INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006"

Transkript

1 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 Ordinært sameiermøte i Marienlyst Park Boligsamameie, avholdes tirsdag 25. april 2006, kl i Misjonskirken, Slemdalsvn. 1 (Majorstua). TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av sekretær og en eller to sameiere til å underskrive protokollen. C) Opptak av navnefortegnelse. D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn. 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Styret foreslår overføring av årets resultat til balansen. 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET OG REVISOR 5. INNKOMNE FORSLAG A) Vedtektsendring, vedtektenes 5, 11 og 12, se side 19 B) Forslag om offentliggjørelse av andelseiere (internt i sameiet), se side 19 C) Utvidet bruk av 1013 / salg av 1013, se side 19 D) Distribusjon av styremøtereferater, se side 19 E) Rengjøringsrutiner for garasjen / innbygging av boder, se side 20 F) Skilting på området / bommer, se side 20 G) Montering av dørstoppere, se side 20 H) Bytte av strømleverandør, se side VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 2 år. B) Valg av 4 styremedlemmer for 2 og 1 år. C) Valg av 4 varamedlemmer for 1 år. D) Valg av valgkomité. E) Valg av andre utvalg/komiteer.

2 2 Marienlyst Park Sameie Oslo, Styret i Marienlyst Park Sameie Sølve Herdal /s/ Bjørn-Erik Øye /s/ Johan von der Fehr /s/ Dagfinn Nyhus /s/ Kristin P. Solvang /s/ I sameiermøtet har sameierne stemmerett med en stemme for hver seksjon de eier. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

3 3 Marienlyst Park Sameie ÅRSBERETNING FOR TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: STYRET: VALGT: Leder : Sølve Herdal 2005 Styremedlem : Bjørn-Erik Øye 2005 Styremedlem : Dagfinn Nyhus 2005 Styremedlem : Johan von der Fehr 2005 Styremedlem : Kristin P. Solvang 2005 Varamedlem : Michael Markusson 2005 Varamedlem : Hana Christie 2005 Varamedlem : Eirik Vogsted Fjære 2005 Varamedlem : Lise Schjærve GENERELLE OPPLYSNINGER OM SAMEIET TILLITSVALGTE OG ANSATTE Iht. likestillingsloven oppfordres det ved valg til en fordeling av kjønn i styre, komiteer og utvalg. Sameiets styre består av 3 kvinner og 6 menn. Styrets leder er mann. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Sameiet har ingen ansatte. Sameiet følger likestillingslovens bestemmelser og vil tilstrebe likestilling ved ev. ansettelser. FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Sameiets revisor er Fagrevisjon AS. EIENDOMMEN Sameiet består av 5 bygninger med til sammen 255 seksjoner. Sameiets eiendom har gårdsnr. 46, bruksnr Sameiet ligger i Oslo kommune. Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Sameiet forurenser ikke det ytre miljø i vesentlig grad utover det som må anses normalt for et boligselskap.

4 4 Marienlyst Park Sameie VAKTMESTERTJENESTE Sameiet har avtale med Oslo Vaktmestersentral. HMS Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Boligselskap er definert som virksomhet og skal derfor ha internkontrollsystem. Dette omfatter blant annet kontrollsystem og oppfølging av brannvern, byggherreforskrifter ved bygge- og anleggsarbeid, lekeplasser og med elektrisk anlegg og elektrisk utstyr hvor fordeling av ansvaret er gitt en slik tolkning: boligselskapet er ansvarlig for at det elektriske anlegget og utstyret i fellesarealet til enhver tid er i orden. I forhold til anlegg og utstyr i den enkelte boenhet er det styrets plikt å gjøre eier og/eller bruker av den enkelte leilighet oppmerksom på det ansvar som de har for å holde elektrisk utstyr i orden etter gjeldende lov og forskrift. RETNINGSLINJER FOR STYREARBEIDET Styret har vedtatt retningslinjer for det daglige styrearbeidet. Formålet med retningslinjene er å klargjøre de ønsker og krav som stilles til sameiets tillitsvalgte, og er ment å være en veileder og støtte i dette arbeidet. BRANNSIKRINGSUTSTYR I henhold til forskriftene skal det være installert røykvarsler og brannslokningsapparat eller brannslange i alle leilighetene. Eier/beboer har ansvaret for at utstyret er tilstede og fungerer. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret. ANTENNEANLEGG OG TELEFONI UPC's servicetelefon er åpen kl , lørdag/søndag kl , kan også meldes på OBOS og UPC har inngått avtale om internett- og telefontjenester for den enkelte beboer. TELENOR Sameiet er tilsluttet samarbeidsavtalen mellom Telenor og OBOS Eiendomsforvaltning om rabattordning for beboere med telefonabonnement i Telenor. Det gis rabatt på : - Tellerskritt/trafikk fra fasttelefon - Fri bruk av fasttelefon hver lørdag (kun startpris på 59 øre pr samtale uansett varighet). Den enkelte beboer får også rabatt ved bestilling av: - ADSL, oppringt internett og mobiltelefoni - Bredbåndstelefoni - Med 3 typer Telenor-abonnement gis en totalkunderabatt i tillegg til de øvrige rabattene.

5 5 Marienlyst Park Sameie FORSIKRING Sameiets eiendommer er fullverdiforsikret i If Skadeforsikring AS og polisenummeret er Fullverdiforsikring vil si at forsikringsselskapet har ansvar for at sameiet til enhver tid har de riktige forsikringssummer. En forutsetning for dette er at forsikringsselskapet får melding om vesentlige verdiøkninger på bygninger, f.eks. ved rehabilitering og påbygging. Ved totalskade skal erstatningsbeløpet dekke oppføring av ny bygning av samme standard og størrelse. Forsikringen omfatter også bygningsmessige forandringer den enkelte seksjonseier gjør inne i boligen. Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Hvis sameiets forsikring skal benyttes, må beboerne straks melde skaden til Forsikringsavdelingen i OBOS tlf faks Oppfølging av forsikringssaker blir gjort av forsikringsavdelingen i OBOS. Egenandelen dekkes av den enkelte. EIENDELER OG GJELD - OMSETNING OG TAKSTER Sameierne får tilsendt skjema med oppstilling over den enkelte seksjons andel av sameiets inntekter, utgifter, gjeld og eiendeler. Ligningsverdien får den enkelte oppgitt på ligningskontoret. Omsetning av seksjonene skjer til markedspris. Det finnes ikke takster for seksjonene hverken hos styret eller forretningsfører. Så langt forretningsføreren får oppgitt omsetningspriser, blir disse registrert. Forretningsfører kan, på bakgrunn av disse opplysningene, gi antydning om prisnivået for seksjonene. 3. STYRETS ARBEID Styrets arbeid i året som er lagt bak oss, har som i 2004, for en stor del dreid seg om å ivareta sameiets interesser i forhold til entreprenør og byggherre. Det har også vært arbeidet med innarbeiding av hensiktsmessige rutiner for videre drift av sameiet. Kommunikasjon til styret synes nå å fungere bedre enn i fjor og styret takker for mange verdifulle og engasjerte innspill fra beboere. Styret arbeid har i år som i fjor vært svært omfattende og tidkrevende. Det er fortsatt en del utfordringer for sameiet og de fleste skriver seg fortsatt fra dårlig eller mangelfull prosjektering av prosjektet. Problemer som sameiet må mestre etter at byggherre har utbedret så godt som mulig. Administrasjon. Styret administrerer inntil videre samtlige praktiske gjøremål i sameiet, inntil faste rutiner fungerer tilfredsstillende. Styret har en visjon om å kunne tre noe tilbake fra de mer dagligdagse gjøremål, men samtidig holde nødvendig kontroll med alt som skjer. Styret er av den oppfatning at man lettere, ved tett oppfølging de første innkjøringsårene, vil klare å skape et godt fungerende sameie. Å ta riktige

6 6 Marienlyst Park Sameie beslutninger, særlig av økonomisk karakter, er som regel viktigere for et styre som selv opplever en økonomisk konsekvens av sine handlinger, fremfor innleid hjelp. Attestering av regninger. Styret administrerer. Alle sameiets utgifter gjennomgås og vurderes fortløpende av styret. Det er fortsatt og som i fjor en betydelig andel fakturaer som stiles feil og som avvises av sameiet. Omfanget er redusert, men som nevnt fortsatt og dessverre betydelig. Arbeidet krever mye tid. Sameiets trappeganger. Problemet er fortsatt ikke løst fordi metode som skal brukes synes å være svært omdiskutert, også i fagmiljøet. Flere eksperter på feltet har forsøkt, uten hell. Styret har ikke glemt problematikken og vil så snart våren, og når den verste skitten ute er borte, på ny vurdere egnet løsning på problemet. Til orientering vil nytt vaskefirma tiltre fra 1. mai Intelli AS. Smarthus løsningen er fortsatt et konstant problem for sameiet. Problemet består hovedsakelig i at innetemperaturen vandrer uforholdsmessig mye, samt at temperaturen, av seg selv, endrer seg vesentlig fra det forvalgte. En slags uønsket automatikk om man vil. Dette har og har hatt konsekvenser for innetemperaturen, men også for kostnader til oppvarming. Intelli AS som har levert anlegget ble i høst solgt. Ny eier synes heller ikke å få anlegget i forventet stand. Rapport vedrørende anleggets problemer foreligger nå, primo mars, fra ny eier. Man konkluderer i rapporten med at det er Adax termostatene som ikke er funksjonsdyktige. En termostat som ikke fungerer som den skal utløser naturlig nok en kjede av uønskede reaksjoner. Samtlige termostater kreves nå omlevert. Sameiet ved styret har langt på vei også besluttet å kreve infrastrukturen omlevert fra entreprenør, dersom bytte av termostater ikke gir en endelig løsning på problemet. Tatt i betraktning den omfattende klagestormen fra sameiets beboere regner styret med å ha bred støtte for en slik generalreklamasjon. Dersom bytte av termostater kan løse problemene vil dette naturligvis være til det beste for alle. Styret følger utviklingen nøye. En betydelig andel seksjonseiere har reklamert direkte ovenfor Intelli AS. To og et halvt år etter overtagelser kan man ikke lenger akseptere en slik mangel med det ekstra bryderi og de ekstra kostnader dette påfører berørte seksjonseiere. Strøm, fjernvarme mv. Hver enkelt enhet kan ikke bytte strømleverandør. Sameiet må som helhet bytte strømleverandør og dette er det full anledning til. Pr. i dag betaler sameiet 1. stk. nettleie, tilsvarende som for en enkelt bruker. For individuelle avtaler ville samtlige, som et utgangspunkt, betale nettleie i tillegg. Sameiets beboere sparer derfor en god del på nettleie. Hva angår strømleverandøren har sameiet en kompleks utfordring som har sammenheng med forholdet til Intelli AS. Fordi strømleverandør er avhengig av avlesningstall fra Intelli AS har det tatt svært lang tid å få rutiner som fungerer tilfredsstillende for fakturering av a) strøm, b) varmtvann og c) fjernvarme. For å bytte strømleverandør må sameiet på ny sikre at en slik leverandør kan takle en slik informasjonsstrøm fra Intelli AS. Dette er det ikke alle som kan. Inntil forholdet til Intelli AS og en eventuell endring av infrastruktur i sameiet er avklart, tror styret det er til beboernes beste å avvente bytte av strømleverandør. Sameiet har i dag spotprisavtale med Hafslund.

7 7 Marienlyst Park Sameie Heiser. Heisene har som i fjor påført sameiet en del bryderi, men de begynner etter hvert å fungere tilfredsstillende. Rutiner og dialog med Reber Schindler har etter hvert skjerpet leverandørens fokus på å holde heisene i orden. Heisene fordrer fortsatt aktsom behandling. Dørene kan kun holdes åpne ved å holde over fotocellen i døren. Holdes døren med makt stopper heisen. Kriminalitet. Sameiet har i løpet av annet driftsår opplevd færre, men til gjengjeld mer alvorlige og omfattende tyverier fra garasje og boder. Til tross for 2 vekterpatruljer hver natt synes de kriminelle å finne veien inn i anlegget. Forebyggende avdeling fra Politiet på Majorstuen har vært på flere befaringer med styret for å forsøke å gi tips og råd av forebyggende karakter. Politiet har etter gjennomgang denne våren kommet til at beboere i Marienlyst Park ber om trøbbel fordi alt for mange verdifulle gjenstander oppbevares utildekket i bodene. Politiet oppfordrer derfor alle, dersom man må oppbevare kostbare og lett omsettelige gjenstander i garasjeboden, at man dekker disse til slik at man i alle fall ikke uten videre kan se hva som er i hver enkelt bod fra utsiden. Styret skal jobbe videre med helhetlig tilbud for lovlig tildekking av hver enkelt bod, som hindrer innsyn. Falck har også på oppdrag fra styret utført hyppigere nattpatruljer, samt brukt hundepatruljer for å foreta grundigere søk etter uønskede personer. Svært mange beboere etterlever dessverre ikke det absolutte kravet om å observere og forsikre seg om at garasjeporten lukkes helt igjen bak bilen ved inn- og utkjøring av garasjen. Alle beboere oppfordres til å anmode beboere som ikke følger denne regelen til punkt og prikke om å ta hensyn til andres eiendom, noe man ikke gjør dersom man ikke forsikrer seg om at døren er forsvarlig lukket ved inn og utkjøring. Dersom flere tar ansvar vil problemet reduseres. I forbindelse med at uvedkommende har tilegnet seg adgang til anlegget, ved bruk av elektronisk portåpner er samtlige portåpnere utkoblet. Styret vurderer fortløpende hvilke tiltak som må gjennomføres for å minimere risikoen for tilsvarende problemer i fremtiden og hvilken løsning som er mest hensiktsmessig for atkomst til garasjen. Styret ønsker å fremme forslag mot mulighet for enhver utleie av garasjeplasser til utenforstående, dvs personer som ikke selv bor i sameiet. Styret oppfordrer samtlige beboere til å være årvåkne i forhold til uvedkommende. Våkner man om natten og det passer seg slik, er det ingen ting i veien for å stikke hodet en tur ned i garasjen. Ser man noe som virker påfallende ringer man Politiet Tlf: Styret ber om at samtlige berørte av tyveri tar seg bryet med anmeldelse til Politiet. Støy - Husbråk. Det er fra noen få utleieleiligheter observert støy ut over det som er vanlig. Styret oppfordrer leilighetenes eiere til å instruere leietagere i hvilke regler som gjelder for sameiet. Det vises spesielt til husordensreglene, også lagt ut på websiden. Dersom det ikke oppnås ro i henhold til husordensreglene kontaktes Politiet. Styret håndterer formelle klager til eier på anmodning fra klager i sameiet. Kjøring/transport skal ikke forekomme i Gydas vei etter kl. 23:00, med mindre det er strengt nødvendig. Ventende taxi/transport skal alltid vente ved søppeldepoene. I forbindelse med denne problematikken vil det denne forsommeren monteres bommer som vil hindre unødvendig trafikk på området.

8 8 Marienlyst Park Sameie Avfall. Etter hvert har oppmerksomheten blant beboerne blitt bedre på hvilken kapasitet sameiet har i søppeldeponiene. Da mange imidlertid fortsatt synes å ville legge all sin søppel i samme søppelkasse er det naturlig nok ikke plass til alt. I samarbeid med renholdsetaten i Oslo Kommune er det gjort beregninger for å tilpasse sameiets avfallskapasitet til antall beboere. Med litt vidsyn kan alle se at det nå er plass nok. Åpne kassen ved siden av, eventuelt gå til de andre søppelkassene ved de andre blokkene. Det er fortsatt en utpreget praksis for å sette større objekter utenfor kassene. Denne praksis koster sameiet store summer årlig og belastes alle. Styret oppfordrer alle beboere til å slå ned på dem som observeres å bryte reglene. Uvedkommende deponerer også søppel som paller og annet hos oss. Styret oppfordrer til å rapportere registreringsnummer på biler som hensetter denne type uvedkommende ting i sameiets søppeldeponier. Pappkartonger kan og skal alltid slås sammen. Alt for mange synder her. Det er lov å bry seg dersom man observerer andre som ikke følger reglene. Beboere som ikke følger reglene koster øvrige sameiere store beløp årlig. Vaktmestertjenesten. En tjeneste som fortsatt er på bedringens vei. Samarbeidet med vaktmester fungerer bedre og bedre. Ikke alle rutiner er fullstendig innprentet, men styret følger seg etter hvert komfortabel med tjenesten som leveres. Som i fjor krever leverandører til sameiet nesten daglig kontakt for å forstå viktigheten av at rutiner og arbeid følges tett opp. Vaktmester bruker fortsatt mye av sin tid på rydding av søppel. Forhåpentligvis kan dette bedre seg med mer bevisste beboere. Denne nødvendige prioriteringen går fortsatt ut over alle selvsagte vaktmesteroppgaver. Solavskjerming. Det er ikke prosjektert montering av solavskjermingsutstyr for alle leiligheter eller for alle vinduer. Dette medfører at en del tilleggsarbeide kan bli nødvendig for den enkelte leilighetseier. Da fasadene er laget i et materiale som ikke med letthet kan bearbeides forsvarlig, er montering av denne type utstyr en større utfordring enn det en del tror. Styret har vedtatt utvalgte løsninger fra Vental Solex, som solskjermingsleverandør til sameiet. Ny prisliste foreligger for Fellesleiligheten Leiligheten er etter hvert flittig i bruk selv om regler og rutiner rundt utleie har blitt skjerpet betydelig siden forrige driftsår. Leietiden er nå kun frem til midnatt på leiedagen. Det er nedlagt betydelige ressurser i å skape en ordning som de fleste beboere kan ha nytte og glede av. Dagens skjerpede regler synes å være til glede for brukerne er nå kun tilgjengelig for eiere av leiligheter som bor i sameiet. Denne ordningen fungerer så langt fint. Leiligheten er nå selvfinansierende med leieinntektene ble i 2005 leid ut 30 ganger. Garasjen. Alle beboere har garasjebod. Jf sameiets regler skal samtlige gjenstander beboerne eier oppbevares inne i respektive bod. Altfor mange stabler fortsatt gjenstander utenfor bodene. Dette medfører at en del biler plasseres ugunstig for fremkommeligheten for andre. Det er et absolutt krav for alle seksjonseiere at gjenstander oppbevares inne i boden. Døren skal være låst. Gjenstander som henger høyt på veggen og som ikke er til hinder for andre, aksepteres. Mange har motorsykler og mopeder som mange ganger ukritisk er plassert rundt i anlegget. Eiere må selv sørge for at disse ikke plasseres til hinder for andre da det ikke er en selvfølge at alle

9 9 Marienlyst Park Sameie kan plassere sine tohjulinger fritt i anlegget. Hovedregel er at ingen har mer plass en anvist via sin seksjon og det er ikke anledning til å ta seg til rette. Det samme gjelder samtlige gjenstander som ikke fysisk er inne i bodene. Garasjen er, som svært mange har bemerket til styret, svært lite hensiktsmessig innrettet. Dette er bl.a. årsak til at renholdet har vært utfordrende. Dette er også etter styrets oppfatning bakgrunn for at vår garasje er et yndet sted for kjeltringer. Dessverre for oss er det slik at anlegget er forskriftsmessig, så vi må finne løsninger under eksisterende forhold fremfor å lete etter løsninger andre steder. Dette gjelder smeltevann som er en større plage for enkelte og ikke minst vanskelig renhold, som rammer samtlige. Problemer med innsyn og fare for innbrudd gjelder også samtlige. Reklamasjoner-spørsmål fra beboere. Det har til styret innkommet også i år betydelige mengder henvendelser med spørsmål og forespørsler, fra beboere og andre. Styret har bestrebet seg på å gi hurtig og fyldig informasjon tilbake til alle. Behandlingen er meget tidkrevende. Brannvarslingssystem. Marienlyst Park er tilsluttet Oslo Brannvesen og ved enhver alarm som løses ut pga varme vil brannvesen automatisk tilkalles. I hver enkelt leilighet er det en røykmelder som kun varsler i den enkelte leilighet ved røyk. I tillegg er det en detektor som løser ut på varme (=brann) og denne vil forårsake alarmsignal på hele blokken som leiligheten tilhører. Alarmsignal vil samtidig gå i hele garasjeanlegget. I garasjeanlegget sitter det detektorer som løser ut på varme, og disse vil utløse brannalarm for alle blokkene. Alarmen utløses imidlertid ikke før to detektorer er løst ut. Sprinkleranlegg løser ut ved brann lokalt på stedet (garasjen) der det er varmeutvikling. Det er bekreftet at alle signaler er testet mot Oslo Brannvesen, og disse har videre befart anlegget og lagt inn nøkler i nøkkelboksene. Ved alarm skal man evakuere leiligheten og gå ut av blokken. Heisen skal ikke benyttes. Ved alarm er det ingen ting vi eller andre skal gjøre med brannsentralen, da Brannvesenet får beskjed direkte og vil komme uansett. Signal og utløst detektor må finnes og sjekkes før anlegget 0-stilles og det gis tillatelse til at man gå inn igjen. FDV dokumentasjon. Styret har fått overlevert en betydelig mengde med Forvaltning Drift og Vedlikeholdsdokumentasjon. På bakgrunn av denne har sameiet inngått serviceavtaler for vår betydelige mengde med tekniske innretninger som pumper, vifter, rør, kraner, heiser, dører med mer. Pr. i dag mangler bl.a. tilfredsstillende FDV for garasjeanlegget, noe som er en medvirkende årsak til det svært utfordrende og lite tilfredsstillende renholdet som har vært utført i garasjen det siste året. Styret har nå kontrahert det eneste vaskefirma som hittil har løst oppgaven med hell. Styret håper at problemene med garasje vask nå er en saga blott. Styret går inn for en storrengjøring, fordelt over to dager hver mai måned, samt to ganger feiing/støvsuging i tillegg. Grøntområder/Utearealer. Styret inngår i disse dager vedlikeholdsavtale med anleggsgartnerfirma. Grøntområdene må videreutvikles og stelles etter særlig spesifikke anvisninger for å beholde arkitektens tiltenkte egenart for området. For å sikre dette og få en vedlikeholdsplan som kan brukes til oppfølging av anleggsgartner,

10 10 Marienlyst Park Sameie også for fremtidige styrer, har det vært nødvendig å utarbeide en detaljert skjøtselsplan som vil inngå som del av kontrakten med gartner. Kontraheringen har vært meget tidkrevende og omfattende da en fullstendig gjennomgang av samtlige av områdets busker og planter har vært nødvendig i prosessen. Vedlikeholdsfond. Styret har besluttet å øke sameiets felleskostnader med inntil 5% fra 1. juli Årsaken er alene at styret ønsker å bygge et forsvarlig vedlikeholdsfond som i fremtiden vil gå med til dekning av vedlikeholdskostnader vi vet vil komme. Til vedlikehold av fasader, maling av oppganger mv. Fondet skal ikke bygges opp ut over en størrelse som erfaringsmessig er tilstrekkelig for ordinært og løpende vedlikehold. Valgkomite. Styret har etter forslag fra beboer foreslått opprettet valgkomite for fremtidig utvelgelse av styret. Styret ønsker videre en glidende overgang mot et styre sammensatt med minst ett styremedlem fra hver blokk i sameiet. Diverse. -Pr. i dag leies 72 av leilighetene i Marienlyst Park ut. Det er totalt 255 leiligheter i sameiet. -Sameiet har i 2005 brukt over kr ,- i lyskilder (lysstoffrør). Styret undersøker om dette er riktig. Styret, 6. april 2006

11 11 Marienlyst Park Sameie 4. REGNSKAPET FOR 2005 Årets resultat fremkommer i resultatregnskapet for 2005 og er overført til balansen under konto for egenkapital. Resultatet av driften året 2005 viser et årsresultat på kr Driftsinntektene i 2005 var totalt kr ,-. Det er en økning av inntektene i forhold til budsjettet for år 2005 på kr ,-. De viktigste årsakene til avviket skyldes at felleskostnadene ble økt med 5% fra samt at det er innbetalt oppstartskapital for leiligheter etter hvert som de er solgt fra Gydas Vei DA ( gjenstår innbetaling av engangsbeløp for to leiligheter). Driftskostnadene i 2005 var totalt kr ,-. Driftskostnadene avviker ikke vesentlig i forhold til budsjett, men det er enkelte poster som avviker. De viktigste utgiftspostene med avvik fra budsjettet er: - Konsulenthonorar ble budsjettert med kr ,-, mens regnskapet viser kr 6 109,-. Hovedårsaken til avviket er at kostnadene er postert under andre driftskostnader. - Energi ble budsjettert med kr ,-, mens regnskapet viser kr ,-. Av beløpet er kr ,- avsatt. Styret er i dialog med PEAB AS vedrørende fordeling av energikostnader. Kr 7 390,- er strøm i fellesleiligheten i bygg B. - Drift og vedlikehold ble budsjettert med kr ,-, mens regnskapet viser kr ,-. Hovedårsaken til avviket er mindre pengebruk enn antatt. - Andre driftskostnader ble budsjetter med kr ,-, mens regnskapet viser kr ,-. Årsaken til avviket er bl.a. at konsulenthonorarer i forbindelse med overtakelse av bygningene er ført under denne posten. Revisors honorar for regnskapsåret 2005 er for revidering av selskapets regnskap og formuesforvaltning. Revisjonshonoraret fremkommer som egen post i resultatregnskapet. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. Forutsetning om fortsatt drift er tilstede, og årsregnskapet for 2005 er satt opp under denne forutsetning. Forøvrig vises til de enkelte tallene i regnskapet og den regnskapsmessige oversikt som fremkommer under noter til regnskapet.

12 12 Marienlyst Park Sameie 5. KOSTNADSUTVIKLING RENTER Rentesatsene i OBOS Eiendomsforvaltning AS pr. den : Sparekonto (inntil 8 uttak pr. år) Negativ kasse (overtrekk) 2,60 % p.a. 1,50 % pr. mnd. STRØMPRISENE Den totale strømprisen til en forbruker består av tre komponenter: Kraftpris som dekker kostnadene ved å produsere og selge den elektriske kraften (som betales til kraftleverandør) utgjør ca. 41% av total strømpris. Nettleie for transport av den elektriske kraften (som betales til nettselskapet) utgjør ca. 29% av total strømpris. Statlige avgifter dvs. forbrukeravgift, avgift til Energifondet og merverdiavgift utgjør ca. 30% av total strømpris. FORSIKRING Bygningsforsikringen har ingen økning fra 2005 til Bygningsindeksen øker imidlertid med 7,4 %. Denne skal reflektere prisoppgangen på håndverkstjenester og er felles for alle byggforsikringer i alle forsikringsselskapene. Videre blir momsøkningen på 1 % lagt til nå. Sameiets forsikringspremie blir i tillegg regulert ut fra skadefrekvens og skadeforebyggende tiltak. KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgiften øker med 7,9 % og renovasjonsavgiften øker med 7%. ØVRIGE KOSTNADER Når det gjelder de øvrige kostnadene i budsjettet har styret regnet med en generell prisstigning.

13 13 Marienlyst Park Sameie 6. INNTEKTS- OG KOSTNADSOVERSLAG FOR ÅR 2006 Styret har satt opp en oversikt over forventede inntekter og utgifter i år Tallene er vist som egen kolonne ved siden av resultatregnskapet. (Budsjett 2006.) Oversikten er basert på uendrede felleskostnader for året Styret foreslår at felleskostnadene økes med kr 1,- pr. kvm. pr. måned fra Økningen skal benyttes til oppbygging av egenkapital med tanke på fremtidig vedlikeholdskostnader. Oversikten gir et forventet årsresultat på kr ,-. I oversikten er det tatt hensyn til de forhold som er nevnt foran. Forøvrig vises til de enkelte tallene i oversikten. Oslo, Styret i Marienlyst Park Sameie Sølve Herdal /s/ Bjørn-Erik Øye /s/ Johan von der Fehr /s/ Dagfinn Nyhus /s/ Kristin P. Solvang /s/

14 14 Marienlyst Park Sameie FA G R EV ISJO N A S M edlem av Den norske Revisorforening Ansvarlige revisorer: M øllergt. 37, 0179 O slo Telefon Telefaks E-post fagrevisjon.as B ankgiro O rganisasjonsnum m er R evisornum m er } N O M V A O tterstad, Kjeld O le - statsautorisert revisor Kromvoll, Terje - statsautorisert revisor Sandsnes, M erete Otterstad - statsautorisert revisor Eriksen, C hristian Fredrik - registrert revisor Til årsm øtet i M arienlyst Park Boligsam eie D eres ref.: V år ref.: M O S/T Ø F:\TEKST\R evber2005\16470tom ail R E V ISJO N SB E R E T N IN G FO R 2005 V i har revidert årsregnskapet for M arienlyst Park Boligsam eie for regnskapsåret 2005, som viser et overskudd på kr ,-. V i har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet. Å rsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger. R egnskapslovens regler og god regnskapsskikk i N orge er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet. Å rsregnskapet og årsberetningen er avgitt av selskapets styre og forretningsfører. V år oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. V i har utført revisjonen i sam svar m ed lov, forskrift og god revisjonsskikk i N orge, herunder revisjonsstandarder vedtatt av D en norske R evisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinform asjon. R evisjon om fatter kontroll av utvalgte deler av m aterialet som underbygger inform asjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestim ater, sam t vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonskikk, om fatter revisjon også en gjennom gåelse av selskapets form uesforvaltning og regnskaps- og intern kontrollsystem er. V i m ener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. V i m ener at årsregnskapet er avgitt i sam svar m ed lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av selskapets økonom iske stilling 31. desem ber 2005 og for resultatet og kontantstrøm m ene i regnskapsåret i overensstem m else m ed god regnskapsskikk i N orge. ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokum entasjon av regnskapsopplysn inger i sam svar m ed lov og god bokføringsskikk i N orge. opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente m ed årsregnskapet og er i sam svar m ed lov og forskrifter. O slo, den 18. m ars 2006 FA G R E V ISJO N A S M erete O tterstad Sandsnes /s/ statsautorisert revisor

15 Resultatregnskap Regnskap 2005 Regnskap 2004 Budsjett 2005 Budsjett 2006 Driftsinntekter: Innkrevde felleskostnader Andre inntekter Sum inntekter Driftskostnader: Arbeidsgiveravgift Revisjonshonorar Styrehonorar Forretningsfør.hon Konsulenthonorar Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Elektrisk energi Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat: Finansinntekt/kostnad Finansinntekter Finanskostnader Res.av finansinnt/kostn Årsresultat Overføringer: Overført til egenkapital

16 16 Marienlyst Park Sameie Eiendeler Balanse Omløpsmidler Leierestanser Driftskonto i Obos Innestående Nordea Sparekonto i Obos Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig Gjeld Forskuddsleie Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Pantstillelse 0 0 Garantiansvar 0 0 Oslo, / Styret For Marienlyst Park Boligsameie Sølve Herdal /s/ Bjørn-Erik Øye /s/ Kristin P. Solvang /s/ Dagfinn Nyhus /s/ Johan von der Fehr /s/

17 17 Marienlyst Park Sameie Note: 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. Note: 2 Innkrevde felleskostnader Felleskostnader garasje Leie tidl.år Fellesutgifter Sum innkrevde felleskostnader Note: 3 Andre Inntekter Fellesutgifter Festlokale Ref fra Gydas Vei DA Lindorf 27 Ukjent Sum andre inntekter Det har gjennomsnittlig vært 0 ansatte i selskapet gjennom året. Note: 4 Revisjonshonorar Revisjonshonoraret er på kr ,- og er i sin helhet knyttet til Revisjon. Note: 5 Styrehonorar Honorar til styret er på kr ,-. Note: 6 Konsulent Aase Byggeadministrasjon Sum Konsulent Note: 7 Drift og vedlikehold Drift/vedl.hold bygninger Drift/vedl.hold elektro -992 Drift /vedl.hold utvendig anl Drift/vedl.hold heisanlegg Kabel/Tv-anlegg Drift/vedl.hold brannsikring Drift/vedl.hold garasjeanlegg Kostnader lokaler Egenandel forsikring Sum drift og vedlikehold

18 18 Marienlyst Park Sameie Note: 8 Andre driftskostnader Lokalleie Container Skadedyrarb Lyspærer Vaktmestertjenester Renhold Ved Firmaer Snørydding Andre fremmede tjenester Kontor og datarekvisita Trykksaker Andre kontorkostnader -297 Telefon/bredbånd Porto Bankgebyr Velferdskostnader Sum andre driftskostnader Note: 9 Finansinntekter Renter Bank Renter av driftskonto i Obos 589 Andre renteinntekter 148 Sum finansinntekter Note: 10 Finanskostnader Renter leverandørgjeld Andre rentekostnader -901 Sum finanskostnader Note: 11 Annen kortsiktig gjeld Avsatt strøm 2004 og Sum annen korts. gjeld

19 19 Marienlyst Park Sameie A) Vedtektsendringer Endring av vedtektenes 5 Det foreslås at vedtektenes 5 endres, slik at samtlige seksjonseiere som har kjøpt ekstra garasjeplass blir medtatt i vedtektene. Endring av vedtektenes 11 Vedtektenes 11, 1. ledd lyder: Sameiet skal ha et styre som skal bestå av en leder og to til fire andre medlemmer med varamedlemmer. Det foreslås at denne endres til: Sameiet skal ha et styre som skal bestå av en leder og fire til seks andre medlemmer med to varamedlemmer. Styreleder og styremedlemmer velges for to år dersom annet ikke angis. Varamedlemmer velges for ett år. Endring av vedtektenes 12 Det foreslås at vedtektene 12 får følgende tillegg i avsnitt 3: Valg av valgkomité på tre til fem personer Sameiermøte velger valgkomité bestående av tre til fem personer. Valgkomitéens mandat er å foreslå kandidater til ledige verv i sameiet. Valgkomitéen skal legge vekt at styret og andre valgte organer blir bredest mulig sammensatt (kjønn / alder / bygg / annen bakgrunn). Valgkomitéens innstilling trykkes i årsberetningen. B) Offentliggjøring av eierlister og navn på leietagere internt i sameiet. Det foreslås at eierlister og lister over leietagere offentliggjøres internt i sameiet. Styrets forslag til vedtak: Liste over eiere offentliggjøres ikke. Dette er ikke vanlig praksis i boligselskaper. Liste over leietagere offentliggjøres ikke. Seksjonseier plikter ikke å oppgi navn på leietagere. Det finnes derfor ingen komplett oversikt over leietagerne. For øvrig gjelder samme hensyn som for liste over seksjonseiere. C) Utvidet bruk av 1013 / salg av 1013 Det foreslås at leilighet 1013 også kan leies ut til overnattingsgjester Det foreslås at 1013 selges Styrets forslag til vedtak: Bruken av 1013 videreføres som tidligere. D) Distribusjon av styremøteprotokoller Det foreslås at styremøteprotokoller distribueres til seksjonseierne Styrets forslag til vedtak: Styreprotokollene distribueres ikke. Styret ønsker ikke at protokollene distribueres. Dette vil medføre ekstra administrasjon og arbeid, da alle protokoller må anonymiseres m.m. Viktig informasjon legges ut på sameiets hjemmeside og distribueres gjennom rundskriv.

20 20 Marienlyst Park Sameie E) Rengjøringsrutiner for garasjen / innbygging av boder Det foreslås at rengjøringsrutinene for garasjen endres og at dato for rengjøring av garasjen varsles med bedre tidsfrist enn det som har vært praksis. Det foreslås at bodene bygges inn, slik at bodene kan benyttes til oppbevaring av annet enn bildekk, sportsutstyr og lignende. Styrets forslag til vedtak: Det utarbeides nye rutiner for rengjøring og varsling av dette. Boder bygges ikke inn. F) Skilting på området / fysisk avsperring Det foreslås at det settes opp skilt for å begrense trafikken på området til sameiet. Styrets forslag til vedtak: Det settes opp bommer mot Gydas vei som i første omgang står åpne. G) Montering av dørstoppere Det er to særdeles tunge dører fra garasjen inn til heisinngangen. I tillegg har man klart å lage kjellerrommet mellom de to dørene på en slik måte at med litt bagasje/varer blir dette litt av en operasjon. Dette gjør at all verdens oppfinnelser benyttes til provisoriske dørstoppere i en gitt situasjon, innflytting via garasjen, hjemkomst fra handleturer, weekend turer eller ferier. Mange av disse anordningene går på hengslene løs. Det foreslås derfor å sette dørstoppere nede på dørene - en slik man trår på for å stoppe og nok et fottrykk for å utløse. Innvendigene vil være at dette kan føre til at dørene blir stående åpne ved at man ikke er påpasselig med å utløse dørstopperen. Vel, jeg håper ikke Marienlyst Park består av beboere som ikke er seg sitt ansvar bevist i så måte. (Skulle så være tilfelle foreslås alternativt at det settes dørstopper på den døren som ikke automatisk låses - det i seg selv vil være en god hjelp selv om en dørstopper på hver dør er langt å foretrekke). Forslag til vedtak:"det monteres dørstoppere på kjellerdørene mellom garasje og heisinngangene. Brukerne er ansvarlig for at dørene er låst etter bruk". Styrets forslag til vedtak: Dørstoppere monteres ikke. H) Bytte av strømleverandør Det foreslås at sameiet bytter strømleverandør. Styrets forslag til vedtak: Styret gis fullmakt til å vurdere om bytte av strømleverandør er mulig og hensiktsmessig.

Ordinært sameiermøte i Marienlyst Park Boligsameie ble avholdt 25.04.2006 kl. 18.00 i Misjonskirken.

Ordinært sameiermøte i Marienlyst Park Boligsameie ble avholdt 25.04.2006 kl. 18.00 i Misjonskirken. 5470 ÅRSMøteProtokoll 5470 Ordinært sameiermøte i Marienlyst Park Boligsameie ble avholdt 25.04.2006 kl. 18.00 i Misjonskirken. Tilstede var106 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt

Detaljer

Oslo, [dato] 2006 Styret i Studio Pilestredet 2 Borettslag

Oslo, [dato] 2006 Styret i Studio Pilestredet 2 Borettslag INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2006 Ordinær generalforsamling i Studio Pilestredet 2 Borettslag, avholdes [...]dag [dato] 2006, kl. [tid] i [hvor]. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i Nydalen Kvarter Sameie, avholdes torsdag 26.04. 2007, kl. 18.00 i BIs lokaler, Auditorium B1-020. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte Sameiers navn: Sameiers adresse:

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte Sameiers navn: Sameiers adresse: Eierseksjonssameiet Viva Grønland NAVNESEDDEL OG/ELLER FULLMAKT ORDINÆRT ÅRSMØTE 2015 Eierseksjonssameiet Viva Grønland Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Tonsenhagen 11, avholdes fredag 4. april 2003, kl. 18.30 på Tonsenhagen Velhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Ordinært sameiermøte i Tonsenhagen 11, avholdes fredag 4. april 2003, kl. 18.30 på Tonsenhagen Velhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: SAMEIET TONSENHAGEN 11 1 av 1 Tonsenhagen 11 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003 Ordinært sameiermøte i Tonsenhagen 11, avholdes fredag 4. april 2003, kl. 18.30 på Tonsenhagen Velhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 10.04.2008, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av

Detaljer

Oslo, 25.04.2007 Styret i Heimdalsgata 4 Borettslag. Tor Arne Solberg-Johansen /s/ Tamara Sharifzadeh /s/

Oslo, 25.04.2007 Styret i Heimdalsgata 4 Borettslag. Tor Arne Solberg-Johansen /s/ Tamara Sharifzadeh /s/ INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007 Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 31. mai 2007, kl. 1900 på Hersleb skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)Valg av sekretær

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 9 april 2008, kl. 18.00 i Bomberommet TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av sekretær

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i Solbakken II Sameie, avholdes tirsdag 24.04.2007, Kl 20.00 i Bjørndal Idrettsforening klubbhus TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 3.mai 2007, kl. 18.00 i kantinen, Hammersborg Torg 3. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i Rådhusgata 21 Sameie, avholdes onsdag 4. mars 2009, kl. 17:30 i People & Coffee, Rådhusgata 21. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i, avholdes tirsdag 9. mars 2010, kl. 18.00 på SAS hotellet i Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2005

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2005 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2005 Ordinært sameiemøte i Solbakken II Boligsameie, avholdes mandag 11.04, 2005, kl. 18.30 i Prestelia Grendehus på Bjørndal. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Oslo, Styret i Elvekanten borettslag

Oslo, Styret i Elvekanten borettslag INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007 Ordinær generalforsamling i Elvekanten borettslag, holdes fredag 29.06. 2006, kl. 14.00 i Drammensveien 60. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 22. mars 2007, kl. 18.00 på Thon hotell Slottsparken, Wergelandsveien 5, rommet Langeleiken. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Oslo, 02.03.2005 Styret i Parkgården Sameie. Kristin Heinrich /s/ Gisle Christensen /s/ Eileen Hølleland /s/ styreleder styremedlem styremedlem

Oslo, 02.03.2005 Styret i Parkgården Sameie. Kristin Heinrich /s/ Gisle Christensen /s/ Eileen Hølleland /s/ styreleder styremedlem styremedlem 5513 ÅRSMELDING 2004 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2005 Ordinært sameiermøte i Parkgården Sameie, avholdes torsdag 17.03.2005, kl. 19.00 i Slottsparken Apartment Hotel, Wergelands vei 5. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes tirsdag 22. april 2008, kl. 18.00 i Oslo Misjonskirke Betlehem på Abildsø, Ungdomssalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes mandag 31. mars 2008, kl. 18.00 på Radisson SAS Hotell, Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011

Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011 1 Sameiet Kanalveien Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011 Konstituerende sameiermøte i Kanalveien Eierseksjonssameie, avholdes tirsdag, 3. mai 2011, kl. 18.00 i Thon Hotell Arena, Lillestrøm.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 21.04.2010, kl. 18.00 i OBOS Hetland sine lokaler, Langflåtveien 29, Mariero. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2004

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2004 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2004 Ordinært sameiermøte i Solbakken II boligsameie, avholdes tirsdag 20. april 2004, kl. 18.30 i Prestlia Grendehus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2000

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2000 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2000 Ordinært sameiermøte i Solbakken II boligsameie, avholdes tirsdag 4. april 2000 kl. 19.00 i Seterbråten Skole, kantinen v/ gymsalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 4. mars 2009, kl. 19.30 på Sagene Samfunnshus, Kristiansandsgate 2. Det avholdes først et beboermøte for oppgang B og D

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003 Ordinært sameiermøte i Sameiet Westye Egebergsgt. 1, avholdes torsdag 10. april 2003, kl. [tid] i [hvor]. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 Ordinært sameiermøte i Røa Boligsameie, avholdes tirsdag 25. april 2006, kl. 19.00 i Røa Eldresenter. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003 Ordinært sameiermøte i Vestre Ingieråsen Boligsameie, avholdes torsdag 27. mars 2003 kl. 1830 i Kommunestyresalen i Rådhuset på Kolbotn. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 28.05.2008, kl. 18.00 i Kafe Globus, Torgeir Vraaspl. 1, Drammen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Skullerudtunet Terrasse Sameie, avholdes onsdag 25. april 2007, kl. 1800 i Skullerudstua. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Ordinært sameiermøte i Skullerudtunet Terrasse Sameie, avholdes onsdag 25. april 2007, kl. 1800 i Skullerudstua. TIL BEHANDLING FORELIGGER: INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i Skullerudtunet Terrasse Sameie, avholdes onsdag 25. april 2007, kl. 1800 i Skullerudstua. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i Parkhuset Sameiet, avholdes torsdag 19. april 2007, kl. 18.00 på Scandic Edderkoppen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 17. april 2008, kl. 18:00 i OBOS lokaler, Hammersborg Torg 1. Møtelokaler i 10. etg. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 25. mars, kl. 19.00 i Hotell Scandic Edderkoppen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 11. april 2007, kl. 18.00 i OBOS sine lokaler, Hammerborg Torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes tirsdag 27. mars 2007, kl. 18.00 i Radisson SAS Hotell, Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Solsiden 4 Boligsameie, avholdes tirsdag 8. mars 2011, kl. 18.00 på Radisson SAS hotellet i Nydalen. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i Mølletoppen Borettslag, avholdes tirsdag 17. juni 2008, kl. 18:00 i OBOS lokaler, Hammersborg torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2005

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2005 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2005 Ordinært sameiermøte i Sameiet Sørkedalsveien 1, avholdes tirsdag 26. april 2005, kl. 18.00 hos Mandarin House, Sørkedalsveien 5. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2002

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2002 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2002 Ordinært sameiermøte i Solbakken II boligsameie, avholdes onsdag 24. april 2002, kl. 18.30 i Prestelia Grendehus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003 Ordinært sameiermøte i Solbakken II boligsameie, avholdes onsdag 30. april 2003, kl. 18.30 i Prestelia Grendehus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i Skullerud Terrasse 1-4 S/E, avholdes torsdag 25.03. 2010, kl. 18.00 i Skullerudstua. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

Oslo, DATO.. I styret for Stiftelsen Støttelagets Personalboliger. Morten Sundby Birgit Weyergang-Nielsen Stig Sætre

Oslo, DATO.. I styret for Stiftelsen Støttelagets Personalboliger. Morten Sundby Birgit Weyergang-Nielsen Stig Sætre Stiftelsen Støttelagets Personalboliger. Til styremedlemmer og beboere INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2006 Ordinær årsmøte i Stiftelsen Støttelagets Personalboliger, avholdes mandag 12 juni 2005, kl. 13.00 i Kyrre

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i, avholdes tirsdag 03.06.2008, kl. 18.00 i Hammersborg Torg 1, 10. etg. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING Valg av møteleder

Detaljer

DET VIL BLI ET BEBOERMØTE ETTER AT ÅRSMØTE ER AVSLUTTET HVOR ØVRIGE SAKER KAN DISKUTERES.

DET VIL BLI ET BEBOERMØTE ETTER AT ÅRSMØTE ER AVSLUTTET HVOR ØVRIGE SAKER KAN DISKUTERES. INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 11. april 2007, kl. 18.00 i Skøyen kirke, Skøyenveien 43. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes tirsdag 15 april 2008, kl. 18.00 på Etterstadkroken Videregående skole(kantinen). TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i, avholdes mandag 20. april 2009, kl. 18.00 på SAS hotellet i Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

1 Sameiet Thonbygget

1 Sameiet Thonbygget 1 Sameiet Thonbygget Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Thonbygget ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 Ordinær generalforsamling i, avholdes mandag 11. mai 2009, kl. 18.30 i Lørenskog kultursenter, Snippen og Mølla. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Sjølyststranda Garasjesameie, avholdes onsdag 09.03.2011, kl. 18.00 i 18.00 Styrerommet U2. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie

Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie 1 Kjørbo Vest Eierseksjonssameie Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 Ordinær generalforsamling i, avholdes tirsdag 12.05 2009, kl. 17.00 i lokalene til OBOS, Hammersborg Torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I INNKALLING TIL ÅRSMØTE I Sameiet Nordviken B5 A/B Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Sameiet Nordviken B5 A/B Sted: Martodden Barnehage, Kvitbekkgata 29, Hamar. Tid: Onsdag 22.04.15 kl. 18.00

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 1. april 2009, kl. 19.00 i Majorstuen seniorsenter, Slemdalsveien 3. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 11 Sletteløkka Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 667 791 20 594 247 20 617 436 20 703 116 Salg anleggsmidler

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2001

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2001 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2001 Ordinært sameiermøte i Solbakken II boligsameie, avholdes mandag 23. april 2001, kl. 20.00 i Prestelia Grendehus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Opptak av

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 1 Eierseksjonssameiet Sverdrups Gate 22 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups Gate 22 avholdes Tirsdag 27.april 2010 kl. 18.00 i fellesrommet, Sverdrupsgate 22.

Detaljer

2. ÅRSBERETNING FOR 2004. 3. ÅRSREGNSKAP FOR 2004 Styret foreslår overføring av årets resultat til balansen. 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET OG REVISOR

2. ÅRSBERETNING FOR 2004. 3. ÅRSREGNSKAP FOR 2004 Styret foreslår overføring av årets resultat til balansen. 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET OG REVISOR ÅRSMELDING 2004 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2005 Ordinært sameiermøte i Etterstadkroken Vel, avholdes tirsdag 15.032005, kl. 1830 i Etterstad videregående skole( Inngang til restauranten fra Biskop Jens

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 26. mars, kl. 18.00 i St.hanshaugen Bydelshus, Akresbakken 27.. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2006 A) Årsregnskapet for 2006 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til balansen

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2006 A) Årsregnskapet for 2006 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til balansen INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007 Styret oppfordrer alle andelseiere til å møte opp. Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 26. april 2007, kl. 18.00 i garasjen. Alle tar med seg hver sin stol

Detaljer

Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie

Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie 1 Malmøgata 9 Sameie Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

Til beboerne i Arnstein Boligsameie

Til beboerne i Arnstein Boligsameie 1 Arnstein Boligsameie Til beboerne i Arnstein Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 27. mars 2008, kl. 18:00 i Stovner Velhus, Fjellstuvn. 26. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Boligsameiet Lunderåsen

Boligsameiet Lunderåsen Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Lunderåsen 2013 Tid: Torsdag 25. april 2013, kl 19.00 Sted: Vesterskaun skole www.boligsameiet-lunderasen.no Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 i Tid: Torsdag

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Sameiet Waldemars Hage 3 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie 1 St. Halvardsgate 20 Sameie Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

SAMEIET ETTERSTADKROKEN 5H

SAMEIET ETTERSTADKROKEN 5H SAMEIET ETTERSTADKROKEN 5H INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE I SAMEIET ETTERSTADKROKEN 5H, OSLO Det innkalles med dette til ordinært sameiermøte i Sameiet Etterstadkroken 5H Mandag 18. mars 2013 kl.

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Johannes Brunsgate 12C Sameie, avholdes mandag 7. mars 2011, kl. 18:00 hos Baker Hansen i Ullevålsveien 95 på Adamstuen Til behandling foreligger:

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 07.05.2008, kl. 19.00 i Bjørndal Idrettsforenings klubbhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 21. november 2016 kl i Menighetsalen, Ellingsrud kirke

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 21. november 2016 kl i Menighetsalen, Ellingsrud kirke Oslo, 8. november 2016 TIL SAMEIERENE INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Det innkalles til sameiermøte mandag 21. november 2016 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Informasjon 3. Budsjett 2017 4. Innkomne

Detaljer

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 24 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Sted: Mandag 28. april kl.7:3 Smestad sykehjem REGISTRERINGSBLANKETT FOR SAMEIERMØTET Fyll ut og lever denne blanketten

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003 Ordinært sameiermøte i Sameiet Ringgaten Terrasse, avholdes tirsdag 8. april 2003, kl. 1900 i Lilleborg Kirke. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Det innkalles til ordinært sameiermøte i Gjønnesskogen Boligsameie, torsdag 4. april 2013 kl. 18.00 i Haslum Idrettslags klubbhus

Det innkalles til ordinært sameiermøte i Gjønnesskogen Boligsameie, torsdag 4. april 2013 kl. 18.00 i Haslum Idrettslags klubbhus INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Det innkalles til ordinært sameiermøte i Gjønnesskogen Boligsameie, torsdag 4. april 2013 kl. 18.00 i Haslum Idrettslags klubbhus SAKLISTE: 1. KONSTITUERING A) Opptak av navnefortegnelse.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 24.april 2008, kl. 1800 i Vahl vg.skole, Herslebsgate 26, 0561 Oslo. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2007

ÅRSBERETNING FOR 2007 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i Pilestredet Park Økodrift (PPØ), avholdes torsdag 22. mai 2008, kl. 1900 i Nordahl Brunsgate 22 i rom Halli. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1.

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2004

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2004 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2004 Ordinært sameiermøte i Sameiet Ringgaten Terrasse, avholdes mandag 29. mars 2004, kl. 18.00 i Lilleborg Kirke. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 Ordinært sameiermøte i Etterstadkroken Vel, avholdes tirsdag 28.03.2006, kl. 18.30 på Etterstad Videregående Skole (i Kantinen). TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 1 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 28. mars 2007, kl. 18:00 i Stovner Velhus, Fjellstuveien 26. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett V E D T E K T E R FOR SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201 Reviderte vedtekter vedtatt på ordinært sameiermøte 22.04.03, sist endret 21.04.05, sist endret på ordinært årsmøte 30.04.2012. Sameiet

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2010

ÅRSBERETNING FOR 2010 ÅRSBERETNING FOR 2010 TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: STYRET Leder Ketil Heyerdahl Rosenborggaten 15 C Styremedlem Stine Ørbeck Rosenborggaten

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 Ordinært sameiermøte i Johannes Brunsgate 12 C Eierseksjonssameie, avholdes [...] dag [dato] 2006, kl. [tid] i [hvor]. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Vedtak: Vedtatt.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Vedtak: Vedtatt. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sundby Boligsameie Dato 17.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Marikollen Klubbhus. Tilstede var 10 seksjonseiere og 1 med fullmakt til sammen 11 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER 2007 2006 2007 2008 Innbetaling til fellesutgifter (note 6) 11 071 968 11 013 078 11 013 078 11 071 968 Vedlikeholdsinntekt

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2011

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2011 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2011 Ordinært årsmøte i, holdes onsdag 30. mars 2011, kl. 18.00 i Sagstua grendehus, Sagstuveien 17E. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 Ordinært sameiermøte i Sarpsborggata 14, avholdes onsdag 28 mars 2006, kl. 19.00 på Café B (Bergensgata). TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Slåbråtan Boligsameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Slåbråtan Boligsameie, avholdes tirsdag 22. mars 2011, kl. 19:00 på Valentinos Pizza, Pianobaren, Greverudsenteret.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i Parkhuset Sameiet, avholdes mandag 8. mars 2010, kl. 18:00 i Obos lokaler på Hammersborg torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Solsiden 2 Boligsameie, avholdes torsdag 10. mars 2011, kl. 18:00 på Radisson Blu Hotel Nydalen. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2009 Behandling av regnskap for 2009 og disponering av årsresultatet. Oslo, 28.04.2010 Styret i Fagerheimgaten 9 AS

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2009 Behandling av regnskap for 2009 og disponering av årsresultatet. Oslo, 28.04.2010 Styret i Fagerheimgaten 9 AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 27. mai 2010, kl. 18.00 på Grünerløkka skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAK 1. SAK 2. SAK 3. SAK 4. VELKOMMEN V/STYRELEDER DELTAKELSE GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN VALG AV MØTELEDER

Detaljer

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2009 Behandling av regnskap for 2009 og disponering av årsresultatet. Oslo, 12.04. 2010 Styret i Professor Dahlsgt 39 AS

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2009 Behandling av regnskap for 2009 og disponering av årsresultatet. Oslo, 12.04. 2010 Styret i Professor Dahlsgt 39 AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 Ordinær generalforsamling i Professor Dahlsgt 39 AS, avholdes onsdag 19.05. 2010, kl. 18.00 i Tidemannsstuen, Tidemannsgate 4. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1.

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din

Detaljer