SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/4639

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/4639"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/4639 ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: 1. Det gjøres følgende budsjettendringer: Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon Konto Ansvar Funksjon Prosj Tekst Inntektsreduksjon Inntektsøkning Skatt Rammetilskudd Flyktningetilskudd Lønnsreserve Pensjonsreserve Beredskap Kvalifiseringsstønad Livsopphold Boutgifter Fosterhjemgodtgjørelse Utgiftsdekning fosterhjem Undervisning Rådmannen gis fullmakt til å budsjettjustere lønnsøkning ut på sektorene innenfor rammen av reserveposten for lønnsøkning. Det gis også fullmakt til å budsjettjustere pensjonsutgifter innenfor rammen av pensjonsreserven. 3. Omdømmekampanje Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon Konto Ansvar Funksjon Prosj Tekst Inntektsreduksjon Inntektsøkning Kommunikasjonstiltak Formannskapets disp.post % stilling overføres fra sentraladministrasjonen til kulturetaten. Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon Konto Ansvar Funksjon Prosj Tekst Inntektsreduksjon Inntektsøkning Fast lønn Pensjon Arbeidsgiveravgift Fast lønn Pensjon

2 Arbeidsgiveravgift Utgifter i forbindelse med nye dataløsninger Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon Konto Ansvar Funksjon Prosj Tekst Inntektsreduksjon Inntektsøkning Kjøp fra interkomm. (revisjon) Bruk av disposisjonsfond ( ) Info (elektroniske skjema) Bruk av disposisjonsfond ( ) Tilskudd psykolog Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon Konto Ansvar Funksjon Prosj Tekst Inntektsreduksjon Inntektsøkning Bruk av bundet fond Refusjon fra staten Følgende budsjettendringer gjennomføres for investeringsprosjekter innenfor kommunale formålsbygg: Utgiftsøkn Utgiftsred Konto Ansvar Funksjon Prosj Tekst Inntektsred Inntektsøkn Vifter ventilasjon rådhuset Arkivlokaler i kjeller rådhuset F Solavskjerming rådhuset Prosjektering fasader rådhuset F NMU strømforsyning klasserom F NMU vinduer og solavskjerming Buskerud skole - toaletter F Buskerud skole gesims gymsal F Rolighetsmoen bh. garasjer/utebod Psykiatribolig Geithus Geithusberga bofellesskap - kontor F Geithusberga, treningsboliger F Modumheimen kjøkken avd. 2 F og Frydenberg - sykesignalanlegg F GBD stue og kjøkken i u. etg F GBD kuldeanlegg kjølerom F Modumhallen lydplater/utlufting F Kontorplasser 4. etg og Lillebo F Udisponert reserve Prosjekter merket med F (ferdig) i kolonnen under status er fullfinansiert og utgår fra videre rapportering. Udisponert reserve benyttes for å fullfinansiere videre prosjekter.

3 Saksopplysninger: 1. Sammendrag Skatteveksten så langt i år har vært lav både i Modum og på landsbasis. Skatteutviklingen resten av året er usikker. Det foreslås å nedjustere skatt og rammetilskudd med 2,5 mill. kr basert på forutsetningene i revidert nasjonalbudsjett. Sektorene rapporterer samlet et merforbruk på 3,8 mill. kr. Strømleverandøren har imidlertid fortsatt problemer med elektronisk fakturautsending og strømregninger for to måneder er ikke med. Justert for strøm blir resultatet for sektorene 6 mill. kr dårligere enn budsjett. Det foreslås å tilføre sektorene 5,5 mill. kr. Budsjettendringene finansieres gjennom økt flyktningetilskudd og reduksjoner i lønns- og pensjonsreservene. Prognose netto driftsresultat Følgende budsjettendringer påvirker netto driftsresultat: K 103/13 Netto driftsresultat opprinnelig budsjett K 22/14 Bud: statsbudsjett F 4/14 Kraftfond: Merkenavnet "Vikersund" -30 F 23/14 Kraftfond: Modum næringsråd -150 F 24/14 Kraftfond: Sigd/Modum bygdeservice -4 F 41/14 Kraftfond: Eventyrsmak -100 K 39/14 Årsregnskap K 41/14 1. tert: interkontroll -180 K 41/14 1. tert: barnehage K 41/14 1. tert: dataprogram ressursstyring -300 UK Ungdommens kommunestyre -52 Ø-hjelp -615 Netto driftsresultat revidert budsjett Forslag til budsjettendringer som påvirker netto driftsresultat: Utgifter nye dataløsninger -200 Tilskudd psykolog 200 Netto driftsresultat etter foreslåtte budsjettendringer Budsjettert netto driftsresultat er 9,8 mill. kr. Utfordringer innen sektorene innebærer at det vil kreve god økonomistyring for å holde vedtatt budsjettrammer. Det er fortsatt stor usikkerhet rundt stor poster som skatteinntekter og pensjonskostnader.

4 2. Driftsregnskapet 2.1 Frie inntekter Frie inntekter Januar -august (tall i 1000 kr) Regnskap Årsbudsjett Regnskap Årsregnskap Skatt på inntekt og formue Andre skatteinntekter Eiendomsskatt Rammetilskudd ekskl innt.utj Inntektsutjevning Statstilskudd til flyktninger Andre generelle statstilskudd Sum frie disp inntekter Skatt/rammetilskudd Modum har ved utgangen av august en skattevekst på 1,78 %. På landsbasis var veksten 2,0 % mer enn samme periode i fjor. I revidert nasjonalbudsjett anslås skatteveksten til 3 %. Det er først når det endelige ligningsoppgjøret foreligger i oktober og korrigeringer av fordelingene mellom skattekreditorene kommer at man kan se hvordan den endelige skatteinngangen blir. Skatteutviklingen er altså usikker, men det foreslås å nedjustere skatt og rammetilskudd med 2,5 mill. kr basert på forutsetningene i revidert nasjonalbudsjett. Eiendomsskatt Begge terminer av eiendomsskatt er utfakturert og er i tråd med budsjett. Flyktningetilskudd I kommunestyresak 50/14 ble budsjettert tilskudd økt med 1,138 mill. kr til 16,238 mill. kr. Nye beregninger for tilskudd gir 18,8 mill. kr i integreringstilskudd. Budsjettert tilskudd foreslås økt med 1,15 mill. kr. 2.2 Finansinntekter/-utgifter

5 Finansinntekter/utgifter Januar - august (tall i 1000 kr) Regnskap Årsbudsjett Regnskap Årsregnskap Rentekostnader startlån Renterefusjon startlån Renteutgifter lån Avdrag Renteinntekter bank m.v Renter og utbytt kraft Netto finansutgifter For 2014 er det budsjettert med økt utbytte fra kraftselskap når kommunen nå ikke lenger bruker konsesjonskraft i kommunale bygg. I 2014 blir innskuddsrente kapitalisert hvert kvartal. Det er derfor bokført renteinntekter pr I 2013 ble rentene kapitalisert ved årsslutt. 2.3 Reserveposter Lønnsreserve/pensjonsreserve Lønnsreserven og pensjonsreserven er på til sammen 39 mill. kr. Så langt er kun sentralt lønnsoppgjør for kapittel 4 ferdigforhandlet. Dette gir følgende virkning for Modumkommune i 2014: Sentraladm Undervisning Helse og sosial Kultur Teknisk Sum Lokal pott for kapittel 4 er satt til 1 % av lønnsmassen. For Modum utgjør dette i overkant av 3 mill. kr. I tillegg skal det forhandles lokalt for kapittel 3 (ledere) og 5 (akademikere). Lønnsoppgjøret ligger an til å bli lavere enn forutsatt i statsbudsjettet. I revidert nasjonalbudsjett ble anslått lønnsvekst nedjustert fra 3,5 % til 3,3 %. Dette er i samsvar med resultatet fra forhandlingene i kapittel 4. Nye tall fra Klp viser også besparelser på pensjonssiden i forhold til det som lå til grunn for beregning av pensjonsreserven. Dette har i hovedsak sammenheng med god avkastning i selskapet, noe som har medført større tilbakeført overskudd. Det foreslås å redusere lønnsreserven med 4,38 mill. kr og pensjonsreserven med 2 mill. kr.

6 Formannskapets disposisjonspost Saksnr Beløp kr Budsjett K103/13 Overført fra Sum K61/13 Kulturminneplan F4/14 Vikersund hoppsenter - premieskap F4/14 Mengeni barneskole F13/14 "Da KORK kom til bygda" F Norges Veteranforbund Arbeiderpartiet 1. mai arrangement Forsvarsforeningen 8. mai arrangement K4/14 Barnevernsvakt Til disposisjon Omdømmekampanje I formannskapsmøtet i september ble det gitt fullmakt til å inngå kontrakt vedrørende markedskampanje for Modum kommune i perioden fra «KORK» sendes på TV i november 2014 og til Skiflyvningsrenn i Vikersundbakken i februar Kampanjen vil også profilere kommunens tomter til salgs. Anslått kostnad for kampanjen er kr og det foreslås at dette finansieres fra formannskapets disposisjonspost. 2.4 Sektorene Strømutgifter Strømleverandøren har fortsatt problemer med elektronisk fakturautsending. Strømutgifter for to måneder er derfor ikke regnskapsført. Sektorene rapporterer samlet et merforbruk på 3,8 mill. kr. Justert for strøm blir resultatet 6 mill. kr dårligere enn budsjett. Regnskap jan-aug Budsjett jan-aug Avvik Avvik strøm Res. justert for strøm Sentraladm Undervisning Helse og sosial Kultur Teknisk Sektorene

7 2.4.1 Sentraladministrasjonen Rapport pr funksjon Januar - august (tall i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap 100 POLITISK STYRING KONTROLL OG REVISJON ADMINISTRASJON FORVALTNINGSUTGIFTER I EIENDOMSFORVALTNINGEN DIVERSE FELLESUTGIFTER HELSE OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER ARBEIDSRETTEDE TILTAK I KOMMUNAL REGI TJENESTER UTENFOR ORDINÆRT KOMMUNALT ANSVARSOMRÅDE PLANSAKSBEHANDLING KOMMUNAL NÆRINGSVIRKSOMHET TILRETTELEGGING OG BISTAND FOR NÆRINGSLIVET FOREBYGGING AV BRANNER OG ANDRE ULYKKER DISTRIBUSJON AV VANN AVLØPSNETT/INNSAMLING AV AVLØPSVANN NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV DEN NORSKE KIRKE Driftsresultat Politisk styring Funksjonen har mindreforbruk som følge av endring av pensjonsordningen for ordfører. 110 Kontroll og revisjon Buskerud kommunerevisjon har i brev av 9. september orientert kontrollutvalget om ressursinnsatsen hittil i år og behovet for tilleggsmidler. Det vises til at årsoppgjørsrevisjonen har vært særlig ressurskrevende som følge av overgang til nytt økonomisystem og personellmessige forhold ved økonomiavdelingen. I brevet framkommer behov for tilleggsbevilgning på kr. Kontrollutvalget har oversendt brevet til rådmannen slik at det kan tas opp i kommunestyret i forbindelse med tertialrapporteringen. Det foreslås budsjettendring. Siden utgiftene har sammenheng med skifte av datasystem, foreslås finansiering fra fond «Ny EDB-plattform» ( ). 120 Administrasjon Skredhendelse i Strandgata medførte som rapportert ved 1. tertial ekstrakostnader til befaring og boring, samt innkvartering av evakuert familie. Etter det har kommunen hatt utgifter til stabilitetsberegninger, laboratorieanalyser og rapportering. Til sammen beløper dette seg til kr som foreslås inndekket fra reserveposter. På slutten av 2013 ble det overført 40 % stilling fra personalkontoret til servicetorget/dokumentsenteret. Dette var ikke innarbeidet i budsjettet for Det

8 foreslås derfor budsjettendring mellom sentraladministrasjonen og kultur nå som gjelder hele Beløpet som budsjettjusteres er kr. Rapport pr artgruppe Januar - august (tall i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Utgifter Lønn og sos.utg Varer og tjenester Tjenester erstatter egenprod Overføringer Inntekter Salgsinntekter Refusjoner Overføringer Driftsresultat Lønn - sykelønn Januar - august (tall i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap 10 FASTLØNN LØNN TIL VIKARER LØNN TIL EKSTRAHJELP OVERTIDSLØNN ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRINGSORDNINGER ARBEIDSGIVERAVGIFT SYKELØNNSREFUSJON Lønn - refusjoner

9 2.4.2 Undervisning Rapport pr funksjon Januar - august (tall i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap 100 POLITISK STYRING ADMINISTRASJON FORVALTNINGSUTGIFTER I EIENDOMSFORVALTNINGEN FØRSKOLE GRUNNSKOLE STYRKET TILBUD TIL FØRSKOLEBARN VOKSENOPPLÆRING SKOLEFRITIDSTILBUD FØRSKOLELOKALER OG SKYSS SKOLELOKALER SKOLESKYSS Driftsresultat Førskole Merforbruket er samlet på kr over periodisert budsjett. Dette skyldes barn som har barnehageplass i andre kommuner, som Modum plikter å betale for. Det er økte overføringer til private barnehager ( kr) og en lavere inntekt fra foreldrebetaling i kommunale barnehager. Det er også lavere inntekt for barn fra andre kommuner som har barnehageplass i Modum. I sak 41/14 tilførte kommunestyret sektoren kr. 202 Grunnskole Merforbruket er samlet på kr. Av dette utgjør økte utgifter til fosterhjemsplasserte skolebarn i andre kommuner kr. Det er et merforbruk på fastlønn på noen av skolene. Dette skyldes feil gjort under budsjettarbeidet, slik at Enger skole, Vikersund skole og Buskerud skole nå har et merforbruk på fastlønn. Det foreslås å tilføre sektoren kr. 211 Styrket tilbud til førskolebarn Merforbruket på kr skyldes økte utgifter til spesialpedagogiske tiltak i kommunale og private barnehager. Modum har fosterhjemsplasserte barn i andre kommuner, som har rett på spesialpedagogiske tiltak i barnehagen. Merutgifter her utgjør kr 213 Voksenopplæring Det er et mindreforbruk på kr. Dette skyldes refusjoner fra andre kommuner og statlige tilskudd som var budsjettert på 2013 som først ble inntektsført i Førskolelokaler og skyss Det er et mindreforbruk på førskolelokaler på kr som i all hovedsak skyldes lavere strømutgifter.

10 222 Skolelokaler Det er et mindreforbruk på skolelokaler på kr, som i all hovedsak skyldes lavere fyringsutgifter. Rapport pr artgruppe Januar - August (tall i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Utgifter Lønn og sos.utg Varer og tjenester Tjenester erstatter egenprod Overføringer Inntekter Salgsinntekter Refusjoner Overføringer Driftsresultat Det er et merforbruk på vikarer innenfor lønn og sosiale utgifter. Dette dekkes av økt sykelønnsrefusjon. Det er foretatt innkjøp av materiell og utstyr i forbindelse med oppstart av nytt skoleår, som går ut over periodisering Tjenester erstatter egenproduksjon har et merforbruk som skyldes i hovedsak fosterhjemplasserte grunnskoleelever, barn som går i barnehage i andre kommuner og overføringer til private barnehager Det er mindre inntekt på barnehage- og SFO-betaling, samlet på kr. Dette skyldes blant annet at flere barn enn forventet sluttet i perioden april-juni.

11 Lønn - sykelønn Januar - august (tall i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap 10 FASTLØNN LØNN TIL VIKARER LØNN TIL EKSTRAHJELP OVERTIDSLØNN ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRINGSORDNINGER ARBEIDSGIVERAVGIFT SYKELØNNSREFUSJON Lønn - refusjoner Vurdering Den økonomiske utviklingen går i hovedsak som planlagt. Utfordringene er spesielt økte utgifter til fosterhjemsplasserte elever i andre kommuner. Det er flere faktorer som medvirker til merforbruket i barnehagene. Driften i de kommunale barnehagene påvirker beregningen av tilskuddet til de private barnehagene. Ekstratildelingen til førskolebarn, har langt på vei, kompensert for det store merforbruket. Merforbruket på fastlønn grunnskole, skyldes feil gjort i budsjettarbeidet. Noen skoler har et mindreforbruk, og differansen er i underkant av 1 mill. kr. Merforbruket på totalt kr. blir forsøkt rettet opp med stram økonomistyring og månedlige rapporteringsmøter med rektorer og barnehagestyrere. Det vurderes å sette ledige stillinger i vakanse, og det spares på vikarutgifter. Det vurderes også om det skal innføres tiltak som begrenser innkjøp av varer og tjenester Helse/sosial

12 100 Politisk styring Administrasjon Forvaltningsutg. i eiendo Diverse fellesutgifter Forebygging, helsestasjon Annet forbyggende helsear Aktivisering eldre og fun Diagnose, behandling, reh Råd, veiledning og sosial Tibud til personer med ru Barnevernstjeneste Barneverntiltak i familie Barneverntiltak utenfor f Pleie, omsorg, hjelp i in Pleie, omsorg, hjelp i hj Medfinansiering samh ref Institusjonslokaler Introduksjonsordningen Kvalifiseringsordningen Økonomisk sosialhjelp Bistand til etablering av Tjenester utenfor ordin Driftsresultat Ved utgangen av august har helse og sosial et merforbruk på 4,863 mill. kr i forhold til periodisert budsjett. Utfordringene for etaten er utgifter til tjenester på NAV og barneverntjenesten Rapport pr artgruppe Januar - april (tall i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Utgifter Lønn og sos.utg Varer og tjenester Tjenester erstatter egenprod Overføringer Inntekter Salgsinntekter Refusjoner Overføringer Driftsresultat Overføringer er blant annet kostnader knyttet til økonomisk sosialhjelp og medfinansiering av samhandlingsreformen.

13 Etaten har fått 4,59 mill. kr mer i refusjoner enn periodisert budsjett. Det er blant annet sykelønnsrefusjon, øremerket tilskudd barnevernet og øremerket tilskudd til psykologer. Lønn - sykelønn Januar - april (tall i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap 10 Fast lønn med faste tillegg Vikarer Ekstrahjelp Overtid Annen lønn Lønn renhold Godgjørelse folkevalgte introduksjonordning/ kv. Stønd Pensjon/ gruppeliv Arbeidsgiveravgift Sykelønnsrefusjon Lønn - refusjoner Etaten totalt har et merforbruk på lønn minus sykelønnsrefusjon på 6,3 mill. kr. Noe av det skyldes fosterhjemsgodtgjørelser 1,83 mill. og introduksjonsordning/kvalifiseringsstønad 1,23 mill. Regnskapstall for 2. tertial viser at etaten har brukt kr mindre til vikarer enn samme periode i Samhandlingsreformen Medfinansieringsordningen viser et merforbruk på kroner. Dette skyldes oppgjørsregning for 2013 på og høyere a-kontobeløp pr mnd. Kommunen har hittil i år hatt to overliggerdøgn. Bemanningssentralen Leder av Bemanningssentralen er tilsatt, og begynner Det er lyst ut på nytt etter sykepleier og vernepleier til bemanningssentralen. Avdeling 2 og 3 ved Modumheimen, samt Skolegata er med i pilotprosjektet. Det lages en fremdriftsplan for implementering i resten av helse- og sosialetaten som har turnus. Bemanningssentralen vil hindre dyre løsninger, og dermed redusere bruk av overtid. Administrasjonen Viser en besparelse på kroner i hovedsak på lønnsområde. Det er foreslått omdisponering i hovedutvalgssak. Forebygging, helsestasjon/ Annet forbyggende helsearbeid Noe av mindreforbruket skyldes øremerket tilskudd til psykolog til helsestasjon og frisklivssentralen. I opprinnelig budsjett er det budsjettert med bruk av fond til psykolog. Dette tilskuddet er imidlertid regnskapsført i 2014 og ikke i 2013 som forutsatt i budsjettet. Det foreslås derfor budsjettendring. Diagnose, behandling og rehabilitering

14 Budsjett 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Regnskap 2014 pr.d. 4,9 mill 4,89 Legevakt 3,4 4,4 mill pr år Krisesenter 0,80,91 mill pr.år Overgr.mottak/Bris 0,330 0,500 mill pr.år Sum 4,59 5,8 mill Det har vært en økning i utgifter i forhold til Tilskudd Ø-hjelpsplasser dekker noe av merkostnadene til legevakta, ca kr. Institusjonslokaler Mindreforbruket har sammenheng med manglende strømfakturaer. Tun Modumheimen Tun Modumheimen har et merforbruk på til sammen 2, mill. Lønnsområdet viser et merforbruk 2,2 mill. på sykehjemsavdelingene. Resultatet bedres ved at lønn bemanningssentral ikke er igangsatt og tilskudd til dagsenter for demente. Ved 1.tertaialrapport ble avdelingene på Modumheimen tilført på lønnsområdet. Det er tilsatt to nye avdelingsledere på henholdsvis avdeling 2 og 3. Arbeidsområdet er fordelt med 40/60 administrativt og arbeid ute i avdeling. Det er store variasjoner i etterspørsel etter plasser. Det er 4 personer på venteliste på langtidsplass, disse har et heldøgnstilbud (ingen hjemmeboende). Ytterligere tre senger åpnes midlertidig på avdeling 4. Kostnad ved utvidelse av ytterligere tre senger er ca kr i perioden sept.-desember. Det foreslås i hovedutvalgssak at avdeling 4 blir tilført kr. Det er påbegynt en prosess for å utfase Åmot bofellesskap. Det vil være lite gunstig å opprettholde en redusert drift. Frydenberg Frydenberg har et merforbruk på kr. Ved 1.tertial ble Frydenberg tilført kr på grunn av stor pleietyngde på en enkeltbruker. Vikersund bo- og dagsenter VBD har et merforbruk på kr, i hovedsaker på lønnsområdet på den nye delen. Utfordringen er det høye sykefraværet. Utfordringen er størst på avdeling E med tunge ressurskrevende brukere. Aldersgruppen her er beboere i 50-årene, og denne brukergruppen kan derfor ikke gis et tilbud på sykehjem. VBD avdeling E foreslås tilført kr i hovedutvalgssak. Kjøkkenprosjekt Kjøkkenprosjektet viser en besparelse på kr. Dette er merinntekter på sykelønnsrefusjon og salg at mat. Kjøkkenprosjektet evalueres våren Kjøkkenprosjektet er i rute med plan om nedbemanningen i sammenheng med at

15 medarbeidere blir pensjonister. Prosjektet må få tid og mulighet til å få gjennomført planene og etter hvert høste gevinst av dette arbeidet. I hovedutvalgssak omdisponeres kr til andre virksomheter i etaten. Tun Geithus Ved 1.tertial ble det omdisponert kr innen tunet. Tunet viser samlet en besparelse hittil i år på kr. Sykelønnsrefusjon er kr mer enn budsjettert. Katfos aktivitetssenter viser et merforbruk på kr. Dette skyldes husleieutgifter. I hovedutvalgssak omdisponeres kr til andre virksomheter i etaten. Av dette overføres kr til husleie på Katfos. Tun funksjonshemmede Det er igangsatt interne flytteprosesser når det gjelder Stadionveien, Skolegata og Hovdeveien bofellesskap. Dette innebærer også en annen bruk av treningsboliger. Tun-modellen legger til rette for større fleksibilitet innenfor de ulike tun i etaten. Dette for å legge bedre til rette for drift, funksjon, hensikt, lovkrav, brukermedvirkning og kvalitet på tjenestene til bruker. En planlagt ny BPA ordning er i satt i gang fra Badeveien A Merforbruk på kr er i hovedsak på lønnsområde. Det er stor vakans på helgestillinger, som bl.a. har ført til overtid. Boligen har måtte bemanne opp ekstra dagvakt fra midten av april mandag-fredag på grunn av at bruker er for syk til å delta på arbeidssenter. Det er tilsatt ny leder fra midten av august. Badeveien C Viser et merforbruk på kr. Ekstra ressurser satt inn på grunn av bruker som ikke kunne benytte arbeidssenteret fra januar-august. Vikersund arbeidssenter Husleie påløper for lokaler ved Modum Industrier fra 3. kvartal. Dette utgjør ca kr for Vikersund arbeidssenter tilføres kr i hovedutvalgssak. Skolegata bofellesskap Viser et merforbruk på kr. Det ble i 1.tertial omdisponert kr til andre avdelinger innen Tun Funksjonshemmede. Skolegata har et høyt sykefravær, sykelønnsrefusjon hittil er kr høyere enn budsjett. Ekornstua avlastningshjem Ekornstua ble i 1.tertial tilført kr. Det har i løpet av sommer 2014 blitt innvilget vedtak om avlastning slik at det har vært nødvendig med ytterligere økning av bemanning. Ekornstuas assistenter bidrar for brukere som går på Rosthaug, samt at transport belastes Ekornstua. Det er gjort ulike tiltak, blant annet når det gjelder transport og å samle avlastning.

16 Stadionveien bofellesskap Merforbruk på kr på lønnsområdet. Hovdeveien bofellesskap Viser et merforbruk på kr i hovedsak på lønnsområdet. Hovdeveien har et stort sykefravær. Ekstra ressurser satt inn på grunn av bruker som ikke kunne benytte arbeidssenteret, og i tillegg ny bruker under 18 år som utløste behov for egen nattevakt. NAV Det er merforbruk på kvalifiseringsordningen med kr, og sosialstønad på 1,35 mill.kr. Det foreslås budsjettendring med 2 mill. kr. Modum ligger på topp i Buskerud når det gjelder mottakere av uførepensjon år, 11,2%.. Sist år har det blitt 27 flere, totalt 939 personer Mange med uførepensjon får supplerende sosialhjelp. Antall brukere på sosialhjelp er redusert med 20 i år, men kostnadene pr. bruker har blitt høyere. I juli var det 130 brukere over 25 år. I august var det 59 ungdom mellom år som fikk sosialhjelp. Det har hele tiden vært mellom 45 og 60. De ulike enkelttiltak gjennomgås med hensyn til effekt. Det er varslet tilsyn i desember på Kvalifiseringsordningen. Barneverntjenesten Barnverntjenesten har fått øremerket tilskudd til to stilinger, i tillegg til mer refusjon fra staten enn budsjett. Dette gjør at funksjon 244 viser et mindre forbruk på 1,5 mill. kr. Barneverntiltak i familien viser et merforbruk på kr, noe av dette skyldes kostnader knyttet til opphold i barne-/ungdomshjem. Regnskapstallene til barneverntiltak utenfor familien (barneverntjenesten) viser til et merforbruk på 2,2 mill. kr. Fosterhjemgodtgjørelse og utgiftsdekning fosterhjem viser til et merforbruk på hhv 1,8 mill. kr og kr i forhold til periodisert budsjett. Det foreslås budsjettendring med 2 mill. kr. Det er plassert 54 barn, antall plasserte barn har vært stabilt i BUF-etat endrer rutiner knyttet til refusjon for søskenplassering noe som medfører inntektstap for kommunen med opptil kr per måned ved søskenplasseringer Barneverntjenesten har hatt en stilling vakant 9 mnd i Ytterligere to stillinger som følge av nye øremerkede midler har vært vakant i henholdsvis 4 mnd (familieteam) og 7 mnd (undersøkelsesteam). I vakant stiling tilhørende familieteamet er det kjøpt foreldreveiledning på anbud med eksterne firma for å unngå plassering. Konsekvensen er at barneverntjenesten ikke har klart å overholde tidsfrister som gjelder undersøkelsessaker.

17 MODUM KOMMUNE* Antall meldinger Antall avsluttede undersøkelser Barn med hjelpetiltak Av disse; barn plassert frivillig utenfor hjemmet (feil i ( ) kilde?) Barn under omsorg/ plassert utenfor hjemmet (inkl. akuttvedtak) Antall barn i tiltak totalt Flyktningetjenesten Boliger for mindreårige flyktninger (funksjon 252) viser til et mindre forbruk på kr. Det skyldes i hovedsak redusering av bemanning og omlegging av tjenesten. Dette på bakgrunn av færre mindreårige flyktninger og en endring i finansieringsordningen, jf kommunestyresak 50/14. Når kostandene reduseres, vil også refusjonen fra staten reduseres. Introduksjonsordningen viser et merforbruk på kroner. Ordningen varierer etter hvilke gruppe flyktninger som blir bosatt i Modum. Vurdering Det er store utfordringer når det gjelder barn og unges oppvekstvilkår, økende behov for økonomisk sosialhjelp, og nye ressurskrevende brukere. Det arbeides kontinuerlig for å finne løsninger innenfor etatens økonomiske rammer og samtidig å ivareta innbyggernes behov. I hovedutvalgssak er det gjort rede for hvilke tiltak de ulike virksomhetene setter i gang for å begrense etatens merforbruk. Det foreslås å tilføre midler til økonomisk sosialhjelp og barnevern.

18 2.4.4 Kultur Rapport pr funksjon Januar - august (tall i 1000 Regnskap Budsjett Avvik Regnskap 100 POLITISK STYRING ADMINISTRASJON FORVALTNINGSUTGIFTER GRUNNSKOLE AKTIVITETSTILBUD BARN OG UNGE FOREBYGGING AKTIVISERING OG SERVICETJENESTER OVERFOR TJENESTER UTENFOR ORDINÆRT BIBLIOTEK KINO MUSÉER KUNSTFORMIDLING IDRETT OG TILSKUDD TIL ANDRES IDRETTSANLEGG KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG MUSIKK- OG KULTURSKOLER ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSKUDD KOMMUNALE KULTURBYGG Driftsresultat Kultursektoren et mindreforbruk på kr utgangen av andre tertial. Rapport pr funksjon Januar - august Utgifter Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester i egenproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunal Overføringsutgifter Inntekter Salgsinntekter Refusjoner Overføringsinntekter Driftsresultat

19 Lønn - sykelønn Januar - august Regnskap Budsjett Avvik Regnskap FASTLØNN LØNN TIL VIKARER LØNN TIL EKSTRAHJELP OVERTIDSLØNN ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPL ARBEIDSGIVERAVGIFT SYKELØNNSREFUSJON Lønn - refusjoner Det er merinntekter på kr. Årsaken til dette er økte billettinntekter og økte refusjoner. Økt billettsalg på Modum kino, Modum kulturhus og i Furumo svømmehall utgjør halvparten, resten er tilskudd/refusjoner (bibliotek, sykelønnsrefusjon og mva.). 120 Administrasjon Merforbruket har sammenheng med bemanningssituasjonen på servicetorget og innføring av nytt saksbehandlingssystem. Midler til ubesatt stilling som arkivleder er brukt til å lønne ekstern konsulent i forbindelse med innføringen av nytt saksbehandlingssystem. Det er i tillegg satt inn ekstra ressurser på servicetorget for å frigjøre leder i prosjektet for saksbehandlingssystem. Det foreslås overført midler til 40 % stilling fra sentraladministrasjonen. I tillegg foreslås midler til nye dataløsninger. 202 Grunnskole (Kulturelle skolesekk) Merforbruk på grunn av høyrere transportutgifter enn beregnet første semester. Det er ennå ikke utbetalt tippemidler for DKS i Aktivisering og servicetjenester (Frivilligsentralen) Frivilligsentralen har et mindreforbruk på kr. Årsaken er at husleie ikke er fullt ut betalt og noe mindre bruk av driftsmidler. 370 Bibliotek Merforbruk på grunn av utestående refusjoner hos samarbeidende kommuner. I tillegg er det noe økte driftsutgifter. Merutgiften vil bli dekket innenfor rammen og av samarbeidende kommuner. 373 Kino Filmtilbudet har vært godt årets to første tertial noe som har medført bra besøk og godt salg i kiosk. 380 Idrett Funksjonen har en samlet besparelse på kr. Av dette har drift på Furumo

20 svømmehall en besparelse på kr. Den vesentligste årsaken til dette positive driftsresultatet er økte inntekter og god økonomistyring og jevnt godt besøk. 381 Kommunale idrettsbygg Mindreforbruk ved Modumhallen ( kr) knyttes til faktura for strøm som ikke er mottatt og generelt noe mindre driftsutgifter enn forutsatt. Merforbruk drift Furumo svømmehall ( kr) knytter seg til kommunale avgifter. Det er betalt kr. i avgifter de to første tertial, vesentlig mer enn budsjettert. Årsaken er blant annet en lekkasje. 385 Andre kulturaktiviteter Det er hittil brukt kr på KORK-prosjektet kr er dekket inn ved bevilgning i formannskapssak 13/14. Modum kulturhus har et mindreforbruk på kr. Årsaken til dette er merinntekter på arrangement og refusjon sykepenger. Høy aktivitet høsten 2014 medfører at det ikke vil være besparelser i Vurdering: Det er alltid noe usikkert hvordan besøket blir i kulturhuset, kinoen og svømmehallen. Første og andre tertial har hatt besøk som ligger litt over budsjettert. Prognosene for siste tertial tilsier at vi når budsjettmålene. Bemanningssituasjonen i servicetorget er utfordrende. Med stort arbeidspress, mange oppgaver å løse, oppfølging av dokumentsenter og innføring av nytt saksbehandlingssystem har presset på ansatte vært stort. Viktig å sette fokus på organisering av fellestjenester videre framover. Sektoren har god økonomistyring og et driftsresultat som er i balanse ved utgangen av andre tertial. Samlet for året vil resultatet være i balanse Teknisk

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER OG HOVEDTREKK... 7 2.1 Økonomiske utviklingstrekk... 7 2.2 Statsbudsjettet...

Detaljer

Stange kommune tertialrapport 2 2014 1 Stange kommune tertialrapport 2 2014 2 Innledning Regnskapet for 2013 ble avsluttet med et mindreforbruk på 28,8 mill kroner. Dette er 2,9 mill kroner mindre enn

Detaljer

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277 Arkivsak-dok. 14/00943-1 Saksbehandler Åge Aashamar Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato REGNSKAP 2013 Rådmannens innstilling 1. Det fremlagte driftsregnskap for 2013 og investeringsregnskap for

Detaljer

Stokke kommune Årsrapport 2009 Årsregnskap 2009

Stokke kommune Årsrapport 2009 Årsregnskap 2009 Stokke kommune Årsrapport 2009 og Årsregnskap 2009 Stokke kommunestyre 14.06.2010 Stokke kommune 2 Årsrapport 2009 Innhold 1. Generelt 5 2. Toppledelse og stab 7 3. Grunnskolen 10 4. Familie og oppvekst

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer

Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015

Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015 Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015 Fremmet for politisk behandling den 8.11.2011 Utfordringer og status Verran kommune står foran oppgaver

Detaljer

REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5

REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 2. INVESTERINGSREGNSKAPET... 6 Skjema 2A 6 Skjema 2B - Investeringer i anleggsmidler

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

årsregnskap og årsberetning 2014

årsregnskap og årsberetning 2014 årsregnskap og årsberetning 2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Del I Årsberetning Innholdsfortegnelse... 1 Kommentarer til årsregnskapet... 3 Avdelingsregnskap... 16 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker.

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Måsøy kommune Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012 Side 2 av 45 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 INNLEDNING OG MÅL...

Detaljer

Årsmelding 2006. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no

Årsmelding 2006. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Årsmelding 2006 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 1. Forord... 5 2. Hovedtrekk i kommunens økonomiske situasjon... 7 2.1. Driftsregnskap... 7

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.10.2006 kl. 12.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

Budsjett 2005. Levanger kommune. Rådmannens forslag til formannskapets møte 22.november 2005 (rev. 01.12.04)

Budsjett 2005. Levanger kommune. Rådmannens forslag til formannskapets møte 22.november 2005 (rev. 01.12.04) Levanger kommune Rådmannens forslag til formannskapets møte 22.november (rev. 01.12.04) Levanger Kommune- rådmannens forslag til formannskapet 22.11. rev 01.12.04 - side 1 av 58 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2009 Tid: 16.00 Temamøte kl. 16.00 17.30: Kommunestyrets rolle som arbeidsgivere. Hva er viktig å vektlegge?

Detaljer

14 Tertialrapport nr. 2 1

14 Tertialrapport nr. 2 1 14 Tertialrapport nr. 2 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Rådmannens kommentarer... 3 2.1 Overordnet vurdering av status per 2. tertial 2014... 3 2.2 Nøkkeltall... 5 2.3 Tvistesaker... 9 3 Samfunn... 10 3.1

Detaljer

Stokke kommune. Årsrapport 2013. Rådmannen 2014

Stokke kommune. Årsrapport 2013. Rådmannen 2014 Stokke kommune Årsrapport 2013 og Årsregnskap 2013 Rådmannen 2014 1. Generelt! Om årsrapporten Årsrapport for kommunens virksomhet utarbeides i henhold til Kommunelovens 48 og reglement for Stokke formannskap.

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune.

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 05.06.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 18:00 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985,

Detaljer

Årsmelding 2009 Selbu kommune

Årsmelding 2009 Selbu kommune 2010/93-8 Årsmelding 2009 Selbu kommune Årsmelding 2009 Side 1 Innholdsfortegnelse FORORD... 3 KAP. 1 ÅRSBERETNINGEN...4 Politisk og administrativ organisering... 4 Driftsregnskapet... 11 Økonomisk vurdering...

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 2014 Økonomiplan 2014-2017 Formannskapets grunnlag 26.11.2013 Froland kommune Innhold Rådmannens kommentar...4 Politiske mål og prioriteringer...6 Forord... 6 Hovedmål... 6 Andre mål, prioriteringer og

Detaljer

Formannskapets forslag til

Formannskapets forslag til Formannskapets forslag til Budsjett for 2010 Behandlet av formannskapet i møte den 30.11. og 01.12.2009. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE...

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune M e l ø y k o m m u n e p l a n Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for INNHOLD Rådmannens kommentar 3 Årsr e g n s k a p o g å r s beretning 4 P o l i t i s k v i r k s o m h e t 1 7 H e l s e, m

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail eller 7777 5500 (tast 1), eller 7777

Detaljer

Budsjett 2015. Økonomiplan 2016-2018. Kommentardel

Budsjett 2015. Økonomiplan 2016-2018. Kommentardel Budsjett 2015 Økonomiplan 2016-2018 Kommentardel Røros 20.11.2014 Rådmann Budsjett 2015 Kommentardel Side 1 Innhold Generelt... 3 Budsjettprosessen... 4 Budsjettforutsetninger... 5 Befolkningsutvikling...

Detaljer

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2011

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2011 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2011 2. tertial 2011 1 Innholdsfortegnelse: Overordna styringskort side 3 Bruk av overtid side 4 Nærvær side 4 Planområde 1 Administrative fellestjenester side 5 Planområde

Detaljer