Januar Kartlegging av lønnselementer hos utvalgte virksomheter organisert av Arbeidsgiverforeningen Spekter og Norsk Industri

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Januar 2012. Kartlegging av lønnselementer hos utvalgte virksomheter organisert av Arbeidsgiverforeningen Spekter og Norsk Industri"

Transkript

1 Januar 2012 Kartlegging av lønnselementer hos utvalgte virksomheter organisert av Arbeidsgiverforeningen Spekter og Norsk Industri

2 Page pull out lorem ipsum feu facin vel iril in ulput iriurem at amcommy dunt nullaorperat ut

3 innholdsfortegnelse 1. Sammendrag 4 2. Innledning 6 3. Sammenstilling av lønnselementer 8 4. Vedlegg 17 Lønnselementer Working hos utvalgte and living virksomheter in Norway 3

4 Kapittel 1 Sammendrag Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Arbeidsgiverforeningen Spekter og Norsk Industri og har kartlagt de viktigste lønnselementene til de største yrkesgruppene til 8 utvalgte virksomheter organisert i Arbeidsgiverforeningen Spekter eller Norsk Industri. I tillegg har vi sammenlignet lønnskostnadene med 3 svenske sammenlignbare virksomheter. I kartleggingen har vi sammenlignet ordinær lønn per arbeidstime, faste og variable tillegg, bonusordninger, pensjonsordninger, forsikringer og eventuelle kostnader til seniorpolitiske tiltak. På bakgrunn av denne kartleggingen har vi beregnet en estimert timeavlønning, inklusiv direkte og indirekte lønnselementer, samt arbeidsgivers kostnader inklusiv arbeidsgiveravgift. Erfaringene viser at lønnskostnadene til norske virksomheter har økt betydelig de siste årene. Ikke minst gjelder dette for offentlig virksomhets vedkommende lønnselementer som kommer utover ordinær timeavlønning. Virksomheter med ytelsespensjoner er de som har hatt en mest markante veksten i lønnskostnadene. For konkurranseutsatte virksomheter, med høy grad av eksport, gir økte lønnskostnader redusert konkurranseevne og større grad av usikkerhet for de ansatte. I offentlig sektor har økte lønnskostnader medført et større press på tildelte driftsbevilgninger. Formålet med kartleggingsjobben har vært å: identifisere eventuelle forskjeller på lønnsstruktur og lønnselementet til Spekter- og Norsk Industrivirksomheter identifisere størrelsen på arbeidstakers lønnsytelser og arbeidsgivers lønnskostnader hos utvalgte Spekter- og Norsk Industrivirksomheter synliggjøre lønnsforskjeller mellom sammenlignbare norske og svenske yrkesgrupper Denne kartleggingen beskriver lønnselementene og sammenligner lønnsytelsene for de største yrkesgruppene hos følgende virksomheter organisert av Arbeidsgiverforeningen Spekter og Norsk Industri: Oslo universitetssykehus HF, Norsk Medisinaldepot AS, Posten Norge AS og Den Norske Opera & Ballett, Norske Skogsindustrier ASA, en norsk ingeniørbedrift, en norsk bildelprodusent og et norsk jernstøperi. For å beregne arbeidstakers lønnsytelse per arbeidstime har vi tatt utgangspunkt i lønnsdefinisjonen til det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene som er basert på timelønn eller månedslønn eksklusive overtidstillegg, men inklusive andre typer tillegg og bonus. I tillegg har vi estimert en timesats tilsvarende kostnaden for de utvalgte yrkesgruppenes pensjonsordninger, gruppelivs- og yrkesskadeforsikringer og seniorpolitiske tiltak. Vi har også beregnet arbeidsgiveravgift på de estimerte ytelsene for å identifisere arbeidsgivers kostnader per arbeidstime. Kartleggingen synliggjør i tillegg lønnsforskjeller mellom sammenlignbare yrkesgrupper fra de svenske virksomhetene Skånes universitetssykehus, Bring Frigo AB og Vestas Castings Gullsmedhyttan AB. Rapporten har følgende hovedfunn: 1.De faste og variable tilleggene har en stor effekt på timelønnskostnadene. De yrkesgruppene som jobber 5-skift arbeidsuker/ turnus øker den gjennomsnittlige timelønnen med mellom 30 kroner og 56 kroner per arbeidstime, eller mellom 15 % og 29 % per arbeidstime sammenlignet med ordinær timelønn. 2.Det er stor forskjell på pensjonskostnadene til yrkesgruppene som har innskuddspensjon og ytelsespensjon. Mens yrkesgruppene som har innskuddspensjon har pensjonskostnader på mellom 2,25 % og 5 %, har yrkesgruppene med ytelsespensjon kostnader på mellom 11,1 % og 25,7 % i prosent av pensjonsgrunnlaget. For yrkesgruppene med ytelsespensjon har pensjonskostnadene økt betydelig de siste årene. Hovedårsaken til økningen er lav avkastning i aksje- og statsobligasjonsmarkedet de siste årene. Videre påvirker forhold som økt levealder ytelsesbaserte ordninger. Prognosene viser at ytelsespensjonskostnadene vil øke ytterligere i årene som kommer. 3.Arbeidstakers estimerte lønnsytelse per arbeidstime er mellom 108 % og 157 % høyere sammenlignet med ordinær timelønn. I 4

5 arbeidstakers estimerte timelønnsytelse inngår lønn per arbeidstime, faste og variable tillegg, bonusordninger, pensjonsordninger, forsikringer og eventuelle kostnader til seniorpolitiske tiltak. 4.Arbeidsgivers kostnader per arbeidstime er mellom 123 % og 179 % høyere sammenlignet med ordinær timelønn. I tillegg til de elementene som er spesifisert under punkt 3 inngår også her arbeidsgiveravgift. 5.For sammenlignbare yrkesgrupper innenfor både helse-, post og logistikkog industrisektoren, viser at de svenske lønnskostnadene inklusiv arbeidsgiveravgift er mellom 52 NOK og 180 NOK lavere per arbeidstime, eller mellom 56 % og 82 % av de norske lønnskostnadene. Hovedfunnene i rapporten er drøftet i kapittel 3. Fra Deloitte har Yngve Davidsen ledet kartleggingsarbeidet og Jan Erik Tveiten vært ansvarlig partner. Lønnselementer Working hos utvalgte and living virksomheter in Norway 5

6 Kapittel 2 Innledning 2.1 Bakgrunn for prosjektet Formålet med kartleggingsjobben har vært å vise: størrelsen på arbeidsgivers lønnskostnader og arbeidstakers lønnsytelser hos utvalgte virksomheter/bedrifter hos Spekter og Norsk Industri eventuelle forskjeller på lønnsstruktur og lønnselementer lønnsforskjeller mellom sammenlignbare norske og svenske yrkesgrupper Rapporten ønsker primært å belyse hvorvidt det er forskjeller i lønnsregimene, samt om det er forskjell på lønnsstruktur og lønnselementene for de utvalgte virksomhetene. I tillegg har rapporten sammenlignet lønnsnivået på utvalgte norske virksomheter med sammenlignbare svenske virksomheter. Hos de norske virksomhetene har datainnsamlingen vært gjennomført via intervjuer og dokumentstudier, mens med de svenske virksomhetene har kommunikasjonen kun vært via e-post og telefon. Oppdragsgiver, og mottaker av rapporten, er Arbeidsgiverforeningen Spekter og Norsk Industri. Det er oppdragsgiver som har valgt ut virksomhetene som er med i denne kartleggingen. Fra Arbeidsgiverforeningen Spekter er Oslo universitetssykehus HF, Posten Norge AS, Norsk Medisinaldepot AS og Den Norske Opera & Ballett valgt ut, mens fra Norsk Industri er Norske Skogsindustrier ASA, en norsk bildelprodusent, et norsk jernstøperi og en norsk ingeniørbedrift valgt ut. Følgende tre svenske virksomheter har også vært med i kartleggingen; Skånes universitetssykehus, Bring Frigo AB og Vestas Castings Gullsmedhyttan AB. 2.2 Oppbygging av rapporten Rapporten er disponert i tre kapitler. Presentasjonene av de utvalgte virksomhetene er dokumentert i vedlegg 5. De svenske virksomhetene er beskrevet på et mer overordnet nivå, da kommunikasjonen har vært begrenset til e-post og telefon. Kapittel 1 inneholder et sammendrag av de viktigste resultatene og hovedfunnene. Kapittel 2 oppsummerer sentrale momenter relatert til arbeidet. Kapittel 3 inneholder en sammenstilling av lønnselementene for de utvalgte virksomhetene. Lønnskostnadene er basert på ordinær årslønn/ timelønn per og gjennomsnittstall hentet fra 2010-regnskapet. I rapportens vedlegg inneholder blant annet detaljerte beskrivelser av virksomhetene, yrkesgruppene og lønnselementene som er med i kartleggingen. I beskrivelsen er blant annet følgende lønnselementer beskrevet: årslønn og antall arbeidstimer, faste og variable tillegg, bonus, pensjon, forsikringer og seniorpolitiske tiltak. Arbeidsgiverforeningen Spekter organiserer virksomheter som til sammen har om lag ansatte. Spekter har høy organisering innenfor viktige samfunnsområder som transport/logistikk, helse og kultur. Norsk Industri organiserer ca bedrifter med ca ansatte. Norsk Industri organiserer bedrifter i følgende bransjer og industrier; Aluminium, bergindustri, bioteknologi, elektro/energi, emballasje, ferro, gjenvinning, glass/keramisk, gummi, kjemisk, legemiddel/farmasi, maling/lakk, maritim/verft, møbel, olje/gass, petroleum/landanlegg, plast, renseri/vaskeri, sement, støperi, teknologi, tekstil og treforedling. 6

7 2.3 Sentrale momenter relatert til arbeidet Om statistikkgrunnlaget Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (Beregningsutvalget) legger årlig frem en utredning som grunnlag for inntektsoppgjørene. Grunnlaget for inntektsoppgjøret 2011 ble avgitt til Arbeidsdepartementet 5. april i NOU 2011:5.Beregningsutvalgets utredninger er basert på time- eller månedslønn eksklusive overtidstillegg, men inklusive andre typer tillegg og bonus. 1 I dette arbeidet har vi kartlagt lønnselementene til utvalgte Spekter- og industrivirksomheter i Norge og Sverige. Kartleggingen har, i likhet med Beregningsutvalget, tatt utgangspunkt i ordinær lønn per arbeidet time eksklusive overtidstillegg, men inklusive andre typer tillegg og bonus. I tillegg til disse lønnselementene har vi kartlagt pensjonskostnader, forsikringer av ansatte og kostnader knyttet til seniorpolitikk. På bakgrunn av disse elementene har vi beregnet arbeidsgivers ytelser til de utvalgte yrkesgruppene. I tillegg til å kartlegge arbeidsgivers ytelser til sine ansatte har vi lagt til arbeidsgiveravgiften for å belyse de totale kostnadene arbeidsgiver har. Kostnader til overtid er beskrevet i vedlegg 5, men er ikke med i sammenstillingen av lønnskostnadene Arbeidstid Arbeidsmiljøloven definerer den alminnelige ukentlige arbeidstiden til 40 timer per uke. Partene i arbeidslivet kan avtale kortere alminnelig arbeidstid gjennom overenskomstene eller tariffavtale. Dette er gjort i de områdene som denne rapporten omhandler. Rapporten har tatt utgangspunkt i at en normal arbeidsuke er på 37,5 timer, fordelt på 52 arbeidsuker, det vil si timer per år. For arbeidstakere i skift/turnusordninger er det lagt til grunn en kortere arbeidstid, jf. det som fremgår av tabell i vedlegg Pensjon I kartleggingen fremgår de samlede pensjonskostnadene for de ulike yrkesgruppene. Det vil si arbeidsgivers utgifter knyttet til pensjon etter folketrygdloven, avtalefestet pensjon (AFP) og tjenestepensjon. 1 Jfr grunnlaget for inntektsoppgjøret 2011 Boks 1.1, side 10 2 For en nærmere beskrivelse av pensjonsordningene vises det til vedlegg 1 Lønnselementer Working hos utvalgte and living virksomheter in Norway 7

8 Kapittel 3 Sammenstilling av lønnselemeter Dette kapitlet sammenstiller lønnskostnadene for de utvalgte yrkesgruppene og identifisere hva arbeidstakeren mottar i samlede lønnsytelser og hva arbeidsgivers estimerte kostnader er per arbeidstime. 3 I tillegg har vi synliggjort forskjellene på lønnskostnadene mellom sammenlignbare virksomheter i Norge og Sverige. Lønnskostnadene i sammenstillingen er basert på ordinær årslønn/ timelønn per og gjennomsnittstall hentet fra 2010-regnskapet. For en tabellarisk oppsatt av lønnsdataene vises det til vedlegg 2 «Sammenstilling av lønnselementene for utvalgte yrkesgrupper» og vedlegg 3 «Oversikt over estimerte lønnskostnader inklusiv arbeidsgiveravgift for utvalgte yrkesgrupper». 3.1 Drøfting av lønnselementene til de utvalgte yrkesgruppene Yrkesgrupper I denne kartleggingen er 12 norske og 5 svenske yrkesgrupper tatt med. Ved valg av yrkesgrupper har vi tatt med de største yrkesgruppene i de utvalgte virksomhetene, dette for å få et brett grunnlag i kartleggingen av lønnselementene og lønnskostnadene. Blant de utvalgte gruppene er yrkesgrupper med forskjellige formelle krav, alt fra ufaglærte og fagarbeidere til yrkesgrupper med 3 til 5 års høyere utdannelse. Det er derfor ikke hensikten å sammenligne timelønnskostnadene på tvers av alle virksomhetene, men kartlegge hva som inngår i de forskjellige lønnselementene og hva ytelsen for lønnselementet er per arbeidstime. Fra Oslo universitetssykehus HF er sykepleierne og spesialsykepleierne kartlagt. De er delt opp i to kategorier hver, en som jobber dagtid og en som jobber turnus. Fra Norsk Medisinaldepot AS er apotekteknikere og farmasøyter kartlagt. Farmasøytene er delt opp i to kategorier, henholdsvis Provisor og Reseptar. Fra Den Norske Opera & Ballett AS er orkesteret kartlagt. Fra Posten Norge AS er de som jobber med produksjon og distribusjon kartlagt. Fra Norske Skogsindustrier ASA er drifts- og vedlikeholdsoperatørene kartlagt. Fra Norsk ingeniørbedrift er ingeniørene kartlagt. Fra Norsk bildelprodusent og Norsk jernstøperi er operatørene kartlagt. Fra de tre svenske virksomhetene er produksjonsarbeiderne kartlagt fra Vestas Castings Gullsmedhyttan AD, fra Bring Frigo AB er lagerarbeiderne og administretørene kartlagt, mens fra Skånes universitetssykehus er sykepleierne og spesialsykepleierne kartlagt Arbeidstid Blant de norske yrkesgruppene som er tatt med i kartleggingen er det ulike arbeidstidsordninger. En normal arbeidsuke for de yrkesgruppene som jobber dagtid er 37,5 timer uten spisepause. For de som jobber skift/ turnus varierer antall arbeidstimer fra 33,6 timer til 35,5 timer, avhengig av hvordan skiftene/ turnusene er bygd opp. Farmasøytene og apotekteknikerne i Norsk Medisinaldepot AS har en arbeidstidsordning som gir dem redusert arbeidstid fremfor tillegg for ubekvem arbeidstid. 4 Orkesteransatte i Den Norske Opera & 3 For en beskrivelse av yrkesgruppene og lønnselementene vises det til vedlegg 5. 4 For en beskrivelse av arbeidstidsordningen som gir farmasøytene og apotekteknikerne redusert arbeidstid vises det til beskrivelsen av Norsk Medisinaldepot i vedlegg 5. 8

9 Ballett har en arbeidsuke på 37,5 timer inklusiv spisepause, det medfører at arbeidsuken utenom spisepause er på 35 timer Faste og variable tillegg De faste og variable tilleggene er et av de største lønnselementene for de utvalgte virksomhetene. Blant de norske yrkesgruppene er det stor forskjell i størrelsen på disse tilleggene. For yrkesgruppene som jobber dagtid var gjennomsnittlige faste og variable tillegg mellom 0 kroner og 7,62 kroner per arbeidstime, eller en økning fra 0 % til 3,45 % sammenlignet med ordinær timelønn. For yrkesgruppene som jobber skift/turnus utgjorde tilleggene en betydelig høyere andel av ordinær timelønnskostnad. Størrelsen på disse tilleggene avhenger av hvilke skiftordninger/ turnus yrkesgruppen jobber. For yrkesgruppene som jobber 5-skiftsuker/ turnus utgjør gjennomsnittlige tillegg følgende: Sykepleier hos Oslo universitetssykehus 41,98 kroner per time (økning på 22,1 % sammenlignet med ordinær timelønn) Spesialsykepleier hos Oslo universitetssykehus 55,91 kroner per time (økning på 24,6 % sammenlignet med ordinær timelønn) Operatør hos Norske Skogsindustrier ASA (Saugbrugs) 51,66 kroner per time (økning på 28,9 % sammenlignet med ordinær timelønn ) Operatører hos Norsk jernstøperi 29,88 kroner per time (økning på 14,8 % sammenlignet med ordinær timelønn ) Bonusordninger Kartleggingen viser at ingen av de utvalgte yrkesgruppene til Spektervirksomhetene har bonusordninger, men at tre av de utvalgte yrkesgruppene som er organisert under Norsk Industri har bonusavtaler. Det er henholdsvis operatørene hos Norske Skogsindustrier ASA og Norsk jernstøperi og ingeniørene hos Norsk ingeniørbedrift. Bonusavtalenes utbetalinger varierer fra år til år. I 2010 var bonusordningene estimert til å utgjøre mellom 2,45 kroner og 6,64 kroner per arbeidstime, eller en økning på 1,4 % til 3,3 % sammenlignet med ordinær timelønn Pensjon Som det fremkommer av vedlegg 2, er pensjonsordningene det elementet der vi ser størst variasjon mellom de sammenlignede virksomhetene. De største forskjellene kan forklares med hvorvidt virksomhetene har ytelsespensjon eller innskuddspensjon. For de virksomhetene som har ytelsespensjon har pensjonskostnadene økt betydelig de siste årene. Hovedårsaken til det er at pensjonsfondene, i disse årene, har hatt en lav avkastning i aksje- og statsobligasjonsmarkedet. Videre påvirker forhold som økt levealder ytelsesbaserte ordninger. Prognoser for de nærmeste årene skulle tilsi at ytelsespensjonskostnadene vil øke ytterligere. Lønnselementer Working hos utvalgte and living virksomheter in Norway 9

10 Blant de utvalgte virksomhetene har man følgende kostnader for yrkesgruppens ytelsespensjonsordning: Oslo universitetssykehus HF har en kostnad på 25,8 % av pensjonsgrunnlaget Den Norske Opera & Ballett AS har en kostnad på 13,2 % av pensjonsgrunnlaget Norsk ingeniørbedrift har en kostnad på 12,1 % av pensjonsgrunnlaget 5 Norsk Medisinaldepot AS har en kostnad på 11,1 % av pensjonsgrunnlaget 6 9 De andre virksomhetene har følgende kostnader for de utvalgte yrkesgruppene i sine innskuddspensjonsavtaler: Norsk bildelprodusent 7 % av pensjonsgrunnlaget 7 Posten Norge AS 5 % av pensjonsgrunnlaget 8 Norske Skogsindustrier ASA 4 % av pensjonsgrunnlaget Norsk jernstøperi 2,25 % av pensjonsgrunnlaget Gjennomsnittlige pensjonskostnader for de kartlagte virksomhetene med ytelsespensjon var i ,6 % av pensjonsgrunnlaget, mens virksomhetene med innskuddspensjon hadde gjennomsnittlige kostnader på 4,6 % av pensjonsgrunnlaget. For de virksomhetene som har vært med i denne kartleggingen er dermed pensjonskostnadene ved å ha ytelsespensjon i gjennomsnitt 11 prosentpoeng høyere sammenlignet med virksomhetene med innskuddspensjon Forsikringer Alle virksomhetene har avtale om gruppelivs- og yrkesskadeforsikring. For de fleste av virksomhetene utgjør kostnadene til forsikringene et tillegg på cirka 1 kroner per arbeidstime. For to av virksomhetene, Norsk bildelprodusent og Norsk jernstøperi er forsikringskostnadene høyere enn de andre virksomhetene. I de virksomhetene utgjør forsikringskostnadene et tillegg på henholdsvis 3,14 kroner og 4,55 kroner per arbeidstime Seniorpolitikk Alle virksomhetene i kartleggingen har rapportert at de ønsker å legge til rette for sine seniorer ved oppsett av skift/ turnuser og ved hjelp av andre virkemidler. To av virksomhetene, Posten Norge AS og Norsk bildelprodusent, har seniorpolitiske tiltak som det lar seg gjøre å beregne verdien/kostnaden av. Hos Posten Norge AS er det tariffestet at den ansatte gis, fra og med det kalenderåret vedkommende oppnår fastsatt alder, rett med lønnet fri i følgende antall dager: Fra 57 år 6 dager per år Fra 59 år 12 dager per år Fra 62 år 14 dager per år Ordningen til Posten Norge AS omfatter faste ansatte på mer enn 20 % stilling. Hos Posten Norge AS utgjør dette et tillegg på cirka 1 krone per arbeidstime. Hos Norsk bildelprodusent får de ansatte, det året man fyller 62 år, 20 fridager per år/ 1,67 dager per måned. I 2010 utgjorde dette et tillegg på gjennomsnittlig 0,32 kroner per arbeidstime. 5 I pensjonskostnadene til Norsk ingeniørbedrift inngår også virksomhetens kostnader til gruppelivs- og yrkesskadeforsikringer. 6 Norsk Medisinaldepot AS har sin pensjonsordning regulert i lovene: Lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. og Lov om avtalefestet pensjon for apotekere med rett til medlemskap i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet mv. 7 Norsk bildelprodusenthar en innskuddspensjon på 5 % av pensjonsgrunnlaget, i tillegg utbetaler de 2 % til de ansatte som følge av en avtale som ble inngått i forbindelse med overgangen fra ytelse- til innskuddspensjon. 8 I tillegg til Posten Norge AS sitt innskudd på 5 % avsetter det årlig midler til en garantiordningen som skal garantere arbeidstakere som var medlem i den tidligere ytelsespensjonsordning et minsteuttak på nivå med ytelsesordningen. 10

11 3.1.8 Estimert lønnsytelse per arbeidstime inklusiv direkte og indirekte lønnskostnader Estimert lønnsytelse viser hva de utvalgte yrkesgruppene mottar i samlede ytelser per arbeidstime. Estimerte lønnsytelsene per arbeidstime sammenlignet med ordinær timelønn viser at det er stor variasjon mellom yrkesgruppene, variasjonen er i hovedsak avhengig av hvilken arbeidstidsordning og hvilken pensjonsordning yrkesgruppen har. For vedlikeholdsoperatørene hos Norske Skogsindustrier ASA på Skogn utgjør de estimerte lønnsytelsene per arbeidstime en økning på 8,1 % sammenlignet med den ordinære timelønnskostnaden. Denne yrkesgruppen har gjennomsnittlige faste og variable tillegg som utgjør 3,56 kroner per arbeidstimer (eller 2,0 % sammenlignet med ordinær timelønn) og innskuddspensjon som utgjør 7,38 kr (eller 4,1 % av ordinær timelønn). For en spesialsykepleier hos Oslo universitetssykehus HF som jobber turnus utgjør de estimerte lønnsytelsene per arbeidstime en økning på 57,3 % sammenlignet med den ordinære timelønnsinntekten. Årsaken til denne økningen er at yrkesgruppen blant annet har skiftstillegg og ytelsespensjon. De faste og variable tilleggene til denne yrkesgruppen utgjør 55,91 kroner per arbeidstimer (eller 24,6 % sammenlignet med ordinær timelønn), mens ytelsespensjonsordningen utgjør 72,97 kroner per arbeidstime (eller 32,1 % sammenlignet med ordinær timelønn). Ser man på yrkesgruppene som er organisert under Spekter utgjør de estimerte lønnsytelsene per arbeidstime en økning på 25,7 % sammenlignet med de ordinære timelønnene. Tilsvarende økning for yrkesgruppene som er organisert under Norsk Industri er 19,5 % Arbeidsgivers estimerte kostnader per arbeidstime For å beregne arbeidsgivers estimerte kostnader per arbeidstime har vi lagt til arbeidsgiveravgift på de estimerte lønnsytelsene per arbeidstime (eksklusiv kostnadene til seniorpolitikk). I Norge er arbeidsgiveravgiften for de utvalgte virksomhetene 14,1 %. I Sverige er arbeidsgiveravgiften opprinnelig 31,42 %, av disse har vi definert at 11,38 % er inngår i virksomhetenes pensjons- og forsikringskostnader. Det vil si at andelen av den svenske arbeidsgiveravgiften som kan sammenlignes med den norske er 20,04 %. 9 Arbeidsgivers estimerte kostnader per arbeidstime er mellom 123 % og 179 % høyere sammenlignet med ordinær timelønn. Dette medfører at virksomhetene må multiplisere med en faktor på mellom 1,23 og 1,79 i sine budsjetter dersom de skal beregne samlede lønnskostnader basert på ordinær timelønn. 9 Arbeidstakere som er født i 1985 eller senere har en arbeidsgiveravgift på 15,49 %. Ettersom disse utgjør en liten andel av de ansatte er ikke denne reduksjonen tatt med i beregningene. Lønnselementer Working hos and utvalgte living virksomheter in Norway 11

12 3.2 Sammenligning av estimerte lønnsytelser mellom Norge og Sverige Dette arbeidet startet opprinnelig med en kartlegging av lønnselementene til norske virksomheter. Underveis i denne prosessen kom oppdragsgiver frem at det i tillegg ville være hensiktsmessig å se på tilsvarende svenske virksomheter. Dette er gjort på en litt enklere måte, via telefon og e-post og ikke via besøk. De svenske lønnsdataene er gjengitt i svenske kroner i vedlegg 5. I sammenstillingene i dette kapitelet er de svenske lønnsdataene omregnet til norske kroner, med en kurs på 0,85. I sammenligningen som er gjort har vi ikke korrigert for forskjeller i levekostnadsindeksen mellom Norge og Sverige. En slik beregning er gjort i artikkelen «Lønnsnivå og kjøpekraft i OECD-landene Vanskelig å sammenligne kjøpekraft» utarbeidet av SSB. I denne artikkelen er det beregnet en gjennomsnittlig bruttolønn eksklusiv arbeidsgiveravgift som tilsvarer 67 % av norsk nivå. Korrigert for kjøpekraftforskjeller mellom landene beregner SSB at den gjennomsnittlige svenske lønnstakerens kjøpekraft ligger på 84 % av norsk nivå Sammenligning av estimerte lønnsytelser mellom Oslo universitetssykehus HF og Skåne universitetssykehus Sykepleierne og spesialsykepleierne er utgangspunktet for sammenligningen av lønnsytelsene mellom Oslo universitetssykehus HF og Skånes universitetssykehus. Yrkesgruppene er i denne sammenligningen delt inn i to kategorier, en som kun jobber dagtid og en som jobber turnus/ skift. Arbeidstid Arbeidstiden til sykepleierne og spesialsykepleierne som kun jobber dagtid hos Skånes universitetssykehus er 40 timer per uke. Det er 2,5 timer mer enn sykepleierne og spesialsykepleierne som kun jobber dagtid hos Oslo universitetssykehus HF. Arbeidstiden til sykepleierne og spesialsykepleierne som jobber turnus/skift hos Skånes universitetssykehus var i 2010 i gjennomsnitt 37,6 timer per uke. Det er 2,1 time mer enn arbeidstiden til sykepleierne og spesialsykepleierne som jobber turnus hos Oslo universitetssykehus HF. 11 Ordinær lønn per arbeidstime Gjennomsnittlig ordinær timelønnen for en sykepleier som kun jobber dagtid hos Skånes universitetssykehus var per ,51 NOK per arbeidstime. Sammenliknet med en sykepleier som kun jobber dagtid hos Oslo universitetssykehus HF er dette 76,19 NOK lavere, eller 63 % av gjennomsnittlig timelønnen. Per var gjennomsnittlig ordinær timelønnen for en sykepleier som jobber turnus/skift hos Skånes universitetssykehus 137,78 NOK per arbeidstime. Det er 52,01 NOK lavere, eller 73 % av gjennomsnittlig timelønnen for en tilsvarende sykepleier hos Oslo universitetssykehus HF. Hos Skånes universitetssykehus var gjennomsnittlig ordinær timelønnen per for en spesialsykepleier som kun jobber dagtid 137,26 NOK per arbeidstime. Det er 94,05 NOK lavere, eller 59 % av gjennomsnittlig timelønnen til en spesialsykepleier som kun jobber dagtid hos Oslo universitetssykehus HF. Gjennomsnittlig ordinær timelønnen for 10 Se vedlegg 4 11 Arbeidstidsbestemmelsene for sykepleierne og spesialsykepleierne som arbeider tredelt turnus hos Oslo universitetssykehus kan medføre at turnusoppsettet gir kortere arbeidstid enn 35,5 etter en tidsberegning. Deres arbeidstid kan variere fra en turnusperiode til den neste, men bestemmelsen er slik at de ikke skal ha lenger arbeidstid enn 35,5 timer per uke. I sammenstillingen fremkommer alle som arbeider tredelt turnus i gruppen som har en arbeidsuke på 35,5 timer. 12

13 spesialsykepleierne som jobber turnus/skift hos Skånes universitetssykehus var per ,02 NOK per arbeidstime. Det er 81,23 NOK lavere, eller 64 % av gjennomsnittlig timelønnen for spesialsykepleierne som jobber turnus hos Oslo universitetssykehus HF. Faste og variable tillegg per arbeidstime I lønnsdataene som er mottatt fra Skånes universitetssykehus er faste tillegg inkludert i ordinær lønn. Sykepleierne og spesialsykepleierne som kun jobber dagtid hos Oslo universitetssykehus HF har i gjennomsnitt faste og variable tillegg på henholdsvis 7,10 NOK og 7,62 NOK per arbeidstime. Sykepleierne og spesialsykepleierne som jobber turnus/ skift hos Skånes universitetssykehus har samlet gjennomsnittlige tillegg på 10,78 NOK per arbeidstime. Det er henholdsvis 31,20 NOK og 45,13 NOK lavere enn sykepleierne og spesialsykepleierne hos Oslo universitetssykehus HF. Pensjons- og forsikringskostnader Pensjons- og forsikringskostnadene per arbeidstime til sykepleierne som jobber dagtid og turnus/skift hos Skånes universitetssykehus var henholdsvis 29,80 NOK og 34,18 NOK per time. Det er henholdsvis 26,18 NOK og 26,75 NOK lavere per arbeidstime sammenlignet med sykepleierne som jobber dagtid og turnus hos Oslo universitetssykehus HF. Pensjons- og forsikringskostnadene til spesialsykepleierne som jobber dagtid og turnus/skift hos Skånes universitetssykehus var i ,58 NOK og 36,08 NOK per arbeidstime. Det er henholdsvis 31,13 NOK og 38,10 NOK lavere per arbeidstime enn pensjons- og forsikringskostnadene til spesialsykepleierne som jobber dagtid og turnus hos Oslo universitetssykehus HF. Estimert lønnsytelse per arbeidstime Hos Skånes universitetssykehus var de estimerte lønnsytelsene per arbeidstime for sykepleierne som jobber dagtid og turnus/skift per henholdsvis 159,31 NOK og 182,74 NOK. Det er 109,47 NOK og 109,96 NOK lavere per time, eller 59 % og 62 % av de estimerte lønnsytelsene per arbeidstime til sykepleierne som henholdsvis jobber dagtid og turnus hos Oslo universitetssykehus HF. De estimerte lønnsytelsene per arbeidstimer for spesialsykepleierne som jobber dagtid og turnus/skift hos Skånes universitetssykehus var per henholdsvis 168,84 NOK og 192,88 NOK. Det er 132,79 NOK og 164,47 NOK lavere per time, eller 56 % og 54 % av de estimerte lønnsytelsene per arbeidstime til spesialsykepleierne som henholdsvis jobber dagtid og turnus hos Oslo universitetssykehus HF. Arbeidsgivers estimerte timelønnskostnad Arbeidsgivers estimerte timekostnad, inklusiv arbeidsgiveravgift og eksklusiv overtid, var per for sykepleierne som jobber dagtid og turnus/skift hos Skånes universitetssykehus henholdsvis 188,09 NOK og 215,76 NOK. For en sykepleier som jobber dagtid er det 118,58 NOK lavere, eller 61 % av Oslo universitetssykehus HF sine estimerte kostnader per arbeidstime. For en sykepleier som jobber turnus er det 118,21 NOK lavere eller 65 % av Oslo universitetssykehus HF sine estimerte kostnader per arbeidstime. For spesialsykepleierne som jobber dagtid eller turnus/ skift hos Skånes universitetssykehus var de estimerte timekostnad, inklusiv arbeidsgiveravgift og eksklusiv overtid, per henholdsvis 199,35 NOK og 227,73 NOK. For en spesialsykepleier som jobber dagtid er det 144,82 NOK lavere, eller 58 % av Oslo universitetssykehus HF sine estimerte kostnader per arbeidstime. For spesialsykepleierne som jobber turnus er kostnaden180 NOK lavere eller 56 % av Oslo universitetssykehus HF sine estimerte kostnader per arbeidstime Sammenligning av estimerte lønnskostnader mellom Norsk jernstøperi og Vestas Casting Gullsmedhyttan AB I sammenlikningen av de estimerte lønnskostnadene til operatørene hos Norsk jernstøperi og produksjonsarbeiderne hos Vestas Castings Gullmedhyttan AB har vi tatt utgangspunkt i de som jobber 5 skift. Hos Vestas Castings Gullsmedhytta AD har denne yrkesgruppen en arbeidstid på 35 timer per uke. Det innebærer at de jobber 1,4 timer mer per uke enn operatørene hos Norsk jernstøperi. Lønnselementer Working hos and utvalgte living virksomheter in Norway 13

14 Ordinær lønn per arbeidstime Hos Vestas Castings Gullmedhyttan AB var ordinær timelønnen for en produksjonsarbeider per ,41 NOK. Det er 73,13 NOK lavere, eller 64 % av timelønnen til en operatør hos Norsk jernstøperi. Faste og variable tillegg per arbeidstime Gjennomsnittlige tillegg for en produksjonsarbeider som jobber 5 skift hos Vestas Castings Gullsmedhyttan AB var i ,69 NOK. Det er 2,81 NOK høyere enn tilleggene til en operatør som jobber 5-skift hos Norsk jernstøperi. Pensjons- og forsikringskostnader Hos Vestas Castings Gullsmedhyttan AB var pensjons- og forsikringskostnadene for en produksjonsarbeider 27,36 NOK per time. Det er 17,58 NOK høyere enn pensjonsog forsikringskostnadene til en operatør hos Norsk jernstøperi. Estimert lønnsytelse per arbeidstime En produksjonsarbeider i Vestas Castings Gullsmedhyttan AB sin estimerte lønnsytelse per arbeidstime var per ,93 NOK. Det er 52,91 NOK lavere, eller 79 % av de estimerte lønnsytelsene per arbeidstime hos en operatør hos Norsk jernstøperi. Arbeidsgivers estimerte timelønnskostnad Arbeidsgivers estimerte kostnader, inklusiv arbeidsgiveravgift og eksklusiv overtid, var per arbeidstime for en produksjonsarbeider i Vestas Castings Gullsmedhyttan AB per ,50 NOK. Det er 52,43 NOK lavere, eller 82 % av arbeidsgivers estimerte kostnader per arbeidstime hos Norsk jernstøperi Sammenligning av estimerte lønnskostnader mellom Posten Norge AS og Bring Frigo AB Sammenligning av estimerte lønnskostnadene mellom Posten Norge AS og Bring Frigo AB er gjort for de som jobber i produksjonen hos Posten Norge AS og for lagerarbeiderne i Bring Friga AB, ettersom disse to yrkesgruppene har tilnærmet den samme skiftordningen. Tilsvarende er de som jobber i distribusjonen hos Posten Norge AS sammenlignbare med administratøren hos Bring Frigo AB, da begge yrkesgruppene kun jobber dagtid. Begge yrkesgruppene som sammenlignes har tilnærmet de samme krav til formell kompetanse. Arbeidstid Arbeidstiden til lagerarbeiderne hos Bring Frigo AB er i gjennomsnitt 38,4 timer per uke, det er 2,9 timer mer enn produksjonsarbeidene hos Posten Norge AS. Arbeidstiden til administratørene hos Bring Frigo AS er 40 timer per uke, noe som innebærer at de arbeider 2,5 timer mer per uke enn distribusjonsarbeidene hos Posten Norge AS. Ordinær lønn per arbeidstime Gjennomsnittlig ordinær timelønnen til lagerarbeiderne hos Bring Frigo AB var per ,18 NOK per arbeidstime. Det er 61,59 NOK lavere, eller 65 % av gjennomsnittlig timelønnen til en produksjonsarbeider hos Posten Norge AS. Gjennomsnittlig ordinær timelønnen til en administratør hos Bring Frigo AB var per ,48 NOK per arbeidstime. Det er 55,92 NOK mindre, eller 67 % av gjennomsnittlig timelønnen til en distribusjonsarbeider hos Posten Norge AS. Faste og variable tillegg per arbeidstime I 2010 var gjennomsnittlige faste og variable tillegg til lagerarbeiderne hos Bring Frigo AB 13,58 NOK per arbeidstime. Det er 8,49 NOK lavere per arbeidstime enn 14

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Delrapport Konsekvenser for de ansattes pensjonsordninger Utarbeidet for Arbeidsdepartementet 20. desember 2013 Oslo Economics Report number 2013-30 Project

Detaljer

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Fafo-notat 2013:19 Fafo

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Rapport 2009-048 Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Econ-rapport nr. 2009-048, Prosjekt nr. 5Z080156.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-057-3 EBO SPE /kki, AUG, 5.juni 2009 Offentlig Økonomiske

Detaljer

Pensjonshefte. Hva betyr fremtidig pensjon for deg? 6 Temahefte. Aktuell informasjon fra Befalets Fellesorganisasjon

Pensjonshefte. Hva betyr fremtidig pensjon for deg? 6 Temahefte. Aktuell informasjon fra Befalets Fellesorganisasjon 6 Temahefte Pensjonshefte Aktuell informasjon fra Befalets Fellesorganisasjon Hva betyr fremtidig pensjon for deg? Det meste om pensjon Pensjon er en utsatt lønnsytelse og således en viktig del av dine

Detaljer

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier for det norske pensjonssystemet

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier for det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier for det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier

Detaljer

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 OPPDATERING 2012 KOMPENDIUM SPAMA 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 1.1 Bakgrunn og opptjeningsregler... 5 1.1 Fleksibelt uttak av alderspensjon og levealderjustering...

Detaljer

FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR

FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR Av Ole Christian Lien Sammendrag Bare 5 6 prosent av arbeidstakerne over 50 år bytter jobb i løpet av et år. Til tross for at folk over 50 jobber stadig lenger, har denne

Detaljer

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Rapport 2014 2 06.03.2014 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1 Innledning og bakgrunn... 4 1.1

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

Følgende tekst tas inn i Energiavtalenes 12-1:

Følgende tekst tas inn i Energiavtalenes 12-1: Følgende tekst tas inn i Energiavtalenes 12-1: «Arbeidsgiver og lokale arbeidstakerparter som til sammen representerer mer enn 2/3 av de fagorganiserte arbeidstakerne, kan inngå avtale om endringer i bedriftens

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Identifikasjon av utenlandske statsborgere i Norsk Pensjon. Rapport 2012 2

Identifikasjon av utenlandske statsborgere i Norsk Pensjon. Rapport 2012 2 Identifikasjon av utenlandske statsborgere i Norsk Pensjon Rapport 2012 2 FORORD Actecan har på oppdrag for Norsk Pensjon AS gjennomført en analyse av mulige løsninger som vil kunne bidra til at utenlandske

Detaljer

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011 Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Pensjonssystemets elementer Pensjonssystemet i Norge består

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

En elektronisk versjon av denne rapporten vil ligge ute på nettstedene www.forsvarafp.no og www.de-facto.no.

En elektronisk versjon av denne rapporten vil ligge ute på nettstedene www.forsvarafp.no og www.de-facto.no. Forord Rapporten AFP eller Alt For lite Pensjon? er utarbeidet av De Facto Kunnskapssenter for fagorganiserte på oppdrag fra Aksjon Forsvar AFP. Rapporten gir en oversikt over hovedprinsippene i den nylig

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR OVERFØRINGSAVTALEN

BRUKERVEILEDNING FOR OVERFØRINGSAVTALEN BRUKERVEILEDNING FOR OVERFØRINGSAVTALEN med endringer etter møte i arbeidsgruppen 5. desember 2013 (i kursiv) INNLEDNING... 4 DEL 1... 5 1 OVERFØRINGSAVTALEN - GENERELT... 5 1.1 Formål og forhistorie...

Detaljer

Rapport 2009-084. Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP

Rapport 2009-084. Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP Rapport 2009-084 Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP ECON-rapport nr. 2009-084, Prosjekt nr. 5Z080152.10 ISSN: 0803-5113, 978-82-8232-094-8 LEB/EBO/mbh, HBE, 13. oktober 2009 Offentlig Redusert

Detaljer

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag Pensjonsreformen flere eldre i arbeid Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien Sammendrag Fleksibel uttaksalder for alderspensjon ble innført i 2011. Så langt har nesten 45 prosent av de som har hatt

Detaljer

Seniorpolitikk etter pensjonsreformen

Seniorpolitikk etter pensjonsreformen 14. februar 2013 Seniorpolitikk etter pensjonsreformen Av Tove Midtsundstad 1 og Jon M. Hippe 2 Pensjonsreformen gir flere større valgfrihet, men også større ansvar for selv å spare opp nok til å få en

Detaljer

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser?

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Av: Ole Christian Lien Sammendrag Fra 2011 ble det innført nye fleksible uttaksregler for alderspensjon. Hovedprinsippet er

Detaljer

Samfunnsøkonomiske gevinster ved å stå lenger i arbeid

Samfunnsøkonomiske gevinster ved å stå lenger i arbeid Rapport Samfunnsøkonomiske gevinster ved å stå lenger i arbeid Oppdrag for Senter for seniorpolitikk Februar 2013 NyAnalyse as f a k t a + k u n n s k a p = v e r d i e r Bakgrunn Senter for Seniorpolitikk

Detaljer

Ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon fra 2015

Ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon fra 2015 Unios notatserie nr. 5/2013 Ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon fra 2015 om regjeringens forslag til ny uførepensjonsordning i SPK Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio 4. oktober 2013 Unio - Hovedorganisasjonen

Detaljer

Overgang fra gammelt til nytt

Overgang fra gammelt til nytt Effekter på årlig pensjon og premier av overgang fra ytelsesordning til ny tjenestepensjonsordning Rapport 213 3 12.4.213-2 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1. Innledning og oppdragsbeskrivelse...

Detaljer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon mulige problemer Av Stein Stugu De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte September 2011 Innledning Notatet er skrevet på oppdrag fra Forsvar

Detaljer

OVERENSKOMST. Del B FOR POSTEN NORGE AS. Inngått mellom Posten Norge AS og Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund. For perioden 01.04.2014 31.03.

OVERENSKOMST. Del B FOR POSTEN NORGE AS. Inngått mellom Posten Norge AS og Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund. For perioden 01.04.2014 31.03. OVERENSKOMST Del B FOR POSTEN NORGE AS Inngått mellom Posten Norge AS og Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund For perioden 01.04.2014 31.03.2016 Side 1 av 43 INNHOLD OVERENSKOMST DEL B... 7 DEL I... 7

Detaljer

Unio-forbundene: NSF, NFF, NETF og Utdanningsforbundet

Unio-forbundene: NSF, NFF, NETF og Utdanningsforbundet Overenskomstens del A, A1 og A2 Unio-forbundene: NSF, NFF, NETF og Utdanningsforbundet Overenskomstområde 10 2012-2014 Innhold: Overenskomstens del a...6 Inndeling i overenskomstområder...6 Gjennomføring

Detaljer

OVERENSKOMST. Del B FOR POSTEN NORGE AS. Inngått mellom Posten Norge AS og Postansattes Landsforening. For perioden 01.04.2012 31.03.

OVERENSKOMST. Del B FOR POSTEN NORGE AS. Inngått mellom Posten Norge AS og Postansattes Landsforening. For perioden 01.04.2012 31.03. OVERENSKOMST Del B FOR POSTEN NORGE AS Inngått mellom Posten Norge AS og Postansattes Landsforening For perioden 01.04.2012 31.03.2014 Side 1 av 43 INNHOLD OVERENSKOMST DEL B... 7 DEL I... 7 DEL II...

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING Dato: 03.03.2014 Finansdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Høringsuttalelse uførepensjon i private tjenestepensjoner Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev av 5.

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte med offentlig tjenestepensjon i Nettbuss konsernet Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Navn og adresser 4 Kundenavn 4 Forsikringsmegler 4 Forsikringsgivere

Detaljer