REGULERINGS FØRESEGNER TIL DETALJ REGULERING SPLAN FOR AREAL VED NESBUKTI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGULERINGS FØRESEGNER TIL DETALJ REGULERING SPLAN FOR AREAL VED NESBUKTI"

Transkript

1 REGULERINGS FØRESEGNER TIL DETALJ REGULERING SPLAN FOR AREAL VED NESBUKTI Dagsett: Revidert: 1 GENERELT 1.1 Føremål med reguleringsplan Føremålmedreguleringsplana er å leggje til rettefor etableringav turveglangs Seljordvatnetog oppføringav konsentrertsmåhusog bustadblokker/kontorbygg. 1.2 PBL 12-5 Arealf øremål i reguleringsplan Bygningar og anlegg Bustader frittliggjandesmåhusbfs1 BFS4 Bustader konsentrertsmåhusbks1 Institusjon sjukeheimog omsorgsbustader IN1 Bustad/forretning/kontorBKB1 ForretningF1 Samferdselog teknisk infrastruktur Køyreveg,fellesprivat f_veg1- f_veg3 Annanveggrunn tekniskanlegg Parkering Grøntstruktur GrøntstrukturG1 G6 Turveg TV1 Park GP1 GP2 Landbruks, natur og friluftsområder SpreiddebustaderLSB1 Bruk og vern av sjø og vassdrag - Naturområdei sjøog vassdragnv1 PBL 12-6 Omsynssone r a.1)sikringssoner Andresikringssoner- telekabel a.2)støysoner a.3)faresone flaum c) Sonemedangittsærlegeomsyn bevaringkulturmiljø Reguleringsføresegner detaljreguleringsplan for areal ved Nesbukti Side 1 av 8

2 2 FELLESFØRESEGNER 2.1 Dokumentasjonskrav 1. Før detgis rammeløyvefor tiltak etterpbl 20-1 innanforbkb1,in1, BKS1, BFS3og TV1(G1-G6), skalfølgjandedokumentasjonleggjast fram og godkjennesav kommunen: a) Utomhusplanfor den teig somdetsøkastom somskalsyne: - Internevegermedtilkomst,snuplasserog gangveger - Utforming av utearealsomlekeplass,fellesutearealog stier - Materialbrukog vegetasjon - Plasseringav busetnadog kotehøgderpåbusetnad - Tilkomst for gåandeog syklande - Areal for parkering,inkluderthandikap-parkeringog sykkelparkering - Terrengsnittmedplanlagtnytt terreng b) Geotekniskvurderingav byggjegrunnenmedplanfor masseutskiftingav stadlege torvmassar,planleggingav gjennomføyringog prosedyrefor utgraving.planfor gjennomføyringskalogsåsikreat utfylling ikkje medføyrer miljøforringing. c) Tekniskeplanar for veg,vannog avløp. Tekniskplanskalogsåomfatteovervatn. Overvatn skalfortrinnsvisgis avløpgjennominfiltrasjon i grunnenog opnevassveger. 2.2 Automatisk freda kulturminner Om detvisar segfyrst mensarbeideter i gangat detkanverke inn påeit freda kulturminne,skaltelemarkfylkeskommunekontaktastog arbeidetstansasti den utstrekningdetkanhafølgjer for kulturminne.kulturminnemyndigheitaneavgjer snarast mogleg og seinast innan 3 uker om arbeidetkanfortsettje og vilkårenefor det.fristenkanforlengesnårsærligegrunnertilsier det(jf. kulturminneloven 8 andreledd). 2.3 Universell utforming Ved planlegging,utbyggingog gjennomføringav tiltak, skaldetsikrastgod tilgjengeligheit for alle grupper,herunde rørslehemma, orienteringshemma og miljøhemma. 2.4 Miljøforhold Støy For bustadsområdergjeld atekvivalentstøynivåskalvere maks55 db (A) på uteoppholdsareal og maks30 db(a) i oppholdsrominnandørs,jfr. MiljødepartementetsretningslinjeT-1442/2012. Kapittel 4 i T-1442/2012skalvere gjeldandefor anleggsperioden. Renovasjon Det måavsettestilstrekkeligplassfor dunker/containeretil husholdningsrenovasjon nærtinntil kommunalvei (maks7m). Reguleringsføresegner detaljreguleringsplan for areal ved Nesbukti Side 2 av 8

3 Trær Trærmerkapåplankartetskalbevares. 2.5 Oppfylling av arealer Arealsomligg flaumutsett,jf. 6 omsynssone fareområde flaum, kanfyllast opptil maksimaltkote+120.oppfylling og masseutskiftingskalgjerasti trådmedrådgitt i geoteknisknotat, jf 2.1punkt1 b). 3 BYGNINGAR OG ANLEGG 3.1 Fellesføresegner Byggeskikk Busetnadenskaltilpassastlandskap/terrengform, eksisterandetomte og busetnadss truktur og vegetasjon.busetnadenskal utformasti samsvarmedsin funksjonog ta omsyntil tilgrensandebusetnadnårdetgjeld plassering,utnyttingsgrad, volum, takform,material og fargeval.avvik eller bruddmedtilgrensandebusetnad kanvurderasti tilfelle kor dessetilføyrerområdetny kvalitet. Krav til parkering Det skalvereplassfor bilar og syklar påeigen grunn. Parkeringskravfor bil: For bueininginntil 50 kvm: 1,5 plassar For bueiningover50 kvm: 2 plassar Forretning:1,5 plasspr. 100kvm bruksareal Kontor: 1,5 plasspr. 100kvm bruksareal Det skalavsettastplassarfor el-bil. Parkeringskravfor sykkelundertak: Pr. bueining:2 plassar Forretningog kontor:1,5 plassarpr. 100kvm bruksareal Krav til uterom for bustader Det skalvereminst30 kvm fellesarealperbueiningsomutandørsfellesarealfor BKB1 og BKS1. Delarav kravetkanløysastinnanforteig GP2.Universellutforming skalliggje til grunnfor opparbeiding av uteopphaldsareal. Kablar Det gårtelekablaroverdelarav planområdet. Dessemåpåvisastfør rammeløyveog løysingfor omleggingeller liknandeskalavklarastmedkabeleigar. Alle kablar skalføyrastfram somjordkablar. Krav til bustadtetthet Det skaletablerastminimum2 bueiningarperdekarregna ut frå totalarealfor BKB1 og BKS1. Nedregulvnivå Innanfor planområdetill etesikkje gulvnivålågareennkote+ 120.Ved etableringav kjeller/parkeringskjellerunderdettenivåetskaldetsikrastvatntettekonstruksjonar. Reguleringsføresegner detaljreguleringsplan for areal ved Nesbukti Side 3 av 8

4 3.2 Område BKS1 - konsentrert småhus 1. Teigenskalbyggjastut medbustader- konsentrertsmåhus. Det opnastfor følgjandehustyper:kjedehus,rekkjehus,tremannsbustaderog firemannsbustader. 2. Maksimaltill etegradav utnyttinger BYA=40%. 3. Det tillatastflate tak, pulttakog saltakpåbustadene. For underordna busetnader somtil dømesgarasje,carport,bodermedmerkantakformavvike. Innanfor teigenskaltakformharmonere. 4. Maksimalt tilletehøgder: Ved flatt tak,maksimalgesimshøgde6,5 m. Ved saltak,8,5mmønehøgdeog 6,5mgesimshøgde. Ved pulttak,8,5mgesimshøgdefor høgstegesimsog 6,5mfor lågastegesims. Høgdeneskalmålastut frå gjennomsnittleg planertterrengnivårundtbusetnad. 5. Der terrengetillat dette,skalbustadersomkanhaalle hovudfunksjonar på inngangsplan,byggjast medtrinnlaustilkomst frå parkeringog slik at dei er egna for rørslehemma. 6. Areal utanforbyggjegrensemot austkannyttasttil parkering.garasjar kan etablerastinntil 30 meterfrå senterav E OmrådeneBFS1,BFS2,BFS3og BFS4 bustader - frittligg jande småhus 1. BFS1, BFS2,BFS 4 er eksisterandebustadeigedommar. 2. BFS3kannyttasttil frittliggandesmåhus,i form av einebustadog tomannsbustad. 3. Maksimaltill etegradav utnyttinger BYA = 40%. 4. Det er tillete pulttakog saltakpåbustadene. For underordnabusetnadsomtil dømesgarasje,carport,bodermedmerkantakform avvike. 5. Maksimaltillete høgder: Ved saltak,8,5mmønehøgdeog 6,5mgesimshøgde. Ved pulttak, 8,5mgesimshøgdefor høgstegesimsog 6,5mfor lågastegesims. Høgdeneskalmålastut frå gjennomsnittleg planert terrengnivårundtbusetnad. Reguleringsføresegner detaljreguleringsplan for areal ved Nesbukti Side 4 av 8

5 3.4 Område BKB1 Bustader/forretning/kontor 1. I områdetkandetoppførastblokkerog kombinasjonsbygg %av bruksarealeti teigenskalverebustader. 3. Maksimaltillete gradav utnyttinger BYA = 50 %. 4. Maksimaltillete høgdepåbygger kote+132.høgdepåbyggskaltrappastned mot Seljordvatnet. 5. InnanforteigenskaldetetablerasturvegmellomGP1og TV1. 6. Det gårtelekablar overteigen. Dessemåpåvisastfør rammeløyveog løysingfor omleggingeller liknandeskalavklarastmedkabeleigar. 3.5 Institusjon IN1 1. I områdetkandetoppførastsjukeheimog omsorgsbustader og liknande tenestebygg. 2. Maksimaltillete gradav utnyttinger BYA=50%. 3. Det er kun tillete medsaltak.maksimalmønehøgder 8,5meterog maksimal gesimshøgder 6,5 meter. 4. Ny busetnadskalharmoneremedeksisterandebusetnadi teigeni høve til utformingog materialbruk/fargebruk. 3.6 Forretning F1 1. Teig F1 omfattareksisterandeforretningsbygg.endringarav eksisterandebygg eller reetableringkanskje i trådmedomsynssoneh570_1,jf Maksimaltillete gradav utnyttinger BYA=40%. 4 SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 4.1 Fellesprivat veg,f_veg2 og f_veg3 Fellesprivat vegskal etablerastmedasfaltertbreddepåminimum4 meter. 4.2 Parkering PA1 Omfattareksisterandeparkeringsplass. 5 GRØNTSTRUKTUR 5.1 Grøntstruktur G1 G6 Reguleringsføresegner detaljreguleringsplan for areal ved Nesbukti Side 5 av 8

6 Arealaskalsjåasti samanhengmedopparbeidingav TV1. Det kan gjerastmindre justeringav føremålsgrensemellomarealaog TV1 vedopparbeiding.avtaleom bruk av grunnmåutarbeidasti samrådmedgrunneigarar.offentlig drift og vedlikehaldav grøntstrukturligg til grunn. Størretræri G1skalikkje fellastutansamtykkefrå kommunen. 5.2 Turveg TV1 Vegskalleggjastslik at denglir mestmoglegskånsomtog naturliginn i terrenget. Dekketskalverejevnt, fastog sklisikkert.overgangenmellomvegetasjonog turveg skalnyttastsomnaturlegledelinje. Turvegensforløp kanjusterastinnanforg1-g6 slik at mantilpassarsegny vatnkant. Vegenskalleggjastpåei høgdesomgjer at ei får godkontaktmedvatnetsamtidig somdenikkje blir for flaumutsett. Avtale om bruk av grunnmåutarbeidasti samrådmedgrunneigarar.offentlig drift og vedlikehaldav grøntstrukturligg til grunn. 5.3 GP1 - park Arealetomfattareksisterandeparkareal. 5.4 GP2 park/aktivitetsområde Innanforarealetkandetetablerastparkog aktivitetsområde.det skal etablerast aktivitetarfor alle aldersgrupper. Det skalleggjastvekt påå skapetilgjengelege,oversiktlegeog tryggeuterom. Universellutformingskaltasomsyntil vedval av planter,trær,overflatar, kontrastar og ledelinjer.det skalverenok lys for å letteorienteringaog for å auketryggleiken. Design,materialval ogtekniskeløysingarskalhagodkvalitetogutformingmedtanke påheilårsdrift. Giftige plantarog trærsomkangje allergiskereaksjonarskalikkje nyttast.dettegjeld særlegor, bjørk og hasselsomharstorepollenutslepp. 6 LANDBRUKS - NATUR OG FRILUFTSOMRÅDER 6.1 Spreiddebustader LSB1 Innanteigener detkun tillete medgjenoppføringav busetnadinnangitte byggjegrenser. Reetableringkanskjemeddagenshøgderog takform. 7 OMSYNSSONER 7.1 Andre sikringssoner- telekabel Detgårtelekablarinnanforarealet. Løysingfor omleggingeller liknandeskal avklarastmedkabeleigar. 7.2 Støysoner Førdetgis rammeløyvefor nyebustaderinnanforsoneh220_1,skaldet dokumenterastkorleisstøytilhøveer ivaretekne. Reguleringsføresegner detaljreguleringsplan for areal ved Nesbukti Side 6 av 8

7 7.3 Faresone flaum Innansonaer detikkje tillete mednyebyggfør arealaer fylt opptil flausikkertnivå, kote Sonemed særlegeomsyn bevaring kulturmiljø (H570_1) Føremåletmedomsynssonaer å ivaretaomsynettil detautomatiskefreda Selstadloftet,og at bebyggelsenskalbevarastsomein viktig del av historieforteljinga om ulike fasari tettstadenseljordsi utvikling på1800- og 1900-talet. Vedtiltak skaldetsærlegtakastomsyntil detautomatiskefredaselstadloftet.ny bebyggelseskalutformastmedomsyntil strukturog utsjånadi eksisterandebusetnad. Detskalleggjastvekt påat alletiltak skalhaein godestetiskutformingi segsjølv og i høvetil omgjevnaderog nabobygg.maksismaltillete etasjehøgdepånyebygger tre etasjarinkludertloftsetasje.bygningskroppkanikkje overskride300m2. Om eit skadabyggblir erstattamednybygg, kan kommunensetjesomkrav at eventuellny bygningblir ført oppigjen påsamestadmedsamekotehøgdepågolv, gesims- og mønehøgde, takvinkelog møneretningsomdetopphavlegebyggetog med eksteriørom detteetterkommunensitt omdømeer naudsyntfor å ta varepåstadens opphavlegekarakterog miljøeigenskapar. Alle søknadspliktigetiltak, underdettevesentleg endringari busetnadensom omhandlarfasadeendringar, påbygg,tilbygg, riving og nybyggskalleggjastfram for denregionalekulturminneforvaltningatil uttale.denneskaldetleggastsærlegvekt på i kommunalsakshandsaming. Reguleringsføresegner detaljreguleringsplan for areal ved Nesbukti Side 7 av 8

1.2 Planområdet er inndelt i område med fylgjande føremål etter pbl 12-5:

1.2 Planområdet er inndelt i område med fylgjande føremål etter pbl 12-5: REGULERINGSFØRESEGNER B13 Solheim i Florø, etablering av bustader og tilhøyrande anlegg. Planen er datert: 25/07/2011 Rev: 08.05.2012 Melding om oppstart: Dato: 1. gongs handsaming i det faste utval for

Detaljer

Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307. Stord kommune

Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307. Stord kommune Føresegner til Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307 Stord kommune Utarbeida av Side 1 av 7 sider 1 GENERELT 1.1 Areal Areala innafor planområdet er regulert til følgjande

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR TROVÅG NORD VINDAFJORD KOMMUNE FØRESEGNER

REGULERINGSPLAN FOR TROVÅG NORD VINDAFJORD KOMMUNE FØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR TROVÅG NORD VINDAFJORD KOMMUNE FØRESEGNER 1 GENERELT Desse føresegner gjeld for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Innanfor planens avgrensing skal arealbruken

Detaljer

FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (2013-2025) SANDE KOMMUNE

FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (2013-2025) SANDE KOMMUNE FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (013-05) SANDE KOMMUNE 1.1 Dei juridiske plandokumenta Kommuneplanen sin arealdel består av oversiktskart i målestokk 1:5.000, kommunedelplan Larsnes i målestokk

Detaljer

Innkalling av Teknisk utval

Innkalling av Teknisk utval Masfjorden kommune Innkalling av Teknisk utval Møtedato: 18.06.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Terje Kallekleiv per tlf. 56166293, sms til 94506939 eller per

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR ERLANDEIGEDOMEN, plan nr. 190. Gjeld og for plan 190A.

REGULERINGSFØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR ERLANDEIGEDOMEN, plan nr. 190. Gjeld og for plan 190A. REGULERINGSFØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR ERLANDEIGEDOMEN, plan nr. 190. Gjeld og for plan 190A. 1 GENERELT Før bustadutbygginga kan påbegynnast skal det gjennomførast målingar som dokumenterer nivået

Detaljer

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra:

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013 Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Innhald: Planomtale... 3 Samandrag... 3 Bakgrunn for planarbeidet... 4 Planprosess...

Detaljer

Del 2 Krav til plassering lover og forskrifter

Del 2 Krav til plassering lover og forskrifter Det er viktig å ta med alle faktorane når ein skal plassera eit tiltak: Arealføremål og føresegner i gjeldande plan, plassering av godkjent føretak, plassering i høve til andre bygningar, eigedomsgrenser

Detaljer

Fedje kommune. Innkalling av Formannskapet. Sakliste. Møtedato: 19.06.2014 Møtestad: Møtetid: 12:00-15:00

Fedje kommune. Innkalling av Formannskapet. Sakliste. Møtedato: 19.06.2014 Møtestad: Møtetid: 12:00-15:00 Fedje kommune Innkalling av Formannskapet Møtedato: 19.06.2014 Møtestad: Møtetid: 12:00-15:00 Eventuelle forfall må meldast til Vidar Bråthen per tlf. 56165113, sms til eller per epost til vidar.braathen@fedje.kommune.no

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR Kjørnes IV Sogndal kommune Rev. dato Vedteken i kommunestyret Sogndal kommune v/ plan og næring Dato 30.3.2012 Innhald 1 BAKGRUNN OG FØREMÅL... 3 2 PLANPROSESS... 3 3 PLANSTATUS...

Detaljer

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 1 PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av byggeområdene

Detaljer

Bakgrunn Planforslaget er innsendt av som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver .

Bakgrunn Planforslaget er innsendt <dato> av <navn> som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver <navn>. Skriv kort og poengtert med fulle setninger. Planbeskrivelsen bør normalt ikke overstige 20 sider. Stikkord og beskrivelser som ikke er relevante for planen, skal slettes. Beskriv bare forhold som planen

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN Detaljregulering Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18. november 2014. 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens formål

Detaljer

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone ( 12-5 nr. 6)

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone ( 12-5 nr. 6) REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING INDRE TRYSNES, SØGNE KOMMUNE Dato: 20.4.2015 1. AREALFORMÅL Det regulerte området er på plankartet vist med avgrensningslinje og området er regulert til: Bebyggelse

Detaljer

Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl.

Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl. Side 1 Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLER SI PLANSKILDRING Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl. VOSS KOMMUNE

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT H4 I DEL AV GAUTEFALLHEIA SØR

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT H4 I DEL AV GAUTEFALLHEIA SØR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT H4 I DEL AV GAUTEFALLHEIA SØR REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 11.03.2015 Plankartets dato: 05.01.2015 Godkjent: xx.xx.2015 Revidert dato:

Detaljer

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå NEDRE EIKER KOMMUNE Løpenr.: 13715/2015 Arkiv: 200080003/L12 Saksnr.: 2008/5093 Bestemmelser til reguleringsplan for: Del av Solberg Spinderi Gnr. 45 bnr. 1556 Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan

Detaljer

Kommuneplan Fitjar; arealdelen 2011 2022 Føresegner FRAMLEGG TIL 1. gongs HANDSAMING 27. september 2011

Kommuneplan Fitjar; arealdelen 2011 2022 Føresegner FRAMLEGG TIL 1. gongs HANDSAMING 27. september 2011 Kommuneplan ; arealdelen 011 0 Føresegner FRAMLEGG TIL 1. gongs HANDSAMING 7. september 011 FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN FITJAR KOMMUNE SIN AREALDEL (011-0) Føresegnene er heimla i Plan og bygningslovv

Detaljer

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saka gjeld: PRIVAT OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR RENE 1. DELEGERT VEDTAK: I medhald av delegeringsreglement vedteke

Detaljer

4.3 Grønstruktur, plan- og bygningslova 11-7, pkt 3... 37 4.3.1 Naturområde og friområde... 37 4.3.2 Turdrag... 37 4.4 Landbruks-, natur- og

4.3 Grønstruktur, plan- og bygningslova 11-7, pkt 3... 37 4.3.1 Naturområde og friområde... 37 4.3.2 Turdrag... 37 4.4 Landbruks-, natur- og GODKJENT AV KOMMUNESTYRET 17.06.2015 INNHOLD 1 Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn og føremål... 4 1.2 Planavgrensing... 4 2 Meland i framtida... 5 2.1 Våre verdiar og målsetjingar... 6 3 Arealvurderingar... 7

Detaljer

Bestemmelser til kommuneplan for Kongsberg 2009-2020

Bestemmelser til kommuneplan for Kongsberg 2009-2020 Side 1 av 11 Bestemmelser til kommuneplan for Kongsberg 2009-2020 Kongsberg kommune Bestemmelsene er vedtatt av kommunestyret: Bestemmelsene er datert 05.09.08, sist revidert 25.05.09 Utfyllende bestemmelser

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Grimstad Kommune Bygg- og eiendomstjenesten Reguleringsplan Landviktun REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Formålet med planen

Detaljer

Møtebok for Hovudutval for plan, landbruk og teknisk

Møtebok for Hovudutval for plan, landbruk og teknisk Møtedato: 15.04.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Hovudutval for plan, landbruk og teknisk Møtedeltakarar Parti Rolle Vigdis Villanger SP Utvalsleiar Kirsti Gjetle Floen AP Medlem

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune Sakshandsamar: Signe Rauboti Vår dato Vår referanse Telefon: 57643188 10.10.2014 2014/2218-423.1 E-post: fmsfsra@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 26.05.2014 Einar Myster Postboks 153 6859 SLINDE

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18)

FLEKKEFJORD KOMMUNE. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18) FLEKKEFJORD KOMMUNE FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18) Figur: Illustrasjon Indrevollen (Sett fra Sør-Vest) Oppdragets navn: INDREVOLLEN, SIRA Gnr/Bnr:140/18,108,99og

Detaljer

Endring av reguleringsplan for Farnes Planutgreiing

Endring av reguleringsplan for Farnes Planutgreiing Endring av reguleringsplan for Farnes Planutgreiing Balestrand 21.03.2013 1. Formål 1.1 Føremål med planarbeidet Planarbeidet tek utgangspunkt i gjeldande Reguleringsplan for Farnes, utarbeidd av Statens

Detaljer

Planskildring. INNHALD. 2 Nøkkelopplysningar...4

Planskildring. INNHALD. 2 Nøkkelopplysningar...4 DATO: 30.11.2012 INNHALD 1 Samandrag...3 2 Nøkkelopplysningar...4 3 Innleiing...5 3.1 Bakgrunnog føremål...5 3.2 Samanhengenmellomkommunedelplanog områderegulering...9 3.3 Lokaliseringog avgrensingav

Detaljer

Veileder. Grad av utnytting

Veileder. Grad av utnytting Veileder Grad av utnytting Norsk Byggtjenestes Forlag Haakon VIIs gate 5 Postboks 1575 Vika 0118 Oslo Trykk og innbinding Melsom Grafi sk, Sellebakk 2. utgave 1. opplag 05-2007 Miljøverndepartementet Kommunal-

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Bestemmelser og retningslinjer Vedtatt av kommunestyret 18.06.2015 sak 41/15 3 VEILEDNING Kommuneplanens arealdel består etter plan og bygningsloven av plankart med tilhørende

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON Gnr. 62, bnr. 11

FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON Gnr. 62, bnr. 11 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON Gnr. 62, bnr. 11 SANDNES KOMMUNE, PLAN NR. 2014108 Planforslaget sett fra sørvest Planforslaget sett fra nordvest 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Planprosessen

Detaljer