Fagplan for naturfag 2 trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagplan for naturfag 2 trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag"

Transkript

1 Fagplan for naturfag 2 trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag Science Education 2 for Lower Secondary School (5-10) Studieprogramkode: NATBO Godkjent av prodekan for studier 20. februar 2015 Gjeldende fra høstsemesteret 2015 Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning Fagplanen gjelder for kull 2015/2016

2 Innhold Innledning...3 Læringsutbytte...3 Innhold og oppbygging...3 Arbeids- og undervisningsformer...3 Arbeidskrav og faglig aktivitet med krav om deltakelse...4 Vurderings-/eksamensform og sensorordning...4 Emne 1 NATB Emne 2 NATB

3 Innledning Fagplan for naturfag 2 trinn 5-10 bygger på nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen trinn. Naturfag henter sine kunnskaper fra biologi, fysikk, kjemi, geofag, teknologi og naturfagdidaktikk. Faget i lærerutdanningen tar sikte på å utdanne lærere som skal kunne undervise naturfag som et helhetlig fag, tilpasset alle elever på trinn. Naturfag er både et teoretisk og et praktisk fag, og gjennom studiet skal studenten skaffe seg erfaring med varierte arbeidsformer. En grunnskolelærer skal kunne ta utgangspunkt i elevenes hverdagserfaringer og oppfatning av sammenhenger, og studenten skal derfor også gjøres kjent med forskningsbasert kunnskap om elevers naturfagforståelse. Målgruppe Målgruppen for studiet er lærere med godkjent lærerutdanning for undervisning i grunnopplæringen. Opptakskrav Opptakskrav er bestått lærerutdanning. I tillegg kreves bestått naturfag 1 trinn 5-10 (30 studiepoeng) eller tilsvarende (for eksempel naturfag 1 fra allmennlærerutdanning) 1. Studenter som får studieplass, må være i arbeid som lærer. Kravet om bestått lærerutdanning kan fravikes dersom søkeren kun mangler faget hun/han søker på, for å fullføre lærerutdanningen sin. Læringsutbytte For nærmere informasjon, se emneplanene. Innhold og oppbygging Naturfag 2 trinn 5-10 er bygget opp av to emner á 15 studiepoeng. Minste kompetansegivende enhet for dette faget er 30 studiepoeng. Eksamen i naturfag I trinn 5-10 må være bestått før studenten kan avlegge eksamen i naturfag 2 trinn Arbeids- og undervisningsformer Varierte arbeidsmåter og undervisningsmetoder i naturfag Naturfaget i skolen er både et teoretisk og et praktisk fag, der det oppfordres til bruk av ulike arbeidsmåter og læringsarenaer. Gjennom studiet skal studentene erfare ulike arbeidsmåter som litteraturstudier, arbeid med oppgaver, prosjektarbeid, feltarbeid, ekskursjoner og forsøk. De skal dessuten skaffe seg erfaring med undervisningsmetoder som dialog i klasserommet, konkretiseringsverktøy og digitale presentasjonsverktøy. Det forutsettes at studenten møter forberedt til undervisningen i naturfag, gjennomfører det anbefalte etterarbeidet og benytter naturfagrommet samlinger og utstyr til å øve seg i praktisk arbeid. Digital kompetanse i naturfag Gjennom undervisning, arbeidskrav og andre oppgaver/aktiviteter blir studentene kjent med digitale læringsressurser og digitale verktøy. Hensikten er å utvikle studentens egen digitale kompetanse som grunnlag for videre bruk i skolens naturfagundervisning. Grunnleggende ferdigheter i naturfag Læreplanen for Kunnskapsløftet forutsetter at de grunnleggende ferdighetene, lese, skrive, muntlig aktivitet, regne og bruk av digitale verktøy, skal gjennomsyre alle skolefag. Studenten skal derfor trenes i arbeid med disse grunnleggende ferdighetene i naturfag som skolefag, men også for 1 Faget natur, samfunn og miljø fra allmennlærerutdanningen gir ikke tilstrekkelig bakgrunn i naturfag. 3

4 utviklingen av egen fagkompetanse i naturfag. De grunnleggende ferdighetene blir vektlagt gjennom arbeidskrav og eksamener. Vurderingskompetanse Gjennom studiet skal studenten utvikle sin vurderingskompetanse gjennom undervisning, litteraturstudier, og erfaring med varierte vurderingsformer i arbeidskrav og eksamener. I løpet av praksisperiodene skal de skaffe seg erfaring med vurdering av elever. Kurset legger vekt både på resultatvurdering med og uten karakterer og på prosessvurdering av prosjektarbeid og andre aktivitetsbaserte undervisningsformer. Overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn og ungdomstrinn til videregående opplæring Læreplanen for Kunnskapsløftet i naturfag er laget for trinn. Studenten skal i studiet gjøre seg kjent med karakteristiske forskjeller på naturfaget for de ulike hovedtrinnene i skolen. Forsknings- og utviklingsperspektivet i naturfag Studentene vil møte nyere fagdidaktisk forskning i pensum. Det legges spesiell vekt på resultatene fra store internasjonale forskningsprogrammer som TIMSS og PISA. Gjennom undervisningen skal studentene også få kjennskap til forskning som drives i naturfagseksjonen. Arbeidskrav og faglig aktivitet med krav om deltakelse Undervisningsformene i studiet forutsetter stor grad av studentaktivitet. Arbeidskrav og krav om tilstedeværelse i undervisning er nødvendig for å kunne vurdere læringsutbytteoppnåelse. Arbeidskrav og krav om deltagelse i faglige aktiviteter er nærmere beskrevet under hvert emne. Nærmere kriterier som omfang, IKT-krav, publisering og tidsfrister, blir utarbeidet i samarbeid mellom faglærerne og studentene og blir publisert på høgskolens læringsplattform. Arbeidskrav skal være levert/utført innen frister som går fram av undervisningsplanene. Gyldig fravær dokumentert med for eksempel sykemelding gir ikke fritak for å innfri arbeidskrav. Studenter som på grunn av sykdom eller annen dokumentert gyldig årsak ikke leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, kan få forlenget frist. Ny frist for å innfri arbeidskrav avtales i hvert enkelt tilfelle med den aktuelle læreren. Arbeidskrav vurderes til godkjent eller ikke godkjent. Studenter som leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, men som får vurderingen ikke godkjent, har anledning til maksimum to nye innleveringer/utførelser. Studenter må da selv avtale ny innlevering av det aktuelle arbeidskravet med faglærer. Studietur Som en integrert del av naturfagstudiene arrangeres en studietur med tilhørende arbeidskrav. Studieturen går til England til den årlige ASE-konferansen (Association for Science Education). Studieturen bekostes i sin helhet av studenten. Se også avsnittet Faglig aktivitet med krav om deltakelse (se under). Studenter som ikke har anledning til å delta på studieturen, må delta på andre naturfagkurs og -konferanser. Omfanget skal godkjennes av faglærer. Vurderings-/eksamensform og sensorordning Hovedformålet med vurdering og veiledning er å forbedre den faglige og didaktiske utviklingen hos den enkelte student. Vurdering og veiledning skal skje fortløpende gjennom hele året. Skriftlige arbeider følges opp av faglærere med veiledning og muntlig og/eller skriftlig tilbakemelding. Etter hvert halvår skal studenter og faglærere oppsummere og evaluere undervisningen og andre læringsaktiviteter. Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav og deltakelse i bestemte faglige aktiviteter. 4

5 Emne Emnekode og Vurderingsuttrykk Studie-poeng Vurderings-/ eksamensform emnenavn 1 NATB6210 Emne 1 15 Skriftlig eksamen under tilsyn A-F 2 NATB6220 Emne 2 15 Mappeeksamen A-F Symbol Betegnelse A Fremragende B Meget god C God D Nokså god E Tilstrekkelig F Ikke bestått Kvalitativ beskrivelse for eksamen i naturfag Har svært solide kunnskaper og særdeles god evne til å orientere seg innenfor kunnskapsfeltet. Viser god analytisk evne og kan bruke informasjon på en kreativ og kritisk måte. Viser høyt refleksjonsnivå som inkluderer læringsmål, fagets egenart og lærerens rolle knyttet til barn og unges læring og utvikling. Svært god evne til å redegjøre for faglig stoff, oppfatte problemstillinger og til presis begrunnelse for løsningsforslag. Har meget gode kunnskaper og meget god evne til å orientere seg innenfor kunnskapsfeltet. Kan vurdere informasjon kritisk og viser en meget god evne til refleksjon som inkluderer læringsmål, fagets egenart og lærerens rolle knyttet til barn og unges læring og utvikling. Meget god evne til å redegjøre for faglig stoff, oppfatte problemstillinger og til presis begrunnelse for løsningsforslag. Har gode kunnskaper og god evne til å orientere seg innenfor kunnskapsfeltet. Kjenner til ulike informasjonskilder og viser god evne til refleksjon som inkluderer læringsmål, fagets egenart og lærerens rolle knyttet til barn og unges læring og utvikling. God evne til å redegjøre for faglig stoff, oppfatte problemstillinger og til å begrunne løsningsforslag. Har begrensete kunnskaper, men kjennskap til kunnskapsfeltet og viser noe evne til selvstendig anvendelse av kunnskapen. Viser noe evne til refleksjon som inkluderer læringsmål, fagets egenart og lærerens rolle knyttet til barn og unges læring og utvikling. Viser evne til å redegjøre for faglig stoff, oppfatte problemstillinger og til å begrunne løsningsforslag. Tilfredsstiller minimumskravene til kunnskaper, men anvender kunnskapen på en uselvstendig måte. Lavt refleksjonsnivå som inkluderer læringsmål, fagets egenart og lærerens rolle knyttet til barn og unges læring og utvikling. Viser noe evne til å redegjøre for faglig stoff, oppfatte problemstillinger og til å begrunne løsningsforslag. Har utilstrekkelige kunnskaper og viser utilstrekkelig kjennskap til læringsmål, fagets egenart og lærerens rolle knyttet til barn og unges læring og utvikling. Klarer i utilstrekkelig grad å redegjøre for faglig stoff, oppfatter ikke problemstillinger og klarer ikke å begrunne løsningsforslag. Emne 1 NATB6210 Læringsutbytte Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: Kunnskap 5

6 Studenten - har kunnskap om kjemiske stoffer og deres reaksjoner på et kvantitativt nivå - har kjennskap til sentrale laboratorieteknikker og tester med relevans til kjemi i hverdagen og miljøet - har kjennskap til oppbygning av viktige organiske stoffgrupper og egenskaper, samt deres betydning for levende organismer og miljøet - har kunnskap om kroppens organsystemer, fosterutvikling og fødsel - har kjennskap til næringsstoffer og kan sette disse i sammenheng med kosthold og livsstilsykdommer - har oversikt over cellens oppbygging og viktige livsprosesser, kjenner til forskjeller mellom celletyper og kan beskrive hvordan celler deler seg - har forståelse av DNA-molekylets funksjon både som arvestoff og i styring og regulering i cellen, og kjenner mekanismer for hvordan egenskaper hos levende organismer påvirkes av arv og miljø - har en helhetlig forståelse av prinsippene og mekanismene bak biologisk evolusjon, og evolusjon som grunnlaget for moderne biologi - har oversikt over virkninger av rusmidler og rusmiddelrelaterte helseskader - har kjennskap til de mest sentrale stoffers kretsløp i naturen, og hvordan dette kan knyttes til miljøspørsmål og andre hovedområder i naturfag Ferdigheter Studenten - kan håndtere kjemikalier og lage kjemiske blandinger og løsninger - kan utvikle undervisningsopplegg som fremmer elevers undring og læring i naturfag - kan anvende relevant naturfagsutstyr, flere modeller og praktiske aktiviteter - kan vurdere elevenes måloppnåelse med og uten karakter, og begrunne vurderingene - kan bruke resultater fra naturfagdidaktisk forskning i planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisning - kan finne, vurdere og henvise til naturfaglig informasjon og fagstoff, og anvende det i undervisning og drøftinger med kolleger - kan bruke faget som regifag i tverrfaglige og flerfaglige sammenhenger Generell kompetanse Studenten - har forståelse av rolle, praksis og utviklingsmuligheter som naturfaglærer - har god innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger Innhold og oppbygging Emnet er delt inn i tre hovedtemaer: Kjemi 2 Kropp og helse 2 Naturfagdidaktikk 2 Naturfagdidaktikk 2a Emnet ivaretar kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som er nødvendig for å være naturfaglærer på trinn i grunnskolen. Emnet undervises både som eget tema, som del av de andre hovedtemaene og i flerfaglige sammenhenger. - Naturfag i skolen - Naturfagdidaktisk forskning - TIMSS og PISA Kjemi 2 Emnet omfatter grunnleggende kjemiske begreper og reaksjoner i vår hverdag og belyser didaktiske utfordringer knyttet til kjemiundervisning i klasse. - Organiske stoffer i hverdagen - Næringsstoffer 6

7 - Beregninger og tillaging av løsninger - Mer om syrer og baser - Mer om redoksreaksjoner Kropp og helse 2 Emnet gir kunnskap om kroppens organsystemer, en innføring i cellenes biologi, hvordan egenskaper påvirkes av arvestoffet og miljøet og kunnskaper om aktuelle emner innenfor helse og livsstil. Emnet belyser - Utvalgte organsystemer (urinveissystemet, hormoner, nervesystemet og sansene, skjelett og muskler) - Immunforsvaret - Cellebiologi (eukaryote celler) - DNA-molekylet, genetikk og bioteknologi - Rusmidler og skader fra rusmidler Arbeidskrav Generelle regler om innlevering og godkjenning av arbeidskrav, er gitt i fagplanens hoveddel (over). Kriterier for hvert arbeidskrav, med tidsfrister, blir publisert på høgskolens læringsplattform. Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen i emne 1 kan avlegges: I hovedemnet Kjemi 2 : - Individuell skriftlig prøve i navn og formler for organiske forbindelser (20 minutter). - Individuell flervalgstest i hovedemnet (to timer). - Skriftlig rapport om rollen som fagkoordinator på egen skole med eventuell forslag til forbedringer. Omfang inntil 1000 ord. I hovedemnet Kropp og helse 2 : - Utarbeide, gjennomføre og rette prøve på egen skole og skrive rapport om prosessen. Omfang 1000 ord +/- 10%. Faglige aktiviteter med krav om deltakelse Fordi erfaringsdeling og respons krever tilstedeværelse, er det krav om deltakelse på de aktivitetene som er nevnt nedenfor. I hovedemnet Kjemi 2 : - Deltakelse på individuell skriftlig prøve. - Deltakelse på flervalgstest. Manglende deltakelse i faglige aktiviteter nevnt over, medfører at studenten ikke får avlegge eksamen. Sykdom fritar ikke for kravet om deltakelse. Vurderings-/eksamensform og sensorordning Studiepoeng eksamensform uttrykk Vurderings-/ Vurderings- Sem. Emnekode og emnenavn Høst NATB6210 Emne 1 15 Skriftlig eksamen A-F Avsluttende vurdering gjennomføres i høstsemesteret og består av en individuell skriftlig eksamen under tilsyn (fire timer). Eksamen vurderes av intern og ekstern sensor. Det benyttes gradert karakter med A som beste og E som dårligste karakter på bestått eksamen. Pensum Grindeland, J. M., Lyngved, R. & Tandberg, C. (2012). Biologi for lærere. Oslo: Gyldendal Akademisk, Kapittel 3, 7, 10-11, 13-14, (ca. 230 s.) 7

8 Hannisdal, M. & Ringnes, V. (2013). Kjemi for lærere (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. Kapittel (ca. 150 s.) Kompendier i Fronter: Naturfagseksjonen (red.) (2015): Naturfagseksjonen (red.) (2014): Kompendium i naturfagdidaktikk 2a (150 s.). Kompendium i Kropp og helse, (60 s.) Totalt 600 sider. Det tas forbehold om endring/revidering i pensumlitteraturen. Dette vil bli gjort i samråd med studentene, og under forutsetning av at studieleder vil godkjenne disse endringene. Emne 2 NATB6220 Læringsutbytte Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: Kunnskap Studenten - har kunnskap om årsaker til usikkerhet og feilkilder i målinger og resultater, og hvordan disse vurderes og håndteres - har kjennskap til eksempler på hvordan naturvitenskapene har utviklet seg gjennom historien - har kunnskaper om grunnleggende magnetisme, elektronikk, elektrisitet og det elektriske energisystemet, og kjenner relevante forsøk og enkle beregninger - har gode kunnskaper om energibevaring, energikvalitet, fornybare og ikke-fornybare energikilder - har kjennskap til kreftene i naturen, atom- og kjernefysikk og samfunnsmessige og etiske problemstillinger knyttet til utnyttelse av kjerneenergi - har kjennskap til eksempler på teknologi som har ført til store sprang i historien - har kjennskap til hvordan universet har oppstått og utviklet seg, og hvordan romfart og romforskning har bidratt til kunnskap om solsystemet og universet - har kjennskap til oppbygning av viktige organiske stoffgrupper og egenskaper, samt deres betydning for levende organismer og miljøet - har en helhetlig forståelse av prinsippene og mekanismene bak biologisk evolusjon, og evolusjon som grunnlaget for moderne biologi - har kjennskap til de mest sentrale stoffers kretsløp i naturen, og hvordan dette kan knyttes til miljøspørsmål og andre hovedområder i naturfag Ferdigheter Studenten - kan planlegge, gjennomføre og vurdere teknologi- og designprosjekter med et flerfaglig perspektiv, med problemstillinger knyttet til bruk av elektronikk - kan utvikle undervisningsopplegg som fremmer elevers undring og læring i naturfag - kan anvende relevant naturfagsutstyr, flere modeller og praktiske aktiviteter - kan vurdere elevenes måloppnåelse med og uten karakter, og begrunne vurderingene - kan bruke resultater fra naturfagdidaktisk forskning i planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisning - kan utøve en helhetlig vurderingspraksis og gi tilpasset tilbakemelding - kan finne, vurdere og henvise til naturfaglig informasjon og fagstoff, og anvende det i undervisning og drøftinger med kolleger - kan bruke faget som regifag i tverrfaglige og flerfaglige sammenhenger Generell kompetanse 8

9 Studenten - har forståelse av rolle, praksis og utviklingsmuligheter som naturfaglærer - har god innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger Innhold og oppbygging Emne IV er delt inn i fire hovedtemaer: Fysikk 2 Teknologi i skolen 2 Jorda, planeten som ble levende 2 Naturfagdidaktikk 2b Naturfagdidaktikk 2b Emnet ivaretar kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som er nødvendig for å være naturfaglærer på trinn i grunnskolen. Emnet undervises både som eget tema, som del av de andre hovedtemaene og i flerfaglige sammenhenger. - Vurdering - Vurdere læringsutbytte - Sluttvurdering - Varierte arbeidsformer - Elever som forskere i naturfag - Åpne forsøk og variasjon av parameter Fysikk 2 Emnet omfatter grunnleggende fysiske begreper og fenomener og belyser didaktiske utfordringer knyttet til fysikkundervisning på grunnskolens trinn - Fysikk i skolen og fysikkdidaktikk - Undervisning og læring av begreper knyttet til - elektrisitet, magnetisme og elektronikk - energibevaring, energikvalitet, fornybare og ikke-fornybare energikilder - atom- og kjernefysikk - universet og universets utvikling - Kraft og bevegelse - Samfunnsmessige og etiske problemstillinger knyttet til utnyttelse ulike energiformer - Om praktisk arbeid i fysikk Teknologi i skolen 2 Emnet omfatter teknologi og teknologibegreper til skolebruk. - Teknologi og teknologididaktikk. - Planlegging, gjennomføring og vurdering av teknologi- og designprosjekter innen elektrisitet, elektronikk og elektroniske kommunikasjonssystemer. Prosjektene skal diskuteres i et flerfaglig perspektiv. Jorda, planeten som ble levende 2 Emnet omfatter emner fra geofag og biologi med vekt på evolusjon. - Darwins evolusjonsteori og tidlige teorier om utvikling. - Biologiske mekanismer bak evolusjon. - Mer om tilpasninger til miljø i et naturlig økosystem. - Jordas og livets opprinnelse - geologisk og biologisk utvikling. - Mineraler, bergarter og bergartsdannelse. Arbeidskrav Generelle regler om innlevering og godkjenning av arbeidskrav, er gitt i fagplanens hoveddel (over). Kriterier for hvert arbeidskrav, med tidsfrister, blir publisert på høgskolens læringsplattform. Studenten velger ut tre arbeidskrav som inngår i den avsluttende vurderingsmappen. 9

10 Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen i emne 2 kan avlegges: I hovedemnet Naturfagdidaktikk 2 : - Presentere skriftlig et undervisningsopplegg, forsøk eller noe faglig interessant fra ASEkonferansen eller fra en alternativ konferanse for de som ikke har deltatt på studieturen ( ord). I hovedemnet Fysikk 2 : - Tekst med faglig forklaring på utvalgte fysiske fenomener. Omfang 1000 ord +/- 10%. - Faglig test i emnet (45 minutter). I hovedemnet Teknologi i skolen 2 : - Individuelt loddesertifikat (én time). - Lage et produkt med elektroniske komponenter. Skrive rapport som inneholder teknisk beskrivelse. Omfang inntil1000 ord. - Faglig tekst om elektroniske kommunikasjonssystemer. Omfang 1000 ord +/- 10%. I hovedemnet Jorda, planeten som ble levende 2 ; - Objektsamling (20 objekter). - Faglig test i emnet (45 minutter). Utvalgte arbeidskrav danner grunnlag for avsluttende vurdering i emnet. Faglige aktiviteter med krav om deltakelse Fordi erfaringsdeling og respons krever tilstedeværelse, er det krav om deltakelse på de aktivitetene som er nevnt nedenfor. I hovedemnet «Jorda, planeten som ble levende 2» - Deltakelse på ekskursjon(er). I hovedemnet Naturfagdidaktikk 2 : - Studietur. Studenter som ikke har anledning til å være med på studieturen, gjennomfører et tilsvarende arbeidsprogram med tilhørende arbeidskrav (se avsnittene Arbeidskrav og Studietur i fagplanens hoveddel). - Deltakelse på presentasjon av faglig ASE-opplevelse eller alternativt arbeidsprogram. Manglende deltakelse i faglige aktiviteter nevnt over, medfører at studenten ikke får avlegge eksamen. Sykdom fritar ikke for kravet om deltakelse. Vurderings-/eksamensform og sensorordning Studiepoeng eksamensform uttrykk Vurderings-/ Vurderings- Sem. Emnekode og emnenavn Vår NATB6220 Emne 2 15 Mappeeksamen A-F Avsluttende vurdering i emne 2 gjennomføres i vårsemesteret. Eksamen er en mappeeksamen med tre utvalgte arbeidskrav fra årets emner. Det skal i tillegg skrives en reflekterende tekst med et naturfagdidaktisk tema som binder arbeidskravene sammen. (Omfang: 2000 ord +/- 10%). Mappen vurderes av to interne sensorer. Eksamensordningen blir vurdert av tilsynssensor. Det benyttes gradert karakter med A som beste og E som dårligste karakter på bestått eksamen. 10

11 Pensum Dahlin, L. K., Svorkmo, A. G. & Voll, L. O. (2013). Teknologi og design i skolen. Oslo: Cappelen Akademisk. Kapittel 5 7 (ca. 100 s.) Grindeland, J. M., Lyngved, R. & Tandberg, C. (2012). Biologi for lærere. Oslo: Gyldendal Akademisk, Kapittel 3 Pople, S. (2001). Complete Physics. Oxford University Press. Kapittel 8-12 (130 s.). Det er også mulig å bruke en norsk fysikkbok. Nærmere beskjed om dette i undervisningen. Kompendier i Fronter: Naturfagseksjonen (red.) (2015): Naturfagseksjonen (red.) (2015): Naturfagseksjonen (red.) (2015): Naturfagseksjonen (red.) (2015): Skjeseth, Steinar (2002): Kompendium i fysikk/fysikkdidaktikk (100 s.). Kompendium i naturfagdidaktikk 2b (100 s.). Kompendium i teknologi (70 s.). Kompendium i «Jorda, planeten som ble levende» (ca.120 s.) Norge blir til, Oslo: Schibsted forlag. Totalt 675 sider. Det tas forbehold om endring/revidering i pensumlitteraturen. Dette vil bli gjort i samråd med studentene, og under forutsetning av at studieleder vil godkjenne disse endringene. 11

FAGPLAN I NATURFAG II, 5. 10. trinn KFK 5. 10. trinn

FAGPLAN I NATURFAG II, 5. 10. trinn KFK 5. 10. trinn FAGPLAN I NATURFAG II, 5. 10. trinn KFK 5. 10. trinn 30 (15+15) studiepoeng Emnekoder: Godkjent av XX Dato XX.XX.XXXX Gjeldende fra.semesteret 20.. Endringer godkjent XX.XX.XXXX Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

FAGPLAN I NATURFAG 1 Lærerutdanning for tospråklige lærere

FAGPLAN I NATURFAG 1 Lærerutdanning for tospråklige lærere FAGPLAN I NATURFAG 1 Lærerutdanning for tospråklige lærere 30 (15+15) studiepoeng Emnekoder: TOSNA1100 TOSNA1200 Godkjent av studieutvalget 29. august 2014 Gjeldende fra høstsemesteret 2014 Fakultet for

Detaljer

Fagplan for naturfag 1 trinn 1-7 (30 studiepoeng) oppdrag

Fagplan for naturfag 1 trinn 1-7 (30 studiepoeng) oppdrag Fagplan for naturfag 1 trinn 1-7 (30 studiepoeng) oppdrag Science Education 1 for Primary School Studieprogramkode: NATCO Godkjent av prodekan for studier 20. februar 2015 Gjeldende fra høstsemesteret

Detaljer

Naturfagslab. Naturfag 2

Naturfagslab. Naturfag 2 Naturfagslab NO EN Naturfag 2 Naturfag er svært variert og spenner seg fra kunnskap vår egen kropp og helse til økologi, dyr og planter og miljølære, fra de minste byggesteinene som alt er bygd opp av,

Detaljer

Emneplan for naturfag 2, 1.-7. trinn Natural Sciences 2, Grade 1-7

Emneplan for naturfag 2, 1.-7. trinn Natural Sciences 2, Grade 1-7 Emneplan for naturfag 2, 1.-7. trinn Natural Sciences 2, Grade 1-7 Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, fjerde årstrinn 30 studiepoeng Emnekode: G1NAT3000 Studieprogramkode: G1NA2 Emnet gjennomføres i

Detaljer

FAGPLAN I NATURFAG 1, 1. 7. trinn KFK 1. 7. trinn

FAGPLAN I NATURFAG 1, 1. 7. trinn KFK 1. 7. trinn FAGPLAN I NATURFAG 1, 1. 7. trinn KFK 1. 7. trinn 30 (15 + 15) studiepoeng Emnekoder: Godkjent av XX Dato XX.XX.XXXX Gjeldende fra.semesteret 20.. Endringer godkjent XX.XX.XXXX Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Fagplan for naturfag 1NU, trinn 8-10

Fagplan for naturfag 1NU, trinn 8-10 Fagplan for naturfag 1NU, trinn 8-10 Studieprogramkode NATFO Emnekode og emnenavn NATF1 Naturfag 1, trinn 8-10 Engelsk emnenavn Science 1 for Secondary School (8-10) Studieprogrammet emnet inngår i Frittstående

Detaljer

Naturfagslab. Naturfag 2

Naturfagslab. Naturfag 2 NO EN Naturfagslab Naturfag 2 Naturfag er svært variert og spenner seg fra kunnskap vår egen kropp og helse til økologi, dyr og planter og miljølære, fra de minste byggesteinene som alt er bygd opp av,

Detaljer

Fagplan for naturfag 1 trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag

Fagplan for naturfag 1 trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag Fagplan for naturfag 1 trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag Science Education 1 for Lower Secondary School (5-10) Studieprogramkode: NATAO Godkjent av prodekan for studier 20. februar 2015 Gjeldende fra

Detaljer

2NF Naturfag 2, emne 2: Biologi-, fysikk- og kjemiundervisning på ungdomsskolen II

2NF Naturfag 2, emne 2: Biologi-, fysikk- og kjemiundervisning på ungdomsskolen II 2NF5101-4 Naturfag 2, emne 2: Biologi-, fysikk- og kjemiundervisning på ungdomsskolen II Emnekode: 2NF5101-4 Studiepoeng: 15 Semester Vår Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte

Detaljer

Fagplan for naturfag (60 studiepoeng), trinn 5-10

Fagplan for naturfag (60 studiepoeng), trinn 5-10 Fagplan for naturfag (60 studiepoeng), trinn 5-10 Fagplanen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars

Detaljer

1. Innledning. 1.1 Faget i lærerutdanningen. 1.2 Presentasjon av emnet

1. Innledning. 1.1 Faget i lærerutdanningen. 1.2 Presentasjon av emnet Emne: Naturfag 2 for 5.-10. for studenter på GLU med vekt på realfag, kull 2009 2013 Kode: 4NA230R510 Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Dekan 010710, jf. sak A20/09 1. Innledning 1.1 Faget i lærerutdanningen

Detaljer

Emneplan 2014-2015. Naturfag 1 for 1.-10. trinn. Videreutdanning for lærere. HBV - Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap, studiested Drammen

Emneplan 2014-2015. Naturfag 1 for 1.-10. trinn. Videreutdanning for lærere. HBV - Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap, studiested Drammen Emneplan 2014-2015 Naturfag 1 for 1.-10. trinn Videreutdanning for lærere HBV - Fakultet for humaniora og, studiested Drammen Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 7053 3007 Drammen Side 2/6 KFK-NAT1

Detaljer

Emneplan for naturfag 1 (30 studiepoeng), grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Emneplan for naturfag 1 (30 studiepoeng), grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn Emneplan for naturfag 1 (30 studiepoeng), grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn Emneplanen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1.-7. trinn og 5.10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

VEKTINGSREDUKSJONER Emnet gir 100 % reduksjon i studiepoeng for avlagt eksamen i Naturfag 2/Natur- og miljøfag 2. Andre kurs vurderes etter søknad.

VEKTINGSREDUKSJONER Emnet gir 100 % reduksjon i studiepoeng for avlagt eksamen i Naturfag 2/Natur- og miljøfag 2. Andre kurs vurderes etter søknad. EMNEKODE: 4Na2 1-7 EMNENAVN Naturfag 2 for 1-7 / Science 2 for 1-7 Innledning Emnet omhandler relevante områder av naturfag for 1.-7. trinn. Det legges vekt på å utvikle kunnskaper om bærekraftig utvikling

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 1 ( trinn) Studieåret 2014/2015

NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 1 ( trinn) Studieåret 2014/2015 Godkjent april 2014 NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 1 (8. 11. trinn) Studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Naturfag 1 ved NTNU skal gi studentene tilstrekkelig kompetanse til

Detaljer

Emneplan for digital kompetanse for lærere

Emneplan for digital kompetanse for lærere Emneplan for digital kompetanse for lærere Digital Skills for Teachers 30 studiepoeng Heltid: Studieprogramkode: DKLH Varighet: 1 semester Deltid: Studieprogramkode: DKL Varighet: 2 semester Godkjent av

Detaljer

Emne: Naturfag 1 (5-10), emne 2

Emne: Naturfag 1 (5-10), emne 2 EMNEKODE: 4NA1 5-10E1 EMNENAVN Naturfag 1 for 5-10, emne 2 Science 1 for 5-10, module 2 INNLEDNING Naturvitenskap og teknologiske nyvinninger har vært en grunnleggende forutsetning for utviklingen av vår

Detaljer

Naturfag 2 ( trinn) ; Fysikk og teknologi 2

Naturfag 2 ( trinn) ; Fysikk og teknologi 2 Naturfag 2 (5.-10. trinn) ; Fysikk og teknologi 2 Emnekode: GLU2083_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Detaljer

2NF Naturfag 1, emne 2: Biologi-, fysikk- og kjemiundervisning på ungdomsskolen

2NF Naturfag 1, emne 2: Biologi-, fysikk- og kjemiundervisning på ungdomsskolen 2NF5101-2 Naturfag 1, emne 2: Biologi-, fysikk- og kjemiundervisning på ungdomsskolen Emnekode: 2NF5101-2 Studiepoeng: 15 Semester Vår Språk Norsk Forkunnskaper Ingen særskilte Læringsutbytte For å bli

Detaljer

Studieplan for Naturfag 2 Studieåret 2017/2018

Studieplan for Naturfag 2 Studieåret 2017/2018 NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 Studieåret 2017/2018 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Naturfag 2 ved NTNU skal gi studentene god kompetanse til å undervise i fellesfaget naturfag både i grunnskolen

Detaljer

Naturfag 2 (1.-7. trinn) ; Fysikk og teknologi 2

Naturfag 2 (1.-7. trinn) ; Fysikk og teknologi 2 Naturfag 2 (1.-7. trinn) ; Fysikk og teknologi 2 Emnekode: GLU1083_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester

Detaljer

Naturfag 1 ( trinn) ; Kjemi og geofag 1

Naturfag 1 ( trinn) ; Kjemi og geofag 1 Emne GLU2081_1, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 13:47:48 Naturfag 1 (5.-10. trinn) ; Kjemi og geofag 1 Emnekode: GLU2081_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt

Detaljer

Naturfag 1 ( trinn) ; Kjemi og geofag 1

Naturfag 1 ( trinn) ; Kjemi og geofag 1 Naturfag 1 (5.-10. trinn) ; Kjemi og geofag 1 Emnekode: GLU2081_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester

Detaljer

Naturfag 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger

Naturfag 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger NO EN Naturfag 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger Naturfaglig kunnskap er vesentlig for å forstå kompleksiteten i naturen og i samfunnet. Det er i dag et stort behov for lærere med kompetanse i

Detaljer

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte:

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte: 1. Videreutdanning i Naturfag 1, Kompetanse for kvalitet, 1. 7. trinn 2. FS kode: K2NATFAG1 3. Studiepoeng: 30 4. Dato for etablering: 01.08.2014 5. NOKUT akkreditert 6. Sist revidert 7. Innledning Studiet

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Naturfag 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner på 15 studiepoeng

Detaljer

Fagplan for naturfag (30 studiepoeng), trinn 5-10

Fagplan for naturfag (30 studiepoeng), trinn 5-10 Fagplan for naturfag (30 studiepoeng), trinn 5-10 Fagplanen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars

Detaljer

Studieplan for Naturfag 2 ( trinn)

Studieplan for Naturfag 2 ( trinn) Januar 2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 (8.-13. trinn) Studieåret 2017/2018 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Naturfag 1 og 2 (8-13) ved NTNU skal gi kandidatene god kompetanse til å undervise

Detaljer

Emne: Naturfag 1 for 5-10 Kode: Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av avdelingsstyret i møte 25. mai 2010 (asak 20/10)

Emne: Naturfag 1 for 5-10 Kode: Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av avdelingsstyret i møte 25. mai 2010 (asak 20/10) Emne: Naturfag 1 for 5-10 Kode: Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av avdelingsstyret i møte 25. mai 2010 (asak 20/10) Inndeling: 1. Innledning 2. Læringsutbytte 3. Organisering og arbeidsformer 4. Vurderingsordning

Detaljer

Studieplan for entreprenørskap og samarbeid mellom skole og arbeidsliv (30 studiepoeng)

Studieplan for entreprenørskap og samarbeid mellom skole og arbeidsliv (30 studiepoeng) Studieplan for entreprenørskap og samarbeid mellom skole og arbeidsliv (30 studiepoeng) Programme Description for Entrepreneurship and Collaboration between Community, Private Industry and School Studieplan

Detaljer

Studieplan for Naturfag 2 ( trinn)

Studieplan for Naturfag 2 ( trinn) Versjon 01/17 NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 (8.-13. trinn) Studieåret 2017/2018 Profesjons- og yrkesmål Studiet i Naturfag 2 (8-13) ved NTNU skal gi kandidatene god kompetanse til å undervise i

Detaljer

Fagplan for naturfag 1 (30 studiepoeng) gjelder for grunnskolelærerutdanning trinn. Fagplanen ble godkjent i avdelingsstyret 14. april 2011.

Fagplan for naturfag 1 (30 studiepoeng) gjelder for grunnskolelærerutdanning trinn. Fagplanen ble godkjent i avdelingsstyret 14. april 2011. Fagplan for naturfag 1 (30 studiepoeng), trinn 1-7 Fagplanen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1.-7. trinn og 5.10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars

Detaljer

Naturfag 1 for trinn Kode: 4NA B Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av avdelingsstyret (A-sak 20/10), justert av dekan våren 2011

Naturfag 1 for trinn Kode: 4NA B Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av avdelingsstyret (A-sak 20/10), justert av dekan våren 2011 Emne: Naturfag 1 for 5.-10. trinn Kode: 4NA1 5-10-B Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av avdelingsstyret 25.05.10 (A-sak 20/10), justert av dekan våren 2011 Fra og med kullet med oppstart 2011 1. Innledning

Detaljer

EMNEKODE: 4NA15-10E1. EMNENAVN Naturfag 1 for 5-10 / Science 1 for FAGLIG NIVÅ Bachelor (syklus 1) OMFANG 30 studiepoeng

EMNEKODE: 4NA15-10E1. EMNENAVN Naturfag 1 for 5-10 / Science 1 for FAGLIG NIVÅ Bachelor (syklus 1) OMFANG 30 studiepoeng EMNEKODE: 4NA15-10E1 EMNENAVN Naturfag 1 for 5-10 / Science 1 for 5-10 Innledning Naturvitenskap og teknologiske nyvinninger har vært en grunnleggende forutsetning for utviklingen av vår sivilisasjon.

Detaljer

NTNU KOMPiS Kompetanse i skolen Videreutdanning rettet mot lærere og skoleledere. Pr 15. januar 2015 Studieplan for Naturfag 2 (8. 13.

NTNU KOMPiS Kompetanse i skolen Videreutdanning rettet mot lærere og skoleledere. Pr 15. januar 2015 Studieplan for Naturfag 2 (8. 13. NTNU KOMPiS Pr 15. januar 2015 Studieplan for Naturfag 2 (8. 13. trinn) Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Naturfag 2 (8. 13. trinn) ved NTNU skal gi studentene tilstrekkelig

Detaljer

Fagplan for samfunnsfag 2, 1.-7. trinn Social Sciences 2, Grade 1-7

Fagplan for samfunnsfag 2, 1.-7. trinn Social Sciences 2, Grade 1-7 Fagplan for samfunnsfag 2, 1.-7. trinn Social Sciences 2, Grade 1-7 Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn, fjerde årstrinn 30 (15+15) studiepoeng Studieprogramkode: GLU1-7/G1SAM2 Emnekoder: G1SAM3500

Detaljer

Emneplan for matematikk 1MB, trinn 1-7 (30 studiepoeng) oppdrag

Emneplan for matematikk 1MB, trinn 1-7 (30 studiepoeng) oppdrag Emneplan for matematikk 1MB, trinn 1-7 (30 studiepoeng) oppdrag Studieprogramkode K1MBO Emnekode og emnenavn Matematikk 1MB trinn 1-7 - oppdrag Engelsk emnenavn Mathematics for Grades level 1-7, Course

Detaljer

Emne: Naturfag 1 for 1-7 Kode: 4NA 1-7 Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av avdelingsstyret i møte 25. mai 2010 (asak 20/10)

Emne: Naturfag 1 for 1-7 Kode: 4NA 1-7 Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av avdelingsstyret i møte 25. mai 2010 (asak 20/10) Emne: Naturfag 1 for 1-7 Kode: 4NA 1-7 Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av avdelingsstyret i møte 25. mai 2010 (asak 20/10) Inndeling: 1. Innledning 2. Læringsutbytte 3. Organisering og arbeidsformer 4.

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Naturfag (GLU 1-7) Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester. Bakgrunn

Detaljer

1NAD21PH og 1NAD21PD Fagdidaktikk i naturfag

1NAD21PH og 1NAD21PD Fagdidaktikk i naturfag 1NAD21PH og 1NAD21PD Fagdidaktikk i naturfag Emnekode: 1NAD21PH og 1NAD21PD Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Studiet skal først og fremst gi studentene grunnlag for å undervise

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Matematikk 2 (GLU 1-7) Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå 1 / 8 Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester.

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Naturfag 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner på 15 studiepoeng

Detaljer

Emneplan for. Arkitektur kunst og håndverk (KHARK) Architecture Art and Design. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Arkitektur kunst og håndverk (KHARK) Architecture Art and Design. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Arkitektur kunst og håndverk (KHARK) Architecture Art and Design 15 studiepoeng Deltid Godkjent av høgskolestyret ved Høgskolen i Oslo 21. oktober 2010 Sist godkjent i studieutvalget ved TKD

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Naturfag 1 (1.-7. trinn) ; Biologi 1 og teknologi 1

Naturfag 1 (1.-7. trinn) ; Biologi 1 og teknologi 1 Emne GLU1080_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:14 Naturfag 1 (1.-7. trinn) ; Biologi 1 og teknologi 1 Emnekode: GLU1080_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Naturfag 2 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner på 15 studiepoeng

Detaljer

Forslag til nasjonale retningslinjer for femårige grunnskolelærerutdanninger. Høringssvar fra Nasjonalt nettverk for naturfagutdanning

Forslag til nasjonale retningslinjer for femårige grunnskolelærerutdanninger. Høringssvar fra Nasjonalt nettverk for naturfagutdanning 1 Forslag til nasjonale retningslinjer for femårige grunnskolelærerutdanninger. Høringssvar fra Nasjonalt nettverk for naturfagutdanning Til Universitets- og høgskolerådet (UHR) I sammendraget til Ludvigsen-rapporten

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Emneplan for matematikk 1MB

Emneplan for matematikk 1MB Emneplan for matematikk 1MB Studieprogramkode K1MBO Emnekode og emnenavn Matematikk 1MB Engelsk emnenavn Mathematics for Grades 1-7, Course 1 Studieprogrammet emnet inngår i Frittstående videreutdanning

Detaljer

Delemne 10 stp, 2. klasse med vekt på 8.-10. trinn

Delemne 10 stp, 2. klasse med vekt på 8.-10. trinn Delemne 10 stp, 2. klasse med vekt på 8.-10. trinn Fagplanens inndeling: 1. Nasjonal rammeplan 2. Innledning til lokal fagplan 3. Innhold 4. Organisering og arbeidsformer 5. Vurderingsordning 6. Pensum

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Matematikk 2 (GLU 1-7) Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 8 Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester.

Detaljer

Naturfag 2 (5.-10. trinn) ; Fysikk og teknologi 2

Naturfag 2 (5.-10. trinn) ; Fysikk og teknologi 2 Emne GLU2083_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:15 Naturfag 2 (5.-10. trinn) ; Fysikk og teknologi 2 Emnekode: GLU2083_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt

Detaljer

Fagplan for naturfag 2 (30 studiepoeng)

Fagplan for naturfag 2 (30 studiepoeng) Fagplan for naturfag 2 (30 studiepoeng) Fagplanen bygger på rammeplan for allmennlærerutdanning av 2003 og fagplan for natur- og miljøfag 2 (30 studiepoeng). Siste revisjon godkjent av dekan 11. juni 2008

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Naturfag (GLU 1-7) Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester. Bakgrunn

Detaljer

Naturfag 1. Side 1 av 5 NATURFAG 1

Naturfag 1. Side 1 av 5 NATURFAG 1 NO EN Naturfag 1 Naturfag er svært variert og spenner seg fra kunnskap vår egen kropp og helse til økologi, dyr og planter og miljølære, fra de minste byggesteinene som alt er bygd opp av, til det uendelige

Detaljer

Kjemifaget i dagens læreplaner erfaringer og muligheter

Kjemifaget i dagens læreplaner erfaringer og muligheter Kjemifaget i dagens læreplaner erfaringer og muligheter Truls Grønneberg 24. Mars 2011 eller Hva er galt med Kjemien i den videregående skolen? Er det sant at Kjemien stemmer? Jenter og realfag i videregående

Detaljer

1NAD11PH og 1NAD11PD Fagdidaktikk i naturfag

1NAD11PH og 1NAD11PD Fagdidaktikk i naturfag 1NAD11PH og 1NAD11PD Fagdidaktikk i naturfag Emnekode: 1NAD11PH og 1NAD11PD Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Studiet skal først og fremst gi studentene grunnlag for å undervise

Detaljer

Visuell kommunikasjon kunst og håndverk (KHVIS)

Visuell kommunikasjon kunst og håndverk (KHVIS) Emneplan for Visuell kommunikasjon kunst og håndverk (KHVIS) Visual Communication Art and Design 15 studiepoeng Deltid Godkjent av høgskolestyret ved Høgskolen i Oslo 21. oktober 2010 Sist godkjent i studieutvalget

Detaljer

Naturfag 1 Kode: 4NA130SR09 Studiepoeng: 20 Vedtatt: Vedtatt av Dekan 010710, sak 20/09

Naturfag 1 Kode: 4NA130SR09 Studiepoeng: 20 Vedtatt: Vedtatt av Dekan 010710, sak 20/09 Emne: Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Naturfag 1 Kode: Studiepoeng: 20 Vedtatt: Vedtatt av Dekan 010710, sak 20/09 Fagplanens inndeling: 1. Nasjonal rammeplan 2. Innledning til lokal fagplan 3. Innhold

Detaljer

Fagplan for matematikk 1MU (30 studiepoeng) kompetanse for kvalitet

Fagplan for matematikk 1MU (30 studiepoeng) kompetanse for kvalitet Fagplan for matematikk 1MU (30 studiepoeng) kompetanse for kvalitet Fagplan for matematikk 1MU (30 studiepoeng) kompetanse for kvalitet bygger på nasjonale retningslinjer for matematikkfaget i rammeplan

Detaljer

Fagplan for matematikk 1MU (30 studiepoeng) - matematikk for mellom - og ungdomstrinnet

Fagplan for matematikk 1MU (30 studiepoeng) - matematikk for mellom - og ungdomstrinnet Fagplan for matematikk 1MU (30 studiepoeng) - matematikk for mellom - og ungdomstrinnet Fagplanen bygger på rammeplan for allmennlærerutdanning av 2003. Fagplan godkjent av avdelingens studieutvalg 11.

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig Å kunne lese Å kunne regne Å kunne bruke digitale verktøy Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-11. trinn

NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-11. trinn NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-11. trinn Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Naturfag 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-11. trinn ved NTNU skal

Detaljer

STUDIEPLAN KRLE Modul 1 Faglig innhold: Læringsutbytte: Kunnskap

STUDIEPLAN KRLE Modul 1 Faglig innhold: Læringsutbytte: Kunnskap STUDIEPLAN KRLE 1 2017-2018 Modul 1 Faglig innhold: Et overordnet mål for KRLE i lærerutdanningene er at studiene skal styrke studentenes interkulturelle kompetanse. Samtidig skal emnet forberede studenten

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3 2PEL5101-3 Pedagogikk og elevkunnskap 3 Emnekode: 2PEL5101-3 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap

Detaljer

Studieplan for KJEMI 1

Studieplan for KJEMI 1 Profesjons- og yrkesmål NTNU KOMPiS Studieplan for KJEMI 1 Studieåret 2015/2016 Årsstudiet i kjemi ved NTNU skal gi studentene tilstrekkelig kompetanse til å undervise i kjemi i videregående opplæring.

Detaljer

Fagplan for matematikk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag

Fagplan for matematikk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag Fagplan for matematikk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag 30 studiepoeng Samlings- og nettbasert videreutdanning Studieprogramkode KFKMU2 Godkjent av fakultetets studieutvalg 7. mai 2012. Redaksjonelle

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Naturfag år (GLU 5-10) Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er et heltidsstudium som består av fire emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester. Bakgrunn

Detaljer

Naturfag 1 (30 studiepoeng) inngår som del av bachelorstudium - faglærerutdanning for tospråklige lærere.

Naturfag 1 (30 studiepoeng) inngår som del av bachelorstudium - faglærerutdanning for tospråklige lærere. Fagplan for naturfag 1 for tospråklige lærere (30 studiepoeng) Fagplanen bygger på rammeplan for allmennlærerutdanning av 2003. Fagplan godkjent av Avdelingsstyret 21. april 2006. Siste revisjon godkjent

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

Studieplan for Naturfag 1 Studieåret 2016/2017

Studieplan for Naturfag 1 Studieåret 2016/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 1 Studieåret 2016/2017 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Naturfag 1 ved NTNU skal gi studentene god og grunnleggende kompetanse i fysikk og kjemi med tilhørende

Detaljer

Emneplan for NORSK FOR TOLKER (15 studiepoeng)

Emneplan for NORSK FOR TOLKER (15 studiepoeng) Emneplan for NORSK FOR TOLKER (15 studiepoeng) Norwegian for interpreters (15 ECTS) Bachelornivå Studieprogramkode: NFT Emnekode: NFT6000 Deltid Emnet etablert og emneplan godkjent av rektor 5. juli 2012

Detaljer

1NBD21PH og 1NBD21PD Yrkesdidaktikk i naturbruk

1NBD21PH og 1NBD21PD Yrkesdidaktikk i naturbruk 1NBD21PH og 1NBD21PD Yrkesdidaktikk i naturbruk Emnekode: 1NBD21PH og 1NBD21PD Studiepoeng: 30 Semester Vår Språk Norsk Forkunnskaper Beskrives i fagplanen. Læringsutbytte Studiet skal først og fremst

Detaljer

Studieplan 2010/2011

Studieplan 2010/2011 Naturfag og miljøfag 1 Studieplan 2010/2011 Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30. Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går over et semester og gir 30 studiepoeng Innledning Studiet bygger

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere i grunnskolen.

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk 1 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 8 Studieplan 2017/2018 Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er en videreutdanning som går på deltid over ett år og

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Godkjenning Godkjent av dekan 19.01.2012. Det tas forbehold

Detaljer

2NF5101-2 Naturfag 1, emne 2: Biologi-, fysikk- og kjemiundervisning på ungdomstrinnet

2NF5101-2 Naturfag 1, emne 2: Biologi-, fysikk- og kjemiundervisning på ungdomstrinnet 2NF5101-2 Naturfag 1, emne 2: Biologi-, fysikk- og kjemiundervisning på ungdomstrinnet Emnekode: 2NF5101-2 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte For å bli

Detaljer

PROGRAMPLAN FOR GRUNNSKOLELÆRER UTDANNING 5.-10.

PROGRAMPLAN FOR GRUNNSKOLELÆRER UTDANNING 5.-10. HØGSKOLEN I FINNMARK PROGRAMPLAN FOR GRUNNSKOLELÆRER UTDANNING 5.-10. Program for Teacher Education 5.-10. Grunnutdanning 240 studiepoeng Høgskolen i Finnmark, avdeling for Pedagogiske og Humanistiske

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Naturfag år (GLU 5-10) Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er et heltidsstudium som består av fire emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester. Bakgrunn

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Naturfag år (GLU 5-10) Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er et heltidsstudium som består av fire emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester. Bakgrunn

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Kroppsøving for grunnskolen, 1. - 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går

Detaljer

Det gjøres oppmerksom på at studieplanen er under revisjon. HØGSKOLEN I TROMSØ. Fagplan for MUSIKK I SKOLE 1 A Music in elementary school

Det gjøres oppmerksom på at studieplanen er under revisjon. HØGSKOLEN I TROMSØ. Fagplan for MUSIKK I SKOLE 1 A Music in elementary school HØGSKOLEN I TROMSØ Fagplan for MUSIKK I SKOLE 1 A Music in elementary school Gjeldende fra høsten 2008. 30 studiepoeng Planen bygger på bygger på Rammeplan for allmennlærerutdanningen fastsatt 03.04.03

Detaljer

Studieplan 2008/2009

Studieplan 2008/2009 Studieplan 2008/2009 Studiepoeng: Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går over 1 semester ( våren) og gir 30 studiepoeng. Studiet kan brukes som et valgfag i en allmennlærerutdanning eller som vid

Detaljer

Fagplan for matematikk 1MU (30 studiepoeng) - matematikk for mellom- og ungdomstrinnet

Fagplan for matematikk 1MU (30 studiepoeng) - matematikk for mellom- og ungdomstrinnet Fagplan for matematikk 1MU (30 studiepoeng) - matematikk for mellom- og ungdomstrinnet Fagplanen bygger på rammeplan for allmennlærerutdanning av 2003. Fagplan godkjent av avdelingen studieutvalg 11. mai

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 15+15 studiepoeng Studieplanen er godkjent: (07.03.14) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Innledning Videreutdanningskurset i regning

Detaljer

Formål og hovedinnhold naturfag Grünerløkka skole

Formål og hovedinnhold naturfag Grünerløkka skole Formål og hovedinnhold naturfag Grünerløkka skole Revidert høst 2016 1 Formål Naturvitenskapen har vokst fram som følge av menneskers nysgjerrighet og behov for å finne svar på spørsmål om sin egen eksistens,

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 9 Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 5. til 10. trinn. Det er organisert i to emner

Detaljer

Studieplan for Teknologi og forskningslære

Studieplan for Teknologi og forskningslære Versjon 01/17 NTNU KOMPiS Studieplan for Teknologi og forskningslære Studieåret 2017/2018 Profesjons- og yrkesmål Studiet i Teknologi og forskningslære ved NTNU skal gi studentene et grunnlag for å undervise

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk GLU 1-7 Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester. Bakgrunn for

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner på 15 studiepoeng

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en videreutdanning som går på deltid over ett år og er på 30 studiepoeng.

Detaljer

Lokal læreplan i naturfag 2012-2013 Sunnland skole

Lokal læreplan i naturfag 2012-2013 Sunnland skole Lokal læreplan i naturfag 2012-2013 Sunnland skole Kunnskapsløftet strukturerer naturfag i følgende hovedområder: Forskerspiren Mangfold i naturen Kropp og helse Verdensrommet Fenomener og stoffer Teknologi

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet VERSJON 16.06.2014 Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 00.00.00 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 00.00.00 A. Overordnet beskrivelse

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Kroppsøving for grunnskolen, 1. - 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL5101-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL5101-2 Studiepoeng: 15 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer