Sektorstyre for helse og omsorg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sektorstyre for helse og omsorg"

Transkript

1 Porsanger kommune Møteinnkalling Sektorstyre for helse og omsorg Utvalg: Møtested: Møterom ved kjøkken, Helsetun Dato: Tid: 12:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon , eller pr e-post: Offentlig servicekontor sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Lakselv Eva Marie Johansen Leder (sign.) Gunnar Lillebo Rådmann

2 SAKSLISTE Saksnr Innhold Lukket RS 14/1 Orienteringer. PS 1/14 PS 2/14 PS 3/14 PS 4/14 PS 5/14 PS 6/14 PS 7/14 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll Oppstart multidoser, Helse og omsorg i Porsanger kommune Retningslinjer for dekning av kjøreutgifter i oppdrag for helse og omsorgsavdelingen Utfasing av kommunal utleie av trygghetsalarmer Sjumilssteget- kartlegging av status barn og unge i Porsanger 1

3 RS 14/1 Orienteringer. Resultat fra vernerunder Svarbrev fra Arbeidstilsynet Jordmor-avtale FUNNke Frisklivssentral Høringer Matutkjøring Status NAV Status Barnevern PS 1/14 Godkjenning av innkalling PS 2/14 Godkjenning av saksliste PS 3/14 Godkjenning av protokoll 2

4 Porsanger kommune Arkivsak: 2014/76-1 Arkiv: G05 Saksbeh: Therese Thomassen Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/14 Sektorstyre for helse og omsorg Oppstart multidoser, Helse og omsorg i Porsanger kommune Saksutredning Porsanger kommune ved helse- og omsorg hjemmesykepleiertjenesten doserer medikamenter til ca. 100 brukere hver uke, dette utgjør 480 dosetter pr. måned. For hjemmesykepleien alene binder dette ca. 1 årsverk pr. år (2 sykepleier doserer/kontrollerer i 5 dager, hver 3 uke, dvs 70 timer x 17 uker = 1213 timer pr.år. 1 årsverk tilsvarer 1540 timer/år). Multidoser omhandles som et viktig bidrag til økt pasientsikkerhet og er i St.melding nr. 18 nevnt som Rett kurs mot riktigere legemiddelbruk. Fordeler med multidoser ifg. Helsedirektoratet: Bedre etterlevelse av legens forordning Færre sykehusinnleggelser som følge av feil medisinbruk Redusert kassasjon av legemidler Fordeler for kommunen: Mindre legemiddellager Redusert svin av vanedannende legemidler fra medisinlager Sikrere og mindre ressurskrevende legemiddeladministrering Apotek 1 Lakselv har kommet med et pristilbud til Porsanger kommune, der de er villig til å overtar ansvaret fordosering til hver enkelt hjemme boende bruker i Porsanger kommune. Ved å inngå avtale med Apotek 1 frigjøres 1 årsverk ved hjemmesykepleien, til andre oppgaver. Porsanger kommune må imidlertid ta kostnaden ved kjøp av multidosering fra Apotek 1, da hjemmesykepleie ikke er en vederlags pliktig tjeneste. Apotek 1 har oversendt to alternativer til Porsanger: 1. 2 ukers leveringsfrekvens, dvs. at de pakker medisiner for 2 uker av gangen. Dette til en kostnad av kroner 90,- x 26 uker pr. år. Totalkostnad pr. år pr. bruker vil da bli kroner 2340,-. Minus refusjon fra Helfo på kroner 500,. 3

5 2. 4 ukers leveringsfrekvens, dvs. at de pakker medisiner for 4uker av gangen. Dette til en kostnad av kroner 150,- x 12 måneder pr. år. Totalkostnad pr. år pr. bruker vil da bli kroner 1800,-. Minus refusjon fra Helfo på kroner 500,. Virksomhet Lakselv HSP (hjemmesykepleien) Antall brukere 100 brukere Leveringsfrekvens Pris pakke periode 2 ukers levering Kr. 90,- eks mva Utregning 100 brukere x kr. 90 x 26 uker Kr ,- Refusjon Total Helfo kostnad Kr. 500 pr år pr bruker Kr ,- Kr ,- Lakselv HSP (hjemmesykepleien) 100 brukere 4 ukers levering Kr. 150,- eks mva 100 brukere x kr. 150 x 12 uker Kr ,- Kr ,- Kr ,- Det er mulig å søke Helfo om refusjon på kroner 500,- pr. bruker/år, noe som utgjør ,- for Porsanger kommune. Uke/dato Aktivitet Kommentar Praktisk innhenting og videreformidling av informasjon, avklare dato for oppstart. Porsanger hjemmesykepleiertjeneste tar utskrift av legemiddeljournal, og legen kvitterer på at dette er riktig legemiddelregime. Påfør riktige klokkeslett for doseringene. Denne informasjonen danner grunnlaget for utarbeidelse av nye ordinasjonskort. Leveres Apotek 1 Lakselv xx dato. Porsanger hjemmesykepleiertjeneste sender oversikt over brukernes personnummer, navn og fakturaadresse til Apotek 1 Lakselv Leveres apoteket xx dato Enheten deler inn brukere i hensiktsmessige grupper. Navn og gruppe tilhørighet, hvis gruppen på ca 30 evt skal deles i to Apotek 1 utarbeider informasjonsbrev til fast legene De ansatte får tilsendt e-læringskurs i multidose som må tas før oppstart. Sette av dato for opplæring av ansatte Apotek 1 lager brukerperm for MD og sender til Porsanger hjemmetjeneste Apotek 1 avstemmer med dosefabrikken dag for bestilling, mottak og første dag på MD rullen. Apotek 1, utarbeider brev til brukere i Apoteket bruker 14 dager på å legge inn kortene 4

6 Vurdering hjemmetjenesten. Brevet distribueres av hemmesykepleiertjenesten. OBS noen brev skal til pårørende og ikke til bruker. Avtale til for når endringer skal meldes Apotek 1 Lakselv, første bestillings dag, første mottaks dag og første dose dag. Porsanger kommune Helse- og omsorg har ikke i nåværende budsjett økonomisk inndekning for innkjøp av tjenesten multidoser. Tiltaket kan settes som tiltak budsjett 2015 eller det kan omdisponeres midler fra årets budsjett. Rådmannens innstilling Innføring av multidoser settes som tiltak budsjett 2015, med oppstart fra På bakgrunn av reduksjon i årsverk 2014 og omfanget av dosering som øker, må det gjøres streng prioriteringer i forhold til hva personalet skal gjøre. 5

7 Porsanger kommune Arkivsak: 2014/34-2 Arkiv: 541 Saksbeh: Therese Thomassen Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/14 Sektorstyre for helse og omsorg Retningslinjer for dekning av kjøreutgifter i oppdrag for helse og omsorgsavdelingen Porsanger kommune Helse- og omsorg har de senere år hatt en markant økning i forhold til dekning av kjøreutgifter i oppdrag. Dette gjelder oppdrag som støttekontakt, brukerstyrt personlig assistent (BPA), praktisk bistand (hjemmehjelp) og privat avlastning. I 2013 er det eksempelvis i følge regnskap brukt kroner ,- til dekning av kjøreutgifter for nevnte tjenester. Forhåndsvarsel om mulig endring i retningslinjer for dekning av kjøreutgifter i oppdrag, er sendt alle involverte den Det er varslet om at eventuelle endringer vil gjøres gjeldende fra Saksutredning På bakgrunn av at helse- og omsorg bruker betydelig økonomiske ressurser til dekning av kjøring og det faktum at en mangler konkrete retningslinjer for dette, legges saken fram til politisk behandling. Retningslinjer vil videre føre til en mer entydig praksis på slik dekning. Tjenester som skal dekkes av retningslinjene er både verderlagsplikige og verderlagsfrie tjenester, og vår anbefaling er at det i retningslinjene skilles noe på disse når det gjelder dekning av kjøreutgifter. Helse- og omsorg ser for seg følgende forslag til retningslinjer: Tjeneste Vederlagsfri eller -pliktig Utgiftsdekning Støttekontakt Vederlagsfri Kjøreutgifter dekkes etter individuell vurdering, som spesifiseres i vedtak og oppdragskontrakt. Unntaket er der brukeren er innvilget stønad til bil (trygdebil). Praktisk bistand Vederlagspliktig Kjøreutgifter dekkes ikke. Brukere må selv 6

8 stå ansvarlig for transportutgifter. Privat avlastning Vederlagsfri Kjøreutgifter dekkes etter individuell vurdering, som spesifiseres i vedtak og oppdragskontrakt. Unntaket er der brukeren er innvilget stønad til bil (trygdebil). Brukerstyrt personlig assistent Vurdering Vederlagspliktig for de timer som defineres som praktisk bistand. Kjøreutgifter dekkes ikke. Brukere må selv stå ansvarlig for transportutgifter. For å få kontroll, likebehandling og forutsigbarhet i dekning av kjøreutgifter, ser helse- og omsorgsavdelingen nødvendigheten av at retningslinjer for dette vedtas. Rådmannens innstilling Porsanger kommune vedtar følgende retningslinjer for dekning av kjøreutgifter: Tjeneste Vederlagsfri eller -pliktig Utgiftsdekning Støttekontakt Vederlagsfri Kjøreutgifter dekkes etter individuell vurdering, som spesifiseres i vedtak og oppdragskontrakt. Unntaket er der brukeren er innvilget stønad til bil (trygdebil). Praktisk bistand Vederlagspliktig Kjøreutgifter dekkes ikke. Brukere må selv stå ansvarlig for transportutgifter. Privat avlastning Vederlagsfri Kjøreutgifter dekkes etter individuell vurdering, som spesifiseres i vedtak og oppdragskontrakt. Unntaket er der brukeren er innvilget stønad til bil (trygdebil). Brukerstyrt personlig assistent Vederlagspliktig for de timer som defineres som praktisk bistand. Kjøreutgifter dekkes ikke. Brukere må selv stå ansvarlig for transportutgifter. 7

9 Porsanger kommune Arkivsak: 2014/45-1 Arkiv: F25 Saksbeh: Bente Moen Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 6/14 Sektorstyre for helse og omsorg Utfasing av kommunal utleie av trygghetsalarmer Saksutredning Porsanger kommune har i dag 47 trygghetsalarmer til utleie etter søknad fra innbyggerne. Tildeling gjøres i månedlige vedtaksmøter. Trygghetsalarmene koples til fasttelefoner i beboernes hjem, og har rekkevidde kun i boligen. For 2014 er satsen for leie av kommunal trygghetsalarm kr. 69,00 pr. mnd kr. 828,00 pr. år. Trygghetsalarmene er kommunens eiendom, og kommunen har dermed også ansvar for innkjøp av ødelagte alarmer samt utmontering, reparasjoner og vedlikehold av disse. I 2013 er det i følge regnskapet brukt ca. kr ,00 til vedlikehold og reparasjoner, mens det i 2012 er brukt ca. kr ,00. Tjenesten er ikke lovfestet. Vurdering Telenor holder nå på med et omfattende arbeid med overgang til digitale telefonlinjer over hele landet. Dette medfører at de analoge linjene som kommunens trygghetsalarmer er tilknyttet etter hvert vil miste sin tilkopling. Dersom kommunen fortsatt skal kunne tilby utleie av trygghetsalarmer, må det senest i 2015 påregnes innkjøp av nye trygghetsalarmer som baserer seg på trådløse eller digitale alarmsendere. Disse koster fra ca. 1500,00 pr. stk. inkl. tilleggsutstyr, noe som samlet vil medføre en investering på minimum kr ,00 dersom vi skal erstatte dagens antall. Dersom kommunen i stedet velger å utfase tilbud om leie av trygghetsalarmer, finnes det likevel alternative løsninger for innbyggere med behov for alarm. Innbyggere med behov for tilgang til alarm, kan selv kan inngå abonnementsavtaler med private leverandører av slike tjenester. Informasjon over slike leverandører kan eventuelt utarbeides av pleie- og omsorgsavdelingen, og gjøres tilgjengelig for dem som er interesserte i en slik løsning. 8

10 Et annet og muligens bedre alternativ er at innbyggere med behov for tilgang til alarm selv investerer i en spesifikk utgave av Doro-telefonen. Denne har en funksjon som tilsvarer dagens trygghetsalarmer, ved at den har en enkel alarmknapp på baksiden. Denne telefonen kan forhåndsprogrammeres med flere telefonnumre som automatisk ringes opp i rekkefølge når knappen aktiveres. Fordelen med Doro-telefonen jmf. dagens trygghetsalarmer, er at telefonen også vil fungere som en alarm utenom boligen siden den er tilknyttet mobilnettet. Brukeren vil altså oppnå større trygghet uansett hvor en befinner seg, om det nå er i egen bolig, utendørs, på butikken eller på besøk hos andre. Innkjøpskostnad pr. tlf. er ca. kr ,00. Telefonen krever et telefonabonnement, men godtar kontantkort dersom den ikke også skal brukes til å ringe mye med. Kommunens hjelpemiddeltekniker kan eventuelt være behjelpelig med programmering av telefonen etter innkjøp. Investeringen, sett opp mot kostnad til leie av kommunal trygghetsalarm, er tjent inn etter ca 1 ½ år. Rådmannens innstilling Porsanger kommune faser ut tilbud om leie av kommunale trygghetsalarmer, ved at det fra vedtaksdato ikke inngås nye utleiekontrakter. Pleie og omsorgsavdelingen utarbeider en skriftlig informasjon til brukere om alternativer til dagens trygghetsalarmer. 9

11 Porsanger kommune Arkivsak: 2013/ Arkiv: F40 Saksbeh: Solveig Skarhol Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 7/14 Sektorstyre for helse og omsorg Sjumilssteget- kartlegging av status barn og unge i Porsanger Sjumilssteg er et hjelpemiddel som er utviklet for å kvalitetssikre kommunens tjenestetilbud til barn og unge. Målsettingen er å sette barn og unges oppvekstsvilkår i Porsanger kommune på agenda, og avdekke styrker og utfordringer. Kartleggingen er initiert fra Fylkesmannen i Finnmark og prosjektleder der er Silvana Roska. Det er anbefalt at alle sektorer deltar i dette arbeidet, også lag, foreninger, og de unge selv. Det følger midler med gjennomføringen av egenanalysen/kartleggingen. Disse pengene kan kommunen disponere fritt, men jeg mener det er viktig at det gagner målgruppen. Det er også muligheter til å søke ytterligere midler til enkelt prosjekter. Saksutredning Kartleggingsverktøyet er et hjelpemiddel for å få kvalitetssikre at kommunen reelt sett ivaretar barn og unges rettigheter i henhold til Barnekonvensjonen. Den er delt inn i syv steg: 1. Medbestemmelse 2. God omsorg 3. Særskilt vern og støtte 4. Vern mot overgrep 5. Fullverdig liv 6. God helse 7. God utdanning Kartleggingen er utformet som kontrollspørsmål og vil vise forbedringspotensialet. Porsanger kommune får kr ,- for å gjennomføre kartleggingen. Dette beløpet økes til kr ,- dersom minimum to lag eller foreninger deltar. I tillegg har Fylkesmannen satt av skjønnsmidler til dette formålet, og det vil være mulig å søke penger til prosjekter for å styrke barn og unges situasjon på en eller flere områder. Leder for forebyggende enheter står som koordinator for prosjektet pr i dag. Øvrig prosjektgruppe er: Oppvekstsjef Helse og omsorgssjef Helsesøster Ungdomsrepresentant- (leder for ungdomsrådet er invitert) 10

12 Lag og forening- uavklart Frist for innsendelse av kartlegging er Det er anbefalt at kartleggingen forelegges politiske organer, og at utskrift av denne behandlingen legges ved oversendelsen av kartleggingen. Vurdering Sjumilssteget er et tilbud fra Fylkesmannen, hvor de har lagt til rette hjelpemidler for kommunene skal få oversikt over situasjonen for barn og unge i kommunen. Da det følger med midler, og da formålet er prioritert område i forhold til tildeling av prosjektmidler er det gunstig å gjennomføre analysen nå. Det er forventet at kartleggingen vil synliggjøre områder det kan være aktuelt å søke midler om gjennomføre prosjekter. Sektorstyret er informert tidligere og forarbeidet er startet, men da det er ønskelig med politisk forankring sendes saken over til politisk behandling. Rådmannens innstilling Porsanger kommune vedtar å gjennomføre kartleggingen Sjumilssteg. To lag og foreninger inviteres til å delta i arbeidet. 11

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

Saker til behandling. 30/12 12/03081-2 Bosetting av flyktninger fra 2013 2. 31/12 12/04754-1 Orienteringssak om trygghetsalarmer 6

Saker til behandling. 30/12 12/03081-2 Bosetting av flyktninger fra 2013 2. 31/12 12/04754-1 Orienteringssak om trygghetsalarmer 6 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 11.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 12/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 20.08.12

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 20.08.12 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 27.08.2012 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 01.06.2011 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Eldrerådet Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, møterom Gutzeit, 4. etg Tidspunkt: Tirsdag 19.10.2010 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes snarest til Marit Hexeberg,

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Onsdag 25.03.2009 NB møtedagen er endret fra torsdag til onsdag Tidspunkt: 11:00

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Onsdag 25.03.2009 NB møtedagen er endret fra torsdag til onsdag Tidspunkt: 11:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Onsdag 25.03.2009 NB møtedagen er endret fra torsdag til onsdag Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på

Detaljer

Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg

Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg VEDTATT I KOMMUNESTYRET 27.01.15 Innhold Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg Frosta kommune... 5 Innledning... 5 Tjenester i helse- og omsorg i Frosta kommune...

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 18 MØTE NR.: TID: 20.09.2006 14:00 STED: RÅDHUSET FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 20.08.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

"Bolig nu" - et midlertidig botilbud til bostedsløse

Bolig nu - et midlertidig botilbud til bostedsløse Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2013 14131/2013 2013/766 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/6 Ruspolitisk råd 04.06.2013 13/18 Komitè for levekår 06.06.2013 13/69 Bystyret

Detaljer

Befaring for levekårskomiteen på Sølvsuper helse- og velferdssenter kl. 09.00 10.00.

Befaring for levekårskomiteen på Sølvsuper helse- og velferdssenter kl. 09.00 10.00. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Komitè for levekår Rådhuset Dato: 28.11.2013 Tidspunkt: Oppmøte Sølvsuper helse- og velferdssenter kl. 09.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.04.2010 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 11.07.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 11.07.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 11.07.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor MELDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Meldal kommune Møtedato/tid : Onsdag 15. februar 2006, kl 08.30. Møtested/lokaler : Rådhuset i Meldal, Møterom 1. Deltagere :

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: 16.01.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/14 14/4422 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 01.10.2014

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/14 14/4422 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 01.10.2014 MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, møterom 140 Møtedato: 10.12.2014 Tid: 18:00 NB! Fremmøte kl. 17.00 Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

KVALITETSSTANDARD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I RØMSKOG KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I RØMSKOG KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I RØMSKOG KOMMUNE Kvalitetsstandard Rømskog kommune vedtatt av kommunestyret 11.06.15 Innholdsfortegnelse 1 Kvalitetsstandard for helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

KVALITETSSTANDARD FOR PLEIE-, REHABILITERING - OG OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PLEIE-, REHABILITERING - OG OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PLEIE-, REHABILITERING - OG OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE Vedtatt i Sel kommunestyre 14.12.12 Gjelder fra 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1 Kvalitetsstandard for pleie-, rehabilitering

Detaljer