Internkontrollmanual for. AS Kjølberggata 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Internkontrollmanual for. AS Kjølberggata 1"

Transkript

1 Side 1 Dato Internkontrollmanual for Rev. Dato Beskrivelse Utarb. Godkjent Utgitt for godkjennelse av styret KF/ Styret Revidert utgitt for godkjennelse av styret KF/ Styret

2 Side 2 Dato Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon Generelt Regelverk Mål for selskapets HMS arbeid Organisasjon Oppdatering Distribuering Liste over beboere Brannsikkerhet Brannsikkerhet i hver leilighet Elsikkerhet i hver leilighet Elsikkerhet El.anlegg Varmtvannsanlegg Vaskemaskiner og tørketromler Røykvarsling og brannslukningsanlegg i fellesområder Pipeløp Rømningsveier Branninstruks Brannvernrunde Dugnad Vann og avløp Stenging av kraner Periodisk vedlikehold Akutte hendelser Forebyggende tiltak Sikringstiltak mot snø og is Inspeksjon og rydding av snø Sikringstiltak mot is og snø fra tak... 11

3 Side 3 Dato Strøsand for fortau Rydding av snø fra rømningsveier Renhold Vedlikeholdsoppgaver for vaktmester Arbeidsinstruks for vaktmester Arbeid i høyden Arbeid på elektrisk anlegg Påvirkning på miljøet Sikringstiltak mot innbrudd/tyveri Risikokartlegging... 15

4 Side 4 Dato INTRODUKSJON 1.1 GENERELT AS Kjølberggaten 1 er et aksjeselskap med 70 leiligheter og holder til på Nedre Kampen. Det er styrets ansvar at selskapet har en systematisk oppfølging av helse, miljø og sikkerhet for alle aktiviteter som hører inn under vår virksomhet. Dette dokumentet ivaretar dette ansvaret. Oppfølging av dette HMS arbeidet gjelder: Ansatte Beboere Mulige tredjeperson som oppholder seg i og ved bygningen og selskapets virksomhet. 1.2 REGELVERK Følgende regelverk er identifisert som relevant regelverk. Samtlige finnes på Internkontrollforskriften. Arbeidsmiljøloven. Politivedtekt for Oslo. Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn. Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr. 1.3 MÅL FOR SELSKAPETS HMS ARBEID AS Kjølberggaten 1 skal systematisk arbeide for å unngå og forebygge skader på mennesker, utstyr og miljø. Alle risiki for skadelige påvirkninger skal elimineres eller minimeres, og personskader ikke forekomme.

5 Side 5 Dato ORGANISASJON Styret har det formelle ansvaret for at selskapets virksomhet er ihht. gjeldene regelverk. Daglig leder er ansvarlig for at den daglige driften tilfredsstiller de krav som finnes, samt å gi tilbakemeldinger til styret på nye eller endrede krav fra offentlige myndigheter. Daglig leder skal legge tilrette for at utøvende part har tilstrekkelig ressurser for at selskapet virksomhet drives forsvarlig og tilfredsstillende. er utøvende part i organisasjonen når det gjelder HMS arbeid. 1.5 OPPDATERING Etter hver generalforsamling skal det nye styret gjøre seg kjent med innholdet i dette dokumentet. I desember måned skal styret få innspill fra daglig leder og vaktmester fra egne erfaringer og evt. nytt regelverk, samt oppdatere dokumentet. Det er styrets ansvar å påse at dette dokumentet oppdateres. 1.6 DISTRIBUERING Alle eiere mottar et velkomstbrev fra styret når vedkommende kjøper leilighet i bygården. I dette kan viktig informasjon ang. helse, miljø og sikkerhet formidles. Dersom forbedringer i dette dokumentet angår beboerne direkte, skal dette formidles direkte gjennom skriftlig informasjon. Internkontrollmanualen (hoveddokumentet) skal være tilgjengelig på selskapets nettsider

6 Side 6 Dato LISTE OVER BEBOERE Hvem som til enhver tid eier eller leier en leilighet i AS Kjølberggaten 1 skal registreres hos forretningsfører. Disse forholdene er regulert i selskapets vedtekter. 2. BRANNSIKKERHET Bygningsmassen er oppført i 1930-årene og har (antagelig) etasjeskillere i tre, stubbloft, mellom leilighetene. Mellom kjeller og leilighet i 1. etg. er det betongskiller. Oppgangene er oppført i betong. Bygningsmassen består av 5 bebodde etasjer, i tillegg til loft og kjeller. Det er styrets oppgave å påse at brannsikkerheten blir ivaretatt ihht. gjeldende regelverk. 2.1 BRANNSIKKERHET I HVER LEILIGHET Hver leilighet skal ha følgende brannvernutstyr for å oppdage og om mulig slukke en begynnende brann: Røykvarsler Brannslukningsapparat Styret har ansvaret for at det er minimumsutrustning av brannvernutstyr i hver leilighet. AS Kjølberggaten 1 kjøper inn røykvarslere og brannslukningsapparater til hver boenhet. En kartlegging skal utføres minimum hvert 5. år, og ble første gang gjennomført februar 2010, med påfølgende oppfølging av røykvarslere desember I etterkant er det inngått en serviceavtale med selskapet Trygg og Sikker AS for kartlegging, tilsyn og vedlikehold av brannslukningsapparater og røykvarslere i alle boenheter. Dette slik at et minimumsnivå på brannsikkerhet ivaretas. Neste inspeksjon er april 2013, og da skal resten av røykvarslerne byttes ut ihht Oversikt over røykvarslere, se vedlagt egen Excel-fil. Kontaktinformasjon: Trygg og Sikker AS Kontor: Strandvegen 3 C, Rælingen Post: Postboks 454, 2001 Lillestrøm Tlf.: Web: Kontaktperson: Tord Sjursen Elsikkerhet i hver leilighet Noen sikkerhetsregler for hver beboer (hentet fra NELFO sin hjemmeside ): Sjekk regelmessig at batteriene på de lovpåbudte røykvarslerne er i orden. Slå av kokeplater etter bruk! Anskaff eventuelt komfyr med tidsbryter.

7 Side 7 Dato Slå av TV-apparater og PC-er og trekk ut støpselet på elektriske apparater med termostatstyring når de ikke er i bruk. Bruk ikke løse lamper og frittstående varmeovner i barnerom eller i rom hvor det er dyr. Tørk aldri tøy på elektriske ovner, og unngå at gardiner, håndklær e. l. henger over eller for nær veggovner. Ved skifte av støpsler e.l. skal du ikke lodde ledningsendene før du skrur dem inn. Loddetinnet er plastisk og vil med tiden gi dårlig kontakt med fare for lokal oppvarming. Kast gammelt elektrisk utstyr som kan være brannfarlig. Hvis støpsler eller brytere o.l. blir unormalt varme, tyder det på overbelastning eller at det er dårlig kontakt. Tilkall eventuelt en autorisert elektroinstallatør. Bruk aldri sterkere pærer enn det lampen er beregnet for. Brunsvidde lampeskjermer er et faresignal! Trenger du sterkere lys, kan du eventuelt benytte sparepærer som har en brøkdel av varmeutviklingen. Hvis du ikke har nok stikkontakter, må du få en registrert elektroinstallatør til å montere flere. Dobbelt- og multikontakter med løse ledninger representerer en risiko. Prøv ikke selv å endre på det faste opplegget. Dette må gjøres av en registrert installatør. 2.2 ELSIKKERHET I GÅRDEN Mange branner skyldes feil i det elektriske anlegget og det er derfor svært viktig at vårt anlegg er i korrekt stand. Det er gjennomført en sjekk av hele det elektriske anlegget i bygården (inkl. hver leilighet) sist gang i AS Kjølberggaten 1 skal etterstrebe å gjennomføre el-sjekken hvert 5. år El.anlegg Hovedsaklig har fellesområdene i bygården følgende forbrukere av strøm: Varmtvannsanlegg. Vaskemaskiner og tørketromler. Belysning. Varmekabel i takrenne. Det finnes ingen oppvarming i fellesområdene (loft, oppgang og loft) Varmtvannsanlegg Selskapet har felles varmtvannsanlegg. Anlegget ble installert i Service på varmtvannsanlegget utføres av Tore Orvei AS som AS Kjølberggaten 1 har en løpende serviceavtale med. skal tilkalle servicetekniker fra dette selskapet når noe unormalt oppstår. Kontaktinformasjon: Tore Orvei AS Kontor: Ryensvingen 15, 0680 Oslo

8 Side 8 Dato Tlf.: Web: E-post: Kontaktperson: Tore Orvei Hver leilighet har en måler som måler varmtvannsforbruket. Dette gir grunnlag for hvor mye hver aksjonær skal betale i årlig avregning (utføres i januar hvert år). Målerne fjernavleses. Dersom feil oppstår (fysiske feil på måleren, tukling, feilmåling) registreres dette automatisk. Selskapet Inergi AS utfører disse registreringene og rapporterer til forretningsfører. Kontaktinformasjon: Inergi AS Kontor: Gjerdrumsv 16, 0484 Oslo Tlf.: Kontaktperson: Hanne Helgar-Carlsen Vaskemaskiner og tørketromler Selskapet skal ha sikre maskiner som er beregnet for storhusholdning. Service på maskinene bestilles gjennom Miele og deres serviceteknikere. Kontaktinformasjon: Miele AS Servicetelefon: Web: I bygården er to vaskerom, i kjelleren i oppgang B og oppgang F. Her finnes to vaskemaskiner og en tørketrommel. Bruksanvisning av disse maskinene er hengt opp i vaskerommene. 2.3 RØYKVARSLING OG BRANNSLUKNINGSANLEGG I FELLESOMRÅDER I alle fellesområder er det røykvarslere. Dette gjelder: Trappeoppganger. Kjellerrom. Loft. har ansvaret for vedlikehold av disse. Røykvarslene skal testes hvert år, samt batteri byttes etter endt garantert levetid. Brannslukningsapparat er montert oppe i hver oppgang. Dette i tillegg til et apparat nede i hver kjeller. har ansvaret for vedlikehold av disse.

9 Side 9 Dato PIPELØP Det er 20 pipeløp i bygården. Det er varierende hvor mange som har installert vedovn/peis/parafinovn og som benytter disse. Pipeløpene feies ca. hvert fjerde år eller etter behov. To ganger årlig tømmes pipene for sot. Videre kan pipene inspiseres innvendig for å sikre at de er i god nok stand. Vangene på teglsteinspiper skal ikke dekkes til, dvs. pipene skal være uten tapet eller bygget inn. Dette for at de skal være tilgjengelige for inspeksjon/tilsyn. 2.5 RØMNINGSVEIER Hver leilighet har følgende rømningsveier: Rømningsvei ned egen oppgang. Rømningsvei over loft og ned neste trappeoppgang. Brannbalkong på bakgårdsfasaden for rømning til naboleilighet. Brannstige ved brannbalkong. Brannvesenets stigebiler rekker opp til 5.etg. fra gatesiden. I tillegg er det tilgang inn i bakgården for bil gjennom port i nordre ende av bakgården. Samlingspunkt etter en evakuering av Kjølberggaten 1 er krysset Kjølberggata Åkerbergveien, på plassen foran fengselsmuren. 2.6 BRANNINSTRUKS I samtlige oppganger skal det på oppslagstavlen finnes instruks/plan over: Rømningsveier. Identifisering av røykvarsler. Identifisering av brannslokningsutstyr. Samlingsplass i tilfelle brann. 2.7 BRANNVERNRUNDE Hvert år gjennomføres brannvernrunde av vaktmester og ved behov styrets leder. Sjekkpunkter på denne runden er alt av brannvernutstyr som er i bygården. Dette er følgende: Frie rømningsveier. Brannstiger. Røykvarslere. Brannsikre dører mot kjeller og loft. I tillegg utfører vaktmester ukentlig tilsyn med kjeller og loft. 2.8 DUGNAD Hvert år i mai (før 17. mai) gjennomføres en ryddedugnad i bygården. Styret bestiller da inn container som fylles med skrot fra loft og kjeller. Dugnaden organiseres av vaktmester.

10 Side 10 Dato VANN OG AVLØP Noen sikkerhetsregler for hver beboer: 3.1 STENGING AV KRANER Steng alltid innvendig hovedstoppekran når du reiser bort. Sørg for at innvendig og utvendig hovedstoppekran er tydelig merket! Steng alltid kran til oppvaskmaskin og vaskemaskin etter bruk. Steng aldri radiatorer eller annen varme mtp. frostskader, kun ved lekkasjer. Husk å stenge utekraner hver høst 3.2 PERIODISK VEDLIKEHOLD Etterstram vannlåser i kjøkkenbenk og eventuelt servanter hvert kvartal. Rens vannlåsene og sluk hvert kvartal for avleiringer hår og lignende. Rens siler/perlator i utløpstuten på alle kraner ved behov (Dvs. vanntrykk/vannmengde merkes mindre enn tidligere). Partikler i vannet vil ofte løsne, og legge seg her når vannet har vært stengt og blir satt på igjen. Utfør visuell inspeksjon av alle VVS installasjoner mtp. drypplekkasjer og lignende, 1 gang per år. Utstyr. Se og følg instrukser medfølgende levert utstyr. Påse at produktinformasjon er overlevert sammen med utstyret. Vær klar over at det kan være begrensninger ifm. vaskemidler med mer når det gjelder rengjøring av f.eks dusjkabinetter. Forsikringsselskap legger periodisk vedlikehold av vann og avløp til grunn for sin avskrivningstakt på 5% per år. Uten vedlikehold kan avskrivningen bli større. 3.3 AKUTTE HENDELSER Ved vannlekkasje, steng umiddelbart hovedstoppekran. Kontroller årlig at denne stenger vannet. Ta umiddelbart kontakt med vaktmester. Ved tette avløp anbefaler vi flytende avløpsåpner eller mekanisk rensing (staking). Kontakt rørlegger hvis dette ikke løser problemet. Steng hvis mulig vannkilde til tett avløp og avslutt vannforbruk inntil avløpet er åpent igjen. 3.4 FOREBYGGENDE TILTAK Montering av lekkasjevarslere reduserer faren for vannskader, og kan redusere forsikringspremien.

11 Side 11 Dato Det er et krav at alle beboere vet hvor innvendig- og eventuelt utvendig hovedstoppekran er og at disse fungerer. Kraner/ventiler bør testes minimum en gang i året. 4. SIKRINGSTILTAK MOT SNØ OG IS Bygården har et relativt skrått tak, og det er derfor fare for at snø og is kan falle/skli/blåse ned der folk ferdes. Videre skal snø fjernes samt glatte fortau sikres. 4.1 INSPEKSJON OG RYDDING AV SNØ gjør daglige inspeksjoner ved snøfall og skal etter behov gjøre tiltak for å forhindre skader. Dersom inspeksjon av tak er påkrevd skal personell med tilpasset utstyr og nødvendig kompetanse benyttes. AS Kjølberggaten 1 inngikk avtale med rasfare.no om rydding av snø fra taket ved rasfare. Dette er en treårig avtale der vaktmester ringer selskapet etter behov og rasfare skilt settes opp. Detaljer rundt denne avtalen innehar vaktmester. Kontaktinformasjon: Rasfare.no Telefon: E-post: Web: Rasfaretelefonen.no Telefon: E-post: Web: Kontaktperson: Frode O. Smith 4.2 SIKRINGSTILTAK MOT IS OG SNØ FRA TAK Bygården har montert snøfanger på taket, ca 100cm fra kanten. Dette gjelder både siden mot gaten og mot bakgården. Høsten 2010 ble ytterligere en snøfanger montert ytterst på gesimsen på gatefasaden for å hindre at is og snø raser ned på fortauet under. Videre er det montert varmekabler i horisontal takrenne ut mot gaten for å forhindre dannelse av istapper. Ved fare for at snø kan rase ned skal vaktmester sette opp anvisere, samt påkalle rydding av tak med påkrevd tilpasset utstyr og nødvendig kompetanse, ref Dette gjelder både mot gaten og mot bakgården. Spesielt har det en tendens til å danne seg skavler og is over hovedinngangen inn mot bakgården. Dette er et av inspeksjonspunktene for vaktmester.

12 Side 12 Dato STRØSAND FOR FORTAU Når det er isete/glatt fortau er det selskapets ansvar å strø fortauet. Dette utføres av vaktmester etter behov. 4.4 RYDDING AV SNØ FRA RØMNINGSVEIER Følgende skal ryddes for snø: Alle utganger og vei ut til hovedport. Område for å sikre søppeltømming. 5. RENHOLD Selskapet har engasjert et rengjøringsfirma for renhold i alle bygårdens oppganger. Oslo Renhold & Vedlikeholdsservice AS er engasjert fra

13 Side 13 Dato VEDLIKEHOLDSOPPGAVER FOR VAKTMESTER Selskapet har en vaktmester ansatt i halv stilling og skal vedlikeholde og inspisere bygningsmassen og dets fellesområder. Noen av arbeidsoppgavene til vaktmester kan medføre fare dersom ikke hensiktsmessige sikkerhetstiltak er på plass, se kap Feil! Fant ikke referansekilden.. Dersom vaktmester føler usikkerhet ved å utføre oppdraget har vedkommende plikt å stoppe arbeidet og evt. tilkalle personell med spesialkompetanse. 6.1 ARBEIDSINSTRUKS FOR VAKTMESTER I tillegg til identifiserte oppgaver i kapittel 9, har vaktmester har egen arbeidsavtale. 6.2 ARBEID I HØYDEN Bygården har noen installasjoner i høyden og på tak som krever ettersyn og av og til vedlikehold. Dette gjelder blant annet: Gjennomføringer i taket som luftekanaler, piper, vindusbeslag. Takstein/Takrenner. Når slike oppgaver må utføres skal spesial personell tilkalles. Taket skal inspiseres minimum en gang hvert år etter at vintersesongen er over for vedlikehold, fjerning av blader etc. i takrenner, retting/festing av taksteiner. Selskapet har ingen fast avtale med et serviceselskap, men har benyttet tidligere City Taktekking til oppgavene. 6.3 ARBEID PÅ ELEKTRISK ANLEGG skal kun utføre arbeidsoppgaver på det elektriske anlegget som han er kvalifisert til å utføre. Følgende arbeidsoppgaver kan vaktmester utføre: Skifte dekselet for koplingsbokser, brytere og stikkontakter, men ikke den veggfaste delen. Montere og skifte varmeovner dersom de har bevegelig ledning og støpsel. Kople til eller skifte topolede støpsler i bevegelig ledning til og med 25 ampere, med og uten jording. Kople til eller skifte topolede skjøtekontakter og apparatkontakter til og med 16 ampere med og uten jording. Kople til og reparere lampetter, bordlamper etc. med bevegelig ledning, og også brytere på ledningen. Kople til og skifte lamper som henger i takkrok e.l., tilkoplet med støpsel/stikkontakt, kronklemme eller "sukkerbit", dersom ikke lampene er å betrakte som en del av den faste installasjonen. Det må være strekkavlastning på selve ledningen, slik at kontaktene ikke belastes fysisk.

14 Side 14 Dato Skifte andre lysarmaturer i tørre rom med isolerende gulvdekke. Andre arbeider på det elektriske anlegget skal utføres av faglært elektriker. 7. PÅVIRKNING PÅ MILJØET Det ligger i virksomhetens natur at selskapet har ingen eller minimal innvirkning på miljøet. Selskapet er tilknyttet det kommunale avløpssystemet. Selskapet er tilknyttet kommunal renovasjon, og har egne søppelbokser for papp/papir. Hvert år i mai gjennomfører selskapet en dugnad der etterlatenskaper fra utflyttede beboere, samt selskapets større kasserte enheter kastes i containere som bestilles for anledningen. Elektroavfall leveres separat til mottak. Det oppbevares noe maling i våre lokaler for kontinuerlig nødvendig vedlikehold. Dette oppbevares innelåst på vaktmester bod. Ved utførelse av slikt arbeid skal foreskrevet verneutstyr benyttes. Ved rehabiliteringer av bygården skal det vurderes energibesparende tiltak. Videre er det muligheter for å montere vedovn/pelletsovn/parafinovn i hver leilighet. 8. SIKRINGSTILTAK MOT INNBRUDD/TYVERI Bygården kan få ubudne gjester. Følgende tiltakt er gjort for å minimere faren for innbrudd: Smekklås på alle inngangsdører til fellesområder. Smekklås på lofts og kjellerdører. Hengelås på port til nabotomt. Alltid opplyste oppganger.

15 Side 15 Dato RISIKOKARTLEGGING Type oppgave Lovverk Intervall (min.) Ansvarlig Kommentar Brann Sjekk av elektrisk anlegg Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr Etterstrebe kontroll hvert 5. år (el-sjekken) Daglig ettersyn. Sjekk av røykvarslere Årlig Sjekk av brannslanger/ brannslokkingsapparater Sjekk/rengjøring av piper Tømming av pipeluker Brann- og eksplosjons vernloven Årlig Hvert 4. år (feiing) To ganger pr. år (høst/vår) Kontroll skal utføres av fagperson. Sjekkliste kan etterspørres hos strømleverandør eller lokalt eltilsyn Gir rabatt på forsikring. Kommunen/brannvesenet varsler ved behov for grundigere kontroller. Rydding av rømningsveier Årlig Felles (under dugnad) Kontinuerlig ansvar som også den enkelte beboer må ta Brannvernrunde Årlig /styreleder Vann og avløp Rør i fellesområder Kontinuerlig (brannvesen ved behov) I tillegg holder vaktmester kontinuerlig tilsyn med bygården. Vannlekkasjer Kontinuerlig holder daglig tilsyn med bygården. Vannslanger/kran ute Før hver vinter

16 Side 16 Dato Annet Ventilasjonsanlegg, avtrekk, sjakter Hvert 5. år Skifting av klessnorer på loft Hvert 5. år Vaskemaskin/ Tørketrommel Gressklipper Oljing av vaskemaskin/tørketrommel Lov om tilsyn med elektriske anlegg og utstyr Etter behov. Slutten av hver sesong Årlig Fagkyndig personell. Kontinuerlig vedlikehold/rengjøring av vaktmester. Serviceavtale kan kjøpes av Miele ved nye maskiner Uteareal / fasade Stopp tagging? Kontinuerlig + styre (og beboere) Plen Etter behov (styret i ferie) Kompost Griller (tømming og rengjøring) Etter behov, minst årlig Slutten av hver sesong Paviljong ryddes Årlig Vårdugnad Snømåking Etter behov Vinduer i fellesområder tetting, maling o.l. Sjekke for takras, istapper o.l. Hagemøbler; vask, oljing, reparasjon Etter behov Etter behov (primært februar-mars) Ved sesongstart / vårdugnad Varsling til Stopp Tagging, som fjerner innen 48 timer På omgang i styret i sommerferie Inngått avtale med rasfare.no om snørydding. Ytterdører 1-2 ganger årlig Rengjøres med klut. Montering (høst) og demontering (vår) av Ca. november

17 Side 17 Dato kjellerlem Sylindere og dørpumper i dører; smøres og reguleres Rydde søppel på uteområder/fortau Ca. april Etter behov Etter behov Søppeldunkene rengjøres 2-3 ganger pr år. Varmekabler i takrenne Årlig Slår på og av ved vintersesongen. Renhold Loft, kjeller inkl. vaskekjeller, vaskemaskin, tørketrommel Månedlig Vasking/spyling/ støvsuging.

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere.

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. BRANNINSTRUKS FOR S59 63: 1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. 2. REDDE Evakuer bygningen. Barn og eldre/uføre hjelpes

Detaljer

HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37)

HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37) HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37) Side 2 av 13 Til beboere i Seljeveien 35 og 37 Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) i boligselskapet. Vi i seljeveien

Detaljer

Egenkontroll av sikkerhet

Egenkontroll av sikkerhet Egenkontroll av sikkerhet Innledning Den enkelte andelseier/beboer er ansvarlig for at boligen er i forsvarlig stand, og at den brukes og vedlikeholdes på en slik måte at det ikke oppstår fare for beboere

Detaljer

LIKOLLEN BORETTSLAG. HMS dokument. Helse Miljø - Sikkerhet

LIKOLLEN BORETTSLAG. HMS dokument. Helse Miljø - Sikkerhet LIKOLLEN BORETTSLAG HMS dokument Innholdsfortegnelse FORORD... 4 HMS ( HELSE MILJØ OG SIKKERHET)... 5 ANSVARLIG... 5 HVEM OMFATTES AV HMS... 5 VIKTIGE BEGREPER Å FORHOLDE SEG TIL... 5 PÅLEGG FRA OFFENTLIGE

Detaljer

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker.

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker. BRANNSIKKERHET 3 E Seksjonseiers ansvar Hver leilighet skal i henhold til 2-5 i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn ha minst én godkjent røykvarsler plassert slik at den høres tydelig på alle

Detaljer

VÅR ADRESSE: OSPELIA 9-11, 1481 HAGAN

VÅR ADRESSE: OSPELIA 9-11, 1481 HAGAN BRANNVERNPLAN SKILLEBEKKEN BORETTSLAG NØDTELEFON BRANNVESENET 110 VÅR ADRESSE: OSPELIA 9-11, 1481 HAGAN Gjør deg kjent med: Hvor brannmeldere og slukkeutstyr er, og hvordan dette brukes. Hvor utganger

Detaljer

KORREKT ADRESSE: BENTSEGATA 15-19 FELLES MØTEPLASS VED EVAKUERING: UTENFOR STERKSTRØM

KORREKT ADRESSE: BENTSEGATA 15-19 FELLES MØTEPLASS VED EVAKUERING: UTENFOR STERKSTRØM BRANNVERNPLAN BENTSEBAKKEN BORETTSLAG NØDNUMMER BRANNVESENET: 110 KORREKT ADRESSE: BENTSEGATA 15-19 FELLES MØTEPLASS VED EVAKUERING: UTENFOR STERKSTRØM Gjør deg kjent med: Hvor brannvarslere og slukkeutstyr

Detaljer

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne.

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne. HMS. HMS er en forkortelse for helse, miljø og sikkerhet. Kommunal- og Regionaldepartementet har nå avklart at borettslag, sameier og velforeninger er å anse som "virksomheter", og som sådan vil være omfattet

Detaljer

Din sikkerhet, ditt ansvar

Din sikkerhet, ditt ansvar Juni 2010 Din sikkerhet, ditt ansvar Bruk strøm riktig! Det lokale elektrisitetstilsyn arbeider for å redusere ulykker forårsaket av elektrisk strøm Norges vanligste brannårsak Hvert år brenner mellom

Detaljer

BRANNVERNPLAN LINJEBO BORETTSLAG NØONUMMER BRANNVESENET: 110

BRANNVERNPLAN LINJEBO BORETTSLAG NØONUMMER BRANNVESENET: 110 - 1 - BRANNVERNPLAN LINJEBO BORETTSLAG NØONUMMER BRANNVESENET: 110 KORREKT ADRESSE: Ringvegen 13-21 og Rådhusvegen 11-23 FELLES MØTEPLASS VED EVAKUERING: P-PLASS VED SLETVOLD MOT RINGVEGEN Gjør deg kjent

Detaljer

BRANNSIKKER BOLIG. Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann. Norsk

BRANNSIKKER BOLIG. Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann. Norsk BRANNSIKKER BOLIG Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann Norsk Boligbranner i Norge Hvert år omkommer rundt 60 mennesker i branner i Norge de fleste i sine egne hjem. Brannvesenet

Detaljer

er ditt hjem elsikkert?

er ditt hjem elsikkert? er ditt hjem elsikkert? I desember fikk ca. 25.000 husstander besøk av myndighetene som gjennomførte en landsomfattende kampanje hvor blant annet brosjyren vist til venstre ble utdelt. Var du en av de

Detaljer

B J E R K E D A L E N B O R E T T S L A G

B J E R K E D A L E N B O R E T T S L A G Mars 2010 B J E R K E D A L E N B O R E T T S L A G www.bjerkedalen.no RÅD OG VINK OM HÅNDTERING OG FOREBYGGING AV ULYKKER I HJEMMET NB. Det understrekes at innholdet i dette dokumentet på ingen måte er

Detaljer

HMS-rutinene. for. Solåsen 1 Boligsameie. Internkontroll. Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS)

HMS-rutinene. for. Solåsen 1 Boligsameie. Internkontroll. Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) HMS-rutinene for Solåsen 1 Boligsameie --- Internkontroll av Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) Desember 2007 Side 1 av 10 1. INTERNKONTROLL Internkontroll er systematiske tiltak som skal sikre at sameiet

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet (HMS), internkontrollsystemet i Vestre Hansmark borettslag

Helse, miljø og sikkerhet (HMS), internkontrollsystemet i Vestre Hansmark borettslag www.vhbrl.no Helse, miljø og sikkerhet (HMS), internkontrollsystemet i Vestre Hansmark borettslag Alle virksomheter, herunder alle boligselskap, er underlagt Forskrift om Internkontroll av 1.1.1997. Her

Detaljer

Trygg hyttekos. unngå brann på hytta

Trygg hyttekos. unngå brann på hytta Trygg hyttekos unngå brann på hytta Eksplosiv hyttevekst Antall hytter i Norge har økt dramatisk de siste årene. Hyttene blir større og bostandarden høyere. For mange er hytta blitt en ekstra bolig. Vi

Detaljer

Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS)

Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet () I Brannfjellveien Brl ønsker vi å skape et trivelig og sikkert bomiljø for alle beboere. Vi skal ta vare på boligselskapets bygninger og materiell,

Detaljer

Tangen V Borettslag Nesodden. Rundskriv 21. desember 2013

Tangen V Borettslag Nesodden. Rundskriv 21. desember 2013 Tangen V Borettslag Nesodden Rundskriv 21. desember 2013 Styret ønsker alle beboere en riktig God Jul og Godt Nyttår! Vi benytter anledningen til å informere om følgende: 1. Styrets sammensetning Etter

Detaljer

Kommunal bolig. - informasjon for leietakere

Kommunal bolig. - informasjon for leietakere Kommunal bolig - informasjon for leietakere Kjære beboer Som leietaker i en kommunal utleiebolig har du både rettigheter og plikter. Det viktigste er enkelt forklart i denne brosjyren. Det hender at boligen

Detaljer

HUSORDEN for DÆHLENENGEN BYGGESELSKAP A/S

HUSORDEN for DÆHLENENGEN BYGGESELSKAP A/S HUSORDEN for DÆHLENENGEN BYGGESELSKAP A/S RO OG ORDEN 1. Beboerne plikter å holde ro, orden og vise hensyn til andre beboere. Mellom kl. 23.00 og kl 07.00 skal det være ro. 2. Støyende arbeid eller bruk

Detaljer

Husordensregler Etterstad Øst Borettslag. vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013.

Husordensregler Etterstad Øst Borettslag. vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013. Husordensregler Etterstad Øst Borettslag vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013. HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Husordensreglene er vedtatt

Detaljer

Røykvarsleren. Slukkeutstyret. Elektriske ting. Sett et kryss i ruta når du er ferdig med å sjekke. Lykke til! Greit å vite for voksne

Røykvarsleren. Slukkeutstyret. Elektriske ting. Sett et kryss i ruta når du er ferdig med å sjekke. Lykke til! Greit å vite for voksne FLAMMBÆRT HJELPER TIL MED SIKKERHETEN! Kjære foresatte! Flammbært er brannvesenets gode hjelper. Bamsen skal hjelpe med å bedre brannsikkerheten i barnehagen, og bidra til at barna blir bevisste på og

Detaljer

Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger.

Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger. Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger. Internkontroll er et begrep som de fleste har hørt om. Det er sikkert mange som har spurt seg selv:

Detaljer

A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER

A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER Husordensreglene inneholder bestemmelser om bruk av boligen og fellesarealene, og skal bidra til å fremme orden, trivsel og sikkerhet i borettslaget. Det er i

Detaljer

Hva kan du gjøre for at boligselskapet skal bli et tryggere og bedre sted å bo?

Hva kan du gjøre for at boligselskapet skal bli et tryggere og bedre sted å bo? Informasjon om internkontrollarbeidet på Rundvannet I Rundvannet borettslag ønsker vi å skape et trivelig og sikkert arbeids- og bomiljø for alle ansatte og beboere. Vi skal ta vare på boligselskapets

Detaljer

hjemme Brann- og redningsetaten

hjemme Brann- og redningsetaten trygg hjemme Brann- og redningsetaten Nødnumre 110 112 113 1412 Nødnummer for hørselshemmede sjekkliste Jeg sjekker hvem jeg åpner for Jeg har røykvarslere som fungerer Jeg har slokkeutstyr som fungerer

Detaljer

Stillingsbeskrivelse for vaktmester. Fjellhushaugen Boligselskap A/S har ansatt Mike Saeger som deltidsvaktmester fra 1/4 2008.

Stillingsbeskrivelse for vaktmester. Fjellhushaugen Boligselskap A/S har ansatt Mike Saeger som deltidsvaktmester fra 1/4 2008. Stillingsbeskrivelse for vaktmester Fjellhushaugen Boligselskap A/S har ansatt Mike Saeger som deltidsvaktmester fra 1/4 2008. Vaktmesteren er ansatt på følgende betingelser: 1. ANSETTELSE Til stillingen

Detaljer

BRANNSIKKERHET I BOLIG

BRANNSIKKERHET I BOLIG BRANNSIKKERHET I BOLIG Foto: Ørjan Deisz, Bergens Tidende Feieren fører tilsyn med ildsted, røykrør, skorstein, røykvarslere, slokkemateriell, rømningsveier og oppbevaring av brannfarlig vare med mer.

Detaljer

Til andelseiere/beboere i 5628 Sjølystpromenaden Boligsameie (A5)

Til andelseiere/beboere i 5628 Sjølystpromenaden Boligsameie (A5) Til andelseiere/beboere i 5628 Sjølystpromenaden Boligsameie (A5) Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) i boligselskapet. I Sjølystpromenaden Boligsameie (A5) ønsker vi å skape et trivelig

Detaljer

Årlig gjennomgang av HMS-arbeidet

Årlig gjennomgang av HMS-arbeidet Rapport Årlig gjennomgang av HMS-arbeidet Hensikt Man er i følge lovverket pliktig til minimum en gang pr år å ha en gjennomgang av HMS-arbeidet. Se 5 pkt. 8 i forskrift om systematisk helse-, miljø- og

Detaljer

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag!

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Dette skrivet er til deg som er nyinnflyttet i Enga borettslag. Skrivet tar for seg mange av de spørsmålene som dukker opp den første tiden en bor på et

Detaljer

ELSIKKERHETS- SJEKKEN

ELSIKKERHETS- SJEKKEN - DEN STORE - ELSIKKERHETS- SJEKKEN - Hvor trygt er det hjemme hos deg? - Elsikkerhetsbrosjyre for barne- og ungdomsskolen fra EB EB.NO - TLF. 03101 side 2 ELSIKKERHET Har du tenkt over hva som i verste

Detaljer

KRAV TIL INNFLYTT FØRSTE DAG I LEIEFORHOLDET

KRAV TIL INNFLYTT FØRSTE DAG I LEIEFORHOLDET KRAV TIL INNFLYTT FØRSTE DAG I LEIEFORHOLDET Boligen overlates i slik den stand den er ved overtakelse jfr. Husleieloven 2-5. Leietaker og megler skal gå igjennom boligen ved overtakelsen og fylle ut overtakelsesprotokoll,

Detaljer

FOKUS PÅ BRANNER PÅ KONGSVINGER

FOKUS PÅ BRANNER PÅ KONGSVINGER KONGSVINGER BBL 6 DESEMBER 2007 Temakveld med KOBBL Nina Radeid Egil Leikåsen Kirsti Klamo FOKUS PÅ BRANNER PÅ KONGSVINGER www.nbbl.no Agenda for kvelden Fakta om branner på Kongsvinger Brannvesenets erfaringer

Detaljer

Personsikkerhet Anleggsikkerhet. Ansvar: Eier/bruker

Personsikkerhet Anleggsikkerhet. Ansvar: Eier/bruker Personsikkerhet Anleggsikkerhet Ansvar: Eier/bruker Boligeiers ansvar Skal sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold Er ansvarlig for at anlegget til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene

Detaljer

OBS! Brannsikring i gården du bor i OBS!

OBS! Brannsikring i gården du bor i OBS! Nye beboere OBS! Brannsikring i gården du bor i OBS! Forord Det har vært mange dramatiske branner i Oslos gamle bygårder opp gjennom årene. Det skjer ofte natt til lørdag eller natt til søndag. Brannen

Detaljer

Årlig gjennomgang av HMS-arbeidet

Årlig gjennomgang av HMS-arbeidet Rapport Årlig gjennomgang av HMS-arbeidet Hensikt Man er i følge lovverket pliktig til minimum en gang pr år å ha en gjennomgang av HMS-arbeidet. Se 5 pkt. 8 i forskrift om systematisk helse-, miljø- og

Detaljer

Generell brukerveiledning elektriske anlegg - bolig. Dato: Mai 2014 Side 1 av 9 Web-versjon Copyright (C) HOEL ELEKTRO AS

Generell brukerveiledning elektriske anlegg - bolig. Dato: Mai 2014 Side 1 av 9 Web-versjon Copyright (C) HOEL ELEKTRO AS Dato: Mai 2014 Side 1 av 9 Web-versjon Copyright (C) HOEL ELEKTRO AS Innholdsfortegnelse Firmainformasjon HOEL ELEKTRO AS Generell brukerveiledning elektriske anlegg - bolig FIRMAINFORMASJON HOEL ELEKTRO

Detaljer

Nå kan du bestille nye informasjonsbrosjyrer om elsikkerhet med din egen logo!

Nå kan du bestille nye informasjonsbrosjyrer om elsikkerhet med din egen logo! Nå kan du bestille nye informasjonsbrosjyrer om elsikkerhet med din egen logo! har bearbeidet tidligere informasjonsbrosjyrer og tilbyr disse nå i en ny utgave. Vi har gjort jobben for deg! Brosjyren kan

Detaljer

Innhold Vedlegg sider Oversikt vedlegg A 1 Alarminstruks - Heisalarm B1 1 Hjelp Nødtelefoner Oppslag + P - Hjelp Telefonliste / God å ha?

Innhold Vedlegg sider Oversikt vedlegg A 1 Alarminstruks - Heisalarm B1 1 Hjelp Nødtelefoner Oppslag + P - Hjelp Telefonliste / God å ha? A Innhold Vedlegg sider Oversikt vedlegg A 1 Alarminstruks - Heisalarm B1 1 Hjelp Nødtelefoner Oppslag + P - Hjelp Telefonliste / God å ha? Bestilles - Kontakt med Leder og Vaktmester B2 1 Instruks for

Detaljer

UTFLYTT SISTE DAG I LEIEFORHOLDET

UTFLYTT SISTE DAG I LEIEFORHOLDET UTFLYTT SISTE DAG I LEIEFORHOLDET Når det nærmer seg dato for utflytt vil vår utleieavdeling kontakte leietaker for å avtale tidspunkt for tilbakelevering av boligen. Bolig må ved utflytt være ryddet og

Detaljer

nyttig informasjon til alle leietakere: BOREGLER VED LEIE

nyttig informasjon til alle leietakere: BOREGLER VED LEIE nyttig informasjon til alle leietakere: BOREGLER VED LEIE um_brosjyre_boogleveregler_180x180_04.indd 2 04/07/16 11:16 INNBOFORSIKRING, MALING, RENGJØRING, HULL/OPPHENG & BENKEPLATER 1. INNBOFORSIKRING

Detaljer

HUSORDEN for DÆHLENENGEN BYGGESELSKAP A/S

HUSORDEN for DÆHLENENGEN BYGGESELSKAP A/S HUSORDEN for DÆHLENENGEN BYGGESELSKAP A/S RO OG ORDEN 1. Beboerne plikter å holde ro, orden og vise hensyn til andre beboere. Mellom kl. 23.00 og kl 07.00 skal det være ro. 2. Støyende arbeid eller bruk

Detaljer

DANVIK BORETTSLAG KONTROLL 2013

DANVIK BORETTSLAG KONTROLL 2013 DANVIK BORETTSLAG KONTROLL 2013 Rapport skrevet dato: 05.09.2013 Kontaktperson kunde: Lars Hjelmås Ansvarlig utførende: Mikael Floberg Adresse: 1.strøm Terasse 60 Kompetansenummer: L Postnummer og sted

Detaljer

Året med Vaktmester Andersen

Året med Vaktmester Andersen Året med Vaktmester Andersen Vaktmester Andersen er totalleverandør av eiendomstjenester. Hver uke utfører vi vaktmestertjenester i boligsameier, borettslag og næringsbygg over hele Oslo. Vi har dyktige

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Vedtatt på ordinær generalforsamling 25.05.1994. Endret på ordinær generalforsamling 14.05.2008. HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Borettslaget Etterstad

Detaljer

VIKTIG Å HUSKE OM HUSORDENSREGLER

VIKTIG Å HUSKE OM HUSORDENSREGLER VIKTIG Å HUSKE OM HUSORDENSREGLER Ved inngåelse av leieavtale skal det alltid utleveres husordensregler som er vedlagt i permen til leietaker. Samtlige leietakere og personer leietaker gir adgang til boligen

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE

HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE 1. INNLEDNING 1.1. For at beboerne skal sikres ro og orden, er enhver sameier og beboer ansvarlig for at bestemmelsene i denne husorden overholdes. 1.2. Hovedregelen er

Detaljer

BRANN. Innhold. Brann

BRANN. Innhold. Brann BRANN Innhold Boligbranner i Norge / brannårsaker Krav om slokkeutstyr Rømningsveier Opptreden ved brann Tips angående bruk av åpen ild Bruk av elektriske apparater Elektriske anlegg Riktig vedfyring Dokumenter

Detaljer

VELKOMMEN TIL TORP BORETTSLAG

VELKOMMEN TIL TORP BORETTSLAG VELKOMMEN TIL TORP BORETTSLAG Innholdsfortegnelse Orientering til Borettshaverne i Torp Borettslag Side 2 Nyttig å vite! Side 3 Husordensregler for Torp Borettslag Side 4 Parkeringsplan for Torp Borettslag

Detaljer

Husordensregler for Sameiet Seilduksgata 6, 0553 Oslo

Husordensregler for Sameiet Seilduksgata 6, 0553 Oslo Husordensregler for Sameiet Seilduksgata 6, 0553 Oslo 1 Formål Formålet med husordensreglene er å legge grunnlag for et godt bomiljø i sameiet, noe som er alles ansvar, enten man eier eller leier i Seilduksgata

Detaljer

Bruksanvisning til ditt nye baderom

Bruksanvisning til ditt nye baderom Bruksanvisning til ditt nye baderom Denne informasjonen skal følge leiligheten også ved eventuelle salg Rensing av gulvsluk Hovedsluk bør renses 4 ganger i året, men bør ses i sammenheng med hvor mange

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29 HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29 Vedtatt i ordinært sameiermøte den 22.03.2007 Endret i sameiermøte 22.04.2010 Endret i sameiermøte 20.03.2012 Generelt Disse husordensregler er en veiledning

Detaljer

BRANNDOKUMENTASJON FOR ANDELSEIERE OG BEBOERE

BRANNDOKUMENTASJON FOR ANDELSEIERE OG BEBOERE BORETTSLAGET TORSHOV KVARTAL VI BRANNDOKUMENTASJON FOR ANDELSEIERE OG BEBOERE 29.05.2011 947837893 INNLEDNING HEFTE FOR ANDELSEIERE OG BEBOERE Styret i er ansvarlig for brannvernet ved eiendommen. Ihht.

Detaljer

Årlig gjennomgang av HMS-arbeidet

Årlig gjennomgang av HMS-arbeidet Rapport Årlig gjennomgang av HMS-arbeidet Hensikt Man er i følge lovverket pliktig til minimum en gang pr år å ha en gjennomgang av HMS-arbeidet. Se 5 pkt. 8 i forskrift om systematisk helse-, miljø- og

Detaljer

Forslag til endring av husordensreglene må sendes skriftlig til Styret. Endringer vedtas av Generalforsamlingen med alminnelig flertall.

Forslag til endring av husordensreglene må sendes skriftlig til Styret. Endringer vedtas av Generalforsamlingen med alminnelig flertall. H U S O R D E N S R E G L E R F O R J E R P E S K O G E N B O R E T T S L A G MED ENDRINGER AV 30.5.1995, 14.05.2003 og 31.03.2009. INNLEDNING. Jerpeskogen borettslag er et andelslag tilsluttet OBOS. Borettslaget

Detaljer

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag!

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Dette skrivet er til deg som er nyinnflyttet i Enga borettslag. Skrivet tar for seg mange av de spørsmålene som dukker opp den første tiden en bor på et

Detaljer

BRANNVESENET INFORMERER: TRYGG LEIE!

BRANNVESENET INFORMERER: TRYGG LEIE! BRANNVESENET INFORMERER: TRYGG LEIE! Om brannsikkerhet i utleieboliger, hybler og bofellesskap Hvem har ansvar når boliger og hybler leies ut? Mangel på studentboliger og anstrengt økonomi i studietiden

Detaljer

Instruks for Klostergata 35

Instruks for Klostergata 35 Instruks for Klostergata 35 Vedtatt av Finansstyret ved Studentersamfundet i Trondhjem i februar 2007. Endringer kan kun gjøres av Finansstyret. Denne instruksen inneholder retningslinjer for beboere,

Detaljer

HMS-PLAN. for Hollendergården borettslag

HMS-PLAN. for Hollendergården borettslag HMS-PLAN for Hollendergården borettslag Utarbeidet av Styret vår 2013 Innholdsfortegnelse Forord...3 BEREDSKAPSLISTE FOR...5 BORETTSLAGET HOLLENDERGÅRDEN...5 A. ARBEIDSRUTINER...6 B. INFORMASJON...6 C.

Detaljer

BADET. Under slukristen sitter det en vannlås. Hensikten med denne er å forhindre tilbakeslag av lukt fra avløpsledningen.

BADET. Under slukristen sitter det en vannlås. Hensikten med denne er å forhindre tilbakeslag av lukt fra avløpsledningen. Til eier av leiligheten Dette lille heftet er kun ment som et lite supplement til den håndboka som dere fikk ved overtagelsen av leiligheten. Vi ønsker her å gi tips om noen av de viktigste vedlikeholdsoppgavene

Detaljer

Post Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Sum totalt Spesifikasjoner til prisoverslaget:

Post Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Sum totalt Spesifikasjoner til prisoverslaget: Drammen Eiendom KF Ombygging / Rehabilitering - Erik Olsens gate 7 Vedlegg 2 Tilbudsunderlag Post Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Sum totalt Spesifikasjoner til prisoverslaget: 02. Bygningsmessige

Detaljer

Vedlikeholds- og finansieringsplan. Solvang Park AS

Vedlikeholds- og finansieringsplan. Solvang Park AS Vedlikeholds- og finansieringsplan Solvang Park AS 05.01.2017 Agenda Oversikt vedlikeholdsplanen Piperenovering Brannverntiltak Avløp og drenering Fasade og trapperom Finansieringsløsning Viktige lenker

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

De aller viktigste brannvernrådene! LES MER PÅ WWW.NRBR.NO

De aller viktigste brannvernrådene! LES MER PÅ WWW.NRBR.NO De aller viktigste brannvernrådene! LES MER PÅ WWW.NRBR.NO Røykvarslere Det er påbudt med fungerende røykvarslere som kan høres på alle soverom med lukket dør. Røykvarsleren skal befinne seg i taket og

Detaljer

Internkontroll i borettslag og sameier

Internkontroll i borettslag og sameier Oslo kommune Brann- og redningsetaten Brannforebyggende avdeling Internkontroll i borettslag og sameier - Enkelt og lønnsomt Å INNFØRE OG UTØVE INTERNKONTROLL ER MYE ENKLERE ENN DU TROR! TRYGGHET OG SIKKERHET

Detaljer

INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG

INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG Post Benevnelse Fungerer ja/nei Merknader 1.01. Står brannsentral i normal drift? 1.02. Har det vært noen hendelser, som er ført opp i logg boken siden forrige kontroll?

Detaljer

Karmøy brann- og redningsvesen kommer for å utføre tilsyn og feiing. Karmøy kommune Karmøy brann- og redningsvesen

Karmøy brann- og redningsvesen kommer for å utføre tilsyn og feiing. Karmøy kommune Karmøy brann- og redningsvesen Karmøy kommune Karmøy brann- og redningsvesen (tilsynsvarsel eller feievarsel - se baksiden av brosjyren) Karmøy brann- og redningsvesen kommer for å utføre tilsyn og feiing Tilsynet gjennomføres i henhold

Detaljer

ELEKTRISK ELEKTRISK. Stikkordregister. Andelseiers ansvarsområde. 24 Sikringsskap... 26 Ledningsnett... 27 Stikkontakter/brytere

ELEKTRISK ELEKTRISK. Stikkordregister. Andelseiers ansvarsområde. 24 Sikringsskap... 26 Ledningsnett... 27 Stikkontakter/brytere 22 ELEKTRISK ELEKTRISK Stikkordregister Tenk hvor mange liv og hvor store verdier som kunne vært spart om det er blitt foretatt nødvendig ettersyn og regelmessig vedlikehold av el-anlegget... I Norge omkommer

Detaljer

FOLKVANG BOLIGSELSKAP AS RETNINGSLINJER VED BYGNINGSMESSIGE SKADER OG ENDRINGER

FOLKVANG BOLIGSELSKAP AS RETNINGSLINJER VED BYGNINGSMESSIGE SKADER OG ENDRINGER FOLKVANG BOLIGSELSKAP AS RETNINGSLINJER VED BYGNINGSMESSIGE SKADER OG ENDRINGER ENQVIST EIENDOMSDRIFT AS Folkvang Boligselskap AS Brettevillesgt 17 0481 Oslo Retningslinjer ved bygningsmessige skader

Detaljer

Husordensregler for Åsly Borettslag

Husordensregler for Åsly Borettslag 1 Husordensregler for Åsly Borettslag Vedtatt på generalforsamling 22.05.1995. Revidert på generalforsamling 13.05.2004 Revidert på generalforsamling 22.05.2014 Revidert på generalforsamling 31.05.2017

Detaljer

OM SIKKERHET OG BRANN

OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN LOfavør er fordelsprogrammet for alle som er organisert i et LO-forbund. Visste du at som medlem har du allerede Norges beste innboforsikring LOfavør Kollektiv Hjem? Økonomisk trygghet

Detaljer

OM SIKKERHET OG BRANN

OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN LOfavør er fordelskonseptet for alle som er organisert i et LO-forbund. Visste du at som medlem har du allerede Norges beste kollektive innboforsikring? Økonomisk

Detaljer

OM SIKKERHET OG BRANN

OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN LOfavør er fordelsprogrammet for alle som er organisert i et LO-forbund. Visste du at som medlem har du allerede Norges beste innboforsikring LOfavør Kollektiv

Detaljer

Beskytt deg og dine kjære mot fare!

Beskytt deg og dine kjære mot fare! Elsikkerhet i hjemmet Beskytt deg og dine kjære mot fare! Repvåg Kraftlag arbeider for å bedre Elsikkerheten hos våre kunder Noe av det verste som kan skje i ditt hjem, er brann. Mange kan bli involvert,

Detaljer

2013 Internkontroll. Styret. Skogen Sør Velforening

2013 Internkontroll. Styret. Skogen Sør Velforening 2013 Internkontroll Skogen Sør Velforening 11/1/2013 0 Innhold 0 Innhold... 2 1 Revisjon... 3 2 Bakgrunn... 3 2.1 Hvem har ansvaret?... 4 3 Om Skogen Sør Velforening... 4 4 Plan for internkontroll... 4

Detaljer

elsikkerhet i HjeMMeT Beskytt deg og dine kjære mot fare!

elsikkerhet i HjeMMeT Beskytt deg og dine kjære mot fare! elsikkerhet i HjeMMeT Beskytt deg og dine kjære mot fare! HAFslUnD nett ArBeiDer For å BeDre elsikkerheten Hos Våre KUnDer noe av det verste som kan skje i ditt hjem, er brann. Mange kan bli involvert,

Detaljer

AQUA SAFE VEGGMODELL ADAPTERMODELL

AQUA SAFE VEGGMODELL ADAPTERMODELL AQUA SAFE VEGGMODELL ADAPTERMODELL WWW.WATERGUARD.NO Systembeskrivelse WaterGuard prinsippskisse montering Waterguard adapter m/strømkutt er en kompakt modell hvor all elektronikk er plassert i et adapter

Detaljer

HUSORDENS- REGLER Sist endret 14. mars 2016

HUSORDENS- REGLER Sist endret 14. mars 2016 HUSORDENS- REGLER Sist endret 14. mars 2016 1. Hvem disse husordensregler gjelder for 2. Støyende arbeid, musikkøvelser etc. 3. Lufting på balkong etc. 4. Fotballsparking, støyende lek etc. 5. Antenner,

Detaljer

Bedre sikkerhet på campingplassen Et felles ansvar

Bedre sikkerhet på campingplassen Et felles ansvar Bedre sikkerhet på campingplassen Et felles ansvar Trygg og sikker camping Hedmarken, Midt-Hedmark og Ringsaker brannvesen har tatt utgangspunkt i gjeldende lovverk, samt temaveiledningen for campingplasser

Detaljer

FAQ frequently asked questions eller OSS ofte spurte spørsmål

FAQ frequently asked questions eller OSS ofte spurte spørsmål FAQ frequently asked questions eller OSS ofte spurte spørsmål Ajourført siste gang 1.6.2012 Hvordan kommer jeg i kontakt med styret? Helst på mail til: solhaugen@styrerommet.net eller eventuelt legg/send

Detaljer

bokmål Et elevhe te or mellomtrinnet i grunnskolen. in o ra Eldar & Vanja Eldar & Vanja .no

bokmål Et elevhe te or mellomtrinnet i grunnskolen. in o ra Eldar & Vanja Eldar & Vanja .no bokmål Et elevhe te or mellomtrinnet i grunnskolen. in o ra om elektrisitet o brannvern.no Oppgave:1og2 Branntrekanten En brann er flammer som er ute av kontroll. Helt siden steinalder-. 1-2-3 m ater ȧ

Detaljer

Bedre sikkerhet på campingplassen Et felles ansvar

Bedre sikkerhet på campingplassen Et felles ansvar Bedre sikkerhet på campingplassen Et felles ansvar Trygg og sikker camping Hedmarken, Midt-Hedmark og Ringsaker brannvesen har tatt utgangspunkt i gjeldende lovverk, samt temaveiledningen for campingplasser

Detaljer

Vedlikeholdsplan ØTB Oppdatert per 8. juni 2008 VE

Vedlikeholdsplan ØTB Oppdatert per 8. juni 2008 VE Vedlikeholdsplan ØTB Oppdatert per 8. juni 2008 VE Nr Område Oppgave Ansvar/utføres av Kostnad dekkes av Forventet standard Krav til utførelse Kommentar 1 Gårdsplass Snømåking Berørte sameiere Berørte

Detaljer

Husorden for boligsameiet Tormods gate 8

Husorden for boligsameiet Tormods gate 8 Husorden for boligsameiet Tormods gate 8 Vedtatt i sameiermøte den 22. mars 1990 med forandringer vedtatt i sameiermøte 22. april 1996, i sameiermøte 13. april 2011, i sameiermøte 18. mars 2013 og i sameiermøte

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet (HMS), internkontrollsystemet i Vestre Hansmark borettslag

Helse, miljø og sikkerhet (HMS), internkontrollsystemet i Vestre Hansmark borettslag www.vhbrl.no Helse, miljø og sikkerhet (HMS), internkontrollsystemet i Vestre Hansmark borettslag Alle virksomheter, herunder alle boligselskap, er underlagt Forskrift om Internkontroll av 1.1.1997. Her

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer

KRISEPLAN for Sameiet Strandpromenaden Boligkompleks

KRISEPLAN for Sameiet Strandpromenaden Boligkompleks Kriseplan Ansvar KRISEPLAN for Sameiet Strandpromenaden Boligkompleks 1. Ved brannalarm, brann eller røykutvikling 3. Gasslekkasjer 5. Skadeverk 7. Voldsepisoder 2. Vannlekkasjer 4. Innbrudd 6. Ulykke

Detaljer

RUNDSKRIV DESEMBER 2008

RUNDSKRIV DESEMBER 2008 RUNDSKRIV DESEMBER 2008 Vi har nå tilbakelagt enda et år med små og store vedlikeholdsoppgaver. Det var bra oppmøte på informasjonsmøtet i november, en kort oppsummering her: de planlagte, store vedlikeholdsoppgavene

Detaljer

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om:

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om: Tverrbakken, 01.03.2007 Styret informerer I denne utgaven informerer vi om: 1. Årets generalforsamling blir holdt den 23. mai 2. Ny vaktmester-runde, nå også med våtromsjekk 3. Oppussing av vestibylene.

Detaljer

Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks

Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks NEDRE HUMLEHAUGEN B03 - FELLESANLEGG Utarbeidet av: K. Lund AS Nedre Humlehaugen B02 Side 2 Innhold Brukerveiledning Generelle råd og tips Orientering om

Detaljer

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:..

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. HMS Håndbok Norsk Tattoo Union Fakta om Virksomheten Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. Bedriften har eget arbeidsreglement og alle ansatte har skriftlige arbeidsavtaler. Daglig

Detaljer

Betjeningspanel / Dørbryter. Strøm-adapter. Danfoss magnetventil. Diverse. Gratulerer med valget av NRL Stoppen.

Betjeningspanel / Dørbryter. Strøm-adapter. Danfoss magnetventil. Diverse. Gratulerer med valget av NRL Stoppen. 2 Pakken inneholder Betjeningspanel / Dørbryter Dette er styringsenheten for NRL-Stoppen, som kommuniserer trådløst med strøm-adapteret. Denne plasseres normalt ved husets inngangsdør. Strøm-adapter Danfoss

Detaljer

Velkommen som ny beboer!

Velkommen som ny beboer! Velkommen som ny beboer! Velkommen til et borettslag som de aller fleste trives meget godt i. Vi har boliger med nærhet til natur og ligger ellers sentralt nok for de fleste tilbud! Dyrehold og barn er

Detaljer

Info nr. 1/15 BORETTSLAG. Godt nytt år!

Info nr. 1/15 BORETTSLAG. Godt nytt år! SPOVEN BORETTSLAG Info nr. 1/15 Godt nytt år! Renovering av spillvannsledningene i Spoven borettslag. Vi fikk gjennomført en videoinspeksjon av spillvannsledningene i Spoven på forsommeren i 2014. Det

Detaljer

Solvang Park AS. Trudvangveien 7. 0363 Oslo. Velkommen til Solvang Park AS!

Solvang Park AS. Trudvangveien 7. 0363 Oslo. Velkommen til Solvang Park AS! Solvang Park AS Trudvangveien 7 0363 Oslo Velkommen til Solvang Park AS! I dette velkomstbrevet vil du forhåpentligvis finne svar på noen av de spørsmål du måtte ha, samt få en del nyttige tips som vi

Detaljer

ORDENSREGLER FOR AS TRUDVANG. Endret av styret på ordinær generalforsamling 31.mars 2004.

ORDENSREGLER FOR AS TRUDVANG. Endret av styret på ordinær generalforsamling 31.mars 2004. ORDENSREGLER FOR AS TRUDVANG Endret av styret på ordinær generalforsamling 31.mars 2004. Følgende ordensregler er satt opp for å skape gode og ordnede forhold i gården. Det første og viktigste bud er imidlertid

Detaljer

VANN OG AVLØP VANN OG AVLØP

VANN OG AVLØP VANN OG AVLØP 10 VANN OG AVLØP VANN OG AVLØP Stikkordregister Hvert år oppstår det en mengde omfattende vannskader i bygningene våre. Vannskadene er ofte en følge av manglende vedlikehold. Her får du en innføring i

Detaljer

Bry deg før det brenner

Bry deg før det brenner Følg oss på Facebook for gode råd: facebook.com/brydegfordetbrenner Bry deg før det brenner GODE RÅD OM BRANNSIKKERHET HOS ELDRE Bry deg før det brenner er en kampanje fra Norsk brannvernforening og KLP

Detaljer

Elektriske installasjoner i boliger. Viktig informasjon til boligeier

Elektriske installasjoner i boliger. Viktig informasjon til boligeier Elektriske installasjoner i boliger Viktig informasjon til boligeier Det er eier og/eller bruker som er ansvarlig for at det elektriske anlegget og at elektrisk utstyr er i henhold til gjeldende regelverk.

Detaljer