SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/4639

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/4639"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/4639 ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: 1. Det gjøres følgende budsjettendringer: Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon Konto Ansvar Funksjon Prosj Tekst Inntektsreduksjon Inntektsøkning Skatt Rammetilskudd Flyktningetilskudd Lønnsreserve Pensjonsreserve Beredskap Kvalifiseringsstønad Livsopphold Boutgifter Fosterhjemgodtgjørelse Utgiftsdekning fosterhjem Undervisning Rådmannen gis fullmakt til å budsjettjustere lønnsøkning ut på sektorene innenfor rammen av reserveposten for lønnsøkning. Det gis også fullmakt til å budsjettjustere pensjonsutgifter innenfor rammen av pensjonsreserven. 3. Omdømmekampanje Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon Konto Ansvar Funksjon Prosj Tekst Inntektsreduksjon Inntektsøkning Kommunikasjonstiltak Formannskapets disp.post % stilling overføres fra sentraladministrasjonen til kulturetaten. Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon Konto Ansvar Funksjon Prosj Tekst Inntektsreduksjon Inntektsøkning Fast lønn Pensjon Arbeidsgiveravgift Fast lønn Pensjon

2 Arbeidsgiveravgift Utgifter i forbindelse med nye dataløsninger Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon Konto Ansvar Funksjon Prosj Tekst Inntektsreduksjon Inntektsøkning Kjøp fra interkomm. (revisjon) Bruk av disposisjonsfond ( ) Info (elektroniske skjema) Bruk av disposisjonsfond ( ) Tilskudd psykolog Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon Konto Ansvar Funksjon Prosj Tekst Inntektsreduksjon Inntektsøkning Bruk av bundet fond Refusjon fra staten Følgende budsjettendringer gjennomføres for investeringsprosjekter innenfor kommunale formålsbygg: Utgiftsøkn Utgiftsred Konto Ansvar Funksjon Prosj Tekst Inntektsred Inntektsøkn Vifter ventilasjon rådhuset Arkivlokaler i kjeller rådhuset F Solavskjerming rådhuset Prosjektering fasader rådhuset F NMU strømforsyning klasserom F NMU vinduer og solavskjerming Buskerud skole - toaletter F Buskerud skole gesims gymsal F Rolighetsmoen bh. garasjer/utebod Psykiatribolig Geithus Geithusberga bofellesskap - kontor F Geithusberga, treningsboliger F Modumheimen kjøkken avd. 2 F og Frydenberg - sykesignalanlegg F GBD stue og kjøkken i u. etg F GBD kuldeanlegg kjølerom F Modumhallen lydplater/utlufting F Kontorplasser 4. etg og Lillebo F Udisponert reserve Prosjekter merket med F (ferdig) i kolonnen under status er fullfinansiert og utgår fra videre rapportering. Udisponert reserve benyttes for å fullfinansiere videre prosjekter.

3 Saksopplysninger: 1. Sammendrag Skatteveksten så langt i år har vært lav både i Modum og på landsbasis. Skatteutviklingen resten av året er usikker. Det foreslås å nedjustere skatt og rammetilskudd med 2,5 mill. kr basert på forutsetningene i revidert nasjonalbudsjett. Sektorene rapporterer samlet et merforbruk på 3,8 mill. kr. Strømleverandøren har imidlertid fortsatt problemer med elektronisk fakturautsending og strømregninger for to måneder er ikke med. Justert for strøm blir resultatet for sektorene 6 mill. kr dårligere enn budsjett. Det foreslås å tilføre sektorene 5,5 mill. kr. Budsjettendringene finansieres gjennom økt flyktningetilskudd og reduksjoner i lønns- og pensjonsreservene. Prognose netto driftsresultat Følgende budsjettendringer påvirker netto driftsresultat: K 103/13 Netto driftsresultat opprinnelig budsjett K 22/14 Bud: statsbudsjett F 4/14 Kraftfond: Merkenavnet "Vikersund" -30 F 23/14 Kraftfond: Modum næringsråd -150 F 24/14 Kraftfond: Sigd/Modum bygdeservice -4 F 41/14 Kraftfond: Eventyrsmak -100 K 39/14 Årsregnskap K 41/14 1. tert: interkontroll -180 K 41/14 1. tert: barnehage K 41/14 1. tert: dataprogram ressursstyring -300 UK Ungdommens kommunestyre -52 Ø-hjelp -615 Netto driftsresultat revidert budsjett Forslag til budsjettendringer som påvirker netto driftsresultat: Utgifter nye dataløsninger -200 Tilskudd psykolog 200 Netto driftsresultat etter foreslåtte budsjettendringer Budsjettert netto driftsresultat er 9,8 mill. kr. Utfordringer innen sektorene innebærer at det vil kreve god økonomistyring for å holde vedtatt budsjettrammer. Det er fortsatt stor usikkerhet rundt stor poster som skatteinntekter og pensjonskostnader.

4 2. Driftsregnskapet 2.1 Frie inntekter Frie inntekter Januar -august (tall i 1000 kr) Regnskap Årsbudsjett Regnskap Årsregnskap Skatt på inntekt og formue Andre skatteinntekter Eiendomsskatt Rammetilskudd ekskl innt.utj Inntektsutjevning Statstilskudd til flyktninger Andre generelle statstilskudd Sum frie disp inntekter Skatt/rammetilskudd Modum har ved utgangen av august en skattevekst på 1,78 %. På landsbasis var veksten 2,0 % mer enn samme periode i fjor. I revidert nasjonalbudsjett anslås skatteveksten til 3 %. Det er først når det endelige ligningsoppgjøret foreligger i oktober og korrigeringer av fordelingene mellom skattekreditorene kommer at man kan se hvordan den endelige skatteinngangen blir. Skatteutviklingen er altså usikker, men det foreslås å nedjustere skatt og rammetilskudd med 2,5 mill. kr basert på forutsetningene i revidert nasjonalbudsjett. Eiendomsskatt Begge terminer av eiendomsskatt er utfakturert og er i tråd med budsjett. Flyktningetilskudd I kommunestyresak 50/14 ble budsjettert tilskudd økt med 1,138 mill. kr til 16,238 mill. kr. Nye beregninger for tilskudd gir 18,8 mill. kr i integreringstilskudd. Budsjettert tilskudd foreslås økt med 1,15 mill. kr. 2.2 Finansinntekter/-utgifter

5 Finansinntekter/utgifter Januar - august (tall i 1000 kr) Regnskap Årsbudsjett Regnskap Årsregnskap Rentekostnader startlån Renterefusjon startlån Renteutgifter lån Avdrag Renteinntekter bank m.v Renter og utbytt kraft Netto finansutgifter For 2014 er det budsjettert med økt utbytte fra kraftselskap når kommunen nå ikke lenger bruker konsesjonskraft i kommunale bygg. I 2014 blir innskuddsrente kapitalisert hvert kvartal. Det er derfor bokført renteinntekter pr I 2013 ble rentene kapitalisert ved årsslutt. 2.3 Reserveposter Lønnsreserve/pensjonsreserve Lønnsreserven og pensjonsreserven er på til sammen 39 mill. kr. Så langt er kun sentralt lønnsoppgjør for kapittel 4 ferdigforhandlet. Dette gir følgende virkning for Modumkommune i 2014: Sentraladm Undervisning Helse og sosial Kultur Teknisk Sum Lokal pott for kapittel 4 er satt til 1 % av lønnsmassen. For Modum utgjør dette i overkant av 3 mill. kr. I tillegg skal det forhandles lokalt for kapittel 3 (ledere) og 5 (akademikere). Lønnsoppgjøret ligger an til å bli lavere enn forutsatt i statsbudsjettet. I revidert nasjonalbudsjett ble anslått lønnsvekst nedjustert fra 3,5 % til 3,3 %. Dette er i samsvar med resultatet fra forhandlingene i kapittel 4. Nye tall fra Klp viser også besparelser på pensjonssiden i forhold til det som lå til grunn for beregning av pensjonsreserven. Dette har i hovedsak sammenheng med god avkastning i selskapet, noe som har medført større tilbakeført overskudd. Det foreslås å redusere lønnsreserven med 4,38 mill. kr og pensjonsreserven med 2 mill. kr.

6 Formannskapets disposisjonspost Saksnr Beløp kr Budsjett K103/13 Overført fra Sum K61/13 Kulturminneplan F4/14 Vikersund hoppsenter - premieskap F4/14 Mengeni barneskole F13/14 "Da KORK kom til bygda" F Norges Veteranforbund Arbeiderpartiet 1. mai arrangement Forsvarsforeningen 8. mai arrangement K4/14 Barnevernsvakt Til disposisjon Omdømmekampanje I formannskapsmøtet i september ble det gitt fullmakt til å inngå kontrakt vedrørende markedskampanje for Modum kommune i perioden fra «KORK» sendes på TV i november 2014 og til Skiflyvningsrenn i Vikersundbakken i februar Kampanjen vil også profilere kommunens tomter til salgs. Anslått kostnad for kampanjen er kr og det foreslås at dette finansieres fra formannskapets disposisjonspost. 2.4 Sektorene Strømutgifter Strømleverandøren har fortsatt problemer med elektronisk fakturautsending. Strømutgifter for to måneder er derfor ikke regnskapsført. Sektorene rapporterer samlet et merforbruk på 3,8 mill. kr. Justert for strøm blir resultatet 6 mill. kr dårligere enn budsjett. Regnskap jan-aug Budsjett jan-aug Avvik Avvik strøm Res. justert for strøm Sentraladm Undervisning Helse og sosial Kultur Teknisk Sektorene

7 2.4.1 Sentraladministrasjonen Rapport pr funksjon Januar - august (tall i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap 100 POLITISK STYRING KONTROLL OG REVISJON ADMINISTRASJON FORVALTNINGSUTGIFTER I EIENDOMSFORVALTNINGEN DIVERSE FELLESUTGIFTER HELSE OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER ARBEIDSRETTEDE TILTAK I KOMMUNAL REGI TJENESTER UTENFOR ORDINÆRT KOMMUNALT ANSVARSOMRÅDE PLANSAKSBEHANDLING KOMMUNAL NÆRINGSVIRKSOMHET TILRETTELEGGING OG BISTAND FOR NÆRINGSLIVET FOREBYGGING AV BRANNER OG ANDRE ULYKKER DISTRIBUSJON AV VANN AVLØPSNETT/INNSAMLING AV AVLØPSVANN NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV DEN NORSKE KIRKE Driftsresultat Politisk styring Funksjonen har mindreforbruk som følge av endring av pensjonsordningen for ordfører. 110 Kontroll og revisjon Buskerud kommunerevisjon har i brev av 9. september orientert kontrollutvalget om ressursinnsatsen hittil i år og behovet for tilleggsmidler. Det vises til at årsoppgjørsrevisjonen har vært særlig ressurskrevende som følge av overgang til nytt økonomisystem og personellmessige forhold ved økonomiavdelingen. I brevet framkommer behov for tilleggsbevilgning på kr. Kontrollutvalget har oversendt brevet til rådmannen slik at det kan tas opp i kommunestyret i forbindelse med tertialrapporteringen. Det foreslås budsjettendring. Siden utgiftene har sammenheng med skifte av datasystem, foreslås finansiering fra fond «Ny EDB-plattform» ( ). 120 Administrasjon Skredhendelse i Strandgata medførte som rapportert ved 1. tertial ekstrakostnader til befaring og boring, samt innkvartering av evakuert familie. Etter det har kommunen hatt utgifter til stabilitetsberegninger, laboratorieanalyser og rapportering. Til sammen beløper dette seg til kr som foreslås inndekket fra reserveposter. På slutten av 2013 ble det overført 40 % stilling fra personalkontoret til servicetorget/dokumentsenteret. Dette var ikke innarbeidet i budsjettet for Det

8 foreslås derfor budsjettendring mellom sentraladministrasjonen og kultur nå som gjelder hele Beløpet som budsjettjusteres er kr. Rapport pr artgruppe Januar - august (tall i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Utgifter Lønn og sos.utg Varer og tjenester Tjenester erstatter egenprod Overføringer Inntekter Salgsinntekter Refusjoner Overføringer Driftsresultat Lønn - sykelønn Januar - august (tall i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap 10 FASTLØNN LØNN TIL VIKARER LØNN TIL EKSTRAHJELP OVERTIDSLØNN ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRINGSORDNINGER ARBEIDSGIVERAVGIFT SYKELØNNSREFUSJON Lønn - refusjoner

9 2.4.2 Undervisning Rapport pr funksjon Januar - august (tall i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap 100 POLITISK STYRING ADMINISTRASJON FORVALTNINGSUTGIFTER I EIENDOMSFORVALTNINGEN FØRSKOLE GRUNNSKOLE STYRKET TILBUD TIL FØRSKOLEBARN VOKSENOPPLÆRING SKOLEFRITIDSTILBUD FØRSKOLELOKALER OG SKYSS SKOLELOKALER SKOLESKYSS Driftsresultat Førskole Merforbruket er samlet på kr over periodisert budsjett. Dette skyldes barn som har barnehageplass i andre kommuner, som Modum plikter å betale for. Det er økte overføringer til private barnehager ( kr) og en lavere inntekt fra foreldrebetaling i kommunale barnehager. Det er også lavere inntekt for barn fra andre kommuner som har barnehageplass i Modum. I sak 41/14 tilførte kommunestyret sektoren kr. 202 Grunnskole Merforbruket er samlet på kr. Av dette utgjør økte utgifter til fosterhjemsplasserte skolebarn i andre kommuner kr. Det er et merforbruk på fastlønn på noen av skolene. Dette skyldes feil gjort under budsjettarbeidet, slik at Enger skole, Vikersund skole og Buskerud skole nå har et merforbruk på fastlønn. Det foreslås å tilføre sektoren kr. 211 Styrket tilbud til førskolebarn Merforbruket på kr skyldes økte utgifter til spesialpedagogiske tiltak i kommunale og private barnehager. Modum har fosterhjemsplasserte barn i andre kommuner, som har rett på spesialpedagogiske tiltak i barnehagen. Merutgifter her utgjør kr 213 Voksenopplæring Det er et mindreforbruk på kr. Dette skyldes refusjoner fra andre kommuner og statlige tilskudd som var budsjettert på 2013 som først ble inntektsført i Førskolelokaler og skyss Det er et mindreforbruk på førskolelokaler på kr som i all hovedsak skyldes lavere strømutgifter.

10 222 Skolelokaler Det er et mindreforbruk på skolelokaler på kr, som i all hovedsak skyldes lavere fyringsutgifter. Rapport pr artgruppe Januar - August (tall i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Utgifter Lønn og sos.utg Varer og tjenester Tjenester erstatter egenprod Overføringer Inntekter Salgsinntekter Refusjoner Overføringer Driftsresultat Det er et merforbruk på vikarer innenfor lønn og sosiale utgifter. Dette dekkes av økt sykelønnsrefusjon. Det er foretatt innkjøp av materiell og utstyr i forbindelse med oppstart av nytt skoleår, som går ut over periodisering Tjenester erstatter egenproduksjon har et merforbruk som skyldes i hovedsak fosterhjemplasserte grunnskoleelever, barn som går i barnehage i andre kommuner og overføringer til private barnehager Det er mindre inntekt på barnehage- og SFO-betaling, samlet på kr. Dette skyldes blant annet at flere barn enn forventet sluttet i perioden april-juni.

11 Lønn - sykelønn Januar - august (tall i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap 10 FASTLØNN LØNN TIL VIKARER LØNN TIL EKSTRAHJELP OVERTIDSLØNN ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRINGSORDNINGER ARBEIDSGIVERAVGIFT SYKELØNNSREFUSJON Lønn - refusjoner Vurdering Den økonomiske utviklingen går i hovedsak som planlagt. Utfordringene er spesielt økte utgifter til fosterhjemsplasserte elever i andre kommuner. Det er flere faktorer som medvirker til merforbruket i barnehagene. Driften i de kommunale barnehagene påvirker beregningen av tilskuddet til de private barnehagene. Ekstratildelingen til førskolebarn, har langt på vei, kompensert for det store merforbruket. Merforbruket på fastlønn grunnskole, skyldes feil gjort i budsjettarbeidet. Noen skoler har et mindreforbruk, og differansen er i underkant av 1 mill. kr. Merforbruket på totalt kr. blir forsøkt rettet opp med stram økonomistyring og månedlige rapporteringsmøter med rektorer og barnehagestyrere. Det vurderes å sette ledige stillinger i vakanse, og det spares på vikarutgifter. Det vurderes også om det skal innføres tiltak som begrenser innkjøp av varer og tjenester Helse/sosial

12 100 Politisk styring Administrasjon Forvaltningsutg. i eiendo Diverse fellesutgifter Forebygging, helsestasjon Annet forbyggende helsear Aktivisering eldre og fun Diagnose, behandling, reh Råd, veiledning og sosial Tibud til personer med ru Barnevernstjeneste Barneverntiltak i familie Barneverntiltak utenfor f Pleie, omsorg, hjelp i in Pleie, omsorg, hjelp i hj Medfinansiering samh ref Institusjonslokaler Introduksjonsordningen Kvalifiseringsordningen Økonomisk sosialhjelp Bistand til etablering av Tjenester utenfor ordin Driftsresultat Ved utgangen av august har helse og sosial et merforbruk på 4,863 mill. kr i forhold til periodisert budsjett. Utfordringene for etaten er utgifter til tjenester på NAV og barneverntjenesten Rapport pr artgruppe Januar - april (tall i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Utgifter Lønn og sos.utg Varer og tjenester Tjenester erstatter egenprod Overføringer Inntekter Salgsinntekter Refusjoner Overføringer Driftsresultat Overføringer er blant annet kostnader knyttet til økonomisk sosialhjelp og medfinansiering av samhandlingsreformen.

13 Etaten har fått 4,59 mill. kr mer i refusjoner enn periodisert budsjett. Det er blant annet sykelønnsrefusjon, øremerket tilskudd barnevernet og øremerket tilskudd til psykologer. Lønn - sykelønn Januar - april (tall i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap 10 Fast lønn med faste tillegg Vikarer Ekstrahjelp Overtid Annen lønn Lønn renhold Godgjørelse folkevalgte introduksjonordning/ kv. Stønd Pensjon/ gruppeliv Arbeidsgiveravgift Sykelønnsrefusjon Lønn - refusjoner Etaten totalt har et merforbruk på lønn minus sykelønnsrefusjon på 6,3 mill. kr. Noe av det skyldes fosterhjemsgodtgjørelser 1,83 mill. og introduksjonsordning/kvalifiseringsstønad 1,23 mill. Regnskapstall for 2. tertial viser at etaten har brukt kr mindre til vikarer enn samme periode i Samhandlingsreformen Medfinansieringsordningen viser et merforbruk på kroner. Dette skyldes oppgjørsregning for 2013 på og høyere a-kontobeløp pr mnd. Kommunen har hittil i år hatt to overliggerdøgn. Bemanningssentralen Leder av Bemanningssentralen er tilsatt, og begynner Det er lyst ut på nytt etter sykepleier og vernepleier til bemanningssentralen. Avdeling 2 og 3 ved Modumheimen, samt Skolegata er med i pilotprosjektet. Det lages en fremdriftsplan for implementering i resten av helse- og sosialetaten som har turnus. Bemanningssentralen vil hindre dyre løsninger, og dermed redusere bruk av overtid. Administrasjonen Viser en besparelse på kroner i hovedsak på lønnsområde. Det er foreslått omdisponering i hovedutvalgssak. Forebygging, helsestasjon/ Annet forbyggende helsearbeid Noe av mindreforbruket skyldes øremerket tilskudd til psykolog til helsestasjon og frisklivssentralen. I opprinnelig budsjett er det budsjettert med bruk av fond til psykolog. Dette tilskuddet er imidlertid regnskapsført i 2014 og ikke i 2013 som forutsatt i budsjettet. Det foreslås derfor budsjettendring. Diagnose, behandling og rehabilitering

14 Budsjett 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Regnskap 2014 pr.d. 4,9 mill 4,89 Legevakt 3,4 4,4 mill pr år Krisesenter 0,80,91 mill pr.år Overgr.mottak/Bris 0,330 0,500 mill pr.år Sum 4,59 5,8 mill Det har vært en økning i utgifter i forhold til Tilskudd Ø-hjelpsplasser dekker noe av merkostnadene til legevakta, ca kr. Institusjonslokaler Mindreforbruket har sammenheng med manglende strømfakturaer. Tun Modumheimen Tun Modumheimen har et merforbruk på til sammen 2, mill. Lønnsområdet viser et merforbruk 2,2 mill. på sykehjemsavdelingene. Resultatet bedres ved at lønn bemanningssentral ikke er igangsatt og tilskudd til dagsenter for demente. Ved 1.tertaialrapport ble avdelingene på Modumheimen tilført på lønnsområdet. Det er tilsatt to nye avdelingsledere på henholdsvis avdeling 2 og 3. Arbeidsområdet er fordelt med 40/60 administrativt og arbeid ute i avdeling. Det er store variasjoner i etterspørsel etter plasser. Det er 4 personer på venteliste på langtidsplass, disse har et heldøgnstilbud (ingen hjemmeboende). Ytterligere tre senger åpnes midlertidig på avdeling 4. Kostnad ved utvidelse av ytterligere tre senger er ca kr i perioden sept.-desember. Det foreslås i hovedutvalgssak at avdeling 4 blir tilført kr. Det er påbegynt en prosess for å utfase Åmot bofellesskap. Det vil være lite gunstig å opprettholde en redusert drift. Frydenberg Frydenberg har et merforbruk på kr. Ved 1.tertial ble Frydenberg tilført kr på grunn av stor pleietyngde på en enkeltbruker. Vikersund bo- og dagsenter VBD har et merforbruk på kr, i hovedsaker på lønnsområdet på den nye delen. Utfordringen er det høye sykefraværet. Utfordringen er størst på avdeling E med tunge ressurskrevende brukere. Aldersgruppen her er beboere i 50-årene, og denne brukergruppen kan derfor ikke gis et tilbud på sykehjem. VBD avdeling E foreslås tilført kr i hovedutvalgssak. Kjøkkenprosjekt Kjøkkenprosjektet viser en besparelse på kr. Dette er merinntekter på sykelønnsrefusjon og salg at mat. Kjøkkenprosjektet evalueres våren Kjøkkenprosjektet er i rute med plan om nedbemanningen i sammenheng med at

15 medarbeidere blir pensjonister. Prosjektet må få tid og mulighet til å få gjennomført planene og etter hvert høste gevinst av dette arbeidet. I hovedutvalgssak omdisponeres kr til andre virksomheter i etaten. Tun Geithus Ved 1.tertial ble det omdisponert kr innen tunet. Tunet viser samlet en besparelse hittil i år på kr. Sykelønnsrefusjon er kr mer enn budsjettert. Katfos aktivitetssenter viser et merforbruk på kr. Dette skyldes husleieutgifter. I hovedutvalgssak omdisponeres kr til andre virksomheter i etaten. Av dette overføres kr til husleie på Katfos. Tun funksjonshemmede Det er igangsatt interne flytteprosesser når det gjelder Stadionveien, Skolegata og Hovdeveien bofellesskap. Dette innebærer også en annen bruk av treningsboliger. Tun-modellen legger til rette for større fleksibilitet innenfor de ulike tun i etaten. Dette for å legge bedre til rette for drift, funksjon, hensikt, lovkrav, brukermedvirkning og kvalitet på tjenestene til bruker. En planlagt ny BPA ordning er i satt i gang fra Badeveien A Merforbruk på kr er i hovedsak på lønnsområde. Det er stor vakans på helgestillinger, som bl.a. har ført til overtid. Boligen har måtte bemanne opp ekstra dagvakt fra midten av april mandag-fredag på grunn av at bruker er for syk til å delta på arbeidssenter. Det er tilsatt ny leder fra midten av august. Badeveien C Viser et merforbruk på kr. Ekstra ressurser satt inn på grunn av bruker som ikke kunne benytte arbeidssenteret fra januar-august. Vikersund arbeidssenter Husleie påløper for lokaler ved Modum Industrier fra 3. kvartal. Dette utgjør ca kr for Vikersund arbeidssenter tilføres kr i hovedutvalgssak. Skolegata bofellesskap Viser et merforbruk på kr. Det ble i 1.tertial omdisponert kr til andre avdelinger innen Tun Funksjonshemmede. Skolegata har et høyt sykefravær, sykelønnsrefusjon hittil er kr høyere enn budsjett. Ekornstua avlastningshjem Ekornstua ble i 1.tertial tilført kr. Det har i løpet av sommer 2014 blitt innvilget vedtak om avlastning slik at det har vært nødvendig med ytterligere økning av bemanning. Ekornstuas assistenter bidrar for brukere som går på Rosthaug, samt at transport belastes Ekornstua. Det er gjort ulike tiltak, blant annet når det gjelder transport og å samle avlastning.

16 Stadionveien bofellesskap Merforbruk på kr på lønnsområdet. Hovdeveien bofellesskap Viser et merforbruk på kr i hovedsak på lønnsområdet. Hovdeveien har et stort sykefravær. Ekstra ressurser satt inn på grunn av bruker som ikke kunne benytte arbeidssenteret, og i tillegg ny bruker under 18 år som utløste behov for egen nattevakt. NAV Det er merforbruk på kvalifiseringsordningen med kr, og sosialstønad på 1,35 mill.kr. Det foreslås budsjettendring med 2 mill. kr. Modum ligger på topp i Buskerud når det gjelder mottakere av uførepensjon år, 11,2%.. Sist år har det blitt 27 flere, totalt 939 personer Mange med uførepensjon får supplerende sosialhjelp. Antall brukere på sosialhjelp er redusert med 20 i år, men kostnadene pr. bruker har blitt høyere. I juli var det 130 brukere over 25 år. I august var det 59 ungdom mellom år som fikk sosialhjelp. Det har hele tiden vært mellom 45 og 60. De ulike enkelttiltak gjennomgås med hensyn til effekt. Det er varslet tilsyn i desember på Kvalifiseringsordningen. Barneverntjenesten Barnverntjenesten har fått øremerket tilskudd til to stilinger, i tillegg til mer refusjon fra staten enn budsjett. Dette gjør at funksjon 244 viser et mindre forbruk på 1,5 mill. kr. Barneverntiltak i familien viser et merforbruk på kr, noe av dette skyldes kostnader knyttet til opphold i barne-/ungdomshjem. Regnskapstallene til barneverntiltak utenfor familien (barneverntjenesten) viser til et merforbruk på 2,2 mill. kr. Fosterhjemgodtgjørelse og utgiftsdekning fosterhjem viser til et merforbruk på hhv 1,8 mill. kr og kr i forhold til periodisert budsjett. Det foreslås budsjettendring med 2 mill. kr. Det er plassert 54 barn, antall plasserte barn har vært stabilt i BUF-etat endrer rutiner knyttet til refusjon for søskenplassering noe som medfører inntektstap for kommunen med opptil kr per måned ved søskenplasseringer Barneverntjenesten har hatt en stilling vakant 9 mnd i Ytterligere to stillinger som følge av nye øremerkede midler har vært vakant i henholdsvis 4 mnd (familieteam) og 7 mnd (undersøkelsesteam). I vakant stiling tilhørende familieteamet er det kjøpt foreldreveiledning på anbud med eksterne firma for å unngå plassering. Konsekvensen er at barneverntjenesten ikke har klart å overholde tidsfrister som gjelder undersøkelsessaker.

17 MODUM KOMMUNE* Antall meldinger Antall avsluttede undersøkelser Barn med hjelpetiltak Av disse; barn plassert frivillig utenfor hjemmet (feil i ( ) kilde?) Barn under omsorg/ plassert utenfor hjemmet (inkl. akuttvedtak) Antall barn i tiltak totalt Flyktningetjenesten Boliger for mindreårige flyktninger (funksjon 252) viser til et mindre forbruk på kr. Det skyldes i hovedsak redusering av bemanning og omlegging av tjenesten. Dette på bakgrunn av færre mindreårige flyktninger og en endring i finansieringsordningen, jf kommunestyresak 50/14. Når kostandene reduseres, vil også refusjonen fra staten reduseres. Introduksjonsordningen viser et merforbruk på kroner. Ordningen varierer etter hvilke gruppe flyktninger som blir bosatt i Modum. Vurdering Det er store utfordringer når det gjelder barn og unges oppvekstvilkår, økende behov for økonomisk sosialhjelp, og nye ressurskrevende brukere. Det arbeides kontinuerlig for å finne løsninger innenfor etatens økonomiske rammer og samtidig å ivareta innbyggernes behov. I hovedutvalgssak er det gjort rede for hvilke tiltak de ulike virksomhetene setter i gang for å begrense etatens merforbruk. Det foreslås å tilføre midler til økonomisk sosialhjelp og barnevern.

18 2.4.4 Kultur Rapport pr funksjon Januar - august (tall i 1000 Regnskap Budsjett Avvik Regnskap 100 POLITISK STYRING ADMINISTRASJON FORVALTNINGSUTGIFTER GRUNNSKOLE AKTIVITETSTILBUD BARN OG UNGE FOREBYGGING AKTIVISERING OG SERVICETJENESTER OVERFOR TJENESTER UTENFOR ORDINÆRT BIBLIOTEK KINO MUSÉER KUNSTFORMIDLING IDRETT OG TILSKUDD TIL ANDRES IDRETTSANLEGG KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG MUSIKK- OG KULTURSKOLER ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSKUDD KOMMUNALE KULTURBYGG Driftsresultat Kultursektoren et mindreforbruk på kr utgangen av andre tertial. Rapport pr funksjon Januar - august Utgifter Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester i egenproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunal Overføringsutgifter Inntekter Salgsinntekter Refusjoner Overføringsinntekter Driftsresultat

19 Lønn - sykelønn Januar - august Regnskap Budsjett Avvik Regnskap FASTLØNN LØNN TIL VIKARER LØNN TIL EKSTRAHJELP OVERTIDSLØNN ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPL ARBEIDSGIVERAVGIFT SYKELØNNSREFUSJON Lønn - refusjoner Det er merinntekter på kr. Årsaken til dette er økte billettinntekter og økte refusjoner. Økt billettsalg på Modum kino, Modum kulturhus og i Furumo svømmehall utgjør halvparten, resten er tilskudd/refusjoner (bibliotek, sykelønnsrefusjon og mva.). 120 Administrasjon Merforbruket har sammenheng med bemanningssituasjonen på servicetorget og innføring av nytt saksbehandlingssystem. Midler til ubesatt stilling som arkivleder er brukt til å lønne ekstern konsulent i forbindelse med innføringen av nytt saksbehandlingssystem. Det er i tillegg satt inn ekstra ressurser på servicetorget for å frigjøre leder i prosjektet for saksbehandlingssystem. Det foreslås overført midler til 40 % stilling fra sentraladministrasjonen. I tillegg foreslås midler til nye dataløsninger. 202 Grunnskole (Kulturelle skolesekk) Merforbruk på grunn av høyrere transportutgifter enn beregnet første semester. Det er ennå ikke utbetalt tippemidler for DKS i Aktivisering og servicetjenester (Frivilligsentralen) Frivilligsentralen har et mindreforbruk på kr. Årsaken er at husleie ikke er fullt ut betalt og noe mindre bruk av driftsmidler. 370 Bibliotek Merforbruk på grunn av utestående refusjoner hos samarbeidende kommuner. I tillegg er det noe økte driftsutgifter. Merutgiften vil bli dekket innenfor rammen og av samarbeidende kommuner. 373 Kino Filmtilbudet har vært godt årets to første tertial noe som har medført bra besøk og godt salg i kiosk. 380 Idrett Funksjonen har en samlet besparelse på kr. Av dette har drift på Furumo

20 svømmehall en besparelse på kr. Den vesentligste årsaken til dette positive driftsresultatet er økte inntekter og god økonomistyring og jevnt godt besøk. 381 Kommunale idrettsbygg Mindreforbruk ved Modumhallen ( kr) knyttes til faktura for strøm som ikke er mottatt og generelt noe mindre driftsutgifter enn forutsatt. Merforbruk drift Furumo svømmehall ( kr) knytter seg til kommunale avgifter. Det er betalt kr. i avgifter de to første tertial, vesentlig mer enn budsjettert. Årsaken er blant annet en lekkasje. 385 Andre kulturaktiviteter Det er hittil brukt kr på KORK-prosjektet kr er dekket inn ved bevilgning i formannskapssak 13/14. Modum kulturhus har et mindreforbruk på kr. Årsaken til dette er merinntekter på arrangement og refusjon sykepenger. Høy aktivitet høsten 2014 medfører at det ikke vil være besparelser i Vurdering: Det er alltid noe usikkert hvordan besøket blir i kulturhuset, kinoen og svømmehallen. Første og andre tertial har hatt besøk som ligger litt over budsjettert. Prognosene for siste tertial tilsier at vi når budsjettmålene. Bemanningssituasjonen i servicetorget er utfordrende. Med stort arbeidspress, mange oppgaver å løse, oppfølging av dokumentsenter og innføring av nytt saksbehandlingssystem har presset på ansatte vært stort. Viktig å sette fokus på organisering av fellestjenester videre framover. Sektoren har god økonomistyring og et driftsresultat som er i balanse ved utgangen av andre tertial. Samlet for året vil resultatet være i balanse Teknisk

Investeringsprosjekt som rapporteres pr. 31.7.2014

Investeringsprosjekt som rapporteres pr. 31.7.2014 Investeringsprosjekt som rapporteres pr. 31.7.2014 Samlet status budsjett og regnskap prosjekter styrt fra kommunale formålsbygg 62 510 258 12 736 620 6 455 228 43 318 410 Midler til investeringer i kommunale

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: Følgende budsjettendringer gjennomføres: Utgiftsøkning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/4067

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/4067 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/4067 ØKONOMIRAPPORT PR JULI 2014 Rådmannens innstilling: Økonomirapport pr. juli 2014 tas til orientering. Saksopplysninger: Frie inntekter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/4540 ØKONOMIRAPPORT 2.TERTIAL 2014 - HELSE- OG SOSIALETATEN. Prosjekt nr.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/4540 ØKONOMIRAPPORT 2.TERTIAL 2014 - HELSE- OG SOSIALETATEN. Prosjekt nr. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/4540 ØKONOMIRAPPORT 2.TERTIAL 2014 - HELSE- OG SOSIALETATEN Rådmannens innstilling: Det foreslås følgende budsjettendringer: Utgiftsøkning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 16/1868

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 16/1868 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 16/1868 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL 2016 Rådmannens innstilling: Følgende budsjettendringer gjennomføres: Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/5281

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/5281 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/5281 ØKONOMIRAPPORT OKTOBER 2014 Rådmannens innstilling: 1. Helse og sosial og undervisning tilføres midler. Det gjøres følgende budsjettendringer:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 15/3196 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT - 2. TERTIAL 2015

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 15/3196 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT - 2. TERTIAL 2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 15/3196 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT - 2. TERTIAL 2015 Rådmannens innstilling: Følgende budsjettendringer gjennomføres: Utgiftsøkning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2575 ØKONOMIRAPPORT 1.TERTIAL 2014 - HELSE- OG SOSIALETATEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2575 ØKONOMIRAPPORT 1.TERTIAL 2014 - HELSE- OG SOSIALETATEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2575 ØKONOMIRAPPORT 1.TERTIAL 2014 - HELSE- OG SOSIALETATEN Rådmannens innstilling: Det foreslås følgende budsjettendringer: Utgiftsøkning

Detaljer

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 og slønn pr.. Vekst i fra 1.12.2012 til 1.12.. pr. 1.12.. gruppe svekst Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 100 Politisk styring 179

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjølv Eidhammer Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3863 ØKONOMIRAPPORT ANDRE TERTIAL FOR UNDERVISNINGSETATEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjølv Eidhammer Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3863 ØKONOMIRAPPORT ANDRE TERTIAL FOR UNDERVISNINGSETATEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjølv Eidhammer Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3863 ØKONOMIRAPPORT ANDRE TERTIAL FOR UNDERVISNINGSETATEN Rådmannens innstilling Økonomirapport andre tertial for undervisningsetaten

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000

Detaljer

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2. Ansatte, årsverk, lønn og svekst per kostra funksjonskode Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.814 843 102,1-1,0 Administrasjon. Totalt i sektoren 27.661 24.107 41.342 551 595 114,1

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000

Detaljer

Verdier Regnskap Busjett 2012

Verdier Regnskap Busjett 2012 Beløp er oppgitt i faste -kroner for perioden -16 100 POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER 6 782 10 754 7 157 6 087 7 157 6 087 Inntekter -232-36 -239-39 -239-39 Utgifter 7 015 10 790 7 396 6 126 7 396

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/ Harald Silseth

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/ Harald Silseth SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/3633 210 Harald Silseth ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2011 - TEKNISK SEKTOR RÅDMANNENS FORSLAG: Følgende budsjettendring gjennomføres; Utgiftsøkning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN Rådmannens innstilling: 1. Lønn for lærling budsjettjusteres mellom Barnas

Detaljer

SAKSFRAMLEGG ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2012 - TEKNISK SEKTOR RÅDMANNENS FORSLAG:

SAKSFRAMLEGG ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2012 - TEKNISK SEKTOR RÅDMANNENS FORSLAG: SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/2916 210 Harald Silseth ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2012 - TEKNISK SEKTOR RÅDMANNENS FORSLAG: Utgiftene til reparasjon av Geithus bru føres i

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/ Gro Øverby

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/ Gro Øverby SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/1979 210 Gro Øverby ØKONOMIRAPPORT SEPTEMBER 2009 RÅDMANNENS FORSLAG: 1. Økonomirapport for tas til orientering. 2. Prosjekt akuttbolig tilføres

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/1922 ØKONOMIRAPPORT FOR 1.TERTIAL HELSE- OG SOSIALETATEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/1922 ØKONOMIRAPPORT FOR 1.TERTIAL HELSE- OG SOSIALETATEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/1922 ØKONOMIRAPPORT FOR 1.TERTIAL 2016 - HELSE- OG SOSIALETATEN Rådmannens innstilling: Helse- og sosialetaten foreslås følgende budsjettendringer:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2015 Rådmannens innstilling: 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2015 godkjennes. 2. Av mindreforbruket

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2013 Rådmannens innstilling: 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. 2. Det

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/2409

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/2409 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/2409 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2016 Skal være kort, men samtidig dekkende for hva saken gjelder Rådmannens innstilling 1. Modum kommunes

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN DEN 09.06.2009

HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN DEN 09.06.2009 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN innkalles til møte 09.06.2009 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN DEN

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: 240 Arkivsaksnr.: 15/3383 ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2015 - HELSE- OG SOSIALETATEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: 240 Arkivsaksnr.: 15/3383 ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2015 - HELSE- OG SOSIALETATEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: 240 Arkivsaksnr.: 15/3383 ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2015 - HELSE- OG SOSIALETATEN Rådmannens innstilling: Det foreslås følgende budsjettendringer: Konto

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/ Tove Halvorsen

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/ Tove Halvorsen SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/1656 210 Tove Halvorsen ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL HELSE- OG SOSIALETATEN RÅDMANNENS FORSLAG: Følgende budsjettendringer foretas i helse- og

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2014 Tall i 1000 kr. Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 10 Grunnskole 164 779 162 222 2 557 261 351 63,0 % 3 994 64,5 % 20 Barnehage

Detaljer

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 2013 forbr% 10 Grunnskole 211 575 208 184 3 391 261 426 80,9 % 3 584

Detaljer

Driftsutgifter 2001 etter funksjon og art

Driftsutgifter 2001 etter funksjon og art Vedlegg 8 Driftsutgifter 2001 etter funksjon og art Nr Kommunene utenom Oslo 100 Politisk styring og kontrollorganer 1 333,9 719,4 287,0 227,3 100,2 4,3 1 329,6 120 Administrasjon 10 727,6 6 891,1 3 585,0

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/1866

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/1866 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/1866 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL 2015 Rådmannens innstilling: 1. Rådmannen får fullmakt til å budsjettjustere lønnsoppgjør og pensjonskostnader

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Susanne Taalesen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1089

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Susanne Taalesen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1089 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Susanne Taalesen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1089 REGNSKAPSRAPPORT FOR 2. TERTIAL OPPVEKST OG KULTUR Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for planområde

Detaljer

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Svein Viktor Ellingbø Arkivsaknr.: 2015/5626-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

budsjett Regnskap Avvik

budsjett Regnskap Avvik Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING. KOMMUNESTYRET innkalles til møte 15.06.2015 kl. 10:00 (MERK TIDEN) Sted: Kommunestyresalen SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. KOMMUNESTYRET innkalles til møte 15.06.2015 kl. 10:00 (MERK TIDEN) Sted: Kommunestyresalen SAKSLISTE MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET innkalles til møte 15.06.2015 kl. 10:00 (MERK TIDEN) Sted: Kommunestyresalen Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 34/15 15/2055 SPØRRETIME SAKSLISTE 35/15 15/2039 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL

Detaljer

Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken. Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken. Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 17/1161 Lnr.: 9529/17 Ark.: Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial 2017 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/103 REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. KVARTAL OPPVEKST OG KULTUR 2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/103 REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. KVARTAL OPPVEKST OG KULTUR 2014 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/103 REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. KVARTAL OPPVEKST OG KULTUR Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for

Detaljer

Driftsutgifter 2002 etter funksjon og art

Driftsutgifter 2002 etter funksjon og art Vedlegg 8 Driftsutgifter 2002 etter funksjon og art Nr Funksjonsinndeling Kommunene utenom Oslo 100 Politisk styring og kontrollorganer 1 304,5 708,3 253,5 240,1 102,7 8,5 1 296,0 120 Administrasjon 10

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

ØKONOMIRAPPORTERING PER 31 OKTOBER

ØKONOMIRAPPORTERING PER 31 OKTOBER Oslo kommune Saksframlegg Arkivsak: 200701779 Arkivkode: 122 Saksbeh: Veronica Bruce Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 17.12.2008 ØKONOMIRAPPORTERING PER 31 OKTOBER 2008 I denne sak legges det fram regnskapstabeller

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill. Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/1780-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 2. tertial 2015 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 13/443 REGNSKAPSRAPPORT 2. KVARTAL FOR OPPVEKST OG KULTUR 2013

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 13/443 REGNSKAPSRAPPORT 2. KVARTAL FOR OPPVEKST OG KULTUR 2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 13/443 REGNSKAPSRAPPORT 2. KVARTAL FOR OPPVEKST OG KULTUR Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for planområde 3 oppvekst

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte sak 118/16. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte sak 118/16. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 16/4595 151 SADM/ØKO/GØ 03.01.2017 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 09.12.2016 sak 118/16. Følgende

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET Rådmannens innstilling: Rammer for budsjettarbeidet tas til orientering.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/103 REGNSKAPSRAPPORT FOR OPPVEKST OG KULTUR 2.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/103 REGNSKAPSRAPPORT FOR OPPVEKST OG KULTUR 2. SIGDL KOMMUNE SKSFRMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud rkiv: 210 rkivsaksnr.: 14/103 REGNSKPSRPPORT FOR OPPVEKST OG KULTUR 2. TERTIL 2015 Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for planområde

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

Budsjettjusteringer drift per 2.tertial 2016

Budsjettjusteringer drift per 2.tertial 2016 Arkivsaksnr.: 16/1980 Lnr.: 17884/16 Ark.: Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken Resultatrapportering og budsjettjusteringer per 2 tertial 2016 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

TJENESTEKONTOPLAN - STAVANGER KOMMUNE

TJENESTEKONTOPLAN - STAVANGER KOMMUNE 100 POLITISK STYRING 10000 POLITISK STYRING 110 KONTROLL OG REVISJON 11000 KONTROLL OG REVISJON 120 ADMINISTRASJON 12000 ADMINISTRASJON 121 FORVALTNINGSUTGIFTER I EIENDOMSFORVALTNINGEN 12100 FORVALTNINGSUTGIFTER

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Erling Barlindhaug Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/2560 ØKONOMIRAPPORT FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN - 1.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Erling Barlindhaug Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/2560 ØKONOMIRAPPORT FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN - 1. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Erling Barlindhaug Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/2560 ØKONOMIRAPPORT FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN - 1.TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: Tertialrapporten tas til orientering Saksopplysninger:

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer Behandles i: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING 2012 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer F, K SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Denne saken omhandler nødvendige budsjettendringer,

Detaljer

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0 Arkivsaksnr.: 15/137-4 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1.

Detaljer

MODUM KOMMUNE STATUS FOR KOMMUNALE FORMÅLSBYGG

MODUM KOMMUNE STATUS FOR KOMMUNALE FORMÅLSBYGG MODUM KOMMUNE STATUS FOR KOMMUNALE FORMÅLSBYGG 2011-2015 - 1 - Innhold 1 Innledning...3 2 Store verdier stort ansvar...4 3 Status for vedlikeholdet...7 4 Skoler...8 5 Barnehager...8 6 Helsebygg og helsesentre...9

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/2001 ØKONOMIRAPPORT APRIL TUN MODUMHEIMEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/2001 ØKONOMIRAPPORT APRIL TUN MODUMHEIMEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/2001 ØKONOMIRAPPORT APRIL 2016 - TUN MODUMHEIMEN Rådmannens innstilling: Økonomirapport april 2016- Tun Modumheimen tas til orientering.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3190. Økonomirapport Modumheimen januar-juli 2016 tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3190. Økonomirapport Modumheimen januar-juli 2016 tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3190 Saksnr. Utvalg Møtedato ØKONOMIRAPPORT - MODUMHEIMEN JULI 2016 Rådmannens innstilling Økonomirapport Modumheimen januar-juli 2016

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 123 739 124 591-852 281 452 44,0 % 196 45,5 %

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 27.10.2014 Tid: 18:00-2010 Til stede på møtet Funksjon Navn Parti Møtt for Leder Terje Bråthen Arbeiderpartiet Medlem Helge Saastadhagen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Jan Marcussen REGNSKAPSRAPPORT MED DRIFTSKOMMENTARER 31.

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Jan Marcussen REGNSKAPSRAPPORT MED DRIFTSKOMMENTARER 31. SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2393 210 Jan Marcussen REGNSKAPSRAPPORT MED DRIFTSKOMMENTARER 31. OKTOBER 2008 RÅDMANNENS FORSLAG: Regnskapsrapport med driftskommentarer 31.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3904 ØKONOMIRAPPORT TUN MODUMHEIMEN AUGUST 2016

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3904 ØKONOMIRAPPORT TUN MODUMHEIMEN AUGUST 2016 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3904 Saksnr. Utvalg Møtedato ØKONOMIRAPPORT TUN MODUMHEIMEN AUGUST 2016 Rådmannens innstilling Økonomirapport Tun Modumheimen januar-august

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 236 674 231 986 4 688 286 156 82,7 % 2 996

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/1755 210 Gro Øverby

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/1755 210 Gro Øverby SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/1755 210 Gro Øverby ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL 2011. RÅDMANNENS FORSLAG: 1. Rådmannen gis fullmakt til å budsjettjustere lønnsøkning ut på sektorene

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 52/13 Tjenesteutvalget 09.10.2013 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 52/13 Tjenesteutvalget 09.10.2013 Formannskapet Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2013/1589-29187/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 11.09.2013 Saksframlegg Tertialrapport for Søgne kommune - Andre tertial Utv.saksnr Utvalg Møtedato 52/13 Tjenesteutvalget

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1880-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Det er noen usikkerhetsmomenter, men det forventes et mindreforbruk. Område: 25 Voksenopplæring

Det er noen usikkerhetsmomenter, men det forventes et mindreforbruk. Område: 25 Voksenopplæring Område: 10 Rådmann Forventes som budsjett Utgifter 32 864 153 32 900 564 40 418 000 100 81 Inntekter 3 402 640 2 065 833 3 137 000 165 108 Sum område: 10 Rådmann 29 461 513 30 834 731 37 281 000 96 79

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/1809 210 Jan Marcussen

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/1809 210 Jan Marcussen SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/1809 210 Jan Marcussen ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2009 RÅDMANNENS FORSLAG: Følgende budsjettendringer foreslås for 2 tertial 2009: Navn Konto

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. April 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. April 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE April 2014 Tall i 1000 kr. Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% forbr% 10 Grunnskole 91 956 92 398-442 257 148 35,8 % 2 207 35,9 % 20 Barnehage

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer