Movitec V 2, 4, 6 & 90

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Movitec V 2, 4, 6 & 90"

Transkript

1 Installasjon og driftsanvisninger Movitec V 2, 4, 6 & 90 Vertikale sentrifugalpumper Movitec VME 2 Movitec V 4 Movitec VF 6 Movitec VF 90

2 Innholdsfortegnelse 1: Introduksjon til håndboken 1.1 Forord Ikoner og symboler : Identifisering, service og teknisk støtte 2.1 Innhente data og informasjon Seglkoder Nominell strøm Utfyllende dokumentasjon : Garanti 3.1 Garantibetingelser : Sikkerhet og miljø 4.1 Generelt Brukere Sikkerhetstiltak Sikkerhets-forholdsregler Miljømessige aspekter : Introduksjon til pumpen 5.1 Modellnøkkel Beskrivelse av produktet Modulært valg Drift Måling, avtapning og lufting Driftsintervall Eksplosjonssikkerhet : Transport 6.1 Transport Oppbevaring : Installasjonsinstruksjoner 7.1 Sette opp pumpen Montere en motor på pumpen Installere elektrisk Igangkjøring : Drift 8.1 Drift : Vedlikehold 9.1 Introduksjon Smøring Vedlikeholde pumpen i en lengre, inaktiv periode : Feil 10.1 Feiltabell

3 11: Vedlegg 11.1 CE-samsvarserklæring

4 1 Introduksjon til håndboken 1.1 Forord Denne håndboken inneholder viktig informasjon for pålitelig, ordentlig og effektiv drift. Det er av vesentlig betydning at driftsanvisningene etterleves, både for at product skal fungere pålitelig og få lang levetid, og for å unngå at det oppstår farlige situasjoner. Det første kapittelet inneholder informasjon om denne håndboken og om sikkerhet i sin alminnelighet. De følgende kapitlene gir informasjon om vanlig bruk, installasjon, vedlikehold og reparasjon av product. Vedleggene inneholder de tekniske dataene, deletegningene og samsvarserklæringen(e). MILJØ-ANVISNING Utsagn som gjelder miljøet. Gjør deg kjent med innholdet. Instruksjonene og anvisningene må følges nøyaktig. Rekkefølgen av de operasjonene som skal utføres må aldri forandres. Oppbevar denne håndboken eller en kopi av den sammen med loggboken på en fast plass, som alt personell har tilgang til, i nærheten av product. 1.2 Ikoner og symboler Følgende ikoner og symboler brukes i denne håndboken og i all medfølgende dokumentasjon. Fare for elektrisk spenning. Sikkerhetsskilt for IEC Operasjoner eller prosedyrer som utføres på en uforsiktig måte, kan forårsake helseskader eller skader på pumpen. Generelt fareskilt for ISO Brukes til å introdusere sikkerhetsanvisninger om forhold som kan føre til at pumpen og dens funksjoner blir ødelagt om ikke sikkerhetsanvisningene følges. 4

5 2 Identifisering, service og teknisk støtte 2.1 Innhente data og informasjon ID3297 Navneskiltet viser modellserie, størrelse, viktigste driftsdata og identitetsnummer. Vennligst oppgi denne informasjonen i forbindelse med alle forespørsler, etterbestillinger og ved bestilling av reservedeler. Hvis du trenger noe tilleggsinformasjon eller anvisninger som går ut over rammene for denne håndboken, eller om det gjelder et skadetilfelle, kan du ta kontakt med det nærmeste kundeservicesenteret til KSB. Figur 2: Pumpe uten motor 3481/ ID3060/ ID3297 Figur 3: Driftspunkt Figur 1: Pumpe med motor 3297/ / Tabell 1: Beskrivelsesmerke Indikasjon Betydning MovitecVCF 90/2-1 B Grunnleggende pumpetype (designversjon B) 15 kw (12.2 kw) Nominell motoreffekt 1 (påkrevd effekt) 50 Hz Nominell frekvens Ca/Sic Mekanisk kode for overflateforsegling, se: 2.2 Seglkoder 6 EPDM Pumpeelastomerer Q 23,6 l/s Optimal kapasitet under kjøring i fast hastighet (se fig. driftspunkt) H 38.1 Optimal fallhøyde under kjøring i fast hastighet (se fig. driftspunkt) n fix 2900 rpm Rotasjonshastighet indikert for gitt Q/H Hydr. 140 C + PN25 Maksimal temperatur ved nevnte trykk Conn. PN16 Trykklassetilkopling Seal. PN10-20/+100 C Maksimalt trykk ved nevnte temperatur 2 ID B Pumpe ID > som byggfil PO Produksjonsordrenummer Prod 24/ / Produksjonsuke/år og produksjonsserienummer 1. Rammestørrelse i hus uten motor 2. ved lavere trykk tillates en høyere temperatur (vennligst spør leverandøren) 5

6 2.2 Seglkoder Tabell 2: Materialkode akselpakning Kode ihh. til EN Beskrivelse Materiale Merk B Q1 U3 Fjærbelastet ring Karbongrafitt Silikonkarbid Wolframkarbid Ca Sic TuC Harpiksimpregnert Sintret trykkløst CrNiMo-binder A B Q1 U3 Setering Karbongrafitt Karbongrafitt Silikonkarbid Wolframkarbid E V X4 Elastomerer EPDM Viton HNBR G Fjær CrNiMo-stål G Andre metalldeler CrNiMo-stål Ca Ca Sic TuC EPDM Viton HNBR Antimonimpregnert Harpiksimpregnert Sintret trykkløst CrNiMo-binder Etylenpropylengummi Fluorkarbongummi Hydrogenert nitrilgummi 2.3 Nominell strøm Den nominelle tillatte strømmen for motoren er angitt på motorplaten. Det nominelle arbeidsområdet for motoren er vist for bruk til å beskytte motoren. Måling av den virkelige strømmen til pumpen under drift kan brukes til å forhåndsstille motorvernbryteren for å beskytte pumpe/motorkombinasjonen. Denne aktuelle verdien kan også brukes til å bestemme det passende elektriske utstyret, som drivmekanisme for variabel frekvens, hovedbryter, ledningsdiameter etc. Ikke bare motoren, men også pumpen, må beskyttes i sin applikasjon. 2.4 Utfyllende dokumentasjon Bortsett fra denne håndboken, er nedenstående dokumentasjon også tilgjengelig: Tabell 3: Utfyllende dokumentasjon Dokument Dato/versjon Kode Generelle leveringsbetingelser / 22,0071a/11 Adressedata for service /091 Se også 6

7 3 Garanti 3.1 Garantibetingelser Garantiperioden bestemmes av vilkårene i kontrakten din eller i det minste av de generelle salgsvilkårene. Modifisering eller endring av den leverte product er kun tillatt etter avtale med produsenten. Originale reservedeler og tilbehør som er godkjent av produsenten ivaretar sikkerheten. Bruk av andre deler kan oppheve produsentens eventuelle plikt til å erstatte følgeskader. Garantien som gjelder driftspålitelighet og sikkerhet ved den leverte product er bare gyldig hvis product brukes i samsvar med den tiltenkte bruken slik de følgende delene av denne håndboken beskriver. Grenseverdiene som er oppført i dette databladet må under ingen omstendighet overskrides. Garantien mister sin gyldighet hvis ett eller flere av følgende forhold inntreffer. Kjøperen foretar egne endringer. Kjøperen foretar selv reparasjoner eller får en tredjepart til å foreta reparasjoner. product er håndtert eller vedlikeholdt på gal måte. product har fått montert ikke-originale KSB reservedeler. KSB utbedrer feil under garantien hvis nedenstående punkter er oppfylt. Feil er forårsaket av mangler i design, materialer eller produksjon. Feilen er blitt innrapportert i løpet av garantiperioden. Andre garantibetingelser er blitt innlemmet i de generelle leveringsbetingelsene, hvilke er tilgjengelige på forespørsel. 7

8 4 Sikkerhet og miljø 4.1 Generelt Denne KSB pumpen er blitt produsert i samsvar med den nyeste teknologien. Den er blitt produsert med den største omhu og under kontinuerlig kvalitetskontroll. KSB aksepterer ingen erstatningskrav for materielle skader eller helseskader som skyldes at instruksjonene og anvisningene i denne håndboken ikke er fulgt. Dette gjelder også uforsiktighet under installeringsprosedyren, bruk og vedlikehold av pumpen. Hvis sikkerhetsanvisningene ikke følges, kan det utsette personellet, miljøet og pumpen selv for fare. Hvis disse sikkerhetsanvisningene ikke følges, vil det føre til at alle eventuelle krav på skadeerstatning mister sin berettigelse. Unnlatelse av å følge disse sikkerhetsanvisningene kan spesielt resultere i: svikt i viktige pumpe-/systemfunksjoner svikt i foreskrevne vedlikeholds- og servicemetoder at personer utsettes for elektriske, mekaniske eller kjemiske faremomenter at miljøet utsettes for farer som følge av utslipp av farlige stoffer eksplosjoner Ytterligere sikkerhetstiltak kan være påkrevet, avhengig av de aktuelle aktivitetene. Ta kontakt med KSB hvis det oppstår en potensiell risiko under bruk. Eieren av pumpen er ansvarlig for at lokale sikkerhetsbestemmelser og bedriftens interne retningslinjer følges. 4.2 Brukere Alt personell som er involvert i drift, vedlikehold, inspeksjon og installering av pumpen, må være fullt kvalifisert til å utføre det aktuelle arbeidet. Personellansvar, myndighet og tilsyn må være klart definert av driftsselskapet. Hvis det aktuelle personellet ikke allerede har nødvendig kunnskap, må de få passende opplæring. Hvis det er påkrevet, kan driftsselskapet la produsenten/leverandøren ta seg av denne opplæringen. I tillegg er driftsselskapet ansvarlig for å sikre at innholdet av driftsanvisningene forstås fullt ut av det ansvarlige personellet. 4.3 Sikkerhetstiltak Pumpen er konstruert med størst mulig omhu. Originaldeler og originalt tilbehør oppfyller sikkerhetskravene. Endringer i konstruksjonen eller bruk av ikke-originale deler kan medføre en sikkerhetsrisiko. Pass på at pumpen brukes innenfor det angitte driftsintervallet. Bare da kan pumpens ytelse garanteres Etiketter på pumpen Ikoner, advarsler og anvisninger som er påført pumpen inngår i sikkerhetstiltakene. Etikettene må ikke fjernes eller tildekkes. Etikettene må forbli leselige under hele pumpens levetid. Ødelagte etiketter må skiftes ut omgående. Ikke bare må de generelle sikkerhetsanvisningene i dette kapitlet om "Sikkerhet" følges, men også de sikkerhetsanvisningene som er oppført under konkrete overskrifter. 8

9 4.4 Sikkerhets-forholdsregler Under vanlig bruk Ta kontakt med den lokale strømleverandøren når det gjelder spørsmål om strømforsyningen. Sørg for å avskjerme deler som kan bli varme på en slik måte at direkte kontakt ikke er mulig. Før pumpen tas i bruk, må den alltid utstyres med feilfrie koplings-beskyttelsesplater til beskyttelse av koplingen. Pass på at koplingsbeskyttelsesplatene aldri berører koplingen når denne er i drift. Koblingsboksen må alltid lukkes Ved installering, vedlikehold og reparasjon Kun autorisert personell skal installere, vedlikeholde og inspisere pumpen, og reparere elektriske komponenter. Følg lokale sikkerhetsbestemmelser. Energiforsyningen til pumpen må alltid kobles fra før installering, vedlikehold eller reparasjon. Sørg for at energiforsyningen ikke kan kobles til igjen av uvedkommende. 4.5 Miljømessige aspekter Generelt Pumpene fra KSB er konstruert for å kunne fungere på en miljøvennlig måte gjennom hele sin levetid. Til vedlikeholdet må det derfor alltid brukes biologisk nedbrytbare oljer. MILJØ-ANVISNING Lover, vedtekter, bestemmelser og anvisninger som gjelder helse, miljø og sikkerhet må alltid følges Demontering Demonter pumpen og kasser den på en miljøvennlig måte. Dette er eierens ansvar. MILJØ-ANVISNING Spør de lokale myndigheter om gjenbruk eller miljøvennlig behandling av kasserte materialer. Pass på at ingen kan befinne seg i nærheten av roterende maskineri når pumpen startes. En pumpe som brukes til å pumpe farlige væsker, må behandles med den ytterste forsiktighet. Unngå at personer eller miljøet utsettes for fare under reparasjon av lekkasjer, drenering eller ventilering. Umiddelbart etter at arbeidet er avsluttet, må alt sikkerhetsrelevant utstyr og verneutstyr installeres eller aktiveres igjen. Følg alle anvisninger som er oppført i kapitlet "Sette i drift / oppstart" før pumpen tas i bruk igjen. 9

10 5 Introduksjon til pumpen 5.1 Modellnøkkel Tabell 4: ModellnøkkeleksempelMovitecVSF90/3-1 B Movitec VS F 90 /3-1 B Etikett Movitec Produktetikett Materiale/konstruksjon VC Støpejernspumpens fot og toppbrakett hydr / AISI 304 V Alle fuktede deler rustfritt stål 1,4301 / AISI 304 VM Alle fuktede deler rustfritt stål / AISI 304 med lukket koplet motor VS Alle fuktede deler rustfritt stål / AISI 316 Tilkoplinger E Hanngjenger (med tilbakeslagsventilinnsats) Oval flens med hunngjenger F Rund flens V Victaulic-tilkoplinger T Tri-clamp-tilkoplinger 90 Kapasitet i m 3 /t ved Q. opt. /3 Antall trinn /3-1 Antall trinn av hvilke ett trinn med redusert fallhøyde B Designversjon 5.2 Beskrivelse av produktet Den vertikale, enkle eller flertrinns sentrifugalpumpeserien er konstruert for å pumpe rene, eller lett aggressive, vandige medier. Pumpens sug og avløp er på linje, noe som gjør pumpen enkel å installere. Den hydrauliske komponentgruppen er drevet av en elektrisk motor. Alle hydrauliske deler av pumpen er laget av rustfritt stål. 5.3 Modulært valg For å tilpasse seg nærmest enhver applikasjon er pumpen satt sammen av moduler som kan velges avhengig av kravet til arbeidsområde. Basismoduler er: Den grunnleggende pumpemodellen, som definerer kapasiteten, trykket og basismaterialene. Tilkoplinger, som definerer sug- og avløpsforbindelsene i tillegg til grunnplaten. Tetninger, som definerer elastomerene, den mekaniske pakningen og typen drivakseltetning. Elektrisk Motor, som definerer alle krav til motoren, som motorstørrelse, effekt, spenning, frekvens og alt mulig motortilleggsutstyr. 10

11 5.4 Drift Denne totale kapasiteten og det økte trykket ledes til utsiden av pumpen, mellom pumpetrinnene og den ytre muffen (C), og mediet forlater pumpen ved avløpstilkoplingen (D). ID Måling, avtapning og lufting Pumpen er utstyrt med plugger for måling, avtapning og lufting. Tilkopling (E) er tiltenkt for avtapning av inntaksdelene av pumpen. Alternativt måle inntaks/ sugetrykket ved å bruke en G ¼ tilkopling. Tilkopling (F) er tiltenkt for avtapning av utløpsdelene av pumpen. Alternativt måle avløpstrykket ved å bruke en G ¼ tilkopling. Tilkoplingene (G) er tiltenkt for avlufting av pumpesystem når pumpen ikke er i drift. Alternativt måle avløpstrykket til pumpen ved å bruke en G 3/8 tilkopling. G G 5.6 Driftsintervall Driftsintervallet avhenger av applikasjonen og en kombinasjon av trykk og temperatur. Spesifikke og detaljerte anvisninger om driftsintervallene er beskrevet i kapittelet 5.3: Modulært valg. Det generelle driftsintervallet til pumpene kan oppsummeres som følger: B C Tabell 5: Spesifisering av driftsintervallet A E Figur 4: MovitecVF 90 F D A/ Pumpetype MovitecV mer k Omgivelsestemperatur [ C] -20 opptil 40 1 Laveste inntakstrykk NPSH req. + 1 m Viskositet [cst] Tetthet [kg/m 3 ] Kjøling tvunget motorkjøling 3 Laveste frekvens [Hz] 10 Høyeste frekvens [Hz] 60 4 Maksimum starter per time 20 Tillatt størrelse for faste 5µm til 1mm stoffer som pumpes Under sentrifugaldrift av pumpen dannes et negativt trykk ved viftehjulets inntak. Dette undertrykket får mediet til å gå inn i pumpen ved sugeforbindelsen (A). Hvert trinn (B) består av viftehjul og diffusor. Strømmen i dette trinnet bestemmer kapasiteten til pumpen. Trinnenes diameter står i forhold til sentrifugalkreftene og dets «trinntrykk»: jo flere trinn, desto større trykk. 1. Hvis temperaturen i omgivelsene overstiger den angitte verdien eller motoren er høyere enn 1000 m over havet, er motorkjølingen mindre effektiv, og det kan være behov for en tilpassing av motorkraften. Se tabell 9: Motorbelastning avh. av høyde eller omg. temperatur eller ta vennligst kontakt med leverandøren for å få mer detaljert informasjon. 2. Avvik i viskositet og/eller tetthet kan medføre behov for en tilpassing av motorkraften. Kontakt leverandøren din for å få mer detaljert informasjon. 11

12 3. Tomrommet over motorens kjølevifte må minst være lik 1/4 av diameteren til innløpet til motorens kjølevifte for at (kjøle)lufttilførselen skal være stor nok. 4. Pumper som er konstruert for drift ved 50 Hz må ikke kobles til 60 Hz strømforsyning Indikasjon ID2512 For minste flyt ved en mediumstemperatur på 20 o C, se tabell 6: Minimumskapasitet (Qmin); for høyere temperaturer, se tabell 7: Minimumskapasitet mot temperatur (i % av Q optimum) Tabell 6: Minimumskapasitet (Q min ) størrelse Q min [m 3 /t] 50 Hz - 2 pol 60 Hz - 2 pol Tabell 7: Minimumskapasitet mot temperatur (i % av Q optimum) Q [%] ID 2312/ Eksplosjonssikkerhet Dette underkapitlet inneholder grunnleggende informasjon som det må tas hensyn til når pumpen med ATEX-godkjenning skal installeres i en eksplosjonsfarlig atmosfære Generelt Klistremerker eller skilt på pumpekraven og motoren viser hvorvidt pumpen egner seg til bruk i omgivelser som er utsatt for eksplosjonsfare. Det er tillatt å installere pumpen i en sone som er klassifisert i direktiv 1999/92/EF. I tvilstilfeller er det obligatorisk å konsultere ovennevnte direktiv. t [ C] 2312/ Figur 5: Beskrivelsesmerke for eksplosjonssikkerhet Tabell 8: Eksplosjonssikkerhet Når pumpen er plassert i eksplosjonsfarlige omgivelser, må den ikke åpnes eller tas fra hverandre på stedet. Dette skyldes sannsynligheten for at det kan dannes gnister når skruer og muttere løsnes og strammes Igangkjøring (sjekkliste) Det er obligatorisk å sjekke disse punktene før pumpen settes i drift Indikasjon Betydning II Produktgruppe for bruk over bakken, med unntak av arbeid i gruver, der det kan være eksplosjonsfare forårsaket av gruvegass og/ eller brennbare stoffer. 2/3 Kategori 2: Utstyr i denne kategorien er beregnet på bruk i områder hvor det er sannsynlig at det kan forekomme eksplosive atmosfærer forårsaket av blandinger av luft og gasser, damper eller tåker, eller av luft-og-gass-blandinger. Kategori 3: Utstyr i denne kategorien er beregnet på bruk i områder hvor det er sannsynlig at det forekommer eksplosive atmosfærer forårsaket av blandinger av luft og gasser, damper eller tåker, eller av luft-og-gassblandinger, eller, om de forekommer, at de bare gjør det sjelden og kun i korte perioder av gangen. G Egner seg for omgivelser med eksplosjonsfare forårsaket av gass, damp eller røk. Egner seg ikke for omgivelser med eksplosjonsfare forårsaket av støv. EEx c Beskyttelsesprinsipp type c: for produkter som er konstruktivt sikre. T4/T3 Temperaturklasse: T4 for middels høye temperaturer opptil 40 C; T3 for middels høye temperaturer opptil 40 C 12

13 Kontroller om ATEX-dataene på motoren og pumpen stemmer overens med den spesifiserte kategorien. Se tabell 9 ATEX-kategorier 13. Når motorens og pumpens kategorier er forskjellige, er det den laveste kategorien som gjelder. For kategori 2: pass på at pumpen er beskyttet mot ytre skader. Kontroller at motorkabelen er dimensjonert for den strømmen motoren trekker. Se: motorens typeskilt. Kontroller at pumpen er helt fylt med væske (avluftet). Ikke la pumpen gå tørt. Kontroller motorens dreieretning. Motoren må dreie med klokken (sett fra den utgående siden). Denne retningen er vist med en pil på den øverste pumpebraketten. Pass på at væsketemperaturen aldri overstiger den temperaturen som er nevnt i eksplosjonssikkerhetskoden T3 eller T4. Se tabell 8 Eksplosjonssikkerhet 12. Unngå overoppheting av pumpen for å sikre en minste væskestrøm i pumpen i samsvar med beskrivelsen i kapittel 5.6 Driftsintervall 11. Pumpene må avluftes igjen når: pumpen tas ut av drift det har samlet seg luft i pumpen. Pass på at pumpeakselen og motorakselen går jevnt og uten overdreven lyd (f.eks. skal ingen deler gå mot hverandre). Pass på at pumpen er tilkoplet jord. Tabell 9: ATEX-kategorier Grupp Kategori Sone Pumper Motorer e I M 1 ingen ingen 2 ingen ingen II 1 G 0 ingen ingen D 20 ingen ingen 2 G 1 V(C/S) 2G Eex e T3 2G Eex d T4 D 21 ingen ingen 3 G 2 V(C/S) 2G Eex e T3 2G Eex d T4 D 22 ingen ingen 13

14 6 Transport 6.1 Transport Tabell 10: Transportposisjon ID3079 ID Flytt pumpen til riktig posisjon, som vist på pallen eller emballasjen. 2. Pass på at pumpen står stabilt. 3. Følg anvisningene på emballasjen hvis denne finnes. Heis pumpen, om nødvendig med talje og passende stropper. Fest stroppene til transportøyene på emballasjen, der slike finnes. Pumpen må heises i overensstemmelse med gjeldende retningslinjer for taljen. Bare kvalifisert personell har tillatelse til å heise pumpen. ID3081 ID3082 Ikke heis pumpen ved å bruke frekvensomformeren (hvis montert), elektriske deler eller motordekselet. Pass på at pumpen alltid er i balanse. Pumper kan bikke når de heises. Ikke fjern løfteenheter fra pumpen før pumpen er plassert og montert korrekt / / / Oppbevaring Fyll pumpen med glykol for å beskytte den mot frost. Oppbevaring t omgivelser [ C] -10/40 Maks. rel. luftfuktighet [%] 80 % ved 20 C Inspeksjon under lagring 1. Drei akselen hver tredje måned og like før pumpen settes i drift, eller spray silikonolje mellom den øverste pumpebrakketten og koplingen. Dette beskytter pakningene, så de ikke setter seg fast. 14

15 7 Installasjonsinstruksjoner 7.1 Sette opp pumpen ID3064 Pass på at pumpetilkoblingene er montert slik at det ikke er noen sterk belastning på innløps- eller utløpstilkoblingene. Vennligst se tabellen nedenfor. Tabell 11: Tillatte krefter MovitecVF Type DN Kraft [N] [mm] Fx Fy Fz Σ F VF 2 B VF 4 B VF 6 B VF 90 B / Tabell 12: Tillatt moment MovitecVF Type DN Moment [Nm] [mm] Mx My Mz Σ M VF 2 B VF 4 B VF 6 B VF 90 B / Tabell 13: Tillatte krefter MovitecVCF Type DN Kraft [N] [mm] Fx Fy Fz Σ F VCF 2 B VCF 4 B VCF 6 B VCF 90 B / Tabell 14: Tillatte moment MovitecVCF Type DN Moment [Nm] [mm] Mx My Mz Σ M VCF 2 B VCF 4 B VCF 6 B VCF 90 B / Det forutsettes at verdiene angitt i tabellene ovenfor inntreffer samtidig. Figur 6: Tillatte krefter Pumper som ikke står støtt eller stabilt på egen hånd må monteres på et stivt og stabilt underlag. Plasser pumpen et sted der det er minst risiko for at støyen generer. 1. Plasser og installer pumpen på en jevn, stabil overflate i et tørt og frostfritt rom. 2. Pass på at lufttilførselen til motorens kjølevifte er tilstrekkelig. For å oppnå dette må tomrommet over motorens kjølevifte være minst lik 1/4 av diameteren til innløpet til motorens kjølevifte. 3. Installer pumpen med motflenser. Til pumper uten standardiserte tilkoplinger leveres motflenser separat. 4. Vi anbefaler at det installeres en ventil på tilførselstilkoplingen og på leveringstilkoplingen til pumpen. 5. For å unngå at medier flyter tilbake gjennom pumpen når den står, må det påses at en tilbakeslagsventil monteres. 6. Pass på at innløpet til pumpen aldri blir tilstoppet

16 7.1.1 Indikatorer ID3078 Motoren må oppfylle følgende betingelser: Forsterket opplagring på utgående aksel (for å motstå aksialkraften) Aksialfiksert rotor (for å minimere det aksiale spillet til pumpens hydraulikk) Jevn aksel, ingen nøkkellås (for å forbedre koplingens inngrep og forbedre motorbalansen) De anbefalte lagrene per motortype er: Tabell 15: Minimum påkrevd motordrevet endelager Figur 7: Pumpeindikatorer Pilen (A) på pumpefoten viser væskens strømningsretning. Pilen (B) på den øverste braketten viser motorens dreieretning Installere omføring (bypass) Installer en omføring hvis pumpen drives mot en stengt ventil. Den påkrevde kapasiteten til omføringen er minst 10 % av den optimale volumstrømmen. Ved høye driftstemperaturer er det påkrevet med en større volumstrøm. Slå opp i tabellen "Minste volumstrømmer" i avsnittet "Driftsintervall". 7.2 Montere en motor på pumpen Det anbefales å bruke en spesialkonstruert KSB motor. Før det installeres en motor av et annet merke eller en annen IEC-standardmotor, må KSB konsulteres med hensyn til motorens egnethet. Elektriske tilkoblinger: Pass på at motorspesifikasjonene stemmer overens med den strømforsyningen motoren er koblet til. Slå opp i "Elektriske diagrammer" i vedlegget for å finne riktig koblingsskjema. B A / Lagertype Effekt 1 fase 50 Hz 3 fase 50/60 Hz [kw] 2 pol 4 pol Z-C Z-C Z-C Z-C Z-C Z-C Z-C Z-C Z-C Z-C Z-C Z-C Z-C Z-C Z-C Z-C Z-C Z-C Z-C Z-C Z-C Z-C Z-C Z-C Z-C Z-C Z-C BEP BEP BEP BEP BEP BEP BEP PM Eller bruk et skyvelagerhus. 7.3 Installere elektrisk Kun autorisert personell har lov til å foreta elektriske tilkoblinger til motoren. Dette er i overensstemmelse med lokale bestemmelser. Kople motoren til i henhold til tabell 16: Motortilkoplinger og kontroller alltid rotasjonsretningen. Koble til motoren ved hjelp av en motorsikkerhetsbryter. 16

17 Tabell 16: Motortilkoplinger ID / PTC tilkopling STM 140 EK: Standard motorer fra 3 kw og oppover er utstyrt med en PTC termistor. Studer tabell 17: Tekniske spesifikasjoner PTC STM 140 EK. Kople PTC på et termistorrelé. Tabell 17: Tekniske spesifikasjoner PTC STM 140 EK Verdi t n [ o C] 140 R 20 C [Ώ] ~ 20 R tn-20 C [Ώ] ~ 250 R tn-5 C [Ώ] < 550 R tn+5 C [Ώ] > 1330 R tn+15 C [Ώ] > 4000 U n [VDC] 2,5 < U < Igangkjøring Pumpen må ikke slås på uten at den er fullstendig fylt opp. Sett fra toppen av motoren skal pumpen rotere medurs. Se Indikatorer 16 (B). I forbindelse med en 3-fasemotor kan dreieretningen endres ved at man bytter om to av de tre faselederne. 17

18 7.4.1 I en åpen eller lukket krets med tilstrekkelig matetrykk ID0239 Figur 8: Pumpe med åpent eller lukket krets 0239/ Lukk avstengningsventilen på sugesiden (A)og avstengningsventilen på utløpssiden (B). 2. Åpne påfyllingspluggen (C). 3. Åpne avstengningsventilen på sugesiden gradvis, inntil væsken strømmer fra påfyllingspluggen (C). 4. Lukk påfyllingspluggen. 5. Åpne avstengningsventilen på sugesiden helt. 6. Kontroller pumpens dreieretning. 7. Åpne avstengningsventilen på utløpssiden helt. A C B Etter en lengre, inaktiv periode eller ut fra lager Kontroller at de mekaniske pakningene ikke lekker på grunn av varmgang eller dehydrering av den smørende filmen. Hvis dette er tilfelle, fortsett som følger: 1. Drei drivaksel manuelt, eller 2. Start pumpen opp og åpne og lukk utløpets avstengningsventil hurtig under driften. 3. Kontroller om den mekaniske pakningen fortsatt lekker. Hvis drivakselen fortsatt lekker: 1. Demonter den mekaniske pakningen. 2. Rengjør grundig og reduser løpeflatene. 3. Monter den mekaniske pakningen igjen og forsøk en oppstart. Hvis dette ikke løser drivaksellekkasjen, er det nødvendig å erstatte den mekaniske pakningen I en åpen krets med et væskenivå som ligger lavere enn pumpen ID0241 B A Figur 9: Væskenivå lavere enn pumpen 0241/ Fjern påfyllingspluggen (B) fra den øverste braketten. 2. Lukk avstengningsventilen på utløpssiden. 3. Fyll pumpehuset til maksimalnivået gjennom påfyllingspluggen, med den væsken som skal pumpes. 4. Sett påfyllingspluggen inn i den øverste braketten. 5. Kontroller pumpens dreieretning. 6. Åpne avstengningsventilen på utløpssiden. 18

19 8 Drift 8.1 Drift Pumpen styres eksternt og trenger derfor ingen driftsveiledning. 19

20 9 Vedlikehold 9.1 Introduksjon Følg de generelle forholdsreglene for installering, vedlikehold og reparasjon. 4. Åpne avstengningsventilen og påfyllings-/ avluftingspluggen, hvis denne finnes. Jevnlig vedlikehold er nødvendig for at pumpen skal fungere på riktig måte. Ta kontakt med leverandøren din når det gjelder vedlikehold av pumpen. Et utkast til vedlikeholdskontrakt er tilgjengelig på forespørsel. 9.2 Smøring Standardmotorer, med en maksimal ytelse på 7,5 kw, leveres med vedlikeholdsfrie, forseglede lagre. Motorer med smørenipler må smøres etter 2000 timer. Hvis pumpen drives under ekstreme betingelser, som for eksempel vibrasjoner og høye temperaturer, må motorene smøres oftere. Bruk et litiumbasert -30 C / 160 C lagersmøremiddel (omtrent 15 gram). Når pumpen leveres uten motor og utstyrt med et annet motormerke, eller standardmotoren skiftes ut med en motor av et annet merke enn KSB, må du konsultere vedlikeholdsanvisningene til motorleverandøren. Følg også instruksjonene i 7.2: Montere en motor på pumpen. 9.3 Vedlikeholde pumpen i en lengre, inaktiv periode Drei akselen hver tredje måned. Dette beskytter pakningene, så de ikke setter seg fast. Beskytt pumpen mot frost, hvis det er fare for at det fryser på. Gå frem som følger: 1. Lukk alle pumpeventiler. 2. Drener hver enkelt pumpe og/eller systemet. 3. Fjern alle plugger fra pumpen. 20

21 10 Feil 10.1 Feiltabell Følg de generelle sikkerhetsforholdsreglene før installering, vedlikehold og reparasjon. Problem Mulig årsak Mulig løsning Kontrollpunkter Lekkasje langs akselen Løpeflater av akselpakningen Erstatt den mekaniske Kontroller pumpen for skitt slitt eller ødelagt pakningen. skurende deler. Lekkasje langs dekselet ved den øverste braketten eller ved pumpefoten Ny pumpe: pakning sitter fast som følge av monteringen mekanisk pakning er montert feil Elastomerer påvirket av mediet Trykket er for høyt Akselen er slitt Pumpen er blitt drevet uten vann O-ring slitt O-ringen er ikke motstandsdyktig mot det mediet som skal pumpes For høy belastning på pumpefoten, den blir oval Åpne og lukk avstengningsventilen på utløpssiden raskt under drift Installer den mekaniske pakningen riktig. Bruk vann og såpe som smøremiddel Bruk den riktige gummiblandingen til den mekaniske pakningen. Bruk riktig type mekanisk pakning Skift ut drivaksel og mekanisk pakning Erstatt den mekaniske pakningen Skift ut o-ringen Skift ut o-ringen med en o- ring med bedre motstandsdyktighet Reduser belastningen på rørmontasjen Monter pumpefoten uten belastning Støtt forbindelsene. 21

22 Problem Mulig årsak Mulig løsning Kontrollpunkter Pumpen vibrerer eller støyer Feilfunksjon Pumpen starter ikke Motoren går, men pumpen virker ikke Koplingen er montert på gal måte Feilaktig innstilling av hydraulikkenheten Det er ikke noe vann i pumpen Ingen tilførsel Slitte pumpe- og/eller motorlagre For lav tilgjengelig NPSH (kavitasjon) Pumpen drives ikke innenfor driftsintervallet sitt Pumpen står på en ujevn flate Installer koplingen i parallell Juster enheten i samsvar med håndboken Fyll og ventiler pumpen Pass på at tilførselen er tilstrekkelig. Kontroller om forsyningslinjen er blokkert Få et sertifisert firma til å skifte lagrene Forbedre sugetilstanden Velg en annen pumpe eller juster systemet slik at det drives innenfor driftsintervallet Jevn ut flaten Intern blokkering i pumpen Få et sertifisert firma til å inspisere pumpen Ingen spenning på terminalklemmene Termisk motorsikkerhetsbryter er utløst Pumpeakselen er brukket Koplingen mellom pumpeog motordrivakselen er løs Kontroller strømtilførselen Krets Hovedbryter Kontroller motorens sikkerhetsrelé Tilbakestill den termiske motorsikkerhetsbryteren Kontakt leverandøren hvis dette problemet opptrer oftere. Kontakt leverandøren Stram festeskruene med anbefalt moment Sikringer Jordfeilbryter Vernerelé Kontroller om det er satt riktig verdi. Finn den korrekte verdien (I nom ) på motortypeplaten 22

BRUKERVEILEDNING. Installasjon Drift Vedlikehold. CPX, CPXR, CPXN og CPXP

BRUKERVEILEDNING. Installasjon Drift Vedlikehold. CPX, CPXR, CPXN og CPXP BRUKERVEILEDNING CPX, CPXR, CPXN og CPXP Enkelttrinns sentrifugalpumper for kjemiske prosesser med endeinnløp Installasjon Drift Vedlikehold PCN=26999909 02-10 (O) Originalinstruksjoner Disse instruksjonene

Detaljer

Håndbok for installasjon, service og vedlikehold for BC-serien med vekselstrømsgeneratorer

Håndbok for installasjon, service og vedlikehold for BC-serien med vekselstrømsgeneratorer Håndbok for installasjon, service og vedlikehold for BC-serien med vekselstrømsgeneratorer Sikkerhetsinstruksjoner Sikkerhetsinstruksjoner DE FØRSTE SKRITTENE MOT SIKKER DRIFT Les denne håndboken, følg

Detaljer

Brukerveiledning Minilub 502

Brukerveiledning Minilub 502 Brukerveiledning Minilub 502 Vår styrke er solid teknisk kompetanse som er bygget opp over mange år i bransjen. Dyktige og engasjerte medarbeidere står på for å løse de oppgavene vi møter. Dette kombinert

Detaljer

KMH. serien MARINEGIR KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100 BRUKERHÅNDBOK

KMH. serien MARINEGIR KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100 BRUKERHÅNDBOK KMH serien BRUKERHÅNDBOK KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100 MARINEGIR Ansvarsfraskrivelse: Alle opplysninger, illustrasjoner og spesifikasjoner i denne brukerhåndboken er baserte på de nyeste opplysninger

Detaljer

ÄKTAxpress. Bruksanvisning. Oversatt fra engelsk

ÄKTAxpress. Bruksanvisning. Oversatt fra engelsk ÄKTAxpress Bruksanvisning Oversatt fra engelsk Siden skal være tom Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1.1 Viktig brukerinformasjon... 1.2 Lovmessig informasjon... 1.3 Instrument...

Detaljer

XA146 Dd XAS146 Dd XAHS106 Dd

XA146 Dd XAS146 Dd XAHS106 Dd +PUVTWEVKQP/CPWCNCPF2CTVU.KUV HQT2QTVCDNG%QORTGUUQTU XA146 Dd XAS146 Dd XAHS106 Dd PAGE Instruction manual...3 Instructieboek...33 Manuel d instructions...63 Bedienungsanleitung...93 Libro de instrucciones...123

Detaljer

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 KRAFTIG OG EFFEKTIV FRESEMASKIN SWISS MADE R ISO R 9 0 0 1 :2 Takk for at du har valgt et Airtec produkt. Bruksanvisningen er laget for å gjøre brukeren kjent

Detaljer

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E N Monterings- og driftsveiledning 2 110 034-Ed.01 N-PDF-2010-04-Wilo AUX L H IN2 GND IN1 GND +24V Ext. off MP 10V/20mA DDG Fig. 1: IF-Modul Fig. 2: Fig. 3: M16 M12

Detaljer

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Norsk - Norwegian QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP V3300DI V3800DI-T QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Instruksjonsbok...5 Kretsskjema...91

Detaljer

Lavspenningsmotorer for farlige områder

Lavspenningsmotorer for farlige områder Lavspenningsmotorer for farlige områder Håndbok Håndbok for installering, bruk, vedlikehold og sikkerhet, norsk...no 3 2 ABB / Lavspenningsmotorer / Håndbok for Ex-motorer 2007-04 Lavspenningsmotorer for

Detaljer

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany 33 Til lykke med en ny HATZ dieselmotor. Denne motor er kun ment for det formål som er bestemt og testet av maskinfabrikanten

Detaljer

PipeCut 280E/360E System

PipeCut 280E/360E System PipeCut 280E/360E System Exact Tools Oy Särkiniementie 5 B 64 00210 HELSINKI FINLAND Tel + 358 9 4366750 FAX + 358 9 43667550 exact@exacttools.com www.exacttools.com NO Bruksanvisning 5-16 patents: US

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91 Maskintype Knekkemaskin Identifikasjons data Modell betegnelse SPB Serie nummer Bestillings nummer Produksjons år Inventar- nr. Registreringsfelt for kunde bruk. Monterings Sted Firma navn Gate Hans Schröder

Detaljer

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode mase mase GEERATORS Modello / Modelo matricola / Matrìcula Codice / Còdigo IS 2.6 Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 BRUKSAVISIG Modell Serie nummer Kode - 2 Denne manualen skal bevares og følge aggregatet

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID LISTE OVER FORKORTELSER Forkortelser API ASTM CECE DIN EN

Detaljer

Brukerhåndbok. Pusseenhet CT 36 CT 48

Brukerhåndbok. Pusseenhet CT 36 CT 48 Brukerhåndbok Pusseenhet CT 36 CT 48 NO 5200000882 02 0413 Opphavsrettigheter Copyright 2013 Wacker Neuson Production Americas LLC. Alle rettigheter, inkludert kopierings- og distribusjonsrettigheter,

Detaljer

mz-18 / mz-24 BRUKSANVISNING 14+ 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005 / S1006 INNOVATION & TECHNOLOGY norsk

mz-18 / mz-24 BRUKSANVISNING 14+ 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005 / S1006 INNOVATION & TECHNOLOGY norsk ! ACHTUNG Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Enthält Kleinteile, die verschluckt werden können. (Erstickungsgefahr!) BRUKSANVISNING mz-18 / mz-24 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005

Detaljer

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work GE Consumer & Industrial Power Protection Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning Metric AS LP 33 Serie 10 20 30 kva 400 VAC CE / Serie 4 Produsert av: GE Consumer & Industrial SA General Electric Company

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 824 240 Innhold

Detaljer

PR 25 roterende laser

PR 25 roterende laser PR 25 roterende laser Det er viktig at bruksanvisningen leses før apparatet tas i bruk. Oppbevar alltid bruksanvisningen sammen med apparatet. Pass på at bruksanvisningen ligger sammen med apparatet når

Detaljer

Bruksanvisning Sat 801+

Bruksanvisning Sat 801+ Bruksanvisning Sat 801+ Bitmos GmbH Himmelgeister Straße 37 D-40225 Düsseldorf Tyskland Tlf.: +49 (0) 211 / 60 10 10-30 Faks: +49 (0) 211 / 60 10 10-50 E-post: info@bitmos.de Internett: www.bitmos.de 36-8101.EN

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 301

Brukerhåndbok Nokia 301 Brukerhåndbok Nokia 301 1.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... For informasjon om tjenestevilkår og personvernerklæring for Nokia, gå til www.nokia.com/privacy. 2 Brukerhåndbok

Detaljer

VASKEMASKIN MED TØRKETROMMEL

VASKEMASKIN MED TØRKETROMMEL VSKEMSKIN MED TØRKETROMMEL BRUKSNVISNING GWD 59400 WBC NO Dokumentnummer 2820523595_NO/ 29-07-13.(11:11) 1 Viktige instruksjoner for sikkerhet og miljø Dette avsnittet inneholder sikkerhetsanvisninger

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2900 DA 2900 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 725

Detaljer

AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse...

AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse... Innhold 1. Forord... 2 2. Innledning... 3 3. Garantibetingelser... 4 4. Maskin beskrivelse... 5 5. Tekniske data... 6 6. Maskinens bruksområde... 7 6.1 Advarsel merkeskilt montert på maskinen...7 6.2 Typeskilt

Detaljer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

Riva2 530/670. Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk. med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold

Riva2 530/670. Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk. med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold Riva2 530/670 Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold For bruk i Norge VIKTIG WIRESTRØMPEN, FRONT OG GLASS PANEL BLIR SVÆRT

Detaljer