Dagsorden. NRffiNNffiYÅ VEL. 1. Apning av møtet: a) Godkjenning av innkallelsen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dagsorden. NRffiNNffiYÅ VEL. 1. Apning av møtet: a) Godkjenning av innkallelsen."

Transkript

1 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Dato: Mandag O1S kt. 1A00. sted: Norconsurts rokarer, vestfjordgaten 4, sandvika. NRffiNNffiYÅ VEL org'nr': Av hensyn til den tid det tar å registrere møtesedler og fullmakter, ber vi medlemmene om å møte opp tidlig (det er adgang fra kl. 17:30). Husk å åedta ferdii utfylt og ;o".tegnet møteseddel, som skal leveres ved inngangen, sammen med eventuelle futi-marter. Alle fullmakter skal godkjennes av kontroll- og valgkomiteen før første avstemning. Etter dette godkjennes ikke nye fullmakter. Medlemmer som av ulike årsaker foilår gå;"r"tforsamtingen fø-r møtets slutt, kan ikke overlate sine stemmesedler til andre, men skal levere stemmesedlene tilbake til kontroll- og valgkomiteen (vedtektenes T, pkt. 24). 1. Apning av møtet: a) Godkjenning av innkallelsen. Dagsorden b) Valg av referent. c) Valg av to stemmekontrollører. d) Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen. e) Valg av møteleder. 0 Godkjenning av dagsorden. 2. styrets årsberetningfor 2014 med kontrollkomitdens rapport. 3. Regnskap tor 2014 med revisors beretning. 4. Forslag fra styret: a) Stadfestelse av generalforsamlingens vedtaki 2014 om endring av punkt 2.6 i regler for etablering av båtforeninger påbrønnøya.. b) Forslag om anlegg av strømuttak for el-biler på parkeringsptassen ved Fergestedet. 5. Forslag fra medlemmene: a) Forslag fra Haakon Riiser om grensejustering som innebærer kjøp av g0 kvm. areal av vellets eiendom,,naturparken,,. NB! Et vedtak krever kvalifisert flertail, jfr. vedtektenes g. 6. Forslag til budsjett og kontingent for Valg: a) To styremedlemmer for to år. b) Ett varamedlem til styret for to år. c) To medlemmer til kontroll- og valgkomit6en for to år. d) Vararevisor for to år. Brønnøya, 12. januar STYRET Praktisk informasjon om møtestedet Vestfordgaten går fra plassen foran hovedinngangen til Sandvika Storsenter (gamle del) ned mot gangbroen i Kinoveiens forlengelse. 5 - o minuttei å gå fra Sandvika stas;ån åg oussterminal. Bilparkering på sandvika storsenter er gratis i 3 timer fram til kl. 21. Ved å trekke bankkort ved ankomst og avreise betaler man bare for parkering ut over 3 timer og uansett etter kl. 21. Adgang til parkeringshuset etter stengetid kl. 21 gjennom t-rappeoppgang til høyre for hovedinngangen.

2 -2- Arsberetning - Brønnøya Vel Styret har bestått av: Styreleder: Svein Børge Hoftun Nestleder: Niels-Erik Heger (x) Kontroll- og valgkomit6: Leder. Styremedlemmer. Erik Olafsen (x) Knut Skoe May-ldd Ølord Varamedlemmer: Marianne Nordli Hansen (x) Nina Lyng Ole Christoffer Rønning Medlemmer: Knut Antonisen (x) Thorbjørn Ustaheim (x) Varamedlem: Jan Thomassen Revisjon: Revisor: Arne Trondsen Vararevisor: PålAntonisen (x) Administrasjon: Forretningstører: Magnus Birkeland. (x) angir at vedkommende tillitsmanns funksjonstid utløper ved generalforsamlingen. 1. Styrets arbeid Styret har igjen hatt et aktivt år, med bl,a. 10 styremøter, befaringer og møter med kommunen. Ordinær generalforsamling ble avholdt i Norconsults lokaler i Sandvika mandag 10. mars Sommermøte ble avholdt i Velhuset fredag 11. juli Velnytt er sendt ut 6 ganger i Drift og vedlikehold av vellets eiendommer De praktiske sidene ved driften av Brønnøya har som vanlig krevd stor innsats av styret. Styret arbeider fortsatt med å få oversikt over vellets eiendommer og hvilke servitutter/heftelser som gjelder for eiendommene. Styret oppfordrer nok en gang medlemmer som mener å ha tinglyste rettigheter på vellets eiendommer om å oversende kopier av dokumenter som bekrefter forholdet. Et velmedlem på Brønnøya saksøkte vellet i en tvist om påstått evigvarende rettigheter til båtplass ved vellets brygge på Søndre Nesøya og til å ha en garasje stående på vellets eiendom (parkeringsplassen ved Søndre brygge på Nesøya). Vellet vant på alle punkter og ble tilkjent saksomkostninger. Saken ble for vellet ført av advokat Nils Holger Koefoed. Styret mener at denne saken er av stor prinsipiell betydning og vil kunne danne presedens for andre krav som ikke kan dokumenteres ved inngåtte avtaler eller tinglyste heftelser Brygger, broer og badeplasser Bryggene Det er utført omfattende vedlikeholdsarbeider på flytebryggeanlegget på Søndre Nesøya. Dette anlegget er svært utsatt for sønnavind, spesielt hvis det ligger store båter fortøyet på bryggens ytterside. Både bestemmelsene om maksimal fortøyningstid og fartøystørrelse blir til stadighet overtrådt. Si gjerne fra til "fremmede eiere" av store båter. På Nordre bryggehus er det lagt ny takpapp etter at vinden hadde flerret av den opprinnelige.

3 Katterompa bro Arbeidet med fjerning av gamle brorester ble forsøkt på nytt høsten Entreprenøren viste seg å ha feil redskap for arbeidet og måtte gi opp. Ny entreprenør er kontaktet og det arbeides med forslag til hvordan prosjektet kan finne en løsning. Det undersøkes nå hvorvidt det er mulig å bruke de gamle brofestene som utgangspunkt for nye fundamenter. Det arbeides også med en alternativ konstruksjon av broen enn den tidligere hengebroen og den påtenkte pælebroen. Styret har søkt Sparebankfondet om midler - i to tildelingsrunder - og fått avslag begge ganger Båtplasser på vellets eiendommer Det er gitt tillatelse til et nytt fellesanlegg med 24 båtplasser i Ferderbukta, som skal erstatte nåværende fellesbrygge og private brygger i bukta. Vierntangen Båtforening har gjennomført en utvidelse av sitt bryggeanlegg med 5 nye plasser. Det er dannet en ny båtforening med henblikk på å etablere et fellesanlegg i bukta nordligst i Store Ostsund. Det skulle også ligge til rette for et fellesanlegg på vellets eiendom midt i Vendelsundet, men området er ikke regulert til båtplasser. Styret vilforslå en omregulering av denne eiendommen i det pågående arbeidet med ny reguleringsplan tor Brønnøya og omliggende øyer Badeplasser Det er anskaffet en ny badetrapp på Storeslott i tillegg til den eksisterende. I tillegg er det kjørt på et lass med sand. Ved Søndre brygge er det også kjørt på lass med sand. I Pilbogen er det anskaffet et nytt stupebrett og kjørt på lass med sand Veier Veivedlikehold generelt Søndre Traktorlag uttører, etter avtale med vellet, jevnlig veivedlikehold på veinettet - hovedsaklig i bakker, der det ofte blir skader etter kraftige regnvær. Topplaget på veiene er stedvis tynt og noen steder lager regnvann dype renner i bakkene. Det er et problem at veigrøftene ikke holdes i orden. Busker og trær som vokser opp hindrer en effektiv drenering og gjør snøbrøytingen vanskelig på mange strekninger. Styret har i samarbeid med Søndre Traktorlag fortsatt arbeidet med å få rensket om i grøftene, og har tilskrevet aktuelle grunneiere. Det har oppstått problemer med vannansamlinger enkelte steder, blant annet i Vierndroget og Slottsveien, på grunn av tette stikkrenner. Grunneiere oppfordres til å renske opp så langt det lar seg g1øre. Søndre Traktorlag har også fått et par oppdrag med å stake opp tette stikkrenner. Det er anskaffet en ny benk i gangveien ned fra parkeringsplassen ved Fergestedet. I forbindelse med byggearbeider fraktes ofte belteredskap til Brønnøya. Slik redskap påfører veinettet skader utover normal slitasje. Styret mener slike skader må utbedres av vedkommende byggherre. Det samme gjelder gravearbeider i forbindelse med tilknytning til vann- og avløpsnettet. Slike skader skal utbedres så fort som mulig etter at gravearbeidene er avsluttet. Det hadde vært en fordel om de som har planer om oppgradering, bygging eller vedlikehold kunne samarbeide om transport av maskiner til og fra øya. Styret vil derfor oppfordre til at Velnytt og/eller vellets nettsider (www.bronnova.no) brukes til slik planlegging. Oppslagstavlen på beredskapsgarasjen er også et aktuelt forum Kommunalt tilskudd til snøbrøyting Styret fremmet sak til årsmøtet i Asker Velforbund i 2014 for å få endret det misforhold at Brønnøya Vel i en årrekke bare har fått 50 % av den meterpris for tilskudd til snøbrøyting som de andre vellene i samme sone får. Dessverre var årsmøtet ikke beslutningsdyktig, men Velforbundets styre har likevel tatt saken opp med kommunen. Styret vil ta et nytt initiativ dersom det blir negativt et resultat av denne henvendelsen.

4 2,3. Adkomsten Sommeradkomsten -4- Kabelfergen har fungert bra i Det er i år benyttet opprinnelig kabeltype (litt tynnere og annerledes tvunnet) og det har medført færre kabelbrudd. Det kom et overraskende brudd umiddelbart etter et skifte (det skulle vært et planlagt skifte, men det ble utsatt og det oppsto så et slitasjebrudd). Arsaken var antakelig en liten feil ved træing av kabelen. Den nye kabelen holdt så hele resten av sesongen. Det skal gjøres noen små tekniske grep på styrerullene under vann. Vi hadde mindre groe og lurer på om det kan ha noe med ultralydsensorene for lanternestyringen å g1øre.l så fall er det bare bra med en ekstra positiv effekt. lmidlertid trakk styresystemet en del mer effekt enn forventet slik at batteribytte måtte s(e hver måned. Opplegget vil bli forbedret for den kommende sesong med omlegging av ledninger, signalfra nytt skumringsrel6 og solcelleladning av batteriet ombord. Som vanlig vil styret takke den lille håndfull idealister som stiller opp når det er behov for vedlikehold eller reparasjoner. Arets vårdugnad gikk bra og var særdeles vellykket med godt arbeid og hyggelig samvær med nye og gamle deltagere. Høstdugnaden tegnet dessverre til å bli en katastrofe, da bare 2 mann og 3 kvinner møtte opp. Det var like før hele dugnaden ble avlyst, men styrets ansvarlige for adkomsten fikk budsendt en sønn og hans kamerat, som stilte opp med anvendelig muskelkraft for de ganske tunge oppgavene det er å få ben og systemer opp av vannet. Det er betenkelig at så få føler ansvar for fellesskapets adkomstløsning. Kanskje er tiden inne for en ny diskusjon om hvordan vi ser for oss bilfri adkomst i fremtiden? Dugnadsgruppen sørget dessuten for opprydding og forskjønnelse av området (førsteinntrykk for oss selv og alle besøkende). Styret arbeider fortsatt med HMS-tiltak for arbeidene på anlegget, men det er krevende med de få ressursene vi rår over. Driftskostnadene er fortsatt betydelige da mye slites kraftig grunnet intens bruk, ikke minst av storsamfunnet utenfor Brønnøya. Ledmerkingen i sundet er utsatt for kolossal groe som medfører at stakene synker. Kystverket er forespurt om nødvendigheten av slik merking i «ikke farled». Styret har foreløpig forholdt seg passive til fortsatt vedlikehold av ledmerkene. Kjetting og moringer på anlegget er kontrollert og flere er byttet ut. Det bør gjøres en ny kontroll om et par år for å sjekke de kjettinger som ikke ble byttet nå. Gangtrinnene på landgangsseksjonene er sjekket og de fleste ble skiftet ut på slutten av året Vinteradkomsten Vinteren oppsto jordfeil på varmekabelanlegget i gangveien ned fra parkeringsplassen, noe som først medførte redusert effekt. Noe senere måtte hele systemet settes ut av funksjon. Reparasjon er utført høsten 2014 og anlegget fungerer i skrivende stund slik det skal. Det er gjort avtale med Mikkel og Adrian Syvertsen om snørydding av vinterbroen for sesongen 2014t Parkering på Nesøya Brønnøya vel eier parkeringsplassen ved Søndre brygge på Nesøya med ca. 105 plasser. I tillegg disponerer vellet ca. 55 parkeringsplasser på parkeringsplassen ved Vendelsundet. Asker kommune er hjemmelshaver til denne eiendommen Parkeringsplassen ved Søndre brygge på Nesøya Styret har fått utført flere arbeider på denne plassen i For det første er det blitt tjernet betongfundamenter og ryddet på området etter rivning av garasjen som sto der. Det er videre skiftet ut masser og kjørt på lass med subus.

5 -5For å forhindre vannansamlinger i innkjørselen er en tett stikkledning under veien gravd opp og skiftet ut, noe som medførte at det måtte legges ny asfalt. Disse forholdene er årsaken til den store overskridelsen på budsjettet for veier og parkeringsplasser. Styret vil igjen minne medlemmene om at denne plassen kun skal benyttes til parkering av personbiler og mindre varebiler. Dette fremgår av teksten på baksiden av parkeringsbeviset. Det har vært en diskusjon med Q-park om parkering av biler med tilhenger, som har fått gebyr. Løsningen er blitt at det ved slik parkering skal ligge to parkeringsbevis i bilens frontrute. Parkering av tilhenger uten bil er ikke tillatt Parkeringsplassen ved fergestedet Styret minner om at denne parkeringsplassen bare er beregnet til korttidsparkering og at parkeringsbeviset må ligge synlig i frontruten med fremsiden opp for at det skal være gyldig. Maksimal parkeringstid er 24 timer, dog er det tillatt å parkere fra fredag ettermiddag til mandag morgen. Dessverre er det noen som ikke følger disse reglene. Langtidsparkering er bare tillatt på parkeringsplassen ved Søndre brygge på Nesøya. Stor takk til Fotballgruppen, som også i 2014 har stått for opprydding og feiing av parkeringsplassen. Det er et problem at det til stadighet hensettes søppel og skrot på denne plassen. Medlemmene må ta ansvar for å kontrollere at entreprenører som er engasjert for å utføre arbeider på Brønnøya rydder opp etter seg og ikke setter igjen skrot eller søppel. Dessverre er det noen få medlemmer som åpenbart synes det er greit å kaste fra seg reklametrykksaker på bakken rundt postkassene. Postkasser som ikke tømmes i vinterhalvåret og dermed flyter over er også et problem. Styret takker noen få iherdige velmedlemmer som uoppfordret hjelper til med å fjerne det andre finner for godt å slenge fra seg. 2,4.3. Parkering på DNB-tomten Etter at bygningsrådet rett før jul i 2013 fattet vedtak om parkering på DNB-tomten, har det ikke skjedd noe i saken. Styret har vært i kontakt med politikerne og bedt om møte for avklaringer, men det har de ikke vært villige til. I siste kontakt med bygningsrådets leder ble det sagt at det skulle legges frem en sak iformannskapet hvor det skulle legges opp til nødvendige avklaringer i det fattede vedtaket (se følgende avsnitt). Dette har hittil ikke skjedd. Bygningsrådet godkjente i2013 dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene slik at det kan etableres parkeringsplasser med overflateparkering på DNBtomten. Kommunen ønsker å få til et makeskifte med vellets eiendom ved Søndre brygge, og åpner for at det kan etableres et tilsvarende antall parkeringsplasser på DNB-tomten som på Søndre, unntatt 10 plasser som reserveres på plassen ved Søndre brygge for medlemmene på "holmene". I tillegg kan det etableres et antall parkeringsplasser beregnet på eiere av ubebygde tomter påbrønnøya. Bygningsrådet godkjente også en endring av reguleringsplanen slik at trafikksikringen ivaretas ved å redusere kjørebanebredde og bygge fortau i Vendla på deler av dagens veibane, noe som vil begrense kostnadene vesentlig. Det er flere uklare punkter i vedtaket som må konkretiseres ved en eventuell forhandling - blant annet går det på hva som menes med at det på sikt skal etableres parkeringsanlegg. Styret ser det som lite sannsynlig å få gjennom et forslag om makeskifte med Brønnøya veldersom dette senere kan medføre økonomiske krav om bygging av parkeringsanlegg. Spørsmålet om hvem som skal betale kostnadene ved anlegg av fortau et også sentralt punkt som må avklares Velhuset Oppussingen av Velhuset er videreførti Låsbart og isolert lagerrom er under bygging bak scenen. Det er også investert i nytt PA-anlegg. Fredagstreffen avholdes første fredag i hver måned - men av og til kan det bli forskyvninger hvis det er merkedager som faller på samme dato. Dette kunngjøres ved oppslag og om mulig også i Velnytt. Starttidspunkt for voksentreffen er fra desember 2014 forandret til kl. 18:00. Styret vil rette en hjertelig takk til de frivillige som driver Fredagstreffen og til Mette Waaberg for at hun fortsetter å ha ansvaret for utleie av Velhuset. May-ldd Øiord har vært styrets ansvarshavende for Velhuset i 2014.

6 2.6. Veilys -6- Det ble i 2010 bestilt veilys på to nye stolper langs den manglende strekningen i Skogfaret. Bestillingen har stått på vent i påvente av nye kommunale retningslinjer for veilys iasker. Nå foreligger det et vedtak og dette gir anledning til å ta saken opp igjen i Søppel-ogoppryddingsaksjoner Fotballgruppen gjennomførte sin årlige søppelaksjon i august Fotballgruppen gjør en stor innsats for fellesskapet med disse søppelaksjonene og det alt vesentlige av inntektene går med til å dekke utgifter til containerleie, transport og avgifter. Overskuddet er gitt til veldedige formå Snøbrøyting og strøting Snøbrøyting og sandstrøing er også vinteren utført av Søndre Traktorlag i henhold til kontrakt med vellet. Oppdraget utføres på en utmerket måte og styret takker for innsatsen" 3. Traktorkiøring Status for traktorporteføljen er at det i skrivende stund er registrert 41 "traktorer" på øya. Av disse er 5l<1øretøyerav kategori registrerbaretraktorer, minitraktorer, de øvrige er plenklippere med transportm uligheter. Det er styrets oppfatning at traktorkjøringen er blitt redusert gjennom det reglementet som ble vedtatt i 2012 der det er fokuseft på at unødvendig kjøring er uønsket. Styret har i løpet av perioden ikke mottatt klager på medlemmers traktorkjøring. 4. Skjøtsel Skjøtselskomit6en har også 2014 hatt et særlig fokus på fjerning av Canada-gullris, og vi ser nå resultater av at bl.a. jordene er slått i samarbeid med grunneier. Et område øverst i Brønnøyåsen ble også tatt i år. Det har vært beitende dyr (to oksekalver) i naturreservatet i Viernbukta i sommer. Lørdag 23. august var det felles dugnad på vellets eiendommer. Ca. 25 medlemmer deltok, og det ble ryddet på jordene ved Ostsundveien, i "Trekanten Viernveien/Sørlia" og i Sandbukta. Takk til deltakerne for kjempeinnsats! Båtopplag i Viernreservatet er forbudt, men det skjer fortsatt. Fylkesmannen har påtalt dette overfor vellet i 2014, men det ble, etter søknad fra et velmedlem, gitt dispensasjon for denne vinteren. Forholdet knyttet til båtplasser iviernbukta er også noe Fylkesmannen er opptatt av. Skjøtselskomiteen har i år også hatt tett dialog med Fylkesmannen om Sandbukta. Dette er et område av spesiell interesse, fordi det kan være et potensielt område for den utrydningstruede sommerfuglen lakrismjelt-blåvinge. Området er skjøttet i tråd med anbefalingene fra Fylkesmannen. 5. Brannberedskap Etter et branntilløp (lynnedslag) i en stolpe i Ostsundveien i august viste det seg at den enheten fra Asker og Bærum Brannvesen som rykket ut ikke hadde tilstrekkelig kjennskap til Brønnøyas brannberedskapsopplegg. Styret har derfor bedt Brannvesenet om et møte for å gjennomgå de rutiner som gjelder for å unngå feil og misforståelser. En ønsket utvidelse av Beredskapsgarasjen for å få nok plass til vellets, kommunens og brannvesenets utstyr vil samtidig bli drøftet. 6. Rådyrjakt Styret har søkt Asker kommune om rådyrjakt, og fikk tillatelse til å felle ett dyr. Medlemmene ble orientert om muligheten til å jakte, og valget av jaktlag bte avgjort ved loddtrekning. Styret vil igjen utlyse muligheter til jakt i 2015.

7 7. HMS/lnternkontroll -7- Styret har utarbeidet HMS-perm, det er gjennomført risikoanalyse. Ellers foretas det jevnlig kontroll av brygger og kabelferge av Det Norske Veritas. I risikoanalysen er brygger og kabelferge identifisert som noen av de mest risikoutsatte områdene. På Velhuset er det spesielt brannvern som er i fokus. 8. Økonomi Regnskapetfor 2014 er gjort opp med et overskudd før avsetninger på kr Dette er et gunstig awik i forhold til budsjett på kr '10. På inntektssiden er det et gunstig awik i forhold til budsjett på kr Parkeringsinntektene ligger langt over budsjett, noe som må tilskrives en fin sommer og høst. Refundert merverdiavgift er betydelig høyere enn budsjett, dette har sammenheng med en økning av den statlige bevilgningen til dette formålet og at regelverket er innskjerpet for å luke ut useriøse organisasjoner. Det var pr. 31. desember kontingentrestanser for 2013 og 2AM på i alt kr lnkassokrav er iverksatt. På utgiftssiden er det vedlikehold av veier og parkeringsplasser som er blitt betydelig høyere enn budsjettert. Det er gjort rede for dette i punkt ovenfor. Tilkjente saksomkostninger har medført at utgiftene tiljuridisk bistand er blitt mindre enn budsjettert. Det er til sammen et gunstig awik på utgiftssiden påkr Styret foreslår å saldere regnskapet ved å foreta avsetninger på til sammen kr : - kr til adkomstfondet. Dette fondet utgjør da kr kr til fond for Katterompa bro. Beløpet tas inn igjen i budsjettforslaget tor 2Q15. - kr til parkeringsfondet (opprinnelig budsjettert til montering av strømuttak for el-biler), beløpet tas inn igjen i budsjettforslaget for 20'15 under forutsetning av at generalforsamlingen vedtar det forslag som står på dagsorden. Vellets egenkapital utgjør ved årsskiftet kr Dette innebærer at vellets økonomiske situasjon nå må betegnes som meget god. I budsjettforslaget for 2015 forslår styret derfor at kontingentbeløpet reduseres med 25 prosent. Man er da tilbake på samme nivå som i årene Asker kommunes gjennomgang av bygningsmassen påbrønnøya. Saksbehandling av søknader og innkommet dokumentasjon fra de ulike eiendommene har fortsatt i hele Ved årsskiftet var 115 saker helt eller delvis godkjent, 29 saker er under behandling og kommunen venter på søknader tor 22 eiendommer. Det er hittil skrevet ut behandlingsgebyrer på ca. kr Det sosiale Frivillige velmedlemmer har med vellets støtte også i år avholdt vellykkede arrangementer som juletrefest, 17. maifeiring, fredagstreffen og Brønnøydagen. Vi vil takke ildsjelene. For mer informasjon: se hjemmesiden: wurw.bronnoya.no. Brønnøya, 1 9. januar STYRET

8 -8- Brønnøya Vel Kontroll- og Valgkomitåen Rapport for forretningsåret 2014 og innstilling til valg. Kontroll- og valgkomiteen har i løpet av året mottatt styrets korrespondanse og protokoller. Det har vært avholdt 10 styremøter samt befaringer og møter med kommunen. Ordinær generalforsamling ble avholdt og sommermøte 11.7.zAU. Styret har også i år søkt å holde medlemmene orientert gjennom utsendelsen av 6 eksemplarer av Vel-nytt. Styrets virksomhet er etter kontroll- og valgkomiteens oppfatning i samsvar med vedtektene. Kontroll- og valgkomiteen er av den oppfatning at styrets beretning i hovedsak gir et fyldig bilde av det arbeid styret har gjort. Komiteen anbefaler derfor at styrets beretning godkjennes av generalforsamlingen. lnnstilling til valg: Verv: På valg: lnnstilling til qeneralforsamlingen: Styremedlem Niels-Erik Heoer Gienvalq Styremedlem Erik Olafsen Gienvalo Varamedlem Marianne Nordli Hansen Kietil Knutsen Mindretallsinnstilling : Anette Christensen Medlem ikontroll- og Knut Antonisen Gjenvalg valokomitåen Medlem i kontroll- og Thorbjørn Ustaheim Gjenvalg valqkomit6en Vararevisor PålAntonisen Gienvalq Brønnøya, Kontroll- og valgkomit6en

9 BRØNNØYA VEL -9- DRIFTSINNTEKTER REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2014 AWIK 2014 REGNSKAP 2013 BUDSJETT 2013 Ordinær medlemskontingent (1 ) Kontingentrestanser fra tidligere år Snøbrøytingstilskudd fra Asker kommune Parkeringsinntekter Renteinntekter Refusjon merverdiavgift for foregående år (2) Diverse inntekter (2) -' I a SUM INNTEKTER s DRIFTSUTGIFTER Administrasjon, møter og utgifier ved styret 1526æ Drift og ved I ikehold kabelferge/flytebro Snøbrøyting/sandstrøing veier Vedlikehold veier og park. plasser (3) s Katterompa bro Vedlikehold brygger og badeplasser Diverse utgifter - brygger - gjelder _ Velhuset - vedlikehold Velhuset - drift Tilskudd Fotballgruppen Tilskudd 17. mai - feiring Tilskudd Brønnøydag Diverse tilskudd ros rog s Forsikringer (4) Strø m varmekabler/beredskapsgarasje Asker Velforbu nd/norges Velforbu nd Skj øtsel/s kj øtselsp lan Juridisk bistand Diverse utgifter s SUM UTGIFTER ORDINÆRT DRIFTSRESULTAT Overførsel til fond for Katterompa bro Overførsel til parkeringsfondet Overførsel ti I Adkomstfondet SUM OVERFøRINGER RESULTAT ETTER OVERFøRINGER _ (1) - Budsjettet skulle vært på kr Reelt awik er dermed kr (6n kontingent). (2) - Refundert merverdiavgift ble i 2013 ført under posten "Diverse inntekter". (3) - Overskridelsen gjelder parkeringsplassen ved Søndre brygge på Nesøya, jfr. omtale i årsberetningen. (4) - Ved årsskiftet var faktura fra kommunen på vellets andel av ansvarforsikringen for kabelfergen ikke mottatt.

10 Brønnøya Vel -10- BALANSE BALANSE OMLøPSMIDLER Kasse Bank - brukskonto Bank - høyrentekonto Sum omløpsmidler TILGODEHAVENDER 0 SUM OMLØPSMIDLER OG TILGODEHAVENDER GJELD Jan T. Rui-Rahman (Velhuset) Ro Sommernes fiuridisk bistand) Sum kortsiktig gjeld EGENKAPITAL Reguleringsfond Adkomstfond Bryggefond Fond for Katterompa bro Skjøtselsfond Veifond Velhusfond Forsikringsfond Parkeringsfond Sum bunden egenkapital Friegenkapital SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL Brønnøya, 12.U.2A15. Svern Børge Hoftun (s) Niels-Erik Heger (s) Erik Olafsen (s) Knut Skoe (s) May-ldd Øijord (s) Magnus Birkeland (s)

11 -11 - Arne Trondsen Morgedalsvegen Oslo Til generalforsamlingen i Brønnøya Vel 241,5 Jeg har revidert regnskapet for Brønnøya Vel for Bilag er gjennomgått og kontrollert, og det foreligger attesterte bilag for posteringene. Saldi i bank og kasse er kontrollert og funnet i orden. Regnskapet er oppgjort med et ordinært driftsresultat på kr ,10 Etter overføring av kr. 1,- til fond for Katterompabro, kr ,- til parkeringsfond og krr ,- til adkomstfondet, er resultat etter overføringer kr ,10 BrønnøyaVel har pr en bunden egenkapital fordelt på 9 fond, samlet på W ,- sarrfi fri egenkapital på kr ,- Tilsammen kr. I ,- Regnskapet er ført meget ryddig og oversiktlig. Det fremlagte regnskap gir etter min mening et korrekt bilde av økonomien ibrøwrøya Vel for regnskapsåret Oslo, 20. Januar 2015.r '"* fifto"l'^* Arne Trondsen Revisor for Brønrrøya Vel

12 -12- Sakslistens pkt. 4 a): Stadfestelse av generalforsamlingens vedtak,2014 om endring av punkt 2.6 i regler for etablering av båtforeninger på Brønnøya. Styret fremmet til generalforsamlingeni2014 forslag til endring av punkt 2.6 i reglene for etablering av båtforeninger på Brønnøya. Forslaget hadde følgende ordlyd: Det kan bare tildeles en båtplass pr eiendom som det betales kontingent for. Ved salg av eiendom som fra før disponerer mer enn 6n båtplass, tillates bare 6n båtplass overtøfi til ny eier. Båtforeningene må innafuerde dr'sse vilkår i sine vedtekter og er ansvarlige for at regelverket følges. Etter benkeforslag ble styrets forslag forandret ved at ordet salg ble endret til overdragelse, Forslaget, med denne endringen, som ble vedtatt med stort flertall, lyder: Det kan bare tildeles en båtplass pr. eiendom som det betales kontingent for. Ved overdragelse av eiendom som fra før disponerer mer enn 6n båtplass, tillates bare 6n båtplass overført til ny eier. Båtforeningene må innarberde drsse vilkår i sine vedtekter og er ansvarlige for at regelverket følges. Endringen innebærer at bestemmelsen også vil gjelde ved arv. Etter generalforsamlingen mottok styret et brev fra Jan Ore, som mente at vedtaket måtte betraktes som ugyldig fordi konsekvensen av vedtaket gikk vesentlig lenger enn det forslaget som fremgikk av dagsorden, og det direkte berører rettigheter som angår mange av velmedlemmene. Det skulle derfor, for å kunne stemmes over, vært spesifisert i dagsorden, slik at medlemmene på forhånd kunne sette seg inn i saken og dens konsekvenser, og også sørge for å være til stede under avstemningen. Styret er av den oppfatning at generalforsamlingens vedtak i 2014 er gyldig. Saken er forelagt kontrollkomit6en, som har avgitt følgende uttalelse: Kontrollkomiteen finner at det vedtatte forslaget (som inkluderer aru) er betydelig awikende fra styrets forslag og med fordel kunne vært utredet på tilsvarende grundige måte som styrefs egef forslag før eventuelt vedtak i Generalforsamlingen. Hvoruidt vedtaket fra generalforsamlingen er ugyldig stiller kontrollkomiteen seg tvilende til. Styret har i sin redegjørelse til kontrollkomiteen henført at juridisk ekspertise er konsultert og at det ikke er grunn til å bestride vedtakets lovlighet. Angjeldende velmedlem som har protesbrt mot vedtaket har som nevnt bedt styret om å annullere avstemmingen og innrette protokollen fra generalforsamlingen tilsvarende. Det har styret ingen fullmakt til og er i denne sammenheng saken uvedkommende. Vedtak i generalforsamlingen og referat fra denne er en generalforsamlingssak. Kontrollkomiteen tror det vilvære hensiktsmessrgl at velstyret foretar en like grundig behandling av punktet vedrørende aru som det har gjort med sitt forslag for generalforsamlingen og at forslagene bringes opp til ny behandling ved neste generalforsamling i håp am at dette vilvære klargjørende. Styret har valgt åfølge kontrollkomitdens anbefaling om å legge saken frem på nytt. Vår mening er at det ikke anses urimelig at en ny eier må klare seg med ån båtplass, så lenge det er et krav fra kommunen at det i nye fellesanlegg bare skal tildeles 6n plass pr. eiendom. Det kan sikkert oppfattes urettferdig at arvinger skal miste båtplasser når eldste generasjon faller fra eller lar neste generasjon overta.

Til beboerne i Torgveien Borettslag

Til beboerne i Torgveien Borettslag Til beboerne i Torgveien Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og

Detaljer

Til andelseierne i Øvre Sogn Borettslag

Til andelseierne i Øvre Sogn Borettslag 1 Øvre Sogn Borettslag Til andelseierne i Øvre Sogn Borettslag Velkommen til generalforsamling. Mandag den 12. mai kl. 18.00 i Felleshuset, Solvang Kolonihage, avdeling 4 Innkallingen inneholder borettslagets

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag 1 Nordre Fjeldstad Borettslag Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 27 mars 2008, klokken 19:00 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter.

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 27 mars 2008, klokken 19:00 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 27 mars 2008, klokken 19:00 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Dagsorden: 1. Konstituering a) Opptelling av stemmeberettigede b)

Detaljer

Til beboerne i Rognerud Borettslag

Til beboerne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til beboerne i Rognerud Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 1 Borettslaget Maridalsveien 64 Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til andelseierne i Haugerud Borettslag

Til andelseierne i Haugerud Borettslag 1 Haugerud Borettslag Til andelseierne i Haugerud Borettslag Velkommen til generalforsamling 26.mai 2015. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2013 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning

Detaljer

Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling tirsdag 18. mars 2014, kl. 19:00-21:00 Belset Skole Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

Til andelseierne i Rognerud Borettslag

Til andelseierne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til andelseierne i Rognerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Generalforsamling i Tolia borettslag 14. mai 20 14 DAGSORDEN Sak 1. Sak 2. Konstituering Styrets årsberetning

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 4. mai 2009.

Detaljer

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG Onsdag 28.03.12 kl 18.30 Folkets hus Ranheim DAGSORDEN: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Konstituering, valg av møteleder, referent, protokollunderskrivere

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 19. mai 2009

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Elvefaret Borettslag avholdes tirsdag 2001 kl. 19:00 i Møllestua, Møllefaret 46 (inngang gavlvegg barnehagen).

Ordinær generalforsamling i Elvefaret Borettslag avholdes tirsdag 2001 kl. 19:00 i Møllestua, Møllefaret 46 (inngang gavlvegg barnehagen). INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Elvefaret Borettslag avholdes tirsdag 2001 kl. 19:00 i Møllestua, Møllefaret 46 (inngang gavlvegg barnehagen). TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 15 18. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 19 26

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 15 18. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 19 26 TVERRBAKKEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 24. MAI 2012 SIDE 1 4 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2011 SIDE 5 12 REVISJONSBERETNING SIDE 13 14 ÅRSREGNSKAP FOR 2011 MED NOTER

Detaljer

MANDAG 20. APRIL 2009 KL. 1830 (FREMMØTE FRA KL. 1815)

MANDAG 20. APRIL 2009 KL. 1830 (FREMMØTE FRA KL. 1815) Øvre Haukåsen Velforening Postboks 3, Haugerud 0616 Oslo Til medlemmene. Oslo 02. april 2009. Det innkalles herved til den 36. ordinære generalforsamling MANDAG 20. APRIL 2009 KL. 1830 (FREMMØTE FRA KL.

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 06.05.2009

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Side 1 av 84 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 4 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks

Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks Borettslaget 4 Blocks Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 3. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag 1 Sankthansfjellet Borettslag Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 23. april 2009, kl. 19.00 i Samlingssalen, Kjelsås skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer