Sammendrag og kommentarer til innkomne merknader ved offentlig ettersyn,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sammendrag og kommentarer til innkomne merknader ved offentlig ettersyn, 17.3.2015 30.4.2015"

Transkript

1 Sammendrag og kommentarer til innkomne merknader ved offentlig ettersyn, Østfold fylkeskommune (ØFK) 13/ ØFK har faglige råd til planforslaget, og ber om at disse blir vurdert og bearbeidet før sluttbehandling. Næring og bestemmelser: Ved varsel om oppstart ble det skissert en endring fra «industri, forretningsbebyggelse og serviceanlegg» i gjeldende reguleringsplan til «blandet formål bolig/næring». I høringsforslaget var også formålet forretning inkludert. ØFK presiserer at de dermed ikke har uttalt seg til dette formålet i forbindelse med oppstart. ØFK påpeker at intensjonen om å inkludere virksomheter som eksempelvis kiosk og blomsterbutikk ikke er videreført i planens juridiske bestemmelser, og at det derfor kan virke som det ikke er samstemthet mellom beskrivelse, bestemmelser og kart. Bestemmelsene bør derfor revurderes dersom det er ønskelig å legge til rette for noe handel. Samtidig bør kommunen påse at det settes klare grenser for maksimal utvikling av forretninger, ved eksempelvis å utforme bestemmelser om maksimalt antall m 2. Lekearealer: ØFK ser fordelen med å legge trafikk / biler og uteopphold / lek på hver side av bygningsmassen, men påpeker at det ikke er kvalitetsmessig ideelt at utearealene blir lagt østvendt. Det bes om at bestemmelsene som omhandler opparbeiding av lekeareal omformuleres slik at det blir entydig i at opparbeidingskravet er i samsvar med kommuneplanens krav. I tillegg bør det presiseres krav i bestemmelsene til minimum 3 lekeapparater. Samtidig bør det tydeliggjøres hvordan krav om maksimum avstand på 50 meter skal forstås. Bilparkering: Det er positivt at det er satt krav til ladepunkter for elbil. Det bør vurderes om antallet skal defineres som minimumskrav med fremlagt, dedikert minimum 16 A 240 V kurs. Sykkelparkering: ØFK mener antall sykkelplasser er for lavt. Det bør vurderes om rekkefølgebestemmelsen skal presisere at kravet gjelder for ferdig sykkelparkering med takoverbygg og parkeringsbøyle. Gang- sykkelvei og trafikksikkerhet: Det bør vurderes om det er behov for gangareal fra dagens hovedinngang over f_p2 / f_uo1 til o_gv. Planbeskrivelsen er justert i forhold til «næring som kiosk, blomsterbutikk eller lignende», slik at det er samsvar med reguleringsbestemmelsenes 5.2a). Det er satt at maksimum 30 % av BRA kan være til annet formål enn boliger (mindre kontor-, nærings- og servicevirksomhet). Det er i tillegg lagt inn en maksimal grense på 200 m 2 for begrenset handelsvirksomhet. Bestemmelsenes 5.4c) er gitt en tilføyelse om at lekeplassen (f_l) skal opparbeides i samsvar med kommuneplanens krav, og også med minimum 3 lekeapparater i tillegg. Det er nå også presisert at 50 m avstand til lekeplass gjelder fra utvendig dør eller hovedinngang til de boligene den skal betjene. Så vidt forslagsstiller/ reguleringsarkitekt kan forstå, begrenser ikke reguleringsplanen på noen måte effektuttaket for lading av el-biler.

2 Bestemmelsene for sykkelparkering er minimumskrav. Det er ikke noe i veien for å etablere mer enn 34 plasser til 40 boliger. Det anbefales at dette i praksis ses an, og at antallet over 34 vurderes dersom det i praksis skulle vise seg å bli mangel på sykkelparkering. I praksis er det uheldig å etablere anlegg som ikke brukes både i forhold til drift og vedlikehold, og at plassen kunne vært benyttet bedre. Plankartet er justert, slik at det er lagt inn en «snarvei» mellom f_p2 og o_gv. (Reguleringsmessig vil det være umulig og svært uhensiktsmessig å regulere inn gangvei tvers over P-områder og adkomstveg, da dette i så fall ville gjort trafikkområdene ubrukelige/ ikke lenger vil tjene formålets hensikt.) I praksis vil de nordlige deler av planområdet være en slags «shared space», med begrenset og svært lav hastighet (parkering og blandet adkomst for beboerne selv). Forslagsstiller har endret planbestemmelser og planbeskrivelse i forhold til merknadene om formål, og lagt inn en arealbegrensing for formålet handel. Bestemmelse angående lekearealer er også presisert. 3b) sier at parkering for sykler skal være ferdigstilt før brukstillatelse gis, og kravene om parkeringsbøyler og takoverbygg framgår av 6.5, annet avsnitt. Rådmannen anser derfor at krav om opparbeidelse og kvalitet er tilfredsstillende ivaretatt. Rådmannen har ingen ytterligere kommentarer. Statens vegvesen (SVV) 13/ SVV har ingen vesentlige merknader til planforslaget, men ber kommunen vurdere noen forslag til endringer / justeringer. Gang- sykkelvei og avkjørsel: Gang- sykkelveien (o_gs) bør gjøres gjennomgående der den krysser avkjørselen (f_v1) for å tydeliggjøre at bilister har vikeplikt for gående og syklende. Siktforhold ved gang- sykkelvei: SVV mener det er positivt at det reguleres sikttrekant i f_v1 mot o_gs, men anbefaler at siktkravet økes til 35 meter da dette er en rute som inngår i hovedvegnett for sykkel. Det er viktig at støyskjermen ikke plasseres slik at det oppstår farlige situasjoner på grunn av manglende sikt. Sykkelparkering: SVV mener det er positivt at det er regulert areal for sykkelparkering, men anbefaler at denne plasseres i tilknytning til inngangspartiene. SVV mener det bør settes et høyere krav til antall sykkelparkeringsplasser. Areal til snøopplag: Det ser ut til å være lite plass til snøopplag på eller i tilknytning til f_p1. o_gs er gjort gjennomgående over f_v slik vegkontoret foreslår.

3 Økning av siktkrav fra 20 til 35 m for syklende på gang- og sykkelstien vil medføre utvidelse av planområdet i nord, og kreve en liten forskyvning av start støyskjerm, samt P-plasser (40 cm forskyvning). Bestemmelsene for sykkelparkering er minimumskrav. Det er ikke noe i veien for å etablere mer enn 34 plasser til 40 boliger. Det anbefales at dette i praksis ses an, og at antallet over 34 vurderes dersom det i praksis skulle vise seg å bli mangel på sykkelparkering. I praksis er det uheldig å etablere anlegg som ikke brukes både i forhold til drift og vedlikehold, og at plassen kunne vært benyttet bedre. Skulle det vise seg at en eller flere av beboerne selger bilen, og går helt over til sykling, er det ikke noe i veien for å etablere mer sykkelparkering på bekostning av bilparkering også ved inngangsparti dersom det er behov for dette. Totalt sett er det i planen avsatt tilstrekkelig med parkeringsareal (grå farge) i forhold til antall brukere. Snøopplag løses i randsonene av parkeringsområdene. Det gjøres oppmerksom på at B/F/K-områdene ikke er identisk med bygningens veggliv. Forøvrig er nok ikke snøryddingsrutiner på et privat parkeringsområde av en regional myndighets viktigste ansvarsområde så lenge dette ikke berører offentlig veg. Gang- sykkelveien (o_gs) er gjort gjennomgående der den krysser avkjørselen (f_v1), og løsningen er regulert inn på plankartet. Siktkrav på 35 meter i forhold til o_gs er også imøtekommet og vist på plankartet. Rådmannen mener planforslaget har tilstrekkelig fleksibilitet til at både antall sykkelparkeringsplasser og plasseringen av disse kan møte beboernes behov. Rådmannen har ingen ytterligere kommentarer. Fylkesmannen i Østfold 10/ Fylkesmannen mener at planforslaget i hovedsak er grundig og faglig godt forankret, men har noen merknader til det foreslåtte kombinerte formålet bolig og næring / kontor / service. Det anbefales at det reguleres bolig som hovedformål på plankartet og i tillegg eventuelt å regulere en liten del av området som annet formål. Dette for å unngå konflikt i forhold til varehandel og kjøpesenterbestemmelsen dersom andre formål enn bolig utnyttes fullt ut (30 %). Bestemmelsen er vanskelig å håndheve slik den nå er utformet. Fylkesmannen legger til grunn for uttalelsen at planen ikke er i strid med rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre. Å endre blandet reguleringsformål Rp1802 til Rp 1112 med visse «flekker»/innslag av Rp1300 eller 1810 er i praksis umulig, og heller ikke ønskelig. Planen ville slik sett ikke ha blitt robust nok, og man måtte i så fall detaljprosjektere ferdig, skaffe leietagere og selge leiligheter, før man utarbeidet reguleringsplan. En slik prosedyre er i praksis utenkelig, og er heller ikke ønskelig verken for utbygger, kommune, eller i forhold til plan- og bygningssystemet i Plan- og bygningsloven. Det ville høyst sannsynlig også medført unødvendige dispensasjonssaker. Imidlertid er planen endret i tråd med råd fra fylkeskommunen, som omhandler det samme, og det legges derfor til grunn at forholdet er ivaretatt. Plan og bestemmelser kan nå ikke karakteriseres som vanskelige å håndheve i forhold til etablering av et kjøpesenter eller varehandel i Frambygget. Dessuten er det fysisk umulig - tomt og bygning er for små - til å kunne etablere et nytt kjøpesenter her. Det har da heller aldri vært hensikten.

4 Rådmannen mener de kombinerte reguleringsformålene gir planforslaget en god fleksibilitet. Merknaden ansees imøtekommet ved at det er satt en arealbegrensing for formålet handel. Rådmannen har ingen øvrige kommentarer. Anne og Øystein Halvorsen 10/ Hjemmelshaver (Halvorsen) til eiendom 1051/199 ønsker en begrunnelse på hvorfor de har mottatt informasjon om reguleringsarbeidet, da de mener de er berørt av planen. Halvorsen har spørsmål til at omreguleringen berører «Skjebergsenteret» og synes navnet er forvirrende da det henviser til et område lenger nord. Videre protesterer Halvorsen mot foreslått byggehøyde, og mener at fire etasjer på deler av nytt tilbygg vil være for ruvende som inngangsport til et villaområde med småhusbebyggelse. Halvorsen mener at planlagt bygningsmasse innenfor planområde vil være ødeleggende for strøkets karakter, og at tilbygget må tilpasses småhusbebyggelsen og ikke eksisterende bygg (Frambygget). Halvorsen mener det må være en feil påstand i planbeskrivelsen hvor det står omtalt at Borgen barneskole har god kapasitet til å ta i mot flere elever, da flere elever i nærområdet har skoleplass ved Sandbakken grunnet for dårlig kapasitet ved Borgen. I lovens forstand faller disse ikke under begrepet direkte berørte, siden de verken har eiendom eller rettigheter innenfor planområdet. De er heller ikke nabo, med felles eiendomsgrense / eiendom tilgrensende planområdet. Imidlertid kan man muligens karakterisere dem som gjenboere siden de bor på andre siden av veien, diagonalt på syd-østre hjørne av planområdet. Varslingsplikten er ikke brutt, men de kunne for så vidt vært varslet allikevel uavhengig av dette. Imidlertid har de åpenbart fått med seg at et høringsforslag lå ute på ettersyn siden dette også kunngjøres med annonse i avisen, samt på kommunens hjemmesider. «Skjebergseneret» er navnet på gjeldende plan dette er en opplysning man skal gi. Vurdering av bebyggelse og stedets karakter fremgår av planbeskrivelsens kap. 5. Beskrivelse og vurdering av nytt tiltak i forhold til dette fremgår av kap. 6, og virkningene i kap.7. Dette anses som grundig redegjort for i planforslaget. Konkret vil tiltaket bli liggende nord og vest for eiendommen 1051/199. Slik sett blir eiendommen ikke berøvet verken sol eller utsikt, på grunn av et tilbygg til det eksisterende Frambygget. Kommunen har foretatt en justering av skolekretsgrensene i dette området, og planområdet ligger innenfor skolekrets Borgen. I henhold til plan- og bygningsloven skal følgende varsles: «Registrerte grunneiere og festere og så vidt mulig andre rettighetshavere i planområdet samt naboer, skal når de blir direkte berørt, på hensiktsmessig måte underrettes om forslag til reguleringsplan med opplysning om hvor det er tilgjengelig.» Eiendommen gnr / bnr 2051/199 ble vurdert til ikke å være nabo eller være direkte berørt i forbindelse med det offentlige ettersynet. Planlagt bebyggelse vil ikke gi noen direkte konsekvens for eiendommen i form av skygge eller innsyn, og utbyggingen vil heller ikke generere trafikk forbi eiendommen. Rådmannen ser at hjemmelshaver likevel kunne vært varslet, og tar merknaden til etterretning. Hjemmelshaver til eiendommen vil underrettes ved framtidig korrespondanse i denne reguleringssaken.

5 Planområdet ligger innenfor en gjeldende reguleringsplan med navn «Skjebergsenteret». Sistnevnte reguleringsplan omfatter et stort område, og inkluderer også arealene ved Skjeberg administrasjonsbygg og Borg videregående skole. I forslaget til kommuneplanens arealdel, ligger planområdet innenfor Borgen bydelssenter, som har definert Skjeberg administrasjonsbygg som senterpunkt. Innenfor bydelssentrene åpnes det opp for høy utnyttelse samt noen service- og tjenestebehov. Det er også en målsetting at det legges til rette for ulike boligtyper og variert boligbygging. Reguleringsplanforslaget er dermed i tråd med kommunens målsettinger. Høy utnyttelse er også i samsvar med nasjonale og regionale føringer for god areal- og transportplanlegging. Det har blitt foretatt en justering av skolekretsgrensene i dette området, og planområdet ligger innenfor skolekrets Borgen. Grensene framgår av kartutsnittet:

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier:

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier: Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122 og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim, Sandnes kommune. Plan nr.: 2012 141 SAKEN GJELDER Prosjektil Areal

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA.

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA. Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Eldrerådet 30.03.2009 Funksjonshemmedes råd 30.03.2009 Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583. Utvalg Utv.sak nr Møtedato

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583. Utvalg Utv.sak nr Møtedato SAKSFRAMLEGG Utv.sak nr. / R-203 - ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583 Utvalg Utv.sak nr Møtedato ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune Planbeskrivelse til Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo i Hol kommune 21. mai 2012 Innhold 1. Forord... 4 2. Bakgrunn... 5 3. Mål og forutsetninger... 6 4. Eksisterende situasjon... 7 4.1

Detaljer

Sammendrag av innkomne merknader etter offentlig ettersyn, med forslagsstillers og rådmannens kommentarer, datert 06.02.2015

Sammendrag av innkomne merknader etter offentlig ettersyn, med forslagsstillers og rådmannens kommentarer, datert 06.02.2015 Sammendrag av innkomne merknader etter offentlig ettersyn, med forslagsstillers og rådmannens kommentarer, datert 06.02.2015 Innledning...2 Sandbakken og Klavestadhaugen Velforening, datert 08.12.2014,

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering 512.1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg - bolig/ forretning/ annen offentlig eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE TIL PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE Ill. 1: Mulig utvikling av område Maxi i Hamar. AMB arkitekter AS ARCHI-PLAN

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.04.2012 24325/2012 2011/10594 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Komite for plan, næring og miljø 22.05.2012 12/81 Bystyret 24.05.2012 Endelig

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 PLAN 668 - FORNYET BEHANDLING AV KOMMUNEDELPLAN FOR FV 47, ÅKRA SØR - VEAKROSSEN

Detaljer

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset»

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset» Oslo kommune Plan- JM NORGE Postboks og bygningsetaten AS 453 1327 LYSAKER Dato: Deres Vår ref (Saksnr): 2011111113043 Oppgis alltid ved henvendelse ref: Byggeplass: GUSTAV VIGELANDS Tiltakshaver: JM NORGE

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE UTVALG FORSLAG TIL DETALJRGULERING FOR STRØMSNES SENTRUM, ENDRING

FAUSKE KOMMUNE UTVALG FORSLAG TIL DETALJRGULERING FOR STRØMSNES SENTRUM, ENDRING SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE /JouraipostID: Arkiv sakd.: 10/1236 12/3234 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyet II Sak nr.: 070112 I PLAN- OG UTVIKLINGS UTVALG I I Saksbehandler: Jan Erik Johansen I

Detaljer

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling ArkivsakID.: 09/3028 Arkivkode: FA-L12, PLANID-200962 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/14 Planutvalget 17.06.2014 099/14 Formannskapet 10.09.2014 105/14 Kommunestyret 17.09.2014 Rv 301, Jahrehagen

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TRØR-08/7149-52 53776/13 25.07.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3 (32) FREDNES BOLIG

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan 2381P - Sandvikveien Hillevåg Næringspark Stavanger kommune Desember 2011 Forside: Konseptskisse/3D, LINK arkitektur Kartgrunnlag: Stavanger kommune Foto: Multiconsult.

Detaljer

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Utarbeidet av: Lund+Slaatto Arkitekter AS for Entra Eiendom AS Høringsperiode

Detaljer