Mandal kommmune. Teknisk forvaltning v/ Glenn Anderson og Joann Rexen Busk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mandal kommmune. Teknisk forvaltning v/ Glenn Anderson og Joann Rexen Busk"

Transkript

1 Mandal kommune Teknisk forvaltning v/ Glenn Anderson og Joann Rexen Busk Planutvalget Mandal kommmune VEDR. SAKSFREMSTILLING FOR BEHANDLING AV FORSLAG TIL OMREGULERING AV DETALJREGULERING AV MARNAR BRYGGE Oversender med dette våre kommentarer til punktene i saksfremstillingen for behandling av omregulering av detaljregulering for Marnar Brygge. Listen har vært gjennomgått i møte med leder og nestleder i planutvalget. Våre kommentarer og innspill er markert med blå skrift. Bestemmelsene 1. I bestemmelsene skal det tilføyes: Tillatte grenseverdier for støy må overholdes i anleggsfasen. Om nødvending må det settes opp støyavskjermning. Dette er ok. Dato 2015/05/08 Rambøll Kystveien 2 N-4841 Arendal T I bestemmelsene 5 skal det tilføyes: Boligene skal være gjennomgående så langt det er mulig. Vi ønsker å endre formuleringen til: «Boligene skal være gjennomgående der det er hensiktsmessig og mulig.» endres til: Bebyggelse for B/F/K_1-4 kan oppføres i 3 etasjer. Vi ønsker at det skal kunne etableres 4 etasjer i områdene B/F/K_3-4, men at det legges opp til at 4. etg. skal trekkes 3m tilbake fra promenade, tilsvarende Verven og Kastellodden slettes: Bebyggelse for B/F/K_3-4 kan oppføres i 4 etasjer. Se kommentar pkt. 3 over. 5. I 5 må det tilføyes at 4 etasje må tilbaketrekkes 3 meter fra offentlige arealer. Vi ser at dette kan være positivt for området, og tar dette med i bestemmelsene. Vi ønsker likevel å presisere at dette gjelder da kun mot omkringliggende tilstøtende offentlige arealer, og ikke interne arealer som evt. skulle bli offentlige endres til: Det tillates ikke balkonger/utkragninger ut over formålsgrense. Det tillates ikke utkragning ut mot elvepromenaden. Balkonger vil bidra til variasjon i fasadelivet, det er derfor ønskelig å ha mulighet til etablering av balkonger også mot elva og promenaden, slik det er gjort på nabobygget Verven. Ønsker derfor følgende formuleringsendring i 5.2.9: «Det tillates balkonger/utkraging ut over formålsgrense/plangrense mot elve- 1/7 Rambøll Norge AS NO MVA

2 promenade forutsatt at det gjøres over egen grunn». 7. I 5 skal det tilføyes: Balkonger kan krage max. 1,6 meter ut fra veggliv fra 2,5 meter over terreng. Høyde min. 2,5m over terreng er OK. B1 og 2: OK med utkraging maks 1,6m. der balkonger trekkes inn, eks. på hjørner, men for øvrige balkonger vil dette bli for trangt i forhold til bruk og møblering etc. Vi ønsker derfor at bestemmelse om utkragning endres til 2,0m for utenpåliggende balkonger. 8. I 5 må byggegrunn skal angis som topp grunnmur ikke ferdig gulv. Dette er OK endres til: Kotehøyde for topp grunnmur i 1. etasje skal ikke være lavere enn kote +2,8 moh. Vi ønsker å beholde topp grunnmur 1.etg. som angitt ikke lavere enn kote moh. Dette er i samsvar med gjeldende reguleringsplan datert , som er grunnlaget for hele planarbeidet. Øvrige bygg i området er i senere tid oppført etter disse bestemmelsene. En ytterligere hevning av kotene til foreslått +2,8 moh vil gi store utfordringer til omkringliggende eksisterende arealer og promenade mht. universell utforming osv. Kote topp gesims vil dermed også øke tilsvarende. Byggetrinn 1 er nå prosjektert i hht bestemmelsene i vedtak med kote +2,5 moh for boligene B1-B endres til: Kotehøyde for topp grunnmur i 1. etasje skal ikke være lavere enn kote +2,8 moh. B/F/K 1-4 er prosjektert og planlagt med kotehøyde +1,8 moh i hht. gjeldene reguleringsplan vedtatt , som er grunnlaget for hele reguleringsarbeidet. Øvrig bebyggelse og utførelser langs elva er gjennomført etter de samme retningslinjene. En heving av dette arealet vil komplisere forholdene til eksisterende promenade. 11. I 5 skal det angis at det må være en bredde på minimum 8 meter mellom bygningene. Avstand mellom byggverk er bearbeidet både i forhold til brann og til uterommene. Branntekniske forhold ivaretas i prosjektering frem til søknad om igangsetting. Brannkravene sier at avstand må være minst 8 meter til byggverk på annen eiendom, ref minst 4 meter til nabogrense i Plan- og bygningslovens Avstand mellom byggverk på samme eiendom kan være mindre enn 8 meter, så lenge kravene til brannseksjonering ihht TEK ivaretas. For Marnar brygge vil dette blir ivaretatt ved fullsprinkling av blokkene og at hver leilighet utgjør egen branncelle EI I 5.6 skal det tilføyes: Det skal avsettes min. 1 sykkeloppstillingsplass over bakken per boenhet, nær inngangsparti. Disse må vises på utomhusplan og skal opparbeides innen boenheten tas i bruk. Dette er OK. 13. I 5.6 må det angis at parkeringsanlegget skal ha løsning for standard ladning av EL-bil, disse skal være tilgjengelige for alle brukere av anlegget. Dette er OK endres til: Innenfor området kan oppføres trappehus som rømningsvei fra underjordisk garasjeanlegg. Dette er OK. 15. I 5.5 må det tilføyes: Utomhusplanen må følge «Normaler for uteområder i Mandal kommune». Dette er OK endres til: Heissjakt og tekniske installasjoner tillates inntil 1 meter over tillat gesimshøyde. Samlet areal skal ikke overstige 10 % av takarealet. Installasjonene skal samles i den grad dette er mulig. Installasjoner skal ligge tilbaketrukket fra offentlige arealer. Grunnarbeider for bl.a. heis er allerede igangsatt som del av gitt IG. Vi ønsker derfor at 4.1 endres til: «Heissjakt og tekniske installasjoner tillates inntil 1 meter over tillat gesimshøyde. Samlet areal skal 2/7

3 ikke overstige 10 % av takarealet. Installasjonene skal samles i den grad dette er mulig. Installasjoner skal ligge tilbaketrukket fra offentlige arealer der dette lar seg gjøre» endres til: Avfallshåndtering skal etableres i nedgravede containere som kan betjenes fra bakkeplan. Endelig plassering og utforming skal fremgå av utomhusplan. Dette er OK. 18. I må det tilføyes at gangvegene som kan benyttes ved uttrykning, varelevering etc. skal opparbeides i fast dekke. Ikke asfalt. Samme gjør seg gjeldende for eventuelle parkeringsplasser på bakkeplan. Asfalt er mest anvendelig på kjøre- og gangveier mht. generelt vedlikehold, framkommelighet for rullestolbrukere, snørydding, etc. Vi ønsker derfor justering av tekst i tilføyelse: «Gangvegene som kan benyttes ved uttrykning, varelevering etc. skal opparbeides i fast dekke. Samme gjør seg gjeldende for eventuelle parkeringsplasser på bakkeplan» Parkering slettes: Parkering P kan betjene delområdet B/F/K_4. Parkering P kan betjene delområde B/F/K_4. Vi ønsker å beholde dette punktet siden vi mener det er hensiktsmessig å ha mulighet for korttidsparkering i dette område. 20. I bestemmelsene må det angis hvilke veier/områder som kan brukes til varelevering Veier er ikke inntegnet på plankart, men vi skal prøve å få dette beskrevet likevel. 21. I 5 skal det tilføyes: Hvis 1. etasje brukes til næringsformål kan det bygges helt inn til promenaden. Såfremt 1. etasje benyttes til bolig må det være minimum 15 meters avstand fra promenade til bolig. Avstand fra bakenforliggende bolig i 1.etg. fram til elvepromenaden skal være minimum være 7,5 meter. Dette er OK. Vil for orden skyld gjøre oppmerksom på at eksisterende promenade ligger lengre ut i elva enn det som er vist på gjeldende reguleringsplan. Dette medfører at minste avstand til bakenforliggende bolig i 1.etg. i byggetrinn 1 er større enn vist på innsendt plan, ca 11-12m flyttes til rekkefølgekrav 9. Første setning endres til: Før igangsetting av parkeringskjeller må Fylkeskonservatoren i Vest-Agder kontaktes. Dette er OK flyttes til rekkefølgekrave 9. Dette er OK 24. I bestemmelsene skal det tilføyes at det må etableres oljeutskiller parkeringsanlegget. Dette er OK endres til: Det skal etableres universell atkomst mellom gatetun og offentlig promenade. Dette er OK Planbeskrivelsen Dette er OK, se pkt. 20 over. 2. Det skal beskrives hvordan det tilrettelegges for renovasjon/avfallshåndtering. Dette er OK, se pkt. 17 over. 3. Avsnitt vedrørende nettstasjon skal oppdateres i planbeskrivelsen. Dette er OK. Agder Energi har ønsker ifm plassering av ny nettstasjon. Dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan er sendt Mandal kommune for behandling. 3/7

4 Plankart 1. Planområdet utvides mot nord til å omfatte mindre areal avsatt til offentlig friområde, som foreslått i revidert plankart. Det behøves ikke å varsles om ny planavgrensning ettersom utvidelsen få samme formål. OK. Dette ble utført før siste oversendelse. 2. Det skal innreguleres byggelinje mot Kastellgata 2 meter fra formålet «annen veggrunn grønt areal». Vi mener det vil være uheldig for prosjektet å legge inn en byggelinje 2m inn fra annen veggrunn, da dette betyr at bebyggelsen må ligge i denne linjen. Vi tror dette vil resultere i et langt større «restareal» enn hva som vil være tilfelle ved å la byggene ligge orientert mot elvepromenaden som i både gjeldende reguleringsplan og i vårt første planforslag. Ved å variere bebyggelsens avstand til Kastellgata, oppstår en annen opplevelse av gateløpet enn om denne skal ligge konsekvent langs en byggelinje. I tillegg skapes svært nyttige arealer som vil bli benyttet til bl.a. renovasjon som vi har fått instruks om skal ligge langs Kastellgata. 3. Formålet kjøreveg endres i plankartet. Parkeringsrampe må føres inn i en av bygningene langs Kastellgate. Vår oppfatning er at åpenhet og sikt mellom byggene fra Kastellgata ut mot elva er ivaretatt også i området for rampe til parkeringskjeller. Utførelse vil bli tilsvarende som for Kastellodden med betong oppkant m/glass rekkverk opp til totalt en meters høyde. Dersom rampe skal trekkes inn i bygningskroppen, vil hele store deler av 1.etg. medgå til nedkjøringen. Og som nevnt tidligere er IG for p-kjeller er gitt, prosjektering er utført og byggearbeidene pågår. En endring av dette vil være fatalt for prosjektet i sin helhet. 4. Tillat utnyttelse for hvert delområde må vises på plankart og fremgå av bestemmelsene. Denne må ikke overstige en utnyttelse på 9466,5 m2. OK, dette vil bli ivaretatt på plankartet. 5. Det skal avsettes areal og gis formål til nettstasjon i plankartet. Ny nettstasjon ligger utenfor plankartet. Dispensasjonssøknad er sendt Mandal kommune. Se ellers planbeskrivelsen pkt.3 foran. 6. Parkeringsareal P tas ut av plankart. Vi ønsker å beholde P-plass. Se argumentasjon i bestemmelser pkt.19 foran. 7. Byggeområde for B_2 trekkes tilbake fra elvepromenaden slik den følger B_1. Vi ønsker å beholde plassering av B2 som vist på plan. I tillegg er det gitt IG for p-kjeller, der prosjektering utført og byggearbeidene pågår. I dette arbeidet er det gjort klart for bebyggelse med nåværende plassering. 8. Byggeområde for B_4 trekkes tilbake, slik den følger B_1, B_2 og B_7. Plankartet viser at byggeområde for B_4 ligger på samme linje som de øvrige byggeområdene langs promenaden. Ønsker ingen endringer her. 9. Byggeområdet for B_8 endres som foreslått i revidert plankart. OK, endring utført i samråd med saksbehandler. 10. Byggeområdet for B_7 endres som foreslått i revidert plankart. OK, endring utført i samråd med saksbehandler. 11. Byggeområde for B_6 endres slik det går helt ut til «annen veggrunn grøntareal» som foreslått i revidert plankart. OK, endring utført i samråd med saksbehandler. 4/7

5 Annet: Dette gjelder punktene som Teknisk forvaltning ber Planutvalget vurdere. Skal Lek_1 være offentlig eller privat? Vi mener dette er en sak Planutvalget må ta stilling til. Området ligger på privat grunn og vi ser det som naturlig at lekeplassen da skjermes fra offentlig bruk. Skal lekeplassen være offentlig, må også drift og vedlikeholdskostnader ligge på offentlig budsjett. Kan det tillates at B/F/K 1-4 kan ligge under anbefalt sikringsnivå? B/F/K 1-4 er prosjektert og planlagt med gjeldene reguleringsplan vedtatt som er grunnlaget for hele reguleringsarbeidet. Øvrig bebyggelse og utførelser langs elva er gjennomført etter de samme retningslinjene. En heving av dette arealet vil komplisere forholdene til eksisterende promenade. Mener Planutvalget at vedtak kulepunkt 1 er ivaretatt i planen? Vedlegger illustrasjon i 3D av bygningskropp mot elva. Fasadematerialer i tre med hovedsakelig lyse farger og med innslag av mørke, royalimpregnerte felter. Rekkverk i glass og aluminium. PVC-vinduer med hvit omramning. Vi mener bygningskroppene i ny plan vil få større variasjoner mht. størrelse og utforming enn i vedtatt plan. Er det nødvendig med parkeringsareal på bakkenivå i planområdet? Det er kun planlagt noen få p-plasser i område ved B/F/K_4 (korttidsparkering), og det er lite ønskelig med parkering inne på områdene som er beregnet til uteoppholdsareal. Bør 4.etasje også tilbaketrekkes mot fellesområdene? Eksisterende bebyggelse oppført de siste årene bør være retningsgivende for dette grepet. Det er imidlertid viktig at graden av tilbaketrekking er tilpasset det enkelte bygget, og ikke medfører at øvre etasje blir ubrukelig. Der det er etablert heis etc. i ytterkant mot fasade vil denne naturligvis ikke kunne trekkes tilbake. Vi ønsker derfor å foreslå at deler av 4. etg. tilbaketrekkes fra fellesområdene, ikke nødvendigvis hele etasjen. Dette vil også kunne bidra til en god variasjon i bebyggelsen. Kan det tillates at avstand fra bakenforliggende bolig i 1.etg fram til elvepromenaden kan minimum være 7,5 meter? Vi er enig med Teknisk forvaltning som mener dette er uproblematisk og bør kunne aksepteres. Noen kommentarer og innspill til generell tekst i Saksframstilling datert Bakgrunn: Ingen kommentar Brev fra Fylkesmannen: Ingen kommentar Brev fra Vest-Agder Fylkeskommunen: Ingen kommentar Brev fra NVE: Sikringsnivå + 2,8 er et «sterk faglig råd» fra NVE. Kommunen kan avgjøre om de velger å følge dette. Vi har tidligere i vårt notat argumentert for vårt forslag til å beholde sikringsnivå + 2,5. Brev fra Agder Energi: Ingen kommentar. Tidligere omtalt i vårt notat. Vurdering: Teknisk forvaltning anser det som viktig at mange av de kvalitetene fra gjeldende reguleringsplan videreføres i nytt planforslag og de ønsker ikke man skal igjennom nok en reguleringsprosess. Vi har underveis hatt møter med teknisk forvaltning og hele tiden tatt utgangspunkt i vedtatt reguleringsplan. Vi mener at vi har kommet fram til en god planløsning for området med gode utsiktsforhold og gode solforhold. Planavgrensning Ingen kommentar Variasjon i fasade og takutforming Ingen kommentarer utover det vi har nevnt tidligere. 5/7

6 Plassering av bygningene Bygningene ut mot Kastellgata. Her er planen blitt justert for B_5, B_6 og B-8 ihht innspill fra Teknisk forvaltning. Plassering av B_3 er beholdt som opprinnelig planlagt. Langs Kastellgata er det her arealbehov for renovasjonsanlegg. Prosjektering fundamentering av B_3 er utført og IG for p-kjeller er gitt. Endringer/rotasjon av B_8 etter innspill fra Teknisk forvaltning gir en meget fin løsning på hjørne Kastellgata/Laksesoben (konfr Saksframstillingen) Bygningene langs elva. B_1 og B_2 ønskes ikke endret da disse er ferdig prosjektert og IG for p-kjeller er gitt. Beholder også plasseringen for B_4. B_7 er endret etter innspill fra Teknisk drift. Siktlinjer Vår oppfatning er at åpenhet og sikt mellom byggene fra Kastellgata ut mot elva er ivaretatt også i området for rampe til parkeringskjeller. Utførelse vil bli tilsvarende som for Kastellodden med betong oppkant m/glass rekkverk opp til totalt en meters høyde. Dette vil gi inntrykk av åpenhet ut mot elva. Rampens store bredde er valgt for å gi en effektiv inn- og utkjøring når hele parkeringsanlegget er utbygd. Dersom rampe skal trekkes inn i bygningskroppen, vil hele store deler av 1.etg. medgå til nedkjøringen. Og som nevnt tidligere er IG for p-kjeller gitt, prosjektering er utført og byggearbeidene pågår. En endring av dette vil være fatalt for prosjektet i sin helhet. Forhold til 4.etasje Vi mener det bør tillates tilbaketrukket 4.etasje for bygningene ut mot elvepromenaden. Tilsvarende som for øvrige bygninger langs promenade (eksempel Verven og Kastellodden). Balkonger Som omtalt tidligere. Det vil bli arbeidet videre med utformingen/plasseringen av balkongene med tanke på å optimalisere forholdene for leilighetene innenfor planområdet. Innspill fra Teknisk forvaltning vil bli tatt med i videre planlegging. Utkraging: Vi mener det bør tillates utkraging mot elvepromenaden, men forutsatt over egen grunn. Utnyttelsesgraden OK, plankartet vil bli oppdatert med utnyttelse pr. formål. Sikker byggegrunn Tidligere omtalt, vi mener vi skal forholde oss til gjeldende reguleringsplan, med kotehøyder +2,5 og +1,8 moh. Offentlige arealer vs. fellesarealer OK, vil bli ivaretatt. Uteområdene mellom bygningene I gjeldende plan er det lagt opp til svært tett bebyggelse, med 6-7 meter de fleste steder, men også helt ned mot 3-4 meter på det smaleste. Det er bl.a. det å få en større avstand mellom byggene som har vært en av årsakene til at vi i nytt planforslag har ønsket å redusere antall enheter innenfor planområdet. Vi mener det ikke vil være hensiktsmessig å konkretisere avstanden til 8 meter, da dette bør kunne varieres. Lengre oppe i notatet er avstand vurdert i forhold til brann, og da bygningene er fullsprinklet vil ikke dette være et krav i denne sammenhengen. Forhold til 1. etasje Dette er omtalt tidligere, tilstrekkelig med 7,5m til bolig. Forhold til elvepromenaden Medtas i bestemmelsene. 6/7

7 Lekeareal Dette er omtalt tidligere. Det som er viktig for oss er at det vil være mulig å etablere en midlertidig lekeplass for byggetrinn 1. Ved full utbygging av p-kjeller vil denne bli fjernet før fullverdig lekeplass er etablert. Det er derfor viktig at midlertidig lek må kunne ha en noe enklere utførelse. Det vil bli jobbet med å skape en tydelig markering av overgangen mellom promenade og lekeplass. Dette vil fremgå av utomhusplan. Adkomst og parkering Sykkelparkering OK Elbil OK Inn- og utkjøringsrampe: Nevnt tidligere. Parkering over bakken: Nevnt tidligere. Universell utforming. OK Annen adkomst: Varelevering nevnt tidligere. Oljeutskiller. OK Teknisk innstallasjoner Nevnt tidligere Renovasjonsløsning Det planlegges nedgravd renovasjonsløsning. Dersom det imidlertid blir bestemt å legge byggelinje langs Kastellgata vil det kunne bli vanskelig å få etablert nedgravd renovasjonsløsning på en god måte mellom bebyggelse og veg. Det bør være en viss avstand fra bebyggelse til renovasjon, og med byggelinje på 2m fra annet sideareal vil avstanden til nærmeste bygg kunne bli så liten som 1meter, dette er ikke ønskelig. Både gjeldende plan og nyere innsendte planforslag viser gode muligheter for slike løsninger ved at det ble skapt rom mellom bebyggelse og Kastellgaten. Universell utforming Tas til etterretning. På bakgrunn at våre svar og kommentarer håper vi planforslaget vil kunne bli positivt behandlet og at Teknisk forvaltning kan gis fullmakt til å behandle dispensasjonssøknad for IG 03 som vil gjelde byggetrinn 1 over bakkenivå. Vi håper å få rask avklaring av dette, da IG 03 må være på plass senest for å unngå full stans i byggearbeidene. Håper videre vårt notat var oversiktlig og forståelig. Ta gjerne kontakt med undertegnede dersom noe er uklart eller om det er ønskelig med ytterligere avklaringer. Med vennlig hilsen Kjell Arne Borge Siv.ark. MNAL Arkitektur og landskap M /7

8 file:///c:/ephorte/ephortepdfdocproc/ephorte/419588_fix.html Page 1 of Hei Kan du legge denne inn i sak 2014/802. Vi prøvde å legge det inn men fikk bare? på PNG filene Skal til planutvalget så fint om de kan tas litt fort Vennlig hilsen Marit Sletten Mandal kommune Konsulent, Teknisk Forvaltning Telefon: (+47) Epost: Fra: Joann Rexen Busk Sendt: 8. mai :21 Til: Marit Sletten Kopi: Jonny Grundeland Emne: VS: Marnar Brygge - kommentarer til saksfremstilling ved førstegangsbehandling av detaljregulering Tilleggsdokument til PS 62/15. Vennlig hilsen Joann Rexen Busk Mandal kommune Arealplanlegger, Teknisk Forvaltning Telefon: (+47) Epost: Fra: Kjell Arne Borge Sendt: 8. mai :03 Til: Joann Rexen Busk; Glenn Anderson Kopi: Lågeide, Øyvind Roy Quale Emne: Marnar Brygge - kommentarer til saksfremstilling ved førstegangsbehandling av detaljregulering Hei, Viser til tilsendt saksfremstilling fra Teknisk forvaltning datert i forbindelse med 1. gangs behandling av detaljregulering for Marnar Brygge. Oversender med dette våre kommentarer til alle punktene.

9 file:///c:/ephorte/ephortepdfdocproc/ephorte/419588_fix.html Page 2 of Noen punkter omhandler materialbruk etc., legger derfor med tre 3D-bilder fra salgsprospektet som illustrasjon til disse punktene. Ta gjerne kontakt med undertegnede hvis spørsmål til kommentarene våre eller hvis det er ønske om ytterligere avklaringer. Med vennlig hilsen Kjell Arne Borge Avd. Arkitektur og Plan Sivilarkitekt MNAL Tlf: Rambøll Region Agder Kystveien Arendal

10

11

12

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.05.2012 29229/2012 2012/2846 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/46 Komite for plan, næring og miljø 07.06.2012 Endelig behandling - forslag til

Detaljer

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset»

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset» Oslo kommune Plan- JM NORGE Postboks og bygningsetaten AS 453 1327 LYSAKER Dato: Deres Vår ref (Saksnr): 2011111113043 Oppgis alltid ved henvendelse ref: Byggeplass: GUSTAV VIGELANDS Tiltakshaver: JM NORGE

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier:

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier: Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122 og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim, Sandnes kommune. Plan nr.: 2012 141 SAKEN GJELDER Prosjektil Areal

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TRØR-08/7149-52 53776/13 25.07.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering 512.1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg - bolig/ forretning/ annen offentlig eller

Detaljer

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA.

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA. Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Eldrerådet 30.03.2009 Funksjonshemmedes råd 30.03.2009 Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING SØGNE KOMMUNE Del av Konvalldalen DETALJREGULERING PLANBESKRIVELSE UTBYGGER: Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS UTARBEIDET AV: DATO: 11.05.2015 PLANTITTEL: TILTAKSHAVER: REGULERINGSPLAN: SKISSEPROSJEKT:

Detaljer

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune 1 Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del 1.0 Sammendrag av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker Beskrivelse av planforslaget Dato: 28.4.2015 Siv. Ing. Stener

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering 1 FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering Forslagsstiller: Rom Eiendom og Oslo Havn 10.05.12 INNHOLD 1. Innledning 2 2. Grunneiernes hovedbegrunnelse for forslaget 2 3. Beskrivelse

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging Rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging 1 Forord Hvordan det er der barn vokser opp er avgjørende for deres mulighet for en trygg oppvekst, motorisk utvikling og god helse. Å planlegge for et samfunn der

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 - Planforslag datert 24/9 2013 -revidert 17/12 2013 - Revidert i henhold til forslag til planendring 10/11 2014 og 05/01 2015 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 Revidert

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 9 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 03/14 TID: 02.10.2003 13:00 STED: BRANNSTASJONEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 45 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HOVDINNTUNET

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HOVDINNTUNET 1 BAKGRUNN PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HOVDINNTUNET Gnr./bnr. 282/87, 282/254, del av 282/1, 282/64, 283/1 OPPDAL KOMMUNE Planforslaget er utarbeidet i 2008-11, av Hjellnes Consult og Skaara Arkitekter

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser i plan, for å kunne ta boliger på GB 20/645 og 20/646 i bruk

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser i plan, for å kunne ta boliger på GB 20/645 og 20/646 i bruk Søgne kommune Arkiv: 20/67 Saksmappe: 2013/2596-18844/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 11.05.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser i plan, for å kunne ta boliger

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.04.2012 24325/2012 2011/10594 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Komite for plan, næring og miljø 22.05.2012 12/81 Bystyret 24.05.2012 Endelig

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 7/13

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 7/13 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling 7/13 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Akersbakken 27, kantina Møtetid: tirsdag 24. september 2013 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 03 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Søgne kommune Arkiv: 143 Saksmappe: 2011/836-31277/2012 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 04.10.2012 Saksframlegg Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Utv.saksnr

Detaljer

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling ArkivsakID.: 09/3028 Arkivkode: FA-L12, PLANID-200962 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/14 Planutvalget 17.06.2014 099/14 Formannskapet 10.09.2014 105/14 Kommunestyret 17.09.2014 Rv 301, Jahrehagen

Detaljer