Årstad bydel, Gnr. 162, Bnr. 39 og 1362, Krohnsminde idrettsplass. Forslag til mindre endring av reguleringsplan, plan nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årstad bydel, Gnr. 162, Bnr. 39 og 1362, Krohnsminde idrettsplass. Forslag til mindre endring av reguleringsplan, plan nr. 71401."

Transkript

1 Dato: 29. april 2010 Byrådssak 1249/10 Byrådet Årstad bydel, Gnr. 162, Bnr. 39 og 1362, Krohnsminde idrettsplass. Forslag til mindre endring av reguleringsplan, plan nr KJNO BBY Hva saken gjelder: Helse Bergen HF fremmer forslag til mindre endring av område F1 i eksisterende reg.plan 71400, "Årstad, Krohnsminde idrettsplass" i Årstad bydel. Hovedhensikten er innpassing av poliklinisk virksomhet knyttet til et Distriktspsykiatrisk Senter (DPS). Saken behandles som mindre endring, og kan i henhold til gjeldende delegasjon vedtas av byrådet. Tomten ligger sørøst for Danmarksplass og grenser mot øst til Krohnsminde idrettsplass. Tribuneanlegget på tomten er revet og planområdet er å betrakte som ubebygget. Nord for planområdet ligger et sammenhengende bolig- og forretningsbygg, tegnet av ark. Landmark, bl.a inneholdende Rema Vest for tomten ligger Fjøsangerveien og Bybaneholdeplass. Planområdet er støy- og luftforurensningsutsatt, fra Fjøsangervegen og fra aktiviteter på idrettsplassen. Lyskasteranlegget på idrettsplassen kan oppleves som sjenerende. Tomten er regulert til "kombinert formål - kontor/offentlig" med tomteutnyttelse TU = 300%, jfr. reguleringsplan 71400, vedtatt På nordsiden er det regulert et torg, og langs østsiden er det regulert en ca. 4,5 meter bred gangvei. Eiendommen omfattes også av ny kommunedelplan for "Puddefjorden - Damsgårdssundet", plannr , vist som område for offentlig bygning, med reguleringskrav. I KPA er eiendommen vist som del av "Senterområde S37 Danmarksplass lokalsenter type 1". Endringsforslag i forhold til gjeldende reguleringsplan: Formål endres fra "Kombinert formål - kontor/offentlig" (jfr. Pbl 1985) til "Bebyggelse og anlegg - forretning/kontor/tjenesteyting" (jfr. ny plan- og bygningslov ledd). Tjenesteyting er i planbestemmelsenes pkt. 2.1 definert som "poliklinikk og døgnposter med inntil 40 sengeplasser". Bruksarealet, eksklusiv kjelleretasje for parkering / tekniske rom, økes fra 8700 m 2 til 9844 m 2. Dette tilsvarer en økning fra TU= 300 % til % BRA = 340. Mot nord, nordvest og øst vil foreslått gesimshøyde ligge 0,5-5,5 m høyere enn eksisterende reguleringsplan gir rom for. I sørvest er gesimshøyden uforandret. Forslagsstillers planbeskrivelse og fagnotatet er ikke presis på dette punktet, hvor det framgår at samlet byggehøyde ikke økes i forhold til gjeldende reguleringsplan. Gesimshøyde er regnet fra topp gesims, som i foreliggende prosjekt av sikkerhetsmessige grunner ligger ca 2 m. over takflaten. Det tilrettelegges for bil- og sykkelparkering for sykehus iht. norm for sentrum (0,3 bil/0,1 sykkel pr seng). For forretningsformål (5 bil/1000 m 2 ) og kontor 3 bil/1000 m 2. Helse Bergen HF ønsker å utnytte det potensialet som ligger i en kjelleretasje, til parkering og tekniske rom. Dette innebærer at det vil graves lavere enn grunnvannstanden, som i dag ligger i 1

2 området kote +10 til +11. Utnyttelse av areal under kote + 12 innebærer endring av gjeldende reguleringsbestemmelser, hvor det heter at "Det kan ikke bygges parkeringskjeller under ca kt. 12." Forslaget til bestemmelser har krav om byggeteknikk som ikke senker grunnvannstanden. Kjøreadkomst til bygget er lagt over torget, i samsvar med gjeldende reguleringsplan. Det foreslås mulighet for varelevering fra nordligste del av gangvei 2, på bakkeplan i øst, jfr. vedlagte illustrasjoner. Dette vil kunne redusere trafikk (rygging etc) på torget. Det foreslås at gjeldende bestemmelser 3.3 suppleres. De foreslåtte bestemmelsene skal supplere gjeldende bestemmelser. Planarbeidet ble kunngjort som en mulig vesentlig endring, - med åpning for å kunne vurdere behandling som en mindre endring dersom de innkomne merknader ikke avdekket åpenbare konflikter. Forslag til reguleringsendring i samsvar med ny planlov ble sendt på høring den Merknadene og uttalelsene er oppsummert og kommentert av plankonsulenten, jfr. vedlegg. Med visse forbehold er naboer og høringsinstanser i hovedsak positiv til den foreslåtte reguleringsendringen. Det foreligger ikke innsigelser. Helsevernetaten i Bergen kommune anbefaler på bakgrunn av luftkvaliteten på Danmarksplass omlokalisering av tiltaket til et annet sted. Tilsynsutvalget for byens utseende anbefaler nedjustering av bygningsvolum og høyde og en utnyttelsesgrad mer i tråd med gjeldende reguleringsplan. Årstad bydelsstyre er positiv til endringsforslaget. Det er kun gjort mindre justeringer i plankartet etter høringen. Forslag til planbestemmelser er justert ved at det blant annet er satt en øvre grense på 40 sengeplasser knyttet til døgnposter. Videre er det tatt inn dokumentasjonskrav knyttet til støynivå, samt krav om tiltaksplan for sikring av godt inneklima. Det også utarbeidet mer detaljerte bestemmelser med hensyn til ivaretakelse av prinsippet om universell utforming. Fagetaten ser det slik at det først og fremst er innpassing av sengeplasser i bygget som reelt sett innebærer noe nytt, utover den polikliniske virksomhet dagens reguleringsplan åpner for. Forslagsstiller oppgir at sengerommene isolert sett vil utgjøre ca 7 % av samlet bygningsareal, noe fagetaten vurderer å være av avgrenset betydning. Formålet døgnposter er i planbestemmelsene pkt. 2.1 foreslått avgrenset til maksimalt 40 sengeplasser. Etter fagetatens vurdering er lokaliseringen i bydelen tilfredsstillende ut fra hensyn til tilgjengelighet, og behovet for funksjonen. Fagetaten viser til at det ikke er mottatt merknader knyttet til reduksjon av omsøkte volum og høyder, med unntak av overnevnte anbefaling fra Tilsynsutvalget for byens utseende. Med henvisning til at området for øvrig er preget av høy utnyttelse og til dels tette bygningsvolumer, samt nærheten til bybanestoppet, har fagetaten kommet til at omsøkte økning i % BRA er i tråd med prinsippene for fortetting. Fagetaten har isolert sett ingen merknader til utnyttelse av areal under kt + 12 til parkeringsformål og viser til at det gjennom kommuneplanens bestemmelser for senterområder er forutsatt at parkeringsanlegg skal legges i underjordiske anlegg. Planforslaget vurderes således å samsvare med kommuneplanen på dette punktet. Fagetaten legger til grunn at trafikkmengden knyttet til varelevering/gjennomkjøring på bakkeplan, gangvei 2, vil bli av begrenset karakter. Løsningen vurderes som hensiktsmessig da en på denne måten reduserer behov for rygging over torget i nord. Fagetaten vurderer det som positivt at det i planforslaget er lagt stor vekt på å imøtekomme kravene til universell tilgjengelighet. Med bakgrunn i arealets beliggenhet og forhold knyttet til trafikkstøy og forurensning vurderes tomten pr. i dag ikke som attraktiv for barns lek. Fagetaten viser for øvrig til Bergen bystyres vedtak vedrørende videre planer for Krohsnminde idrettsplass. Av vedtaket fremgår det at Bystyret ønsker å få lagt frem en egen 2

3 sak som viser hvordan ubebygd tomt mot Ibsensgate i sin helhet kan brukes til idrettsformål/fysisk aktivitet for barn og unge. Ny plan- og bygningslov har krav i 4-3 om at risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) skal gjennomføres for alle planer som gjelder utbygging, også ved reguleringsendringer. Dette kravet forelå ikke på samme måte ved utarbeidelse av gjeldende plan, men fagetaten legger likevel til grunn at det gjennom planarbeidet ble gjort vurderinger knyttet til tomtens egnethet med hensyn til den opprinnelige planlagte bruk til poliklinikk for Helse Bergen HF. Det er i tilknytning til søknaden om mindre reguleringsendring utført geotekniske og miljøgeologiske undersøkelser og det foreligger vurdering av støy på utearealer. Videre er det utarbeidet tiltaksplan for sikring av godt inneklima. Forslagsstiller har ikke utarbeidet en separat ROSanalyse iht. kravene i ny lov, men fagetaten anser at relevante analyser er utført i gjeldende plan og foreliggende reguleringsendring. Det er i lovverket ikke satt krav om uteareal til poliklinisk virksomhet / sykehus, men fagetaten vurderer likevel at dette er et viktig kriterie med hensyn til institusjonens kvalitet og tilbud til brukerne. Helsevernetaten har påpekt at dersom det anlegges uteområder skal disse ha et støynivå under 55 db(a). Kilde Akustikk AS vurderer at det i hovedsak vil være mulig å oppnå et tilfredsstillende støynivå på utearealer ved hjelp av ulike avbøtende tiltak. En del av utearealene vil ha støynivå i intervallet db mens en mindre del har trafikkstøynivåer over 60 db. Støynivå fra trafikk, Fjøsangerveien og Ibsensgate, ligger under 50 db på "innendørs utearealer" i atrier. 50 db tilsvarer lydklasse C i Norsk Standard 8175 for utearealer til rekreasjon tilknyttet psykiatriske institusjoner. Støy fra fotballspilling er vurdert å ikke å representere et problem da støynivået her er lavere, ca 45 db. Krav vedrørende innendørs støynivå er tatt inn i forslag til nye planbestemmelser som rekkefølgebestemmelser. Planområdet ligger i "rød sone", der bl.a helseinstitusjoner er ett av flere bruksformål som i henhold til forslag til ny retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging ikke bør tillates. Avvik fra anbefalingene i rød og gul sone kan vurderes i sentrumsområder i byer, spesielt rundt kollektivknutepunkter der det er aktuelt med høy arealutnyttelse av hensyn til samordnet areal- og transportplanlegging. Krav om tiltaksplan for sikring av et godt inneklima er tatt inn i forslaget til planbestemmelser, pkt Etter fagetatens vurdering er hovedformålet "forretning/kontor/tjenesteyting" relevant for området, og det planfaglige grepet godt. Fagetaten anbefaler at reguleringsplanen vedtas, med en endring / presisering i bestemmelse (støy). Byråden viser til vedlagte fagnotat datert med vedlegg. Det vises også til vedlagte notater fra Helse Bergen datert og Forslaget til nye retningslinjer for vurdering av luftkvalitet (KLIF - ikke vedtatt) åpner for at man ved konflikt mellom målsettingen om høy arealutnyttelse i definerte fortettingsområder og de anbefalte luftsonekriteriene kan vurdere å tillate støyfølsom bebyggelse i rød/gul sone. Forutsetningen for dette er at kommunen i arealdelen har angitt grensene for fortettingsområder, at det er lagt til grunn en areal- og transportplanlegging som reduserer miljøbelastningen, at uteområdene får best mulig kvalitet og at det fastsettes bestemmelser som reduserer utslippene, f.eks p-restriksjoner. Etter byrådens vurdering er disse forutsetningene oppfylt ved at den aktuelle tomten ligger i definert senterområde S37, hvor det iht. KPA er tillatt høyere arealutnyttelse enn i øvrige områder, og ved at kommunen fører en ikkearealekspansiv utbyggingspolitikk, med fokus på styrket kollektivtransport. Videre er de private utearealene i prosjektet (terrasser og balkonger) gitt best mulig kvalitet ved at de er plassert på østsiden av bebyggelsen eller i lukket atrium på taket, - skjermet mot støy og 3

4 forurensing. Planforslaget tilfredsstiller også den siste forutsetningen ved at parkeringsnorm for sentrum legges til grunn i stedet for Ytre by. Forslaget innebærer ca. 50 % reduksjon i antall bilparkeringsplasser i forhold til gjeldende reguleringsplan. Innsendt byggemelding viser 37 p-plasser. Det er ikke planlagt parkering for ansatte og det legges opp til bruk av elbil for tjenesteoppdrag. Byråden viser til at planområdet har sentral beliggenhet, med god tilgjengelighet fra kollektivknutepunkt. Isolert sett er lokaliseringen dermed gunstig. Dette forhold, samt den store samfunnsmessige betydning de tiltenkte funksjonene har, må etter byrådens vurdering tillegges vekt. Den omsøkte eiendommen ligger ikke innenfor sonen hvor det nylig er vedtatt at kravene til støy- og luftforurensingsnivå kan fravikes, jfr. kommunedelplan for Puddefjorden-Damsgårdssundet (vedtatt ). Den vedlagte tiltaksplanen for inneklima viser imidlertid at det er mulig å oppnå tilfredsstillende inneklima ved filtrering av inntaksluften. Kilde Akustikk sine støyvurderinger viser at "innendørs" atrier på taket vil ha støynivå under grenseverdien 50 db, mens betydelige deler av utearealene vil ha kun moderate overskridelser, db (til sammenlikning er 55 db tilsvarende grenseverdi for boliger). Etter en samlet vurdering anbefales planforslaget vedtatt. Det foreslås inntatt en bestemmelse om at 25 % av parkeringsplassene skal tilrettelegges for el-bil, jfr. innstillingens pkt. b.2. Vedtakskompetanse: I henhold til bystyresak av 22.juni 2009, jfr. reglement for bystyrekomiteene punkt 23 og byrådets fullmakter 14, er myndighet til å vedta mindre endringer i reguleringsplaner i medhold av plbl 12-14, 2.ledd, delegert til byrådet. Byråden for byutvikling, klima og miljø innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak: I medhold av plan- og bygningslovens vedtas følgende forslag til mindre endring av reguleringsplan (detaljregulering): a. Årstad bydel, gnr. 162, bnr m.fl. Plannummer " Krohnsminde idrettsplass". Reguleringsendring. Plannummer 71401, vist på plankart datert/revidert b. Tilhørende planbestemmelser datert/revidert med følgende endringer: 1. 1 FELLESBESTEMMELSER, endret bestemmelse : Innendørs støynivå skal for kontorformål ikke overstige Lp, AegT = 40 db. For støyfølsomme rom (sengeplasser) skal innendørs støynivå ikke overstige Lp, Aeg, 24h = 30 db jfr. NS 8175:2008. Før tillatelse til tiltak kan gis, skal det utarbeides en støyutredning.utredningen må dokumentere at innendørs støynivå ikke overskrider disse grenseverdiene. Utredningen må ta stilling til om og hvilke avbøtende tiltak som vil være nødvendig for å oppnå tilfredsstillende støynivå. Før det kan gis midlertidig brukstillatelse/ ferdigattest, skal det dokumenteres/måles at støynivå innendørs ligger på LpAegT = 40 db eller lavere for kontorformål og Lp, Aeg, 24 h = 30 db eller lavere for støyfølsomme rom (sengeplasser) (følgende skal tilføyes):" 25 % av bilparkeringsplassene skal tilrettelegges med ladestasjon for elektrisk biler". c. Bestemmelsene rettes opp iht. overnevnte før vedtaket kunngjøres. Lisbeth Iversen byråd for byutvikling, klima og miljø 4

5 Vedlegg: - fagnotat datert m/ tilhørende bilag - 2 stk. notat fra Helse Bergen HF datert

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering 512.1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg - bolig/ forretning/ annen offentlig eller

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.04.2012 24325/2012 2011/10594 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Komite for plan, næring og miljø 22.05.2012 12/81 Bystyret 24.05.2012 Endelig

Detaljer

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.05.2012 29229/2012 2012/2846 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/46 Komite for plan, næring og miljø 07.06.2012 Endelig behandling - forslag til

Detaljer

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Utarbeidet av: Lund+Slaatto Arkitekter AS for Entra Eiendom AS Høringsperiode

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE TIL PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE Ill. 1: Mulig utvikling av område Maxi i Hamar. AMB arkitekter AS ARCHI-PLAN

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011 Alliance arkitekter as Norconsult as FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011 MØLLENDALSBAKKEN NÆRINGSPARK BERGEN KOMMUNE Bergenhus, Årstad, Møllendalsbakken 6,7,9,10 og 11

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 1 Plan Vest Bergen As Domkirkegaten 3 5017 Bergen Tlf. 55 31 95 00 Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 Plannr.: 19080000 Saksnr.: 200607196 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Sist oppdatert:22.10.10

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/12 Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan 2381P - Sandvikveien Hillevåg Næringspark Stavanger kommune Desember 2011 Forside: Konseptskisse/3D, LINK arkitektur Kartgrunnlag: Stavanger kommune Foto: Multiconsult.

Detaljer

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering 1 FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering Forslagsstiller: Rom Eiendom og Oslo Havn 10.05.12 INNHOLD 1. Innledning 2 2. Grunneiernes hovedbegrunnelse for forslaget 2 3. Beskrivelse

Detaljer

RUSELØKKVEIEN 26 Detaljregulering med konsekvensutredning - Orientering om planprosessen og utredningsarbeidet

RUSELØKKVEIEN 26 Detaljregulering med konsekvensutredning - Orientering om planprosessen og utredningsarbeidet RUSELØKKVEIEN 26 Detaljregulering med konsekvensutredning - Orientering om planprosessen og utredningsarbeidet LINK arkitektur AS er engasjert av Storebrand Ruseløkkveien 26 AS for å utarbeide reguleringsplan

Detaljer

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging Rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging 1 Forord Hvordan det er der barn vokser opp er avgjørende for deres mulighet for en trygg oppvekst, motorisk utvikling og god helse. Å planlegge for et samfunn der

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier:

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier: Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122 og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim, Sandnes kommune. Plan nr.: 2012 141 SAKEN GJELDER Prosjektil Areal

Detaljer

Nidelven Utvikling AS. Halstein gård - Støyutredning. Utgave: 3 Dato: 2015-04-07

Nidelven Utvikling AS. Halstein gård - Støyutredning. Utgave: 3 Dato: 2015-04-07 Halstein gård - Støyutredning Utgave: 3 Dato: 2015-04-07 Halstein gård - Støyutredning 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Halstein gård - Støyutredning Utgave/dato: 3/ 7. apr. 2015 Arkivreferanse:

Detaljer

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012)

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) Støy er et miljøproblem som rammer svært mange mennesker. Støy bidrar til redusert velvære og mistrivsel, og påvirker derfor folks

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset»

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset» Oslo kommune Plan- JM NORGE Postboks og bygningsetaten AS 453 1327 LYSAKER Dato: Deres Vår ref (Saksnr): 2011111113043 Oppgis alltid ved henvendelse ref: Byggeplass: GUSTAV VIGELANDS Tiltakshaver: JM NORGE

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Rutholen-Sør Gardermoen Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 11.06.2013

Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Rutholen-Sør Gardermoen Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 11.06.2013 Nannestad kommune Forvaltning Arkivsak: 2012/3272-9 Arkiv: L12 Saksbehandler: Anne Lise Koller Saksprotokoll med saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/13 Plan- og utviklingsutvalget 11.06.2013 Søknad

Detaljer

Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken

Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken TEKNISK Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken Forslag til planprogram FOTO: ANDERS MARTINSEN FOTOGRAFER Forord Dette dokumentet er et forslag til planprogram for endring av reguleringsplaner i

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TRØR-08/7149-52 53776/13 25.07.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Detaljer

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012)

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) VEILEDER M-128-2014 Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) Forord Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) ble fastsatt av Klima- og

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3 (32) FREDNES BOLIG

Detaljer