Mandal kommmune. Teknisk forvaltning v/ Glenn Anderson og Joann Rexen Busk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mandal kommmune. Teknisk forvaltning v/ Glenn Anderson og Joann Rexen Busk"

Transkript

1 Mandal kommune Teknisk forvaltning v/ Glenn Anderson og Joann Rexen Busk Planutvalget Mandal kommmune VEDR. SAKSFREMSTILLING FOR BEHANDLING AV FORSLAG TIL OMREGULERING AV DETALJREGULERING AV MARNAR BRYGGE Oversender med dette våre kommentarer til punktene i saksfremstillingen for behandling av omregulering av detaljregulering for Marnar Brygge. Listen har vært gjennomgått i møte med leder og nestleder i planutvalget. Våre kommentarer og innspill er markert med blå skrift. Bestemmelsene 1. I bestemmelsene skal det tilføyes: Tillatte grenseverdier for støy må overholdes i anleggsfasen. Om nødvending må det settes opp støyavskjermning. Dette er ok. Dato 2015/05/08 Rambøll Kystveien 2 N-4841 Arendal T I bestemmelsene 5 skal det tilføyes: Boligene skal være gjennomgående så langt det er mulig. Vi ønsker å endre formuleringen til: «Boligene skal være gjennomgående der det er hensiktsmessig og mulig.» endres til: Bebyggelse for B/F/K_1-4 kan oppføres i 3 etasjer. Vi ønsker at det skal kunne etableres 4 etasjer i områdene B/F/K_3-4, men at det legges opp til at 4. etg. skal trekkes 3m tilbake fra promenade, tilsvarende Verven og Kastellodden slettes: Bebyggelse for B/F/K_3-4 kan oppføres i 4 etasjer. Se kommentar pkt. 3 over. 5. I 5 må det tilføyes at 4 etasje må tilbaketrekkes 3 meter fra offentlige arealer. Vi ser at dette kan være positivt for området, og tar dette med i bestemmelsene. Vi ønsker likevel å presisere at dette gjelder da kun mot omkringliggende tilstøtende offentlige arealer, og ikke interne arealer som evt. skulle bli offentlige endres til: Det tillates ikke balkonger/utkragninger ut over formålsgrense. Det tillates ikke utkragning ut mot elvepromenaden. Balkonger vil bidra til variasjon i fasadelivet, det er derfor ønskelig å ha mulighet til etablering av balkonger også mot elva og promenaden, slik det er gjort på nabobygget Verven. Ønsker derfor følgende formuleringsendring i 5.2.9: «Det tillates balkonger/utkraging ut over formålsgrense/plangrense mot elve- 1/7 Rambøll Norge AS NO MVA

2 promenade forutsatt at det gjøres over egen grunn». 7. I 5 skal det tilføyes: Balkonger kan krage max. 1,6 meter ut fra veggliv fra 2,5 meter over terreng. Høyde min. 2,5m over terreng er OK. B1 og 2: OK med utkraging maks 1,6m. der balkonger trekkes inn, eks. på hjørner, men for øvrige balkonger vil dette bli for trangt i forhold til bruk og møblering etc. Vi ønsker derfor at bestemmelse om utkragning endres til 2,0m for utenpåliggende balkonger. 8. I 5 må byggegrunn skal angis som topp grunnmur ikke ferdig gulv. Dette er OK endres til: Kotehøyde for topp grunnmur i 1. etasje skal ikke være lavere enn kote +2,8 moh. Vi ønsker å beholde topp grunnmur 1.etg. som angitt ikke lavere enn kote moh. Dette er i samsvar med gjeldende reguleringsplan datert , som er grunnlaget for hele planarbeidet. Øvrige bygg i området er i senere tid oppført etter disse bestemmelsene. En ytterligere hevning av kotene til foreslått +2,8 moh vil gi store utfordringer til omkringliggende eksisterende arealer og promenade mht. universell utforming osv. Kote topp gesims vil dermed også øke tilsvarende. Byggetrinn 1 er nå prosjektert i hht bestemmelsene i vedtak med kote +2,5 moh for boligene B1-B endres til: Kotehøyde for topp grunnmur i 1. etasje skal ikke være lavere enn kote +2,8 moh. B/F/K 1-4 er prosjektert og planlagt med kotehøyde +1,8 moh i hht. gjeldene reguleringsplan vedtatt , som er grunnlaget for hele reguleringsarbeidet. Øvrig bebyggelse og utførelser langs elva er gjennomført etter de samme retningslinjene. En heving av dette arealet vil komplisere forholdene til eksisterende promenade. 11. I 5 skal det angis at det må være en bredde på minimum 8 meter mellom bygningene. Avstand mellom byggverk er bearbeidet både i forhold til brann og til uterommene. Branntekniske forhold ivaretas i prosjektering frem til søknad om igangsetting. Brannkravene sier at avstand må være minst 8 meter til byggverk på annen eiendom, ref minst 4 meter til nabogrense i Plan- og bygningslovens Avstand mellom byggverk på samme eiendom kan være mindre enn 8 meter, så lenge kravene til brannseksjonering ihht TEK ivaretas. For Marnar brygge vil dette blir ivaretatt ved fullsprinkling av blokkene og at hver leilighet utgjør egen branncelle EI I 5.6 skal det tilføyes: Det skal avsettes min. 1 sykkeloppstillingsplass over bakken per boenhet, nær inngangsparti. Disse må vises på utomhusplan og skal opparbeides innen boenheten tas i bruk. Dette er OK. 13. I 5.6 må det angis at parkeringsanlegget skal ha løsning for standard ladning av EL-bil, disse skal være tilgjengelige for alle brukere av anlegget. Dette er OK endres til: Innenfor området kan oppføres trappehus som rømningsvei fra underjordisk garasjeanlegg. Dette er OK. 15. I 5.5 må det tilføyes: Utomhusplanen må følge «Normaler for uteområder i Mandal kommune». Dette er OK endres til: Heissjakt og tekniske installasjoner tillates inntil 1 meter over tillat gesimshøyde. Samlet areal skal ikke overstige 10 % av takarealet. Installasjonene skal samles i den grad dette er mulig. Installasjoner skal ligge tilbaketrukket fra offentlige arealer. Grunnarbeider for bl.a. heis er allerede igangsatt som del av gitt IG. Vi ønsker derfor at 4.1 endres til: «Heissjakt og tekniske installasjoner tillates inntil 1 meter over tillat gesimshøyde. Samlet areal skal 2/7

3 ikke overstige 10 % av takarealet. Installasjonene skal samles i den grad dette er mulig. Installasjoner skal ligge tilbaketrukket fra offentlige arealer der dette lar seg gjøre» endres til: Avfallshåndtering skal etableres i nedgravede containere som kan betjenes fra bakkeplan. Endelig plassering og utforming skal fremgå av utomhusplan. Dette er OK. 18. I må det tilføyes at gangvegene som kan benyttes ved uttrykning, varelevering etc. skal opparbeides i fast dekke. Ikke asfalt. Samme gjør seg gjeldende for eventuelle parkeringsplasser på bakkeplan. Asfalt er mest anvendelig på kjøre- og gangveier mht. generelt vedlikehold, framkommelighet for rullestolbrukere, snørydding, etc. Vi ønsker derfor justering av tekst i tilføyelse: «Gangvegene som kan benyttes ved uttrykning, varelevering etc. skal opparbeides i fast dekke. Samme gjør seg gjeldende for eventuelle parkeringsplasser på bakkeplan» Parkering slettes: Parkering P kan betjene delområdet B/F/K_4. Parkering P kan betjene delområde B/F/K_4. Vi ønsker å beholde dette punktet siden vi mener det er hensiktsmessig å ha mulighet for korttidsparkering i dette område. 20. I bestemmelsene må det angis hvilke veier/områder som kan brukes til varelevering Veier er ikke inntegnet på plankart, men vi skal prøve å få dette beskrevet likevel. 21. I 5 skal det tilføyes: Hvis 1. etasje brukes til næringsformål kan det bygges helt inn til promenaden. Såfremt 1. etasje benyttes til bolig må det være minimum 15 meters avstand fra promenade til bolig. Avstand fra bakenforliggende bolig i 1.etg. fram til elvepromenaden skal være minimum være 7,5 meter. Dette er OK. Vil for orden skyld gjøre oppmerksom på at eksisterende promenade ligger lengre ut i elva enn det som er vist på gjeldende reguleringsplan. Dette medfører at minste avstand til bakenforliggende bolig i 1.etg. i byggetrinn 1 er større enn vist på innsendt plan, ca 11-12m flyttes til rekkefølgekrav 9. Første setning endres til: Før igangsetting av parkeringskjeller må Fylkeskonservatoren i Vest-Agder kontaktes. Dette er OK flyttes til rekkefølgekrave 9. Dette er OK 24. I bestemmelsene skal det tilføyes at det må etableres oljeutskiller parkeringsanlegget. Dette er OK endres til: Det skal etableres universell atkomst mellom gatetun og offentlig promenade. Dette er OK Planbeskrivelsen Dette er OK, se pkt. 20 over. 2. Det skal beskrives hvordan det tilrettelegges for renovasjon/avfallshåndtering. Dette er OK, se pkt. 17 over. 3. Avsnitt vedrørende nettstasjon skal oppdateres i planbeskrivelsen. Dette er OK. Agder Energi har ønsker ifm plassering av ny nettstasjon. Dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan er sendt Mandal kommune for behandling. 3/7

4 Plankart 1. Planområdet utvides mot nord til å omfatte mindre areal avsatt til offentlig friområde, som foreslått i revidert plankart. Det behøves ikke å varsles om ny planavgrensning ettersom utvidelsen få samme formål. OK. Dette ble utført før siste oversendelse. 2. Det skal innreguleres byggelinje mot Kastellgata 2 meter fra formålet «annen veggrunn grønt areal». Vi mener det vil være uheldig for prosjektet å legge inn en byggelinje 2m inn fra annen veggrunn, da dette betyr at bebyggelsen må ligge i denne linjen. Vi tror dette vil resultere i et langt større «restareal» enn hva som vil være tilfelle ved å la byggene ligge orientert mot elvepromenaden som i både gjeldende reguleringsplan og i vårt første planforslag. Ved å variere bebyggelsens avstand til Kastellgata, oppstår en annen opplevelse av gateløpet enn om denne skal ligge konsekvent langs en byggelinje. I tillegg skapes svært nyttige arealer som vil bli benyttet til bl.a. renovasjon som vi har fått instruks om skal ligge langs Kastellgata. 3. Formålet kjøreveg endres i plankartet. Parkeringsrampe må føres inn i en av bygningene langs Kastellgate. Vår oppfatning er at åpenhet og sikt mellom byggene fra Kastellgata ut mot elva er ivaretatt også i området for rampe til parkeringskjeller. Utførelse vil bli tilsvarende som for Kastellodden med betong oppkant m/glass rekkverk opp til totalt en meters høyde. Dersom rampe skal trekkes inn i bygningskroppen, vil hele store deler av 1.etg. medgå til nedkjøringen. Og som nevnt tidligere er IG for p-kjeller er gitt, prosjektering er utført og byggearbeidene pågår. En endring av dette vil være fatalt for prosjektet i sin helhet. 4. Tillat utnyttelse for hvert delområde må vises på plankart og fremgå av bestemmelsene. Denne må ikke overstige en utnyttelse på 9466,5 m2. OK, dette vil bli ivaretatt på plankartet. 5. Det skal avsettes areal og gis formål til nettstasjon i plankartet. Ny nettstasjon ligger utenfor plankartet. Dispensasjonssøknad er sendt Mandal kommune. Se ellers planbeskrivelsen pkt.3 foran. 6. Parkeringsareal P tas ut av plankart. Vi ønsker å beholde P-plass. Se argumentasjon i bestemmelser pkt.19 foran. 7. Byggeområde for B_2 trekkes tilbake fra elvepromenaden slik den følger B_1. Vi ønsker å beholde plassering av B2 som vist på plan. I tillegg er det gitt IG for p-kjeller, der prosjektering utført og byggearbeidene pågår. I dette arbeidet er det gjort klart for bebyggelse med nåværende plassering. 8. Byggeområde for B_4 trekkes tilbake, slik den følger B_1, B_2 og B_7. Plankartet viser at byggeområde for B_4 ligger på samme linje som de øvrige byggeområdene langs promenaden. Ønsker ingen endringer her. 9. Byggeområdet for B_8 endres som foreslått i revidert plankart. OK, endring utført i samråd med saksbehandler. 10. Byggeområdet for B_7 endres som foreslått i revidert plankart. OK, endring utført i samråd med saksbehandler. 11. Byggeområde for B_6 endres slik det går helt ut til «annen veggrunn grøntareal» som foreslått i revidert plankart. OK, endring utført i samråd med saksbehandler. 4/7

5 Annet: Dette gjelder punktene som Teknisk forvaltning ber Planutvalget vurdere. Skal Lek_1 være offentlig eller privat? Vi mener dette er en sak Planutvalget må ta stilling til. Området ligger på privat grunn og vi ser det som naturlig at lekeplassen da skjermes fra offentlig bruk. Skal lekeplassen være offentlig, må også drift og vedlikeholdskostnader ligge på offentlig budsjett. Kan det tillates at B/F/K 1-4 kan ligge under anbefalt sikringsnivå? B/F/K 1-4 er prosjektert og planlagt med gjeldene reguleringsplan vedtatt som er grunnlaget for hele reguleringsarbeidet. Øvrig bebyggelse og utførelser langs elva er gjennomført etter de samme retningslinjene. En heving av dette arealet vil komplisere forholdene til eksisterende promenade. Mener Planutvalget at vedtak kulepunkt 1 er ivaretatt i planen? Vedlegger illustrasjon i 3D av bygningskropp mot elva. Fasadematerialer i tre med hovedsakelig lyse farger og med innslag av mørke, royalimpregnerte felter. Rekkverk i glass og aluminium. PVC-vinduer med hvit omramning. Vi mener bygningskroppene i ny plan vil få større variasjoner mht. størrelse og utforming enn i vedtatt plan. Er det nødvendig med parkeringsareal på bakkenivå i planområdet? Det er kun planlagt noen få p-plasser i område ved B/F/K_4 (korttidsparkering), og det er lite ønskelig med parkering inne på områdene som er beregnet til uteoppholdsareal. Bør 4.etasje også tilbaketrekkes mot fellesområdene? Eksisterende bebyggelse oppført de siste årene bør være retningsgivende for dette grepet. Det er imidlertid viktig at graden av tilbaketrekking er tilpasset det enkelte bygget, og ikke medfører at øvre etasje blir ubrukelig. Der det er etablert heis etc. i ytterkant mot fasade vil denne naturligvis ikke kunne trekkes tilbake. Vi ønsker derfor å foreslå at deler av 4. etg. tilbaketrekkes fra fellesområdene, ikke nødvendigvis hele etasjen. Dette vil også kunne bidra til en god variasjon i bebyggelsen. Kan det tillates at avstand fra bakenforliggende bolig i 1.etg fram til elvepromenaden kan minimum være 7,5 meter? Vi er enig med Teknisk forvaltning som mener dette er uproblematisk og bør kunne aksepteres. Noen kommentarer og innspill til generell tekst i Saksframstilling datert Bakgrunn: Ingen kommentar Brev fra Fylkesmannen: Ingen kommentar Brev fra Vest-Agder Fylkeskommunen: Ingen kommentar Brev fra NVE: Sikringsnivå + 2,8 er et «sterk faglig råd» fra NVE. Kommunen kan avgjøre om de velger å følge dette. Vi har tidligere i vårt notat argumentert for vårt forslag til å beholde sikringsnivå + 2,5. Brev fra Agder Energi: Ingen kommentar. Tidligere omtalt i vårt notat. Vurdering: Teknisk forvaltning anser det som viktig at mange av de kvalitetene fra gjeldende reguleringsplan videreføres i nytt planforslag og de ønsker ikke man skal igjennom nok en reguleringsprosess. Vi har underveis hatt møter med teknisk forvaltning og hele tiden tatt utgangspunkt i vedtatt reguleringsplan. Vi mener at vi har kommet fram til en god planløsning for området med gode utsiktsforhold og gode solforhold. Planavgrensning Ingen kommentar Variasjon i fasade og takutforming Ingen kommentarer utover det vi har nevnt tidligere. 5/7

6 Plassering av bygningene Bygningene ut mot Kastellgata. Her er planen blitt justert for B_5, B_6 og B-8 ihht innspill fra Teknisk forvaltning. Plassering av B_3 er beholdt som opprinnelig planlagt. Langs Kastellgata er det her arealbehov for renovasjonsanlegg. Prosjektering fundamentering av B_3 er utført og IG for p-kjeller er gitt. Endringer/rotasjon av B_8 etter innspill fra Teknisk forvaltning gir en meget fin løsning på hjørne Kastellgata/Laksesoben (konfr Saksframstillingen) Bygningene langs elva. B_1 og B_2 ønskes ikke endret da disse er ferdig prosjektert og IG for p-kjeller er gitt. Beholder også plasseringen for B_4. B_7 er endret etter innspill fra Teknisk drift. Siktlinjer Vår oppfatning er at åpenhet og sikt mellom byggene fra Kastellgata ut mot elva er ivaretatt også i området for rampe til parkeringskjeller. Utførelse vil bli tilsvarende som for Kastellodden med betong oppkant m/glass rekkverk opp til totalt en meters høyde. Dette vil gi inntrykk av åpenhet ut mot elva. Rampens store bredde er valgt for å gi en effektiv inn- og utkjøring når hele parkeringsanlegget er utbygd. Dersom rampe skal trekkes inn i bygningskroppen, vil hele store deler av 1.etg. medgå til nedkjøringen. Og som nevnt tidligere er IG for p-kjeller gitt, prosjektering er utført og byggearbeidene pågår. En endring av dette vil være fatalt for prosjektet i sin helhet. Forhold til 4.etasje Vi mener det bør tillates tilbaketrukket 4.etasje for bygningene ut mot elvepromenaden. Tilsvarende som for øvrige bygninger langs promenade (eksempel Verven og Kastellodden). Balkonger Som omtalt tidligere. Det vil bli arbeidet videre med utformingen/plasseringen av balkongene med tanke på å optimalisere forholdene for leilighetene innenfor planområdet. Innspill fra Teknisk forvaltning vil bli tatt med i videre planlegging. Utkraging: Vi mener det bør tillates utkraging mot elvepromenaden, men forutsatt over egen grunn. Utnyttelsesgraden OK, plankartet vil bli oppdatert med utnyttelse pr. formål. Sikker byggegrunn Tidligere omtalt, vi mener vi skal forholde oss til gjeldende reguleringsplan, med kotehøyder +2,5 og +1,8 moh. Offentlige arealer vs. fellesarealer OK, vil bli ivaretatt. Uteområdene mellom bygningene I gjeldende plan er det lagt opp til svært tett bebyggelse, med 6-7 meter de fleste steder, men også helt ned mot 3-4 meter på det smaleste. Det er bl.a. det å få en større avstand mellom byggene som har vært en av årsakene til at vi i nytt planforslag har ønsket å redusere antall enheter innenfor planområdet. Vi mener det ikke vil være hensiktsmessig å konkretisere avstanden til 8 meter, da dette bør kunne varieres. Lengre oppe i notatet er avstand vurdert i forhold til brann, og da bygningene er fullsprinklet vil ikke dette være et krav i denne sammenhengen. Forhold til 1. etasje Dette er omtalt tidligere, tilstrekkelig med 7,5m til bolig. Forhold til elvepromenaden Medtas i bestemmelsene. 6/7

7 Lekeareal Dette er omtalt tidligere. Det som er viktig for oss er at det vil være mulig å etablere en midlertidig lekeplass for byggetrinn 1. Ved full utbygging av p-kjeller vil denne bli fjernet før fullverdig lekeplass er etablert. Det er derfor viktig at midlertidig lek må kunne ha en noe enklere utførelse. Det vil bli jobbet med å skape en tydelig markering av overgangen mellom promenade og lekeplass. Dette vil fremgå av utomhusplan. Adkomst og parkering Sykkelparkering OK Elbil OK Inn- og utkjøringsrampe: Nevnt tidligere. Parkering over bakken: Nevnt tidligere. Universell utforming. OK Annen adkomst: Varelevering nevnt tidligere. Oljeutskiller. OK Teknisk innstallasjoner Nevnt tidligere Renovasjonsløsning Det planlegges nedgravd renovasjonsløsning. Dersom det imidlertid blir bestemt å legge byggelinje langs Kastellgata vil det kunne bli vanskelig å få etablert nedgravd renovasjonsløsning på en god måte mellom bebyggelse og veg. Det bør være en viss avstand fra bebyggelse til renovasjon, og med byggelinje på 2m fra annet sideareal vil avstanden til nærmeste bygg kunne bli så liten som 1meter, dette er ikke ønskelig. Både gjeldende plan og nyere innsendte planforslag viser gode muligheter for slike løsninger ved at det ble skapt rom mellom bebyggelse og Kastellgaten. Universell utforming Tas til etterretning. På bakgrunn at våre svar og kommentarer håper vi planforslaget vil kunne bli positivt behandlet og at Teknisk forvaltning kan gis fullmakt til å behandle dispensasjonssøknad for IG 03 som vil gjelde byggetrinn 1 over bakkenivå. Vi håper å få rask avklaring av dette, da IG 03 må være på plass senest for å unngå full stans i byggearbeidene. Håper videre vårt notat var oversiktlig og forståelig. Ta gjerne kontakt med undertegnede dersom noe er uklart eller om det er ønskelig med ytterligere avklaringer. Med vennlig hilsen Kjell Arne Borge Siv.ark. MNAL Arkitektur og landskap M /7

8 file:///c:/ephorte/ephortepdfdocproc/ephorte/419588_fix.html Page 1 of Hei Kan du legge denne inn i sak 2014/802. Vi prøvde å legge det inn men fikk bare? på PNG filene Skal til planutvalget så fint om de kan tas litt fort Vennlig hilsen Marit Sletten Mandal kommune Konsulent, Teknisk Forvaltning Telefon: (+47) Epost: Fra: Joann Rexen Busk Sendt: 8. mai :21 Til: Marit Sletten Kopi: Jonny Grundeland Emne: VS: Marnar Brygge - kommentarer til saksfremstilling ved førstegangsbehandling av detaljregulering Tilleggsdokument til PS 62/15. Vennlig hilsen Joann Rexen Busk Mandal kommune Arealplanlegger, Teknisk Forvaltning Telefon: (+47) Epost: Fra: Kjell Arne Borge Sendt: 8. mai :03 Til: Joann Rexen Busk; Glenn Anderson Kopi: Lågeide, Øyvind Roy Quale Emne: Marnar Brygge - kommentarer til saksfremstilling ved førstegangsbehandling av detaljregulering Hei, Viser til tilsendt saksfremstilling fra Teknisk forvaltning datert i forbindelse med 1. gangs behandling av detaljregulering for Marnar Brygge. Oversender med dette våre kommentarer til alle punktene.

9 file:///c:/ephorte/ephortepdfdocproc/ephorte/419588_fix.html Page 2 of Noen punkter omhandler materialbruk etc., legger derfor med tre 3D-bilder fra salgsprospektet som illustrasjon til disse punktene. Ta gjerne kontakt med undertegnede hvis spørsmål til kommentarene våre eller hvis det er ønske om ytterligere avklaringer. Med vennlig hilsen Kjell Arne Borge Avd. Arkitektur og Plan Sivilarkitekt MNAL Tlf: Rambøll Region Agder Kystveien Arendal

10

11

12

1 PLANEN INNEHOLDER FØLGENDE FORMÅL (PBL 12-5) MANDAL KOMMUNE. 22.05.2015 Revidert 22.06.2015 I BEBYGGELSE OG ANLEGG. a) Boliger (B_1-8)

1 PLANEN INNEHOLDER FØLGENDE FORMÅL (PBL 12-5) MANDAL KOMMUNE. 22.05.2015 Revidert 22.06.2015 I BEBYGGELSE OG ANLEGG. a) Boliger (B_1-8) REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR MARNAR BRYGGE - OMREGULERING, GNR. 160, BNR.565 OG ALLMENNINGENE PÅ NORD OG SYDSIDE SAMT FOR ELVEPROMENADE OG TILSTØTENDE MELLOMLIGGENDE AREAL. 22.05.2015

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Havsyn, Nedre Malmø, gnr. 170, bnr.10 m.fl.

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Havsyn, Nedre Malmø, gnr. 170, bnr.10 m.fl. Mandal kommune Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Havsyn, Nedre Malmø, gnr. 170, bnr.10 m.fl. Arealplan-ID: 201306 1.0 Generelt Det regulerte området er vist med plangrense på tilhørende

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9

Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9 SKIEN KOMMUNE Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av plankartet : 03.02.2011 Dato for revisjon av bestemmelsene : 03.02.2011 Dato for

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR SOLSIDA, NEDRE MALMØ GNR. 170 BR. NR.6, 7, 8, 9, 227 OG 229, MANDAL

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR SOLSIDA, NEDRE MALMØ GNR. 170 BR. NR.6, 7, 8, 9, 227 OG 229, MANDAL MANDAL KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR SOLSIDA, NEDRE MALMØ GNR. 170 BR. NR.6, 7, 8, 9, 227 OG 229, MANDAL 1.0 GENERELT Det regulerte området er vist med reguleringsplangrense

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Detaljregulering for Piren

Reguleringsbestemmelser for Detaljregulering for Piren Side 1 av 5 Mandal kommune Teknisk forvaltning Reguleringsbestemmelser for Detaljregulering for Piren Plan id: 201312 Vedtatt 17.12.15 Ordførers underskrift PLANENS INNHOLD Det regulerte området er vist

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN

REGULERINGSPLAN FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN Time Bestemmelser til: REGULERINGSPLAN FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Asplan Viak AS Vedtatt av Time kommunestyre

Detaljer

BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127

BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127 BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127 2 1 FORMÅL Formålet med planen er å legge til rette for oppføring av rekkehusbebyggelse med tilhørende anlegg

Detaljer

PLANNR 2011-2 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT

PLANNR 2011-2 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT PLANNR 2011-2 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT 1 Avgrensning Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart datert 28.11.2011. 2 Formål Området

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL LOSJEVEGEN 3 OMFATTER 92/24, 92/56, 92/27, 1742/1, 92/45 PLANID 2014007 Planen er vedtatt i Kommunestyret 16.6.15 som sak 46/15 Innenfor reguleringsgrensene er området regulert

Detaljer

Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26

Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26 Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 06/120-44 L12 Randaberg 04.06.2010 Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26 Utarbeidet av Asplan Viak AS 22.2.2007

Detaljer

Vedtatt av Verdal kommunestyre i møte den..., sak...

Vedtatt av Verdal kommunestyre i møte den..., sak... 1 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING Møllegata 17, gnr. 19/ bnr. 210, Verdal Reguleringsplankart datert : 25.06.2013 Reguleringsbestemmelser datert : 25.06.2013 Vedtatt av Verdal kommunestyre i møte

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Detaljregulering for Thomasbakkveien 5 og 9, boligblokker/næring Arkivsak 12/3787 Planid 20120014 Vedtatt Innsending Forslag ved Offentlig ettersyn, 03.07.15 Sluttbehandling

Detaljer

Krav til støy skal tilfredsstille Miljøverndepartementets skriv, T-1442 «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging».

Krav til støy skal tilfredsstille Miljøverndepartementets skriv, T-1442 «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging». 2 3 FELLES BESTEMMELSER 3.1 Kulturvern 3.2 Støy Dersom det under arbeid i området skulle komme fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, skal arbeidet stanses og melding

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281 1 FORMÅL Hensikten med reguleringsplanen er å sikre bymessig utbygging av et kvartal i Meierigata. Planen

Detaljer

JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3, FREDRIKSTAD KOMMUNE PLANID: 01061097

JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3, FREDRIKSTAD KOMMUNE PLANID: 01061097 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3, FREDRIKSTAD KOMMUNE PLANID: 01061097 Bestemmelsene er vedtatt av Fredrikstad kommunestyre: Bestemmelsene er sist revidert: 1.

Detaljer

Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den,..., sak...

Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den,..., sak... 1 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING LEVANGER SØR Reguleringsplankart datert : 11.05.1012 Reguleringsbestemmelser datert : 11.05.2012 Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den,..., sak... 1 AVGRENSNING

Detaljer

AVGRENSNING OG ANVENDELSE

AVGRENSNING OG ANVENDELSE PlanID: 1-120C Saksnr: 2013/1068-4 Planbestemmelser for Husbyåsen, etp.2. Planforslag er datert : 25.06.2013 Dato for siste revisjon av plankartet : 21.11.2013 Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

Generelt. Planformål. 2 Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål:

Generelt. Planformål. 2 Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål: Generelt Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret Kvinesdal kommune Planbestemmelser Plankart 1 og 2 datert: 06.04.10 PLAN ID 1037 2009014 Rev. etter kommunestyrets vedtak 24.06.10 1 Det planlagte

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Pir II AS datert 20.6.2013, senest endret 13.01.2014.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Pir II AS datert 20.6.2013, senest endret 13.01.2014. Byplankontoret Planident: r20120047 Arkivsak:12/18390 Detaljregulering av Ingeborg Aas vei 1, Risvollan Senterområde, Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 14.01.2014 Dato

Detaljer

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder.

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder. Planident: Datert: 20.10.2013 Sist revidert: Vedtatt i kommunestyret: FRÆNA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MALMEFJORDEN BK4 BOLIGOMRÅDE I medhold til 12-5, 12-6 og 12-7 i Plan- og

Detaljer

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2715-4026/2015 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 23.02.2015 Saksframlegg Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

Reguleringsplan for Rugdeveien 2 for gnr. 57 bnr.85 og deler av gnr. 57 og bnr. 87

Reguleringsplan for Rugdeveien 2 for gnr. 57 bnr.85 og deler av gnr. 57 og bnr. 87 EIDSBERG KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL bnr.85 og deler av gnr. 57 og bnr. 87 Dato for plankartet : 07.05.17 Dato for bestemmelsene: 07.05.17 1. GENERELT 1.1 Området reguleres for følgende formål

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

PORSGRUNN KOMMUNE. Arkivsak : 12/03235 Arkivkode : PlanID 0770 Sakstittel : Reguleringsplan for Pans veg 20

PORSGRUNN KOMMUNE. Arkivsak : 12/03235 Arkivkode : PlanID 0770 Sakstittel : Reguleringsplan for Pans veg 20 Arkivsak : 12/03235 Arkivkode : PlanID 0770 Sakstittel : Reguleringsplan for Pans veg 20 REGULERINGSPLAN FOR PANS VEG 20 REGULERINGSBESTEMMELSER Datert Børve og Borchsenius as 20.06.13. Godkjent av Porsgrunn

Detaljer

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Time Bestemmelser til: DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Vedtatt av Time kommunestyre den 06.09.2011 i sak 043/11 Stadfestet

Detaljer

Detaljregulering for Gamle kongevei nord 6 Arealplan-ID: 1719_Forslag

Detaljregulering for Gamle kongevei nord 6 Arealplan-ID: 1719_Forslag Detaljregulering for Gamle kongevei nord 6 Arealplan-ID: 1719_Forslag REGULERINGSBESTEMMELSER Datert: 05.07.2017 Vedtatt av kommunestyret: dato --, sak nr. --/-- Ordfører sign. 1 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den..., sak... 1 AVGRENSNING

Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den..., sak... 1 AVGRENSNING 1 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING Åsvegen 15-17, gnr./bnr. 32/60, 32/57, 32/133 og 32/25, Skogn, Levanger kommune Reguleringsplankart datert : 18.03.2014 Reguleringsbestemmelser datert : 18.03.2014

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser Forslag datert 24/9 2013 Revidert 17.12.13 Forslag til revidering datert 1.1.15 1 Felles bestemmelser 1.1 Området som omfattes av bestemmelsene er tegnet inn på plankart i målestokk

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LUNDEGATA 7, GNR/BNR 300/2663

REGULERINGSPLAN FOR LUNDEGATA 7, GNR/BNR 300/2663 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LUNDEGATA 7, GNR/BNR 300/2663 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 06.03.08. Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert med plangrense

Detaljer

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/17 Formannskapet 28.03.2017 12/17 Kommunestyret 04.04.2017 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 Vedtak Med hjemmel

Detaljer

UTNYTTELSE - bakgrunn

UTNYTTELSE - bakgrunn UTNYTTELSE - bakgrunn Fra kommuneplanen: Minimum %BRA=140%. %BYA 60-80%. Maksimumsgrense for parkeringsplasser på bakkeplan med fri mulighet til parkering i kjeller, i p-hus, på tak og/eller felles parkeringsanlegg

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 ELVERUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 Plankart : 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev.07.05.2014 Bestemmelser: 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev. 07.05.2014

Detaljer

Vestbyhagen III Detaljregulering Bestemmelser

Vestbyhagen III Detaljregulering Bestemmelser Vestby kommune Vestbyhagen III Detaljregulering Bestemmelser Revidert sist 02.08.2017 1 Fellesbestemmelser Rekkefølgebestemmelser Det skal ikke gis igangsettingstillatelse eller tillatelse til tiltak i

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 21.01.2013 Reguleringsbestemmelser datert: 21.01.2013 1 1 AVGRENSNING Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense.

Detaljer

Gamle Jonsvannsveien 59, 85, 87 og 89, detaljregulering, førstegangsbehandling Reguleringsbestemmelser

Gamle Jonsvannsveien 59, 85, 87 og 89, detaljregulering, førstegangsbehandling Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: r20140030 Arkivsak: 13/36018 Gamle Jonsvannsveien 59, 85, 87 og 89, detaljregulering, førstegangsbehandling Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.3.2016

Detaljer

MOLDE KOMMUNE PLANBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN (DETALJ) FOR NORDSKOGVEGEN 2. Plan ID: 1 Generelt

MOLDE KOMMUNE PLANBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN (DETALJ) FOR NORDSKOGVEGEN 2. Plan ID: 1 Generelt 1 Generelt 1.1 I henhold til plan- og bygningslovens 12-7 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det regulerte området som er avgrenset med reguleringsgrenser på plankartet, datert 13/01/2014. 1.2

Detaljer

Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER. for. REGULERINGSPLAN FOR STORGATA 2A OG TOLLBUGATA 1 OG 3, HALDEN Gnr. 160/109, 484, 485.

Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER. for. REGULERINGSPLAN FOR STORGATA 2A OG TOLLBUGATA 1 OG 3, HALDEN Gnr. 160/109, 484, 485. Plan nr: G-662 D1552b Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for REGULERINGSPLAN FOR STORGATA 2A OG TOLLBUGATA 1 OG 3, HALDEN Gnr. 160/109, 484, 485 Detaljregulering Bestemmelsene er datert: 22.09.2011

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MYRTEIGEN BARNEHAGE

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MYRTEIGEN BARNEHAGE Mandal kommune Teknisk forvaltning REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MYRTEIGEN BARNEHAGE Plan ID: 201510 Vedtatt i bystyret: 11.10.16 1. GENERELLE BESTEMMELSER Planen inneholder følgende formål

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BATTERIET/KIRKEPARKEN

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BATTERIET/KIRKEPARKEN BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BATTERIET/KIRKEPARKEN Dato: 01.03.10 Dato for siste revisjon: 20.08.10 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: 09.09.10 I I medhold av plan- og bygningslovens

Detaljer

DETALJREGULERING FOR BOGAFJELL FELT G3, PLAN 98328-04,

DETALJREGULERING FOR BOGAFJELL FELT G3, PLAN 98328-04, Melding til utvalg for byutvikling 25.08.10-57/10 vedlegg 3 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR BOGAFJELL FELT G3, PLAN 98328-04, SANDNES kommune Utarbeidet av Asplan Viak AS Datert: 03.05.2010 Formål: Planen

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ASK SENTRUM OMRÅDE 8 og OMRÅDE 11 PLAN ID: Bebyggelse til blandet formål bolig, forretning, kontor (1802)

Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ASK SENTRUM OMRÅDE 8 og OMRÅDE 11 PLAN ID: Bebyggelse til blandet formål bolig, forretning, kontor (1802) Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ASK SENTRUM OMRÅDE 8 og OMRÅDE 11 PLAN ID: Rev.12.05.2014 1 GENERELT Reguleringsbestemmelsene gjelder for alle områder innenfor planens begrensning som vist på plankartet.

Detaljer

Detaljregulering for Sentrumsgården, Skogn sentrum Endring for deler av gnr./bnr.:32/36, 53,134 og 502/1

Detaljregulering for Sentrumsgården, Skogn sentrum Endring for deler av gnr./bnr.:32/36, 53,134 og 502/1 LEVANGER KOMMUNE 1 Plannummer: PlanID: L2012009 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 8.1.2014 Planutvalgets vedtak: Reguleringsplan datert: 8.1.2014 Godkjent av kommunestyret, sak nr. 1 AVGRENSNING

Detaljer

Planident: r Arkivsak: 15/ Tomset, B3, detaljregulering Reguleringsbestemmelser

Planident: r Arkivsak: 15/ Tomset, B3, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: r20160016 Arkivsak: 15/44096 Tomset, B3, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 26.9.2016 Dato for godkjenning av vedtaksorgan: 1 AVGRENSNING

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for boligblokk, Agnefestveien 40-48, gnr 168, bnr 87, 90, 92, 97 og 47. Rev 0, 20.09.

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for boligblokk, Agnefestveien 40-48, gnr 168, bnr 87, 90, 92, 97 og 47. Rev 0, 20.09. Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for boligblokk, Agnefestveien 40-48, gnr 168, bnr 87, 90, 92, 97 og 47. Rev 0, 20.09.14 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Disse bestemmelsene utgjør sammen

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE Dato for siste revisjon av plankart: 14.05.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for regulert område markert med plangrense i plankart i målestokk 1:1000, datert 20.06.2013.

1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for regulert område markert med plangrense i plankart i målestokk 1:1000, datert 20.06.2013. VEDLEGG 04 1X Reguleringsbestemmelser til REGULERINGPLAN FOR PANSVEG 20 Datert Børve og Borchsenius as, 20.06.2013. 1 Generelt 1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for regulert område markert med plangrense

Detaljer

Planident: L2014014. 1 Planområdet reguleres til følgende formål (PBL 12-5)

Planident: L2014014. 1 Planområdet reguleres til følgende formål (PBL 12-5) REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING: SJØGATA 33, LEVANGER Reguleringskart 20.10.2014 Reguleringsbestemmelser 20.10.2014 Planident: L2014014 1 Planområdet reguleres til følgende formål (PBL 12-5) Bebyggelse

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST Dato 21.01.15 Planid: Solstad Vest, gbnr. 4044/535, 4046/123 og 4044/691 Plantype: Detaljert reguleringsplan Revisjoner Dato Saksnr. Merk. Ikraft dato Saksnr Godkjent

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGER KIRKEVEGEN GNR. 167 BNR.357 OG 409 LYNGDAL SENTRUM PLANBESTEMMELSER

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGER KIRKEVEGEN GNR. 167 BNR.357 OG 409 LYNGDAL SENTRUM PLANBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGER KIRKEVEGEN GNR. 167 BNR.357 OG 409 LYNGDAL SENTRUM PLANBESTEMMELSER Plankart datert 13.10.2014 Revidert 28.10.14 i hht. 1. gangs beh Plan ID 201405 GENERELT 1 Det planlagte

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR BOLIGER PÅ LYETOPPEN, NORDØST FOR RAGNASTØL

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR BOLIGER PÅ LYETOPPEN, NORDØST FOR RAGNASTØL . T Bestemmelser til: OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR BOLIGER PÅ LYETOPPEN, NORDØST FOR RAGNASTØL PLAN DATERT 27.01.2010 Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Klepp Prosjektering AS

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER Kommunens arkivsaksnummer: Planforslag er datert: 27.06.2014 Dato for siste revisjon av plankartet: 27.06.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1735 DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELFELT VII, STRANDKANTEN

REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1735 DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELFELT VII, STRANDKANTEN Tromsø kommune REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1735 DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELFELT VII, STRANDKANTEN Dato:... 12.04.11 Dato for siste revisjon:... Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:...

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27 Reguleringsplanen sist datert. 23.04.09 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart

Detaljer

Bestemmelser for Plan 2360P Detaljregulering for Jåtten Øst felt B2 i plan 1884 - Hinna bydel

Bestemmelser for Plan 2360P Detaljregulering for Jåtten Øst felt B2 i plan 1884 - Hinna bydel STAVANGER KOMMUNE VEDLEGG 3 Bestemmelser for Plan 2360P Detaljregulering for Jåtten Øst felt B2 i plan 1884 - Hinna bydel Datert: 11.11.10, sist revidert 04.03.2011 Virkning av privat detaljplan Bygge-

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR: 6/20 m.fl. Gamle Vestbygda skole, Spikkestad sentrum. PLAN ID 20120268

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR: 6/20 m.fl. Gamle Vestbygda skole, Spikkestad sentrum. PLAN ID 20120268 Revisjon 26.05.2015.2015 Saksnr: 12/5045 Journalpost: Plan datert: Revidert: BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR: 6/20 m.fl. Gamle Vestbygda skole, Spikkestad sentrum. PLAN ID 20120268 1 Hensikt Planen

Detaljer

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17.

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. Plan. REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.6.2008 nr. 71 har Plan. Sandnes

Detaljer

PLANNR 013 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT

PLANNR 013 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT PLANNR 013 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT 1 Avgrensning Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart datert 28.11.2011. 2 Formål Området reguleres

Detaljer

Felles møte- og lekeplasser skal opparbeides på 3. plan. Parken skal opparbeides som en park for allmennheten.

Felles møte- og lekeplasser skal opparbeides på 3. plan. Parken skal opparbeides som en park for allmennheten. DETALJREGULERING FOR KJØPMANNSGATA 7. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 25.04.2014 Dato for godkjenning i kommunestyret: Planident: 1-206D Arkivsak: 2013/2186 1 AVGRENSNING Det regulerte området

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for reguleringsplan Vågsnes, Tromøy

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for reguleringsplan Vågsnes, Tromøy ARENDAL KOMMUNE Planbestemmelser for reguleringsplan Vågsnes, Tromøy Arkivsak: 2013/1104 Arkivkode: 09062013-13 Vedtatt i Arendal bystyre: 19.02.2015, PS 15/27 Plankartets dato: 27.03.2014, sist revidert

Detaljer

MINDRE ENDRING - REGULERINGSPLAN FOR OLA BARKVEDS VEG 43, BRYNE - PLAN Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 595/14

MINDRE ENDRING - REGULERINGSPLAN FOR OLA BARKVEDS VEG 43, BRYNE - PLAN Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 595/14 Arkiv: PlanID - 0437.00, K2 - L12 Vår ref: 2013001575-17 Journalpostid 2014020821 Saksbeh.: Ubbo Busboom MINDRE ENDRING - REGULERINGSPLAN FOR OLA BARKVEDS VEG 43, BRYNE - PLAN 0437.00 Utval Saksnummer

Detaljer

Lillesand kommune - fylkesmannens uttalelse til offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for Reise boligområde: Mvh. Barbro K.

Lillesand kommune - fylkesmannens uttalelse til offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for Reise boligområde: Mvh. Barbro K. Fra: Olsen, Barbro Kristine Sendt: 02.07.2014 Til: _Fellespost Kopi: postmottak@aa-f.kommune.no;firmapost-sor@vegvesen.no Emne: - fylkesmannens uttalelse til offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM Bestemmelser til: Plan nr. Time kommune DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM 0457.00 Vedtatt av Time kommunestyre den i sak / Arkivnr: Revidert: 28.04.2016, rev 070716

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for Reguleringsplan - Romstølen Vest

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for Reguleringsplan - Romstølen Vest ARENDAL KOMMUNE Planbestemmelser for Reguleringsplan - Romstølen Vest Arkivsak: 2010/3295 Arkivkode: 1717r7 Reguleringsplan med bestemmelser vedtatt i Arendal bystyre: 20.06.2013, PS 13/99 Plankartets

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg.

Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KONSENTRERT BEBYGGELSE NORDVEST FOR LØBERG, LYEFJELL Vedtatt av Time kommunestyre den 09.12.2014 Revidert: 10.05.2016, 06.09.2016, 02.04.2017

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN RØYSÅSEN, B7

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN RØYSÅSEN, B7 Oppdragsgiver Arca Nova AS Rapporttype Reguleringsbestemmelser REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN RØYSÅSEN, B7 PLANID: 369 Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Moss Bystyre: dd.mm.åååå

Detaljer

Vedr.: Varsel om mindre endring av reguleringsplan for "Boligområde Mohagen - del av eiendommene 94/1, 94/9 og 94/49.

Vedr.: Varsel om mindre endring av reguleringsplan for Boligområde Mohagen - del av eiendommene 94/1, 94/9 og 94/49. Varslingspliktige naboer Berørte parter, Offentlige høringsinstanser 05. september 2014 Vedr.: Varsel om mindre endring av reguleringsplan for "Boligområde Mohagen - del av eiendommene 94/1, 94/9 og 94/49.

Detaljer

Planbestemmelser 3021 BØKELUNDEN - KOPERVIK - 58/59 M.FL.

Planbestemmelser 3021 BØKELUNDEN - KOPERVIK - 58/59 M.FL. Planbestemmelser 3021 BØKELUNDEN - KOPERVIK - 58/59 M.FL. Arkivsak: 14/662 Arkivkode: PLANR 3021 Sakstittel: PLAN 3021 - DETALJREGULERING FOR BØKELUNDEN - KOPERVIK - 58/59 M.FL. Disse planbestemmelsene

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR FRØYSLAND SKOLE

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR FRØYSLAND SKOLE Mandal kommune Teknisk forvaltning REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR FRØYSLAND SKOLE Plan ID: 201507 Vedtatt i bystyret: xx.xx.xx 1. GENERELLE BESTEMMELSER Planen inneholder følgende formål

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. MVE Bebyggelsesplan for langbryggene OMRÅDET MELLOM RÅDHUSPLASSENS NYE RUNDKJØRING OG TOLLBODEN.

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. MVE Bebyggelsesplan for langbryggene OMRÅDET MELLOM RÅDHUSPLASSENS NYE RUNDKJØRING OG TOLLBODEN. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL MVE Bebyggelsesplan for langbryggene OMRÅDET MELLOM RÅDHUSPLASSENS NYE RUNDKJØRING OG TOLLBODEN. Reguleringsplanen sist datert 10.02.2005 Planens formål. Formålet med planforslaget

Detaljer

R 118au. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Asplan Viak senest datert

R 118au. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Asplan Viak senest datert Byplankontoret R 118au Arkivsak:07/20548 SØNDRE GATE 4-10 OG KONGENS GATE 4 REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert :29.08.2007 Dato for siste revisjon av plankartet :04.04.2008 Dato for siste revisjon

Detaljer

Detaljregulering for Elveparken, Storekvina - 2.gangsbehandling

Detaljregulering for Elveparken, Storekvina - 2.gangsbehandling Kvinesdal kommune Detaljregulering for Elveparken, Storekvina - 2.gangsbehandling Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10372012005 2012/1491 10529/2015 Karianne Torvestad Saksnr: Utvalg: Dato:

Detaljer

1 GENERELT Bestemmelsene gjelder for området avgrenset med reguleringsgrense på plankartet. Planområdet er ca. 1,8 daa.

1 GENERELT Bestemmelsene gjelder for området avgrenset med reguleringsgrense på plankartet. Planområdet er ca. 1,8 daa. Planbestemmelser for Detaljregulering av Vektargata 3 og 5 Plankartet er datert: 26.08.2016 Saksbehandling: Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn Offentlig ettersyn 2.gangs behandling Vedtak i kommunestyret

Detaljer

2.1.3 Minimum 5 % av felles parkeringsplasser skal være tilrettelagt for bevegelseshemmede.

2.1.3 Minimum 5 % av felles parkeringsplasser skal være tilrettelagt for bevegelseshemmede. Melding til utvalg for byutvikling 20.01.10-1/10 vedlegg 4 Side: 1 av 10 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR FELT B14, SKAARLIA SANDNES KOMMUNE, 2003115-01 Sist revidert: 1. desember 2009, Dimensjon

Detaljer

Planbestemmelser for Otta Brygge, Sel kommune

Planbestemmelser for Otta Brygge, Sel kommune Sel kommune Planbestemmelser for Otta Brygge, Sel kommune Plan-id 05170217 Kunngjort oppstart av planarbeid: 06.05.2014 Kunngjort utvidelse av planområde: 03.11.2014 Kommunestyrets vedtak: 22.06.2015 2015-02-17

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for

Reguleringsbestemmelser for Mandal kommune Teknisk forvaltning Reguleringsbestemmelser for Detaljreguleringsplan for Elvebredden - Buøya I MANDAL KOMMUNE 05.02.2016 Plan id: 2013/5 Vedtatt xx.xx.xx Ordførers underskrift 1. GENERELLE

Detaljer

Kapitel om havnivåstigning er utdypet i ROS-analysen. Forventet havnivåstigning for Sandnes sentrum er

Kapitel om havnivåstigning er utdypet i ROS-analysen. Forventet havnivåstigning for Sandnes sentrum er PLAN 2013118 INNKOMNE MERKNADER MED PLANSJEFENS KOMMENTAR Innkomne merknader Forslagsstillers kommentar Plansjefens kommentar Fylkesrådmannen, regionalplanavdelingen, brev datert 29.10.2014 Planforslaget

Detaljer

Bestemmelser for detaljreguleringsplan «Levanger sør Magneten»

Bestemmelser for detaljreguleringsplan «Levanger sør Magneten» Bestemmelser for detaljreguleringsplan «Levanger sør Magneten» Forslagsstiller: Berg Eiendom AS Utarbeidet av: Trønderplan AS Reguleringsplanbestemmelser datert: 29.05.17 Reguleringsplankart datert: 29.05.17

Detaljer

1.0 Generelle bestemmelser. 1.1 Disse bestemmelsene utgjør sammen med plankartet, revidert , detaljreguleringsplanen for Agnefestveien

1.0 Generelle bestemmelser. 1.1 Disse bestemmelsene utgjør sammen med plankartet, revidert , detaljreguleringsplanen for Agnefestveien Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for boligblokk, Agnefestveien 40-48, gnr 168, bnr 87, 90, 92, 97 og 47. Plan ID 201206 Rev D, 05.12.16 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Disse bestemmelsene

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER nr. 0605_314-01, detaljregulering for BRUTORGET

REGULERINGSBESTEMMELSER nr. 0605_314-01, detaljregulering for BRUTORGET RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER nr. 0605_314-01, detaljregulering for BRUTORGET Sist revidert 28.09.2012 Kunngjøring av oppstart 05.03.05 1.gangs behandling i planutvalget 26.06.2006, sak 123/06

Detaljer

Vedlegg 2 : P lanbestemmelser

Vedlegg 2 : P lanbestemmelser Vedlegg 2 : P lanbestemmelser Detaljert reguleringsplan for Schulerudhagen gnr/bnr 24/1, 24/9 og 24/98 Hurum kommune Forslag 18.2.2015 Revisjon A: 29.5.2015 Revisjon B: 22.9.2015 Revisjon C: 10.11.2015

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR SETTEFISK- OG VISNINGSANLEGG I BLOKKEN

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR SETTEFISK- OG VISNINGSANLEGG I BLOKKEN Sortland kommune BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR SETTEFISK- OG VISNINGSANLEGG I BLOKKEN Dato: 17.09.2011 Dato for siste revisjon: 07.02.2013 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: KS-sak,

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FOR BUSKERUDVEIEN 217 OG 219, AVISHUSENE

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FOR BUSKERUDVEIEN 217 OG 219, AVISHUSENE DRAMMEN KOMMUNE Saksnr Arkivkode / arealplan-id Sist datert Vedtaksdato Sak XX/XXXX PLAID 162 16. september 2010 XX. XXXX XXXX XX/XX FORSLAG TIL: BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FOR BUSKERUDVEIEN

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR HIS BRYGGE Side 1 av 5 REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartets dato: 08.06.2016 Bestemmelsenes dato: 08.06.2016 Rev dato: 30.01.2017 Rev dato: 30.01.2017 1 GENERELT 1.01 Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

Søknad om mindre endring av detaljreguleringsplan for Ålgårdsheia, gnr 7 bnr 47, Ålgård.

Søknad om mindre endring av detaljreguleringsplan for Ålgårdsheia, gnr 7 bnr 47, Ålgård. Øvre Banegate 28, 4014 Stavanger +4751537490 www.stavark.no post@stavark.no NO 976 855 612 MVA Gjesdal kommune- plan Dato: 12.01.2015 Vårt prosj.nr.: 848.14 Deres ref.: Søknad om mindre endring av detaljreguleringsplan

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE BYPLAN Reguleringsbestemmelser.

DRAMMEN KOMMUNE BYPLAN Reguleringsbestemmelser. FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BRAGERNES ATRIUM Gnr/Bnr 114/663, 665, 667, 669, 671, 697 og 700 Drammen kommune. Detaljregulering Dato: 18.10.13, REV. 08.11.13 1. GENERELT 1-1. Området

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Vedtatt av Ullensaker kommune den. Ordfører

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Vedtatt av Ullensaker kommune den. Ordfører ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Område K13 Rådhusvegen 7-9 og Ringvegen 12,14, 16 Gnr/Bnr: 135/545, 135/123, 135/503, 135/506, 135/298, 7/14, 7/23, 7/57, 135/266, 4/41, 4/63, 7/58, 7/53,

Detaljer

Plankartets dato: 4.6.2014, sist revidert 16.12.2014 Bestemmelsenes dato: 4.6.2014, sist revidert 19.03.2015 (Teknisk utvalgs vedtak 20.01.2015).

Plankartets dato: 4.6.2014, sist revidert 16.12.2014 Bestemmelsenes dato: 4.6.2014, sist revidert 19.03.2015 (Teknisk utvalgs vedtak 20.01.2015). REGULERINGSPLAN FOR GRØM A17 Grimstad kommune Reguleringsbestemmelser Plankartets dato: 4.6.2014, sist revidert 16.12.2014 Bestemmelsenes dato: 4.6.2014, sist revidert 19.03.2015 (Teknisk utvalgs vedtak

Detaljer

NES KOMMUNE. Reguleringskart er datert 07.05.2013 Reguleringsbestemmelser er datert 07.05.2013 PlanID : 023613013

NES KOMMUNE. Reguleringskart er datert 07.05.2013 Reguleringsbestemmelser er datert 07.05.2013 PlanID : 023613013 NES KOMMUNE Reguleringsbestemmelser i tilknytning til Detaljreguleringsplan for byggeområde BB1 i Områdereguleringsplan for Drognesjordet. (del av gnr. 269 brn.270) Reguleringskart er datert 07.05.2013

Detaljer

Plankode: Sonekode: XX.XX Sist revidert: XX.XX.2017 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.17

Plankode: Sonekode: XX.XX Sist revidert: XX.XX.2017 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.17 ØVRE EIKER KOMMUNE Bestemmelser til detaljreguleringsplan for: KIRKEVEIEN 36 Plankode: Sonekode: XX.XX Sist revidert: XX.XX.2017 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.17 I medhold av 12-12 i Plan- og bygningsloven

Detaljer

Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx. Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT

Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx. Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for nytt legesenter på Fagerstrand med tilliggende arealer

Detaljer

PLANBESKRIVELSE - Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret

PLANBESKRIVELSE - Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret PLANBESKRIVELSE - Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret PLANID 10372009014 Tiltakshaver Kvinesdal kommune er tiltakshaver for planarbeidet. Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

Dato: Dato for siste revisjon: Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:... *

Dato: Dato for siste revisjon: Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:... * Tromsø kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FELT K9B OG K10 - PLAN NR. 1686 Dato:... 24.04.08 Dato for siste revisjon:... 22.03.10 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:...

Detaljer