Bremer VIVA XXL. Bruksanvisning. Full automatisk kaffemaskin. Franke Coffee Systems

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bremer VIVA XXL. Bruksanvisning. Full automatisk kaffemaskin. Franke Coffee Systems"

Transkript

1 Bremer VIVA XXL Bruksanvisning Full automatisk kaffemaskin Franke Coffee Systems 1

2 Kjære kunde, Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen før du bruker VIVA XXL for første gang. På denne måten beskytter du deg selv og unngår skader på maskinen. Bruksanvisningen inneholder viktige instrukser for riktig bruk, og gir deg informasjon om hvordan du skal håndtere maskinen. Ha alltid bruksanvisningen i nærheten! bremer VIVA XXL Kommersiell kaffemaskin for filterkaffe Fire forskjellige størrelser Fire forskjellige doseringer Varmtvannsutløp for kopp Vennligst bruk VIVA XXL kun for tilberedning av kaffe. Uriktig bruk kan føre til skade på personer og omgivelser. Symboler Aktiviteter som skal gjennomføres Notater, funksjonelle sekvenser Referanse til andre instruksjoner 2

3 Innholdsfortegnelse Side 1. Notater om sikker bruk 5 2. Bli kjent med VIVA XXL Velg menyspråk 7 3. Skru på Påfyll av kaffepulver Start bryggeprosess Kaffe Aktivere/deaktivere valg av bryggetrinn Varmtvann Rengjøring og vedlikehold Rengjøringsprogram Rent maskinhus Ren kaffepulverbeholder Rengjøring av varmtvannsutløp og fjerning av kalk 18 6 Skru av, Avslutte sekvens Innstilling, Justering Oversikt over mulige innstillinger Vis eller slett/nullstill teller Stille inn bryggeparametrene Tilpasse drikkevolumet Velge drikkenavn til knapp, deaktivere 24 knapp 7.6 Still inn betalingssystem Innstilling rengjøringsparametre Fyll inn hemmelig kode (PIN) for å endre innstillinger Feil og feilsøking Tekniske data Installering og tilkobling (Kundeservice) Oppsett Koble til vanninntak Koble til vannutløp Elektriske tilkoblinger 32 3

4 11. Service Vedlikehold notater Demontering og avfallshåndtering 37 EU 38 Bekreftelse 4

5 Styring 1. Notater om sikker bruk Operatøren er ansvarlig for styringen, risikoen, og for at det gjentatte ganger blir utført tester av autoriserte personer. Fare! Risiko for elektrisk sjokk! Ikke vask maskinen med høytrykksspyler Pass på at ingen flytende vesker renner inn i ventilasjonen, eller påfyllings åpninger. I tilfelle systemsvikt, se kap. 8 Feil og feilsøking. Merk! Dersom man ikke er oppmerksom på følgende punkter, kan skade oppstå. Enheten skal bar bli håndtert av opplært personell under overvåkning for årsaker nevnt i bruksanvisningen Ikke dekk til ventilasjonen! Enheten kan kun brukes utendørs dersom den er tildekker og med tilstrekkelig vind beskyttelse. Beskytt enheten for fukt og direkte sollys. Temperaturen rundt enheten skal ikke være under frysepunkt. Dette vil føre til at vannet fryser inni enheten, noe som vil skade den. Jevnlig sjekk av sikkerhetsutstyr I henhold til reguleringene 97/23/EG og for sikker bruk, er operatøren ansvarlig for jevnlig riktig vedlikehold og for jevnlig inspeksjon av sikkerhetsutstyret. Pga. dette, bør enheten bli sjekket og få service en gang i året av autorisert Franke personell. Lange opphold i bruk, eller nedetid på maskinen Før langvarig nedetid skal renseprogrammet ha blitt gjennomkjørt For å unngå frostskader må kunden tømme maskinen for veske. 5

6 2. Bli kjent med VIVA XXL Meny og display Standard modell 6

7 2.1 Velg menyspråk Før maskinen blir skrudd på I STANDBY modus På maskinen Eksempel: Still inn språket på tysk Press den øverste knappen til venstre sammenhengende, press eller helt til den ønskede landskoden viser på displayet. Landskode Språk 031 Nederlandsk 033 Fransk 044 Engelsk 049 Tysk 081 Japansk *095 Russisk Bekreft landskoden med knappen Det valgte språket viser på displayet Gå til Exit meny med Bekreft med Det ønskede språket er valgt Maskinen går inn i STANDBY modus og lagrer ny innstilling I tilfelle strømstans eller feil fremgangsmåte, kan en miste lagret data. 7

8 3. Skru på Åpne vannkran. Skru på elektrisk bryter framme på VIVA XXL kaffemaskin Lås opp tastatur med nøkkel, og åpne. Skru på kaffemaskinen ved å presse på maskinbryteren. Lukk tastaturdekselet og ta ut nøkkelen. Display start påfylling, oppvarming viser når strømforsyningen til den automatiske kaffemaskinen har blitt frakoblet. Maskinen utfører oppstartsprogrammet og sjekker at alle funksjonene er klare. På den måten, kjøres et renseprogram og boileren blir varmet opp (varighet ca 5 til 8 minutter). Maskin varmer opp, vennligst vent dukker opp når du skrur på maskinen via displayet STANDBY. Maskin test, vennligst vent blir utført av maskinen etter rensing, slik at rester fra rengjøringsmiddel blir fjernet (varighet ca 8 til 10 minutter). Valg/Select vises når maskinen er klar til bruk. 8

9 3.1 Påfyll av kaffepulver ADVARSEL! Fare for klemsel. Ikke ta hånden inn i beholderen mens den er i gang. MERK! Ikke bruk instant kaffe eller kaffepulver sammen i tillegg til hovedinnhold. Kaffefilteret kan bli tett. Forsikre deg om at ting som ikke hører til i maskinen, ikke havner inni. Dersom pulverbeholderen er tom vises det på displayet Dersom pulverbeholderen blir tom i løpet av operasjonen, vil følgende vises: 2 brewings, Res. Operation. Etter andre brygging viser displayet Cof. Powder empt og den automatiske maskinen kobler ut alle bryggestadier. Påfyll av pulverbeholderen Fyll kun på mengden som blir brukt i løpet av en dag, ettersom pulveret mister aromaen over tid. Lås opp beholderen, og ta den av. Fyll den tomme beholderen opp til 3kg med den ønskede pulvertypen. Lukk etterpå slik at aromaen holder seg. 9

10 3.2 Start bryggeprosess Start bryggeprosessen ved å bruke knappen til det ønskede produktet. Kontrollampen blinker i ca 5 sekund. I mellomtiden kan du velge et annet nivå. Etter at bryggingen er satt i gang vises det på maskinen Brew.stage 1. Kontrollampen lyser når bryggingen er aktivert. Etter bryggingen er det igjen mulig å velge via knappene på menyen (så langt det er nok ingredienser). VIKTIG En bryggeprosess som har blitt satt i gang kan ikke avbrytes. Tilleggsbrygging for filterkaffe ved å nå min. innhold av filterkaffe i oppbevaring når et bryggestadium er valgt Du kan alltid velge et annet bryggestadie. Bryggestadier 1 til 3: VIVA XXL brygger fersk filterkaffe dersom nivået faller under minimumslagring. Bryggenivå 4 liter: Sammenhengende brygging av filterkaffe. Skru denne på kun ved økt etterspørsel. Mengden kaffe viser i liter. > For modifikasjoner av bryggenivå innstillinger se side

11 3.3 Kaffe FARE FOR SKJOLDING! Etter bryggeprosessen er ferdig doserer maskinen automatisk varm kaffe. La koppen stå i ro uten å røre den i prosessen. Koppdispenser Tilpass påbyggsdelen til utløpet ved å vri med klokken til den fester seg med et klikk. Plasser koppen under utløpet. Press knappen for kaffe. Den justerte mengden kaffe vil komme ut, og følgende tekst vil vises: Dispensing Cup of cofee For å endre mengde se side 23, kap. 7,4 11

12 Fylle i flasker/kanner Ta ut utløpstillegget fra kaffeuttaket. Sett på flaskedreneringen fra venstre og snu/roter til høyre. Dra ut flaskebrettet (opsjon) mot midten. Plasser flaske/beholder med tilstrekkelig kapasitet (fare for skolding dersom det renner over) på brettet under kaffeutløpet. Ta ut kaffen ved å trykke på knappen (se side 14). Udosert utløp av kaffe Trykk på knappen mengde kaffe. til ønsket På denne måten kan du tømme oppbevaringsbeholderen. Betalingssystemet regner ikke med udoserte enheter. For å skru på/av det udoserte utløpet av kaffe/legge til, se side

13 3.4 Aktivere, deaktivere valg av bryggetrinn Du kan deaktivere eller aktivere valg av bryggenivå Under en bryggeprosess Med et bestemt bryggenivå Slik at en tredjeperson for eksempel ikke kan endre til et annet nivå. I tilfelle et nivå blir deaktivert, vil ikke maskinen brygge mer, og du kan ta bort eller bruke opp kaffelageret. Et bryggenivå som er skrudd på tidligere kan ikke avbrytes. Lås opp menylokket med nøkkel og åpne. Deaktiver valg av bryggenivå Deaktiver valg av bryggenivå ved å trykke på Bryggenivåene er deaktivert. Som en bekreftelse, vil dette symbolet vise: Aktiver valg av bryggenivå Aktiver valg av bryggenivå ved å presse på det samme symbolet en gang til. Valg av bryggenivå er aktivert. Nøkkelsymbolet på displayet forsvinner. 13

14 4. Varmtvann Fare for skolding! Etter du har presset knappet for varmt vann, doserer maskinen automatisk varmt vann. Fortsett med forsiktighet. Sett fra deg koppen og la den stå uten å være nær den mens prosessen pågår. Bruk alltid den beskyttede delen av vannutløpet dersom du skal flytte den. Dosert uttak av varmt vann Plasser koppen på dryppbrettet under utløpet. Press knappen for kopp med varmt vann En kopp med varmt vann blir dosert ut og stopper automatisk. Knapp og utløp for en kanne med varmt vann er en opsjon. Det doserte uttaket for varmt vann blir innstilt på fabrikken. For justering av doseringsmengde av varmt vann, se side 21, kapittel 7.4. Uttak av udosert mengde varmt vann Press nøkkelknappen, og utløpet startes press igjen for å stanse. For å endre innstillinger til fjerning av udosert mengde varmt vann se side

15 5. Rengjøring og vedlikehold Livsfarlig å spraye enheten med vann! Maskinen er tilkoblet elektrisk spenning. Av denne grunn, skal en aldri spraye enheten med vannslange eller høytrykksspyler. Vann kan penetrere enheten, og gi elektrisk sjokk og skade. Fare for skjolding under mekanisk rengjøring med varmt vann! Maskinen renser kaffeutløpet med varmt vann for å få rengjort den skikkelig. Ikke gjør noe i området undet kaffeutløpet mens denne prosessen pågår. Sett på den store påbyggsdelen før rengjøringsprogrammet settes i gang. Rengjør maskinen daglig etter arbeidstid. Det bør også gjøres etter lengre opphold, og ferier senest når please clean/vennligst rengjør vises på displayet. Vær oppmerksom på instruksjonene for bruk fra produsenten av rengjøringsmiddelet! Ikke bruk skuremiddel eller kaustiske rengjøringsmiddel. Rengjørings og vedlikeholdsmiddel Navn Bremalux Bremaut Bremex Brematron Bruk Rustfritt stål fjerne kafferester fjerne kalkrester for bryggesystemet Bruk rengjøringsmidler fra Franke bremer kundeservice. 15

16 5.1 Rengjøringsprogram Ved å starte rengjøringsprogrammet, renser kaffemaskinen automatisk i delene hvor kaffen renner igjennom (varer ca 30 minutter). Start operasjonen etter 50 brukstimer. Sjekk om det er nok rengjøringsmiddel i maskinen. Om nødvendig, koble til en ny (se illusjon under). Koble til beholder med flytende rengjøringsmiddel Installer avsugningsslange med påfyllingsslange m/ detektor i beholderen, og skru hardt sammen. Ha en ekstra beholdning av flytende rengjøringsmiddel i beholder Under maskinen En plass beskyttet fra varme, lys og sollys Lagre Brematron flytende rengjøringsmiddel på et kjølig sted Ikke fjern forpakning/eske! Før oppstart av rengjøringsprogram Sett på den store utløpsdelen for kaffeutløp for rengjøringsprogrammet. Skru av det påskrudde bryggestadiet, slik at rengjøringsprogrammet kan settes i gang Ta ut kaffereservene med nøkkelknappen 16

17 Start rengjøringsprosessen med automatisk dosering av rengjøringsmiddel Fare for skjolding! Ikke rør noe under kaffeutløpet i rengjøringsprosessen. Lås opp menyen med nøkkelen, og åpne. Start rengjøringsprogrammet press Rengjøringsprogrammet kjører. Antall rengjøringsprogram som kan gjøres med flytende rengjøringsprogram vises i displayet. Koble til en ny beholder etter displayet viser Reserve:1 senest. Dersom displayet viser Reserve:0 vil maskinen utføre rengjøring uten vaskemiddel. 5.2 Rent maskinhus Vask over plastikkdeler, malte deler, og rustfrie overflater med en fuktig klut. Ta bort kafferester med fettoppløsende vaskemiddel og en myk klut. Tørk alle rengjorte overflater. Gni inn beskyttelsesmiddel for rustfrie overflater på de rustfrie overflatene. Fjern dryppbrettet og rengjør det. Sett dryppbrettet tilbake etter rengjøring. 17

18 5.3 Ren kaffepulverbeholder Fare for å klemme fingrene! Dersom maskinen er påskrudd, er det fare for at doseringsmotoren kan klemme fingrene dine. Ikke ta inni kaffepulverbeholderen under operasjonen. Før rengjøring må maskinen være slått av med bryteren Merk Forsikre deg om at ingenting kommer oppi kaffebeholderen under rengjøringen. Ta ut ting som ikke hører til i beholderen. Ta bort lokket fra beholderen og rengjør med en lo fri klut. Tørk bort rester på innsiden av den tomme kaffepulverbeholderen med en tørr lo fri klut. 5.4 Rengjøring av varmtvannsutløp og fjerning av kalk Bare i tilfeller ved kalkrester og belegg Fare for skjolding ved uforutsett utløp av varmt vann! Skru av kjeglen kun dersom maskinen er skrudd av og avkjølt. Før avkalkning av varmtvannsutløpet, skru av maskinen med bryteren 18

19 6. Skru av, avslutte frekvens For daglig rengjøring av maskinen, se kapittel 5. Skru av enhet med bryteren Displayet viser: STANDBY Lukk vannkranen. Skru av strømmen som forsyner maskinen. Merk Vannmykere reduserer kalk i utstyret og har en stor innflytelse på vann og kaffekvaliteten. Sjekk vannmykneren etter bruk og/eller les av telleren. Bytte av vannmykner under uttømming/i tide av Franke bremer kundeservice for å forsikre at maskinen virker slik den skal. 19

20 20 7. Innstilling, justering 7.1 Oversikt over mulige innstillinger

21 7.2 Vis eller slett/nullstill teller Innstillinger er mulige kun når bryggeprosessen er blir avsluttet og bryggenivået har blitt skrudd av. Total sum kan vises eller slettes av deg. 21

22 Stille inn bryggeparametre

23 Tilpasse drikkevolumet

24 Velge drikkenavn til knapp, deaktivere knapp

25 7.6 Still inn betalingssystem Knappene kan bli koblet til et utvendig betalingssystem. For eksempel dersom et produkt blir lest som betalt i myntsystemet, vil den korresponderende knappen bli aktivert. 25

26 Innstilling rengjøringsparametre

27 7.8 Fyll inn hemmelig kode (PIN) for å endre innstillinger Du kan blokkere meldingen og innfyllingsfeltet mot at uønsket operasjon ved å taste inn PIN kode. Fabrikkinnstillingen er på 5 nuller (00000). Når koden er fylt inn, vil meldingen og utfyllingsteltet ikke være blokkert. 27

28 8. Feil og feilsøking Dersom feil oppstår på din VIVA XXL maskin, vennligst sjekk hva du skal gjøre i henhold til følgende liste: Feilkode Feil Mulig årsak Løsning Maskinen viser ikke en feilkode. Kontrollampen lyser ikke. 01 Maskinen bytter til STANDBY og viser feilkoden. Det er ikke mulig å lage kaffe. 04 Maskinen bytter til STANDBY og viser feilkoden. Det er ikke mulig å lage Hovedbryteren er skrudd av. Strømforsyningen virker ikke. Stillingen til beholderen har ikke blitt nådd! De doble turbinene for vann har brutt sammen. kaffe. 05 Temperatursensor for boileren indikerer avbrudd. 06 Temperatursensor for boiler indikerer kortslutning. 19 Maskinen bytter til STANDBY og viser feilkoden. Det er ikke mulig å lage kaffe. 20 Maskinen bytter til STANDBY og viser feilkoden. 23 Maskinen bytter til STANDBY og viser feilkoden. Varming av bryggebeholderen virker ikke. Pulverbeholderen har brutt sammen. De doble turbinene for kaffe utløpet har brutt sammen. Temperatursensor for beholder indikerer avbrytelse. 24 Temperatursensor for bryggebeholder indikerer Få en profesjonell elektriker til å sjekke om det ligger en feil i linje nettverket. Skru på hovedbryter igjen. Informer strømleverandøren. Skru av maskinen og på igjen etter ca 10 sekunder. Maskinen vil kjøre oppkjøringsprogrammet, og prøver å fikse feilen. Skru av maskinen og på igjen etter ca 10 sekunder. Maskinen vil kjøre oppkjøringsprogrammet, og prøver å fikse feilen. Skru av maskinen og på igjen etter ca 10 sekunder. Maskinen vil kjøre oppkjøringsprogrammet, og prøver å fikse feilen. Skru av maskinen og på igjen etter ca 10 sekunder. Maskinen vil kjøre oppkjøringsprogrammet, og prøver å fikse feilen. Skru av maskinen og på igjen etter ca 10 sekunder. Maskinen 28

29 25 Maskinen bytter til STANDBY og viser feilkoden. Varming av oppbevaringsbeholderen virker ikke. kortslutning. Temperatursensor for oppbevaringsbeholder indikerer avbrytelse. 26 Temperatursensor for oppbevaringsbeholder indikerer kortslutning. 27 Membran pumpe kjører lenger enn 10 minutter. Display viser feilkoden etter STANDBY blir skrudd på. 28 Oversvømmelse i bryggebeholderen. Maskinen bytter til STANDBY og viser feilkoden. Bryggesikt blokkert. Forsegling ikke stram nok. Membranpumpe får ikke bygget opp nok trykk. Renseventilen er ikke tett; vannet flyter ukontrollert i maskinen. vil kjøre oppkjøringsprogrammet, og prøver å fikse feilen. Skru av maskinen og på igjen etter ca 10 sekunder. Maskinen vil kjøre oppkjøringsprogrammet, og prøver å fikse feilen. Maskinen brygger ikke kaffe og i displayet vises Vennligst rengjør/please clean! Etter endt operasjon har du ikke startet rengjøringsprogrammet. Vennligst start rengjøringsprogrammet (se side 16). Start rengjøringen etter 50 brukstimer. Fare for elektrisk sjokk ved berøring av deler med energi! Du må aldri åpne kabinettet for å gjøre reparasjoner selv. Maskinen er tilkoblet strøm. Reparasjoner kan kun utføres av kvalifisert personell. Informer Franke bremer kundeservice dersom feilkoden fortsetter å vises! Dersom du ikke kan fjerne feilen Skru av maskinen med hovedbryteren og koble fra elektrisiteten. Lukk vannkran. Ikke åpne kabinettet. Informer Franke bremers kundeservice og gi beskjed om feilmeldingen, maskintypen, maskin nummer og byggeord, se side

30 9. Teknisk data Bremer VIVA XXL Kommersiell kaffemaskin Type 980 (standard) Utstyr/Kapasitet Bryggestadier Filterkaffe utløp Varmtvannsutløp Kaffepulverbeholder Bryggemengde Lagringsnivå 1 / 2 / 3 / 4 liter Kopp / mugge / kanne / flaske Kopp som standard / mugge som opsjon 3 kg 4 liter 4 liter Produksjon per time (125ml/kopp) Kaffe Varmt vann Ca 400 kopper (ca 50 liter) Ca 150 kopper (ca 18 liter) Mulige innstillinger Kaffepulver innhold Doserings mengde brygging Justerbart 0 til 250 gram Justerbart 0 til 4000 ml Elektriske data Hovedstrøm Sikringer Tilkobling 400V 3AC 50/60Hz 3 x 16 A 9,3 kw Dimensjoner, vekt Dimensjoner (bxdxh) mm 360 x Vekt (tom) Bråk, nivå i db Ca 42 kg Utvendig temp under operasjon 5 til 35 C Vanntilkobling Inn R ¾ Ut Mindre enn 70 db (A) Dia40 Drikkenes kapasitet avhenger av vannet, kaffen og forhold til maskinen. 30

31 10. Installering og tilkobling (kundeservice) Sette opp, installere, første bruk, og innledende opplæring skal utføres av service personell med kunnskap til maskinen. Koble fra strømforsyning før utskiftning. Dersom den skal transporteres for hånd: Bruk hansker! Ta hensyn til maskinens vekt Oppsett Ikke sett maskinen i et rom hvor spyleslanger eller høytrykksspyler blir brukt. Avstand fra maskinen til veggen skal være minst 4 cm (for luft sirkulasjon). La det være nok rom over maskinen, slik at det er mulig å fylle på kaffepulver. Ikke sett den oppå varme kilder. Hold en trygg avstand. Sett maskinen horisontalt, på et stabilt underlag. Balanser ut ujevnheter med de justerbare bena. Ta ut ledningene i forhold til målene på monteringsanvisningen. 31

32 10.2 Koble til vanninntak Dette utstyret skal installeres i henhold til nasjonale og regionale reguleringer. Dersom vannet er hardere enn 8 dkh må en vannmykner installeres. Les instruksjonene for installasjon nøye. Før vannet flyter inn i slangen, må en vannkran med vannfilter være installert på en lett tilgjengelig plass. Dersom vanninntaket er blitt forlenget, bruk en fabrikklaget slange. Ikke bruk en diameter mindre enn inntaket som er installert av fabrikken. Før tilkobling: Vask slangen og utløpet grundig, slik at skitne partikler ikke kommer inn i maskinen. Sjekk at alle tilkoblinger er stramme. Maksimal vannpress: 1,0 MPa (10 barer). Minimum vannpress: 0,3 MPa (3 barer). Vanntemperatur: max. 60 C. Installer vannbeskyttelse for beskyttelse mot vannskader. For å unngå vannskade: Få en elektronisk vannkontroll installert mellom vannkranen og maskinen Koble til vannutløpet Installer en luktfanger på avløpet til slangen. Legg avløpet med helling mot utløpet. Forsegle ved utløpet og sett det fast. Inntaket ok utløpet må ikke bøyes eller klemmes Elektriske tilkoblinger De elektriske tilkoblingene må bli utført av kvalifisert personell. Strømledningen må være i god kvalitet i henhold til standarder. En elektrisk bryter / hovedbryter må være koblet i serie som er lett tilgjengelig. Bryteren må isolere maskinen effektivt fra det elektriske hovednettverket. 32

33 For at det skal være mulig, må kontaktåpningen være (minst 3 mm) i henhold til nasjonale standarder. Innlemm maskinen i Mugential equalisation systemet. Legg merke til dataene på platen for elektrisk tilkobling! 33

34 11. Service Fylle inn platedata Flytt data fra maskin, og inn i denne bruksanvisningen. Type no.: Maskin no.: Byggeår: Vennligst spesifiser disse dataene når du får service på maskinen. Dette gjør at prosessen går raskere. ADVARSEL: For videre beskyttelse mot støt, bytt bare deler og sikringer i henhold til det som var opprinnelig. Vedlikehold Ha maskinen på service jevnlig av autorisert personell. Det bør ha service etter hver kopp med kaffe Minst en gang i året. Brukte deler vil bli erstattet under en slik service, og alle sammensetninger og sikkerhets mekanismer blir sjekket for å forsikre om at de fungerer riktig. Jevnlig service vil forsikre trøbbelfri bruk av maskinen. Installasjon, vedlikehold og reparasjoner skal kun utføres av trent service personell. Tegn en servicekontrakt med din leverandør. Få din selger til å forklare deg fordelene ved en slik kontrakt. Bruk kun originale deler og tilbehør. 34

35 Vedlikeholds notater

36 36

37 12. Demontering og avfallshåndtering Før demontering: Fjern kaffepulver fra beholderen. Fjern det gjenværende kaffefilteret. Av sikkerhetsgrunner skal følgende trinn utføres av en Franke servicemedarbeider før maskinen kastes: Tømme boiler. Koble fra slangene. Koble maskinen fra strømforsyningen. 37

38 38

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 4. Hypertermi (overoppheting)... 6. Internasjonale Opplysninger for badet... 7. Instruksjoner for installasjon...

Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 4. Hypertermi (overoppheting)... 6. Internasjonale Opplysninger for badet... 7. Instruksjoner for installasjon... Brukerhåndbok Internasjonal Norsk Ut vik let for verdens tøffeste k lima... (H vor du enn måtte bo) Gratulerer! Ditt valg av Arctic Spa viser at du har sans for fremragende produkter. Vi i Arctic Spa mener

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 162 360 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning

B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning 1 Sikkerhetsanvisninger Advarsel Når du installerer og bruker dette elektriske

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target.

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target. 7 bærbar DVD-spiller Bruksanvisning Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner For informasjon og support kontakt www.target.no Sikkerhetsinformasjon, Apparatet er Klasse 1 laserprodukt. Bruk av kontroller,

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning Bruks og monteringsanvisning Fagor vannvarmere: FTC-6 ltr. FEP-11 ltr. - FEG-11 ltr. FEP-15 ltr. - FEG-15 ltr. Tillegg for FEP-11+ FEP-15+ VEILEDNING FOR INSTALLASJON OG BRUK VANNVARMER MED BATTERIDREVET

Detaljer

VASKEMASKIN MED TØRKETROMMEL

VASKEMASKIN MED TØRKETROMMEL VSKEMSKIN MED TØRKETROMMEL BRUKSNVISNING GWD 59400 WBC NO Dokumentnummer 2820523595_NO/ 29-07-13.(11:11) 1 Viktige instruksjoner for sikkerhet og miljø Dette avsnittet inneholder sikkerhetsanvisninger

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no - NO, DK, SE M.-Nr. 09 706 720 Aktivt miljøvern

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG Q1636V http://no.yourpdfguides.com/dref/788391

Din bruksanvisning SAMSUNG Q1636V http://no.yourpdfguides.com/dref/788391 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn komfyr stekeovn og koketopp SB 615 T 613 KT Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha bygg-inn stekeovn og koketopp. Du har kjøpt et moderne produkt som er enkelt å betjene.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2900 DA 2900 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 725

Detaljer

Brukermanual Watercon

Brukermanual Watercon Outdoor-Unitless Air-Conditioner Brukermanual Watercon PW-P09CNNS PW-P09CNNR It`s different! It`s different! WATERCON er enkel å bruke hvor som helst, og gir en svalende luft. Innhold 01 Sikkerhetsinstruks

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 09 845 210 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL MONTERING - S. 10 Takk for at du kjøpte en Weber -grill. Ta et par minutter og beskytt den ved å registrere produktet på nettet på www.weber.com. DU MÅ LESE DENNE BRUKERVEILEDNINGEN

Detaljer

Enkelt-slider for induksjon

Enkelt-slider for induksjon V-ZUG Ltd Glasskeramikk-kokefelt Enkelt-slider for induksjon Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til

Detaljer

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning VI Drift, rengjøring og vedlikehold For å få isbiter uten forurensninger bør vannet i tanken byttes hver 24 time. Hvis kompressoren stopper pga. lite vann eller for mye is bør du vente 3 minutter før den

Detaljer

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91 Maskintype Knekkemaskin Identifikasjons data Modell betegnelse SPB Serie nummer Bestillings nummer Produksjons år Inventar- nr. Registreringsfelt for kunde bruk. Monterings Sted Firma navn Gate Hans Schröder

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon KM 6328 KM 6366 KM 6367 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter

Detaljer

KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1

KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1 Bruksanvisning på komfyrmodellene Basic og De Luxe: KGG501-B1 KGG601-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1 Bruk ikke komfyren før du har lest bruksanvisningen Cod:0040300987 KJÆRE KUNDE INNHOLDSFORTEGNELSE. Komfyren

Detaljer

Veiledning for daglig bruk

Veiledning for daglig bruk Veiledning for daglig bruk Meldinger... 2 Introduksjon... 4 Skriverens deler og funksjonene i kontrollpanelet... 5 Skriverdeler... 5 Kontrollpanel... 6 Legge i papir... 7 Velge papirtype... 7 Legge papir

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer