Møteinnkalling. Utval: Arbeidsutvalet Møtestad: Telefonmøte Dato: onsdag Tidspunkt: Side 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Utval: Arbeidsutvalet Møtestad: Telefonmøte Dato: onsdag 2.4.2014 Tidspunkt: 14.00. Side 1"

Transkript

1 Møteinnkalling Utval: Arbeidsutvalet Møtestad: Telefonmøte Dato: onsdag Tidspunkt: Side 1

2 Saksliste Utval s- saksnr Innha ld Lukka Ar kiv - saksnr AU 23/14 Godkjenning av saksliste og innkalling 2003/2670 AU 24/14 Val av eitt AU-medlem til å skrive under protokollen 2003/2670 AU 25/14 Orienteringssaker 2003/2670 AU 26/14 Tildeling av midlar til forvalting av SVR i /1372 AU 27/14 Fordelinga av tiltaksmidlar for /1372 AU 28/14 Ungdomsprosjekt i regi av DNT Sør 2014/1372 AU 29/14 AU 30/14 AU 31/14 AU 32/14 AU 33/14 AU 34/14 AU 35/14 AU 36/14 AU 37/14 AU 38/14 Søknad om dispensasjon til bruk av ATV til Øvre Espedalsstøl, gnr/bnr, 48/18, Forsandl kommune, Frafjordheiane landskapsvernområde, Mindor Holte Søknad om dispensasjon til bruk av ATV til Øvre Espedalsstøl, gnr/bnr, 48/6, Forsand kommune, Frafjordheiane landskapsvernområde, Torbjørn Espedal Søknad om dispensasjon til gjennomføring av kjentmannsturer i SVR og Dyraheio - Suldal Røde Kors, Suldal og Bykle kommuner Søknad om dispensasjon til gjennomføring av kjentmannsturer i SVR, Dyraheio og Lusaheia - Hjelmeland Røde Kors - Suldal, Hjelmeland og Bykle kommuner Søknad om dispensasjon til bruk av snøskuter i SVR av helsemessige årsaker Søknad om dispensasjon til transport med snøskuter i Grytdalen, Kjell Egge- Sirdal kommune Klage på avslag om dispensasjon til transport med snøskuter Søknad om dispensasjon til motorferdsle i Frafjordheiane landskapsvernområde, Forsand, Gjesdal og Sirdal kommunar, NRK og Rogaland Røde Kors Hjelpekorps Søknad om dispensasjon til utvidelse av hytte i grytdalen hyttefelt innenfor SVR landskapsvernområde - Vigdis Olene Eriksen og Odd Bjørn Olsen, Sirdal kommune Søknad om oppsetting av gjerde rundt delar av turisthytta ved Øyuvsbu 2014/ / / / / / / / / /930 Side 2

3 AU 39/14 Søknad om renovering og utviding av turisthytta ved Bossbu AU 40/14 Spørsmål om justering av verneforskrift i SVR - prepareing av skiløyper 2014/ /1487 AU 41/14 Eventuelt 2003/2670 Side 3

4 VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEI ANE OG FRAFJORDHEI ANE Saksframlegg Arkivsaksnr: 2014/ Sakshandsamar: Tarjei Haugen Dato: Utval Utval ssak Møtedato Arbeidsutvalget 26/ Tildeling av midlar til forvalting av SVR i 2014 Forslag til vedtak Arbeidsutvalet tar orienteringa til etterretning. Saksopply sning ar På oppdrag frå verneområdestyret søkte Fylkesmannen i Aust-Agder 10. januar 2014 om midlar til drift av verneområdestyret og til arbeidet med ny forvaltingsplan for Saka var frå før drøfta på styremøte i SVR 9. januar. Til saman blei det søkt om 1 mill. kr. Søknaden var fordelt på desse postane: kr til drift av styret. I dette var og inkludert drift av tilsynsutvala for landskapsvernområda i Dyraheio/Kvanndalen og tilsynsutvalet for Luseheia/Vormedalsheia kr til kartlegging av botaniske verneverdiar i Rogaland og kr til kartlegging av botaniske verneverdiar i Vest- Agder kr til utarbeiding av plan for informasjon og tilrettelegging ved innfallsportane til SVR kr til utarbeiding av temakart i den nye forvaltingsplanen kr til kartleggingsarbeid i Vest-Agder Miljødirektoratet har i brev datert 7. april tildelt SVR kr til drift av styret. Både verneområdestyret og AU skal ha møtegodtgjersle og dekking av reiseutgifter i tråd med staten sine satsar. I tillegg skal budsjettposten også dekke drift av dei to tilsynsutvala i Rogaland og dekking av reiseutgiftene til rådgjevande utval. Til arbeidet med forvaltingsplanen er styret tildelt kr. Denne tildelinga er ikkje nærare spesifisert, men må tolkast slik at vi har fått støtte på kr til kartleggingsarbeid i Vest-Agder og kr til kartlegging av botaniske verneverdiar i Rogaland og Vest-Agder. Side 4

5 Vurdering Erfaringar viser at ei årleg tildeling på til drift av styret er tilstrekkeleg. Ein bør likevel merke seg at midlane for 2014 også skal dekke reiseutlegga til rådgjevande utval og utlegga til dei to tilsynsutvala i Rogaland. Dette siste er nytt for Frå før er styret orientert om at driftsutgiftene til sekretariatet frå i år av er lagt inn i budsjetta til Fylkesmennene. Det er beklageleg at direktoratet ikkje har tildelt oss midlar til utarbeiding av kartvedlegga til forvaltingsplanen og til utarbeiding av plan for informasjon og tilrettelegging ved innfallsportane til SVR. Det er muleg at delar av arbeidet med plan for informasjon og tilrettelegging ved innfallsportane kan løysast ved tildelingar vi har fått gjennom «bestillingsdialogen». Dette må sekretariatet sjå på. Gjennom «bestillingsdialogen» søkte styret også om kr til 21 ulike tiltak spreidd over heile verneområdet. Tildelinga i år var på kr. I 2013 fekk vi tildelt kr. Arbeidsutvalet må difor gjere ei omprioritering av tiltaka for å tilpasse omfanget av løyvingane til denne tildelinga. Forslag til omprioritering vert lagt fram som eiga sak på dette møtet. Når det gjeld løyvingane på miljøområdet over Statsbudsjettet, er det tydeleg at løyvingane til forvalting av verneområda har gått ned. Dette er nok ein situasjon som også vil gjelde dei næraste åra og som vi må tilpasse oss. Side 5

6 VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEI ANE OG FRAFJORDHEI ANE Saksframlegg Arkivsaksnr: 2014/ Sakshandsamar: Tarjei Haugen Dato: Utval Utval ssak Møtedato Arbeidsutvalget 27/ Fordelinga av tiltaksmidlar for 2014 Forslag til vedtak Arbeidsutvalet fordeler den sentralt gjevne ramma på kr til desse 12 tiltaka i 2014: Tiltak Kommune Søknad Tildeling 1. Informasjonsplan for SVR Alle Opprusting av stien til Kjerag Forsand , ,- 3. Heiedagane 2014 Vest-Agder , ,- 4. Ungdom og lokal heiekultur Sul, Hje, Sir , ,- 5. Rydding av vegetasjon i Kvanndalen Suldal , ,- 6. Installasjon av ferist ved Mostøl Suldal , ,- 7. Rydding av vegetasjon i Førre Hjelmeland , ,- 8. Rydding av vegetasjon på Øyastølsmyra Hjelmeland , ,- 9. Interaktiv informasjonstavle på Kvinlog Kvinesdal , ,- 10. Rydding av vegetasjon på Ståvo og Nystølen Suldal , ,- 11. Informasjonsplakatar/skilt til offentlige hytter Alle , ,- 12. Skjøtselskurs med lyngbrenning i Rogaland Sir, Gjes , ,- Saksopply sning ar Verneområdestyre søkte i Styresak 07/2014 Miljødirektoratet om midlar til å gjennomføre desse tiltak i 2014: Kommune Innstilling Omsøkt 1. Informasjonsplanfor SVR Alle a. Skiltingavverneområdet. b. Informasjoni innfallsporter. c. Informasjonlangsmyebruktestier. d. Informasjonsmateriellrundt SVR. 2. Opprustingavstientil Kjerag. Forsand , ,- 3. Heiedagene2014. Vest-Agder , ,- Side 6

7 4. Ungdomoglokalheiekultur. Sul,HjelogSir , ,- 5. Støtteavprosjektstillingom ungdomogfriluftsliv Valle , ,- 6. Ryddingavvegetasjoni Kvanndalen. Suldal , ,- 7. Installasjonavferist vedmostøl. Suldal , ,- 8. Oppfølgingavlyngbrenningsprosjekt. Hægebostad , ,- 9. Ryddingavvegetasjoni Førre. Hjelmeland , ,- 10. RyddingavvegetasjonpåØyastølsmyra. Hjelmeland , ,- 11. InteraktivinformasjonstavlepåKvinlog. Kvinesdal , ,- 12. RyddingavvegetasjonpåStåvoogNystølen. Suldal , ,- 13. Informasjonsplakater/skilt til offentligehytter. Alle , ,- 14. Skjøtselskursmedlyngbrenningi Rogaland. Sir,Gjes , ,- 15. Nybro vedsandvatn Sirdal , ,- 16. Nybro vedmangærne Sirdal , ,- 17. Nybro overstoråna Hjelmeland , ,- 18. Nybro vedgråfollånå Hjelmeland , ,- 19. SkjøtselsplanBleskestadmoen-Nystøl Suldal , ,- 20. SkjøtselsplanMån Gjesdal , ,- 21. Flørli Dugnadsferiei Lysefjorden Forsand , ,- Miljødirektoratet har gjeve oss tilbakemelding på denne søknaden i brev datert 7. mars Styret hadde søkt om kr til 21 ulike tiltak. men fekk tildelt kr for Det er ein betydeleg reduksjon frå 2013 då vi fekk tildelt kr. Bakgrunnen er reduksjonar til tiltak i verneområda gjennom Statsbudsjettet. Avslag på støtte Miljødirektoratet har avslått å støtte enkelte av prosjekta som vi hadde bede om støtte til. Avslaga er på til saman kr. Miljødirektoratet har avslått prosjekt 19 «Skjøtselplan Bleskestadmoen» og prosjekt 20 «Skjøtselplan Mån». Dei grunngjev avslaget med denne kommentaren: «Midler til utarbeidelse av skjøtselsplan/forvaltningsplan innmeldes primært sammen med driftsmidler til styrene.» Prosjekt 8 «Oppfylging av lyngbrenningsprosjekt» og prosjekt 21 «Dugnadsferie i Lysefjorden» er og avslått. Her er kommentaren frå direktoratet berre «Nei». Dette må vel tolkast slik at Miljødirektoratet meiner at prosjekta ikkje oppfyller kriteria for tildelingar. Støtte til prosjekt 5 «Støtte til prosjektstilling om ungdom og friluftsliv» er og avslått. Her er grunngjevinga «Tiltaksmidlene kan ikke brukes som lønsmidler.». Reduksjon i støtta I tillegg til desse avslaga er støtta redusert med kr samanlikna med søknadssummen. Vurdering Tildelt beløp til dei resterande prosjekta er på kr. Arbeidsutvalet må difor redusere ambisjonane i tråd med denne tildelinga. Reduksjonen til dei prosjekta som ikkje har fått avslag frå Miljødirektoratet, må vere på kr. Side 7

8 Sekretariatet vi føreslå desse reduksjonane: 1. Vi kuttar ut prosjekt 15, 16, 17 og 18 - bruprosjekta til STF. STF har dei siste åra fått svært mange pengar frå oss til bruprosjekta sine (også før 2011). Summane er små og set ikkje prosjekta i fare. Skal vi kutte ut heile prosjekt, bør vi også kutte på botnen av prioriteringslista. Innsparing: kr 2. Vi reduserer ambisjonane i prosjekt 1, Informasjonsplan for SVR frå kr til Det er heilt nødvendig at vi også kuttar i dei store prosjekta for å kome i hamn, og vi bør kunne få ein brukbar plan også for denne summen. Innsparing: kr 3. Vi reduserer tilskotet til prosjekt 2, Kjerag, frå kr til kr. SVR gav svært mykje ekstra til dette prosjektet i fjor. Det er eit svært viktig tiltak, men vi har alt bidrege med mykje og prosjektet står heller ikkje i fare om vi halverer vårt bidrag. Innsparing: kr 4. Vi reduserer budsjettet til Heiedagane frå kr til kr. Budsjettet er dobla frå i fjor, og vi bør kunne få til eit seminarprogram med mange innleiarar som ikkje treng honorar og med gratis offentleg lokale. Skulearrangementet bør heller ikkje sluke dei store summane sjølv om vi må busse elevar. Innsparing: kr 5. Vi reduserer ambisjonane i prosjekt 14 «Skjøtselkurs i lyngbrenning» frå kr til kr. Dette prosjektet er etter reduksjonane på botnen av prioriteringslista. Dette er og eit av dei meir usikre prosjekta våre sidan vi ikkje er heilt sikre på kor stor interesse det er for tiltaket. Dersom vi satsar på to kurs over ein dag, bør vi ha pengar nok. Innsparing: kr 6. Vi reduserer ambisjonane i prosjekt 4 «Ungdom og lokal heiekultur» frå kr til kr. Denne innsparinga set ikkje prosjektet i fare, men det blir litt smalhans. Innsparing kr. 7. Vi reduserer ambisjonane i prosjekt 14 «Informasjonsskilt/plakatar til offentlege hytter» frå kr til kr. Dette set ikkje prosjektet i fare, og tiltaket kan kanskje og finansierast frå andre kjelder. Innsparing: kr. Side 8

9 VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEI ANE OG FRAFJORDHEI ANE Saksframlegg Arkivsaksnr: 2014/ Sakshandsamar: Tarjei Haugen Dato: Utval Utval ssak Møtedato Arbeidsutvalget 28/ Ungdomsprosjekt i regi av DNT Sør Forslag til vedtak Arbeidsutvalet støttar ungdomsprosjektet til DNT Sør med eit årleg tilskot på kr i den treårige prosjektperioden. Midlane vert henta frå fond som er til disposisjon for verneområdestyret. Saksopply sninga r DNT Sør har fått støtte frå SR- bank til ei treårig prosjektstilling for å utvikle aktivitetstilbod for unge i aldersgruppa år. Den årlege støtta er på kr. Med støtte frå andre bidragsytarar håpar DNT Sør å kunne få finansiert ei 100 % stilling. DNT Sør skal vere arbeidsgjevar. Bakgrunnen for søknaden er at DNT Sør ynskjer å satse meir på ungdomsarbeid gjennom å auke aktiviteten i Setesdal. Dei ynskjer difor at stillinga vert plassert i Valle. I denne kommunen har dei Bjørnevasshytta (ligg i Setesdal Austhei) som dei har brukt store ressursar på å ruste opp dei siste åra. Det er særleg lagt vekt på å gjere hytta attraktiv for barn og unge. Kvar år arrangerer dei mellom anna Newton Camp for ungdomar. No ynskjer dei å ta dette eit steg vidare og gjere hytta til eit senter for aktivitetar gjennom heile året og på sikt utvikle «Base Camp Bjørnevatn» med eit spesielt tilrettelagt tilbod for barn og unge. Målsettinga i prosjektperioden er: Rekruttere ungdom frå regionen til friluftsliv og uteaktivitetar gjennom den nasjonale satsinga DNT X Ung. Marknadsføre Setesdal som eit attraktivt område for friluftsliv og på denne måten vere med på å styrke reiselivet og næringsutviklinga i dalen. Samarbeide tett med SVR, kommunane i Setesdal og Setesdal Folkehøgskule om felles aktivitetar og tilbod. Prosjektleiaren skal konsentrere seg om desse arbeidsoppgåvene: Tilrettelegging og utvikling av aktivitetstilbod. Side 9

10 Marknadsføring av aktivitetar og friluftstilbod i Setesdal. Kontakt og nettverksbygging med lokale og regionale organisasjonar og institusjonar. Fungere som vertskap for grupper. Legge til rette for turleiarutdanning og kompetanseheving i aldersgruppa. Deltake i lokale prosjekt. Stillinga er tenkt finansiert med årlege bidrag frå fleire: SR-bank Valle Sparebank Setesdal Regionråd Setesdal Folkehøgskule Valle kommune SVR Hittil har ein fått støtte i tråd med søknaden frå Valle kommune, Setesdal Regionråd og Valle Sparebank. Valle kommune har også støtta prosjektet med gratis kontorplass, kalkulert til kr. Setesdal Folkehøgskule har ikkje gått inn med middel i prosjektet. Verneområdestyret hadde søknaden oppe til handsaming på styremøte 9. januar i år som Styresak 09/2014 og gjorde dette samrøystes vedtaket: «Styreti SVRløyver50 000kr per år til ei treårig prosjektstillingi DNT Søri tråd medsøknad. Det er eit vilkår at prosjektstillingavert etablerti Valle og har ungdomi års alderen sommålgruppe.støttabør kvart år tildelastav midlanestyretfår til disposisjonfrå Miljødirektoratet.» Med bakgrunn i dette vedtaket søkte verneområdestyret Miljødirektoratet om kr gjennom den årlege «bestillingsdialogen». Vi har no mottatt avslag på søknaden om støtte til dette prosjektet. Miljødirektoratet grunngjev avslaget med at tiltaksmiddel ikkje kan brukast til lønsmiddel. DNT Sør har utlyst stillinga og har fått heile 33 søkjarar. Vurdering Sekretariatet skreiv dette i saksutgreiinga si til verneområdestyret: «DNT er ein viktig samarbeidspartnarfor SVR.Dei er ein stor aktøri heiamedsine6 600 medlemmerog 12 hytter,og dei er sentralei bådeå ta varepå verneverdianeog utvikle områdetvidare.særlegviktig er detarbeidetdei gjer blant barn og unge. At DNT Sørno ynskjer,og har fått mulegheittil, å styrkearbeideti ungdomsgruppa12 16 år, er sværtpositivtfor oss.detteer ei gruppesomlett ramlar ut av organiserteaktivitetarog ei aldersgruppeder fysiskeaktivitetarog bruk av naturenblir mindreog mindre. Det er rimelegå tru at satsingapå Bjørnevasshyttaer eit lurt tiltak. Hytta er sværtlett tilgjengelegog områdetrundt ligg godttil rettefor mangeulike aktivitetar.avstandatil Valle sentrumer kort og her er til dømesmulegheitenefor å klatre sværtgode.medbakgrunni erfaringanetil StavangerTuristforeningfrå barne- og ungdomsaktivitetarvedpreikestolhytta og vedhaukelifjell, mådetveremulegå tilby ogsåattraktiveaktivitetstilbodi Setesdal. ErfaringanemedNewtonCampog liknandetilbod er gode. Side 10

11 Det er viktig at ein klarar å få eit nærtsamarbeidmedandreungdomsmiljøi regionen. Multisportlina vedsetesdalfolkehøgskuleblir ein sentralsamarbeidspartnar, menogså SetesdalVidaregåandeSkule,KVSByglandog EvjeLeirskulebør vereaktuelle. Forvaltingsknutepunktet i Valle bør og vereein heilt sentralsamarbeidspartnar.eit tett samarbeidmeddnt vil utantvil styrkebådeungdomsarbeidetvårt og dialogenmed friluftsinteressenei verneområdet.detteer områdeder vi bør aukeinnsatsenvår og ei slik prosjektstillingvil heilt klart veremedpå det.det bør nøyevurderastomikkje forvaltingssekretariatetog prosjektetkansamlokaliserastfor å styrkebåe. Etter sekretariatetsitt syner denneprosjektstillingaei lita gåvepakketil osssomvi bør strekke osslangt for å få realisert.på sikt kandettebli ei permanentstilling somkanstyrkedetfaglege miljøetrundt kontoreti Valle.Det er rosverdigat DNT Sørvil desentraliser ei slik stilling, og detvil heilt sikkertstyrkedialogendeira medgrunneigarar,institusjonarog organisasjonari Setesdal. Midlanetil prosjektstillingakanentenhentastfrå fondeller frå dei årlegetildelinganetil tiltak i SVR.Fondeti SVRer no på kr. Ein bør ettersekretariatetsitt synvererestriktiv medå brukemeir av dettefondetno slik at ein har ein reservetil viktigetiltak somikkje kandekkastav middelein får tildelt frå sentralthald.» Sidan vi har fått avslag på søknaden til Miljødirektoratet må verneområdestyret finansiere stillinga gjennom fond opparbeidd i perioden med kommunal forvalting. Fondet er eit resultat av sal av eigenproduserte bøker. Fondet er oppretta i Valle kommune og vert revidert som ein del av den kommunale økonomien. På fondet står det i dag kr. Dersom fondet skal finansiere prosjektstillinga i tre år med kr årleg, vil det med andre ord vere att kr til framtidig disposisjon på fondet. Sekretariatet vurderer prosjektet som svært nyttig for arbeidet vårt og vil difor tilrå at arbeidsutvalet løyver eit årleg tilskot på kr i den treårige prosjektperioden. Midlane vert henta frå fond. Side 11

12 VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEI ANE OG FRAFJORDHEI ANE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Alf Odden Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget 29/ Søknad om dispensasjon til bruk av ATV til Øvre Espeda lsstøl, gnr/bnr, 48/18, Forsand kommune, Frafjordheiane landskapsvernområde, Mindor Holte Forvalters innstilling I medhaldav 48i naturmangfaldslovafår Mindor Holte løyvetil å brukeatvfor naudsynttransport av materialar,gass,proviantog reiskaptil ØvreEspedalsstøl. Transportanemed ATVmå følgjesteinsettstølsvegog gåføre segslikat ein unngårskaderi terrenget. Løyvegjeldfor inntil 8 turar kvart år i tidsrommet Løyvegjeldogfor StianHagelinHolte. I medhaldav 2, 3,punkt 5.1 og 3,punkt 5.3ai Forskriftom vern av Frafjordheiane landskapsvernområde, får Mindor Holteløyvetil å brukesnøskutertil frakt av vedtil ØvreEspedalsstøl frå skogsområdarundt stølen.transportområdeer vist på kart somfølgjersaksutgreiinga. Løyvegjeldfor inntil 8 turar kvart år i tidsrommet Løyvegjeldog for StianHagelinHolte. Løyvablir gjevemeddessevilkåra: Det må takastsærlegomsynfor å unngåkjøresporog terrengskadarpå stølsvollentil Øvre Espedalsstøl. Dersomdet oppstårterrengskadaretter transportane,kanløyvetbli trekt tilbake på kort varsel. Rapportskjemaover kor mangetransportarsomer gjennomførdemå sendastinn til forvaltningssekretariatetinnan1 desemberkvart år. Andrevilkårgårfram av standardløyve. Generellevilkårfor bruk av ATVtil ØvreEspedalsstøl: Arbeidsutvaletvedtekå avgrensetalet på ATV løyvelangsstølsvegentil ØvreEspedalsstøl til maksimaltfire løyvefor løyveperioden Forvaltingssekretariatet innkallartil eit evalueringsmøtehausten2017for å vurderepraksisen med å gje løyvetil transport med ATVtil ØvreEspedalsstøl. Side 12

13 Saksopply sninger Bakgrunnfor søknaden Visertil søknadfrå Mindor Holte datert ,synfaringmed søkar og tidlegare handsamingav tilsvarandesøknad(ausak79/2011og AUsak125/2011). Mindor Holte søkerom løyvetil bruk av ATVfor naudsynttransport av materialar,gass,proviantog reiskaptil ØvreEspedalsstøl i Frafjordheianelandskapsvernområde.Det søkastom 8 transportarkvart år i tidsrommet ,og transportaneskalgåføre segetter den steinsettestølsvegenopp til stølen. Mindor Holte søkarog om løyvetil å brukesnøskutertil frakt av vedtil ØvreEspedalsstøl frå skogsområdarundt stølen.det søkastom 8 transportarkvart år i tidsrommet Holte grunngjevsøknadenom bruk av ATVmed at vegenopp til ØvreEspedalsstøl jamt over er uframkommelegmed snøskuter. Vegtrasener sværtbratt og mangeår er det ikkjenok snøtil å kjøre snøskuter.transportbehovetopp til ØvreEspedalsstøler relativt avgrensa,men likevelfor omfattande til alt kanberastopp. Ettersomvegener såpassbratt er det avgrensakor mykje somkantakastmed på kvartransport, og erfaringanefrå dei sisteto åraer at 8 turar såvidt dekkartransportbehovet. Søkaropplyserog at stølsvegenvart kraftig oppgraderti 2003,og at den er i standsettfor å tåle ferdsle med ATV. Søknadenom bruk av snøskuteroppevedøvreespedalsstøler grunngjevemed behovetfor å transporterevedtil stølen.i følgjesøkarer uttaket av vedviktig for å haldeope kulturlandskapetrundt stølen.søkarhar og dei sisteåraryddastore arealpå stølsvollenfor einerog bjørk. Verneområdeforvaltargjennomførteei synfaringsamanmed søkar påsynfaringavart det ikkjeregistrert kjøreskadarpå stølsvegeneller på stølsvollenpå ØvreEspedalsstøl. Det har somi 2011og kommeinn ein tilsvarandesøknadfrå TorbjørnEspedal. Kartover stølsvegenøvreespedal ØvreEspedalsstøl Kartoveravgrensingafor snøskuterløyve Side 13

14 Tidlegaresakshandsaming Hausten2011sendteMindor Holte ein tilsvarandesøknadom løyvetil bruk av ATVog snøskutertil verneområdestyret.i AUsak79/2011gjordearbeidsutvaletdette vedtaket: I medhaldav 4 i Forskrift om vernav Frafjordheianelandskapsvernområdefår Mindor Holteløyvetil å brukeatv for nødvendigtransportav varer,vedog materialartil ØvreEspedalstøl,gnr. 48, bnr. 18. TransportenmedATVmå følgja steinsettstølsvegog gå føre segslikat ein unngårskadari terrenget. Det vert gjeveløyvefor inntil åtte turar per år frå I medhaldav kapittel 5. punkt 5.3,bokstava i Forskrift om vernav Frafjordheianelandskapsvernområde får Mindor Holteogsåløyvetil å transporterevedfrå stølsområdetil hyttene.dennetransportenmå gå føre segmedsnøskuterslikat terrengskadarvert unngått. Løyvetgjeldog for StianH Holte.Andrevilkår går fram av standardløyve. Dersomdet oppstårterrengskadaretter transportane,kan løyvetbli trekt attendepå kort varsel. Fylkesmanneni Rogalandhar påklagavedtaketi brev av Fylkesmannenskrivi sin konklusjon: Klagarettar segmot det vi meinerer for lite konkretbehovsvurdering, fare for presedens og for lite avgrensandevilkårsbruk. Arbeidsutvalethandsamaklagesaka og gjordedette vedtaketi AUsak125/2011: I medhaldav 48 i Naturmangfaldlovafår Mindor Holteløyvetil å brukeatv for nødvendigtransport av varer,vedog materialartil ØvreEspedalstøl,gnr. 48, bnr. 18. TransportenmedATVmå alltid gå etter steinsettvegfram til stølenog gå føre segpå ein slikmåte at ein unngårskadari terrenget. Dersomdet oppstårterrengskadaretter transportane,kanløyvetbli trekt attendepå kort varsel. Det vert gjeveløyvefor inntil åtte turar per år. Løyvetgjeldtil Loggarkskalfyllast ut før kvartur tar til. Utfylt loggarkskalsendastforvaltingssekretariatetrett etter nyttår kvart år. I medhaldav kapittel 5. punkt 5.3,bokstava i Forskrift om vernav Frafjordheianelandskapsvernområde får Mindor Holteogsåløyvetil å transporterevedfrå stølsområdetil hyttene.dennetransportenmå gå føre segmedsnøskuterslikat terrengskadarvert unngått. Detteløyvetgjeldog til Transportområdeer avgrensaav kart kopiert opp på baksidaav dette løyvet. Deito løyvagjeldog for StianH Holte.Andrevilkår går fram av standardløyve. Side 14

15 Forå i møtekommefylkesmanneni Rogalandsineinnvendingarom moglegepresedensverknadar gjordearbeidsutvaletog dette vedtaket: Generellevilkårfor bruk av ATVtil ØvreEspedalstølen: Arbeidsutvaletvedtekå avgrensetalet på ATV løvelangsstølsvegentil ØverEspedalstølentil maksimaltfire løyvetil ei kvartid. Forvaltingssekretariatet innkallartil ein evalueringsmøtehausten2013for å vurderepraksisenmed å gi løyvetil transport med ATVtil ØvreEspedalstølen. Formellbakgrunn for vurderingog vedtak Forskriftom vern av Frafjordheianelandskapsvernområdeav Forvaltingsplanfor Frafjordheiane,godkjendmars2007. Naturmangfaldlova. Heimelsgrunnlag Frafjordheianelandskapsvernområdeog dei tilgrensandenaturreservataørestøog Migarenvart oppretta vedkronprinsregentensinresolusjon direktoratetfor naturforvaltningvedtok ei mindre endringi verneforskrifta Føremåletmed opprettingaav Frafjordheianelandskapsvernområder etter 2 mellomanna: - å ta varepå eit representativt,særpregaog vakkertlandskap,med bratte fjord- og dalsidervia lågheiaropp til glattskurthøgfjell. - å ta varepå vatn og vassdrag,viktigeleveområdefor eit særmerktplante-og dyreliv,geologiske landskapsformer,samtbeite- og stølslandskapmed automatiskfreda og nyaretids kulturminne. Vidareheter det at Allmentaskalha høvetil naturopplevinggjennomutøvingav tradisjoneltog enkelt friluftsliv medlita grad av teknisktilrettelegging. Motorisert ferdseli verneområdetvert regulertav verneforskrifta 3,punkt 5.1.Herheter det at motorferdseler forbode på landog i vatn, og vidareat Flyginglågareenn300m overbakken,og landingog start medmotordrivneluftfarty er forbode.henting og bringingav passasjerarog gods,der luftfartyet ikkjeer nærbakken,er og forbode. 48/18I 3,punkt 5.3a.heter det vidareat forvaltningsstyresmaktakanetter søknadgje løyvetil bruk av båt med motor, motorkjøretøypå frosen eller snødektmark,eller luftfartøy i sambandmed..transportav varerinn til hytter og støler, transportav materialartil vedlikehaldog byggearbeidpå hytter, kloppero.l. Etter forvaltningsmyndigheitasi vurderingkjemdei omsøktesnøskutertransportaneinn under av tiltaka somer nemnt i 3,punkt 5.2 og 5.3i verneføreskriftafor Frafjordheianelandskapsvernområde,og det er derfor naudsyntmed dispensasjonfrå verneføreskriftafor at transportaneskalkunnegjennomførast. Etter forvaltningsmyndigheitasi vurderingkjemdei omsøktetransportanemedatv.ikkje inn under nokreav dei tiltaka somer nemnt i 3,punkt 5.2 og 5.3i verneføreskriftafor Frafjordheiane landskapsvernområde.dispensasjonssøknaden må derfor handsamastetter 48Naturmangfaldlova somhar avløystdei generelledispensasjonsreglane i 4 i verneføreskrifta. Verneområdestyretfor SetesdalVesthei,Ryfylkeheianeog Frafjordheianehar forvaltningsmyndefor Frafjordheianelandskapsvernområde. I 48i Naturmangfaldslovaheiter det at Forvaltningsmyndighetenkangjøreunntakfra et vernevedtak dersomdet ikkestridermot vernevedtakets formål og ikkekan påvirkeverneverdienenevneverdig,eller dersomsikkerhetshensyneller hensynettil vesentligesamfunnsinteressergjør det nødvendig. Side 15

16 RundskrivetForvaltningav verneforskrifter(miljødirektoratet 2014)gjevi kapittel 7 føringarfor dispensasjonsbehandlingetter 48. I følgjerundskrivetmå følgjandeto vilkårbeggeværeoppfylt for å kunnegi dispensasjon: - Tiltaketkanikkepåvirkeverneverdienenevneverdig. - Tiltaketmå ikkestride mot vernevedtaketsformål. Det følgjarav same retningslinjerat forvaltningsstyresmaktasærligbør vurderepresedensvirkningerav en dispensasjon. Vurdering Naturmangfaldlova Etter 7 i Naturmangfaldlovaskaldei miljørettslegeprinsippai 8 til 12 leggasttil grunnsom retningslinjervedutøving av offentleg myndigheit.forvaltingsstyresmaktamå vedalle tiltak som vedkjemnaturmangfaldetvurderesøknadaneetter desseparagrafane,og dessevurderinganeskalgå fram av vedtaket. Innverknadpå verneverdiarog verneføremål Stølsvegenfrå innmarkapå ØvreEspedaltil ØvreEspedalsstøler om lag1kmlang,og den øvre halvdelenligginnafor Frafjordheianelandskapsvernområde.Stølsvegenvart først opparbeidtidleg på 1900-talet, men vart oppgraderti 2003vedhjelp av gravemaskin.stølsvegenhar ei breidd på 2-2.5mog har markertegrøfter på beggesider.vegbanabestårav eit dekkemed grusog grovstein.vegener bratt og har stadvisei stigningpå om lag20%.vegbanahar stadvisskadarfrå vasserosjon. Bygninganepå ØvreEspedalsstøl liggpå ein open stølsvollom lag460 moh.områdarundt stølsvollen bestårav ein mosaikkav myr og gamallyngheisomdelviser attvaksenmed einer.utanfor her veksein openbeitepåverkafjellbjørkeskogmedstore innslagav einer.områdanæraststølshusaer ryddafor einer. Dennedelenav Frafjordheianeblir i liten gradbrukt av villreinenog dennelågebrukenhar vore mønsteretei tid. Dette blir og stadfestaav resultatafrå NINAsitt GPS-merkeprosjekt(NINArapport 694/2011).Herer det dokumentertat ingenav dei ni simlenesomhar nytta sørområdethar vore i nærleikenav Sandvatnetden tida dei haddesendar.i NorskVillreinsentersrapport Kartleggingav villreinensarealbruki SetesdalVesthei- Ryfylkeheieneog SetesdalAusthei(NVSrapport 6/2010) er det ikkje registrertvillreintrekki nærleikenav ØvreEspedalsstølen. Kunnskapom naturmangfaldeti områdetbaserarsegog på Miljødirektoratet sinnaturdatabasemed innsyntil sensitivinformasjon( Sålangt forvaltningsstyresmaktakjennertil etter søki Naturbase,er det ikkje registrert informasjonenom prioriterte arter, trua eller nær trua arter på Norskraudlistefor arter 2010eller andreverdifullearter. Det er heller ikkje informasjonom utvalte naturtypar, trua eller nær trua naturtyparpå Norskraudlistefor naturtypar2011eller andreverdifulle naturtypar.det er ikkje kommefram andreopplysningarsomtyder på at det finnsslikearter og/eller naturtypari det aktuelleområde. Kunnskapom kulturminnei områdetbaserarsegpå Riksantikvarensinkulturminnebase ( Herer det registrert en setervollfrå førreformatorisk.vernestatusenfor denne lokalitetener uavklart. I Forvaltningsplanfor Frafjordheianelandskapsvernområde(Fylkesmanneni Rogaland2007)blir det påpeikaat Stølsmiljøetpå ØvreEspedalsstølenstår i ei særstillingog det er ogsåi kulturhistorisk interesseat dette vert ivareteke, s.44. ØvreEspedalsstølener og i forvaltningsplanenplasserti Sone3 Spesielltilretteleggingog tiltak, kor det underforvaltningsstrategier nemnt at Tiltak i sambandmed næringsutvikling/landbruksdriftkan lokaliserasttil dennesonadersomdet ikkjestrir mot verneføremåletellerkjemi klar konflikt medopplevingsverdiane : Side 16

17 Kunnskapsgrunnlaget ( 8)somliggføre for å vurderedei omsøktetiltaka si innverknadpå verneverdiar og verneføremål,må derfor vurderastsomtilstrekkelegtil at forvaltningsstyresmaktakanfatte vedtaki saka. 9 om Førevar prinsippet vil derfor bli tillagt mindre vekt i dei følgjandevurderingane. 10tek føre segden samlabelastningaav økosystemeti området.det står 11 stølshus/hytterog eit uthuspå ØvreEspedalsstøl. I tillegg gårturstien mellom Øvre Espedalog Frafjordforbi stølen.denne stienfølgjerden omsøktekjøretrasenmellomøvreespedalog ØvreEspedalsstøl.Det er ikkje gjennomførtregistreringarav brukenav denneturstien. Det er ikkje gjeveandreløyvetil motorferdslei område,men det er komeinn ein tilsvarandesøknadom dispensasjontil bruk av ATV. KjøringamedATVetter stølsvegeni 2012og 2013har ikkjemedført synlegekjøresporeller terrengskadar.det er moglegat ein vil kunnesjåsporrett etter ein transport, men eit omfangpå 16 transportari året medførerikkjevarigeskader.slikdekketpå stølsvegener i dagvil den mest sannsynlegkunnetåle ennåstørrebruk utan at det oppstårskader.kjøringmed ATVpå stølsvegenvil berre føre til mindre og forbigåandeforstyrringarav fugle- og dyrelivpå staden.kjøringmed ATVpå stølsvegenvil forstyrre møtandefotturistar, men med eit omfangpå 16 transportari tidsrommetaprilnovemberer omfangetav forstyrringaavgrensa. Brukav snøskutertil transportav vedi områdarundt Øvre Espedalsstøl vil berre medføresmåog forbigåandeforstyrringarav fuglar,dyr og turgåarari område.taletpå transportarer lågt og brukenav områdeom vinterener avgrensa. 12omhandlarmiljøforsvarlegteknikkar,driftsmetodarog lokalisering.slikforvaltningsstyresmakta vurderarvil det omsøktetransportbehovetopp til ØvreEspedalsstølbestkunneløysastmed bruk av ATV.Det er normalt ikkje moglegå kjøresnøskuteropp stølsvegenog transportbehoveter for lite og for spreiddut i tid til at helikoptertransporter ei godløysing. 11leggtil grunnat eventuellekostnadervedmiljøforringingskalbærastav tiltakshavar.tiltakshavar er fullt og heilt ansvarlegfor ei miljømessiggod løysing. Vurderingav presedensomsyn Det er til saman10-12 personarsomhar bruksrett til stølane/hyttenepå ØvreEspedalsstøl.Det er derfor sannsynlegat det etter kvart vil bli fleire somsøkerom løyvetil å brukeatvpå stølsvegen.forå ha å sikreat kjøringamed ATVikkje får eit slikomfangat det oppstårterrengskadar,har arbeidsutvalet derfor sett ei øvregrensepå 4 løyverfor løyveperioden i 2017vil det bli gjennomførtei ny evalueringav løyvepraksisenog ei registreringav eventuelleterrengskadar.omdet i 2017har komme inn fleire enn 4 søknadarom bruk av ATVeller det oppstårterrengskadar,vil det bli aktuelt å sette ei øvregrensepå talet på transportarsomkangjennomførastil ØvreEspedalsstøl. Etter forvaltningsstyresmaktasi vurderinger tilhøvapå ØvreEspedalsstøl såeineståande,at eit løyvetil bruk av ATVikkje vil dannepresedensfor andresøknaderi Frafjordheianelandskapsvernområdeller nokonav dei andreverneområdaverneområdestyrethar forvaltningsmyndefor. Forvaltningssekretariatetkjennerikkje til andretilsvarandestølsvegarkor kjøringmed ATVkan gjennomførastutan at det medførarkjøresporog terrengskadar.andrestaderi verneområdeer det og meir stabilesnøtilhøveslikat tilsvarandetransportarkanutførastmed snøskuter. Konklusjon Det omsøktetiltaket vil berre i liten gradha ein negativinnverknadpå verneverdianei Frafjordheiane landskapsvernområdeog kjem ikkjei konflikt med verneføremålet. Vedlegg Biletefrå stølsvegen Side 17

18 Side 18

19 VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEI ANE OG FRAFJORDHEI ANE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Alf Odden Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget 30/ Søknad om dispensasjon til bruk av ATV til Øvre Espedalsstøl, gnr/bnr, 48/6, Forsand kommune, Frafjordheiane landskapsvernområde, Torbjørn Espedal Forvalters innstilling I medhaldav 48i naturmangfaldslovafår TorbjørnEspedaløyvetil å brukeatvfor naudsynttransport av materialar,gass,proviantog reiskaptil ØvreEspedalsstøl. Transportanemed ATVmå følgjesteinsettstølsvegog gåføre segslikat ein unngårskaderi terrenget. Løyvegjeldfor inntil 8 turar kvart år i tidsrommet Løyvegjeldog for RuneKristianEspedal I medhaldav 2, 3,punkt 5.1 og 3,punkt 5.3ai Forskriftom vern av Frafjordheiane landskapsvernområde, får TorbjørnEspedaløyvetil å brukesnøskutertil frakt av vedtil Øvre Espedalsstøl frå skogsområdarundt stølen.transportområdeer vist på kart somfølgjersaksutgreiinga. Løyvegjeldfor inntil 8 turar kvart år i tidsrommet Løyvegjeldog for RuneKristianEspedal. Løyvablir gjevemeddessevilkåra: Det må takastsærlegomsynfor å unngåkjøresporog terrengskadarpå stølsvollentil Øvre Espedalsstøl. Dersomdet oppstårterrengskadaretter transportane,kanløyvetbli trekt tilbake på kort varsel. Rapportskjemaover kor mangetransportarsomer gjennomførdemå sendastinn til forvaltningssekretariatetinnan1 desemberkvart år. Andrevilkårgårfram av standardløyve. Generellevilkårfor bruk av ATVtil ØvreEspedalsstøl: Arbeidsutvaletvedtekå avgrensetalet på ATV løyvelangsstølsvegentil ØvreEspedalsstøl til maksimaltfire løyvefor løyveperioden Forvaltingssekretariatet innkallartil eit evalueringsmøtehausten2017for å vurderepraksisen med å gje løyvetil transport med ATVtil ØvreEspedalsstøl. Side 19

20 Saksopply sninger Bakgrunnfor søknaden Visertil søknadfrå TorbjørnEspedaldatert ,synfaringmed søkar og tidlegare handsamingav tilsvarandesøknad(ausak80/2011og AUsak125/2011). TorbjørnEspedalsøkerom løyvetil bruk av ATVfor naudsynttransportav materialar,gass,proviantog reiskaptil ØvreEspedalsstøl i Frafjordheianelandskapsvernområde.Det søkastom 8 transportarkvart år i tidsrommet ,og transportaneskalgåføre segetter den steinsettestølsvegenopp til stølen. Torbjørn Espedalsøkarog om løyvetil å brukesnøskutertil frakt av vedtil ØvreEspedalsstøl frå skogsområdarundt stølen.det søkastom 8 transportarkvart år i tidsrommet Espedalgrunngjevsøknadenom bruk av ATVmed at vegenopp til ØvreEspedalsstøljamt over er uframkommelegmed snøskuter.vegtrasener sværtbratt og mangeår er det ikkjenok snøtil å kjøre snøskuter.transportbehovetopp til ØvreEspedalsstøler relativt avgrensa,men likevelfor omfattande til alt kanberastopp. Ettersom vegener såpassbratt er det avgrensakor mykjesomkantakastmed på kvartransport, og erfaringanefrå dei sisteto åraer at 8 turar såvidt dekkartransportbehovet. Søkaropplyserog at stølsvegenvart kraftig oppgraderti 2003,og at den er i standsett for å tåle ferdsle med ATV. Søknadenom bruk av snøskuteroppevedøvreespedalsstøler grunngjevemed behovetfor å transporterevedtil stølen.i følgjesøkarer uttaket av vedviktig for å haldeope kulturlandskapetrundt stølen.søkarhar og dei sisteåraryddastore arealpå stølsvollenfor einer og bjørk. Verneområdeforvaltargjennomførteei synfaringsamanmed søkar påsynfaringavart det ikkjeregistrert kjøreskadarpå stølsvegeneller på stølsvollenpå ØvreEspedalsstøl. Det har somi 2011og kommeinn ein tilsvarandesøknadfrå Mindor Holte. Kartover stølsvegenøvreespedal ØvreEspedalsstøl Side 20

21 Kartoveravgrensingafor snøskuterløyve Tidlegaresakshandsaming Hausten2011sendteTorbjørnEspedalein tilsvarandesøknadom løyvetil bruk av ATVog snøskutertil verneområdestyret.i AUsak80/2011gjordearbeidsutvaletdette vedtaket: I medhaldav 4 i Forskrift om vernav Frafjordheianelandskapsvernområdefår TorbjørnEspedaløyve til å brukeatv for nødvendigtransport av varer,vedog materialartil ØvreEspedalstøl,gnr. 48,bnr. 18. TransportenmedATVmå følgja steinsettstølsvegog gå føre segslikat ein unngårskadari terrenget. Det vert gjeveløyvefor inntil åtte turar per år frå I medhaldav kapittel 5. punkt 5.3,bokstava i Forskrift om vernav Frafjordheianelandskapsvernområde får TorbjørnEspedalogsåløyvetil å transporterevedfrå stølsområdetil hyttene.dennetransporten må gå føre segmedsnøskuterslikat terrengskadarvert unngått. Løyvetgjeldog for RuneKristianEspedal.Andrevilkår går fram av standardløyve. Dersomdet oppstårterrengskadaretter transportane,kan løyvetbli trekt attendepå kort varsel. Fylkesmanneni Rogalandhar påklagavedtaketi brev av Fylkesmannenskrivi sin konklusjon: Klagarettar segmot det vi meinerer for lite konkretbehovsvurdering, fare for presedens og for lite avgrensandevilkårsbruk. Arbeidsutvalethandsamaklagesaka og gjordedette vedtaketi AUsak125/2011: I medhaldav 48 i Naturmangfaldlovafår TorbjørnEspedaløyvetil å brukeatv for nødvendig transport av varer,vedog materialartil ØvreEspedalstøl,gnr. 48,bnr. 18. TransportenmedATVmå alltid gå etter steinsettvegfram til stølenog gå føre segpå ein slikmåte at ein unngårskadari terrenget.dersomdet oppstårterrengskadaretter transportane,kanløyvetbli trekt attendepå kort varsel. Det vert gjeveløyvefor inntil åtte turar per år. Løyvetgjeldtil Loggarkskal fyllast ut før kvar tur tar til. Utfylt loggarkskalsendastforvaltingssekretariatetrett etter nyttår kvart år. I medhaldav kapittel 5. punkt 5.3,bokstava i Forskrift om vernav Frafjordheianelandskapsvernområde får TorbjørnEspedalogsåløyvetil å transporterevedfrå stølsområdetil hyttene.dennetransporten må gå føre segmedsnøskuterslikat terrengskadarvert unngått. Detteløyvetgjeldog til Transportområdeer avgrensaav kart kopiert opp på baksidaav dette løyvet. Side 21

22 Deito løyvagjeldog for RuneKristianEspedal.Andrevilkår går fram av standardløyve. Forå i møtekommefylkesmanneni Rogalandsineinnvendingarom moglegepresedensverknadar gjordearbeidsutvaletog dette vedtaket: Generellevilkårfor bruk av ATVtil ØvreEspedalstølen: Arbeidsutvaletvedtekå avgrensetalet på ATV løvelangsstølsvegentil ØverEspedalstølentil maksimaltfire løyvetil ei kvartid. Forvaltingssekretariatet innkallartil ein evalueringsmøtehausten2013for å vurderepraksisenmed å gi løyvetil transport med ATVtil ØvreEspedalstølen. Formellbakgrunnfor vurderingog vedtak Forskriftom vern av Frafjordheianelandskapsvernområdeav Forvaltingsplanfor Frafjordheiane,godkjendmars2007. Naturmangfaldlova. Heimelsgrunnlag Frafjordheianelandskapsvernområdeog dei tilgrensandenaturreservataørestøog Migarenvart oppretta vedkronprinsregentensinresolusjon direktoratetfor naturforvaltningvedtok ei mindre endringi verneforskrifta Føremåletmed opprettingaav Frafjordheianelandskapsvernområder etter 2 mellom anna: - å ta varepå eit representativt,særpregaog vakkertlandskap,med bratte fjord- og dalsidervia lågheiaropp til glattskurthøgfjell. - å ta varepå vatn og vassdrag,viktigeleveområdefor eit særmerktplante-og dyreliv,geologiske landskapsformer,samtbeite- og stølslandskapmed automatiskfreda og nyaretids kulturminne. Vidareheter det at Allmentaskalha høvetil naturopplevinggjennomutøvingav tradisjonelt og enkelt friluftsliv medlita grad av teknisktilrettelegging. Motorisert ferdseli verneområdetvert regulertav verneforskrifta 3,punkt 5.1.Herheter det at motorferdseler forbode på landog i vatn, og vidareat Flyginglågareenn300m over bakken,og landingog start medmotordrivneluftfarty er forbode.hentingog bringingav passasjerarog gods,der luftfartyet ikkjeer nærbakken,er og forbode. 48/18I 3,punkt 5.3a.heter det vidareat forvaltningsstyresmaktakanetter søknadgje løyvetil bruk av båt med motor, motorkjøretøypå frosen eller snødektmark,eller luftfartøy i sambandmed..transportav varerinn til hytter og støler, transportav materialartil vedlikehaldog byggearbeidpå hytter, kloppero.l. Etter forvaltningsmyndigheitasi vurderingkjemdei omsøktesnøskutertransportaneinn under av tiltaka somer nemnt i 3,punkt 5.2 og 5.3i verneføreskriftafor Frafjordheianelandskapsvernområde,og det er derfor naudsyntmed dispensasjonfrå verneføreskriftafor at transportaneskalkunnegjennomførast. Etter forvaltningsmyndigheitasi vurderingkjemdei omsøktetransportanemedatv.ikkje inn under nokreav dei tiltaka somer nemnt i 3,punkt 5.2 og 5.3i verneføreskriftafor Frafjordheiane landskapsvernområde.dispensasjonssøknaden må derfor handsamastetter 48Naturmangfaldlova somhar avløystdei generelledispensasjonsreglane i 4 i verneføreskrifta. Verneområdestyretfor SetesdalVesthei,Ryfylkeheianeog Frafjordheianehar forvaltningsmyndefor Frafjordheianelandskapsvernområde. Side 22

23 I 48i Naturmangfaldslovaheiter det at Forvaltningsmyndighetenkangjøreunntakfra et vernevedtak dersomdet ikkestridermot vernevedtaketsformål og ikkekan påvirkeverneverdienenevneverdig,eller dersomsikkerhetshensyneller hensynettil vesentlige samfunnsinteressergjør det nødvendig. RundskrivetForvaltningav verneforskrifter(miljødirektoratet 2014)gjevi kapittel 7 føringarfor dispensasjonsbehandlingetter 48. I følgjerundskrivetmå følgjandeto vilkårbeggeværeoppfylt for å kunnegi dispensasjon: - Tiltaketkanikkepåvirkeverneverdienenevneverdig. - Tiltaketmå ikkestride mot vernevedtaketsformål. Det følgjerav sameretningslinjerat forvaltningsstyresmaktasærligbør vurderepresedensvirkningerav en dispensasjon. Vurdering Naturmangfaldlova Etter 7 i Naturmangfaldlovaskaldei miljørettslegeprinsippai 8 til 12 leggasttil grunnsom retningslinjervedutøvingav offentlegmyndigheit.forvaltingsstyresmaktamå vedalle tiltak som vedkjemnaturmangfaldetvurderesøknadane etter desseparagrafane,og dessevurderinganeskalgå fram av vedtaket. Innverknadpå verneverdiarog verneføremål Stølsvegenfrå innmarkapå ØvreEspedaltil ØvreEspedalsstøler om lag1kmlang,og den øvre halvdelenligginnafor Frafjordheianelandskapsvernområde.Stølsvegenvart først opparbeidtidleg på 1900-talet, men vart oppgraderti 2003vedhjelp av gravemaskin.stølsvegenhar ei breidd på 2-2.5mog har markertegrøfter på beggesider.vegbanabestårav eit dekkemed grusog grovstein.vegener bratt og har stadvisei stigningpå om lag20%.vegbanahar stadvisskadarfrå vasserosjon. Bygninganepå ØvreEspedalsstøl liggpå ein openstølsvollom lag460moh. Områdarundt stølsvollen bestårav ein mosaikkav myr og gamallyngheisomdelviser attvaksenmed einer.utanfor her veksein openbeitepåverkafjellbjørkeskogmedstore innslagav einer.områdanæraststølshusaer ryddafor einer. Dennedelenav Frafjordheianeblir i liten gradbrukt av villreinenog dennelågebrukenhar vore mønsteret ei tid. Dette blir og stadfestaav resultatafrå NINAsitt GPS-merkeprosjekt(NINArapport 694/2011).Herer det dokumentertat ingenav dei ni simlenesomhar nytta sørområdethar vore i nærleikenav Sandvatnetden tida dei haddesendar.i NorskVillreinsentersrapport Kartleggingav villreinensarealbruki SetesdalVesthei- Ryfylkeheieneog SetesdalAusthei(NVSrapport 6/2010) er det ikkjeregistrert villreintrekki nærleikenav ØvreEspedalsstølen. Kunnskapom naturmangfaldeti områdetbaserarseg og på Miljødirektoratet sinnaturdatabasemed innsyntil sensitivinformasjon( Sålangt forvaltningsstyresmaktakjennertil etter søki Naturbase,er det ikkjeregistrert informasjonenom prioriterte arter, trua eller nær trua arter på Norskraudlistefor arter 2010eller andreverdifullearter. Det er heller ikkje informasjonom utvalte naturtypar,trua eller nær trua naturtyparpå Norskraudlistefor naturtypar2011eller andreverdifulle naturtypar.det er ikkje kommefram andreopplysningarsomtyder på at det finnsslikearter og/eller naturtypari det aktuelleområde. Kunnskapom kulturminnei områdetbaserarsegpå Riksantikvarensinkulturminnebase ( Herer det registrert en setervollfrå førreformatorisk.vernestatusenfor denne lokalitetener uavklart. I Forvaltningsplanfor Frafjordheianelandskapsvernområde(Fylkesmanneni Rogaland2007)blir det påpeikaat Stølsmiljøetpå Øvre Espedalsstølenstår i ei særstillingog det er ogsåi kulturhistorisk interesseat dette vert ivareteke, s.44. ØvreEspedalsstølener og i forvaltningsplanenplasserti Sone3 Side 23

24 Spesielltilretteleggingog tiltak, kor det underforvaltningsstrategier nemnt at Tiltak i sambandmed næringsutvikling/landbruksdriftkan lokaliserasttil dennesonadersomdet ikkjestrir mot verneføremåleteller kjemi klar konflikt medopplevingsverdiane : Kunnskapsgrunnlaget ( 8)somliggføre for å vurderedei omsøktetiltakasi innverknadpå verneverdiar og verneføremål,må derfor vurderastsomtilstrekkelegtil at forvaltningsstyresmaktakanfatte vedtaki saka. 9 om Førevar prinsippet vil derfor bli tillagt mindre vekt i dei følgjandevurderingane. 10tek føre segden samlabelastningaav økosystemeti området.det står 11 stølshus/hytterog eit uthuspå ØvreEspedalsstøl. I tillegggårturstien mellomøvreespedalog Frafjordforbi stølen.denne stienfølgjerden omsøktekjøretrasenmellom ØvreEspedalog ØvreEspedalsstøl.Det er ikkje gjennomførtregistreringarav brukenav denneturstien. Det er ikkje gjeveandreløyvetil motorferdslei område,mendet er komeinn ein tilsvarandesøknadom dispensasjontil bruk av ATV. Kjøringamed ATVetter stølsvegeni 2012og 2013har ikkjemedført synlegekjøresporeller terrengskadar.det er moglegat ein vil kunnesjåsporrett etter ein transport, men eit omfangpå 16 transportari året medførerikkjevarigeskader.slikdekketpå stølsvegener i dagvil den mest sannsynlegkunnetåle ennåstørrebruk utan at det oppstårskader.kjøringmed ATVpå stølsvegenvil berre føre til mindre og forbigåandeforstyrringarav fugle- og dyrelivpå staden.kjøringmed ATVpå stølsvegenvil forstyrre møtandefotturistar, men med eit omfangpå 16 transportari tidsrommetaprilnovemberer omfangetav forstyrringaavgrensa. Brukav snøskutertil transport av vedi områdarundt ØvreEspedalsstølvil berre medføresmåog forbigåandeforstyrringarav fuglar,dyr og turgåarari område.taletpå transportarer lågt og brukenav områdeom vinterener avgrensa. 12omhandlarmiljøforsvarlegteknikkar,driftsmetodarog lokalisering.slikforvaltningsstyresmakta vurderarvil det omsøktetransportbehovetopp til ØvreEspedalsstølbestkunneløysastmed bruk av ATV.Det er normalt ikkje moglegå kjøresnøskuteropp stølsvegenog transportbehoveter for lite og for spreiddut i tid til at helikoptertransporter ei godløysing. 11leggtil grunnat eventuellekostnadervedmiljøforringing skalbærastav tiltakshavar.tiltakshavar er fullt og heilt ansvarlegfor ei miljømessiggod løysing. Vurderingav presedensomsyn Det er til saman10-12 personarsomhar bruksrett til stølane/hyttenepå ØvreEspedalsstøl.Det er derfor sannsynlegat det etter kvart vil bli fleire somsøkerom løyvetil å brukeatvpå stølsvegen.forå ha å sikreat kjøringamed ATVikkje får eit slikomfangat det oppstårterrengskadar,har arbeidsutvalet derfor sett ei øvregrensepå 4 løyverfor løyveperioden i 2017vil det bli gjennomførtei ny evalueringav løyvepraksisenog ei registreringav eventuelleterrengskadar.omdet i 2017har komme inn fleire enn 4 søknadarom bruk av ATVeller det oppstårterrengskadar,vil det bli aktuelt å sette ei øvregrensepå talet på transportarsomkangjennomførastil ØvreEspedalsstøl. Etter forvaltningsstyresmaktasi vurderinger tilhøvapå ØvreEspedalsstøl såeineståande,at eit løyvetil bruk av ATVikkje vil dannepresedensfor andresøknaderi Frafjordheianelandskapsvernområdeller nokonav dei andreverneområdaverneområdestyrethar forvaltningsmyndefor. Forvaltningssekretariatetkjennerikkje til andretilsvarandestølsvegarkor kjøringmed ATVkan gjennomførastutan at det medførarkjøresporog terrengskadar.andrestaderi verneområdeer det og meir stabilesnøtilhøveslikat tilsvarandetransportarkanutførastmed snøskuter. Konklusjon Det omsøktetiltaket vil berre i liten gradha ein negativinnverknadpå verneverdianei Frafjordheiane landskapsvernområdeog kjem ikkjei konflikt med verneføremålet. Side 24

25 VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEI ANE OG FRAFJORDHEI ANE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Mikkel Emil Christensen Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget 31/ Søknad om dispensasjon til gjennomføring av kjentmannsturer i SVR og Dyraheio - Suldal Røde Kors, Suldal og Bykle kommuner Forvalters innstilling Med medhold i naturmangfoldlovens 48, kapittel IV, punkt 5.3, bokstav a i forskrift om vern av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde, og kapittel IV, punkt 3.1i forskrift om vern av Dyraheio landskapsvernområde får Suldal Røde Kors dispensasjon til å gjennomføre kjentmannsturer med snøskuter i Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde og Dyraheio landskapsvernområde. Løyvet gjelder for inntil to årlige kjentmannsturer etter en av disse rutene: Mosvatnet Drakehei Vassdalstjørn Grasdalsheia Stranddalen Saurdal, med retur etter samme løype. Mosvatnet Drakehei Vassdalstjørn Krossvatn Vestre Kaldevatn Mostøl, med retur etter same løype. Det gis ikke løyve til å legge deler av den kjentmannsturen som går via Krossvatn, innom Austre Kaldevatn og videre nordover til Brudle og Mostøl. Løyvet gis med disse vilkårene: Kjentmannsturene skal så langt det er mulig følge stikka vinterløyper. Kjentmannsturer mellom Vassdalstjørn og Krossvatn skal om mulig samordnes med Hjelmeland Røde Kors. Hver tur skal fullføres utreisedagen, med retur. Alle kjentmannsturer skal avsluttes før 30. april hvert år. Kjentmannsturene skal gjennomføres i tråd med "retningslinjer for øvingsplanane til fjellredningsgruppene og den frivillige redningstjenesta (FORF) i verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane". Andre vilkår går frem av standard løyve. Løyvet gjelder for inntil fire snøskutere dersom Suldal Røde Kors ikke samordner med Hjelmeland Røde Kors. Ved en samordnet øving kan de to gruppene benytte til sammen 8 snøskutere. Løyvet gjelder til 30. april Side 25

Møteinnkalling. Ar beidsutvalget. Utval: Dato: 22.09.2014. Side 1

Møteinnkalling. Ar beidsutvalget. Utval: Dato: 22.09.2014. Side 1 Møteinnkalling Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Svar per e-post Dato: 22.09.2014 Side 1 Side 2 Sakliste Utval s- saksnr. Innha ld Lukka Ar kiv - saksnr. AU 57/14 Godkjenning av saksliste og innkalling

Detaljer

Møteprotokoll. Fråverande medlemmer Namn Funksjon Representerer Oddmund Ljosland Medlem Åseral kommune

Møteprotokoll. Fråverande medlemmer Namn Funksjon Representerer Oddmund Ljosland Medlem Åseral kommune Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 2.4.2014 Tidspunkt: 14.00-15.15 Desse medlemmene møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Torkel Myklebust

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Ar beidsutval et Møtesta d: Svar per e-post, Dato: Side 1

Møteinnkalling. Utval: Ar beidsutval et Møtesta d: Svar per e-post, Dato: Side 1 Møteinnkalling Utval: Ar beidsutval et Møtesta d: Svar per e-post, Dato: 2.11.2015 Side 1 Side 2 Sakliste Utval s- saksnr. AU 61/15 AU 62/15 AU 63/15 Innha ld Lukka Ar kiv - saksnr. Godkjenning av saksliste

Detaljer

Møteprotokoll. Fråverande medlemmer Namn Funksjon Representerer Torkel Myklebust Medlem Suldal kommune Oddmund Ljosland Medlem Åseral kommune

Møteprotokoll. Fråverande medlemmer Namn Funksjon Representerer Torkel Myklebust Medlem Suldal kommune Oddmund Ljosland Medlem Åseral kommune Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtested: Telefonmøte Dato: 18.2.2014 Tidspunkt: 13.30 13.50 Desse medlemmene møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Tarald Myrum Leiar

Detaljer

Møteprotokoll. Forfall Namn Funksjon Representerer Tarald Myrum Leiar Valle kommune Oddmund Ljosland Medlem Åseral kommune

Møteprotokoll. Forfall Namn Funksjon Representerer Tarald Myrum Leiar Valle kommune Oddmund Ljosland Medlem Åseral kommune Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Tonstad Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 15.00 16.00 Medlemmer som møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Torkel Myklebust Medlem

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: AU i verneområdestyret for SVR Møtestad: Møterom i Hovdetun, Hovden Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utval: AU i verneområdestyret for SVR Møtestad: Møterom i Hovdetun, Hovden Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utval: AU i verneområdestyret for SVR Møtestad: Møterom i Hovdetun, Hovden Dato: 19.9.2016 Tidspunkt: 10:00 1 2 Sakliste Utvalssaksnr ST 17/16 ST 18/16 ST 19/16 ST 20/16 ST 21/16 ST 22/16

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 7/18 Verneområdestyret for SVR

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 7/18 Verneområdestyret for SVR VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Delegert vedtak 7/18 Arkivsaksnr: 2018/770-0 Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: 29.01.2018 Utvalg Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret

Detaljer

Møteprotokoll. Områdeforvaltar Områdeforvaltar Områdeforvaltar

Møteprotokoll. Områdeforvaltar Områdeforvaltar Områdeforvaltar Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 17.12.2015 Tidspunkt: 10:00 10:40 Følgjande faste medlemmer møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Torkel

Detaljer

Møteinnkalling. AU i verneområdestyret for SVR. Utval: Møtestad: Tilbakemelding per e-post Dato: 19.1.2016

Møteinnkalling. AU i verneområdestyret for SVR. Utval: Møtestad: Tilbakemelding per e-post Dato: 19.1.2016 Møteinnkalling AU i verneområdestyret for SVR Utval: Møtestad: Tilbakemelding per e-post Dato: 19.1.2016-1- -2- Sakliste Utvalssaksnr AU 1/16 AU 2/16 AU 3/16 AU 4/16 AU 5/16 AU 6/16 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Møteprotokoll. Områdeforvaltar Områdeforvaltar Områdeforvaltar Områdeforvaltar

Møteprotokoll. Områdeforvaltar Områdeforvaltar Områdeforvaltar Områdeforvaltar Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 29.1.2014 Tidspunkt: 09.00 10.15 Desse medlemmene møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Torkel Myklebust

Detaljer

Møteprotokoll. Oddlaug Hesland Tjomsland

Møteprotokoll. Oddlaug Hesland Tjomsland Møteprotokoll Utval: AU i verneområdestyret for SVR Møtestad: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: 21.03.2018 Tidspunkt: 15:00 Merknad: møte godtgjerast med 1 time Følgande faste medlemmer møtte: Namn: Bjørn

Detaljer

Møteprotokoll. Medlem Leder

Møteprotokoll. Medlem Leder Møteprotokoll Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: 08.02.2017 Tidspunkt: 08:00 Varighet: fra kl. 08.00 til kl. 09.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Oddmund Ljosland

Detaljer

Møteprotokoll. Følgjande faste medlem hadde meldt forfall Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune

Møteprotokoll. Følgjande faste medlem hadde meldt forfall Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 18.8.2015 Tidspunkt: 08:00 08:45 Følgjande faste medlemmer møtte Namn Funksjon Representerer Tarald Myrum Leiar Valle kommune Torkel Myklebust

Detaljer

Møteprotokoll for SVR LVO

Møteprotokoll for SVR LVO Møteprotokoll for SVR LVO Arbeidsutvalget Utvalg: Møtested: Messe Sira Kvina ved Duge Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 13:00-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tarald Myrum leiar

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Møteinnkalling Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast. Vararepresentantar møter etter nærare beskjed.

Detaljer

Møteprotokoll. Varamedlemmer som møtte Namn Møtte for Representerer Venke Tjørhom Jonny Liland Sirdal kommune

Møteprotokoll. Varamedlemmer som møtte Namn Møtte for Representerer Venke Tjørhom Jonny Liland Sirdal kommune Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Sirdal Høgfjellshotell, Fidjeland Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 12.00 12.30 Desse AU-medlemmene møtte Namn Funksjon Representerer Tarald Myrum LEIAR Valle kommune

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Verneområdestyret for SVR Møtested: Evjemoen Dato: 1.desember 2016 Tidspunkt: 11:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Verneområdestyret for SVR Møtested: Evjemoen Dato: 1.desember 2016 Tidspunkt: 11:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Verneområdestyret for SVR Møtested: Evjemoen Dato: 1.desember 2016 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Oddmund Ljosland Bjørn Laugaland Oddlaug Hesland Tjomsland

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalet. Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: Tidspunkt:

Møteprotokoll. Arbeidsutvalet. Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 24.2.2015 Tidspunkt: 12.00-12.45 Desse faste medlemmene møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Torkel Myklebust

Detaljer

Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 3/18 Verneområdestyret for SVR

Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 3/18 Verneområdestyret for SVR VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Delegert vedtak 3/18 Arkivsaksnr: 2017/8074-0 Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: 08.01.2018 Utvalg Verneområdestyret for SVR - delegert

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 6/18 Verneområdestyret for SVR

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 6/18 Verneområdestyret for SVR VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Delegert vedtak 6/18 Knut Risnes Risnes 4473 Kvinlog Arkivsaksnr: 2018/768-0 Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: 29.01.2018 Utvalg

Detaljer

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane. Protokoll frå styremøte 03/2011

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane. Protokoll frå styremøte 03/2011 Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Protokoll frå styremøte 03/2011 Dato: torsdag 10. november 2011 Tidspunkt: 10.30 14.00 Stad: Hotell Norge, Dronningensgate

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalet. Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: Tidspunkt:

Møteprotokoll. Arbeidsutvalet. Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 4.2.2015 Tidspunkt: 11.00 11.30 Desse faste medlemmene møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Torkel Myklebust

Detaljer

Møteprotokoll. Saksliste. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00 Møtegodtgjørelse: 1 time

Møteprotokoll. Saksliste. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00 Møtegodtgjørelse: 1 time Møteprotokoll Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: 02.05.2018 Tidspunkt: 08:00 Møtegodtgjørelse: 1 time Følgende faste medlemmer møtte: Navn Bjørn Laugaland Oddmund Ljosland

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteprotokoll. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteprotokoll Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Funksjon Ivar Kvalen Leiar Sven Flo Nestleiar

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Telefonmøte Dato: 18.8.2015 Tidspunkt : 08:00. Side 1

Møteinnkalling. Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Telefonmøte Dato: 18.8.2015 Tidspunkt : 08:00. Side 1 Møteinnkalling Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Telefonmøte Dato: 18.8.2015 Tidspunkt : 08:00 Side 1 Side 2 Sakliste Utval s- saksnr. AU 54/15 AU 55/15 AU 56/15 AU 57/15 AU 58/15 AU 59/15 AU 60/15 Innha

Detaljer

Møteprotokoll. Utval:

Møteprotokoll. Utval: Utval: Møteprotokoll Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Møtestad: Loch Kinord Hotel, Skottland Dato: 7.10.2013 Tidspunkt: 16.30-18.30 Desse styremedlemmene møtte Namn

Detaljer

Møteprotokoll. Verneområdestyret for SVR

Møteprotokoll. Verneområdestyret for SVR Møteprotokoll Verneområdestyret for SVR Utval: Møtested: Norsk Villreinsenter Sør, Skinnarbu Dato: 24.8.2016 Tidspunkt: 9.00 11.30 Desse faste medlemmene møtte Namn Oddmund Ljosland Oddlaug H Tjomsland

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Stølsheimen verneområdesty re Møtesta d: Kulturhuset, Voss Dato: Tidspunkt : 11:00

Møteinnkalling. Utval : Stølsheimen verneområdesty re Møtesta d: Kulturhuset, Voss Dato: Tidspunkt : 11:00 Møteinnkalling Utval : Stølsheimen verneområdesty re Møtesta d: Kulturhuset, Voss Dato: 17.09.2013 Tidspunkt : 11:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753, eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no

Detaljer

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Innkalling og sakliste til styremøte 03/2011 Styremedlemmer Ann Cecilie Andersen Attestog Kay Jeiskelid Ole Tom Guse

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 14:30 Varighet: 1 time inkludert forberedelse

Møteprotokoll. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 14:30 Varighet: 1 time inkludert forberedelse Møteprotokoll Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: 15.03.2019 Tidspunkt: 14:30 Varighet: 1 time inkludert forberedelse Noen forbereder seg til hekking, kongeørnreir et sted

Detaljer

Møteprotokoll. På møtet deltok også Per Ketil Omholt, Fylkesmannen i Aust-Agder.

Møteprotokoll. På møtet deltok også Per Ketil Omholt, Fylkesmannen i Aust-Agder. Møteprotokoll Utval: Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Møtestad: Dato: 9.1.2014 Tidspunkt: 12.30 14.00 Fylkeshuset i Kristiansand Desse styremedlemmene møtte Namn

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/8333 / AOD

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/8333 / AOD Stavanger turistforening Postboks 268 4001 STAVANGER Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/8333 / AOD 30.08.2017 Delegasjonssak RO 40/2017 SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL HELIKOPTERTRANSPORT

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Fjordsenteret, Aurland Dato: 30.09.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 71/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 71/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Ståle Kyllingstad

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalet. Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 15:00-15:30

Møteprotokoll. Arbeidsutvalet. Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 15:00-15:30 Møteprotokoll Arbeidsutvalet Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 13.2.2013 Tidspunkt: 15:00-15:30 Desse AU-medlemmene møtte Namn Funksjon Representerer Jonny Liland Nestleiar Sirdal kommune Tarald Myrum

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utval 16/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utval 16/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Livar Ravdal Gjesdal

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Svar per e-post Dato: 19.6.2015. Side 1

Møteinnkalling. Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Svar per e-post Dato: 19.6.2015. Side 1 Møteinnkalling Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Svar per e-post Dato: 19.6.2015 Side 1 Side 2 Sakliste Utval s- saksnr. AU 44/15 AU 45/15 AU 46/15 AU 47/15 AU 48/15 Innha ld Lukka Ar kiv - saksnr. Godkjenning

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Arbeidsutvalet Møtestad: Telefonmøte Dato: 29.1.2014 Tidspunkt: 09.00. Side 1

Møteinnkalling. Utval: Arbeidsutvalet Møtestad: Telefonmøte Dato: 29.1.2014 Tidspunkt: 09.00. Side 1 Møteinnkalling Utval: Arbeidsutvalet Møtestad: Telefonmøte Dato: 29.1.2014 Tidspunkt: 09.00 Side 1 Saksliste Utval s- saksnr Innha ld Lukka Ar kiv - saksnr AU 1/14 Godkjenning av saksliste og innkalling

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Myrkdalen Hotell Dato: Tidspunkt: 12:00 15:30

Møteinnkalling. Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Myrkdalen Hotell Dato: Tidspunkt: 12:00 15:30 Møteinnkalling Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Myrkdalen Hotell Dato: 21.06.2017 Tidspunkt: 12:00 15:30 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Aurland Fjordsenter, e-post Dato: 20.03.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylksmannen.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på e-post eller tlf. 576 43 139

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 72/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 72/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Asle Ljosland Nedre

Detaljer

Melding om vedtak. Høyring-Forslag til forvaltingsplan for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane.

Melding om vedtak. Høyring-Forslag til forvaltingsplan for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane. Bykle kommune Rådmannsstaben Setesdal Vesthei-Ryfylkeheiane Setesdalsmuseet 4748RYSSTAD Melding om vedtak Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2009/147-122 Sigrid Bjørgum, 37938500 026 30.10.2014 Høyring-Forslag

Detaljer

Møteprotokoll. Ålfotbreen verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Ola Tarjei Kroken Bengt Solheim-Olsen Medlem

Møteprotokoll. Ålfotbreen verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Ola Tarjei Kroken Bengt Solheim-Olsen Medlem Møteprotokoll Ålfotbreen verneområdestyre Utval: Møtestad: Quality Hotel, Florø Dato: 23.11.2015 Tidspunkt: 10:30 12:30 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Ola Tarjei Kroken Medlem

Detaljer

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre, AU

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre, AU Møteprotokoll Stølsheimen verneområdestyre, AU Utval: Møtestad: Telefonmøte, Aurland Dato: 20.02.2013 Tidspunkt: 09:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hans Erik Ringkjøb Nestleder

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 69/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 69/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Jens Eftestø Knabenvegen

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Tillatelse til transport med helikopter i forbindelse med oppsetting av et nybygg (gnr/bnr: 5/9) Åseral kommune

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Tillatelse til transport med helikopter i forbindelse med oppsetting av et nybygg (gnr/bnr: 5/9) Åseral kommune Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Jan Ove Pytten

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00-08:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00-08:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte Dato: 19.05.2017 Tidspunkt: 08:00-08:30 Følgende faste medlemmer møtte: Oddmund Ljosland Oddlaug Tjomsland Leiv Rygg Funksjon

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re Møtesta d: Breheimsenteret i Jostedalen Dato: 24.05.2013 Tidspunkt : 11:00

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re Møtesta d: Breheimsenteret i Jostedalen Dato: 24.05.2013 Tidspunkt : 11:00 Møteinnkalling Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re Møtesta d: Breheimsenteret i Jostedalen Dato: 24.05.2013 Tidspunkt : 11:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. Vararepresentantar møter

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 68/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 68/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Hans Ackermann

Detaljer

Løyve til motorferdsel med snøskuter til Sandvinsstølane ifolgefonna nasjonalpark. Delegert vedtak

Løyve til motorferdsel med snøskuter til Sandvinsstølane ifolgefonna nasjonalpark. Delegert vedtak Postadresse Folgefonna Nasjonalparkstyre Postboks 7310 5020 Bergen Besøksadresse Fjordglytt Skålagato 50 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 55 57 20 00 Direkte: +47 55 57 21 35 fmhopostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

Besøksadresse Garaneset, 4230 Sand. Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 46/19

Besøksadresse Garaneset, 4230 Sand. Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 46/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Garaneset, 4230 Sand Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 Delegert vedtak Stavanger turistforening Postboks 239 4001 STAVANGER Arkivsaksnr:

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/4877 / AOD

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/4877 / AOD Torbjørn Espedal Espedalsvegen 1659 4110 FORSAND Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/4877 / AOD 10.05.2017 Delegasjonssak RO 15/2017 SVAR PÅ SØKNAD OM UTVIDING AV ATV LØYVE I SAMBAND

Detaljer

Møteinnkalling. Jostedalsbreen nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Jostedalsbreen nasjonalparkstyre Møteinnkalling Jostedalsbreen nasjonalparkstyre Utval: Møtestad: Sogndal Lodge, Sogndal Dato: 23.11.2015 Tidspunkt: 09:30 Hei! Velkommen til styret sitt siste møte denne styreperioden. Vi skal ha eit effektivt,

Detaljer

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre Møteprotokoll Stølsheimen verneområdestyre Utval: Møtestad: Kulturhuset, Voss Dato: 17.09.2013 Tidspunkt: 11:00 13:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hans Erik Ringkjøb Nestleder

Detaljer

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - SØKNAD OM BRUK AV SNØSKUTER TIL FRAKT AV. Utskrift av saka følgjer vedlagd.

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - SØKNAD OM BRUK AV SNØSKUTER TIL FRAKT AV. Utskrift av saka følgjer vedlagd. Lordalen beitelag v. Ola Hareland 2666 LORA Att: SAKSHANDSAMAR: TROND STENSBY ARKIVKODE: 2014/393-432.3 DATO: 23.01.2014 REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - SØKNAD OM BRUK AV SNØSKUTER

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 09.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Saksnr. Innhald Arkivsaksnr.

Saksnr. Innhald Arkivsaksnr. 1 BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Breheimen nasjonalpark Mørkridsdalen landskapsvernområde Vigdalen landskapsvernområde Strynefjellet landskapsvernområde Mysubytta landskapsvernområde Høydalen landskapsvernområde

Detaljer

Møteinnkalling. Hilmar Høl er kalla inn som vara for Gunn Åmdal Mongstad.

Møteinnkalling. Hilmar Høl er kalla inn som vara for Gunn Åmdal Mongstad. Møteinnkalling Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: Dato: 06.04.2017 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no. Vararepresentantar

Detaljer

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - BRUK AV SNØSKUTER FOR FRAKT AV VED OG SALTSTEIN. Med helsing

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - BRUK AV SNØSKUTER FOR FRAKT AV VED OG SALTSTEIN. Med helsing Geir Kornkveen 2666 LORA Att: SAKSHANDSAMAR: TROND STENSBY ARKIVKODE: 2014/142-432.3 DATO: 13.01.2014 REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - BRUK AV SNØSKUTER FOR FRAKT AV VED OG SALTSTEIN

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 97737221. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side 1

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 97737221. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side 1 Møteinnkalling Utvalg: Breheimen nasjonalparksty re Møtested: Svar pr. e-post, Ekstraordinær sak. Dato: 16.01.2013 Tidspunkt : Saken blir av gjort pr. e-post til adresse: fmopbda@fylkesmannen.no Eventuelt

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL TRANSPORT MED SNØSKUTER TIL KJERAG I FRAFJORDHEIANE LANDSKAPSVERNOMRÅDE, GNR/BNR, 22/1, FORSAND KOMMUNE.

SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL TRANSPORT MED SNØSKUTER TIL KJERAG I FRAFJORDHEIANE LANDSKAPSVERNOMRÅDE, GNR/BNR, 22/1, FORSAND KOMMUNE. Skjalg Omdal Kirkegata 40 4006 STAVANGER Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/3800 / GSO 04.04.2017 DELEGERT VEDTAK RO 09/17 SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL TRANSPORT MED SNØSKUTER

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 14.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad

Detaljer

Besøksadresse Garaneset, 4230 Sand. Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 37/19

Besøksadresse Garaneset, 4230 Sand. Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 37/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Garaneset, 4230 Sand Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 Delegert vedtak Broadstone A/S v/ Ulrik Holsen Vetrlidsalmenningen 5 5014

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/3930 / AOD

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/3930 / AOD Stavanger turistforening Postboks 239 4001 STAVANGER Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/3930 / AOD 20.04.2017 Delegasjonssak RO 11/2017 SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL HELIKOPTERTRANSPORT

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 48/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 48/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Agder Energi Vannkraft

Detaljer

Møteprotokoll Verneområdestyret Setesdal Vestehei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Møteprotokoll Verneområdestyret Setesdal Vestehei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Møteprotokoll Verneområdestyret Setesdal Vestehei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: 10.09.2018 Tidspunkt: 08:00 Følgende faste

Detaljer

Universitetet i Bergen v/ John Inge Svendsen 1. SAKSHANDSAMAR2 ØlSTElN AASLAND ARKIVKODEI 2015/10665-432.3 DATO: 11.08.2015

Universitetet i Bergen v/ John Inge Svendsen 1. SAKSHANDSAMAR2 ØlSTElN AASLAND ARKIVKODEI 2015/10665-432.3 DATO: 11.08.2015 Hattebergsdalen landskapsvernområde Ænesdalen landskapsvernområde "ondhusd ' landskapsvernområde Buer landskapsvernområde Y Kvinnherad kommune 1 2 AUG. 2015 Universitetet i Bergen v/ John Inge Svendsen

Detaljer

Uttale: Forslag til forvaltningsplan for Hovden landskapsvernomra de, Vidmyr naturreservat og Lislevatn naturreservat i Bykle kommune

Uttale: Forslag til forvaltningsplan for Hovden landskapsvernomra de, Vidmyr naturreservat og Lislevatn naturreservat i Bykle kommune Til Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane (SVR) Garaneset 4230 SAND Uttale: Forslag til forvaltningsplan for Hovden landskapsvernomra de, Vidmyr naturreservat og Lislevatn

Detaljer

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre Møteprotokoll verneområdestyre Utval: Møtestad: Vossestølen Hotell, Voss - Oppheim Dato: 24.03.2014 Tidspunkt: 13:00 16:15 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Karen Marie Hjelmeseter

Detaljer

Stølsheimen landskapsvernområde - melding om vedtak - motorferdsel i samband med kvisting av skiløype

Stølsheimen landskapsvernområde - melding om vedtak - motorferdsel i samband med kvisting av skiløype Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/stolsheimen

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: Verneområdestyret for SVR Møtestad: Sirdal høgfjellshotell, Fidjeland Dato: Tidspunkt:

Møteprotokoll. Utval: Verneområdestyret for SVR Møtestad: Sirdal høgfjellshotell, Fidjeland Dato: Tidspunkt: Møteprotokoll Utval: Verneområdestyret for SVR Møtestad: Sirdal høgfjellshotell, Fidjeland Dato: 15.3.2016 Tidspunkt: 10.15 11.30 Desse faste styremedlemmene møtte Namn Funksjon Representerer Bjørn Laugaland

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre Utval: Møtestad: Vossestølen Hotell, Voss, Oppheim Dato: 12.11.2014 Tidspunkt: 11:30 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller på e-post til

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: 02.05.2017 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no. Vararepresentantar

Detaljer

Møteprotokoll Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Møteprotokoll Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Utval: Møtestad: Tonstad Dato: 7.5.2014 Tidspunkt: 10.00 13.30 Møteprotokoll Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Faste styremedlemmer som møtte Namn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll Verneområdestyret for Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Mannskapsmessa på Duge, Sirdal

Møteprotokoll Verneområdestyret for Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Mannskapsmessa på Duge, Sirdal Utval: Møtestad: Dato: 11.8.2015 Tidsrom: 8.15-10.45 Møteprotokoll Verneområdestyret for Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Mannskapsmessa på Duge, Sirdal Følgjande faste styremedlemmer

Detaljer

Delegert vedtak - Løyve til helikoptertransport i samband med sau i skårfeste - Buer landskapsvernområde og Folgefonna nasjonalpark

Delegert vedtak - Løyve til helikoptertransport i samband med sau i skårfeste - Buer landskapsvernområde og Folgefonna nasjonalpark Postadresse Folgefonna nasjonalparkstyre Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Folgefonnsenteret Skålafjæro 17 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 57 64 30 00 Direkte: +47 5557 2322 fmvlpost@fylkesmannen.no

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Svar per e-post Dato: Side 1

Møteinnkalling. Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Svar per e-post Dato: Side 1 Møteinnkalling Utval: Ar beidsutvalget Møtesta d: Svar per e-post Dato: 7.5.2015 Side 1 Sakliste Utval s- saksnr. AU 39/15 AU 40/15 AU 41/15 AU 42/15 AU 43/15 Innha ld Lukka Ar kiv - saksnr. Godkjenning

Detaljer

Møteprotokoll. Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem

Møteprotokoll. Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Møteprotokoll Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR Møtested: Skype-møte Dato: 16.08.2019 Tidspunkt: 08:00 Varighet: 1 time inkludert forberedelse Følgende faste medlemmer møtte: Navn Bjørn Laugaland

Detaljer

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - transport av materiale og proviant med traktor til Hjølmo

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - transport av materiale og proviant med traktor til Hjølmo Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Møteinnkalling. Naustdal-Gjengedal verneområdestyre

Møteinnkalling. Naustdal-Gjengedal verneområdestyre Møteinnkalling Naustdal-Gjengedal verneområdestyre Utval: Møtestad: Scandic Sunnfjord Hotell, Førde Dato: 22.02.2019 Tidspunkt: 13:00 15:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 95889475 eller på

Detaljer

Løyve til motorferdsel Delegert vedtak

Løyve til motorferdsel Delegert vedtak Postadresse Folgefonna Nasjonalparkstyre Postboks 7310 5020 Bergen Besøksadresse Fjordglytt Skålagato 50 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 55 57 20 00 Direkte: +47 55 57 21 35 www.nasjonalparkstyre.no/folgefonna/

Detaljer

Sak - Breheimen nasjonalpark - Transport av ved til hytte ved Kollungstjønn og Haukberghytta - Skjåk JFL

Sak - Breheimen nasjonalpark - Transport av ved til hytte ved Kollungstjønn og Haukberghytta - Skjåk JFL Postadresse Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Besøksadresse Skjåk utmarkssenter (v/skjåk Almenning), 2690 Skjåk og Luster kommune, Kommunehuset, 6868 Gaupne Kontakt Sentralbord: +47 61 26 60 00 Direkte: +47

Detaljer

FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE

FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE Hattebergsdalen landskapsvernområde Ænesdalen landskapsvernområde Bondhusdalen landskapsvernområde Buer landskapsvernområde Storm Adventures AS Sørumsvegen 4 2022 GJERDRUM

Detaljer

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane

Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Regionalt styre for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Møte nr 9/2011 i Arbeidsutvalet (AU) Dato: måndag 12. desember 2011 Tidspunkt: 10.00 12.00 Stad: telefonmøte Medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Ålfotbreen verneområdes tyre

Møteprotokoll. Ålfotbreen verneområdes tyre Møteprotokoll Utval: Møtes tad: Dato : Tids punkt: Ålfotbreen verneområdes tyre Rådhuset, Svelgen 12.11.2012 10:30 Følgjande fas te medle mmar mø tte : Namn Funksjon Representerer Ola Tarjei Kroken Medlem

Detaljer

Svar på søknad om dispensasjon til helikoptertransport til Sloaros i Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde, gnr/bnr, 1/4, Bykle kommune

Svar på søknad om dispensasjon til helikoptertransport til Sloaros i Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde, gnr/bnr, 1/4, Bykle kommune DNT Sør Postboks 633 4665 KRISTIANSAND S Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2017/6885 / AOD 09.07.2017 Delegasjonssak RO 24/2017 Svar på søknad om dispensasjon til helikoptertransport

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Aurland Fjordsenter, e-post Dato: 06.03.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf.99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Besøksstrategi for SVR - høyringsuttale

MELDING OM VEDTAK. Besøksstrategi for SVR - høyringsuttale Fylkemannen i Aust- og Vest-Agder ved SVR Postboks 788, Stoa 4809 ARENDAL 2018/379-3 Inge Olav Fjalestad inge.olav.fjalestad@bygland.kommune.no 02.10.2018 MELDING OM VEDTAK Besøksstrategi for SVR - høyringsuttale

Detaljer

Breheimen nasjonalparkstyre hadde møte 3.6.2014. I møte vart søknaden handsama.

Breheimen nasjonalparkstyre hadde møte 3.6.2014. I møte vart søknaden handsama. BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Strynefjellet landskapsverneområde Mysubytta landskapsvernområde Høydalen landskapsvernområde Mørkridsdalen landskapsvernområde Vigdalen landskapsvernområde Høyrokampen naturreservat

Detaljer

AU - Nasjonalparkstyre for Reinheimen

AU - Nasjonalparkstyre for Reinheimen Arbeidsutvalet Utvalg: Møtested: Telefon Dato: 22.03.2013 Tid: 10:00 11:30 Del 2 1 Saksliste Saksnr Innhold Lukket PS 9/13 Arild Fallingen. Søknad om bruk av snøskuter - retur av utstyrskasser. 2 Saksutredning

Detaljer

Løyve til motorferdsel med helikopter i Folgefonna nasjonalpark og Buer landskapsvernområde - Norges geologiske undersøkelser

Løyve til motorferdsel med helikopter i Folgefonna nasjonalpark og Buer landskapsvernområde - Norges geologiske undersøkelser Postadresse Folgefonna Nasjonalparkstyre Postboks 7310 5020 Bergen Besøksadresse Fjordglytt Skålafjæro 17 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 55 57 20 00 Direkte: +47 55 57 21 35 fmhopostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

BYGLAND KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK

BYGLAND KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 BYGLAND KOMMUNE KONTROLLUTVALET Møte nr. 03/15 MØTEBOK Dato: Onsdag 14.10.2015 kl. 09.00-10.00 Stad: Kommunehuset, formannskapssalen

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget

Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OGFRAFJORDHEIANE Saksfremlegg Arkivsaksnr:2014/469-0 Saksbehandler:Alf Odden Dato:23.01.2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget 29.01.2014

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen. Utvalg: Møtested:, E-post Dato: 21.11.2013 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen. Utvalg: Møtested:, E-post Dato: 21.11.2013 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested:, E-post Dato: 21.11.2013 Tidspunkt: 12:00 Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Saksliste Utvalgssaksnr Innhold

Detaljer

Stølsheimen landskapsvernområde - melding om vedtak - enkel tilrettelegging av sti mellom Vatnane og Åsedalen

Stølsheimen landskapsvernområde - melding om vedtak - enkel tilrettelegging av sti mellom Vatnane og Åsedalen Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/stolsheimen

Detaljer

Løyvet gjeld fram til Andre vilkår går fram av standard løyve.

Løyvet gjeld fram til Andre vilkår går fram av standard løyve. Halvard Oftedal Bygdaveien 4 4333 OLTEDAL Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2016/3675 / TAH 9.2.2016 SVAR PÅ SØKNAD OM SNØSKUTERLØYVE I SVR Delegasjonssak 24/2016 Vedtak I medhald

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Stølsheimen verneområdesty re Møtesta d: Telefonmøte Dato: Tidspunkt : 09:00

Møteinnkalling. Utval : Stølsheimen verneområdesty re Møtesta d: Telefonmøte Dato: Tidspunkt : 09:00 Møteinnkalling Utval : Stølsheimen verneområdesty re Møtesta d: Telefonmøte Dato: 12.02.2014 Tidspunkt : 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753, eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer