HPI. Luft/vann varmepumpe. AWHP MIT-IN isystem. Bruksanvisning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HPI. Luft/vann varmepumpe. AWHP MIT-IN isystem. Bruksanvisning"

Transkript

1 HPI NO Luft/vann varmepumpe AWHP MIT-IN isystem Bruksanvisning

2 Innholdsfortegnelse Innledning...4. Brukte symboler Symboler som blir brukt i instruksen Symboler som blir brukt på utstyret...4. Forkortelser Instruksjon Fabrikantens forpliktelser Installatørens forpliktelser Brukerens forpliktelser Sertifikater Godkjennelser...6 Se sikkerhetsforskrifter og anbefalinger...7. Sikkerhetsinstruksjoner...7. Anbefalinger Beskrivelse Generell beskrivelse Kontrollpanel Beskrivelse av tastene Beskrivelse av display Navigere i menyene... 4 Bruk Oppstart av enheten Avlesning av målte verdier Endring av innstillingene Innstilling av set-punkt temperaturer Valg av driftsmodus prioritering av varmtvanns produksjon Innstilling av kontrast og lysnivå på displayet Instill tid og dato Velge en timer program Kundetilpasset program /0/3 -

3 Innholdsfortegnelse 4.4 Utsjalting av anlegget Slår på frostbeskyttelse funksjon... 5 Feilsøking Anti-jagende drift Meldinger Feil (Kodetype Lxx eller Dxx) Tekniske data Tekniske data Strømtilførsel Varmepumpe Tekniske data for følerne Energibesparelse Energibesparelse Energisparende råd Romtermostat og justering Anbefalinger Garanti Instruksjon Garantibetingelser /0/3 -

4 3 09/0/3 -

5 AWHP MIT-IN isystem. Innledning Innledning. Brukte symboler... Symboler som blir brukt i instruksen I denne brukerveiledningen blir det brukt forskjellige grader for fare, for derved å trekke oppmerksomheten til spesielle forhold. Vi ønsker med dette å hjelpe brukeren til å unngå ethvert problem og sikre at varmepumpen arbeider på en korrekt måte.. FARE Opplysning om en fare, som kan føre til alvorlig personskade. ADVARSEL Opplysning om en fare som kan føre til lettere personskader. VIS AKTSOMHET Fare for materielle skader. Henvisning til en viktig opplysning. ¼Henviser til andre veiledninger eller andre sider i denne veiledningen.... Symboler som blir brukt på utstyret 4 Beskyttelses jording ~ Vekselstrøm Før du installerer og kjører i gang maskinen, les nøye igjennom instruksjonsmanualen. Kast brukte produkter hos gjenvinning og resirkulerings punkter. Forsiktig, fare, spenningsførende deler. Koble fra strømnettet før noen operasjoner. M0068-A 09/0/3-4

6 . Innledning AWHP MIT-IN isystem. Forkortelser 4 DHW: Varmt tappevann 4 PPS: Polyproylen, ikke antennelig 4 PCU: Primary Control Unit - Kretskort controller for varmepumpedriften 4 PSU: Parameter Storage Unit - Parameter lager for PCBs PCU og SU 4 SCU: Secondary Control Unit - DIEMATIC isystem kontroll panel PCB 4 SU: Safety Unit - Sikkerhets PCP (kretskort) 4 3VV: 3-veis ventil 4 EVU: Nettverkseieren (strømleverandøren) 4 MIT: Innendørs modul utstyrt med et DIEMATIC isystem kontrollpanelet 4 Varmepumpe: Varmepumpe 4 EER: Kjøleteknisk effektfaktor 4 COP: Effektfaktor 4 Turtemperatur: Temperaturen til vannet som sirkulerer i radiatorene eller i gulv varmen. 4 Romtemperatur: Temperatur innendørs eller i ett rom. 4 Romtemperatur innstilling: Den temperatur, som er programmert og som må oppnås av varmepumpen..3 Instruksjon.3.. Fabrikantens forpliktelser Produktene er produsert i henhold til normkravene for produktet. De leveres derform med [ merke og all relevant dokumentasjon. Det tas forbehold om tekniske endringer. Som fabrikant kan vi i følgende tilfeller ikke bli holdt ansvarlige: 4 Dersom brukerveiledning ikke følges. 4 Ved intet eller utilstrekkelig vedlikehold av apparatet. 4 Dersom installasjonsmanual for produktet ikke følges..3.. Installatørens forpliktelser Installatøren er ansvarlig for installasjonen og første oppstart av anlegget. Installatøren må respektere følgende instruksjon: 4 Alle anvisningene i den brukerveiledningen som følger med apparatet må bli lest og bli fulgt. 5 09/0/3 -

7 AWHP MIT-IN isystem. Innledning 4 Montering ifølge gjeldende forskrifter og normer. 4 Gjennomfør første oppstart og gjør nødvendig etterkontroll. 4 Forklare brukeren hvordan anlegget fungerer og betjenes. 4 Hvis vedlikehold er nødvendig, advar brukeren om plikten til å kontrollere apparatet og holde det i god stand. 4 Utlever alle brukerveiledningene til brukeren Brukerens forpliktelser For å sikre optimal drift av enheten, må følgende kriterier oppfylles.: 4 Alle anvisningene i den brukerveiledningen som følger med apparatet må bli lest og bli fulgt. 4 Bruk kvalifisert fagpersonell til å utføre installasjon og oppstart av tanken. 4 La installatøren sette deg godt inn i bruk og vedlikehold av anlegget. 4 Få utført nødvendige kontroller og vedlikehold av en kvalifisert fagperson. 4 Brukerveiledningene må oppbevares i god stand på et sikkert sted i nærheten av enheten. Denne enheten er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert n) som ikke har erfaring eller kunnskap, med mindre de har en person som er ansvarlig for deres sikkerhet, og har veiledning og instruksjon om bruk av enheten. En ødelagt strømkabel må byttes ut av den opprinnelige produsenten, produsentens forhandler eller en annen egnet person for å hindre at det oppstår farlige situasjoner..4 Sertifikater.4.. Godkjennelser Produktet tilfredsstiller forskriftene til følgende Europeiske retningslinjer og normer 4 006/95/EF Lavvolts erklæring. Berørte standarder: EN / EN /08/EG Elektromagnetisk kompatibilitets erklæring. Artsmessige standarder : EN , EN /0/3-6

8 . Se sikkerhetsforskrifter og anbefalinger AWHP MIT-IN isystem Se sikkerhetsforskrifter og anbefalinger. Sikkerhetsinstruksjoner FARE Hvis røyk kommer ut eller kjølevæske lekker:. Sjalt kjelen ut.. Åpne vinduene. 3. Forlat hurtigst alle lokalene. 4. Tilkall kvalifisert fagpersonell. ADVARSEL Alt etter hvordan kjelen er innstilt: 4 Temperaturen i varmeelementene kan bli opp til 80 C. 4 Rør ikke tilkoplingsrør for kjølevæske med e hender mens utstyret er i drift. Fare for forbrenning eller forfrysing. VIS AKTSOMHET Kjelen må gjennomgå regelmessig vedlikehold. Det årlige vedlikehold må utføres av kvalifisert fagpersonell eller det må inngås en vedlikeholdskontrakt.. Anbefalinger ADVARSEL Bare kvalfisert personell er autorisert til å arbeide på anlegget og installasjonen. 4 Sjekk regelmessig at vanntrykket i systemet er mellom,5 og. 4 Tillat til en hver tid tilgjengelighet for vedlikehold.. 4 Unngå å tømme anlegget. 4 Det må e bli brukt originale resrvedeler. 4 Ingen påklistrete lapper eller typeskilt må fjernes eller bli tildekket. Klisterlapper og typeskilt må i hele tankens levetid være godt lese. 7 09/0/3 -

9 AWHP MIT-IN isystem 3. Beskrivelse 3 Beskrivelse 3. Generell beskrivelse Varmepumpen AWHP MIT-IN isystem består av to elementer: 4 Utedelen trekker ut varme eller kulde fra omgivelsene. 4 Innedelen veksler energien mellom R40A gassen og varmekjøleanlegget. De to enhetene er forbundet ved hjelp av kjøle- og elektriske tilkoplinger. Systemet har følgende fordeler: 4 Varmekretsen er lagt i den isolerte delen innvendig i huset. Det er ingen fare for frost i rørene. 4 Takket være likestrøms vekselretter systemet tilpasser varmepumpen sin ytelse til behovet i huset. 4 Kontrollpanelet bruker utetemperatur føleren for å tilpasse temperaturen i varmekretsen til utetemperaturen. 3. Kontrollpanel 3... Beskrivelse av tastene M0066-A A B AUTO C D E F A Temperatur inntastingstasten (varme, tappevann, svømmebasseng) 09/0/3-8

10 B C D E F Tast for valg av driftsmodus 3. Beskrivelse AWHP MIT-IN isystem Tast for overstyring av varmtvanns produksjon Tast for å få tilgang til installatør-parametre Taster der funksjonen varierer avhengig av når tastene benyttes ¼Se: "Tastefunksjoner", side 9 Vrideknapp: 4 Vri vrideknappen for å rulle gjennom menyene eller endre en parameter 4 Trykk vrideknappen inn for å gå inn i et menyvalg, eller bekrefte en parameter 3... Beskrivelse av display Tastefunksjoner > Tilgang til de ulike menyene ( Brukes for å rulle gjennom menyene Brukes til å rulle gjennom parametre AUTO C00696-A? Symbolet vises når hjelpeinformasjon er tilgjengelig f b Brukes for å vise kurven på valgt parameter Reset av tidsprogrammene Valg av komfort modus eller valg av dagene som skal programmeres v Valg av redusert modus eller bortfall av dagene som skal programmeres j Tilbake til foregående nivå ESC Tilbake til foregående nivå uten å lagre endringer t Manuell reset Solpanel (Hvis tilkoblet) u L00000-A Sol laste pumpen er i gang Øverste delen av tanken er gjenoppvarmet til tankens settpunkt AUTO L00097-A L0000-A L00098-A Hele tanken er gjenoppvarmet til tankens settpunkt Hele tanken er gjenoppvarmet til solar tank settpunkt L00099-A Tanken er ikke lastet - Solar kontroll systemet er tilgjengelig 9 09/0/3 -

11 AWHP MIT-IN isystem 3. Beskrivelse Driftsmodus p Sommer modus: Kjøling er mulig. Varmtvann blir fortsatt produsert. b w + p Vinter modus: varme og varmtvanns produksjon aktivert. Tvungen kjølemodus. AUTO M0060-A w Kjøle modus: Automatisk drift ifølge det innstilte program AUTO x Operasjon i automatisk modus i henhold til tidsurprogrammet. Dagdrift: Symbolet vises når en DAG overstyrer (komfort) er aktivert. AUTO C00698-B m 4 Blinkende symbol: Midlertidig overstyring 4 Stabilt symbol: Permanent overstyring Nattdrift: Symbolet vises når en NATT overstyrer (redusert) er aktivert. 4 Blinkende symbol: Midlertidig overstyring 4 Stabilt symbol: Permanent overstyring g Ferie modus: Symbolet vises når en FERIE overstyrer (frost beskyttelse) er aktivert. 4 Blinkende symbol: Ferie modus programmert 4 Stabilt symbol: Ferie modus aktiv m Hånddrift Trykk i anlegget Trykkindikator: Symbolet vises når en trykksensor er tilkoblet. 4 Blinkende symbol: Vanntrykket er utilstrekkelig. 4 Stabilt symbol: Vanntrykket er tilstrekkelig. AUTO C00708-A l Driftstrykk 4 R: 0,9 -, 4 E:, -,5 4 Z:,6 -,9 4 A:,0 -,3 4 l: >,4 09/0/3-0

12 3. Beskrivelse AWHP MIT-IN isystem Overstyring/prioritering av tappevannsproduksjon En stolpe vises når DHW overstyring er aktivert: Blinkende stolpe: Midlertidig overstyring 4 Fast stolpe: Permanent overstyring AUTO C00707-A Elektrisk tilleggsoppvarming G Symbolene eller lyser, anvhengig av om trinn eller på den elektriske backupen er påkrevd. AUTO M00630-A Hydraulisk tilleggsvarme y 4 Stabilt symbol: Brenneren og sirkulasjonspumpen på backupkjelen er påkrevd. 4 Blinkende symbol: Sirkulasjonspumpen på backup kjelen er påkrevd. AUTO M0063-A Status på kompressor v 4 Stabilt symbol: Kompressoren er i drift. 4 Blinkende symbol: Varmepumpen er påkrevd, men kompressoren er av. AUTO M0063-A 09/0/3 -

13 AWHP MIT-IN isystem 3. Beskrivelse Annen informasjon r w Symbolet vises når tappevannsproduksjon pågår. Ventil indikator: Symbolet vises når en 3-veis ventil (soneventil) er tilkoblet. 4 x: 3 veis ventil åpnes AUTO C00699-B M 4 c: 3 veis ventil lukkes Symbolet vises når pumpen er i drift. Navn på kretsen som parameter vises for Navigere i menyene #MÅLING #VELG TIDPROGRAM #TID PROGRAM #INNSTILLING #TID.DAG AUTO. For å bla i menyene - vri på vrideknappen.. For å gå inn på menypunktet, trykk inn vrideknappen. For å gå tilbake til forrige visning, trykk på tast j AKTUEL PROG.B AKTUEL PROG.C AUTO P P3 C000-B- 3. For å bla blant parametre, vri på vrideknappen. 4. For å endre på en parameter, trykk inn vrideknappen. For å gå tilbake til forrige visning, trykk på tast j AKTUEL PROG.C "Valg av tidsprogram C" AUTO P4 C00-C- 5. For å endre innstilling på parameteren, vri på vrideknappen. 6. For å bekrefte, trykk på vrideknappen. For å annulere, trykk bryter h. C00-C- 7. For å gå tilbake til hovedvisningen, trykk tasten j ganger AUTO LUNDI :45 x Det er mulig å benytte ( og tastene i stedet for vrideknappen. C004-D- 09/0/3 -

14 4. Bruk AWHP MIT-IN isystem 4 Bruk 4. Oppstart av enheten. Skru på strøm ved å trykke på av/på bryteren på innedelen. C00366-B LANGUE FRANCAIS Français - Deutsch - English - Italiano - Espanol - Nederlands - Pycck - Polski - Türk - C0086-C. Første gang enheten startes vil SPRÅK menyen vises. Velg ønsket språk ved å vri på vrideknappen. 3. For å bekrefte, trykk på vrideknappen. 4. Parameter TYPE vises. Velg type innedel ved hjelp av vrideknappen. Intern modul MIT-IN/E MIT-IN/H TYPE MIT AWHP E FR MIT AWHP H FR Feil under oppstartsprosedyren: 4 Ingen informasjon vises på displayet: Kontakt servicepartneren din som normalt etterser 4 Hvis det er et problem vil en feilmelding vises på skjermen. ¼Se avsnitt: "Meldinger", side. 4. Avlesning av målte verdier De ulike verdiene som måles av kjelen vises i #MÅLING menyen AUTO SØNDAG :45. For tilgang til brukernivå: Trykk tasten >.. Velg menyen #MÅLING. 4 Vri vrideknappen for å rulle gjennom menyene eller endre en parameter. 4 Trykk vrideknappen inn for å gå inn i et menyvalg, eller bekrefte en parameter. ¼For en detaljert forklaring av menyen, se kapittel: "Navigere i menyene", side. C009-D- 3 09/0/3 -

15 AWHP MIT-IN isystem 4. Bruk Brukernivå - Meny #MÅLING Parameter Beskrivelse Type TEMP.UTE Kjeletemperatur C TEMP.ROM A () Romtemperatur på krets A C TEMP.ROM B () Romtemperatur på krets B C TEMP.ROM C () Romtemperatur på krets C C TEMP.MIT Innedel flow sensor måler C TRYKK Driftstrykket i installasjonen TEMP. VVB () Temperatur i berederen C AKKU.TANK.TEMP () Temperatur i akkumulatortank C TEMP.BASSENG.B () TEMP.BASSENG.C () Temperatur på svømmebasseng på krets B C Temperatur på svømmebasseng på krets C C TURTEMP. B () Turtemperatur på krets B C TURTEMP. C () Turtemperatur på krets C C TEMP.SYSTEM () Turtemperatur for kaskadeløsninger C TEMP.VVB BUNN () Temperatur i bunnen av bereder C TEMP. TANK AUX () Temperatur i den andre berederen tilkoblet AUX kretsen C TEMP.VV A () Temperatur i den andre berederen tilkoblet til krets A C TEMP.SOL.TANK () Temperaturen til varmtvannet produsert av solkraft (TS) C SOLAR.KOLLEKT.T () Solpanelens temperatur (TC) C SOLARENERGI () Sol energi samlet opp i tanken kwh FLOWMETER Flow rate over plateveksler l/min NB IMPULS.COMP Antall oppstart på varmepumpe RUNTIME HP Antall timer drift på varmepumpens kompressor h INNG.0-0V () Spenning ved tilførsel 0-0 V V SEKVENS CTRL Styresystem sekvens Programmvare kontrollnummer (SCU) PHRASE NON TRADUITE585 PHRASE NON TRADUITE : 5856 K PHRASE NON TRADUITE5843 () PHRASE NON TRADUITE : 5846 kwh PHRASE NON TRADUITE5844 () PHRASE NON TRADUITE : 5848 kwh PHRASE NON TRADUITE5845 () PHRASE NON TRADUITE : 5849 kwh PHRASE NON TRADUITE5840 () PHRASE NON TRADUITE : 5843 kwh PHRASE NON TRADUITE584 () PHRASE NON TRADUITE : 5844 kwh PHRASE NON TRADUITE584 () PHRASE NON TRADUITE : 5845 kwh () Parameteret vises kun for de opsjoner, kretser eller følere som faktisk er tilkoblet. 09/0/3-4

16 4. Bruk AWHP MIT-IN isystem 4.3 Endring av innstillingene Innstilling av set-punkt temperaturer For å stille inn varme, tappevann og svømmebassengtemperaturer, gjør følgende: MODE. Trykk tasten C.. For å bla blant parametre, vri på vrideknappen. 3. For å endre på en parameter, trykk inn vrideknappen. For å gå tilbake til forrige visning, trykk på tast j. 4. For å endre innstilling på parameteren, vri på vrideknappen. 5. For å bekrefte, trykk på vrideknappen. For å annulere, trykk bryter h. C0066-A Meny C Parameter Justeringsområde Beskrivelse Fabrikkinnstilling TEMP.DAG KR.A 5 til 30 C Ønsket romtemperatur i komfortperiode på krets A 0 C TEMP.NATT KR.A 5 til 30 C Ønsket romtemperatur i reduserte perioder (nattsenking) på krets A 6 C ROOMTEM.COOL A () () til 30 C Ønsket romtemperatur i kjølemodus 5 C TEMP.DAG KR.B () 5 til 30 C Ønsket romtemperatur i komfortperiode på krets B 0 C NATT TEMP KR.B () 5 til 30 C Ønsket romtemperatur i reduserte perioder (nattsenking) på krets B 6 C ROOMTEM.COOL B () () til 30 C Ønsket romtemperatur i kjølemodus 5 C TEMP.DAG KR.C () 5 til 30 C Ønsket romtemperatur i komfortperiode på krets C 0 C NATT TEMP KR.C () 5 til 30 C Ønsket romtemperatur i reduserte perioder (nattsenking) på krets C 6 C ROOMTEM.COOL C () () til 30 C Ønsket romtemperatur i kjølemodus 5 C TEMP. VVB () 0 til 65 C Ønsket temperatur på tappevannskretsen 55 C TEMP. VVB NATT () 0 til 80 C Juster tank temperatur, natt program 0 C TEMP. TANK AUX () 0 til 80 C Ønsket temperatur på tappevann på aux kretsen 55 C PHRASE NON TRADUITE5855 () 0 til 80 C PHRASE NON TRADUITE : C TEMP.VV A () 0 til 80 C Ønsket tappevannstemperatur på krets A 55 C PHRASE NON TRADUITE58550 () 0 til 80 C PHRASE NON TRADUITE : 5855 AA 0 C TEMP.SOL.TANK () 0 til 80 C Temperaturen til varmtvannet produsert av solkraft (TS) 55 C TEMP.BASSENG.B () 0 til 39 C Ønsket temperatur på svømmebasseng B 0 C TEMP.BASSENG.C () 0 til 39 C Ønsket temperatur på svømmebasseng C 0 C () Parameteret vises e hvis kretsen er laget for kjøling. () Parameteret vises kun for de opsjoner, kretser eller følere som faktisk er tilkoblet. 5 09/0/3 -

17 AWHP MIT-IN isystem 4. Bruk Valg av driftsmodus MODE For å velge en driftsmodus, gjør følgende:. Trykk tasten MODE.. For å bla blant parametre, vri på vrideknappen. 3. For å endre på en parameter, trykk inn vrideknappen. For å gå tilbake til forrige visning, trykk på tast j. 4. For å endre innstilling på parameteren, vri på vrideknappen. 5. For å bekrefte, trykk på vrideknappen. For å annulere, trykk bryter h. C0067-A Meny MODE Parameter Justeringsområde Beskrivelse Fabrikkinnstilling AUTOMTIKK Komfortperiodene bestemmes av tidsprogrammet. DAG 7/7, xx:xx Komformodus tvinges inntil indikert tidspunkt, eller alltid (7/7). NATT 7/7, xx:xx Redusert modus (nattsenking) tvinges inntil indikert tidspunkt eller alltid (7/7). FERIE 7/7, til 365 Antifrost modus er aktiv på alle kjelekretser. Antall feriedager: xx () SUMMER KALD MANUEL varme AV: xx:xx () Restarter: xx:xx () Varmeanlegget er av. Varmtvann blir fortsatt produsert. Kjølemodus er tvangskjørt. Kjelen kjører i forhold til innstilte set-punkter. Alle pumpene er i drift. Mulighet for å sette driftstemperatur ved hjelp av vrideknappen. AUTO TVUNGEN () PÅ / AV Overstyring av driftsmodus er aktivert på fjernkontrollen (opsjon). For å tvinge alle kretser til å kjøre på AUTOMTIKK modus, velg PÅ. () Start og stoppdagene og antall dager kalkuleres i forhold til hverandre. () Parameteret er e vist hvis romføler er tilkoblet. Nåtid + time Nåtid + time Dagens dato + dag 09/0/3-6

18 4. Bruk AWHP MIT-IN isystem prioritering av varmtvanns produksjon MODE For å tvinge tappevannsproduksjon, gjør følgende:. Trykk tasten r.. For å bla blant parametre, vri på vrideknappen. 3. For å endre på en parameter, trykk inn vrideknappen. For å gå tilbake til forrige visning, trykk på tast j. 4. For å endre innstilling på parameteren, vri på vrideknappen. 5. For å bekrefte, trykk på vrideknappen. For å annulere, trykk bryter h. C0068-A Meny r Parameter Beskrivelse Fabrikkinnstilling AUTOMTIKK Driftsmodus for tappevannet (comfort eller redusert) bestemmes av timer programmet. KOMFORT Comfort modus for tappevannet er tvunget frem til tiden indikert eller hele tiden (7/7). Nåtid + time Innstilling av kontrast og lysnivå på displayet AUTO SØNDAG :45 C009-D-. For tilgang til brukernivå: Trykk tasten >.. Velg menyen #INNSTILLING. 4 Vri vrideknappen for å rulle gjennom menyene eller endre en parameter. 4 Trykk vrideknappen inn for å gå inn i et menyvalg, eller bekrefte en parameter. ¼For en detaljert forklaring av menyen, se kapittel: "Navigere i menyene", side. 3. For å sette følgende parametre: Brukernivå - Meny #INNSTILLING Parameter Justeringsområde Beskrivelse Fabrikkinnstilling Kunde instilling KONTRAST DISP. Justering av kontrast på displayet. LYS DISP. KOMFORT Skjermen er belyst kontinuerling på dagtid. ECO ECO Sjermen er belyst i minutter når det panelet betjenes. 7 09/0/3 -

19 AWHP MIT-IN isystem 4. Bruk Instill tid og dato AUTO SØNDAG :45 C009-D-. For tilgang til brukernivå: Trykk tasten >.. Velg menyen #TID.DAG. 4 Vri vrideknappen for å rulle gjennom menyene eller endre en parameter. 4 Trykk vrideknappen inn for å gå inn i et menyvalg, eller bekrefte en parameter. ¼For en detaljert forklaring av menyen, se kapittel: "Navigere i menyene", side. 3. For å sette følgende parametre: Brukernivå - Meny #TID.DAG () Parameter Justeringsområde Beskrivelse Fabrikkinnstilling Kunde instilling TIMER 0 til 3 Time innstilling MINUTTER 0 til 59 Minutt innstilling DAG Mandag til Søndag Innstilling av ukedag DATO til 3 Dato innstilling MÅNED Januar til desember Måned innstilling ÅR 008 til 099 År innstilling SOMMERTID AUTO Automatisk omsjalting til sommertid siste søndag i mars og til vintertid siste søndag i oktober. MANU () I henhold til konfigurasjonen For land hvor sommertidomsjaltingen skjer på andre datoer, eller hvor sommertid ikke blir brukt. AUTO Velge en timer program AUTO SØNDAG :45 C009-D-. For tilgang til brukernivå: Trykk tasten >.. Velg menyen #VELG TIDPROGRAM. 4 Vri vrideknappen for å rulle gjennom menyene eller endre en parameter. 4 Trykk vrideknappen inn for å gå inn i et menyvalg, eller bekrefte en parameter. ¼For en detaljert forklaring av menyen, se kapittel: "Navigere i menyene", side. 3. For å velge ønsket parameter. 4. Tilordne ønsket timer programm (P til P4) til ønsket krets med vrideknappen. 09/0/3-8

20 4. Bruk AWHP MIT-IN isystem Brukernivå - Meny #VELG TIDPROGRAM Parameter Justeringsområde Beskrivelse AKTUEL PROG.A P / P / P3 / P4 Comfort programmet aktivert (Krets A) AKTUEL PROG.B P / P / P3 / P4 Comfort programmet aktivert (Krets B) AKTUEL PROG.C P / P / P3 / P4 Comfort programmet aktivert (Krets C) Kundetilpasset program AUTO SØNDAG :45 C009-D-. For tilgang til brukernivå: Trykk tasten >.. Velg menyen #TID PROGRAM. 4 Vri vrideknappen for å rulle gjennom menyene eller endre en parameter. 4 Trykk vrideknappen inn for å gå inn i et menyvalg, eller bekrefte en parameter. ¼For en detaljert forklaring av menyen, se kapittel: "Navigere i menyene", side. 3. For å velge ønsket parameter. Brukernivå - Meny #TID PROGRAM Parameter Tidsplan Beskrivelse TIME PROG.A TIME PROG.B TIME PROG.C TIME PROG.VV TIME PROG.AUX EVU TIMER PROG. PROG P A PROG P3 A Prog P4 A PROG P B PROG P3 B PROG P4 B PROG P C PROG P3 C PROG P4 C Tidsprogram for krets A Tidsprogram for krets B Tidsprogram for krets C Tidsprogram for tappevannskrets Tidsprogram for aux kretsen EVU strømstans timer program PROG P C Ma Ti On To Fr Lø Sø "Visning av timeprogram For å fortsette trykk på knappen" AUTO 4. For å velge et tidsprogram for justering. 5. For å velge dager som programmet skal virke for: Vri vrideknappet til venstre inntil du når ønsket dag. For å bekrefte, trykk på vrideknappen. C008-B- 9 09/0/3 -

21 AWHP MIT-IN isystem 4. Bruk PROG P C Ma Ti On To Fr Lø Sø "Velg dagene du skal programmere" AUTO 6. b : Valg av dag Trykk b / v inntil symbolet b vises. Vri vrideknappen til høyre for å velge dagen(e) ønsket. v : Kansellering av valgte dager Trykk b / v inntil symbolet v vises. Vri vrideknappet til høyre for å ta bort dag(er). 7. Når dagene er valgt til programmet, trykk inn vrideknappen for å bekrefte AUTO 06:00 PROG P C 06:00 Ma Ti On To Fr Lø Sø Still timeprogrammet. C009-C- 8. For å definere tidsperiodene for comformodus og redusert modus (nattsenking): Vri den roterende knappen til venster intil 0:00 vises. Den første delen av grafikken blinker. 9. b : Valg av komfort drift Trykk b / v inntil symbolet b vises. For å velge et komforttidsrom, snu roterende knappen til høyre. v : Valg redusert modus Trykk b / v inntil symbolet v vises. For å velge redusert tidsrom, snu roterende knappen til høyre. 0.Når tidene for comfort modus har blitt valgt, trykk inn vrideknappen for å bekrefte. C0030-E- Brukernivå - Meny #TID PROGRAM Dag Dagtemperatur periode / Bereder program: P TIME PROG.A Mandag 6:00 til :00 Tirsdag 6:00 til :00 Onsdag 6:00 til :00 Torsdag 6:00 til :00 Fredag 6:00 til :00 Lørdag 6:00 til :00 Søndag 6:00 til :00 TIME PROG.B Mandag 6:00 til :00 Tirsdag 6:00 til :00 Onsdag 6:00 til :00 Torsdag 6:00 til :00 Fredag 6:00 til :00 Lørdag 6:00 til :00 Søndag 6:00 til :00 TIME PROG.C Mandag 6:00 til :00 Tirsdag 6:00 til :00 Onsdag 6:00 til :00 Torsdag 6:00 til :00 Fredag 6:00 til :00 Lørdag 6:00 til :00 Søndag 6:00 til :00 P P3 P4 09/0/3-0

22 4. Bruk AWHP MIT-IN isystem Brukernivå - Meny #TID PROGRAM TIME PROG.VV TIME PROG.AUX EVU TIMER PROG. Dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Dagtemperatur periode / Bereder program: P P P3 P4 4.4 Utsjalting av anlegget Hvis sentralanlegget ikke skal være i bruk over en lengre periode anbefaler vi å slå av enheten. For å skru av innedelen, bruk J/K AV/PÅ bryter og kutt strømmen også via sikringsskapet i huset. For å skru av utedelen, skru av kursen ved hjelp av sikringen i huset. VIS AKTSOMHET Frostsikrings beskyttelse er ikke lenger automatisk garantert hvis stømforsyningen er av. 4.5 Slår på frostbeskyttelse funksjon Sett varmepumpe i FERIE modus. ¼Se avsnitt: "Valg av driftsmodus", side 6 09/0/3 -

23 AWHP MIT-IN isystem 5. Feilsøking 5 Feilsøking 5. Anti-jagende drift Når varmepumpen er i "anti-short cycle" driftsmodus blinker? symbolet. Dette er en normal driftsmodus. Når restart temperaturen nås vil kjelen starte.. Trykk tasten "?". Beskjeden Drift gjenopptas når restart temperaturen nås vises. Når restart temperaturen nås vil kjelen starte. Denne meldingen er ikke en feilmelding, men en informasjonsmelding. 5. Meldinger Ved feil vil kontrollpanelet vise en beskjed og en tilhørende kode.. Noter koden som vises. Koden er viktig for korrekt og hurtig diagnose av typen feil og viktig informasjon for eventuell service.. Skru av varmepumpen og start den igjen. Varmepumpen starter opp igjen selv når årsaken til stansen har blitt fjernet. 3. Hvis koden vises igjen, korriger problemet ved å følge instruksjonene i tabellen nedenfor: Kode Meldinger Beskrivelse Sjekk/løsning B00 BL.PSU FEIL PSU kretskortet er ikke konfigurert riktig B0 null MIT flow sensor er kortsluttet eller på en åpen krets. B08 BL.SK E.ÅPEN BL inngangen på PCU kortet er åpen. Ingen frostbeskyttelse. Parameter feil på PSU kretskortet kjelen Dårlig tilkobling. Kontakten på BL inngangen er åpen. Parameterfeil. Dårlig tilkobling. 09/0/3 -

24 5. Feilsøking AWHP MIT-IN isystem Kode Meldinger Beskrivelse Sjekk/løsning B09 BL.SK E.ÅPEN BL inngangen på PCU kortet er åpen. Antifrost beskyttelse. Kontakten på BL inngangen er åpen. Parameterfeil. Dårlig tilkobling. B0 BL.GROUP.EXT. Feil utenfor enheten. B BL.COM SU Kommunikasjonsfeil med SCU kretskortet. B BL. VANN MANGEL Driftstrykket er under 0,5 Det er ikke nok vann i anlegget. B3 DHW SANSOR BLOKE Bereder føler er koblet fra eller kortsluttet B4 BL.OUTSIDE.S Uteføleren er koblet fra eller kortsluttet. B7 BL. DEFEKT PSU Parametre lagret på PCU kretskortet har feil. 4 Fyll opp installasjonen med vann. Dårlig tilkobling. Dårlig tilkobling. Parameter feil på PCU kretskortet. B8 BL. DEFEKT PSU PSU kretskortet er ikke korrekt Feil PSU kretskort for denne varmepumpen. B9 BL: INGEN KONFIG Innedelen har ikke blitt konfigurert. PSU kretskortet har blitt byttet ut. B39 BL.FLOW Lav flow rate. B40 BL.FLOW.STOP Flyt rate feil. B4 BL.COM.CPT.kWh Kommunikasjonsfeil med Dårlig tilkobling. kretskortet for energimåling (opsjon). B50 BL.S.DEP.CPT.kWh Feil på energimålerens Dårlig tilkobling. turvannsføler. B5 BL.S.RET.CPT.kWh Feil på energimålerens Dårlig tilkobling. returvannføler. B5 BL.CPT.kWh.ELEC Feil på elektrisk måler ELEC. Dårlig tilkobling. B53 BL.CPT.kWh.ELEC Feil på elektrisk måler ELEC. Dårlig tilkobling. B54 BL.CPT.kWh.THERM Feil på termisk måler. Dårlig tilkobling. B55 BL.FLOW Lav flow rate. 3 09/0/3 -

25 AWHP MIT-IN isystem 5. Feilsøking Kode Meldinger Beskrivelse Sjekk/løsning M04 VEDLIKEHOLD Du bør bestille service på Den innprogrammerte servicedatoen er nådd. G.TØRK.B XX DAGER G.TØRK.C XX DAGER G.TØRK.B+C XX DAGER Gulv uttørkingsfunksjon er aktiv. XX DAYS= Antall dager gjenstående for uttørking av gulv. 4 Gjennomfør service på varmepumpen. 4 For å kvittere ut service, programmer en ny dato i menyen #VEDLIKEHOLD eller sett parameteret REVISION TYPE til AV. Gulv uttørkingsfunksjonen er aktiv. Varme på kretser som ikke tørkes er stanset. 4 Vent til antall dager vist er 0. 4 Instill parameter GULV TØRKING til AV. M3 BYTT UTEFØLER Uteføleren er defekt. Bytt uteføleren. 5.3 Feil (Kodetype Lxx eller Dxx) PCU. KOM. FEIL D7 AUTO TEMP. : 68 SØNDAG :45. Noter koden som vises. Koden er viktig for korrekt og hurtig diagnose av typen feil og viktig informasjon for eventuell service.. Trykk tasten t. Hvis koden vises igjen, skru kjelen av og på igjen TEMP. : 68 PCU.KOM.FEIL D7 AUTO SØNDAG :45 C00604-A- 3. Trykk tasten?. Følg instruksjonene som vist for å løse feilen. 4. Se betydning av kodene i tabellen nedenfor: C0030-D- 09/0/3-4

26 5. Feilsøking AWHP MIT-IN isystem Kode Feil Årsak til feilen D03 D04 TURVAN.B.DEF. TURVAN.C.DEF SCU Beskrivelse Krets B turføler feil Krets C turføler feil Bemerkninger: Sirkulasjonspumpen er i drift. Den motoriserte shuntventilen har ikke lenger strømtilførsel og kan justeres manuelt. D05 FEIL.UTE.S. SCU Feil på uteføler Bemerkninger: Settpunktet er likt MAX MIT parameteret. Ventilreguleringen er ikke lengre sikret. Overvåking av maksimumstemperaturen etter ventilene blir fortsatt opprettholdt. Ventilene kan innstilles manuelt. Oppvarming av varmt tappevann er fortsatt sikret. Sjekk/løsning Dårlig tilkobling Føler-feil 4 Kontakt servicepartneren din som normalt etterser kjelen Dårlig tilkobling Føler-feil D07 SYSTEM F. DEF SCU Feil på systemføler Dårlig tilkobling Føler-feil D09 FEI.VVB SENSOR SCU Feil på tappevannsføler Bemerkninger: Oppvarming av varmt tappevann skjer ikke lenger. Matepumpen arbeider. Ladetemperaturen på tanken er lik temperaturen på innedelen. D D D3 ROMF.A DEFEKT. ROMF.B DEFEKT ROMF:C DEFEKT. SCU Feil på romføler A Feil på romføler B Feil på romføler C Kommentarer: Den aktuelle kretsen arbeider uten påvirkning fra romføleren. D4 MC KOM.DEF SCU Brudd i kommunikasjon mellom SCU kretskortet og radiomodulen D5 AKKUT.F.DEF. SCU Feil på buffertank føler Kommentarer: Oppvarming av vanntanken er ikke lenger sikret. D6 D6 BASS.B.F.DEF BASS.C.F.DEF SCU Feil på svømmebasseng føler krets B Feil på svømmebasseng føler krets C Kommentarer: Vedlikeholdsoppvarming av svømmebasseng gjøres alltid i løpet av kretsens comfort periode. 4 Kontakt servicepartneren din som normalt etterser kjelen 4 Kontakt servicepartneren din som normalt etterser kjelen Dårlig tilkobling Føler-feil 4 Kontakt servicepartneren din som normalt etterser kjelen Dårlig tilkobling Føler-feil 4 Kontakt servicepartneren din som normalt etterser kjelen Dårlig tilkobling 4 Kontroller forbindelsen og koplingene Radiomodul defekt 4 Bytt radiomodul Dårlig tilkobling Føler-feil D7 VVB. F.DEFEKT SCU Feil på føler til tank Dårlig tilkobling Føler-feil 4 Kontakt servicepartneren din som normalt etterser kjelen Dårlig tilkobling Føler-feil 4 Kontakt servicepartneren din som normalt etterser kjelen 4 Kontakt servicepartneren din som normalt etterser kjelen D8 AKKUT.F.DEF. SCU Solar tank sensor feil Dårlig tilkobling Føler-feil 4 Kontakt servicepartneren din som normalt etterser kjelen 5 09/0/3 -

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Innovens Norge NO Veggkjele for gass MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Bruksanvisning 300024165-001-B Innholdsfortegnelse 1 Innledning...4 1.1 Brukte symboler...4 1.2 Forkortelser...4 1.3 Instruksjon...5 1.3.1

Detaljer

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Okt. - 06 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

INNOVENS PRO MCA VEGGHENGTE KONDENSERENDE KJELER

INNOVENS PRO MCA VEGGHENGTE KONDENSERENDE KJELER INNOVENS PRO MCA VEGGHENGTE KONDENSERENDE KJELER MCA 5: fra. til kw MCA : fra 1. til kw MCA : fra 15. til.5 kw MCA 115: fra 1. til 11 kw MCA 5,, eller 115 Oppvarming og tappevann gjennom bereder Kondenserende

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUKERHÅNDBOK BIOENERGI- OG SANITÆRSYSTEMER Roth Nordic AS Postboks 20 1306 Bærum Postterminal Telefon +47 67 57 54 00 Fax +47 67 57 54 09 Mail service@roth-nordic.no

Detaljer

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold 6 720 644 547 2010/07 no Håndbok varmepumpe EHP 6-11 LW/M. 6-17 LW BOSCH TERMOTEKNIK Artikkelnummer: 6 720 644 547

Detaljer

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no For huseieren CTC EcoZenith I550 Multitank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

111537N-06 2015-02. Spirit UNI 2. Brukerveiledning. Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatikk

111537N-06 2015-02. Spirit UNI 2. Brukerveiledning. Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatikk 111537N-06 2015-02 Spirit UNI 2 Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatikk Innhold 1 Funksjonsbeskrivelse balansert ventilasjon 4 1.1 Vifter (M1, M2) 4 1.2 Filter (FI1, FI2) 4 1.3 Rotor

Detaljer

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold Del 1 CTC EcoLogic Pro / Family Styresystem varmepumper Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no April 2013 Leveres i Norge av: CTC FerroFil AS Runnibakken 7 2150 Årnes TLF.: 6390 4000 Fax.: 6390 4001

Detaljer

110737N-05 2013-07. Spirit UNI 3. Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk

110737N-05 2013-07. Spirit UNI 3. Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk 110737N-05 2013-07 Spirit UNI 3 Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk Innhold 1 Funksjonsbeskrivelse balansert ventilasjon 4 1.1 Vifter (M1, M2) 4 1.2 Filter (FI1, FI2) 4 1.3 Rotor

Detaljer

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning Norsk Bruksanvisning Absorpsjonskjøleskap for bobiler RM 8400 RM 840 RM 8405 RM 8500 RM 850 RM 8505 RM 8550 RM 855 RM 8555 RMS 8400 RMS 840 RMS 8405 RMS 8460 RMS 846 RMS 8465 RMS 8500 RMS 850 RMS 8505

Detaljer

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work GE Consumer & Industrial Power Protection Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning Metric AS LP 33 Serie 10 20 30 kva 400 VAC CE / Serie 4 Produsert av: GE Consumer & Industrial SA General Electric Company

Detaljer

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING VEDLIKEHOLDSVEILEDNING Diplomat Optimum G2, Diplomat, Comfort, Diplomat Duo, Atria, Atria Duo Du kan navigere deg gjennom mikroprosessormenyene ved hjelp av: Slik øker eller reduserer du innstilte verdier:

Detaljer

Dette dokumentet er oversatt fra engelsk og noen formuleringer kan avvike. Vennligst referer til Engels brukermanual ved eventuelle missforståelser.

Dette dokumentet er oversatt fra engelsk og noen formuleringer kan avvike. Vennligst referer til Engels brukermanual ved eventuelle missforståelser. Takk for at du valgte isocket. Vennligst bruk et par minutter på å lese nøye gjennom denne bruksanvisningen før du tar produktet i bruk. Legg spesielt merke til sikkerhetsinstruksjonene i Kapittel2! Feil

Detaljer

DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING

DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING Innholdsfortegnelse Forord...2 Angående denne instruksjonsmanual... 2 Benyttede symboler... 2 Hvem henvender manualen seg til?... 2 Manualens viktighet...

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

Air condition Varmepumpe. www.klimawebsiden.no

Air condition Varmepumpe. www.klimawebsiden.no www.klimawebsiden.no Air condition Varmepumpe Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren Lemmichsgt. 1 Haakon VII gt. 19B Tlf.: 23

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Bruksanvisning T4-24 - 110

Bruksanvisning T4-24 - 110 Bruksanvisning T4-24 - 110 Norsk versjon av bruksanvisning for operatører. Les og følg anvisningene og sikkerhetsinstruksjonene! Gjenstand for tekniske endringer. Oslo/ Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen

Detaljer

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E N Monterings- og driftsveiledning 2 110 034-Ed.01 N-PDF-2010-04-Wilo AUX L H IN2 GND IN1 GND +24V Ext. off MP 10V/20mA DDG Fig. 1: IF-Modul Fig. 2: Fig. 3: M16 M12

Detaljer

MELDING TIL INSTALLATØR

MELDING TIL INSTALLATØR POWERMAX Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Installasjonsveiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON...2 2. SPESIFIKASJONER...2 2. 1 Generelle Data...2 2. 2 RF Seksjon...2 2. 3 Tekniske Data...2 2. 4 Kommunikasjon...3

Detaljer

Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.

Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde. Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning dataromsaggregat....

Detaljer

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V20 Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé. 2 stk innebygd i GSM Fixi SMS, 230V 16A 2 temperaturinnganger

Detaljer

PC1616/PC1832/PC1864 v4.2 Brukerveiledning

PC1616/PC1832/PC1864 v4.2 Brukerveiledning ADVARSEL: Denne håndboken inneholder informasjon om begrensninger som gjelder bruk av produktet og hvordan det fungerer og informasjon om begrensninger på produsentens ansvar. Hele håndboken bør leses

Detaljer

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK Innledning Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon for brukeren. Kaminen må fagmessig installeres og tas i bruk, for å unngå unødvendige problemer. Advarsel!

Detaljer

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target.

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target. 7 bærbar DVD-spiller Bruksanvisning Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner For informasjon og support kontakt www.target.no Sikkerhetsinformasjon, Apparatet er Klasse 1 laserprodukt. Bruk av kontroller,

Detaljer

Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 4. Hypertermi (overoppheting)... 6. Internasjonale Opplysninger for badet... 7. Instruksjoner for installasjon...

Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 4. Hypertermi (overoppheting)... 6. Internasjonale Opplysninger for badet... 7. Instruksjoner for installasjon... Brukerhåndbok Internasjonal Norsk Ut vik let for verdens tøffeste k lima... (H vor du enn måtte bo) Gratulerer! Ditt valg av Arctic Spa viser at du har sans for fremragende produkter. Vi i Arctic Spa mener

Detaljer

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode mase mase GEERATORS Modello / Modelo matricola / Matrìcula Codice / Còdigo IS 2.6 Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 BRUKSAVISIG Modell Serie nummer Kode - 2 Denne manualen skal bevares og følge aggregatet

Detaljer