Movitec V 2, 4, 6 & 90

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Movitec V 2, 4, 6 & 90"

Transkript

1 Installasjon og driftsanvisninger Movitec V 2, 4, 6 & 90 Vertikale sentrifugalpumper Movitec VME 2 Movitec V 4 Movitec VF 6 Movitec VF 90

2 Innholdsfortegnelse 1: Introduksjon til håndboken 1.1 Forord Ikoner og symboler : Identifisering, service og teknisk støtte 2.1 Innhente data og informasjon Seglkoder Nominell strøm Utfyllende dokumentasjon : Garanti 3.1 Garantibetingelser : Sikkerhet og miljø 4.1 Generelt Brukere Sikkerhetstiltak Sikkerhets-forholdsregler Miljømessige aspekter : Introduksjon til pumpen 5.1 Modellnøkkel Beskrivelse av produktet Modulært valg Drift Måling, avtapning og lufting Driftsintervall Eksplosjonssikkerhet : Transport 6.1 Transport Oppbevaring : Installasjonsinstruksjoner 7.1 Sette opp pumpen Montere en motor på pumpen Installere elektrisk Igangkjøring : Drift 8.1 Drift : Vedlikehold 9.1 Introduksjon Smøring Vedlikeholde pumpen i en lengre, inaktiv periode : Feil 10.1 Feiltabell

3 11: Vedlegg 11.1 CE-samsvarserklæring

4 1 Introduksjon til håndboken 1.1 Forord Denne håndboken inneholder viktig informasjon for pålitelig, ordentlig og effektiv drift. Det er av vesentlig betydning at driftsanvisningene etterleves, både for at product skal fungere pålitelig og få lang levetid, og for å unngå at det oppstår farlige situasjoner. Det første kapittelet inneholder informasjon om denne håndboken og om sikkerhet i sin alminnelighet. De følgende kapitlene gir informasjon om vanlig bruk, installasjon, vedlikehold og reparasjon av product. Vedleggene inneholder de tekniske dataene, deletegningene og samsvarserklæringen(e). MILJØ-ANVISNING Utsagn som gjelder miljøet. Gjør deg kjent med innholdet. Instruksjonene og anvisningene må følges nøyaktig. Rekkefølgen av de operasjonene som skal utføres må aldri forandres. Oppbevar denne håndboken eller en kopi av den sammen med loggboken på en fast plass, som alt personell har tilgang til, i nærheten av product. 1.2 Ikoner og symboler Følgende ikoner og symboler brukes i denne håndboken og i all medfølgende dokumentasjon. Fare for elektrisk spenning. Sikkerhetsskilt for IEC Operasjoner eller prosedyrer som utføres på en uforsiktig måte, kan forårsake helseskader eller skader på pumpen. Generelt fareskilt for ISO Brukes til å introdusere sikkerhetsanvisninger om forhold som kan føre til at pumpen og dens funksjoner blir ødelagt om ikke sikkerhetsanvisningene følges. 4

5 2 Identifisering, service og teknisk støtte 2.1 Innhente data og informasjon ID3297 Navneskiltet viser modellserie, størrelse, viktigste driftsdata og identitetsnummer. Vennligst oppgi denne informasjonen i forbindelse med alle forespørsler, etterbestillinger og ved bestilling av reservedeler. Hvis du trenger noe tilleggsinformasjon eller anvisninger som går ut over rammene for denne håndboken, eller om det gjelder et skadetilfelle, kan du ta kontakt med det nærmeste kundeservicesenteret til KSB. Figur 2: Pumpe uten motor 3481/ ID3060/ ID3297 Figur 3: Driftspunkt Figur 1: Pumpe med motor 3297/ / Tabell 1: Beskrivelsesmerke Indikasjon Betydning MovitecVCF 90/2-1 B Grunnleggende pumpetype (designversjon B) 15 kw (12.2 kw) Nominell motoreffekt 1 (påkrevd effekt) 50 Hz Nominell frekvens Ca/Sic Mekanisk kode for overflateforsegling, se: 2.2 Seglkoder 6 EPDM Pumpeelastomerer Q 23,6 l/s Optimal kapasitet under kjøring i fast hastighet (se fig. driftspunkt) H 38.1 Optimal fallhøyde under kjøring i fast hastighet (se fig. driftspunkt) n fix 2900 rpm Rotasjonshastighet indikert for gitt Q/H Hydr. 140 C + PN25 Maksimal temperatur ved nevnte trykk Conn. PN16 Trykklassetilkopling Seal. PN10-20/+100 C Maksimalt trykk ved nevnte temperatur 2 ID B Pumpe ID > som byggfil PO Produksjonsordrenummer Prod 24/ / Produksjonsuke/år og produksjonsserienummer 1. Rammestørrelse i hus uten motor 2. ved lavere trykk tillates en høyere temperatur (vennligst spør leverandøren) 5

6 2.2 Seglkoder Tabell 2: Materialkode akselpakning Kode ihh. til EN Beskrivelse Materiale Merk B Q1 U3 Fjærbelastet ring Karbongrafitt Silikonkarbid Wolframkarbid Ca Sic TuC Harpiksimpregnert Sintret trykkløst CrNiMo-binder A B Q1 U3 Setering Karbongrafitt Karbongrafitt Silikonkarbid Wolframkarbid E V X4 Elastomerer EPDM Viton HNBR G Fjær CrNiMo-stål G Andre metalldeler CrNiMo-stål Ca Ca Sic TuC EPDM Viton HNBR Antimonimpregnert Harpiksimpregnert Sintret trykkløst CrNiMo-binder Etylenpropylengummi Fluorkarbongummi Hydrogenert nitrilgummi 2.3 Nominell strøm Den nominelle tillatte strømmen for motoren er angitt på motorplaten. Det nominelle arbeidsområdet for motoren er vist for bruk til å beskytte motoren. Måling av den virkelige strømmen til pumpen under drift kan brukes til å forhåndsstille motorvernbryteren for å beskytte pumpe/motorkombinasjonen. Denne aktuelle verdien kan også brukes til å bestemme det passende elektriske utstyret, som drivmekanisme for variabel frekvens, hovedbryter, ledningsdiameter etc. Ikke bare motoren, men også pumpen, må beskyttes i sin applikasjon. 2.4 Utfyllende dokumentasjon Bortsett fra denne håndboken, er nedenstående dokumentasjon også tilgjengelig: Tabell 3: Utfyllende dokumentasjon Dokument Dato/versjon Kode Generelle leveringsbetingelser / 22,0071a/11 Adressedata for service /091 Se også 6

7 3 Garanti 3.1 Garantibetingelser Garantiperioden bestemmes av vilkårene i kontrakten din eller i det minste av de generelle salgsvilkårene. Modifisering eller endring av den leverte product er kun tillatt etter avtale med produsenten. Originale reservedeler og tilbehør som er godkjent av produsenten ivaretar sikkerheten. Bruk av andre deler kan oppheve produsentens eventuelle plikt til å erstatte følgeskader. Garantien som gjelder driftspålitelighet og sikkerhet ved den leverte product er bare gyldig hvis product brukes i samsvar med den tiltenkte bruken slik de følgende delene av denne håndboken beskriver. Grenseverdiene som er oppført i dette databladet må under ingen omstendighet overskrides. Garantien mister sin gyldighet hvis ett eller flere av følgende forhold inntreffer. Kjøperen foretar egne endringer. Kjøperen foretar selv reparasjoner eller får en tredjepart til å foreta reparasjoner. product er håndtert eller vedlikeholdt på gal måte. product har fått montert ikke-originale KSB reservedeler. KSB utbedrer feil under garantien hvis nedenstående punkter er oppfylt. Feil er forårsaket av mangler i design, materialer eller produksjon. Feilen er blitt innrapportert i løpet av garantiperioden. Andre garantibetingelser er blitt innlemmet i de generelle leveringsbetingelsene, hvilke er tilgjengelige på forespørsel. 7

8 4 Sikkerhet og miljø 4.1 Generelt Denne KSB pumpen er blitt produsert i samsvar med den nyeste teknologien. Den er blitt produsert med den største omhu og under kontinuerlig kvalitetskontroll. KSB aksepterer ingen erstatningskrav for materielle skader eller helseskader som skyldes at instruksjonene og anvisningene i denne håndboken ikke er fulgt. Dette gjelder også uforsiktighet under installeringsprosedyren, bruk og vedlikehold av pumpen. Hvis sikkerhetsanvisningene ikke følges, kan det utsette personellet, miljøet og pumpen selv for fare. Hvis disse sikkerhetsanvisningene ikke følges, vil det føre til at alle eventuelle krav på skadeerstatning mister sin berettigelse. Unnlatelse av å følge disse sikkerhetsanvisningene kan spesielt resultere i: svikt i viktige pumpe-/systemfunksjoner svikt i foreskrevne vedlikeholds- og servicemetoder at personer utsettes for elektriske, mekaniske eller kjemiske faremomenter at miljøet utsettes for farer som følge av utslipp av farlige stoffer eksplosjoner Ytterligere sikkerhetstiltak kan være påkrevet, avhengig av de aktuelle aktivitetene. Ta kontakt med KSB hvis det oppstår en potensiell risiko under bruk. Eieren av pumpen er ansvarlig for at lokale sikkerhetsbestemmelser og bedriftens interne retningslinjer følges. 4.2 Brukere Alt personell som er involvert i drift, vedlikehold, inspeksjon og installering av pumpen, må være fullt kvalifisert til å utføre det aktuelle arbeidet. Personellansvar, myndighet og tilsyn må være klart definert av driftsselskapet. Hvis det aktuelle personellet ikke allerede har nødvendig kunnskap, må de få passende opplæring. Hvis det er påkrevet, kan driftsselskapet la produsenten/leverandøren ta seg av denne opplæringen. I tillegg er driftsselskapet ansvarlig for å sikre at innholdet av driftsanvisningene forstås fullt ut av det ansvarlige personellet. 4.3 Sikkerhetstiltak Pumpen er konstruert med størst mulig omhu. Originaldeler og originalt tilbehør oppfyller sikkerhetskravene. Endringer i konstruksjonen eller bruk av ikke-originale deler kan medføre en sikkerhetsrisiko. Pass på at pumpen brukes innenfor det angitte driftsintervallet. Bare da kan pumpens ytelse garanteres Etiketter på pumpen Ikoner, advarsler og anvisninger som er påført pumpen inngår i sikkerhetstiltakene. Etikettene må ikke fjernes eller tildekkes. Etikettene må forbli leselige under hele pumpens levetid. Ødelagte etiketter må skiftes ut omgående. Ikke bare må de generelle sikkerhetsanvisningene i dette kapitlet om "Sikkerhet" følges, men også de sikkerhetsanvisningene som er oppført under konkrete overskrifter. 8

9 4.4 Sikkerhets-forholdsregler Under vanlig bruk Ta kontakt med den lokale strømleverandøren når det gjelder spørsmål om strømforsyningen. Sørg for å avskjerme deler som kan bli varme på en slik måte at direkte kontakt ikke er mulig. Før pumpen tas i bruk, må den alltid utstyres med feilfrie koplings-beskyttelsesplater til beskyttelse av koplingen. Pass på at koplingsbeskyttelsesplatene aldri berører koplingen når denne er i drift. Koblingsboksen må alltid lukkes Ved installering, vedlikehold og reparasjon Kun autorisert personell skal installere, vedlikeholde og inspisere pumpen, og reparere elektriske komponenter. Følg lokale sikkerhetsbestemmelser. Energiforsyningen til pumpen må alltid kobles fra før installering, vedlikehold eller reparasjon. Sørg for at energiforsyningen ikke kan kobles til igjen av uvedkommende. 4.5 Miljømessige aspekter Generelt Pumpene fra KSB er konstruert for å kunne fungere på en miljøvennlig måte gjennom hele sin levetid. Til vedlikeholdet må det derfor alltid brukes biologisk nedbrytbare oljer. MILJØ-ANVISNING Lover, vedtekter, bestemmelser og anvisninger som gjelder helse, miljø og sikkerhet må alltid følges Demontering Demonter pumpen og kasser den på en miljøvennlig måte. Dette er eierens ansvar. MILJØ-ANVISNING Spør de lokale myndigheter om gjenbruk eller miljøvennlig behandling av kasserte materialer. Pass på at ingen kan befinne seg i nærheten av roterende maskineri når pumpen startes. En pumpe som brukes til å pumpe farlige væsker, må behandles med den ytterste forsiktighet. Unngå at personer eller miljøet utsettes for fare under reparasjon av lekkasjer, drenering eller ventilering. Umiddelbart etter at arbeidet er avsluttet, må alt sikkerhetsrelevant utstyr og verneutstyr installeres eller aktiveres igjen. Følg alle anvisninger som er oppført i kapitlet "Sette i drift / oppstart" før pumpen tas i bruk igjen. 9

10 5 Introduksjon til pumpen 5.1 Modellnøkkel Tabell 4: ModellnøkkeleksempelMovitecVSF90/3-1 B Movitec VS F 90 /3-1 B Etikett Movitec Produktetikett Materiale/konstruksjon VC Støpejernspumpens fot og toppbrakett hydr / AISI 304 V Alle fuktede deler rustfritt stål 1,4301 / AISI 304 VM Alle fuktede deler rustfritt stål / AISI 304 med lukket koplet motor VS Alle fuktede deler rustfritt stål / AISI 316 Tilkoplinger E Hanngjenger (med tilbakeslagsventilinnsats) Oval flens med hunngjenger F Rund flens V Victaulic-tilkoplinger T Tri-clamp-tilkoplinger 90 Kapasitet i m 3 /t ved Q. opt. /3 Antall trinn /3-1 Antall trinn av hvilke ett trinn med redusert fallhøyde B Designversjon 5.2 Beskrivelse av produktet Den vertikale, enkle eller flertrinns sentrifugalpumpeserien er konstruert for å pumpe rene, eller lett aggressive, vandige medier. Pumpens sug og avløp er på linje, noe som gjør pumpen enkel å installere. Den hydrauliske komponentgruppen er drevet av en elektrisk motor. Alle hydrauliske deler av pumpen er laget av rustfritt stål. 5.3 Modulært valg For å tilpasse seg nærmest enhver applikasjon er pumpen satt sammen av moduler som kan velges avhengig av kravet til arbeidsområde. Basismoduler er: Den grunnleggende pumpemodellen, som definerer kapasiteten, trykket og basismaterialene. Tilkoplinger, som definerer sug- og avløpsforbindelsene i tillegg til grunnplaten. Tetninger, som definerer elastomerene, den mekaniske pakningen og typen drivakseltetning. Elektrisk Motor, som definerer alle krav til motoren, som motorstørrelse, effekt, spenning, frekvens og alt mulig motortilleggsutstyr. 10

11 5.4 Drift Denne totale kapasiteten og det økte trykket ledes til utsiden av pumpen, mellom pumpetrinnene og den ytre muffen (C), og mediet forlater pumpen ved avløpstilkoplingen (D). ID Måling, avtapning og lufting Pumpen er utstyrt med plugger for måling, avtapning og lufting. Tilkopling (E) er tiltenkt for avtapning av inntaksdelene av pumpen. Alternativt måle inntaks/ sugetrykket ved å bruke en G ¼ tilkopling. Tilkopling (F) er tiltenkt for avtapning av utløpsdelene av pumpen. Alternativt måle avløpstrykket ved å bruke en G ¼ tilkopling. Tilkoplingene (G) er tiltenkt for avlufting av pumpesystem når pumpen ikke er i drift. Alternativt måle avløpstrykket til pumpen ved å bruke en G 3/8 tilkopling. G G 5.6 Driftsintervall Driftsintervallet avhenger av applikasjonen og en kombinasjon av trykk og temperatur. Spesifikke og detaljerte anvisninger om driftsintervallene er beskrevet i kapittelet 5.3: Modulært valg. Det generelle driftsintervallet til pumpene kan oppsummeres som følger: B C Tabell 5: Spesifisering av driftsintervallet A E Figur 4: MovitecVF 90 F D A/ Pumpetype MovitecV mer k Omgivelsestemperatur [ C] -20 opptil 40 1 Laveste inntakstrykk NPSH req. + 1 m Viskositet [cst] Tetthet [kg/m 3 ] Kjøling tvunget motorkjøling 3 Laveste frekvens [Hz] 10 Høyeste frekvens [Hz] 60 4 Maksimum starter per time 20 Tillatt størrelse for faste 5µm til 1mm stoffer som pumpes Under sentrifugaldrift av pumpen dannes et negativt trykk ved viftehjulets inntak. Dette undertrykket får mediet til å gå inn i pumpen ved sugeforbindelsen (A). Hvert trinn (B) består av viftehjul og diffusor. Strømmen i dette trinnet bestemmer kapasiteten til pumpen. Trinnenes diameter står i forhold til sentrifugalkreftene og dets «trinntrykk»: jo flere trinn, desto større trykk. 1. Hvis temperaturen i omgivelsene overstiger den angitte verdien eller motoren er høyere enn 1000 m over havet, er motorkjølingen mindre effektiv, og det kan være behov for en tilpassing av motorkraften. Se tabell 9: Motorbelastning avh. av høyde eller omg. temperatur eller ta vennligst kontakt med leverandøren for å få mer detaljert informasjon. 2. Avvik i viskositet og/eller tetthet kan medføre behov for en tilpassing av motorkraften. Kontakt leverandøren din for å få mer detaljert informasjon. 11

12 3. Tomrommet over motorens kjølevifte må minst være lik 1/4 av diameteren til innløpet til motorens kjølevifte for at (kjøle)lufttilførselen skal være stor nok. 4. Pumper som er konstruert for drift ved 50 Hz må ikke kobles til 60 Hz strømforsyning Indikasjon ID2512 For minste flyt ved en mediumstemperatur på 20 o C, se tabell 6: Minimumskapasitet (Qmin); for høyere temperaturer, se tabell 7: Minimumskapasitet mot temperatur (i % av Q optimum) Tabell 6: Minimumskapasitet (Q min ) størrelse Q min [m 3 /t] 50 Hz - 2 pol 60 Hz - 2 pol Tabell 7: Minimumskapasitet mot temperatur (i % av Q optimum) Q [%] ID 2312/ Eksplosjonssikkerhet Dette underkapitlet inneholder grunnleggende informasjon som det må tas hensyn til når pumpen med ATEX-godkjenning skal installeres i en eksplosjonsfarlig atmosfære Generelt Klistremerker eller skilt på pumpekraven og motoren viser hvorvidt pumpen egner seg til bruk i omgivelser som er utsatt for eksplosjonsfare. Det er tillatt å installere pumpen i en sone som er klassifisert i direktiv 1999/92/EF. I tvilstilfeller er det obligatorisk å konsultere ovennevnte direktiv. t [ C] 2312/ Figur 5: Beskrivelsesmerke for eksplosjonssikkerhet Tabell 8: Eksplosjonssikkerhet Når pumpen er plassert i eksplosjonsfarlige omgivelser, må den ikke åpnes eller tas fra hverandre på stedet. Dette skyldes sannsynligheten for at det kan dannes gnister når skruer og muttere løsnes og strammes Igangkjøring (sjekkliste) Det er obligatorisk å sjekke disse punktene før pumpen settes i drift Indikasjon Betydning II Produktgruppe for bruk over bakken, med unntak av arbeid i gruver, der det kan være eksplosjonsfare forårsaket av gruvegass og/ eller brennbare stoffer. 2/3 Kategori 2: Utstyr i denne kategorien er beregnet på bruk i områder hvor det er sannsynlig at det kan forekomme eksplosive atmosfærer forårsaket av blandinger av luft og gasser, damper eller tåker, eller av luft-og-gass-blandinger. Kategori 3: Utstyr i denne kategorien er beregnet på bruk i områder hvor det er sannsynlig at det forekommer eksplosive atmosfærer forårsaket av blandinger av luft og gasser, damper eller tåker, eller av luft-og-gassblandinger, eller, om de forekommer, at de bare gjør det sjelden og kun i korte perioder av gangen. G Egner seg for omgivelser med eksplosjonsfare forårsaket av gass, damp eller røk. Egner seg ikke for omgivelser med eksplosjonsfare forårsaket av støv. EEx c Beskyttelsesprinsipp type c: for produkter som er konstruktivt sikre. T4/T3 Temperaturklasse: T4 for middels høye temperaturer opptil 40 C; T3 for middels høye temperaturer opptil 40 C 12

13 Kontroller om ATEX-dataene på motoren og pumpen stemmer overens med den spesifiserte kategorien. Se tabell 9 ATEX-kategorier 13. Når motorens og pumpens kategorier er forskjellige, er det den laveste kategorien som gjelder. For kategori 2: pass på at pumpen er beskyttet mot ytre skader. Kontroller at motorkabelen er dimensjonert for den strømmen motoren trekker. Se: motorens typeskilt. Kontroller at pumpen er helt fylt med væske (avluftet). Ikke la pumpen gå tørt. Kontroller motorens dreieretning. Motoren må dreie med klokken (sett fra den utgående siden). Denne retningen er vist med en pil på den øverste pumpebraketten. Pass på at væsketemperaturen aldri overstiger den temperaturen som er nevnt i eksplosjonssikkerhetskoden T3 eller T4. Se tabell 8 Eksplosjonssikkerhet 12. Unngå overoppheting av pumpen for å sikre en minste væskestrøm i pumpen i samsvar med beskrivelsen i kapittel 5.6 Driftsintervall 11. Pumpene må avluftes igjen når: pumpen tas ut av drift det har samlet seg luft i pumpen. Pass på at pumpeakselen og motorakselen går jevnt og uten overdreven lyd (f.eks. skal ingen deler gå mot hverandre). Pass på at pumpen er tilkoplet jord. Tabell 9: ATEX-kategorier Grupp Kategori Sone Pumper Motorer e I M 1 ingen ingen 2 ingen ingen II 1 G 0 ingen ingen D 20 ingen ingen 2 G 1 V(C/S) 2G Eex e T3 2G Eex d T4 D 21 ingen ingen 3 G 2 V(C/S) 2G Eex e T3 2G Eex d T4 D 22 ingen ingen 13

14 6 Transport 6.1 Transport Tabell 10: Transportposisjon ID3079 ID Flytt pumpen til riktig posisjon, som vist på pallen eller emballasjen. 2. Pass på at pumpen står stabilt. 3. Følg anvisningene på emballasjen hvis denne finnes. Heis pumpen, om nødvendig med talje og passende stropper. Fest stroppene til transportøyene på emballasjen, der slike finnes. Pumpen må heises i overensstemmelse med gjeldende retningslinjer for taljen. Bare kvalifisert personell har tillatelse til å heise pumpen. ID3081 ID3082 Ikke heis pumpen ved å bruke frekvensomformeren (hvis montert), elektriske deler eller motordekselet. Pass på at pumpen alltid er i balanse. Pumper kan bikke når de heises. Ikke fjern løfteenheter fra pumpen før pumpen er plassert og montert korrekt / / / Oppbevaring Fyll pumpen med glykol for å beskytte den mot frost. Oppbevaring t omgivelser [ C] -10/40 Maks. rel. luftfuktighet [%] 80 % ved 20 C Inspeksjon under lagring 1. Drei akselen hver tredje måned og like før pumpen settes i drift, eller spray silikonolje mellom den øverste pumpebrakketten og koplingen. Dette beskytter pakningene, så de ikke setter seg fast. 14

15 7 Installasjonsinstruksjoner 7.1 Sette opp pumpen ID3064 Pass på at pumpetilkoblingene er montert slik at det ikke er noen sterk belastning på innløps- eller utløpstilkoblingene. Vennligst se tabellen nedenfor. Tabell 11: Tillatte krefter MovitecVF Type DN Kraft [N] [mm] Fx Fy Fz Σ F VF 2 B VF 4 B VF 6 B VF 90 B / Tabell 12: Tillatt moment MovitecVF Type DN Moment [Nm] [mm] Mx My Mz Σ M VF 2 B VF 4 B VF 6 B VF 90 B / Tabell 13: Tillatte krefter MovitecVCF Type DN Kraft [N] [mm] Fx Fy Fz Σ F VCF 2 B VCF 4 B VCF 6 B VCF 90 B / Tabell 14: Tillatte moment MovitecVCF Type DN Moment [Nm] [mm] Mx My Mz Σ M VCF 2 B VCF 4 B VCF 6 B VCF 90 B / Det forutsettes at verdiene angitt i tabellene ovenfor inntreffer samtidig. Figur 6: Tillatte krefter Pumper som ikke står støtt eller stabilt på egen hånd må monteres på et stivt og stabilt underlag. Plasser pumpen et sted der det er minst risiko for at støyen generer. 1. Plasser og installer pumpen på en jevn, stabil overflate i et tørt og frostfritt rom. 2. Pass på at lufttilførselen til motorens kjølevifte er tilstrekkelig. For å oppnå dette må tomrommet over motorens kjølevifte være minst lik 1/4 av diameteren til innløpet til motorens kjølevifte. 3. Installer pumpen med motflenser. Til pumper uten standardiserte tilkoplinger leveres motflenser separat. 4. Vi anbefaler at det installeres en ventil på tilførselstilkoplingen og på leveringstilkoplingen til pumpen. 5. For å unngå at medier flyter tilbake gjennom pumpen når den står, må det påses at en tilbakeslagsventil monteres. 6. Pass på at innløpet til pumpen aldri blir tilstoppet

16 7.1.1 Indikatorer ID3078 Motoren må oppfylle følgende betingelser: Forsterket opplagring på utgående aksel (for å motstå aksialkraften) Aksialfiksert rotor (for å minimere det aksiale spillet til pumpens hydraulikk) Jevn aksel, ingen nøkkellås (for å forbedre koplingens inngrep og forbedre motorbalansen) De anbefalte lagrene per motortype er: Tabell 15: Minimum påkrevd motordrevet endelager Figur 7: Pumpeindikatorer Pilen (A) på pumpefoten viser væskens strømningsretning. Pilen (B) på den øverste braketten viser motorens dreieretning Installere omføring (bypass) Installer en omføring hvis pumpen drives mot en stengt ventil. Den påkrevde kapasiteten til omføringen er minst 10 % av den optimale volumstrømmen. Ved høye driftstemperaturer er det påkrevet med en større volumstrøm. Slå opp i tabellen "Minste volumstrømmer" i avsnittet "Driftsintervall". 7.2 Montere en motor på pumpen Det anbefales å bruke en spesialkonstruert KSB motor. Før det installeres en motor av et annet merke eller en annen IEC-standardmotor, må KSB konsulteres med hensyn til motorens egnethet. Elektriske tilkoblinger: Pass på at motorspesifikasjonene stemmer overens med den strømforsyningen motoren er koblet til. Slå opp i "Elektriske diagrammer" i vedlegget for å finne riktig koblingsskjema. B A / Lagertype Effekt 1 fase 50 Hz 3 fase 50/60 Hz [kw] 2 pol 4 pol Z-C Z-C Z-C Z-C Z-C Z-C Z-C Z-C Z-C Z-C Z-C Z-C Z-C Z-C Z-C Z-C Z-C Z-C Z-C Z-C Z-C Z-C Z-C Z-C Z-C Z-C Z-C BEP BEP BEP BEP BEP BEP BEP PM Eller bruk et skyvelagerhus. 7.3 Installere elektrisk Kun autorisert personell har lov til å foreta elektriske tilkoblinger til motoren. Dette er i overensstemmelse med lokale bestemmelser. Kople motoren til i henhold til tabell 16: Motortilkoplinger og kontroller alltid rotasjonsretningen. Koble til motoren ved hjelp av en motorsikkerhetsbryter. 16

17 Tabell 16: Motortilkoplinger ID / PTC tilkopling STM 140 EK: Standard motorer fra 3 kw og oppover er utstyrt med en PTC termistor. Studer tabell 17: Tekniske spesifikasjoner PTC STM 140 EK. Kople PTC på et termistorrelé. Tabell 17: Tekniske spesifikasjoner PTC STM 140 EK Verdi t n [ o C] 140 R 20 C [Ώ] ~ 20 R tn-20 C [Ώ] ~ 250 R tn-5 C [Ώ] < 550 R tn+5 C [Ώ] > 1330 R tn+15 C [Ώ] > 4000 U n [VDC] 2,5 < U < Igangkjøring Pumpen må ikke slås på uten at den er fullstendig fylt opp. Sett fra toppen av motoren skal pumpen rotere medurs. Se Indikatorer 16 (B). I forbindelse med en 3-fasemotor kan dreieretningen endres ved at man bytter om to av de tre faselederne. 17

18 7.4.1 I en åpen eller lukket krets med tilstrekkelig matetrykk ID0239 Figur 8: Pumpe med åpent eller lukket krets 0239/ Lukk avstengningsventilen på sugesiden (A)og avstengningsventilen på utløpssiden (B). 2. Åpne påfyllingspluggen (C). 3. Åpne avstengningsventilen på sugesiden gradvis, inntil væsken strømmer fra påfyllingspluggen (C). 4. Lukk påfyllingspluggen. 5. Åpne avstengningsventilen på sugesiden helt. 6. Kontroller pumpens dreieretning. 7. Åpne avstengningsventilen på utløpssiden helt. A C B Etter en lengre, inaktiv periode eller ut fra lager Kontroller at de mekaniske pakningene ikke lekker på grunn av varmgang eller dehydrering av den smørende filmen. Hvis dette er tilfelle, fortsett som følger: 1. Drei drivaksel manuelt, eller 2. Start pumpen opp og åpne og lukk utløpets avstengningsventil hurtig under driften. 3. Kontroller om den mekaniske pakningen fortsatt lekker. Hvis drivakselen fortsatt lekker: 1. Demonter den mekaniske pakningen. 2. Rengjør grundig og reduser løpeflatene. 3. Monter den mekaniske pakningen igjen og forsøk en oppstart. Hvis dette ikke løser drivaksellekkasjen, er det nødvendig å erstatte den mekaniske pakningen I en åpen krets med et væskenivå som ligger lavere enn pumpen ID0241 B A Figur 9: Væskenivå lavere enn pumpen 0241/ Fjern påfyllingspluggen (B) fra den øverste braketten. 2. Lukk avstengningsventilen på utløpssiden. 3. Fyll pumpehuset til maksimalnivået gjennom påfyllingspluggen, med den væsken som skal pumpes. 4. Sett påfyllingspluggen inn i den øverste braketten. 5. Kontroller pumpens dreieretning. 6. Åpne avstengningsventilen på utløpssiden. 18

19 8 Drift 8.1 Drift Pumpen styres eksternt og trenger derfor ingen driftsveiledning. 19

20 9 Vedlikehold 9.1 Introduksjon Følg de generelle forholdsreglene for installering, vedlikehold og reparasjon. 4. Åpne avstengningsventilen og påfyllings-/ avluftingspluggen, hvis denne finnes. Jevnlig vedlikehold er nødvendig for at pumpen skal fungere på riktig måte. Ta kontakt med leverandøren din når det gjelder vedlikehold av pumpen. Et utkast til vedlikeholdskontrakt er tilgjengelig på forespørsel. 9.2 Smøring Standardmotorer, med en maksimal ytelse på 7,5 kw, leveres med vedlikeholdsfrie, forseglede lagre. Motorer med smørenipler må smøres etter 2000 timer. Hvis pumpen drives under ekstreme betingelser, som for eksempel vibrasjoner og høye temperaturer, må motorene smøres oftere. Bruk et litiumbasert -30 C / 160 C lagersmøremiddel (omtrent 15 gram). Når pumpen leveres uten motor og utstyrt med et annet motormerke, eller standardmotoren skiftes ut med en motor av et annet merke enn KSB, må du konsultere vedlikeholdsanvisningene til motorleverandøren. Følg også instruksjonene i 7.2: Montere en motor på pumpen. 9.3 Vedlikeholde pumpen i en lengre, inaktiv periode Drei akselen hver tredje måned. Dette beskytter pakningene, så de ikke setter seg fast. Beskytt pumpen mot frost, hvis det er fare for at det fryser på. Gå frem som følger: 1. Lukk alle pumpeventiler. 2. Drener hver enkelt pumpe og/eller systemet. 3. Fjern alle plugger fra pumpen. 20

21 10 Feil 10.1 Feiltabell Følg de generelle sikkerhetsforholdsreglene før installering, vedlikehold og reparasjon. Problem Mulig årsak Mulig løsning Kontrollpunkter Lekkasje langs akselen Løpeflater av akselpakningen Erstatt den mekaniske Kontroller pumpen for skitt slitt eller ødelagt pakningen. skurende deler. Lekkasje langs dekselet ved den øverste braketten eller ved pumpefoten Ny pumpe: pakning sitter fast som følge av monteringen mekanisk pakning er montert feil Elastomerer påvirket av mediet Trykket er for høyt Akselen er slitt Pumpen er blitt drevet uten vann O-ring slitt O-ringen er ikke motstandsdyktig mot det mediet som skal pumpes For høy belastning på pumpefoten, den blir oval Åpne og lukk avstengningsventilen på utløpssiden raskt under drift Installer den mekaniske pakningen riktig. Bruk vann og såpe som smøremiddel Bruk den riktige gummiblandingen til den mekaniske pakningen. Bruk riktig type mekanisk pakning Skift ut drivaksel og mekanisk pakning Erstatt den mekaniske pakningen Skift ut o-ringen Skift ut o-ringen med en o- ring med bedre motstandsdyktighet Reduser belastningen på rørmontasjen Monter pumpefoten uten belastning Støtt forbindelsene. 21

22 Problem Mulig årsak Mulig løsning Kontrollpunkter Pumpen vibrerer eller støyer Feilfunksjon Pumpen starter ikke Motoren går, men pumpen virker ikke Koplingen er montert på gal måte Feilaktig innstilling av hydraulikkenheten Det er ikke noe vann i pumpen Ingen tilførsel Slitte pumpe- og/eller motorlagre For lav tilgjengelig NPSH (kavitasjon) Pumpen drives ikke innenfor driftsintervallet sitt Pumpen står på en ujevn flate Installer koplingen i parallell Juster enheten i samsvar med håndboken Fyll og ventiler pumpen Pass på at tilførselen er tilstrekkelig. Kontroller om forsyningslinjen er blokkert Få et sertifisert firma til å skifte lagrene Forbedre sugetilstanden Velg en annen pumpe eller juster systemet slik at det drives innenfor driftsintervallet Jevn ut flaten Intern blokkering i pumpen Få et sertifisert firma til å inspisere pumpen Ingen spenning på terminalklemmene Termisk motorsikkerhetsbryter er utløst Pumpeakselen er brukket Koplingen mellom pumpeog motordrivakselen er løs Kontroller strømtilførselen Krets Hovedbryter Kontroller motorens sikkerhetsrelé Tilbakestill den termiske motorsikkerhetsbryteren Kontakt leverandøren hvis dette problemet opptrer oftere. Kontakt leverandøren Stram festeskruene med anbefalt moment Sikringer Jordfeilbryter Vernerelé Kontroller om det er satt riktig verdi. Finn den korrekte verdien (I nom ) på motortypeplaten 22

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Monteringsanvisning MA 4.B.1

Monteringsanvisning MA 4.B.1 Atlas Varmluftsviften Atlas er beregnet for oppvarming av industribygg og innendørs idrettsanlegg. Atlas skal ikke benyttes: for oppvarming utendørs. i fuktige miljø. i miljø med fare for eksplosiver.

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

Sirkulasjonspumpe for svømmebasseng Installasjons- og brukermanual

Sirkulasjonspumpe for svømmebasseng Installasjons- og brukermanual Sirkulasjonspumpe for svømmebasseng Installasjons- og brukermanual Installasjon - Monter pumpen på et jevnt, stivt og vibrasjonsfritt underlag - Sørg for at inntaksrør/slange er så kort som mulig - Sørg

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Madas EV magnetventil

Madas EV magnetventil Revidert 16.01.2012 av Torstein Austigard Madas EV magnetventil Automatisk normalt lukket magnetventil EV-1 maks 1 bar EV-3 maks 3 bar EV-6 maks 6 bar Side 1 av 13 Beskrivelse Normalt lukket magnetventil

Detaljer

Førstegangs oppstart av slangepumpen 3. Tilkobling av elektrisk motor 4. Drift av slangepumpe 5. Periodisk vedlikehold 6

Førstegangs oppstart av slangepumpen 3. Tilkobling av elektrisk motor 4. Drift av slangepumpe 5. Periodisk vedlikehold 6 Førstegangs oppstart av slangepumpen 3 Tilkobling av elektrisk motor 4 Drift av slangepumpe 5 Periodisk vedlikehold 6 Anbefalte reservedeler, bestilling av reservedeler 7 Skifte av slange 8 Deleliste 9

Detaljer

Generelle sikkerhetshensyn Norsk

Generelle sikkerhetshensyn Norsk Generelle sikkerhetshensyn Generelle sikkerhetshensyn Norsk 1 Generelle sikkerhetshensyn 1 Generelle sikkerhetshensyn Enheter er merket med følgende symbol: 1.1 Om dokumentasjonen Originaldokumentasjonen

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

AEROFOIL OG JETFOIL AKSIALVIFTER.

AEROFOIL OG JETFOIL AKSIALVIFTER. AEROFOIL OG JETFOIL AKSIALVIFTER. INNSTALLASJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLDS INSTRUKS INNSTALLASJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLDS INSTRUKS FOR WOODS AEROFOIL OG JETFOIL AKSIALVIFTER. SIKKERHET Dette utstyret inneholder

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Solar Heater XP2. Bruksanvisning NO

Solar Heater XP2. Bruksanvisning NO Solar Heater XP2 Bruksanvisning NO ID KODE: M-1631.2013 ID KODE: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Side 1 Innhold 1. Sikkerhetsinformasjon 2 2. Slik fungerer det 2 3.

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Hydraulikk-system Rundballepakkere modell 7515/7558/7582

Hydraulikk-system Rundballepakkere modell 7515/7558/7582 Serviceinformasjon Hydraulikk-system Rundballepakkere modell 7515/7558/7582 For internt bruk ved opplæring og service \\kvksrv1\vol1\data\kvu\common\common\tekniske dokument\produktteknisk\service\gras\7500\serviceinfo

Detaljer

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning Buffertank allstor NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de www.vaillant.de

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

HOVAP SERIE 9600 BASICFLOW PROSESSVENTILER INSTRUKSJONSMANUAL

HOVAP SERIE 9600 BASICFLOW PROSESSVENTILER INSTRUKSJONSMANUAL 1 INNHOLD 2 Introduksjon 2 2.1 Ventilbruk 2 2.2 Anvendelsesområde 2 2.3 Uriktig bruk 2 3 Sikkerhet 2 4 Transport og lagring 2 5 Installasjonsinstruksjoner 2 5.1 Montering 2 5.2 Installasjon i rørledningen

Detaljer

SIRKULASJONS-PUMPER FRA INTEC PUMPER AS, Oslo Norway

SIRKULASJONS-PUMPER FRA INTEC PUMPER AS, Oslo Norway SIRKULASJONS-PUMPER FRA INTEC PUMPER AS, Oslo Norway GRUPPER AL_ AT AKN AS_ KN_ TEKNISK INFORMASJON TEKNISKE DATA KG db(a) AL_/AT R/MIN KW A (400V) AL AT 1m 1032/4 1500 0.2 0.60 20 46 42 /2 3000 1.1 2.80

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren.

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Bruksanvisning Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90 Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Innholdsfortegnelse 1. Spesifikasjoner 2. Anvendelse 3. Hydraulikksystemets

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate NO MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING Elektrisk grillplate FTH 30 / A370031 FTH 60 / A370032 FTH 30 / FTR 30 / FTH 60 / FTHR 60 1 INNHOLDSLISTE Samsvarserklæring 3 Tekniske data 3 Kontroll av emballasjen og

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING B B0139 B B0361

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING B B0139 B B0361 MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING B005 - B019 B0140 - B061 1 GENERELT 1.1 GENERELL INFORMASJON 1. SYMBOLER MONTERINGSDELER.1 LISTE OVER HYDRAULISK TILBEHØR. HYDRAULISKE TILKOBLINGER..1 Rørdiameter.. Åpning

Detaljer

Fiorentini Dival 500, 1" -1 ½" - LA og LE stengeventiler Produsent: Pietro Fiorentini S.A Importør: Tolcon AS

Fiorentini Dival 500, 1 -1 ½ - LA og LE stengeventiler Produsent: Pietro Fiorentini S.A Importør: Tolcon AS Revidert 29.01.2015 Atle Hjelmerud Fiorentini Dival 500, 1" -1 ½" - LA og LE stengeventiler Produsent: Pietro Fiorentini S.A Importør: Tolcon AS 1 Innhold 1 Forhåndsregler for operatør... 3 2 Emballasje...

Detaljer

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELH623, ELH633, ELH933 445 375 430 min 300 mm min 300 mm min 500 mm Fig. 1 2 c-c 350/274 9 50 16 10 405/465

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v)

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Rutland Regulator RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Dokument nr. SM-314 Utgivelse A Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 5 Advarsel Vennligst les denne manualen før du

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Innhold. NS-EN ISO 9001 sertifisert. Versjon TR-003-0104

Innhold. NS-EN ISO 9001 sertifisert. Versjon TR-003-0104 Versjon TR-003-0104 NS-EN ISO 9001 sertifisert Innhold Tetningens andel av kostnader 4 Tetningsring typer 5 Innbygging hus 6 Innbygging aksel 7 Smøring 8 Periferihastighet 9 Tetningsringer for trykk 10

Detaljer

HOVAP SERIE 9800 BASICFLOW PROSESSVENTILER INSTRUKSJONSMANUAL

HOVAP SERIE 9800 BASICFLOW PROSESSVENTILER INSTRUKSJONSMANUAL INSTRUKSJONSMNUL 1 INNHOLD 2 Introduksjon 2 2.1 Ventilbruk 2 2.2 nvendelsesområde 2 2.3 Uriktig bruk 2 3 Sikkerhet 2 4 Transport og lagring 2 5 Installasjonsinstruksjoner 2 5.1 Montering 2 5.2 Installasjon

Detaljer

KHO -M og PHO -M -DØRER

KHO -M og PHO -M -DØRER 2 (7) 1. DØRER MED TERSKEL, MONTASJE MÅL Y Horisontal smyg for lys åpning ø 5,5 x 38 VAK B X X Terskelplate A Y Vertikalt smyg av lys åpning VAL Wronic ø 4,2 x 25 Fonsterknings plate Popnagle ø 3,2 x 8

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

Instruksjonsbok DeLaval takvifte PV600

Instruksjonsbok DeLaval takvifte PV600 Instruksjonsbok DeLaval takvifte PV600 5836024531(S1)1205 1 Innholdsfortegnelse 01. INTRODUKSJON... 3 02. LEVERING... 3 03. TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 3 04. SAMMENSETTNING/ MONTERING... 4 04.1 MONTERING...

Detaljer

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet!

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV... 3 3. BRUKSOMRÅDE... 3 4. MONTERING... 3 5.

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG

MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG Leveringsinformasjon Godskontroll Kontroller at antall pakker stemmer overens med følgeseddelen og at emballasjen og godset ikke er skadet. Noter eventuelle skader eller

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

Installasjons- og bruksanvisning

Installasjons- og bruksanvisning 15975180NO (11/2015) Installasjons- og bruksanvisning www.sulzer.om 2 Installasjons- og bruksanvisning (Oversettelse av originale instruksjoner) Tørroppstilt Avløpspumpe Type ABS AFC 0831 0841 1032 1041

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

WECKMAN BRUKSANVISNING

WECKMAN BRUKSANVISNING WECKMAN BRUKSANVISNING IMPORTØR: Sisu Produkter AS Post boks 243 2040 KLØFTA Tlf. 63943900/Fax.63943901 E-post. kontor@sisu.no INNHOLDSFORTEGNELSE. 2 Innholdsfortegnelse og garanti vilkår. 3 Forklaring

Detaljer

The Masterpiece. by Bredel MIN

The Masterpiece. by Bredel MIN The Masterpiece by Bredel MIN SPX KONSEPTET Et helt nytt konsept for høytrykks-slangepumper ble lansert med Bredel's introduksjon av den patenterte SPX serien. Enkelheten, påliteligheten og de lave behovene

Detaljer

Brukerveiledning. PBK9-serie Høypresisjons veieplattformer

Brukerveiledning. PBK9-serie Høypresisjons veieplattformer Brukerveiledning PBK9-serie Høypresisjons veieplattformer Gratulerer med valget av kvalitet og presisjon fra METTLER TOLEDO. Korrekt bruk av ditt nye utstyr i samsvar med denne Brukerveiledningen og regelmessig

Detaljer

Motorstyrt røykgasspjeld. Installasjons - og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Motorstyrt røykgasspjeld. Installasjons - og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjons - og vedlikeholdsanvisning For installatøren Installasjons - og vedlikeholdsanvisning Motorstyrt røykgasspjeld 00200648 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid

Detaljer

Sikkerhet. Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten. eller skifting av demping for VG , VR , VAS 6 8 og MB 7 FARE

Sikkerhet. Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten. eller skifting av demping for VG , VR , VAS 6 8 og MB 7 FARE 0 Elster GmbH Edition 0. Oversettelse fra tysk D GB F L I E DK S P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten demping til magnetventil med demping eller skifting

Detaljer

BRUKERMANUAL CLIWI AIR SYSTEMS 200/300. 1 www.heatwork.com

BRUKERMANUAL CLIWI AIR SYSTEMS 200/300. 1 www.heatwork.com BRUKERMANUAL CLIWI AIR SYSTEMS 200/300 1 www.heatwork.com Agent: HeatWork As Skarvenesveien 6, 8514 NARVIK Norway 2 Contents 1 CliWi air systems... 4 1.1 Bruksområder... 4 2 Teknisk data... 5 3 Deleliste...

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

Automatikkskap type ABS CP 151-254

Automatikkskap type ABS CP 151-254 15975197NO (12/2014) Installasjons- og bruksanvisning www.sulzer.com 2 Installasjons- og bruksanvisning Automatikkskap type ABS CP 151 153 253 254 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Kontrollenhet...

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle 2 Innhold: 1. Beskrivelse, deleliste 2. Monteringsanvisning 3. Drift og vedlikehold 4. Bruksanvisning for Lithium-Ion batteriet 5. Servicetilbud Beskrivelse,

Detaljer

Installeringshåndbok. Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1. Installeringshåndbok Modbus Interface DIII. Norsk

Installeringshåndbok. Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1. Installeringshåndbok Modbus Interface DIII. Norsk Installeringshåndbok Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1 Installeringshåndbok Modbus Interface DIII Norsk 379 mm 0 C 100 mm 50 mm 50 mm 40 mm 87 mm 300 mm IP X0 50 mm 60 C 365 mm 124 mm Max. 100 mm Min. 1

Detaljer

Ball bearing Lifting Point (BLP)

Ball bearing Lifting Point (BLP) Ball bearing Lifting Point (BLP) NO Bruksanvisning Z769449 Rev E03 Bruksanvisning Allmenn informasjon Referer til relevante standarder og andre bestemmelser gitt i lov. Inspeksjoner må kun utføres av personer

Detaljer

Rotating Eye Lifting Point (RELP)

Rotating Eye Lifting Point (RELP) Rotating Eye Lifting Point (RELP) NO Bruksanvisning Z769447 Rev P11 Bruksanvisning Allmenn informasjon Referer til relevante standarder og andre bestemmelser gitt i lov. Inspeksjoner må kun utføres av

Detaljer

Produktblad PB 9.P.45

Produktblad PB 9.P.45 Produktblad Produktinformasjon, montering og FDV 1/5 Produktblad OBS! installasjon og igangkjøring av pumpeshunt for én varmekrets må kun utføres av kvalifisert fagpersonell. Installasjonen må utføres

Detaljer

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO BE17 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske data... 3 Transport

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

PT-27. Plasmaskjærebrenner. Instruksjonshåndbok (NO)

PT-27. Plasmaskjærebrenner. Instruksjonshåndbok (NO) PT-27 Plasmaskjærebrenner Instruksjonshåndbok (NO) 0558005870 46 INNHOLD Kapittel / Overskrift Side 1.0 Sikkerhetsforholdsregler............................................................................

Detaljer

HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING

HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING Grunnet stadige forbedringer, kan det være at det faktiske produktet kan variere noe fra beskrivelsene i denne monterings- og bruksanvisningen. Fyll ut opplysningene

Detaljer

Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750

Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 1. Sensor: Dimensjoner: L 55 x B 40 x H 35 mm Sensor monteres enten direkte i dryppanne eller i dreneringsrør. OBS! Vær påpasselig med å gjøre rent filteret hver

Detaljer

Decenter Lifting Point (DLP)

Decenter Lifting Point (DLP) Decenter Lifting Point (DLP) NO Bruksanvisning Z769448 Rev. P11 Bruksanvisning - Allmenn informasjon Referer til relevante standarder og andre bestemmelser gitt i lov. Inspeksjoner må kun utføres av personer

Detaljer

Monterings- og betjeningsinstruks SGP elektrokjeler

Monterings- og betjeningsinstruks SGP elektrokjeler Monterings- og betjeningsinstruks SGP elektrokjeler Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Inntransport...3 Hydraulisk tilkobling...4 Rørmessig...4

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Leveringsinformasjon. Godskontroll. Garanti. CE-merke. EF-erklæring. Støv- & bøssutskiller

Leveringsinformasjon. Godskontroll. Garanti. CE-merke. EF-erklæring. Støv- & bøssutskiller MONTERINGS- & VEDLIKEHOLDSINSTRUKSJON L- & I-line Støv- & bøssutskiller ZMA0405NO 2013-12-01 Leveringsinformasjon Godskontroll Kontroller at antall pakker stemmer overens med følgeseddelen og at emballasjen

Detaljer

BodyWand BRUKERVEILEDNING. BodyWand. Vibrator for kvinner og menn

BodyWand BRUKERVEILEDNING. BodyWand. Vibrator for kvinner og menn BodyWand BRUKERVEILEDNING BodyWand Vibrator for kvinner og menn Brukerveiledning Spesifikasjoner: Lengde: 30 cm Diameter: 6 cm Batteritype: ledning Lengde, ledning: 250 cm Vekt: 460 gram Produsent: Alternative

Detaljer

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL VENTLATOR TRO. METS, NFNTY BRUKSANVSNNG MODELL 1 3 4 2 8 7 1 3 5 4 6 6 5 7 8 6 5 1-Luftutløpsgap 2-Glass 3-ntern skorstein 4-Ekstern skorstein 5-Hoveddel 6-Kontrollpanel 7-Halogenlampe 8-Kassettfilter

Detaljer

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO BE14 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske spesifikasjoner...

Detaljer

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning Made in Sweden by Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning DOC.NO STO 9176-07 EDITION 1 2014.11 Innhold Side Generelle anvisninger 3 Installering 4 El-tilkopling 4 Vann- og avløpstilkopling 4 Testkjøring

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

Instruksjonsbok DeLaval melkepumpe FMP 110

Instruksjonsbok DeLaval melkepumpe FMP 110 Instruksjonsbok DeLaval melkepumpe FMP 110-0809 - Innholdsfortegnelse FMP 110... 3 Sikkerhetstiltak... 3 Generell beskrivelse... 5 Melkepumpekapasitet... 5 Kontrollboks for melkepumpe... 6 Veiledning

Detaljer

Honda Plug & Play INSTALLASJONS GUIDE Revision 2.6 - Norsk utgave

Honda Plug & Play INSTALLASJONS GUIDE Revision 2.6 - Norsk utgave Honda Plug & Play INSTALLASJONS GUIDE Revision 2.6 - Norsk utgave INSTALLASJONS GUIDE Honda Plug & Play CoastKey kabelmatte Kontakt for CoastKey s låseenhet Sjekkliste før innstallasjon: Installasjonsguide

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1 Fitting Kit Monteringsanvisning for takstativ x 4 x 8 x 1 x 1 x 4 x 4 x 4 x 4 x 8 Revision No: 5C 1 Montering første gang Pakk ut delene og kontroller innholdet. Kontakt din forhandler hvis deler mangler

Detaljer

Evinrude E-tec (Ikke for ICON) INSTALLASJONSGUIDE Revisjon 2.6 - Norsk versjon

Evinrude E-tec (Ikke for ICON) INSTALLASJONSGUIDE Revisjon 2.6 - Norsk versjon Evinrude E-tec (Ikke for ICON) Revisjon 2.6 - Norsk versjon Evinrude E-tec installasjonsguide Evinrude E-tec CoastKey kabelmatte Kontakt for CoastKey s låseenhet Checklista før installasjon: Installasjonsguide

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2 Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2 Ultraheat elektrisk tilleggsvarmeapparat Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Monteringsanvisning Bruksformål...

Detaljer

TT250 Bruksanvisning BENEVNELSE: TT250 EN /7.1 XXXD. CEN-benevnelse for denne bruksanvisningen. EN 1298 IM no Rev-01

TT250 Bruksanvisning BENEVNELSE: TT250 EN /7.1 XXXD. CEN-benevnelse for denne bruksanvisningen. EN 1298 IM no Rev-01 TT250 Bruksanvisning BENEVNELSE: TT250 EN 1004 3 7.1/7.1 XXXD CEN-benevnelse for denne bruksanvisningen. EN 1298 IM no Rev-01 ADVARSEL Aldri stå oppreist på en ubevoktet plattform Denne monteringsanvisningen

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v)

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Rutland Shunt Regulator SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Dokument nr. SM-312 Utgivelse B Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v)

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Rutland Shunt Regulator SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Dokument nr. SM-310 Utgivelse D Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen og instruksjonene

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer