Dagsorden. NRffiNNffiYÅ VEL. 1. Apning av møtet: a) Godkjenning av innkallelsen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dagsorden. NRffiNNffiYÅ VEL. 1. Apning av møtet: a) Godkjenning av innkallelsen."

Transkript

1 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Dato: Mandag O1S kt. 1A00. sted: Norconsurts rokarer, vestfjordgaten 4, sandvika. NRffiNNffiYÅ VEL org'nr': Av hensyn til den tid det tar å registrere møtesedler og fullmakter, ber vi medlemmene om å møte opp tidlig (det er adgang fra kl. 17:30). Husk å åedta ferdii utfylt og ;o".tegnet møteseddel, som skal leveres ved inngangen, sammen med eventuelle futi-marter. Alle fullmakter skal godkjennes av kontroll- og valgkomiteen før første avstemning. Etter dette godkjennes ikke nye fullmakter. Medlemmer som av ulike årsaker foilår gå;"r"tforsamtingen fø-r møtets slutt, kan ikke overlate sine stemmesedler til andre, men skal levere stemmesedlene tilbake til kontroll- og valgkomiteen (vedtektenes T, pkt. 24). 1. Apning av møtet: a) Godkjenning av innkallelsen. Dagsorden b) Valg av referent. c) Valg av to stemmekontrollører. d) Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen. e) Valg av møteleder. 0 Godkjenning av dagsorden. 2. styrets årsberetningfor 2014 med kontrollkomitdens rapport. 3. Regnskap tor 2014 med revisors beretning. 4. Forslag fra styret: a) Stadfestelse av generalforsamlingens vedtaki 2014 om endring av punkt 2.6 i regler for etablering av båtforeninger påbrønnøya.. b) Forslag om anlegg av strømuttak for el-biler på parkeringsptassen ved Fergestedet. 5. Forslag fra medlemmene: a) Forslag fra Haakon Riiser om grensejustering som innebærer kjøp av g0 kvm. areal av vellets eiendom,,naturparken,,. NB! Et vedtak krever kvalifisert flertail, jfr. vedtektenes g. 6. Forslag til budsjett og kontingent for Valg: a) To styremedlemmer for to år. b) Ett varamedlem til styret for to år. c) To medlemmer til kontroll- og valgkomit6en for to år. d) Vararevisor for to år. Brønnøya, 12. januar STYRET Praktisk informasjon om møtestedet Vestfordgaten går fra plassen foran hovedinngangen til Sandvika Storsenter (gamle del) ned mot gangbroen i Kinoveiens forlengelse. 5 - o minuttei å gå fra Sandvika stas;ån åg oussterminal. Bilparkering på sandvika storsenter er gratis i 3 timer fram til kl. 21. Ved å trekke bankkort ved ankomst og avreise betaler man bare for parkering ut over 3 timer og uansett etter kl. 21. Adgang til parkeringshuset etter stengetid kl. 21 gjennom t-rappeoppgang til høyre for hovedinngangen.

2 -2- Arsberetning - Brønnøya Vel Styret har bestått av: Styreleder: Svein Børge Hoftun Nestleder: Niels-Erik Heger (x) Kontroll- og valgkomit6: Leder. Styremedlemmer. Erik Olafsen (x) Knut Skoe May-ldd Ølord Varamedlemmer: Marianne Nordli Hansen (x) Nina Lyng Ole Christoffer Rønning Medlemmer: Knut Antonisen (x) Thorbjørn Ustaheim (x) Varamedlem: Jan Thomassen Revisjon: Revisor: Arne Trondsen Vararevisor: PålAntonisen (x) Administrasjon: Forretningstører: Magnus Birkeland. (x) angir at vedkommende tillitsmanns funksjonstid utløper ved generalforsamlingen. 1. Styrets arbeid Styret har igjen hatt et aktivt år, med bl,a. 10 styremøter, befaringer og møter med kommunen. Ordinær generalforsamling ble avholdt i Norconsults lokaler i Sandvika mandag 10. mars Sommermøte ble avholdt i Velhuset fredag 11. juli Velnytt er sendt ut 6 ganger i Drift og vedlikehold av vellets eiendommer De praktiske sidene ved driften av Brønnøya har som vanlig krevd stor innsats av styret. Styret arbeider fortsatt med å få oversikt over vellets eiendommer og hvilke servitutter/heftelser som gjelder for eiendommene. Styret oppfordrer nok en gang medlemmer som mener å ha tinglyste rettigheter på vellets eiendommer om å oversende kopier av dokumenter som bekrefter forholdet. Et velmedlem på Brønnøya saksøkte vellet i en tvist om påstått evigvarende rettigheter til båtplass ved vellets brygge på Søndre Nesøya og til å ha en garasje stående på vellets eiendom (parkeringsplassen ved Søndre brygge på Nesøya). Vellet vant på alle punkter og ble tilkjent saksomkostninger. Saken ble for vellet ført av advokat Nils Holger Koefoed. Styret mener at denne saken er av stor prinsipiell betydning og vil kunne danne presedens for andre krav som ikke kan dokumenteres ved inngåtte avtaler eller tinglyste heftelser Brygger, broer og badeplasser Bryggene Det er utført omfattende vedlikeholdsarbeider på flytebryggeanlegget på Søndre Nesøya. Dette anlegget er svært utsatt for sønnavind, spesielt hvis det ligger store båter fortøyet på bryggens ytterside. Både bestemmelsene om maksimal fortøyningstid og fartøystørrelse blir til stadighet overtrådt. Si gjerne fra til "fremmede eiere" av store båter. På Nordre bryggehus er det lagt ny takpapp etter at vinden hadde flerret av den opprinnelige.

3 Katterompa bro Arbeidet med fjerning av gamle brorester ble forsøkt på nytt høsten Entreprenøren viste seg å ha feil redskap for arbeidet og måtte gi opp. Ny entreprenør er kontaktet og det arbeides med forslag til hvordan prosjektet kan finne en løsning. Det undersøkes nå hvorvidt det er mulig å bruke de gamle brofestene som utgangspunkt for nye fundamenter. Det arbeides også med en alternativ konstruksjon av broen enn den tidligere hengebroen og den påtenkte pælebroen. Styret har søkt Sparebankfondet om midler - i to tildelingsrunder - og fått avslag begge ganger Båtplasser på vellets eiendommer Det er gitt tillatelse til et nytt fellesanlegg med 24 båtplasser i Ferderbukta, som skal erstatte nåværende fellesbrygge og private brygger i bukta. Vierntangen Båtforening har gjennomført en utvidelse av sitt bryggeanlegg med 5 nye plasser. Det er dannet en ny båtforening med henblikk på å etablere et fellesanlegg i bukta nordligst i Store Ostsund. Det skulle også ligge til rette for et fellesanlegg på vellets eiendom midt i Vendelsundet, men området er ikke regulert til båtplasser. Styret vilforslå en omregulering av denne eiendommen i det pågående arbeidet med ny reguleringsplan tor Brønnøya og omliggende øyer Badeplasser Det er anskaffet en ny badetrapp på Storeslott i tillegg til den eksisterende. I tillegg er det kjørt på et lass med sand. Ved Søndre brygge er det også kjørt på lass med sand. I Pilbogen er det anskaffet et nytt stupebrett og kjørt på lass med sand Veier Veivedlikehold generelt Søndre Traktorlag uttører, etter avtale med vellet, jevnlig veivedlikehold på veinettet - hovedsaklig i bakker, der det ofte blir skader etter kraftige regnvær. Topplaget på veiene er stedvis tynt og noen steder lager regnvann dype renner i bakkene. Det er et problem at veigrøftene ikke holdes i orden. Busker og trær som vokser opp hindrer en effektiv drenering og gjør snøbrøytingen vanskelig på mange strekninger. Styret har i samarbeid med Søndre Traktorlag fortsatt arbeidet med å få rensket om i grøftene, og har tilskrevet aktuelle grunneiere. Det har oppstått problemer med vannansamlinger enkelte steder, blant annet i Vierndroget og Slottsveien, på grunn av tette stikkrenner. Grunneiere oppfordres til å renske opp så langt det lar seg g1øre. Søndre Traktorlag har også fått et par oppdrag med å stake opp tette stikkrenner. Det er anskaffet en ny benk i gangveien ned fra parkeringsplassen ved Fergestedet. I forbindelse med byggearbeider fraktes ofte belteredskap til Brønnøya. Slik redskap påfører veinettet skader utover normal slitasje. Styret mener slike skader må utbedres av vedkommende byggherre. Det samme gjelder gravearbeider i forbindelse med tilknytning til vann- og avløpsnettet. Slike skader skal utbedres så fort som mulig etter at gravearbeidene er avsluttet. Det hadde vært en fordel om de som har planer om oppgradering, bygging eller vedlikehold kunne samarbeide om transport av maskiner til og fra øya. Styret vil derfor oppfordre til at Velnytt og/eller vellets nettsider (www.bronnova.no) brukes til slik planlegging. Oppslagstavlen på beredskapsgarasjen er også et aktuelt forum Kommunalt tilskudd til snøbrøyting Styret fremmet sak til årsmøtet i Asker Velforbund i 2014 for å få endret det misforhold at Brønnøya Vel i en årrekke bare har fått 50 % av den meterpris for tilskudd til snøbrøyting som de andre vellene i samme sone får. Dessverre var årsmøtet ikke beslutningsdyktig, men Velforbundets styre har likevel tatt saken opp med kommunen. Styret vil ta et nytt initiativ dersom det blir negativt et resultat av denne henvendelsen.

4 2,3. Adkomsten Sommeradkomsten -4- Kabelfergen har fungert bra i Det er i år benyttet opprinnelig kabeltype (litt tynnere og annerledes tvunnet) og det har medført færre kabelbrudd. Det kom et overraskende brudd umiddelbart etter et skifte (det skulle vært et planlagt skifte, men det ble utsatt og det oppsto så et slitasjebrudd). Arsaken var antakelig en liten feil ved træing av kabelen. Den nye kabelen holdt så hele resten av sesongen. Det skal gjøres noen små tekniske grep på styrerullene under vann. Vi hadde mindre groe og lurer på om det kan ha noe med ultralydsensorene for lanternestyringen å g1øre.l så fall er det bare bra med en ekstra positiv effekt. lmidlertid trakk styresystemet en del mer effekt enn forventet slik at batteribytte måtte s(e hver måned. Opplegget vil bli forbedret for den kommende sesong med omlegging av ledninger, signalfra nytt skumringsrel6 og solcelleladning av batteriet ombord. Som vanlig vil styret takke den lille håndfull idealister som stiller opp når det er behov for vedlikehold eller reparasjoner. Arets vårdugnad gikk bra og var særdeles vellykket med godt arbeid og hyggelig samvær med nye og gamle deltagere. Høstdugnaden tegnet dessverre til å bli en katastrofe, da bare 2 mann og 3 kvinner møtte opp. Det var like før hele dugnaden ble avlyst, men styrets ansvarlige for adkomsten fikk budsendt en sønn og hans kamerat, som stilte opp med anvendelig muskelkraft for de ganske tunge oppgavene det er å få ben og systemer opp av vannet. Det er betenkelig at så få føler ansvar for fellesskapets adkomstløsning. Kanskje er tiden inne for en ny diskusjon om hvordan vi ser for oss bilfri adkomst i fremtiden? Dugnadsgruppen sørget dessuten for opprydding og forskjønnelse av området (førsteinntrykk for oss selv og alle besøkende). Styret arbeider fortsatt med HMS-tiltak for arbeidene på anlegget, men det er krevende med de få ressursene vi rår over. Driftskostnadene er fortsatt betydelige da mye slites kraftig grunnet intens bruk, ikke minst av storsamfunnet utenfor Brønnøya. Ledmerkingen i sundet er utsatt for kolossal groe som medfører at stakene synker. Kystverket er forespurt om nødvendigheten av slik merking i «ikke farled». Styret har foreløpig forholdt seg passive til fortsatt vedlikehold av ledmerkene. Kjetting og moringer på anlegget er kontrollert og flere er byttet ut. Det bør gjøres en ny kontroll om et par år for å sjekke de kjettinger som ikke ble byttet nå. Gangtrinnene på landgangsseksjonene er sjekket og de fleste ble skiftet ut på slutten av året Vinteradkomsten Vinteren oppsto jordfeil på varmekabelanlegget i gangveien ned fra parkeringsplassen, noe som først medførte redusert effekt. Noe senere måtte hele systemet settes ut av funksjon. Reparasjon er utført høsten 2014 og anlegget fungerer i skrivende stund slik det skal. Det er gjort avtale med Mikkel og Adrian Syvertsen om snørydding av vinterbroen for sesongen 2014t Parkering på Nesøya Brønnøya vel eier parkeringsplassen ved Søndre brygge på Nesøya med ca. 105 plasser. I tillegg disponerer vellet ca. 55 parkeringsplasser på parkeringsplassen ved Vendelsundet. Asker kommune er hjemmelshaver til denne eiendommen Parkeringsplassen ved Søndre brygge på Nesøya Styret har fått utført flere arbeider på denne plassen i For det første er det blitt tjernet betongfundamenter og ryddet på området etter rivning av garasjen som sto der. Det er videre skiftet ut masser og kjørt på lass med subus.

5 -5For å forhindre vannansamlinger i innkjørselen er en tett stikkledning under veien gravd opp og skiftet ut, noe som medførte at det måtte legges ny asfalt. Disse forholdene er årsaken til den store overskridelsen på budsjettet for veier og parkeringsplasser. Styret vil igjen minne medlemmene om at denne plassen kun skal benyttes til parkering av personbiler og mindre varebiler. Dette fremgår av teksten på baksiden av parkeringsbeviset. Det har vært en diskusjon med Q-park om parkering av biler med tilhenger, som har fått gebyr. Løsningen er blitt at det ved slik parkering skal ligge to parkeringsbevis i bilens frontrute. Parkering av tilhenger uten bil er ikke tillatt Parkeringsplassen ved fergestedet Styret minner om at denne parkeringsplassen bare er beregnet til korttidsparkering og at parkeringsbeviset må ligge synlig i frontruten med fremsiden opp for at det skal være gyldig. Maksimal parkeringstid er 24 timer, dog er det tillatt å parkere fra fredag ettermiddag til mandag morgen. Dessverre er det noen som ikke følger disse reglene. Langtidsparkering er bare tillatt på parkeringsplassen ved Søndre brygge på Nesøya. Stor takk til Fotballgruppen, som også i 2014 har stått for opprydding og feiing av parkeringsplassen. Det er et problem at det til stadighet hensettes søppel og skrot på denne plassen. Medlemmene må ta ansvar for å kontrollere at entreprenører som er engasjert for å utføre arbeider på Brønnøya rydder opp etter seg og ikke setter igjen skrot eller søppel. Dessverre er det noen få medlemmer som åpenbart synes det er greit å kaste fra seg reklametrykksaker på bakken rundt postkassene. Postkasser som ikke tømmes i vinterhalvåret og dermed flyter over er også et problem. Styret takker noen få iherdige velmedlemmer som uoppfordret hjelper til med å fjerne det andre finner for godt å slenge fra seg. 2,4.3. Parkering på DNB-tomten Etter at bygningsrådet rett før jul i 2013 fattet vedtak om parkering på DNB-tomten, har det ikke skjedd noe i saken. Styret har vært i kontakt med politikerne og bedt om møte for avklaringer, men det har de ikke vært villige til. I siste kontakt med bygningsrådets leder ble det sagt at det skulle legges frem en sak iformannskapet hvor det skulle legges opp til nødvendige avklaringer i det fattede vedtaket (se følgende avsnitt). Dette har hittil ikke skjedd. Bygningsrådet godkjente i2013 dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene slik at det kan etableres parkeringsplasser med overflateparkering på DNBtomten. Kommunen ønsker å få til et makeskifte med vellets eiendom ved Søndre brygge, og åpner for at det kan etableres et tilsvarende antall parkeringsplasser på DNB-tomten som på Søndre, unntatt 10 plasser som reserveres på plassen ved Søndre brygge for medlemmene på "holmene". I tillegg kan det etableres et antall parkeringsplasser beregnet på eiere av ubebygde tomter påbrønnøya. Bygningsrådet godkjente også en endring av reguleringsplanen slik at trafikksikringen ivaretas ved å redusere kjørebanebredde og bygge fortau i Vendla på deler av dagens veibane, noe som vil begrense kostnadene vesentlig. Det er flere uklare punkter i vedtaket som må konkretiseres ved en eventuell forhandling - blant annet går det på hva som menes med at det på sikt skal etableres parkeringsanlegg. Styret ser det som lite sannsynlig å få gjennom et forslag om makeskifte med Brønnøya veldersom dette senere kan medføre økonomiske krav om bygging av parkeringsanlegg. Spørsmålet om hvem som skal betale kostnadene ved anlegg av fortau et også sentralt punkt som må avklares Velhuset Oppussingen av Velhuset er videreførti Låsbart og isolert lagerrom er under bygging bak scenen. Det er også investert i nytt PA-anlegg. Fredagstreffen avholdes første fredag i hver måned - men av og til kan det bli forskyvninger hvis det er merkedager som faller på samme dato. Dette kunngjøres ved oppslag og om mulig også i Velnytt. Starttidspunkt for voksentreffen er fra desember 2014 forandret til kl. 18:00. Styret vil rette en hjertelig takk til de frivillige som driver Fredagstreffen og til Mette Waaberg for at hun fortsetter å ha ansvaret for utleie av Velhuset. May-ldd Øiord har vært styrets ansvarshavende for Velhuset i 2014.

6 2.6. Veilys -6- Det ble i 2010 bestilt veilys på to nye stolper langs den manglende strekningen i Skogfaret. Bestillingen har stått på vent i påvente av nye kommunale retningslinjer for veilys iasker. Nå foreligger det et vedtak og dette gir anledning til å ta saken opp igjen i Søppel-ogoppryddingsaksjoner Fotballgruppen gjennomførte sin årlige søppelaksjon i august Fotballgruppen gjør en stor innsats for fellesskapet med disse søppelaksjonene og det alt vesentlige av inntektene går med til å dekke utgifter til containerleie, transport og avgifter. Overskuddet er gitt til veldedige formå Snøbrøyting og strøting Snøbrøyting og sandstrøing er også vinteren utført av Søndre Traktorlag i henhold til kontrakt med vellet. Oppdraget utføres på en utmerket måte og styret takker for innsatsen" 3. Traktorkiøring Status for traktorporteføljen er at det i skrivende stund er registrert 41 "traktorer" på øya. Av disse er 5l<1øretøyerav kategori registrerbaretraktorer, minitraktorer, de øvrige er plenklippere med transportm uligheter. Det er styrets oppfatning at traktorkjøringen er blitt redusert gjennom det reglementet som ble vedtatt i 2012 der det er fokuseft på at unødvendig kjøring er uønsket. Styret har i løpet av perioden ikke mottatt klager på medlemmers traktorkjøring. 4. Skjøtsel Skjøtselskomit6en har også 2014 hatt et særlig fokus på fjerning av Canada-gullris, og vi ser nå resultater av at bl.a. jordene er slått i samarbeid med grunneier. Et område øverst i Brønnøyåsen ble også tatt i år. Det har vært beitende dyr (to oksekalver) i naturreservatet i Viernbukta i sommer. Lørdag 23. august var det felles dugnad på vellets eiendommer. Ca. 25 medlemmer deltok, og det ble ryddet på jordene ved Ostsundveien, i "Trekanten Viernveien/Sørlia" og i Sandbukta. Takk til deltakerne for kjempeinnsats! Båtopplag i Viernreservatet er forbudt, men det skjer fortsatt. Fylkesmannen har påtalt dette overfor vellet i 2014, men det ble, etter søknad fra et velmedlem, gitt dispensasjon for denne vinteren. Forholdet knyttet til båtplasser iviernbukta er også noe Fylkesmannen er opptatt av. Skjøtselskomiteen har i år også hatt tett dialog med Fylkesmannen om Sandbukta. Dette er et område av spesiell interesse, fordi det kan være et potensielt område for den utrydningstruede sommerfuglen lakrismjelt-blåvinge. Området er skjøttet i tråd med anbefalingene fra Fylkesmannen. 5. Brannberedskap Etter et branntilløp (lynnedslag) i en stolpe i Ostsundveien i august viste det seg at den enheten fra Asker og Bærum Brannvesen som rykket ut ikke hadde tilstrekkelig kjennskap til Brønnøyas brannberedskapsopplegg. Styret har derfor bedt Brannvesenet om et møte for å gjennomgå de rutiner som gjelder for å unngå feil og misforståelser. En ønsket utvidelse av Beredskapsgarasjen for å få nok plass til vellets, kommunens og brannvesenets utstyr vil samtidig bli drøftet. 6. Rådyrjakt Styret har søkt Asker kommune om rådyrjakt, og fikk tillatelse til å felle ett dyr. Medlemmene ble orientert om muligheten til å jakte, og valget av jaktlag bte avgjort ved loddtrekning. Styret vil igjen utlyse muligheter til jakt i 2015.

7 7. HMS/lnternkontroll -7- Styret har utarbeidet HMS-perm, det er gjennomført risikoanalyse. Ellers foretas det jevnlig kontroll av brygger og kabelferge av Det Norske Veritas. I risikoanalysen er brygger og kabelferge identifisert som noen av de mest risikoutsatte områdene. På Velhuset er det spesielt brannvern som er i fokus. 8. Økonomi Regnskapetfor 2014 er gjort opp med et overskudd før avsetninger på kr Dette er et gunstig awik i forhold til budsjett på kr '10. På inntektssiden er det et gunstig awik i forhold til budsjett på kr Parkeringsinntektene ligger langt over budsjett, noe som må tilskrives en fin sommer og høst. Refundert merverdiavgift er betydelig høyere enn budsjett, dette har sammenheng med en økning av den statlige bevilgningen til dette formålet og at regelverket er innskjerpet for å luke ut useriøse organisasjoner. Det var pr. 31. desember kontingentrestanser for 2013 og 2AM på i alt kr lnkassokrav er iverksatt. På utgiftssiden er det vedlikehold av veier og parkeringsplasser som er blitt betydelig høyere enn budsjettert. Det er gjort rede for dette i punkt ovenfor. Tilkjente saksomkostninger har medført at utgiftene tiljuridisk bistand er blitt mindre enn budsjettert. Det er til sammen et gunstig awik på utgiftssiden påkr Styret foreslår å saldere regnskapet ved å foreta avsetninger på til sammen kr : - kr til adkomstfondet. Dette fondet utgjør da kr kr til fond for Katterompa bro. Beløpet tas inn igjen i budsjettforslaget tor 2Q15. - kr til parkeringsfondet (opprinnelig budsjettert til montering av strømuttak for el-biler), beløpet tas inn igjen i budsjettforslaget for 20'15 under forutsetning av at generalforsamlingen vedtar det forslag som står på dagsorden. Vellets egenkapital utgjør ved årsskiftet kr Dette innebærer at vellets økonomiske situasjon nå må betegnes som meget god. I budsjettforslaget for 2015 forslår styret derfor at kontingentbeløpet reduseres med 25 prosent. Man er da tilbake på samme nivå som i årene Asker kommunes gjennomgang av bygningsmassen påbrønnøya. Saksbehandling av søknader og innkommet dokumentasjon fra de ulike eiendommene har fortsatt i hele Ved årsskiftet var 115 saker helt eller delvis godkjent, 29 saker er under behandling og kommunen venter på søknader tor 22 eiendommer. Det er hittil skrevet ut behandlingsgebyrer på ca. kr Det sosiale Frivillige velmedlemmer har med vellets støtte også i år avholdt vellykkede arrangementer som juletrefest, 17. maifeiring, fredagstreffen og Brønnøydagen. Vi vil takke ildsjelene. For mer informasjon: se hjemmesiden: wurw.bronnoya.no. Brønnøya, 1 9. januar STYRET

8 -8- Brønnøya Vel Kontroll- og Valgkomitåen Rapport for forretningsåret 2014 og innstilling til valg. Kontroll- og valgkomiteen har i løpet av året mottatt styrets korrespondanse og protokoller. Det har vært avholdt 10 styremøter samt befaringer og møter med kommunen. Ordinær generalforsamling ble avholdt og sommermøte 11.7.zAU. Styret har også i år søkt å holde medlemmene orientert gjennom utsendelsen av 6 eksemplarer av Vel-nytt. Styrets virksomhet er etter kontroll- og valgkomiteens oppfatning i samsvar med vedtektene. Kontroll- og valgkomiteen er av den oppfatning at styrets beretning i hovedsak gir et fyldig bilde av det arbeid styret har gjort. Komiteen anbefaler derfor at styrets beretning godkjennes av generalforsamlingen. lnnstilling til valg: Verv: På valg: lnnstilling til qeneralforsamlingen: Styremedlem Niels-Erik Heoer Gienvalq Styremedlem Erik Olafsen Gienvalo Varamedlem Marianne Nordli Hansen Kietil Knutsen Mindretallsinnstilling : Anette Christensen Medlem ikontroll- og Knut Antonisen Gjenvalg valokomitåen Medlem i kontroll- og Thorbjørn Ustaheim Gjenvalg valqkomit6en Vararevisor PålAntonisen Gienvalq Brønnøya, Kontroll- og valgkomit6en

9 BRØNNØYA VEL -9- DRIFTSINNTEKTER REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2014 AWIK 2014 REGNSKAP 2013 BUDSJETT 2013 Ordinær medlemskontingent (1 ) Kontingentrestanser fra tidligere år Snøbrøytingstilskudd fra Asker kommune Parkeringsinntekter Renteinntekter Refusjon merverdiavgift for foregående år (2) Diverse inntekter (2) -' I a SUM INNTEKTER s DRIFTSUTGIFTER Administrasjon, møter og utgifier ved styret 1526æ Drift og ved I ikehold kabelferge/flytebro Snøbrøyting/sandstrøing veier Vedlikehold veier og park. plasser (3) s Katterompa bro Vedlikehold brygger og badeplasser Diverse utgifter - brygger - gjelder _ Velhuset - vedlikehold Velhuset - drift Tilskudd Fotballgruppen Tilskudd 17. mai - feiring Tilskudd Brønnøydag Diverse tilskudd ros rog s Forsikringer (4) Strø m varmekabler/beredskapsgarasje Asker Velforbu nd/norges Velforbu nd Skj øtsel/s kj øtselsp lan Juridisk bistand Diverse utgifter s SUM UTGIFTER ORDINÆRT DRIFTSRESULTAT Overførsel til fond for Katterompa bro Overførsel til parkeringsfondet Overførsel ti I Adkomstfondet SUM OVERFøRINGER RESULTAT ETTER OVERFøRINGER _ (1) - Budsjettet skulle vært på kr Reelt awik er dermed kr (6n kontingent). (2) - Refundert merverdiavgift ble i 2013 ført under posten "Diverse inntekter". (3) - Overskridelsen gjelder parkeringsplassen ved Søndre brygge på Nesøya, jfr. omtale i årsberetningen. (4) - Ved årsskiftet var faktura fra kommunen på vellets andel av ansvarforsikringen for kabelfergen ikke mottatt.

10 Brønnøya Vel -10- BALANSE BALANSE OMLøPSMIDLER Kasse Bank - brukskonto Bank - høyrentekonto Sum omløpsmidler TILGODEHAVENDER 0 SUM OMLØPSMIDLER OG TILGODEHAVENDER GJELD Jan T. Rui-Rahman (Velhuset) Ro Sommernes fiuridisk bistand) Sum kortsiktig gjeld EGENKAPITAL Reguleringsfond Adkomstfond Bryggefond Fond for Katterompa bro Skjøtselsfond Veifond Velhusfond Forsikringsfond Parkeringsfond Sum bunden egenkapital Friegenkapital SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL Brønnøya, 12.U.2A15. Svern Børge Hoftun (s) Niels-Erik Heger (s) Erik Olafsen (s) Knut Skoe (s) May-ldd Øijord (s) Magnus Birkeland (s)

11 -11 - Arne Trondsen Morgedalsvegen Oslo Til generalforsamlingen i Brønnøya Vel 241,5 Jeg har revidert regnskapet for Brønnøya Vel for Bilag er gjennomgått og kontrollert, og det foreligger attesterte bilag for posteringene. Saldi i bank og kasse er kontrollert og funnet i orden. Regnskapet er oppgjort med et ordinært driftsresultat på kr ,10 Etter overføring av kr. 1,- til fond for Katterompabro, kr ,- til parkeringsfond og krr ,- til adkomstfondet, er resultat etter overføringer kr ,10 BrønnøyaVel har pr en bunden egenkapital fordelt på 9 fond, samlet på W ,- sarrfi fri egenkapital på kr ,- Tilsammen kr. I ,- Regnskapet er ført meget ryddig og oversiktlig. Det fremlagte regnskap gir etter min mening et korrekt bilde av økonomien ibrøwrøya Vel for regnskapsåret Oslo, 20. Januar 2015.r '"* fifto"l'^* Arne Trondsen Revisor for Brønrrøya Vel

12 -12- Sakslistens pkt. 4 a): Stadfestelse av generalforsamlingens vedtak,2014 om endring av punkt 2.6 i regler for etablering av båtforeninger på Brønnøya. Styret fremmet til generalforsamlingeni2014 forslag til endring av punkt 2.6 i reglene for etablering av båtforeninger på Brønnøya. Forslaget hadde følgende ordlyd: Det kan bare tildeles en båtplass pr eiendom som det betales kontingent for. Ved salg av eiendom som fra før disponerer mer enn 6n båtplass, tillates bare 6n båtplass overtøfi til ny eier. Båtforeningene må innafuerde dr'sse vilkår i sine vedtekter og er ansvarlige for at regelverket følges. Etter benkeforslag ble styrets forslag forandret ved at ordet salg ble endret til overdragelse, Forslaget, med denne endringen, som ble vedtatt med stort flertall, lyder: Det kan bare tildeles en båtplass pr. eiendom som det betales kontingent for. Ved overdragelse av eiendom som fra før disponerer mer enn 6n båtplass, tillates bare 6n båtplass overført til ny eier. Båtforeningene må innarberde drsse vilkår i sine vedtekter og er ansvarlige for at regelverket følges. Endringen innebærer at bestemmelsen også vil gjelde ved arv. Etter generalforsamlingen mottok styret et brev fra Jan Ore, som mente at vedtaket måtte betraktes som ugyldig fordi konsekvensen av vedtaket gikk vesentlig lenger enn det forslaget som fremgikk av dagsorden, og det direkte berører rettigheter som angår mange av velmedlemmene. Det skulle derfor, for å kunne stemmes over, vært spesifisert i dagsorden, slik at medlemmene på forhånd kunne sette seg inn i saken og dens konsekvenser, og også sørge for å være til stede under avstemningen. Styret er av den oppfatning at generalforsamlingens vedtak i 2014 er gyldig. Saken er forelagt kontrollkomit6en, som har avgitt følgende uttalelse: Kontrollkomiteen finner at det vedtatte forslaget (som inkluderer aru) er betydelig awikende fra styrets forslag og med fordel kunne vært utredet på tilsvarende grundige måte som styrefs egef forslag før eventuelt vedtak i Generalforsamlingen. Hvoruidt vedtaket fra generalforsamlingen er ugyldig stiller kontrollkomiteen seg tvilende til. Styret har i sin redegjørelse til kontrollkomiteen henført at juridisk ekspertise er konsultert og at det ikke er grunn til å bestride vedtakets lovlighet. Angjeldende velmedlem som har protesbrt mot vedtaket har som nevnt bedt styret om å annullere avstemmingen og innrette protokollen fra generalforsamlingen tilsvarende. Det har styret ingen fullmakt til og er i denne sammenheng saken uvedkommende. Vedtak i generalforsamlingen og referat fra denne er en generalforsamlingssak. Kontrollkomiteen tror det vilvære hensiktsmessrgl at velstyret foretar en like grundig behandling av punktet vedrørende aru som det har gjort med sitt forslag for generalforsamlingen og at forslagene bringes opp til ny behandling ved neste generalforsamling i håp am at dette vilvære klargjørende. Styret har valgt åfølge kontrollkomitdens anbefaling om å legge saken frem på nytt. Vår mening er at det ikke anses urimelig at en ny eier må klare seg med ån båtplass, så lenge det er et krav fra kommunen at det i nye fellesanlegg bare skal tildeles 6n plass pr. eiendom. Det kan sikkert oppfattes urettferdig at arvinger skal miste båtplasser når eldste generasjon faller fra eller lar neste generasjon overta.

13 På den annen side er det et faktum at det er mangel på båtplasser og alle eiendommer har rett på en båtplass pr eiendom. I tillegg er det flere områder hvor vernestatus kan komme i konflikt med båtplassel som kan medføre ytterligere behov for plasser på vellets eiendommer. Båtplass-situasjonen pr var slik: Antall båubrvqqeplasser på vellets eiendommer oq iviernbukta 255 Antall eiendommer som har 1 båtplass 168 Antall eiendommer som har 2 båtplasser 30 Antall eiendommer som har 3 båtplasser 5 Antall eiendommer som har 4 båtplasser 3 Antall eiendommer som står på venteliste for båtplass 18 Antall eiendommer som ikke har båtplass, men som ikke står på venteliste 31 Antall ikke-kontingentpliktige eiendommer som kan trenge båtplass senere 26 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen stadfester sitt vedtak a ZAf/. om endringer i regler for etablering av båtforeninger på Brønnøya, punkt 2.6. Punkt 2.6 lyder da fortsatt: Det kan bare tildeles 6n båtplass pr. eiendom som det betales kontingent for. Ved overdragelse av eiendom som fra før disponerer mer enn 6n båtplass, tillates bare 6n båtplass overført til ny eier. Båtforeningene må innarbeide disse vilkår i sine vedtekter og er ansvarlige for at regelverket følges. Brønnøya, STYRET

14 -14- Sakslistens pkt.4 b): Anlegg av strømuttak for el-biler på parkeringsplassen ved Fergestedet Styret har fått henvendelse fra flere velmedlemmer om anlegg av strømuttak for elbiler på de parkeringsplassene som disponeres av vellets medlemmer. Denne saken sto på dagsorden til generalforsamlingeni2014. Etter forslagfrabjørn W. Braathen ble det med 48 stemmer vedtatt følgende: Vellets styre forplikter seg til å forsøke å få Asker kommune til å etablere lademuligheter for el-biler på kommunens P-plass ved Hvamodden - før det eventuelt etableres noe ivellets regi. Det er nå avklart at kommunen ikke har til hensikt å etablere noen lademuligheter. S rets forslag i fior fikk 33 stemmer. Marianne Rudolph-Lund fikk 3 stemmer for en endring av styrets forslag til å gjelde parkeringsplassen ved Søndre brygge på Nesøya. Christian Medin fikk24 stemmer for et forslag om at de som ønsker uttak for el-biler kan organisere seg og gå sammen om å etablere slike. Styret mener fortsatt at det er viktig at vellet legger forholdene til rette for brukere av el-biler blant medlemmene. Siden det ikke foreligger noen avklaring om hvor en fremtidig parkeringsplass for Brønnøya skal ligge, foreslår styret at det i denne omgang bare tas sikte på å etablere el-biluttak på parkeringsplassen ved Fergestedet. Ved at det ved skilt oppfordres til at det parkeres andre ledige plasser så lenge det er mulig, oppnår eiere av el-biler ingen særfordeler. Gjeldende regler for maksimal parkeringstid forutsettes å gjelde for alle. Det er i budsjettforslaget for 2015 avsatt et beløp på kr til formålet. Styret vil undersøke om det kan søkes om offentlige midler til etableringen, selv om det ikke kan påregnes noe fra kommunen. Forslag til vedtak: 1. Det anlegges for vellets regning et antall strømuttak for el-biler på parkeringsplassen ved Fergestedet, Uttakene dimensjoneres for vanlig lading, maks. 76A en-fas, ikke hurtiglading, 2. Strømuttakene skalplasseres på muren mot naboeiendommen i låsbare skap og tilknyttes nettet med egen måler. 3. Medlemmer som gis adgang til å benytte strømuttakene betaler en egenandel på kr, og må forplikte seg til å dekke 6n lik andel av de årlige driftsutgiftene (strøm og vedlikehold), Avregning skal skje i januar hvert år, 4. Det oppmerkes ingen reserverte plasser for el-biler, men medlemmene oppfordres til å parkere på andre ledige plasserså lenge dette er mulig. Def seffes opp skilt som tilkjennegir dette. Maksimal tillatt parkeringstid skal gjelde for el-biler som for alle andre biler. Brønnøya, A15. STYRET

15 Haakon Riiser Vendelveien Nesøya Sakslistens pkt. 5 a) 14. desember 2014 Generalforsamlingen i Brønnøya Vel Grensejustering av GBNR 4ll5l (Vendelveien 70) I forbindelse med Asker Kommunes gjennomgang av Brønnøya ble det påpekt at deler av et uthus VendelveienT} sthr utenfor eiendommens grenser. Tilgrensende eiendom er GBNR , et fellesareal som tidligere har vært benyttet til kalkutgravinger. Mellom min eiendom og GBNR er det et høydedrag som ville gitt et naturlig skille mellom eiendommene. Tomtegrensen følger ikke dette høydedraget hele veien, men gjør en «knekk» på et tilsynelatende tilfeldig sted' På grunn av denne knekken står deler av uthuset utenfor min eiendom. I Asker Kommunes foreløpige vedtak om uthuset godkjennes deler av det, under forutsetning at grensen justeres slik at ingenting står utenfor eiendommens grenser' Det er ikke viktig for meg hvordan tomtegrensen justeres, så lenge uthuset i sin helhet kommer innenfor min eiendom. Mitt forslag er å rette ut knekken på tomtegrensen, som vist på følgende situasjonskart (områdetbercrt av justeringen er uthevet i blått): \ 6e 'i' \.', \ ("": \u/ z E xg) \'// 41i =o o - =i o (o oj (o O ) (o - o= iro i. Det uthevede områdets areal er ca. 90 m2. Styret i Brønnøya Vel har anbetalt at kvadratmetetprisen settes i tbrhold til salgsprisen av ubebyggde eiendommer. To eksempler ble gitt: 1. Vendelveien 55 (strandtomt): kr 649 per m' 2. Bregneveien 9 (innlandstomt): kr 168 per m2 I mitt tilfelle vil arealet utgjøre en del av en innlandstomt nær kabelfergen. Jeg foreslår en kvadratmeterpris på kr 300. Dersom generalforsamlingen ønsker en annen pris, og/eller at grensen justeres på en annen måte enn det som er skisserl ovenfor. er jeg åpen tbr dette. '#";;;{L* Med vennlig hilsen Haakon Riiser Vendelveien 70 Styret anbefaler at generalforsamlingen godkjenner Haakon Riisers forslag. Det aktuelle uthuset er oppført av en tidligere eier og arealet ligger på samme slette som Riisers eiendom, det kan ikke brukes av vellet til annet formål og er ikke tilgjengelig for allmennheten.

16 -16- BRØNNØYA VEL DRIFTSINNTEKTER REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2014 AWIK 2014 FORSLAG BUDSJETT 2015 Ordinær medlemskontingent (3.000/1.500) Kontingentrestanser fra tidligere år Snøbrøytingstilskudd fra Asker kommune Parkeringsinntekter Renteinntekter Ref usjon merverd iavg ift Diverse inntekter SUM INNTEKTER l DRIFTSUTGIFTER Administrasjon, møter og utgifter ved styret Drift og vedlikehold kabelferge/flytebro Snøbrøyting/sandstrøing veier Vedlikehold veier og park. plasser Opplegg for el-bilanlegg Veilys (2 nye lamper i Skogfaret) _ Katterompa bro Ved I i kehold bryg ger/broer/badeplasser tt åtz Velhuset - vedlikehold Velhuset - drift Tilskudd Fotballgruppen Tilskudd 17. mai - feiring Tilskudd Brønnøydag Diverse tilskudd Forsikringer Elektrisitet varmekabler/branngarasje Asker Velforbund/Norges Velforbund Skjøtsel og drift av vellets eiendommer Jurdisk bistand Diverse utgifter SUM UTGIFTER { ORDIN.ÆRT DRIFTSRESULTAT Overførseltil/fra fond for Katterompa bro Overfø rsel ti l/fra parkeri ngsfondet Overførsel til adkomstfondet SUM OVERFøRINGER RESU LTAT ETTER OVERFøRI NGER es ooo Overførselfra parkeringsfondet gjennomføres bare dersom generalforsamlingen vedtar el-bilforslaget. Brønnøya, STYRET

Årsberetning - Brønnøya Vel 2008

Årsberetning - Brønnøya Vel 2008 - 2 - Årsberetning - Brønnøya Vel 2008 Styret har bestått av: Styreleder: Nils Holger Koefoed Nestleder: Niels-Erik Heger (x) Styremedlemmer: Varamedlemmer: Erik Olafsen (x) Knut Skoe Jarl Veggan One Gjersem

Detaljer

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I BRØNNØYA VEL GRENDEHUSET, NESØYA SKOLE 5. MARS 2007

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I BRØNNØYA VEL GRENDEHUSET, NESØYA SKOLE 5. MARS 2007 PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I BRØNNØYA VEL 1. Åpning av møtet GRENDEHUSET, NESØYA SKOLE 5. MARS 2007 Møtet ble åpnet av styreleder Nils Holger Koefoed og det ble avholdt 1 minutts stillhet for å minnes

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8

Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8 KLEPPE Org. Nr. :985 453 233 BÅTLAG Bank nr.: 3470 44 62001 Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8 1. Kleppe båtlag er en ideell, frivillig, ikke fortjenestebærende

Detaljer

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA)

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtekter for Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtatt på konstituerende møte den 19. november 1956, med endringer 28. februar 1964, 26. februar 1975, 26. februar 1985, 13. mars 1997, 12.

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.03.2006 med senere endringer, senest av 18. april 2013. 1 Definisjon Velforeningen Skadberg Sør er en forening hvor

Detaljer

VEDTEKTER. Øvre Gleinåsen Vel

VEDTEKTER. Øvre Gleinåsen Vel VEDTEKTER for Øvre Gleinåsen Vel Stiftet 22. juni 1976 Endringer: 3 endret etter vedtak generalforsamling 28.02.1978 9 endret etter vedtak generalforsamling 31.03.1981 9, 3.avsnitt endret etter vedtak

Detaljer

PEPPERSTAD SKOG VEL REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

PEPPERSTAD SKOG VEL REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING PEPPERSTAD SKOG VEL REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 24. mars 2009 Referat ordinær generalforsamling 31.03.2008 Pepperstad Skog Vel Referat fra Generalforsamling 2009 i Pepperstad Skog Vel Dato: 24.

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING ONSDAG 8. OKTOBER 2003, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG GALLIA Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00 INNKALLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus Onsdag 23. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning 3) Regnskap for 2010

Detaljer

M A R I K O V A V E L Org.nr. 990633355

M A R I K O V A V E L Org.nr. 990633355 Til: Marikova Vels medlemmer Oslo 5. februar 2014 I overensstemmelse med vellets vedtekter, 6, innkalles herved til Årsmøte i Marikova Vel: Tid: ONSDAG 5. Mars 2014 kl. 18.00 Sted: Oppsal Samfunnshus,

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING Stiftet: 5. september 1979 Sist revidert: 25. mars 2015 I. NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Liland Båtforening og dens initialer er LB. 2 LB s formål er å eie brygger

Detaljer

Geir Valset Per Tønnessen Eva Bergh Styremedlem Styremedlem Varamedlem

Geir Valset Per Tønnessen Eva Bergh Styremedlem Styremedlem Varamedlem Sameiet Sodefjed Hytteområde Side 1 av 19 Sameiet Sodefjed Hytteområde innkaller til ÅRSMØTE lørdag 12. juli kl. 09:00 12:00. Sted: Midgard grendehus, Frikstad. 25.06.2014 Registrering frammøte og fullmakter

Detaljer

Vedtekter for Hyggen båtforening. Vedtatt av årsmøtet (Sist endret )

Vedtekter for Hyggen båtforening. Vedtatt av årsmøtet (Sist endret ) Vedtekter for Hyggen båtforening. Vedtatt av årsmøtet 20.3.2013 (Sist endret 27.3.14) 1 Foreningens navn Foreningens navn er Hyggen båtforening som forkortes HBF. Stiftelsesdato er 26.11.1998. 2 Formål

Detaljer

PEPPERSTAD SKOG VEL REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 24. mars 2010

PEPPERSTAD SKOG VEL REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 24. mars 2010 PEPPERSTAD SKOG VEL REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 24. mars 2010 Referat ordinær generalforsamling 24.03.2010 Pepperstad Skog Vel Referat fra Generalforsamling 2010 i Pepperstad Skog Vel Dato: 24.

Detaljer

VEDTEKTER. for FORENINGEN SJØVEGEN HUSEIERLAG. En firedel av en av firemannsboligene omtales i vedtektene som en eierseksjon.

VEDTEKTER. for FORENINGEN SJØVEGEN HUSEIERLAG. En firedel av en av firemannsboligene omtales i vedtektene som en eierseksjon. VEDTEKTER for FORENINGEN SJØVEGEN HUSEIERLAG 1 Navn: Formål - medlemsskap - ansvar. Foreningens navn er : Sjøvegen Huseierlag Sjøvegen Huseierlag er en forening hvis medlemskap er pliktig for alle innehavere

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Foto: Lars Nilssveen/ Heisefesten 2011. 1 av 10 SAKSLISTE 1. Innledning v/ formann 2. Registrering av stemmeberettigede. 3. Godkjenning

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling onsdag 7. mai 2014

Innkalling til ordinær generalforsamling onsdag 7. mai 2014 Til: Alle beboere i Gjønnesskogen Huseierforening Fra: Styret i Gjønnesskogen Huseierforening Innkalling til ordinær generalforsamling onsdag 7. mai 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 8. mars 2012 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Myrsnipa Velforening Innkalling til årsmøte 2015 Sted : Hårstad skole Tid : 19. mars 2015 kl. 19:00 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av fullmakter 3. Valg av ordstyrer

Detaljer

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Sølnaslottet Innkalling til årsmøte for 2015 Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg

Detaljer

VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE

VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE 1 Foretakets navn Samvirkeforetakets navn er Kystlinjen Vann & Avløp SA 2 Forretningskontor Foretaket har sitt forretningskontor i Vestby kommune. 3 Formål

Detaljer

HOLUMSKOG VELFORENING

HOLUMSKOG VELFORENING HOLUMSKOG VELFORENING Side: 1 av 5 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING Referent: Møteleder: Møtetid, - sted: Tilstede: Mariann Våge Ruud Onsdag 18. april 2012, Grendehuset 7 stemmeberettige 1/12 Godkjenning

Detaljer

V E D T E K T E R FOR. NORDSETER FJELLGREND HYTTEFORENING (vedtatt ) Formål

V E D T E K T E R FOR. NORDSETER FJELLGREND HYTTEFORENING (vedtatt ) Formål V E D T E K T E R FOR NORDSETER FJELLGREND HYTTEFORENING (vedtatt 13.04.2013) 1 Formål Nordseter Fjellgrend Hytteforening (Hytteforeningen) er stiftet etter gjennomført stiftelsesmøte den 29.september

Detaljer

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem.

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem. Vedtekter for Chains Sist endret på årsmøte 28.04.17 1 Navn Foreningens navn er Chains 2 Formål Chains har som hovedformål å skape et nettverk for mennesker på Nordvestlandet og Midt-Norge med interesse

Detaljer

VEDTEKTER FOR BJØRNTJERNLIA HYTTEEIERFORENING

VEDTEKTER FOR BJØRNTJERNLIA HYTTEEIERFORENING VEDTEKTER FOR BJØRNTJERNLIA HYTTEEIERFORENING 1 Navn Foreningens navn er: Bjørntjernlia Hytteeierforening. 2 Medlemmer Medlemskapet følger alle hyttetomtene innenfor dagens godkjente reguleringsplan nr.

Detaljer

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet)

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet) 1 30.03.2016 Årsmøte i Leirsund Velforening i henhold til Vedtektene 4. Tid: Onsdag 30. Mars 2016 Klokken: 18.00 Sted: Leirsund Velhus Følgende Årsmøtesaker skal behandles Sak 1 Åpning av møtet, godkjenning

Detaljer

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012.

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012. Oksval vel veilag Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012. Generalforsamlingen avholdes på NIF-huset ved Bergerbanen mandag 5. mars kl 1900. Vi ønsker alle medlemmer i Oksval vel veilag

Detaljer

Vedtekter for Indre Hallangspollen vann- og avløpslag SA. Selskapets navn er Indre Hallangspollen Vann- og Avløpslag SA. Forretningskontor er i Oslo.

Vedtekter for Indre Hallangspollen vann- og avløpslag SA. Selskapets navn er Indre Hallangspollen Vann- og Avløpslag SA. Forretningskontor er i Oslo. 1. Formål og ansvar Vedtekter for Indre Hallangspollen vann- og avløpslag SA Selskapets navn er Indre Hallangspollen Vann- og Avløpslag SA. Forretningskontor er i Oslo. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene

Detaljer

ÅRSMØTE, 24. MARS 2014

ÅRSMØTE, 24. MARS 2014 ÅRSMØTE, 24. MARS 2014 NEDRE HEER VEL ÅRSMØTE, 24. MARS 2014 HEER GRENDEUS KL 19.00, 2. ETASJE Dagsorden: 1. 1. Valg av møteleder, referent og representanter til å underskrive protokoll 2. 2. Godkjenning

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Onsdag 19. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling Til beboerne i Eikenga Huseierforening: Innkalling til generalforsamling Styret i Eikenga Huseierforening innkaller med dette til ordinær generalforsamling. Dato: Tirsdag 26. april 2011. Tid: Kl. 19:00-22:00,

Detaljer

Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling onsdag 17. mars 2010 kl. 1900-2100 på BELSET Skole - Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø.

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening. FBF er tilsluttet KNBF. 2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde

Detaljer

V E D T E K T E R f o r P E P P E R S T A D S K O G V E L

V E D T E K T E R f o r P E P P E R S T A D S K O G V E L V E D T E K T E R f o r P E P P E R S T A D S K O G V E L 1. Medlemskap Pepperstad Skog Vel er en partipolitisk nøytral velforening som omfatter de til enhver tid tilflyttede eiendommer som utskilles fra

Detaljer

INNKALLING til generalforsamling

INNKALLING til generalforsamling INNKALLING til generalforsamling Det kalles herved inn til ordinær generalforsamling i Fæsteråsen Huseierlag torsdag 13. mars 2014 kl. 19:00 i felleslokalet i Skjenbrekken 24. SAKSLISTE: 1. Godkjenning

Detaljer

INNKALLING. Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 2009

INNKALLING. Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 2009 INNKALLING Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 2009 Tid: 9/4-09 Skjærtorsdag kl 17:00 18:30 Sted: Stua på Knaben Leirskole Saker: 0. Konstituering, opptelling av stemmeberettigede 1. Valg av dirigent

Detaljer

Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 8. april 2010

Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 8. april 2010 Innkalling til årsmøte 8. april 2010 Sted: Brattås skole Tidspunkt: Torsdag 08.04.2010 kl. 19:00 Saksliste: Sak 2010-1 Konstituering Valg av møteleder Valg av referent Valg av to personer til å undertegne

Detaljer

V E D T E K T E R FOR MOSETERÅSEN VELFORENING. (vedtatt på konstituerende årsmøte den xx desember 2013). 1 Formål

V E D T E K T E R FOR MOSETERÅSEN VELFORENING. (vedtatt på konstituerende årsmøte den xx desember 2013). 1 Formål V E D T E K T E R FOR MOSETERÅSEN VELFORENING (vedtatt på konstituerende årsmøte den xx desember 2013). 1 Formål MOSETERÅSEN VELFORENING (Velforeningen) er stiftet av Norgesski AS den 01.00 2013 i henhold

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 2 Mars 2009 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Dato: Onsdag 25 mars 2009 Tid: kl 19 Sted: Brundalen skole

Detaljer

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER C C Innkalling Årsmøte 2012 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 15. November 2011 innkaller styret til ordinært årsmøte i Klasseklubben for 12,5 kvm krysser onsdag

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG 28. OKTOBER 2014, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG ANDEBY Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG 22. OKTOBER 2002, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I KARDEMOMMEBY Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller Innkalling til årsmøte for 2012

Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller  Innkalling til årsmøte for 2012 Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller http://www.orvtt.no Innkalling til årsmøte for 2012 Styret for Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket innkaller herved velforeningens medlemmer

Detaljer

6. Velge to til å undertegne protokollen sammen med møteleder og protokollfører

6. Velge to til å undertegne protokollen sammen med møteleder og protokollfører Styret innkaller herved til Årsmøte i Bergermarka Velforening onsdag 22.04.2015 Kl. 19.00 Sted. Vennskaps alléen ved Jevnaker Skole. (Inngang i den nye administrasjonsfløyen.) Styret foreslår følgende

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Ulvangsvegen veglag på Rondane SPA Høyfjellshotell Skjærtorsdag, 17. april 2014 kl 1600 Enkel servering

Innkalling til årsmøte i Ulvangsvegen veglag på Rondane SPA Høyfjellshotell Skjærtorsdag, 17. april 2014 kl 1600 Enkel servering UlVANGSVEGEN VEGLAG - Orgnr 999332749 27. mars 2014 Innkalling til årsmøte i Ulvangsvegen veglag på Rondane SPA Høyfjellshotell Skjærtorsdag, 17. april 2014 kl 1600 Enkel servering Styrets forslag til

Detaljer

ÅRSMØTE I ASKERØY VEL ENDELIG DAGSORDEN:

ÅRSMØTE I ASKERØY VEL ENDELIG DAGSORDEN: INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ASKERØY VEL TORSDAG 27. JULI 2017 kl. 18.00 PÅ SKOLEN ENDELIG DAGSORDEN: 1. Velkommen til årsmøtet. 2. Valg av møteleder og referent, forslag møteleder: styrets formann, forslag

Detaljer

Generalforsamling Dalsåsen Vel 2015. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel:

Generalforsamling Dalsåsen Vel 2015. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel: Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel: Onsdag 11. mars kl. 18.30 på personalrommet, 2.etg på Mortensrud skole. Dagsorden 1. Godkjenning av frammøtte stemmeberettigede. 2. Godkjenning

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Strandparken Velforening

Referat fra årsmøtet i Strandparken Velforening Referat fra årsmøtet i Strandparken Velforening Dato: 21. mars 2007 Tid: kl. 19:00 Sted: Horten Rådhus, kantinen Innkalling til årsmøtet ble sendt ut 21. februar. Dagsorden og innkomne forslag ble sendt

Detaljer

Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 9. april 2009

Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 9. april 2009 Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 9. april 2009 (Innkallingen lagt ved til slutt med oppdatert innstilling fra valgkomiteen) Oppsummering og vedtak: Sak 0. Innkalling ble godkjent uten kommentarer.

Detaljer

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned.

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned. ÅRSMØTE 9 MARS 2016 PERIODEN 12. mars 2015 9. mars 2016 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement Utdrag fra

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG 13. NOVEMBER 2001, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE (angivelse av nøyaktig sted vil komme senere) Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Solbergstrand Nordre Avløpsanlegg SA. Årsmøte 2014

Solbergstrand Nordre Avløpsanlegg SA. Årsmøte 2014 Solbergstrand Nordre Avløpsanlegg SA Årsmøte 2014 Tid: 28.06.2014 ca kl 14:30 (Umiddelbart etter årsmøtene i Solbergstrand vel og Sol Vann) Sted: Båthuset, Børrebråten Innhold: 1. Innkalling til årsmøte...

Detaljer

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning:

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: 2 Medlemskap Medlemskap kan innehas bare når vedkommende er bosatt eller er eiendomsbesitter, innen foreningens geografiske område. Rettighetene

Detaljer

VEDTEKTER for Haugjordet grendelag Langhus

VEDTEKTER for Haugjordet grendelag Langhus VEDTEKTER for Haugjordet grendelag Langhus Vedtatt 5. november 1991, med senere endringer (siste endring 05. mars 2014) 1 DEFINISJONER 1.1 Haugjordet grendelag (grendelaget) betegnelse som benyttes om

Detaljer

VEDTEKTER FOR HOLMEN OG LANDØEN VELS VEILAG 1394 Nesbru Asker kommune

VEDTEKTER FOR HOLMEN OG LANDØEN VELS VEILAG 1394 Nesbru Asker kommune VEDTEKTER FOR HOLMEN OG LANDØEN VELS VEILAG 1394 Nesbru Asker kommune Vedtatt i årsmøte 06.03.2006. Endret i årsmøte 14.02.2011. 1 Bakgrunn, formål og prinsipper Når privat vei blir brukt som felles adkomst

Detaljer

Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter. Velkommen til Årsmøte. Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter 2014

Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter. Velkommen til Årsmøte. Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter 2014 Velkommen til Årsmøte i Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter 2014 Innkalling Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Gråhaugen Vegfellesskap. Årsmøtet holdes i kaféen på Mysusæter Servicesenter 27. september

Detaljer

Vedtekter for GVA Drift SA, 22.februar 2017

Vedtekter for GVA Drift SA, 22.februar 2017 1 Foretaket Foretakets navn er GVA Drift SA og er et samvirkeforetak. 2 Forretningskontor Foretaket har sitt forretningskontor i Oslo kommune. 3 Formål Foretakets formål skal være å eie og drive et vann

Detaljer

Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012

Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012 Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012 Informasjonssak 1. Januar 2008 trådte den nye samvirkeloven i kraft. I den står blant annet at eksisterende samvirkelag, andelslag

Detaljer

Follo- Østfold dachshundklubb

Follo- Østfold dachshundklubb Lover for Follo- Østfold dachshundklubb Vedtatt av årsmøtet den 23.01.2013 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Follo-

Detaljer

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening 2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening Vedtatt av sentralstyret 19.02.10 på delegert fullmakt fra landsstyret i møte 3.- 4. desember 2009 revidert etter Landsstyremøtet 27.september

Detaljer

VEDTEKTER Pr. 31.5.2013

VEDTEKTER Pr. 31.5.2013 VEDTEKTER Pr. 31.5.2013 VEDTEKTER Sist revidert på årsmøtet 8.5.2015 Foreningens navn er Norske Flyspeditørers Forening (Norwegian Air Freight Forwarders Association). Foreningen organiserer medlemmer

Detaljer

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval Vel veilag 2014.

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval Vel veilag 2014. Oksval vel veilag Innkalling til generalforsamling i Oksval Vel veilag 2014. Generalforsamlingen avholdes i elevkantina i Tangenten torsdag 27. mars kl 1900. Vi ønsker alle medlemmer i Oksval Vel veilag

Detaljer

VEDTEKTER. for FORENINGEN SJØVEGEN HUSEIERLAG

VEDTEKTER. for FORENINGEN SJØVEGEN HUSEIERLAG VEDTEKTER for FORENINGEN SJØVEGEN HUSEIERLAG Formål - medlemsskap - ansvar. 1 S.H. er et en forening hvis medlemskap er pliktig for alle innehavere av leiligheter i firemannsboligområdet i Sjøvegen, Stuttvegen

Detaljer

ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN :

ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN : ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN : 1. ÅPNING 7. FASTSETTELSE AV KONTINGENT 2. MØTETS LOVLIGE INNKALLELSE. 8. BUDSJETT 3. VALG AV MØTEDIRIGENT. 9. INNKOMNE FORSLAG. 4. GODKJENNELSE AV DAGSORDEN. 10.

Detaljer

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF)

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) vedtatt på årsmøtene i 1969, 1970, 1973, 1980, 1985, 1988, 1992, 1994, 1998, 1999, sist endret i 2011 1 Translatørforeningen ble stiftet den

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

STENFELTBAKKEN GRENDELAG http://www.stenfeltbakken.no/ Generalforsamling 2008 INNKALLING

STENFELTBAKKEN GRENDELAG http://www.stenfeltbakken.no/ Generalforsamling 2008 INNKALLING Langhus, 5. April 2008 INNKALLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i Nedre grendehus Torsdag 24. april kl 19.30 Dagsorden 1) Konstituering... 2) Styrets årsberetning...

Detaljer

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I MARTHAS HAVE HUSEIERFORENING 6. MARS 2006

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I MARTHAS HAVE HUSEIERFORENING 6. MARS 2006 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I MARTHAS HAVE HUSEIERFORENING 6. MARS 2006 14 fremmøtte og 4 fullmakter 1. Godkjenning av møteinnkalling Punkt 3 blir valg av tellekorps. Dvs. at punktene etter dette blir

Detaljer

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA.

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA. VEDTEKTER FOR SØRFOLD KRAFTLAG SA (vedtatt 29.6.2010) Vedtektsendring 10, 2. avsnitt vedtatt i årsmøte 9.6.2011 Vedtektsendring 8, 1. avsnitt vedtatt i årsmøte 21.6.2012 Vedtektsendring 12 vedtatt i årsmøte

Detaljer

Velkommen til årsmøte for Søra Bråde Velforening II

Velkommen til årsmøte for Søra Bråde Velforening II Velkommen til årsmøte for Søra Bråde Velforening II Dato: Torsdag 11. mai 2017 Sted: Kantinen, Revheim Skole Tid: Kl. 20:00 Saker til behandling 1. Åpning 2. Valg av møteleder og referent 3. Gjennomgang

Detaljer

VEDTEKTER for LUNDEN HAGEBY VEL

VEDTEKTER for LUNDEN HAGEBY VEL VEDTEKTER for LUNDEN HAGEBY VEL vedtatt på konstituerende møte den 10. desember 2001 endret på årsmøte den 16. juni 2004, 30. mai 2005 og 5.juni 2007 1. Medlemmer Formål 1.1. Medlemmer av Lunden Hageby

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Tenvik båtforening

Innkalling til årsmøte i Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte i Tenvik båtforening Medlemmer av Tenvik båtforening innkalles med dette til årsmøte. Sted: Tømmerholt idrettshus Tidspunkt: Onsdag 20.03.2013 kl. 18:30 Saksliste: Sak 2013-1 Konstituering

Detaljer

ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG KL

ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG KL ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG 11.02.15 KL. 18.30 SAKSLISTE 1. Godkjenning av innkallelse og saksliste 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til undertegning av

Detaljer

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte 30.03.2017 Tenvik båtforening 1 ÅRSRAPPORT 2016 FOR TENVIK BÅTFORENING Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Lars Aasberg, leder (valgt i 2016 for 1 år)

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Vedtekter for. Røra Båtforening

Vedtekter for. Røra Båtforening Vedtekter for Røra Båtforening Forfatter: Jan Haugdal Eier: Jan Haugdal Dokumentnummer: Versjon: 1.0 Status: Godkjent Opprettet dato: 27.04.2009 07:06:00 Sist oppdatert: 27.01.2011 12:28:00 Filreferanse:

Detaljer

6. mai fra kl. 17:00

6. mai fra kl. 17:00 Informasjonsskriv nr. 2/2008: Rusken, referat fra årsmøtet 2008 Ta ansvar for nærmiljøet og bli med på årets Rusken-aksjon 6. mai fra kl. 17:00 Samtlige beboere inkludert leietakere bes om å gjøre en innsats!

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag den 19.05.2011 kl. 18:00. Møtested : Grindbakken skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag den 19.05.2011 kl. 18:00. Møtested : Grindbakken skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag den 19.05.2011 kl. 18:00. Møtested : Grindbakken skole. Tilstede var 35 andelseiere og 10 med fullmakt til sammen 45 stemmeberettigede.

Detaljer

Saksliste til generalforsamling Drammen Travbane AS

Saksliste til generalforsamling Drammen Travbane AS Til aksjonærer revisor medlemmer av valgkomiteen Observatører inviteres: - styremedlemmer Buskerud Travforbund - styremedlemmer Buskerud Trav Holding - styremedlemmer Buskerud Trav Eiendom Saksliste til

Detaljer

VEDTEKTER BJERKAKERSTRANDA VELFORENING

VEDTEKTER BJERKAKERSTRANDA VELFORENING VEDTEKTER FOR BJERKAKERSTRANDA VELFORENING Vedtatt på konstituerende generalforsamling 21.09.2005 Endret på generalforsamlingen 14. april 08. Bjerkakerstranda velforening Side 2 av 9 1. Navn 1-1 Foreningens

Detaljer

Sak 4: Budsjett for neste år. Fastsettelse av avgift til dekning av fellesutgifter.

Sak 4: Budsjett for neste år. Fastsettelse av avgift til dekning av fellesutgifter. REFERAT FRA ÅRSMØTE I BOLIGSAMEIET YÜKSEK SITES1 I Årsmøtet ble avholdt mandag 18. april på Yüksek Sitesi I i henhold til lovlig utsendt varsel og møteinnkalling, jf Vedtekter for boligsameiet Yüksek Sitesi

Detaljer

Lover for NORSK POMERANIAN KLUBB stiftet 2012

Lover for NORSK POMERANIAN KLUBB stiftet 2012 Lover for NORSK POMERANIAN KLUBB stiftet 2012 Vedtatt av Generalforsamlingen den 14 august 2012. KAPITTEL 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Norsk Pomeranian Klubb,

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 12. april 2016

Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 12. april 2016 Gjønnesskogen Huseierforening - Årsberetning 2015 samt innkalling til ordinær generalforsamling 12.04.16 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Agenda for årsmøtet 02.mars 2013 kl 17:00 på Styrhuset

Agenda for årsmøtet 02.mars 2013 kl 17:00 på Styrhuset Agenda for årsmøtet 02.mars 2013 kl 17:00 på Styrhuset 1. Åpning ved Styreleder og godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av protokollvitner 4. Gjennomgang av årsberetningen

Detaljer

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2010.

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2010. Oksval vel veilag Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2010. Generalforsamlingen avholdes på NIF-huset ved Bergerbanen tirsdag 25. mai kl 1900. Vi ønsker alle medlemmer i Oksval vel veilag

Detaljer

VEDTEKTER VIKEVÅG BÅTFORENING

VEDTEKTER VIKEVÅG BÅTFORENING VEDTEKTER VIKEVÅG BÅTFORENING Endret: Årsmøte 2006 Endret: 26 mai 2010 Endret: 22 juni 2011 Endret: 18 april 2013 Sist endret: 19 februar 2014 1 FORENINGENS GRUNNLAG. VEDTEKTER. Foreningens navn er Vikevåg

Detaljer

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval Vel veilag 2015.

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval Vel veilag 2015. Oksval vel veilag Innkalling til generalforsamling i Oksval Vel veilag 2015. Generalforsamlingen avholdes i Ungdomsarenaen i Tangenten tirsdag 24. mars kl 1930. Vi ønsker alle medlemmer i Oksval Vel veilag

Detaljer

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Asphaugen Samfunnshus SA Årsmøte Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Sakliste for årsmøte i Asphaugen Samfunnshus SA 14.03.2017 1. Åpning. Valg av møteleder, referent og to til å skrive under protokollen. 2.

Detaljer

VEDTEKTER FOR.. VEILAG

VEDTEKTER FOR.. VEILAG Vedtatt på 1. ordinære årsmøte 2001. VEDTEKTER FOR.. VEILAG 1 Formål Veilaget skal stå for den daglige driften av de veiene som er omfattet av veilaget, jf 2. Veilaget skal sørge for at veiene er i forsvarlig

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø 30. april 2010 kl Møtested : Hvaler Samfundshus.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø 30. april 2010 kl Møtested : Hvaler Samfundshus. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø 30. april 2010 kl. 18.00. Møtested : Hvaler Samfundshus. Tilstede var 31 seksjonseiere og 8 med fullmakt, til sammen 39 stemmeberettigede.

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2014

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2014 Lørdag 9. august kl. 15:30 MØTESTED : Nystølkroken Kafe, Kuluset SAKSLISTE : Formann ønsker velkommen 1. Godkjennelse av innkalling og saksliste

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Tilstede var 19 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 21 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING ONSDAG 27. OKTOBER 2004, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG LØNNEBERGET Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRENNINGHAUGEN GARASJELAG

VEDTEKTER FOR BRENNINGHAUGEN GARASJELAG VEDTEKTER FOR BRENNINGHAUGEN GARASJELAG Fastsatt på generalforsamling 18. april 2013. GENERELLE BESTEMMELSER 1 Formål Garasjelagets formål er å ivareta felles interesser, herunder en forsvarlig forvaltning,

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 24. april 2012 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 24. mai 2012 kl. 15:00-17:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer