Elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren"

Transkript

1 Elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren Christine Bergland Divisjonsdirektør Helsedirektoratet 31. Oktober

2 Regjeringens mål Norge skal ligge i front internasjonalt Et bedre møte med offentlig sektor Frigjøre ressurser til de store oppgavene HelsIT Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

3 Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Sikkerhet, robusthet og personvern

4 Helsepolitiske mål Helhetlige pasientforløp Styrket pasient- og brukerrolle Kvalitet og effektivitet Pasientsikkerhet Tilgjengelighet og nærhet til tjenestetilbudet HelsIT

5 Styrende dokumenter Samspill 2.0 ( ) Regjeringens digitaliseringsprogram Digital kommunikasjon blir hovedregelen Stortingsmeldinger Helsetjenester i en digital hverdag ( e-helse ) Kvalitet og pasientsikkerhet HelsIT

6 Innsatsområder på nasjonalt nivå Helsepolitiske mål Samhandlingsreformen Meldingsutveksling E-resept Kjernejournal Helseportal Helseregistre EPJ Velferds- og omsorgsteknologi Standardisering og sertifisering Personvern og Informasjonssikkerhet Samhandlingsarkitektur / Felleskomponenter Sikkert helsenett 6

7 Manglende helhetstenkning Fastlege Poliklinisk konsultasjon Sykehusinnleggelse Rehabilitering Pleie og omsorg Virksomhetsmål Prioritering Databehandlings - ansvar IT-mål & strategi Utvikling, drift og forvaltning Virksomhetsmål Prioritering Databehandlings - ansvar IT-mål & strategi Utvikling, drift og forvaltning Virksomhetsmål Prioritering Databehandlings - ansvar IT-mål & strategi Utvikling, drift og forvaltning Virksomhetsmål Prioritering Databehandlings - ansvar IT-mål & strategi Utvikling, drift og forvaltning Virksomhetsmål Prioritering Databehandlings - ansvar IT-mål & strategi Utvikling, drift og forvaltning Pasientforløpet

8 Manglende IT-styring Helsetjenesten forventes å fungere som en virksomhet, men er ikke organisert i henhold til dette. Dette gjør at IT-systemene er fragmenterte og at de kun understøtter den enkelte virksomhets delmål, ikke helhetlige prosesser på tvers. 8

9 Lav endringsevne og stor kompleksitet 2 Helseaktører prioriterer i henhold til lokale mål 4 Behov Helseaktør Melde inn behov Behov Myndigheter Behov Leverandør 1 Prioritere A. Prioritere Prioritere sentralt B. Standardisere sentralt A. Prioritere B. Finansiere C. Bestille D. Følge opp 1000-vis aktører 3 A. Prioritere B. Finansiere C. Design/utvikle D. 10 Teste Leverandører? 10-talls leverandører A. Testing 1000-vis systemer? instanser B. Opplæring C. Utrulling D. Drift/overvåkning Massiv utrullingsjobb, mange avhengigheter Registerfeltet er avhengige av hele kjeden Gevinst Behov Forskning, helseovervåkning, kval. ind Leverandører prioriterer i henhold til egne virksomhetsmål Registre Lang tid

10 Stor kompleksitet i systemporteføljen Ca 5000 systemer? Ca 2500 koblinger? = Virkelig uhåndterlige IT-systemer

11 Manglende styring: Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) Overordnet Ledes av Helsedirektoratet ved Christine Bergland Sekretariat legges til Helsedirektoratet NUIT skal sikre en operativ koordinering og prioritering av nasjonale IT-tiltak Formål Ivareta nasjonal koordinering og prioritering av ITutvikling Sikre at ressurser brukes på de riktige utviklingsoppgavene Gi forutsigbarhet for leverandørene med hensyn til helse- og omsorgssektorens IT-utvikling. Etableres som en generisk modell som skal bygges ut over tid Avgrensning Følgende IT-tiltak skal prioriteres i NUIT; Representasjon NUIT etableres med følgende representasjon: Utvikling/videreutvikling/endring i formål og bruk av ny/eksisterende meldingsstandard Utvikling/endring av administrative registre(nhn-adresseregister, RESH, Helsepersonellregisteret, Legestillingsregisteret m.v.) Kommune (4 rep.) RHF (4 rep.) Folkehelseinstituttet (1 rep.) Privatpraktiserende leger (1 rep.) NAV (1 rep.) Legemiddelverket (1 rep.) Norsk Helsenett (1 rep.) Helsedirektoratet (1 rep.) 11

12 Løsningen med kjernejournal (fase 1) Planlagt forløp Uplanlagt forløp Fastlege Sykehus Apotek Uplanlagt hendelse AMK / Legevakt / Akuttmottak Utleverte legemidler Folkeregisteret Kjernejournal

13 Innføring kjernejournal Portal PKI nivå 4 Kritisk info Resepter Kontaktliste m.fl. Pilot Innføring legevakt, akuttmottak, fastlege, AMK Innføring PLO, sykehus, apotek Innføring andre Integrert i EPJ PKI nivå 4 Kritisk info Resepter Kontaktliste m.fl. Pilot Innføring legevakt, akuttmottak, fastlege, AMK Innføring PLO, sykehus, apotek m.fl. Portal Ny funk. fase 2 Innføres med portal Integrert i EPJ Ny funk. fase 2 Portal Ny funk. fase 3 Pilot Nasjonal innføring (mange-til-en) Innføres med portal Integrert i EPJ Ny funk. fase 3 Pilot Nasjonal innføring (mange-til-en)

14 Status e-resept Første pilot i sykehus startet i Helse Vest mandag Vi klinikere i Helse Vest er fornøyde med e-resept! Oppstart av e-resept i Oslo ca 50% av fastlegekontorene er i gang etter en liten uke, ca 80% i øvrige innførte områder Over 4,6 mill resepter har gått gjennom systemet, nå ca per dag Multidoseutvikling er startet Gevinstrealiseringsplan ferdigstilles i disse dager 14

15 Nasjonal innføring status 25. oktober 2012 (oppstart Oslo 16. oktober) Hordaland Vestfold * Telemark * Rogaland 1 Rogaland 2 Aust Agder Vest Agder Finnmark Troms Nordland Sør Trøndelag Nord Trøndelag Møre og Romsdal Oslo INNFØRT Høst 2011 Vår 2012 *restkommuner innføres med Buskerud Høst 2012 Aktør Totalt antall kommuner Antall med e- resept Dekningsgrad i innførte områder % av alle kommuner Totalt antall apotek % Totalt antall bandasjister Totalt antall rekvirentkontor* (tom Møre og Romsdal) 46 85% % Akershus Buskerud Østfold Oppland Hedemark Sogn og Fjordane 13. Nov kvartal 2013 Gjenstår Totalt i Norge Totalt antall kommuner Totalt antall apotek Totalt antall bandasjister Totalt antall rekvirentkontor* * Av rekvirentkontorer som er teknisk tilrettelagte

16 Videre arbeid i e-resept Sluttføre nasjonal innføring Sikre videre trygg forvaltning av e-resept Utvikle multidoseløsning Utrede behov og alternative løsninger for e-resept i PLO Utarbeide samfunnsøkonomisk analyse Norsk deltakelse i epsos skal realiseres i 2013 basert på bruk av elektroniske resepter 16

17 ? Aktørbildet i helse- og omsorgstjenesten er komplekst Det er utfordrende for pasienter og innbyggere å navigere

18 Helseportalen skal bidra til å skåne innbyggerne fra helsetjenestens organisatoriske kompleksitet Forebygging Undersøkelse? Rehabilitering Utredning Behandling

19 Målbilde helsenorge.no 19

20 PSE TSS (NAV) + Enhetsreg. Administrative registre i helsesektoren (ER-diagram) Nå-situasjon Helsepersonellregisteret (HPR) Folkeregisteret (DSF) Helsepersonell Spesialitet Autorisasjon/ Lisens (Ansettelse) Person Leger Rekvisisjonsrett TPS (NAV) Utdanning Søknadsadresse AA-Reg (NAV) Fastlegereg. Stilling PAI (KS) Utdanningsinstitusjon Legestillingsregisteret (LSR) Addresseregisteret Virksomhet/ Organisasjon (Helseinst.) RESH Avdeling Spesialistutdanning Behandlingstjenester Konsesjonsreg Tjenesteyter reg Bandasjist- (SLV) (Apotek & bandasjist) Adresse FEST Legemidler og hjelpemidler

21 Administrative registre i helsesektoren (ER-diagram) MÅLBILDE (Alt 1) Folkeregisteret (NHN) Fastlege-registeret Helsepersonellregisteret (HPR) Helsepersonell Autorisasjon, Lisens Rekvisisjonsrett Person Sykemeldingsrett Spesialitet Søknadsadresse Kurs, sertifiseringer Utdanning Klage, Advarsel, Tilsynssak Kontaktinfo Refusjonsrett Oppgjørsinfo. Helsestillingsregisteret Stilling / Ansettelse Helsesamhandlerregisteret (HSR) Virksomhet/ Organisasjon (Helseinst.) Avdeling Spesialistutdanning Kontakt- og utbetalingsinfo. Adresse Behandlingstjenester Konsesjonsreg (SLV) (Apotek & bandasjist) Tjenesteyter 21

22 Nasjonal sikkerhetsinfrastruktur for helse- og omsorgssektoren Er selve grunnmuren for elektronisk samhandling og en forutsetning for en enhetlig og sikker deling av informasjon mellom IT-systemer i sektoren. De tre grunnelementene Helse-PKI Adm register for autorisasjon (HPR, LSR ++) Helsenettet Sikkerhetstjenester som benytter en sikkerhetsinfrastruktur for informasjonsdeling er: Autentisering Samtykke Fullmakt Autorisasjon Sperring Loggføring Kryptering Reservasjonsrett Logganalyse 22

23 Nasjonal sikkerhetsinfrastruktur Mål helsenorge.no Mine egenandeler (HDIR) Bytte fastlege (HDIR) Mine resepter (HDIR) Mine vaksiner (FHI) Sikkerhetsinfrastruktur for innbyggere Internett Samtykke Reservasjon Sperring Fullmakt Nasjonal sikkerhetsinfrastruktur for helse- og omsorgssektoren Helsenet t Logg ID-porten Buypass BankID Commfides Adm register Logg inn Pålogging via helsenorge.no eid for Innbygger eid for ansatt i helsesektor

24 Langsiktig strategi: Bakgrunn for mobilisering til forstudie Strategier, mål og behov: Samhandlingsreformen Nasjonal helse- og omsorgsplan Regjeringens digitaliseringsprogram Samspill 2.0 ( ) Kommende St meld om E-helse og kvalitet og pasientsikkerhet Sektorens analyse og anbefalinger i rapporten Nasjonal elektronisk samhandling i helsetjenesten rapport fra nasjonalt fag- og arkitekturutvalg, 2012 Satsningsforslag Helhetlig samhandling i helse- og omsorgssektoren 24

25 Prosjektutløsende behov 25

26 Mål- og tiltaksområdet i forstudiens mandat -Overordnede eksempler på tiltak- Legge til rette for sikker og effektiv digital samhandling i sektoren, gjennom hele behandlingskjeden Pasient og bruker i sentrum som premiss for behandling av informasjon Gjøre pasient- og brukerinformasjon tilgjengelig og anvendbar for helsepersonell gjennom effektive og brukervennlige verktøy -Mål- Forbedre samhandling i sektoren og hverdagen for helsepersonell Gjøre fagkunnskap og beslutningsstøtte digitalt tilgjengelig for helsepersonell Forbedre tilgang til og kvalitet på data for virksomhetsstyring, helsestatistikk, beredskap og forskning Kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten Gjøre personlige helseopplysninger elektronisk tilgjengelig for innbygger Muliggjøre sikker digital samhandling mellom pasient/bruker og helse- og omsorgstjenesten Styrke pasient- og brukerrollen 26

27 Forstudiens mandat omfatter hele helse- og omsorgssektoren -Illustrativt- Kommunale helse-og omsorgstjenester Fastlege Pleie og omsorg Legevakt Helsest., skolehelsetj. og jordmor Fengselshelsetjeneste Psykisk helsevern Fastlege Samfunnsmedisin (kommunelege) Avlastn., støttekontakt, oms.lønn og bruk.st. p.a. Frisklivsentr., fysioterapi, ergoterapi, kiropraktor Spesialisthelsetjenesten Somatikk Psykisk helsevern Rusbehandlling Avtalespesialister Priv. inst med RHF-avtaler (rehab., rus, psykiatri) Sykehus Pasient/bruker Pleie og omsorg Privatpraktiserende og private institusjoner Privatpraktiserende laboratorier og radiologiske institutt Tannhelsetjenesten Apotektjenesten 27

28 Hovedinnretningen er behandling av helseopplysninger innen alle tjenesteområder i sektoren -Illustrativt- Behandling av helseopplysninger til ytelser av: Brukergrupper Pasient Bruker Pårørende Innbygger Ansatte i helse- og omsorgssektoren Ledelse og adm. ansatte i sektoren Myndigheter 28

29 Foreløpig skisse for organisering av forstudien Styringsgruppe Departementer, Helsedir., kommune, Folkehelseinst., RHF Referansegrupper Arbeidsutvalg Fagpersonell fra sektor, feks: fastlege, helsesjef, spesialistlege, sykepleie, Helsedir., forskning Eksempler på ref. grupper Programkontor Ressurser fra sektor og Helsedir. som bistår Arbeidsutvalget ehelsegrp. Forbund/ foreninger NUIT Akademia Pasient og brukergrp. RHF NIKT F&A utvalgene IKTbransjen Fag/sektor Temagrp. Arkitektur Temagrp. Regelverk Temagrp. Spesifikke fag-/kompetanseområder som må dekkes i Programkontoret Temagrupper som opprettes etter behov. Deltakere kan komme fra Arbeidsutvalg, Programkontor, Referansegrupper eller øvrig i sektoren Ved en formalisering av KVU prosess vil HOD være formell eier av programmet 29

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 Publikasjonens tittel: Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014 2016) Utgitt: April 2014 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Sak 4/15 Status nasjonal e-helseportefølje - innspill til NUIT møtet 5. mars Inga Nordberg, Helsedirektoratet Kristin Bang, Helsedirektoratet

Sak 4/15 Status nasjonal e-helseportefølje - innspill til NUIT møtet 5. mars Inga Nordberg, Helsedirektoratet Kristin Bang, Helsedirektoratet Sak 4/15 Status nasjonal e-helseportefølje - innspill til NUIT møtet 5. mars Inga Nordberg, Helsedirektoratet Kristin Bang, Helsedirektoratet Forslag til vedtak: NUFA ber om at innspill fremkommet i møtet

Detaljer

Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014-2016) Tiltaksoversikt - pågående, planlagte og ønskede tiltak Sist oppdatert: 9.

Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014-2016) Tiltaksoversikt - pågående, planlagte og ønskede tiltak Sist oppdatert: 9. Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014-2016) Tiltaksoversikt - pågående, planlagte og ønskede tiltak Sist oppdatert: 9 septemer 2014 Tiltaksoversikten er en samlet oversikt over pågående, planlagte og

Detaljer

Nasjonalt fag- og arkitekturutvalg Møteinnkalling

Nasjonalt fag- og arkitekturutvalg Møteinnkalling Nasjonalt fag- og arkitekturutvalg Møteinnkalling Fra: Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet. Til: Nasjonalt fagutvalg og Nasjonalt arkitekturutvalg Møteinnkalling Nasjonalt

Detaljer

Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse. Versjon: 1.0

Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse. Versjon: 1.0 Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse Versjon: 1.0 1 Prosjekt: Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse Versjon: 1.0 Utgitt: 04/2013 Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe:

Detaljer

Pasienten som partner i virtuelle team

Pasienten som partner i virtuelle team Forprosjekt Pasienten som partner i virtuelle team 14. april 2014. 1 Prosjekttittel: Pasienten som partner i virtuelle team Behovsområde: Elektronisk samhandling Prosjekteier i HS: Universitetssykehuset

Detaljer

Rapport IS-2228. 3-årig handlingsplan 2014-2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem

Rapport IS-2228. 3-årig handlingsplan 2014-2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Rapport IS-2228 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Publikasjonens tittel: 3-årig handlingsplan 2014 2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Utgitt: 10/2014 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Innhold 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN... 4 2 RAMMEBETINGELSER OG FØRINGER... 6 2.1 NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER... 6 2.2 Samspill 2.0... 6 2.

Innhold 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN... 4 2 RAMMEBETINGELSER OG FØRINGER... 6 2.1 NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER... 6 2.2 Samspill 2.0... 6 2. Innhold 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN... 4 2 RAMMEBETINGELSER OG FØRINGER... 6 2.1 NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER... 6 2.2 Samspill 2.0... 6 2.3 Samhandlingsreformen... 6 2.4 Elektronisk meldingsutveksling

Detaljer

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S.

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S. Master of Information Technology med spesialisering i Sundhedsinformatik, Efter- og videreuddannelse, Aalborg Universitet 3.årgang 2006 Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende

Detaljer

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com Selvstendig, trygg og aktiv Foto: Shutterstock.com Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 1 Innhold 1.Innledning... 3 1.1.Visjon

Detaljer

Del 1. Forprosjektrapport. Spesialisthelsetjenesten inn i helseportalen. Versjon 0.95

Del 1. Forprosjektrapport. Spesialisthelsetjenesten inn i helseportalen. Versjon 0.95 Del 1 Forprosjektrapport Spesialisthelsetjenesten inn i helseportalen Versjon 0.95 21. juni 2013 1 Forprosjektrapport «Spesialisthelsetjenesten inn i helsenorge.no» Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF

Detaljer

S@mspill 2007 går mot slutten - hva nå?

S@mspill 2007 går mot slutten - hva nå? S@mspill 2007 går mot slutten - hva nå? HelsIT 2007 avdelingsdirektør Tone Bringedal avdeling IT-strategi Tema i foredraget Elektronisk samhandling i en helsepolitisk sammenheng Statusvurdering elektronisk

Detaljer

Fase 1: Medikasjonstjeneste

Fase 1: Medikasjonstjeneste PROSJEKTDIREKTIV for gjennomføringsfasen Fase 1: Medikasjonstjeneste Spesialisthelsetjenestens langsiktige løsning for medikasjon Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Terje Wistner/Knut Hellwege

Detaljer

Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport

Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport Dokumenteier: Skrevet av: Godkjent av: Godkjent dato: Nasjonal IKT HF Forprosjekt DIS

Detaljer

KS interessepolitiske posisjoner på digitaliseringsområdet

KS interessepolitiske posisjoner på digitaliseringsområdet DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 1 KS interessepolitiske posisjoner på digitaliseringsområdet KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI

Detaljer

Ny lovgivning nye muligheter. Normkonferansen 2014 Rica Holmenkollen Park Hotell, Oslo, 14. oktober 2014 Erik M. Hansen, adm. dir.

Ny lovgivning nye muligheter. Normkonferansen 2014 Rica Holmenkollen Park Hotell, Oslo, 14. oktober 2014 Erik M. Hansen, adm. dir. Ny lovgivning nye muligheter Normkonferansen 2014 Rica Holmenkollen Park Hotell, Oslo, 14. oktober 2014 Erik M. Hansen, adm. dir. Helse Vest IKT AS Pasientjournalloven 9 Samarbeid mellom virksomheter

Detaljer

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 IS-1/2015 Rundskriv Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 Rundskriv til kommunene, fylkeskommunene, de regionale helseforetakene og fylkesmennene fra Helsedirektoratet Publikasjonens

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 2 Innhold 3

Detaljer

Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov

Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov Rapport IS-2221 Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov Publikasjonens tittel: Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Utgitt: Oktober 2014 Bestillingsnummer:

Detaljer

Veileder. Veiviser Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling i kommunen IS-1920

Veileder. Veiviser Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling i kommunen IS-1920 Veileder Veiviser Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling i kommunen IS-1920 Heftets tittel: Veiviser Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling i kommunen Utgitt: 10/2011

Detaljer

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015 1 / 22 for HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold Perioden 2011-2015 Side 1 av 22 Versjon 1.0 2 / 22 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Side 2 av 22 Versjon 1.0 3 / 22

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Meld. St. 26 (2014 2015)

Meld. St. 26 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 00 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

Rapport nr. 1-2015. Kvalitetsindikatorer i den akuttmedisinske kjeden TITTEL: Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin

Rapport nr. 1-2015. Kvalitetsindikatorer i den akuttmedisinske kjeden TITTEL: Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin Rapport nr. 1-2015 TITTEL: Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin Norwegian National Advisory Unit on Prehospital Emergency Medicine Postadresse: Oslo universitetssykehus HF Ullevål sykehus

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Vedtatt 20. juni 2013 Kvalitet og pasientsikkerhet i behandlingen er avhengig av god opplæring. Innhold 1. Innledning strategiske forutsetninger...

Detaljer

Innholdsfortegnelse Fakta om Norsk Helsenett SF... 2 Forord v/styreleder... 3

Innholdsfortegnelse Fakta om Norsk Helsenett SF... 2 Forord v/styreleder... 3 Årsrapport 2010 Innholdsfortegnelse Fakta om Norsk Helsenett SF... 2 Forord v/styreleder... 3 Organisering og styring... 4 Organisering av Norsk Helsenett SF... 5 Måloppnåelse 2010... 6 Etterord v/administrerende

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

Veileder for samarbeid mellom helseforetak og kommuner om elektronisk samhandling

Veileder for samarbeid mellom helseforetak og kommuner om elektronisk samhandling KS NIKT Veileder for samarbeid mellom helseforetak og kommuner om elektronisk samhandling Rapport fra arbeidsgruppe 1 1. Innledning og sammendrag 1.1 Innledning En arbeidsgruppe oppnevnt av KS og Nasjonal

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 6

Detaljer