Bæringen. Kompetanseløft i barnehagene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bæringen. Kompetanseløft i barnehagene"

Transkript

1 Bæringen TORSDAG 14. JANUAR 2010 INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I BÆRUM KOMMUNE NR. 1 ÅRGANG 22 Kompetanseløft i barnehagene Sykkelstrategi på høring Bærum kommune ønsker å bli en sykkelby, og har laget ny strategi for en målrettet satsing på sykkel som alternativt fremkomstmiddel. Side 3 Modig ungdom sier fra Selvtillit, gode verdier og trygghet på egne meninger og holdninger gir MOT-Ungdom styrke til å stå mot press. Stabekk videregående skole er eneste MOT-skole i Bærum. Side 6 og 7 UTDANNER SEG: Trine Møller Olsen i Grav barnehage er en av flere assistenter i barnehagene i Bærum som nå studerer for å bli førskolelærer. FOTO: MARIUS MORSTØL JENSSEN Bærum kommune jobber hele tiden for å styrke den faglige kompetansen blant personalet i barnehagene. Behovet for faglig kvalifisert arbeidskraft i barnehagene er fortsatt stort. Assistenter i barnehagene i Bærum tilbys nå førskolelærerutdanning mens de er i jobb. Deltidsstudiet går over fire år. 25 assistenter er under utdanning Side 9 Egne bilder på film? Bli med å lage filmen om Bærum. Side 5 Nyttårskonsert for hele familien Bærum symfoniorkester inviterer små og store til Nyttårskonsert! Det er den syttende Nyttårskonserten i rekken i Bærum. Nytt i år er en egen forestilling for barn. Side Allmenn vaksinering mot svineinfluensa: Fredag 15. januar på helsestasjonene Bekkestua, Sandvika, Bryn og Bærums Verk kl Lørdag 16. og søndag 17. januar på helsestasjonene Bekkestua og Sandvika, kl

2 POLITIKK OG SAMFUNN SIDE 2 Bæringen torsdag 14. januar 2010 Møtte klimaungdom fra hele verden KØBENHAVN: Johannes Bangum (15) fra Fossum var en av fem ungdommer fra Norge utvalgt som deltaker på Ungdommens klimaforum til UNICEF i København i begynnelsen av desember. I det siste kommunestyremøte i Bærum i år 19. desember fortalte han om sine erfaringer fra København med ungdommer fra bl a Maldivene og Bangladesh som fryktet den globale oppvarmingen i sin hverdag. Bangum snakket også om hva Bærum kan gjøre: Resirkulering er viktig, og spesielt plastsorteringen i Bærum kan bli bedre. Det aller største problemet i Bærum er trafikken og transporten, så det bør satses på kollektivtrafikk. Ikke dispensasjon for gangbro Norconsult har søkt om å bygge en gangbro over Claude Monets Allè for å forbinde kontorarealer i Vestfjordgaten med kontorlokaler i Claude Monets Allé 5. En avklaring om en prinsipiell dispensasjon fra bebyggelsesplanen var oppe til behandling i Plan- og miljøutvalget 17. desember. Et enstemmig utvalg sa nei til dispensasjon fordi det er uheldig for opplevelsen av det åpne byrommet at sentrale gater i Sandvika by blir overbygget. I tillegg ønsker Plan- og miljøutvalget en helhetlig plan for bygget og kvartalet med oppgradering av fasader, som igjen skal styrke byens identitet. Fasaden må blant annet åpnes opp mot elven og Vestfjordgaten. Saken skal til videre behandling i formannskapet og kommunestyret. Bæringen Utgiver: Bærum kommune Informasjonsavdelingen 1304 Sandvika Bærum kommunes hovedsentralbord Ansvarlig redaktør Anne Johanne Enger Redaktør Ingvild Amble Eriksen Teknisk produksjon / trykk Senter Grafisk, Larvik eksemplarer Distribusjon Posten Norge AS Klager på distribusjonen rettes til Bærum kommune, telefon Stoffrist neste nummer onsdag 27. januar 2009 Har du innspill? Send dem til: De neste utgavene kommer: 11. februar, 4. mars og 25. mars. Politiske møter Kommunestyret: jan. Formannskapet: jan. og 3. og 10. feb. Sektorutvalg barn og unge: jan. Sektorutvalg bistand og omsorg: jan. Sektorutvalg levekår: jan. Plan- og miljøutvalget: jan. og 4. feb. Eldrerådet: jan. Frivillighetsutvalget:...1. feb. Funksjonshemmedes råd:...8. feb. Utvalg for samarbeid:...2. feb. Møtene holdes enten i rådhuset eller i kommunegården. Kommunestyret starter Formannskapet starter Alle sakspapirer finnes på kommunens hjemmeside under Politikk og demokrati. Der står det også møtested og tidspunkt. Mellom klokken 9 og 10 den 6. januar ble det satt tidenes strømrekord i Oslo, Akershus og Østfold. I denne timen ble det brukt nærmere seks millioner kilowatt timer med strøm. Forbruket var prosent høyere enn vanlig på vinteren. Stanset regulerings INGEN UTBYGGING: Det blir ikke bygget boliger i Lommedalsveien 289. Med 27 mot 24 stemmer avviste kommunestyret reguleringsplanen i sitt møte 16. desember. Dermed gikk kommunestyret mot formannskapets innstilling fra 9. desember, hvor planen ble vedtatt. SIRI ANNE BJØRNBAKKEN Tlf: LOMMEDALEN: Den aktuelle eiendommen i Lommedalsveien er et småbruk som i kommuneplanen har status som eksisterende boligområde. Det vil si at området kan vurderes for utbygging, men ikke at det skal bygges ut. Reguleringsplanen la opp til bevaring av eksisterende småbruk, og i tillegg bygging av lav blokkbebyggelse. Under formannskapets behandling ble det uttrykt bekymring for skolekapasiteten, og at det begynner å bli veldig folksomt i Lommedalen. I kommunestyret økte motstanden, og et forslag fra Ole-Andreas Lilloe- Olsen (V) om å avvise reguleringsplanen fikk dermed et knapt flertall. Det samme forslaget ble fremmet i formannskapet, men fikk bare to stemmer der. Folksomt og mye trafikk De fleste innsigelsene fra motstanderne i kommunestyret gikk på at ENDRINGER: I forbindelse med byggeplaner for sju frittliggende blokker på Fornebu, er det nå fremmet en detaljregulering for boligområde. Forslag til mindre endringer av reguleringsplan for området legges nå ut til offentlig ettersyn. VIGDIS BJØRKØY Tlf: FORNEBU: Utbyggingsområdet kalles 8.9 på Fornebukartet og ligger i nærheten av Hundsund grendesenter på grensen mot Snarøya. De sju blokkene skal ha fire til fem etasjer. Det vil bli behov for støyskjerming for 23 balkonger, mens man nå er i ferd med å nå smertegrensen for utbygging i Lommedalen. Befolkningen har økt betydelig uten at infrastruktur, som veier og gangveier, er gjort noe med. I tillegg er skolen i Lommedalen allerede full, og skolebarna må fraktes til Lesterud. Det ble også tatt opp at området grenser til elven Lomma og dermed kan være flomutsatt. Forutsigbarhet Arbeidet med reguleringsplanen har en lang historikk som skriver seg tilbake til På bakgrunn av dette mente varaordfører Lisbeth Hammer Krog (H) at man nå ikke kunne avvise saken, da dette handler om forutsigbarhet fra kommunens side overfor utbyggere. Liv Skrede (H) var ikke umiddelbart enig i dette, og stilte spørsmålet om hva man skal være forutsigbar i forhold til - utbygger, kommuneplanen eller innbyggerne i kommunen? Skrede påpekte også at man har forpliktelser til å overholde kommuneplanen. MER INFORMASJON Vil du se opptak av kommunestyrets behandling av saken 16. desember kan du gå inn på BYGGES IKKE UT: Småbruket Fredheim i Lommedalen blir ikke bygget ut. Kommunestyret avviste 9. desember reguleringsplanen med et snaut flertall. FOTO: BÆRUM KOMMUNE Sju blokker på Fornebu fire balkonger ikke tilfredsstiller krav til støynivå og disse leilighetene fritas fra krav om uteareal. Jobber med tilgjengelighet Atkomst skal være felles for blokkene og vil legges i øst. Det blir garasjeanlegg under blokkene. I tillegg skal det bli innkjørsel for omsorgsboliger. Disse omfattes ikke av denne detaljreguleringen. Rådmannen mener i sin utredning at atkomst til omsorgsboligene via en garasjekjeller er i samsvar med reguleringen, men at den virker noe tungvint. Hvis dette skal løses på en bedre måte, må tomten utvides. En slik løsning skal vurderes når saken kommer tilbake til Plan- og miljøutvalget for andregangsbehandling. Offentlig ettersyn Plan- og miljøutvalget vedtok i møte 17. desember at planen skal legges ut til offentlig ettersyn. Det er fullt mulig å lese og kommentere planen. Den kan leses i bibliotekene og informasjonsskranken i Kommunegården. I tillegg er den tilgjengelig på Bærum kommunes hjemmeside, under Politikk og demokrati. Etter at tiden for offentlig ettersyn er over, kommer planen tilbake til Plan- og miljøutvalget før den går videre til formannskap og kommunestyre. BOLIGBLOKKER: Det er foreslått bygging av blokker på felt 8.9 på Fornebu. Saken er lagt ut til offentlig ettersyn.

3 Bæringen torsdag 14. januar 2010 POLITIKK OG SAMFUNN SIDE 3 Fylkeslandbruksstyrene legges ned OSLO: Fylkeslandsbruksstyrene i hvert fylke opphørte fra årsskiftet. Det betyr slutten på en lang tradisjon med folkevalgt medvirkning i landbruksforvaltningen, heter det i en pressemelding på Fylkesmannen i Oslo og Akershus sine hjemmesider. Blokker i Kilenveien Det er planlagt tre boligblokker på tvers mot Kilenveien. Reguleringsplanen for Kilenveien ble behandlet i Plan- og miljøutvalget 17. desember. Det ble vedtatt å sende planen tilbake til rådmannen for ny behandling. Utvalget ba rådmannen rette opp visse forhold i plankartet. Reguleringsplanen omfatter Kilenveien 7, 9 og 13. Planområdet ligger sør for E18 og vest for avkjøringen til Fornebu. Det er foreslått parkeringskjeller under blokkene, med innkjøring fra Kilenveien. Reguleringsplan for Kilenveien vil komme tilbake til Plan- og miljøutvalget for ny behandling når rettelsene er gjort. Ønsker flere jobber til Jobben SANDVIKA: Frelsesarméen utvider fra januar Jobbentilbudet. Siden i høst har en miljøpatrulje plukket opp søppel i Sandvika. Nå ønsker vi å utvide tilbudet til for eksempel å rydde i hager, male hus og gjerde og så videre. Bare ta kontakt med oss hvis du ønsker hjelp, sier Jon Brandsar, ansvarlig for Jobben i Frelsesarmeen i Bærum (tlf ). Jobben er Frelsesarméens tilbud til rusmisbrukere på tirsdager og torsdager for å tjene noen hundre kroner. plan Flere på sykkel SYKKELKOMMUNE: Kommunen ønsker å legge til rette for syklister. Dette kommer frem i en Sykkelstrategi som nå er sendt ut til bred høring blant berørte interesseorganisasjoner. Målet er å få en del av reisene både innad i kommunen og på tvers av kommunegrensene over fra bil til sykkel. VIGDIS BJØRKØY Tlf: SANDVIKA: Sektorutvalg levekår behandlet Sykkelstrategien 9. desember, og bestemte at berørte parter, som vellene og Syklistenes landsforbund, skal ha mulighet til å gi innspill og ideer til strategien. Fra bil til sykkel Bærum kommune er en av de mest folkerike kommunene i Norge. Biltettheten er langt over landsgjennomsnittet, og en del av befolkningen pendler til jobb i nabokommunene. Kommunen har også mange arbeidsplasser som medfører pendling internt og inn til kommunen. Alle disse bevegelsene medfører mange bilreiser. I Akershus er mer enn halvparten av alle reiser bilreiser. Å få en del av disse over fra bil til sykkel vil gi både helse- og miljømessige gevinster. Mer attraktivt å sykle Sykkelstrategien, som nå ligger ute til høring, skal gi kommunen en strategi for fremtidig satsing på sykkel. Den skal bidra til at det blir tryggere og mer attraktivt å sykle. Ønsket er at en målrettet satsing på sykkelbruk i Bærum vil gi flere et godt alternativ til bruk av bil, et alternativ som både er effektivt, miljøvennlig og helsebringende. Økt satsing på sykkel er ett av flere virkemidler for å redusere fremtidig ventet vekst i biltrafikken. Beregninger fra Transportøkonomisk institutt viser at å legge til rette for sykkel, er noen av de mest lønnsomme investeringene man kan gjøre, sett fra et samfunnsøkonomisk synspunkt. MER INFORMASJON: under Politikk og demokrati, Sektorutvalg levekår SYKKELTRANSPORT: Pedro Ardila i Bærum kommune lar bilen stå og bruker sykkel hele året. Jeg sparer miljøet for 787,5 kilo CO 2 samtidig som jeg holder meg i form, sier han og medgir at 20 kuldegrader er litt kaldt på sykkelsetet. Skansenveien syd for Bekkestua legges om Kommunen legger om Skansenveien og bygger parkeringsplass for å bedre trafikksikkerheten. Arbeidene pågår i hovedsak på eiendommen vest for Gamle Stabekk barneskole, og skal være ferdigstilt innen utgangen av mai TONE SYRDALEN DOVLAND STABEKK: Drift av barnehager i lokalene til Gamle Stabekk barneskole betinger muligheter for parkering, og nå bygges parkeringsplasser som betjener både de nevnte barnehagene og Misjonshuset i Gartnerveien. De nye parkeringsplassene vil gi barnehagene større utearealer. Med omleggingen av Skansenveien bedres trafikksikkerheten i området Skansenveien Gartnerveien langs Gamle Ringeriksvei. Nytt kryss og støyskjerm Skansenveien legges om på en strekning på ca. 75 meter, og det skal bygges nytt kryss mellom Skansenveien og Gamle Ringeriksvei. Den delen av dagens Skansenveien som ligger nærmest Gamle Ringeriksvei legges ned etter omlegging av veien. Støyskjermen langs Gamle Ringeriksvei ved Gamle Stabekk barneskole skal forlenges med ca. 50 meter i retning Bekkestua for å gi skjermede, gode utearealer for barnehagen. SKJERMING: Støyskjermene forlenges og gir bedre miljø for barnehagebarna på Gamle Stabekk skole.

4 SIDE 4 NYHETER OG REPORTASJER Bæringen torsdag 14. januar 2010 Eurovision Song Contest: Skolene forbereder seg VERTSKAPSELEVER: Skolene i Bærum forbereder seg godt til å ta i mot deltakerlandene i Eurovision Song Contest på Telenor Arena på Fornebu. Frem til finalen i mai skal de arbeide med hvert sitt land for å bli et godt vertskap. KRISTIN BJELKE Tlf: SANDVIKA: Hvert av de 39 deltakerlandene vil møte en skole som har forberedt seg ekstra godt til at nettopp de kommer til Bærum. Alle barne- og ungdomsskolene skal jobbe med et deltakerland hver. Før finalen i slutten av mai skal elevene sette seg inn i landets kultur, historie, geografi, mattradisjoner, musikk og dans i tillegg til språket. Bærum har satt seg som mål å bli en god vertskommune for alle deltakere, presse og publikum som kommer til arrangementet på Fornebu. Kontakten med landenes ambassader er allerede opprettet, og skolene har fått mye materiell som kan brukes i det videre arbeidet. Skolene håper på besøk av landenes delegasjoner under konkurransen i mai, men vil også kunne vise frem presentasjoner i et stort rosa festtelt som skal settes opp i Nansenparken rett ved Telenor Arena fra 14. til 29. mai. Flere av kommunens ansatte, som opprinnelig kommer fra et av deltakerlandene, har sagt seg villige til å hjelpe skolene med arbeidet og lære dem språket. Presentasjonene elevene lager kan fortløpende legges ut på en egen nettside. SPENNENDE INTERNASJONALISERING: Elever fra nærmere 40 skoler deltok i trekningen av deltakerland og fikk samtidig en startpakke med flagg og noe informasjon om landet. FOTO: HARALD REID WAUGH Gratis parkering av El-biler PARKERING: Elektriske biler er ikke som andre biler. Visste du at El-biler kan parkeres gratis på alle kommunale og offentlige parkeringsplasser i Bærum? SYNNE STORVIK Tlf: SANDVIKA: Det er parkeringsforskriften i Vegtrafikkloven som unntar El-biler fra å betale på offentlige parkeringsplasser. I Bærum er unntaket i tråd med Miljømeldingen og kommunens mål om lavere CO2-utslipp. - Jeg synes Bærum kommune har bra med offentlige parkeringsplasser og ladestasjoner til El-biler. Det kommer stadig flere El-biler på veiene, så det er fint om kommunen følger opp i tråd med utviklingen, sier El-bileier og bæring Øyvin Stray. dekket det behovet som El-bileiere har, sier Breng, som følger opp spørsmål om flere ladestasjoner med å undersøke mulighetene. - Jeg har inntrykk av at dekningen er god. Det virker som de aller fleste vet hvor ladestasjonene er. Jeg tror at de aller fleste med El-bil i Asker og Bærum bruker bilene sine på vei inn til Oslo, sier Eva Breng i Vei og trafikk. Ladestasjoner Til sammen 16 ladestasjoner er plassert rundt omkring i Bærum kommune. Her er oversikt over parkeringsplasser med ladestasjoner: 6 parkeringsplasser med ladestasjoner ved Bærum sykehus. 4 parkeringsplasser med ladestasjoner i Kommunegården, U1. 4 parkeringsplasser med ladestasjoner i p-huset i Helgerudgården, Sandvika sentrum. 2 parkeringsplasser på Bekkestua ved Lefdalsenteret. God dekning - El-biler parkerer gratis over hele landet, så det er ikke noe spesielt for Bærum. Vi har ladestasjoner over hele Bærum, som gjør at tilgangen skal være bra, sier leder Eva Breng i Vei og trafikk i Bærum kommune. - De fleste henvendelsene til oss er om hvor ladestasjonene befinner seg. Så langt har vi PARKERING FOR EL-BILER: El-bileier og entusiast Øyvin Stray fra Bærum kan parkere sin gule elektriske bil på alle offentlig parkeringsplasser - helt gratis. - Det er bra med offentlige parkeringsplasser og ladestasjoner i Bærum, sier han. FOTO: SYNNE STORVIK FAKTA Ifølge parkeringsforskriften i Vegtrafikkloven er det gratis å parkere for El-biler. Dette sier forskriftens 8a om Avgiftsfri parkering for elektrisk bil : Elektrisk bil kan, på plass der det er innført avgiftsparkering etter 2, parkeres uten at det betales avgift. Les mer på: xd html Mer om ladestasjoner: Norstart Norsk Elbilforening: Global teknologisatsing INNOVATIV UNDERVISNING: Som eneste skole i Norge deltar Sandvika videregående skole i et nettverk med 30 håndplukkede skoler som satser på bruk av moderne teknologi i læring. Dette betyr at elever kan dra nytte av de fremste ressursene i verden innen IKT basert opplæring. INGVILD AMBLE ERIKSEN Tlf: SANDVIKA: Skolene i nettverket kalles Pathfinder-skoler, og prosjektet sponses av Microsoft. 130 skoler fra hele verden deltok i konkurransen om deltakelse i prosjektet, og Sandvika var en av 30 skoler som ble valgt ut. Alle deltakerskolene går nye veier innen læring. - Jeg er veldig stolt av at vi er med i dette prosjektet der vi skal samarbeide med andre skoler i verden som har samme fokus på bruk av IKT i opplæringen, sier rektor Arne F. Opsahl på Sandvika VGS. - Jeg tror Sandvika VGS er valgt ut fordi skolen har en ledelse som satser på å nå målene om å utvikle digital kompetanse. Skolen har også mange lærere som er blant de beste i landet på bruk av digitale tjenester i sin egen undervisningspraksis. De bruker blogger, wikier, sosiale nettverkstjenester og en rekke andre tjenester på en utmerket pedagogisk måte, og de utfordrer både seg selv og elevene gjennom å skape nye og innovative undervisningsopplegg, sier Arne Krokan, professor ved NTNU. PRESTISJEPROSJEKT: - Det er prestisje å være blant de 30 skolene i verden som er med, sier Sandvika-elev Bastian Fjeld (16) om Pathfinder-prosjektet - her sammen med medelev Tuva Røkke. FOTO: SANDVIKA VIDEREGÅENDE SKOLE

5 Bæringen torsdag 14. januar 2010 NYHETER OG REPORTASJER SIDE 5 Inviterer til filmdugnad om Bærum FILM, BILDER OG IDEER: Bærum kommune inviterer engasjerte bæringer til dugnad. - Vi vil lage en film som viser hva Bærum egentlig er og har av kvaliteter. Da ønsker vi bæringenes egne fortellinger om livet i kommunen, sier produsent Bjørn Tumyr i Dinamo PR. PÅL HIVAND Tlf: SANDVIKA: - Hensikten med filmprosjektet er å involvere innbyggerne i filmen om bærumssamfunnet. Vi tror det vil gi oss en god og annerledes film. Samtidig ønsker vi å forfølge i praksis det den kommunale bloggen BÆRUMbeta har initiert: Større grad av involvering mellom innbyggerne og kommune. Autentisk og ekte Informasjonsenheten i Bærum kommune og kommunikasjonshuset Dinamo skal innen høsten 2010 ha klar en 10 minutters film om Bærum og bærumssamfunnet. Filmprosjektet skal også produsere en 2-3 minutters film i forbindelse med vårens Melodi Grand Prixfinale på Telenor Arena på Fornebu. Filmen skal, gjennom de gode historiene fra nærmiljøet, gi et bilde av hvordan det er å bo, leve og arbeide her. Bæringene skal bidra i skapelsen av denne filmen sammen med den profesjonelle kompetansen fra Dinamo. - Først vil vi ha dine inntrykk, dine meninger og dine opplevelser som vil være med å forme filmen. BÆRUMbeta blir den viktigste arenaen for informasjon om prosjektet, men vi skal også ha et nært samarbeid med Budstikka og en rekke andre miljøer i kommunen underveis, forteller Tumyr. Informasjonssjef Anne Johanne FILMDUGNAD: Informasjonssjef Anne Johanne Enger og produsent Bjørn Tumyr involverer bæringene i produksjonen av filmen om Bærum. - Vi vet det finnes mange historier der ute som vil bidra til å skape et ærlig og riktig bilde av Bærumssamfunnet. Har du filmet noe selv, har du bilder, tanker og meninger så send det til oss. FOTO: INGVILD AMBLE ERIKSEN Enger i Bærum kommune understreker at prosjektet ønsker nærhet, autentisitet og ekte mennesker, framfor en påkostet, dramatisert og polert versjon av historiene fra Bærum. - Vi trenger ikke «smøre tjukt på», men snarere fortelle noen av de gode historiene som ellers kanskje ikke når fram i mediene. Du kan delta Filmen skal brukes som et ledd i rekruttering av arbeidstakere til kommunen og i andre sammenhenger hvor informasjon om Bærum og bærumssamfunnet er nødvendig. I tillegg skal den publiseres på kommunens nettsted, Facebook, YouTube og andre sosiale nettsteder. Har du et brennende engasjement, interesse eller en jobb du ønsker å fortelle om? Er det noe i ditt liv som er spesielt fordi du bor i Bærum? Har du opplevelser festet på film eller bilder som er gode eksempler på hva som er bra, og kanskje hva som kunne vært bedre? - Det er også interessant for oss å få kjennskap til viktige evenementer som bæringene mener vil være uunnværlig i en film om Bærum. Kom med forslag, synspunkter og lenker til bilder og filmklipp på bloggen BÆRUMbeta - baerumbeta.wordpress.com, oppfordrer produsent i Dinamo, Bjørn Tumyr. - Primært ønsker vi film og bilder lastet på YouTube og Flickr. Legg igjen lenker og beskrivelser på BÆRUMBeta. Her kan du også mene noe om hva som bør være med i filmen, og du får mer informasjon om prosjektet. Samarbeid med innbyggerne Filmen skal vise bredden i lokalsamfunnet best mulig. Filmprosjektet starter i januar 2010 og mer detaljert informasjon blir annonsert og kunngjort i Bæringen, på kommunens nettsider og i Budstikka. Informasjonssjef Enger Slik gjør du: ser på prosjektet som et naturlig forlengelse av arbeidet med ny kommunikasjonsstrategi og bloggen BÆRUMbeta. - Vår nye kommunikasjonsstrategi vektlegger større kontakt og involvering mellom kommune og innbyggere. Dette filmprosjektet er en direkte involvering av innbyggerne i praksis. Idéer, meninger og tanker gir du oss på bloggen Bærumbeta. Der legger du også inn lenker og beskrivelser av bilder eller video du har lastet opp på Flickr eller YouTube. Du finner alt du trenger å vite om hvordan du kan bidra på Du kan allerede nå formidle idéene dine eller komme i kontakt med filmprosjektet via BÆRUMbeta. Bedret tilgang til Bærums historie STATLIG OPPBEVARING: Bærum kommunes eldste dokumenter blir i disse dager sendt til Statsarkivet i Oslo for oppbevaring. Historikere, slektsforskere og andre interesserte vil dermed kunne få glede og nytte av det gamle arkivene. KARIN MERETE HOLTER SANDVIKA: I Bærum kommunes gamle arkiver i Kommunegården kan man finne materiale datert helt tilbake til 1700-tallet. De siste par årene er det foretatt en stor opprydding i kommunens eldre arkiver. I desember ble det første lasset med gamle, støvete protokoller og slitte dokumenter kjørt til Statsarkivet på Sogn i Oslo. Arkivdepot På lesesalen i Riks- og Statsarkivet hjelper en veileder til med å finne historisk materiale og passer på at ingenting forsvinner i private hender. Arkivet har også et utstillingsrom, der muligens noen av Bærums mest interessante historiske protokoller og dokumenter vil stilles ut. Det er likevel de enorme salene i fjellet langt under jorden, med arkivbokser og gamle protokoller, som gjør størst inntrykk. Gammelt og bevaringsverdig materiale fra statlige, kommunale og private virksomheter i Norge oppbevares her. Det lukter av støv og gammelt papir. Men lokalene er lyse, og grønne planter og god luft veier opp for mangelen på vinduer. - Et depot må innfri visse tekniske krav, blant annet en bestemt luftfuktighet og konstant temperatur, forteller leder for statsarkivet i Oslo, Dag Mangset. - Dessuten bør stedet ha fasiliteter som lesesal og kompetent personale som kan veilede i bruk av materialet og hjelpe publikum med å finne det de er på jakt etter. Omfattende opprydding - Bærum er en stor kommune, og gjennom årene har det samlet seg opp en betydelig mengde arkivmateriale, sier Ulla Momme, leder for Dokumentsenteret i Bærum kommune. Gamle protokoller og dokumenter har i løpet av de to siste årene blitt systematisert og registrert i et datasystem (kalt Asta). Etter bortsettingen vil fjernarkivet i kjelleren i Kommunegården bli betydelig redusert. - Dette er bare starten på flytteprosjektet, som vil ta flere år, forteller Momme. - Cirka 80 hyllemeter er levert i dag. Når vi er ferdige vil cirka 2000 av dagens 3500 hyllemeter være frigjort. Arkivportalen I løpet av våren 2010 lanseres Arkivportalen, med oversikter over gamle arkiver fra offentlig forvaltning på internett. - Deponering av våre eldre offentlige arkiver på Statsarkivet gir kommunen minst like god tilgang til sitt historiske materiale som byarkivene i Oslo og Bergen. Bærum vil faktisk være den kommunen med best tilbud i landet, sier en stolt leder av Dokumentsenteret. SIKKERT OG TILGJENGELIG: Arkivar Ruth Jørgensen (t.v.) og enhetssjef for Dokumentsenteret Ulla Momme overrekker to av kommunens gamle protokoller til statsarkivar Dag Mangset.

6 SIDE 6 NYHETER OG REPORTASJER Bæringen torsdag 14. januar 2010 Gir ungdom HJELP TIL LIVET. Det kreves mot til å leve, heter det. Organisasjonen MOT setter ungdommen i sentrum. De vil bevisstgjøre de unge og hjelpe dem til å ta valg i livet. MOT handler å være modig. VIGDIS BJØRKØY Tlf: SANDVIKA. På denne måte vil de at de unge skal bli mer robuste overfor livets mange valg og påvirkninger. I Bærum er Stabekk videregående alene om å være en MOT-skole. - Det er ikke noe hokus pokus ved det vi gjør, sier distriktsleder Ragna Westlie Kristoffersen. Vi kaller det MOT-besøk på skolene. Det handler om å knytte nærmiljøet opp mot daglige utfordringer som elevene står overfor. Dette er MOT MOT er en ideell organisasjon som bevisstgjør ungdom til å ta valg som gjør at de mestrer livet. MOT driver holdningsskapende arbeid i skoler og på fritidsarenaer. De jobber mest med ungdomsskoleelever, men har også klasser i videregående, slik som ved Stabekk. Programmet går over tre år, med 15 MOT-besøk i denne perioden. Det arbeides ikke spesifikt mot narkotika og rasisme, men man håper at å si nei til dette vil være et resultat av arbeidet med å ta aktive valg i livet sitt. - Det legges opp til mange aktiviteter, for eksempel rollespill, sier Unn Haugen Ilseng, påtroppende distriktsleder. Vi bruker MOTs grunnverdier og arbeider ut fra dem. Lærerne får opplæring i MOT-arbeidet, og vi har veldig mange gode tilbakemeldinger fra elever som synes det er godt å lære om verdiene i praksis. GJENG MED MOT: Fra venstre lærer Kristin Berntsen, elevrådsformann Mira Foss, elev Mikkel Brukaas, lærerne Are Stenberg og Eva Frisk, samt elev Solveig Bjørkholt. FOTO: SYNNE STORVIK Dagdrømming er fint - Vi får stadig brev fra elever som har og har hatt MOT, og de skriver at MOT har betydd mye for dem. En skrev at hun hadde sett hvor lite som skulle til for å gjøre dagen bedre for andre. Barna blir stimulert til å drømme. Dagdrømming er ofte om ting man har lyst til å gjøre, og gjennom dette kan de sette seg mål og ta egne valg, sier Ilseng. - Det er viktig å understreke at det ikke er MOTs oppgave å fange opp de som har havnet på skråplanet eller rutsjet utfor på en eller annen måte. MOT skal påvirke før det skjer, fange elevene før det er for sent. Ungdommer med mot Elever i 9. klasse kan søke om å bli Ungdom med mot. De som blir plukket ut skal være gode rollemodeller for de andre, trygge på seg selv og sine valg. - Det er lettere å ta et valg ut fra hva de viktige rollemodellene gjør, sier Ragna Westlie Kristoffersen. Vi skal styrke ungdommen til å vise ønsket atferd. Derfor har vi heller ikke noe ønske om å bare samarbeide med skoler, vi ønsker også å favne lokalsamfunnet slik at MOT går inn i både skole og fritid. Barnevern døgnet rundt Foto: Anne Lise Norheim DØGNÅPENT: En ny nasjonal vakttelefon sikrer foreldre og barn fagkompetanse hele døgnet. - Når vi går av vakt i Bærum, er det full beredskap på telefonnummer , sier Ane Fjellanger ved Barnevernvakten i Bærum kommune. INGVILD AMBLE ERIKSEN Tlf: STABEKK: Til Barnevernvakten kan man ringe om nærmest hva som helst av konfliktsituasjoner i hjem med barn og unge. Foreldre ringer om fastlåste situasjoner med sine unge, og barn ringer om utrygghet på grunn av vold og alkohol. - Mange ringer fordi de har det vondt og vanskelig hjemme, og en del, både barn og foreldre, ringer oss for å få råd ved samværskonflikter etter samlivsbrudd. Barnevernsvakten er også åpen for kontakt dersom man er bekymret for et barn, påpeker Fjellanger, og presiserer at det er valgfritt om samtalen skal være åpen eller anonym. Ved tilspissede situasjoner kan Barnevernvakten rykke ut, eller politiet kobles inn og foretar hjemmebesøk sammen med fagpersoner fra Barnevernvakten. - Den nye alarmtelefonen betjenes av fagpersoner som fysisk holder til i Kristiansand. Disse kan ikke rykke ut på kort varsel, men har et nært samarbeid med politiet som rykker ut ved behov. Sikkerheten for både barn og foreldre er ivaretatt hele døgnet, mener Ane Fjellanger. FAKTA Den nye alarmtelefonen til Barnevernvakten sikrer barn, unge og foreldre tilgang til fagpersoner døgnet rundt. Barnevernvaktens åpningstider: mandag til torsdag: fredag: lørdag: søndag Telefon, vaktsentral: Nasjonal vakttelefon: ER DU REDD FOR Å GÅ HJEM? Blir du utsatt for vold eller overgrep? Eller ruser de voksne seg? Da kan du ringe gratis på Vi kan hjelpe deg. Ring også hvis du tror at noen har det sånn.

Bæringen. Halvparten av landets kommuner gikk i fjor med underskudd.

Bæringen. Halvparten av landets kommuner gikk i fjor med underskudd. Bæringen FREDAG 20. MARS 2009 INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I BÆRUM KOMMUNE NR. 4 ÅRGANG 21 Gikk med overskudd Våraksjon på Isi Et sikkert vårtegn er at Isi utvider åpningstidene etter påske. Våraksjonen

Detaljer

Bæringen. - Det er kostbart å bo og leve her. Vil unge, sultne og risikovillige ha råd til å starte opp nyskapende bedrifter.

Bæringen. - Det er kostbart å bo og leve her. Vil unge, sultne og risikovillige ha råd til å starte opp nyskapende bedrifter. Bæringen TORSDAG 24. SEPTEMBER 2009 INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I BÆRUM KOMMUNE NR. 11 ÅRGANG 21 Kan bli bedre på mangfold Mangfold og toleranse er viktig for teknologisk og økonomisk vekst i moderne

Detaljer

Bæringen. i historien. 20. august begynner 1 651 førsteklassinger på skolen. Side 4 5. Smart miljø. På tide å flytte. Manga-dans

Bæringen. i historien. 20. august begynner 1 651 førsteklassinger på skolen. Side 4 5. Smart miljø. På tide å flytte. Manga-dans Bæringen TORSdag 16. august 2012 Informasjon til alle husstander i Bærum kommune Nr. 7 Årgang 24 Skolehverdagen venter Smart miljø I juni deltok ordfører Lisbeth Hammer Krog på SmartCity-konferanse i Amsterdam.

Detaljer

Bæringen. Akutten Årets TV-aksjon går til Blå Kors med spesielt fokus på barn og unge. Det er Barnevernvakten i Asker og Bærum glade for.

Bæringen. Akutten Årets TV-aksjon går til Blå Kors med spesielt fokus på barn og unge. Det er Barnevernvakten i Asker og Bærum glade for. Bæringen INFORMASJON Fredag 26. september 2008 Informasjon til alle husstander i Bærum kommune Nr. 11 Årgang 20 Klar for Bærum Tid for opprydding Et sikkert høsttegn er høstaksjonen på Isi avfallsanlegg.

Detaljer

Bæringen. Søk på Teknologiskolen. Norges meste kjente kvinne. på Hundsund ungdomsskole høsten 2012. plass på den nye temaskolen.

Bæringen. Søk på Teknologiskolen. Norges meste kjente kvinne. på Hundsund ungdomsskole høsten 2012. plass på den nye temaskolen. Bæringen TORSdag 22. MARS 2012 Informasjon til alle husstander i Bærum kommune nr. 3 Årgang 24 Søk på Teknologiskolen Ja til minnesmerke Bærum kommune har takket ja til minnesmerke etter 22. juli. Side

Detaljer

Bæringen. Trygge i vannet

Bæringen. Trygge i vannet Bæringen FREDAG 17. APRIL 2009 INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I BÆRUM KOMMUNE NR. 5 ÅRGANG 21 Trygge i vannet Politiet flytter til Kjørbo Politiet i Bærum er på flyttefot til Kjørbo. Vi gleder oss veldig

Detaljer

Bæringen. Bærum mot 2030. kommunen skal ivareta de myke verdiene i årene som kommer. Planen er til høring, og frem til 8. mai kan du gi dine innspill.

Bæringen. Bærum mot 2030. kommunen skal ivareta de myke verdiene i årene som kommer. Planen er til høring, og frem til 8. mai kan du gi dine innspill. Bæringen TORSdag 21. mars 2013 Informasjon til alle husstander i Bærum kommune nr. 3 Årgang 2 Bærum mot 2030 Grinilund kirke i ny drakt Slik skal nye Grinilund kirke bli. Side 4 Bygg byen i EGO Det er

Detaljer

Bæringen. Velg skolen din nå. fagspesialiseringer som kinesisk og teknologifag. Sonja Henie-musikal. Jul i Gråstua

Bæringen. Velg skolen din nå. fagspesialiseringer som kinesisk og teknologifag. Sonja Henie-musikal. Jul i Gråstua Bæringen TORSdag 15. november 2012 Informasjon til alle husstander i Bærum kommune Nr. 10 Årgang 24 Velg skolen din nå Sonja Henie-musikal Det er klart for verdenspremiere for Isdronningen Sonja Henie!

Detaljer

Bæringen. Valget er ditt. Velg hjemmehjelp

Bæringen. Valget er ditt. Velg hjemmehjelp Bæringen INFORMASJON Fredag 7. september 2007 Informasjon til alle husstander i Bærum kommune Nr. 10 Årgang 19 Mange veier til barnehage- plass! Se side 5 Mikkelsmess med mye vann Se side 7 Valget er ditt

Detaljer

Bæringen. Avfall på rett plass. Vi ønsker alle våre lesere en gledelig jul og et godt nytt år!

Bæringen. Avfall på rett plass. Vi ønsker alle våre lesere en gledelig jul og et godt nytt år! Bæringen TORSdag 13. desember 2012 Informasjon til alle husstander i Bærum kommune Nr. 11 Årgang 24 Avfall på rett plass Ung kunst og kultur Første runde i Ungdommens kulturmønstring (UKM) for barn og

Detaljer

Avisen for ansatte i bærum kommune 2-2010

Avisen for ansatte i bærum kommune 2-2010 Avisen for ansatte i bærum kommune 2-2010 Du som ansatt bidrar til vår kommunes omdømme - på godt og vondt - enten du jobber i barnehage eller et annet sted i kommunen. Innbyggernes tillit til oss som

Detaljer

Bæringen. Alt klart for isfiske

Bæringen. Alt klart for isfiske Bæringen TORSdag 14. februar 2013 Informasjon til alle husstander i Bærum kommune Nr. 2 Årgang 25 Alt klart for isfiske Teppet opp for Annie Førti barn og unge fra Bærmuda mini gleder seg til premieren

Detaljer

TEMA: Medarbeider 2012 hvordan blir livet som ansatt i året som kommer?

TEMA: Medarbeider 2012 hvordan blir livet som ansatt i året som kommer? Avisen for ansatte i bærum kommune 4-2011 TEMA: Medarbeider 2012 hvordan blir livet som ansatt i året som kommer? LYTTER TIL HVERANDRE! Verneombud Guro Jansdotter Skåre og rådmann Marit Langfeldt Ege møttes

Detaljer

Avisen for ansatte i bærum kommune 1-2010

Avisen for ansatte i bærum kommune 1-2010 Avisen for ansatte i bærum kommune 1-2010 Bærum er stolt vertsby for den internasjonale finalen i Eurovision Song Contest. Glade bidragsytere på mange plan deltar i arbeidet med å lage folkefest. På jobb

Detaljer

Bare Bærum. Arbeidsglede. Hva gir du meg? Side 4. Dokumentsenteret er 10 år. Anette Iversen Aarflot. Side 16 SKRÅBLIKK: I SØKELYSET:

Bare Bærum. Arbeidsglede. Hva gir du meg? Side 4. Dokumentsenteret er 10 år. Anette Iversen Aarflot. Side 16 SKRÅBLIKK: I SØKELYSET: Avisen for ansatte i bærum kommune 3:2013 Bare Bærum SKRÅBLIKK: Hva gir du meg? Side 4 I SØKELYSET: Dokumentsenteret er 10 år Side 15 PROFILEN: Anette Iversen Aarflot Side 16 TEMA: Arbeidsglede Bare Bærum

Detaljer

DEN DIGITALE HVERDAGEN

DEN DIGITALE HVERDAGEN DEN DIGITALE HVERDAGEN Temahefte nr. 29 For medlemmer av Fagforbundet INNHOLD 18-19 20-23 4-8 < 3 Leder: Nakketak på teknikken < 4-8 Små kinoer får nye muligheter < 9 Kunnskap og trygghet < 11 Tillit er

Detaljer

Daniels smarte valg. Valg til høsten. Ny skole på Nesøya. Hjelp å få hjemme

Daniels smarte valg. Valg til høsten. Ny skole på Nesøya. Hjelp å få hjemme INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I ASKER KOMMUNE NUMMER 1 - ÅRGANG 2 - JANUAR 2015 Valg til høsten 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg. Juridisk rådgiver Rolf Brakstad i Asker kommune er nøye

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

På vei mot VI-følelsen

På vei mot VI-følelsen På vei mot VI-følelsen Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune 1 Rapport fra gruppesamtaler med ansatte i Trysil kommune Omdømmeprosjektet i Trysil Av: Erik Larsen Innhold: Hovedkapitler i rapporten:

Detaljer

SKOLELEDEREN. Tema: Er det økende behov for andre yrkesgrupper i skolen? s 17 21. Nr. 7 september 2014 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Tema: Er det økende behov for andre yrkesgrupper i skolen? s 17 21. Nr. 7 september 2014 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 7 september 2014 Fagblad for skoleledelse Tema: Er det økende behov for andre yrkesgrupper i skolen? s 17 21 s 8: Å spille et instrument har positiv innvirkning på et barns intelligens

Detaljer

Utfordringsdokument. Ny kommunikasjonsstrategi. Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk. 11. februar 2011

Utfordringsdokument. Ny kommunikasjonsstrategi. Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk. 11. februar 2011 Utfordringsdokument Ny kommunikasjonsstrategi 11. februar 2011 Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk INNHOLD 1 GRUNNLAG... 2 2 ASKER KOMMUNE SOM KONSERN... 2 3 OVERORDNEDE KRAV OG LOVGRUNNLAG...

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

minoritetsombud Side 4 MAGASIN 47. årgang Navjot er politidistriktets kari huseby ny informasjonssjef i oslo politidistrikt Barnehus åpnet i oslo

minoritetsombud Side 4 MAGASIN 47. årgang Navjot er politidistriktets kari huseby ny informasjonssjef i oslo politidistrikt Barnehus åpnet i oslo OP MAGASIN 47. årgang Organ for Oslo politidistrikt nummer 3 n 2009 Navjot er politidistriktets minoritetsombud Side 4 kari huseby ny informasjonssjef i oslo politidistrikt Side 8 Barnehus åpnet i oslo

Detaljer

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 13. jan. Muntlig spørretime 1481 Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 37): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime 2. Referat

Detaljer

UNDER UTDANNING STUDENT UTVEKSLING. Pedagogstudentenes medlemsblad nr. 1/05. kjapt nåværende AU.

UNDER UTDANNING STUDENT UTVEKSLING. Pedagogstudentenes medlemsblad nr. 1/05. kjapt nåværende AU. Pedagogstudentene har fått nytt arbeidsutvalg. Ved Pedagogstudentenes landsmøte i mars ble det også valgt nye representanter til arbeidsutvalget (AU). Siden den tid har det allerede vært utskiftninger

Detaljer

balanseboka mellom nåtid og framtid

balanseboka mellom nåtid og framtid balanseboka mellom nåtid og framtid Verdenskommisjonen for miljø og utvikling definerte bærekraftig utvikling slik, i rapporten Vår felles framtid i 1987: En utvikling som imøtekommer dagens behov uten

Detaljer

SKOLELEDEREN. Skal vi møte hat og voldelig ekstremisme, må vi samarbeide. Workshop på St Olav vgs: Nr. 4 mai 2015 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Skal vi møte hat og voldelig ekstremisme, må vi samarbeide. Workshop på St Olav vgs: Nr. 4 mai 2015 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 4 mai 2015 Fagblad for skoleledelse Workshop på St Olav vgs: Skal vi møte hat og voldelig ekstremisme, må vi samarbeide s 8: Kunnskap om godt læringsmiljø må omsettes i handling s 10:

Detaljer

Kommunal informasjonsavis for kommunene Frei og Kristiansund Nr. 3 - Juni 2007-4. årgang

Kommunal informasjonsavis for kommunene Frei og Kristiansund Nr. 3 - Juni 2007-4. årgang Kommunal informasjonsavis for kommunene Frei og Kristiansund Nr. 3 - Juni 2007-4. årgang God sommer! Til for byens befolkning ikke bare for trærne og blomstene Av servicemedarbeider Kristin Schrøder Vi

Detaljer

Skolelederen. Professor Mari Rege: Tidlig læring gir rentes rente! s. 16. Nr. 2 januar 2014 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. Professor Mari Rege: Tidlig læring gir rentes rente! s. 16. Nr. 2 januar 2014 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 2 januar 2014 Fagblad for skoleledelse Professor Mari Rege: Tidlig læring gir rentes rente! s. 16 s 8: Besøk på Den norske skolen I London s 12:Statsministerbesøk: Sandnes vgs satser på

Detaljer