NæringsRapport. Tone leder offensiv satsing

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NæringsRapport. Tone leder offensiv satsing"

Transkript

1 Tone leder offensiv satsing Side 17 NæringsRapport Nr Større planmakt til Nord Norge Johan Petter Barlindhaug har gitt stemme til en sikkert utbredt oppfatning i Nord- Norge om at diskusjonen om åpning av nye leteområder for olje og gass foregår for mye på premisser som legges av aktører i Sør- Norge. Les oljeeksperten Hans Henrik Ramms kommentar om emnet. Side 9 og 10 Ny giv for havnene Havnefogd Roll Harto Stiansen i Hammer fest arbeider hardt for å markedsføre Hammer - fest havn som Porten til Barents havet, både nasjonalt og internasjonalt. De store utbyggingene innen olje og gass som kommer på russisk side åpner for helt nye muligheter for nordnorske havner noe som blant annet en egen mulighetsstudie for Kirke nes havn peker på. Side 28 Satsing i Ibestad Entreprenør Ednar Nord - haug inve - sterer betydelig i hjembygda Ibestad. Målet er å etablere landsdelens første offshore-verksted i bygda innen få år. Side 38 Nord-norges næringsblad ISSN Denne utgave i NæringsRapport: Nærgående fokus på Nordområdene og oljenæringa Sentrale russiske myndigheter har tatt initiativ til å oppruse og utvide Murmansk havn for 100 milliarder kroner. Stadig flere ressurspersoner nordfra krever nå at også sentrale norske myndigheter bevilger penger til viktig infrastruktur i Nord Norge; spesielt i Finnmark. Side 3

2 2 FJERNVARME Unikt i Indre Troms: Forsvaret er miljøvennlig Da de gamle og forurensende oljekjelene i militærleirene på Setermoen og Bardufoss/Heggelia ble byttet ut, ble de erstattet av to nye fjernvarmesentraler ett biobrensel- og ett spilloljeanlegg. Gevinstene er effektiv energibruk, færre utslipp og renere miljø. Fjernvarme- og biobrenselanlegget i Setermoen leir forsyner fra oppstart om lag 45 bygninger av ulik størrelse med varme. Biobrenselanlegget dekker opptil 60 prosent av det årlige energibehovet i leiren. Det øvrige forbruket dekkes av propangass eller olje, forteller prosjektleder Torfinn Nilssen i Forsvarsbygg Utvikling (bildet). Anlegget på Setermoen er et av Nord-Norges største fyringsanlegg og har erstattet om lag tretti små fyr ingsanlegg i leiren. De tidligere oljefyringsanleggene var over tretti år gamle, var forurensende og utnyttet energien i oljen dårlig. Systembygger av aluminiums profiler Dører, vinduer, fasader, tak i aluminium og glass Varmesentralen består av to hovedelementer; en tradisjonell varmesentral med olje- og gassfyrte kjeler og et biobrenselanlegg. Samlet har anleggene en effekt på ca. 16 MW ( kw), der biobrenselanlegget vil yte ca. 4 MW. Først og fremst brennes skogsflis og briketter- av trevirke. Miljø Biobrensel er en fornybar energikilde og bidr ar ikke til økt CO2-utslipp. På Seter moen hvor biobr ensel er statter for - brenning av olje, er utslippene av CO2 reduser t med ca. 700 tonn per år. Den nye varmesentralen har erstattet 30 små og forurensende varme-sentraler i Setermoen leir. Den tydelig merkbare røyken fra de gamle små sentralene er historie. Spillolje som energikilde Det nye fjernvarmeanlegget på Bardufoss forsyner i dag Bardufoss flystasjon samt militærleirene Heggelia og Rusta med varme. Var mesentr alen på Bar dufoss br uker spillolje som hovedenergikilde, noe som gjør var mesentralen unik i Norge. I tillegg til spillolje, suppleres det med lett fyringsolje og strøm etter behov. Miljøgevinst: Fjernvarme- og biobrenselanlegget i Setermoen leir har erstattet tretti små og forurensende varmesentraler. Den tydelig merkbare røyken fra de gamle anleggene er nå historie. Spillolje er olje som tidligere har vært i bruk og anses som avfall. Spilloljen som brukes på Bardufoss kommer blant annet fra industri, verksteder, bensinstasjoner, skipsfart og husholdninger. Tankbiler Spilloljen tappes fra tankbiler inn i to store lagertanker, hver på liter, der oljen varmes opp. Spilloljen føres deretter inn i fyrkjelen til forbrenning. Røykgassen, som oppstår fra forbrenningen, blir renset i to ulike rensesystemer. Det ene rensesystemet trekker ut fuktigheten av røykgassen ved hjelp av en dosering med kalk, samt filtrering av støv. Det andre rensesystemet setter i gang en prosess der gassen vaskes i et vasketårn kalt scrubber. Her tilføres det flytende natronlut for å nøytralisere svovel. Varmen fra røykgassen gjenvinnes ved bruk av economicer. Ivar A. Berge Beisfjordvn. 80 Postboks Narvik Tlf.: Fax: Mob.: Besøk oss på: - e n r e n i n v e s t e r i n g Industrirenhold: reke, hvitfisk, sild, lodde, lakse/-fabrikker. Daglig renhold: kontorer, butikker, kjøpesenter, skoler, barnehager, sykehjem. Temporære-oppdrag: hovedrengjøring, vinduspuss, gulvvedlikehold, oppskuring /boning, teppe/møbelrens, byggrenhold. Engros: Salg av renholdsmidler, papir og rekvisita. Vikartjenester: Utleie av vikarer for renhold. Vaskeri / Systue: Vask av arbeidstøy, sengklær, matter, mopper etc. Også utleie av matter, sengklær, mopper. Reparasjon av arbeidstøy. Hovedkontor Skjervøy: Strandveien 88 M 9189 SKJERVØY Tlf: Fax: Avdeling Hammerfest: Fuglenesv. 87 Boks 555, 9615 Hammerfest Tlf: Fax: Avdeling Tromsø: Ringv. 200 Boks Tromsø Tlf: Fax: Avdeling Finnsnes: Renholdsservice AS Strandveien 88 M 9180 Skjervøy Telefon: Sentralbord: Unikt: Spilloljetankene på 2 x liter ruver i tankrommet. Bruk av spillolje som hovedenergikilde gjør varmesentralen på Bardufoss unik i Norge. Prestisje pris til Ullsfjording Trond Berg (bildet); født og oppvokst i Svensby i Ullsfjord i Lyngen, har fått Fritjof Nansens pris for fremdragende forskning for Berg fikk prisen for sin langvarige og omfattende forskning innen cellefysiologi. Han har produsert rundt 200 originalartikler om emnet, og blitt sitert over 6000 ganger i norske og internasjonale fagtidsskrifter. Trond Berg er til daglig professor emeritus ved Institutt for molekylær biovitenskap ved Universitetet i Oslo. Nansenprisen er den mest prestisjetunge av norske forskningspriser. Foruten kroner, så består prisen av Nansenmedaljen, som er offisiell norsk dekorasjon. Prisen gis til norske forskere, eller forskere som er fast bosatt i Norge, som leverer vitenskapelige bidrag av internasjonal betydning på meget høyt nivå. Trond Berg er en blant svært få nordlendinger som har fått denne prisen. Trond Berg er forøvrig bror av vår redaktør i NæringsRapport, Leiv Berg. Interiør fra varmesentralen på Setermoen som viser røropplegg og olje/gasskjeler. 2 - NæringsRapport Nr

3 LEDERSIDEN 3 Fine ord, visjoner og penger I Nordlys 30. juni i år uttalte Johan Petter Barlindhaug at et skrikende behov i Finnmark for utbygging av veier, havner og annen nødvendig infrastruktur ikke kan løses gjennom Nasjonal Transportplan. Det har han helt rett i. Selskapet Eimskip CTG på Sortland er i dag det eneste norske selskap som bedriver fast rutebåtfrakt fra kontinentet og fra Storbritannia, oppover langs norskekysten, og inn til de russiske havnene i Murmansk og Arkangelsk. I dette nummeret av Næringsrapport fastslår administrerende direktør i Eimskip CTG, Hans Martin Iversen, at godsmengden har hatt stabil jevn økning de siste årene på disse båtrutene. I årene som kommer vil nok Sortland-selskapet få betydelig konkurranse. Med de store utbyggingene av olje og gass som vil komme; på norsk side i Barentshavet og ikke minst på den russiske siden, vil behovet for frakt av varer og utstyr øke i en grad som vel få i dag kan forestille seg. I dag pågår mesteparten av frakt til Nord-Vest Russland via de baltiske landene, inn til havna i St. Petersburg, og videre nordover med trailere. Det haster imidlertid med å finne fram til andre transportveier ut fra to hovedårsaker: For det første er allerede St. Petersburg en flaskehals, fordi godsmengdene her har blitt så store. For det andre, så blir det en stadig mer erklært politisk målsetting, både her i landet og i EU, at stadig mer av transport skal overføres fra vei til båt og bane, ut fra miljøhensyn. Det EU-finansierte prosjektet Northern Maritim Nå må det satses: Dersom ikke nordområdesatsingen følges opp med statlige bevilgninger og penger, vil Nord Norge komme ut som en taper når olje og gassaktiviteten for alvor kommer i gang, på norsk og russisk side. Bildet viser Murmansk havn. FOTO: TORGRIM RATH OLSEN Corridor har nettopp utredet muligheten av å få til ei transportrute med jernbane og båt fra store havner på kontinentet og i Storbritannia, oppover langs norskekysten, og inn til havnene i Murmansk og Arkangelsk. Alt tyder på at dette i stor grad vil bli framtidens viktige transportalternativ i forbindelse med sterkt økende aktivitet innen olje og gass i nord. I tillegg til økt godsmengde, så vil det bli frakt av olje og gass nedover langs norskekysten. Om få år vil transport langs kysten ha et helt annet omfang enn i dag. Men dette fordrer at havnene; ikke minst i Nord- Norge, opprustes og utvides i betydelig grad. Lederen for Barentssekretariatet, Rune Rafaelsen, påpeker i denne utgaven av Næringsrapport at man snarest bør begynne planleggingen av ei stor containerhavn på aksen Tromsø- Kirkenes. Rafaelsen har grundig kjennskap til det som skjer på russisk side, og han ser den utviklingen som vil komme. I Murmansk skal havn, og infrastruktur knyttet til havna, nå opprustes og utvides for svimlende 100 milliarder kroner. Til nå har de sentrale norske myndigheters erklærte nordområdesatsing for en stor del bestått av mange fine ord og vakre visjoner. Nå er det på høy tid at de sentrale myndigheter også viser vilje til å bevilge penger. Sentrale bevilgninger til utbygging av viktig infrastruktur i nord bør snarest legges på bordet. Dette vil gi nordområdesatsingen ny vitalitet og tyngde. I Nordlys 30. juni i år uttalte Johan Petter Barlindhaug at et skrikende behov i Finnmark for utbygging av veier, havner og annen nødvendig infrastruktur ikke kan løses gjennom Nasjonal Transport - plan. Det har han helt rett i. Nordområdesatsingen er et eget segment som også må følges opp med egne bevilgninger. Dersom ikke nordområdesatsingen følges opp av statlige bevilgninger, så vil landsdelen komme ut som taper når olje- og gassaktiviteten for alvor kommer i gang, på norsk og russisk side. Landsdelen har i dag langt, langt ifra en infrastruktur som holder. Russerne bruker nå store ressurser på å bygge ut infrastruktur i Nord-Vest Russland. I Nord- Norge har minimalt skjedd, og fra flere hold reageres det nå på norske myndigheters manglende vilje til å bevilge penger til bedre infrastruktur i nord. Oslo har fått sin nye opera. Det er på høy tid at de statlige pengene også brukes nordpå. INNHOLD NR : Forsvaret er miljøvennlig Under 50% egenkapital Kostbar husfred i SKS Investeringslystne nordlenninga ble selskapets beste år noensinne Marked for sju milliarder Større planmakt til Nord-Norge /11 Kraftedderkoppen i Lødingen Torghatten TS satser offshore Småkraft som svarteper Dører er åpnet Tone leder offensiv satsing Midt Troms bedrifter i kompaniskap Samarbeid mellom nord og vest merete leder Miras oljesatsing Olje, fisk og folk Kontrastenes by Goliat krevet kraft produsert i Finnmark Sentralnettet hememr utvikling Behov for ny stpr containerhavn Økt frakt til Murmansk Porten til barentshavet Transport fra vei til sjø Bodø forbereder oljehavn Enormt nye muligheter Usikkerhet om Arctic Arena Nest størst på norsk sokkel Total akter å bli Klarsignal for Kirkenes Base Offshore i Ibestad Offshorespiss i nord Nykommer med pangstart Hammerfest på turnéruta /45/46 Vil ha nordnorske fyrtårn Tett på inneliv, uteliv og byliv ,49,50 Tønsnes blir Tromsøs oljehavn Endelig produksjon av betongelementer i Troms ,53,54,55 Gled deg til Hamn i senja ,57,58 Kraftsuuger oljesøl millioner fordelt i Troms Invanor - positive vedtak ,63 NæringsRapport ANSVARLIG REDAKTØR: Leiv Berg Utgiver: NæringsRapport A/S, Grønnegt. 32, 4. etg., postboks 1166, 9262 Tromsø Tlf.: Fax : Markedskonsulenter: Åsmund Bjørn, Erling Antonsen, Dag Danielsen Journalister: Geir Johansen, Hans Henrik Ramm, Arnt Ryvold, Ane Mette Heggedal Sideproduksjon: BokstavHuset AS Trykk: Harstad Tidende Internet: Annonse-/abonnementshenvendelser: Tlf.: Abonnementspris kr. 500,- pr. år NæringsRapport Nr

4 4 KRAFT OG ENERGI For første gang siden Troms Kraft ble AS: Under 50% egenkapital Dårlig inntjening på leveranser til sluttbrukere og tap på aksjene i Hurtigruten Group ASA var de viktigste grunnene til at Troms Kraft AS fikk 47 millioner kroner svakere resultat i 2007 i forhold til forrige år. Når eierne tok ut hele 120 millioner kroner i utbytte, 20 millioner kroner mer enn etter 2006, blir det noe spinklere muskler Troms Kraft stiller opp med i det nye markedsselskapet Ishavskraft AS, stiftet i juni i år. I 2007 ble egenkapitalen redusert med 40 millioner kroner, til tross for et årsresultat på mer enn 77 millioner kroner. Det sier det meste om eiernes holdning til selskapet. For politikerne som føler et eierforhold til selskapet, er Troms Kraft blitt ei Sareptas krukke som de kan hente reserver fra til sine slunkne kasser i Tromsø by og i Troms fylkeskommune. Selskapet er fremdeles solid, med en bokført egenkapital på nær 2,4 milliard kroner, av en forvaltningskapital på nesten 4,9 milliarder kroner. Men for første gang siden Troms Kraft ble gjort til aksjeselskap, er konsernets egenkapital mindre enn 50 prosent (49 prosent) av forvaltningskapitalen, det er en sjelden lav andel i kraftbransjen. Utfordring: For første gang siden Tromskraft ble gjort om til aksjeselskap, er konsernets egenkapital mindre enn 50 prosent av forvaltningskapitalen. Dette er nok den nye sjefen, Oddbjørn Schei, oppmerksom på. FOTO: BJØRN-IVAR OLSEN Skaprydding av Schei? Troms Kraft tjente om lag like mye nominelt på energisalg og formidling i 2007 som i Netto inntekt på disse postene var begge år ca. 700 millioner kroner. Sekke - posten «Andre dr iftskostnader» økte imidlertid med 51 millioner kroner, og dermed ble driftsresultatet 64,7 millioner kr oner dårligere i 2007 enn i Bredbåndsalget i selskapet Bynett hadde et underskudd på 25 millioner kroner. Virksomheten er flyttet over i selskapet Pronea der Troms Kraft har bare 49 prosent av aksjene, og dermed ikke konsernansvar. Administrerende direktør Oddbjørn Schei, ansatt i 2007, har kanskje foretatt en rydding i skapene, som kom til syne på dette området. Samme Schei har varslet at kraftselskapene i nord må samarbeide, et utsagn som kan oppfattes som signal om at den tidligere giganten Troms Kraft ikke føler seg sterk nok alene i det åpne markedet, med hard konkurranse om kundene og med grådige eiere. Troms Kraft ble i 2005 tvunget til å overta en betydelig aksjepost i i Hurtigruten Group ASA fra Troms fylkeskommune. Tapene har hittil samlet seg opp til nær 50 millioner kroner på denne tvilsomme investeringen. Det er små utsikter til at aksjeposten skal gi avkastning i overskuelig framtid. Forsiktig med olje I årsberetningen heter det at selskapet tidlig tok en beslutning om å formidle og levere kun hundre prosent ren og fornybar energi. Egenproduksjonen skal være basert på energikilder som bidrar til reduksjon av utslipp av CO2. Konsernet blåser seg opp i årsberetningen ved å fortelle om sine planer om elleve vindmølleprosjekter som skal kunne levere 4,6 Twh per år. Da kan det være viktig for omdømme og troverdighet at ingen i familien skitner til hendene Troms Kraft Invest AS, 100 prosent datter av Troms Kr aft, hadde i 2007 et engasjement i oljeselskapet Discover på 9,6 millioner kroner, som utgjor de 3,3 prosent av Discover s aksjekapital. Tidlig i år hadde Discover en emisjon, og i juni hadde Troms Kraft Invest plassert 15 millioner kroner i oljeselskapet, og en eierandel nå på om lag 3,6 prosent. Dette er en oppfølging av et initiativ fra 2004, og kanskje mest en finansiell investering. Det kan godt hende at vi selger denne aksjeposten, sier Børge Sørvold, ansvarlig for Troms Kraft Invest i Troms Kraft-konsernet. Han forteller at konsernledelsen er oppmerksom på problemer som kan oppstå utad for et selskap som produserer «grønn» energi ved å engasjere seg i miljømessig kontroversiell produksjon, som olje og gassvirksomhet. Dette er en av grunnene til at Troms Kraft ikke har gått inn i North Energy AS, der en rekke andre nordnorske kraftselskap har betydelige aksjeposter. Arne Eriksen 4 - NæringsRapport Nr

5 KRAFT OG ENERGI 5 Eierne tok ut en halv milliard: Kostbar husfred i SKS Vindenergi: Bildet er fra Sleneset og Ulvøya mot Tomma på Helgeland. Dette har med selskapet Nord-Norsk Vindkraft å gjøre, som arbeider med utvikling og tilrettelegging for utbygging av vindkraftverk i NN, primært i Nordland. Selskapet eies av SKS Eiendom AS, Rødøy-Lurøy Kraftverk AS, Meløy Energi AS og Troms Kraft Produksjon AS.Innfelt: Leif Finsveen er konsernsjef i SKS Etter betydelig bråk på eiersida for få år siden, er situasjonen nå rolig i Salten Kraftsamband AS (SKS). Husfreden kostet nær en halv milliard kroner. Pengene renner inn i kommunekassene til Bodø og Fauske, og til de andre mindre eierne. Etter 2007 tok eierne til sammen 500 millioner kroner i utbytte, mot 90 millioner kroner etter Konsernet skulle betale ut 76 millioner kroner i ordinært utbytte, men samtidig hentet eierne ut 199 millioner kroner fra fonds i ekstraordinært utbytte, tok opp et ekstraordinært lån, og ga 60 millioner kroner til minoritetseiere. Dermed ble konser nets egenkapital r e- dusert fra 2,4 til 2,0 milliarder kroner, eller fra 84 prosent til 79 prosent egenkapital av forvaltningskapitalen etter Etter eiernes blodtapping er konsernet fremdeles gr unnsolid. Kommuner ga og tok for kontroll Før november 2007 hadde SKS vedtekter som skulle sikre at de mindre eierne ikke skulle kunne overkjøres. Alle eierne hadde like mange stemmer i generalforsamlingen, uansett innskutt egenkapital. Så kom danske Energi E2 og N o r d k r a f t (Nar vik) inn med betydelige eier poster, og Salten-området hadde ikke lenger full kontroll med konsernet. Endringen ble kostbar for konsernet, og kommunene måtte gi noe for å få større innflytelse. Energi E2 og Nordkraft fikk kjøpe aksjer billig fra kommunene, som på forhånd til sammen hadde 60 prosent av aksjene. Sjøfossen Energi AS fikk så stor aksjepost at selskapet ikke kan tvangsutløses. Bodø kommune fikk 200 millioner kroner fra konsernet, pluss mer enn 142 millioner for solgte aksjer, mens Fauske kommune fikk vel 56 millioner kroner i utbytte, og omtrent like stor sum for avgitte aksjer. Normaliserte vedtekter I november 2007 ble vedtektene normalisert, slik at Bodø og Fauske kommuner, med flertall av aksjer, fikk flertall av stemmene i generalforsamlingen. Denne endringen har vært en konsekvens av at flere mindre energiprodusenter og selgere i Salten har solgt unna sine aksjer og trukket seg ut. Situasjonen synes nå å være stabil på eiersiden i selskapet. Bodø kommune eier nå 40 prosent av SKS AS, mens Fauske kommune etter en kontrakt med Bodø, er nede på 11,3 prosent av aksjene i gullklumpen. Nordkraft AS er oppe i 15 prosent, og danskdominerte Energi E2 AS har hele 23,7 prosent av aksjene i SKS AS. De resterende 10 prosent eies av Sørfossen Energi AS. Mindre skatt berget resultatet Resultatet ble i ,3 millioner kroner, mot 85,4 millioner kroner etter Netto inntekter av energisalg og formidling sank fra 468,7 millioner kroner etter 2006, til 433,7 millioner kroner etter Driftsresultatet for konsernet ble dermed 32,7 millioner kroner lavere i Finansregnskapet ga tre millioner kroner mer i overskudd enn forrige år. Etter redusert grunnrenteskatt, (minus 31 millioner kroner) og redusert skatt av overskudd (minus 18,2 millioner kroner), ble årsresultatet etter skatt for konsernet SKS AS 1,9 millioner kroner bedre enn forrige år. Med i oljeselskap Datterselskapet SKS Eiendom AS har 13,8 prosent av aksjene i det nye «myggselskapet» North Energy AS, som ble etablert høsten Ifølge oljeselskapet har aksjonærene forpliktet seg til å betale inn inntil 200 millioner kroner over to kalenderår, mens North Energy forsøker å oppnå pre-kvalifisering til å delta på eiersiden i et leteområde i Norskehavet. I så fall har SKS en forpliktelse til å betale 27,6 millioner kroner over to år i egenkapital til oljeselskapet. Ifølge årsberetningen for SKS hadde konsernet betalt inn kroner i 2007, og posten er bokført til en verdi av kroner. Arne Eriksen OVER 20 ÅR I BRANSJEN Graving Sprenging Planering Snørydding LEVERING AV: Matjord, singel, sand, grus, pukk, m.m. GRUNNARBEIDER Tomter, veier, vann/avløp NæringsRapport Nr

6 6 KRAFT OG ENERGI Narvik Energi med tung utenlands eier: Investeringslystne«nordlenninga» Narvik Energi er et av få norske selskap med en tung utlandsk eier. Selskapet har stor gjeld, men resultatene er over gjennomsnittet. Tidlig i det nye årtusenet kom det danske energiselskapet Energi E2 A/S inn på eiersiden i Narvik Energi. Energi E2 er 100 prosent eid av den danske kraftgiganten Dong Energy. Nordlandsselskapet har med andre ord en tung internasjonal aktør i ryggen. Danskene slår til På begynnelsen av det nye årtusen hadde Narvik Energi store planer om oppkjøp og utbygging. I denne prosessen trengte selskapet finansiering utenfra, for eksempel gjennom en partner som kunne gå inn på eiersiden. Vi ønsket en eier som både hadde finansielle muskler og kompetanse, samtidig som det var ønskelig med et selskap som passet i forhold til industrielt ståsted, forteller Olaf Larsen, administrerende direktør i Narvik Energi. Av de alternativene som låg på bor det var det danske Energi E2 som kom med det beste tilbudet, for teller han. Energi E2 kom inn på eiersiden i Narvik Energi i hovedsak gjennom en rettet emisjon. Investerer mye: Olaf Larsen er administrerende direktør i Narvik Energi Vind i Nord Det danske eierskapet reflekteres i Narvik Energis satsing på vindkraft. I januar kunngjorde Narvik Energi at de sammen med Troms Kraft og Salten Kraftsamband har stiftet selskapet NordNorsk Havkraft AS. Selskapet skal bistå utviklingen av havbasert kraftproduksjon i norsk økonomisk sone utenfor Nord- Norge og arbeide for å utvikle konkrete utbyggingsprosjekt med sikte på eierskap og drift. Milliardinvesteringer - Vi skal investere mellom 1 og 1,5 milliarder kroner i småkraft og vind de neste 10 årene, forteller Larsen. Dette viser at vi ønsker å videreutvikle selskapet gjennom 6 - NæringsRapport Nr Ønsker LNG-anlegg: Narvik Energi jobber også med muligheten for utbygging av et LNG-anlegg i Narvik, men vind- og vannkraft skal fortsette å være hovedfokus i selskapet. FOTO: LUTO øking i produksjonskapasiteten, fortsetter Larsen. Narvik Energi var et lite kraftselskap. Etter emisjonen har selskapet vokst, men ambisjonen om å bli større er ikke borte. Kraftproduksjonen skal økes og dette først og fremst gjennom utbygging av småkraft. Selskapet har mellom 25 og 30 utbyggingsprosjekter på gang. Progresjonen i de ulike prosjektene spenner fra forhåndsmeldte prosjekter til igangsatte prosjekter. Til sammen har de per i dag 100 prosent eierandel i sju kraftstasjoner der total installer t effekt er 177 MW og midlere år sproduksjon er på 650 GWh. I tillegg har Narvik Energi uttaksrettigheter i Kobbelv kraftstasjon tilsvarende 45 MW og eierskap på 15 prosent i kraftselskapet Salten Kraftsamband. Narvik Energi er dessuten inne i tre utviklingsselskap for vindkraft. Mens målsetningen for småkraft er 250 GWh innen 5-10 år er målsetningen for vindkraft på 150 GWh i samme periode. På spørsmål om hvorfor Narvik Energi satser stort på vindkraft svarer Larsen at selskapet har ambisjoner om å ta del i utbygginga av vindkraft. Vi tror at man en gang i fremtiden vil kunne være i stand til å dra nytte av vindressursene langs kysten, og da skal vi være beredt, forteller han. Narvik Energi jobber også med muligheten for utbygging av et LNG-anlegg i Narvik, men vind- og vannkraft skal fortsette å være hovedfokuset i selskapet. Danskene eier vind Nordkraft Vind AS eies 50 prosent av Nordkraft AS og 50 prosent av danske Energi E2. Nordkraft AS eies med 100 prosent av Narvik Energi, som igjen eies med 33 prosent av Energi E2. Gjennom dette eierskapet har dermed danskene blåst seg solid inn i det nordnorske fornybare markedet. Gjennom Nordkraft Vind AS driver konsernet Nygårdsfjell Vindmøllepark. Den har tre møller med en samlet effekt på 7 MW. De produserer 25 GWh årlig. Nordkraft Vind AS har også fått konsesjon på Nygårdsfjell 2. Det dreier seg om 8-11 nye vindmøller med en produksjon på vel 120 GWh årlig. Konsesjonen ble klagd inn for Miljøvern- og Ole- og enerigdepartementet. Depar te - mentene har sagt at alle 11 klagesakene de har på sitt bord skal avgjøres i år. 500 millioner kroner til danskene Narvik Energi har inngått leieavtale med Narvik kommune om kjøp av konsesjonskraften kommunen har krav på. Dette forholdet var oppe til tema i Dagens Næringsliv i februar. Her blir det fremsatt påstand om at Narvik kommune kan oppnå inntektstap på opptil 1,5 milliarder kroner over 50 år, gitt en høy prisutvikling. Dette forholdet må riktignok sees i sammenheng med prisprognosene som fantes da avtalen ble inngått, men la oss se bort fra det for nå. Overskuddet i Narvik Energi kommer eierne til gode. Narvik kommune eier 50,01 prosent av selskapet, så 50,01 prosent av årlig utbytte går til Narvik Energi. Dermed får de tilbakebetalt deler av inntektene de går glipp av gjennom konsesjonskraften. Samtidig går 33,33 prosent av utbytte til Energi E2 og 16,66 prosent til Hålogaland kraft. Det blir dermed disse selskapene som er tjent med konsesjonskraftoppkjøpet fra Narvik kommune. Sett at de 1,5 milliarder kronene Narvik kommune går glipp av blir utbetalt som utbytte går dermed 500 millioner kroner til våre naboer i sør. - Denne avtalen må sees i lys av tiden den ble inngått i, sier Larsen. Dette var et tidspunkt med lavere prisprognoser enn det vi har i dag, samtidig som eieren (Narvik Kommune) ønsket å investere i selskapet. Direktøren i Narvik Energi mener det ikke finnes belegg for størrelsesordenen på det angivelige tapet til Narvik kommune slik det var fremstilt i Dagens Næringsliv, samtidig som det gjenstår over 40 år på avtalen. Hvordan prisutviklingen vil være de neste 40 årene er det ingen som vet. Avtalen var og er god, for begge parter, poengterer Larsen. Narvik Energi Godt utbytte I 2007 hadde Narvik Energi driftsinntekter på 370,1 millioner kroner, ned 43,6 millioner kroner sammenlignet med året før. Driftsresultatet endte på 151,5 millioner kroner mens årsresultatet endte på 122,1 millioner kroner, ned 13,7 millioner kroner sammenlignet med Resultatet i selskapet ble med andre ord godt, men noe lavere enn året før. Total kraftproduksjon summerte seg til 888 GWh i 2007, mot 886 GWh i Høye kraftpriser og lav rente har bidradd til lønnsomheten i Narvik Energi. Samtidig har vi bygd opp kompetansen i selskapet forteller Larsen. Vi har blant annet vært heldige med vår markedshandtering, samtidig som vi har fokus på optimalisering av brukstid og effektkapasitet, fortsetter han. Utbyttet til eierne endte på 30,6 millioner kroner, til sammenligning med 34 millioner kroner i I motsetning til overskuddet fra de fleste norske kraftselskap går deler av dette utbytte ut av Norges landegrenser. Gjeld disiplinerer? Narvik Energi hadde i 2007 en egenkapitalprosent på 39 prosent, opp to prosentpoeng fra året før. Dette er bra for et selskap, men sammenlignet med resten av kraftbransjen, er det ikke spesielt høyt. Gjennom - snittlig egenkapital for norske selvstendige (ikke døtre) kraftselskaper var i 2006 på 54 prosent. Salten Kraftsamband og Troms Kraft hadde egenkapitalprosent på henholdsvis 84 og 51 prosent i samme periode. Ser man på resultatmarginen (årsresultat / driftsinntekter) derimot, ligger Narvik Energi godt an. Det samme utvalget selskap hadde i 2006 en gjennomsnittlig resultatmargin på 13 prosent mens Narvik Energi hadde en resultatmargin på 32 prosent i 2006 og 33 prosent i Salten Kraftsamband og Troms Kraft hadde i 2006 en resultatmargin på henholdsvis 13 og 5 prosent. Kan det tenkes at det ligger noe i uttrykket gjeld disiplinerer? Ane Marte Heggedal Ane Marte Heggedal er stipendiat ved NTNU, institutt for industriell økonomi og teknologiledelse Narvik Energi eies av: Narvik kommune: 50,01 % Energi E2 A/S: 33,33 % Hålogaland Kraft AS: 16,66 % Eierskap: Nordkraft AS: 100 %, Narvik Energinett AS: 51 % Kraftinor AS: 50 % Salten Kraftsamband AS: 15 % Nordnorsk havkraft: 33 % Generelt: Produksjon 2007: 888,2 GWh. Antall nettkunder: Omsetning 2007: 370 mill. kr Årsresultat 2007: 122 mill. kr Utbytte 2007: 30,6 mill. kr Energi E2 er eid 100 prosent av danske Dong Energy.

7 NæringsRapport Nr

8 8 KRAFT OG ENERGI Helgelandskraft har 62,1 prosent i egenkapital: 2007 ble selskapets beste år noen sinne HelgelandsKraft AS HelgelandsKraft AS er et relativt duksjonen ble 1202 GWh i 2007, lite selskap, nøkternt drevet med mot beregnet middelproduksjon hadde i 2007 sitt beste år noen sinne, med til store samarbeidspartnere. Sel - formidlet HelgelandsKraft nesten god økonomi, og uten bindinger for anleggene på 1007 GWh. Totalt skapets bokførte forvaltningskapital, inklusive nett og kraftanlegg, lokalt i regionen. Overskuddet i 2500 GWh i 2007, derav 934 GWh et resultat etter skatt på 171,9 millioner utgjør bare 2,4 milliarder kroner. regionen burde være komfortabelt kroner. Eierne, fjorten Statkraft og andre større aktør er har tidliger e meldt sin Nettoinntektene av salg og for HelgelandsKraft AS. nordlandskommuner, interesse for selskapet, men de formidling av energi ble 588 millioner kroner, mot 536 millioner tok ut moderate 87 mange små kommunene som eier selskapet har hittil ikke vært kr oner for r ige år. Dr ifts - millioner kroner på interessert i å gi fra seg styringen over den lokale ener gilevelioner kroner lavere i 2007, ho- kostnadene ble mer enn 90 mil- deling i utbytte. r andøren. Selskapet har sannsynligvis en markedsverdi rundt str ømpr iser på grossistmar kevedsakelig på grunn av lavere Selskapet er meget solid, egenkapitalen seks milliar der kroner. det enn i utgjør hele Men etter første kvartal i 2008 Kraftoverskudd har selskapet kommet ned på jorda igjen. I mai kunne administre- 62,1 prosent av totalkapitalenanlegg i regionen, og egenprorende direktør Ove A. Selskapet eier flere mindre kraft- Brattbakk Kirkenes - et sted for utvikling Gullklump: HelgelandsKraft AS hadde i 2007 sitt beste år noen sinne, med et resultat etter skatt på 171,9 millioner kroner. På bildet Ove A. Brattbakk, administrerende direktør. melde at HelgelandsKraft lå 20 millioner kroner etter 2007 i resultat, på grunn av høyere strømpriser og lavere egenproduksjon i forhold til første kvartal i Selger i Sverige HelgelandsKraft eier halvparten av aksjene i Storuman AB, og er via dette selskapet involvert i kraftomsetning i Sverige. I 2007 solgte Storuman 467 GWh til om lag kunder på andre siden av Kjølen. Dette selskapet hadde et resultat på 1,1 millioner svenske kroner etter skatt. Et samfunn i utvikling og vekst Spennende arbeidsmarked Omfattende byggeog annleggsvirksomhet Arena for internasjonalt samarbeid. Unik infrastruktur og beliggenhet Grenser mot Finland og Russland Internasjonal flyplass Isfri dypvannshavn hele året. Konkurransedyktig næringsliv Utviklingsorienterte bedrifter Høyt servicenivå Variert fagkompetanse Grensesprengende! Foto: Fantastiske boforhold Både urbant og familievennlig Regionens kulturhovedstad Engasjert befolkning. Solid markedsandel HelgelandsKraft er leverandør av nesten 80 prosent av elektrisk kraft i regionen, og derav 90 prosent av energi til husholdningskunder. Salget på bedriftsmarkedet har gått litt ned. Andre leverandører leverte 241 GWh i regionen. Mens selskapet i 2007 i gjennomsnitt betalte 22,4 øre per kw/h, mot 39,1 øre, mener styret ifølge årsberetningen at man uten store problemer kan tåle en innkjøpspris på 40 øre per kw/h. Arne Eriksen Sør-Varanger Kommune Abonnér på NæringsRapport 8 - NæringsRapport Nr

20. ÅRGANG. i såkorn. Motiver ungdommen. Skal landsdelen og petroleumsbransjen

20. ÅRGANG. i såkorn. Motiver ungdommen. Skal landsdelen og petroleumsbransjen Nr. 3 2010 FOKUS: NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 20. ÅRGANG -Nordområdene -Olje- og gassnæringa Ugress i såkorn Sparebank 1 Nord Norges heleide investeringsselskap, SNN Invest, har avskrevet hele 85 millioner

Detaljer

Nordnorsk kraftsamling

Nordnorsk kraftsamling SAMEFOLKETS «LØVEBAKKE» FERDIGBYGD side 17 NR.3,2000 RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ Salten Kraftsamband og Troms Kraft: Nordnorsk kraftsamling Fordoblet omsetninga Sten-Tore Reinfjell (bilde) og Nordnorsk

Detaljer

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver INNHOLD Leder.......3 1. VERDISKAPING I KRAFTBRANSJEN Fornybar energi skaper store verdier...4 - Felles interesser i kraft-norge...6 2. STOR

Detaljer

Fjernvarme gir lønnsomhet

Fjernvarme gir lønnsomhet FJERNVARME 2007 Fjernvarme gir lønnsomhet Foto: STEIN WILHELMSEN Det er lønnsomt med vannbåren varme i næringsbygg. Det installeres nå vannbåren varme i de fleste næringsbygg som forsynes med fjernvarme,

Detaljer

SEDDEL- TRYKKERIET Bindal Kraftlag kan med letthet spandere strøm på samtlige abonnenter i halvannet års tid og fortsatt ha penger i banken.

SEDDEL- TRYKKERIET Bindal Kraftlag kan med letthet spandere strøm på samtlige abonnenter i halvannet års tid og fortsatt ha penger i banken. Teknologi for verden - side 22 Svein Kvalvik, Spider NæringsRapport ISSN 0801-0625 Løssalg kr. 20,- NR. 3, 2004 DET NORD-NORSKE ARVESØLVET: RIKERE OG RIKERE Neste generasjons arvesølv RETUR: PB 1166, 9262

Detaljer

Lufta er ikke for alle?

Lufta er ikke for alle? Nr. 4 2009 NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 20. ÅRGANG ISSN 0801-0625 FOKUS: Fornybar energi, vindkraft og småkraftverk. Transport, spedisjon, logistikk. Lufta er ikke for alle? De gamle indianerne hevdet at ingen

Detaljer

VANN I KUNSTEN side 8. FORNYBAR ENERGI side 12. ÅRSBERETNING side 32

VANN I KUNSTEN side 8. FORNYBAR ENERGI side 12. ÅRSBERETNING side 32 DRIVKRAFTÅRSRAPPORT 2010 VANN I KUNSTEN side 8 FORNYBAR ENERGI side 12 ÅRSBERETNING side 32 INNHOLD 2 drivkraft 2010 drivkraft 2010 3 OM EIDSIVA DRIVKRAFT 2010 HOVEDTALL FOR EIDSIVAKONSERNET 2010 Omsetning

Detaljer

Norge bør satse på thoriumkraftverk

Norge bør satse på thoriumkraftverk www.voltmag.no mars 2008 nr.1 5 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Norge bør satse på thoriumkraftverk Les også: Svar til Volt fra olje- og energiminister Åslaug

Detaljer

Prøv vår nye hjemmeside! Slik er ipad 2. Premiekryss! Råd om brannsikring 13. Hvor kommer prisene fra? Strømshopping. Strømmens vei til huset ditt

Prøv vår nye hjemmeside! Slik er ipad 2. Premiekryss! Råd om brannsikring 13. Hvor kommer prisene fra? Strømshopping. Strømmens vei til huset ditt Råd om brannsikring 13 Premiekryss! 15 NR 1. april 2011 l 29. årgang Slik er ipad 2 16 Prøv vår nye hjemmeside! Narvik Energinett har fått ny hjemmeside. Nå blir det lettere for deg å holde oversikt over

Detaljer

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Innhold Innledning 1 Bransjens hovedbudskap 2 Marked 6 Produksjon 24 Nett 30 Forbruk og sluttkunder 38 Verdiskaping og bransje 48 Ti medieråd 52 Energibedriftenes

Detaljer

"Å eie, det er å ville"

Å eie, det er å ville Rapport 2009-091 Eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene Econ-rapport nr. 2009-091, Prosjekt nr. 5Z090056.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-091-7

Detaljer

Løssalg kr. 40,- NR. 2, 2003

Løssalg kr. 40,- NR. 2, 2003 Les NæringsRapports krimnovelle: FC - alle kan begå en feil... s. 5 Løssalg kr. 40,- NR. 2, 2003 Ran ved Friske Lilly RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ høylys dag - Det er nesten fornærmende å bli tilbudt kjønnskvoterte

Detaljer

Etablering av vindkraft i Norge

Etablering av vindkraft i Norge Etablering av vindkraft i Norge 1 Innhold Administrerende direktør har ordet 03 Utvikling krever investeringer 04 Uten Enova - ingen vindkraft i Europas beste «vindland» 06 Utvikling av vindkraftteknologi

Detaljer

Luftens dronning. Legger alt. Hundre-dobling på 20 år. Flygale nordlendinger. Anbudsvinner i Finnmark. Vi løfter Nord-Norge

Luftens dronning. Legger alt. Hundre-dobling på 20 år. Flygale nordlendinger. Anbudsvinner i Finnmark. Vi løfter Nord-Norge NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 24. ÅRGANG FOKUS: Transport, spedisjon, logistikk Informasjonsteknologi Luftens dronning Bente Slåtto Steien i Harstad er i dag en erfaren forretningskvinne med suksess. I år er

Detaljer

NæringsRapport. Denne utgaven: Grundig gjennomgang av Nordnorsk IKT. Datamekker Dips

NæringsRapport. Denne utgaven: Grundig gjennomgang av Nordnorsk IKT. Datamekker Dips Berget som fødte en mus - leder side 3 NæringsRapport NR. 6-2006 Nord-norges næringsblad - nærgående og grundig Datamekker Dips -Det lå nok i meg allerede fra guttedagene jeg var interessert i elektronikk

Detaljer

Sikker strømforsyning til kundene

Sikker strømforsyning til kundene Råd om brannsikring 13 Premiekryss! 15 NR 1. april 2011 l 29. årgang Slik er ipad 2 16 Sikker strømforsyning til kundene Det aller viktigste for lærling Adrian Johansen og NSK er å sørge for en sikker

Detaljer

Formidabel mottakelse

Formidabel mottakelse Nå starter boringen etter olje Yngve Vassmyr Side 18 NæringsRapport Nr. 6-2008 Leder ny TAG-satsing TAG Systems i Mo legger opp til fordobling av bankkortproduksjonen, og Jon Neer - aas; som var med i

Detaljer

Får aldri. Stille hos investorene. Konkret satsing i nord. Doblet omsetningen. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

Får aldri. Stille hos investorene. Konkret satsing i nord. Doblet omsetningen. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen 4 år Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen juni 2010 Får aldri fri Tilgjengelighet via elektroniske medier gjør at vi stiller stadig tøffere krav til hver andre om å svare på henvendelser, også når vi

Detaljer

Endringsvillig konsernsjef. Sparer millioner på samarbeid. Full gass mot 2010. Snart ferdig oppgradert ÅRSRAPPORT 2004. Hans August Hanssen:

Endringsvillig konsernsjef. Sparer millioner på samarbeid. Full gass mot 2010. Snart ferdig oppgradert ÅRSRAPPORT 2004. Hans August Hanssen: SKAGERAK ENERGI ÅRSRAPPORT 2004 04 Hans August Hanssen: Endringsvillig konsernsjef Kraftverket på Rødberg: Sparer millioner på samarbeid Gasskraft i Grenland: Full gass mot 2010 Skagerak Nett: Snart ferdig

Detaljer

NæringsRapport. Nordnorsk. rikssynser GRUNDIG ØKONOMIANALYSE AV SNØHVITEFFEKTEN. Samarbeidspartner for din bedrift. Hovedprogrammet 2006

NæringsRapport. Nordnorsk. rikssynser GRUNDIG ØKONOMIANALYSE AV SNØHVITEFFEKTEN. Samarbeidspartner for din bedrift. Hovedprogrammet 2006 Hovedprogrammet 2006 www.nnl.no Post@nnl.no tlf: 755 88180 NæringsRapport ISSN 0801-0625 Løssalg kr. 40,- NR. 5, 2005 Nordnorsk RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ rikssynser Han har festet intetanende med KGB-generaler

Detaljer

Teknologirådets lekfolkskonferanse om fremtidens oppvarming i boliger. Folkets Hus Oslo, 14.-17. februar 2003

Teknologirådets lekfolkskonferanse om fremtidens oppvarming i boliger. Folkets Hus Oslo, 14.-17. februar 2003 Teknologirådets lekfolkskonferanse om fremtidens oppvarming i boliger Folkets Hus Oslo, 14.-17. februar 2003 1 Sluttrapport Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 Hva er en lekfolkskonferanse? 4 Om

Detaljer

Klimafeber, økonomi & naturverdier

Klimafeber, økonomi & naturverdier Undertegnede Helge Briseid Risnes ble født 12. februar 1948 på Farsund sykehus. Min tipptippoldefar på morssiden, Tobias Simonsen Briseid, kom fra gamle Herad kommune og solgte gården sin på Briseid i

Detaljer

Til tjeneste. Innhold ÅRSRAPPORT 2005. det viktigste fremtidige kommunikasjonsnettet på nordnorske hender. Leder 3

Til tjeneste. Innhold ÅRSRAPPORT 2005. det viktigste fremtidige kommunikasjonsnettet på nordnorske hender. Leder 3 ÆrMERE Innhold ÅRSRAPPORT 2005 Til tjeneste Leder 3 Dette er Troms Kraft 4 Hovedtall 2005 5 Da fiber kom til bygda 6 Dårlig vær gjør oss dyktige 8 Vi har fått sjumilsstøvler 10 Får vi låne litt strøm av

Detaljer

Størst i verden RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ

Størst i verden RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ Kunstnerparet i Bodø som har sans for eiendom s. 24 Løssalg kr. 40,- NR. 1, 2003 Fjord Marin i Sandnessjøen: Størst i verden RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ på torskeoppdrett 9 770801 062026 Torskeoppdrett

Detaljer

Bygger ut for 54 milliarder

Bygger ut for 54 milliarder Nr. 3 2013 NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 23. ÅRGANG FOKUS: - Nordområdene - Olje og gassnæringen KOMMENTAREN: Hiv RDA-sjiten på havet! Side 38 Aasta Hansteen vedtatt: Bygger ut for 54 milliarder VERDENS STØRSTE:

Detaljer

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17 Nr. 9-2013 - 96. årgang Nord- Norges finanstopp Side 17 N Y H E T E R Nå lager vi BankID 2.0! Thorbjørn Sundbøe er prosjektleder for «BankID 2.0», et av de største løftene som er gjort i BankID siden

Detaljer

Komfyrvakt sikrer. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Iphone 6 mot Sony Xperia Z3 16. M e re ff e k t i v t strømnett 3. Finner nye it-løsninger 2

Komfyrvakt sikrer. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Iphone 6 mot Sony Xperia Z3 16. M e re ff e k t i v t strømnett 3. Finner nye it-løsninger 2 Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en dab-radio! NR 2. HØSTUTGAVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Iphone 6 mot Sony Xperia Z3 16 FOTO: THOMAS HAUGERSVEEN/DN Komfyrvakt sikrer boliger

Detaljer

Å R S R A P P O R T 0 5

Å R S R A P P O R T 0 5 ÅRSRAPPORT 05 Det har vært et år med ekstremt vær i Midt-Norge. Ekstremt uvær. Det rammet transformatorkiosken på Vikstrøm 13. februar og kraftforsyningen til Frøya og deler av Hitra lå nede i flere timer.

Detaljer

12 milliarder i Nord Norge

12 milliarder i Nord Norge BÅTSFJORDS PETTER SMART side 32 NR. 2, 2000 RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ Kamp om byggekroner: 12 milliarder i Nord Norge Glade lakser Daglig leder Martin (t.v.) og styreleder Tarald Sivertsen i Follalaks

Detaljer

Gode historier. Hafslund årsrappport

Gode historier. Hafslund årsrappport Gode historier. Hafslund årsrappport ort Grønt er lønnsomt. «Hafslund tok et langt skritt framover i 2007. Vi har lagt et viktig grunnlag for det vi ønsker Hafslund skal bli mest kjent for i årene som

Detaljer