HPI. Luft/vann varmepumpe. AWHP MIT-IN isystem. Bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HPI. Luft/vann varmepumpe. AWHP MIT-IN isystem. Bruksanvisning"

Transkript

1 HPI NO Luft/vann varmepumpe AWHP MIT-IN isystem Bruksanvisning

2 Innholdsfortegnelse Innledning...4. Brukte symboler Symboler som blir brukt i instruksen Symboler som blir brukt på utstyret...4. Forkortelser Instruksjon Fabrikantens forpliktelser Installatørens forpliktelser Brukerens forpliktelser Sertifikater Godkjennelser...6 Se sikkerhetsforskrifter og anbefalinger...7. Sikkerhetsinstruksjoner...7. Anbefalinger Beskrivelse Generell beskrivelse Kontrollpanel Beskrivelse av tastene Beskrivelse av display Navigere i menyene... 4 Bruk Oppstart av enheten Avlesning av målte verdier Endring av innstillingene Innstilling av set-punkt temperaturer Valg av driftsmodus prioritering av varmtvanns produksjon Innstilling av kontrast og lysnivå på displayet Instill tid og dato Velge en timer program Kundetilpasset program /0/3 -

3 Innholdsfortegnelse 4.4 Utsjalting av anlegget Slår på frostbeskyttelse funksjon... 5 Feilsøking Anti-jagende drift Meldinger Feil (Kodetype Lxx eller Dxx) Tekniske data Tekniske data Strømtilførsel Varmepumpe Tekniske data for følerne Energibesparelse Energibesparelse Energisparende råd Romtermostat og justering Anbefalinger Garanti Instruksjon Garantibetingelser /0/3 -

4 3 09/0/3 -

5 AWHP MIT-IN isystem. Innledning Innledning. Brukte symboler... Symboler som blir brukt i instruksen I denne brukerveiledningen blir det brukt forskjellige grader for fare, for derved å trekke oppmerksomheten til spesielle forhold. Vi ønsker med dette å hjelpe brukeren til å unngå ethvert problem og sikre at varmepumpen arbeider på en korrekt måte.. FARE Opplysning om en fare, som kan føre til alvorlig personskade. ADVARSEL Opplysning om en fare som kan føre til lettere personskader. VIS AKTSOMHET Fare for materielle skader. Henvisning til en viktig opplysning. ¼Henviser til andre veiledninger eller andre sider i denne veiledningen.... Symboler som blir brukt på utstyret 4 Beskyttelses jording ~ Vekselstrøm Før du installerer og kjører i gang maskinen, les nøye igjennom instruksjonsmanualen. Kast brukte produkter hos gjenvinning og resirkulerings punkter. Forsiktig, fare, spenningsførende deler. Koble fra strømnettet før noen operasjoner. M0068-A 09/0/3-4

6 . Innledning AWHP MIT-IN isystem. Forkortelser 4 DHW: Varmt tappevann 4 PPS: Polyproylen, ikke antennelig 4 PCU: Primary Control Unit - Kretskort controller for varmepumpedriften 4 PSU: Parameter Storage Unit - Parameter lager for PCBs PCU og SU 4 SCU: Secondary Control Unit - DIEMATIC isystem kontroll panel PCB 4 SU: Safety Unit - Sikkerhets PCP (kretskort) 4 3VV: 3-veis ventil 4 EVU: Nettverkseieren (strømleverandøren) 4 MIT: Innendørs modul utstyrt med et DIEMATIC isystem kontrollpanelet 4 Varmepumpe: Varmepumpe 4 EER: Kjøleteknisk effektfaktor 4 COP: Effektfaktor 4 Turtemperatur: Temperaturen til vannet som sirkulerer i radiatorene eller i gulv varmen. 4 Romtemperatur: Temperatur innendørs eller i ett rom. 4 Romtemperatur innstilling: Den temperatur, som er programmert og som må oppnås av varmepumpen..3 Instruksjon.3.. Fabrikantens forpliktelser Produktene er produsert i henhold til normkravene for produktet. De leveres derform med [ merke og all relevant dokumentasjon. Det tas forbehold om tekniske endringer. Som fabrikant kan vi i følgende tilfeller ikke bli holdt ansvarlige: 4 Dersom brukerveiledning ikke følges. 4 Ved intet eller utilstrekkelig vedlikehold av apparatet. 4 Dersom installasjonsmanual for produktet ikke følges..3.. Installatørens forpliktelser Installatøren er ansvarlig for installasjonen og første oppstart av anlegget. Installatøren må respektere følgende instruksjon: 4 Alle anvisningene i den brukerveiledningen som følger med apparatet må bli lest og bli fulgt. 5 09/0/3 -

7 AWHP MIT-IN isystem. Innledning 4 Montering ifølge gjeldende forskrifter og normer. 4 Gjennomfør første oppstart og gjør nødvendig etterkontroll. 4 Forklare brukeren hvordan anlegget fungerer og betjenes. 4 Hvis vedlikehold er nødvendig, advar brukeren om plikten til å kontrollere apparatet og holde det i god stand. 4 Utlever alle brukerveiledningene til brukeren Brukerens forpliktelser For å sikre optimal drift av enheten, må følgende kriterier oppfylles.: 4 Alle anvisningene i den brukerveiledningen som følger med apparatet må bli lest og bli fulgt. 4 Bruk kvalifisert fagpersonell til å utføre installasjon og oppstart av tanken. 4 La installatøren sette deg godt inn i bruk og vedlikehold av anlegget. 4 Få utført nødvendige kontroller og vedlikehold av en kvalifisert fagperson. 4 Brukerveiledningene må oppbevares i god stand på et sikkert sted i nærheten av enheten. Denne enheten er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert n) som ikke har erfaring eller kunnskap, med mindre de har en person som er ansvarlig for deres sikkerhet, og har veiledning og instruksjon om bruk av enheten. En ødelagt strømkabel må byttes ut av den opprinnelige produsenten, produsentens forhandler eller en annen egnet person for å hindre at det oppstår farlige situasjoner..4 Sertifikater.4.. Godkjennelser Produktet tilfredsstiller forskriftene til følgende Europeiske retningslinjer og normer 4 006/95/EF Lavvolts erklæring. Berørte standarder: EN / EN /08/EG Elektromagnetisk kompatibilitets erklæring. Artsmessige standarder : EN , EN /0/3-6

8 . Se sikkerhetsforskrifter og anbefalinger AWHP MIT-IN isystem Se sikkerhetsforskrifter og anbefalinger. Sikkerhetsinstruksjoner FARE Hvis røyk kommer ut eller kjølevæske lekker:. Sjalt kjelen ut.. Åpne vinduene. 3. Forlat hurtigst alle lokalene. 4. Tilkall kvalifisert fagpersonell. ADVARSEL Alt etter hvordan kjelen er innstilt: 4 Temperaturen i varmeelementene kan bli opp til 80 C. 4 Rør ikke tilkoplingsrør for kjølevæske med e hender mens utstyret er i drift. Fare for forbrenning eller forfrysing. VIS AKTSOMHET Kjelen må gjennomgå regelmessig vedlikehold. Det årlige vedlikehold må utføres av kvalifisert fagpersonell eller det må inngås en vedlikeholdskontrakt.. Anbefalinger ADVARSEL Bare kvalfisert personell er autorisert til å arbeide på anlegget og installasjonen. 4 Sjekk regelmessig at vanntrykket i systemet er mellom,5 og. 4 Tillat til en hver tid tilgjengelighet for vedlikehold.. 4 Unngå å tømme anlegget. 4 Det må e bli brukt originale resrvedeler. 4 Ingen påklistrete lapper eller typeskilt må fjernes eller bli tildekket. Klisterlapper og typeskilt må i hele tankens levetid være godt lese. 7 09/0/3 -

9 AWHP MIT-IN isystem 3. Beskrivelse 3 Beskrivelse 3. Generell beskrivelse Varmepumpen AWHP MIT-IN isystem består av to elementer: 4 Utedelen trekker ut varme eller kulde fra omgivelsene. 4 Innedelen veksler energien mellom R40A gassen og varmekjøleanlegget. De to enhetene er forbundet ved hjelp av kjøle- og elektriske tilkoplinger. Systemet har følgende fordeler: 4 Varmekretsen er lagt i den isolerte delen innvendig i huset. Det er ingen fare for frost i rørene. 4 Takket være likestrøms vekselretter systemet tilpasser varmepumpen sin ytelse til behovet i huset. 4 Kontrollpanelet bruker utetemperatur føleren for å tilpasse temperaturen i varmekretsen til utetemperaturen. 3. Kontrollpanel 3... Beskrivelse av tastene M0066-A A B AUTO C D E F A Temperatur inntastingstasten (varme, tappevann, svømmebasseng) 09/0/3-8

10 B C D E F Tast for valg av driftsmodus 3. Beskrivelse AWHP MIT-IN isystem Tast for overstyring av varmtvanns produksjon Tast for å få tilgang til installatør-parametre Taster der funksjonen varierer avhengig av når tastene benyttes ¼Se: "Tastefunksjoner", side 9 Vrideknapp: 4 Vri vrideknappen for å rulle gjennom menyene eller endre en parameter 4 Trykk vrideknappen inn for å gå inn i et menyvalg, eller bekrefte en parameter 3... Beskrivelse av display Tastefunksjoner > Tilgang til de ulike menyene ( Brukes for å rulle gjennom menyene Brukes til å rulle gjennom parametre AUTO C00696-A? Symbolet vises når hjelpeinformasjon er tilgjengelig f b Brukes for å vise kurven på valgt parameter Reset av tidsprogrammene Valg av komfort modus eller valg av dagene som skal programmeres v Valg av redusert modus eller bortfall av dagene som skal programmeres j Tilbake til foregående nivå ESC Tilbake til foregående nivå uten å lagre endringer t Manuell reset Solpanel (Hvis tilkoblet) u L00000-A Sol laste pumpen er i gang Øverste delen av tanken er gjenoppvarmet til tankens settpunkt AUTO L00097-A L0000-A L00098-A Hele tanken er gjenoppvarmet til tankens settpunkt Hele tanken er gjenoppvarmet til solar tank settpunkt L00099-A Tanken er ikke lastet - Solar kontroll systemet er tilgjengelig 9 09/0/3 -

11 AWHP MIT-IN isystem 3. Beskrivelse Driftsmodus p Sommer modus: Kjøling er mulig. Varmtvann blir fortsatt produsert. b w + p Vinter modus: varme og varmtvanns produksjon aktivert. Tvungen kjølemodus. AUTO M0060-A w Kjøle modus: Automatisk drift ifølge det innstilte program AUTO x Operasjon i automatisk modus i henhold til tidsurprogrammet. Dagdrift: Symbolet vises når en DAG overstyrer (komfort) er aktivert. AUTO C00698-B m 4 Blinkende symbol: Midlertidig overstyring 4 Stabilt symbol: Permanent overstyring Nattdrift: Symbolet vises når en NATT overstyrer (redusert) er aktivert. 4 Blinkende symbol: Midlertidig overstyring 4 Stabilt symbol: Permanent overstyring g Ferie modus: Symbolet vises når en FERIE overstyrer (frost beskyttelse) er aktivert. 4 Blinkende symbol: Ferie modus programmert 4 Stabilt symbol: Ferie modus aktiv m Hånddrift Trykk i anlegget Trykkindikator: Symbolet vises når en trykksensor er tilkoblet. 4 Blinkende symbol: Vanntrykket er utilstrekkelig. 4 Stabilt symbol: Vanntrykket er tilstrekkelig. AUTO C00708-A l Driftstrykk 4 R: 0,9 -, 4 E:, -,5 4 Z:,6 -,9 4 A:,0 -,3 4 l: >,4 09/0/3-0

12 3. Beskrivelse AWHP MIT-IN isystem Overstyring/prioritering av tappevannsproduksjon En stolpe vises når DHW overstyring er aktivert: Blinkende stolpe: Midlertidig overstyring 4 Fast stolpe: Permanent overstyring AUTO C00707-A Elektrisk tilleggsoppvarming G Symbolene eller lyser, anvhengig av om trinn eller på den elektriske backupen er påkrevd. AUTO M00630-A Hydraulisk tilleggsvarme y 4 Stabilt symbol: Brenneren og sirkulasjonspumpen på backupkjelen er påkrevd. 4 Blinkende symbol: Sirkulasjonspumpen på backup kjelen er påkrevd. AUTO M0063-A Status på kompressor v 4 Stabilt symbol: Kompressoren er i drift. 4 Blinkende symbol: Varmepumpen er påkrevd, men kompressoren er av. AUTO M0063-A 09/0/3 -

13 AWHP MIT-IN isystem 3. Beskrivelse Annen informasjon r w Symbolet vises når tappevannsproduksjon pågår. Ventil indikator: Symbolet vises når en 3-veis ventil (soneventil) er tilkoblet. 4 x: 3 veis ventil åpnes AUTO C00699-B M 4 c: 3 veis ventil lukkes Symbolet vises når pumpen er i drift. Navn på kretsen som parameter vises for Navigere i menyene #MÅLING #VELG TIDPROGRAM #TID PROGRAM #INNSTILLING #TID.DAG AUTO. For å bla i menyene - vri på vrideknappen.. For å gå inn på menypunktet, trykk inn vrideknappen. For å gå tilbake til forrige visning, trykk på tast j AKTUEL PROG.B AKTUEL PROG.C AUTO P P3 C000-B- 3. For å bla blant parametre, vri på vrideknappen. 4. For å endre på en parameter, trykk inn vrideknappen. For å gå tilbake til forrige visning, trykk på tast j AKTUEL PROG.C "Valg av tidsprogram C" AUTO P4 C00-C- 5. For å endre innstilling på parameteren, vri på vrideknappen. 6. For å bekrefte, trykk på vrideknappen. For å annulere, trykk bryter h. C00-C- 7. For å gå tilbake til hovedvisningen, trykk tasten j ganger AUTO LUNDI :45 x Det er mulig å benytte ( og tastene i stedet for vrideknappen. C004-D- 09/0/3 -

14 4. Bruk AWHP MIT-IN isystem 4 Bruk 4. Oppstart av enheten. Skru på strøm ved å trykke på av/på bryteren på innedelen. C00366-B LANGUE FRANCAIS Français - Deutsch - English - Italiano - Espanol - Nederlands - Pycck - Polski - Türk - C0086-C. Første gang enheten startes vil SPRÅK menyen vises. Velg ønsket språk ved å vri på vrideknappen. 3. For å bekrefte, trykk på vrideknappen. 4. Parameter TYPE vises. Velg type innedel ved hjelp av vrideknappen. Intern modul MIT-IN/E MIT-IN/H TYPE MIT AWHP E FR MIT AWHP H FR Feil under oppstartsprosedyren: 4 Ingen informasjon vises på displayet: Kontakt servicepartneren din som normalt etterser 4 Hvis det er et problem vil en feilmelding vises på skjermen. ¼Se avsnitt: "Meldinger", side. 4. Avlesning av målte verdier De ulike verdiene som måles av kjelen vises i #MÅLING menyen AUTO SØNDAG :45. For tilgang til brukernivå: Trykk tasten >.. Velg menyen #MÅLING. 4 Vri vrideknappen for å rulle gjennom menyene eller endre en parameter. 4 Trykk vrideknappen inn for å gå inn i et menyvalg, eller bekrefte en parameter. ¼For en detaljert forklaring av menyen, se kapittel: "Navigere i menyene", side. C009-D- 3 09/0/3 -

15 AWHP MIT-IN isystem 4. Bruk Brukernivå - Meny #MÅLING Parameter Beskrivelse Type TEMP.UTE Kjeletemperatur C TEMP.ROM A () Romtemperatur på krets A C TEMP.ROM B () Romtemperatur på krets B C TEMP.ROM C () Romtemperatur på krets C C TEMP.MIT Innedel flow sensor måler C TRYKK Driftstrykket i installasjonen TEMP. VVB () Temperatur i berederen C AKKU.TANK.TEMP () Temperatur i akkumulatortank C TEMP.BASSENG.B () TEMP.BASSENG.C () Temperatur på svømmebasseng på krets B C Temperatur på svømmebasseng på krets C C TURTEMP. B () Turtemperatur på krets B C TURTEMP. C () Turtemperatur på krets C C TEMP.SYSTEM () Turtemperatur for kaskadeløsninger C TEMP.VVB BUNN () Temperatur i bunnen av bereder C TEMP. TANK AUX () Temperatur i den andre berederen tilkoblet AUX kretsen C TEMP.VV A () Temperatur i den andre berederen tilkoblet til krets A C TEMP.SOL.TANK () Temperaturen til varmtvannet produsert av solkraft (TS) C SOLAR.KOLLEKT.T () Solpanelens temperatur (TC) C SOLARENERGI () Sol energi samlet opp i tanken kwh FLOWMETER Flow rate over plateveksler l/min NB IMPULS.COMP Antall oppstart på varmepumpe RUNTIME HP Antall timer drift på varmepumpens kompressor h INNG.0-0V () Spenning ved tilførsel 0-0 V V SEKVENS CTRL Styresystem sekvens Programmvare kontrollnummer (SCU) PHRASE NON TRADUITE585 PHRASE NON TRADUITE : 5856 K PHRASE NON TRADUITE5843 () PHRASE NON TRADUITE : 5846 kwh PHRASE NON TRADUITE5844 () PHRASE NON TRADUITE : 5848 kwh PHRASE NON TRADUITE5845 () PHRASE NON TRADUITE : 5849 kwh PHRASE NON TRADUITE5840 () PHRASE NON TRADUITE : 5843 kwh PHRASE NON TRADUITE584 () PHRASE NON TRADUITE : 5844 kwh PHRASE NON TRADUITE584 () PHRASE NON TRADUITE : 5845 kwh () Parameteret vises kun for de opsjoner, kretser eller følere som faktisk er tilkoblet. 09/0/3-4

16 4. Bruk AWHP MIT-IN isystem 4.3 Endring av innstillingene Innstilling av set-punkt temperaturer For å stille inn varme, tappevann og svømmebassengtemperaturer, gjør følgende: MODE. Trykk tasten C.. For å bla blant parametre, vri på vrideknappen. 3. For å endre på en parameter, trykk inn vrideknappen. For å gå tilbake til forrige visning, trykk på tast j. 4. For å endre innstilling på parameteren, vri på vrideknappen. 5. For å bekrefte, trykk på vrideknappen. For å annulere, trykk bryter h. C0066-A Meny C Parameter Justeringsområde Beskrivelse Fabrikkinnstilling TEMP.DAG KR.A 5 til 30 C Ønsket romtemperatur i komfortperiode på krets A 0 C TEMP.NATT KR.A 5 til 30 C Ønsket romtemperatur i reduserte perioder (nattsenking) på krets A 6 C ROOMTEM.COOL A () () til 30 C Ønsket romtemperatur i kjølemodus 5 C TEMP.DAG KR.B () 5 til 30 C Ønsket romtemperatur i komfortperiode på krets B 0 C NATT TEMP KR.B () 5 til 30 C Ønsket romtemperatur i reduserte perioder (nattsenking) på krets B 6 C ROOMTEM.COOL B () () til 30 C Ønsket romtemperatur i kjølemodus 5 C TEMP.DAG KR.C () 5 til 30 C Ønsket romtemperatur i komfortperiode på krets C 0 C NATT TEMP KR.C () 5 til 30 C Ønsket romtemperatur i reduserte perioder (nattsenking) på krets C 6 C ROOMTEM.COOL C () () til 30 C Ønsket romtemperatur i kjølemodus 5 C TEMP. VVB () 0 til 65 C Ønsket temperatur på tappevannskretsen 55 C TEMP. VVB NATT () 0 til 80 C Juster tank temperatur, natt program 0 C TEMP. TANK AUX () 0 til 80 C Ønsket temperatur på tappevann på aux kretsen 55 C PHRASE NON TRADUITE5855 () 0 til 80 C PHRASE NON TRADUITE : C TEMP.VV A () 0 til 80 C Ønsket tappevannstemperatur på krets A 55 C PHRASE NON TRADUITE58550 () 0 til 80 C PHRASE NON TRADUITE : 5855 AA 0 C TEMP.SOL.TANK () 0 til 80 C Temperaturen til varmtvannet produsert av solkraft (TS) 55 C TEMP.BASSENG.B () 0 til 39 C Ønsket temperatur på svømmebasseng B 0 C TEMP.BASSENG.C () 0 til 39 C Ønsket temperatur på svømmebasseng C 0 C () Parameteret vises e hvis kretsen er laget for kjøling. () Parameteret vises kun for de opsjoner, kretser eller følere som faktisk er tilkoblet. 5 09/0/3 -

17 AWHP MIT-IN isystem 4. Bruk Valg av driftsmodus MODE For å velge en driftsmodus, gjør følgende:. Trykk tasten MODE.. For å bla blant parametre, vri på vrideknappen. 3. For å endre på en parameter, trykk inn vrideknappen. For å gå tilbake til forrige visning, trykk på tast j. 4. For å endre innstilling på parameteren, vri på vrideknappen. 5. For å bekrefte, trykk på vrideknappen. For å annulere, trykk bryter h. C0067-A Meny MODE Parameter Justeringsområde Beskrivelse Fabrikkinnstilling AUTOMTIKK Komfortperiodene bestemmes av tidsprogrammet. DAG 7/7, xx:xx Komformodus tvinges inntil indikert tidspunkt, eller alltid (7/7). NATT 7/7, xx:xx Redusert modus (nattsenking) tvinges inntil indikert tidspunkt eller alltid (7/7). FERIE 7/7, til 365 Antifrost modus er aktiv på alle kjelekretser. Antall feriedager: xx () SUMMER KALD MANUEL varme AV: xx:xx () Restarter: xx:xx () Varmeanlegget er av. Varmtvann blir fortsatt produsert. Kjølemodus er tvangskjørt. Kjelen kjører i forhold til innstilte set-punkter. Alle pumpene er i drift. Mulighet for å sette driftstemperatur ved hjelp av vrideknappen. AUTO TVUNGEN () PÅ / AV Overstyring av driftsmodus er aktivert på fjernkontrollen (opsjon). For å tvinge alle kretser til å kjøre på AUTOMTIKK modus, velg PÅ. () Start og stoppdagene og antall dager kalkuleres i forhold til hverandre. () Parameteret er e vist hvis romføler er tilkoblet. Nåtid + time Nåtid + time Dagens dato + dag 09/0/3-6

18 4. Bruk AWHP MIT-IN isystem prioritering av varmtvanns produksjon MODE For å tvinge tappevannsproduksjon, gjør følgende:. Trykk tasten r.. For å bla blant parametre, vri på vrideknappen. 3. For å endre på en parameter, trykk inn vrideknappen. For å gå tilbake til forrige visning, trykk på tast j. 4. For å endre innstilling på parameteren, vri på vrideknappen. 5. For å bekrefte, trykk på vrideknappen. For å annulere, trykk bryter h. C0068-A Meny r Parameter Beskrivelse Fabrikkinnstilling AUTOMTIKK Driftsmodus for tappevannet (comfort eller redusert) bestemmes av timer programmet. KOMFORT Comfort modus for tappevannet er tvunget frem til tiden indikert eller hele tiden (7/7). Nåtid + time Innstilling av kontrast og lysnivå på displayet AUTO SØNDAG :45 C009-D-. For tilgang til brukernivå: Trykk tasten >.. Velg menyen #INNSTILLING. 4 Vri vrideknappen for å rulle gjennom menyene eller endre en parameter. 4 Trykk vrideknappen inn for å gå inn i et menyvalg, eller bekrefte en parameter. ¼For en detaljert forklaring av menyen, se kapittel: "Navigere i menyene", side. 3. For å sette følgende parametre: Brukernivå - Meny #INNSTILLING Parameter Justeringsområde Beskrivelse Fabrikkinnstilling Kunde instilling KONTRAST DISP. Justering av kontrast på displayet. LYS DISP. KOMFORT Skjermen er belyst kontinuerling på dagtid. ECO ECO Sjermen er belyst i minutter når det panelet betjenes. 7 09/0/3 -

19 AWHP MIT-IN isystem 4. Bruk Instill tid og dato AUTO SØNDAG :45 C009-D-. For tilgang til brukernivå: Trykk tasten >.. Velg menyen #TID.DAG. 4 Vri vrideknappen for å rulle gjennom menyene eller endre en parameter. 4 Trykk vrideknappen inn for å gå inn i et menyvalg, eller bekrefte en parameter. ¼For en detaljert forklaring av menyen, se kapittel: "Navigere i menyene", side. 3. For å sette følgende parametre: Brukernivå - Meny #TID.DAG () Parameter Justeringsområde Beskrivelse Fabrikkinnstilling Kunde instilling TIMER 0 til 3 Time innstilling MINUTTER 0 til 59 Minutt innstilling DAG Mandag til Søndag Innstilling av ukedag DATO til 3 Dato innstilling MÅNED Januar til desember Måned innstilling ÅR 008 til 099 År innstilling SOMMERTID AUTO Automatisk omsjalting til sommertid siste søndag i mars og til vintertid siste søndag i oktober. MANU () I henhold til konfigurasjonen For land hvor sommertidomsjaltingen skjer på andre datoer, eller hvor sommertid ikke blir brukt. AUTO Velge en timer program AUTO SØNDAG :45 C009-D-. For tilgang til brukernivå: Trykk tasten >.. Velg menyen #VELG TIDPROGRAM. 4 Vri vrideknappen for å rulle gjennom menyene eller endre en parameter. 4 Trykk vrideknappen inn for å gå inn i et menyvalg, eller bekrefte en parameter. ¼For en detaljert forklaring av menyen, se kapittel: "Navigere i menyene", side. 3. For å velge ønsket parameter. 4. Tilordne ønsket timer programm (P til P4) til ønsket krets med vrideknappen. 09/0/3-8

20 4. Bruk AWHP MIT-IN isystem Brukernivå - Meny #VELG TIDPROGRAM Parameter Justeringsområde Beskrivelse AKTUEL PROG.A P / P / P3 / P4 Comfort programmet aktivert (Krets A) AKTUEL PROG.B P / P / P3 / P4 Comfort programmet aktivert (Krets B) AKTUEL PROG.C P / P / P3 / P4 Comfort programmet aktivert (Krets C) Kundetilpasset program AUTO SØNDAG :45 C009-D-. For tilgang til brukernivå: Trykk tasten >.. Velg menyen #TID PROGRAM. 4 Vri vrideknappen for å rulle gjennom menyene eller endre en parameter. 4 Trykk vrideknappen inn for å gå inn i et menyvalg, eller bekrefte en parameter. ¼For en detaljert forklaring av menyen, se kapittel: "Navigere i menyene", side. 3. For å velge ønsket parameter. Brukernivå - Meny #TID PROGRAM Parameter Tidsplan Beskrivelse TIME PROG.A TIME PROG.B TIME PROG.C TIME PROG.VV TIME PROG.AUX EVU TIMER PROG. PROG P A PROG P3 A Prog P4 A PROG P B PROG P3 B PROG P4 B PROG P C PROG P3 C PROG P4 C Tidsprogram for krets A Tidsprogram for krets B Tidsprogram for krets C Tidsprogram for tappevannskrets Tidsprogram for aux kretsen EVU strømstans timer program PROG P C Ma Ti On To Fr Lø Sø "Visning av timeprogram For å fortsette trykk på knappen" AUTO 4. For å velge et tidsprogram for justering. 5. For å velge dager som programmet skal virke for: Vri vrideknappet til venstre inntil du når ønsket dag. For å bekrefte, trykk på vrideknappen. C008-B- 9 09/0/3 -

21 AWHP MIT-IN isystem 4. Bruk PROG P C Ma Ti On To Fr Lø Sø "Velg dagene du skal programmere" AUTO 6. b : Valg av dag Trykk b / v inntil symbolet b vises. Vri vrideknappen til høyre for å velge dagen(e) ønsket. v : Kansellering av valgte dager Trykk b / v inntil symbolet v vises. Vri vrideknappet til høyre for å ta bort dag(er). 7. Når dagene er valgt til programmet, trykk inn vrideknappen for å bekrefte AUTO 06:00 PROG P C 06:00 Ma Ti On To Fr Lø Sø Still timeprogrammet. C009-C- 8. For å definere tidsperiodene for comformodus og redusert modus (nattsenking): Vri den roterende knappen til venster intil 0:00 vises. Den første delen av grafikken blinker. 9. b : Valg av komfort drift Trykk b / v inntil symbolet b vises. For å velge et komforttidsrom, snu roterende knappen til høyre. v : Valg redusert modus Trykk b / v inntil symbolet v vises. For å velge redusert tidsrom, snu roterende knappen til høyre. 0.Når tidene for comfort modus har blitt valgt, trykk inn vrideknappen for å bekrefte. C0030-E- Brukernivå - Meny #TID PROGRAM Dag Dagtemperatur periode / Bereder program: P TIME PROG.A Mandag 6:00 til :00 Tirsdag 6:00 til :00 Onsdag 6:00 til :00 Torsdag 6:00 til :00 Fredag 6:00 til :00 Lørdag 6:00 til :00 Søndag 6:00 til :00 TIME PROG.B Mandag 6:00 til :00 Tirsdag 6:00 til :00 Onsdag 6:00 til :00 Torsdag 6:00 til :00 Fredag 6:00 til :00 Lørdag 6:00 til :00 Søndag 6:00 til :00 TIME PROG.C Mandag 6:00 til :00 Tirsdag 6:00 til :00 Onsdag 6:00 til :00 Torsdag 6:00 til :00 Fredag 6:00 til :00 Lørdag 6:00 til :00 Søndag 6:00 til :00 P P3 P4 09/0/3-0

22 4. Bruk AWHP MIT-IN isystem Brukernivå - Meny #TID PROGRAM TIME PROG.VV TIME PROG.AUX EVU TIMER PROG. Dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Dagtemperatur periode / Bereder program: P P P3 P4 4.4 Utsjalting av anlegget Hvis sentralanlegget ikke skal være i bruk over en lengre periode anbefaler vi å slå av enheten. For å skru av innedelen, bruk J/K AV/PÅ bryter og kutt strømmen også via sikringsskapet i huset. For å skru av utedelen, skru av kursen ved hjelp av sikringen i huset. VIS AKTSOMHET Frostsikrings beskyttelse er ikke lenger automatisk garantert hvis stømforsyningen er av. 4.5 Slår på frostbeskyttelse funksjon Sett varmepumpe i FERIE modus. ¼Se avsnitt: "Valg av driftsmodus", side 6 09/0/3 -

23 AWHP MIT-IN isystem 5. Feilsøking 5 Feilsøking 5. Anti-jagende drift Når varmepumpen er i "anti-short cycle" driftsmodus blinker? symbolet. Dette er en normal driftsmodus. Når restart temperaturen nås vil kjelen starte.. Trykk tasten "?". Beskjeden Drift gjenopptas når restart temperaturen nås vises. Når restart temperaturen nås vil kjelen starte. Denne meldingen er ikke en feilmelding, men en informasjonsmelding. 5. Meldinger Ved feil vil kontrollpanelet vise en beskjed og en tilhørende kode.. Noter koden som vises. Koden er viktig for korrekt og hurtig diagnose av typen feil og viktig informasjon for eventuell service.. Skru av varmepumpen og start den igjen. Varmepumpen starter opp igjen selv når årsaken til stansen har blitt fjernet. 3. Hvis koden vises igjen, korriger problemet ved å følge instruksjonene i tabellen nedenfor: Kode Meldinger Beskrivelse Sjekk/løsning B00 BL.PSU FEIL PSU kretskortet er ikke konfigurert riktig B0 null MIT flow sensor er kortsluttet eller på en åpen krets. B08 BL.SK E.ÅPEN BL inngangen på PCU kortet er åpen. Ingen frostbeskyttelse. Parameter feil på PSU kretskortet kjelen Dårlig tilkobling. Kontakten på BL inngangen er åpen. Parameterfeil. Dårlig tilkobling. 09/0/3 -

24 5. Feilsøking AWHP MIT-IN isystem Kode Meldinger Beskrivelse Sjekk/løsning B09 BL.SK E.ÅPEN BL inngangen på PCU kortet er åpen. Antifrost beskyttelse. Kontakten på BL inngangen er åpen. Parameterfeil. Dårlig tilkobling. B0 BL.GROUP.EXT. Feil utenfor enheten. B BL.COM SU Kommunikasjonsfeil med SCU kretskortet. B BL. VANN MANGEL Driftstrykket er under 0,5 Det er ikke nok vann i anlegget. B3 DHW SANSOR BLOKE Bereder føler er koblet fra eller kortsluttet B4 BL.OUTSIDE.S Uteføleren er koblet fra eller kortsluttet. B7 BL. DEFEKT PSU Parametre lagret på PCU kretskortet har feil. 4 Fyll opp installasjonen med vann. Dårlig tilkobling. Dårlig tilkobling. Parameter feil på PCU kretskortet. B8 BL. DEFEKT PSU PSU kretskortet er ikke korrekt Feil PSU kretskort for denne varmepumpen. B9 BL: INGEN KONFIG Innedelen har ikke blitt konfigurert. PSU kretskortet har blitt byttet ut. B39 BL.FLOW Lav flow rate. B40 BL.FLOW.STOP Flyt rate feil. B4 BL.COM.CPT.kWh Kommunikasjonsfeil med Dårlig tilkobling. kretskortet for energimåling (opsjon). B50 BL.S.DEP.CPT.kWh Feil på energimålerens Dårlig tilkobling. turvannsføler. B5 BL.S.RET.CPT.kWh Feil på energimålerens Dårlig tilkobling. returvannføler. B5 BL.CPT.kWh.ELEC Feil på elektrisk måler ELEC. Dårlig tilkobling. B53 BL.CPT.kWh.ELEC Feil på elektrisk måler ELEC. Dårlig tilkobling. B54 BL.CPT.kWh.THERM Feil på termisk måler. Dårlig tilkobling. B55 BL.FLOW Lav flow rate. 3 09/0/3 -

25 AWHP MIT-IN isystem 5. Feilsøking Kode Meldinger Beskrivelse Sjekk/løsning M04 VEDLIKEHOLD Du bør bestille service på Den innprogrammerte servicedatoen er nådd. G.TØRK.B XX DAGER G.TØRK.C XX DAGER G.TØRK.B+C XX DAGER Gulv uttørkingsfunksjon er aktiv. XX DAYS= Antall dager gjenstående for uttørking av gulv. 4 Gjennomfør service på varmepumpen. 4 For å kvittere ut service, programmer en ny dato i menyen #VEDLIKEHOLD eller sett parameteret REVISION TYPE til AV. Gulv uttørkingsfunksjonen er aktiv. Varme på kretser som ikke tørkes er stanset. 4 Vent til antall dager vist er 0. 4 Instill parameter GULV TØRKING til AV. M3 BYTT UTEFØLER Uteføleren er defekt. Bytt uteføleren. 5.3 Feil (Kodetype Lxx eller Dxx) PCU. KOM. FEIL D7 AUTO TEMP. : 68 SØNDAG :45. Noter koden som vises. Koden er viktig for korrekt og hurtig diagnose av typen feil og viktig informasjon for eventuell service.. Trykk tasten t. Hvis koden vises igjen, skru kjelen av og på igjen TEMP. : 68 PCU.KOM.FEIL D7 AUTO SØNDAG :45 C00604-A- 3. Trykk tasten?. Følg instruksjonene som vist for å løse feilen. 4. Se betydning av kodene i tabellen nedenfor: C0030-D- 09/0/3-4

26 5. Feilsøking AWHP MIT-IN isystem Kode Feil Årsak til feilen D03 D04 TURVAN.B.DEF. TURVAN.C.DEF SCU Beskrivelse Krets B turføler feil Krets C turføler feil Bemerkninger: Sirkulasjonspumpen er i drift. Den motoriserte shuntventilen har ikke lenger strømtilførsel og kan justeres manuelt. D05 FEIL.UTE.S. SCU Feil på uteføler Bemerkninger: Settpunktet er likt MAX MIT parameteret. Ventilreguleringen er ikke lengre sikret. Overvåking av maksimumstemperaturen etter ventilene blir fortsatt opprettholdt. Ventilene kan innstilles manuelt. Oppvarming av varmt tappevann er fortsatt sikret. Sjekk/løsning Dårlig tilkobling Føler-feil 4 Kontakt servicepartneren din som normalt etterser kjelen Dårlig tilkobling Føler-feil D07 SYSTEM F. DEF SCU Feil på systemføler Dårlig tilkobling Føler-feil D09 FEI.VVB SENSOR SCU Feil på tappevannsføler Bemerkninger: Oppvarming av varmt tappevann skjer ikke lenger. Matepumpen arbeider. Ladetemperaturen på tanken er lik temperaturen på innedelen. D D D3 ROMF.A DEFEKT. ROMF.B DEFEKT ROMF:C DEFEKT. SCU Feil på romføler A Feil på romføler B Feil på romføler C Kommentarer: Den aktuelle kretsen arbeider uten påvirkning fra romføleren. D4 MC KOM.DEF SCU Brudd i kommunikasjon mellom SCU kretskortet og radiomodulen D5 AKKUT.F.DEF. SCU Feil på buffertank føler Kommentarer: Oppvarming av vanntanken er ikke lenger sikret. D6 D6 BASS.B.F.DEF BASS.C.F.DEF SCU Feil på svømmebasseng føler krets B Feil på svømmebasseng føler krets C Kommentarer: Vedlikeholdsoppvarming av svømmebasseng gjøres alltid i løpet av kretsens comfort periode. 4 Kontakt servicepartneren din som normalt etterser kjelen 4 Kontakt servicepartneren din som normalt etterser kjelen Dårlig tilkobling Føler-feil 4 Kontakt servicepartneren din som normalt etterser kjelen Dårlig tilkobling Føler-feil 4 Kontakt servicepartneren din som normalt etterser kjelen Dårlig tilkobling 4 Kontroller forbindelsen og koplingene Radiomodul defekt 4 Bytt radiomodul Dårlig tilkobling Føler-feil D7 VVB. F.DEFEKT SCU Feil på føler til tank Dårlig tilkobling Føler-feil 4 Kontakt servicepartneren din som normalt etterser kjelen Dårlig tilkobling Føler-feil 4 Kontakt servicepartneren din som normalt etterser kjelen 4 Kontakt servicepartneren din som normalt etterser kjelen D8 AKKUT.F.DEF. SCU Solar tank sensor feil Dårlig tilkobling Føler-feil 4 Kontakt servicepartneren din som normalt etterser kjelen 5 09/0/3 -

Romtermostatens brukerveiledning. For brukeren. Romtermostatens brukerveiledning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Romtermostatens brukerveiledning. For brukeren. Romtermostatens brukerveiledning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Romtermostatens brukerveiledning For brukeren Romtermostatens brukerveiledning geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 NO INNHOLDSFORTEGNELSE HVORDAN BRUKE APPARATET DITT 1 Bruk av apparatet...2

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Oversikt over innstillinger ved bruk av radiatorer og gulvvarme. Betjeningsknapper

Oversikt over innstillinger ved bruk av radiatorer og gulvvarme. Betjeningsknapper Oversikt over innslinger ved bruk av radiatorer gulvvarme. Betjeningsknapper Justeringsratt Ved å endre varmebehovet i kortere perioder kan man ved hjelp av rattet på regulatorens front, enkelt justere

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

SILENCIO EL TERMOSTAT

SILENCIO EL TERMOSTAT SILENCIO EL TERMOSTAT Dobbelt følersystem Termostaten har to innebygde følere. Den ene måler temperaturen i rommet, mens den andre regulerer temperaturen i gulvet. Termostatens innstillinger kan du endre

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det.

Installasjon. Shuntautomatikk BAS FORENKLET MONTERING. Monteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Installasjon Shuntautomatikk BAS FORENKLET ONTERING Sentral RVA 46: Turføler QAD 22 / 26: Uteføler QAC 31 / 32: onteres på vegg eller felles inn i kjelens panel, der hvor det er tilrettelagt for det. Spennes

Detaljer

Brukermanual. Samsung Neo Forte

Brukermanual. Samsung Neo Forte Brukermanual Samsung Neo Forte 26.10.2010 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Oversikt utedeler... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Styre maskinen uten fjernkontroll...

Detaljer

Brukerveiledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com

Brukerveiledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com Brukerveiledning DEVIreg Touch Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Innhold 1 Innledning................ 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner..... 5 2 Innstillinger............... 6 2.1 Stille inn

Detaljer

BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT

BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT FØR ARBEIDET PÅBEGYNNES MÅ BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSMANUALEN, LEVERT MED UNITEN, LESES NØYE. DETTE TILLEGGSUTSTYRET OG DISSE INSTRUKSJONER,

Detaljer

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Innovens Norge NO Veggkjele for gass MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Bruksanvisning 300024165-001-B Innholdsfortegnelse 1 Innledning...4 1.1 Brukte symboler...4 1.2 Forkortelser...4 1.3 Instruksjon...5 1.3.1

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

FDV Fujitsu innedeler for næring.

FDV Fujitsu innedeler for næring. ! Tfn 23 16 95 00 FDV Fujitsu innedeler for næring. Drift AUTO (i kjøleanlegg) Når AUTO modus er valgt, vil viften operere på veldig lav hastighet i noen minutter, mens innedelen overvåker forholdene og

Detaljer

Brukermanual. Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1

Brukermanual. Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1 Brukermanual Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1 13.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner aktivert av kontrollsystemet...

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller Brukermanual Polar Comfort Multisystem er et luft/vann varmepumpesystem som dekker ditt behov for oppvarming

Detaljer

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no BRUKER INSTRUKS For fan coil type FCX - U www.novema.no Novema kulde as Bruker instruks Side 2 Innhold Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Komponenter... 3 Tekniske data.... 4 Regulator type PXB....

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Brukerveiledning. DEVIreg 535. Elektronisk intelligent termostat.

Brukerveiledning. DEVIreg 535. Elektronisk intelligent termostat. Brukerveiledning DEVIreg 535 Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Innhold 1 Innledning................ 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner..... 5 2 Innstillinger............... 6 2.1 Øk/senk foretrukket

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

Roth Touchline Brukerveiledning

Roth Touchline Brukerveiledning Roth Touchline Brukerveiledning Living full of energy 1/8 30 V TB 30V 30V Touchline, hurtigveiledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består av 1-3 kontrolleneheter og et antall romtermostater. Kontrollenheten

Detaljer

Teknisk spesifikasjon:

Teknisk spesifikasjon: Digital Thermostat EP16 Elektronisk termostat, 2-pol, 16A m/gulv- og innebygget føler, samt temperaturbegrenser. Termostaten har innebygget dag- og natt senkning. Teknisk spesifikasjon: Driftsspenning

Detaljer

Shuntautomatikk RVD 120

Shuntautomatikk RVD 120 Shuntautomatikk Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no April 2013 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no Avdeling Oslo, Akershus

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER NO BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

Brukerveiledning. DEVIreg 550. Elektronisk intelligent termostat.

Brukerveiledning. DEVIreg 550. Elektronisk intelligent termostat. Brukerveiledning DEVIreg 550 Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Innhold 1 Innledning................ 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner..... 5 2 Innstillinger............... 6 2.1 Frostbeskyttelse.........

Detaljer

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisningen som finnes på SGP Varmeteknikk AS side hjemmesider www.sgp.no BRUKERVEILEDNING Olimpia Splendid Bi2 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55

Detaljer

Kontrollpanel DIEMATIC-m3

Kontrollpanel DIEMATIC-m3 GT 330 - GT 430 - GT 530 Kontrollpanel DIEMATIC-m3 Kontrollpanel - Kolli MD1 Sideplassert kontrollpanel - Kolli MD138 Norsk 17/01/07 Teknisk instruksjon Innholdsfortegnelse 1 Brukte symboler.........................................................................3

Detaljer

Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01

Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01 Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01 innholdsfortegnelse Tittel Side Oversikt over fjernkontrollen MR-CH01...03 Oversikt over fjernkontrollen MR-CC01...04 Sette inn batterier i fjernkontrollen...05

Detaljer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer Samsvarserklæring Olimpia Splendid SLS viftekonvektorer utstyrt med B0569 styringssett er i samsvar med følgende EU direktiver: Low Voltage Directive 2006/95/EC Electromagnetic Compatibility Directive

Detaljer

Varmepumper og skap for varmeanlegg

Varmepumper og skap for varmeanlegg Varmepumper og skap for varmeanlegg Innhold Nibe avtrekksvarmepumpe... 3 Display enhet... 4 Meny... 5 Hvordan manøvrere i menyene... 6 Funksjon varme... 6 Hvordan øke eller minske tilgjengelig mengde varmtvann...

Detaljer

Varmepumper og skap for varmeanlegg

Varmepumper og skap for varmeanlegg Varmepumper og skap for varmeanlegg Innhold Nibe avtrekksvarmepumpe... 3 Display enhet... 4 Meny... 5 Funksjon varme... 5 Bytte / vaske filter... 6 Hvis denne skjermen dukker opp etter start... 6 Fordelingsskap

Detaljer

CVM 2 reguleringssystem

CVM 2 reguleringssystem DEFINING THESETPOINT Type dokument Utgivelsesdato Revisjonsdato Dokument nr. Delkapittel Aggregattype Skrevet av Revisjonsnr. Side DRIFTSINSTRUKS CVM 2 Climaveneta tk 01 1 av 6 DRIFTSINSTRUKS 1. STYREPANEL

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7 BRUKERVEILEDNING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Brukerveiledning TAKK FOR AT DU HAR KJØPT DENNE KONTROLLEN. LES BRUKER- VEILEDNINGEN GRUNDIG FØR DU BRUKER INSTALLASJONEN.

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKS JONEN. Denne aircond. bru ker det mil jøvennlige kuldemedie R410A. Pub.??.????.???.?

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKS JONEN. Denne aircond. bru ker det mil jøvennlige kuldemedie R410A. Pub.??.????.???.? TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKS JONEN Denne aircond. bru ker det mil jøvennlige kuldemedie R0A BRUKER MANUAL Pub.??.????.???.? SAMMENDRAG - Installasjonssted................................... - Elektrisk krav.................................

Detaljer

MIKROPROSESSOR KONTROLL

MIKROPROSESSOR KONTROLL MIKROPROSESSOR KONTROLL mp3 INSTRUKSJONS MANUAL Les igjennom denne manualen før du bruker kontrolleren. UNIFLAIR 1 INNHOLD ADVARSLER side 3 I GANGKJØRINGS PÅMINNER side 3 STANSING AV ENHETEN side 3 KONTROLL

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 SMS-beskrivelse Se bilde A for systembeskrivelse Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 kan fjernstyre overgang mellom comfort- og ECO-modus. Modulen er koblet til

Detaljer

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no 6 720 614 054-00.1D Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160 Bruksanvisning no 2 Innhold NO Innhold 1 Forklaring av symboler og sikkerhetsinstrukser. 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Detaljer

Copyright Riello S.p.A.

Copyright Riello S.p.A. Produktfordeler NEXPOLAR Turvannstemperatur opp til 60 C Isvannsmaskin selv ved +46 C lufttemperatur Tappevannsproduksjon med temperaturer opp til +55 C Kontinuerlig tilpassing av tilført og avgitt effekt

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

SIKKERHETSINSTRUKSJONER 2 VIKTIG! Før arbeidet starter bør du lese denne bruksanvisningen nøye, og sørge for at alle instruksjoner som finnes der blir forstått og fulgt. - Termostaten bør monteres, drives og vedlikeholdes av

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Ukestidsbryter, 2-kanals Bruksanvisning

Ukestidsbryter, 2-kanals Bruksanvisning Bestillingsnr.: 1073 00 1 Programmere/spørre 2 Stille inn aktuelt klokkeslett 3 Stille inn ukedag 4 Visning av ukedag (1 = ma, 2 = ti.. 7 = sø) 5 Markør t for visning av ukedag 6 Visning av timer 7 Display

Detaljer

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

Bruksanvisning Energimåler. PolluCom-E

Bruksanvisning Energimåler. PolluCom-E Varenummer: 130275 Bruksanvisning Energimåler PolluCom-E - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. MONTERING AV MÅLEREN... 3 3. MONTERING AV EKSTERN TEMPERATURSENSOR... 4 3.1 MONTERING I FØLERLOMME...

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C

TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C Driftsinstruksjon Sept.2012 side 1 Elektronisk kontroll panel - type C. Type C ute temperatur kompensator 1. Display Visning av temperatur til + 99 o C (over +99

Detaljer

Bruks- og installasjonsveiledning

Bruks- og installasjonsveiledning Bruks- og installasjonsveiledning Laddomat 31 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Laddomat 31 Laddomat 31 regulerer automatisk ladningen mellom hovedtanken

Detaljer

SERVICEMANUAL INVERTER V2-2009. Feilkoder alle modeller ASY9LSACW ASY12LSACW. Utvidet feilsøkingsrutiner. Inverter utedeler ASY9LSACW ASY12LSACW

SERVICEMANUAL INVERTER V2-2009. Feilkoder alle modeller ASY9LSACW ASY12LSACW. Utvidet feilsøkingsrutiner. Inverter utedeler ASY9LSACW ASY12LSACW Feilkoder alle modeller ASY9LSACW ASYLSACW Utvidet feilsøkingsrutiner på Fujitsu Inverter utedeler ASY9LSACW ASYLSACW ASY9LSBCW ASYLSBCW SERVICEMANUAL ASYA0LCC ASYA09LCC ARCTIC LCC ARCTIC 9LCC ASYALCC

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

CLIVETTALK KONTROLLER CLIVET TALK

CLIVETTALK KONTROLLER CLIVET TALK CLIVETTALK Clivet TALK Instruks Nummer Symbol Forklaring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lysdioden lyser når enheten er PÅ. Lysdioden er slukket når enheten er AV. ON/OFF : Når denne tasten trykkes og holdes i minst

Detaljer

1. Generelle anbefalinger Uponor Control System Oversikt over systemet Bruke ditt anlegg Termostat...

1. Generelle anbefalinger Uponor Control System Oversikt over systemet Bruke ditt anlegg Termostat... OPERATION_MANUAL_R3-2A.mif Page 3 Mercredi, 4. mars 2007 :22 Innhold. Generelle anbefalinger... 4 2. Uponor Control System... 5 2. Oversikt over systemet... 5 2.2 Bruke ditt anlegg... 6 3. Termostat...

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

Menyoversikt. 0.0 time. CTC EcoLogic Pro 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Se kapittel 4.4 og 4.5. CTC EcoLogic Tirsdag 08:45

Menyoversikt. 0.0 time. CTC EcoLogic Pro 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Se kapittel 4.4 og 4.5. CTC EcoLogic Tirsdag 08:45 Menyoversikt CTC EcoLogic Tirsdag 08:45 Romtemperatur Varmtvann Driftsinfo ansert 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC Romtemperatur Varmesystem 2 22,4 C (23,5) Se kapittel 4.1 Nattsenking Ferie 3/4 Varmtvann Ekstra

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Wilo-Digital timer. 4 148 573 Ed.01/ 2010-04

Wilo-Digital timer. 4 148 573 Ed.01/ 2010-04 Wilo-Digital timer GB Operating Manual FIN Käyttöohje S Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi N Bruksanvisning H Kezelési útmutató DK Betjeningsvejledning 4 148 573 Ed.01/ 2010-04 GB S N DK FIN PL H Operating

Detaljer

Informasjon om varme til bolig & næring

Informasjon om varme til bolig & næring Informasjon om varme til bolig & næring Generelt om varme fra Lyse Boligen din er tilknyttet Lyses fjernvarmenett. Varmen fra Lyse vil sørge for at du i mange år fremover nyter godt av en miljøvennlig

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTAASJONSVEIEDNING GARO SR3 komfyrvakt Hurtigveiledning Sett i batteriene og monter sensoren på vegg (A) eller opp under ventilatoren (B, ): Mot komfyren. Alternativ A: veggen Alternativ B og : avtrekksviften

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME

BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME INNHOLD Oversiktstegning villasentral side 2 Prinsippskisse villasentral side 3 Igangsetting side 4 Innstilling side 5 Drift side 8 Aksjon ved feil

Detaljer

Roth Touchline Brukerveiledning

Roth Touchline Brukerveiledning Roth Touchline Brukerveiledning German quality since 97 /8 0 V Pump N N L L 0 V 0 V V V c/o in %H c/o out c/o in Trafo out /TB in N L eco CH CH CH CH V V V V V V Touchline, hurtigveiledning Et Roth Touchline

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Automatikkskap type ABS CP 151-254

Automatikkskap type ABS CP 151-254 15975197NO (12/2014) Installasjons- og bruksanvisning www.sulzer.com 2 Installasjons- og bruksanvisning Automatikkskap type ABS CP 151 153 253 254 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Kontrollenhet...

Detaljer

Kundeveileder for boligveksler. Fjernvarme til Bergen

Kundeveileder for boligveksler. Fjernvarme til Bergen Kundeveileder for boligveksler Fjernvarme til Bergen Harald Sæveruds veg, gjelder ikke nr. 190 og 192. Sundts veg Råvarden 48, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101-179, 201-213, 223-229, 231-257 Vindharpevegen

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 400. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36)

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 400. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36) Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra

Detaljer

Dokument: Brukermanual

Dokument: Brukermanual Side 29 av 38 Brukermanual 14. Display og panel på AC3000 14.1 Display AC3000 display består av 4 linjer. Hver av linjene beskriver ulik informasjon avhengig av program type. Dette vil fremgå i hvert kapitel

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Produktblad PB 9.P.45

Produktblad PB 9.P.45 Produktblad Produktinformasjon, montering og FDV 1/5 Produktblad OBS! installasjon og igangkjøring av pumpeshunt for én varmekrets må kun utføres av kvalifisert fagpersonell. Installasjonen må utføres

Detaljer

Drifts- og vedlikeholdsinstruks til Roth gulvvarmeanlegg

Drifts- og vedlikeholdsinstruks til Roth gulvvarmeanlegg Drifts- og vedlikeholdsinstruks til Roth gulvvarmeanlegg...living full of energy SLIK VIRKER ANLEGGET DITT Gratulerer med ditt nye gulvvarmesystem fra Roth Nordic. Denne instruksen sikrer deg en optimal

Detaljer

Tabell for innstillinger på installasjonsstedet

Tabell for innstillinger på installasjonsstedet /7 [6.8.] =... ID43/46 Aktuelle innendørsenheter *GSQHS8AA9W ThermaliaC* Merknader - 4P3938-D -. /7 Brukerinnstillinger Forvalgverdier Romtemperatur 7.4.. Komfort (oppvarming) R/W [3-7]~[3-6], trinn: A.3..4

Detaljer

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 300. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36)

! Fest ikke følerens kabel. Elektroinstallasjon. CTC EcoHeat 300. Mating. Allpolet bryter. Tilkobling sirkulasjonspumpe radiatorsystem (36) Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Kjelen er internt ferdigkoblet fra

Detaljer

Bruksanvisning for Calor panelovner

Bruksanvisning for Calor panelovner Bruksanvisning for Calor panelovner For bruk av elektriske produkter er det alltid de vanlige regler for aktsomhet og sunn fornuft som gjelder. I tillegg har vi beskrevet noen varsomhetspunkter under.

Detaljer

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. gulvvarmeanlegg. Living full of energy

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. gulvvarmeanlegg. Living full of energy Drifts- og vedlikeholdsinstruks til Roth gulvvarmeanlegg Living full of energy Slik virker anlegget ditt Gratulerer med ditt nye gulvvarmesystem fra Roth Nordic. Denne instruksen sikrer deg en optimal

Detaljer

Brukermanual MB styrepanel til Sabiana SkyStar

Brukermanual MB styrepanel til Sabiana SkyStar Brukermanual MB styrepanel til Sabiana SkyStar MB 25.06.2013 Innhold Sikkerhet... side 2 Oversikt MB styrepanel... Side 3 Av / På... Side 3 Justering av temperatur... Side 4 Velge driftsmodus (kjøling

Detaljer

Denne bruksanvisningen skal alltid være tilgjengelig i nærheten av utstyret!

Denne bruksanvisningen skal alltid være tilgjengelig i nærheten av utstyret! REMKO ATR 1 + 2 Temperaturstyringsenhet dag/natt Bruk Teknologi Les disse instruksjonene nøye før anlegget monteres og tas i bruk! Ved feil montering, bruk eller vedlikehold, eller dersom det gjøres forandringer

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA

TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA TYPE UTEDEL: AOHG07LUC AOHG09LUC AOHG12LUC AOHG14LUC AOHG09LTC AOHG12LTC 2 3 4 5 6 7 8 JUSTERE RETNINGEN PÅ LUFTSTRØMMEN

Detaljer

MWR-WH00 KABLET FJERNKONTROLL. Brukermanual. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet.

MWR-WH00 KABLET FJERNKONTROLL. Brukermanual. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet. MWR-WH00 KABLET FJERNKONTROLL Brukermanual Denne håndboken er er laget av 100% resirkulert papir. forestill deg mulighetene mulighetene Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet. Takk for at du kjøpte

Detaljer

Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisning. BRUKERVEILEDNING. Olimpia Splendid Bi2

Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisning. BRUKERVEILEDNING. Olimpia Splendid Bi2 Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisning. BRUKERVEILEDNING Olimpia Splendid Bi2 BRUK AV DISPLAYET A B C D E F G A B C D E F G H I J K L M N O P H I J K L M N O P 2 A B C D E F G H I J K L

Detaljer

DRIFTSHÅNDBOK. Romtermostat EKRTWA

DRIFTSHÅNDBOK. Romtermostat EKRTWA DRIFTSHÅNDBOK 1 1 2 3 1 2 4 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 9 10 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2 Den engelske teksten inneholder originalinstruksjonene. Andre språk er oversettelser av originalinstruksjonene.

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

Feilsøking / Utbedringer

Feilsøking / Utbedringer Feilsøking / Utbedringer CTC EcoLogic er konstruert for å gi pålitelig drift, høy komfort og lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Vann. Det handler om å bryte grenser

Vann. Det handler om å bryte grenser Luft Vann Det handler om å bryte grenser 12 Som leverandør av Norges bredeste luft/vann sortiment, ser vi at det kan være nødvendig med klargjøring av de faglige begrepene. Anleggene kan hovedsakelig deles

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler etter 2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

Manual for ASU-10 alarmsentral

Manual for ASU-10 alarmsentral Manual for ASU-10 alarmsentral Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer