Bæringen. Kompetanseløft i barnehagene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bæringen. Kompetanseløft i barnehagene"

Transkript

1 Bæringen TORSDAG 14. JANUAR 2010 INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I BÆRUM KOMMUNE NR. 1 ÅRGANG 22 Kompetanseløft i barnehagene Sykkelstrategi på høring Bærum kommune ønsker å bli en sykkelby, og har laget ny strategi for en målrettet satsing på sykkel som alternativt fremkomstmiddel. Side 3 Modig ungdom sier fra Selvtillit, gode verdier og trygghet på egne meninger og holdninger gir MOT-Ungdom styrke til å stå mot press. Stabekk videregående skole er eneste MOT-skole i Bærum. Side 6 og 7 UTDANNER SEG: Trine Møller Olsen i Grav barnehage er en av flere assistenter i barnehagene i Bærum som nå studerer for å bli førskolelærer. FOTO: MARIUS MORSTØL JENSSEN Bærum kommune jobber hele tiden for å styrke den faglige kompetansen blant personalet i barnehagene. Behovet for faglig kvalifisert arbeidskraft i barnehagene er fortsatt stort. Assistenter i barnehagene i Bærum tilbys nå førskolelærerutdanning mens de er i jobb. Deltidsstudiet går over fire år. 25 assistenter er under utdanning Side 9 Egne bilder på film? Bli med å lage filmen om Bærum. Side 5 Nyttårskonsert for hele familien Bærum symfoniorkester inviterer små og store til Nyttårskonsert! Det er den syttende Nyttårskonserten i rekken i Bærum. Nytt i år er en egen forestilling for barn. Side Allmenn vaksinering mot svineinfluensa: Fredag 15. januar på helsestasjonene Bekkestua, Sandvika, Bryn og Bærums Verk kl Lørdag 16. og søndag 17. januar på helsestasjonene Bekkestua og Sandvika, kl

2 POLITIKK OG SAMFUNN SIDE 2 Bæringen torsdag 14. januar 2010 Møtte klimaungdom fra hele verden KØBENHAVN: Johannes Bangum (15) fra Fossum var en av fem ungdommer fra Norge utvalgt som deltaker på Ungdommens klimaforum til UNICEF i København i begynnelsen av desember. I det siste kommunestyremøte i Bærum i år 19. desember fortalte han om sine erfaringer fra København med ungdommer fra bl a Maldivene og Bangladesh som fryktet den globale oppvarmingen i sin hverdag. Bangum snakket også om hva Bærum kan gjøre: Resirkulering er viktig, og spesielt plastsorteringen i Bærum kan bli bedre. Det aller største problemet i Bærum er trafikken og transporten, så det bør satses på kollektivtrafikk. Ikke dispensasjon for gangbro Norconsult har søkt om å bygge en gangbro over Claude Monets Allè for å forbinde kontorarealer i Vestfjordgaten med kontorlokaler i Claude Monets Allé 5. En avklaring om en prinsipiell dispensasjon fra bebyggelsesplanen var oppe til behandling i Plan- og miljøutvalget 17. desember. Et enstemmig utvalg sa nei til dispensasjon fordi det er uheldig for opplevelsen av det åpne byrommet at sentrale gater i Sandvika by blir overbygget. I tillegg ønsker Plan- og miljøutvalget en helhetlig plan for bygget og kvartalet med oppgradering av fasader, som igjen skal styrke byens identitet. Fasaden må blant annet åpnes opp mot elven og Vestfjordgaten. Saken skal til videre behandling i formannskapet og kommunestyret. Bæringen Utgiver: Bærum kommune Informasjonsavdelingen 1304 Sandvika Bærum kommunes hovedsentralbord Ansvarlig redaktør Anne Johanne Enger Redaktør Ingvild Amble Eriksen Teknisk produksjon / trykk Senter Grafisk, Larvik eksemplarer Distribusjon Posten Norge AS Klager på distribusjonen rettes til Bærum kommune, telefon Stoffrist neste nummer onsdag 27. januar 2009 Har du innspill? Send dem til: De neste utgavene kommer: 11. februar, 4. mars og 25. mars. Politiske møter Kommunestyret: jan. Formannskapet: jan. og 3. og 10. feb. Sektorutvalg barn og unge: jan. Sektorutvalg bistand og omsorg: jan. Sektorutvalg levekår: jan. Plan- og miljøutvalget: jan. og 4. feb. Eldrerådet: jan. Frivillighetsutvalget:...1. feb. Funksjonshemmedes råd:...8. feb. Utvalg for samarbeid:...2. feb. Møtene holdes enten i rådhuset eller i kommunegården. Kommunestyret starter Formannskapet starter Alle sakspapirer finnes på kommunens hjemmeside under Politikk og demokrati. Der står det også møtested og tidspunkt. Mellom klokken 9 og 10 den 6. januar ble det satt tidenes strømrekord i Oslo, Akershus og Østfold. I denne timen ble det brukt nærmere seks millioner kilowatt timer med strøm. Forbruket var prosent høyere enn vanlig på vinteren. Stanset regulerings INGEN UTBYGGING: Det blir ikke bygget boliger i Lommedalsveien 289. Med 27 mot 24 stemmer avviste kommunestyret reguleringsplanen i sitt møte 16. desember. Dermed gikk kommunestyret mot formannskapets innstilling fra 9. desember, hvor planen ble vedtatt. SIRI ANNE BJØRNBAKKEN Tlf: LOMMEDALEN: Den aktuelle eiendommen i Lommedalsveien er et småbruk som i kommuneplanen har status som eksisterende boligområde. Det vil si at området kan vurderes for utbygging, men ikke at det skal bygges ut. Reguleringsplanen la opp til bevaring av eksisterende småbruk, og i tillegg bygging av lav blokkbebyggelse. Under formannskapets behandling ble det uttrykt bekymring for skolekapasiteten, og at det begynner å bli veldig folksomt i Lommedalen. I kommunestyret økte motstanden, og et forslag fra Ole-Andreas Lilloe- Olsen (V) om å avvise reguleringsplanen fikk dermed et knapt flertall. Det samme forslaget ble fremmet i formannskapet, men fikk bare to stemmer der. Folksomt og mye trafikk De fleste innsigelsene fra motstanderne i kommunestyret gikk på at ENDRINGER: I forbindelse med byggeplaner for sju frittliggende blokker på Fornebu, er det nå fremmet en detaljregulering for boligområde. Forslag til mindre endringer av reguleringsplan for området legges nå ut til offentlig ettersyn. VIGDIS BJØRKØY Tlf: FORNEBU: Utbyggingsområdet kalles 8.9 på Fornebukartet og ligger i nærheten av Hundsund grendesenter på grensen mot Snarøya. De sju blokkene skal ha fire til fem etasjer. Det vil bli behov for støyskjerming for 23 balkonger, mens man nå er i ferd med å nå smertegrensen for utbygging i Lommedalen. Befolkningen har økt betydelig uten at infrastruktur, som veier og gangveier, er gjort noe med. I tillegg er skolen i Lommedalen allerede full, og skolebarna må fraktes til Lesterud. Det ble også tatt opp at området grenser til elven Lomma og dermed kan være flomutsatt. Forutsigbarhet Arbeidet med reguleringsplanen har en lang historikk som skriver seg tilbake til På bakgrunn av dette mente varaordfører Lisbeth Hammer Krog (H) at man nå ikke kunne avvise saken, da dette handler om forutsigbarhet fra kommunens side overfor utbyggere. Liv Skrede (H) var ikke umiddelbart enig i dette, og stilte spørsmålet om hva man skal være forutsigbar i forhold til - utbygger, kommuneplanen eller innbyggerne i kommunen? Skrede påpekte også at man har forpliktelser til å overholde kommuneplanen. MER INFORMASJON Vil du se opptak av kommunestyrets behandling av saken 16. desember kan du gå inn på BYGGES IKKE UT: Småbruket Fredheim i Lommedalen blir ikke bygget ut. Kommunestyret avviste 9. desember reguleringsplanen med et snaut flertall. FOTO: BÆRUM KOMMUNE Sju blokker på Fornebu fire balkonger ikke tilfredsstiller krav til støynivå og disse leilighetene fritas fra krav om uteareal. Jobber med tilgjengelighet Atkomst skal være felles for blokkene og vil legges i øst. Det blir garasjeanlegg under blokkene. I tillegg skal det bli innkjørsel for omsorgsboliger. Disse omfattes ikke av denne detaljreguleringen. Rådmannen mener i sin utredning at atkomst til omsorgsboligene via en garasjekjeller er i samsvar med reguleringen, men at den virker noe tungvint. Hvis dette skal løses på en bedre måte, må tomten utvides. En slik løsning skal vurderes når saken kommer tilbake til Plan- og miljøutvalget for andregangsbehandling. Offentlig ettersyn Plan- og miljøutvalget vedtok i møte 17. desember at planen skal legges ut til offentlig ettersyn. Det er fullt mulig å lese og kommentere planen. Den kan leses i bibliotekene og informasjonsskranken i Kommunegården. I tillegg er den tilgjengelig på Bærum kommunes hjemmeside, under Politikk og demokrati. Etter at tiden for offentlig ettersyn er over, kommer planen tilbake til Plan- og miljøutvalget før den går videre til formannskap og kommunestyre. BOLIGBLOKKER: Det er foreslått bygging av blokker på felt 8.9 på Fornebu. Saken er lagt ut til offentlig ettersyn.

3 Bæringen torsdag 14. januar 2010 POLITIKK OG SAMFUNN SIDE 3 Fylkeslandbruksstyrene legges ned OSLO: Fylkeslandsbruksstyrene i hvert fylke opphørte fra årsskiftet. Det betyr slutten på en lang tradisjon med folkevalgt medvirkning i landbruksforvaltningen, heter det i en pressemelding på Fylkesmannen i Oslo og Akershus sine hjemmesider. Blokker i Kilenveien Det er planlagt tre boligblokker på tvers mot Kilenveien. Reguleringsplanen for Kilenveien ble behandlet i Plan- og miljøutvalget 17. desember. Det ble vedtatt å sende planen tilbake til rådmannen for ny behandling. Utvalget ba rådmannen rette opp visse forhold i plankartet. Reguleringsplanen omfatter Kilenveien 7, 9 og 13. Planområdet ligger sør for E18 og vest for avkjøringen til Fornebu. Det er foreslått parkeringskjeller under blokkene, med innkjøring fra Kilenveien. Reguleringsplan for Kilenveien vil komme tilbake til Plan- og miljøutvalget for ny behandling når rettelsene er gjort. Ønsker flere jobber til Jobben SANDVIKA: Frelsesarméen utvider fra januar Jobbentilbudet. Siden i høst har en miljøpatrulje plukket opp søppel i Sandvika. Nå ønsker vi å utvide tilbudet til for eksempel å rydde i hager, male hus og gjerde og så videre. Bare ta kontakt med oss hvis du ønsker hjelp, sier Jon Brandsar, ansvarlig for Jobben i Frelsesarmeen i Bærum (tlf ). Jobben er Frelsesarméens tilbud til rusmisbrukere på tirsdager og torsdager for å tjene noen hundre kroner. plan Flere på sykkel SYKKELKOMMUNE: Kommunen ønsker å legge til rette for syklister. Dette kommer frem i en Sykkelstrategi som nå er sendt ut til bred høring blant berørte interesseorganisasjoner. Målet er å få en del av reisene både innad i kommunen og på tvers av kommunegrensene over fra bil til sykkel. VIGDIS BJØRKØY Tlf: SANDVIKA: Sektorutvalg levekår behandlet Sykkelstrategien 9. desember, og bestemte at berørte parter, som vellene og Syklistenes landsforbund, skal ha mulighet til å gi innspill og ideer til strategien. Fra bil til sykkel Bærum kommune er en av de mest folkerike kommunene i Norge. Biltettheten er langt over landsgjennomsnittet, og en del av befolkningen pendler til jobb i nabokommunene. Kommunen har også mange arbeidsplasser som medfører pendling internt og inn til kommunen. Alle disse bevegelsene medfører mange bilreiser. I Akershus er mer enn halvparten av alle reiser bilreiser. Å få en del av disse over fra bil til sykkel vil gi både helse- og miljømessige gevinster. Mer attraktivt å sykle Sykkelstrategien, som nå ligger ute til høring, skal gi kommunen en strategi for fremtidig satsing på sykkel. Den skal bidra til at det blir tryggere og mer attraktivt å sykle. Ønsket er at en målrettet satsing på sykkelbruk i Bærum vil gi flere et godt alternativ til bruk av bil, et alternativ som både er effektivt, miljøvennlig og helsebringende. Økt satsing på sykkel er ett av flere virkemidler for å redusere fremtidig ventet vekst i biltrafikken. Beregninger fra Transportøkonomisk institutt viser at å legge til rette for sykkel, er noen av de mest lønnsomme investeringene man kan gjøre, sett fra et samfunnsøkonomisk synspunkt. MER INFORMASJON: under Politikk og demokrati, Sektorutvalg levekår SYKKELTRANSPORT: Pedro Ardila i Bærum kommune lar bilen stå og bruker sykkel hele året. Jeg sparer miljøet for 787,5 kilo CO 2 samtidig som jeg holder meg i form, sier han og medgir at 20 kuldegrader er litt kaldt på sykkelsetet. Skansenveien syd for Bekkestua legges om Kommunen legger om Skansenveien og bygger parkeringsplass for å bedre trafikksikkerheten. Arbeidene pågår i hovedsak på eiendommen vest for Gamle Stabekk barneskole, og skal være ferdigstilt innen utgangen av mai TONE SYRDALEN DOVLAND STABEKK: Drift av barnehager i lokalene til Gamle Stabekk barneskole betinger muligheter for parkering, og nå bygges parkeringsplasser som betjener både de nevnte barnehagene og Misjonshuset i Gartnerveien. De nye parkeringsplassene vil gi barnehagene større utearealer. Med omleggingen av Skansenveien bedres trafikksikkerheten i området Skansenveien Gartnerveien langs Gamle Ringeriksvei. Nytt kryss og støyskjerm Skansenveien legges om på en strekning på ca. 75 meter, og det skal bygges nytt kryss mellom Skansenveien og Gamle Ringeriksvei. Den delen av dagens Skansenveien som ligger nærmest Gamle Ringeriksvei legges ned etter omlegging av veien. Støyskjermen langs Gamle Ringeriksvei ved Gamle Stabekk barneskole skal forlenges med ca. 50 meter i retning Bekkestua for å gi skjermede, gode utearealer for barnehagen. SKJERMING: Støyskjermene forlenges og gir bedre miljø for barnehagebarna på Gamle Stabekk skole.

4 SIDE 4 NYHETER OG REPORTASJER Bæringen torsdag 14. januar 2010 Eurovision Song Contest: Skolene forbereder seg VERTSKAPSELEVER: Skolene i Bærum forbereder seg godt til å ta i mot deltakerlandene i Eurovision Song Contest på Telenor Arena på Fornebu. Frem til finalen i mai skal de arbeide med hvert sitt land for å bli et godt vertskap. KRISTIN BJELKE Tlf: SANDVIKA: Hvert av de 39 deltakerlandene vil møte en skole som har forberedt seg ekstra godt til at nettopp de kommer til Bærum. Alle barne- og ungdomsskolene skal jobbe med et deltakerland hver. Før finalen i slutten av mai skal elevene sette seg inn i landets kultur, historie, geografi, mattradisjoner, musikk og dans i tillegg til språket. Bærum har satt seg som mål å bli en god vertskommune for alle deltakere, presse og publikum som kommer til arrangementet på Fornebu. Kontakten med landenes ambassader er allerede opprettet, og skolene har fått mye materiell som kan brukes i det videre arbeidet. Skolene håper på besøk av landenes delegasjoner under konkurransen i mai, men vil også kunne vise frem presentasjoner i et stort rosa festtelt som skal settes opp i Nansenparken rett ved Telenor Arena fra 14. til 29. mai. Flere av kommunens ansatte, som opprinnelig kommer fra et av deltakerlandene, har sagt seg villige til å hjelpe skolene med arbeidet og lære dem språket. Presentasjonene elevene lager kan fortløpende legges ut på en egen nettside. SPENNENDE INTERNASJONALISERING: Elever fra nærmere 40 skoler deltok i trekningen av deltakerland og fikk samtidig en startpakke med flagg og noe informasjon om landet. FOTO: HARALD REID WAUGH Gratis parkering av El-biler PARKERING: Elektriske biler er ikke som andre biler. Visste du at El-biler kan parkeres gratis på alle kommunale og offentlige parkeringsplasser i Bærum? SYNNE STORVIK Tlf: SANDVIKA: Det er parkeringsforskriften i Vegtrafikkloven som unntar El-biler fra å betale på offentlige parkeringsplasser. I Bærum er unntaket i tråd med Miljømeldingen og kommunens mål om lavere CO2-utslipp. - Jeg synes Bærum kommune har bra med offentlige parkeringsplasser og ladestasjoner til El-biler. Det kommer stadig flere El-biler på veiene, så det er fint om kommunen følger opp i tråd med utviklingen, sier El-bileier og bæring Øyvin Stray. dekket det behovet som El-bileiere har, sier Breng, som følger opp spørsmål om flere ladestasjoner med å undersøke mulighetene. - Jeg har inntrykk av at dekningen er god. Det virker som de aller fleste vet hvor ladestasjonene er. Jeg tror at de aller fleste med El-bil i Asker og Bærum bruker bilene sine på vei inn til Oslo, sier Eva Breng i Vei og trafikk. Ladestasjoner Til sammen 16 ladestasjoner er plassert rundt omkring i Bærum kommune. Her er oversikt over parkeringsplasser med ladestasjoner: 6 parkeringsplasser med ladestasjoner ved Bærum sykehus. 4 parkeringsplasser med ladestasjoner i Kommunegården, U1. 4 parkeringsplasser med ladestasjoner i p-huset i Helgerudgården, Sandvika sentrum. 2 parkeringsplasser på Bekkestua ved Lefdalsenteret. God dekning - El-biler parkerer gratis over hele landet, så det er ikke noe spesielt for Bærum. Vi har ladestasjoner over hele Bærum, som gjør at tilgangen skal være bra, sier leder Eva Breng i Vei og trafikk i Bærum kommune. - De fleste henvendelsene til oss er om hvor ladestasjonene befinner seg. Så langt har vi PARKERING FOR EL-BILER: El-bileier og entusiast Øyvin Stray fra Bærum kan parkere sin gule elektriske bil på alle offentlig parkeringsplasser - helt gratis. - Det er bra med offentlige parkeringsplasser og ladestasjoner i Bærum, sier han. FOTO: SYNNE STORVIK FAKTA Ifølge parkeringsforskriften i Vegtrafikkloven er det gratis å parkere for El-biler. Dette sier forskriftens 8a om Avgiftsfri parkering for elektrisk bil : Elektrisk bil kan, på plass der det er innført avgiftsparkering etter 2, parkeres uten at det betales avgift. Les mer på: xd html Mer om ladestasjoner: Norstart Norsk Elbilforening: Global teknologisatsing INNOVATIV UNDERVISNING: Som eneste skole i Norge deltar Sandvika videregående skole i et nettverk med 30 håndplukkede skoler som satser på bruk av moderne teknologi i læring. Dette betyr at elever kan dra nytte av de fremste ressursene i verden innen IKT basert opplæring. INGVILD AMBLE ERIKSEN Tlf: SANDVIKA: Skolene i nettverket kalles Pathfinder-skoler, og prosjektet sponses av Microsoft. 130 skoler fra hele verden deltok i konkurransen om deltakelse i prosjektet, og Sandvika var en av 30 skoler som ble valgt ut. Alle deltakerskolene går nye veier innen læring. - Jeg er veldig stolt av at vi er med i dette prosjektet der vi skal samarbeide med andre skoler i verden som har samme fokus på bruk av IKT i opplæringen, sier rektor Arne F. Opsahl på Sandvika VGS. - Jeg tror Sandvika VGS er valgt ut fordi skolen har en ledelse som satser på å nå målene om å utvikle digital kompetanse. Skolen har også mange lærere som er blant de beste i landet på bruk av digitale tjenester i sin egen undervisningspraksis. De bruker blogger, wikier, sosiale nettverkstjenester og en rekke andre tjenester på en utmerket pedagogisk måte, og de utfordrer både seg selv og elevene gjennom å skape nye og innovative undervisningsopplegg, sier Arne Krokan, professor ved NTNU. PRESTISJEPROSJEKT: - Det er prestisje å være blant de 30 skolene i verden som er med, sier Sandvika-elev Bastian Fjeld (16) om Pathfinder-prosjektet - her sammen med medelev Tuva Røkke. FOTO: SANDVIKA VIDEREGÅENDE SKOLE

5 Bæringen torsdag 14. januar 2010 NYHETER OG REPORTASJER SIDE 5 Inviterer til filmdugnad om Bærum FILM, BILDER OG IDEER: Bærum kommune inviterer engasjerte bæringer til dugnad. - Vi vil lage en film som viser hva Bærum egentlig er og har av kvaliteter. Da ønsker vi bæringenes egne fortellinger om livet i kommunen, sier produsent Bjørn Tumyr i Dinamo PR. PÅL HIVAND Tlf: SANDVIKA: - Hensikten med filmprosjektet er å involvere innbyggerne i filmen om bærumssamfunnet. Vi tror det vil gi oss en god og annerledes film. Samtidig ønsker vi å forfølge i praksis det den kommunale bloggen BÆRUMbeta har initiert: Større grad av involvering mellom innbyggerne og kommune. Autentisk og ekte Informasjonsenheten i Bærum kommune og kommunikasjonshuset Dinamo skal innen høsten 2010 ha klar en 10 minutters film om Bærum og bærumssamfunnet. Filmprosjektet skal også produsere en 2-3 minutters film i forbindelse med vårens Melodi Grand Prixfinale på Telenor Arena på Fornebu. Filmen skal, gjennom de gode historiene fra nærmiljøet, gi et bilde av hvordan det er å bo, leve og arbeide her. Bæringene skal bidra i skapelsen av denne filmen sammen med den profesjonelle kompetansen fra Dinamo. - Først vil vi ha dine inntrykk, dine meninger og dine opplevelser som vil være med å forme filmen. BÆRUMbeta blir den viktigste arenaen for informasjon om prosjektet, men vi skal også ha et nært samarbeid med Budstikka og en rekke andre miljøer i kommunen underveis, forteller Tumyr. Informasjonssjef Anne Johanne FILMDUGNAD: Informasjonssjef Anne Johanne Enger og produsent Bjørn Tumyr involverer bæringene i produksjonen av filmen om Bærum. - Vi vet det finnes mange historier der ute som vil bidra til å skape et ærlig og riktig bilde av Bærumssamfunnet. Har du filmet noe selv, har du bilder, tanker og meninger så send det til oss. FOTO: INGVILD AMBLE ERIKSEN Enger i Bærum kommune understreker at prosjektet ønsker nærhet, autentisitet og ekte mennesker, framfor en påkostet, dramatisert og polert versjon av historiene fra Bærum. - Vi trenger ikke «smøre tjukt på», men snarere fortelle noen av de gode historiene som ellers kanskje ikke når fram i mediene. Du kan delta Filmen skal brukes som et ledd i rekruttering av arbeidstakere til kommunen og i andre sammenhenger hvor informasjon om Bærum og bærumssamfunnet er nødvendig. I tillegg skal den publiseres på kommunens nettsted, Facebook, YouTube og andre sosiale nettsteder. Har du et brennende engasjement, interesse eller en jobb du ønsker å fortelle om? Er det noe i ditt liv som er spesielt fordi du bor i Bærum? Har du opplevelser festet på film eller bilder som er gode eksempler på hva som er bra, og kanskje hva som kunne vært bedre? - Det er også interessant for oss å få kjennskap til viktige evenementer som bæringene mener vil være uunnværlig i en film om Bærum. Kom med forslag, synspunkter og lenker til bilder og filmklipp på bloggen BÆRUMbeta - baerumbeta.wordpress.com, oppfordrer produsent i Dinamo, Bjørn Tumyr. - Primært ønsker vi film og bilder lastet på YouTube og Flickr. Legg igjen lenker og beskrivelser på BÆRUMBeta. Her kan du også mene noe om hva som bør være med i filmen, og du får mer informasjon om prosjektet. Samarbeid med innbyggerne Filmen skal vise bredden i lokalsamfunnet best mulig. Filmprosjektet starter i januar 2010 og mer detaljert informasjon blir annonsert og kunngjort i Bæringen, på kommunens nettsider og i Budstikka. Informasjonssjef Enger Slik gjør du: ser på prosjektet som et naturlig forlengelse av arbeidet med ny kommunikasjonsstrategi og bloggen BÆRUMbeta. - Vår nye kommunikasjonsstrategi vektlegger større kontakt og involvering mellom kommune og innbyggere. Dette filmprosjektet er en direkte involvering av innbyggerne i praksis. Idéer, meninger og tanker gir du oss på bloggen Bærumbeta. Der legger du også inn lenker og beskrivelser av bilder eller video du har lastet opp på Flickr eller YouTube. Du finner alt du trenger å vite om hvordan du kan bidra på Du kan allerede nå formidle idéene dine eller komme i kontakt med filmprosjektet via BÆRUMbeta. Bedret tilgang til Bærums historie STATLIG OPPBEVARING: Bærum kommunes eldste dokumenter blir i disse dager sendt til Statsarkivet i Oslo for oppbevaring. Historikere, slektsforskere og andre interesserte vil dermed kunne få glede og nytte av det gamle arkivene. KARIN MERETE HOLTER SANDVIKA: I Bærum kommunes gamle arkiver i Kommunegården kan man finne materiale datert helt tilbake til 1700-tallet. De siste par årene er det foretatt en stor opprydding i kommunens eldre arkiver. I desember ble det første lasset med gamle, støvete protokoller og slitte dokumenter kjørt til Statsarkivet på Sogn i Oslo. Arkivdepot På lesesalen i Riks- og Statsarkivet hjelper en veileder til med å finne historisk materiale og passer på at ingenting forsvinner i private hender. Arkivet har også et utstillingsrom, der muligens noen av Bærums mest interessante historiske protokoller og dokumenter vil stilles ut. Det er likevel de enorme salene i fjellet langt under jorden, med arkivbokser og gamle protokoller, som gjør størst inntrykk. Gammelt og bevaringsverdig materiale fra statlige, kommunale og private virksomheter i Norge oppbevares her. Det lukter av støv og gammelt papir. Men lokalene er lyse, og grønne planter og god luft veier opp for mangelen på vinduer. - Et depot må innfri visse tekniske krav, blant annet en bestemt luftfuktighet og konstant temperatur, forteller leder for statsarkivet i Oslo, Dag Mangset. - Dessuten bør stedet ha fasiliteter som lesesal og kompetent personale som kan veilede i bruk av materialet og hjelpe publikum med å finne det de er på jakt etter. Omfattende opprydding - Bærum er en stor kommune, og gjennom årene har det samlet seg opp en betydelig mengde arkivmateriale, sier Ulla Momme, leder for Dokumentsenteret i Bærum kommune. Gamle protokoller og dokumenter har i løpet av de to siste årene blitt systematisert og registrert i et datasystem (kalt Asta). Etter bortsettingen vil fjernarkivet i kjelleren i Kommunegården bli betydelig redusert. - Dette er bare starten på flytteprosjektet, som vil ta flere år, forteller Momme. - Cirka 80 hyllemeter er levert i dag. Når vi er ferdige vil cirka 2000 av dagens 3500 hyllemeter være frigjort. Arkivportalen I løpet av våren 2010 lanseres Arkivportalen, med oversikter over gamle arkiver fra offentlig forvaltning på internett. - Deponering av våre eldre offentlige arkiver på Statsarkivet gir kommunen minst like god tilgang til sitt historiske materiale som byarkivene i Oslo og Bergen. Bærum vil faktisk være den kommunen med best tilbud i landet, sier en stolt leder av Dokumentsenteret. SIKKERT OG TILGJENGELIG: Arkivar Ruth Jørgensen (t.v.) og enhetssjef for Dokumentsenteret Ulla Momme overrekker to av kommunens gamle protokoller til statsarkivar Dag Mangset.

6 SIDE 6 NYHETER OG REPORTASJER Bæringen torsdag 14. januar 2010 Gir ungdom HJELP TIL LIVET. Det kreves mot til å leve, heter det. Organisasjonen MOT setter ungdommen i sentrum. De vil bevisstgjøre de unge og hjelpe dem til å ta valg i livet. MOT handler å være modig. VIGDIS BJØRKØY Tlf: SANDVIKA. På denne måte vil de at de unge skal bli mer robuste overfor livets mange valg og påvirkninger. I Bærum er Stabekk videregående alene om å være en MOT-skole. - Det er ikke noe hokus pokus ved det vi gjør, sier distriktsleder Ragna Westlie Kristoffersen. Vi kaller det MOT-besøk på skolene. Det handler om å knytte nærmiljøet opp mot daglige utfordringer som elevene står overfor. Dette er MOT MOT er en ideell organisasjon som bevisstgjør ungdom til å ta valg som gjør at de mestrer livet. MOT driver holdningsskapende arbeid i skoler og på fritidsarenaer. De jobber mest med ungdomsskoleelever, men har også klasser i videregående, slik som ved Stabekk. Programmet går over tre år, med 15 MOT-besøk i denne perioden. Det arbeides ikke spesifikt mot narkotika og rasisme, men man håper at å si nei til dette vil være et resultat av arbeidet med å ta aktive valg i livet sitt. - Det legges opp til mange aktiviteter, for eksempel rollespill, sier Unn Haugen Ilseng, påtroppende distriktsleder. Vi bruker MOTs grunnverdier og arbeider ut fra dem. Lærerne får opplæring i MOT-arbeidet, og vi har veldig mange gode tilbakemeldinger fra elever som synes det er godt å lære om verdiene i praksis. GJENG MED MOT: Fra venstre lærer Kristin Berntsen, elevrådsformann Mira Foss, elev Mikkel Brukaas, lærerne Are Stenberg og Eva Frisk, samt elev Solveig Bjørkholt. FOTO: SYNNE STORVIK Dagdrømming er fint - Vi får stadig brev fra elever som har og har hatt MOT, og de skriver at MOT har betydd mye for dem. En skrev at hun hadde sett hvor lite som skulle til for å gjøre dagen bedre for andre. Barna blir stimulert til å drømme. Dagdrømming er ofte om ting man har lyst til å gjøre, og gjennom dette kan de sette seg mål og ta egne valg, sier Ilseng. - Det er viktig å understreke at det ikke er MOTs oppgave å fange opp de som har havnet på skråplanet eller rutsjet utfor på en eller annen måte. MOT skal påvirke før det skjer, fange elevene før det er for sent. Ungdommer med mot Elever i 9. klasse kan søke om å bli Ungdom med mot. De som blir plukket ut skal være gode rollemodeller for de andre, trygge på seg selv og sine valg. - Det er lettere å ta et valg ut fra hva de viktige rollemodellene gjør, sier Ragna Westlie Kristoffersen. Vi skal styrke ungdommen til å vise ønsket atferd. Derfor har vi heller ikke noe ønske om å bare samarbeide med skoler, vi ønsker også å favne lokalsamfunnet slik at MOT går inn i både skole og fritid. Barnevern døgnet rundt Foto: Anne Lise Norheim DØGNÅPENT: En ny nasjonal vakttelefon sikrer foreldre og barn fagkompetanse hele døgnet. - Når vi går av vakt i Bærum, er det full beredskap på telefonnummer , sier Ane Fjellanger ved Barnevernvakten i Bærum kommune. INGVILD AMBLE ERIKSEN Tlf: STABEKK: Til Barnevernvakten kan man ringe om nærmest hva som helst av konfliktsituasjoner i hjem med barn og unge. Foreldre ringer om fastlåste situasjoner med sine unge, og barn ringer om utrygghet på grunn av vold og alkohol. - Mange ringer fordi de har det vondt og vanskelig hjemme, og en del, både barn og foreldre, ringer oss for å få råd ved samværskonflikter etter samlivsbrudd. Barnevernsvakten er også åpen for kontakt dersom man er bekymret for et barn, påpeker Fjellanger, og presiserer at det er valgfritt om samtalen skal være åpen eller anonym. Ved tilspissede situasjoner kan Barnevernvakten rykke ut, eller politiet kobles inn og foretar hjemmebesøk sammen med fagpersoner fra Barnevernvakten. - Den nye alarmtelefonen betjenes av fagpersoner som fysisk holder til i Kristiansand. Disse kan ikke rykke ut på kort varsel, men har et nært samarbeid med politiet som rykker ut ved behov. Sikkerheten for både barn og foreldre er ivaretatt hele døgnet, mener Ane Fjellanger. FAKTA Den nye alarmtelefonen til Barnevernvakten sikrer barn, unge og foreldre tilgang til fagpersoner døgnet rundt. Barnevernvaktens åpningstider: mandag til torsdag: fredag: lørdag: søndag Telefon, vaktsentral: Nasjonal vakttelefon: ER DU REDD FOR Å GÅ HJEM? Blir du utsatt for vold eller overgrep? Eller ruser de voksne seg? Da kan du ringe gratis på Vi kan hjelpe deg. Ring også hvis du tror at noen har det sånn.

7 Bæringen torsdag 14. januar 2010 NYHETER OG REPORTASJER SIDE 7 OT MOT for å skape et godt elevmiljø noen frø, slik at elevene har med russetiden i klasse. Det er seg gode holdninger til andre og et lett for at noen faller utenfor i dette godt forhold til seg selv når de går racet. Hvis de hadde begynt med ut fra skolen. MOT allerede på ungdomsskolen, hadde man fått løst opp i dette tidligere. MILJØSKAPENDE - Grunnen til at vi startet med MOT, er at skolen ønsker å ha et inkluderende miljø, sier lærer og MOTinformatør Kristin Berntsen ved Stabekk videregående skole. Elevene skal få mot til å være annerledes, ta egne valg og ta vare på hverandre. VIGDIS BJØRKØY Tlf: STABEKK: Det var lite mobbing og høy trivsel ved Stabekk videregående, men noen elever fant seg ikke til rette. Det var også tendens til klikkdannelser. Med dette som utgangspunkt gikk skolen inn i MOT-opplegget. De anså dette som en fin måte å få et godt og inkluderende skolemiljø. Seks positive ting - I første klasse har vi fire møter, der vi snakker om verdier, sier Berntsen. Vi har en seks-til-enregel, som går ut på at hvis du sier en negativ ting, skal du si seks positive etterpå. Vi håper på å så Elever som ledere Nytt av året er at andreklasse-elever blir skolert til å delta som informatører og ledere av prosessen for førsteklassingene året etter. Det er tøft for en tredjeklassing å stå alene foran en førsteklasse. - De som får best resultat av MOT er de som starter på ungdomsskolen, sier Berntsen. Det er viktig å begynne så tidlig for å gi verdier så tidlig som mulig. Vi ser at elevene begynner å planlegge MOT har livet til ungdom i sentrum MOT bevisstgjør ungdom til å ta egne valg og vise mot MOT til å leve, MOT til å bry seg, MOT til å si nei MOT I UNGDOMSSKOLEN VEILEDNING FOR SKOLENS PERSONALE OG LEDELSE SKOLEÅRET Dette mener elevene om MOT Mira Alexandra Foss, Tredje klasse og elevrådsformann MOT betyr veldig mye. Vi har ofte møter og får til et bra miljø på skolen. Det er en regel at vi skal si noe positivt til hverandre, slik at alle går glade fra møtet. Det er veldig bra miljø på denne skolen, det har mye med MOT å gjøre. Foto: Ludvig Killingberg Solveig Bjørkholt Første klasse Jeg har hatt MOT-møter to ganger. Det er bra for å få folk til å tenke over hvordan klassen fungerer. I dag har vi skrevet noe fint om andre. Alle blir glade. FAKTA MOT Etter OL på Lillehammer i 1994 startet skøyeløper Atle Vårvik Toppidrettsutøvere mot narkotika, sammen med Johann Olav Koss. Under ski-vm i Trondheim i 1997 ble MOT stiftet som det er i dag. I styret sitter idrettsutøverne Dag Otto Lauritsen og Rune Bratseth, samt Vårvik og Koss. Midler til å drive organisasjonen kommer fra ulike direktorater. MOTs grunnverdier: Mot til å leve Mot til å bry seg Mot til å si nei Mikkel Brukaas Andre klasse Det beste med MOT i første klasse var at klassen ble spleiset sammen. Vi må snakke sammen og lære å stå foran andre og snakke. Positivt for klassemiljøet, man blir tryggere for ikke å bli driti ut. I første klasse kjenner man ingen, og MOT lærer oss å stole på hverandre. På tur på isen Fjorden er fristende når isen legger seg og solen skinner over holmer og skjær. Men selv om det er kaldt og fjorden ser ut til å være dekket av is, er det ikke sikkert at isen er trygg å ferdes på. Sjekk med isoppsynet før du legger ut på tur mellom holmer og skjær. JANNICKE HAGEN HOLO Hvert år, vinteren igjennom, kontrollerer mannskapene i isoppsynet fjordisen for å sjekke om denne er sikker slik at du og jeg kan ferdes trygt innenfor de avmerkede områdene. Når det gjelder forholdene på markavannene har Skiforeningen god informasjon om disse på sine internettsider. Isveier merkes Merking av isveier på fjordisen er et tilbud til deg som ønsker å benytte isen som turområde, enten det er til fots, på ski, med sparkstøtting eller på skøyter. Merkingen av gangstiene tar til når isen har nådd en bestemt tykkelse i henhold til retningslinjer utarbeidet for isoppsynet i Bærum. De aktuelle stiene blir merket med granbusker. Isen kontrolleres på dagtid mandag til fredag. Sjekk markavannene selv Isforholdene på markavannene kontrolleres ikke på samme måte som fjordisen. Her er hver enkelt ansvarlig for egen sikkerhet og for å FAKTA sjekke isforholdene. Skiforeningen tilbyr imidlertid både israpport, turinvitasjoner og iskunnskap på sine internettsider. Informasjon om isforholdene på fjorden får du på telefon: Les mer på: Les mer om isforholdene på markavannene her: Skiføre i marka? Skiforeningen har daglig oppdatert føremelding på sine hjemmesider, men du kan også gå inn på Bærum kommunes internettsider på På denne siden presenteres oversikten fra Skiforeningen med løypestatus for ditt nærområde. VINTER OG SNØ: Gode skispor innbyr til deilige skiturer og aktivitet. FOTO: NINA CATHRINE HAUGEN

8 SIDE 8 NYHETER OG REPORTASJER Bæringen torsdag 14. januar 2010 Jobber se NYTT OG STORSLAGENT: Storøya grendesenter inneholder blant annet barnehage for 120 barn, ved siden av barneskole, familiesenter, helsestasjon og bibliotek. Både det fysiske bygget og det pedagogiske innholdet har en sterk natur- og miljøprofil. FOTO: KRISTIN BJELKE Grendesenter åpnes NYTT OG SPENNENDE: Torsdag 4. februar markeres den offisielle åpningen av Storøya grendesenter. Her er det god plass til fremtidige Fornebubeboere, men foreløpig er det barn fra Lysaker skole og tilreisende barnehagebarn som tar det nye senteret i bruk. KRISTIN BJELKE Tlf: FORNEBU: Storøya grendesenter er kommunens andre grendesenter på Fornebu, og har plass til nesten 600 elever i barneskolen og 120 barn i barnehagen. Her finnes også familiesenter med helsestasjon og åpen barnehage, grendebibliotek og arbeidstreningstiltak, i tillegg til et flott idrettsanlegg som blant annet rommer riksanlegget til Norges Bordtennisforbund. Barnehagen har så vidt åpnet dørene og skolelokalene er bare halvfulle av Lysaker-elever som begynte i januar. Her er det plass til flere. Lysaker skole pusses opp og mens arbeidet pågår busses elevene til Storøya. Neste år huser grendesenteret Høvik skoles elever. Natur og miljø Storøya grendesenter har en klar natur- og miljøprofil. Det er stilt høye krav til energiløsninger i bygget, og barnehagen er bygget med en såkalt passivhusstandard. Passive tiltak er brukt for å redusere energibehovet, slik som ekstra varmeisolasjon, ekstra god tetthet og varmegjenvinning. Resten av bygget er et lavenergibygg. For å bevisstgjøre brukere av senteret er det satt opp skjermer i lobbyen og i basearealene der man kan følge energiforbruket til ulike årstider, tider på dagen, i sol og regn osv. Det er bygget et lite demonstrasjonsanlegg for ulike måter å produsere strøm på, med et mikrokraftverk med vannfall (oppsamlet takvann) og turbin, solcellepanel på veggen og vindmølle på taket. På taket av flerbrukshallen er det lagt solfangere for oppvarming av dusjvann til seks idrettsgarderober, og i tillegg benyttes energieffektiv belysning. Naturskjønne omgivelser Grendesenteret har en flott beliggenhet midt på Fornebu, mellom to naturreservater på Storøya, og med Nansenparken som nærmeste nabo. Det er flotte utearealer med et stort amfi, idrettsanlegg og kjøkkenhage. Her er det også satt opp kunstverk i form av et lysspektertårn og en samling av fargesprakende staur. UTDANNER SEG: Barnehageassistenter i Bærum kommune får 66 dager fri i året for å ta førskolelærerutdanning. Lønnskompensasjon for tapt arbeidstid får de også. MARIUS MORSTØL JENSSEN Tlf: SANDVIKA: Barnehageassistentene må ta førskolelærerutdanningen samtidig som de jobber i en barnehage i kommunen. Det er bindingstid knyttet til avtalen. Ønsker flere fagpersoner - Studentene får 66 dager i året fri fra jobben for å studere, og 80 prosent av sin normale lønn utbetalt, sier kommunalsjef Erik Førland for barnehagene i Bærum. Det er lagt opp til at studentene i gjennomsnitt vil ha behov for 45 prosent permisjon eller fravær fra sin arbeidsplass for å kunne gjennomføre studiet, det vil si at de jobber omtrent 55 prosent i de fire årene som studiet pågår. Studiet er lagt opp slik at behov for permisjon og fravær fra arbeidsstedet er ulikt fordelt i løpet av de fire årene. - Den enkelte student avtaler med sin arbeidsplass hvordan gjennomføringen skal skje i forhold til når hun vil eller må ta fri fra jobben til studier og praksisperioder, sier Førland. Nytt studie Allerede i slutten av november 2009 møtte 25 studenter opp for første gang til denne fireårige førskolelærerutdanningen, som innbefatter praksisperioder, fellessamlinger og undervisningstimer. Studieforløpet er helt nytt i Norge, og er et samarbeid mellom Høyskolen i Oslo og Asker og Bærum kommuner. - Førskolelærerutdanningen er et tiltak innenfor Bærum kommunes satsing på arbeidsgiverpolitikk. Kommunen ønsker flere fagutdannete i barnehagene, sier Førland. Økonomisk kompensasjon Kommunestyret i Bærum vedtok under sluttbehandlingen av Handlingsprogrammet å sette av ekstra penger til barnehager som får høyere kostnader til vikarer og annet som følge av at ansatte som studerer er borte fra jobb. Det enkelte tjenestestedet belastes derfor ikke økonomisk. Staten finansierer selve studiet. STUDIER I JOBBEN: Trine Møller Olsen er en av 25 barnehageassistenter i Bærum som tar førskolelærerutdanning mens hun er i jobb. FOTO: MARIUS MORSTØL JENSSEN Språkinnsats gjennom lek BEDRE RUSTET: Tidlig språkinnsats blant flerspråklige barn viser seg å gi resultater. I Gommerud og Belset barnhager i Bærum kommune styrkes språkkunnskapen i norsk gjennom lek, for å utjevne forskjeller ved skolestart. SYNNE STORVIK Tlf: GOMMERUD: Mer like muligheter ved skolestart. Det er noe av tankegangen bak det fireårige prosjektet Språk i fokus i Bærum kommune, som er ferdig i Gommerud og Belset barnehager har lenge hatt en satsing på å styrke begrepsapparatet blant såkalte fokusbarn og andre barn, slik at de skal stille likere ved skolestart. - Barnehagene har jobbet systematisk med bruk av språket i konkrete og sosiale situasjoner. Språket læres best gjennom å høre, gjøre og være med i daglige situasjoner. Målet er å gi dem bedre språk og språkutvikling. Foreldrene er positive til dette, og samarbeidet med hjemmet er viktig, sier prosjektleder Helle Ibsen i PP-tjenesten i Bærum kommune. Tidlig innsats Nasjonale undersøkelser viser at minoritetsspråklige barn med begrenset ordforråd er de samme som også strever med skolen på 10. trinn. Språkprosjektet i barnehagene er helt i tråd med Bærum kommunes satsing Tidlig innsats. For knappe to år siden ble alle fireåringer i Gommerud og Belset barnehager kartlagt. Til sammen ble 15 fokusbarn, som skulle motta ekstra språktiltak, plukket ut etter samtykke fra foreldrene. Rykkinn skole, avdeling Berger, er også med i språkprosjektet. Noen av tiltakene i språkpakken i barnehagen, som for eksempel spill, finnes også i skolen. Skolen er informert om barnas språkhistorie, og overgangen fra barnehage til skole blir myk for fokusbarna. Det er også satt i gang samarbeidstiltak mellom skole og hjem med et ekstra foreldremøte i mars for flerspråklige skolestartere. Eget språkrom I Gommerud og Belset barnehager er det laget et eget språkrom, der barna kommer inn en og en eller Barnehagenes søknadsfrist SANDVIKA: Søknadsfristen for barnehageplass, hovedopptaket, er 1. februar. Se i mindre grupper. Materiell lånes også ut til avdelingene. Gjennom lek og i konkrete situasjoner lærer barna å bruke språket. Lydbøker på morsmålet brukes også. - Vi jobber hele tiden med konkrete ord. I stedet for å si gi meg den sier vi heller gi meg boken. Vi har fokus på språket hele tiden. Barna opplever dette som lek og ikke språktrening, sier førskolelærer Heidi Säll som jobber med språkprosjektet i Gommerud. Mange ønsker å lære av barnehagene og samarbeidet med Rykkinn skole, avdeling Berger. De involverte i prosjektet er ofte ute og holder foredrag i andre barnehager i Bærum og andre kommuner. - Vi har jobbet med dette lenge, og har god erfaring med språkopplæring som vi gjerne deler med andre, sier Säll. I prosjektet gjennomføres det også underveismålinger for å se hvordan arbeidet og måloppnåelsen er. Neste målinger er i januar og juni LÆRING GJENNOM LEK: I språkrommet i Gommerud barnehage får Malaika (nærmest) og Mosa boltre seg samtidig som de får bruke norske begreper i konkrete situasjoner. Barna synes det er stas å få komme på språkrommet, og de opplever ikke dette som språktrening, sier førskolelærer Heidi Säll. FOTO: SYNNE STORVIK

9 Bæringen torsdag 14. januar 2010 NYHETER OG REPORTASJER SIDE 9 g til førskolelærer Hvorfor tar du førskoleutdanning mens du jobber i barnehage? - Det er spennende å lære mer, når man har bestemt seg for hva man vil. Jeg har også studert til barneog ungdomsarbeider gjennom kommunen, sier Trine Møller Olsen (41), som har jobbet i Grav barnehage i 5 år. - Det er viktig å få mer kjøtt på rumpa, og kjempespennende å jobbe med barn. Det er spennende å ta del i læringen til barna, og da er bedre faglig kompetanse viktig, sier Sigrid Haraldsen (27), som har jobbet i Sykehusbarnehagene siden Jeg har jobbet som førskolelærer på dispensasjon. Det har vært spennende og jeg vil gjerne fortsette å jobbe som førskolelærer. Jeg liker å se utviklingen til barna, og liker å ha kontakt med både barna og foreldre, sier Sigrid Langaas (32), som har jobbet i Grini barnehage i 6 og et halvt år. - Jeg er på dispensasjon som førskolelærer for tredje året, og ønsker nå den formelle utdanningen. Jeg har lyst til å jobbe i barnehage, og det blir vanskelig å gå tilbake i en lavere stilling, sier Beate Johansen (42) som har jobbet 11 år i Fururabben barnehage og totalt 15 år i Bærums barnehager. FOTO: MARIUS MORSTØL JENSSEN Bygger biler med ingeniørhjelp ELBIL-RALLY: Skoleelever fra Bekkestua skole lager el-biler under veiledning fra ingeniører fra Det norske Veritas. I en konkurranse kåres bilen med best design. Et realt rally avgjør hvilken bil som er raskets. MARIUS MORSTØL JENSSEN Tlf: BEKKESTUA: Bekkestua skole har partnerskapsavtale med Veritas innen teknologi og design. Det betyr at skolen får hjelp av ingeniører fra Veritas, mens bedriften har et ønske om å motivere og rekruttere flere til å ta utdannelse og arbeid innenfor realfag og teknologi. Satser på realfag Bærum kommune har realfag som ett av sine satsningsområder. I Kunnskapsløftet er teknologi og design et obligatorisk emne i naturfag, matematikk og kunst- og håndverk. - Skolen får besøk av ingeniører fra Veritas som veileder oss. Det er unge ingeniører i 20-årene som kommer, for at aldersforskjellen til ungdommene skal være minst mulig, sier undervisningsinspektør May Elisabeth Lindberg. Hun har vært kontaktperson mot Veritas i de sju årene samarbeidet har vart. - Det er på mange måter bra å bli kjent med en stor bedrift i lokalmiljøet. Vi har et inntrykk av at bedriften ønsker å ta et etisk ansvar og samfunnsansvar, sier hun. Raske og pene Samarbeidet er i høy grad fokusert mot en prosjektuke for elevene på 8. trinn. I år fikk elvene i oppgave å lage el-biler. - Jentene har mest fokus på design, og gutta på fart, sier kunstog håndverkslærer Katrina Krafft. Både peneste og raskeste bil ble JULEPARADE: Det er morsomt å lage karosseriet, pynte og lage design. Bilen vil ikke gå fort, det er en tung bil med tilhenger. Jeg har lært mye om vektproblemer for biler og kople opp motorer og akslinger, sier Ingrid fra 8D. PEACE AND LOVE: Det var veldig morsomt og spennende å lage en bil. Vi lærte mye, men la mest vekt på design. Men vi lærte å få bilen til å gå framover og lagde litt av motoren, sier Zandra Birkeland (8B) foran bilen Peace & Love som hun og de andre på gruppen hennes brukte tre og en halv dag på å lage. Ved siden av henne står Georg Røise i 8B som lagde en dragracing-bil. Det var morsomt å jobbe med motoren. Vi har bygd den for fart og bilen går veldig fort. Jeg gleder meg til rallyet senere i dag, for der skal det være flere kule biler, sier han. Bilen heter Night Traveler. kåret. Designprisen ble avgjort etter en avstemning blant elevene på 9. trinn, mens den raskeste bilen vant rallyet som ble holdt i Nadderudhallen 11. desember. Bilene ble produsert av materialer elevene fikk utdelt, og de kunne også ta med seg materialer DRAGRACERBIL: Vi satset mest på fart. Vi laget en dragracerbil med tullenavnet Super- Svein. Morsomst å jobbe med understellet. Jeg liker å sette sammen og se hvordan alt virker. Bilen er i pleksiglass, som vi har skåret ut selv. Vi tok med en del deler hjemmefra, sier Tobias 8D. ALLE FOTO: MARIUS MORSTØL JENSSEN hjemmefra. Bruk av mye gjenbruksmateriale ga ekstra bomuspoeng. Elevene ble delt inn i grupper som fikk i oppgave å levere arbeidsskisse, bygge bil med elektorisk motor, lage vognkort og gi bilen navn. Til slutt ble bilen registrert av Biltilsynet. Midler til styring av læremiljøet SANDVIKA: Bryn og Hammerbakken skoler i Bærum har fått kroner til sammen for skoleåret 2010 og 2011 til lokalt arbeid med læringsmiljø. Det går frem av Utdanningsdirektoratet sine nettsider.

10 SIDE 10 NYHETER OG REPORTASJER Bæringen torsdag 14. januar 2010 Samarbeid om radonmålinger HELSEFARLIG: Nest etter røyking er radon den viktigste årsaker til lungekreft. Statens strålevern endret nylig sine anbefalinger på bakgrunn av flere undersøkelser som viser at risikoen for lungekreft øker med konsentrasjon og eksponering. Det er derfor viktig å kartlegge boligen for radon. RUNE SKATT SANDVIKA: Radonmålinger er langtidsmålinger som skal utføres i vinterhalvåret. Alle som får foretatt målinger bidrar til at kommunen får en enda bedre oversikt over radonforholdene. I samarbeid med firma Radonlab AS tilbys innbyggere i Bærum kommune nå halv pris på radonmåling. En pakke á to målebokser koster kr. 249,-. Målepakken sendes i posten og man plasserer selv ut måleboksene etter anvisninger. Etter minimum to måneders måleperiode returneres boksene. Flere målte i fjor Av målinger foretatt i fjor lå 10 prosent over Strålevernets nye makimumsgrense på 200 Bq/ m3, og 22 prosent lå over den nye tiltaksgrensen på 100 Bq/ m3. Målingene som overskrider nevnte grenser er spredt over hele kommunen. Dermed er det ingen større områder i kommunen hvor man kan utelukke forhøyede radonnivåer. Enkle tiltak mot radon Det er ofte fullt mulig å gjennomføre enkle tiltak for å oppnå tilfredsstillende radonnivåer. God lufting og gode ventilasjonsløsninger vil alltid være positive tiltak for å forebygge oppsamling av radon i boligen. Andre tiltak kan være utbedring av utettheter mot grunnen. Radonmåling bestilles direkte til Radonlab AS på tlf eller via nettsiden no/baerum.htm Har du spørsmål om radon, radonmåling, radontiltak og andre relaterte saker, ta kontakt med Folkehelsekontoret ved Rune Skatt eller se kommunens radonsider kommune.no/radon. Her kan du også laste ned vår radonbrosjyre: radonbrosjyre KS-konferanse om skoleeierrollen OSLO: KS arrangerer Skoletinget fra januar i Oslo. Konferansen tar for seg temaer som ledelse og skoleeierrollen. Arrangementet er en sentral møteplass for politikere og administrative ledere med ansvar for skole og utdanning. Skoleeierprisen 2009 blir også delt ut. Programleder er Christine Koht. SYNLIG FAIRTRADE-KOMMUNE: - I sin takketale for fredsprisen snakket Barack Obama om bekjempelse av fattigdom for å skape fred. Fairtrade er et viktig bidrag i kampen mot fattigdom, sa Astrid Ramnefjell på Fairtrade-standen under julemarkedet i Sandvika. Fra venstre styreleder Astrid Ramnefjell, medlem av styringsgruppen Sacha Kuilman og Heidi Anderssen fra Bærum kommune. FOTO: MARIUS MORSTØL JENSSEN Fairtrade-veien videre INSPIRASJON: Fairtradestafetten ga en økning i antall Fairtrade-bedrifter på nesten 30 prosent, sier næringssjef Gro Haugland i Bærum kommune, som håper kommunens engasjement har inspirert bedriftene til å utvikle sin egen Fairtrade-involvering. INGVILD AMBLE ERIKSEN Tlf: Mesterkokker inntar Strand Restaurant GOD MAT: De premierte og anerkjente kokkene Erling Stenersen Sundal, Odd Stian Floer og Tom Victor Gausdal overtar fra 2010 Strand Restaurant. PÅL HIVAND Tlf: STRAND: Bærum kommune Eiendom har inngått ny avtale om utleie av Strand Restaurant som gir spennende muligheter for matglade bæringer i tiden framover. Kokkene bak catering- og matkunstselskapet Flavours overtar restauranten. Mestermat Målet er å utvikle Strand Restaurant til et sted for spennende spise- og matopplevelser for alle. De tre kokkene har flere topplasseringer fra kokke-vm og andre mesterskap, medlemskap på kokkelands-laget og praksis SANDVIKA: Bærum ønsker å være en samfunnsbevisst kommune, og Fairtradeengasjementet er viktig i denne forbindelse, mener Haugland. Etter stafetten er rundt 65 bedrifter Fairtrade-registrert, og det blir stadig enklere for Bærums befolkning å handle og benytte rettferdige varer. Haugland presiserer at godkjennelsen som Fairtrade-kommune medfører forpliktelser. - Vi skal bidra til å spre informasjon om Fairtrade og rettferdig handel og legge til rette for at næringslivet og handelen kan delta i dette viktige arbeidet. Allkopi tar ansvar Allkopi er en av bedriftene som deltok på Fairtrade-stafetten, og fra restauranter som Bagatalle og Palace Grill. Markedsleder Sven Evjenth ved Bærum kommune Eiendom er svært tilfreds med leieavtalen som Bærum kommune nå har inngått med Flavours. Avtalen innebærer, i tillegg til restaurantdriften, også en grunnleggende bygningsmessig oppgradering av lokalene. Stengt for oppgradering - Avtalen sikrer oppussing av lokalene på rundt 3 millioner kroner. Vi skal skifte ut alt elektriske, installere ny ventilasjon og nye toaletter. I det vesentlige vil restauranten ved gjenåpning framstå som totalrenovert, understreker Evjenth. - Vi valgte å legge vekt på utvikling av innholdet og det kulinariske ved restaurantdriften, og tror dette vil være med på å skape noe helt nytt og spennende for området og den historiske Strand Restaurant. som bevisst velger å spre informasjon om Fairtrademerkede varer. - Internt er det positivt at dette er et tiltak som er veldig enkelt. Noe «alle» kan være med på bare ved å være litt mer bevisst på innkjøp, sier administrasjonskoordinator og stafett-ansvarlig i Allkopi, Anne-Britt Eine, som mener Fairtrade-ånden overføres til bedriftens kunder som er innom avdelingene. - Vi vil ha et oppslag som blant annet forteller at vi serverer Fairtrade-merket kaffe, sier Eine. Feier for egen dør Også i 2010, vil kommunens Fairtrade-engasjement synliggjøres på FINPUSSER MENYEN: Mesterkokkene Erling Stenersen Sundal, Tom Victor Gausdal og Odd Stian Floer overtar fra 2010 Strand Restaurant, og gleder seg til å løfte det tradisjonsrike stedet noen hakk. Den nye leieavtalen for Strand Restaurant på Høvik inngår i kommunens helhetlige plan for å oppgradere hele nærområdet. Restauranten vil være stengt for oppussing og oppgradering fra byfesten og julemarkedet, og Gro Haugland har planer klare for møter med næringslivet og samarbeid om gode tiltak for å øke omfanget av rettferdig handel. Hun ønsker gjerne at bedriftene kommer med innspill til hva de kan tenke seg av tiltak som kan høyne interessen for Fairtrade ytterligere. Også internt skal kommunen ta ansvar for å bruke Fairtrademerkede produkter. - Dette er noe vi jobber med blant annet gjennom rutiner for anskaffelse. Vi stiller allerede krav om etisk atferd i hele leverandørkjeden, men vi kan absolutt bli flinkere, avslutter Haugland. nyttår. Bygningen er preget av manglende oppgradering og vedlikehold over flere tiår, slik at det vil måtte ta noe tid før nyåpningen kan skje, sier Evjenth.

11 NYHETER OG REPORTASJER Bæringen torsdag 14. januar 2010 SIDE 11 Tilbud til unge slitere ERFARINGSUTVEKSLING: - Jeg var ikke sosial i det hele tatt. nå nå har jeg blitt litt bedre, smiler Claudia Marcela, en av deltakerne i Unggruppen på Stabekk Aktivitetshus. Hun studerer på Universitetet i Oslo og bor for seg selv. INGVILD AMBLE ERIKSEN Tlf: STABEKK: Ungdommen møtes hver torsdag til god mat og hyggelig samvær, og om sommeren er det ofte turer i det fri. - Det er bra å komme hit og treffe andre, sier de unge. De mener at de har vært en aha-opplevelse å se at også andre på deres alder sliter med hverdagene og har det litt vanskelig. Her utveksler de erfaringer og gir hverandre gode råd og tips om hvordan vanskelige situasjoner kan håndteres. Aktivitetsprogram I nesten fire år har Unggruppen eksistert, og det koselige røde huset på Stabekk har en god og hjemlig atmosfære. Her lages middag med dessert hver gang, og deltakerne er svært ivrige i kjøkkentjenesten. Når noen har fødselsdag vanker det litt ekstra godt. - Da får jubilanten velge menyen, smiler Merete Hagfors, psykiatrisk sykepleier ved Stabekk Aktivitetshus, og viser frem lekre sushi-retter som er Simones valg for sin bursdagsfeiring. - Mange har ikke spist hele dagen, så vi starter med maten. Når sulten er stilt og roen senker seg, er det tid for kveldens aktivitet. Før jul gikk de unge inn for julegaveproduksjon med liv og lyst. Hvert halvår settes det opp program, og deltakerne er selv med på å velge aktiviteter. To ganger i året drar gruppen på tur til Sverige, og de har også en årlig overnattingstur. - Det viktigste vi gjør er nok likevel pratingen. Og vi ser ofte at de som er minst pratsomme er mest fornøyd med å være med i gruppen. Her er det nemlig mye nyttig å plukke opp i samtalene. Motiverende samhold Hagfors forteller at alle de syv unge som er med i gruppen i dag går på skole. Noen av dem jobber også ved siden av. Men ofte teller gruppen også deltakere som ikke har en fast rytme i hverdagen. - Da gir denne gruppen et fast JULEFORBEREDELSER: Før jul senket unggruppen på Stabekk Aktivitetshus skuldrene og koste seg med juleverksted. Fra venstre psykiatrisk sykepleier Merete Hagfors fra Stabekk Aktivitetshus, vernepleier Tone Bjørnstad fra Psykisk helse ambulerende tjenester, Marte, Claudia Marcela og miljøterapeut Bjørn Eide fra Stabekk Aktivitetshus. FOTO: INGVILD AMBLE ERIKSEN holdepunkt, og de unge motiverer hverandre til å søke på skoler og jobber. De koser seg på Aktivitetshuset og noen av dem treffes også ved siden av gruppen. Bare møt opp Unggruppen er et tilbud til alle unge i kommunen, og er et samarbeidsprosjekt mellom Psykisk helse ambulerende tjenester og Stabekk Aktivitetshus. Hagfors oppfordrer unge som føler at de strever litt ekstra i hverdagen til å ta kontakt Aktivitetshuset for mer informasjon. - Man kan også bare møte opp her hos oss på Aktivitetshuset en torsdag kl. 16. Da er vi her og tar imot alle som har lyst til å være med, smiler Merete Hagfors. Søknadsfrister 1. halvår 2010 Kommunen har mange søknadsfrister du som innbygger, frivillig organisasjon eller på annen måte må forholde deg til. Her har vi samlet en liten oversikt over fristene første halvår i For å finne informasjon med tilhørende søknadsskjemaer kan du gå inn på våre internettsider kommune.no og klikke på tjenester. Tema/ansvarlig enhet Barnehagekontoret Søknad om barnehageplass Tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage Natur- og idrettsforvaltningen: Produksjonstilskudd i jordbruket Tilskudd til dagsturhytter Tilskudd til friluftsorganisasjoner Tilskudd til idrettslag og idrettsforeninger Tilskudd til kulturvernorganisasjoner/museer Tilskudd til Lokal Agenda 21-tiltak Tilskudd til lokalhistoriske utgivelser Treningstid i idrettsanlegg Treningstid i svømmehaller Tilskudd til miljøtiltak i jordbruket SMIL Tilskudd til miljøtiltak i skogbruket Ser DU etter NY jobb? Klar for NYE oppgaver? Vi vil ha deg! Du kan også gå direkte til søknadsskjemaene på våre nettsider under selvbetjening, flere skjemaer. Søknadsfrist 1. februar 1. april for høsthalvåret 20. januar 1. mars 1. mars 1. mars 1. mars 1. mars 1. mars 1. mars 1. mars 15. april 1. mai Hole-rådmann blir utviklingsdirektør SANDVIKA: Nina Bønsnes Røed er ansatt som utviklingsdirektør i Bærum kommune. Bønsnes Røed kommer fra lederposisjon i Hole kommune, der hun har lagt bak seg tre år som assisterende rådmann og tre år som rådmann. Hun har i tillegg jobbet 16 år i Statens kartverk på Ringerike. Den nye direktøren er utdannet økonom fra BI, og har også mastergrad i ledelse fra samme sted. - Det blir kjempespennende å begynne i Bærum kommune. Jeg har inntrykk av at det er en veldrevet kommune, som ligger i forkant på mange områder. Jeg gleder meg til å ta fatt i jobben, sier Nina Bønsnes Røed. Hun tiltrer stillingen 1. april, men vil komme til å delta på møter i Bærum kommune allerede fra januar Utviklingsdirektøren er bosatt i Hole kommune og har to voksne barn. NYANSATT: Bærum kommune har ansatt Nina Bønsnes Røed som utviklingsdirektør. Ubrukte midler til kultur SANDVIKA: Bærumssamlingen og Eurovision Song Contest får henholdsvis og kroner i tilskudd fra ubrukte midler til disposisjonskonto. Det ble vedtatt enstemmig av Sektorutvalg levekår 8. desember. Barn og unge Pleie og omsorg Helse og sosial Kultur Tekniske tjenester Administrasjon Plan og miljø ÅPENHET, RESPEKT OG MOT Finn ledige stillinger på:

12 SIDE 12 UNG Bæringen torsdag 14. januar 2010 Ungdomstjenesten tilbyr varierte aktiviteter som gir barn og unge i alderen 13 til 18 år et godt oppvekstmiljø. Noen aktiviteter inkluderer også andre aldersgrupper. tlf administrasjon: / HVA SKJER? MUSIKKINNSPILLINGSKURS Tanken aktivitetshus 13. og 14. februar. Lydteknikk - fra låt til cd. Gjennomgang av alle produksjonsledd. Lær også alt det grunnleggende om mikrofoner, miksing og mastering. Påmelding: Arena Bekkestua - multianlegg for sport og kultur Gml. Ringeriksvei 55, tlf Hverdager 14-22, lørdager 11-18, søndager Gratis jenteskate med instruktør: torsdager Cirka Sirkus: tirsdager. Capoeira: tirsdag og torsdag. Internett, kafé, konserter og diverse arrangementer. Bærumungdommens motorsenter Løxaveien 2, Rud, tlf Motorrelaterte aktiviteter for ungdom opp til 25 år. Mandag, tirsdag, onsdag og fredag Trenger du å mekke sykkel, moped eller bil? Kyndig veiledning og utlån av utstyr. Kafé. HVA FOREGÅR EGENTLIG I ET MUSIKKSTUDIO?: På kurset går Tarje Aslesen og Nils Wingerei gjennom hele studioprosessen frem til ferdig cd. Her får man et innblikk i hva alle knapper og duppedingser skal brukes til. FOTO: NINA C. HAUGEN Dønski Fritidshus Rudsveien 45, tlf / Internett, leksehjelp, playstation, film, musikk og diverse arrangementer. Mandag, tirsdag og torsdag fredag og lørdag Friluftsgruppe, jentegruppe, fotballgrupper, asiatisk dans og diverse arrangementer/turer i ferier og på helligdager. INNSPILLINGSKURS: Vil du lære hvordan man spiller inn en låt i studio? - Nå har du sjansen, forteller Nils Wingerei og Tarje Aslesen. Begge er musikere og utdannet i lydfaget. I samarbeid med Ungdomstjenesten skal de ha et to-dagers kurs 13. og 14. februar på Tanken aktivitetshus i Sandvika. NINA C. HAUGEN Tlf: Kurset passer for alle som har lyst til å lære seg grunnleggende innspillings- og lydteknikk. Vi vil følge prosessen fra en lydkilde (et band) til låtene er ferdig mikset og mastret på en cd, forteller Wingerei. Selv har han har studert og jobbet i Liverpool i 4 år, men vender nå nesen hjemover for en stund. Begrenset plass Aslesen som har studert lyd i Tønsberg, gleder seg til å holde et slikt kurs for ungdom. Kurset passer best for ungdom fra 13 år og oppover, forteller han. - Det er begrenset antall plasser. Vi vil gjerne ha kvalitet på kurset og da kan vi ikke ha for mange, forklarer han. Mer detaljert om hva du kan lære på kurset står på nettstedet www. lydkurs.no, forteller Aslesen. Og husk, påmeldingsfrist er 6. februar. Helset Fritidssenter Skollerudveien 5, Bærums Verk, tlf Etter skoletid: 5. klasse - 18 år hverdager Aktiviteter/ internett kafé: år: tirsdager og fredager Jentegruppe, guttegruppe, hip hop, DJ-kurs og gitarkurs. Juniorklubb: kl, torsdag Lan-parties i helger og ferier. Ledig bandøving med instruktør. Rykkinn Fritidssenter Tyttebærstien 30, tlf Ettermiddagstilbud: klasse, hverdager Lekser, mat, lek, rullekøyter og hobbyaktiviteter Aktiviteter/diskotek: 7. klasse - 18 år, tirsdag og fredager Jentekveld, guttegruppe, bandøving, arrangementer og utleie. Utendørs aktivitetspark - ballbinge, basketball, skate, aking. Tanken aktivitetshus Eivind Lyches vei 13 (BI-parken), tlf Bandøving: hverdager 15-21, lørdager og søndager. Workshops i helger og ferier; film, skuespill, musikk, foto og design. Scene, kunstutstillinger og musikkstudio. Østerås fritidssenter Eiksveien 104, tlf / Ettermiddagsåpent: hverdager for ungdom i 8. til 10. klasse. Kveldåpent: onsdag og fredag for ungdom i 8. til 10. klasse. Kult sted å treffe venner, band, spill, matlaging og film rom. Ledig bandøvings tid: Ta kontakt angående tid og tilgjengelig utstyr.

13 Bæringen torsdag 14. januar 2010 ANNONSER SIDE 13 Aktivitetskalender Bjørnegård våren januar kl Infokveld om aktivitetstilbud i psykisk helse (voksne) i Bærum kommune 3. februar kl Musikk & kulturaften m/knut & Maja 12. februar kl Kinesisk aften m/foredrag av Kristine som har bodd i Kina, Kinesisk mat (kl ) 14. februar kl Fastelavnsøndag 3. mars kl Fysisk aktivitet. Motivasjon & mestring (foredrag) 28. mars kl Palmesøndag lammestek 5. april kl Påskelunsj 9. april kl Sandvikas historie m/ historielaget fra lakseelv til Olav Thon, Bondekost (kl ) 28. april kl Musikk & kulturaften m/knut & Maja 5. mai kl Filosofiaften, foredrag & diskusjon 17. mai kl Mai vi feirer dagen med servering, sang og leker 22. mai kl Pinseaften 11. juni kl Sommerfest m/humorinnslag- og god mat Faste aktiviteter: Onsdag: Avis & nyhetsgruppe kl / Stavgang & sykkelgruppe kl Torsdag: Sanggruppe kl Fredag: Spill & Quiz kl / Bingo kl (siste fredag i mnd.) Lørdag: Stavgang & sykkelgruppe kl Søndag: Turgruppe annenhver søndag (ulik uke) kl / Filmkveld kl Nb! Oppstart av livssynsgruppe hvis nok interesserte. Meld din interesse! Besøksadresse: Bjørnegård psykososiale senter, Slependveien 1, Sandvika Tlf.: Samtalegruppe for pensjonister som opplever at hukommelsen begynner å svikte Gruppe for våren starter opp onsdag 27. januar. Målet for samtalegruppen er: Økt livskvalitet, fellesskap med andre i samme livssituasjon og å oppleve glede i hverdagen. Samtalegruppen er et samarbeid mellom hjemmebaserte tjenester og seniorsenteret. Ønsker du mer informasjon, kontakt: Anne Kristin Ingvaldsen tlf eller resepsjonen på Rykkinn seniorsenter, Huginsv. 9. Skal du leie ut bolig i Bærum? Boligkontoret i Bærum kommune er stadig på utkikk etter boliger til kommunens innbyggere. Vi er ute etter boliger i alle størrelser, både til enslige og til familier. Og vi kjenner de potensielle leieboerne og finner en leieboer som passer inn i din bolig og i det lokale bomiljø. Kommunen stiller garanti for depositumet og du får en fast kontaktperson på Boligkontoret. Så dersom du tenker på å leie ut en bolig i Bærum kontakt oss på Boligkontoret i kommunen på tlf eller Boligkontoret ivaretar både utleier og leietakers interesser. BARNEHAGEPLASSER FRA AUGUST 2010 Det er innført lovfestet rett til barnehageplass. Rettigheten gjelder for søkere som har søkt innen fristen for hovedopptaket, 1.februar fyller ett år innen utgangen av august er bosatt i Bærum kommune Rettigheten er oppfylt når plass i kommunen er tildelt. Tildeling av plasser for barnehageåret 2010/11 starter i februar. Tilbud om plass i barnehager sendes i uke 9, samt fortløpende etter hovedopptakets andre runde fra uke 15. Tilbud om plass i familiebarnehager sendes i ukene 17 og 18. Det er samordnet opptak mellom kommunale og private barnehager, hvilket innebærer at alle søknader sendes Barnehagekontoret. Merk at kommunale og private barnehager har ulike opptaksregler. Det er svært viktig å sette seg inn i disse før søknad sendes. Se eller spør barnehagene. Søknad sendes fortrinnsvis elektronisk. Så snart søknaden er behandlet sendes skriftlig bekreftelse pr. post fra Barnehagekontoret. Søknadsfrist for plass fra august er 1. februar For øvrig mottas søknader gjennom hele året. Søkere uten lovfestet rett til barnehageplass vil komme i betraktning når alle med lovfestet rett er tilbudt plass. De som allerede har en søknad registrert, trenger ikke søke på nytt. Ved endringer må ny søknad sendes: https://min.e-kommune.no/baerum_ kommune/veiledere/ Har dere mottatt brevene Bekreftelse på behandlet søknad og/eller Avslag på søknad om barnehageplass, er dette garantien for at søknaden fortsatt står på venteliste. Dersom det tidligere er takket nei til plass, eller tilbud om plass var ubesvart, er søknaden slettet og ny søknad må sendes. Påminnelse vedr. den kommunale søskenprioriteringen: Søkerne må selv endre sin søknad ved å krysse av for prioritert opptakskriterium 6, samt oppgi søskens navn, fødselsdato og barnehagen det har plass. Barnehagekontoret har i opptaksperioden sterkt begrenset telefontilgang. Søkere må derfor vente på skriftlig svar. Opptaket skjer i nært samarbeid med barnehagestyrerne, og de vil underveis kunne informere om opptakets gang. Avslag om barnehageplass fra august 2010 sendes så snart hovedopptaket er avsluttet, senest juni måned. Søknadsskjemaer med tilhørende informasjon fås på Telefonhenvendelser: Bærum kommune, Veiledningstorget, Postadresse: Bærum kommune, Barnehagekontoret, 1304 Sandvika Med hilsen Barnehagekontoret Bærum unge strykere tar inn nye medlemmer Vi møtes for å spille i orkester hver onsdag på Løkeberg skole. Aspirantorkesteret øver kl , og hovedorkesteret øver kl Hvis du aldri har spilt før, tilbyr vi samspill med andre på samme nivå. Ta kontakt med dirigent Ellen Chronholm Pettersen på tlf eller møt opp på en øvelse. Du kan også ta kontakt på mail: no. Vi har instrumenter til utlån. Ønsker du å bidra med integrering i lokalmiljøet? Bærum kommune bosetter cirka 100 flyktninger hvert år i ulike deler av Bærum, som områdene Rykkinn, Rud, Sandvika, Bærums Verk, Kolsås, Østerås, Slependen, Bekkestua, Hosle. Ønsker du å bidra med integrering i lokalmiljøet, se denne linken: Trim for diabetikere Bærum sykehus har diabetestrim onsdager kl Oppstart 20. januar Informasjon/påmelding på tlf.: Utgivelsesplan Bæringen våren 2010 Nr Frist annonser 2 Onsdag 27. januar 3 Onsdag 17. februar 4 Onsdag 10. mars 5 Mandag 29. mars 6 Onsdag 21. april 7 Onsdag 12. mai 8 Onsdag 2. juni Sommerferie! Utgivelsesdato Torsdag 11. februar Torsdag 4. mars Torsdag 25. mars Torsdag 15. april Torsdag 6. mai Torsdag 27. mai Torsdag 18. juni E-POST: TLF: POSTADRESSE: Bærum kommune Informasjonsavdelingen v/bæringen 1304 Sandvika Innsamling av papp, papir, drikkekartong og plastemballasje Merknader Påskeferie uke 13 NB! Legg merke til annonsefrist 17. mai-bilaget Forurensning og renovasjon har ansvar for innsamlingen i samarbeid med Veolia Miljø Sett sekkene godt synlig ut til kjørevei kvelden før henting. Plastsekkene skal knytes igjen! Er papirsekken for liten kan papir buntes sammen og plasseres ved siden av. Drikkekartong skal brettes, lages til kubber og legges i egen pose på toppen av innsamlingssekken eller beholderen. Hentedag for ditt område, se datoen nedenfor (NB! Tømming av store containere skjer på egen rute.) Ved spørsmål ring: Veolia Miljø på / (tidl ) E-post: UKE 3 DATO Omr. 11: Jar januar Omr. 12: Østerås-Eiksmarka januar Omr. 13: Hosle januar Omr. 14: Grav-Øvrevoll januar Omr. 15: Fornebu-Snarøya januar UKE 4 DATO Omr. 1: Emma Hjort-Skui januar Omr. 2: Berger-Gommerud januar Omr. 3: Hauger-Dønski-Evje januar Omr. 4: Kolsås-Bærums Verk januar Omr. 5: Lommedalen-Gullhaug januar UKE 5 DATO Omr. 6: Haslum-Valler...1. februar Omr. 7: Løkeberg-Blommenholm...2. februar Omr. 8: Tanum-Jong-Sandvika...3. februar Omr. 9: Bekkestua-Høvik-Lysaker...4. februar Omr. 10: Høvik Verk...5. februar UKE 6 DATO Omr. 11: Jar...8. februar Omr. 12: Østerås-Eiksmarka...9. februar Omr. 13: Hosle februar Omr. 14: Grav-Øvrevoll februar Omr. 15: Fornebu-Snarøya februar

14 SIDE 14 ANNONSER Bæringen torsdag 14. januar 2010 NETTRAVN-tilbud Pc og internett for seniorer Er du senior og ønsker å lære mer om bruk av pc og internett? Bærum bibliotek og Seniornett Bærum inviterer til kurs, veiledning og erfaringsutveksling. Veiledning ved andre erfarne seniorer. Vi tilbyr opplæring/ undervisning i grupper på Bekkestua bibliotek og individuell veiledning på de andre bibliotekene. Bekkestua bibliotek: Kom i gang! - for nybegynnere som ikke har noen erfaring med å bruke pc. Enkel pc-bruk. Bruk av mus og tastatur. Lage og behandle dokumenter. Introduksjon til internett og e-post. Det er en fordel, men ingen forutsetning, at en har PC hjemme. 8 deltakere i hver gruppe. Kurset går en dag pr. uke over 4 uker. Sted: Bekkestua bibliotek, kursrommet i underetasjen. Tid: Tirsdager kl Oppstartsdatoer: tirsdag 26. januar, tirsdag 2. mars og tirsdag 13. april «Skrivegruppe» - fokus på tekstbehandling for nybegynnere Skrivegruppa møtes en gang i uka hele semesteret. Hovedvekt på tekstbehandling, men også noe bruk av internett. Vi bruker Office Det forutsettes at deltakerne har grunnleggende kunnskap om bruk av pc. Det er en fordel, men ingen forutsetning, at en har PC hjemme eller har annen tilgang til PC. Sted: Bekkestua bibliotek, kursrommet i underetasjen. Tirsdager fra kl Startdato: Tirsdag 26. januar Internett - bruk av web og e-post Ønsker du veiledning i å finne informasjon via internett og sende og motta e-post? Beregnet på nybegynnere, men det forutsettes at deltakerne har grunnleggende kunnskap om bruk av pc. 8 deltakere i hver gruppe. Kurset går en dag pr. uke over 3 uker. Sted: Bekkestua bibliotek, kursrommet i underetasjen. Tid: Torsdager Oppstartsdatoer: Torsdag 11. februar, torsdag 4. mars, torsdag 22. april Filbehandling - hold orden på dokumenter og bilder! Temaer som tas opp er bl.a. flytting og kopiering av alle filtyper (dokumenter, bilder osv), navngivning, ordne filer i mapper og undermapper. Beregnet på nybegynnere, men det forutsettes at deltakerne har grunnleggende kunnskap om bruk av pc. 8 deltakere i hver gruppe. Kurset går en dag pr. uke over 2 uker. Sted: Bekkestua bibliotek, kursrommet i underetasjen. Tid: Torsdager Oppstartsdatoer: Torsdag 28. januar og torsdag 8. april Digitalfoto fra foto til album Er du fotointeressert? Biblioteket arrangerer to begynnerkurs i digitalfotografering - redigering - filbehandling - presentasjon. Det Søppelplukking på dugnad 2010 I forbindelse med vår- og høstrengjøringen i 2010, ønsker Bærum kommune, Vei og trafikk og Natur og idrettsforvaltningen, henvendelser om oppdrag for søppelplukking langs kommunale veier og friområder i Bærum. Oppdraget omfatter totalt cirka 40 ruter av varierende lengder og arealer i hele kommunen. Prisene for rutene er fastsatt på forhånd og vil variere i forhold til lengde og areal på ruten. De enkelte klubber, lag og foreninger må samordne sine henvendelser. Utvelgelse av klubb, lag eller forening til søppelplukkingen foregår på vilkår av at flest mulig av disse skal delta. Søppelplukkingen gjelder kun for klubber, lag og foreninger registrert i Bærum. Skoleklasser, russebusser og andre uorganiserte grupper har IKKE anledning å delta. Henvendelsen sendes på E-post og skal merkes med Søppelplukking Det er avsenders ansvar å sørge for at e-post er mottatt. Frist for henvendelse 26.mars 2010 Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til: Kurt Bøystad, telefon / (Vei og trafikk) E-post sendes til: NB: Merk e-post med: Søppelplukking 2010 forutsettes at deltakerne har grunnleggende kunnskap om bruk av pc og kamera. 8 deltakere i hver gruppe. Kurset går en dag pr. uke over 5 uker. Sted: Bekkestua bibliotek, kursrommet i underetasjen. Tid: Torsdager Oppstartsdatoer: Torsdag 21. januar og torsdag 8. april Bruk av Mac Har du en Mac og ønsker råd og veiledning? Vi tilbyr nybegynnere og litt øvede opplæring og mulighet til å treffe andre som også bruker Mac. Det er ønskelig at du har en bærbar Mac (Macbook og lignende), operativsystem: Apple OS X 4 eller OS X 5. Sted: Bekkestua bibliotek, kursrommet i underetasjen. Tid: Onsdager For nybegynnere: Inntil 8 deltakere. Kurset går en dag pr. uke over 3 uker. Oppstartsdato: Onsdag 27. januar For litt øvede: Inntil 8 deltakere. Kurset går en dag pr. uke over 3 uker. Oppstartsdato: Onsdag 17. februar Fotokurs for Mac-brukere: Inntil 8 deltakere. Kurset går en dag pr. uke over 3 uker. Oppstartsdato: Onsdag 10. mars. Påmelding til alle aktivitetene på Bekkestua via telefon til sentralbordet fra fredag 15. januar. Tlf mandag - fredag fra klokka Sandvika bibliotek Dataveiledning for seniorer Du kan bestille en time hos en nettravn mellom hver tirsdag og onsdag mellom kl og Du kan selv bestemme hva du ønsker å lære innenfor tekstbehandling, e-post og internett. Veiledningen er gratis. Tilbudet vil vare fra 3. februar til 28. april. Meld deg på i biblioteket, send e-post: eller ring Sandvika bibliotek, tlf Eiksmarka bibliotek Dataveiledning for seniorer Hver mandag kan du bestille en time hos en nettravn mellom kl og kl Du kan selv bestemme hva du ønsker å lære innenfor tekstbehandling, e-post og internett. Veiledningen er gratis. Meld deg på i biblioteket eller ring Eiksmarka bibliotek, tlf Høvik bibliotek Dataveiledning for seniorer Individuell veiledning hver tirsdag fra 5. januar. kl Du kan selv bestemme hva du ønsker å lære innenfor tekstbehandling, e-post og internett. Veiledningen er gratis. Meld deg på i biblioteket eller ring Høvik bibliotek, tlf Rykkinn bibliotek Dataveiledning for seniorer Hver onsdag mellom kl og fra 13. januar. Veiledningen er gratis. Kontakt Rykkinn bibliotek for mer informasjon, tlf Samtalegruppe for pårørende innen psykiatri Pårørende! Har dere noen å snakke med når det skjer noe i familien? Hver fjerde uke holdes møte i Anton Walles vei 37, Villa Walle, i Sandvika. Her kan man snakke sammen, le, gråte eller skrike ut i fortvilelse og frustrasjon. Taushetsplikt. Telefon: Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri (LPP) Bærum lokallag samtalegruppen TRENINGSGRUPPER VED REHABILITERINGSTJENESTEN i Bærum Kommune VÅREN 2010 TRENINGSGRUPPER FOR HJEMMEBOENDE MED PARKINSONS SYKDOM. Målgruppe: Personer med Parkinsons sykdom, som kan gå alene, med eller uten hjelpemiddel, men uten støtte av en annen person. Sted: Henie Onstad Seniorsenter, Sonja Henies vei 12, 1363 Høvik. Tid: Mandag kl Bassengtrening. Du må være helt selvhjulpen. Denne gruppen koster 405 kr/ halvår. Start uke 2. For mer info og påmelding, kontakt Hanne Aandahl eller Anne Haarberg tlf mand., tirsd., torsd. Tid: Mandag kl Bassengtrening og gruppetrim. Innlagt tid for kaffepause og sosialt samvær. Start uke 2. For mer info og påmelding, kontakt Hanne Aandahl eller Anne Haarberg tlf mand., tirsd., torsd.. Tid: Torsdag kl Gruppetrim. Innlagt tid for kaffepause og sosialt samvær. Start uke 2. For mer info og påmelding, kontakt Annika Burénius tlf TRENINGSGRUPPER FOR HJEMMEBOENDE SLAGRAMMEDE. Målgruppe: Hjemmeboende slagrammede som kan gå alene med eller uten hjelpemiddel. Sted: Lønnås Bo- og Rehabiliteringssenter, Fredheimlia 44, 1362 Hosle. Tid: Tirsdag kl Innlagt tid for kaffepause og sosialt samvær. Start uke 1. For mer info og påmelding, kontakt Tone Sørensen tlf Sted: Henie Onstad Seniorsenter, Sonja Henies vei 12, 1363 Høvik. Tid: Tirsdag eller torsdag kl Start uke 2. Innlagt tid for matpause og sosialt samvær. For mer info og påmelding, kontakt Hanne Aandahl eller Anne Haarberg tlf mand., tirsd., torsd. Sted: Rykkinn Seniorsenter, Huginsvei 9, 1348 Rykkinn Tid: Onsdag Start uke 1. For mer info og påmelding, kontakt Astrid Buer Johansen, tlf eller Gro Løkken, tlf STYRKE-OG BALANSEKURS (24 GANGER) FOR HJEMMEBOENDE. Målgruppe: Hjemmeboende med nedsatt balanse. Må kunne gå alene, med eller uten hjelpemiddel, men uten støtte av en annen person. Sted: Stabekk/Jar Seniorsenter, Ringsveien 2, 1320 Stabekk. Tid: Tirsdag og fredag kl Start uke 6. For mer info og påmelding, kontakt Gunvor Ruud tlf , eller Brit Risahagen Halsos tlf Sted: Henie Onstad Seniorsenter, Sonja Henies vei 12, 1363 Høvik. Tid: Tirsdag og torsdag kl Start uke 6. For mer info og påmelding, kontakt Annika Burénius tlf Sted: Rykkinn Seniorsenter, Huginsvei 9, 1348 Rykkinn. Tid: Tirsdag og torsdag kl Start uke 6. For mer info og påmelding, kontakt Kirsti Gjerde tlf / , eller fra Jon H. Hurum tlf / Sted: Dønski Bo- og Behandlingssenter, Dønskiveien. 55, 1346 Gjettum. Tid: Tirsdag og torsdag kl Start uke 6. For mer info og påmelding, kontakt Elin V. Hansen tlf TRENINGSGRUPPE FOR HJEMMEBOENDE LUNGESYKE. Målgruppe: Personer med KOLS, Astma. Sted: Stabæktunet Bo- og Behandlingssenter, Jernbanevn. 35. Tid: Tirsdager kl Start uke 5. For mer info og påmelding, kontakt Berit Westin Stang tlf eller Else-Marie Norman Aass tlf Dersom en gruppe blir fulltegnet er det anledning til å stille seg på venteliste. Påmeldingen gjelder vårsemesteret. Pris: 465 kr/ semester.

15 Bæringen torsdag 14. januar 2010 ANNONSER SIDE 15 Opplæring for pårørende til personer med alzheimer / demens Pårørendeskolen Bærum Kommune har gjennomført flere kurs for pårørende til personer med demens. Kurset gir pårørende informasjon og kunnskaper om de ulike demenssykdommene. Kursdeltakerne er i samme vanskelige livssituasjon og kan dele erfaringer og gi hverandre hjelp og støtte. TILBUD TIL FORELDRE, BARN OG UNGDOM Akutthjelp til barnefamilier Tilbud til familier som er i en akutt krise, presset situasjon, har barn under 12 eller der mor eller far er syk. Tilbudet gis etter skriftlig og/eller muntlig helsefaglig begrunnelse fra fastlege eller helsesøster. Akutthjelpen kan blant annet tilby pass av barn, tilberede enkle måltider og enkelt/nødvendig husarbeid. Egenbetaling. Kontakt: Bærum kommune (Akutthjelp i hjemmet) telefon eller mobil Faks E-post Barn mangler besøkshjem Barneverntjenesten har et stort behov for besøkshjem for barn i alderen 1 til 12 år. Vi trenger forskjellige typer besøkshjem som kan inkludere et barn i familielivet en helg i måneden. Veiledning og samlingskvelder etter behov. For med info eller uforpliktende samtale kontakt Thomas Edvardsen tlf: eller e-post eller gå inn på kommunens internettside for mer info eller elektronisk søknadsskjema. Enestående tenåringsforeldre Tilbud til tenåringsforeldre som lever alene med ungdom. Temafellesskap. Sted: Frivilligsenteret i Løkkehaven, Elias Smiths vei 1, Sandvika. Tid: Kl mandag 2.10, 2.11 og Kontakt: Helsekontoret for barn og unge, telefon eller e-post baerum.kommune.no Familier i krise Tilbud til foreldre og andre foresatte med barn mellom 0 og 20 år, og som opplever at hverdagen er uhåndterlig. Råd og veiledning. Tilbudet er i regi av Helsekontoret for barn og unge i Bærum kommune. Gratis tilbud. Kontakt: Helsesøster Bodil Erdal på eller eller e-post kommune.no. Se også Bryr meg -tjeneste for barn og unge opp til 23 år Tilbud til barn og unge opp til 23 år. Se mer informasjon på Kontakt: kommune.no eller telefon: Foreldreveiledning til dere som har barn eller ungdom i alderen 0-23 år Er dere foreldre og synes hverdagen med barn eller ungdom byr på store utfordringer? Få hjelp av fagpersoner. Aktuelle tema: Fastlåste konflikter, vanskelig kommunikasjon, bekymring om rusbruk, overgang fra barn til ungdom m.m. Gratis tilbud. Avlastning for pårørende til personer med demens. Siden høsten 2000 har Bærum kommune tilbudt avlastning for pårørende til personer med demens. Det fungerer på den måten at en avlaster kommer hjem til familien og er sammen med personen med demens slik at pårørende får fri til å gjøre nyttige eller hyggelige ting. Det tilbys mellom 15 og 40 timer per måned som fordeles på 3-10 timer per uke og 3-7 timer per gang. Pårørende som har nyttiggjort seg tilbudet opplever at det fungerer bra og at det er godt å få fri. Tilbudet er gratis. Ønsker du mer informasjon om tilbudet kan du kontakte Tildelingskontoret i kommunen på tlf mellom kl. 10 og 14 (hverdager). Du kan også kontakte tjenesten: Avlastning for pårørende til personer med demens : tlf /04 eller mobilnr Du kan også få informasjon på kommunens nye demenstlf , åpen mandag til fredag kl , eller sende e-post til kommune.no Kontakt: Helsekontoret for barn og unge,telefon eller på e-post kommune.no Grupper for enslige foreldre med barn i alderen 0-6 år Er du forelder som er alene eller mye alene om omsorgen for barn? Ønsker du å treffe andre i samme situasjon? Har du barn i alderen 0-1 år, er du velkommen Til Røde Kors huset, Elias Smiths vei 1, Sandvika Annen hver mandag, lik uke kl Har du barn i alderen 1-6 år, er du velkommen til: Sandvika helsestasjon, Rådmann Halmrast vei 2, Sandvika, annen hver onsdag, ulik uke kl Det blir servert et enkelt måltid. Tilbudet er gratis. Dette er et samarbeid mellom Røde Kors, Homestart og Helsekontoret for barn og unge. Send en sms eller ring før du kommer. Kontakt: Helsesøster Eli Kjesbu, telefon Støttekontakter søkes Natur og idrettsforvaltningen i Bærum kommune søker etter støttekontakter til voksne personer som har psykiske problemer. Av oppgavene til støttekontakten kan nevnes tilrettelegge for sosialt samvær og meningsfull fritid, bygge nettverk og forebygge isolasjon og ensomhet. Aldersgrense 18 år. Kontakt: Kirsten Hognestad Haugen telefon eller Ann Kristin Grøn telefon E-post: Avlastning Stanga avlastnings- og ressurssenter er et tilbud om avlastning for psykisk syke barn/unge i alderen år. Foresatte kan søke om avlastning ettermiddager og/eller helg. Målet er å gi familier til barn og unge med psykiske plager og sykdom en lettere hverdag, og å gi barnet/ungdommen et sted hvor de treffer andre i samme situasjon. Søknad med vedlegg fra fastlege/ BUP sendes Tildelingskontoret i kommunen. Nærmere opplysning ring Stanga tlf: , e-post: eller Tildelingskontoret tlf: ELDRE Vern for eldre Er du eller kjenner du noen utsatt for overgrep eller vold? Ta kontakt med Vern for eldre i Bærum. Tjenesten er gratis og kan være anonym. Kontakt: Bekkstua seniorsenter telefon eller Rykkinn seniorsenter telefon E-post Hjertelig velkommen til Røde Kors-huset, til nye tirsdager og et allsidig program i et nytt år. Møtene holdes kl 12-15, og har fast innhold: Sang og musikk, foredrag med diskusjon, åpen post om «ting i tiden», dagens gevinst, kaffe og vafler og en god samtale i pausen. Tirsdag 19.januar: «Når statskirken forsvinner» v/inge Lønning - Swing Makers underholder. Tirsdag 26.januar: «Historien om min far» v/siri Juster - Swing and Sweet underholder Tirsdag 2.februar: «Det gode liv i et helseperspektiv» v/lisbeth Hammer Krog Tirsdag 9.februar: «Kulturforskjeller mellom Egypt og Norge» v/marit Holm Kontakttelefoner: / / Kurset omfatter blant annet følgende temaer: enkle råd om hvordan man kommuniserer med en som har demens demens; årsak, symptomer og utvikling rettigheter og plikter (juridisk sett) arv, testament og vergeordninger sorg og tap beregning av satser i Bo- og behandlingssentra (sykehjem) hvor og hvordan man søker hjelp Kurset går over 7 onsdagskvelder, tre av kveldene er det lagt inn gruppesamtaler. Nytt kurs starter onsdag 27. januar, kl og går over 7 ganger fram til slutten av april. Kurset holdes i Kommunegården Program, med nærmere angitte datoer og hvor det skal være, blir utdelt 1. kurskveld. Kursavgift: kr per deltager (ta kontakt hvis avgiften hindrer deg i å delta) Det blir en enkel servering hver gang. Påmelding og spørsmål kan rettes til: Wenche Johannessen tlf , eller Torhild Bjørge, mobil tlf Du kan også få informasjon på kommunens nye demenstlf , åpen mandag til fredag kl , eller sende e-post til Kommunale tilskudd frivillige organisasjoner NB! Søknadsfrist for tilskudd er 1. mars eller 15. mars Søknader om kommunale tilskudd til idrettslag/foreninger sendes til Bærum Idrettsråd, Kadettangen 14, 1300 Sandvika. Søknadspapirer kan fås samme sted, e-post: Søknadsfrist Søknader om kommunale tilskudd til friluftsorganisasjoner og dagsturhytter sendes til Bærum Kommune, Natur- og Idrettsforvaltningen, 1304 Sandvika. Kontaktperson: Terje Johannessen, tlf , e-post: Søknadspapirer kan fås samme sted eller på Naturog Idrettsforvaltningen sine internettsider (elektronisk versjon: - tilskuddsordninger) Søknadsfrist Tilskudd til kulturformål og sosiale formål i Bærum: Søknadsskjema til begge ordninger er tilgjengelig på siden Henvendelser rettes til Bærum kommune, Forvaltningsenheten, 1304 Sandvika. Kontaktperson: Bitte Skage, tlf , e-post: kommune.no Søknadsfrist Søknader om kommunale tilskudd til museer/kulturvernorganisasjoner og lokalhistoriske utgivelser sendes til Bærum Kommune, Natur- og Idrettsforvaltningen, 1304 Sandvika. Kontaktperson: Liv Frøysaa Moe, tlf , e-post: Søknadspapirer kan fås samme sted eller på Naturog Idrettsforvaltningen sine internettsider. (www. baerum.kommune.no/naturogidrett - tilskuddsordninger) Søknadsfrist Søknad om kommunale tilskudd til frivillig barn- og ungdomsarbeide innenfor rammen av organisasjoner, private klubber, spesielle prosjekter, opplæringstiltak og arrangementsstøtte er tilgjengelig på www. baerum.kommune.no/ungdom - Stønad til frivillige, eller ved henvendelse til Bærum kommune, Ungdomstjenesten, 1304 Sandvika. Kontaktperson er Theodor Olsen, tlf , faks , e-post: Søknadsfrist Søknader om kommunalt tilskudd til Lokal Agenda 21-tiltak sendes til Bærum Kommune, Natur- og Idrettsforvaltningen, 1304 Sandvika. Søknadspapirer kan fås samme sted eller på Natur- og Idrettsforvaltningen sine internettsider (elektronisk versjon: www. baerum.kommune.no/naturogidrett - tilskuddsordninger). Søknadsfrist

16 SIDE 16 Bæringen torsdag 14. januar 2010 Seniorsentrene i Bærum Nedenfor følger oversikt over spesielle aktiviteter ved de ulike sentrene. BEKKESTUA Bærumsvn Tlf Mandag - fredag kl 8 til 16 Torsdag 14. januar kl : Janne Kristiansen: Diabetes sykdom som kan ramme alle. Fredag 15. januar kl : Informasjon om vårens program. Lørdag 16. januar kl : Lørdagstreff med ost og vin. Torsdag 21. januar kl : Frank Foldin: Opplevelser i det indre Brasil. Onsdag 27. januar kl : Allsang med Jan Larsen. Torsdag 28. januar kl : Kjell Hillveg: Mozart. Mandag 1. februar kl : Kirkens time. Torsdag 4. februar kl : Finn Wang underholder. Fredag 5. februar kl : Frokost for frivillige hjelpere. Onsdag 10. februar kl : Gladjazztimen med Swing Makers. Torsdag 11. februar kl : Per Erling Johnsen: Butikken på Hjørnet. kl : Torsdagsdansen med Johnny og Genek. EKEBERG Hans Øverlandsvei 29. Tlf Mandag fredag kl 10 til 14 Tirsdag 26. januar: kl : Kveldsåpent med servering. Påmelding innen 19. januar. Onsdag 27. januar kl.12.30: Terje Huser kåserer om billedkunst. Onsdag 10. februar kl.12.30: Mirjam Berg Abrahamsen: «Hvem eier Israel?». HASLUM Nesvn. 5. Tlf Mandag fredag kl 8 til 16 Onsdag 20. januar kl : Frokost for frivillige hjelpere. kl : Ole Diesen: Skagenmalerne. Fredag 22. januar kl : Lokalhistorie. Tirsdag 26. januar kl : Pål Ivar Bergersen orienterer om Figaros bryllup av Wolfgang Amadeus Mozart. Torsdag 28. januar kl : Lunsj. Påmelding dagen før. Torsdag 4. februar kl : Jazz med Golden Power. Salg av mat og drikke kl Fredag 5. februar kl : Lokalhistorie. Søndag 7. februar kl : Søndagskafé. Datauke uke 6. HENIE ONSTAD Sonja Henies v. 12. Tlf Mandag fredag kl 8 til 16 Torsdag 14. januar kl : Quiz. kl 16.00: Januarmiddag Spis med oss. Mandag 18. januar kl : Åshild Ulstrup: Amor i alderdommen. Torsdag 21. januar kl : Kom og syng med oss. Mandag 25. januar kl : Informasjonsmøte møte ved senterets leder og brukerrådet. Tirsdag 26. januar kl : Ettermiddagskaffe. Onsdag 27. januar kl : Konsert ved Gla sangerne. Torsdag 28. januar kl : Quiz. Mandag 1. februar kl : Sissel Levin: Norsk jødisk liv gjennom 150 år. Torsdag 4. februar kl : Kom og syng med oss. kl : Jazzstund med servering av ost og vin. Påmelding. Mandag 8. februar kl : Hans Petter Skattum: Sandvikas fremtid. Onsdag 10. februar kl : Bjørg Petra Brekke gir råd og veiledning, påmelding. kl : Filmaften. Torsdag 11. februar kl : Quiz. KOLSÅS Brynsv Tlf Mandag torsdag kl 8 til 16 Torsdag 14. januar kl : Tur: Vestmarksetra - Gupu Vestmarksetra. kl : Vinbodega. Påmelding innen 7. januar. Mandag 18. januar kl : Odnys strikkekafè. Tirsdag 19. januar kl.12.00: Quiz -spørrekonkurranse. Torsdag 21. januar kl : Elisabeth Gripne Plomgren: Brannsikring i hjemmet. Mandag 25. januar kl : Film-matinè. Tirsdag 26. januar kl : Kari Aasen: Diabetes og mat. Torsdag 28. januar kl : Månedsmiddag. Påmelding innen 21.januar. Mandag 1. februar kl : Velkommen til aktivitetsuke: Presentasjon av aktivitetene ved sentret, kom og bli kjent med oss! Søndag 7. februar kl : Søndagskafè. Mandag 8. februar kl : Odnys strikkekafè. Tirsdag 9. februar kl : Allsang. Torsdag 11. februar kl : Tur: Fossum Brunkollen Fossum. kl : Vinbodega. Påmelding innen 4. februar. LOMMEDALEN OG BÆRUMS VÆRK Skolegata 10. Tlf Mandag torsdag kl 9 til 16 LOMMEDALEN OG BÆRUMS VERK Torsdag 14. januar kl : Eva Von Hanno: Christiania- bohemene. Mandag 18. januar kl : Vi ser på fi lm i storstua. Torsdag 21. januar kl : Per Ravn Omdal: Opplevelser fra fotballverden nasjonalt og internasjonalt. kl : Månedens middag, påmelding innen Torsdag 28. kl : Odd Georg Murud: Knut Hamsun: Himmelstormer, jorddyrker - Nobelpris i litteratur. Torsdag 4. februar kl : Fest for frivillige hjelpere. Personlig invitasjon. Torsdag 11. kl : Allmøte. Kl 12.00: Allsang med Lommakvartetten. RYKKINN Huginsv. 9. Tlf Mandag fredag kl 8 til 16 Fredag 15. januar kl : Jan Hvatum leser dikt av Olav H. Hauge og André Bjerke. Onsdag 20. januar kl : Erik Kotte Eriksen: Med skråblikk på historien. Muntre monarker og fallskjermhoppende teddybjørner. Fredag 22. januar kl : Ragnar Heyerdal: Sigøynermusikk. Onsdag 27. januar kl : Irma Hauan: Krigen sett med barneøyne. Fredag 29. januar kl : Quiz spørrelek. Onsdag 3. februar kl : Ole Nielsen: Moderne værvarsling. Fredag 5. februar kl : Brukerrådets årsmøte. Onsdag 10. februar kl.11.30: Bjørn Ringstrøm: Peter Christen Asbjørnsen. kl : Dueslepp. Hyggekveld med mat og dans. SKUI Skuiløkka 13. Tlf Tirsdag og torsdag kl 9 til 15 Tirsdag 19. januar kl.10.00: Snekkerverkstedet åpner. kl.11.00: Åpen kafé. Torsdag 21. januar kl.10.00: Bridge (nye spillere ønskes velkommen). kl.12.00:trim ved fysioterapeut. Tirsdag 26. januar kl : Hilde B. Gudim tar opp et aktuelt tema. Tirsdag 2. februar kl.11.00: Åpen kafé. Tirsdag 9. februar kl : Torkjell Berulfsen: Brennevin er sunt. SNARØYA Snarøyvn Tlf Mandag, onsdag og torsdag kl 9 til 15 Torsdag 14. januar kl : Ergoterapeut Bjørg Petra Brekke gir råd og veiledning. Torsdag 28. januar kl : Lunsjbord. Mandag 1. februar kl : Torgeir Sogge snakker om Hvorfor gamle lyspærer forsvinner, og nye kommer. Torsdag 11. februar kl : Snarøya Dixieband underholder. Påmelding. STABEKK OG JAR Ringsvn. 2. Tlf Mandag fredag kl 8 til 16 Torsdag 14. januar kl : Frokost for frivillige. Torsdag 21. januar kl : Film. Fredag 22. januar kl : Ja-Du Videoservice: Filmhistorie og fi lmteknikk gjennom 100 år. Fredag 29. januar kl.11.30: Hilde Solberg Øyd: Arv og skifte- nye endringer fra januar 2009 Fredag 5. februar kl : Inger Johanne Evje Mehl: Fleskummalerne lysbilder Torsdag 11. februar kl.09.00: Frokost for frivillige hjelpere. TANUM OG JONG Gml. Tanum vei 66. Tlf Mandag fredag kl 8 til 16 Torsdag 14. januar kl : Bærum viseklubb: Viser og vers. Tirsdag 19. januar kl Leif Henrik Ellingsen: Silkeveien, den gamle forbindelse mellom øst og vest. Torsdag 21. januar kl : Torsdagskafè med samtale og diskusjon. Tirsdag 26. januar kl : Anders Ilebekk: Veinavn og litt til fra nabolaget. Torsdag 28. januar kl : Middag med konsert. Påmeldingsfrist 26. januar. Tirsdag 2. februar kl : Otto Moe: Reisekåseri fra Grønland. Torsdag 4. februar kl : Torsdagskafè m/fi lm. Søndag 7. februar kl :Søndagskafè. Tirsdag 9. februar kl : Arne Staveli: Viser og historier. Torsdag 11. februar kl 13.00: Lysfest. Påmeldingsfrist 5. februar. ØSTERÅS Eiksvn. 98. Tlf Mandag fredag kl 8 til 16 Tirsdag 19. januar kl : Allsang. Onsdag 20. januar kl : Presentasjon av vårens program. Fredag 22. januar kl : Spørrekonkurranse. Tirsdag 26. januar kl : Allsang. Onsdag 27. januar kl : Rolf Petter Lonnevig: Kom i form med riktig holdning. Tirsdag 2. februar kl : Leif Halmrast fra Seniornett: Internett hva er det?. kl : Allsang. Onsdag 3. februar kl 12.00: Jean-Louis Tarrou: Estetisk vandring innen impresjonismens fargerike univers Torsdag 4. februar kl 10.00: Seniornett gir dataveiledning Lørdag 6. februar kl 15.00: Lørdagstreff. Ost og vin Tirsdag 9. februar kl 09.00: Frokosttreff for frivillige hjelpere. kl 19.00: Østeråsakademiet. Inge Lønning: De gamle er eldst Onsdag 10. februar kl 12.00: Brukerrådets årsmøte. Valg Torsdag 11. februar kl 14.00: Torsdagsfi lm BLI MED PÅ BRIDGE Blommenholm bridgeklubb Hege Falster tlf , Bærumspensjonistenes brigdeklubb Bjørn Ljungmann tlf Haslum seniorsenters bridgegruppe Ragnvald Bugge tlf Lommedalen seniorbridge Tor Berntsen tlf Rykkinn seniorbridge Evelyn Løkke-Sørsensen tlf Snarøya seniorsenter Kjell Hallan tlf Øvrevoll og Bekkestua bridgeklubb John Erikstad, tlf Skui seniorsenter Gunnar Bech, tlf

17 Bæringen torsdag 14. januar 2010 SIDE 17 Kultur og fritid Godt nytt år med kultur! Nytt i år er barnenyttårskonserten i Kulturhuset! Nye spennende kunstutstillinger blir det også. Anerkjente forfattere og god litteratur vil fortsatt presenteres på bokkafeer. Først ute er de nominerte til Nordisk råds litteraturpris. På kultursidene har vi med arrangementer som skjer innenfor kommunegrensen de neste tre ukene. Arrangementer som er åpne for alle prioriteres. Vi forbeholder oss retten til å redigere. Send inn ditt arrangement til e-post: Husk annonsefristen, se side 2. Tlf januar til 10. februar Artista café & galleri SANDVIKA: Kadettangen. Åpent kl Man stengt. www. artistacafe.no, tlf Bærum kulturhus SANDVIKA: I foajeen: Til 31. jan: Javier Barrios: «Pink is the New Space». I følge Barrios består denne serien av en fremtidsrettet visjon som henter inspirasjon fra romforskning, grafer, futuristiske og utopiske ideer, og science fiction feb: Jonas Daatland: flyktig og insisterende. Vernissasje tirs 3. feb kl 18. Bærum kunsthåndverk SANDVIKA: Rådmann Halmrasts vei 2, Sandvika, no, tlf Åpent: man fre kl 10 17, lør kl Streker i Sandviksveien SANDVIKA: Kunstnerne vil være til stede under åpningen av utstillingen «Strek» på Galleri Kunst1. Tina Jonsbu arbeider med tegning som fysisk prosess og selvpålagte, styrte begrensninger, nesten som en geometri knyttet til kropp. Arild Yttri er gravør i Norges Bank, og står bak 200-seddelen og mange frimerker. Atle Selnes Nilsen lager skulpturer som ofte har element av bevegelse eller lyd. Galleri Kunst1: Sandviksveien 155, Åpent ons fre kl Kaia av Arild Yttri Åpent lør og søn kl følgende helger: jan, jan, feb og feb. 16. jan 14. feb: Strek med Tina Jonsbu, Arild Yttri og Atle Selnes Nilsen. Åpning lør 16. jan kl 13. Galleri Skallum STABEKK: tlf , lør søn kl 12 16, ons kl Til 3. februar: Januarutstilling med malerier og keramikk. Kikki Hovland, Victoria Berge, Trine Støren og Mia Gjerdrum Helgesen Gråstua SANDVIKA: Elias Smithsvei 3. Håndlagde produkter fra Bærum kommunale arbeidssentre: interiør, designklær, keramikk, lysestaker, luer med mer. Åpent: Hverd kl 10 17, lør kl Siste dager med Schwitters HØVIKODDEN: Kun i noen få dager til kan publikum oppleve den tyske kunstneren Kurt Schwitters utstilling som fokuserer på hans opphold i Norge fra Du kan bl a se en rekonstruksjon av hans hovedverk, Merzbau, som han laget fire versjoner av, blant annet på Lysaker. Mange av hans arbeider gikk tapt da hans atelier på Lysaker brant ned til grunnen i Henie Onstad kunstsenter: Tlf Åpent: Tirs fre kl 11 19, lør søn kl Til 17. januar: Kurt Schwitters i Norge. Til 7. feb: Going to Market : spiller på de ulike betydningene i ordet «marked». Barneverksted hver søndag: 2-6 år kl 11.30, 7-14 år kl 13. Tåke over Djupvasshytta (1937) av Kurt Schwitters Vant kunstprisen igjen! ABSTRAKT KUNST: Fotografiet Aoyama#01 ga Christine Istad Bærum kommunes kunstpris for andre gang. Prisen kom fullstendig overraskende på meg, og jeg trodde ikke jeg kunne vinne igjen, sa prisvinneren da hun mottok prisen. MARIUS MORSTØL JENSSEN Tlf: SANDVIKA: Desemberutstillingen, som er Bærums svar på Høstutstillingen i Oslo, hadde denne gangen temaet Lyspunkt. Høviksjenta Christine Istad med atelier på Fornebu, leverte inn et fotografi med tittelen Aoyama#01. Med dette vant hun Bærum kommunes kunstpris, til hennes egen store overraskelse. Hun vant prisen også i 2004, da med et maleri. Flyktig og poetisk Prisen tildeles et verk som etter juryens mening tilnærmer seg utstillingens tema «Lyspunkt» med antydningens kraft, flyktig og poetisk. Juryen opplever kunstverket som et frosset øyeblikk fylt av forventning og muligheter. [fra juryens uttalelse]. Aoyama#01 er tatt analogt med dias, og er behandlet digitalt etterpå, uten at motivet er manipulert. Bildet er tatt på et kjøpesenter i bydelen Aoyama i Tokyo. Hun har vært seks turer i Japan, og har laget en serie med bilder derfra. Stor kunst Fotoet er nærbilde av en detalj som gjør bildet abstrakt. Det er 10 mm med pleksiglass utenpå, noe som understreker dybden i bildet. Bildet har ulike lag innover, som livet har det. Førsteinntrykket av noe du møter i livet, som i dette bildet, kan være annerledes enn hvis du ser innover i lagene, sier hun. Hun er også veldig opptatt av lyset i bildene, men hun skiller seg fra andre kunstnere når det gjelder formatet: Jeg vil at sansene skal iscenesettes når du ser på dette bildet og i annen kunst jeg lager. Jeg er av den grunn veldig opptatt av formatet, og det bør være stort! Sansene iscenesettes uunngåelig når kunstverket har en viss størrelse, men ikke nødvendigvis intellektet, sier hun. Tegne- og malekurs Vi har tegne- og malekurs når det passer deg, bare ring for kontakt, sier Armin Fandler som har 35 års erfaring med kurs. Hun ønsker også folk velkommen til utstillingene i Høvikveien 11. Tegne- og malekurs kan være en slags type terapi. Vi liker også å jobbe med barn. Det er viktig at barn skaper noe, sier hun. I galleriet stiller hun gjerne ut gode kunstnere som kan bli store. H-11, Høvikveien 11. Åpent tirs fre kl og lør søn kl KUNSTPRISVINNER: Christine Istad foran sitt fotografi Aoyama#01. Fra Desemberutstillingen i lokalene til Bærum kunstforening FOTO: MARIUS MORSTØL JENSSEN FAKTA Christine Istad Vant Bærum kommunes kunstpris 2009 med et abstrakt fotografi fra Japan. Vant Bærum kommunes kunstpris Ble kåret til årets Kunst rett Vest-kunstner For det skal hun ha en separatutstilling på Galleri Trafo i Asker i år. Har tidligere bl a vært festivalkunstner under Moldejazz 2008 og hatt separatutstilling på Henie Onstad kunstsenter i GALLERI H-11: Armin Fandler med et maleri av Roar Kjærnstad. Hun mener han har en stor fremtid. FOTO: MARIUS MORSTØL JENSSEN

18 SIDE 18 Bæringen torsdag 14. januar 2010 Kultur og fritid Wøyen guttehjem månedens kulturminne januar Den røde tråd for månedens kulturminne i 2010 knytter seg opp mot Det europeiske år 2010 for bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon. Temaet har sitt utgangspunkt i EUs sosiale agenda som startet med Lisboa-strategien. Denne legger vekt på å skape like muligheter for alle som et middel til å fremme sosial solidaritet. Bærum kommune skuer tilbake på institusjoner og løsninger i Bærum gjennom tidene, i lys av denne problemstillingen. KULTURMINNE: Guttehjemmet på Wøyen er månedens kulturminne for januar Guttehjemmet August Hermann Francke og dr. Barnardo ble startet i 1896 av pastor Egede Nissen, som var fungerende fengselslærer ved Oslo kretsfengsel. TEKST: LIV FRØYSAA MOE WØYEN: Med navnevalget ønsket han å hedre den tyske teologen og pedagogen A. H. Francke ( ) som stiftet Waisenhuset i Halle. Slik kom hans ønske om å kombinere Franckes kasernemodell og strenge religiøse oppdragelse sammen med den irske legen og filantropen Thomas John Barnardos familiemodell fram i navnet. Fra Oslo Guttehjemmet August Hermann Francke startet opp i små lokaler i Oslo i 1896, og flyttet til Wøyen i Her bodde det mellom 80 og100 gutter fordelt på 15 til 20 gutter i hver avdeling. Hver avdeling hadde en mor og et par assistenter som ble kalt tanter. Hovedsakelig var det foreldrene selv som plasserte barna pga personlige problemer. Guttene kom i førskolealder og ble på Wøyen i noen få måneder eller opp til 15 år. I tillegg til guttene bodde det mange voksne med familier i egne hus på gården med forskjellige oppgaver og roller. Skui skole Før krigen var det 45 ansatte på KLOKKESPILL SANDVIKA: Hver lørdag kan alle som beveger seg i Sandvika vest høre musikk fra klokketårnet. Klokkenist Vegar Sandholt har klokkespillkonserter. Bærum rådhus hver lørdag kl 12 KONG SVERRE Sverre Thorstensen med band. Vakker electronica-synthpop. Musikkflekken fred 22. jan kl 21 KJELL MAGNE ANDERSEN Lørdagsmatiné. Konsert med verk av komponisten. Bærum kulturhus, foajéscenen, lør 23. jan kl 14 OPUS ZOO Familieforestilling med musikk fra dyrenes verden. Bærum kulturhus lør 23. jan kl 18 MYE FOR ØRET GAMLE SANDVIKA STORBAND Med Palle Wangberg på hammond B3 Musikkflekken fre 5. feb kl 20 BENDIK FINNERUD Lørdagsmatiné. Klavertrio. Bærum kulturhus, foajéscenen lør 6. feb kl 14 KNUT REIERSRUD BAND Gitarlegende med nytt stjernelag. Musikkflekken lør 6. feb kl 21 SANDVIKENS MANNSKOR Med sjømannskoret Bærum kulturhus lør 6. feb kl 19 THE GIG THAT COULD NOT BE Metallica tribute med elever fra musikklinjen på Rud Musikkflekken ons 10. feb kl 20 Nyttårskonsert FRANSKE MIRAKLER Aage Kvalbein og Håvard Gimse. En reise i vin og musikk. Kalkmølla kulturstasjon tors 28. jan kl MARTIN FRÖST Roland Pöntinen. En av verdens fremste klarinettister Bærum kulturhus ons 10. feb kl JANUARJAZZ Asker storband og Big Boss band Musikkflekken tors 28. jan kl 20 BACK TO THE 90S PRESENTERER SNAP Special guests Tommy og Stein Musikkflekken lør 30. jan kl 21 NO 70-tallspop/rock. Konsert med elever fra Rud videregående skole Musikkflekken ons 3. feb kl 20 JOHNNY LOGAN SANDVIKA: Den legendariske tre ganger Melodi Grand-Prix vinneren Johnny Logan er klar for en akustisk turné. I tillegg til irske favoritter spiller han selvfølgelig Grand-Prix vinnerne: What s Another Year, Hold Me Now og Why Me. Bærum kulturhus tors 4. feb kl KULTURARENA Bærum Kulturhus Claude Monets allé 27 Åpent man-fre kl 12-17, lør kl Ved kveldsforestillinger åpner billettluken en time før forestilling. Sandvika Teater Kinoveien 2 Lille Scene Rådmann Halmrasts vei 2 Musikkflekken Brambanis vei 2 ANDRE SCENER: Kulturhuset Stabekk kino Gml Ringeriks vei 5 Kalkmølla Kulturstasjon Franzefossv. 18 BÆRUM BILLETTER Bærum kulturhus tlf og FOR BARN: Nytt i år er familieoppsetningen. Fjorårets to forestillinger trakk fulle hus. Vi fikk tilbakemeldinger om at det både ble sent og lenge for barn, slik at vi setter opp en ekstra forkortet versjon til glede for den yngre garde denne gang, sier nestleder Ingrid Dahl i Bærum symfoniorkester. MARIUS MORSTØL JENSSEN Tlf: SANDVIKA: Terje Boye Hansen fra Den norske opera og ballet debuterer som dirigent og konferansier for Nyttårskonserten i Bærum. Det blir mye lett og tilgjengelig musikk som operetter og Wienervalser, sier Hansen. Han dirigerte blant annet Nøtteknekkeren i Oslo i desember. Solister er sopran Birgitte Christensen og mezzosopran Hege Høisæther, også fra Operaen. Bærum Bachkor og Cantando-koret er syngende bidragsytere. Dette er sjuende gangen Bærum symfoniorkester inviterer til nyttårsfest. En ekstra tåspiss Dansegruppa Happy Feet fra Kirsti Skullerud ballettskole setter en ekstra tåspiss på forestillingen. Det vil danses vals, polka og czhardas (ungarsk versjon av franske cancan). Vi vil vise klassisk ballett på en tradisjonell måte. Dette er dessuten

19 Bæringen torsdag 14. januar 2010 SIDE januar til 10. februar Wøyen. Gården opplevdes som et samfunn for seg. Før 2. verdenskrig gikk guttene på Skui skole annenhver dag slik skoleloven for landsbygda foreskrev. Guttene fra Wøyen utgjorde omtrent halve elevflokken på Skui skole. Guttehjemmet på Vøyen var i drift fra 1918 til Under 2. verdenskrig overtok tyskerne styringen. I 1944 flyttet Arbeidstjenesten inn. Litteratur: Hagen, Gerd, 2005, En beretning om Stiftelsen Wøyen. Fra fattig barnehjem til finansiering av barnevernstiltak. GUTTEHJEM: Wøyen FOTO: LIV FRØYSAA MOE RYKKINN DANSER INN I DET NYE ÅRET Rykkinn: Rykkinn-dansen inviterer til årets første dansekveld. Enslige og par er like velkomne. Rykkinn grendehus onsdag 20. jan kl 19. Neste dansekveld 17. feb. PETER WETTERBERG Hvorfor vi husker så godt og glemmer så lett. Bærum kulturhus, foajéscenen, tors 28. jan kl 11 en ikke bare for voksne HEGE HØISÆTHER FOTO: ERIK BERG DEN NORSKE OPERA OG BALLETT BIRGITTE CHRISTENSEN FOTO: ERIK BERG DEN NORSKE OPERA OG BALLETT BÆRUMS SYMFONIORKESTER FRA NYTTÅRSKONSERTEN I 2008: F.v.: treblåserne Lage Jonsborg, Linn Annett Ernø, Hans Erik Bye og Jon Fanavoll. Bildet oppe til høyre: f.v. på bratsj og cello: Ingrid Dahl, Margrethe Baastad Stokke og Margrete Rebbestad. Bildet i midten til høyre: Per Dyrdal på horn. FOTO: IVER ERLING ÅRVA TERJE BOYE HANSEN FOTO: ERIK BERG DEN NORSKE OPERA OG BALLETT HAPPY FEET (t.v.): De ivrigste danserne fra Kirsti Skulleruds ballettskole danser i gruppen Happy Feet. Her representert ved (f.v.) Siri Jerndahl, Ingri Nøst Nedkvitne og Maja Grethe Furnes FOTO: ARNLJOT TVEIT en gylden mulighet for publikum å se de mest ambisiøse unge danserne på Kirsti Skulleruds balletskole, sier koreograf Beate Devold. Moro å kunne bidra Happy Feet består av de 21 ivrigste danserne på ballettskolen i aldersgruppen år. Nyttårskonserten en fantastisk opplevelse, en tradisjon som vi setter stor pris på og gleder oss til hvert år! Sier Siri Jerndahl (18) fra Kolsås. Det er ikke mange dansegrupper som får oppleve å danse til levende musikk. I tillegg er det veldig fint å kunne samarbeide mellom forskjellige kunstarter, og mellom forskjellige aldre. Vi synes også at det er gøy å kunne bidra slik at nyttårskonserten i Bærum kan gi assosiasjoner til den kjente og kjære nyttårskonserten i Wien. Vi i Happy Feet har gjennom dansen fått et veldig godt forhold til klassisk musikk, som mange ungdommer ikke har. Det finnes ikke en bedre måte å starte det nye året på! Sier en begeistret Siri Jerndahl. Barnas dag Nytt i år er at det settes opp en egen nyttårskonsert som er spesielt rettet mot barn. Denne oppsetningen blir en forkortet versjon av nyttårskonserten, der de lystigste stykkene er beholdt. Nordsjøbilder av Strauss vil være med, sier Devold. Bærum Symfoniorkester ble stiftet i 1951 og er et av landets fremste amatørorkestre, med cirka 60 medlemmer fra Bærum og omegn. Hver av strykegruppene har gruppeledere med profesjonell musikkbakgrunn. Orkesteret er av Bærum kommunen utnevnt som et kulturelt «Fyrtårn», noe som gir økonomisk forutsigbarhet og mulighet for å satse på prosjekter. Kulturprisen deles ut Under Nyttårskonserten lørdag 16. januar deles også Bærum kommunes kulturpris 2009 ut til en person eller flere, en institusjon eller andre som har gjort seg bemerket innen kulturlivet i Bærum. Kulturprisen for 2008 ble vunnet av Kirsti Skullerud ballettskole. FAKTA Nyttårskonserten Bærum kulturhus lør 16. jan kl 18 og søn 17. jan kl 19 Nyttårskonsert for barn Bærum kulturhus søn 17. jan kl 15

20 Kultur og fritid 14. januar til 10. februar SELSKAPET SANDVIKA: Et sted i Europa møtes tre trofaste kaffedrikkere. Harmonien brytes av en grusom hendelse: oppdagelsen av en brukt tepose. Er det en simpel forræder blant dem? Eller er teposen et symbol på en større samfunnsmessig forandring? Jo Strømgren Kompani opptrer med dans, teater og fantasispråket kaudervelsk. Bærum kulturhus tors 14. jan kl SØSTRENE PÅ VÆRKET SANDVIKA: Lørdagsmatiné. Søstrene forteller eventyr. Bærum kulturhus lør 16. jan kl 14 Fra jernalderhus via flystyrt til vespa ASKER OG BÆRUM: Utgravningene av jernalderhus på Vøien i 2008, Bærums verk II, På kryss og tvers i Lommedalen, Flystyrt i Engervannet og Vespaens historie, er blant overskriftene i årboka til Asker og Bærum historielag den 50. i rekken. Redaktør Freddy Nilsen har lengst fartstid blant de nåværende journalistene i lokalavisen Budstikka. Boka er designet av Monia Nilsen i Portugal. Årbok for Asker og Bærum historielag, Skrift nr. 50, 2010 Red: Freddy Nilsen Freddy Nilsen BÆRUM BIBLIOTEK Åpningstider: BEKKESTUA: man tors kl 10 19, fre kl 10 17, lør kl 9 15 Eventyrstund: tors kl EIKSMARKA: man kl 11 19, tirs kl 11 16, ons kl 11 19, tors kl 11 16, fre kl 11 16, lør kl Eventyrstund: tors kl HØVIK: man og ons kl 13 19, tirs, tors- og fre kl 11 16, lør kl Eventyrstund: tors kl RYKKINN: man-, ons- og tors kl 13 19, tirs og fre kl 11 16, lør kl Eventyrstund: tors kl 11 etter forespørsel/avtale på forhånd SANDVIKA: man tors kl 9 19, fre kl 9 16, lør kl Praktikanttreff tirs kl «Imot kunsten» og «Min kamp» HONNINGSVÅGREVYEN SANDVIKA: Presenterer Arne Franks dagbok. Rammsalt humor. Bærum kulturhus ons 20. jan kl DEN LILLE PRINSEN SANDVIKA: Piloten Antoine nødlander med sitt fly i Sahara. Den Lille Prinsen dukker opp og tar oss med på oppdagelsesreise til mange planeter. Vi møter mange mennesker og prinsen håper å finne en venn. Effekt Ungdomsteater spiller barneforestillingen etter boka av Antoine de Saint- Exupérys: Sandvika teater lør 23. jan søn 31. jan, lør kl 14 og 17, søn kl 14, tors og fre kl 18. Premiere lør 23. jan kl 14. LUDDE SANDVIKA: Lørdagsmatiné. Historien om Ludde, hasse og Ruskesara. Bærum kulturhus, foajéscenen, lør 30. jan kl 14 ALADDIN SANDVIKA: Fattige Aladdin møter prinsesse Jasmin i en spennende musikal. Sandvika teater tors 4. feb søn 7. feb kl 18 LATTER PÅ FLEKKEN SANDVIKA: Sturla Berg-Johansen, Janne Rønningen og lokal komiker Musikkflekken ons 4. feb kl 21 RYKKINN TEATER SANDVIKA: Makedonien en terrorhandling. Hvorfor er bussholdeplassen et midtpunkt? Lille scene tirs 10. feb tors 12. feb kl 19. Fre 13. og lør 14. feb kl 17. NOMINERTE FORFATTERE: Forfatter Tomas Espedal kommer til Bekkestua bibliotek for å snakke om sin siste roman «Imot kunsten (notatbøkene)». Boka er Norges bidrag til Nordisk råds litteraturpris ved siden av Karl Ove Knausgårds Min kamp 1. MARIUS MORSTØL JENSSEN Tlf: BEKKESTUA: Da Espedal var på Bekkestua bibliotek sist gjorde han stor lykke med sitt humoristiske og kraftfulle bidrag, sier fagansvarlig Lasse Christensen på Bekkestua bibliotek. Knausgårds bok presenteres av litteraturanmelder Marta Norheim i MARTA NORHEIM NRK P2. Om savn og lengsel Espedals bok Imot kunsten omtales som en vakker roman om savn og lengsel. TOMAS ESPEDAL Cathrine Straumes i NRK P2 sa i sin omtale: På 160 små sider tegner Tomas Espedal tre generasjoner, han tegner et landskap der tid og rom flyter over i hverandre, der tanker om ensomhet og tilhørighet tvinner seg rundt tanker om frihet og fengsel. Og han skriver om anstrengelsene for å skape kunst. Vond og besk Karl Ove Knausgård kommer ikke, men det gjør Marta Nordheim, som vil presentere «Min kamp 1». I Hans Skeis i Aftenpostens omtale av boka står det: «Mangfoldig, rikt, rystende. Første bok av i alt seks som utgjør romanen Min kamp drar leseren inn i tekst og liv med uimotståelig kraft... og det er der han dør. Kafé og musikk Kafeen vil holde åpent for servering fra kl 18. Det blir anledning til å kjøpe nordiske spesialiteter og et glass vin som kan nytes sammen med musikk og litteratur. Ark bokhandel på Bekkestua stiller med bøker for signering. Det er gratis adgang til arrangementet, de som kommer først blir sikret plass i salen. Rosinen i pølsa er at det blir underholdning med gitarlegenden Knut Reiersrud, også kjent fra FAKTA KARL OVE KNAUSGÅRD Bluesasylet på NRK P2, og orgellegenden Iver Kleive fra Haslum. MUSIKKAMERATER: Knut Reiersrud og Iver Kleive i levende live, vanligvis på henholdsvis gitar og orgel, er gode nok grunner alene for å ta turen til Bekkestua bibliotek. Knut Reiersrud kan du også se igjen på Musikkflekken 6. februar kl 21 i Knut Reiersrud band. Nordisk råds litteraturpris Nordisk råds norske delegasjon på Stortinget, Foreningen Norden i Bærum og Bærum bibliotek samarbeider for syttende gang om et arrangement for presentere de norske nominerte forfatternes forfatterskap og de innstilte verkene. Bekkestua bibliotek tors 21. jan kl 19

Saksframlegg LØTEN KOMMUNE

Saksframlegg LØTEN KOMMUNE Løpenummer: 11420/14 Saksnummer: 14/1840 Arkivkoder: Saksframlegg LØTEN KOMMUNE Saksbehandler: Elin Kleppe Ellingsen INNFØRING AV MOT I LØTEN KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Referat fra andre møter og konferanser Ingen referat fra andre møter.

Referat fra andre møter og konferanser Ingen referat fra andre møter. R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.281 Referat fra 8. april 2008

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

dyktige realister og teknologer.

dyktige realister og teknologer. Lokal innovasjon og utvikling forutsetter tilstrøm av dyktige realister og teknologer. Rollemodell.no motiverer unge til å velge realfag Din bedrift trenger flere dyktige realister og teknologer. Ungdom

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning?

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Viktig informasjon til foreldre med barn i ungdomsskolen i Asker og Bærum om et av livets viktige valg. Og ikke minst om kvalitet,

Detaljer

Ås kommune. MOT i Ås kommune - "Et lokalsamfunn med MOT"

Ås kommune. MOT i Ås kommune - Et lokalsamfunn med MOT MOT i Ås kommune - "Et lokalsamfunn med MOT" Saksbehandler: Hildegunn Sandvik Saksnr.: 13/04569-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur Kommunestyre Rådmannens innstilling:

Detaljer

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning?

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Viktig informasjon til foreldre med barn i ungdomsskolen i Asker og Bærum om et av livets viktige valg. Og ikke minst om kvalitet,

Detaljer

Foto: Ludvig Killingberg. Modige ungdommer med gode holdninger skaper trygge miljø. www.mot.no

Foto: Ludvig Killingberg. Modige ungdommer med gode holdninger skaper trygge miljø. www.mot.no Foto: Ludvig Killingberg Modige ungdommer med gode holdninger skaper trygge miljø www.mot.no Dette er MOT MOT er en ideell organisasjon som bevisstgjør ungdom til å ta valg som gjør at de mestrer livet

Detaljer

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen?

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Innlevert av 3.trinn ved Granmoen skole (Vefsn, Nordland) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i 3.klasse ved Granmoen skole har i vinter

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

PERSONALET Leder: Sølvi Thoresen. Assistenter: Karin Granlund Maxime Saint Victor Cathrine Follestad Per Johann Avdal Ragnhild Carlsen

PERSONALET Leder: Sølvi Thoresen. Assistenter: Karin Granlund Maxime Saint Victor Cathrine Follestad Per Johann Avdal Ragnhild Carlsen Hva er SFO SFO er et omsorgs- og fritidstilbud til barn fra 1. 4. klasse. Åpningstiden er fra 07.00 og frem til skolestart og fra skoleslutt og frem til kl. 17.00. I skolens ferier er maksimal åpningstid

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Kontaktinformasjon Kontaktpersoner: AKS-leder: Baseleder: Vivian Smeby Ailin Elisabeth Osnes Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Vivian Smeby 23 19 18 01 Basen / Ailin E.

Detaljer

Karlsrud skoles animasjons og fotoprosjekt

Karlsrud skoles animasjons og fotoprosjekt Karlsrud skoles animasjons og fotoprosjekt FAKTA OM SKOLEUTVIKLINGSPROSJEKTET 2013/14 Samarbeidspartner innenfor kunst- og kulturmiljø: Bente Aasheim (Animasjon i skolen) Maria Veie Sandvik og Iselin Lindstad

Detaljer

Rapport. Involvering av ungdom i kommunereformen. Snåsa kommune 31. august 2015

Rapport. Involvering av ungdom i kommunereformen. Snåsa kommune 31. august 2015 Rapport Involvering av ungdom i kommunereformen Snåsa kommune 31. august 2015 Bakgrunn: I den pågående kommunereformprosessen vil det være viktig å involvere innbyggerne, og lytte til deres innspill angående

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Totalrapport Antall besvarelser: 11 310 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

Vi har også fruktmåltid kl. 14.15 hver dag. Det blir da servert knekkebrød/kavring med smør og oppskåren frukt.

Vi har også fruktmåltid kl. 14.15 hver dag. Det blir da servert knekkebrød/kavring med smør og oppskåren frukt. Velkommen til et nytt og spennende barnehageår. Håper alle har hatt en fin, opplevelsesrik og avslappende ferie. Noen av dere er nye i barnehagen og vi gleder oss til å blir kjent med dere, og til å få

Detaljer

Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier

Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier Stiftelsen Fairtrade Max Havelaar Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 Faks: 23 01 03 31 E-post: info@fairtrade.no Hjemmeside: www.fairtrade.no

Detaljer

En skoletime med programmering. Bli med, ta Norge inn i det 21. århundre!

En skoletime med programmering. Bli med, ta Norge inn i det 21. århundre! En skoletime med programmering. Bli med, ta Norge inn i det 21. århundre! Alle barn bør lære å programmere en datamaskin fordi det lærer deg å tenke. Steve Jobs Dette er en veiledning for de som er interessert

Detaljer

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage 1 En god arena for mestring og utvikling Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage Markveien 34 3060 Svelvik Telefon: 33 77 50 30 e-post: ebbestad@barnehage.svelvik.kommune.no www.svelvik.kommune.no 2 Kort

Detaljer

Hva, hvem og hvorfor FRI? En informasjonsbrosjyre om FRI

Hva, hvem og hvorfor FRI? En informasjonsbrosjyre om FRI Hva, hvem og hvorfor FRI? En informasjonsbrosjyre om FRI 01 Hva, hvem og hvorfor FRI? FRI et undervisningsprogram for ungdomsskolen med fokus på tobakk. Programmet har dokumentert effekt. Hva er FRI? Hensikten

Detaljer

Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier

Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier Stiftelsen Fairtrade Max Havelaar Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 Faks: 23 01 03 31 E-post: info@fairtrade.no Hjemmeside: www.fairtrade.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet MØTEINNKALLING Dato: 17.01.2017 kl. 15:30-17:30 Sted: Ås rådhus, 2.etasje Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes iht. lovverk. Møtedokumenter

Detaljer

unge tanker...om kjærlighet

unge tanker...om kjærlighet unge tanker...om kjærlighet ungetanker_hefte_003.indd 1 9/13/06 10:11:03 AM Ofte er det sånn at man blir forelsket i dem som viser at de er interessert i deg. Joachim, 21 år ungetanker_hefte_003.indd 2

Detaljer

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar Kan ikke kopieres Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar VÆR GODT FORBEREDT, ha en lek eller to i bakhånd Lær manus Tenk ut egne eksempler Sjekk at utstyr er på plass Ta dere en tur

Detaljer

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet.

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet. Hallingmo og Breidokk er to barnehagehus som samarbeider med felles ledelse. Dette er et prøveprosjekt for dette barnehageåret, og siden vi samarbeider lager vi felles årsplan. Barnehagene ligger sentralt

Detaljer

SOMMERHILSEN 2015 FRA KARLSRUD SKOLE

SOMMERHILSEN 2015 FRA KARLSRUD SKOLE Skoleåret 2014/2015 avsluttes fredag 19.juni. Da overtar Sommerskolen Oslo deler av skoleanlegget vårt, og har sine kurs i to uker her hos oss. Bak oss har vi et år der elever har lært å lese, lært sine

Detaljer

Vårprogram 2016 Askim bibliotek

Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Vårens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får som vanlig lesestunder for

Detaljer

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 Det å velge rette tillitsvalgt og ikke minst det å få noen til å stille til valg, er ikke alltid like enkelt. Jeg har gjennom et samarbeid med Vestfold fylkeselevråd,

Detaljer

Referat fra 27. april 2004

Referat fra 27. april 2004 R Bærum G post@radgivningsgruppen.no Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Referat fra 27. april 2004 Nr.206 Tilstede: Tove Kjevik, Jon Erling Hagen, Hanne

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.384 Referat fra 27. august

Detaljer

Innledning Evaluering av forrige periode

Innledning Evaluering av forrige periode Innledning Nå har vi lagt mange snøfylte måneder bak oss. De har vært sterkt preget av kulde, og vi har derfor måttet være mye inne i vinter. Mye av snøen har nå begynt å smelte og våren står for hell.

Detaljer

Kilder: ungeogrus.no, ung.no, Rusmidler i Norge 2013.

Kilder: ungeogrus.no, ung.no, Rusmidler i Norge 2013. MITT VALG er et program for læring av sosial og emosjonell kompetanse. Det brukes både i barnehager, grunnskoler og videregående skoler. MITT VALG skal gi barn og unge grunnlaget for å ta gode valg. Hensikten

Detaljer

Littebittegrann om Bærum

Littebittegrann om Bærum Landskonferanse - Vellenes fellesorganisasjon 10. mars 2012 Muligheter og begrensninger i den nye plan og bygningsloven Kjell Seberg reguleringssjef i Bærum kommune Skal si litt om: Utviklingen i Bærum

Detaljer

Ask barnehage Månedsbrev for Spiren April 2016

Ask barnehage Månedsbrev for Spiren April 2016 Ask barnehage Månedsbrev for Spiren April 2016 Et barn er laget av hundre. Barnet har hundre språk hundre hender hundre tanker hundre måter å tenke på å leke og å snakke på hundre alltid hundre måter å

Detaljer

MOT i Verdal Årsrapport 2013

MOT i Verdal Årsrapport 2013 MOT i Verdal Årsrapport 2013 Verdal har vært MOT- kommune fra 1.5.2002. En ny avtale ble undertegnet av rådmann og ordfører 21.11.2011. Samme dag ble også avtalen «Lokalsamfunn med MOT» inngått. I tillegg

Detaljer

Foreldrehefte. 6-åringer på skolevei

Foreldrehefte. 6-åringer på skolevei Foreldrehefte 6-åringer på skolevei G J W foreldrehefte : 6-åringer på skolevei Se til begge sider - og fremover! 1. klassingene som trafikanter Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37% Skolerapport Antall besvarelser: 1 BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37% Foto: Marius Solberg Anfinsen OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars 2016, og

Detaljer

Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte. Produksjon av varer og tjenester

Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte. Produksjon av varer og tjenester Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte Dette er eksempler på hvordan entreprenørskap og UEs programmer kan innlemmes i de nye valgfagene. Eksemplene er ikke fullstendige, og det vil være nødvendig med

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 12.11.2015

TORSDAGSPOSTEN 12.11.2015 TORSDAGSPOSTEN 12.11.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 46 Tirsdag 24.11 Månedsfest kl.11:30. Foreldre er velkomne

Detaljer

GRØNNPOSTEN FEBRUAR 2015

GRØNNPOSTEN FEBRUAR 2015 GRØNNPOSTEN FEBRUAR 2015 MÅNEDEN SOM HAR GÅTT: Januar har vært en fin og rolig måned på Grønn. Vi har hatt god tid til lek, og vi hadde turer i nærmiljøet og utelek «hjemme» i barnehagen. Gode dager! Vi

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST, 2017. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehage år på Sølje! Sommeren er over og vi går mot høst. Nye barn har begynt hos oss og andre barn har byttet avdeling.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 46% Skolerapport Antall besvarelser: 94 BRUKERUNDERSØKELSEN 206 Svarprosent: 46% Foto: Marius Solberg Anfinsen Brukerundersøkelsen 206 OM UNDERSØKELSEN 0 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei FORELDREHEFTE 6-åringer på skolevei G J W FORELDREHEFTE : 6-ÅRINGER PÅ SKOLEVEI Se til begge sider - og fremover! 1. klassingene som trafikanter Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Velkommen til fjerde trinn på Aktivitetsskolen Årvoll! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, noe som vi tror blir

Detaljer

Digital kompetanse. i barnehagen

Digital kompetanse. i barnehagen Digital kompetanse i barnehagen Både barnehageloven og rammeplanen legger stor vekt på at personalet skal støtte det nysgjerrige, kreative og lærevillige hos barna: «Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet,

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Velk mmen. til nyankomne elever og deres familie

Oslo kommune Utdanningsetaten. Velk mmen. til nyankomne elever og deres familie Oslo kommune Utdanningsetaten Velk mmen til nyankomne elever og deres familie Språksenteret for intensiv norskopplæring i Osloskolen Utdanningsetaten i Oslo opprettet i august 2014 et nytt tilbud - Språksenter

Detaljer

Sosialt miljø med utgangspunkt i skolen. Hva har vi av data i elevundersøkelsen og Ungdata. Hvordan kan dette brukes i kommunens (oversikts)arbeid?

Sosialt miljø med utgangspunkt i skolen. Hva har vi av data i elevundersøkelsen og Ungdata. Hvordan kan dette brukes i kommunens (oversikts)arbeid? Sosialt miljø med utgangspunkt i skolen Hva har vi av data i elevundersøkelsen og Ungdata. Hvordan kan dette brukes i kommunens (oversikts)arbeid? Eldar Dybvik seniorrådgiver Fylkesmannen i Vestfold Oppsummering

Detaljer

Involvering av ungdom ifm. kommunereformen

Involvering av ungdom ifm. kommunereformen Involvering av ungdom ifm. kommunereformen Prosjektledersamling Sogn og Fjordane 27. oktober Seniorrådgiver Sigrid Hynne Involvering av ungdom i kommunereformen Prosjektledersamling Sogn og Fjordane 27.10.15

Detaljer

Kriterier for Fairtrade-kommuner

Kriterier for Fairtrade-kommuner Kriterier for Fairtrade-kommuner Hvert eneste kjøp bidrar Revidert februar 2013. Stiftelsen Fairtrade Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 E-post: info@fairtrade.no Hjemmeside: www.fairtrade.no

Detaljer

LUNDEDALEN BARNEHAGE. LEK, HUMOR OG LÆRING, GIR BARNA NÆRING

LUNDEDALEN BARNEHAGE. LEK, HUMOR OG LÆRING, GIR BARNA NÆRING LUNDEDALEN BARNEHAGE. LEK, HUMOR OG LÆRING, GIR BARNA NÆRING PROSJEKT 2011-2012: SKAL VI LEKE BUTIKK? urdu tigrinja spansk arabisk litauisk thai dari norsk somalisk kurdisk sorani albansk Lundedalen barnehage,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 40% Skolerapport Antall besvarelser: 96 BRUKERUNDERSØKELSEN 6 Svarprosent: 4% Foto: Marius Solberg Anfinsen OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til 4. mars 6, og er gjennomført

Detaljer

Månedsbrev for Nordlys. oktober 2014

Månedsbrev for Nordlys. oktober 2014 Månedsbrev for Nordlys oktober 2014 Hei alle sammen Da er vi allerede på vei inn i oktober måned, og vi har til nå hatt en nydelig høst med solfylte dager og en deilig temperatur. Nordlys har benyttet

Detaljer

OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM

OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM Dette har vi gjort, dette er vi opptatt av: Gaustadgrenda barnehage er opptatt av bl.annet pedagogisk dokumentasjon, kvalitet, vennskap og prosjektarbeid. På foreldremøtet presenterte

Detaljer

Byarkivet: Virksomhetsrapport for 2013

Byarkivet: Virksomhetsrapport for 2013 Byarkivet: Virksomhetsrapport for 2013 Byarkivet er arkivdepot for Tromsø kommunes historiske arkiver. Vi tar imot arkivmateriale som er eldre enn 20 år, men også yngre materiale som har gått ut av aktivt

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Vedlegg 1/444 Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 10. mai 2016 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. Møteleder: John-Harald Referent: Lars

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Kommunale barnehager. Enhet for skole og barnehage - Åpner dører mot verden og framtida!

Kommunale barnehager. Enhet for skole og barnehage - Åpner dører mot verden og framtida! Kommunale barnehager Enhet for skole og barnehage - Åpner dører mot verden og framtida! Kommunalsjefen har ordet De kommunale barnehagene er en del av Enhet for skole og barnehage i Bamble kommune. Vår

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning

Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Det magiske klasserommet klima s. 3 Oversikt over Klimarommet s. 4 7 Undervisningsopplegg 1 Bli en klimavinner!

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Skolerapport Antall besvarelser: 194 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Skolerapport Antall besvarelser: 23 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Høring - Nasjonal faglig retningslinje for skolehelsetjenesten (16/30097)

Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Høring - Nasjonal faglig retningslinje for skolehelsetjenesten (16/30097) Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Høring - Nasjonal faglig retningslinje for skolehelsetjenesten (16/30097) Høringen kommer fra: o Statlig etat Navn på avsender av høringen (hvilken statlig etat, fylkesmannen,

Detaljer

foreldremøtet å synliggjøre skriftspråket

foreldremøtet å synliggjøre skriftspråket Gaustadgrenda barnehage er opptatt av bl.annet pedagogisk dokumentasjon og prosjektarbeid. På foreldremøtet snakket vi bl.annet om hvordan vi jobber med pedagogisk dokumentasjon, prosjektarbeid, barnegruppa

Detaljer

E-post: Godkjenning av referat nummer 185. Referatet ble godkjent.

E-post: Godkjenning av referat nummer 185. Referatet ble godkjent. R Bærum G E-post: rgb@c2i.net Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Nr.186 Referat fra møte 6. mai 2003 Tilstede: Jon Erling Hagen, Tove Kjevik, Bente Nygaard,

Detaljer

Den gode skole - en skole for framtida

Den gode skole - en skole for framtida Sigdal kommune Den gode skole - en skole for framtida Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 2017-2021 Tilbakemelding fra lærerne på Sigdal ungdomsskole. Strykninger er grånet og endringer/tilføyelser

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15% Skolerapport Antall besvarelser: 19 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 1% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

Årsplan for SFO ved Strusshamn skole 2015-2016

Årsplan for SFO ved Strusshamn skole 2015-2016 Årsplan for SFO ved Strusshamn skole 2015-2016 Årsplanen er et arbeidsredskap for personalet ved skolefritidsordningen (SFO) på Strusshamn skole. Den gir foresatte og andre informasjon om innhold og organisering

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.287 Referat fra 26. august

Detaljer

Velkommen til Holeskolen. Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole)

Velkommen til Holeskolen. Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole) Velkommen til Holeskolen Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole) Barneskolene i Hole Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn - det ene er røtter - det andre er

Detaljer

Månedspost for mars 2012. Bukkene Bruse

Månedspost for mars 2012. Bukkene Bruse Månedspost for mars 2012 Bukkene Bruse Tilbakeblikk februar: Vi har jobbet med prosjektet om jorden og universet. Vi har dokumentert arbeidet vårt gjennom å lime de forskjellige planetene på gulvet. Dette

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss

BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss Plakater/flygeblad: Vi har laget 450 plakateksemplarer der hver av de 29 ansatte i bedriften vår har hengt opp plakater

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR= Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR= Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Referat fra møte i SAR SAR= Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 12. februar 2008 Kl. 13.00 til 15.00 på Ramma Tilstede: BKA-rådet REGA-rådet Fredags-styret Brukerråd boliger

Detaljer

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Kjære lærer s. 3 Oversikt over Det magiske klasserommet fred s. 4-7 Aktuelle kompetansemål s. 7 Undervisningsopplegg

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 Aller først vil vi ønske deg velkommen til skolefritidsordningen ved Otta skole. Vi er glade for at du har meldt deg på, og håper

Detaljer

Floristen januar 2014

Floristen januar 2014 1 Flora Barnehage Nyhetsavis Side 1 Tilbakeblikk på februar og mars 2 Også i februar har snøen glimret med sitt fravær, så syklene har vært flittig brukt. Likeså har det vært en del aktivitet i sandkassen.

Detaljer

Halvårsplan. Elvland naturbarnehage. Våren 2014. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland naturbarnehage. Våren 2014. Holtålen Kommune 1 av 6 Holtålen Kommune Elvland naturbarnehage Halvårsplan Våren 2014 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan Språk i barnehage.

Detaljer

SAR-Møtereferat SAR = Samarbeids-rådet for bruker-råd innen bolig, arbeid og fritid

SAR-Møtereferat SAR = Samarbeids-rådet for bruker-råd innen bolig, arbeid og fritid SAR-Møtereferat SAR = Samarbeids-rådet for bruker-råd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 20. oktober 2009 Kl. 13.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2. Sak 1: Runde rundt bordet Hva jobber de ulike bruker-rådene

Detaljer

Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene

Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene Innspill om fremtidens kommune og kommunereformen Innledning I arbeidet med kommunereformen har det vært et ønske fra kommunens politikere å legge til

Detaljer

MOTs historie. Norske toppidrettsutøvere mot narkotika. Dag Otto Lauritsen Rune Bratseth

MOTs historie. Norske toppidrettsutøvere mot narkotika. Dag Otto Lauritsen Rune Bratseth MOTs historie Norske toppidrettsutøvere mot narkotika Atle Vårvik Johann Olav Koss Dag Otto Lauritsen Rune Bratseth I dag når vi 67 000 ungdommer på 268 skoler Trondheim: Charlottenlund, Hoeggen, Sunnland,

Detaljer

Rapport og evaluering

Rapport og evaluering Rapport og evaluering TTT- Teater Tirsdag Torsdag Teaterproduksjon Tromsø, desember 2012 1. Hva er TTT? Prosjektet «TTT- Teater Tirsdag Torsdag» startet opp høsten 2011 og avsluttes i desember 2012. TTT

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Leirskole tilbudet for Tjømebarna. Foreldreutvalgene Tjøme

Leirskole tilbudet for Tjømebarna. Foreldreutvalgene Tjøme Leirskole tilbudet for Tjømebarna Foreldreutvalgene Tjøme Økonomiplan 2013 2016 I rådmannens forslag til økonomiplan for 2013-2016 er det foreslått å redusere Lindhøys budsjett med 145.000 Kr per år fra

Detaljer

Å være barn på en te- plantasje i Bangladesh

Å være barn på en te- plantasje i Bangladesh Å være barn på en te- plantasje i Bangladesh Opplegget er laget med støtte fra: Å være barn i Bangladesh er en tekst som tar for seg mange ulike temaer rettet mot barn på mellomtrinnet. Teksten er sammenhengende,

Detaljer

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt.

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt. Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme Jeg er glad for å ønske dere alle, og spesielt statsminister Erna Solberg, velkommen til dette møtet. Jeg setter pris på at dere har tatt dere tid, en

Detaljer

Hvordan jobber vi på avdelingen:

Hvordan jobber vi på avdelingen: Regnbuen 2017 2018 På Regnbuen er det 18 barn mellom 3 og 4 år. Flere av disse har gått sammen i fjor, men noen er nye. Vi er fem voksne på avdelingen, men tre er på jobb samtidig. Bjørg og Inger- Sissel

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk

Pedagogisk tilbakeblikk Pedagogisk tilbakeblikk Skjoldet august 2013 Hei alle sammen og hjertelig velkommen til et nytt barnehageår her på Skjoldet. I år er vi 19 barn til sammen, 15 gutter og 4 jenter. Vi er de samme voksne

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Skøyenåsen skole Foreldremøte 8.trinn. Onsdag 23.august, kl

Oslo kommune Utdanningsetaten. Skøyenåsen skole Foreldremøte 8.trinn. Onsdag 23.august, kl Skøyenåsen skole Foreldremøte 8.trinn Onsdag 23.august, kl. 18.00 Dagsorden Bli bedre kjent med Skøyenåsen skole Få hilse på våre samarbeidspartnere Treffe kontaktlærere og andre foreldre i klassen Skolens

Detaljer