REVIDERT BUDSJETT 2014, HERUNDER GODKJENNING AV LÅNEOPPTAK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REVIDERT BUDSJETT 2014, HERUNDER GODKJENNING AV LÅNEOPPTAK"

Transkript

1 SAK 19/2014 REVIDERT BUDSJETT 2014, HERUNDER GODKJENNING AV LÅNEOPPTAK INNSTILLING: 1. Styret anbefaler representantskapet å vedta fremlagte reviderte drifts- og investeringsbudsjett for Investeringsbudsjettet på 14,6 mill. finansieres med tidligere låneopptak samt 4,6 mill. i nye låneopptak i Dal Skog, Pål Torneby daglig leder Side 1 av 7

2 Saksbehandler: Pål Torneby Vedlegg: Talloppstilling av revidert budsjettet for 2014 Saksdokumenter: SAKEN GJELDER Revidert budsjett 2014 VURDERINGER/DRØFTINGER I revidert budsjett har vi foreslått å beholde driftsinntektene på samme nivå, men vil redusere driftsutgiftene med kr Årsresultatet vil dermed bli redusert tilsvarende. Vi har ikke foreslått å forandre på driftstilskuddet til kommunene ei heller å øke summen av lønnskostnader. I revidert budsjett har vi følgende endringer Postnr med tekst Endring i Kommentarer forhold til vedtatt budsjett 3xxx Sum salgsinntekter 0 Salgsinntektene er pr. 1. halvår i henhold til budsjettet. 6xxx Sum andre vedlikeholdskostnader Vi har reduser posten for avfall til forbrenning med Dette som følge av nye kontrakter. Samtidig har vi økt posten for leie 7xxx Sum andre driftskostnader. av maskiner og poser til matavfall Her er det kun foretatt noen små justeringer innenfor hovedposten som medfører økningen. Dette gjelder drivstoff og forsikringer. Virksomhetsplan for øras 2014 vedtatt av styret i møtet , sak nr. 3/14 Tiltak Beskrivelse Utført Samsvarsvurdering vedr. miljøaspekter og miljødelmål 1 Utskifting av avfallsbeholdere Videreføring av utskifting av eldre og skadde beholdere 2 Nedgravde avfallsbeholdere. Ref. avfallsplan Returpunkter for glass og metall emballasje ved nyetableringer i offentlige rom Side 2 av 7

3 3 Nedgravde avfallsbeholdere. Ref. avfallsplan Nyetablering av borettslag og sameier. 4 Ominnredning i farlig Implementering av avfallsmottak VMS systemet til Reknes med nye vekter 5 Asfaltering Rundt sluk ved rondellen samt noen reparasjoner 6 Adgangskontroll Kjøp og installasjon av utstyr 7 Skolestue Ferdigstilling av ny 8 Møter med borettslag og sameier. Ref. avfallsplan, samt utsending av infobrosjyre til alle husstander. skolestue august 2014 Informere om sortering og moderne avfallsløsninger og nedgravde løsninger for glass og metallkonteinere. 9 Varslingssystem for nedgravde løsninger Forsøk med varslingshenting av avfall. 10 Utrede ny avfallsplan Ny avfallsplan Utrede flere sanksjonsmuligheter ved feilsortering 12 Omlegging av sigevannsanlegget Nytt punkt i renovasjonsforskriften. År med mye nedbør fører til overbelastning på renseanlegget. Krav fra fylkesmannen. 13 Bytte av gammel hjulgraver Lease ny maskin ifølge utskiftingsplan. 14 NY utkjøring Skille innkjøring og utkjøring. 15 Avfallskonferansen 2015 Planlegging 16 Bygging av nytt trafohus med nytt utstyr for høy- og lavspent. Ferdigstilling 17 Ombygging av garderober Utvidelse av garderobekapasiteten med skille av ren og uren sone. 18 Nytt anbud på forbrenning av restavfall Gjeldende fra 1. februar 19 Nytt anbud på farlig avfall. Gjeldende fra 1. april fellesanbud for Akershus. 20 Nytt anbud på kverning av Gjeldende fra 1. mars Side 3 av 7

4 trevirke 21 Betongelementer ved hageavfallslager for kompost 22 Utbedre gulv under stigebåndet på OptiBag 23 Utskifting av to pumper Flere elementer Legge fliser på gulvet for å lette renholdet. Pumpestasjon tilhørende sigevannsanlegget. 24 Nye brannhydranter En ved sorteringsplassen og en ved hageavfallsplassen. 25 Plukkanalyse Side 4 av 7

5 3.1 Handlingsplan for miljøaspekter og miljødelmål 2014 Uønsket hendelse Aktivitet Miljøaspekt Miljøpåvirkning Miljødelmål Tiltak Ferdigstilles Ansvar Feilsortering hos Sorteringsanlegg Redusert drift eller Forringelse av Halvere antall driftsstans i Innføre sorteringsgebyr AS kunde/r=10 driftsstans kompostkvalitet/økt forhold til 2013 Deponering av farlig avfall/r=8 Utslipp av lukt/r=8 Gasseksplosjon i pumpestasjon/r= 5 Oversvømmelse laguner/r=9 Deponering Deponering Energiproduksjo n Deponering av betong med armering/r=8 Driftstans lokal energiproduksjon /R=8 Feilsortering på gjenvinningsstasjon/r=10 Eksplosiver på gjenvinningsstasjonen/r=8 Driftsstans/R=8 Gjenvinningsstasjon Kompostering av matavfall Kompostering av matavfall Gjenvinningsstasjon Sigevannsbehandling Sigevannsbehandling Sluttbehandling av farlig avfall Driftsstans av maskiner Økt forbruk av strøm til oppvarming Dårlig sorteringskvalitet Driftsstans av stasjonen Mindre mengder matavfall behandlet Forringelse av nærmiljø Deler av behandlingsanlegget ute av drift Diffus spredning av sigevann mengde til forbrenning Tilførsel av miljøgifter til sigevann Økt forbruk av maskindeler Økt forbruk av fossile energikilder som har en negativ klimapåvirkning Økte ressurser til ettersortering og dårligere gjenvinningsgrad Redusert sorteringsgrad og lavere tilgjengelighet Utslipp av klimagasser og økte mengder til forbrenning Tap av omdømme som kan medføre mindre respekt for gjenvinning av avfall og dermed påvirke sorteringsgraden Redusert behandlingskapasitet Spredning av miljøgifter i miljøet Renseeffekt med hensyn på miljøgifter før infiltrasjon skal være minst 80 % med hensyn på tungmetaller og organiske miljøgifter Driftsstans på grunn av sluttbehandling av betong skal ikke forekomme Halvere antall driftsstans i forhold til 2013 Redusere graden av ettersortering med 50 % sammenlignet med 2013 Eksplosiver på gjenvinningsstasjonen skal ikke forekomme Halvere antall driftsstans i forhold til 2013 Halvere antall luktklager sammenlignet med 2013 Gasseksplosjoner skal ikke forekomme Oversvømmelse skal ikke forekomme Øke antall stikkprøvekontroller avb avfall til sluttbehandling med 30 % i forhold til Aktiv deltagelse i farlig avfallskampanjen Alle leveranser av betong skal kontrolleres før kunden forlater anlegget Innføre kvalitetskontroll med råstoff En ny ansatt på gjenvinningsstasjonen En ny ansatt på gjenvinningsstasjonen Serviceavtale med kortere responstid/optimalisere vedlikeholdsrutiner/økt kontroll med råvare Serviceavtale med kortere responstid på luktrenseanlegg/optimalise re logistikk på rankevending Ex-sikring av all armatur i pumpestasjoner og anlegg tilknyttet sigevann/gassmåling i alle rom tilknyttet deponiet Lede overvann med akseptabel kvalitet utenom AS AS AS PT PT AS AS AS AS/PT Side 5 av 7

6 renseanlegget/starte utredning av kapasiteten på renseanlegget Uønsket hendelse Aktivitet Miljøaspekt Miljøpåvirkning Miljødelmål Tiltak Ferdigstilles Ansvar Diffus spredning av sigevann/r=9 Sigevannsbehandling Mangelfull rensing av sigevann Spredning av miljøgifter og næringsstoffer Alt sigevann skal behandles igjennom alle rensetrinn Lede overvann med akseptabel kvalitet utenom renseanlegget/starte utredning av kapasiteten på renseanlegget AS/PT Akseptabel risiko Administrasjon Ikke prioritert på grunn av lav risiko Akseptabel risiko Mottak og behandling av forurenset masser Ikke prioritert på grunn av lav risiko Rangering av miljøaspekter er basert på gjennomførte risikoanalyser i mars og april Hendelser relatert til aktiviteter med en risiko som er høy eller middels i forhold til vedtatte akseptkriterier er inkludert i det videre arbeidet. Side 6 av 7

7 I henhold til vedtatt budsjett vil investeringene omfatte: Tiltak/investeringer 2014 Oppsummering av investeringer: Beløp i 1000 kr. Tiltak Konto - nr: Avskrivning Inv. lån 2014 Beholdere/kontainere år 800 De eldste avfallsdunkene er fra 1994 og er nå utslitt. I tillegg gir vi støtte til nedgravde løsninger Inventar og utstyr år 400 Utstyr for adgangskontroll Anlegg Dal skog år 800 Utskifting av tak til dunkehall, ny bom til utkjøring og div. asfalteringsarbeider. SUM Inv Revidert investeringsbudsjett 2014 Oppsummering av investeringer: Beløp i 1000 kr. Tiltak Kontonr. Avskrivning Inv. lån 2014 Beholdere/kontainere år 800 De eldste avfallsdunkene er fra 1994 og er nå utslitt. I tillegg gir vi støtte til nedgravde løsninger Inventar og utstyr år 400 Utstyr for adgangskontroll Anlegg Dal skog år Utskifting av tak til dunkehall, ny bom til utkjøring, skolestue, trafohus, utvidelse av flislager og div. asfalteringsarbeider. SUM Inv Selve budsjettet på investeringer er årsavhengig. Skolestua ble budsjettert med låneopptak i 2013, men blir ikke fullført før i I følge revisjonen må vi derfor budsjettere med skolestua også i 2014 for at det ikke skal bli avvik mellom budsjett og regnskap i I tillegg må vi budsjettere med utgifter til nytt trafohus med nytt utstyr for høy- og lavspent, styresak 28/2013. Problemet med strømforsyningen ble vi gjort oppmerksom på sent i fjor høst etter inspeksjon av strømleverandøren. En total ombygging av strømforsyningen ble da nødvendig for fortsatt drift av Dal Skog. KONKLUSJON I vedtatt budsjett 2014 var det forutsatt en reduksjon av selvkostfondet med kr Med revidert budsjett vil reduksjonen bli ca. 1,8 mill. kr. Investeringsbudsjettet blir 12,6 mill. høyere enn først vedtatt. Dette i henhold til nye budsjettregler. Lånebehovet vil allikevel ikke bli mer enn 4,6 mill. Og vi vil fortsatt ligge under lånerammen på 90 millioner. Side 7 av 7

Møteinnkalling styremøte nr 5/15

Møteinnkalling styremøte nr 5/15 Thomas Sjøvold Kari Agnor Halvor Glenne Nina Ramberg Gudmund Nyrud Thomas Dunker styreleder nestleder ansattes representant Dato: 3.juni 2015 Møteinnkalling styremøte nr 5/15 Sted: Kveldroveien 4, Vinterbro

Detaljer

Innhold. Nittedal. Gjerdrum. Sørum. Skedsmo. Lørenskog. Fet. Rælingen. Enebakk

Innhold. Nittedal. Gjerdrum. Sørum. Skedsmo. Lørenskog. Fet. Rælingen. Enebakk Årsrapport 212 Nittedal Gjerdrum Innhold Skedsmo Lørenskog Rælingen Enebakk Fet Sørum Forord... 3 Viktige hendelser i 212... 4 ROAFs Strategiplan 21-216... 7 Styrets årsberetning... 8 Organisasjonsutvikling...

Detaljer

Helgelandskysten ÅRSMELDING 2013

Helgelandskysten ÅRSMELDING 2013 Helgelandskysten ÅRSMELDING INNHOLD Side 3 Adm. dir. har ordet Side 4 Avfallstatistikk og miljø Side 9 Ytre miljø Side 11 Kvalitet og HMS Side 13 Driftsrapport Side 15 Informasjon Side 17 Nøkkeltall Side

Detaljer

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap Årsberetning for 1999 Ingebrigt Henningsen Kommentarer fra styreleder: Resultatene for avfallsbehandlingen i SØIR i 1999 kan grovt oppsummeres slik: innsamlet

Detaljer

FOLLO REN IKS - SELSKAPSKONTROLL

FOLLO REN IKS - SELSKAPSKONTROLL FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS FOLLO REN IKS - SELSKAPSKONTROLL Forvaltningsrevisjonsrapport Ski, Ås, Oppegård, Frogn og Nesodden

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsprosjekt. Selvkost - ØRAS

Forvaltningsrevisjonsprosjekt. Selvkost - ØRAS Forvaltningsrevisjonsprosjekt Selvkost - ØRAS Forord Forord Denne rapporten oppsummerer funnene fra revisjonens undersøkelse av virksomheten til Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS), om hvorvidt selskapet

Detaljer

Kommunedelplan for Avfall og miljø

Kommunedelplan for Avfall og miljø Kommunedelplan for Avfall og miljø 2014-2017 for Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal kommune 8.mai 2013 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning...

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Kommunestyret Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART 27/14 14/00904-5 Årsregnskap 2013 - Vennesla kommune 29/14 13/03184-5

Detaljer

IRev. SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007. Innlandet Revisjon IKS

IRev. SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007. Innlandet Revisjon IKS Innlandet Revisjon IKS IR IRev SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007 For kontrollutvalgene ne i kommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, Lunner og Gran Mai 2007 Forord Innlandet

Detaljer

Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat A: Status for avfall og avfallshåndtering i Bærum

Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat A: Status for avfall og avfallshåndtering i Bærum Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat A: Status for avfall og avfallshåndtering i Bærum 1 Innledning... 3 2 Metoder for behandling av avfall... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2.1 Dagens løsning på husstandsnivå...

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 256 Arkivsaksnr: 2009/951-10 Saksbehandler: Frode Gundersen. Øst Finnmark Avfallsselskap ANS - Selskapskontroll

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 256 Arkivsaksnr: 2009/951-10 Saksbehandler: Frode Gundersen. Øst Finnmark Avfallsselskap ANS - Selskapskontroll Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 256 Arkivsaksnr: 2009/951-10 Saksbehandler: Frode Gundersen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 15.12.2009 Øst Finnmark Avfallsselskap ANS - Selskapskontroll

Detaljer

med visjon om å være best på profesjonell drift Årsrapport FREVAR KF Distriktets miljøbedrift

med visjon om å være best på profesjonell drift Årsrapport FREVAR KF Distriktets miljøbedrift med visjon om å være best på profesjonell drift Årsrapport 2006 FREVAR KF Distriktets miljøbedrift Innhold og ledelse - Innhold.. Direktøren 3 Styret 5 2 - FREVARs ledelse 2006 Nils B. Thue Fredrik Myhre

Detaljer

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder. Morten Ovedal Kjell Ivar Hommen Utvalgssekretær

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder. Morten Ovedal Kjell Ivar Hommen Utvalgssekretær Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Medlemmer: Morten Ovedal, leder

Detaljer

ØKT MATERIALGJENVINNING AV BYGGAVFALL

ØKT MATERIALGJENVINNING AV BYGGAVFALL MARS 2015 NHP-NETTVERKET ØKT MATERIALGJENVINNING AV BYGGAVFALL Adresse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 www cowi.no MARS 2015 NHP-NETTVERKET ØKT MATERIALGJENVINNING

Detaljer

Årsberetning FREVAR KF 2002. FREVAR KF Distriktets miljøbedrift. Vedtatt i kommunestyret 29.04.03 D I S T R I K T E T S M I L J Ø B E D R I F T

Årsberetning FREVAR KF 2002. FREVAR KF Distriktets miljøbedrift. Vedtatt i kommunestyret 29.04.03 D I S T R I K T E T S M I L J Ø B E D R I F T FREVAR KF Distriktets miljøbedrift FREVAR KF - Fredrikstad vann, avløp- og renovasjonsforetak Postboks 143, 162 Fredrikstad Habornveien 61, 163 Gml. Fredrikstad Tlf.: 69 35 73 www.frevar.no Årsberetning

Detaljer

Årsrapport 2014. 40 år med interkommunalt samarbeid

Årsrapport 2014. 40 år med interkommunalt samarbeid Årsrapport 2014 40 år med interkommunalt samarbeid 2 Forsidebildene: Det var populært med ÅPEN DAG hos Reno-Vest. Strandrydde-dugnaden i Vesterålen ble en suksess! Informasjonsstanden vår ble godt besøkt

Detaljer

Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Handlingsprogram med økonomiplan 2012 2015

Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Handlingsprogram med økonomiplan 2012 2015 Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF Handlingsprogram med økonomiplan 2012 2015 Daglig leders forslag av 14.04.2011 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Daglig leders vurdering... 3 SWOT 2012 2015... 4 Driftsbudsjettets

Detaljer

Forord. Vi håper veilederen vil være til hjelp for kommunen i arbeidet med fastsettelse av avfallsgebyret. Miljødirektoratet Oslo,

Forord. Vi håper veilederen vil være til hjelp for kommunen i arbeidet med fastsettelse av avfallsgebyret. Miljødirektoratet Oslo, Forord Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften om fastsettelse av avfallsgebyr trer i kraft fra 1. januar 2015. Kapittelet utdyper kravene til finansiering av kommunal håndtering av husholdningsavfall etter

Detaljer

Søknad om sluttfinansiering til Vestvatn alpinanlegg

Søknad om sluttfinansiering til Vestvatn alpinanlegg Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.04.2015 11691/2015 2015/1009 202 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/48 Formannskapet 22.04.2015 Bystyret 07.05.2015 Søknad om sluttfinansiering til

Detaljer

Årsrapport 2010. K v a l i t e t K u n n s k a p T i l l i t. Vi setter grønne spor for fremtiden

Årsrapport 2010. K v a l i t e t K u n n s k a p T i l l i t. Vi setter grønne spor for fremtiden Årsrapport 2010 K v a l i t e t K u n n s k a p T i l l i t Vi setter grønne spor for fremtiden 2 Innhold Direktøren 3 Styret 4 Samfunnsansvar 5 Mangfoldige FREVAR 7 Energigjenvinning 9 Avfallshåndtering

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Generalforsamling i Tolia borettslag 14. mai 20 14 DAGSORDEN Sak 1. Sak 2. Konstituering Styrets årsberetning

Detaljer

Årsrapport for FIAS 2013

Årsrapport for FIAS 2013 Årsrapport for FIAS 2013 Innhold Daglig leder har ordet 3 Visjon og verdier 5 Historikk og organisasjon 6 Kommunene og området 7 Hilsen fra styreleder 8 Styret 9 Miljø og kvalitet 10 Kommunal renovasjon

Detaljer

INNHOLD LINDUM ÅRSRAPPORT 2011. Lindum AS. Årsrapport 2011

INNHOLD LINDUM ÅRSRAPPORT 2011. Lindum AS. Årsrapport 2011 ÅRSRAPPORT 2011 2 LINDUM ÅRSRAPPORT 2011 i INNHOLD Lindum AS Årsrapport 2011 Lerpeveien 155, 3036 Drammen Tlf.: +47 32 21 09 00 Faks: +47 32 21 09 15 post@lindum.no www.lindum.no PRODUKSJON Godt Sagt kommunikasjon

Detaljer

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap Forord Årsrapporteringen fra SØIR for 2002 presenteres i to deler. Del 1 er selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller.

Detaljer

IVAR Vann Avløp 2 Ivar Årsrapport 2011

IVAR Vann Avløp 2 Ivar Årsrapport 2011 2011 Årsrapport IVAR Vann Avløp 2 Ivar Årsrapport 2011 innhold 03 IVARs organisasjon 04 Direktøren har ordet 06 Aktuelle saker i 2011 08 Ny råvannskilde og utvidet vannbehandling 11 Det nyttige avløpet

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.03.2012 41/12 Bystyret 22.03.2012 46/12

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.03.2012 41/12 Bystyret 22.03.2012 46/12 Saksnr.: 2012/4952 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 29766/2012 Klassering: 223 Saksbehandler: Egil Olsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.03.2012 41/12 Bystyret 22.03.2012 46/12 Fredrikstad

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2002 FOR BORETTSLAGET ROSENLI. I. BELIGGENHET OG VIRKSOMHET Borettslaget Rosenli ligger i Stavanger kommune og virksomheten består i å leie ut boliger til andelseierne. Det bekreftes at

Detaljer

Innhold. Lindum AS Årsrapport 2012

Innhold. Lindum AS Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 LINDUM ÅRSRAPPORT 2012 Innledning FoU og forretningsområdene Styrets beretning Årsberetning og noter Datterselskaper FOTO: HEIDI MARTINUSSEN Det nye biogassanlegget ble satt i drift i 2012.

Detaljer

Årsrapport 2014. Innovative løsninger for miljøets beste

Årsrapport 2014. Innovative løsninger for miljøets beste Årsrapport 2014 Innovative løsninger for miljøets beste 2 Innhold Direktøren 3 Avfallshåndteringen 4 Vannverket 6 Energigjenvinning 8 Renseanleggene 10 Biogassanlegget 12 Forretningsområder 13 Åpne FREVAR

Detaljer

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Økonomi Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 06.09.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2011 Ikke trykt vedlegg:

Detaljer