Studieplan for reseptarutdanningen Kull Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng. Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2004-07. Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng. Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo"

Transkript

1 1 Studieplan for reseptarutdanningen Kull Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo

2 2 Innledning Bachelorstudiet er hjemlet i Lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005 nr (1). Det er ikke fastsatt nasjonal rammeplan. Studieplanen er vedtatt av Avdelingsstyret med siste endring vedtatt Fullført studium kvalifiserer til bachelorgrad i farmasi og gir autorisasjon som farmasøyt i henhold til Lov om helsepersonell m.v. av 2. juli 1999, 48. Studiet gir 180 studiepoeng. Studiet kvalifiserer til yrkestittelen reseptar. Reseptarenes virksomhet har som mål å medvirke til rasjonell legemiddelbruk gjennom veiledning og farmasøytiske tjenester til befolkningen. Arbeidsfeltet til reseptarene er primært alle typer apotek; normal-, filial-, produksjons- og sykehusapotek. Andre aktuelle arbeidssteder er legemiddelindustrien, farmasøytisk grossistvirksomhet, undervisningsinstitusjoner og offentlig forvaltning. Studieplanen plasserer utdanningen inn i en helse- og sosialfaglig sammenheng. Den beskriver opptakskrav, mål, innhold, organisering og arbeidsmåter, internasjonalisering, vurdering og pensumlitteratur. Studieplanen for reseptarutdanning har en innholdsdel som er felles for alle helsefagutdanningene. Fellesinnholdet omfatter samfunnsfaglige emner med omfang 15 studiepoeng. Emnene er vitenskapsteori, forskningsmetode, etikk, kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning. Disse er i størst mulig grad organisert som felles tverrfaglige moduler for alle studentene ved Avdeling for helsefag. Modulene er beskrevet i egen plan, Tverrfaglig plan for felles innholdsdel i helsefagutdanningene, som utgjør siste del av dette dokumentet. Høgskolen i Oslo fremhever i sin strategiplan at internasjonalisering skal prege den faglige virksomheten på en slik måte at flere studenter og tilsatte blir aktive deltakere i internasjonalt fag- og forskningsarbeid, i lærer- og studentutveksling, både i og utenfor Europa. Avdeling for helsefag har internasjonalisering som et av sine satsningsområder. Historikk Apotekvirksomheten er meget gammel. Det første apoteket her i landet ble opprettet for mer enn 400 år siden. Farmasifaget er naturvitenskapelig og medisinsk relatert og omfatter framstilling og håndtering av legemidler samt informasjon og rådgivning til pasienter og helsepersonell. Reseptarutdanningen er en ung utdanning i farmasihistorisk sammenheng. Bakgrunnen for opprettelsen av utdanningen var først og fremst mangel på farmasøytisk arbeidskraft i apotekene i 1950-årene. For å bedre dette forholdet, ble det i 1960 vedtatt å opprette en ny og kortere farmasiutdanning, basert på examen artium. Utdanningen var 3-årig og besto av to års læretid på apotek etterfulgt av ett års teori. Den gangen var framstilling av legemidler apotekets primæroppgave. Endringer i samfunnet og omlegging av legemiddelproduksjon fra apotek til farmasøytisk industri førte til behov for ny studieordning. Ved revisjonen i 1972 ble det fastsatt at normal studielengde skulle være 2 ½ år, inklusive ½ års praksis. Utdanningen ble drevet ved Statens reseptarhøgskole, som ved omorganiseringen av høgskolesystemet i 1994 fikk navnet Reseptarutdanningen og ble en del av Avdeling for helsefag ved Høgskolen i Oslo. I januar 2000 fikk høgskolen etter søknad tillatelse til igjen å utvide studiet til 3 år.

3 3 Legemiddelsituasjonen i dag De senere års utvikling viser økt bruk av legemidler i befolkningen. Etter EØS-avtalen og harmonisering med lovverket i EU-landene, har vi fått mange flere legemidler inn på det norske markedet, noe som har ført til behov for økt informasjonsaktivitet. De nye legemidlene er generelt mer sterktvirkende og ofte mer komplekst sammensatt. Det utvikles stadig nye prinsipper for måten preparatene anvendes på, og både dosering, utstyr og hjelpemidler ved legemiddelbruken er blitt mer komplekse enn tidligere. I tillegg til enkeltkunder betjener apotekene også helseinstitusjoner av forskjellig slag. Aktuell farmasøytisk service krever også i den forbindelse grundige kunnskaper om legemidler og bruken av dem. Apotekene deltar etter hvert mer i generell informasjons- og servicevirksomhet innen helseområdet. Dette innebærer en større vektlegging av informasjon og kunderådgivning innen farmasøytisk virksomhet. I de senere årene har det vært en klar tendens til at tidligere reseptpliktige legemidler blir fritatt fra reseptplikten. Det er ingen ting som tyder på at denne utviklingen skal bremse opp. Dette innebærer større farmasøytisk ansvar i forbindelse med ekspedisjon av slike legemidler. Fremdeles vil noe framstilling av legemidler foregå i apotekene, som har en generell tilvirkningstillatelse for legemidler. Små pasientgrupper, sjeldne sykdommer, kort holdbarhet på enkelte preparater og individuell dosetilpasning er blant annet årsaker til at det fortsatt er behov for tilvirkning av legemidler i apotek. Statens helsetilsyn uttalte 21. mars 1992 i forbindelse med apotekenes produksjonsplikter følgende: Undervisning i preparativt arbeid ved undervisningsinstitusjonene må opprettholdes, videreutvikles og om nødvendig styrkes. Reseptarens yrkeskompetanse og arbeidsoppgaver Kunnskaper om legemidler og deres anvendelse er sentralt grunnlag for utøvelsen av reseptaryrket. Legemiddelproduksjon, legemiddeldistribusjon og legemiddelinformasjon er en viktig del av reseptarens yrkeskunnskap. Yrkeskunnskapen omfatter kunnskap om og ferdigheter i legemiddelframstilling, kunnskap om legemidlers virkning på kroppen samt bruk og feilbruk av legemidler. I yrkesutøvelsen integreres medisinske, farmasøytiske, kjemiske og samfunnsvitenskapelige fag. Arbeidet med ekspedisjon av legemidler og veiledning i bruken av disse forutsetter grunnleggende teorikunnskap fra de ulike fagområdene, ferdigheter i den praktiske forvaltningen av fagkunnskapen og holdninger som bidrar til hensiktsmessig problemløsning i samarbeid med pasienter, kolleger og andre samarbeidspartnere. Utdanning som reseptar kvalifiserer til autorisasjon som farmasøyt i henhold til Lov om helsepersonell m.v. av 2. juli 1999, 48. Tittelen farmasøyt omfatter både reseptarer og cand.pharm. Farmasøyter som skal utføre arbeid som omfattes av Apoteklovens 4-4 (selvstendig ekspedere legemidler etter resept og rekvisisjon som etter gjeldende utleveringsbestemmelser skal være undergitt farmasøytisk kontroll) må fra 1. januar 2002 ha autorisasjon eller lisens som farmasøyt. Apotekene er en del av helsetjenesten i Norge. De er lokale fagmiljøer med kunnskap om legemidler og skal bidra til å fremme riktig legemiddelbruk. Reseptarens arbeidsoppgaver krever kontakt og samarbeid med blant annet leger, tannleger, veterinærer, hjemmebaserte tjenester og sykehus/sykehjem. Gode kommunikasjonsferdigheter er en nødvendig del av den totale yrkeskompetansen og kommer til anvendelse både i kontakten med pasient og behandler. Reseptaren har en mellomlederfunksjon på apotek og kan inneha bestyrerstilling på filialapotek.

4 4 Opptakskrav Det stilles følgende krav for opptak til reseptarutdanning: - Generell studiekompetanse - Tilleggskrav: Ett av fagene kjemi 2KJ, fysikk 2FY eller matematikk 2MX eller 2MY Mål Reseptarstudiet er en farmasøytisk utdanning som kvalifiserer til yrkestittelen reseptar og gir autorisasjon som farmasøyt. Høgskolen skal utdanne reseptarer til yrkesutøvelse innen ulike områder av legemiddelbransjen og helsevesenet. Utdanningen skal legge til rette for at studentene tilegner seg de kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er nødvendige for å inneha ekspedisjonsrett på norske apotek. Den skal legge til rette for at studentene kan utvikle seg til ansvarsbevisste og reflekterte yrkesutøvere som er kvalifiserte til å dekke sine funksjoner innen sitt arbeidsfelt, og samtidig legge grunnlag for livslang læring. Høgskolen skal - legge til rette for at studentene aktivt deltar i utformingen av studiet - legge til rette for studentaktive læringsformer der studentene tar ansvar for egen læring - være i dialog med og samarbeide med praksisfeltet - være nasjonalt og internasjonalt faglig oppdatert og framtidsrettet - drive forskning og utviklingsarbeid knyttet til fag, undervisning og yrkesutøvelse Etter endt utdanning skal studenten - ha kunnskap om legemidlers framstilling, sammensetning, virkning og bruk og legemidlers plass i behandling av sykdom - selvstendig kunne ekspedere legemidler etter resept og rekvisisjon - selvstendig kunne framstille legemidler på apotek - kunne gi veiledning og informasjon som bidrar til forsvarlig og medisinsk riktig legemiddelbruk - kunne gi veiledning og informasjon som ledd i forebyggende helsearbeid - kunne møte den enkelte pasient og kunde med respekt og toleranse og ut fra den enkeltes behov - ha innsikt i etiske og samfunnsmessige spørsmål i forbindelse med bruk og misbruk av legemidler - ha forståelse for nødvendigheten av kvalitetssikring av prosedyrer og produkter - ha en kritisk og reflekterende holdning i forhold til eget arbeid, yrkesrollen og faglige spørsmål - kunne foreta kritiske vurderinger og selvstendige beslutninger i sitt arbeid - kunne utføre sin yrkesfunksjon i henhold til lover og forskrifter I tillegg har høgskolen som mål at studentene etter endt utdanning skal - ha kunnskap om og erfaringer med å arbeide som helsearbeider i et flerkulturelt samfunn - kunne samarbeide og ha kunnskap om andre yrkesgrupper i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv Innhold I reseptarens kunnskapsområde inngår emner fra mange forskjellige fagområder. Innholdet i studiet er inndelt i fire hovedemner/fagområder. Hvert hovedemne består av flere fag- og emneområder.

5 5 Oversikt over hoved- og delemner i utdanningen EMNER Studiepoeng 1. Kjemiske emner 33 1A: Generell og organisk kjemi 15 1B: Biokjemi 6 1C: Legemiddelkjemi Medisinske emner 36 2A: Mikrobiologi 6 2B: Fysiologi 12 2C: Farmakologi Farmasøytiske emner 75 3A: Galenisk farmasi I 18 3B: Galenisk farmasi II 12 3C: Droger og naturstoffer 6 3D: Praktisk apotekfarmasi Samfunnsfaglige emner 21 4A: Etikk* 6 4B: Vitenskapsteori og forskningsmetode* 3 4C: Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning* 6 4 D: Samfunnsfarmasi 6 5. Bacheloroppgave** 15 *) Emnene inngår i felles innholdsdel i helsefagutdanningene. **) Bacheloroppgaven har selvvalgt tema. Alle hovedemner kan inngå. I studiet inngår 24 uker (36 studiepoeng) praksisstudier. Hovedemner Kunnskap fra "Kjemiske emner" danner grunnlaget for blant annet å kunne forstå metoder for utvikling av legemidler, legemidlers fysikalske og kjemiske egenskaper, metoder for å fremstille forskjellige legemiddelformer og for å kunne vurdere legemidlers holdbarhet. Dessuten gir de grunnlag for å forstå legemidlers virkningsmekanisme og omsetning i organismen. Kunnskap fra "Medisinske emner" er nødvendig for å forstå kroppens normale oppbygging og funksjoner og sykelige tilstander og prosesser. Basalfagene gir grunnlag for farmakologifaget som omfatter legemidlenes effekter på organismen og klinisk bruk av legemidler, variasjon i legemiddelvirkning og legemidlers interaktive effekter. Kunnskap i mikrobiologi gir grunnlag for å forstå framstillingsmetoder for sterile legemidler samt bruk og misbruk av antibakterielle midler. "Farmasøytiske emner" gir forståelse for sammensetning og framstilling av legemiddelformer samt deres egenskaper og anvendelse, legemiddelformenes betydning for den kliniske effekten og legemidlenes holdbarhet. Emnene gir forståelse for farmasøytisk ansvar i forbindelse med håndtering og ekspedering av legemidler og ferdigheter i reseptbehandling og informasjon/veiledning om legemidler og bruken av dem. Kunnskaper i "Drogelære" gir forståelse for opparbeiding, holdbarhet og bruk av plantemateriale i tradisjonell medisin og naturmedisin. "Samfunnsfaglige emner" skal bidra til utvikling av det verdigrunnlag man som helsearbeider tenker og handler ut fra. Det innebærer blant annet å kunne se sitt eget fag i en større sammenheng. Reseptarutdanningen er i hovedsak forankret i den naturvitenskapelige tradisjon. Samtidig skal yrkesutøveren forholde seg til kunder/pasienter og helsepersonell om legemidler i forhold til produksjon, reseptekspedisjon, rådgivning og informasjon om legemidler og bruken av dem.

6 6 Rollen som helsearbeider krever kunnskap om legemidler og forståelse av menneskelig handling i forhold til legemiddelbruk og av mennesket i samfunnet. Dette innebærer kunnskap om det samfunnet vi lever i, om helsevesenet og de lovfestede rammer yrkesutøvelsen praktiseres innenfor. Kommunikasjon og samhandling med medarbeidere, kunder/pasienter og annet helsepersonell står sentralt i yrket. Reseptaren står også overfor etiske dilemmaer i sin yrkesutøvelse. Innhold i de enkelte delemner/fag Kjemiske emner 33 studiepoeng Delemne 1A: Generell og organisk kjemi 15 studiepoeng Delemnet omfatter grunnleggende, generelle kjemiske teorier og prinsipper, organisk-kjemiske strukturer og reaksjonslære. Dette skal danne grunnlaget for etterfølgende studier i basale- og farmasøytiske fag, der kjemisk forståelse er en forutsetning. Læringsmål Studentene skal kunne - vise kunnskap om og forståelse for grunnleggende kjemiske teorier og prinsipper - vise kunnskap om og forståelse for organiske stoffers struktur og reaksjonsmåte - vise kunnskap om vandige løsningers kjemi - vise grunnleggende praktiske laboratorietekniske ferdigheter Sentrale tema - Støkiometri og konsentrasjonsmål - Atomoppbygging og kjemiske bindinger - Aggregattilstander, løsninger, kjemiske likevekter - Syrer, baser, buffere - Kompleks- og reduksjon/oksidasjons-reaksjoner - Energibetraktninger, termokjemi, reaksjonskinetikk - Grunnleggende kjemiske begreper som struktur, stereokjemi, nomenklatur, struktur vs. reaktivitet - Klasser av organiske forbindelser, funksjonelle grupper, nomenklatur, isometri, reaksjonstyper - Reaksjonsmekanismer, aromatisitet og resonansbegrepet - Organometalliske forbindelser, polymere - Uorganiske stoffer som benyttes i legemiddelsammenheng Delemne 1B: Biokjemi 6 studiepoeng Delemnet omfatter sentrale aspekter ved cellens struktur og metabolisme. Dette gir grunnlag for senere studier av legemidlers virkning og omsetning i kroppen. Det legges vekt på human biologi/ bokjemi. Læringsmål Studentene skal kunne - beskrive biologiske molekylers struktur og reaksjonsmåte - redegjøre for sentrale metabolske veier - redegjøre for og veilede i bruk av biokjemiske tester som omsettes i norske apotek Sentrale tema - Organiske molekyler som inngår i levende organismer: proteiner, karbohydrater, lipider og nukleinsyrer - Cellestruktur - Enzymer og enzymhemmere som legemidler

7 7 - Genenes funksjon og form - Arv og arvelige sykdommer - Metabolisme - Medisinsk diagnostikk: kolesterol, blodsukker, allergi, matintoleranse Delemne 1C: Legemiddelkjemi 12 studiepoeng Delemnet fokuserer på viktige legemidlers kjemiske forhold, samt sammenhengen mellom legemidlets kjemiske struktur og dets farmakodynamiske og farmakokinetiske egenskaper. Forholdet mellom kjemisk struktur og stoffenes virkning på organismen inngår for de legemiddelgruppene der dette er klarlagt. Det legges stor vekt på legemidlenes reaksjonsevne og liten vekt på deres syntese. Læringsmål Studentene skal kunne - beskrive organiske stoffers struktur, reaksjonsmåte og reaksjonsmekanismer i levende organismer - beskrive grunnleggende kjemiske og fysikalske prinsipper om legemidler som for eksempel løselighet, sure/basiske egenskaper, tiltrekning til target, lipofilisitet, hydrofilisitet - gjøre rede for sammenheng mellom kjemisk struktur og biologisk effekt - forklare legemidlenes interaksjon med reseptorer, enzymer, nukleinsyrer, karbohydrater og lipider - beskrive sentrale legemiddelgrupper ut fra kjemisk struktur og farmakologisk effekt Sentrale tema - Legemidler som påvirker nervesystemet - Hormoner - Smertestillende midler - Legemidler mot allergier - Blodtrykksenkende legemidler Medisinske emner 36 studiepoeng Delemne 2A: Mikrobiologi 6 studiepoeng Delemnet omfatter sentrale aspekter av mikrobiologien med relevans for farmasi og medisin. Læringsmål Studentene skal kunne - beskrive de hovedgruppene av mikrober som omfattes av farmasøytisk mikrobiologi: bakterier, sopp, protozoer og virus - gjøre rede for problemer forårsaket av mikrober i produksjonen og bruk av legemidler og hvordan disse kan unngås - gjøre rede for infeksjoner forårsaket av mikrober og behandling av disse - utføre mikrobiologiske analyser med relevans for produksjon, kvalitetssikring og godkjenning av legemidler, slik de er spesifisert i den europeiske farmakopeen Sentrale tema - Bakterier, sopp, protozoer og virus - Mikrobiologisk klassifikasjon, diagnostikk, identifisering og navnsetting - Antimikrobiell kjemoterapi og infeksjonskontroll: antibiotika, enzymhemmere, desinfeksjonsmidler, konserveringsmidler og antiseptiske midler - Immunologi og norsk vaksinasjonsprogram - Bioteknologi og genteknologi i produksjonen av nåværende og framtidige legemidler

8 8 Delemne 2B: Fysiologi 12 studiepoeng Fysiologi er læren om livsfunksjonene i menneskekroppen, mens anatomi er læren om hvordan kroppen er bygd opp. Det legges vekt på emner som er nødvendig for å forstå farmakologi, læren om legemidler. Læringsmål Studenten skal kunne - gjøre rede for hvordan menneskekroppen fungerer, både på celle- og organnivå - beskrive enkel anatomi som danner grunnlag for fysiologiske prosesser Sentrale tema - Cellebiologi - Hud - Fordøyelse - Nyrer og urinveier - Sukkersyke/diabetes - Blod og immunsystemet - Lunger og luftveier - Hjertet og blodårer - Nervesystemet - Øyet Delemne 2C: Farmakologi 18 studiepoeng Delemnet farmakologi er læren om legemidler og omfatter både basal og klinisk farmakologi. Farmakodynamikk, farmakokinetikk og farmakoterapi er sentrale fagområder. Farmakodynamikk defineres som hvordan legemidler virker på kroppen, farmakokinetikk beskriver hva kroppen gjør med legemidlet og farmakoterapi er hvordan legemidler brukes for å behandle sykdommer. Læringsmål Studentene skal kunne - Beskrive hvordan legemidler virker på kroppen - Redegjøre for prinsippene vedrørende legemiddelterapi for store sykdomsgrupper - Foreslå hensiktsmessige doseringsregimer ut ifra legemidlenes farmakokinetikk - Redegjøre for farmakokinetiske og farmakodynamiske egenskaper for viktige legemiddelgrupper - Vurdere hensiktsmessighet ved polyfarmasi (samtidig bruk av flere legemidler) - Vurdere interaksjonsrisiko ved polyfarmasi (risiko for at virkningen av et legemiddel blir økt eller redusert når det gis sammen med ett eller flere andre legemidler) - Identifisere mulige bivirkninger av legemidler Sentrale tema - Farmakodynamikk - Angrepspunkter for legemidler - Agonist/antagonist - Dose-respons - Potens - Affinitet - Toleranse - Farmakokinetikk - Absorpsjon - Distribusjon (fordeling) - Eliminasjon (hvordan legemidler forlater kroppen) - 1.ordens/0.ordens kinetikk - Farmakoterapi ved ulike sykdomsgrupper

9 9 - Sykdommer i hjerte og kretsløp - Hudsykdommer - Hormon- og stoffskiftesykdommer - Nevrologiske og psykiske lidelser - Infeksjoner - Smerter - Reumatisme - Astma og allergi - Kreft Farmasøytiske emner 75 studiepoeng Delemne 3A og 3B: Galenisk farmasi Galenisk farmasi er læren om legemiddelformer og deres sammensetning, fremstilling, oppbevaring, holdbarhet, kvalitetskontroll, egenskaper og administrasjonsmåter. Faget omfatter også sammenhengen mellom sammensetning, fremstilling og biologisk tilgjengelighet (biofarmasi). Delemne 3A: Galenisk farmasi I 18 studiepoeng Galenisk farmasi 1 omfatter fremstilling og kvalitetssikring av legemidler etter resept i apotek. Læringsmål Studentene skal kunne - vise grunnleggende teoretiske kunnskaper i galenisk farmasi - fremstille legemidler etter resept i apotek - beskrive og praktisere kravene til kvalitetskontroll, sikkerhet og hygiene ved legemiddelfremstilling - fremstille sterile legemidler etter resept Sentrale tema - Grunnleggende fremstillingsprinsipper og arbeidsoperasjoner - Krav og retningslinjer for fremstilling av legemidler - Bruk av farmasøytiske oppslagsverk - Regler for merking av legemidler - Fremstilling av preparater til den enkelte kunde og for lagerhold i apotek - Legemiddelformer: salver, kremer, geler, linimenter, stikkpiller, kapsler, miksturer, øyedråper og injeksjonsvæsker Delemne 3B: Galenisk farmasi II 12 studiepoeng Galenisk farmasi II bygger på Galenisk farmasi 1. Det legges spesielt vekt på formuleringsprinsipper benyttet i spesialpreparater, biofarmasi, holdbarhet og produktkontroll. Læringsmål Studentene skal kunne - vise kunnskaper om legemiddelformer og deres sammensetning, fremstilling, kvalitetskontroll, holdbarhet og teknologiske samt biofarmasøytiske egenskaper - vise innsikt i sammenhengen mellom legemidlets sammensetning, fremstilling og biologisk tilgjengelighet (biofarmasi) - forklare, begrunne og/eller vurdere formuleringsprinsipper benyttet i spesialpreparater utfra deklarasjon etc., samt vurdere preparatets egenskaper - vise kjennskap til prinsipper for produksjon av tabletter, total parenteral ernæring (TPN), cytostatika og smertepumpe

10 10 - vise innsikt i krav til legemiddelformer og farmasøytisk-tekniske metoder og vise kjennskap til kjemiske analysemetoder for produktkontroll av legemidler Sentrale tema - Legemiddelformer - Biofarmasi - Formuleringsprinsipper - Hjelpestoffer - Ph og tonisitet - Kinetikk, holdbarhet og oppbevaring - Fremstillingsmetoder - Emballasje - Kontroll og krav til legemiddelformer - Diverse undersøkelser av preparater med bruk av forskjellige typer analysemetoder og -utstyr. Delemne 3C: Droger og naturstoffer 6 studiepoeng Droger er plante- eller dyremateriale anvendt i medisinsk hensikt. Faget omfatter også viktige legemidler med opprinnelse fra naturen samt godkjente naturlegemidler. Læringsmål Studentene skal kunne - redegjøre for viktige legemidler med opprinnelse fra naturen med vekt på opprinnelsesplante, plantedel med høyest forekomst og folkemedisinsk bruk - redegjøre for farmakologiske virkninger, bivirkninger og forsiktighetsregler - redegjøre for preparater på markedet inklusiv godkjente naturlegemidler og medisinsk bruk av disse - gjenkjenne kjemiske strukturer til viktige virkestoffer og strukturen til kjemiske klasser av naturstoffer med medisinsk betydning - beskrive faktorer som påvirker kvaliteten av droger og innsamlet plantemateriale Sentrale tema - Opparbeiding og kvalitet av droger - Kjemiske grupper i planter som har medisinsk betydning - Viktige drogers innholdsstoffer, virkning og anvendelse Delemne 3D: Praktisk apotekfarmasi 39 studiepoeng I praktisk apotekfarmasi skal studentene tilegne seg farmasøytisk kunnskap som er spesifikk for det arbeidet som utføres i apotek. Delemnet rommer bransje- og varekunnskap samtidig som det skal legge grunnlag for at studentene utvikler ferdigheter og holdninger til den fremtidige yrkesrollen. Faget omfatter både teoretisk og praktisk undervisning på høyskolen, samt praksisperioder i apotek. Læringsmål Studentene skal kunne - selvstendig ekspedere legemidler etter resept og rekvisisjon - gi veiledning og informasjon som bidrar til forsvarlig og medisinsk riktig legemiddelbruk Sentrale tema - Anvendelse av lover og forskrifter som er retningsgivende for rekvirering og utlevering av legemidler og andre varegrupper fra apotek - Kvalitetssikring av legemiddelekspedisjonen - Resept- og rekvisisjonsbehandling inkludert bruk av dataverktøy - Vurdering og planlegging av kundeveiledning og legemiddelinformasjon - Kommunikasjon med ulike pasientgrupper

11 11 - Legemiddelleveranse til institusjoner og hjemmebaserte tjenester - Bruk av oppslagslitteratur Samfunnsvitenskapelige og humanistiske emner 21 studiepoeng Delemne 4A: Etikk Delemne 4B: Vitenskapsteori og forskningsmetode Delemne 4C: Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning 6 studiepoeng 3 studiepoeng 6 studiepoeng For læringsmål og sentrale tema i delemne 4A, B og C, se Tverrfaglig plan for felles innholdsdel i helsefagutdanningene. Delemne 4D: Samfunnsfarmasi 6 studiepoeng I faget samfunnsfarmasi betraktes apoteket og den farmasøytiske yrkesutøvelse i lys av politiske, økonomiske og sosiale føringer, og legemiddelbruk og legemiddelbrukeren analyseres både i et individuelt og i et sosialt perspektiv. Læringsmål Studentene skal kunne - beskrive ulike helse- og sykdomsforståelser i et sosiologisk perspektiv, inkludert kunnskap om sykerollebegrepet og teorier om sykdomsatferd og sykdomsmestring - gjøre rede for faktorer som styrer legemiddelbruk og -misbruk, samt vise kjennskap til legemiddelpolitikk og helselovgivning (lovkunnskap) - kritisk vurdere egen yrkesutøvelse med tanke på de krav farmasøyter møter når det gjelder informasjon, kommunikasjon og etisk refleksjon Sentrale tema - Sykdomsforståelser og helsebegreper - Profesjon, kompetanse, yrkesrolle - Legemiddelmarked og helsepolitikk - Kundemøtet kunnskap, omsorg, informasjon og kommunikasjon. inkl. et makt/- avmaktperspektiv - Lovkunnskap apoteklovgivning og helselovene - Etikk, respekt og empati i apotek - Legemiddelbruk og misbruksproblematikk - Alternativ medisin Bacheloroppgaven 15 studiepoeng Studiepoengene til bacheloroppgaven kan hentes fra alle hovedemner. Læringsmål Studentene skal kunne - begrunne og gjennomføre et faglig fordypningsarbeid på en planmessig og systematisk måte og i tråd med retningslinjer for skriftlig arbeid - fordype seg i et selvvalgt tema som er relevant for bachelorutdanning i farmasi Tema Studentene kan velge fordypning innenfor delemnene legemiddelkjemi, galenisk farmasi, farmakologi og samfunnsfarmasi.

12 12 Organisering og arbeidsmåter Reseptarstudiet er et 3-årig heltidsstudium og omfatter 180 studiepoeng. Hvert studieår omfatter 60 studiepoeng og er inndelt i høst- og vårsemester. Studiet er bygget opp av delemner etter tradisjonell fagdisiplininndeling. For at studentene skal forstå sammenhengen og se helheten i studiet og yrkeskunnskapen, vil det bli lagt stor vekt på integrering av flere av fagene underveis i det enkelte semester. Av samme grunn er flere av delemnene fordelt over flere semestre. Studiet omfatter både praktisk og teoretisk undervisning på høgskolen og ekstern praksis på apotek. Eksterne praksisstudier er lagt til apotek rundt om i landet og foregår etter retningslinjer fra utdanningen. Eksterne praksisstudier I en yrkesrettet utdanning er det viktig å komme tidlig ut i praksis for å bli kjent med sitt fremtidige yrke. Yrket læres best ved en vekselvirkning mellom studier på høgskolen og ekstern praksis. Praksisperiodene er derfor delt i en kort periode i Tverrfaglig modul 1 i 1. semester samt to lengre perioder i henholdsvis 3. og 6. semester. Reseptarstudentenes praksissteder er apotek i hele landet, både normalapotek og sykehusapotek, og som er godkjent av utdanningen. Praksistidens lengde utgjør totalt 24 uker og omfatter 36 studiepoeng. Studiepoengene hentes fra felles innholdsdel og fra delemnet praktisk apotekfarmasi. I praksis skal studenten gis muligheter til å anvende teoretisk kunnskap, innarbeide ferdigheter og utvikle yrkesetiske holdninger. Praksis skal gi læring i yrkesrelevante oppgaver i apotek og skal gradvis gi studenten mulighet til å bli delaktig i de oppgaver og det ansvar som yrkesrollen krever. Dette betyr også at studenten opparbeider et grunnlag for farmasøytisk vurdering ved å planlegge, utføre og kritisk vurdere eget arbeid. Til praksis i 3. semester hører studiekrav i Tverrfaglig modul II. For øvrig har praksis obligatoriske tester og arbeidsoppgaver. Studenten har fast veileder. Veilederens oppgave er å ta ansvar for tilrettelegging av studieopplegget på apoteket og være kontaktperson på apoteket overfor utdanningen. Utdanningen holder løpende kontakt med utdanningsapotekene, og det holdes samlinger for veiledere og studenter i tilknytning til praksisperiodene. E-post og diskusjonsgrupper på nettet vil bli benyttet for kommunikasjon i studentgrupper og mellom utdanning og studenter. Arbeidsmåter Arbeidsmåtene som benyttes gjennom studiet, avhenger av mål, innhold, studentforutsetninger, vurderingsordninger og andre rammefaktorer. De velges slik at kunnskap, ferdigheter og holdninger integreres og har størst mulig overføringsverdi til profesjonell yrkesutøvelse. Utdanningen legger vekt på å legge til rette for varierte arbeidsmåter med veksling mellom teoretiske og praktiske studier. Det legges vekt på oppfølging av den enkelte student gjennom veiledning underveis og gjennom tilbakemelding på innleverte rapporter og oppgaver. Studentene får også tilbakemeldinger fra medstudenter på enkelte arbeider. Studiet stiller store krav til studentenes egenaktivitet og til at studentene bruker tid på selvstudier. Det forutsettes at studentene arbeider med studiene i full arbeidsuke. Egenaktivitet innebærer blant annet at studentene arbeider sammen i studentorganiserte kollokvier med oppgaver, problemløsning og ferdighetstrening.

13 13 Flere av arbeidsformene bygger på at studentene arbeider sammen slik at de får trening i samarbeid og samspill med andre. Det er også sentralt at studentene oppøver ferdigheter i å formulere seg, lærer å gi uttrykk for egne meninger og reflekterer over egne vurderinger, holdninger og handlinger. Studentene kan få i oppdrag å planlegge å gjennomføre et undervisningsopplegg innenfor et faglig, relevant tema for medstudenter og lærer(e). Mange av læringsaktivitetene ved utdanningen er knyttet til det å løse problemer. Det betyr at studentene arbeider med relevante problemstillinger og eksempler som krever aktiv deltakelse, selvstyring og samarbeid om læringen. I enkelte deler av studiet vil PBL-metoden (problembasert læring) benyttes. Studentene skal utvikle et kritisk og gjennomtenkt forhold til kunnskapen de møter i studiet og legge grunnlag for livslang læring i et yrke som er i kontinuerlig utvikling samtidig som studentene utvikler evne både til å samarbeide og til å jobbe selvstendig, samt utvikler evne til å ta ansvar. Dette skal være med å gi grunnlag for å kunne samarbeide, kommunisere og påvirke muligheter i yrkeslivet. Studentene skal ha innflytelse på og føle ansvar for studiets faglig-pedagogiske utvikling. Dette forutsetter aktiv deltagelse gjennom studieforløpet, med evaluering både av studiets faglige innhold og pedagogiske opplegg. Utdanningen vil legge til rette for og understøtte læring ved følgende undervisnings- og arbeidsformer: Forelesninger Forelesninger benyttes for å introdusere og gi oversikt innenfor et tema, for å reise problemstillinger og for å gjennomgå vanskelig tilgjengelig fagstoff. Ferdighetstrening Ferdigheter kan betegnes som personlig og praktisk kunnskap som den enkelte utvikler gjennom utprøving og egenerfaring. Ferdighetstrening benyttes blant annet i forhold til legemiddelfremstilling, reseptbehandling og kundekommunikasjon. Studiet har laboratoriekurs i følgende fag: generell og organisk kjemi, praktisk apotekfarmasi, galenisk farmasi I og II, biokjemi, mikrobiologi samt sterilproduksjon. Skriftlige arbeider i form av laboratorierapporter er obligatorisk del av kursene. Gruppearbeid Gruppearbeid er en arbeidsmåte som brukes innenfor de fleste fagene. Arbeid med oppgaver og problemstillinger i fellesskap med andre studenter har betydning både for å tilegne seg, bearbeide og utdype fagstoff. Gruppearbeid gir trening i samarbeid og samspill med andre, som er nødvendig kompetanse i yrkesutøvelsen. I de deler av studiet som er organisert etter en problembasert modell (PBL), arbeider studentene sammen i faste grupper. Læringen bygger på problemløsning, aktiv deltakelse, selvstyring og samarbeid. Kollokvier Hensikten med kollokvier er å bearbeide emner og tilrettelegge for faglig diskusjon i studentgruppen og mellom student og lærer. Studentene skal få mulighet til å oppøve ferdigheter i faglig formulering, oppfordres til å gi uttrykk for egne meninger og reflektere over egne handlinger og holdninger. Dette kan være med å gi grunnlag for å kunne samarbeide, kommunisere og påvirke muligheter i arbeidslivet. Skriftlig formidling og muntlig presentasjon Gjennom hele studiet arbeider studentene med skriftlige oppgaver individuelt og /eller i gruppe. Loggskriving brukes som redskap til å gi studenten trening i å skille mellom beskrivelsen av et

14 14 hendelsesforløp, opplevelsen av denne og tolkning av situasjonen. Loggskriving er spesielt viktig i praksistiden på apotek. Det legges også vekt på muntlig formidling. Rollespill brukes til å skape virkelighetstro situasjoner som kan gi mulighet for faglig og personlig utvikling ved innlevelse i aktuelle situasjoner. Prosjektoppgaver/bacheloroppgave Gjennom prosjektoppgaver og bacheloroppgaven skal studentene utarbeide problemstillinger for oppgaver som de arbeider med over tid enten individuelt eller i samarbeid med andre. Gjennom arbeidet skal studentene lære seg teori og få ferdigheter i kildebruk, analyse, skriftlig formulering, diskusjon og muntlig formidling. Prosjekter gir erfaring med noen av de utfordringer som ligger i vitenskapelig arbeidsmåte. En hovedhensikt er å utvikle evnen til kritisk refleksjon, til å se fagelementer i sammenheng og utvikle dypere forståelse for et emne. Arbeidet vil foregå både på apotek i praksistiden og på høgskolen. Ekskursjoner Det arrangeres ekskursjoner blant annet til apotek, norske farmasøytiske bedrifter og grossistfirmaer, samt til Botanisk hage og Farmasihistorisk museum. Dersom studentene kan skaffe økonomiske midler, arrangeres det studietur til utlandet med faglige ekskursjoner til apotek og farmasøytiske bedrifter. Internasjonalisering Reseptarutdanningen arbeider aktivt med å kunne tilby sine studenter å ta deler av sin bachelorgrad ved en institusjon i utlandet. Vurdering Vurderingsordningene skal gi studenten jevnlig vurdering underveis i studiet for å gi tilbakemelding om utbyttet av læringsprosessen. De skal være overensstemmende med læringsmålene og de arbeidsformer som benyttes. Utdanningen får gjennom vurderingene informasjon om studieprogresjonen og studentenes prestasjoner. Offentlighet og brukere er sikret at studenten har tilegnet seg de kvalifikasjoner studieplanen beskriver som nødvendige for yrkespraksis. Reseptarutdanningens vurderingsformer er valgt ut fra mål og faginnhold. Vurderingsordningene skal - sikre at studentene har tilegnet seg de nødvendige kvalifikasjoner for yrkesutøvelse og gi grunnlag for ekspedisjonsrett for legemidler - vise studentene gjennom studiet om de holder et tilfredsstillende faglig nivå og stimulere til best mulig læring videre i studiet - bidra til at studentene deltar aktivt i vurdering av egen og medstudenters læringsprosess og studiesituasjon og gjennom det oppøve sin vurderingsevne Det skilles mellom to hovedtyper vurdering: Vurdering i løpet av læringsprosessen og vurdering ved avslutningen av fag/emner og praksisperioder. Vurdering underveis i studiet skjer gjennom fremmøtepliktig undervisning og gjennom godkjenning av laboratoriekurs. På laboratoriekurs blir både praktiske ferdigheter og skriftlig rapportering vurdert. Muntlig fremlegg kan i enkelte deler erstatte skriftlig arbeid. Avsluttende vurdering skjer ved vurdering av ekstern praksis og ved eksamen. For progresjonen i studiet gjelder følgende: For å kunne framstille seg til eksamen i et emne må alle krav til frammøtepliktig deltakelse og godkjenning av eventuelle laboratoriekurs i vedkommende

15 15 eksamensfag være godkjent. Øvrige regler for progresjon er beskrevet under Praksis, studiekrav og eksamener. Frammøtepliktig studiedeltakelse Ferdighetstrening, ekstern praksis og studieopplegg som forutsetter studentsamarbeid, har obligatorisk frammøte og følger Avdeling for helsefags fellesbestemmelser om 80% fremmøteplikt. Ekstern praksis er unntatt fellesbestemmelsene og har frammøteplikt på 90%. Følgende deler av studiet har obligatorisk fremmøte: - Laboratoriekurs og annen ferdighetstrening. Hvert av laboratoriekursene med tilhørende praktisk og skriftlig arbeid må være godkjent for å fremstille seg til eksamen i faget, jfr. Vurdering. Dette gjelder for laboratoriekursene i følgende fag: generell og organisk kjemi, praktisk apotekfarmasi, galenisk farmasi I, biokjemi, mikrobiologi, sterilproduksjon samt galenisk farmasi II - Gruppearbeid i de fag/emner som er lagt opp etter PBL-metoden - Obligatoriske gruppeoppgaver i fysiologi og samfunnsfarmasi - Prosjektarbeid - Praksis Praksis, studiekrav og eksamen Vurderingskriterier er fastsatt for hver av praksisperiodene. Bestått praksis forutsetter at studenten har oppfylt frammøteplikten og at alle arbeidsoppgavene er godkjent. Studiekrav er obligatorisk arbeid eller obligatoriske oppgaver som studenten skal ha levert innen gitte tidsfrister, jfr. Fellesbestemmelser om studiekrav ved Avdeling for helsefag. De må være bestått for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen i emnet og/eller for å oppfylle kravene til progresjon. 1. studieår Eksamen i tverrfaglig modul 1 Helsefagenes fellesgrunnlag 10 sp Eksamensinnhold: Læringsmålene for modulen Eksamensform: Prosjektoppgave, muntlig høring og opponentarbeid i gruppe Vurderingsuttrykk: Bestått/ikke-bestått Tidspunkt: 1. semester Ekstern sensor deltar i utarbeidingen av vurderingskriterier. Eksamen i generell og organisk kjemi 15 sp Eksamensinnhold: Læringsmålene i delemnet Eksamensform: Individuell skriftlig eksamen, 6 timer Vurderingsuttrykk: Bokstavskala A-F Tidspunkt: 1. semester Ekstern sensor deltar i utarbeidelsen av eksamensoppgaver og vurderingskriterier samt vurderer 25% av kandidatene. Eksamen i farmasøytiske emner I 7 sp Eksamensinnhold: Læringsmål i galenisk farmasi I, praktisk apotekfarmasi og samfunnsfarmasi Eksamensform: Individuell skriftlig eksamen, 4 timer Vurderingsuttrykk: Bestått/ikke-bestått Tidspunkt: 2. semester Ekstern sensor deltar i utarbeidelsen av eksamensoppgaver og vurderingskriterier samt vurderer 25% av kandidatene.

16 16 Eksamen i fysiologi og biokjemi - 18 sp Eksamensinnhold: Læringsmålene i delemnene Eksamensform: Individuell skriftlig eksamen, 5 timer Vurderingsuttrykk: Bokstavskala A-F Tidspunkt: 2. semester Ekstern sensor deltar i utarbeidelsen av eksamensoppgaver og vurderingskriterier samt vurderer 25% av kandidatene. Eksamen i galenisk farmasi I - 10 sp Eksamensinnhold: De 3 første av de 4 læringsmålene i delemnet Eksamensform: Individuell praktisk eksamen, 6 timer Vurderingsuttrykk: Bestått/ikke-bestått Tidspunkt: 2. semester Ekstern sensor vurderer alle kandidater. For å påbegynne 2. studieår må 1. studieår være fullført og bestått. 2. studieår Studiekrav 1 Sterilproduksjon Form: Praktisk prøve Tidspunkt: 3. semester For å fremstille seg til eksamen i mikrobiologi og sterilarbeid må studiekrav 1 sterilproduksjon være bestått. Eksamen i mikrobiologi og sterilarbeid - 9 sp Eksamensinnhold: Læringsmålene i mikrobiologi samt 3. og 4. læringsmål i galenisk farmasi I Eksamensform: Muntlig eksamen basert på mappe Vurderingsuttrykk: Bokstavskala A-F Tidspunkt: 3. semester Ekstern sensor vurderer alle kandidater. Studiekrav i tverrfaglig modul 2 og ekstern praksis - 21 sp Ekstern praksis Vurderingsuttrykk: Bestått/ikke-bestått Tidspunkt: 3. semester Studiekrav i tverrfaglig modul 2 Bruker og helsearbeider refleksjon over praksis Form: Skriftlig fagnotat og opponentarbeid i gruppe Tidspunkt: 4. semester Bestått praksis i 3. semester og bestått studiekrav i Tverrfaglig modul 2 gir 21 studiepoeng. Eksamen i legemiddelkjemi - 12 sp Eksamensinnhold: Læringsmålene i delemnet Eksamensform: Individuell skriftlig eksamen, 5 timer Vurderingsuttrykk: Bokstavskala A-F Tidspunkt: 4. semester Ekstern sensor deltar i utarbeidelsen av eksamensoppgaver og vurderingskriterier samt vurderer 25% av kandidatene.

17 17 Eksamen i farmakologi - 18 sp Eksamensinnhold: Læringsmålene i delemnene Eksamensform: Individuell skriftlig eksamen, 6 timer Vurderingsuttrykk: Bokstavskala A-F Tidspunkt: 4. semester Ekstern sensor deltar i utarbeidelsen av eksamensoppgaver og vurderingskriterier samt vurderer 25% av kandidatene. For å påbegynne 3. studieår må 2. studieår være fullført og bestått. 3. studieår Eksamen i droger og naturstoffer - 6 sp Eksamensinnhold: Læringsmålene i delemnet Eksamensform: Mappeeksamen Vurderingsuttrykk: Bestått/ikke-bestått Tidspunkt: 5. semester Ekstern sensor deltar i utarbeidelse av vurderingskriterier. Eksamen i galenisk farmasi II - 12 sp Eksamensinnhold: Læringsmålene i delemnet Eksamensform: Individuell skriftlig eksamen, 5 timer Vurderingsuttrykk: Bokstavskala A-F Tidspunkt: 5. semester Ekstern sensor deltar i utarbeidelsen av eksamensoppgaver og vurderingskriterier samt vurderer 25% av kandidatene. Ekstern praksis Vurderingsuttrykk: Tidspunkt: Bestått/ikke-bestått 6. semester For å fremstille seg til eksamen i Farmasøytiske emner II må ekstern praksis i 6. semester være bestått. Eksamen i farmasøytiske emner II - 27 sp Eksamensinnhold: Læringsmål i praktisk apotekfarmasi og samfunnsfarmasi Eksamensform: Individuell muntlig eksamen Vurderingsuttrykk: Bokstavskala A-F Tidspunkt: 6. semester Ekstern og intern sensor vurderer alle kandidatene. Eksamen - Bacheloroppgave - 15 sp Eksamensinnhold: Læringsmål for bacheloroppgave Eksamensform: Skriftlig oppgave i gruppe og individuell muntlig høring Vurderingsuttrykk: Bestått/ikke-bestått Tidspunkt: 6. semester Ekstern og intern sensor vurderer alle kandidatene. For å fremstille seg til muntlig eksamen må skriftlig oppgave være bestått. Pensum For oppdatert pensumliste se Fronter.

18 18 Pensumomfanget varierer etter fagets art fra 60 til 70 sider pr. studiepoeng, totalt ca sider. I tillegg kommer selvvalgt litteratur i forbindelse med prosjektoppgaver og andre oppgaver Det tas forbehold om endringer. Endringer og suppleringer av pensumlitteraturen vil bli oppgitt ved semesterstart. Opplysninger og spesifisert pensumliste fremgår av undervisningsplaner. Pensumlitteratur til felles innholdsdel fremgår av egen plan. KJEMISKE EMNER Generell og organisk kjemi: Sjøberg, N.O. (2003) Kort og godt kjemi: grunnleggende kjemi for høgskoler og universitet. 4. utg. Nesbru, Vett & Viten. Hart, H., Hart D.J. & Craine, L.E. (2002) Organic Chemistry - A Short Course. 11 th ed. Boston, Houghton Mifflin. Biokjemi: Hauge, J.G., Aakvaag, R.K. & Christensen T.B. (2001) Biokjemi - en grunnbok. 4. utg. Oslo, Universitetsforlaget. Kompendium i biokjemi. Høgskolen i Oslo, Reseptarutdanningen. Legemiddelkjemi: Patrick, G.L. (2001) An Introduction to Medical Chemistry. 2 nd ed. Oxford, Oxford University Press. MEDISINSKE EMNER Mikrobiologi: Josephson, J.O & Schøyen, R. (2002) Mikroorganismer og sykdom. Oslo, Ad Notam Gyldendal. Kompendium i mikrobiologi. Høgskolen i Oslo, Reseptarutdanningen Madigan, M.T., Brock, T.D., Martinko, J.M. & Parker, J. (2000) Brock Biology of Microorganisms. 9 th ed. Upper Saddle River, Prentice Hall Int. Fysiologi: Bjålie, G.J., Haug, E., Sand, O. & Sjaastad, Ø.V. (1998) Menneskekroppen. Fysiologi og anatomi. Oslo, Universitetsforlaget. Farmakologi: Rang, H.P., Dale, M.M., Ritter, J.M. & Moore, P.K. (2003) Pharmacology 5 th ed. Edinburgh, Churchill Livingstone. FARMASØYTISKE EMNER Galenisk farmasi I: Kristensen, H. G. (2000) Almen Farmaci. 3.udg. København, Danmarks Farmaceutiske Højskole. "Norske legemiddelstandarder" (NLS), siste utgave. Oslo, Universitetsforlaget.

19 19 Galenisk farmasi II: Aulton, M.E ed. (2002) Pharmaceutics - The science of dosage form design. Edinburgh, Churchill Livingstone. Kristensen, H.G. (2000) Almen Farmaci. 3. udg. København, Danmarks Farmaceutiske Højskole.. Droger og naturstoffer: Heinrich, M., Barnes, J., Gibbons, S. & Williamson, E.M. (2004) Fundamentals of Pharmacognosy and Phytotherapy. Edinburgh, Churchill Livingstone. SAMFUNNSFAGLIGE EMNER Samfunnsfarmasi: Foss, C. (2005) Kompendium i lover og forskrifter. Høgskolen i Oslo, Reseptarutdanningen. Kompendium i samfunnsfarmasi.. Høgskolen i Oslo, Reseptarutdanningen. Bacheloroppgaven: Naturvitenskapelig metode (2006) Høgskolen i Oslo, Reseptarutdanningen Dalland, O. (2000) Metode og oppgaveskriving for studenter. 3.utg. Oslo, Universitetsforlaget Selvvalgt litteratur i forbindelse med bacheloroppgaven.

20 20 Tverrfaglig plan for felles innholdsdel i helsefagutdanningene 15 felles studiepoeng for bachelorstudiene i bioingeniørfag, farmasi, ortopediingeniørfag og tannteknikk VEKS Vitenskapsteori og forskningsmetode Etikk Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsing Kull Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING Fastsatt 25. januar 2008 av Kunnskapsdepartementet Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 FORMÅL... 3 2.2 MÅL... 3 2.3 INNHOLD... 4 3. UTDANNINGSSPESIFIKK

Detaljer

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng Side 1/41 Studieplan 120 studiepoeng HiBu - Avd for Helsefag Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32 20 64 Fax.+47 32 20 64 10 postmottak@hibu.no Endringshistorikk Dato Sign Endring

Detaljer

Rapport om bruk av tildelte stimuleringsmidler 2010

Rapport om bruk av tildelte stimuleringsmidler 2010 HØGSKOLEN I BERGEN Rapport om bruk av tildelte stimuleringsmidler 2010 Høgskolen i Bergen v/ Institutt for Bygg- og jordskiftefag Institutt for Data- og realfag Institutt for Ergoterapi, fysioterapi og

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

Nasjonal plan for profesjonsutdanning i psykologi. Utarbeidet for Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning

Nasjonal plan for profesjonsutdanning i psykologi. Utarbeidet for Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning Nasjonal plan for profesjonsutdanning i psykologi Utarbeidet for Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning 1. Innledning... 3 2. Formål... 4 3. Læringsutbytte... 6 4. Innhold... 7 I: Basalfag (90

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø

RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Margrete Gaski Tittel: Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Innholdsfortegnelse Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Om vernepleieryrket. 24 Om vernepleieryrket vernepleieryrket

Om vernepleieryrket. 24 Om vernepleieryrket vernepleieryrket Foto: Mike Kemp Gettyimages Layout: LO Media Trykk: Aktuell 11/2008 Utarbeidet av seksjonsrådet for vernepleiere i Fellesorganisasjonen (FO) Postboks 4693, Sofienberg, 0506 Oslo. Besøksadresse: Mariboesgate

Detaljer

Revidering av bachelorgradsstudium i ernæring og bachelorgradsstudium i medisin

Revidering av bachelorgradsstudium i ernæring og bachelorgradsstudium i medisin Revidering av bachelorgradsstudium i ernæring og bachelorgradsstudium i medisin Endelig vurdering av studier ved Atlantis Medisinske Høgskole Juli 2013 Institusjon: Atlantis Medisinske Høgskole Studietilbud:

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk utdanning for profesjonsutdanninger trinn 8-13 Innhold Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Arbeidshefte. Videreutdanning i barnesykepleie. Advanced Paediatric Nursing. Kull 2012. 90 studiepoeng Heltid VUBARN

Arbeidshefte. Videreutdanning i barnesykepleie. Advanced Paediatric Nursing. Kull 2012. 90 studiepoeng Heltid VUBARN Arbeidshefte Videreutdanning i barnesykepleie Advanced Paediatric Nursing Kull 2012 90 studiepoeng Heltid VUBARN Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie Innhold 1.0 Barnesykepleiers funksjons- og

Detaljer

Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons

Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons Oddbjørn Johansen Ellen Saur Høgskolen i Nord-Trøndelag Kompendium Steinkjer 2006 Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn PROGRAMPLAN for Kull 2012 med EMNEPLANER for første til tredje studieår Bachelornivå 240 stp HiBu Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no

Detaljer

Fagplan for Bachelorstudiet. Studieåret 2013/2014

Fagplan for Bachelorstudiet. Studieåret 2013/2014 Fagplan for Bachelorstudiet BI Studieåret 2013/2014 Fagplan for Bachelorstudiet BI Studieåret 2013/2014 Innhold Innledning 5 Hovedområde: Politi og samfunn 15 Politilære POL110 16 Sosiologi SOS110 19 Yrkesetikk

Detaljer

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon 10. mars 2015 Programplan Bachelorstudium i Regnskap og revisjon Bachelor Programme in Auditing and Accounting 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag Dato 17. mars

Detaljer

Fagplan for fag mat og helse 1 i grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn (30 studiepoeng)

Fagplan for fag mat og helse 1 i grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn (30 studiepoeng) Fagplan for fag mat og helse 1 i grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn (30 studiepoeng) Fagplanen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13. Kristiansand 2014-2015

UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13. Kristiansand 2014-2015 UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13 Kristiansand 2014-2015 Gjelder fra 1. august 2014 1 Forord Læreryrket er det mest utfordrende og det mest interessante

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift tema Bygge på utdannelsen Apotekforeningens tidsskrift nr. 1 117. årgang februar 2009 www.apotektidsskrift.no Tema: Bygge på utdannelsen Mye å strekke seg etter 30 apotekteknikere leser seg til reseptarer

Detaljer

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling Anne Moe og Riina Kiik Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis HUSK- arbeidsrapport nr. 1/2008 Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis Anne Moe og Riina

Detaljer

NNH s Utdanningsdokument og kvalitetssikringsprogram

NNH s Utdanningsdokument og kvalitetssikringsprogram NNH s Utdanningsdokument og kvalitetssikringsprogram Mål og visjoner for naturmedisinsk utdanning Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon 2004 Forord Del I i skisserer hvilken basiskunnskap en naturterapeut

Detaljer

Kvalitet i praksis. Oppfatninger om kvalitet blant praksisveiledere. Joakim Caspersen Asbjørn Kårstein

Kvalitet i praksis. Oppfatninger om kvalitet blant praksisveiledere. Joakim Caspersen Asbjørn Kårstein Kvalitet i praksis Oppfatninger om kvalitet blant praksisveiledere Joakim Caspersen Asbjørn Kårstein Rapport 14/2013 Kvalitet i praksis Oppfatninger om kvalitet blant praksisveiledere Joakim Caspersen

Detaljer

Studiekatalog. Oslo Spania nett

Studiekatalog. Oslo Spania nett 2014 Studiekatalog Oslo Spania nett Design og trykk: Allkopi AS - Foto: Kyrre Lien, Kaja Bruskeland og Thomas Winje Øijord VELKOMMEN TIL 0ss! Atlantis Medisinske Høgskole har gjennom 26 år høstet mye verdifull

Detaljer

Utdanning i endring Nye muligheter for FoU + Utdanning. Inspirasjonsnotat fra en arbeidsgruppe satt ned av Universitets- og høgskolerådet

Utdanning i endring Nye muligheter for FoU + Utdanning. Inspirasjonsnotat fra en arbeidsgruppe satt ned av Universitets- og høgskolerådet Utdanning i endring Nye muligheter for FoU + Utdanning Inspirasjonsnotat fra en arbeidsgruppe satt ned av Universitets- og høgskolerådet Mars 2015 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Arbeidsgruppens

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831 KVALITETSHÅNDBOK FOR Org.nr 991 525 831 (tidligere JB Kompetanse / NæringsAkademiet) Gjelder Gyldig fra Godkjent Ansvarlig Sist revidert 01.03.2010 Kvalitetsgruppen, 23.02.2010 Rektor 22.02.2010 Kvalitetshåndbok

Detaljer

SPS ARBEIDSNOTAT 1/2011. Praksis og teori. En undersøkelse blant undervisningspersonalet ved fem profesjonsutdanninger

SPS ARBEIDSNOTAT 1/2011. Praksis og teori. En undersøkelse blant undervisningspersonalet ved fem profesjonsutdanninger SPS ARBEIDSNOTAT 1/2011 Praksis og teori En undersøkelse blant undervisningspersonalet ved fem profesjonsutdanninger Ida K. R. Hatlevik, Joakim Caspersen, Kjersti Nesje og Jorunn Vindegg April 2011 Forord

Detaljer

11+ V 8WGDQQLQJVGRNXPHQW RJ NYDOLWHWVVLNULQJVSURJUDP. 0nORJYLVMRQHUIRUQDWXUPHGLVLQVN XWGDQQLQJ 1RUVNH1DWXUWHUDSHXWHUV+RYHGRUJDQLVDVMRQ

11+ V 8WGDQQLQJVGRNXPHQW RJ NYDOLWHWVVLNULQJVSURJUDP. 0nORJYLVMRQHUIRUQDWXUPHGLVLQVN XWGDQQLQJ 1RUVNH1DWXUWHUDSHXWHUV+RYHGRUJDQLVDVMRQ 11+ V 8WGDQQLQJVGRNXPHQW RJ NYDOLWHWVVLNULQJVSURJUDP 0nORJYLVMRQHUIRUQDWXUPHGLVLQVN XWGDQQLQJ 1RUVNH1DWXUWHUDSHXWHUV+RYHGRUJDQLVDVMRQ )RURUG Del I i skisserer hvilken basiskunnskap en naturterapeut må

Detaljer

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG INNLEDNING Høgskolen i Gjøvik, Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset Innlandet, Tonsåsen Rehabilitering og Topro har samarbeidet om utvikling

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse Chr. Thams fagskole Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Christian Thams fagskole / Skjetlein grønt kompetansesenter Mjølkeproduksjon

Detaljer