredskap forstås tiltak for å forebygge, begrense eller håndtere kriser og andre uønskede hendelser (NOU 2000:24 Et sårbart samfunn ). Beredskapslager Brukes i denne analysen som definisjon for lager som er rettet mot å gjøre virksomheten mer robust dersom en større sviktsituasjon eller alvorlig uønsket hendelse inntreffer Beredskapsplan En beredskapsplan er en beskrivelse av ansvar, myndighet, ledelses- og kommunikasjonslinjer, samt en samling av forberedte tiltak som kan settes i verk i en ekstraordinær situasjon. Beredskapsprinsippene I Norge legges beredskapsprinsippene ansvar, nærhet, likhet og samvirke til grunn for beredskapsforberedelser og krisehåndtering (St. meld nr 29 ( )): Ansvarsprinsippet: Den som har det daglige ansvaret har også ansvaret for nødvendige beredskapsforberedelser. Likhetsprinsippet: Den organisasjon man opererer med under kriser, skal i utgangspunktet være mest mulig lik den organisasjon man har til daglig. Nærhetsprinsippet: Kriser skal organisatorisk håndteres på lavest mulig nivå. Samvirkeprinsippet: Virksomheten har et selvstendig ansvar for å sikre et best mulig samvirke med relevante aktører og virksomheter i arbeidet med forebygging, beredskap og krisehåndtering. CBRNe-senteret Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNe-medisin. CBRNe-medisin Side 9 av 52

10 DSB FOR Forsyningsberedskap Forsyningssenteret (HSØ FS) Forsyningssikkerhet HDir HINAS HF omfatter særlig farlige kjemiske stoffer (Chemical), biologiske agens (Biological), radioaktiv stråling (Radiation), kjernefysisk stråling (Nuclear) og deres helseskadelige effekter. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Forskrift Planlagte og forberedte tiltak for å sikre at det er tilstrekkelig forsyningssikkerhet Helse Sør-Øst Forsyningssenter Virksomheten skal sørge for å ha tilfredsstillende sikkerhet for forsyning av viktig materiell, utstyr og legemidler (jfr. 8 i forskrift til helseberedskapsloven) Helsedirektoratet. Helseforetakenes innkjøpsservice Helseforetak. Organisatorisk enhet bestående av et eller flere sykehus, psykiatriske enheter og rusbehandlingstilbud. HOD Helse- og omsorgsdepartementet Kontinuitetsplanlegging Et strategisk og operasjonelt rammeverk som med vekt på proaktiv handling etablerer og implementerer økt robusthet i for eksempel en virksomhet, en verdikjede, en prosess etc. slik at oppgavene i større grad kan opprettholdes selv om den blir utsatt for ekstraordinære påkjenninger (ytre og indre). Krise og katastrofe Kritisk infrastruktur Kritisk samfunnsfunksjon Medisinsk utstyr Krise er en situasjon eller hendelse som går utover det en virksomhet normalt er i stand til å håndtere og som krever flere ressurser enn det som normalt er tilgjengelig i daglig drift, men som man har (beredskaps/krise-) planer og ressurser for hvordan takle. En katastrofe er en forverring av en krisesituasjon og vil medføre at det må foretas andre prioriteringer enn hva som normalt anses som forsvarlig.. De anlegg og systemer som er helt nødvendige for å opprettholde samfunnets kritiske funksjoner som igjen dekker samfunnets grunnleggende behov og befolkningens trygghetsfølelse. Eksempler er: elektrisk kraft, elektronisk kommunikasjon, vann og avløp transport, olje og gass, satellittbasert infrastruktur. De funksjoner som dekker samfunnets og befolkningens grunnleggende behov. Eksempler er: bank og finans, matforsyning, helse-, sosial- og trygdetjenester, politi, nød- og redningstjeneste, kriseledelse, Storting og Regjering, domstolene, forsvar, miljøovervåkning, renovasjon. Med medisinsk utstyr menes (jfr. lov om medisinsk utstyr) ethvert instrument, apparat, hjelpemiddel, materiale eller enhver annen gjenstand som brukes alene eller i kombinasjon, herunder nødvendig programvare, og som av produsenten er ment å skulle brukes på mennesker i den hensikt å: a) diagnostisere, forebygge, overvåke, behandle eller lindre sykdom, b) diagnostisere, overvåke, behandle, lindre eller kompensere for skade eller uførhet, c) undersøke, erstatte eller endre anatomien eller en fysiologisk prosess, d) forebygge svangerskap. Som medisinsk utstyr regnes også et produkt som er tilbehør til, eller på annen måte inngår i bruken av medisinsk utstyr. For avgrensning i dette prosjektet, se kap.2.2 Omfang Side 10 av 52

11 NRB Risiko Robusthet ROS-analyse Sanering Saneringsenheter Samfunnssikkerhet Sikkerhetslager Scenario Sårbarhet Nasjonalt risikobilde, utarbeides hvert år av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). NRB beskriver alvorlige og komplekse risikoforhold for det norske samfunnet og går på tvers av ansvarsområder og forvaltningsnivåer i samfunnet. For 2013 beskrives scenarioer innenfor 17 ulike risikoområder fordelt på følgende tre hovedkategorier; naturhendelser, store ulykker og tilsiktede handlinger. Nasjonalt risikobilde 2013 er benyttet som underlag for utarbeidelse av scenarioer for Helse Sør-Øst. Risiko er et uttrykk for den fare uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø eller materielle verdier. Risikoen uttrykkes ved sannsynligheten for og konsekvensene av de uønskede hendelsene. (Norsk Standard, NS 5814). Robusthet er det motsatte av sårbarhet. Robusthet er evnen til å fortsette å fungere som tiltenkt når et system/samfunn utsettes for ekstraordinære påkjenninger. Risiko- og sårbarhetsanalyse. Metode for systematisk gjennomgang av potensielle trusler med tanke på å avdekke virksomhetens risikoer og sårbarhet. Rensing av personer/pasienter som er utsatt for CBRNe-hendelser (farlige kjemiske stoffer, biologiske agens, radioaktiv stråling, kjernefysisk stråling), før medisinsk behandling eventuelt gis. Rensestasjon beregnet for pasienter utsatt for CBRNe-skade. Samfunnets evne til å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner og ivareta borgernes liv, helse og grunnleggende behov under ulike påkjenninger (St.meld.nr. nr 17 ( )). Lager som er etablert i virksomhetene for å fungere som en buffer ved normal variasjon i forbruk og leveranser av utstyr og materiell. Beskrivelser av tenkte uønskede hendelser/ tilstander. Benyttes som grunnlag for å utarbeide overordnede ROS-analyser, beredskapsplanverk og beredskapsøvelser. Sårbarhet er et uttrykk for de problemer et system får med å fungere når det utsettes for en uønsket hendelse, samt de problemer systemet får med å gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsen har inntruffet. Side 11 av 52

12 3 Dagens situasjon Dagens situasjon er beskrevet ut ifra tilgjengelig informasjon under prosjektets arbeid, dvs tidlig Prinsipper og lovkrav til beredskap Beredskapsprinsippene Som ramme for gjennomgang av status for forsyningssikkerhet og -beredskap, legges beredskapsprinsippene som beskrevet i Tabell 2.2 Sentrale uttrykk og begrep til grunn: Ansvar Likhet Nærhet Samvirke Beredskapsprinsippene er helt sentrale i all beredskapsplanlegging og forberedelser for norske offentlige aktører og virksomheter, herunder de regionale helseforetakene (RHF) og helseforetakene (HF). Prinsippene innebærer at det er virksomhetene selv som må ta ansvar for egne beredskapsforberedelser og gjennomføring av tiltak for sin del av tjenesteytelsen Lover, forskrifter og standarder Gjennom lov og forskrift stilles det krav til hvilken beredskap som skal etableres ved bl.a. RHF og HF. For å gi en oversikt over sentrale rammer gis i dette kapitlet en nærmere omtale av noen lover og forskrifter: Lov om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven) Loven pålegger regionale helseforetak å utarbeide beredskapsplan for de helse- og sosialtjenestene de skal sørge for tilbud av eller er ansvarlige for. Sykehus har en selvstendig planplikt. Plikten til å utarbeide beredskapsplan er også slått fast i spesialisthelsetjenesteloven. I lovene fastslås samtidig plikten til å samordne egen beredskapsplan med andre samarbeidende aktører. Helseberedskapslovens 2-1 og 2-2 angir virksomhetens plikt til lagring av nødvendig materiell og utstyr, jfr. forskriftenes 8. I lovens 2-1 lovfestes ansvarsprinsippet som prinsipp for beredskapsansvar og beredskapsarbeidet i helsetjenesten. Dette innebærer at de tjenester RHF og HF er pålagt gjennom lov å levere har de også ansvaret for å tilby i en beredskapssituasjon. Hvordan dette ansvaret ivaretas, skal fremgå av beredskapsplanverket. Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid Forskriften pålegger virksomheter med planplikt etter helseberedskapsloven å ha prosedyrer for å sikre nødvendig tjenesteytelse ved: Side 12 av 52

13 Interne og eksterne hendelser som vesentlig reduserer virksomhetens yteevne Eksterne hendelser som innebærer en ekstraordinær belastning på virksomheten og som kan kreve en generell omstilling av ordinær drift for å kunne øke kapasiteten. Beredskapsplanen skal baseres på risiko- og sårbarhetsanalyser. Virksomheten skal ha prosedyrer for operativ ledelse, informasjonsberedskap og samordning av planer. Virksomheten skal sørge for at personell som er tiltenkt oppgaver i beredskapsplanen er øvet og har nødvendig sikkerhetsutstyr og kompetanse. Det fremgår av merknader til forskrift om krav til beredskaplanlegging og beredskapsarbeid mv. 8 at Virksomheten må vurdere hva slags materiell og utstyr som vil være viktig ved en beredskapssituasjon. Virksomhetens ROS-analyse og kravet om å sørge for forsvarlige helsetjenester må ligge til grunn for vurderingen. Virksomheten må opparbeide en viss robusthet og bufferkapasitet når det gjelder forsyninger av helt nødvendige utstyr, materiell og legemidler, slik at de er i stand til å håndtere de krisesituasjoner som ROS-analysen viser kan inntreffe ( ) Det er viktig at virksomhetene legger inn beredskapsmessige betingelser i de avtaler de inngår om levering av slike og lignende tjenester (vår understrekning). Infusjons- og skyllevæsker, ernæring Krav til beredskapslager av væsker er gitt i rundskriv fra Statens Helsetilsyn ( ). Her fremgår det at kravet om 6 måneders stedlig lager av væsker kan reduseres fra 6 måneder til 2 måneder i de tre nordligste fylkene og 1 måned i øvrige fylker dersom det inngås forpliktende avtaler mellom HF og leverandør av ferdigvarer eller innsatsfaktorer i Norge. Beredskapskravet gjelder elektrolytter og karbohydrater i ATC-kode B05 plasmasubstitutter, infusjonsoppløsninger o.l. Det er ikke stilt krav til beredskapslagring av ernæring og dette er heller ikke regulert i leverandøravtalene. Ernæring distribueres i en rekke kanaler og i store volum til primærhelsetjenesten. Dette innebærer at tilgangen på varene generelt anses som god. Det anbefales derfor at helseforetakene vurderer denne typen produkter sammen med et eventuelt behov for beredskapsplaner for tilgang på øvrige næringsmidler. Rapporten drøfter ikke denne problemstillingen nærmere. 3.2 Aktørbildet i forsyningsberedskap Ansvar og roller som legger føringer for og påvirker forsyningsberedskapen i Helse Sør-Øst spenner over flere nivåer, organisasjoner og aktører. Figur 3.1 Overordnet aktørbilde i beredskapen gir en skjematisk oversikt over aktører som har en rolle eller et ansvar i den generelle beredskapen, mens Figur 3.2 Detaljering av aktører relevante for forsyning av medisinsk utstyr detaljerer aktørene som har en spesiell tilknytning til forsyning av medisinsk utstyr. Videre gis det en beskrivelse av sentrale aktører og deres roller. Side 13 av 52

14 Figur 3.1 Overordnet aktørbilde i beredskapen Figur 3.2 Detaljering av aktører relevante for forsyning av medisinsk utstyr Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har det overordnede ansvaret for hele helsesektoren, herunder: ansvar for å gi utfyllende forskrifter for å sikre helseberedskapen ansvar for samordning av helseberedskapstiltak med andre land overordnet nasjonalt ansvar HOD kan styre nasjonale ressurser i kritiske mangelsituasjoner. HOD kan også detaljstyre hvem som har ansvar for å gi ulike typer informasjon i nasjonale beredskapssituasjoner. Side 14 av 52

15 3.2.2 Helsedirektoratet Helsedirektoratet har en særskilt rolle ved kriser. Ansvar og oppgaver fremgår av Overordnet nasjonal helse- og sosialberedskapsplan. Helsedirektoratet (HDir) skal i all beredskapsvirksomhet overfor den samlede helse- og sosialtjeneste og forvaltning bidra til å sikre at samhandlingsbehovet blir ivaretatt, både i beredskapsplanlegging og i en krisesituasjon. HOD har ansvaret for gjennomføring av statlige beredskapstiltak knyttet til legemidler og medisinsk utstyr. Forvalter Smittevernloven med fullmakt til å beslutte at bl.a. RHF/HF skal utføre nærmere bestemte tjenester eller tiltak, samarbeide eller følge nærmere bestemte retningslinjer Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har fått i oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet å etablere et nasjonalt risikobilde som kan være et felles planleggingsgrunnlag på tvers av sektorene. Forsyningsberedskap for medisinsk utstyr må hensynta dette risikobildet Nasjonalt folkehelseinstitutt Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) har ansvar for: Etablering av Nasjonal beredskapsplan for influensaepidemier og andre smittsomme sykdommer Overvåking av den nasjonal epidemiologiske situasjonen Gi råd og veiledning til kommuner og HF ved håndtering av utbrudd av smittsomme sykdommer Varslingsberedskap ved pandemier Statens helsetilsyn Fører tilsyn med at helsetjenesten oppfyller kravene som er fastsatt i lover og forskrifter, bl.a. kravene i helseberedskapsloven Regionale helseforetak I tråd med ansvarsprinsippet og øvrige bestemmelser i helselovgivningen, legger Helse Sør-Øst RHF til grunn at de som regionalt helseforetak har det overordnede ansvar for spesialisthelsetjenestens beredskapsforberedelser og beredskapsarbeid. Tjenestene ytes gjennom helseforetakene (HF) og av private aktører med avtale. RHFene er ansvarlige for operativ krisehåndtering innenfor sitt område. Avdeling for innkjøp og logistikk i Helse Sør-Øst RHF er ansvarlig for styring av felles regional forsyningslogistikk. Helseforetakene har selv ansvar for forsyningslogistikken internt Helseforetakene i Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Helse Sør-Øst består av 10 helseforetak organisert innenfor 7 sykehusområder. Helseforetakene er selvstendige pliktsubjekt. Foretaksstyrene og ledelsen har dermed selvstendig ansvar for å følge opp alle lovkrav, etablere god virksomhetsstyring og foreta lukking av avvik. Side 15 av 52

16 Det enkelte HF har det daglige og operative ansvaret for at befolkningen har tilgang på nødvendige tjenester fra spesialisthelsetjenesten. HF som omfatter mer enn en institusjon har i tillegg: Overordnet ansvar for at den enkelte institusjon har gjort de nødvendige beredskapsforberedelser, herunder etablert planverk både for eksterne og interne kriser/katastrofer, og gitt tilstrekkelig øving og opplæring til sitt personell Overordnet ansvar for at institusjoner i samme HF har samordnet sine planverk Ansvar for etablering av en overgripende beredskapsplan som beskriver rollefordeling, varslingslinjer etc. innenfor det aktuelle helseforetaket Det forutsettes at beredskapsarbeidet samordnes og koordineres innenfor hvert sykehusområde. Samordning med de private sykehusene med driftsavtale skal inngå i beredskapsplanene for de respektive sykehusområdene. De private sykehusene er ikke omfattet av denne rapportens arbeid, men med unntak av forhold knyttet til HSØ FS, har de samme utfordringsbilde som HF Sykehuspartner Sykehuspartner utfører ikke-medisinske fellestjenester for foretakene innen Helse Sør-Øst. Samarbeidsform og grensesnitt i IKT krisesituasjoner mellom sykehuspartner og foretakene er beskrevet i regional IKT beredskapsplan Det er også utarbeidet en veileder for IKT-beredskap og kontinuitet i Helse Sør-Øst. Planen og veilederen er tilgjengelig på Sykehuspartner vil også kunne bistå HF i krise/beredskap ved at HFet anmoder Sykehuspartner om å iverksette beredskap. Innen området innkjøp og logistikk betjener Sykehuspartner følgende områder: Innkjøp anskaffelser -gjennomfører regionale konkurranser for anskaffelse av varer, tjenester og IKT. Innkjøp drift -utvikling av Innkjøpsportalen, drifting av varekatalogen Norkat, innhenting og distribusjon av leverandørstatistikk. Avtaleforvaltning -oppfølging og forvaltning av regionale avtaler i Helse Sør-Øst. Logistikk -forvaltningsansvaret for kontrakten om forsyningstjenester i Helse Sør-Øst samt ansvar for kontinuerlig forbedring av HSØ FS Helse Sør-Øst Forsyningssenter Helse Sør-Øst valgte i 2008 å regionalisere forsyningen av forbruksmateriell til Helse Sør-Øst forsyningssenter (HSØ FS). Helse Sør-Øst har i dag avtale med Posten Norge Bring om leveranse av forsyningstjenester. Avtalen mellom Helse Sør-Øst og Posten Norge Bring ble etablert i 2009 og løper frem til mars 2016 med ett års oppsigelsestid. Sykehuspartner er ansvarlig for forvaltning av kontrakten samt ansvar for kontinuerlig forbedring av Helse Sør-Øst Forsyningssenter. Tjenestene fra Bring inneholder: innkjøp av varer til lager lagerdrift, inkludert sterillager og kjølelager Side 16 av 52

17 håndtering og ekspedering av ordre fra helseforetakene transport av varer ut til helseforetakene regnskapsføring knyttet til drift og tjenesteproduksjon Målsettingen med forsyningssenteret er å sikre effektiv drift i stordriftskala, god økonomi og leveranser som møter HFenes forventninger og behov. God dialog mellom medisinsk faglig kompetanse og innkjøp og logistikk-kompetanse skal bidra til at HF og Helse Sør-Øst som helhet er godt forberedt beredskapsmessig. HSØ FS har beredskapstelefon 24 timer, 365 dager i året, og har garanterte leveringstider og en aktiv oppfølging av leveringskvalitet. HSØ FS holder sikkerhetslager for å opprettholde leveransekvalitet ved normale avvik i leveranser inn til HSØ FS fra leverandører/produsenter. Det er ikke etablert beredskapslager ved HSØ FS 1. Forslag til justering av HSØ FS sin rolle og ansvar i forhold til forsyningssikkerhet beskrives i eget kapittel, Forsyningssenterets beredskapsrolle. Helse Sør-Øst RHF eier alle kontraktsforhold med leverandørmarkedet og har stilt kapital til rådighet for tjenesten. Dette innebærer at foretaksgruppen eier lagerbeholdningen HINAS (Helseforetakenes innkjøpsservice AS) HINAS er ansvarlig for inngåelse og koordinering av nasjonale innkjøpsavtaler for alle HF. HINAS eies av de fire regionale helseforetakene og er organisert som et aksjeselskap. HINAS påvirker forsyningssikkerheten gjennom hvilke avtalevilkår de legger til grunn i nasjonale avtaler, og også gjennom hvordan de vektlegger leveransesikkerhet i vurderingen av leverandører/samlet leverandørbase Sykehusapotekene HF Sykehusapotekene har ansvaret for beredskap av legemidler og antidoter i Helse Sør-Øst. Sykehusapotekene har også ansvar for beredskap av infusjons- og skyllevæsker, Regionalt beredskapsutvalg Regionalt beredskapsutvalg (RBU) består av en representant fra hvert av sykehusområdene samt Sunnaas sykehus HF, Sykehusapotekene HF, Sykehuspartner og Helse Sør-Øst RHF. Utvalget har følgende mandat: Være et forum for erfaringsutveksling, samhandling og kompetanseutvikling Være et rådgivende utvalg for Helse Sør-Øst RHF innenfor beredskapsområdet Gi innspill før rullering av overordnet planverk (hovedberedskapsplan og delplaner) Bidra til øving av regionalt planverk 1 I forbindelse med varsling om en pandemi i 2009 ble det etablert et midlertidig beredskapslager ved HSØ FS for produkter anbefalt fra helsedirektoratet. Dette beredskapslageret ble i 2013 av fagdirektørmøtet i Helse Sør-Øst besluttet avviklet. Side 17 av 52

18 Bidra til samordning av planverk (mot HF/sykehus, fylkesmann, politi og brann) Arrangere regional beredskapskonferanse minimum 1 gang pr. år (med fokus på erfaringsutveksling, samordning og kompetanseutvikling) Ha oversikt og dialog med relevante nettverk og samarbeidsutvalg Utpeke arbeidsgrupper til spesielle tema eller prosjekter Utarbeide årlig melding og handlingsplan til Helse Sør-Øst RHF innen 1. februar Leverandører Leverandører kan ha ansvar for å sikre kontinuitet i forsyning av materiell, og kan ha ansvar for å holde eget beredskapslager hvis dette er spesifisert i innkjøpsavtalene. Begge disse punktene er kun unntaksvis del av innkjøpsavtalene direkte mot HF, og det er generelt ikke rom for sanksjoner mot leverandører som har dårlig leveransekvalitet. I logistikkbetingelsene for leverandører til HSØ FS kan det sanksjoneres mot leverandører som ikke har tilfredsstillende leveransekvalitet Produktrådene Helse Sør-Øst RHF har etablert ulike regionale produktråd, som skal gi faglige råd i forbindelse med planlegging og gjennomføring av innkjøpsprosesser. Rådene har gjennom sine samlede faglige anbefalinger en svært viktig funksjon. De regionale produktrådene skal bidra til å sikre standardisering av varer på tvers av foretaksgruppen og ivareta krav til bruksegenskaper og kvalitet. Rådene består i hovedsak av spesialsykepleiere og ledere på ulike fagområder, oppnevnt av HFene. Det er ikke etablert regionale produktråd innen alle varekategorier. - De regionale produktrådene har heller ikke per i dag en definert rolle eller ansvar for beredskap, men har en ekspertise som kan være relevant i forhold til å håndtere avbrudd i leveranser, behov for å finne alternativt produkt mv Eksterne forvaltere av infrastruktur Beredskap for ekstern kritisk infrastruktur er ikke en del av denne rapportens analyser. Ettersom bortfall av denne type infrastruktur er kritisk for HF, nevner vi likevel i dette kapittel kort de relevante ansvarsforhold. Det generelle ansvaret for sikkerheten i kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner beskrives på følgende måte i St.meld. nr. 22 ( ): «Ansvar for beskyttelse av kritisk infrastruktur ligger til eier eller operatør av infrastrukturen og følger sektoransvaret (ansvars- og nærhetsprinsippet)» «Alle offentlige myndigheter skal stille tydelige krav, føre effektive tilsyn og sikre god beredskap. Samtidig må den enkelte bedrift være bevisst sitt ansvar for sikkerheten. Den enkelte av oss har også et ansvar for å være forberedt på avbrudd i forsyningen av viktige tjenester og varer» Vann Vannforsyningen skjer i kommunal regi. Den offentlige myndigheten mht vannforsyning er fastlagt i flere lover og forskrifter. Drikkevannsforskriften (Forskrift om vannforsyning og drikkevann mm. fra 1. januar 1995), gitt av Sosial- Side 18 av 52

19 og helsedepartementet i medhold av kommunehelsetjenesteloven, næringsmiddelloven og lov om helsemessig beredskap presiserer myndighetsforholdene og kvalitetskravene innen vannforsyning. Kommunene er pålagt å føre tilsyn med vannverk og vannforsyningsanlegg, mens det er vannverkseier som er ansvarlig for forsyning av drikkevann i tilfredsstillende mengde og av tilfredsstillende kvalitet. Elektrisitet Statnett SF har systemansvar for strømforsyning i Norge, mens strømleverandør har ansvar for leveransen av elektrisitet til sluttbruker. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fører tilsyn med kraftforsyningssektoren. Beredskapsansvaret til kraftselskapene er gitt i beredskapsforskriften. Formålet med denne er å sikre at energiforsyningen opprettholdes, og at normal forsyning gjenopprettes på en effektiv og sikker måte etter ekstraordinære situasjoner. Drivstoff Norske myndigheter har gjennom lov og forskrift om beredskapslagring av petroleum pålagt produsenter og importører av petroleumsprodukter å holde beredskapslager tilsvarende 20 dagers normalforbruk i Norge. 3.3 Forsyning av medisinsk utstyr i Helse Sør-Øst HFene i Helse Sør-Øst er til dels ulikt organisert mht hvordan de får forsyning av varer til pasientbehandlingen ved sykehusene. Figur 3.3 Illustrativ fremstilling av forsyning av medisinsk utstyr i Helse Sør-Øst er en forenklet fremstilling av forsyningslinjer og lagerhold av medisinsk utstyr i Helse Sør-Øst. Den illustrerer hvordan helseforetakene får leveranser via Helse Sør-Øst Forsyningssenter og direkte fra leverandører. På sykehusene vil enkelte sykehus ha alle leveranser via et sentralt varemottak, mens andre sykehus har en blanding av leveranser via sentrale varemottak og leveranser direkte til avdelinger. Figur 3.3 Illustrativ fremstilling av forsyning av medisinsk utstyr i Helse Sør-Øst Side 19 av 52

20 3.3.1 Logistikkfunksjonen ved HF i Helse Sør-Øst Oppsummering fra Kartlegging og evaluering av logistikkfunksjonen ved HFene i Helse Sør- Øst RHF (Prosjekt Logistikk Helse Sør-Øst RHF, mai 2010). Prosess og driftsmodell Helseforetakene løser relativt like utfordringer i vareforsyningen på svært forskjellige måter. Internforsyningen ved HF arbeider ikke etter noen fast standard. Dette medfører stor variasjon i prosess og driftsmodell mellom ulike lokasjoner innenfor samme HF og mellom HF. Det er ingen åpenbare årsaker til manglende standardisering av håndtering av relativt like utfordringer. Mulighetene til å ta kontroll over verdikjeden er ikke utelukkende avhengig av infrastruktur og system. Klar og tydelig ledelse, med kompetanse og fokus på brukernes behov og kapasitet til å følge opp brukerne, er kanskje det viktigste for å oppnå kontroll over verdikjeden. System og infrastruktur Internforsyningens støttesystemer og infrastruktur er svært forskjellig. Det benyttes ulike innkjøps- og lagersystemer i Helse Sør-Øst, også internt i det enkelte HF. Det er stor variasjon i funksjonaliteten i de aktuelle systemene. Flere systemer vurderes som utdaterte av HF selv. Varekatalogene ved de ulike HF vedlikeholdes jevnlig, men det foretas sjelden gjennomgang av samtlige artikler. Fritekstbestillinger blir i liten grad fulgt opp systematisk. Med unntak av Akershus universitetssykehus HF, og planen for Sykehuset Østfold HF, opereres det med sentrallager til alle større lokasjoner. Organisering, rapportering og ledelse i HFene Ingen standard for organisering, rapportering og ledelse i internforsyningen. Helhetlig fokus på distribusjon fra bestilling til leveranse på avdeling er viktig for å oppnå kontroll over verdikjeden. Behov for økt ledelsesinvolvering og prioritering i internforsyningen. Lavt fokus på rapportering fra internforsyningen. Medfører store vanskeligheter med å få datauttrekk fra de ulike systemene. Strukturert forbedringsarbeid er lite utbredt Ulikheter i intern logistikk og organisering Intern organisering, roller og ansvarsfordeling ved hvert HF: Det er stor variasjon i hvordan innkjøp, logistikk, lagerstyring, bestilling og vareflyt er organisert internt ved hvert HF og sykehus. Dette gir forskjeller i ansvar, oppgaver og roller som for eksempel variasjon i: Hvem som har kompetanse og ansvar for å håndtere leveransesvikt, tilbakekall mm. Hvem som kan endre artikkel i bestillingssystemene dersom man opplever tilbakekall av en artikkel, eller endring i sortiment. Hvem som styrer lagernivåer og legger bestillinger. Hvem som beslutter om man skal ha beredskapslager (lagerhold ut over det som er nødvendig for å håndtere normalvariasjonen). Side 20 av 52

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012 12 VEILEDNING til forskrift om kommunal beredskapsplikt Februar 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-263-1 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Ny influensa A (H1N1) 2009. Gjennomgang av erfaringene i Norge

RAPPORT VEILEDNING. Ny influensa A (H1N1) 2009. Gjennomgang av erfaringene i Norge 10 RAPPORT VEILEDNING Ny influensa A (H1N1) 2009 Gjennomgang av erfaringene i Norge Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2010 ISBN: 978-82-7768-239-6 Opplag: 2. opplag Grafisk

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon

RAPPORT VEILEDNING. Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon 12 RAPPORT VEILEDNING Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-270-9 Grafisk produksjon:

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett. Versjon 1.0

Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett. Versjon 1.0 Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett Versjon 1.0 16. februar 2009 INNHOLD Sammendrag 1 Formål og metode...5 1.1 Formål med rapport...5 1.2 Leserveiledning...5 1.3 Arbeidsgruppen...6

Detaljer

www.pwc.no Øvre Romerike Overordnet regional risiko- og sårbarhetsanalyse August 2013 23. august 2013 Side 1 av 40

www.pwc.no Øvre Romerike Overordnet regional risiko- og sårbarhetsanalyse August 2013 23. august 2013 Side 1 av 40 www.pwc.no Øvre Romerike Overordnet regional risiko- og sårbarhetsanalyse August 2013 23. august 2013 Side 1 av 40 Øvre Romerike, regionalt samarbeid v / Tor Johan Ekkjestøl, Prosjektleder Beredskapsansvarlig,

Detaljer

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 2 Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 4 Innhold Forord 6 1 Innledning 8 1.1 Målgruppe 10 1.2 Bakgrunn 11 2 Sikkerhetsutfordringer og

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Teknologiskiftet i Telenors infrastruktur

RAPPORT VEILEDNING. Teknologiskiftet i Telenors infrastruktur 13 RAPPORT VEILEDNING Teknologiskiftet i Telenors infrastruktur Samfunnssikkerhets- og beredskaps - messige konsekvenser ved Telenors utfasing av PSTN og ISDN-teknologien og sanering av deler av kobbernettet

Detaljer

Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 2014 2017 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Oppland fylke

Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 2014 2017 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Oppland fylke Foto: NVE Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 04 07 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Oppland fylke Innhold Forord Sammendrag. Innledning...8.. Organisering av arbeidet med revisjon av planen...

Detaljer

Støtte og samarbeid. En beskrivelse av totalforsvaret i dag

Støtte og samarbeid. En beskrivelse av totalforsvaret i dag Støtte og samarbeid En beskrivelse av totalforsvaret i dag FOTO FORSIDEN: Torbjørn Kjosvold, Morten Hanche, Vetle Hallås, Torgeir Haugaard / Forsvarets Mediesenter FOTO BAKSIDEN: Simen Rudi / Hæren / Forsvarets

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap

Riksrevisjonens undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap Dokument 3:7 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer IS- 1810

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer IS- 1810 Helsedirektoratet.2 Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer IS- 1810 Høringsutkast for ekstern høring 03.11.14 Avdeling psykisk helse og rus 2014/2015 H e l s e d i r e k t

Detaljer

FylkesROS for Finnmark

FylkesROS for Finnmark FylkesROS for Finnmark RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR FINNMARK 2014-2017 Innholdsfortegnelse Forord... 3 1 Innledning... 4 1.1 Mål for FylkesROS i Finnmark... 4 1.2 Sentrale begreper... 4 1.3 Risikovurderinger

Detaljer

Nedre Glomma helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 2014

Nedre Glomma helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 2014 Nedre Glomma helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 2014 Rapporten inneholder: Arbeidsmetode Planlegging og oppstart Forutsetninger og avgrensinger Beskrivelse av analyseobjekt Hendelser

Detaljer

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 18 2012 R A P P O R T Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 ISBN:

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015 Saksnummer 50/2015 Saksansvarlig: Økonomisjef Stein Erik Breivikås Møtedato: 18.juni

Detaljer

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Internrevisjonsrapport Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Stjørdal, 1. juli 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat

Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat Difi rapport 2009:4 ISSN 1890-6583 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Evaluering av krisehåndteringen. hendelsene i Reg jeringskvartalet. 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder

RAPPORT VEILEDNING. Evaluering av krisehåndteringen. hendelsene i Reg jeringskvartalet. 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder 12 RAPPORT VEILEDNING Evaluering av krisehåndteringen etter hendelsene i Reg jeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune

Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune 1. utgave (behandlet politisk feb. 2014) 1 INNHOLD 1. Om ROS-analysen s. 3 1.1. Formål med «Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune» s. 3 1.2. Kjennetegn helhetlig

Detaljer

Norges offentlige utredninger 2000: 24. Utfordringer for sikkerhets- og beredskapsarbeidet i samfunnet

Norges offentlige utredninger 2000: 24. Utfordringer for sikkerhets- og beredskapsarbeidet i samfunnet Norges offentlige utredninger 2000: 24 Et sårbart samfunn Utfordringer for sikkerhets- og beredskapsarbeidet i samfunnet Innstilling fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 3. september 1999 Avgitt

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2006: 6

NOU Norges offentlige utredninger 2006: 6 NOU Norges offentlige utredninger 2006: 6 Når sikkerheten er viktigst Beskyttelse av landets kritiske infrastrukturer og kritiske samfunnsfunksjoner Innstilling fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013

Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013 Dokument 3-serien Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013 Dokument 3:2 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer