Konsept bygg. blokkene, og ved supplerende mindre. Highline- effekten. energirenovering av eks. hus. adopter en hage. 3 etg á 90 m.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konsept bygg. blokkene, og ved supplerende mindre. Highline- effekten. energirenovering av eks. hus. adopter en hage. 3 etg á 90 m."

Transkript

1 Fra minus til pluss Analyse Beliggenhet: Området, som har adresse Nordahl Bruns gate 2-2, ligger i den vestre randsonen av Drammen, mellom Rosenkrantzgata Hotvedtveien,,5 km nordvest for Bragernes torg Kontekst Området ligger i en svak sydhelling mellom Drammensmarka Drammenenselva er omgitt av attraktive småhusområder i øst, nord vest Mot syd Drammenselva, på motsatt side av Rosenkrantzgata preges området av nyere boligblokker tyngre næringsbebyggelse Kommunikasjon / bevegelse Området har kjøreadkomst både fra Hotvetveien Rosenkrantzgata, avgrenses fysisk visuelt av Rosenkrantzgata i sør Denne innfartsåren er så en betydelig barriere mot elveparken bussholdeplassene på grunn av veibredde, mye støy Like øst for området føres tunnel, gata endres fra innfartsåre til en ordinær bygate med tilhørende bedre forhold for gående syklende Mot nord er det en bratt skrent opp mot Hotvetveien som gir dårlig gangforbindelse denne veien, samtidig som det er en attraktiv akebakke vinterstid på området mot nordøst Hotvetveien er en rolig boliggate som forbinder området med r, marka Gangveien langs Hotvetveien ligger nedsenket i forhold til veien er vanskelig tilgjelig især på strekningen langs planområdet, kjørebanen benyttes derfor så av de gående i tilstøtende gatenett, kun 5 minutters gange til by Nærmeste barne ligger ca 500 meter mot øst, det er barnehage i kvartalet Det er kort vei til marka, Drammenselva elveparken ligger ca 300 meter syd for området Alt ligger til 500m elveparken elveparken elveparken 300 m,8km marka elveparken 500m,5km buss 300m elveparken 500m,5km elveparken marka buss barrierer bevegelsesmønstre barrierer marka buss barrierer avstander rette for et attraktivt boligområde, redusert bilbruk Det savnes tydelige, funksjonelle attraktive forbindelser uterom som knytter området godt mot omkringliggende målpunkter bystruktur, slik at det blir attraktivt å gå, ta bussen å sykle, slik at behov lyste til å bruke bil kan reduseres Komfortable effektive forbindelser for gående syklende er viktige forutsetninger for å utvikle bærekraftige byer Det bør vurderes om gangveien langs Hotvetveien forbi området kan omarbeides for å gjøre denne gangveien mer attraktiv Området lanområdet er et tidstypisk blokkområde fra 950-tallet, bestående av 6 boligblokker bevisst plassert i vifteform i forhold til lys, sol luft, i et t grønt, sydvendt solrikt område Det er store plenarealer med trær av varierende størrelse mellom blokkene Dette var en strategi for mange drabantbyer fra samme periode I praksis har det vist seg at denne strategien sjeldent virker optimalt, det gjør den heller ikke i Nordahl Bruns gate Blokkene blir liggende som isolerte øyer i landskapet, med liten kontakt mellom bygninger uteområdene Strukturen deler mer enn den samler området det er ingen attraktive rom mellom husene, selv om de er store grønne Det er lite fellesaktivitet eller opphold på utearelene mellom blokkene De inviterer ikke til opphold intimitet, deltakelse fellesskap arkeringen er plassert foran blokkenes inngangspartier gir et litt ødslig lite imøtekommende inntrykk rivate halvprivate soner mellom innganger, bygninger uterom mangler Byggene De opprinnelige 50-tals byggene er detaljer Konstruksjoner isolasjon er utført i forhold til sin tids standard åbygg balkonger er fra senere tid virker påklistrete voldsomme i forhold til de opprinnelige bygningskroppene Rosenkrantzgata passive uterom visuelle kvaliteter aktivt uterom uterom asfaltert areal Intet nytt stempel! Styrket kontakt med konteksten CO2 reduserende tiltak, treplanting passive uterom Overordnet bærekraft- visuelle kvaliteter aktivt uterom klimastrategi bruke eks asfaltvei Økonomisk Det foreslås tilførsel av nye ressurser til området i form av boliger, eventuelt erverv aktivitetstilbud Rehabilitering Rosenkrantzgata utbygging, samt opparbeidelse av utearealene kan skje i faser, som sikrer at området tilføres nødvendig kapital i takt med at det inspirerer til videre utbygging øker boligenes verdi Stedets image forbedres passive uterom slik at verdien visuelle kvaliteter på hus leiligheter stiger aktivt uterom I starten konsentreres løsningene for å få minimal energibruk om de med helningsvinkel som egner seg for montering av solceller for produksjon Rosenkrantzgata av el til eget forbruk, samt eksport til nettet Når el-leverandør er klar til å bli el-mottaker får boligområdet inntjening ved salg av overskytende energi til nettet á 90 m gårdsrom 4 etg á 270 m2 Ét konsept, hvert sted sin egen løsning á 90 m á 80m2 bolig sykkelp Highline- effekten á 90 m2 bolig sykkelp gårdsrom sykkelp Transformasjon av boligområdet med uteområdene gir områdene rundt en ressurs, et nytt sted å være, en nytt sted å møtes Kvalitetsforbedringen av uteområdene gir beboerne muligheter til å trives til å være i nærmiljøet derved redusere transportbehovet Driften forenkles ved at vedlikeholdsnivået på utearealene differensieres, noe som gjør det enkelt attraktivt for beboerne å involvere seg i vedlikehold De nye grønne områder er komponert for å ha et lavt vedlikeholdsnivå Sosialt Det er en ambisjon å bidra til ny identitet image til planområdet, bruke området dets fasiliteter Den sosiale kontrasten mellom planområdet de omkringliggende Konsept bygg Ett konsept, hvert sted sin løsning Med dette forslaget har det vært et ønske å gi planområdet et sterkt samlende konsept, mens hvert bygg samtidig får sin egen stedstilpassede løsning For å sikre overførbarheten, både innenfor planområdet til andre områder med samme problemstilling er det viktig at hvert sted kan ha ulike varianter av samme løsning Konseptet for transformasjon av boligområdet kan anvendes på tilsvarende områder andre steder i landet Eksisterende bygninger gjenbrukes med mindre endringer, med bevaring av hovedtyngden av konstruksjoner materialer å den måten ivaretar vi de ressurser som allerede er lagt inn i produksjon av byggene, sparer en stor andel av klimagassutslippene fra produksjon transport i forhold til nybyggeri Vi øker utnyttelsesgraden blokkene, ved supplerende mindre energirenovering av eks hus sharedspace felleshus sykkelp E D adopter en hage gårdsrom á 90 m naturlig lavpunkt á 40 m småhusområdene skal minskes Det skal være fokus på fremtidige brukere variert beboersammensetting (ulike leilighetsstørrelser) universell utforming Utearealene skal ta i bruk på en ny måte, slik at eierskapsfølelse interesse for utearealene økes nye interessefellesskaper oppstår Forslaget skal åpne tilrettelegge for god kommunikasjon mot omgivelsene, slik at det blir naturlige for beboerne fra områdene rundt å benytte de nyetablerte gang- sykkel forbindelsene ta del i miljøet som skapes Energi klimagassutslipp Stikkord er energioptimalisering av så til å skape nye rom mellom husene som kan innby til ny mer differensiert bruk av uteområdene Endrete leilighetsstørrelser i blokkene muligheter for en mer sammensatt beboergruppe Konseptet er dessuten et forgangsprosjekt på miljøvennlig bruk av norsk tre Vi bruker trematerialene gran, furu eik med utgangspunkt i materialenes naturlige egenskaper Tilknytning til omkringliggende transportårer må forsterkes Et delt område mellom husene shared space etableres blant annet med godt tilrettelagt sykkelparkering for alle, god mulighet for ferdsel mot veinettet som fører til nærliggende sområder, til målpunkter i områdene rundt Endring av kvaliteter muligheter for aktiviteter ser verdien i å bruke området så i fritiden, noe som så kan bidra til gjenbruk av asfalt CO2 reduserende tiltak, treplanting fornyet større biodiversitet rekreasjon ØKONOMI SOSIAL MILJØ eksisterende boligmasse, etterisolering, mest mulig passive tiltak, med bruk av kortreiste materialer, prefabrikasjon mulig gjenbruk der dette kan være aktuelt beboere i miljøtiltak som avfallsortering, energisparetiltak, bruken av alternative transportmidler Områdets CO2 utslipp skal minskes med mer aktive grønne strukturer, mindre Det skal differensieres mellom nesten vedlikeholdsfri viltgroende uteområder mer kultiverte områder med tanke på økt biodiversitet lavere transportbehov åbygg på toppen av eksisterende boligblokker samt de nye mindre bolighusene prefabrikkeres i tre med vegg- takelementer, med alle sjikt fra innside til tekking en del av kledningen ferdig levert Dette reduserer arbeidstiden på selve byggeplassen Utvikling av produksjon av elementer i bindingsverk eller massivtre kan skje Skandinavia nær råstoffet nær kunden To bygg i ett bygg rosjektet søker å bevare det byggene: de enkle slanke volumer detaljknappheten Taketasjen rives resten av det eksisterende bygget energieffektiviseres Leilighetene organiseres annerledes for å oppnå varierte størrelser Kjelleren bygges delvis ut med leiligheter, som alle får direkte kontakt med bakken Den eksisterende bærende teglen nye boliger boliger næring Fortetting av området med nye hus har fordeler både økonomisk, sosialt miljømessig Disse nye husene skaper intime rom, bedre bruk av infrastrukturen, økonomisk vekst på stedet eks boliger boliger Energitransformasjon uten å rive eller endre for mye på den eksisterende bebyggelsen Deres struktur bevares gjenbrukes Den nye planen integrerer den eksisterende strukturen rom gårdrom De intime gårdsrommene/ utendørs oppholdsrommene mellom husene De gode hverdagsrommene som inspirerer til opphold stimulerer det sosiale samtidig med at det blir enklere å få grønne vaner uten at det blir plikt natur med stort biolisk mangfold trær Eng beplantning, en miks af blomster gress (biolisk mangfold med lokal tilhørighet) Minimum vedlikehold, skal slås gang i året for å bevare variasjonen i en felleshus, sykkelparkering En mulighet for å skape et sted hvor det sosiale livet i området kan styrkes informasjon omkring de bæredyktige tiltakene i bebyggelsen kan spres deles sharedspace Det offentlige fellesrommet/ shared space Strukturen i dette rommet er med på å gi området en ny identitet et bedre image Dette er bevegelsesrommet hvor man passerer igjennom planen/ leker/ parkerer møtes tilfeldig Mindre biltrafikk mer gange, sykling lek E D Grupper av trær med lokal tilknytning, minimum 5 typer (optimalen er 0 typer av min 3 forskjellige trefamilier) for å sikre en høy biodiversitet minske konsentrasjon av en type i forhold til fremkalling av allergi hos beboerne Det foreslås en kraftig reduksjon av bilparkeringsplassene i området satsing på elbil-plasser carpoolordning Overvann forurensning For å avlaste kapasitet på renseanlegg kommunale overvannsystemer foreslås det å etablere regnvannsbed i området der forurensing kan renses lokalt Overvannet inngår som aktivt element i planen, med renner kanaler som fører vannet til et stort sentralt regnvannsbed i områdets laveste punkt Kanalene blir dekorative, spennende lærerike for barn Regnvannsbed er desentraliserte tiltak for å håndtere den første mest eksponeres innvendig i leilighetene pusses andre steder innvendig med leirpuss, mens bygget etterisoleres utenpå fasadene pusses med kalkpuss Over den eksisterende bygningskroppen bygges et nytt superisolert volum i prefabrikert massivtre Med rekkehusleiligheter over to plan som er gunstig for plassering av solcellepaneler Nybygg Det legges til rette for fortetting av områdene mellom de eksisterende byggene med små nye bygg Dette vil være lette prefabrikerte trekonstruksjoner som kan romme boliger, felleshus/ småerverv eller skur Der det bygges nye boliger eller felleshus, blir dette superisolerte plusshus Alle nybygg er prefabrikerte i massivtre, er orientert mot sør får en takhelling som er optimal for solceller ansikt mot omgivelsene mulighet for solceller på, taket, eller asfalt med på tilslag veggen av image styrkende vann til rekreasjon sykkelforbindelse bevegelse lek bilparkering økonomisk vekst E el-bilparkering gjenbruk med miks av D dele-bil parkering gress blomster nye boliger høy bio-diversitet fortettning information sykkelparkering trær min 5 typer lokal plantemiks biodiversitet grønne minibakker direkte kontakt interaksjon med med blomster naturen gress avfallsortering sesong aktiviteter gjenbruk av materialer sosial kontakt plantevariasjon Hager med hekk av til nytt landskap CO2 reduksjon vannlek ulike bærbusker fuglevennlig min 4 sorter naturlig nedsiving av beplantning bio-diversitet regnvann frukttrær matproduksjon buss innenfor 00 m god gangforbindelse levende plen regnvannsoppsamling med islett av små blomster kløver min vedlikehold sitte i solen pauserom forbindelse til eks omr for rekreasjon mulighet for grønne tak eller vegger vinterlek parkeringsplasser grill gheller gress utbygge eks struktur adopter en hage trær i gårdsrommene frukttrær Små private hager til blomster grønnsaker med hekker av fruktbusker, for å tiltrekke småfugler Hagene øker den sosiale aktiviteten tilhørigheten i bebyggelsen De er så med på å desentralisere minimere vedlikehold i landskapet Likeledes kan bebyggelsens kompost bli brukt på stedet forurensede delen av avrenningen består av et vegetasjonslag bestående av planter som tåler både tørke stående vann I med at bedet tørker ut i tørre perioder skapes ikke oppvekstmiljø for mygg Under planter sand, 20-30% matjord 0-20% løvkompost Regnvannsbedet demper har god evne til å fjerne forurensing i vannet Det er naturlig at snødeponering ved brøyting om vinteren gjøres nederst i akebakken i nærheten av regnvannsbedet for økt nytte av den rensende effekten fra bedet Oppsamling av regnvann i området tjener flere formål, det skaper mulighet for lek, naturlig nedsiving i stedet for avrenning til kloakk Vannet har en visuell verdi, både som informasjon om tiltaket, men så som noe vakkert å se på I planen er det forskjellig utforming alt etter sted behov

2 , eller asfalt med tilslag av med miks av gress blomster høy bio-diversitet grønne minibakker med blomster gress sesong aktiviteter Hager med hekk av ulike bærbusker min 4 sorter bio-diversitet levende plen med islett av små blomster kløver parkeringsplasser gheller gress trær i gårdsrommene frukttrær Nytt superisolert plusshus på toppen store trær min 4 ulike sorter bio-diversitet 2 benker andre utemøbler i tre minimalistisk design Eksisterende bygg Fortetting Fredelige hager (epler) vanndammer med enten naturlig eller mer urban utstråling Rekkehusleiligheter på taket ordinære leiligheter Aktivt shared space (grenen) vann i grenner spesielle elementer Rehabilitere energieffektivisere eksisterende bygg To bygg i ett leiligheter med bakkekontakt ulike tiltak ulike leilighetstyper gress treterrasser varm naturell farge mini hager med feks grønnsaker eller frodige blomster Kontakt til omgivelsene store trær min 4 ulike sorter bio-diversitet sentral møteplass Den nye ryggraden Grønne adkomster benker andre utemøbler i tre minimalistisk design Byggeprosess vanndammer med enten naturlig eller mer urban utstråling Ved å benytte en industrialisert prosess gis det mulighet til effektiv bygging God detaljering nøye utførelse er avgjørende i bygging av boliger med minimalt varmetap refabrikasjon gir svært gode muligheter for dette ved at arbeidstakerne arbeider i varmt miljø bygningsdelene settes sammen i tørt miljø uten regn vind Løsningen krever god prosjektering planlegging av hvordan sammenføyningen mellom de enkelte bygningselementene sammenføyes på stedet vann i grenner spesielle elementer gress treterrasser varm naturell farge mini hager med feks grønnsaker eller frodige blomster Utbygging i faser FASE Nordahl Bruns gate 2 bygges ut til 20 leiligheter energieffektiviseres Nåværende adkomstvei fra sør gjøres smalere Den østlige delen av gårdsrommet på solsiden anlegges Det kan i tillegg bygges et lite hus med to rekkehusleiligheter fellesrom for sykler/ søppelrom/ sportsboder i førsteetasjen nordvest for blokken å tomten nordvest for nabobygget Nordahl Bruns gate (gul sirkel) anlegges det en byggelekeplass med restmaterialer fra rivingen av toppetasjen trestammer fra kappede trær situasjonsplan :500 FASE 2 - Det første eplet (gårdsrom) fullføres nå - Nåværende adkomstvei fra sør forsvinner gårdsrommet ferdiggjøres - Det bygges et skur med fellesrom for sykler/ tørkerom/ sportsboder som forlelse av støymuren - Nordahl Bruns gate kjøpes opp enregitransformeres -Første del av grenen (shared space) etableres FASE 3 Det andre eplet dannes Borettslaget som eier disse to blokkene transformerer / energieffektiviserer byggene sine Tre små bygg med rekkehusleiligheter felleshus blir med danner et gårdsrom mellom blokkene De små husene har fellesrom for sykler/ søppelrom/ sportsboder i førsteetasjen Grenen opparbeides helt opp til Hotvetveien i nordvest FASE 4 Det tredie eplet dannes Det siste borettslaget transformerer / energieffektiviserer de tre blokkene sine Tre små bygg med rekkehusleiligheter fellesrom for sykler/ søppelrom/ sportsboder i førsteetasjen, danner et gårdsrom mellom blokkene Grenen fullføres nå helt å tomten for byggelekeplassen kan nå bygges en tomanns eller enebolig Vi legger vekt på god bruk (best practice) av norske treslag: gran, furu eik Vi tar utgangspunkt i egenskapene til de ulike treslagene bruker materialene optimalt Dette øker varigheten av konstruksjonene minsker materialbruken på sikt Vi benytter kunnskap konstruktiv trebeskyttelse (i motsetning til kjemisk trebeskyttelse/impregnering) Klimaskjermen produseres som prefabrikkerte moduler som er enkle å skifte ut etter endt levetid Modulene konstrueres dessuten slik at de mest fuktutsatte delene lett kan utskiftes roduktutviklingen av moduler, evt som et innovasjon Norge prosjekt) bordtak av eik Dette gir god varighet lite vedlikeholdsbehov på et område som er vanskelig tilgjelig å småhusene brukes ulike treslag (gran, kledning) for senere sammenligning referanseprosjekt for andre Dette gir så varierte arkitektoniske muligheter Man kan for eksempel se for seg en treverket, særlig metting av endeveden Dette blir et viktig krav til produsentene av modulene Skal dette være et forgangsprosjekt skal det virkelig være det

3 utganger på terr gjennomgang aktiviserer uterommene på begge sider av bygget utganger på terr leiligheter med bakkekontakt Ombygging eksisterende Den eksisterende blokken I tillegg til de energimessige målsettinger tiltak er det en ambisjon at området skal få en tydelig positiv arkitektonisk fornyelse Dagens arkitektoniske kvaliteter er knyttet til blokkenes opprinnelige stramme enkle arkitektoniske uttrykk stramme form Forslaget tar utgangspunkt i disse kvalitetene bygger videre på disse I tillegg skal forslaget bidra til å høyne bokvaliteten gjennom god støyisolering i tillegg til energiforbedrende tiltak Målsettingen er å skape en bebyggelse med et moderne, vennlig innbydende image Blokkene er plassert ulikt i terret i forhold til omgivelsene, ikke minst solen De er konstruktivt ikke helt like, i tillegg eies de av ulike borettslag Derfor er det viktig at transformasjonen av de ulike blokkene kan bli løst på ulike, stedstilspassete måter Likevel bør noen trekk gå igjen for å sikre en sammenhende arkitektur i planen: detaljknappheten, fargeholdningen en materialpalett volumer, lyse farger, innslag av trebruk Taketasjen rives på eksisterende bygg resten av det eksisterende bygget reorganiseres for å oppnå moderne leiligheter varierte leilighetsstørrelser Kjelleren bygges for størsteparten ut med leiligheter, som alle får direkte kontakt med bakken Over den eksisterende bygningskroppen bygges et nytt volum i prefabrikert massivtre med rekkehusleiligheter over to plan Hele bygget etterisoleres med trebasert fast isolasjon pusses med kalkpuss utvendig, for å fastholde samtidig Innvendig eksponeres teglen så mye som mulig, gjerne pusset med leire Balkonger altanganger er egne aart Komfort Hus - ARKITEKTUR I TRÆ Forside Om guiden Kontakt Sitemap Links nordfasade :200 trekonstrukonstruksjoner som bærer seg selv Målet har vært å skape arealeffektive universelt utformede leiligheter lanløsningene er forholdsvis enkle plan, er hovedfunksjonene plassert på inngangsplanet Det legges til rette for 9 leiligheter i det transformerte bygget Leilighetssammensettingen er fordelt på 3 stk 2- romsleiligheter, 7 stk 3romsleiligheter, 8 st 4-romsleiligheter en 5-romsleilighet Bygget får ny hovedinngang med adkomst fra begge sider via en gjennomgang på kjellerplan De av 3 legges til eksisterende trapperommene leilighetene erstattes av et sentralt plassert trapperom med nye trapper en heis Noen av leilighetene har direkte adkomst ifra trappe/ heisrommet, mens rojektgalleri Fokus Tema Viden netværk sørfasade :200 Nyheder artnere Søg Små bygg andre har adkomst via altangangen med semiprivate balkonger på østsiden av bygget Boligene som kommer ned på bakkeplan har alle adkomster direkte fra bakken både fra øst vest Små nybygg For å skape bedre mer intime rojektgalleri uteromklimabyggeri i planområdet for å generere ekstra kapital, legges det til rette for fortetting av områdene mellom de eksisterende byggene med nye småbygg Småbyggene plasseres i planen slik at uterommene forbedres, eksisterende kvaliteter foredles Dette vil være lette, prefabrikerte trekonstruksjoner Disse husene kan være boliger, felleshus, småerhverv eller skur/boder De større husene har sykkelparkering, søppelrom klestørking i en del av underetasjen Huset sørvest for Nordahl Brunsgate 2 blir sykkelskur bod vestfasade :200 østfasade :200 5 etasje plan :200 V ADKOMST / SYKKEL / BODER / TØRK / SØEL V BOD prinsipp bolig / felleshus etasje plan :200 SYKKEL / BODER / TØRK / SØEL prinsipp skur V SYKKEL / BODER / SØEL 3 etasje plan :200 prinsipp bolig mot Hotvetveien 2 etasje plan :200 en tn ed ed tn en åp åp etasje plan :200 Teknisk rom kjellerplan :200

4 Konsept plan/ landskap lanområdet blir fornyet med et tydeligere grensesnitt mellom private, halvprivate private rom, den funksjonelle forbindelsen mellom bolig uteområder styrkes Det er en ambisjon å skape et prosjekt som vokser smitter av på omgivelsene stimulerer økonomisk vekst utvikling både innenfor utenfor planområdet (parallell til NY-prosjektet the Highline ) Området fortettes med utgangspunkt i å skape gode intime halvprivate gårdsrom Fortettingen har, i tillegg til bedre økonomi for utviklingen, den i området I stedet for å spre byene ytterligere ut, kan vi med denne type prosjekter fortette forbedre den eksisterende byen Fortetting i snære områder gir gode muligheter for bærekraftige løsninger Eplene / gårdsrommene forutsetter at bygg, teknikk, gode uterom transport sess i sammenh Det er gode rom for opphold sosialt samvær samt gående, syklende kollektivreisende som skal prioriteres i uterommene, de enkle, gode funksjonelle løsningene som skal prioriteres i boligene Alle tiltak i landskapet bus etableres planens ryggrad bus det brukes varige, enkle materialer der fortetting romdannelse nye transportmønstre aktivering av områdene mellom byggene Uterommene Det etableres to strukturer/ typer rom, det aktive det intime rommet (grenen eplene) Det uniforme området blir transformert til et område med klare Vannoppsamlingsbass med rekreativ verdi, evt i tilknytting til et felleshus len med miks av kløver småblomster (slås ca 4-6 gange om året) Disse områdene er robuste er så egnet for lokale snødeponi om vinteren, som i tillegg blir attraktive snølekeplasser for barn i området Hekker av fruktbusker gjerne 3-5 typer, for å sikre diversiteten Disse tiltrekker i tillegg små fugler Frukttrær minimum 5 ulike sorter rivate hage-plots til blomster eller grønnsaksdyrking Terrasseelementer i tre av lokal herkomst (uten kjemisk behandling) Møbler av tre av lokal herkomst (uten kjemisk behandling) eller gjenbrukt kunststoff Små klippete stier Små stier, type av lokal herkomst eller knust gjenbrukt tegl hvem som bruker hva Eierskap, identitet bærekraft er nøkkelord Eplene de fredelige gårdsrommene plante et frø skape bevisthet fortetting Konsept eplene De intime gårdsrommene utendørs dagligstuene mellom husene, koselig, rolig - pauserommet i en travel hverdag Rom som skaper en fornemmelse av eierskap tilhørighet Her er legges det til rette for synlighet, læring, brukerdeltakelse, tilhørighet, økolske aspekter, ny adferd, fellesskap Det skal være vann, adkomster, opphold, dyrking lekemulighet for de minste barna Det skal være rom for å skape energi De gode hverdagsrommene skal inspirere til opphold stimulere det sosiale, samtidig med at det blir enklere å etablere grønne vaner uten at det blir plikt Dette er først fremst mulighetenes rom utomhusplan :200 prinsipp vanlig hage prinsipp ny semiprivat hage felles terrasse private hager felles gårdsrom ulike tresorter kommunikasjon

5 Konsept grenen Dette er det offentlige fellesrommet/ shared space Strukturen i dette rommet er med på å gi området en ny identitet et bedre image Dette er bevegelsesrommet hvor man passerer igjennom planen, leker, parkerer Fugleperspektiv Energikilde Varmepumpe til fjell for vann-vann gir hovedbidraget til oppvarming varmtvann Teknisk anlegg i hvert hus for seg felles levering for hele bygget Enkelt opplegg med én radiator per leilighet gulvvarme i bad for komfort bidrag til oppvarmingen I kaldeste perioder må oppvarmingen suppleres gange, sykling lek Vi vil introdusere 2-3 nye grønne typolier som har en høy grad av biodiversitet som vil være med på å gjøre området både vakrere mer attraktivt for både mennesker dyr Et rom med plass til bevegelse sommer vinter, sykling, ski, aking, skating, løping, gående, samt parkering Energikonsept Grenen det aktive shared space styrke kontakten til omgivelsene Dette kan gjøres med biobrendsel rentbrennende vedovn eller pellets koblet direkte for utnyttelse så til varmtvann eller som selvstendig enhet Solcellepaneler bygges gir elektrisitet til internlastene el-andel av varmepumpa I sommerhalvår eksporteres elektrisitet til nettet ASSIVE TILTAK skape bevisthet Konsept grenen fortsatt Dette rommet er universelt utformet mot alle sentrale målpunkter Enkelte stier, trapper bevegelseslinjer er bratte tilfredstiller ikke kravene til universell utforming, men vil fungere som effektive snarveier for de gående Dette gjelder snarveiene som forserer Highline-effekt de store grønne elementene sammen med de harde funksjonselementene skaper et vakkert offentlig rom med en nesten parkaktig karakter Her kommer alle, det er travelt, Strukturen bidrar til å øke sammenhen mellom stedet (konteksten) naboenes bevissthet om at dette er et sted å være Vi foreslår å ste innkjørselen fra Rosenkrantzgata så bilkjøring gjennom området minimeres det gis mer plass til syklister fotgjere Ut Det skapes mulighet for å forbedre forle støyveggen slik at Fortsatt relativt kompakt bygningskropp rehabilitert bygg Nye mindre flerfamilehus har kompakt bygnignskropp Super isolerte hus (utvendig isolert unngår frostskader på tegl) Fjerne luftlekkasjer Arealeffektivitet assiv solvarme hovedsakelig fra vest i eksisterende blokk, fra syd i andre blokker de mindre nye husene Eksisterende teglvegger blottlegges fungerer som termisk masse (varmelagring temperaturutjevning over døgnet) Utvendig solskjerming hvor nødvendig Mulighet for gjennomlufting av leiligheter hindrer overoppheting uten bruk av kjøleanlegg Miljøvennlige materialer overflater gir lav emisjon mulighet for lavere luftutskifting Tilrettelagt takflater for solcellepaneler støybelastningen i området minskes, det skapes nye utviklingsmuligheter med inkludering av Nordahl Bruns gate, det kan med fortetting skapes et godt intimt gårdsrom i solen til Nordahl Bruns gate 2 Vi skaper så en ny attraktiv forbindelse for syklister fotgjere diagonalt gjennom området åpner støyskjermen i det sørøstre hjørnet av tomten De reisende slipper dermed å bevege seg langs den mest av Rosenkrantzgata på vei til byen, holdeplassen eller elvepromenaden Dette vil være med på å stimulere bruken av alternative transportmidler fremme området som en naturlig del av det lokale rekreative nettverket, som løper ned til elven inn til midtbyen Man inviteres innenfor i et attraktivt boligområde, dette er med på å styrke den sosiale dynamikken samt stedets image, hvilket på sikt vil øke stedets verdi Grenen / Shared space Hvor det er mulig: gjenbruke eksisterende asfaltvei plasser, både Det etableres en gjennomgående sti i g som gir høy kvalitet komfort for alle brukergrupper gir god orienterbarhet for svaksynte roduksjon av g gir mye CO2 men har god varighet, materialet brukes restriktivt Øvrige stier veier som veier stier, type stein: lokal eller gjenbrukt knust tegl -plasser med armert gressdekke, eller ren lasser markeres fortrinnsvis med natursteinslister av lokal stein, drammensgranitt Små stier som klippete stier gjennom områdene Engbeplanting: En miks av blomster gress slås ca -2 ganger om året Snødeponering i store hauger skaper så her spennende lekeplasser for barna, bør lokaliseres nært opp til overvannsystemet for å utnytte det sentrale regnvannsbedet maksimalt i vårløsningen Områder med langt gress løkplanter skaper variasjon gjennom året Grupper av trær busker med lokal tilknytting Minimum 5 typer (optimalt er 0 typer av min 3 ulike trefamilier) for å sikre en høy biodiversitet (med lokal tilknytning) minske konsentrasjon av en type i forhold til allergifremkallelse hos beboerne Små private hage-plots til blomster eller grønnsaker arsellhager for mer intensiv dyrking Enten for beboere, eller andre som ønsker å dyrke på egen parsell Gir frodighet liv til stedet Hekker av fruktbusker gjerne 3-5 typer, for å sikre diversiteten Møbler enten i tre av lokal herkomst eventuelt kombinert med g (muligens en kombinasjon som vil sikre stor bruks-diversitet) Vannoppsamlingsbass med rekreativ verdi, evt i tilknytting til et felleshus Vannrenner i naturstein, gelementer eller grønne grøfter som tåler å tørke ut rekreativ verdi både når de er våte tørre Sykkelparkering bilparkering er organisert ut fra en målsetting om 50% redusert klimagassutslipp fra transport som ledd i et hovedprinsipper for teknisk infrastruktur hvordan dette er integrert i prosjektet Bilene er plassert i grenen/ shared space -plassene er tegnet ut i fra en vurdering av hvor mange p-plasser området tåler I masterplanen (:500) er det tegner 66 parkeringsplasser I framtiden vil det være ca 50 leiligheter i området Dette vil gi ca 0,5 p-plass per boenhet Av disse avsettes bygning 0% til HC parkering Tilrettelegging for sykler har fått høy prioritet i prosjektet I tillegg til sykkelparkeringer ved innganger er det sykkelparkering under tak i nybyggene rundt gårdsplassene Det er beregnet parkering av 3 stk sykler per boenhet bygg bygning hæk adopteret have hekk hekk hæk hæk adoptert adopteret græshage træer hæk have gresstrær græs træer trær i ilandskap træer landskab g gress græs gress vann gress træer i landskab græs græs g græs græs græs g græs græs vann solskjerming varmepumpe til fjell i fyrrom Transport solstrøm Naturlig nedsivningssjø på laveste sted, med naturlig beplanting rekreativ verdi Støyskjermen er ikke bearbeidet i prosjektet Ved lydsluser nye åpninger bør støyskjermen tilføres glassfelt for å gi god oversikt trygghet for å redusere utrivelige slagskygger å begge sider av skjermen plantes busker trær som buffer mot skjermen Rosenkrantzgata I shared space områdene er det plass til at det islegges skøytebane om vinteren for de minste barna vannplanter træ træ tre planter planter vann gressbakker græsbakker græsbakker

Rev. januar 2013 God boligfortetting i Oslo Eksempelsamling

Rev. januar 2013 God boligfortetting i Oslo Eksempelsamling Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Rev. januar 2013 God boligfortetting i Oslo Eksempelsamling Omslagsfoto: Tiedemannsjordet Forord Oslo er en by i sterk vekst, og det forventes at befolkningen vil vokse

Detaljer

ALLIANCE ARKITEKTER - ARKITEKTUR FRA IDÉ TIL FERDIGSTILLING!

ALLIANCE ARKITEKTER - ARKITEKTUR FRA IDÉ TIL FERDIGSTILLING! Alliance arkitekter AS / org nr 988 437 433 MVA / www.allark.no / e: post@allark.no Kristian Augusts gate 13 / 0164 Oslo / tlf: 22 36 40 44 / Ryfylkegata 22 / 4014 Stavanger / tlf: 45036218 PORTFOLIO ALLIANCE

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

Uterom for en billig penge

Uterom for en billig penge Uterom for en billig penge Tittel: Uterom for en billig penge Forfattere: Romy Ortiz, Marry- Anne Karlsen og Benjamin Haffner Arbeidet er utført av Senter for byøkologi på oppdrag fra Norsk Form Stiftelsen

Detaljer

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 KRITERIER FOR JURYENS BEDØMMELSE... 5 3 Spesielle utfordringer... 6 4 GENERELLE VURDERINGER... 7 4.1 Helhetsgrep...

Detaljer

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23 Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad Evalueringsrapport Side 1 av 23 Innhold Forord Ti bud for kystbyen Brekstad Utdyping av de ti bud Anbefaling for veien videre Parallelloppdraget Generell

Detaljer

fokusområder Påfølgende kapittel tar for seg de overordnede temaene:

fokusområder Påfølgende kapittel tar for seg de overordnede temaene: fokusområder Påfølgende kapittel tar for seg de overordnede temaene: byens offentlige rom blågrønne strukturer bebyggelse handels- og næringsutvikling samferdsel byens offentlige rom byens funksjon Byen

Detaljer

Presentasjon av casestudier i REBO

Presentasjon av casestudier i REBO Karin Buvik Karine Denizou Åshild Lappegard Hauge Eva Magnus Michael Klinski Tore Wigenstad Cecilie Flyen Øyen Erica Löfström Mette Maren Maltha Kari Hovin Kjølle SINTEF NOTAT Presentasjon av casestudier

Detaljer

Universell utforming - en utfordring

Universell utforming - en utfordring Universell utforming - en utfordring Forord Universell utforming, eller planlegging for alle, er et begrep som blir stadig mer brukt både internasjonalt og i Norge. Samtidig er det langt igjen før dette

Detaljer

7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING

7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING Du bygger Vi tar oss av resten 7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING September 2013 optimeraproff.no 1 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse gjennom

Detaljer

DOBBELFASADER Eystein Wilhelm Ruyter, stud. arch. Diplomoppgave Vår 2003

DOBBELFASADER Eystein Wilhelm Ruyter, stud. arch. Diplomoppgave Vår 2003 DOBBELFASADER Eystein Wilhelm Ruyter, stud. arch. Diplomoppgave Vår 2003 5 W. Ruyter Innholdsfortegnelse: 1 Innledning 7 2 Hva er en dobbelfasade? 8 3 Historikk 9 4 Forskjellige typer dobbelfasader 11

Detaljer

Forslag til planprogram Reguleringsplan for Bislingen naturhotell, Lunner kommune

Forslag til planprogram Reguleringsplan for Bislingen naturhotell, Lunner kommune Forslag til planprogram Reguleringsplan for Bislingen naturhotell, Lunner kommune Januar 2011 Forside: Bislingen naturhotell Kartgrunnlag: Statens kartverk og Lunner kommune Illustrasjoner: Snøhetta Oslo

Detaljer

Et hus for fremtiden. ISOBO Aktiv. JADARHUS ISOBO Aktiv 1 AKTIV

Et hus for fremtiden. ISOBO Aktiv. JADARHUS ISOBO Aktiv 1 AKTIV Et hus for fremtiden AKTIV ISOBO Aktiv JADARHUS ISOBO Aktiv 1 Jadarhus AS Jadarhus AS ble grunnlagt av Håkon Nyland, Per Malde og Rune Hatlestad i 1995. Vi ville etablere et trehusbygningsfirma basert

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011 Alliance arkitekter as Norconsult as FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011 MØLLENDALSBAKKEN NÆRINGSPARK BERGEN KOMMUNE Bergenhus, Årstad, Møllendalsbakken 6,7,9,10 og 11

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan 2381P - Sandvikveien Hillevåg Næringspark Stavanger kommune Desember 2011 Forside: Konseptskisse/3D, LINK arkitektur Kartgrunnlag: Stavanger kommune Foto: Multiconsult.

Detaljer

Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, Kristiansand Kommune. Mulighetstudie av Egsområdet. Lokalisering av lekeplasser på Eg. 17.03.2009, rev. des.

Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, Kristiansand Kommune. Mulighetstudie av Egsområdet. Lokalisering av lekeplasser på Eg. 17.03.2009, rev. des. Mulighetstudie av Egsområdet Lokalisering av lekeplasser på Eg Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, Kristiansand Kommune 17.03.2009, rev. des. 09 Analyse Egsområdet Fra Andreas Kjærsvei Solbergveien,

Detaljer

Forord. Oslo, 12 mai 2011. Torgeir Frydenberg Flaatten

Forord. Oslo, 12 mai 2011. Torgeir Frydenberg Flaatten Energieffektivisering i byggenæringen, en vurdering av passivhuskonseptet Energy efficiency in the construction industry, an assessment of the passive house concept Torgeir Frydenberg Flaatten Institutt

Detaljer

NATURFORMIDLING PÅ LEKEPLASSEN

NATURFORMIDLING PÅ LEKEPLASSEN LANDØYA BARNHAGE NATURFORMIDLING PÅ LEKEPLASSEN - lek og undring - trivsel og vekst APRIL 2011 NATURFORMIDLING PÅ LEKEPLASSEN - lek og undring trivsel og vekst Landøya barnehage. Asker Kommune, Norge.

Detaljer

OPPGRADERING AV BOLIGBLOKKER

OPPGRADERING AV BOLIGBLOKKER OPPGRADERING AV BOLIGBLOKKER Informasjon fra pågående forskningsprosjekter Myhrerenga borettslag etter oppgradering, høsten 2010 SINTEF Byggforsk og NTNU Samfunnsforskning 1 2 INNLEDNING SINTEF Byggforsk

Detaljer

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard av Jo Hylje Rasmussen, Bjørn Linde Pedersen, Audun Hammerseth og Kristian Matre Veileder: Magne Mikal Våge Prosjektrapport for ENE304

Detaljer

VISUELT MILJØ I BOLIGPROSJEKTER Universell utforming, energieffektivitet og arkitekturidealer

VISUELT MILJØ I BOLIGPROSJEKTER Universell utforming, energieffektivitet og arkitekturidealer Eli Støa, Marit Ekne Ruud og Judith Thomsen Notat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for Byggekunst, prosjektering og forvaltning VISUELT

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1

MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1 MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1 OPPDRAGSNUMMER 257081 1 (30) -14 Sweco Fornebuveien 11 Pb 400 NO-1327 Lysaker, Norge Telefonnummer +47 67 128000 Faks +47 67 125840 www.sweco.no Sweco Norge AS Org.nr:

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

Trondheimkommune. Byplankontoret. Brøset områdeplan. Planbeskrivelse

Trondheimkommune. Byplankontoret. Brøset områdeplan. Planbeskrivelse Trondheimkommune Byplankontoret Brøset områdeplan Planbeskrivelse 07.05.2013 1 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Sammendrag... 4 1.2 Bakgrunn... 6 1.3 Planprogram... 6 1.4 Forholdet til overordnet plan...

Detaljer

ALLIANCE ARKITEKTER AS / WWW.ALLARK.NO / E: POST@ALLARK.NO / TLF 22 36 40 44 / MOB 450 36 218

ALLIANCE ARKITEKTER AS / WWW.ALLARK.NO / E: POST@ALLARK.NO / TLF 22 36 40 44 / MOB 450 36 218 2 ALLIANCE ARKITEKTER AS / WWW.ALLARK.NO / E: POST@ALLARK.NO / TLF 22 36 40 44 / MOB 450 36 218 OM ALLIANCE ARKITEKTER Alliance arkitekter startet i Oslo 2005 og i Stavanger 2009, og har i dag 35 medarbeidere

Detaljer

Stavanger universelt utformet 2029. Kommunedelplan for universell utforming 2014-2029

Stavanger universelt utformet 2029. Kommunedelplan for universell utforming 2014-2029 Stavanger universelt utformet 2029 Kommunedelplan for universell utforming 2014-2029 t kumen o d s g Hørin 1 2 Stavanger universelt utformet 2029 Kommunedelplan for universell utforming 2014-2029 Høringsdokument

Detaljer

we make ideas come to life Perforering uten grenser RMIG AS Telefon: 33 33 66 66 info.no@rmig.com www.rmig.com Byggenytt 58 år

we make ideas come to life Perforering uten grenser RMIG AS Telefon: 33 33 66 66 info.no@rmig.com www.rmig.com Byggenytt 58 år NR. 1 2013 58. ÅRG. we make ideas come to life Designet for 60 års levetid! NORWEGIAN BUILDING NEWS Perforering uten grenser Anlegg Bygg Offshore Transport og lagring Ressurs/Miljø Fylkesrapporter Industri

Detaljer

VEILEDER. Råd om energisparing i gamle hus

VEILEDER. Råd om energisparing i gamle hus VEILEDER Råd om energisparing i gamle hus Tittel: Veileder Råd om energisparing i gamle hus Design: Riksantikvaren Tekst og bilder (der ikke annet er nevnt): Marte Boro, Riksantikvaren Riksantikvaren august

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE TIL PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE Ill. 1: Mulig utvikling av område Maxi i Hamar. AMB arkitekter AS ARCHI-PLAN

Detaljer