Internkontrollmanual for. AS Kjølberggata 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Internkontrollmanual for. AS Kjølberggata 1"

Transkript

1 Side 1 Dato Internkontrollmanual for Rev. Dato Beskrivelse Utarb. Godkjent Utgitt for godkjennelse av styret KF/ Styret Revidert utgitt for godkjennelse av styret KF/ Styret

2 Side 2 Dato Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon Generelt Regelverk Mål for selskapets HMS arbeid Organisasjon Oppdatering Distribuering Liste over beboere Brannsikkerhet Brannsikkerhet i hver leilighet Elsikkerhet i hver leilighet Elsikkerhet El.anlegg Varmtvannsanlegg Vaskemaskiner og tørketromler Røykvarsling og brannslukningsanlegg i fellesområder Pipeløp Rømningsveier Branninstruks Brannvernrunde Dugnad Vann og avløp Stenging av kraner Periodisk vedlikehold Akutte hendelser Forebyggende tiltak Sikringstiltak mot snø og is Inspeksjon og rydding av snø Sikringstiltak mot is og snø fra tak... 11

3 Side 3 Dato Strøsand for fortau Rydding av snø fra rømningsveier Renhold Vedlikeholdsoppgaver for vaktmester Arbeidsinstruks for vaktmester Arbeid i høyden Arbeid på elektrisk anlegg Påvirkning på miljøet Sikringstiltak mot innbrudd/tyveri Risikokartlegging... 15

4 Side 4 Dato INTRODUKSJON 1.1 GENERELT AS Kjølberggaten 1 er et aksjeselskap med 70 leiligheter og holder til på Nedre Kampen. Det er styrets ansvar at selskapet har en systematisk oppfølging av helse, miljø og sikkerhet for alle aktiviteter som hører inn under vår virksomhet. Dette dokumentet ivaretar dette ansvaret. Oppfølging av dette HMS arbeidet gjelder: Ansatte Beboere Mulige tredjeperson som oppholder seg i og ved bygningen og selskapets virksomhet. 1.2 REGELVERK Følgende regelverk er identifisert som relevant regelverk. Samtlige finnes på Internkontrollforskriften. Arbeidsmiljøloven. Politivedtekt for Oslo. Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn. Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr. 1.3 MÅL FOR SELSKAPETS HMS ARBEID AS Kjølberggaten 1 skal systematisk arbeide for å unngå og forebygge skader på mennesker, utstyr og miljø. Alle risiki for skadelige påvirkninger skal elimineres eller minimeres, og personskader ikke forekomme.

5 Side 5 Dato ORGANISASJON Styret har det formelle ansvaret for at selskapets virksomhet er ihht. gjeldene regelverk. Daglig leder er ansvarlig for at den daglige driften tilfredsstiller de krav som finnes, samt å gi tilbakemeldinger til styret på nye eller endrede krav fra offentlige myndigheter. Daglig leder skal legge tilrette for at utøvende part har tilstrekkelig ressurser for at selskapet virksomhet drives forsvarlig og tilfredsstillende. er utøvende part i organisasjonen når det gjelder HMS arbeid. 1.5 OPPDATERING Etter hver generalforsamling skal det nye styret gjøre seg kjent med innholdet i dette dokumentet. I desember måned skal styret få innspill fra daglig leder og vaktmester fra egne erfaringer og evt. nytt regelverk, samt oppdatere dokumentet. Det er styrets ansvar å påse at dette dokumentet oppdateres. 1.6 DISTRIBUERING Alle eiere mottar et velkomstbrev fra styret når vedkommende kjøper leilighet i bygården. I dette kan viktig informasjon ang. helse, miljø og sikkerhet formidles. Dersom forbedringer i dette dokumentet angår beboerne direkte, skal dette formidles direkte gjennom skriftlig informasjon. Internkontrollmanualen (hoveddokumentet) skal være tilgjengelig på selskapets nettsider

6 Side 6 Dato LISTE OVER BEBOERE Hvem som til enhver tid eier eller leier en leilighet i AS Kjølberggaten 1 skal registreres hos forretningsfører. Disse forholdene er regulert i selskapets vedtekter. 2. BRANNSIKKERHET Bygningsmassen er oppført i 1930-årene og har (antagelig) etasjeskillere i tre, stubbloft, mellom leilighetene. Mellom kjeller og leilighet i 1. etg. er det betongskiller. Oppgangene er oppført i betong. Bygningsmassen består av 5 bebodde etasjer, i tillegg til loft og kjeller. Det er styrets oppgave å påse at brannsikkerheten blir ivaretatt ihht. gjeldende regelverk. 2.1 BRANNSIKKERHET I HVER LEILIGHET Hver leilighet skal ha følgende brannvernutstyr for å oppdage og om mulig slukke en begynnende brann: Røykvarsler Brannslukningsapparat Styret har ansvaret for at det er minimumsutrustning av brannvernutstyr i hver leilighet. AS Kjølberggaten 1 kjøper inn røykvarslere og brannslukningsapparater til hver boenhet. En kartlegging skal utføres minimum hvert 5. år, og ble første gang gjennomført februar 2010, med påfølgende oppfølging av røykvarslere desember I etterkant er det inngått en serviceavtale med selskapet Trygg og Sikker AS for kartlegging, tilsyn og vedlikehold av brannslukningsapparater og røykvarslere i alle boenheter. Dette slik at et minimumsnivå på brannsikkerhet ivaretas. Neste inspeksjon er april 2013, og da skal resten av røykvarslerne byttes ut ihht Oversikt over røykvarslere, se vedlagt egen Excel-fil. Kontaktinformasjon: Trygg og Sikker AS Kontor: Strandvegen 3 C, Rælingen Post: Postboks 454, 2001 Lillestrøm Tlf.: Web: Kontaktperson: Tord Sjursen Elsikkerhet i hver leilighet Noen sikkerhetsregler for hver beboer (hentet fra NELFO sin hjemmeside ): Sjekk regelmessig at batteriene på de lovpåbudte røykvarslerne er i orden. Slå av kokeplater etter bruk! Anskaff eventuelt komfyr med tidsbryter.

7 Side 7 Dato Slå av TV-apparater og PC-er og trekk ut støpselet på elektriske apparater med termostatstyring når de ikke er i bruk. Bruk ikke løse lamper og frittstående varmeovner i barnerom eller i rom hvor det er dyr. Tørk aldri tøy på elektriske ovner, og unngå at gardiner, håndklær e. l. henger over eller for nær veggovner. Ved skifte av støpsler e.l. skal du ikke lodde ledningsendene før du skrur dem inn. Loddetinnet er plastisk og vil med tiden gi dårlig kontakt med fare for lokal oppvarming. Kast gammelt elektrisk utstyr som kan være brannfarlig. Hvis støpsler eller brytere o.l. blir unormalt varme, tyder det på overbelastning eller at det er dårlig kontakt. Tilkall eventuelt en autorisert elektroinstallatør. Bruk aldri sterkere pærer enn det lampen er beregnet for. Brunsvidde lampeskjermer er et faresignal! Trenger du sterkere lys, kan du eventuelt benytte sparepærer som har en brøkdel av varmeutviklingen. Hvis du ikke har nok stikkontakter, må du få en registrert elektroinstallatør til å montere flere. Dobbelt- og multikontakter med løse ledninger representerer en risiko. Prøv ikke selv å endre på det faste opplegget. Dette må gjøres av en registrert installatør. 2.2 ELSIKKERHET I GÅRDEN Mange branner skyldes feil i det elektriske anlegget og det er derfor svært viktig at vårt anlegg er i korrekt stand. Det er gjennomført en sjekk av hele det elektriske anlegget i bygården (inkl. hver leilighet) sist gang i AS Kjølberggaten 1 skal etterstrebe å gjennomføre el-sjekken hvert 5. år El.anlegg Hovedsaklig har fellesområdene i bygården følgende forbrukere av strøm: Varmtvannsanlegg. Vaskemaskiner og tørketromler. Belysning. Varmekabel i takrenne. Det finnes ingen oppvarming i fellesområdene (loft, oppgang og loft) Varmtvannsanlegg Selskapet har felles varmtvannsanlegg. Anlegget ble installert i Service på varmtvannsanlegget utføres av Tore Orvei AS som AS Kjølberggaten 1 har en løpende serviceavtale med. skal tilkalle servicetekniker fra dette selskapet når noe unormalt oppstår. Kontaktinformasjon: Tore Orvei AS Kontor: Ryensvingen 15, 0680 Oslo

8 Side 8 Dato Tlf.: Web: E-post: Kontaktperson: Tore Orvei Hver leilighet har en måler som måler varmtvannsforbruket. Dette gir grunnlag for hvor mye hver aksjonær skal betale i årlig avregning (utføres i januar hvert år). Målerne fjernavleses. Dersom feil oppstår (fysiske feil på måleren, tukling, feilmåling) registreres dette automatisk. Selskapet Inergi AS utfører disse registreringene og rapporterer til forretningsfører. Kontaktinformasjon: Inergi AS Kontor: Gjerdrumsv 16, 0484 Oslo Tlf.: Kontaktperson: Hanne Helgar-Carlsen Vaskemaskiner og tørketromler Selskapet skal ha sikre maskiner som er beregnet for storhusholdning. Service på maskinene bestilles gjennom Miele og deres serviceteknikere. Kontaktinformasjon: Miele AS Servicetelefon: Web: I bygården er to vaskerom, i kjelleren i oppgang B og oppgang F. Her finnes to vaskemaskiner og en tørketrommel. Bruksanvisning av disse maskinene er hengt opp i vaskerommene. 2.3 RØYKVARSLING OG BRANNSLUKNINGSANLEGG I FELLESOMRÅDER I alle fellesområder er det røykvarslere. Dette gjelder: Trappeoppganger. Kjellerrom. Loft. har ansvaret for vedlikehold av disse. Røykvarslene skal testes hvert år, samt batteri byttes etter endt garantert levetid. Brannslukningsapparat er montert oppe i hver oppgang. Dette i tillegg til et apparat nede i hver kjeller. har ansvaret for vedlikehold av disse.

9 Side 9 Dato PIPELØP Det er 20 pipeløp i bygården. Det er varierende hvor mange som har installert vedovn/peis/parafinovn og som benytter disse. Pipeløpene feies ca. hvert fjerde år eller etter behov. To ganger årlig tømmes pipene for sot. Videre kan pipene inspiseres innvendig for å sikre at de er i god nok stand. Vangene på teglsteinspiper skal ikke dekkes til, dvs. pipene skal være uten tapet eller bygget inn. Dette for at de skal være tilgjengelige for inspeksjon/tilsyn. 2.5 RØMNINGSVEIER Hver leilighet har følgende rømningsveier: Rømningsvei ned egen oppgang. Rømningsvei over loft og ned neste trappeoppgang. Brannbalkong på bakgårdsfasaden for rømning til naboleilighet. Brannstige ved brannbalkong. Brannvesenets stigebiler rekker opp til 5.etg. fra gatesiden. I tillegg er det tilgang inn i bakgården for bil gjennom port i nordre ende av bakgården. Samlingspunkt etter en evakuering av Kjølberggaten 1 er krysset Kjølberggata Åkerbergveien, på plassen foran fengselsmuren. 2.6 BRANNINSTRUKS I samtlige oppganger skal det på oppslagstavlen finnes instruks/plan over: Rømningsveier. Identifisering av røykvarsler. Identifisering av brannslokningsutstyr. Samlingsplass i tilfelle brann. 2.7 BRANNVERNRUNDE Hvert år gjennomføres brannvernrunde av vaktmester og ved behov styrets leder. Sjekkpunkter på denne runden er alt av brannvernutstyr som er i bygården. Dette er følgende: Frie rømningsveier. Brannstiger. Røykvarslere. Brannsikre dører mot kjeller og loft. I tillegg utfører vaktmester ukentlig tilsyn med kjeller og loft. 2.8 DUGNAD Hvert år i mai (før 17. mai) gjennomføres en ryddedugnad i bygården. Styret bestiller da inn container som fylles med skrot fra loft og kjeller. Dugnaden organiseres av vaktmester.

10 Side 10 Dato VANN OG AVLØP Noen sikkerhetsregler for hver beboer: 3.1 STENGING AV KRANER Steng alltid innvendig hovedstoppekran når du reiser bort. Sørg for at innvendig og utvendig hovedstoppekran er tydelig merket! Steng alltid kran til oppvaskmaskin og vaskemaskin etter bruk. Steng aldri radiatorer eller annen varme mtp. frostskader, kun ved lekkasjer. Husk å stenge utekraner hver høst 3.2 PERIODISK VEDLIKEHOLD Etterstram vannlåser i kjøkkenbenk og eventuelt servanter hvert kvartal. Rens vannlåsene og sluk hvert kvartal for avleiringer hår og lignende. Rens siler/perlator i utløpstuten på alle kraner ved behov (Dvs. vanntrykk/vannmengde merkes mindre enn tidligere). Partikler i vannet vil ofte løsne, og legge seg her når vannet har vært stengt og blir satt på igjen. Utfør visuell inspeksjon av alle VVS installasjoner mtp. drypplekkasjer og lignende, 1 gang per år. Utstyr. Se og følg instrukser medfølgende levert utstyr. Påse at produktinformasjon er overlevert sammen med utstyret. Vær klar over at det kan være begrensninger ifm. vaskemidler med mer når det gjelder rengjøring av f.eks dusjkabinetter. Forsikringsselskap legger periodisk vedlikehold av vann og avløp til grunn for sin avskrivningstakt på 5% per år. Uten vedlikehold kan avskrivningen bli større. 3.3 AKUTTE HENDELSER Ved vannlekkasje, steng umiddelbart hovedstoppekran. Kontroller årlig at denne stenger vannet. Ta umiddelbart kontakt med vaktmester. Ved tette avløp anbefaler vi flytende avløpsåpner eller mekanisk rensing (staking). Kontakt rørlegger hvis dette ikke løser problemet. Steng hvis mulig vannkilde til tett avløp og avslutt vannforbruk inntil avløpet er åpent igjen. 3.4 FOREBYGGENDE TILTAK Montering av lekkasjevarslere reduserer faren for vannskader, og kan redusere forsikringspremien.

11 Side 11 Dato Det er et krav at alle beboere vet hvor innvendig- og eventuelt utvendig hovedstoppekran er og at disse fungerer. Kraner/ventiler bør testes minimum en gang i året. 4. SIKRINGSTILTAK MOT SNØ OG IS Bygården har et relativt skrått tak, og det er derfor fare for at snø og is kan falle/skli/blåse ned der folk ferdes. Videre skal snø fjernes samt glatte fortau sikres. 4.1 INSPEKSJON OG RYDDING AV SNØ gjør daglige inspeksjoner ved snøfall og skal etter behov gjøre tiltak for å forhindre skader. Dersom inspeksjon av tak er påkrevd skal personell med tilpasset utstyr og nødvendig kompetanse benyttes. AS Kjølberggaten 1 inngikk avtale med rasfare.no om rydding av snø fra taket ved rasfare. Dette er en treårig avtale der vaktmester ringer selskapet etter behov og rasfare skilt settes opp. Detaljer rundt denne avtalen innehar vaktmester. Kontaktinformasjon: Rasfare.no Telefon: E-post: Web: Rasfaretelefonen.no Telefon: E-post: Web: Kontaktperson: Frode O. Smith 4.2 SIKRINGSTILTAK MOT IS OG SNØ FRA TAK Bygården har montert snøfanger på taket, ca 100cm fra kanten. Dette gjelder både siden mot gaten og mot bakgården. Høsten 2010 ble ytterligere en snøfanger montert ytterst på gesimsen på gatefasaden for å hindre at is og snø raser ned på fortauet under. Videre er det montert varmekabler i horisontal takrenne ut mot gaten for å forhindre dannelse av istapper. Ved fare for at snø kan rase ned skal vaktmester sette opp anvisere, samt påkalle rydding av tak med påkrevd tilpasset utstyr og nødvendig kompetanse, ref Dette gjelder både mot gaten og mot bakgården. Spesielt har det en tendens til å danne seg skavler og is over hovedinngangen inn mot bakgården. Dette er et av inspeksjonspunktene for vaktmester.

12 Side 12 Dato STRØSAND FOR FORTAU Når det er isete/glatt fortau er det selskapets ansvar å strø fortauet. Dette utføres av vaktmester etter behov. 4.4 RYDDING AV SNØ FRA RØMNINGSVEIER Følgende skal ryddes for snø: Alle utganger og vei ut til hovedport. Område for å sikre søppeltømming. 5. RENHOLD Selskapet har engasjert et rengjøringsfirma for renhold i alle bygårdens oppganger. Oslo Renhold & Vedlikeholdsservice AS er engasjert fra

13 Side 13 Dato VEDLIKEHOLDSOPPGAVER FOR VAKTMESTER Selskapet har en vaktmester ansatt i halv stilling og skal vedlikeholde og inspisere bygningsmassen og dets fellesområder. Noen av arbeidsoppgavene til vaktmester kan medføre fare dersom ikke hensiktsmessige sikkerhetstiltak er på plass, se kap Feil! Fant ikke referansekilden.. Dersom vaktmester føler usikkerhet ved å utføre oppdraget har vedkommende plikt å stoppe arbeidet og evt. tilkalle personell med spesialkompetanse. 6.1 ARBEIDSINSTRUKS FOR VAKTMESTER I tillegg til identifiserte oppgaver i kapittel 9, har vaktmester har egen arbeidsavtale. 6.2 ARBEID I HØYDEN Bygården har noen installasjoner i høyden og på tak som krever ettersyn og av og til vedlikehold. Dette gjelder blant annet: Gjennomføringer i taket som luftekanaler, piper, vindusbeslag. Takstein/Takrenner. Når slike oppgaver må utføres skal spesial personell tilkalles. Taket skal inspiseres minimum en gang hvert år etter at vintersesongen er over for vedlikehold, fjerning av blader etc. i takrenner, retting/festing av taksteiner. Selskapet har ingen fast avtale med et serviceselskap, men har benyttet tidligere City Taktekking til oppgavene. 6.3 ARBEID PÅ ELEKTRISK ANLEGG skal kun utføre arbeidsoppgaver på det elektriske anlegget som han er kvalifisert til å utføre. Følgende arbeidsoppgaver kan vaktmester utføre: Skifte dekselet for koplingsbokser, brytere og stikkontakter, men ikke den veggfaste delen. Montere og skifte varmeovner dersom de har bevegelig ledning og støpsel. Kople til eller skifte topolede støpsler i bevegelig ledning til og med 25 ampere, med og uten jording. Kople til eller skifte topolede skjøtekontakter og apparatkontakter til og med 16 ampere med og uten jording. Kople til og reparere lampetter, bordlamper etc. med bevegelig ledning, og også brytere på ledningen. Kople til og skifte lamper som henger i takkrok e.l., tilkoplet med støpsel/stikkontakt, kronklemme eller "sukkerbit", dersom ikke lampene er å betrakte som en del av den faste installasjonen. Det må være strekkavlastning på selve ledningen, slik at kontaktene ikke belastes fysisk.

14 Side 14 Dato Skifte andre lysarmaturer i tørre rom med isolerende gulvdekke. Andre arbeider på det elektriske anlegget skal utføres av faglært elektriker. 7. PÅVIRKNING PÅ MILJØET Det ligger i virksomhetens natur at selskapet har ingen eller minimal innvirkning på miljøet. Selskapet er tilknyttet det kommunale avløpssystemet. Selskapet er tilknyttet kommunal renovasjon, og har egne søppelbokser for papp/papir. Hvert år i mai gjennomfører selskapet en dugnad der etterlatenskaper fra utflyttede beboere, samt selskapets større kasserte enheter kastes i containere som bestilles for anledningen. Elektroavfall leveres separat til mottak. Det oppbevares noe maling i våre lokaler for kontinuerlig nødvendig vedlikehold. Dette oppbevares innelåst på vaktmester bod. Ved utførelse av slikt arbeid skal foreskrevet verneutstyr benyttes. Ved rehabiliteringer av bygården skal det vurderes energibesparende tiltak. Videre er det muligheter for å montere vedovn/pelletsovn/parafinovn i hver leilighet. 8. SIKRINGSTILTAK MOT INNBRUDD/TYVERI Bygården kan få ubudne gjester. Følgende tiltakt er gjort for å minimere faren for innbrudd: Smekklås på alle inngangsdører til fellesområder. Smekklås på lofts og kjellerdører. Hengelås på port til nabotomt. Alltid opplyste oppganger.

15 Side 15 Dato RISIKOKARTLEGGING Type oppgave Lovverk Intervall (min.) Ansvarlig Kommentar Brann Sjekk av elektrisk anlegg Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr Etterstrebe kontroll hvert 5. år (el-sjekken) Daglig ettersyn. Sjekk av røykvarslere Årlig Sjekk av brannslanger/ brannslokkingsapparater Sjekk/rengjøring av piper Tømming av pipeluker Brann- og eksplosjons vernloven Årlig Hvert 4. år (feiing) To ganger pr. år (høst/vår) Kontroll skal utføres av fagperson. Sjekkliste kan etterspørres hos strømleverandør eller lokalt eltilsyn Gir rabatt på forsikring. Kommunen/brannvesenet varsler ved behov for grundigere kontroller. Rydding av rømningsveier Årlig Felles (under dugnad) Kontinuerlig ansvar som også den enkelte beboer må ta Brannvernrunde Årlig /styreleder Vann og avløp Rør i fellesområder Kontinuerlig (brannvesen ved behov) I tillegg holder vaktmester kontinuerlig tilsyn med bygården. Vannlekkasjer Kontinuerlig holder daglig tilsyn med bygården. Vannslanger/kran ute Før hver vinter

16 Side 16 Dato Annet Ventilasjonsanlegg, avtrekk, sjakter Hvert 5. år Skifting av klessnorer på loft Hvert 5. år Vaskemaskin/ Tørketrommel Gressklipper Oljing av vaskemaskin/tørketrommel Lov om tilsyn med elektriske anlegg og utstyr Etter behov. Slutten av hver sesong Årlig Fagkyndig personell. Kontinuerlig vedlikehold/rengjøring av vaktmester. Serviceavtale kan kjøpes av Miele ved nye maskiner Uteareal / fasade Stopp tagging? Kontinuerlig + styre (og beboere) Plen Etter behov (styret i ferie) Kompost Griller (tømming og rengjøring) Etter behov, minst årlig Slutten av hver sesong Paviljong ryddes Årlig Vårdugnad Snømåking Etter behov Vinduer i fellesområder tetting, maling o.l. Sjekke for takras, istapper o.l. Hagemøbler; vask, oljing, reparasjon Etter behov Etter behov (primært februar-mars) Ved sesongstart / vårdugnad Varsling til Stopp Tagging, som fjerner innen 48 timer På omgang i styret i sommerferie Inngått avtale med rasfare.no om snørydding. Ytterdører 1-2 ganger årlig Rengjøres med klut. Montering (høst) og demontering (vår) av Ca. november

17 Side 17 Dato kjellerlem Sylindere og dørpumper i dører; smøres og reguleres Rydde søppel på uteområder/fortau Ca. april Etter behov Etter behov Søppeldunkene rengjøres 2-3 ganger pr år. Varmekabler i takrenne Årlig Slår på og av ved vintersesongen. Renhold Loft, kjeller inkl. vaskekjeller, vaskemaskin, tørketrommel Månedlig Vasking/spyling/ støvsuging.

Sjekk internkontrollen i borettslag, sameier og vel

Sjekk internkontrollen i borettslag, sameier og vel Sjekk internkontrollen i borettslag, sameier og vel Internkontroll i borettslag, sameier og vel betyr: Å verne om liv, helse og materielle verdier Å skape et godt miljø for de som bor i området 2 Innledning

Detaljer

HMS-H Å N D B O K. (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag. Ajourført pr 1. mai 2008

HMS-H Å N D B O K. (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag. Ajourført pr 1. mai 2008 HMS-H Å N D B O K (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag Ajourført pr 1. mai 2008 HMS-ansvarlig: Arne O. Hagtvedt (tilpasset/generell utgave) TIRILLTOPPEN BORETTSLAG

Detaljer

Sameiet Drammensveien 52 C D Beboermappe. HMS Helse Miljø Sikkerhet

Sameiet Drammensveien 52 C D Beboermappe. HMS Helse Miljø Sikkerhet Sameiet Drammensveien 52 C D Beboermappe HMS Helse Miljø Sikkerhet V1 Oppdatert per 4. mars 2012 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Internkontroll... 3 2 Nyttige telefonnummer og e-post adresser... 4 2.1 Diverse

Detaljer

HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37)

HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37) HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37) Side 2 av 13 Til beboere i Seljeveien 35 og 37 Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) i boligselskapet. Vi i seljeveien

Detaljer

Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet

Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet HMS-arbeid i boligselskaper betyr: Å verne om liv, helse og materielle verdier Å skape et godt og trygt miljø Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet - Brannen

Detaljer

Til andelseiere/beboere i 5628 Sjølystpromenaden Boligsameie (A5)

Til andelseiere/beboere i 5628 Sjølystpromenaden Boligsameie (A5) Til andelseiere/beboere i 5628 Sjølystpromenaden Boligsameie (A5) Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) i boligselskapet. I Sjølystpromenaden Boligsameie (A5) ønsker vi å skape et trivelig

Detaljer

LEDER. Om Moss Boligbyggelag

LEDER. Om Moss Boligbyggelag LEDER For oss i Moss Boligbyggelag handler alt om én sak KUNDEPLEIE. Det innebærer at alt vårt arbeid går ut på å levere best mulig kvalitet på våre tjenester til borettslagene og sameiene, og til deg

Detaljer

TRYGG OG SIKKER BOLIG

TRYGG OG SIKKER BOLIG TRYGG OG SIKKER BOLIG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK FOR STAVANGER BOLIGBYGGELAG Rehabilitering Ombygging Tilbygg www.lokomotiv.no - Foto: Sigbjørn Sigbjørnsen hensyn Siden midten av 80-tallet har vi bevisst bygget

Detaljer

Styrets innstilling til saker som skal behandles på ordinær generalforsamling i Stig Borettslag 5. april 2002:

Styrets innstilling til saker som skal behandles på ordinær generalforsamling i Stig Borettslag 5. april 2002: Styrets innstilling til saker som skal behandles på ordinær generalforsamling i Stig Borettslag 5. april 2002: Sak 1: Konstituering Innstilling til de respektive poster blir lagt fram på generalforsamlingen.

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået

Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået 1 Sameiet Lørenplatået Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Organisasjonsplan og Styringsdokument for Kvam Terrasse borettslag ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG

Organisasjonsplan og Styringsdokument for Kvam Terrasse borettslag ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Historikk... 4 Borettslagets formål... 4 Borettslagets Organisasjon... 4 Generalforsamlingen...

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 1 ORDINÆR GENERALFORSAMLING AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 26. APRIL 2012 I ST. HALLVARD KIRKE KL. 18.00 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Revisjonsberetning Innkomne forslag Valg AS TØYENPARKEN

Detaljer

NYTTIG INFORMASJON TIL NYINNFLYTTEDE BEBOERE OG TIL DE SOM ALLEREDE BOR HER

NYTTIG INFORMASJON TIL NYINNFLYTTEDE BEBOERE OG TIL DE SOM ALLEREDE BOR HER 1 NYTTIG INFORMASJON TIL NYINNFLYTTEDE BEBOERE OG TIL DE SOM ALLEREDE BOR HER Vi er glade for å ønske nye beboere velkommen i Lersolveien borettslag. Vi er et borettslag som består av 5 blokker med 12

Detaljer

Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim. Dalatunet 8. telefon 72 59 22 00. post@ringvegen.no. www.ringvegen.no

Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim. Dalatunet 8. telefon 72 59 22 00. post@ringvegen.no. www.ringvegen.no Borettslagets postadresse: Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim Borettslagets besøksadresse: Dalatunet 8 Kontor telefon 72 59 22 00 E-post: post@ringvegen.no Hjemmeside: www.ringvegen.no

Detaljer

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 www.skogtunbrl.no TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 1. DESEMBER: SKIFT BATTERI I RØYKVARSLER OG VEND PÅ BRANNSLUKKER PRAKTISK INFORMASJON Styret Styrets mobil:

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 1 Borettslaget Maridalsveien 64 Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Brannvern i kirkebygg

Brannvern i kirkebygg Brannvern i kirkebygg 2 Illustrasjoner copyright: Forsidebilder og side 37: Scanpix Sidene 8, 17, 18, 19 og 34: KA Sidene 10, 11, 13, 15, 16, 20, 26, 28, 30, 32: Norsk brannvernforening Forord Brannvern

Detaljer

BRUKERVEILEDNING BOLIG/HYBEL KLP EIENDOM AS

BRUKERVEILEDNING BOLIG/HYBEL KLP EIENDOM AS BRUKERVEILEDNING BOLIG/HYBEL KLP EIENDOM AS Heretter for oppdatering av denne Brukerveiledning se vår hjemmeside; www.trondheim.klpeiendom.no Innholdsfortegnelse Side 1. Kort om KLP Eiendom og KLP Eiendom

Detaljer

for 1. utg. mars 2009

for 1. utg. mars 2009 1 for 1. utg. mars 2009 2 Bo-guide Når vi i Ringvegen Borettslag nå har laget en ny bo-guide, så er dette for å gjøre et forsøk på å samle viktig informasjon om borettslaget. Informasjon om formelle regler,

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR HAUGERUD BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR HAUGERUD BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR HAUGERUD BORETTSLAG Husordensreglene er vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 16.2.71 med senere endringer vedtatt på generalforsamling 30.5.71, 12.5.76, 12.5.77, 12.5.87, 27.5.93,

Detaljer

Nå kan du bestille nye informasjonsbrosjyrer om elsikkerhet med din egen logo!

Nå kan du bestille nye informasjonsbrosjyrer om elsikkerhet med din egen logo! Nå kan du bestille nye informasjonsbrosjyrer om elsikkerhet med din egen logo! har bearbeidet tidligere informasjonsbrosjyrer og tilbyr disse nå i en ny utgave. Vi har gjort jobben for deg! Brosjyren kan

Detaljer

Loggboka min bolig. Del 2 Bruk av boligen. Sikkerhet i hjemmet. Forebygging av hjemmeulykker. Egne notater

Loggboka min bolig. Del 2 Bruk av boligen. Sikkerhet i hjemmet. Forebygging av hjemmeulykker. Egne notater Sikkerhet i hjemmet Forebygging av hjemmeulykker Vi starter med 10 gode råd for å bedre den alminnelige sikkerheten i hjemmet ditt. Du kan øke sikkerheten ved å: 1. Bedre belysningen 2. Feste løse tepper

Detaljer

Håndbok I Helse - Miljø - Sikkerhet. For

Håndbok I Helse - Miljø - Sikkerhet. For Håndbok I Helse - Miljø - Sikkerhet For 16.03.2009 Innhold 1. Bedriften.. 1 1.1 Mål.. 1 1.2 Delmål 1 1.3 Fakta om bedriften. 2 1.4 Opplæring 2 2. Generelle rutiner.. 4 2.1 Håndtering av feil og mangler.

Detaljer

Til andelseierne i Haugerud Borettslag

Til andelseierne i Haugerud Borettslag 1 Haugerud Borettslag Til andelseierne i Haugerud Borettslag Velkommen til generalforsamling 26.mai 2015. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Ofte stilte spørsmål om våtromsrehabilitering Tøyenparken 2013

Ofte stilte spørsmål om våtromsrehabilitering Tøyenparken 2013 1 Ofte stilte spørsmål om våtromsrehabilitering Tøyenparken 2013 Innhold Bakgrunn for våtromsrehabilitering i Tøyenparken boligselskap 1.1. Bygningenes alder og teknisk levetid for rør samt økende antall

Detaljer

OREBAKKEN BORETTSLAG. Personer og utvalg (skilleark)

OREBAKKEN BORETTSLAG. Personer og utvalg (skilleark) Kapittel 1 Personer og utvalg (skilleark) Personer med verv pr. 01.06.2005 Styret Miriam Rygh Andersen Rune Fjørtoft Jan Røsegg Eyvind Røst Merete Hammari Haddal Varamedlemmer til styret Jon Magne Nielsen

Detaljer

Brannsikker bygård. -prioritering av sikringstiltak-

Brannsikker bygård. -prioritering av sikringstiltak- Brannsikker bygård -prioritering av sikringstiltak- Prosjektgruppa Brannsikker bygård Oslo brann- og redningsetat 2002 Brannsjefens ord Det har vært mange dramatiske branner i de gamle bygårdene opp gjennom

Detaljer

Hei! Det er igjen tid for årsmøte i Boligsameiet Frydendal Søndre, som avholdes 18. april kl. 19.00 på Klubbhuset på Føyka.

Hei! Det er igjen tid for årsmøte i Boligsameiet Frydendal Søndre, som avholdes 18. april kl. 19.00 på Klubbhuset på Føyka. Hei! Det er igjen tid for årsmøte i Boligsameiet Frydendal Søndre, som avholdes 18. april kl. 19.00 på Klubbhuset på Føyka. Styret jobber for at Frydendal Søndre skal være et godt og trygt sted å bo for

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 15 18. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 19 26

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 15 18. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 19 26 TVERRBAKKEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 24. MAI 2012 SIDE 1 4 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2011 SIDE 5 12 REVISJONSBERETNING SIDE 13 14 ÅRSREGNSKAP FOR 2011 MED NOTER

Detaljer

FAQ frequently asked questions eller OSS ofte spurte spørsmål

FAQ frequently asked questions eller OSS ofte spurte spørsmål FAQ frequently asked questions eller OSS ofte spurte spørsmål Ajourført siste gang 1.6.2012 Hvordan kommer jeg i kontakt med styret? Helst på mail til: solhaugen@styrerommet.net eller eventuelt legg/send

Detaljer