Konsept bygg. blokkene, og ved supplerende mindre. Highline- effekten. energirenovering av eks. hus. adopter en hage. 3 etg á 90 m.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konsept bygg. blokkene, og ved supplerende mindre. Highline- effekten. energirenovering av eks. hus. adopter en hage. 3 etg á 90 m."

Transkript

1 Fra minus til pluss Analyse Beliggenhet: Området, som har adresse Nordahl Bruns gate 2-2, ligger i den vestre randsonen av Drammen, mellom Rosenkrantzgata Hotvedtveien,,5 km nordvest for Bragernes torg Kontekst Området ligger i en svak sydhelling mellom Drammensmarka Drammenenselva er omgitt av attraktive småhusområder i øst, nord vest Mot syd Drammenselva, på motsatt side av Rosenkrantzgata preges området av nyere boligblokker tyngre næringsbebyggelse Kommunikasjon / bevegelse Området har kjøreadkomst både fra Hotvetveien Rosenkrantzgata, avgrenses fysisk visuelt av Rosenkrantzgata i sør Denne innfartsåren er så en betydelig barriere mot elveparken bussholdeplassene på grunn av veibredde, mye støy Like øst for området føres tunnel, gata endres fra innfartsåre til en ordinær bygate med tilhørende bedre forhold for gående syklende Mot nord er det en bratt skrent opp mot Hotvetveien som gir dårlig gangforbindelse denne veien, samtidig som det er en attraktiv akebakke vinterstid på området mot nordøst Hotvetveien er en rolig boliggate som forbinder området med r, marka Gangveien langs Hotvetveien ligger nedsenket i forhold til veien er vanskelig tilgjelig især på strekningen langs planområdet, kjørebanen benyttes derfor så av de gående i tilstøtende gatenett, kun 5 minutters gange til by Nærmeste barne ligger ca 500 meter mot øst, det er barnehage i kvartalet Det er kort vei til marka, Drammenselva elveparken ligger ca 300 meter syd for området Alt ligger til 500m elveparken elveparken elveparken 300 m,8km marka elveparken 500m,5km buss 300m elveparken 500m,5km elveparken marka buss barrierer bevegelsesmønstre barrierer marka buss barrierer avstander rette for et attraktivt boligområde, redusert bilbruk Det savnes tydelige, funksjonelle attraktive forbindelser uterom som knytter området godt mot omkringliggende målpunkter bystruktur, slik at det blir attraktivt å gå, ta bussen å sykle, slik at behov lyste til å bruke bil kan reduseres Komfortable effektive forbindelser for gående syklende er viktige forutsetninger for å utvikle bærekraftige byer Det bør vurderes om gangveien langs Hotvetveien forbi området kan omarbeides for å gjøre denne gangveien mer attraktiv Området lanområdet er et tidstypisk blokkområde fra 950-tallet, bestående av 6 boligblokker bevisst plassert i vifteform i forhold til lys, sol luft, i et t grønt, sydvendt solrikt område Det er store plenarealer med trær av varierende størrelse mellom blokkene Dette var en strategi for mange drabantbyer fra samme periode I praksis har det vist seg at denne strategien sjeldent virker optimalt, det gjør den heller ikke i Nordahl Bruns gate Blokkene blir liggende som isolerte øyer i landskapet, med liten kontakt mellom bygninger uteområdene Strukturen deler mer enn den samler området det er ingen attraktive rom mellom husene, selv om de er store grønne Det er lite fellesaktivitet eller opphold på utearelene mellom blokkene De inviterer ikke til opphold intimitet, deltakelse fellesskap arkeringen er plassert foran blokkenes inngangspartier gir et litt ødslig lite imøtekommende inntrykk rivate halvprivate soner mellom innganger, bygninger uterom mangler Byggene De opprinnelige 50-tals byggene er detaljer Konstruksjoner isolasjon er utført i forhold til sin tids standard åbygg balkonger er fra senere tid virker påklistrete voldsomme i forhold til de opprinnelige bygningskroppene Rosenkrantzgata passive uterom visuelle kvaliteter aktivt uterom uterom asfaltert areal Intet nytt stempel! Styrket kontakt med konteksten CO2 reduserende tiltak, treplanting passive uterom Overordnet bærekraft- visuelle kvaliteter aktivt uterom klimastrategi bruke eks asfaltvei Økonomisk Det foreslås tilførsel av nye ressurser til området i form av boliger, eventuelt erverv aktivitetstilbud Rehabilitering Rosenkrantzgata utbygging, samt opparbeidelse av utearealene kan skje i faser, som sikrer at området tilføres nødvendig kapital i takt med at det inspirerer til videre utbygging øker boligenes verdi Stedets image forbedres passive uterom slik at verdien visuelle kvaliteter på hus leiligheter stiger aktivt uterom I starten konsentreres løsningene for å få minimal energibruk om de med helningsvinkel som egner seg for montering av solceller for produksjon Rosenkrantzgata av el til eget forbruk, samt eksport til nettet Når el-leverandør er klar til å bli el-mottaker får boligområdet inntjening ved salg av overskytende energi til nettet á 90 m gårdsrom 4 etg á 270 m2 Ét konsept, hvert sted sin egen løsning á 90 m á 80m2 bolig sykkelp Highline- effekten á 90 m2 bolig sykkelp gårdsrom sykkelp Transformasjon av boligområdet med uteområdene gir områdene rundt en ressurs, et nytt sted å være, en nytt sted å møtes Kvalitetsforbedringen av uteområdene gir beboerne muligheter til å trives til å være i nærmiljøet derved redusere transportbehovet Driften forenkles ved at vedlikeholdsnivået på utearealene differensieres, noe som gjør det enkelt attraktivt for beboerne å involvere seg i vedlikehold De nye grønne områder er komponert for å ha et lavt vedlikeholdsnivå Sosialt Det er en ambisjon å bidra til ny identitet image til planområdet, bruke området dets fasiliteter Den sosiale kontrasten mellom planområdet de omkringliggende Konsept bygg Ett konsept, hvert sted sin løsning Med dette forslaget har det vært et ønske å gi planområdet et sterkt samlende konsept, mens hvert bygg samtidig får sin egen stedstilpassede løsning For å sikre overførbarheten, både innenfor planområdet til andre områder med samme problemstilling er det viktig at hvert sted kan ha ulike varianter av samme løsning Konseptet for transformasjon av boligområdet kan anvendes på tilsvarende områder andre steder i landet Eksisterende bygninger gjenbrukes med mindre endringer, med bevaring av hovedtyngden av konstruksjoner materialer å den måten ivaretar vi de ressurser som allerede er lagt inn i produksjon av byggene, sparer en stor andel av klimagassutslippene fra produksjon transport i forhold til nybyggeri Vi øker utnyttelsesgraden blokkene, ved supplerende mindre energirenovering av eks hus sharedspace felleshus sykkelp E D adopter en hage gårdsrom á 90 m naturlig lavpunkt á 40 m småhusområdene skal minskes Det skal være fokus på fremtidige brukere variert beboersammensetting (ulike leilighetsstørrelser) universell utforming Utearealene skal ta i bruk på en ny måte, slik at eierskapsfølelse interesse for utearealene økes nye interessefellesskaper oppstår Forslaget skal åpne tilrettelegge for god kommunikasjon mot omgivelsene, slik at det blir naturlige for beboerne fra områdene rundt å benytte de nyetablerte gang- sykkel forbindelsene ta del i miljøet som skapes Energi klimagassutslipp Stikkord er energioptimalisering av så til å skape nye rom mellom husene som kan innby til ny mer differensiert bruk av uteområdene Endrete leilighetsstørrelser i blokkene muligheter for en mer sammensatt beboergruppe Konseptet er dessuten et forgangsprosjekt på miljøvennlig bruk av norsk tre Vi bruker trematerialene gran, furu eik med utgangspunkt i materialenes naturlige egenskaper Tilknytning til omkringliggende transportårer må forsterkes Et delt område mellom husene shared space etableres blant annet med godt tilrettelagt sykkelparkering for alle, god mulighet for ferdsel mot veinettet som fører til nærliggende sområder, til målpunkter i områdene rundt Endring av kvaliteter muligheter for aktiviteter ser verdien i å bruke området så i fritiden, noe som så kan bidra til gjenbruk av asfalt CO2 reduserende tiltak, treplanting fornyet større biodiversitet rekreasjon ØKONOMI SOSIAL MILJØ eksisterende boligmasse, etterisolering, mest mulig passive tiltak, med bruk av kortreiste materialer, prefabrikasjon mulig gjenbruk der dette kan være aktuelt beboere i miljøtiltak som avfallsortering, energisparetiltak, bruken av alternative transportmidler Områdets CO2 utslipp skal minskes med mer aktive grønne strukturer, mindre Det skal differensieres mellom nesten vedlikeholdsfri viltgroende uteområder mer kultiverte områder med tanke på økt biodiversitet lavere transportbehov åbygg på toppen av eksisterende boligblokker samt de nye mindre bolighusene prefabrikkeres i tre med vegg- takelementer, med alle sjikt fra innside til tekking en del av kledningen ferdig levert Dette reduserer arbeidstiden på selve byggeplassen Utvikling av produksjon av elementer i bindingsverk eller massivtre kan skje Skandinavia nær råstoffet nær kunden To bygg i ett bygg rosjektet søker å bevare det byggene: de enkle slanke volumer detaljknappheten Taketasjen rives resten av det eksisterende bygget energieffektiviseres Leilighetene organiseres annerledes for å oppnå varierte størrelser Kjelleren bygges delvis ut med leiligheter, som alle får direkte kontakt med bakken Den eksisterende bærende teglen nye boliger boliger næring Fortetting av området med nye hus har fordeler både økonomisk, sosialt miljømessig Disse nye husene skaper intime rom, bedre bruk av infrastrukturen, økonomisk vekst på stedet eks boliger boliger Energitransformasjon uten å rive eller endre for mye på den eksisterende bebyggelsen Deres struktur bevares gjenbrukes Den nye planen integrerer den eksisterende strukturen rom gårdrom De intime gårdsrommene/ utendørs oppholdsrommene mellom husene De gode hverdagsrommene som inspirerer til opphold stimulerer det sosiale samtidig med at det blir enklere å få grønne vaner uten at det blir plikt natur med stort biolisk mangfold trær Eng beplantning, en miks af blomster gress (biolisk mangfold med lokal tilhørighet) Minimum vedlikehold, skal slås gang i året for å bevare variasjonen i en felleshus, sykkelparkering En mulighet for å skape et sted hvor det sosiale livet i området kan styrkes informasjon omkring de bæredyktige tiltakene i bebyggelsen kan spres deles sharedspace Det offentlige fellesrommet/ shared space Strukturen i dette rommet er med på å gi området en ny identitet et bedre image Dette er bevegelsesrommet hvor man passerer igjennom planen/ leker/ parkerer møtes tilfeldig Mindre biltrafikk mer gange, sykling lek E D Grupper av trær med lokal tilknytning, minimum 5 typer (optimalen er 0 typer av min 3 forskjellige trefamilier) for å sikre en høy biodiversitet minske konsentrasjon av en type i forhold til fremkalling av allergi hos beboerne Det foreslås en kraftig reduksjon av bilparkeringsplassene i området satsing på elbil-plasser carpoolordning Overvann forurensning For å avlaste kapasitet på renseanlegg kommunale overvannsystemer foreslås det å etablere regnvannsbed i området der forurensing kan renses lokalt Overvannet inngår som aktivt element i planen, med renner kanaler som fører vannet til et stort sentralt regnvannsbed i områdets laveste punkt Kanalene blir dekorative, spennende lærerike for barn Regnvannsbed er desentraliserte tiltak for å håndtere den første mest eksponeres innvendig i leilighetene pusses andre steder innvendig med leirpuss, mens bygget etterisoleres utenpå fasadene pusses med kalkpuss Over den eksisterende bygningskroppen bygges et nytt superisolert volum i prefabrikert massivtre Med rekkehusleiligheter over to plan som er gunstig for plassering av solcellepaneler Nybygg Det legges til rette for fortetting av områdene mellom de eksisterende byggene med små nye bygg Dette vil være lette prefabrikerte trekonstruksjoner som kan romme boliger, felleshus/ småerverv eller skur Der det bygges nye boliger eller felleshus, blir dette superisolerte plusshus Alle nybygg er prefabrikerte i massivtre, er orientert mot sør får en takhelling som er optimal for solceller ansikt mot omgivelsene mulighet for solceller på, taket, eller asfalt med på tilslag veggen av image styrkende vann til rekreasjon sykkelforbindelse bevegelse lek bilparkering økonomisk vekst E el-bilparkering gjenbruk med miks av D dele-bil parkering gress blomster nye boliger høy bio-diversitet fortettning information sykkelparkering trær min 5 typer lokal plantemiks biodiversitet grønne minibakker direkte kontakt interaksjon med med blomster naturen gress avfallsortering sesong aktiviteter gjenbruk av materialer sosial kontakt plantevariasjon Hager med hekk av til nytt landskap CO2 reduksjon vannlek ulike bærbusker fuglevennlig min 4 sorter naturlig nedsiving av beplantning bio-diversitet regnvann frukttrær matproduksjon buss innenfor 00 m god gangforbindelse levende plen regnvannsoppsamling med islett av små blomster kløver min vedlikehold sitte i solen pauserom forbindelse til eks omr for rekreasjon mulighet for grønne tak eller vegger vinterlek parkeringsplasser grill gheller gress utbygge eks struktur adopter en hage trær i gårdsrommene frukttrær Små private hager til blomster grønnsaker med hekker av fruktbusker, for å tiltrekke småfugler Hagene øker den sosiale aktiviteten tilhørigheten i bebyggelsen De er så med på å desentralisere minimere vedlikehold i landskapet Likeledes kan bebyggelsens kompost bli brukt på stedet forurensede delen av avrenningen består av et vegetasjonslag bestående av planter som tåler både tørke stående vann I med at bedet tørker ut i tørre perioder skapes ikke oppvekstmiljø for mygg Under planter sand, 20-30% matjord 0-20% løvkompost Regnvannsbedet demper har god evne til å fjerne forurensing i vannet Det er naturlig at snødeponering ved brøyting om vinteren gjøres nederst i akebakken i nærheten av regnvannsbedet for økt nytte av den rensende effekten fra bedet Oppsamling av regnvann i området tjener flere formål, det skaper mulighet for lek, naturlig nedsiving i stedet for avrenning til kloakk Vannet har en visuell verdi, både som informasjon om tiltaket, men så som noe vakkert å se på I planen er det forskjellig utforming alt etter sted behov

2 , eller asfalt med tilslag av med miks av gress blomster høy bio-diversitet grønne minibakker med blomster gress sesong aktiviteter Hager med hekk av ulike bærbusker min 4 sorter bio-diversitet levende plen med islett av små blomster kløver parkeringsplasser gheller gress trær i gårdsrommene frukttrær Nytt superisolert plusshus på toppen store trær min 4 ulike sorter bio-diversitet 2 benker andre utemøbler i tre minimalistisk design Eksisterende bygg Fortetting Fredelige hager (epler) vanndammer med enten naturlig eller mer urban utstråling Rekkehusleiligheter på taket ordinære leiligheter Aktivt shared space (grenen) vann i grenner spesielle elementer Rehabilitere energieffektivisere eksisterende bygg To bygg i ett leiligheter med bakkekontakt ulike tiltak ulike leilighetstyper gress treterrasser varm naturell farge mini hager med feks grønnsaker eller frodige blomster Kontakt til omgivelsene store trær min 4 ulike sorter bio-diversitet sentral møteplass Den nye ryggraden Grønne adkomster benker andre utemøbler i tre minimalistisk design Byggeprosess vanndammer med enten naturlig eller mer urban utstråling Ved å benytte en industrialisert prosess gis det mulighet til effektiv bygging God detaljering nøye utførelse er avgjørende i bygging av boliger med minimalt varmetap refabrikasjon gir svært gode muligheter for dette ved at arbeidstakerne arbeider i varmt miljø bygningsdelene settes sammen i tørt miljø uten regn vind Løsningen krever god prosjektering planlegging av hvordan sammenføyningen mellom de enkelte bygningselementene sammenføyes på stedet vann i grenner spesielle elementer gress treterrasser varm naturell farge mini hager med feks grønnsaker eller frodige blomster Utbygging i faser FASE Nordahl Bruns gate 2 bygges ut til 20 leiligheter energieffektiviseres Nåværende adkomstvei fra sør gjøres smalere Den østlige delen av gårdsrommet på solsiden anlegges Det kan i tillegg bygges et lite hus med to rekkehusleiligheter fellesrom for sykler/ søppelrom/ sportsboder i førsteetasjen nordvest for blokken å tomten nordvest for nabobygget Nordahl Bruns gate (gul sirkel) anlegges det en byggelekeplass med restmaterialer fra rivingen av toppetasjen trestammer fra kappede trær situasjonsplan :500 FASE 2 - Det første eplet (gårdsrom) fullføres nå - Nåværende adkomstvei fra sør forsvinner gårdsrommet ferdiggjøres - Det bygges et skur med fellesrom for sykler/ tørkerom/ sportsboder som forlelse av støymuren - Nordahl Bruns gate kjøpes opp enregitransformeres -Første del av grenen (shared space) etableres FASE 3 Det andre eplet dannes Borettslaget som eier disse to blokkene transformerer / energieffektiviserer byggene sine Tre små bygg med rekkehusleiligheter felleshus blir med danner et gårdsrom mellom blokkene De små husene har fellesrom for sykler/ søppelrom/ sportsboder i førsteetasjen Grenen opparbeides helt opp til Hotvetveien i nordvest FASE 4 Det tredie eplet dannes Det siste borettslaget transformerer / energieffektiviserer de tre blokkene sine Tre små bygg med rekkehusleiligheter fellesrom for sykler/ søppelrom/ sportsboder i førsteetasjen, danner et gårdsrom mellom blokkene Grenen fullføres nå helt å tomten for byggelekeplassen kan nå bygges en tomanns eller enebolig Vi legger vekt på god bruk (best practice) av norske treslag: gran, furu eik Vi tar utgangspunkt i egenskapene til de ulike treslagene bruker materialene optimalt Dette øker varigheten av konstruksjonene minsker materialbruken på sikt Vi benytter kunnskap konstruktiv trebeskyttelse (i motsetning til kjemisk trebeskyttelse/impregnering) Klimaskjermen produseres som prefabrikkerte moduler som er enkle å skifte ut etter endt levetid Modulene konstrueres dessuten slik at de mest fuktutsatte delene lett kan utskiftes roduktutviklingen av moduler, evt som et innovasjon Norge prosjekt) bordtak av eik Dette gir god varighet lite vedlikeholdsbehov på et område som er vanskelig tilgjelig å småhusene brukes ulike treslag (gran, kledning) for senere sammenligning referanseprosjekt for andre Dette gir så varierte arkitektoniske muligheter Man kan for eksempel se for seg en treverket, særlig metting av endeveden Dette blir et viktig krav til produsentene av modulene Skal dette være et forgangsprosjekt skal det virkelig være det

3 utganger på terr gjennomgang aktiviserer uterommene på begge sider av bygget utganger på terr leiligheter med bakkekontakt Ombygging eksisterende Den eksisterende blokken I tillegg til de energimessige målsettinger tiltak er det en ambisjon at området skal få en tydelig positiv arkitektonisk fornyelse Dagens arkitektoniske kvaliteter er knyttet til blokkenes opprinnelige stramme enkle arkitektoniske uttrykk stramme form Forslaget tar utgangspunkt i disse kvalitetene bygger videre på disse I tillegg skal forslaget bidra til å høyne bokvaliteten gjennom god støyisolering i tillegg til energiforbedrende tiltak Målsettingen er å skape en bebyggelse med et moderne, vennlig innbydende image Blokkene er plassert ulikt i terret i forhold til omgivelsene, ikke minst solen De er konstruktivt ikke helt like, i tillegg eies de av ulike borettslag Derfor er det viktig at transformasjonen av de ulike blokkene kan bli løst på ulike, stedstilspassete måter Likevel bør noen trekk gå igjen for å sikre en sammenhende arkitektur i planen: detaljknappheten, fargeholdningen en materialpalett volumer, lyse farger, innslag av trebruk Taketasjen rives på eksisterende bygg resten av det eksisterende bygget reorganiseres for å oppnå moderne leiligheter varierte leilighetsstørrelser Kjelleren bygges for størsteparten ut med leiligheter, som alle får direkte kontakt med bakken Over den eksisterende bygningskroppen bygges et nytt volum i prefabrikert massivtre med rekkehusleiligheter over to plan Hele bygget etterisoleres med trebasert fast isolasjon pusses med kalkpuss utvendig, for å fastholde samtidig Innvendig eksponeres teglen så mye som mulig, gjerne pusset med leire Balkonger altanganger er egne aart Komfort Hus - ARKITEKTUR I TRÆ Forside Om guiden Kontakt Sitemap Links nordfasade :200 trekonstrukonstruksjoner som bærer seg selv Målet har vært å skape arealeffektive universelt utformede leiligheter lanløsningene er forholdsvis enkle plan, er hovedfunksjonene plassert på inngangsplanet Det legges til rette for 9 leiligheter i det transformerte bygget Leilighetssammensettingen er fordelt på 3 stk 2- romsleiligheter, 7 stk 3romsleiligheter, 8 st 4-romsleiligheter en 5-romsleilighet Bygget får ny hovedinngang med adkomst fra begge sider via en gjennomgang på kjellerplan De av 3 legges til eksisterende trapperommene leilighetene erstattes av et sentralt plassert trapperom med nye trapper en heis Noen av leilighetene har direkte adkomst ifra trappe/ heisrommet, mens rojektgalleri Fokus Tema Viden netværk sørfasade :200 Nyheder artnere Søg Små bygg andre har adkomst via altangangen med semiprivate balkonger på østsiden av bygget Boligene som kommer ned på bakkeplan har alle adkomster direkte fra bakken både fra øst vest Små nybygg For å skape bedre mer intime rojektgalleri uteromklimabyggeri i planområdet for å generere ekstra kapital, legges det til rette for fortetting av områdene mellom de eksisterende byggene med nye småbygg Småbyggene plasseres i planen slik at uterommene forbedres, eksisterende kvaliteter foredles Dette vil være lette, prefabrikerte trekonstruksjoner Disse husene kan være boliger, felleshus, småerhverv eller skur/boder De større husene har sykkelparkering, søppelrom klestørking i en del av underetasjen Huset sørvest for Nordahl Brunsgate 2 blir sykkelskur bod vestfasade :200 østfasade :200 5 etasje plan :200 V ADKOMST / SYKKEL / BODER / TØRK / SØEL V BOD prinsipp bolig / felleshus etasje plan :200 SYKKEL / BODER / TØRK / SØEL prinsipp skur V SYKKEL / BODER / SØEL 3 etasje plan :200 prinsipp bolig mot Hotvetveien 2 etasje plan :200 en tn ed ed tn en åp åp etasje plan :200 Teknisk rom kjellerplan :200

4 Konsept plan/ landskap lanområdet blir fornyet med et tydeligere grensesnitt mellom private, halvprivate private rom, den funksjonelle forbindelsen mellom bolig uteområder styrkes Det er en ambisjon å skape et prosjekt som vokser smitter av på omgivelsene stimulerer økonomisk vekst utvikling både innenfor utenfor planområdet (parallell til NY-prosjektet the Highline ) Området fortettes med utgangspunkt i å skape gode intime halvprivate gårdsrom Fortettingen har, i tillegg til bedre økonomi for utviklingen, den i området I stedet for å spre byene ytterligere ut, kan vi med denne type prosjekter fortette forbedre den eksisterende byen Fortetting i snære områder gir gode muligheter for bærekraftige løsninger Eplene / gårdsrommene forutsetter at bygg, teknikk, gode uterom transport sess i sammenh Det er gode rom for opphold sosialt samvær samt gående, syklende kollektivreisende som skal prioriteres i uterommene, de enkle, gode funksjonelle løsningene som skal prioriteres i boligene Alle tiltak i landskapet bus etableres planens ryggrad bus det brukes varige, enkle materialer der fortetting romdannelse nye transportmønstre aktivering av områdene mellom byggene Uterommene Det etableres to strukturer/ typer rom, det aktive det intime rommet (grenen eplene) Det uniforme området blir transformert til et område med klare Vannoppsamlingsbass med rekreativ verdi, evt i tilknytting til et felleshus len med miks av kløver småblomster (slås ca 4-6 gange om året) Disse områdene er robuste er så egnet for lokale snødeponi om vinteren, som i tillegg blir attraktive snølekeplasser for barn i området Hekker av fruktbusker gjerne 3-5 typer, for å sikre diversiteten Disse tiltrekker i tillegg små fugler Frukttrær minimum 5 ulike sorter rivate hage-plots til blomster eller grønnsaksdyrking Terrasseelementer i tre av lokal herkomst (uten kjemisk behandling) Møbler av tre av lokal herkomst (uten kjemisk behandling) eller gjenbrukt kunststoff Små klippete stier Små stier, type av lokal herkomst eller knust gjenbrukt tegl hvem som bruker hva Eierskap, identitet bærekraft er nøkkelord Eplene de fredelige gårdsrommene plante et frø skape bevisthet fortetting Konsept eplene De intime gårdsrommene utendørs dagligstuene mellom husene, koselig, rolig - pauserommet i en travel hverdag Rom som skaper en fornemmelse av eierskap tilhørighet Her er legges det til rette for synlighet, læring, brukerdeltakelse, tilhørighet, økolske aspekter, ny adferd, fellesskap Det skal være vann, adkomster, opphold, dyrking lekemulighet for de minste barna Det skal være rom for å skape energi De gode hverdagsrommene skal inspirere til opphold stimulere det sosiale, samtidig med at det blir enklere å etablere grønne vaner uten at det blir plikt Dette er først fremst mulighetenes rom utomhusplan :200 prinsipp vanlig hage prinsipp ny semiprivat hage felles terrasse private hager felles gårdsrom ulike tresorter kommunikasjon

5 Konsept grenen Dette er det offentlige fellesrommet/ shared space Strukturen i dette rommet er med på å gi området en ny identitet et bedre image Dette er bevegelsesrommet hvor man passerer igjennom planen, leker, parkerer Fugleperspektiv Energikilde Varmepumpe til fjell for vann-vann gir hovedbidraget til oppvarming varmtvann Teknisk anlegg i hvert hus for seg felles levering for hele bygget Enkelt opplegg med én radiator per leilighet gulvvarme i bad for komfort bidrag til oppvarmingen I kaldeste perioder må oppvarmingen suppleres gange, sykling lek Vi vil introdusere 2-3 nye grønne typolier som har en høy grad av biodiversitet som vil være med på å gjøre området både vakrere mer attraktivt for både mennesker dyr Et rom med plass til bevegelse sommer vinter, sykling, ski, aking, skating, løping, gående, samt parkering Energikonsept Grenen det aktive shared space styrke kontakten til omgivelsene Dette kan gjøres med biobrendsel rentbrennende vedovn eller pellets koblet direkte for utnyttelse så til varmtvann eller som selvstendig enhet Solcellepaneler bygges gir elektrisitet til internlastene el-andel av varmepumpa I sommerhalvår eksporteres elektrisitet til nettet ASSIVE TILTAK skape bevisthet Konsept grenen fortsatt Dette rommet er universelt utformet mot alle sentrale målpunkter Enkelte stier, trapper bevegelseslinjer er bratte tilfredstiller ikke kravene til universell utforming, men vil fungere som effektive snarveier for de gående Dette gjelder snarveiene som forserer Highline-effekt de store grønne elementene sammen med de harde funksjonselementene skaper et vakkert offentlig rom med en nesten parkaktig karakter Her kommer alle, det er travelt, Strukturen bidrar til å øke sammenhen mellom stedet (konteksten) naboenes bevissthet om at dette er et sted å være Vi foreslår å ste innkjørselen fra Rosenkrantzgata så bilkjøring gjennom området minimeres det gis mer plass til syklister fotgjere Ut Det skapes mulighet for å forbedre forle støyveggen slik at Fortsatt relativt kompakt bygningskropp rehabilitert bygg Nye mindre flerfamilehus har kompakt bygnignskropp Super isolerte hus (utvendig isolert unngår frostskader på tegl) Fjerne luftlekkasjer Arealeffektivitet assiv solvarme hovedsakelig fra vest i eksisterende blokk, fra syd i andre blokker de mindre nye husene Eksisterende teglvegger blottlegges fungerer som termisk masse (varmelagring temperaturutjevning over døgnet) Utvendig solskjerming hvor nødvendig Mulighet for gjennomlufting av leiligheter hindrer overoppheting uten bruk av kjøleanlegg Miljøvennlige materialer overflater gir lav emisjon mulighet for lavere luftutskifting Tilrettelagt takflater for solcellepaneler støybelastningen i området minskes, det skapes nye utviklingsmuligheter med inkludering av Nordahl Bruns gate, det kan med fortetting skapes et godt intimt gårdsrom i solen til Nordahl Bruns gate 2 Vi skaper så en ny attraktiv forbindelse for syklister fotgjere diagonalt gjennom området åpner støyskjermen i det sørøstre hjørnet av tomten De reisende slipper dermed å bevege seg langs den mest av Rosenkrantzgata på vei til byen, holdeplassen eller elvepromenaden Dette vil være med på å stimulere bruken av alternative transportmidler fremme området som en naturlig del av det lokale rekreative nettverket, som løper ned til elven inn til midtbyen Man inviteres innenfor i et attraktivt boligområde, dette er med på å styrke den sosiale dynamikken samt stedets image, hvilket på sikt vil øke stedets verdi Grenen / Shared space Hvor det er mulig: gjenbruke eksisterende asfaltvei plasser, både Det etableres en gjennomgående sti i g som gir høy kvalitet komfort for alle brukergrupper gir god orienterbarhet for svaksynte roduksjon av g gir mye CO2 men har god varighet, materialet brukes restriktivt Øvrige stier veier som veier stier, type stein: lokal eller gjenbrukt knust tegl -plasser med armert gressdekke, eller ren lasser markeres fortrinnsvis med natursteinslister av lokal stein, drammensgranitt Små stier som klippete stier gjennom områdene Engbeplanting: En miks av blomster gress slås ca -2 ganger om året Snødeponering i store hauger skaper så her spennende lekeplasser for barna, bør lokaliseres nært opp til overvannsystemet for å utnytte det sentrale regnvannsbedet maksimalt i vårløsningen Områder med langt gress løkplanter skaper variasjon gjennom året Grupper av trær busker med lokal tilknytting Minimum 5 typer (optimalt er 0 typer av min 3 ulike trefamilier) for å sikre en høy biodiversitet (med lokal tilknytning) minske konsentrasjon av en type i forhold til allergifremkallelse hos beboerne Små private hage-plots til blomster eller grønnsaker arsellhager for mer intensiv dyrking Enten for beboere, eller andre som ønsker å dyrke på egen parsell Gir frodighet liv til stedet Hekker av fruktbusker gjerne 3-5 typer, for å sikre diversiteten Møbler enten i tre av lokal herkomst eventuelt kombinert med g (muligens en kombinasjon som vil sikre stor bruks-diversitet) Vannoppsamlingsbass med rekreativ verdi, evt i tilknytting til et felleshus Vannrenner i naturstein, gelementer eller grønne grøfter som tåler å tørke ut rekreativ verdi både når de er våte tørre Sykkelparkering bilparkering er organisert ut fra en målsetting om 50% redusert klimagassutslipp fra transport som ledd i et hovedprinsipper for teknisk infrastruktur hvordan dette er integrert i prosjektet Bilene er plassert i grenen/ shared space -plassene er tegnet ut i fra en vurdering av hvor mange p-plasser området tåler I masterplanen (:500) er det tegner 66 parkeringsplasser I framtiden vil det være ca 50 leiligheter i området Dette vil gi ca 0,5 p-plass per boenhet Av disse avsettes bygning 0% til HC parkering Tilrettelegging for sykler har fått høy prioritet i prosjektet I tillegg til sykkelparkeringer ved innganger er det sykkelparkering under tak i nybyggene rundt gårdsplassene Det er beregnet parkering av 3 stk sykler per boenhet bygg bygning hæk adopteret have hekk hekk hæk hæk adoptert adopteret græshage træer hæk have gresstrær græs træer trær i ilandskap træer landskab g gress græs gress vann gress træer i landskab græs græs g græs græs græs g græs græs vann solskjerming varmepumpe til fjell i fyrrom Transport solstrøm Naturlig nedsivningssjø på laveste sted, med naturlig beplanting rekreativ verdi Støyskjermen er ikke bearbeidet i prosjektet Ved lydsluser nye åpninger bør støyskjermen tilføres glassfelt for å gi god oversikt trygghet for å redusere utrivelige slagskygger å begge sider av skjermen plantes busker trær som buffer mot skjermen Rosenkrantzgata I shared space områdene er det plass til at det islegges skøytebane om vinteren for de minste barna vannplanter træ træ tre planter planter vann gressbakker græsbakker græsbakker

parasite ROTOR ARKITEKTUR 6 / 2011 Miljøbeskrivelse: Gr. B9 Trondheim torg Hilde Vinge Fanavoll, Ida Nyborg Mosand Astrid Christine Johnsen

parasite ROTOR ARKITEKTUR 6 / 2011 Miljøbeskrivelse: Gr. B9 Trondheim torg Hilde Vinge Fanavoll, Ida Nyborg Mosand Astrid Christine Johnsen ROTOR ARKITEKTUR 6 / 2011 parasite Gr. B9 Trondheim torg Hilde Vinge Fanavoll, Ida Nyborg Mosand Astrid Christine Johnsen Vår intensjon med sykkelsenteret Rotor:parasite er å aktivisere torget i Trondheim

Detaljer

Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel.

Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel. Lillehammer, 8.5.2014 Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel. Sjekklisten er gjennomgått og lagt til grunn for planarbeidet i Reguleringsplan for Flugsrud skog,

Detaljer

Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE

Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE Landskap Den fremtredende terrengformasjonen i området, der hele Solberg Spinderi ligger i skrånende terreng med markante høydeforskjeller, vil ikke bli svekket i sitt

Detaljer

PLANNR 2011-2 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT

PLANNR 2011-2 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT PLANNR 2011-2 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT 1 Avgrensning Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart datert 28.11.2011. 2 Formål Området

Detaljer

GARDERMOVEGEN 29b - 33

GARDERMOVEGEN 29b - 33 GARDERMOVEGEN 29b - 33 TOMT 4072m2 800 METER TIL SENTRUM BEBYGGELSE PÅ TOMTEN 1 U-formet bygningsvolum med høy utnyttelse. Åpner seg mot syd. 2 Vi hever volumet mot nord og senker det mot syd 3 Vi trekker

Detaljer

SMNs nye hovedkvarter: Bankens målsettinger og arkitektoniske konsekvenser. Nytt hovedkontor for SpareBank1 SMN i Søndre gate

SMNs nye hovedkvarter: Bankens målsettinger og arkitektoniske konsekvenser. Nytt hovedkontor for SpareBank1 SMN i Søndre gate Nytt hovedkontor for SpareBank1 SMN i Søndre gate Program for konkurransen Gjør ditt skip vakkert og godt mannskap vil følge deg Program for konkurransen PLANLØSNING GENERALITET FLEKSIBILITET PUBLIKUMSRETTA

Detaljer

vedlegg 21 LEKEPLASSER OG TUN illustrasjoner Plan 0414-01 - Skadbergbakken - Sola kommune - 14.01.2013 - Arkitektfirma Helen & Hard AS - Format: A3

vedlegg 21 LEKEPLASSER OG TUN illustrasjoner Plan 0414-01 - Skadbergbakken - Sola kommune - 14.01.2013 - Arkitektfirma Helen & Hard AS - Format: A3 vedlegg 2 LEKEPLASSER OG TU illustrasjoner Plan 044-0 - Skadbergbakken - Sola kommune - 4.0.203 - Arkitektfirma Helen & Hard AS - Format: A3 TU GEERELT 8 5 4 7 SHARED SPACE Alle tun er definert som shared

Detaljer

Saga Atrium detaljregulering Revidert illustrasjon til planforslag, desember 2013 Konsept og beskrivelse

Saga Atrium detaljregulering Revidert illustrasjon til planforslag, desember 2013 Konsept og beskrivelse Strøket langs Dampsagalleen - sett fra Sagasenter Konsept og beskrivelse Fasade mot Dampsagalleen - sett fra parken Situasjon Illustrasjonene viser et forsøk på å tolke og underbygge en fremtidig ønsket

Detaljer

1. Formålet med kvalitetsprogrammet

1. Formålet med kvalitetsprogrammet 1. Formålet med kvalitetsprogrammet I henhold til vedtatt kommuneplan for 2014-2029 er det krav om kvalitetsprogram i kommuneplanens retningslinjer ( 1.08). Programmet skal redegjøre for prosjektets miljøprofil

Detaljer

BOLIG KORSGATA. Trondheim PRESENTASJON ARKITEKT: PIR II ARKITEKTKONTOR AS

BOLIG KORSGATA. Trondheim PRESENTASJON ARKITEKT: PIR II ARKITEKTKONTOR AS PRESENTASJON BOLIG KORSGATA Trondheim Fasade mot sør ARKITEKT: PIR II ARKITEKTKONTOR AS Tekst: Maryann Tvenning. Eksteriørfoto: Ogmund Sørli. Interiørfoto: Eline Hellebust MUR 3/05 11 Tomten er på 380

Detaljer

Liåsen, Klemetsrud HD A. Skisseprosjekt april 2014. HD Arkitekter AS

Liåsen, Klemetsrud HD A. Skisseprosjekt april 2014. HD Arkitekter AS Skisseprosjekt april 2014 LIÅSEN, KLEMETSRUD ARKITEKTENS BESKRIVELSE EIENDOMSFORHOLD. Planområdet er i dag i privat eie og boligene vil bli overdratt til de fremtidige beboerne som selveierboliger. REGULERINGSMESSIGE

Detaljer

BESKRIVELSE AV TILTAKET Rammesøknad for Tomtegata 36, CC Drammen - gnr. 113 bnr. 761

BESKRIVELSE AV TILTAKET Rammesøknad for Tomtegata 36, CC Drammen - gnr. 113 bnr. 761 Drammen Kommune Engene 1 3008 DRAMMEN Kontortelefon 32 21 09 90 Telefax 32 21 09 91 Mobiltelefon 90 92 11 13 Mobiltelefon 90 15 01 06 Godkjenningsnr. 2001011230 Foretaksnr. NO 960 029 100 MVA Hjemmeside

Detaljer

Energibruk i boligplanleggingen - 25.10.06 Steinar Anda seniorarkitekt i Husbanken. Hvorfor energisparing?

Energibruk i boligplanleggingen - 25.10.06 Steinar Anda seniorarkitekt i Husbanken. Hvorfor energisparing? Miljø Energibruk i boligplanleggingen - 25.10.06 Steinar Anda seniorarkitekt i Husbanken Hvorfor energisparing? Drivhuseffekten global oppvarming klimakatastrofer Fossile energikilder tømmes kommende global

Detaljer

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter Situasjonen før og etter ombygging/nybygg Arkitekt kontor Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo div.a Arkitekter Tekst: Henriette Salvesen, div. A arkitekter Foto: Jiri Hav ran og div. A arkitekter 22 div.a

Detaljer

KONSEPTSTUDIE FOR SKI ØST Bystruktur, boligtypologier og uterom 08.01.2015

KONSEPTSTUDIE FOR SKI ØST Bystruktur, boligtypologier og uterom 08.01.2015 KONSEPTSTUDIE FOR SKI ØST Bystruktur, boligtypologier og uterom 08.01.2015 KAFFE Hus & hage 7,0 m 3 m 1,5 4,0 m 7,0 m 3,5 m 10,0 m 20,0 m 60,0 m 4,0 m Buffersone - handel & service Torg Grønt - opphold

Detaljer

Passivhusseminar Grimstad 25.september 07. Steinar Anda Husbanken Regionkontor Vest. Side 1

Passivhusseminar Grimstad 25.september 07. Steinar Anda Husbanken Regionkontor Vest. Side 1 Passivhusseminar Grimstad 25.september 07 Steinar Anda Husbanken Regionkontor Vest Side 1 Løvåshagen pilotprosjekt Forkantsatsing 2,5 års samarbeid Tema: Passivhus, UU og Byggeskikk Kompetansetilskudd

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Plan 2538P, detaljregulering for felt 7.2 i plan 2253, Husabøryggen sør, Hundvåg bydel

STAVANGER KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Plan 2538P, detaljregulering for felt 7.2 i plan 2253, Husabøryggen sør, Hundvåg bydel STAVANGER KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Plan 2538P, detaljregulering for felt 7.2 i plan 2253, Husabøryggen sør, Hundvåg bydel Dato: 07.04.2015 1 Formål Formålet med planen er å legge til rette for

Detaljer

KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP

KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP PRESENTASJON Korridorsone og rømningstrapp mot vest KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP Stavanger Hvitmalt lecavegg mot sørøst med overganger til trekledning og aluminium ARKITEKTKONTORET VEST AS Tekst: Arkitekt

Detaljer

rampbo løwen Enebolig Stavanger Tekst: Ove Morten Berge Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner og arkitekten Steinperleveien 19, Stavanger

rampbo løwen Enebolig Stavanger Tekst: Ove Morten Berge Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner og arkitekten Steinperleveien 19, Stavanger Fasade sørvest rampbo løwen Enebolig Stavanger Ramp Tekst: Ove Morten Berge Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner og arkitekten Adresse : Byggherre : Arkitekt : RIB : Steinperleveien 19, Stavanger Fam.

Detaljer

Økolandsbyen i Hurdal. Er det mulig å leve bærekraftig og samtidig øke livskvaliteten?

Økolandsbyen i Hurdal. Er det mulig å leve bærekraftig og samtidig øke livskvaliteten? Økolandsbyen i Hurdal Er det mulig å leve bærekraftig og samtidig øke livskvaliteten? HULDRA BORETTSLAG GJØDING GÅRD - Tidl. Hurdal Prestegård - Areal: 690 daa. - 170 daa. dyrket mark - 300 daa. skog/kulturlandskap

Detaljer

BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127

BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127 BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127 2 1 FORMÅL Formålet med planen er å legge til rette for oppføring av rekkehusbebyggelse med tilhørende anlegg

Detaljer

ROTOR SYKKELSENTER ET KNUTEPUNKT MONIKA SLETTEBERG SUNDE/MARIT ØYSÆD/BEATE MOE HANSEN KOMPLEKSE BYGG ARK 6. gruppenummer - sidetall

ROTOR SYKKELSENTER ET KNUTEPUNKT MONIKA SLETTEBERG SUNDE/MARIT ØYSÆD/BEATE MOE HANSEN KOMPLEKSE BYGG ARK 6. gruppenummer - sidetall ROTOR SYKKELSENTER ET KNUTEPUNKT MONIKA SLETTEBERG SUNDE/MARIT ØYSÆD/BEATE MOE HANSEN KOMPLEKSE BYGG ARK 6 gruppenummer - sidetall ROTOR ARKITEKTUR 6 / 2011 MILJØOPPLYSNINGER BYA: 1684 Klimatisert areal:

Detaljer

Faktahefte. Make the most of your energy!

Faktahefte. Make the most of your energy! Faktahefte Smarte elever sparer energi Make the most of your energy! Energiforbrukets utvikling Opp igjennom historien har vår bruk av energi endret seg veldig. I steinalderen ble energi brukt til å tilberede

Detaljer

Stilla STILLA. [ st ɪ l.la ]

Stilla STILLA. [ st ɪ l.la ] Stilla [ st ɪ l.la ] Stilla er et åpent og landskapsinteraktivt vitensenter. Gjennom fleksible rom for mange typer aktiviter, et ambisiøst energikonsept basert på lokale ressurser og en arkitektur som

Detaljer

I LY. Bussveien plan og designkonkurranse 15/250723 - Februar 2016

I LY. Bussveien plan og designkonkurranse 15/250723 - Februar 2016 I LY Bussveien plan og designkonkurranse 15/25023 - Februar 2016 INNHOLD HOVEDGREP En holdeplass Alternativer Konsept 03 ARKITEKTUR Situasjonsplan - Stokkavik 1:500 Situasjonsplan - Niels Juels gate 1:500

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

Fra tomrom til tomter

Fra tomrom til tomter Mikroinfill Fra tomrom til tomter Vi er i dag alle kjent med behovet for flere boliger i Oslo. Etter vår mening er det rom for mange flere boliger i sentrum av byen. Vi ser på smale tomrom mellom eksisterende

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BK-3, FRØYLAND - PLAN 246

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BK-3, FRØYLAND - PLAN 246 REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BK-3, FRØYLAND - PLAN 246 1 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. 2 FELLESBESTEMMELSER Estetikk Det skal stilles

Detaljer

betong 3 2010 mur+ Stein Halvorsen

betong 3 2010 mur+ Stein Halvorsen 30 www.sh-arkitekter.no Stein Halvorsen AS Sivilarkitekter MNAL ble etablert i 1996 etter å ha vunnet arkitektkonkurransen om Sametinget i Karasjok. Mange av prosjektene er knyttet til det offentlige rom,

Detaljer

PERRONGEN KANVASBARNEHAGE

PERRONGEN KANVASBARNEHAGE PERRONGEN KANVASBARNEHAGE Presentasjon av forslag til utforming av 10-avdelings barnehage i Grefsen stasjonsby felt C 27.02.2013 Perrongen kanvasbarnehage FuthArk arkitekter AS INNHOLDSFORTEGNELSE mål...................................................

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANBESTEMMELSER Vedlegg 1: Norm for lekeplasser

KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANBESTEMMELSER Vedlegg 1: Norm for lekeplasser KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANBESTEMMELSER Vedlegg 1: Norm for lekeplasser NORDREISA KOMMUNE 2013-2025 Her gis en norm for lekeplasser i forbindelse med utbygging av nye boligområder. Norm for lekeplasser

Detaljer

ENEBOLIG BYGDØY. Oslo. 4mur+ PUSHAK as. Tekst: PUSHAK as. Foto: Jiri Havran

ENEBOLIG BYGDØY. Oslo. 4mur+ PUSHAK as. Tekst: PUSHAK as. Foto: Jiri Havran Utsnitt av fasade mot syd. Betong og tegl er lagt i samme fargeleie for å gi et homogent uttrykk ENEBOLIG BYGDØY Oslo PUSHAK as Tekst: PUSHAK as. Foto: Jiri Havran 4mur+ Adresse: Tiltakshaver: Arkitekt:

Detaljer

Detaljregulering 2010108 Godkjent 23.10.2012

Detaljregulering 2010108 Godkjent 23.10.2012 bystyre i.h.t plan- og bygn. lovens 12-12 Den:. Ordføreren i Sandnes Detaljregulering 2010108 Godkjent 23.10.2012 Reguleringsbestemmelser i tilknytning til "Detaljregulering for felt B11, Skaarlia 2, Plan

Detaljer

Total kostnadsramme 40 770 000

Total kostnadsramme 40 770 000 VELKOMMEN Agenda 1) Velkommen - v/ styreleder 2) Hvorfor ekstraordinær GF? - v/styreleder 3) Tilbakeblikk og prosess - v/nestleder 4) Presentasjon av rehabiliteringsprosjektet v/ OBOS Prosjekt og OKER

Detaljer

Frokostmøte Husbanken Bergen 28. mars v/teknisk leder Geir Sandsmark

Frokostmøte Husbanken Bergen 28. mars v/teknisk leder Geir Sandsmark Frokostmøte Husbanken Bergen 28. mars v/teknisk leder Geir Sandsmark Isobo Aktiv pr november 2010 Etablert / Eierskap: Etablert i Stavanger i1995 Håkon Nyland, Per Malde og Rune Hatlestad Eiere pr i dag:

Detaljer

ENEBOLIG NESODDEN ARKITEKT: MAGNE MELAND, ALT.ARKITEKTUR & HENRIK LUNDBERG, KAP. Tekst: Magne Meland. Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner

ENEBOLIG NESODDEN ARKITEKT: MAGNE MELAND, ALT.ARKITEKTUR & HENRIK LUNDBERG, KAP. Tekst: Magne Meland. Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner ENEBOLIG NESODDEN ARKITEKT: MAGNE MELAND, ALT.ARKITEKTUR & HENRIK LUNDBERG, KAP Tekst: Magne Meland Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner Adresse: Birkeveien 42 Nesodden Byggherre: Unni Bergman / John

Detaljer

RØA MILJØBOLIGER www.roamiljoboliger.no. ved FREDERICA MILLER, arkitekt GAIA-OSLO AS. www.gaiaarkitekter.no

RØA MILJØBOLIGER www.roamiljoboliger.no. ved FREDERICA MILLER, arkitekt GAIA-OSLO AS. www.gaiaarkitekter.no RØA MILJØBOLIGER www.roamiljoboliger.no ved FREDERICA MILLER, arkitekt GAIA-OSLO AS. www.gaiaarkitekter.no BIDRAG TIL GLOBAL OPPVARMING GAIA-Oslo as Bærekraftig Arkitektur og Planlegging NORGES UTSLIPP

Detaljer

Områdeplan Sørumsand sentrum

Områdeplan Sørumsand sentrum Referanseprosjekter i forhold til tetthet Nr. 1. Røa Have Dette prosjektet består av 5 bygg og har 4 etg. BRA: 8780 m² (inkl. kjeller og næring). % BRA: 150 %. Samlet feller uteoppholdsareal: 1585 m² Til

Detaljer

Perspektiv Dampsagalleen. SAGA ATRIUM G/Bnr. 135/36 REVIDERT PLANILLUSTRASJON 13.11.2014

Perspektiv Dampsagalleen. SAGA ATRIUM G/Bnr. 135/36 REVIDERT PLANILLUSTRASJON 13.11.2014 Perspektiv Dampsagalleen G/Bnr. 135/36 13.11.2014 Saga Terrasse Fremtidig bebyggelse OK GESIMS C+219,5 5. ETG C+215,5 4. ETG C+212,5 3. ETG C+209,5 2. ETG / OK DEKKE TORG C+206,5 OK TERRENG C+202,5 Fasade

Detaljer

At her sko stå åkrar og bølga i brisen.

At her sko stå åkrar og bølga i brisen. At her sko stå åkrar og bølga i brisen. 12 Forslagets hovedidé er organiseringen av program rundt den indre hagen, eller gårdsrommet. Utstillingsrommene ligger langs hagen mens tilleggsprogrammene ligger

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27 Reguleringsplanen sist datert. 23.04.09 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart

Detaljer

Bestemmelser for Plan 2360P Detaljregulering for Jåtten Øst felt B2 i plan 1884 - Hinna bydel

Bestemmelser for Plan 2360P Detaljregulering for Jåtten Øst felt B2 i plan 1884 - Hinna bydel STAVANGER KOMMUNE VEDLEGG 3 Bestemmelser for Plan 2360P Detaljregulering for Jåtten Øst felt B2 i plan 1884 - Hinna bydel Datert: 11.11.10, sist revidert 04.03.2011 Virkning av privat detaljplan Bygge-

Detaljer

Åsane senterområde S-3, Felt D plannr. 1819.00.00

Åsane senterområde S-3, Felt D plannr. 1819.00.00 Åsane senterområde S-3, Felt D plannr. 1819.00.00 Orientering ÅSANE NORD REDEGJØRELSE FOR PLAN OG ESTETIKK. Attraksjoner Området er spesielt attraktivt på grunn av direkte kontakt med natur, friluftsområder,

Detaljer

GATEBRUKSPLAN OG FORTETTINGSSTUDIE

GATEBRUKSPLAN OG FORTETTINGSSTUDIE UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER VERKSTED 2 19. JUNI 2013 GATEBRUKSPLAN OG FORTETTINGSSTUDIE Tone B. Bjørnhaug Otta har: - et godt funksjonelt utgangspunkt - et godt fysisk utgangspunkt - gode bykvaliteter

Detaljer

H E L D A L E I E N D O M A S

H E L D A L E I E N D O M A S ØVRE SÆDAL MIDTRE - FELT B-F2 H E L D A L E I E N D O M A S s 1 Beskrivelse av forslaget s 2 Situasjonsplan s 3 Perspektiv fra vest s 4 Terrengsnitt s 5 Rekkehus plan type A 1:100 s 6 Rekkehus plan type

Detaljer

Borettslaget i lia ved Tastarustå FORMINGSVEILEDER

Borettslaget i lia ved Tastarustå FORMINGSVEILEDER FORMINGSVEILEDER 1 FORMÅL MED FORMINGSVEILEDER Som en informasjon til Tastagårdens beboere har vi utarbeidet denne formingsveilederen, som gir en del retningslinjer for hensiktsmessig innredning og bruk

Detaljer

P R E S E N T A S J O N H U R D A L S E N T R U M 2 2. 1 0. 2 0 1 5 B Æ R E K R A F T I G U R B A N L A N D S B Y

P R E S E N T A S J O N H U R D A L S E N T R U M 2 2. 1 0. 2 0 1 5 B Æ R E K R A F T I G U R B A N L A N D S B Y R E S E N T A S J O N H U R D A L S E N T R U M 2 2. 0. 2 0 5 Æ R E K R A F T I G U R A N L A N D S Y TEAM/RESSURSERSONER rosjektleder: Gaia-Oslo as: Frederica Miller - arkitekt Arkitektteam: Helen & Hard:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KAIGT. 2, GNR/ BNR 8/, VADSØ

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KAIGT. 2, GNR/ BNR 8/, VADSØ REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KAIGT. 2, GNR/ BNR 8/, VADSØ Dato:... 11.11.14 Dato for siste revisjon:... * Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:... * I medhold av plan-

Detaljer

Samlokalisering av Stavne

Samlokalisering av Stavne Samlokalisering av Stavne LOOP ARK.6 2010 Natalie Stout Sue-Chu, Ida Waagø og Inger Johanne Apeland Vi har ønsket å lage et område som er o v e r s i k t l i g og lesbart. Området skal være a k t i v t

Detaljer

Velkommen til Nystuen Borettslag!

Velkommen til Nystuen Borettslag! Slå deg til ro... ...et fristed for generasjoner Velkommen til Nystuen Borettslag! OBOS eiendomsmeglere Hamar er salgsavdelingen til OBOS Innlandet og omsetter alle typer boliger. Vi er markedsleder på

Detaljer

ENEBOLIG PÅ LEVANGER PRESENTASJON ARKITEKTKONTORET HELLEBUST OG MELAND AS. Tekst og foto: Tove Nordgaard, sivilarkitekt MNAL

ENEBOLIG PÅ LEVANGER PRESENTASJON ARKITEKTKONTORET HELLEBUST OG MELAND AS. Tekst og foto: Tove Nordgaard, sivilarkitekt MNAL PRESENTASJON ENEBOLIG PÅ LEVANGER ARKITEKTKONTORET HELLEBUST OG MELAND AS Tekst og foto: Tove Nordgaard, sivilarkitekt MNAL Adresse: Byggherre: Arkitekt: Murmester: Entr./byggmester: Skogheimveien 6 C,

Detaljer

17.11.2009 STRATEGISK CO2/ENERGI PLANLEGGING KLIMAGASSKILDER I BYGGENÆRINGEN: CO2 NØYTRAL BYGNINGSKONSTRUKSJON

17.11.2009 STRATEGISK CO2/ENERGI PLANLEGGING KLIMAGASSKILDER I BYGGENÆRINGEN: CO2 NØYTRAL BYGNINGSKONSTRUKSJON STRATEGISK CO2/ENERGI PLANLEGGING Bydelen Kronsberg, Hannover 25% REDUKSJON av CO2-utslippene til en normal bydel. planlagt og bygget for det meste i årene 1992-1998. Virkemidler: 1. strengere bygningskrav,

Detaljer

Lindeberg sykehjem redegjørelse om bokvalitet og organisering/romforløp

Lindeberg sykehjem redegjørelse om bokvalitet og organisering/romforløp Lindeberg sykehjem redegjørelse om bokvalitet og organisering/romforløp Bokvalitet Sykehjemsetaten, Omsorgsbygg og brukere av sykehjemmet har hatt fokus på punkter som blant annet er omtalt i Husbankens

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Havsyn, Nedre Malmø, gnr. 170, bnr.10 m.fl.

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Havsyn, Nedre Malmø, gnr. 170, bnr.10 m.fl. Mandal kommune Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Havsyn, Nedre Malmø, gnr. 170, bnr.10 m.fl. Arealplan-ID: 201306 1.0 Generelt Det regulerte området er vist med plangrense på tilhørende

Detaljer

v. Marit Thyholt / Skanska og Tine Hegli / Snøhetta FutureBuilt 2012 Illustrasjon: SNØHETTA / MIR

v. Marit Thyholt / Skanska og Tine Hegli / Snøhetta FutureBuilt 2012 Illustrasjon: SNØHETTA / MIR v. Marit Thyholt / Skanska og Tine Hegli / Snøhetta FutureBuilt 2012 Illustrasjon: SNØHETTA / MIR Et plusshus er en bygning som igjennom driftsfasen genererer mer fornybar energi enn hva den forbruker

Detaljer

SØNDRE ÅSEN BORETTSLAG.

SØNDRE ÅSEN BORETTSLAG. SØNDRE ÅSEN BORETTSLAG. INFORMASJONSMØTE Styret i Søndre Åsen borettslag inviterer til informasjonsmøte angående rehabilitering av balkonger og fasader i borettslaget. Det er utarbeidet et forprosjekt

Detaljer

Plan- og leilighetsoversikt

Plan- og leilighetsoversikt Plan- og leilighetsoversikt MELDING: H0604 og i 7. etasje er nytegnet. Bygget er plassert og utformet for å gi optimale sol- og utsiktskvaliteter. Bygningskroppen er på 4-7 etasjer, hvor det underliggende

Detaljer

Nullutslipp er det mulig hva er utfordringene? Arne Førland-Larsen Asplan Viak/GBA

Nullutslipp er det mulig hva er utfordringene? Arne Førland-Larsen Asplan Viak/GBA Nullutslipp er det mulig hva er utfordringene? Arne Førland-Larsen Asplan Viak/GBA Nullutslippsbygg Ingen offisiell definisjon «Null klimagassutslipp knyttet til produksjon, drift og avhending av bygget»

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

Ny, grønn og spennende næringspark i Drammen. UUniverselt. Utformet - for alle

Ny, grønn og spennende næringspark i Drammen. UUniverselt. Utformet - for alle Ny, grønn og spennende næringspark i Drammen UUniverselt Utformet - for alle Ulobas visjon Velkommen til en verden for alle Som en ideell politisk organisasjon og et samvirke for borgerstyrt personlig

Detaljer

Isdammen 11b, Haugesund

Isdammen 11b, Haugesund Enebolig med kontordel Isdammen 11b, Haugesund Katarsis AS Tekst: Kirsti Sveindal Foto: informasjonspartner og meling media Fasade nordvest. Arkitekten foran boligen på inngangsnivå Firmaet ble etablert

Detaljer

Prospekt LEILIGHETER TOPPETASJEN. RAMSMOEN TERRASSE Tynset

Prospekt LEILIGHETER TOPPETASJEN. RAMSMOEN TERRASSE Tynset Prospekt LEILIGHETER TOPPETASJEN RAMSMOEN TERRASSE Tynset Bo sentralt I tillegg til flott utsikt vil de nye sentrumsleilighetene i Tynset sentrum ha gangavstand til skistadion/lysløype, fotballstadion

Detaljer

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole // INNLEDNING Det er bestemt at det skal bygges ny skole på en ny tomt på Tverlandet, og at eksisterende skole skal være i bruk til den nye står ferdig. Det er også vedtatt at det skal bygges en idrettshall

Detaljer

MOBILITET OG BEVEGELSE

MOBILITET OG BEVEGELSE MOBILITET OG BEVEGELSE DAGENS REGIONALE KOLLEKTIVtilbud Oslo 21 min Oslo S. Asker Aker Brygge 9 min 44 min 46 min 31 min 30 min Blakstad 36 min Heggedal stasjon 25 min 7 min Slemmestad 700 meter MORGENDAGENS

Detaljer

Tryggheim Forus Skisse for uteområdet. Arkitektkontoret Stav AS, November 2013

Tryggheim Forus Skisse for uteområdet. Arkitektkontoret Stav AS, November 2013 Tryggheim Forus Skisse for uteområdet Arkitektkontoret Stav AS, November 2013 INNHOLD 1. GENERELT 2. HOVEDGREP I PLANEN 3. AMFI MED TILHØRENDE ELEMENTER 4. BALLEK 5. TARZANLØYPE/JUNGEL 6. ANDRE ELEMENTER

Detaljer

Gårdsrommet i Marselisgate 31 trengte full rehabilitering. Det var ingen eksisterende fasiliteter, planter eller faste dekker

Gårdsrommet i Marselisgate 31 trengte full rehabilitering. Det var ingen eksisterende fasiliteter, planter eller faste dekker Gårdsrommet i Marselisgate 31 etter rehabilitering To gårdsrom på Grünerløkka Marselisgate 31 og Markveien 23, Oslo Grindaker AS Landskapsarkitekter Tekst: Ingvill Sveen Foto: Grindaker as Landskapsarkitekter

Detaljer

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse:

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse: Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2 Leveringsbeskrivelse: ØVRE MYRLAND BORETTSLAG OMRÅDE / BELIGGENHET Beliggenhet: Øvre Myrland III, Elvebakken, Sortland Solrik beliggenhet, nært turterreng med lysløype,

Detaljer

God kveld! Beboermøte Åmundsleitets borettslag 01.februar 2010. Catherine Grini, SINTEF Byggforsk. SINTEF Byggforsk

God kveld! Beboermøte Åmundsleitets borettslag 01.februar 2010. Catherine Grini, SINTEF Byggforsk. SINTEF Byggforsk God kveld! Beboermøte Åmundsleitets borettslag 01.februar 2010 Catherine Grini, 1 Forord Det finnes ikke dårlig vær, det finnes bare dårlig klær. Gjelder også i Bergen? Gjelder også for hus? 2 Tilstandsanalyse

Detaljer

På Hegreneset finnes en rekke mangfoldige lag av bygningsfunksjoner, så vel som bygningstopologier, noe som er med på å skape en egen identitet for

På Hegreneset finnes en rekke mangfoldige lag av bygningsfunksjoner, så vel som bygningstopologier, noe som er med på å skape en egen identitet for DØRGENDE VÅT De verneverdige bygningene og utsiktene til et fremtidig hotell, suppleres av ideen om en vandring. Turstien strekker seg fra boligområdet på åskanten, ned til vannkanten gjennom varmesentralen

Detaljer

enebolig i Haugesund Tekst og foto: Pål Stolt-Nielsen Reksten

enebolig i Haugesund Tekst og foto: Pål Stolt-Nielsen Reksten Konseptskisser Villa Fjelltun enebolig i Haugesund Opus arkitekter AS Tekst og foto: Pål Stolt-Nielsen Reksten OPUS arkitekter as (stiftet 1997), er nå det største kontoret mellom Bergen og Stavanger,

Detaljer

PLANTEGNINGER OG BELIGGENHET

PLANTEGNINGER OG BELIGGENHET 12.3m² Tekn bod 2.8m² 3.9m² tue / kjøkken 59.8m² 9.1m² 17.5m² Heis 4.1m² PLTEGIGER OG ELIGGEHET 8.9m² od 3.7m² Foreløpig (mindre endringer kan forekomme) ato: 27. mars 2015 dr juells park Trapperom 19.7m²

Detaljer

Formingsveileder. detaljregulering. Suleskard Fjellgård

Formingsveileder. detaljregulering. Suleskard Fjellgård Formingsveileder detaljregulering Suleskard Fjellgård Dato: 29.06.2012 Side 1 av 5 Formingsveileder Suleskard Fjellgård. Målet med Suleskard Fjellgård er å utvikle et hytte område av høy kvalitet i uberørt

Detaljer

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planbestemmelser Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planens ID: 20302015001 ArkivsakID: 14/2770 Websaknr: 14/2770 Varsel om oppstart: 27.11.2014 1.gangs behandling: 05.06.15 saknr. 036/15

Detaljer

Lørenskog Vinterpark

Lørenskog Vinterpark Lørenskog Vinterpark Energibruk Oslo, 25.09.2014 AJL AS Side 1 11 Innhold Sammendrag... 3 Innledning... 4 Energiproduksjon... 6 Skihallen.... 7 Energisentralen.... 10 Konsekvenser:... 11 Side 2 11 Sammendrag

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser DEFINISJONER: PBL Plan- og bygningsloven. BRA Bruksareal. Beregnet etter teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. BYA Bebygd areal. Beregnet etter teknisk forskrift til plan-

Detaljer

Rehabilitering etter passivhuskonseptet: Myhrerenga Borettslag,Skedsmo

Rehabilitering etter passivhuskonseptet: Myhrerenga Borettslag,Skedsmo Rehabilitering etter passivhuskonseptet: Myhrerenga Borettslag,Skedsmo Arkitekt Michael Klinski Sintef Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 15 km nordøst for Oslo SINTEF Byggforsk 2 Slik var det.. Bygget i 19681970

Detaljer

Solceller i arkitekturen

Solceller i arkitekturen Oktober 2012 Solceller i arkitekturen GETEK Kostnader Ser man solcelleanlegget som et rent kraftverk vil denne formen for energi bli relativ rimelig. Dersom forholdene legges til rette kan GETEK levere

Detaljer

BOLIG I SUNNLANDSVEIEN

BOLIG I SUNNLANDSVEIEN Fra nord BOLIG I SUNNLANDSVEIEN Trondheim PIR II ARKITEKTKONTOR AS Tekst: Sivilarkitekt MNAL Maryann Tvenning Foto: Kjell Erik Fjello og Maryann Tvenning Adresse: Sunnlandsveien 54, Trondheim Byggherre:

Detaljer

ARKITEKTUR 6 / 2014. Flaket Gruppenummer A8 Kenneth Lønning Jonas Velken Kverneland Christopher Wilkens PROSJEKTBESKRIVELSE /

ARKITEKTUR 6 / 2014. Flaket Gruppenummer A8 Kenneth Lønning Jonas Velken Kverneland Christopher Wilkens PROSJEKTBESKRIVELSE / ARKITEKTUR 6 / 2014 Flaket Gruppenummer A8 Kenneth Lønning Jonas Velken Kverneland Christopher Wilkens PROSJEKTBESKRIVELSE / Med sin sentrale beliggenhet i Trondheim besitter Leütehaven et enormt potensiale.

Detaljer

SPINN ARKITEKTUR 6 / 2012 SIMPLEXITY Gruppenummer B10 Cathrine Rønningen, Elisabeth Krogh og Stine Glennås Arkitekt Christies gate

SPINN ARKITEKTUR 6 / 2012 SIMPLEXITY Gruppenummer B10 Cathrine Rønningen, Elisabeth Krogh og Stine Glennås Arkitekt Christies gate SPINN RKITEKTUR 6 / 2012 SIMPLEXITY Gruppenummer B10 Cathrine Rønningen, Elisabeth Krogh og Stine Glennås rkitekt Christies gate PROSJEKTBESKRIVELSE / when simplicity meets complexity - sykkel i Trondheim

Detaljer

Dvelja Nye Bodø Rådhus SAMSPILL MED BYBILDET ROM FOR RELASJONER Rådhuset befinner seg i overgangssonen mellom to ulike deler av bybildet: på den ene siden det tettbygde strøket som tilsvarer det opprinnelige

Detaljer

SØRUM KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SKRIVERVEGEN 18. Alternativ 2

SØRUM KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SKRIVERVEGEN 18. Alternativ 2 SØRUM KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SKRIVERVEGEN 18 Alternativ 2 Planen er datert 20.05.2009 sist revidert 07.10.2010 Bestemmelsene er datert 20.05.2009, sist revidert 21.01.2011

Detaljer

Container + Selvforsynte modulboliger

Container + Selvforsynte modulboliger Container + Selvforsynte modulboliger Container + Container + er en selvforsynt bolig på 13 kvadratmeter. Ved å benytte solog vindkraft og bruke banebrytende isolasjonsmaterialer sammen med smarte og effektive

Detaljer

Nyt utelivet. Hagestuer og Balkonginnglassing

Nyt utelivet. Hagestuer og Balkonginnglassing Nyt utelivet Hagestuer og Balkonginnglassing NYT LIVET TIL FULLE Er det bare naboen som skal hygge seg ute uavhengig av temperatur, vind og regn? Du er velkommen til en av våre dyktige forhandlere for

Detaljer

Container + Selvforsynte modulboliger

Container + Selvforsynte modulboliger Container + Selvforsynte modulboliger CONTAINER + Container + er en selvforsynt bolig på 1 kvadratmeter. Ved å benytte solog vindkraft og bruke banebrytende isolasjonsmaterialer sammen med smarte og effektive

Detaljer

Bygningsmessig oppgradering uten tap av kulturhistorisk eller teknisk verdi

Bygningsmessig oppgradering uten tap av kulturhistorisk eller teknisk verdi Bygningsmessig oppgradering uten tap av kulturhistorisk eller teknisk verdi Seminar 9. mars 2016. Brygger og andre kaldhus. Ellen M Devold, Høyer Finseth as Punkter for å lykkes Utgangspunkt hva har vi?

Detaljer

INTENSJON KRAV TILTAK

INTENSJON KRAV TILTAK PASSIVHUS INTENSJON KRAV TILTAK Dr.ing. Tore Wigenstad, SINTEF Byggforsk PASSIVHUS INTENSJON KRAV TILTAK PROBLEMSTILLING: PASSIV - AKTIV PROBLEMSTILLING: PASSIV - AKTIV PASSIV AKTIV PASSIV AKTIV 15 kwh/m

Detaljer

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/127-20 L12 Randaberg 11.07.2011 OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM Vedtatt i Kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xx/xx REGULERINGSBESTEMMELSER Utarbeidet i

Detaljer

II I medhold av plan- og bygningslovens 12-5 er området regulert til følgende arealformål:

II I medhold av plan- og bygningslovens 12-5 er området regulert til følgende arealformål: Tromsø kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR STRANDKANTEN K15 K16 PLAN NR. 1820 Dato:... 27.10.14 Dato for siste revisjon:... 23.06.15 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:...

Detaljer

Rehabilitering av verneverdige bygg til gode forbilder. Ellen M Devold Asker rådhus 15.10.15

Rehabilitering av verneverdige bygg til gode forbilder. Ellen M Devold Asker rådhus 15.10.15 Rehabilitering av verneverdige bygg til gode forbilder Ellen M Devold Asker rådhus 15.10.15 Gode forbilder NVE-bygget Påstand: Gode forbilder er trygge på seg selv En angrepsmåte Definer handlingsrommet

Detaljer

Søknad om mindre endring av detaljreguleringsplan for Ålgårdsheia, gnr 7 bnr 47, Ålgård.

Søknad om mindre endring av detaljreguleringsplan for Ålgårdsheia, gnr 7 bnr 47, Ålgård. Øvre Banegate 28, 4014 Stavanger +4751537490 www.stavark.no post@stavark.no NO 976 855 612 MVA Gjesdal kommune- plan Dato: 12.01.2015 Vårt prosj.nr.: 848.14 Deres ref.: Søknad om mindre endring av detaljreguleringsplan

Detaljer

Perspektiv. Utsyn fra de forskjellige sonene i bygget. Forståelse av landskapet

Perspektiv. Utsyn fra de forskjellige sonene i bygget. Forståelse av landskapet Perspektiv Utsyn fra de forskjellige sonene i bygget Møter i Landskapet Forståelse av landskapet LADSKAPETS ROM. Tungevågen er et vidt, åpent landskap. Et bygg i dette landskapet blir en markør, som en

Detaljer

Myhrerenga borettslag. passivhus- konseptet. VVS-dagene 2010. Lillestrøm, 21. oktober 2010. Michael Klinski, Tor Helge Dokka.

Myhrerenga borettslag. passivhus- konseptet. VVS-dagene 2010. Lillestrøm, 21. oktober 2010. Michael Klinski, Tor Helge Dokka. VVS-dagene 2010 Lillestrøm, 21. oktober 2010 Michael Klinski, Tor Helge Dokka SINTEF Byggforsk Myhrerenga borettslag rehabiliterer etter passivhus- konseptet t SINTEF Byggforsk 1 Energi i boliger i Norge

Detaljer

Prospekt LEILIGHETER. RAMSMOEN TERRASSE Tynset

Prospekt LEILIGHETER. RAMSMOEN TERRASSE Tynset Prospekt LEILIGHETER RAMSMOEN TERRASSE Tynset Bo sentralt I tillegg til flott utsikt vil de nye sentrumsleilighetene i Tynset sentrum ha gangavstand til skistadion/lysløype, fotballstadion og skøytebane.

Detaljer

Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26

Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26 Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 06/120-44 L12 Randaberg 04.06.2010 Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26 Utarbeidet av Asplan Viak AS 22.2.2007

Detaljer

1 FORMÅL 2 FELLESBESTEMMELSER

1 FORMÅL 2 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING AV GRØDEMVEIEN 93, GNR/BNR 48/331 PLAN 2012006 Randaberg kommune Dato: 24.05.2013 Oppdatert 9.1.2013 (Randaberg kommune) 1 FORMÅL Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

Integrerte elektroniske persienner

Integrerte elektroniske persienner Integrerte elektroniske persienner Vinduer med integrerte persienner er mer en skjerming av sjenerende sollys. Produktet i seg selv reduserer energibehovet i bygg gjennom økt isolering i glasset, og redusert

Detaljer

Huset for deg som hater å male

Huset for deg som hater å male Huset for deg som hater å male viivilla.no /bygging/fasade-og-grunnmur/huset-for-deg-som-hater-a-male/ Vi får stadig bekymrede spørsmål fra naboene om huset ikke skal beises snart, forteller Gisle Keiseraas,

Detaljer

Klippen. Maritimt Vitensenter i Tungevågen, Randaberg 1/6. Hovedinngang og kafé sett fra øst

Klippen. Maritimt Vitensenter i Tungevågen, Randaberg 1/6. Hovedinngang og kafé sett fra øst Hovedinngang og sett fra øst 1/6 Vitenvågen med omgivelser sett fra høyden i sydøst asaden mot nord og sjøen oajeen med akvariet - og heis til venstre, og adkomst til konferansesenteret til høyre. Kafé

Detaljer

PLANNR 2012-7 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ØDEGÅRDEN, FELT B10 B13 PRIVAT/OFFENTLIG

PLANNR 2012-7 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ØDEGÅRDEN, FELT B10 B13 PRIVAT/OFFENTLIG PLANNR 2012-7 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ØDEGÅRDEN, FELT B10 B13 PRIVAT/OFFENTLIG 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist merd reguleringsgrense på plankart datert 24.07.2012. 2 FORMÅL

Detaljer