Historikk 3. Organisasjonskart 4. Client Computing Europe ASA 5. Nøkkeltall 6. Administrerende direktørs rapport 7. Styrets årsberetning 9

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Historikk 3. Organisasjonskart 4. Client Computing Europe ASA 5. Nøkkeltall 6. Administrerende direktørs rapport 7. Styrets årsberetning 9"

Transkript

1 1 Årsrapport 27

2 2 INNHOLD Konsernoversikt Historikk 3 Organisasjonskart 4 Client Computing Europe ASA 5 Nøkkeltall 6 Administrerende direktørs rapport 7 Styrets årsberetning 9 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Kontantstrømoppstilling 15 Noter 18 Presentasjon av datterselskapene Client Computing Utility AS 38 GLI mbh 39 Client Computing Sverige AB 4 Euronova AS 41 Revisjonsberetning 42 Adresser 43

3 HISTORIKK 3 23 Client Computing Energy AS (CC Energy) etableres gjennom utskillelse av virksomhetsområdet Energy i Client Computing ASA. CC Energy kjøper 1 % av Client Computing Sverige AB, fra morselskapet Client Computing ASA. 24 CC Energy gjør en emisjon i Euronova AS, og får en eierandel på 44 %. 25 CC Energy øker eierandel i Euronova AS til 79,63 %. 26 CC Energy øker eierandel i Euronova AS til 1 %. CC Energy endrer navn til Client Computing Europe ASA (CC Europe), og etablerer Client Computing Utility AS (CC Utility). All virksomhet i CC Europe blir overført til det nye datterselskapet. CC Europe kjøper det tyske selskapet GLI (Gesellschaft für Logistik und Informationssysteme mbh). 27 Euronova flytter kontoradresse til Sandefjord. 28 CC Europe og CC Utility flytter til Skolmar 32c i Sandefjord. CC Europe kjøper 3 % eierandel i Concept Factory AS.

4 4 ORGANISASJONSKART CLIENT COMPUTING EUROPE ASA Client Computing Europe ASA Client Computing Utility AS GLI mbh Client Computing Sverige AB EuroNova AS Concept Factory AS 1% 1% 1% 1% 3% * Client Computing Europe ASA har også et hel eiet datterselskap i Danmark - Client Computing A/S, men det er ingen aktivitet i dette selskapet.

5 CLIENT COMPUTING EUROPE ASA 5 Selskapets virksomhet har tradisjonelt vært knyttet til håndtering av elektronisk meldingsutveksling i det nordiske kraftmarkedet. Client Computing Europe ASA (CC Europe) er i dag markedsleder innen elektronisk meldingsutveksling innen kraftbransjen i Skandinavia. Selskapets løsninger benyttes av om lag 43 energiselskaper i Europa. CC Europe konsernet skal utvikles til en ledende europeisk aktør innenfor løsninger og tjenester for elektronisk meldingsutveksling og efaktura, med hovedvekt på løsninger for aktører i kraft- og gassmarkedene. Konsernet er for tiden etablert med egne operative datterselskaper med ansvar for salg og leveranse av konsernets løsninger i Norge, Sverige og Tyskland. I 28 vil konsernets kompetanse innen utvikling av efaktura løsninger, samles i et eget norsk selskap. Morselskapet har i hovedsak økonomiske og administrative konsernfunksjoner samt et ansvar for konsernstrategi og løpende arbeid med utnyttelse av konsernets samlede kompetanse på tvers av de nasjonale datterselskapene. Morselskapet har 1 ansatt og baserer seg i tillegg i noen grad på innleide ressurser. Konsernfunksjonene skal være til økonomisk nytte for datterselskapene og kostnadene søkes således dekket inn gjennom belastning av datterselskapenes regnskaper.

6 6 NØKKELTALL Tall i TNOK Endring i % Driftsinntekter ,82 % Driftsresultat før goodwillavskr. (EBITA) ,6 % Resultat før skatt ,39 % Periodens resultat ,55 % Totalkapital ,34 % Netto operasjonell kontantstrøm ,48 % Likviditetsbeholdning ,3 % Antall ansatte (gjennomsnitt) , % Egenkapital (morselskapet) ,71 % Antall aksjer pr ,5 % Bokført egenkapital pr. aksje,43,2 118,25 %

7 RAPPORT FOR 27 FRA ADM.DIR. 7 Morselskapet har brukt mye ressurser på å implementere GLI inn i konsernstrukturen samt videre utvikling av forretningsområdet efaktura. Dette arbeidet vil også fortsette i 28. Meldingsutveksling, Business to Business (B2B) Hovedaktivitetene i CC Europe har helt siden starten vært utvikling av produkter og tjenester for elektronisk meldingsutveksling. CC Europe er det eneste selskapet som kan vise til mer enn 15 års sammenhengende virksomhet innen energibransjen, der om lag 8% av alle energiselskapene i Norge har valgt Client Computing Utilitys løsninger. Client Computing Sverige AB (CC Sverige) som leverer tilsvarende løsninger i det svenske markedet har også lyktes godt, med en markedsandel på 3-35 %. Markedet for B2B løsninger er i betydelig vekst. De selskapene som allerede har tatt B2B i bruk, ser nå behov for neste generasjons løsninger. Konsernet har over de siste 3 årene investert betydelige ressurser i utvikling av sine produkter og driftstjenester, og er godt posisjonert for å ta sin del av veksten fremover. Vi ser også at B2B planlegges tatt i bruk i nye bransjer. B2B markedet i Norden ligger langt framme sammenlignet med øvrige land i Europa. CC Europe vil derfor benytte dette fortrinnet med sin tilstedeværelse i Tyskland med sine løsninger og kompetanse. 27 var det første driftsåret hvor GLI var et selskap i konsernet. GLI har egenutviklede løsninger som både kompletterer og overlapper produktene konsernet har fra tidligere. Selskapet har over to tusen kunder, de fleste i Tyskland, men også i en lang rekke andre land. GLIs produkter og tjenester vil bli videreført på bred front. I Norden vil vi benytte de av GLIs produkter som kompletterer resten av konsernets produkter. Spesielt vil GLI bli et viktig instrument for at vi skal nå våre ambisjoner om å bli en like stor leverandør i det tyske energimarkedet som vi er i det nordiske. Dereguleringen av energimarkedet er prioritert av både EU og tyske myndigheter, etter at alle forbrukere (bedrifter og husholdninger) fra 1. august 27 fritt skal kunne bytte strømleverandør innenfor EU. Disse markedene opplever derfor mange av de samme utfordringene som de nordiske landene hadde på slutten av 9-tallet, da bedrifter og husholdninger fikk mulighet til fritt å velge strømleverandør. Gjennom GLI og CC Utility har vi allerede inngått avtaler om leveranser til ca. 25 små og store tyske energiverk. Gjennom første halvår 27 har CC Utility også oppnådd suksess innen energiområdet gass. Selskapet har blant annet levert driftskritiske løsninger til Danmarks største produsent på området. EU har nå satt krav til at alle bedrifter og husholdninger fritt kan velge gassleverandør fra 1. august 28. Gassmarkedet i Europa er like stort som kraftmarkedet, da bedrifter og husholdinger i Europa gjennomsnittlig bruker like mye penger på gass som strøm. Energimarkedet i Europa er derfor ikke helt sammenlignbart med hva vi er vant til i Norden. Vi har stor tro på at vi vil bli en betydelig leverandør også innen det europeiske gassmarkedet i årene framover. Meldingsutveksling, efaktura Business to Consumer eller (B2C) Flere og flere privatpersoner ønsker å motta fakturaer direkte i nettbanken sin. Antall transaksjoner og leverandører som tilbyr faktura via nettbank viser vekst. Segmentet er likevel fortsatt i startfasen og veksten forventes å fortsette i mange år framover. Euronova har i sterk konkurranse med mye større selskaper, vunnet flere prestisjekontrakter

8 8 som vil bidra med betydelig trafikk fremover. I konkurransesituasjoner har vi sett at våre løsninger har både bredere funksjonalitet og større fleksibilitet enn hva konkurrentene kan tilby. Vi tror derfor at EuroNova vil vinne større markedsandeler i årene framover. Også bedrifter ser at utveksling av efaktura (B2B) seg i mellom er rasjonelt og effektivt. EuroNova har derfor utviklet funksjonalitet som gjør det mulig å formidle fakturaer i forskjellige formater avhengig av hvem som er mottaker. Utveksling av fakturaer mellom bedrifter ligger nært opp til tjenestene fra CC Utility og det er derfor igangsatt aktiviteter for å samordne tjenestene og organisasjonene slik at tilbudet og leveransene til kundene blir mest mulig strømlinjeformet. I tillegg har Concept Factory tilsvarende kompetanse og vil derfor bli vurdert samordnet med Euronova. Videreutvikling av CC Europe CC Europe er et rendyrket selskap innen forretningsområdet elektronisk meldingsutveksling. Selskapet har ambisjoner om å etablere seg enda sterkere som et europeisk selskap. Selskapene i konsernet har over lang tid vist at de: betjener kunder på en kvalitetsmessig og tilfredsstillende måte. vinner nye kunder i konkurranse med andre aktører innen bransjen. har tilfredsstillende lederkompetanse og kapasitet. greier å holde på nøkkelmedarbeidere over tid. Videre vekst i CC Europe vil kunne nås både gjennom organisk vekst og gjennom oppkjøp. Nye oppkjøp vil kreve tilførsel av kapital og styret i CC Europe vil, når nødvendig, arbeide med å styrke selskapets kapital. Mai 28 Client Computing Europe ASA Johan E. Nygaard Adm.dir

9 STYRETS ÅRSBERETNING 27 FOR CLIENT COMPUTING EUROPE ASA 9 27 har vært et aktivt år for Client Computing Europe ASA (CC Europe), preget av sterk vekst og betydelige investeringer innenfor nye satsningsområder. I konsernet inngår Client Computing Utility AS (1 %), Client Computing Sverige AB (1 %), EuroNova AS (1 %), Client Computing Danmark AS (1 %), og GLI (Gesellschaft für Logistik und Informationssysteme mbh) (1 %). CC Europe ASA (morselskapet) har hovedkontor i Sandefjord og fungerer som et holdingselskap, hvor driften utøves i heleide datterselskaper. Det er 1 ansatt i morselskapet, adm.dir. Johan E. Nygaard. Morselskapet hadde i 27 en omsetning på 2,85 MNOK og resultat før skatt ble på 1,63 MNOK. Totalbalansen i morselskapet utgjorde pr ,77 MNOK, derav en egenkapital på 4,4 MNOK. Konsernet hadde en omsetning i 27 på 45,67 MNOK. Dette er en økning fra 19,4 MNOK i 26. Driftsresultat før amortisering av goodwill (EBITA) utgjorde 4,5 MNOK opp fra 1,27 MNOK i 26. Driftsresultat og resultat før skatt utgjorde hhv. -,9 MNOK og -,675 MNOK. Selskapets virksomhet har tradisjonelt vært knyttet til håndtering av elektronisk meldingsutveksling i det nordiske energimarkedet. CC Europe er i dag markedsleder innen elektronisk samhandel innen kraftbransjen i Skandinavia. Selskapets løsninger benyttes av om lag 43 energiselskaper i Europa. CC Utility, hvorfra virksomheten rettet mot det norske energimarkedet nå utøves, omsatte i 27 for 22,23 MNOK, en økning på over 5 % fra 26. Driftsresultatet utgjorde 6,33 MNOK mot 2,2 MNOK året før. Resultat før skatt ble på 6,17 MNOK. CC Utility har gjennom året styrket sin posisjon i det norske markedet. Selskapet er lokalisert i Sandefjord. Ved årsskiftet har selskapet 16 ansatte og ledes av Eivind Wingsternæs. Client Computing Sverige AB omsatte for 5,8 MSEK som tilsvarer en vekst på 18 %. Driftsresultatet utgjorde,59 MSEK mot MSEK,46 i 26. Resultatet før skatt ble på,61 MSEK. CC Sverige har kontorer i Stockholm. Ved årsskiftet har selskapet 4 ansatte og ledes av Magnus Ernolf. EuroNova leverer løsninger for elektronisk fakturaformidling og tilhørende tjenester til bedrifter og offentlige virksomheter i Norge. EuroNova omsatte i 27 for 3,9 MNOK som er,8 MNOK høyere enn året før. Resultatet før skatt ble minus 3,4 MNOK sammenlignet med minus 1,1 MNOK året før. Selskapet har ved årsskiftet 1 ansatt og har kontorer i Sandefjord, på samme kontoradresse som Client Computing Utility AS. Satsingen innen efaktura har de tre seneste år påvirket konsernets resultater negativt, men det er styrets oppfatning at dette er investering i fremtidig vekst og området anses å ha betydelig markedspotensiale så vel i Skandinavia som i Europa forøvrig. GLI mbh ble overtatt ultimo 26 og er konsolidert inn i konsernet fom. 1. januar 27. GLI omsatte i 27 for 2,21 MEUR, en vekst på 21 % fra 26 og hadde et resultat før skatt på,51 MEUR mot,31 MEUR året før. Hovedkontor ligger i Haar på grensen til München. Selskapet har også en liten avdeling i Wien i Østerrike.Ved årsskiftet har selskapet 23 ansatte og ledes av Heiko Mehnen. CC Europe har ambisjoner om å bli den ledende europeiske leverandøren av løsninger og tjenester innen EDIEL (standard for bruk av EDI innen energibransjen), elektronisk meldingsutveksling og efaktura. Gjennom gode produkter og tjenester innen disse områdene, skal selskapet være en god og langsiktig samarbeidspartner for våre kunder, våre eiere, og en trygg arbeidsplass for våre ansatte. De oppnådde økonomiske resultater i 27 vurderes som gode for aktivitetene i CC Utility, CC Sverige og i GLI og virksomhetene er inne i en positiv utvikling.

10 1 Konsernet har gjennom året brukt mye tid og ressurser på å legge grunnlaget for vekst og økt aktivitet i nye markeder, både geografisk og i å etablere et noe bredere produkt- og tjenestespekter. Dette har medført utilsiktede kortsiktige utfordringer, særskilt i forhold til konsernets satsning innenfor efaktura, og innvirkningen dette har hatt på konsernets resultater i 27 vurderes som utilfredsstillende. Med de tiltak som er gjennomført forventes det et betydelig mindre negativt bidrag fra denne satsningen i 28. Formidlingssentralen støtter i dag alle meldingstyper som er integrert mot energiselskapene, det være seg finans-, bank- og distribusjonsmeldinger. Energibransjen kjennetegnes som et marked med mange aktører med hyppig leverandørbytte, endringer i kundedata, avregning og saldooppgjør. CC Europe har i størrelsesorden 43 kunder innen energibransjen. Av disse er omlag 1 kunder tilknyttet selskapets FMS løsning. Produkter/tjenester/marked CC Europe har også i 27 lagt ned betydelige ressurser i utvikling av ECxgate, som er betegnelsen på den neste generasjonen av selskapets system for håndtering av meldingsutveksling. Her videreføres designfilosofien som er brukt i produktet ECpower. ECxgate er en sofistikert, fleksibel og brukervennlig løsning, som benyttes av våre kunder i alle markedene. ECxgate benyttes blant annet til EDIEL, som er en standard for bruk av EDI i energibransjen. Dette omfatter blant annet standarder for meldingstyper, kommunikasjon og sikkehet. EDIEL tar i bruk et utdrag av EDIFACT meldinger hvor aktuelle dokumenttyper for kraftmarkedet er definert. EDIEL baserer seg fullt ut på den etablerte EDIFACT standarden. Formatet vil dermed generelt ha stor utbredelse i framtiden, samtidig som det finnes tilgjengelig en rekke definerte dokumenter som kan tas i bruk. ECxgate kan også benyttes til andre forretningsområder som innkjøp, elektronisk faktura, finansielle transaksjoner og intern filhåndtering. CC Europe har hatt stor suksess med å etablere en tjeneste som fungerer som en formidlingssentral (FMS) for meldingsutveksling for energiselskaper. Denne kan erstatte lokale og integrerte løsninger. Tjenesten ble etablert i 21, og FMS er i dag i bruk med norske, svenske og tyske energiselskap som kunder. FMS bygger på to prinsipper; meldingshåndtering og overvåking. Konsernet leverer i dag også løsninger for håndtering av efaktura for sine kunder i energibransjen gjennom datterselskapet EuroNova AS. EuroNova leverer og drifter en internettbasert løsning for formidling av betalingskrav. Selskapet er partner på efaktura til Nettbank og godkjent som eksternt fakturahotell av BBS. Selskapet leverer en ASP-løsning for elektronisk fakturaformidling og tilhørende tjenester til bedrifter og offentlig virksomhet i Norge. Løsningen er egenutviklet og selges uten lisensiering fra 3. part. Det at EuroNova nå er et heleid datterselskap, forenkler og effektiviserer den videre utviklingen av området fakturahåndtering. Dette området henvender seg til det generelle markedet, ikke bare til energisektoren. CC Europe vil etter hvert forsøke å få innpass med sine løsninger innen flere bransjer. Dette vil gi økte vekstmuligheter innen det skandinaviske markedet. Kjøpet av GLI gir CC Europe innpass i det tyske markedet. GLI sine aktiviteter er knyttet til elektronisk meldingsutveksling (B2B - Business to Business). Selskapet er godt etablert innen dette området, og flere enn 3. bedrifter benytter selskapets produkter og tjenester daglig. Innen energisektoren har CC Europe startet arbeidet med å tilføre GLI teknologi og kompetanse på de elektroniske løsningene som er nødvendige for at energileverandørene skal kunne automatisere informasjonsflyten seg i mellom og til myndighetene. Samtidig har GLI teknologi og kompetanse

11 11 innen andre bransjeområder, da særlig i telesektoren, som CC Europe kan ha nytte av. Synergipotensialet mellom GLI og de andre selskapene i gruppen burde således være meget gode. Organisering og miljø Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Selskapets og konsernets finansielle situasjon er pr. dato tilfredsstillende. Selskapet vil i 28 søke å etablere en mer langsiktig finansiering av konsernet. Dette vil sannsynligvis innebære utvidelse av egenkapital kombinert med endringer i selskapets låneforhold med DnBNOR og Etrinell. Utover disse forhold vurderer styret markedsrisiko, kredittrisiko og likviditetsrisiko som begrenset, dog er selskapet gjennom virksomheten i utenlandske datterselskaper eksponert mot valutasvingninger i SEK og EUR. Totalt var det i gjennomsnitt 45 ansatte i konsernet (inkl. GLI), av disse var 1 kvinner. Det er 2 kvinner og 2 menn representert i selskapets styre, Client Computing Europe ASA. Sykefraværet i 27 har vært 1,6 %. Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Etter styrets oppfatning gir fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter fyllestgjørende informasjon om driften og om stillingen ved årsskiftet. Det har ikke inntrådt andre forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning for bedømmelse av selskapet eller konsernet. Resultatdisponering for morselskapet Client Computing Europe ASA hadde et årsresultat for 27 på 1, 683 MNOK og vil foreslå at det ikke utbetales utbytte for 27. Det foreslås at årets overskudd blir overført til annen egenkapital. I konsernet foregår det et betydelig forsknings- og utviklingsarbeid. Hovedprinsippet er at kostnader knyttet til utvikling utgiftsføres løpende. For 27 har konsernet aktivert NOK,83 mill. i utviklingsarbeid knyttet opp til produktet ECxgate, som er neste generasjon av selskapets system for håndtering av meldingsutveksling. Utsikter Bakgrunnen for kjøpet av GLI var CC Europe sine vekstambisjoner i det tysktalende markedet, spesielt innenfor energibransjen. Gjennom det første driftsåret har CC Europe s ledelse lagt ned mye tid og ressurser for å oppnå god synergieffekt mellom GLI og gruppens øvrige selskaper. Blant annet er programvare fra GLI integrert i ECxgate slik at kostbar tredjeparts moduler kan erstattes av egen programvare. Organisasjonsmessig er det etablert et godt samarbeid mellom selskapene. CC Europe forventer vekst i omsetning og resultater i 28. Sandefjord, 25. april 28 J.Arthur Olafsen Tove Pettersen Johan E. Nygaard Styrets leder styremedlem Adm.direktør Christian Syverstad styremedlem Marit Døving styremedlem

12 12 RESULTATREGNSKAP Morselskap Konsern Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekt Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnad Driftsresultat før amortisering (EBITA) Amortisering av immaterielle verdier Driftsresultat Inntekt på investering i datterselskap Annen finansinntekt Annen finanskostnad Resultat før skattekostnad Skattekostnad Årsresultat Overføringer Overført til annen egenkapital Sum overføringer ,64,37 Resultat pr. aksje -3,83,4

13 BALANSE 13 Morselskap Konsern EIENDELER Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Goodwill Forskning og utvikling Konsesjoner, patenter o.l Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Driftsløsøre og inventar Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Investering i aksjer Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Skattefordring Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler

14 14 Morselskap Konsern EGENKAPITAL OG GJELD Note EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital (125 aksjer à 1,kr) 6, Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Minoritetsinteresser Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Avsetninger for forpliktelser Utsatt skatt Sum avsetninger for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo, 25. april 28 John Arthur Olafsen Johan Enger Nygaard Tove Elisabeth Pettersen Styrets leder Adm direktør Styremedlem Christian Syverstad Styremedlem Marit Elisabeth Døving Styremedlem

15 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 15 CLIENT COMPUTING EUROPE ASA - KONSERN Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens skattekostnad - endring i betalbar skatt Ordinære avskrivninger Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i vareleverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensingsposter Effekt av valutakursendringer Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av immaterielle eiendeler Utbetaling ved kjøp av immaterielle eiendeler Utbetalinger på lånefordring konsern (korts./langs.) Innbetalinger på andre lånefordringer (korts./langs) Utbetalinger på andre lånefordringer (korts./langs) Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av annen gjeld (korts./langs.) Utbetalinger av konsernbidrag til MS Utbetalinger av utbytte Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens sluttvivalenter ved periodens slutt Denne består av: Bankinnskudd m.v Avviket mellom driftsresultat og kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter i 27 skyldes hovedsakelig skatter og avskrivninger (amortisering) av immaterielle eiendeler. Det er nedbetalt kortsiktig gjeld ifm. kjøpet av GLI på 3,2 MNOK. Konsernet har pr en viss evne til egenfinansiering av investeringer. Det er ikke gjort større investeringer i konsernet i 27.

16 16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING CLIENT COMPUTING EUROPE ASA - MORSELSKAPET Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens skattekostnad - endring i betalbar skatt Ordinære avskrivninger Nedskrivning/reversering anleggsmidler Endring i kundefordringer Endring i vareleverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensingsposter Effekt av valutakursendringer Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetaling ved kjøp av immaterielle eiendeler Utbetalinger på lånefordring konsern (korts./langs.) Utbetalinger på andre lånefordringer (korts./langs) Innbetalinger ved salg av aksjer og obligasjoner mv Utbetalinger ved kjøp av aksjer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av annen gjeld (korts./langs.) Utbetalinger av utbytte Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt Denne består av: Bankinnskudd m.v Avviket mellom resultat før skatt og kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter i 27 skyldes nedskrivning av investering i GLI for utbytte for 26 mottatt i 27 med NOK ,-. Det er ikke gjort større finansielle transaksjoner i løpet av 27 eller frem til avleggelsen av årsregnskapet. Selskapet har pr begrenset evne til egenfinansiering av investeringer. Det er ikke gjort større investeringer i morselskapet i 27 da dette primært er et holdingselskap og de operasjonelle aktivitetene foregår i de ulike datterselskapene.

17 NOTER KONSERN 17 CLIENT COMPUTING EUROPE ASA

18 18 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998, og God Regnskapsskikk. Konsolideringsprinsippper Konsernregnskapet omfatter Client Computing Europe ASA med datterselskaper hvor Client Computing Europe ASA eier direkte eller indirekte mer enn 5 prosent. Dette gjelder Client Computing Utility AS, Euronova AS, Client Computing AS (Danmark), Client Computing AB og GLI mbh. Det er anvendt ensartede regnskapsprinsipper i konsernselskapenes regnskaper. Alle vesentlige transaksjoner og mellomværende mellom selskaper i konsernet er eliminert. Investeringer i selskaper hvor konsernet har betydelig innflytelse (tilknyttede selskaper) behandles etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. Betydelig innflytelse foreligger normalt når konsernet eier fra 2 til 5 prosent av den stemmeberettigede kapitalen. Aksjer i datterselskaper er eliminert i konsernregnskapet etter oppkjøpsmetoden. Dette innebærer at det oppkjøpte selskapets eiendeler og gjeld vurderes til virkelig verdi på kjøpstidspunktet, og eventuell merpris ut over dette klassifiseres som goodwill. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost med fradrag for planmessige avskrivninger. Dersom virkelig verdi av anleggsmidler er lavere enn balanseført verdi og verdifallet forventes ikke å være forbigående, er det foretatt nedskrivning til virkelig verdi. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives lineært over den økonomiske levetiden. Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp. Valutaprinsipper Pengeposter i utenlandsk valuta er i balansen omregnet til balansedagens kurs. Valutaterminkontrakter er balanseført til virkelig verdi på balansedagen. I resultatregnskapet er det benyttet årets gjennomsnittskurs. Immaterielle eiendeler Utgifter til egen tilvirkning av immaterielle eiendeler, herunder utgifter til egen forskning og utvikling, balanseføres når det er sannsynlig at de fremtidige økonomiske fordelene knyttet til eiendelene vil tilflyte selskapet og anskaffelseskost kan måles pålitelig.

19 19 Immaterielle eiendeler som er kjøpt enkeltvis, er balanseført til anskaffelseskost. Immaterielle eiendeler overtatt ved kjøp av virksomhet, er balanseført til anskaffelseskost når kriteriene for balanseføring er oppfylt. Immaterielle eiendeler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Immaterielle eiendeler nedskrives til virkelig verdi dersom de forventede økonomiske fordelene ikke dekker balanseført verdi og eventuelle gjenstående tilvirkningsutgifter. Leieavtaler Driftsmidler som leies på betingelser som i det vesentlige overfører økonomisk risiko og kontroll til selskapet (finansiellleasing), balanseføres under varige driftsmidler og tilhørende leieforpliktelse medtas som forpliktelse under rentebærende langsiktig gjeld til nåverdien av leiebetalingene. Driftsmiddelet avskrives planmessig, og forpliktelsen reduseres med betalt leie etter fradrag for beregnet rentekostnad. Aksjer og andeler i tilknyttede selskaper og datterselskaper Investeringer i datterselskaper er balanseført til anskaffelseskost. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte og konsernbidrag fra datterselskapene er inntektsført som annen finansinntekt. Tilsvarende gjelder for investeringer i tilknyttede selskaper. Andre aksjer og andeler klassifisert som anleggsmidler Aksjer og mindre investeringer i ansvarlige selskaper og kommandittselskaper hvor selskapet ikke har betydelig innflytelse, er klassifisert som anleggsmidler og er balanseført til anskaffelseskost. Investeringene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Mottatt utbytte fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. Obligasjoner og andre fordringer klassifisert som anleggsmidler Obligasjoner og andre fordringer er balanseført til anskaffelseskost, korrigert for resultatført overkurs/underkurs. Overkurs/ underkurs ved anskaffelse periodiseres over resterende løpetid frem til forfall, eller eventuelt til første rentereguleringstidspunkt. Obligasjoner og andre fordringer nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Bankinnskudd, kontanter o.l. Bankinnskudd, kontanter ol. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.

20 2 Inntekter Ved varesalg Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, dvs når både risiko og kontroll i hovedsak er overført til kunden. Dette vil normalt vært tilfellet når varen er levert til kunden. Inntektene regnskapsføres med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Ved tjenestesalg Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når krav på vederlag oppstår. Dette skjer når tjenesten ytes, i takt med at arbeidet utføres. Inntektene regnskapsføres med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Kostnader Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller det ikke er en klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordelingen etter skjønnsmessige kriterier. Øvrige unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt. Skatter Skattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessig resultat før skatt. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner er ført mot egenkapitalen. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets direkte skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden er fordelt på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen. I den grad utsatt skattefordel overstiger utsatt skatt, medtas ikke utsatt skattefordel i balansen i hht. god regnskapsskikk.

Compello AS. Arsberetning 2011

Compello AS. Arsberetning 2011 Compello AS Arsberetning 2011 Virksomhetens art og tilholdssted Selskapets navn var tidligere Client Computing Europe AS. I 2011 ble Compello Software AS innfusjonert i selskapet. Samtidig skiftet selskapet

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 Utgiver Validus AS Postadresse: Postboks 113, 3051 Mjøndalen, Norway Besøksadresse: Orkidéhøgda 3, 3050 Mjøndalen Telefon: (+47) 32 23 11 00 Faks: (+47) 32 23 11 01 E-post: firmapost@validus.no

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig)

ÅRSRAPPORT 2012. OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig) ÅRSRAPPORT 2012 OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig) Innhold 3 Årsrapport 2012 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport 2002. Norwegian Air Shuttle AS

Årsrapport 2002. Norwegian Air Shuttle AS Årsrapport 2002 ÅRSBERETNING.....................................................2 RESULTATREGNSKAP................................................6 BALANSE..........................................................7

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013

Innhold. 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013 Årsrapport 2013 Innhold 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013 Forsiden Som en del av et tverrfalig team

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Glava konsern. Gruppen i korthet. Byggisolasjon. Himlinger. Teknisk isolasjon

Glava konsern. Gruppen i korthet. Byggisolasjon. Himlinger. Teknisk isolasjon Glava konsern Gruppen i korthet Glavakonsernet består av morselskapet Glava AS og datterselskapene Askim Mek. Verksted AS, Isolitt AS og Norild AS. Konsernet har rundt 450 ansatte og forventer en omsetning

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no ÅRSRAPPORT 2007 www.globalrig.no Brev til aksjonærene: Pålitelige rigger Stor etterspørsel etter energi og høy politisk spenning har ført til en kontinuerlig vekst i energiprisene. Ifølge USAs offisielle

Detaljer

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2013.

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2013. ÅRSREGNSKAP 2013 Årsberetning 2 Årsberetning Konsernresultatet etter skatt for 2013 viser et underskudd stort NOK -401 mill., mot et underskudd på NOK -93 mill. i 2012. Det er de svake tallene fra datterselskapet

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

Konsernsjefen har ordet 4 Konserledelsen 6 Om selskapet 7 Peppes Pizza AS 8 King Food AS 10 American Bistro AS 12 Blender AS 14 Umoe Restaurant Group

Konsernsjefen har ordet 4 Konserledelsen 6 Om selskapet 7 Peppes Pizza AS 8 King Food AS 10 American Bistro AS 12 Blender AS 14 Umoe Restaurant Group årsrapport 2012 INNHOLD Konsernsjefen har ordet 4 Konserledelsen 6 Om selskapet 7 Peppes Pizza AS 8 King Food AS 10 American Bistro AS 12 Blender AS 14 Umoe Restaurant Group Coffee AS 16 Visjon, verdier

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsregnskap. Adresseavisen AS

Årsregnskap. Adresseavisen AS Årsregnskap Adresseavisen AS 2011 Årsberetning 2011 Adresseavisen AS Virksomheten Adresseavisen AS ble stiftet i forbindelse med sammenslåingen av tidligere Adresseavisen ASA-konsernet og Harstad Tidende

Detaljer

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008 1 Innhold Styrets årsberetning...3 Regnskap...8 Noter til regnskapet...14 Revisjonsberetning...42 2 Styrets årsberetning Ved utgangen av 2008 bestod Nutri Pharma konsernet

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 4,0 % 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder

Detaljer

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom.

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. Årsrapport 2014 2 // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // INNHOLD // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // 3 Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer

Årsrapport 2007. PSI Group ASA

Årsrapport 2007. PSI Group ASA PSI Group ASA Om PSI Innhold Side Finansielle hovedtall 3 Årsberetning for 2007 4 Resultat PSI konsern 7 Balanse PSI konsern 8 EK-oppstilling 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11 Resultat PSI Group ASA

Detaljer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

Guard Systems AS Årsrapport 2014

Guard Systems AS Årsrapport 2014 Guard Systems AS Årsrapport 2014 Guard Systems AS ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Årsberetning s. 3-5 Resultatregnskap s. 6 Balanse s. 7-8 Noter s. 9-14 Kontantstrømoppstilling s. 15 Revisjonsberetning s. 16-19

Detaljer

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer

Årsrapport 2005 Bravida ASA

Årsrapport 2005 Bravida ASA Årsrapport 2005 Bravida ASA Innhold Om Bravida 3 Styrets årsberetning 2005 4 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømoppstilling 17 Regnskapsprinsipper 18 Noter till regnskapet 22 Revisors beretning

Detaljer

Årsrapport ISS Facility Services AS 2010. Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning

Årsrapport ISS Facility Services AS 2010. Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning Årsrapport ISS Facility Services AS 2010 Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning 1 Årsberetning 2010 Konsern ISS ISS Facility Services AS er en

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer