Metro 70 - Metro 70 Tunnel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Metro 70 - Metro 70 Tunnel"

Transkript

1 Metro 70 - Metro 70 Tunnel G20/G25 Installasjonsveiledning() Ta godt vare på dette dokumentet Install_G20.indd :50:20

2 Innholdsfortegnelse side Forord 2 1. Innledning 3 2. CE-erklæring 3 3. SIKKERHET Generelt Forskrifter Forholdstiltak / sikkerhetsinstrukser under installasjonen 3 4. Anvisninger 4 5. Pakke opp 4 6. Installasjon Forskrifter Gasstype Gasstilkobling Montering av apparatet Avgass-/lufttilførselssystemet Montering av omramming Plassering av betjeningsboksen Innstilling av apparatet Plassering av ved-/steinsettet Glassrute Trådløs fjernkontroll Mottaker Sluttkontroll Gasstetthet Gasstrykk/fortrykk Tenning av pilotflamme og hovedbrenneren Flammebildet Vedlikehold Levering Feil 19 Vedlegg 1 Medfølgende komponenter 21 Vedlegg 2 Tekniske data 21 Vedlegg 3 Deler 21 Forord!Tips!NB Merk Som fabrikant av gassvarmeapparater utvikler og produserer DRU produkter i samsvar med de høyeste kvalitets-, ytelses- og sikkerhetskravene. Dermed kan brukeren regne med problemfri bruk i årevis. Dette apparatet er CE-merket og det tilfredsstiller de grunnleggende kravene i EU-direktivet om gassapparater. Med apparatet følger det to veiledninger: installasjonsveiledningen og brukerveiledningen. Som installatør bør du inneha fagkunnskaper om gasspeiser. Installasjonsveiledningen gir deg den informasjonen du trenger for å kunne installere apparatet, slik at det fungerer på en god og sikker måte. Denne veiledningen handler om installasjonen av apparatet og de gjeldende forskriftene ved installasjonen. Dessuten inneholder den tekniske data om apparatet og informasjon om vedlikehold, mulige feil som kan oppstå og mulige årsaker til disse. Denne installasjonsveiledningen må leses nøye gjennom og brukes under installasjonen. I veiledningene benyttes følgende symboler for å gjøre oppmerksom på viktig informasjon: Handlinger som må utføres Råd og tips Disse instruksene er nødvendige for å forebygge mulige problemer under installasjon og/eller bruk. Disse instruksjonene er nødvendige for å hindre brann, personskader eller annen alvorlig skade. Etter overdragelsen bør du overrekke brukerveiledningen og denne installasjonsveiledningen til brukeren Install_G20.indd :50:23

3 1. Innledning Apparatet leveres i to utførelser, Metro 70 og Metro 70 tunnel. Denne versjonen av Metro 70 og Metro 70 tunnel er egnet for naturgass. Det er ikke mulig å klargjøre apparatet for en annen gasstype ved hjelp av et såkalt ombyggingssett Metro 70 er et standard apparat. Dette monteres alltid mot en vegg. Metro 70 tunnel er et gjennomsiktig apparat med vindu både på forsiden og baksiden. Metro 70 og Metro 70 tunnel er lukkede gasspeiser. Et lukket apparat trekker ikke luft innenfra, men utenfra. Dette skjer ved hjelp av et kombinert lufttilførsels- og avgasssystem. I dette konsentriske systemet fungerer ytterrøret som lufttilførsel og det indre røret som avgassrør. Dette systemet kan føres ut både gjennom ytterveggen og gjennom taket. Disse apparatene bygges inn i en omramming. DRU selger et utvalg av omramminger. For at varmen skal kunne slippe ut, må omrammingen ventileres. DRU kan levere ulike ventilasjonselementer. Apparatene leveres med en trådløs fjernkontroll som virker på batterier. 2. CE-erklæring Herved erklærer vi at gasspeisen fra DRU er utformet og bygget i samsvar med grunnkravene i EU-direktivet om gassapparater. Denne erklæringen mister gyldigheten når det gjøres endringer på apparatet uten skriftlig samtykke fra DRU. Produkt: gasspeis Type: Metro 70 Metro 70 tunnel Gjeldende EU-direktiver: 90/396/EØF Anvendte harmoniserte normer: NEN-EN-613, NEN-EN-613/A1 Gjennom bedriftsinterne rutiner sikres det at serieproduserte apparater oppfyller grunnkravene i de gjeldende EUdirektivene og normene basert på disse. R. Gelten Dru verwarming B.V. Postbus 1021, 6920 BA Duiven, Nederland Ratio 8, 6921 RW Duiven, Nederland 3. SIKKERHET 3.1 Generelt!NB - Les nøye gjennom dette kapitlet om sikkerhet før du starter med installasjonen eller vedlikeholdet - Overhold de generelle forskriftene og forholdstiltakene / sikkerhetsinstruksene i denne veiledningen. 3.2 Forskrifter Installer apparatet i henhold til de gjeldende nasjonale, lokale og bygningstekniske (installasjons)forskriftene. 3.3 Forholdstiltak / sikkerhetsinstrukser under installasjonen Følg nedenstående forholdstiltak/sikkerhetsforskrifter til punkt og prikke: installasjon og vedlikehold må kun utføres av en fagutdannet installatør av gasspeiser; ikke gjør endringer på apparatet; bruk ikke-brennbart og varmebestandig materiale til bygging av omrammingen, inkludert bakveggen til omrammingen, innsiden av omrammingen og toppen av omrammingen; ta hensyn til omrammingens innvendige minstemål; omrammingen må ventileres ved hjelp av lufteåpninger med et samlet tverrsnitt på minimum 200 cm 2 ; bruk kun avgass-/lufttilførselssystemet som er levert av DRU; fest apparatet vha. de medleverte veggbøylene; ikke plasser apparatet tett inntil bakveggen; ikke fyll opp rommet mellom apparatbeinene; apparatet må ikke tildekkes og/eller pakkes inn i et isolasjonsteppe eller noe annet materiale; hold brennbare objekter og/eller materialer i minst 500 mm avstand fra apparatet; kun det medleverte ved-/steinsettet må benyttes; Install_G20.indd :50:23

4 plasser ved-/steinsettet nøyaktig som anvist; hold pilotflammebrenneren og området rundt fri; unngå smuss i gassledninger og tilkoblinger; kontroller om tilkoblingene er gasstette før apparatet tas i bruk; bruk ildfaste elektriske tilkoblinger; monter de elektriske tilkoblingene uten at de berører apparatet; unngå blokkering av trykkreduksjonsventilen(e); kontroller om trykkreduksjonsventilen(e) på oversiden av ovnen ligger riktig før du bygger inn apparatet; ikke tenn apparatet før det er helt ferdiginstallert. 4. Anvisninger Under installasjonen tas det hensyn til følgende punkter for en god og sikker virkning av apparatet: plasser den medleverte betjeningsboksen lavest mulig; unngå å legge tenningskabelen over mottakeren; unngå at tenningskabelen berører eller krysser antennen; unngå at tenningskabelen ligger inntil metalldeler, for å unngå svekkelse av gnisten; sørg for en pen finish av kantene ved innbygging i flukt med veggen; ikke søl puss på eller over falsene; unngå skader på ruta ved fjerning/plassering av glassvinduet; rengjør ruta før apparatet tas i bruk for å unngå innbrenning av smuss. 5. Pakke opp Vær oppmerksom på nedenstående punkter når apparatet pakkes ut: Kontroller apparatet med tanke på transportskader; Om nødvendig tas kontakt med DRU Service. Etter at emballasjen er fjernet, bør du sitte igjen med følgende komponenter: - Pipenøkkel, Denne ligger i rommet mellom monteringsrammen og forbrenningskammeret. - Pyntelister, Disse befi nner seg også i ovennevnte rom. Etter fjerning av glassvinduet kan du ta ut esken med delene fra forbrenningskammeret.!nb Unngå skader ved fjerning/plassering av glassruta. Fjern glassruta som beskrevet i avsnitt ; Ta esken med delene ut av forbrenningskammeret. I Vedlegg 1 / Tabell 4 fi nnes en oversikt over delene som bør være med etter at emballasjen er fjernet. Ta kontakt med DRU Service når det mangler deler etter at du har pakket ut apparatet; Kvitt deg med emballasjen på forsvarlig måte. 6. Installasjon!NB Les nøye gjennom veiledningen for en god og sikker virkning av apparatet. Installer apparatet i den rekkefølgen som angis i dette kapitlet. 6.1 Forskrifter - Overhold de gjeldende (installasjons)forskriftene; - Overhold tiltakene/instruksene i denne veiledningen. Merk! Merk! 6.2 Gasstype På typeskiltet angis gasstypen, gasstrykket og landet som dette apparatet er beregnet på. Typeskiltet er festet til en løkke. Det skal ikke løsnes fra løkken. Kontroller om apparatet er egnet for gasstypen og gasstrykket på stedet. 6.3 Gasstilkobling Gasstilkoblingen må utstyres med en gasskran i nærheten av apparatet. Unngå smuss i gassledningen og tilkoblingene. For gasstilkoblingen gjelder følgende krav: - røret må være dimensjonert slik at det ikke kan oppstå trykktap; - gasskranen må være CE-merket; - gasskranen må være tilgjengelig til enhver tid. Ikke vri gasskranen når gassledningen kobles til Install_G20.indd :50:23

5 METRO 70 - I N S TA L L A S J O N S V E I L E D N I N G 6.4 Montering av apparatet Plassering av apparatet gjøres på følgende måte:!nb - Hold brennbare gjenstander og/eller materialer i minst 500 mm avstand fra apparatet; - Iikke gjør endringer på apparatet. Bestem plasseringen av apparatet; Sørg for en gasstilkobling på stedet (se avsnitt 6.3 for detaljer); Lag en utsparing til avgass-/lufttilførselssystemet med nedenstående diameter (se avsnitt 6.5 for detaljer). - Ø 160 mm for en føring gjennom ikke-brennbart materiale i veggen; Ø 250 mm for en føring gjennom brennbart materiale i veggen; Ø 160 mm for en føring gjennom ikke-brennbart materiale i taket; Ø 250 mm for en føring gjennom brennbart materiale i taket; - Ta hensyn til apparatets dybde (sefig. 2) (Metro 70: min. 400 mm; Metro 70 tunnel: min. 446 mm). - Ta hensyn til innbyggingshøyden; denne er avhengig av innstillingen av justeringsbeinene (sefig. 1).!NB Sett apparatet på plass! Gassregulatoren er montert på undersiden av apparatets brennerplate. Den må løsnes og plasseres i betjeningsboksen på et senere tidspunkt. Se avsnitt 6.7 for plassering av gassregulatoren i betjeningsboksen. Gå frem på følgende måte:!nb!nb! Løsne ledningene fra gassregulatoren (fleksibel gassledning, aluminium pilotflammeledning og termoelementet); Løsne gassregulatoren fra brennerplaten ved å skru løs parkerskruen. - Unngå smuss i ledningene; - Unngå kink i ledningene. Rull ut ledningene i retning av betjeningsboksen; Rull ut tenningskabelen i retning av betjeningsboksen; Typeskiltet skal ikke løsnes fra løkken. 7PPSBBO[JDIU NJO NBY D D 7PPSBBO[JDIU ;JKBBO[JDIU Fig. 1 NJO NBY NJO NBY NJO NBY #PWFOBBO[JDIU #PWFOBBO[JDIU.FUSP ;JKBBO[JDIU.FUSP UVOOFM NBY NN NJO NN JOXFOEJH NJO NN JOXFOEJH " " NJO NFUSP JOXFOEJH NJO NN NFUSP UVOOFM JOXFOEJH C " " D 5PUBMF WFOUJMBUJF DN Y D Fig. 2 #FEJFOJOHTLBTUKF.BYJNBMF TUVDMJKO.BYJNBMF TUVDMJKO Install_G20.indd :50:24

6 Legg løkken med typeskiltet i retning av betjeningsboksen; Still inn høyden på apparatet og; Still apparatet samtidig i vater.!nb - Ikke plasser apparatet tett inntil bakveggen; - Ikke fyll opp rommet mellom apparatbeinene; - Apparatet må ikke tildekkes og/eller pakkes inn i et isolasjonsteppe eller noe annet materiale; Fest apparatet til veggen vha. veggbøyler og de medleverte kileskruene; se Fig. 3. Fig. 3 Merk! 6.5 Avgass-/lufttilførselssystemet Generelt Apparatet er av typen C11/C31. Apparatet kobles til et kombinert avgass-/lufttilførselssystem, heretter kalt det konsentriske systemet. Eventuelt kan en eksisterende røykkanal benyttes. Bruk kun det konsentriske systemet (Ø 100/150 mm) som leveres av DRU og medfølgende tilbehør. Dette systemet er godkjent i kombinasjon med apparatet. DRU kan ikke garantere og ta ansvar for en god og sikker virkning ved bruk av andre systemer. Det konsentriske rørsystemet bygges opp med utgangspunkt i apparatet. Dersom det konsentriske rørsystemet av byggetekniske grunner må monteres først, kan apparatet senere tilkobles ved hjelp av et teleskoprør. Apparatet kan utstyres med vegggjennomføring (se 6.5.2) eller takgjennomføring (se 6.5.3) Ved føring gjennom vegg Oppbygning av det konsentriske rørsystemet Fra fabrikken er apparatet innstilt for tilkobling av et 1 til 4 meter langt vertikalt rør + 90 vinkel + veggjennomføring. Dersom dette er riktig, behøver du ikke å endre noe. Hvis situasjonen avvikker, må du fjerne luftinntakføringen som angitt i Install_G20.indd :50:37

7 Du må alltid starte med et vertikalt rør. Du må starte med minst 0,5 meter vertikalt og maks. 4 meter vertikalt. Merk! Når du starter med 0,5 meter vertikalt rør, må den horisontale lengde ikke overskride 2 meter. Du må fjerne luftinntakføringen (se 6.8.2). (se eksempelet i Fig. 4a). Merk! Når du starter med 1-4 meter langt vertikalt rør, må den horisontale lengde ikke overskride 3 meter. Du må fjerne luftinntakføringen (se 6.8.2) (se eksempelet ifig. 4b) Montering av det konsentriske rørsystemet Gå frem på følgende måte ved monteringen av det konsentriske rørsystemet: Systemet bygges opp fra (tilkoblingsstussen på) apparatet. Merk! - Håndter minimum 50mm avstand mellom utsiden av det konsentriske systemet og veggene og/eller taket. Dersom systemet blir bygget inn i for eksempel en kasse, skal hele kassen være laget av ikkebrennbart materiale.; - Bruk varmebestandig isolasjonsmateriale ved føring gjennom brennbart materiale. Koble til de konsentriske rørdelene og vinkelen; Fig. 4b Ved hver rørforbindelse benyttes en klemring med en silikon tetningsring; Fest klemringen med en parkerskrue til røret på steder som er utilgjengelige etter installasjonen. Bruk tilstrekkelig antall bøyler, slik at vekten av rørdelene ikke hviler på apparatet; Bestem den gjenværende lengden for føringen gjennom ytterveggen; Lag føringen gjennom ytterveggen etter mål; Monter veggjennomføringen med falsen på oversiden. Merk! Sørg for å opprettholde riktig innstikklengde. Merk! Monter veggjennomføringen på en varmebestandig mellomplate ved føring gjennom brennbart materiale. Fest veggjennomføringen med fire skruer i de angitte hullene. Merk! Plasser de horisontale, konsentriske rørstykkene med fall mot veggjennomføringen for å unngå at regnvann renner inn. Fig. 4a Ved føring gjennom taket Oppbygning av det konsentriske rørsystemet På apparatet må det først monteres et minst 1 m langt, vertikalt, konsentrisk rør. Avhengig av oppbygningen av det konsentriske rørsystemet, monteres det et restriksjonsspjeld og/eller luftinntaksføringer. Gå frem på følgende måte: 1. Bestem antallet vinkler (det skilles ikke mellom 45 og 90 vinkler). 2. Bestem lengden på de horisontale rørdelene i meter. 3. Bestem lengden på de vertikale/skråstilte rørdelene (uten takgjennomføring) i meter. Med disse opplysningene kan du ved hjelp av tabell 1 fi nne ut om avgasssystemet er akseptabelt og hvilke innstillinger du skal benytte. Tabellen fungerer på følgende måte: i de to kolonnene til venstre fi nner du antallet vinkler og den horisontale lengden, og i 3. kolonne den vertikale/skråstilte lengden. Da kommer du frem til bokstaven A, B eller C. Se deretter i Tabell 2 for de tilhørende instruksene hva angår luftinntakføringen og restriksjonsspjeldet (se 6.8. for montering/fjerning 6.8) Install_G20.indd :50:40

8 To eksempler til illustrasjon: Eksempel 1 Eksempel vinkler 1. 3 vinkler 2. 3 meter horisontalt 2. 4 meter horisontalt 3. 5 meter vertikalt/skråstilt 3. 9 meter vertikalt/skråstilt Bruk situasjon A Denne løsningen er ikke akseptabel. Tabell 1: Apparattilpasninger ved føring gjennom taket G25/G20 sum antall sum antall meter vertikale og/eller skråstilte rørdeler meter horisontale rørdeler ingen vinkler 0 B B B B B C C C C C C C 2 vinkler 0 A A B B B B B C C C C C 1 A A B B B B B C C C 2 A A B B B B B C 3 A A B B B B 4 A A B B 5 3 vinkler 0 A A B B B B B C C C C 1 A A A B B B B B C C 2 A A A B B B B C 3 A A A B B B 4 A A A B vinkler 0 A A A B B B B B C C C 1 A A A A B B B B B C 2 A A A A B B B B 3 A A A A B B 4 A A A A 5 5 vinkler - = Løsningen er ikke akseptabel Tabell 2: A TL = -6 til 1 meter + takgjennomføring NEI NEI ÅPEN B TL = 1 til 6 meter + takgjennomføring JA JA 38 mm C TL = 6 til 12 meter + takgjennomføring JA JA 33 mm Situasjon G25/G20 Luftinntakføring Restriksjonsspjeld Avstandsrestriksjon Merk! Montering av det konsentriske rørsystemet Takgjennomføringen kan skje både gjennom et skråtak og et flatt tak. Takgjennomføringen leveres med en takinndekning for flatt tak henholdsvis en justerbar inndekning for skråtak. Det konsentriske rørsystemet monteres på følgende måte: Systemet bygges opp fra (tilkoblingsstussen på) apparatet - Håndter minimum 50 mm avstand mellom utsiden av det konsentriske systemet og veggene og/eller taket; - Bruk varmebestandig isolasjonsmateriale ved føring gjennom brennbart materiale Install_G20.indd :50:42

9 Merk! Merk! Koble til de konsentriske rørdelene og eventuelle vinkler; Ved hver rørforbindelse benyttes en klemring med en silikon tetningsring; Fest klemringen med en parkerskrue til røret på steder som er utilgjengelige etter installasjonen. Bruk tilstrekkelig antall bøyler, slik at vekten av rørdelene ikke hviler på apparatet; Bestem den gjenværende lengden for føringen gjennom taket; Lag føringen gjennom taket etter mål. Sørg for å opprettholde riktig innstikklengde. Koble takgjennomføringen til de konsentriske rørdelene. - Sørg for at den justerbare inndekningen for skråtaket legges riktig i forhold til de omkringliggende taksteinene; - Sørg for vanntette skjøter mellom inndekningsplaten og det flate taket Tilkobling til eksisterende røykkanal Du kan koble apparatet til en eksisterende røykkanal. I skorsteinen monteres et fleksibelt rør i rustfritt stål som avløpsrør for avgassene. Frisklufttilførselen skjer gjennom den åpne delen av skorsteinen. Ved tilkobling til en eksisterende røykkanal gjelder følgende krav: - kun tillatt ved bruk av DRUs eget tilkoblingssett for skorsteiner. - installasjonsforskriften medfølger. - dimensjonene må være minst 150 x 150 mm; - den vertikale lengden må være maks. 12 meter; - den horisontale lengden må være maks. 3 meter; - den eksisterende røykkanalen må være ren; - den eksisterende røykkanalen må være tett. 6.6 Montering av omramming Apparatet er beregnet på innbygging i en egen omramming. For riktig utslipp av varmen må det være nok rom rundt apparatet. Omrammingen må luftes ved hjelp av ventilasjonsåpninger. Merk! - Bruk ikke-brennbart og varmebestendig materiale til omrammingen og bakveggen av omrammingen; - Tverrsnittet på ventilasjonsåpningene - som må plasseres så høyt som mulig - er minst 200 cm 2. Merk! Ved montering av omrammingen tas hensyn til følgende (sefig. 2): - plasseringen av betjeningsboksen: denne må plasseres - lavest mulig - innenfor en avstand på 850 mm til venstre eller til høyre for apparatet; - betjeningsboksens mål; se avsnitt 6.7 Plassering av betjeningsskapet ; - plassering av ventilasjonsåpningene; - glassrutas størrelse, slik at den kan settes inn/fjernes etter at omrammingen er montert; - beskyttelse av gassregulatoren og ledningene mot sement og kalk.!tips Ventilasjonsåpningene lages fortrinnsvis på hver side av omrammingen: du kan benytte DRU-ventilasjonselementer. Kontroller om det konsentriske rørsystemet er montert riktig; Kontroller at klemringene som befinner seg på steder som ikke er tilgjengelige etter monteringen er låst med parkerskruer; Fig. 5 3 Fig. 6 Fig Install_G20.indd :50:42

10 Sørg for tilstrekkelig luft rundt apparatet i omrammingen, slik at varmen kan slippe ut: - minste innvendige høyde: 1350 mm; - minste innvendige bredde : 1010 mm. Ikke søl puss på eller over falsene fordi: - varmen fra apparatet kan føre til sprekker; - glassruta da ikke lenger kan fjernes/monteres. Dersom omrammingen er laget av steinaktige materialer eller behandlet med murpuss skal dette tørke i minimum 6 uker før peisen tas i bruk; dette for å unngå sprekker. 6.7 Plassering av betjeningsboksen Betjeningsboksen plasseres lavest mulig i omrammingen. I betjeningsboksen monteres en del komponenter, slik som typeskiltet, gassregulatoren og mottakeren for fjernkontrollen (SeFig. 5 for detaljer.). Lag en åpning i omrammingen på 285 x 194 mm (h x b); Monter den indre rammen (1) ved å skru løs boltene (5).!Tips - Ved en murt omramming kan den indre rammen mures samtidig; - Ved bruk av andre materialer kan den indre rammen limes fast eller festes med 4 senkeskruer. Fest gassregulatoren til bøylene på den indre rammen (2); Koble ledningene til gassregulatoren igjen. Merk! - Unngå kink i ledningene; - Koble til den fleksible slangen og aluminiumsledningen så de er gasstette; - Koble til termoelementet for hånd først og; - deretter vris det en kvart omdreining. Eventuelt kobles termoelementets ledninger til gassregulatoren; se Foto 1; Om nødvendig blåses gassledningen ren; Koble til gassledningen med gasskranen; Luft ut gassledningen; Monter mottakeren (3); se avsnitt 7.1 for tilkoblinger; Plasser typeskiltet (6); Fest den ytre rammen med døren (4) til den indre rammen ved hjelp av 2 sekskantbolter (5).!Tips Du kan montere den ytre rammen med høyre- eller venstrehengslet glassdør. 6.8 Innstilling av apparatet Apparatet må justeres slik at det fungerer godt i kombinasjon med avgassystemet. Til det formålet monteres det et restriksjonsspjeld og/eller fjernes luftinntakføringene; se avsnitt 6.5, Tabell 1 for bruk med veggjennomføring og Tabell 2 for bruk med takgjennomføring Restriksjonsspjeld (R) Restriksjonsspjeldet (R) leveres løst. Dette monteres på følgende måte (se Fig. 6): Skru løs de 6 parkerskruene (S) på den mellomste platen (T); Fjern denne platen; Monter restriksjonsspjeldet; Fig. 8 Foto Install_G20.indd :50:46

11 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 6 Foto 7 Foto Install_G20.indd :50:49

12 Foto 9 Foto 10 Still inn restriksjonsåpningen ved hjelp av den vedlagte malen (se Fig. 7) slik: - 33 mm åpning betyr at spjeldet lukkes maksimalt; - 38 mm åpning innstilles vha mal; Fest restriksjonsspjeldet vha. sekskantbolten (U); Sett tilbake den mellomste platen Luftinntakføringer (L) Luftinntakføringene (L) befi nner seg nederst (på siden) i kassen (M) rundt brenneren. Disse fjernes på følgende måte (sefig. 8). Fjern kassen rundt brenneren fra apparatet; Skru løs de parkerskruene (N) og ta dem ut; Fjern luftinntakføringene; Tilbakeplasser kassen rundt brenneren. Merk! 6.9 Plassering av ved-/steinsettet Apparatet leveres med et vedkubbesett eller et steinsett. Overhold nedenstående instrukser nøye for å unngå farlige situasjoner: - kun det medleverte ved-/steinsettet må benyttes; - plasser ved-/steinsettet nøyaktig som anvist; - ikke dekk til pilotflammebrenneren og området rundt (se Foto 9 og10); - hold sprekken mellom brennerskuffen og kassen rundt brenneren åpen Vedsett Vedkubbesettet består av vermikulitt (se Foto 2), askekorn (se Foto 3) og noen vedkubber. Fyll brennerskuffen med vermikulitt; fordel vermikulitten jevnt. Merk! - Du kan påvirke flammebildet ved å flytte vermikulitten, men; - brennerdekket må forbli tildekket av vermikulitt for å unngå at brennerens levetid reduseres. Fyll kassen rundt brenneren med askekorn; fordel disse jevnt; Identifiser kubbene A t.o.m. G ved hjelp av Foto 4.!Tips Ved identifikasjonen benyttes svimerkene på kubbene Plasser kubbene A t.o.m. E rundt (hoved)brenneren (se Foto 5 og 6): - Først plasseres kubbe A symmetrisk i forhold til pilotflammebrenneren; - Fortsett med kubbene B, C, D, E. Plasser deretter kubbene F og G (sefoto 7). Merk! Kubbene må ikke dekke till brennerdekket helt (sefoto 5 og 8), fordi: - hovedbrenneren da ikke tenner godt; dette kan føre til farlige situasjoner; - det raskere oppstår smuss på grunn av sotdannelse - flammebildet forstyrres Steinsett Steinsettet består av naturfarget vermikulitt (se Foto 2) og hvite carrarasteiner. Fyll brennerskuffen med vermikulitt; fordel vermikulitten jevnt; se Foto 11. Merk! - Du kan påvirke flammebildet ved å flytte vermikulitten, men; - brennerdekket må forbli tildekket av vermikulitt for å unngå at brennerens levetid reduseres. Fyll brennerskuffen og kassen rundt brenneren med carrarasteinene; Fordel carrarasteinene i ett jevnt lag; se Foto 12 og Install_G20.indd :51:01

13 Foto 11 Foto 12 Foto 13 Merk! Når steinene ikke plasseres riktig, for eksempel når de legges oppå hverandre, kan det føre til at: - hovedbrenneren ikke tenner godt, slik at det kan oppstå en farlig situasjon; - flammebildet forstyrres. OBS! 6.10 Glassrute Etter at vedsettet er lagt på plass, kan glassruten settes inn i henhold til nedenstående beskrivelse Fjerning av glassruten For fjerning av glassruten følger man nedenstående anvisninger (se Foto 14 t.o.m. 19): Fjern den vertikale pyntelisten på venstre og høyre side ved å trykke leppen øverst på listen opp. Listen beveges parallelt med glassruten og tas ut. Fjern den horisontale pyntelisten ved å ta tak i den med begge hender og løft den ut av slissen. Skru de 4 parkerskruene ut av den nederste listen til glassruten ved hjelp av den medleverte nøkkelen. Skru de 3 parkerskruene i låselisten på begge sider 2 omdreininger løs. Ikke skru parkerskruene helt ut, men la dem bli sittende i låselisten. Trykk de 2 øverste kilene (venstre og høyre) lengst mulig ned. Trykk de 2 nederste kilene lengst mulig opp. Trykk de to låselistene lengst mulig ut med hånden for å unngå at pakningen skades. Ta tak i håndtakene øverst og nederst og løft vinduet. Vipp glassruten mot deg gjennom åpningen i monteringsrammen ved hjelp av det nederste håndtaket og trekk samtidig øvre del av glassruten mest mulig mot deg. OBS! - Pass på at du holder det øvre håndtaket godt fast. Hvis det glipper, kan glassruten falle inn slik at både glassruten og apparatet kan få alvorlig skade; - Sørg for at glassruten løftes ut mest mulig gjennom midten av monteringsrammen, for å unngå skader på lakkdelene og pakningen Install_G20.indd :51:08

14 Foto 14a Foto 17a Foto 17b Foto 14b Foto 17c Foto 17d Foto 15 Foto 16 Foto 17e Foto 17f Install_G20.indd :51:13

15 Foto 18 Foto 19 Senk glassruten på skrå nedover inntil den kan tas helt ut av monteringsrammen Montering av glassruten Glassruten monteres i omvendt rekkefølge av det som beskrives ovenfor. OBS! - Unngå/fjern fingeravtrykk på glassruten, for å unngå at de brennes fast; - Ikke trekk til de parkerskruene for hardt slik at de brekker og/eller gjengene blir ødelagt: Det holder at skruene sitter. - Skift låselisten hvis pakningen har løsnet. Tips! OBS! Ta hensyn til følgende ved montering: Kontroller først at de to låselistene er trykket lengst mulig utover for å unngå at pakningen skades. Sett glassruten på plass. Kontroller om kroken øverst ved glassruten ligger i holderen / U-formet list. Forsøk å trekke glassruten mot deg med det øverste håndtaket: Hvis det ikke lykkes, er glassruten riktig montert. Fest den nedre listen til glassruten ved hjelp av de 4 parkerskruene. OBS! Skyv de to nedre kilene ned. Skyv de øvre kilene opp slik at de to festelistene med pakning trykkes mot ruten. Stram deretter parkerskruen ved hver kile. Trykk på kilen med hånden mens du skrur. Fest deretter den midterste parkerskruen til begge festelistene. Monter den horisontale pyntelisten. Monter de vertikale pyntelistene. 7. Trådløs fjernkontroll Se Brukerveiledningen, kapittel 4, Trådløs fjernkontroll, for betjening av apparatet. Den trådløse betjeningen består av en mottaker og en fjernkontroll. Tilkoblingen av mottakeren beskrives nedenfor; virkningen av den trådløse fjernkontrollen forklares nærmere i Brukerveiledningen, kapittel 4, 4.2 Fjernkontrollen!Tips 7.1 Mottaker Mottakeren må kobles til apparatet før batteriene settes inn. Dette gjøres på følgende måte (se Foto 21): Skyv den brune pluggen for tilkoblingsledningen i kretskortet på mottakerens bakside; Koble den hvite pluggen til gassregulatoren; pluggene har ulike mål som tilsvarer konnektorene. Koble ledningene fra termoelementet til mottakeren; (sefoto 21, pilene B) Install_G20.indd :51:25

16 !Tips - størrelsen på øyet samsvarer med størrelsen på skruen; - fargen på øyet og fargen på skruen samsvarer også. Koble tenningskabelen til mottakeren; (se Foto 21, pil A); Koble til strømforsyningen: a) Ved bruk av batterier, se avsnitt nedenfor; b) Ved bruk av adapter: - koble tenningskabelen til mottakeren; (se Foto 21, pil C); - sett pluggen i stikkontakten. Plasser mottakeren i betjeningsboksen: - Plasser mottakeren som vist påfoto 22; Bøy antennen fri fra klipsene; se Foto 21, pil D; Rett opp antennen. Merk! - Ikke plasser antennen for nær tenningskabelen og/eller metalldeler (se for riktig plasseringfoto 22); - Ikke legg tenningskabelen over og/eller inntil metalldeler: dette svekker gnisten; - Ikke legg tenningskabelen over mottakeren: dette kan skade mottakeren; - Unngå støv på eller i mottakeren: dekk den til under vedlikehold/reparasjon Innsetting / bytte av batterier Ved innsetting av batteriene gås frem på følgende måte: Åpne døren til betjeningsboksen; Ta ut mottakeren; Åpne dekselet; Sett inn eller fjern de 4 penlite (type AA) batteriene. Merk! - Unngå kortslutning mellom batteriene og metallgjenstander/deler; - Legg merke til +" og "-" polene på batteriene og holderen; - Bruk alkaliske batterier. Skyv på plass dekselet; Plasser tilbake mottakeren. Merk! Batterier betraktes som spesialavfall og må derfor ikke kastes som vanlig avfall. 8. Sluttkontroll For å kontrollere en god og sikker virkning av apparatet, bør følgende kontroller gjennomføres før apparatet tas i bruk. Merk! Merk! 8.1 Gasstetthet Alle koblingene må være gasstette. Gassregulatoren må ikke utsettes for et trykk på mer enn 50 mbar. Kontroller om koblingene er gasstette. 8.2 Gasstrykk/fortrykk Brennertrykket er fabrikkinnstilt; se typeskiltet. Kontroll av brennertrykket er ikke nødvendig. Fortrykket i boliginstallasjoner bør imidlertid kontrolleres, da dette kan variere. Kontroller fortrykket; se Foto 27 for måleniplene på gassregulatoren; Ta kontakt med energileverandøren når fortrykket ikke stemmer. 8.3 Tenning av pilotflamme og hovedbrenneren Pilotflamme Kontroller tenningen av pilotflammen; se avsnitt 4.2 Fjernkontrollen i brukerveiledningen: - pilotflammebrenneren bør starte ved første forsøk. Når pilotflammen ikke brenner, Kontroller om tenningen avgir en gnist: a) Hvis ikke, ligger tenningskabelen sannsynligvis inntil metalldeler; b) Hvis ja, befinner det seg antakeligvis luft i ledningen. Om nødvendig avluftes ledningen og/eller Tenningskabelen flyttes unna metalldeler Install_G20.indd :51:27

17 Foto 21 Foto Hovedbrenner Merk! Brenneren må tenne gradvis og ikke med et puff pga forsinket tenning. Kontroller virkningen av hovedbrenneren fra standby (pilotflamme) posisjonen (se brukerveiledningen, avsnitt 4.2). - etter åpning av gassklaffen må hovedbrenneren brenne i løpet av noen få sekunder.!tips Når gassklaffen åpnes, starter motoren. Motorlyden er hørbar. Når hovedbrenneren ikke brenner, Kontroller om knapp A på gassregulatoren står i posisjon ON; Kontroller at området rundt pilotflammen er åpent; Kontroller plasseringen av ved-/steinsettet. Eventuelt rettes ovenstående feil. Test hovedbrenneren 5 ganger for å sjekke virkningen. 8.4 Flammebildet Flammebildet kan ikke bedømmes skikkelig før apparatet har brent i flere timer. Flyktige komponenter fra maling, materialer osv., som fordamper de første timene, påvirker flammebildet Merk! Dersom omrammingen er laget av steinaktige materialer eller behandlet med murpuss skal dette tørke i minimum 6 uker før peisen tas i bruk; dette for å unngå sprekker Kontroller om flammebildet er symmetrisk. Når flammebildet ikke er symmetrisk, kan dette skyldes: - fordampning av flyktige stoffer; - feil plassering av ved-/steinsettet. Eventuelt rettes plasseringen av ved-/steinsettet 9. Vedlikehold Apparatet må kontrolleres, renses og eventuelt repareres av en autorisert installatør av gasspeiser én gang i året. I hvert fall må det kontrolleres om apparatet virker godt og er sikkert. Merk! - Steng gasstilførselen under vedlikeholdsarbeid. - Kontroller gasstettheten etter reparasjoner - Ved skifte av termoelementet strammer du spennmutteren til gassregulatoren for hånd først og deretter en kvart omdreining til. Om nødvendig rengjøres nedenstående komponenter: - pilotflammebrenneren; - forbrenningskammeret; - glassruta. Merk! - Fjern/sett inn glassvinduet som beskrevet i avsnitt Fjern belegget på innsiden av ruta med en fuktig klut eller et ikke-ripende rengjøringsmiddel, f.eks. kobberpuss; - Unngå/fjern fingeravtrykk på glassruta, da disse brennes inn. - Bytt ut en knust og/eller sprukket glassrute Install_G20.indd :51:27

18 Foto 26 Foto 27 Foto 28 Merk! - Plasser settet med vedkubber korrekt tilbake på plass; se avsnitt 6.9. nspiser avgass-/lufttilførselssystemet; Gjennomfør en kontroll i henhold til beskrivelsen i kapittel Levering Du må gjøre brukeren kjent med apparatet. Du må instruere ham/henne blant annet om hvordan apparatet tas i bruk, virkningen og fjernkontrollen, det årlige vedlikeholdet. Merk! - Få brukeren til å stenge gasskranen umiddelbart ved feil/mangelfull virkning og få ham til å ta kontakt med installatøren for å unngå farlige situasjoner; - Vis gasskranens plassering. Instruer brukeren om apparatet og fjernkontrollen. Gjør oppmerksom på forhåndsreglene i bruksanvisningen mot ukontrollert tenning ved andre trådløse fjernkontroller slik som bilnøkler og garasjeåpnere. Ved første gangs bruk gjøres oppmerksom på følgende: - dersom omrammingen er laget av steinaktige materialer eller behandlet med murpuss skal dette tørke i minimum 6 uker før peisen tas i bruk; dette for å unngå sprekker; - det fordamper flyktige materialer fra maling, materialer osv. ved første gangs fyring; - apparatet helst bør stå i høyeste stilling under fordampningen; - rommet luftes godt. Overrekk brukeren brukerveiledningen samt installasjonsveiledningen (installasjonsveiledningen må oppbevares i nærheten av apparatet) Install_G20.indd :51:32

19 11. Feil I nedenstående tabell finnes en oversikt over feil som kan oppstå, mulige årsaker og løsninger. Tabell 3: feilsøking Problem Mulig årsak Løsning A. Ingen overføring (motoren går ikke) 1. (Den nye) kommunikasjonskoden mellom mottakeren og fjernkontrollen må bekreftes først. 1. Hold resetknappen på mottakeren nede inntil du hører 2 lydsignaler. Slipp resetknappen etter det andre, lengre lydsignalet og trykk innen 20 sek. på knappen på fjernkontrollen, inntil du hører et ekstra langt lydsignal som tegn på at den nye koden er bekreftet; se Foto 26 Eventuelt stilles inn en ny kommunikasjonskode; se avsnitt i brukerveiledningen 2. Tomme batterier. 2. Bytt batteriene. Merk! Unngå kortslutning mellom batteriene og metalldeler i apparatet. 3. Mottakeren er skadet. 3. Bytt ut mottakeren og bekreft / endre koden (løsning 1) 4. Fjernkontrollen er skadet. 4. Bytt ut fjernkontrollen og bekreft / endre koden (løsning 1) 5. Motorkabelbrudd ved klaffen. 5. Bytt ut motorkabelen ved klaffen. 6. Bøyde pinner i 8-ledningers konnektoren. 7. Når mottakeren er omgitt av metall, kan dette redusere rekkevidden. 6. Sørg for at pinnene i 8-ledningers konnektoren er rette. 7. Endre antenneposisjonen. B. Ingen tenning 1. Knapp A i MAN-posisjon. 1. Still knapp A på gassregulatoren på ON; se Foto 22 2 Tenningskabelen ligger over og/eller inntil metalldeler. 2 Ikke legg tenningskabelen over og/eller inntil metalldeler. Dette svekker gnisten; se Foto 22 Om nødvendig byttes tenningskabelen C. Ikke noe lydsignal 1. Mottakeren er skadet. 1. Bytt ut mottakeren og bekreft / endre koden (løsning 1 under A). D. Ett vedvarende lydsignal i 5 sek. (Muligens høres 7 korte pipelyder først) 1. Løse ledninger 1. Koble til ledningene riktig 2. Mottakeren er skadet. 2. Bytt ut mottakeren og bekreft / endre koden (løsning 1 under A). 3. Bøyde pinner i 8-ledningers konnektoren. 3. Sørg for at pinnene i 8-ledningers konnektoren er rette. 4. Magnetklaffen er skadet. 4. Bytt ut gassreguleringen. E. Ingen pilotflamme 1. Luft i pilotflammeledningen. 1. Spyl ledningen eller tenn flere ganger etter hverandre. F. Elektronikken fortsetter å avgi gnist, selv om pilotflammen brenner 2. Ledningene til termoelementet er byttet om. 3. Ingen gnist i pilotflammebrenneren. 2. Kontroller polariteten til ledningene. Koble til ledningene riktig. 3. Kontroller at tenningskabelen ligger fri fra metalldeler. Frigjør den om nødvendig; sefoto 22 Om nødvendig byttes tenningskabelen 1. Mottakeren er skadet 1. Bytt ut mottakeren og bekreft / endre koden (løsning 1 under A) Install_G20.indd :51:36

20 Tabell 3: feilsøking Problem Mulig årsak Løsning G. Pilotflammen brenner, men magnetklaffen lukkes etter ca. 10 sekunder eller når apparatet blir varmt H. Det avgis korte lydsignaler, men ingen gnister og ingen lyder / klikk høres fra magneten som åpner klaffen I. Pilotflammen brenner, men det flyter ikke gass til hovedbrenneren 1. Termoelementet fungerer ikke 2. Batteriene (snart) tomme 1.1 Mål spenningen vha. et digitalt multimeter innstilt på mv, ved å koble ledningene til kabelskoen. Kabelskoen befi nner seg på utsiden, rett ved siden av magnetmutteren; se Foto 28 Spenningen må være minst 5 mv innen 20 sekunder. Den må ikke være lavere når apparatet er varmt. Hvis spenningen er for lav må - termoelementet plasseres bedre i flammen, eller - termoelementet må byttes. 1.2 Kontroller høyden på pilotflammen. Juster en for liten pilotflamme. 1.3 Kontroller ledningene mellom termoelementet og mottakeren. Om nødvendig byttes ledningene 2. Bytt batteriet 1. Batteriene (snart) tomme 1. Bytt batteriene. Merk! Unngå kortslutning mellom batteriene og metalldeler i apparatet. 1. Knapp A står i MAN-posisjon. 1. Still knapp A på gassregulatoren på ON; se Foto Apparatet står i pilotflammeposisjon. 2. Øk flammehøyden ved å trykke på knappen på fjernkontrollen. 3. Fortrykket i gassen er for lavt. 3. Kontroller fortrykket. Tilkall om nødvendig energileverandøren. 4. Magnetklaffen er skadet. 4. Bytt ut gassreguleringen Install_G20.indd :51:37

21 Vedlegg 1 Medfølgende komponenter I tabellen nedenfor fi nnes en oversikt over alle komponenter som leveres sammen med apparatet. Tabell 4: Medfølgende komponenter Komponent Antall Bestillingsnummer Vedkubbesett/steinsett 1x / Betjeningsboks 1x Veiledning betjeningsboks 1x Installasjonsveiledning 1x Brukerveiledning 1x Pyntelister venstre/høyre Metro 70 2x Metro 70 tunnel 4x Pynteliste nederst Metro 70 1x Metro 70 tunnel 2x Justeringsmal for restriksjonsspjeldet 1x Restriksjonsspjeld 1x Kilebolter M8x140x50 2x Sekskantmutter M8 4x Låsering 8,4 mm 4x Reserve parkerskruer for montering av glassvinduet Pipenøkkel 8 mm 1x Fjernkontroll med mottaker 1x V blokkbatteri 1x Penlite batteri (type AA) 4x Rørkobling 15 mm x G3/8 1x Vedlegg 2 Tekniske data I nedenstående tabell oppgis de tekniske dataene for Metro70/Metro 70 tunnel. Tabell 5: Tekniske data Type C31/C11 Gasstype G25 G20 Brennertrykk mbar Nom. Belastning (Hs) kw Nom. Belastning (Hi) kw Nom. Effekt kw Forbruk L/t Brennerdyse mm 2x Ø x Ø 1.40 Forbruk i laveste stilling L/t Dyse for laveste stilling mm Ø 1.60 Ø 1.60 Pilotflammedyse kode Ytelsesklasse 2 2 Vedlegg 3 Deler Deler kan fås via Install_G20.indd :51:37

22 22 M ETRO 70 - INSTALLASJONSVEILEDNING Merknader Install_G20.indd Install_G20.indd :51: :51:37

23 23 M ETRO 70 - INSTALLASJONSVEILEDNING Merknader Install_G20.indd Install_G20.indd :51: :51:37

24 DRU Verwarming B.V. The Netherlands Postbus 1021, NL-6920 BA Duiven Ratio 8, NL-6921 RW Duiven Install_G20.indd :51:38

Metro 100 - Metro 100 Tunnel

Metro 100 - Metro 100 Tunnel Metro 100 - Metro 100 Tunnel Installasjonsveiledning (NO) Vennligst oppbevar dette dokumentet på et trygt sted FNO METRO 100 - INSTALLASJONSVEILEDNING Innholdsfortegnelse blz Forord 2 1. Innledning 3 2.

Detaljer

Metro 100 XT Metro 100 XT Tunnel

Metro 100 XT Metro 100 XT Tunnel Metro 100 XT Metro 100 XT Tunnel Installasjonsveiledning (NO) Vennligst oppbevar dette dokumentet på et trygt sted 1 FNO 95901201NO Install_NO.indd 1 28-01-2009 11:55:37 Innholdsfortegnelse Side Forord

Detaljer

Metro 130 - Metro 130 Tunnel

Metro 130 - Metro 130 Tunnel Metro 130 - Metro 130 Tunnel Installasjonsveiledning (NO) Ta godt vare på dette dokumentet 959.005.05.NO FNO Inhoudsopgave blz Forord 2 1. Innledning 3 2. CE-erklæring 3 3. SIKKERHET 3 3.1 Generelt 3 3.2

Detaljer

Brukerveiledning (NO) Norsk. Brukerveiledning for apparater utstyrt med elektronisk tenning via fjernkontrollen

Brukerveiledning (NO) Norsk. Brukerveiledning for apparater utstyrt med elektronisk tenning via fjernkontrollen Brukerveiledning (NO) Brukerveiledning for apparater utstyrt med elektronisk tenning via fjernkontrollen Les dette dokumentet og oppbevar det på et trygt sted 1 NO Innholdsfortegnelse side Forord 2 1.

Detaljer

Brukerveiledning (NO) for apparater med elektronisk tenning på fjernkontrollen. Norsk. Les dette dokumentet nøye og oppbevar det på et trygt sted

Brukerveiledning (NO) for apparater med elektronisk tenning på fjernkontrollen. Norsk. Les dette dokumentet nøye og oppbevar det på et trygt sted Brukerveiledning (NO) for apparater med elektronisk tenning på fjernkontrollen Les dette dokumentet nøye og oppbevar det på et trygt sted 958.007.05.no 1 NO Innholdsfortegnelse Forord side Forord 2 1.

Detaljer

Global 70XT CF. G20/G25 (Naturgass) G31 (Propan) Installasjonsveiledning (NO) Norsk. Ta godt vare på dette dokumentet DRU-667276-NO--0115-1

Global 70XT CF. G20/G25 (Naturgass) G31 (Propan) Installasjonsveiledning (NO) Norsk. Ta godt vare på dette dokumentet DRU-667276-NO--0115-1 Global 70XT CF G20/G25 (Naturgass) G31 (Propan) Installasjonsveiledning () Ta godt vare på dette dokumentet 957.657.06. DRU-667276---0115-1 Innhold 1. Innledning 2. CE-erklæring 3. SIKKERHET 3.1 Generelt

Detaljer

Metro 70 - Metro 70 Tunnel

Metro 70 - Metro 70 Tunnel Metro 70 - Metro 70 Tunnel G31 Installasjonsveiledning (NO) Vennligst oppbevar dette dokumentet på et trygt sted FNO Innholdsfortegnelse side Forord 2 1. Innledning 3 2. CE-Erklæring 3 3. SIKKERHET 3 3.1

Detaljer

Metro 100 XTL G20/G25. Installasjonsveiledning (NO) Norsk. Ta godt vare på dette dokumentet DRU27092-57605-NO--0612-2 959.027.03.

Metro 100 XTL G20/G25. Installasjonsveiledning (NO) Norsk. Ta godt vare på dette dokumentet DRU27092-57605-NO--0612-2 959.027.03. Metro 100 XTL G20/G25 Installasjonsveiledning () Ta godt vare på dette dokumentet 959.027.03. DRU27092-57605---0612-2 INSTLLSJONSVEILEDNING Innhold 1. Innledning 2. E-erklæring 3. SIKKERHET 3.1 Generelt

Detaljer

Metro Metro 130 Tunnel

Metro Metro 130 Tunnel Metro 130 - Metro 130 Tunnel G31 - propan Installasjonsveiledning (NO) Ta godt vare på dette dokumentet 959.015.03.no FNO Innholdsfortegnelse Forord 2 1. Innledning 3 2. CE-erklæring 3 3. Sikkerhet 3 3.1

Detaljer

Metro 100 XT Metro 100 XT Tunnel

Metro 100 XT Metro 100 XT Tunnel Metro 100 XT Metro 100 XT Tunnel G31 Propan Installasjonsveiledning () Ta godt vare på dette dokumentet 959.018.02. RU27092-263645---0213-1 INSTLLSJONSVILNING Innhold 1. Innledning 2. -erklæring 3. SIKKRHT

Detaljer

Global Corner M. G20/G25 (Naturgass) G31 (Propan) Installasjonsveiledning (NO) Norsk. Ta godt vare på dette dokumentet DRU27092-361787-NO--0613-1

Global Corner M. G20/G25 (Naturgass) G31 (Propan) Installasjonsveiledning (NO) Norsk. Ta godt vare på dette dokumentet DRU27092-361787-NO--0613-1 Global orner M G20/G25 (Naturgass) G31 (Propan) Installasjonsveiledning () Ta godt vare på dette dokumentet 959.047.01. DRU27092-361787---0613-1 INSTLLSJONSVEILEDNING Innhold 1. Innledning 2. E-erklæring

Detaljer

Global 100 BF. G20/G25 (Naturgass) G31 (Propan) Installasjonsveiledning (NO) Norsk. Ta godt vare på dette dokumentet DRU27092-215101-NO--0614-3

Global 100 BF. G20/G25 (Naturgass) G31 (Propan) Installasjonsveiledning (NO) Norsk. Ta godt vare på dette dokumentet DRU27092-215101-NO--0614-3 Global 100 F G20/G25 (Naturgass) G31 (Propan) Installasjonsveiledning () Ta godt vare på dette dokumentet 959.040.04. DRU27092-215101---0614-3 INSTLLSJONSVEILEDNING Innhold 1. Innledning 2. E-erklæring

Detaljer

Metro 70 - Metro 70 Tunnel

Metro 70 - Metro 70 Tunnel Metro 70 - Metro 70 Tunnel G31 propan Installasjonsveiledning (NO) Vennligst oppbevar dette dokumentet på et trygt sted FNO Innholdsfortegnelse side Forord 2 1. Innledning 3 2. CE-Erklæring 3 3. SIKKERHET

Detaljer

Metro 150XT 41 RCH Metro 150XT Tunnel 41 RCH

Metro 150XT 41 RCH Metro 150XT Tunnel 41 RCH Metro 150XT 41 RH Metro 150XT Tunnel 41 RH G20/G25/G25.3 (Naturgass) G31 (Propan) Installasjonsveiledning () Ta godt vare på dette dokumentet 959.072.00 DRU-674365---0915-1 INSTLLSJONSVEILEDNING Innhold

Detaljer

Centro 100. G31 Propan. Installasjonsveiledning (NO) Norsk. Ta godt vare på dette dokumentet DRU-668952-NO--0215-1 959.063.01.NO

Centro 100. G31 Propan. Installasjonsveiledning (NO) Norsk. Ta godt vare på dette dokumentet DRU-668952-NO--0215-1 959.063.01.NO entro 100 G31 Propan Installasjonsveiledning () Ta godt vare på dette dokumentet 959.063.01. DRU-668952---0215-1 INSTLLSJONSVEILEDNING Innhold 1. Innledning 2. E-erklæring 3. SIKKERHET 3.1 Generelt 3.2

Detaljer

MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL

MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL 70 Ta godt vare på dette dokumentet DRU VERWARMING B.V. HOLLAND 957.620.03 Viktig Omrammingen må ventileres. All innpakking eller tildekking av apparatet

Detaljer

Brukerveiledning (NO) for apparater med en Honeywell fjernkontroll. Norsk. Les dette dokumentet nøye og oppbevar det på et trygt sted 1 NO

Brukerveiledning (NO) for apparater med en Honeywell fjernkontroll. Norsk. Les dette dokumentet nøye og oppbevar det på et trygt sted 1 NO Brukerveiledning (NO) for apparater med en Honeywell fjernkontroll Les dette dokumentet nøye og oppbevar det på et trygt sted 958.016.04.no 1 NO Innhold side Forord 3 1. Innledning 4 2. SIKKERHET 4 2.1

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6.

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6. Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN Type gass L.P.G. /PROPAN Dimensjon H X B X D(mm) 110 X 545 X 305 Gassforbruk (kg/t) 0.43 Vekt (kg) 6.5 Tenning Gasstilførsel Piezo-elektrisk Gummislange,

Detaljer

BRUKSANVISNING INSTALLASJONSMANUAL

BRUKSANVISNING INSTALLASJONSMANUAL BRUKSANVISNING INSTALLASJONSMANUAL STEALTH Rev: 24-06-2011 A.O. 1 INNSTALLASJONSVEILEDNING TEKNISKE PRINSIPPER VIKTIG Før du installerer og bruker gasspeisen er det viktig å lese gjennom installasjonsveiledninger

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

ctc Excellent Vertikalt balansert røkrør i hvitlakkert utførelse

ctc Excellent Vertikalt balansert røkrør i hvitlakkert utførelse ctc Excellent Vertikalt balansert røkrør i hvitlakkert utførelse Standard utførelse: NRF 344705 Mars 03 Tilleggsutstyr: Takgjennomføringer for Flatt tak Skråtak Vertikalt balansert røkrør i hvitlakkert

Detaljer

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING Viktig: les denne brukerveiledningen nøye før utstyret settes i drift. Behold denne brukerveiledningen for fremtidig referanse. Installasjon av kjøleboks.

Detaljer

The Tube Monterings- og bruksanvisning

The Tube Monterings- og bruksanvisning The Tube 40011149-1116 NO Monterings- og bruksanvisning NO 1.1 A 1.1 B 1,1 C 1.2 A 1.2 B 1,2 C A 1.3 1 < < < < 1.5 1.6 1.7 2 < < < < 1 Introduksjon The Tube er bare ment å skulle brukes utendørs. Vi oppfordrer

Detaljer

Vera Gassvannvarmer 12 liter

Vera Gassvannvarmer 12 liter Installasjon Brukerveiledning Vera Gassvannvarmer 12 liter 1 2 3 6 5 7 8 4 9 Pakken inneholder 1 Gassvannvarmer 6 2 stk batterier type D 2 Gass-slange 7 3 Regulator 2 stk fleksible rør for tilkobling av

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Monteringsanvisning på 8004-A

Monteringsanvisning på 8004-A Monteringsanvisning på 8004-A Leveransen består av 4 pakker Pakke I inneholder bunn og topp Pakke 2 inneholder glassvegger innvendig Pakke 3 inneholder glassdører og handtak Pakke 4 inneholder aluminiumsstolpermed

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING SUNWIND INFRAVARMER ART NR

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING SUNWIND INFRAVARMER ART NR MONTERING OG BRUKERVEILEDNING SUNWIND INFRAVARMER ART NR 425125 NO Bruksanvisning 1-5 Disse instruksjoner er for din sikkerhet. Vennligst les de nøye og oppbevar manualen for framtiden. Denne ovnen behøver

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

STYLE 3 STYLE 4 STYLE 5

STYLE 3 STYLE 4 STYLE 5 INSTALLASJONSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO STYLE 3 STYLE 4 STYLE 5 Ta godt vare på dette dokumentet DRU VERWARMING B.V. HOLLAND 957.630.03 Med dette erklærer vi at DRU-modellene STYLE er i overenstemmelse

Detaljer

Vaska Installasjonsveiledning

Vaska Installasjonsveiledning Vaska 40010979-1042 NOR Installasjonsveiledning NOR 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1 < < < < Innholdsfortegnelse 1 Innledning...... 3 2 Sikkerhetsinstruksjoner... 3 3 Installasjonskrav... 4 3. 1 Minimum avstand

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

Montering og bruksanvisning.

Montering og bruksanvisning. Renseanlegg PATRONFILTER Fabrikat: GRE AR125 HENGENDE SKIMMER Montering og bruksanvisning. Foretaksregisteret / 1 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: NR KODE BESKRIVELSE AR125 AR125S AR125M

Detaljer

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner ESSE FIREWALL Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39 Bruker- og service instruksjoner Disse instruksene skal overleveres til sluttkunden 0120 DENNE PEISE MØTER KRAVENE TIL DET EUROPEISKE

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner

Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner 441055 Rustfritt stål, m/sortlakkerte sidebord uten sidebrenner 441056 Rustfritt stål, m/sortlakkerte sidebord med sidebrenner 441065

Detaljer

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063 Gassvannvarmer 12L Installasjons og brukermanual 0063 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres 3 Tekniske data 4 Dimensjoner og spesifikasjoner 5 Installasjon 6 Tilkoblinger, igangkjøring

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Avalon MONTASJEVEILEDNING

Avalon MONTASJEVEILEDNING MONTASJEVEILEDNING Steam- og dusjkabinett HX-418 2010-03 Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av steam- og dusjkabinett HX-418. Husk at før montering så bør alle glassdeler

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Modell FH843103 Gass kategori I 3B/P(30) Total effekt 14.00KW (1000 g/t), Grill og sidebrenner 3,5kW Gasstrykk 30mbar Identifikasjonsnummer 359BT848 Kun for

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang - med blandebatteri - med trykktank 12 liter - med 12 volt pumpe og tank

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang - med blandebatteri - med trykktank 12 liter - med 12 volt pumpe og tank monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang - med blandebatteri - med trykktank 12 liter - med 12 volt pumpe og tank Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for

Detaljer

Installasjonsveiledning, kort bruksanvisning

Installasjonsveiledning, kort bruksanvisning Installasjonsveiledning, kort bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter Piktogramforklaring Forsiktig! Direkte farlig situasjon som kan føre til alvorlig skade eller død. Advarsel! Mulig farlig situasjon som

Detaljer

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne 650 mm min. Generelt Innstallering Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som oppstår på grunn av feilaktig innstallering. Minimum sikkerhetsavstand

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm

Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm www.dahl.no Vers: 3.03 Medfølger ikke TOPP BUNN Medfølger ikke OBS. Dusjsettet i fig 11 kan avvike noe fra aktuell modell.

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 80 x 80. med frontinngang. med trykktank 12 liter. med 12 volt pumpe og tank. med blandabatteri

MONTERINGSANVISNING. Hyttedusj 80 x 80. med frontinngang. med trykktank 12 liter. med 12 volt pumpe og tank. med blandabatteri MONTERINGSANVISNING Hyttedusj 80 x 80 med frontinngang med blandabatteri med trykktank 12 liter med 12 volt pumpe og tank Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: Del 1 Tar for seg alt

Detaljer

VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60

VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60 VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60 VERA GASSKOMFYR BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE MONTERING OG PLASSERING AV KOMFYREN... S. 3 BESKRIVELSE... S. 4 BRUK AV KOKEBLUSS OG STEKEOVN...

Detaljer

LUNA 1000RD 1300RD DIAMOND GASS

LUNA 1000RD 1300RD DIAMOND GASS Instruksjon for installasjon og bruk LUNA 1000RD 1300RD DIAMOND GASS Norsk 0315 Instruksjon for installasjon og bruk Luna 1000-1300RD Diamond Gass Side 1 VIKTIG Instruksjon for installasjon av M-Design

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for ventilator BV 950 991.0358.105/126010

HÅNDBOK. Bruksanvisning for ventilator BV 950 991.0358.105/126010 HÅNDBOK Bruksanvisning for ventilator 991.0358.105/126010 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Opal Master 703

Bruks og monteringsanvisning for Opal Master 703 Bruks og monteringsanvisning for Opal Master 703 Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm

Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm Vers: 1.01 Telefon: 33 00 47 10 Fix Engros As Faks: 33 00 47 13 Postadresse: Andebuveien 78 3170 Sem Besøksadresse: Andebuveien 78 3170 Sem Org.nr:

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

124025/0635 BAS EASY CLEAN 2 / 20 N KJØKKEN- VENTILATOR BAS INSTALLASJON 124025/0635 1 Kjøkkenventilator BAS i rustfritt stål, er produsert for montering på veggen. Hetten har Easy Clean motorpakke med

Detaljer

UNI-DEX BRUKSANVISNING

UNI-DEX BRUKSANVISNING UNI-DEX BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV ENHETEN Se illustrasjon 1 1.1 Svarknapp 1.2 Room off knapp 1.3 Bæresnor 1.4 Mikrofon 1.5 Ladeindikator 1.6 Ladekontakt 1.7 Ledning med 3,5mm jack plugg Les bruksanvisningen

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK MERK: Montering og demontering skal foretas av autorisert personale. Før service/montering/ demontering starter

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

Ditt spesielle kjøleskap

Ditt spesielle kjøleskap Gratulerer med ditt valg av kjøleskap. Hvert skap gjennomgår en individuell test med mange timers drift før det forlater fabrikken. Denne testen innebærer at kjøleskapene fungerer perfekt og om dette ikke

Detaljer

3/2008 MONTERINGSANVISNING PORSGRUND SEVEN D

3/2008 MONTERINGSANVISNING PORSGRUND SEVEN D 3/2008 MONTERINGSNVISNING PORSGRUND SEVEN D Innholdsfortegnelse Porsgrund Seven D Mål for monteringsskinne Generell monteringsanvisning for skap i Seven D-serien - feste av monteringsskinner på vegg -

Detaljer

Bruksanvisning. Slik skal fremtiden bygges. Nå også NBI-godkjent for fiberarmert betong. Kan lastes ned på www.bewi.com

Bruksanvisning. Slik skal fremtiden bygges. Nå også NBI-godkjent for fiberarmert betong. Kan lastes ned på www.bewi.com Bruksanvisning Slik skal fremtiden bygges Nå også NBI-godkjent for fiberarmert betong Kan lastes ned på www.bewi.com Grunnarbeidet Grunnarbeidet Side 2 Fleksibel bredde Side 3 Fleksibel høyde Side 4 Bankett/såle

Detaljer

V5.0 NO 02.03.2015. Monteringsveiviser 101-serien

V5.0 NO 02.03.2015. Monteringsveiviser 101-serien V5.0 NO 02.03.2015 Monteringsveiviser 101-serien Pakken inneholder Komplett monteringssett 1 2 3 4 5 6 7 Reile Falle 4 - Skruesett låskasse 7 - Skruesett sluttstykke 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 14 15 17

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

BRUK OG MONTERING AV FJERNKONTROLL

BRUK OG MONTERING AV FJERNKONTROLL BRUK OG MONTERING AV FJERNKONTROLL OBS Sørg for at det ikke er noen brennbare materialer foran peisen når fjernkontrollen styrer peisen. Hvis termostat kjører opp varmen, kan dette skje uten at du er til

Detaljer

Bruksanvisning for gassovn

Bruksanvisning for gassovn Bruksanvisning for gassovn 430-043 Bruksanvisning i original 21.03.2013 Jula AB Les bruksanvisningen nøye før bruk! SIKKERHETSANVISNINGER Les bruksanvisningen før du tar i bruk ovnen. Installer kun ovnen

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater Side 1 av 7 EVB-S-214 Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater MOTTAKSKONTROLL Arkiv : instruks\mevb-s_ 214.doc Dato 20.01.2016 Ansvarlig :RJH Kontroller at produktet ikke

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Brukerveiledning. Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor. Vennligst les brukerveiledningen før bruk.

Brukerveiledning. Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor. Vennligst les brukerveiledningen før bruk. Brukerveiledning Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor Vennligst les brukerveiledningen før bruk. Ta vare på brukerveiledningen for fremtidig referanse. Forsiden 1. Skrue til glassramme 2. Glassramme

Detaljer

INSTALLASJONSANVISNING. Garasjeport DID-WP4

INSTALLASJONSANVISNING. Garasjeport DID-WP4 INSTALLASJONSANVISNING Garasjeport DID-WP4 1. Sikkerhetsinstruksjoner Les nøye gjennom påfølgende avsnitt før du begynner installasjonen, dette for din egen sikkerhet og for å begrense unødig materiell

Detaljer

TRÅDLØS FJERNSTART for Honda EU70is BRUKERMANUAL MONTERINGSANVISNING

TRÅDLØS FJERNSTART for Honda EU70is BRUKERMANUAL MONTERINGSANVISNING TRÅDLØS FJERNSTART for Honda EU70is BRUKERMANUAL MONTERINGSANVISNING Kjære Kunde, Takk for at du valgte å investere i trådløst fjernstart-kit som tilleggsutstyr for ditt Honda EU70is aggregat. Vi håper

Detaljer

1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der.

1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der. Motasjeveiledning Aqua 1 / Aqua 2 2 1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der. 3) Plasser karet der hvor

Detaljer

Monterings- og vedlikeholdshåndbok for FRITID SAUNADØR WWW.DOORIA.NO 2011-05

Monterings- og vedlikeholdshåndbok for FRITID SAUNADØR WWW.DOORIA.NO 2011-05 Monterings- og vedlikeholdshåndbok for FRITID SAUNADØR Monteringsanvisning Viktig informasjon Du trenger: Sekskantnøkler 3 mm og 5 mm, Lodd, Skrutrekker/elektrisk skrutrekker Hvis trevegg: 8 skruer (min.

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

Montering av: Lavt balansert røkrør i rustfri utførelse Innhold monteringsett :

Montering av: Lavt balansert røkrør i rustfri utførelse Innhold monteringsett : Montering av: Lavt balansert røkrør i rustfri utførelse Innhold monteringsett : 1 Stk. Balansert rørkrør med kjeleanslutning. 1 Stk. Utvendig avslutning 1 Stk. Utvendig veggplate 1 Stk. Utvendig sikkerhetsgitter

Detaljer

Optimavent 60/30 P/F Monteringsveiledning

Optimavent 60/30 P/F Monteringsveiledning Optimavent 60/30 P/F Monteringsveiledning Bestanddeler i komplett Optimavent 60/30 P/F: - Optimavent P / F-modell - ½ rør L = 1000 mm - ½ rør L = 1500 mm - Innblåsningsvifte type D - Hette Ø 1170 mm -

Detaljer

Kjøkkenventilator 771 Opal Fri

Kjøkkenventilator 771 Opal Fri Kjøkkenventilator 771 Opal Fri NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 8 Service og garanti... 9 991.0292.965/124988/2014-05-02 (9085) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING Apparat i overensstemmelse med direktivene: - 73/23 CEE -

Detaljer

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 12361 11/01 bt 1 Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Monteringsanvisning for Lunanor M serie

Monteringsanvisning for Lunanor M serie Monteringsanvisning for Lunanor M serie Biopeiser for veggmontering Les anvisning nøye før montering og bruk Lunanor Basic M serien: Takk for at du valgte en av våre Lunanor modeller. Lunanor er designet,

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Bruksanvisning - Flyttbar Gassovn

Bruksanvisning - Flyttbar Gassovn Bruksanvisning - Flyttbar Gassovn Ta godt vare på denne bruksanvisningen. Brukeren har ansvar for å påse at alle deler er som beskrevet i bruksanvisningen, når det gjelder korrekt bruk av ovnen. Ved å

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90)

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) - med fotpumpe og tank - med 12V pumpe og tank Hyttedusj 90 x 70 Delepakker Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: 1-1 1-2 1-3 Del 1 Tar

Detaljer

Kjøkkenventilator 725 Tender

Kjøkkenventilator 725 Tender Kjøkkenventilator 725 Tender NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 9 991.0292.981/125216/2014-05-05 (9089) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

KHO -M og PHO -M -DØRER

KHO -M og PHO -M -DØRER 2 (7) 1. DØRER MED TERSKEL, MONTASJE MÅL Y Horisontal smyg for lys åpning ø 5,5 x 38 VAK B X X Terskelplate A Y Vertikalt smyg av lys åpning VAL Wronic ø 4,2 x 25 Fonsterknings plate Popnagle ø 3,2 x 8

Detaljer

Kjøkkenhette 791. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 791. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 791 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.964/124990/2014-05-02 (9087) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer