Bremer VIVA XXL. Bruksanvisning. Full automatisk kaffemaskin. Franke Coffee Systems

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bremer VIVA XXL. Bruksanvisning. Full automatisk kaffemaskin. Franke Coffee Systems"

Transkript

1 Bremer VIVA XXL Bruksanvisning Full automatisk kaffemaskin Franke Coffee Systems 1

2 Kjære kunde, Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen før du bruker VIVA XXL for første gang. På denne måten beskytter du deg selv og unngår skader på maskinen. Bruksanvisningen inneholder viktige instrukser for riktig bruk, og gir deg informasjon om hvordan du skal håndtere maskinen. Ha alltid bruksanvisningen i nærheten! bremer VIVA XXL Kommersiell kaffemaskin for filterkaffe Fire forskjellige størrelser Fire forskjellige doseringer Varmtvannsutløp for kopp Vennligst bruk VIVA XXL kun for tilberedning av kaffe. Uriktig bruk kan føre til skade på personer og omgivelser. Symboler Aktiviteter som skal gjennomføres Notater, funksjonelle sekvenser Referanse til andre instruksjoner 2

3 Innholdsfortegnelse Side 1. Notater om sikker bruk 5 2. Bli kjent med VIVA XXL Velg menyspråk 7 3. Skru på Påfyll av kaffepulver Start bryggeprosess Kaffe Aktivere/deaktivere valg av bryggetrinn Varmtvann Rengjøring og vedlikehold Rengjøringsprogram Rent maskinhus Ren kaffepulverbeholder Rengjøring av varmtvannsutløp og fjerning av kalk 18 6 Skru av, Avslutte sekvens Innstilling, Justering Oversikt over mulige innstillinger Vis eller slett/nullstill teller Stille inn bryggeparametrene Tilpasse drikkevolumet Velge drikkenavn til knapp, deaktivere 24 knapp 7.6 Still inn betalingssystem Innstilling rengjøringsparametre Fyll inn hemmelig kode (PIN) for å endre innstillinger Feil og feilsøking Tekniske data Installering og tilkobling (Kundeservice) Oppsett Koble til vanninntak Koble til vannutløp Elektriske tilkoblinger 32 3

4 11. Service Vedlikehold notater Demontering og avfallshåndtering 37 EU 38 Bekreftelse 4

5 Styring 1. Notater om sikker bruk Operatøren er ansvarlig for styringen, risikoen, og for at det gjentatte ganger blir utført tester av autoriserte personer. Fare! Risiko for elektrisk sjokk! Ikke vask maskinen med høytrykksspyler Pass på at ingen flytende vesker renner inn i ventilasjonen, eller påfyllings åpninger. I tilfelle systemsvikt, se kap. 8 Feil og feilsøking. Merk! Dersom man ikke er oppmerksom på følgende punkter, kan skade oppstå. Enheten skal bar bli håndtert av opplært personell under overvåkning for årsaker nevnt i bruksanvisningen Ikke dekk til ventilasjonen! Enheten kan kun brukes utendørs dersom den er tildekker og med tilstrekkelig vind beskyttelse. Beskytt enheten for fukt og direkte sollys. Temperaturen rundt enheten skal ikke være under frysepunkt. Dette vil føre til at vannet fryser inni enheten, noe som vil skade den. Jevnlig sjekk av sikkerhetsutstyr I henhold til reguleringene 97/23/EG og for sikker bruk, er operatøren ansvarlig for jevnlig riktig vedlikehold og for jevnlig inspeksjon av sikkerhetsutstyret. Pga. dette, bør enheten bli sjekket og få service en gang i året av autorisert Franke personell. Lange opphold i bruk, eller nedetid på maskinen Før langvarig nedetid skal renseprogrammet ha blitt gjennomkjørt For å unngå frostskader må kunden tømme maskinen for veske. 5

6 2. Bli kjent med VIVA XXL Meny og display Standard modell 6

7 2.1 Velg menyspråk Før maskinen blir skrudd på I STANDBY modus På maskinen Eksempel: Still inn språket på tysk Press den øverste knappen til venstre sammenhengende, press eller helt til den ønskede landskoden viser på displayet. Landskode Språk 031 Nederlandsk 033 Fransk 044 Engelsk 049 Tysk 081 Japansk *095 Russisk Bekreft landskoden med knappen Det valgte språket viser på displayet Gå til Exit meny med Bekreft med Det ønskede språket er valgt Maskinen går inn i STANDBY modus og lagrer ny innstilling I tilfelle strømstans eller feil fremgangsmåte, kan en miste lagret data. 7

8 3. Skru på Åpne vannkran. Skru på elektrisk bryter framme på VIVA XXL kaffemaskin Lås opp tastatur med nøkkel, og åpne. Skru på kaffemaskinen ved å presse på maskinbryteren. Lukk tastaturdekselet og ta ut nøkkelen. Display start påfylling, oppvarming viser når strømforsyningen til den automatiske kaffemaskinen har blitt frakoblet. Maskinen utfører oppstartsprogrammet og sjekker at alle funksjonene er klare. På den måten, kjøres et renseprogram og boileren blir varmet opp (varighet ca 5 til 8 minutter). Maskin varmer opp, vennligst vent dukker opp når du skrur på maskinen via displayet STANDBY. Maskin test, vennligst vent blir utført av maskinen etter rensing, slik at rester fra rengjøringsmiddel blir fjernet (varighet ca 8 til 10 minutter). Valg/Select vises når maskinen er klar til bruk. 8

9 3.1 Påfyll av kaffepulver ADVARSEL! Fare for klemsel. Ikke ta hånden inn i beholderen mens den er i gang. MERK! Ikke bruk instant kaffe eller kaffepulver sammen i tillegg til hovedinnhold. Kaffefilteret kan bli tett. Forsikre deg om at ting som ikke hører til i maskinen, ikke havner inni. Dersom pulverbeholderen er tom vises det på displayet Dersom pulverbeholderen blir tom i løpet av operasjonen, vil følgende vises: 2 brewings, Res. Operation. Etter andre brygging viser displayet Cof. Powder empt og den automatiske maskinen kobler ut alle bryggestadier. Påfyll av pulverbeholderen Fyll kun på mengden som blir brukt i løpet av en dag, ettersom pulveret mister aromaen over tid. Lås opp beholderen, og ta den av. Fyll den tomme beholderen opp til 3kg med den ønskede pulvertypen. Lukk etterpå slik at aromaen holder seg. 9

10 3.2 Start bryggeprosess Start bryggeprosessen ved å bruke knappen til det ønskede produktet. Kontrollampen blinker i ca 5 sekund. I mellomtiden kan du velge et annet nivå. Etter at bryggingen er satt i gang vises det på maskinen Brew.stage 1. Kontrollampen lyser når bryggingen er aktivert. Etter bryggingen er det igjen mulig å velge via knappene på menyen (så langt det er nok ingredienser). VIKTIG En bryggeprosess som har blitt satt i gang kan ikke avbrytes. Tilleggsbrygging for filterkaffe ved å nå min. innhold av filterkaffe i oppbevaring når et bryggestadium er valgt Du kan alltid velge et annet bryggestadie. Bryggestadier 1 til 3: VIVA XXL brygger fersk filterkaffe dersom nivået faller under minimumslagring. Bryggenivå 4 liter: Sammenhengende brygging av filterkaffe. Skru denne på kun ved økt etterspørsel. Mengden kaffe viser i liter. > For modifikasjoner av bryggenivå innstillinger se side

11 3.3 Kaffe FARE FOR SKJOLDING! Etter bryggeprosessen er ferdig doserer maskinen automatisk varm kaffe. La koppen stå i ro uten å røre den i prosessen. Koppdispenser Tilpass påbyggsdelen til utløpet ved å vri med klokken til den fester seg med et klikk. Plasser koppen under utløpet. Press knappen for kaffe. Den justerte mengden kaffe vil komme ut, og følgende tekst vil vises: Dispensing Cup of cofee For å endre mengde se side 23, kap. 7,4 11

12 Fylle i flasker/kanner Ta ut utløpstillegget fra kaffeuttaket. Sett på flaskedreneringen fra venstre og snu/roter til høyre. Dra ut flaskebrettet (opsjon) mot midten. Plasser flaske/beholder med tilstrekkelig kapasitet (fare for skolding dersom det renner over) på brettet under kaffeutløpet. Ta ut kaffen ved å trykke på knappen (se side 14). Udosert utløp av kaffe Trykk på knappen mengde kaffe. til ønsket På denne måten kan du tømme oppbevaringsbeholderen. Betalingssystemet regner ikke med udoserte enheter. For å skru på/av det udoserte utløpet av kaffe/legge til, se side

13 3.4 Aktivere, deaktivere valg av bryggetrinn Du kan deaktivere eller aktivere valg av bryggenivå Under en bryggeprosess Med et bestemt bryggenivå Slik at en tredjeperson for eksempel ikke kan endre til et annet nivå. I tilfelle et nivå blir deaktivert, vil ikke maskinen brygge mer, og du kan ta bort eller bruke opp kaffelageret. Et bryggenivå som er skrudd på tidligere kan ikke avbrytes. Lås opp menylokket med nøkkel og åpne. Deaktiver valg av bryggenivå Deaktiver valg av bryggenivå ved å trykke på Bryggenivåene er deaktivert. Som en bekreftelse, vil dette symbolet vise: Aktiver valg av bryggenivå Aktiver valg av bryggenivå ved å presse på det samme symbolet en gang til. Valg av bryggenivå er aktivert. Nøkkelsymbolet på displayet forsvinner. 13

14 4. Varmtvann Fare for skolding! Etter du har presset knappet for varmt vann, doserer maskinen automatisk varmt vann. Fortsett med forsiktighet. Sett fra deg koppen og la den stå uten å være nær den mens prosessen pågår. Bruk alltid den beskyttede delen av vannutløpet dersom du skal flytte den. Dosert uttak av varmt vann Plasser koppen på dryppbrettet under utløpet. Press knappen for kopp med varmt vann En kopp med varmt vann blir dosert ut og stopper automatisk. Knapp og utløp for en kanne med varmt vann er en opsjon. Det doserte uttaket for varmt vann blir innstilt på fabrikken. For justering av doseringsmengde av varmt vann, se side 21, kapittel 7.4. Uttak av udosert mengde varmt vann Press nøkkelknappen, og utløpet startes press igjen for å stanse. For å endre innstillinger til fjerning av udosert mengde varmt vann se side

15 5. Rengjøring og vedlikehold Livsfarlig å spraye enheten med vann! Maskinen er tilkoblet elektrisk spenning. Av denne grunn, skal en aldri spraye enheten med vannslange eller høytrykksspyler. Vann kan penetrere enheten, og gi elektrisk sjokk og skade. Fare for skjolding under mekanisk rengjøring med varmt vann! Maskinen renser kaffeutløpet med varmt vann for å få rengjort den skikkelig. Ikke gjør noe i området undet kaffeutløpet mens denne prosessen pågår. Sett på den store påbyggsdelen før rengjøringsprogrammet settes i gang. Rengjør maskinen daglig etter arbeidstid. Det bør også gjøres etter lengre opphold, og ferier senest når please clean/vennligst rengjør vises på displayet. Vær oppmerksom på instruksjonene for bruk fra produsenten av rengjøringsmiddelet! Ikke bruk skuremiddel eller kaustiske rengjøringsmiddel. Rengjørings og vedlikeholdsmiddel Navn Bremalux Bremaut Bremex Brematron Bruk Rustfritt stål fjerne kafferester fjerne kalkrester for bryggesystemet Bruk rengjøringsmidler fra Franke bremer kundeservice. 15

16 5.1 Rengjøringsprogram Ved å starte rengjøringsprogrammet, renser kaffemaskinen automatisk i delene hvor kaffen renner igjennom (varer ca 30 minutter). Start operasjonen etter 50 brukstimer. Sjekk om det er nok rengjøringsmiddel i maskinen. Om nødvendig, koble til en ny (se illusjon under). Koble til beholder med flytende rengjøringsmiddel Installer avsugningsslange med påfyllingsslange m/ detektor i beholderen, og skru hardt sammen. Ha en ekstra beholdning av flytende rengjøringsmiddel i beholder Under maskinen En plass beskyttet fra varme, lys og sollys Lagre Brematron flytende rengjøringsmiddel på et kjølig sted Ikke fjern forpakning/eske! Før oppstart av rengjøringsprogram Sett på den store utløpsdelen for kaffeutløp for rengjøringsprogrammet. Skru av det påskrudde bryggestadiet, slik at rengjøringsprogrammet kan settes i gang Ta ut kaffereservene med nøkkelknappen 16

17 Start rengjøringsprosessen med automatisk dosering av rengjøringsmiddel Fare for skjolding! Ikke rør noe under kaffeutløpet i rengjøringsprosessen. Lås opp menyen med nøkkelen, og åpne. Start rengjøringsprogrammet press Rengjøringsprogrammet kjører. Antall rengjøringsprogram som kan gjøres med flytende rengjøringsprogram vises i displayet. Koble til en ny beholder etter displayet viser Reserve:1 senest. Dersom displayet viser Reserve:0 vil maskinen utføre rengjøring uten vaskemiddel. 5.2 Rent maskinhus Vask over plastikkdeler, malte deler, og rustfrie overflater med en fuktig klut. Ta bort kafferester med fettoppløsende vaskemiddel og en myk klut. Tørk alle rengjorte overflater. Gni inn beskyttelsesmiddel for rustfrie overflater på de rustfrie overflatene. Fjern dryppbrettet og rengjør det. Sett dryppbrettet tilbake etter rengjøring. 17

18 5.3 Ren kaffepulverbeholder Fare for å klemme fingrene! Dersom maskinen er påskrudd, er det fare for at doseringsmotoren kan klemme fingrene dine. Ikke ta inni kaffepulverbeholderen under operasjonen. Før rengjøring må maskinen være slått av med bryteren Merk Forsikre deg om at ingenting kommer oppi kaffebeholderen under rengjøringen. Ta ut ting som ikke hører til i beholderen. Ta bort lokket fra beholderen og rengjør med en lo fri klut. Tørk bort rester på innsiden av den tomme kaffepulverbeholderen med en tørr lo fri klut. 5.4 Rengjøring av varmtvannsutløp og fjerning av kalk Bare i tilfeller ved kalkrester og belegg Fare for skjolding ved uforutsett utløp av varmt vann! Skru av kjeglen kun dersom maskinen er skrudd av og avkjølt. Før avkalkning av varmtvannsutløpet, skru av maskinen med bryteren 18

19 6. Skru av, avslutte frekvens For daglig rengjøring av maskinen, se kapittel 5. Skru av enhet med bryteren Displayet viser: STANDBY Lukk vannkranen. Skru av strømmen som forsyner maskinen. Merk Vannmykere reduserer kalk i utstyret og har en stor innflytelse på vann og kaffekvaliteten. Sjekk vannmykneren etter bruk og/eller les av telleren. Bytte av vannmykner under uttømming/i tide av Franke bremer kundeservice for å forsikre at maskinen virker slik den skal. 19

20 20 7. Innstilling, justering 7.1 Oversikt over mulige innstillinger

21 7.2 Vis eller slett/nullstill teller Innstillinger er mulige kun når bryggeprosessen er blir avsluttet og bryggenivået har blitt skrudd av. Total sum kan vises eller slettes av deg. 21

22 Stille inn bryggeparametre

23 Tilpasse drikkevolumet

24 Velge drikkenavn til knapp, deaktivere knapp

25 7.6 Still inn betalingssystem Knappene kan bli koblet til et utvendig betalingssystem. For eksempel dersom et produkt blir lest som betalt i myntsystemet, vil den korresponderende knappen bli aktivert. 25

26 Innstilling rengjøringsparametre

27 7.8 Fyll inn hemmelig kode (PIN) for å endre innstillinger Du kan blokkere meldingen og innfyllingsfeltet mot at uønsket operasjon ved å taste inn PIN kode. Fabrikkinnstillingen er på 5 nuller (00000). Når koden er fylt inn, vil meldingen og utfyllingsteltet ikke være blokkert. 27

28 8. Feil og feilsøking Dersom feil oppstår på din VIVA XXL maskin, vennligst sjekk hva du skal gjøre i henhold til følgende liste: Feilkode Feil Mulig årsak Løsning Maskinen viser ikke en feilkode. Kontrollampen lyser ikke. 01 Maskinen bytter til STANDBY og viser feilkoden. Det er ikke mulig å lage kaffe. 04 Maskinen bytter til STANDBY og viser feilkoden. Det er ikke mulig å lage Hovedbryteren er skrudd av. Strømforsyningen virker ikke. Stillingen til beholderen har ikke blitt nådd! De doble turbinene for vann har brutt sammen. kaffe. 05 Temperatursensor for boileren indikerer avbrudd. 06 Temperatursensor for boiler indikerer kortslutning. 19 Maskinen bytter til STANDBY og viser feilkoden. Det er ikke mulig å lage kaffe. 20 Maskinen bytter til STANDBY og viser feilkoden. 23 Maskinen bytter til STANDBY og viser feilkoden. Varming av bryggebeholderen virker ikke. Pulverbeholderen har brutt sammen. De doble turbinene for kaffe utløpet har brutt sammen. Temperatursensor for beholder indikerer avbrytelse. 24 Temperatursensor for bryggebeholder indikerer Få en profesjonell elektriker til å sjekke om det ligger en feil i linje nettverket. Skru på hovedbryter igjen. Informer strømleverandøren. Skru av maskinen og på igjen etter ca 10 sekunder. Maskinen vil kjøre oppkjøringsprogrammet, og prøver å fikse feilen. Skru av maskinen og på igjen etter ca 10 sekunder. Maskinen vil kjøre oppkjøringsprogrammet, og prøver å fikse feilen. Skru av maskinen og på igjen etter ca 10 sekunder. Maskinen vil kjøre oppkjøringsprogrammet, og prøver å fikse feilen. Skru av maskinen og på igjen etter ca 10 sekunder. Maskinen vil kjøre oppkjøringsprogrammet, og prøver å fikse feilen. Skru av maskinen og på igjen etter ca 10 sekunder. Maskinen 28

29 25 Maskinen bytter til STANDBY og viser feilkoden. Varming av oppbevaringsbeholderen virker ikke. kortslutning. Temperatursensor for oppbevaringsbeholder indikerer avbrytelse. 26 Temperatursensor for oppbevaringsbeholder indikerer kortslutning. 27 Membran pumpe kjører lenger enn 10 minutter. Display viser feilkoden etter STANDBY blir skrudd på. 28 Oversvømmelse i bryggebeholderen. Maskinen bytter til STANDBY og viser feilkoden. Bryggesikt blokkert. Forsegling ikke stram nok. Membranpumpe får ikke bygget opp nok trykk. Renseventilen er ikke tett; vannet flyter ukontrollert i maskinen. vil kjøre oppkjøringsprogrammet, og prøver å fikse feilen. Skru av maskinen og på igjen etter ca 10 sekunder. Maskinen vil kjøre oppkjøringsprogrammet, og prøver å fikse feilen. Maskinen brygger ikke kaffe og i displayet vises Vennligst rengjør/please clean! Etter endt operasjon har du ikke startet rengjøringsprogrammet. Vennligst start rengjøringsprogrammet (se side 16). Start rengjøringen etter 50 brukstimer. Fare for elektrisk sjokk ved berøring av deler med energi! Du må aldri åpne kabinettet for å gjøre reparasjoner selv. Maskinen er tilkoblet strøm. Reparasjoner kan kun utføres av kvalifisert personell. Informer Franke bremer kundeservice dersom feilkoden fortsetter å vises! Dersom du ikke kan fjerne feilen Skru av maskinen med hovedbryteren og koble fra elektrisiteten. Lukk vannkran. Ikke åpne kabinettet. Informer Franke bremers kundeservice og gi beskjed om feilmeldingen, maskintypen, maskin nummer og byggeord, se side

30 9. Teknisk data Bremer VIVA XXL Kommersiell kaffemaskin Type 980 (standard) Utstyr/Kapasitet Bryggestadier Filterkaffe utløp Varmtvannsutløp Kaffepulverbeholder Bryggemengde Lagringsnivå 1 / 2 / 3 / 4 liter Kopp / mugge / kanne / flaske Kopp som standard / mugge som opsjon 3 kg 4 liter 4 liter Produksjon per time (125ml/kopp) Kaffe Varmt vann Ca 400 kopper (ca 50 liter) Ca 150 kopper (ca 18 liter) Mulige innstillinger Kaffepulver innhold Doserings mengde brygging Justerbart 0 til 250 gram Justerbart 0 til 4000 ml Elektriske data Hovedstrøm Sikringer Tilkobling 400V 3AC 50/60Hz 3 x 16 A 9,3 kw Dimensjoner, vekt Dimensjoner (bxdxh) mm 360 x Vekt (tom) Bråk, nivå i db Ca 42 kg Utvendig temp under operasjon 5 til 35 C Vanntilkobling Inn R ¾ Ut Mindre enn 70 db (A) Dia40 Drikkenes kapasitet avhenger av vannet, kaffen og forhold til maskinen. 30

31 10. Installering og tilkobling (kundeservice) Sette opp, installere, første bruk, og innledende opplæring skal utføres av service personell med kunnskap til maskinen. Koble fra strømforsyning før utskiftning. Dersom den skal transporteres for hånd: Bruk hansker! Ta hensyn til maskinens vekt Oppsett Ikke sett maskinen i et rom hvor spyleslanger eller høytrykksspyler blir brukt. Avstand fra maskinen til veggen skal være minst 4 cm (for luft sirkulasjon). La det være nok rom over maskinen, slik at det er mulig å fylle på kaffepulver. Ikke sett den oppå varme kilder. Hold en trygg avstand. Sett maskinen horisontalt, på et stabilt underlag. Balanser ut ujevnheter med de justerbare bena. Ta ut ledningene i forhold til målene på monteringsanvisningen. 31

32 10.2 Koble til vanninntak Dette utstyret skal installeres i henhold til nasjonale og regionale reguleringer. Dersom vannet er hardere enn 8 dkh må en vannmykner installeres. Les instruksjonene for installasjon nøye. Før vannet flyter inn i slangen, må en vannkran med vannfilter være installert på en lett tilgjengelig plass. Dersom vanninntaket er blitt forlenget, bruk en fabrikklaget slange. Ikke bruk en diameter mindre enn inntaket som er installert av fabrikken. Før tilkobling: Vask slangen og utløpet grundig, slik at skitne partikler ikke kommer inn i maskinen. Sjekk at alle tilkoblinger er stramme. Maksimal vannpress: 1,0 MPa (10 barer). Minimum vannpress: 0,3 MPa (3 barer). Vanntemperatur: max. 60 C. Installer vannbeskyttelse for beskyttelse mot vannskader. For å unngå vannskade: Få en elektronisk vannkontroll installert mellom vannkranen og maskinen Koble til vannutløpet Installer en luktfanger på avløpet til slangen. Legg avløpet med helling mot utløpet. Forsegle ved utløpet og sett det fast. Inntaket ok utløpet må ikke bøyes eller klemmes Elektriske tilkoblinger De elektriske tilkoblingene må bli utført av kvalifisert personell. Strømledningen må være i god kvalitet i henhold til standarder. En elektrisk bryter / hovedbryter må være koblet i serie som er lett tilgjengelig. Bryteren må isolere maskinen effektivt fra det elektriske hovednettverket. 32

33 For at det skal være mulig, må kontaktåpningen være (minst 3 mm) i henhold til nasjonale standarder. Innlemm maskinen i Mugential equalisation systemet. Legg merke til dataene på platen for elektrisk tilkobling! 33

34 11. Service Fylle inn platedata Flytt data fra maskin, og inn i denne bruksanvisningen. Type no.: Maskin no.: Byggeår: Vennligst spesifiser disse dataene når du får service på maskinen. Dette gjør at prosessen går raskere. ADVARSEL: For videre beskyttelse mot støt, bytt bare deler og sikringer i henhold til det som var opprinnelig. Vedlikehold Ha maskinen på service jevnlig av autorisert personell. Det bør ha service etter hver kopp med kaffe Minst en gang i året. Brukte deler vil bli erstattet under en slik service, og alle sammensetninger og sikkerhets mekanismer blir sjekket for å forsikre om at de fungerer riktig. Jevnlig service vil forsikre trøbbelfri bruk av maskinen. Installasjon, vedlikehold og reparasjoner skal kun utføres av trent service personell. Tegn en servicekontrakt med din leverandør. Få din selger til å forklare deg fordelene ved en slik kontrakt. Bruk kun originale deler og tilbehør. 34

35 Vedlikeholds notater

36 36

37 12. Demontering og avfallshåndtering Før demontering: Fjern kaffepulver fra beholderen. Fjern det gjenværende kaffefilteret. Av sikkerhetsgrunner skal følgende trinn utføres av en Franke servicemedarbeider før maskinen kastes: Tømme boiler. Koble fra slangene. Koble maskinen fra strømforsyningen. 37

38 38

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Kort instruks for Spectra S

Kort instruks for Spectra S Kort instruks for Spectra S Les bruker instruksene og kapittelet om sikkerhetsinstrukser før du tar i bruk maskinen. Behold disse instruksene nær maskinen. Innhold Fremgangsmåte. 2 Hvordan fylle på Spectra

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Oversikt over komponenter Se bilde side 2 i den originale bruksanvisningen for oversikt. A. Deksel for vannbeholder B. Vannbeholder C. Øvre beholder D. Knott E. Nedre

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning VI Drift, rengjøring og vedlikehold For å få isbiter uten forurensninger bør vannet i tanken byttes hver 24 time. Hvis kompressoren stopper pga. lite vann eller for mye is bør du vente 3 minutter før den

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

MBM Domina 900. Vannbadtopp

MBM Domina 900. Vannbadtopp MBM Domina 900 EBM49T EBM99T Vannbadtopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 11 1. Tekniske data. 12 1.1 El. Vannbadtopp Domina 900... 12 1.2 Teknisk karakteristikk... 12 2. Installasjons

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER NO Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultatene, og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET (se figuren

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

Bruksanvisning Energimåler. PolluCom-E

Bruksanvisning Energimåler. PolluCom-E Varenummer: 130275 Bruksanvisning Energimåler PolluCom-E - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. MONTERING AV MÅLEREN... 3 3. MONTERING AV EKSTERN TEMPERATURSENSOR... 4 3.1 MONTERING I FØLERLOMME...

Detaljer

Juicemaskin og blender

Juicemaskin og blender Juicemaskin og blender Bruksanvisning Produktnummer IT014262 Kjære kunde, Frisk fruktjuice smaker ikke bare godt, det inneholder også mange veldig sunne ingredienser uten konserveringsmidler og andre tilsetninger.

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

BRUKSANVISNING (Touchscreen)

BRUKSANVISNING (Touchscreen) BRUKSANVISNING (Touchscreen) U_NO Din forhandler Rev. 111003 1. INNHOLDSFORTEGNELSE. CQube Touchscreen 1. Innholdsfortegnelse side 2 2. Generelt / Beskrivelse: 3 3. Driftsmodus 4 4. Energisparemodus 5

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

- Installasjon og Service Guide

- Installasjon og Service Guide INSTALLASJON 1) PLASSER MASKINEN PÅ ET STABILT OG FLATT UNDERLAG 2) MÅ IKKE PLASSERES I DIREKTE SOLLYS ELLER VED VARMEKILDER 3) DET BØR VÆRE CA. 80 MM ÅPNING PÅ BAKSIDEN AV MASKINEN OG 20 MM PÅ SIDENE

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

Brukermanual Saphira

Brukermanual Saphira Brukermanual Saphira Viktige sikkerhetsanvisninger For å minske faren for brann, elektrisk støt og/eller personskader, ved elektriske apparat må alltid sikkerhetsanvisninger følges: Les alle instrukser

Detaljer

Essence. Bruksanvisning

Essence. Bruksanvisning Essence Bruksanvisning Innholdsfortegnelse 1 Sikkerhet 2 1.1 Sikkerhetsrisikoer 2 1.2 Sikkerhet og advarsler 2 1.3 og direktiver 2 2 Beskrivelse av automaten 3 2.1 Generelt 3 2.2 Maskinens innside og

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W BRUKER MANUAL Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W Viktig om sikkerhet Les bruker manualen ordentlig og ta vare på den. 1. Les alle instruksjonene før du bruker maskinen. 2. Ikke berør varme overflater.

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Clatronic Espressomaskin ES2612

Clatronic Espressomaskin ES2612 Clatronic Espressomaskin ES2612 Generelle forsiktighetsregler - Les bruksanvisningen nøye før du tar i bruk apparatet, og behold denne, samt garantien og kvitteringen. Behold også originalemballasjen om

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold dobbelt så sterk - dobbelt så rask CARE Bruks-og vedlikeholdsanvisning Innhold Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold Viktig! Les alle instruksjoner grundig før du

Detaljer

Bruksanvisning KAFFEMASKIN. Mondo / TH

Bruksanvisning KAFFEMASKIN. Mondo / TH Bruksanvisning KAFFEMASKIN NO Mondo / TH Bruksanvisning Norsk 1.1 Innledning Det gleder oss at du har valgt et av våre kvalitetsprodukter. For å kunne utnytte bruksmulighetene maksimalt og på sikrest

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Bruksanvisning. Avfuktingsapparat. Modell: GDNM10A4BK4AA GDNM12A4BK4AA GDNM14A4BK4AA

Bruksanvisning. Avfuktingsapparat. Modell: GDNM10A4BK4AA GDNM12A4BK4AA GDNM14A4BK4AA Bruksanvisning Avfuktingsapparat Modell: GDNM10A4BK4AA GDNM12A4BK4AA GDNM14A4BK4AA Før første bruk Les og følg alle anvisningene, selv om du føler du er kjent med produktet. Oppbevar bruksanvisningen for

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

3-i-1 kaffemaskin Bruksanvisning

3-i-1 kaffemaskin Bruksanvisning 3-i-1 kaffemaskin Bruksanvisning Merk: I vannbeholderen (til den vanlige kaffetrakteren) bak på høyre side av maskinen ligger det diverse tilbehør til espresso-/cappuccinomaskinen. Viktige sikkerhetsanvisninger

Detaljer

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK G F E A B C D 1 2 3 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Sikkerhet Vennligst merk deg følgende informasjon når du bruker apparatet: 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

RENGJØRINGS- MANUAL CHAQWA BEAN-TO-CUP CINO GRANDE. Kundeservice : Teknisk Service: RENGJØRINGSFOLDER

RENGJØRINGS- MANUAL CHAQWA BEAN-TO-CUP CINO GRANDE. Kundeservice : Teknisk Service: RENGJØRINGSFOLDER RENGJØRINGS- MANUAL CHAQWA BEAN-TO-CUP CINO GRANDE RENGJØRINGSFOLDER HVORDAN SKAL RENGJØRINGMANUALEN BRUKES? Rengjøringsmanualen er til for å hjelpe med det obligatoriske vedlikeholdet av CHAQWA Bean-to-cup.

Detaljer

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 AEROGUARD MINI LUFTRENSER Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 Sikkerhetsinstruksjoner Luftrenseren er, og skal behandles som, et elektrisk apparat. Følg disse sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for att trakt er tørr. Hvis våt tørk før bruk. Koble strøm - Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Koble vann til Ritmo L. ¾ "slange er den beste, men du kan også bruke ½".

Detaljer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten.

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. Varmepumpe Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. 1 Viktige sikkerhetsregler 2 3 Oversikt over komponenter og funksjoner 4 Bruke fjernkontrollen Fjernkontrollens

Detaljer

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING GRANDE GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE ALLE DE VEDLAGTE INSTRUKSENE SELV OM DU TROR AT DU KJENNER DEN ELEKTRISKE GRILLEN OG HVORDAN DEN SKAL BRUKES. SIKKERHETSINFORMASJON

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Modell FH843103 Gass kategori I 3B/P(30) Total effekt 14.00KW (1000 g/t), Grill og sidebrenner 3,5kW Gasstrykk 30mbar Identifikasjonsnummer 359BT848 Kun for

Detaljer

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 UTVENDIGE DELER Fig. 1 Pistol Tilkobling vannslange, Bruk ¾ krankobling Av/på bryter Tilkobling

Detaljer

Les bruksanvisningen nøye for å få mest mulig nytte av det nye produktet ditt!

Les bruksanvisningen nøye for å få mest mulig nytte av det nye produktet ditt! Iskremmaskin Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye for å få mest mulig nytte av det nye produktet ditt! Advarsel! - Strøm kan føre til skader som følge av elektrisk støt. Vær alltid forsiktig med ledningen,

Detaljer

Nutrition Scale - Kjøkkenvekt

Nutrition Scale - Kjøkkenvekt Nutrition Scale - Kjøkkenvekt IT014042 Bruksanvisning Med denne kjøkkenvekten kan du nøyaktig måle ingrediensene eller porsjonene i all slags mat og drikke og analysere dem i henhold til den vedlagte matkodelisten.

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Industristøvsuger Modellnr. GV502

Industristøvsuger Modellnr. GV502 Bruksanvisning Industristøvsuger Modellnr. GV502 Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater må du alltid følge sikkerhetsanvisningene. Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7 BRUKERVEILEDNING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Brukerveiledning TAKK FOR AT DU HAR KJØPT DENNE KONTROLLEN. LES BRUKER- VEILEDNINGEN GRUNDIG FØR DU BRUKER INSTALLASJONEN.

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Skyline www.popcornshop.no Gratulerer! Du har kjøpt vår kvalitetsmaskin Skyline. Alle produkter produseres av de beste materialer og av høy kvalitet. Dette er

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H

Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk,

Detaljer

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 NO G F E D B C A 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Merk deg følgende anvisninger når du bruker apparatet. 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7 Bruk aldri apparatet i badekar,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

MIKROPROSESSOR KONTROLL

MIKROPROSESSOR KONTROLL MIKROPROSESSOR KONTROLL mp3 INSTRUKSJONS MANUAL Les igjennom denne manualen før du bruker kontrolleren. UNIFLAIR 1 INNHOLD ADVARSLER side 3 I GANGKJØRINGS PÅMINNER side 3 STANSING AV ENHETEN side 3 KONTROLL

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

Bake og konveksjonsovn manual

Bake og konveksjonsovn manual Norsk brukermanual Bake og konveksjonsovn manual For å få bedre forståelse er det anbefalt å studere kontrollpanelet på side 2. 1. Karakteristikk av RETIGO utstyr Retigo ovnen brukes til baking av forskjellige

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

LAUNDRY PURE BEDRE FOR TØYET DITT, BEDRE FOR FAMILIEN DIN BEDRE FOR MILJØET

LAUNDRY PURE BEDRE FOR TØYET DITT, BEDRE FOR FAMILIEN DIN BEDRE FOR MILJØET LAUNDRY PURE BEDRE FOR TØYET DITT, BEDRE FOR FAMILIEN DIN BEDRE FOR MILJØET GENERELL INFORMASJON Strømomformer: Inn: 100 240V ~ 50/60 Hz 0,8A Ut: 12V 2,5A Strømforbruk: 7,5W (hvilemodus) 25W ved bruk Vanntrykk:

Detaljer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

Dorma Håndseder BRC-H

Dorma Håndseder BRC-H Brukerveiledning, vedlikeholdsog monteringsanvisning Dorma Håndseder BRC-H Håndsender BRC-H Art.nr.: 2200015 Innholdsfortegnelse 1 Info om informasjonen i denne veiledningen 3 2 Fare 3 3 Dette kan senderen

Detaljer

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING Viktig: les denne brukerveiledningen nøye før utstyret settes i drift. Behold denne brukerveiledningen for fremtidig referanse. Installasjon av kjøleboks.

Detaljer

Bruksanvisning Isbitmaskin UIM1009

Bruksanvisning Isbitmaskin UIM1009 Bruksanvisning Isbitmaskin UIM1009 Takk for at du valgte vår isbitmaskin Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du tar i bruk produktet for å forsikre deg om korrekt bruk. Etter du har lest den,

Detaljer

Brukermanual. Samsung Neo Forte

Brukermanual. Samsung Neo Forte Brukermanual Samsung Neo Forte 26.10.2010 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Oversikt utedeler... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Styre maskinen uten fjernkontroll...

Detaljer

FDV Fujitsu innedeler for næring.

FDV Fujitsu innedeler for næring. ! Tfn 23 16 95 00 FDV Fujitsu innedeler for næring. Drift AUTO (i kjøleanlegg) Når AUTO modus er valgt, vil viften operere på veldig lav hastighet i noen minutter, mens innedelen overvåker forholdene og

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A. kundebetjeningsnummer Som en del av Rexairs kundebetjeningsprogram får hver Rainbow AquaMate et serienummer for

Detaljer

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning Iskremmaskin IT015513 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Deler (Pic.01): 1. Hovedenhet 2. På-/Av-bryter (O/I) 3. Drivaksel 4. Gjennomsiktig lokk 5. Låseklemme

Detaljer

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT BRUKSANVISNING RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT Typ Boy, Master System D3 Oppbevares for senere bruk! Art. 315560-0808 - 2 - Sikkerhetsregler Les bruksanvisningen nøye før du tar maskinen i bruk. Den

Detaljer

1 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E. Brukermanual for. Air Condition/Varmepumpe

1 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E. Brukermanual for. Air Condition/Varmepumpe 1 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E Brukermanual for Air Condition/Varmepumpe 1 2 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E Takk for at du kjøpte Toshiba Air Condition/Varmepumpe. Vær vennlig å les denne brukermanualen

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET

BESKRIVELSE AV APPARATET NO Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultatene, og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET (se figuren

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

INSTRUKSJONSHEFTE Multifunksjons kjøkkenmaskin med blender Modell Chef Classic, nr. HM-32 AC V 50/60Hz 500W

INSTRUKSJONSHEFTE Multifunksjons kjøkkenmaskin med blender Modell Chef Classic, nr. HM-32 AC V 50/60Hz 500W INSTRUKSJONSHEFTE Multifunksjons kjøkkenmaskin med blender Modell Chef Classic, nr. HM-32 AC 220-240V 50/60Hz 500W 7 2 3 1 6 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 1. Hastighetsvelger 2. Motorhus 3. Låseknapp 4. Stativ

Detaljer

Bruksanvisning KAFFEMASKINE

Bruksanvisning KAFFEMASKINE Bruksanvisning KAFFEMASKINE NO 700.403.185 C COFFEE BREWING MACHINES 2000 Mnd2-021 Mnd2-021 TH20-021 TH20-021 Bruksanvisning Norsk 1.1 Innledning Det gleder oss at du har valgt et av våre kvalitetsprodukter.

Detaljer