Samandrag Planområdet er del av Kvartal 44 mellom Kongens gt. Kirkegt, Dronningens gt. og Markens gt.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samandrag Planområdet er del av Kvartal 44 mellom Kongens gt. Kirkegt, Dronningens gt. og Markens gt."

Transkript

1 PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Arkivsak-dok Saksbehandler Ålaug Rosseland Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret Bystyret Kvartal 44 del av - detaljregulering - sluttbehandling Samandrag Planområdet er del av Kvartal 44 mellom Kongens gt. Kirkegt, Dronningens gt. og Markens gt. Med planforslaget blir det foreslått endre bruk frå offentleg institusjon til bustad i eksisterande bygningsmasse, for i alt 83 bueiningar. Det er 53 ein-to roms leiligheter (20 til 60 kvm) regulert til bustad i bygg mot gata, felt B1, og 30 hyblar regulert til tenesteyting i bygg inni gården, felt T1. Bilparkering blir foreslått løyst med felles el-bildeleordning annan stad enn i kvartal 44, for minimum 2 bilar. Utomhusareal blir foreslått godkjent med 20 kvm pr. bueining i B1. For å få dette til er utomhusareal på taket av tenesteyting felt T1 rekna med, men ikkje hyblane i T1. Alt utomhusareal skal likevel vere felles for B1 og T1. Planforslagets kvalitetar er at folk flytter inn i verna bygningsmasse som i dag står tom. Dersom ein får til ei robust ordning som sikrar drift og vedlikehald av fellesareal, kan ein her få eit flott buområde for folk som vil klare seg med liten plass, minimal bilbruk og stor grad av fellesaktivitet midt i byen. Sentrale problemstillingar er avvik frå kommuneplanens krav når det gjeld parkering, utomhusareal og einsidige leiligheter med støy over 55 db. Det er ikkje presentert ordning som sikrar drift og vedlikehald av fellesareal. Universell utforming synest å kunna løysast bortsett frå HC parkering. Prosjektet oppfyller då ikkje dagens lovverk fullt ut om universell utforming.

2 - Dersom ein deler alt utomhus areal på alle bueiningane, også studenthyblane i T1, får ein 15,5 kvm pr. bueining. Dersom ein ikkje reknar med taket på T1 og fordeler resten på einingane i B1 får ein 16,8 kvm pr. bueining. Oppfylling av reguleringsbestemmelsene sitt krav om 20 kvm pr. bueining i felt B1 må omfatte del av taket på T1. - Kommunen har ved sal av eigedomen lova å ikkje stille standard krav til parkering og utomhusareal mot å få verneverdig bygg i bruk til bustad. Plan-, bygg- og oppmålingsetatens vurdering og teknisk direktørs innstilling er at planen er klar for godkjenning. Forslag til vedtak a. Bystyret vedtar detaljregulering for Kvartal 44- del av- (St Josephs) sist datert , med bestemmelser sist datert Ragnar Evensen Teknisk direktør Venke Moe Plan- og bygningssjef Trykte vedlegg: 1. Plankart, sist datert Bestemmelser, sist datert Planbeskrivelse, sist datert Støyanalyse, sist datert ROS-analyse, sist datert Planløysingar felt B1 7. Saksprotokoll fra Byutviklingsstyret , sak 228/14 2

3 BAKGRUNN FOR SAKA Forslagsstillar er HSH As v/ Per Håkon Hansen. Konsulent er Rambøll Norge AS v/ Gjertrud Wendt. Dagens situasjon Planområdet er del av Kvartal 44 mellom Kongens gt. Kirkegt, Dronningens gt. og Markens gt. Og dekker adressene Kongens gt. 134B, 15A, 15B, 15C. Bygg ut mot gata står tome. Kirkens bymisjon bruker bygg inni gårdsromet som natthjem. Situasjonskart med plangrense. Planinnhald Med planforslaget blir det foreslått endra bruk frå offentleg institusjon til bustad i eksisterande bygningsmasse, i alt 83 einingar fordelt på 53 små leiligheter (20 til 60 kvm) i felt B1 og 30 hyblar (10 15 kvm) i felt T1. Utomhusareal blir foreslått godkjent med 20 kvm pr. bueining i felt regulert til bustad. Planforslagets kvalitetar er at folk flytter inn i verna bygningsmasse som i dag står tom. Dersom ein får til ei robust ordning som sikrar drift og vedlikehald av fellesareal, kan ein her få eit flott buområde for folk som vil klare seg med liten plass og stor grad av fellesaktivitet midt i byen. Sentrale problemstillingar er avvik frå kommuneplanens krav når det gjeld parkering, utomhusareal og einsidige leiligheter med støy over 55 db. Parkering blir foreslått som felles bildeleordning med minst 2 bilar i parkeringsanlegg annan stad i byen. Det er ikkje presentert ordning som sikrar drift og vedlikehald av fellesareal. Slike ordningar høyrer normalt ikkje heime i ei reguleringssak. Men i denne saka er det likevel viktig å presisere at for byen er det viktig at det blir løyst på ein god måte så buområdet blir vellykka. Universell utforming kan løysast bortsett frå HC parkering. Det blir foreslått einsidige leiligheter med utvendig støy over 55dB. Bygningstekniske tiltak for å få innenivå i samsvar med NS 8175 skal dokumenterast ved byggemelding. Utomhusarealet tilfredsstiller krav til sol og fråver av støy. På tak mot gata må arealet trekkast inn ein meter for å oppnå forskriftsmessig fråver av støy. 3

4 PLANPROSESSEN Gjeldande planer Kommuneplan. Planforslaget utfordrar ikkje kommuneplanens satsingsområde, Byen som drivkraft og Klimabyen. Om det lukkast med drift og vedlikehald, vil det og bidra til Byen det er godt å leve i. Prosjektet inneber avvik frå bestemmelsar i kommuneplanen, sjå ovanfor. Kommunedelplan for Kvadraturen. Planforslaget sikrar vern av verneverdig bygg og tilfører området sosialt liv. Reguleringsplan for Murbyen. Verneformålet i Kongens gate 15A blir ført vidare og utvida med Kongens gate 13B. Formål blir endra frå offentlig bebyggelse (sjukehus/sjukeheim) til bustad og privat tenesteyting (hybelhus/studenthyblar). Tidlegare saksgang Byutviklingsstyret vedtok sak 228/14 følgjande:. Byutviklingsstyret legger detaljregulering for Kvartal 44- del av- (St Josephs) sist datert , med bestemmelser sist datert , ut til offentlig ettersyn. (Enst) Offentlig ettersyn Planforslaget låg ute til offentlig ettersyn i perioden Det kom inn 5 merknader. Under følgjer samandrag av kvar enkelt uttale og Plan-, bygg- og oppmålingsetatens vurdering. 1. Fylkesmannen i Vest-Agder v/ Miljøvernavdelingen, brev datert Fylkesmannen kjem med faglig råd støy på fasade mot Kongens gate. Bestemmelsene bør sikre at tiltaksgrense for innandørsstøy blir følgt opp etter forurensingsforskrift 5.4. Det gis også faglig råd om at krav til HC-parkering blir innarbeida i bestemmelse Plan-, bygg- og oppmålingsetatens kommentar Bestemmelse seier: Det skal i byggesøknad redegjøres for tilstrekkelige støyreduserende tiltak slik at leilighetene får et støynivå inne tilsvarende kravene i NS Slik dette bygget ligg er det ikkje aktuelt å etablere støyskjerming. Eit alternativ er å prosjektere gjennomgåande leiligheter. Det ville medføre drastisk færre bueiningar og det ville fjerne byggets opprinnelige innvendige struktur. Tiltak for tilfredsstillande innestøy som klimaanlegg og vindu må dokumenterast ved byggemelding. Alle bueiningane har tilgang til stille uteopphaldsareal. Manglande HC-parkering inneber at leilighetene ikkje kan definerast som fullt ut universelt utforma. HC-parkering i gata kan ikkje endre på det. Den kan ikkje brukast til permanent parkering. 2. Vest-Agder fylkeskommune v/ Regionalavdelingen, brev datert Fylkeskommunen er positiv til planforslaget. Fylkeskonservator minner om at det er viktig å ta vare på bygget som heilskap - ikkje bare mot Kongens gate, men også mot bakgården ved utforming av nye element som til dømes balkongar. Plan-, bygg- og oppmålingsetatens kommentar Utforming bør vere sikra med 3 som seier: Alle søknads- og meldepliktige tiltak skal forelegges antikvariske myndigheter til uttalelse før sluttbehandling. 3. Agder Energi, brev datert Nettstasjon i bakgård må vere tilgjengeleg med lastebil. Det er ikkje ønskeleg med rom for opphald nærmare enn 5 meter frå nettstasjonen på grunn av elektromagnetiske felt. 4

5 Plan-, bygg- og oppmålingsetatens kommentar. Plan-, bygg- og oppmålingsetatens meiner krav om 5 meters avstand til rom for opphald eller krav om dokumentasjon av bygningsteknisk løysing som stoppar elektromagnetisk stråling må innarbeidast i bestemmelsene. 4. Syd-Kvadraturen vel, brev datert Syd-Kvadraturen vel meiner det må stillast krav om ein p-plass pr bueining og gjesteparkering tilsvarande 10-15% av bustadmengda. Plan-, bygg- og oppmålingsetatens kommentar. Sjå nedanfor 5. Kjetil Tednes, brev datert Kjetil Tednes stiller krav likt Syd-Kvadraturen vel. Plan-, bygg- og oppmålingsetatens kommentar Dette prosjektet blir, som sagt i saksframstilling til førstegongsbehandling, vurdert som eit interessant og særskilt forsøk som det bør trekkast erfaring frå. Endringar etter offentlig ettersyn Etter offentlig ettersyn er høgdepåskrift på plankartet som var i strid med vernebestemmelsen fjerna. I bestemmelsene er det innarbeida krav til vern mot elektromagnetisk stråling frå nettstasjon i og 4. El-bil ordning er omgjort til bilordning i etter ønske frå regulant. Medverknad Regulant har hatt rådgivande møter med plan-, bygg- og oppmålingsetaten. Det har blitt gitt råd om å bruke formål tenesteyting for heile planområdet. Konklusjonen er nå planen slik han blir lagt fram. Samarbeidsgruppa for bydelen Planforslaget blei diskutert i samarbeidsgruppa Merknader frå gruppa er innfridd i planen. PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATENS VURDERING AV PLANFORSLAGET Planens hovudgrep er bruksendring av eksisterande bygningar frå tenesteyting til bustad og ikkje eigne parkeringsplassar, men felles bildeleordning for minst 2 bilar annan stad i byen. Kommunens parkeringskrav vil i dette tilfellet vere minimum 0,5 p-plass pr. bueining, i alt 40 plassar. Sett i forhold til kommunens målsetting om redusert biltrafikk og den sentrale plasseringa med god tilgang til offentleg transport, er dette eit interessant forslag for friske førlige folk. Bumiljø Bumiljøet vil i stor grad avhenge av dei som bur der, om dei for eksempel blir einige om reglar for bruk av gårdsromet utan forstyrrande støy når folk skal sove. Universell utforming. Planbeskrivelse seier at krav om tilgjengelighet i hht gjeldende TEK tilstrebes. I reguleringsbestemmelsene er det krav om universell utforming av hovedatkomster og uteareal. Utan HC parkeringsplass kan bustadkomplekset vanskeleg definerast som fullt ut universelt utforma. HC-parkeringsplass i gata kan ikkje nyttast til permanent parkering. Barn og unges interesser er ivaretatt i planen med krav om sandlek i gårdsromet. 5

6 Kulturminne: St Josephs hovudbygging blir ivaretatt som det verneverdig kulturminnet det er i planen. Risiko- og sårbarhetsanalyse har avdekka at det trengs tiltak mot støy og takras. Tiltak mot støy er innarbeida i planen. Økonomiske konsekvensar for kommunen. Kommunen reknar ikkje med investerings- eller driftsutgifter som følgje av denne planen. Rekkefølgjekrav til teknisk plan og oppgradering av fortau, inneber i praksis at betongheller blir erstatta av granittheller. Naturmangfoldloven 8-12 Forholdet til naturmangfoldlovens 8-12 er vurdert tilstrekkelig med opplysning om at ubebygd del av planområdet har vore i bruk til parkering og ikkje har innslag av natur. Folkehelse Dersom bruksendringa blir gjennomført med beredyktig løysing for drift og vedlikehald vil eit godt buområde vere positivt for folkehelsa. Einsidige støybelasta bustader krev god mekanisk ventilasjon. Det er krav i reguleringsbestemmelsene om avstand 5 meter til nettstasjon for rom for opphald eller krav om dokumentasjon av sperre mot elektromagnetisk stråling. Andre tema Planbeskrivelsen omtalar følgjande tema tilstrekkelig. - Skole- og barnehagesituasjon - Energi Plan-, bygg- og oppmålingsetatens anbefaling og konklusjon. Tiltaket denne planen legg til rette for må ses på som eit prøveprosjekt. Avvika frå kommunale reglar må evaluerast når tiltaket har fungert ei tid. Enkelte løysingar kan kanskje virke tilbake på regelen det er avvik frå. Andre vil kanskje styrke regelen det er avvik frå. Ålaug Rosseland

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

REGULERINGSPLAN - DEL AV PETTERBRÅTEN B2-2 GANGS BEHANDLING OG SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN - DEL AV PETTERBRÅTEN B2-2 GANGS BEHANDLING OG SLUTTBEHANDLING Arkivsak-dok. 14/03837-21 Saksbehandler Hanne Cecilie Nes Saksgang Utval for natur og næring Kommunestyret REGULERINGSPLAN - DEL AV PETTERBRÅTEN B2-2 GANGS BEHANDLING OG SLUTTBEHANDLING Saka vert avgjort

Detaljer

Avfallsforbrenningsanlegg Langemyr, Dalane reguleringsplan med konsekvensutredning.

Avfallsforbrenningsanlegg Langemyr, Dalane reguleringsplan med konsekvensutredning. Dato: 26.04.07 Saksnr.: 200600565-48 Arkivkode O: PLAN: Saksbehandler: Ivar Vestervik Saksgang Byutviklingsstyret Bystyret Møtedato 24.05.2007 13.06.2007 Avfallsforbrenningsanlegg Langemyr, Dalane reguleringsplan

Detaljer

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saka gjeld: PRIVAT OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR RENE 1. DELEGERT VEDTAK: I medhald av delegeringsreglement vedteke

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 05.02.2013 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

Slettheiveien gang og sykkelvei detaljregulering saksfremstilling

Slettheiveien gang og sykkelvei detaljregulering saksfremstilling Slettheiveien gang og sykkelvei detaljregulering saksfremstilling Sammendrag Tiltaket er på Slettheia ca. 2,5 km vest for Kristiansand sentrum. Planområdet omfatter Slettheiveien fra krysset med Kartheia

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TRØR-08/7149-52 53776/13 25.07.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.04.2012 24325/2012 2011/10594 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Komite for plan, næring og miljø 22.05.2012 12/81 Bystyret 24.05.2012 Endelig

Detaljer

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for Planomtale for Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 BILDE Arkivsak 12/89 PlanID 201403 Vedtatt XX.XX.XXXX av XXXXXXXX Forslag ved Offentlig ettersyn, 26.05.2015 Sluttbehandling, dato Innhald Innleiing...

Detaljer

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Søgne kommune Arkiv: 143 Saksmappe: 2011/836-31277/2012 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 04.10.2012 Saksframlegg Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Utv.saksnr

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune Sakshandsamar: Signe Rauboti Vår dato Vår referanse Telefon: 57643188 10.10.2014 2014/2218-423.1 E-post: fmsfsra@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 26.05.2014 Einar Myster Postboks 153 6859 SLINDE

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra:

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013 Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Innhald: Planomtale... 3 Samandrag... 3 Bakgrunn for planarbeidet... 4 Planprosess...

Detaljer

Innkalling av Heradsstyret

Innkalling av Heradsstyret OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Heradsstyret Møtedato: 17.06.2015 Møtestad: Osterøy råphus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping per tlf. 56192100, sms til

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget (31 40 88 00).

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget (31 40 88 00). MØTEINNKALLING Hovudutval Plan og Ressurs Dato: 19.12.2013 kl. 09:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03159 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget

Detaljer

som skal byggje bustad

som skal byggje bustad Rettleiing for deg som skal byggje bustad nær støybelasta veg Når lyd blir støy Pressluftsbor (udempet) i 40 m avstand Høyeste innendørs trafikkstøynivå i utsatt byleilighet Oppstigende DC9 jetfly i 200

Detaljer

Innkalling av Teknisk utval

Innkalling av Teknisk utval Masfjorden kommune Innkalling av Teknisk utval Møtedato: 18.06.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Terje Kallekleiv per tlf. 56166293, sms til 94506939 eller per

Detaljer

Ing. Tor Egil Rossevatn Haddeland, 4596 EIKEN Tlf. 977 89100

Ing. Tor Egil Rossevatn Haddeland, 4596 EIKEN Tlf. 977 89100 Grimsdalen hyttefelt, Grimsdalsvatnet - planid: 20111005 BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 PLANBESKRIVELSE OG BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005

BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 PLANBESKRIVELSE OG BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN 20.08.2013 REV. 31.10.13 REV. 22.05.14 Ing. Tor

Detaljer

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.05.2012 29229/2012 2012/2846 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/46 Komite for plan, næring og miljø 07.06.2012 Endelig behandling - forslag til

Detaljer

Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen

Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen Krødsherad kommune vedtok i kommunestyremøte 17.6 å starte arbeidet med ny kommunedelplan for hensynssoner nytt sprengstofflager på Hamremoen

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan 2381P - Sandvikveien Hillevåg Næringspark Stavanger kommune Desember 2011 Forside: Konseptskisse/3D, LINK arkitektur Kartgrunnlag: Stavanger kommune Foto: Multiconsult.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 9 Arkivsak: 09/4872-36 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN HAMAR KOLLEKTIVKNUTEPUNKT - TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv: PLN 069000 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Ny næring i gamle bygg i strandsona. Rettleiarhefte. Rettleiarhefte 2014

Ny næring i gamle bygg i strandsona. Rettleiarhefte. Rettleiarhefte 2014 Ny næring i gamle bygg i strandsona Rettleiarhefte 2014 Ny det næring vind og dei i gamle fekk bør bygg i seglet. i strandsona Rettleiarhefte Steinsland. Foto: Inger Elise Økland Børnes. Ordet er frå den

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583. Utvalg Utv.sak nr Møtedato

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583. Utvalg Utv.sak nr Møtedato SAKSFRAMLEGG Utv.sak nr. / R-203 - ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583 Utvalg Utv.sak nr Møtedato ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE TIL PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE Ill. 1: Mulig utvikling av område Maxi i Hamar. AMB arkitekter AS ARCHI-PLAN

Detaljer