På fast grunn 2. Ellen G. White. Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "På fast grunn 2. Ellen G. White. Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc."

Transkript

1

2

3 På fast grunn 2 Ellen G. White Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc.

4

5 Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the larger free Online Books collection on the Ellen G. White Estate Web site. About the Author Ellen G. White ( ) is considered the most widely translated American author, her works having been published in more than 160 languages. She wrote more than 100,000 pages on a wide variety of spiritual and practical topics. Guided by the Holy Spirit, she exalted Jesus and pointed to the Scriptures as the basis of one s faith. Further Links A Brief Biography of Ellen G. White About the Ellen G. White Estate End User License Agreement The viewing, printing or downloading of this book grants you only a limited, nonexclusive and nontransferable license for use solely by you for your own personal use. This license does not permit republication, distribution, assignment, sublicense, sale, preparation of derivative works, or other use. Any unauthorized use of this book terminates the license granted hereby. Further Information For more information about the author, publishers, or how you can support this service, please contact the Ellen G. White Estate at We are thankful for your interest and feedback and wish you God s blessing as you read. i

6 ii

7 Innhold Information about this Book i 1. del FANATISME OG BEDRAGEIDSK LÆRE Innledning Sensasjonspreget og følelsesbetont forkynnelse Faren ved spekulative ideer Besnærelsen i nye teorier Klar forståelse er nødvendig Fanatisme vil vise seg blant oss Følelsene må ikke være avgjørende Lydighet kontra rørelse eller ekstase Behov for gammeldagse prekener Formalisme eller fanatisme Falske ideer om Guds velsignelse Alt er stille og rolig Kristi eksempel Et ønske om forandring av den nåværende ordning Ingen merkverdigheter Guds ord må ikke forurenses med villfarelser Tidligere tiders fanatisme vil gjenta seg Flytting av grensemerker Det kreves ikke fysiske demonstrasjoner Krav om å være beseglet og bellig Om å skjemme verkets helligbet Sømmelig opptreden Læren om «hellig kjød» En gjentagelse av tidligere fanatisme Høyrøstet tale er ikke noe bevis på helliggjørelse Møter med bråk og uro Historien gjentar seg En feilaktig fremstilling av Den Hellige Ånd Advarsel mot bedragerske krav på Åndens ledelse Uttalelser fra Ellen White under denne samtalen Fanatismen vil vise seg igjen Råd til denne bror og bans hustru iii

8 iv På fast grunn 2 Et budskap til menigbetene i California Mirakler er ikke bevis på Guds gunst Søk ikke mirakel-demonstrasjoner Mirakler - og ringeakt for Guds lov Ingen behøver å bli bedratt Drar hele verden med seg Mirakler er ikke noe bevis Underfulle mirakler som er bedrag Hvordan Satan og hans redskaper virker Ellen White utførte ingen mirakler Hvorfor mirakler har mindre betydning i dag Mirakler i den avsluttende strid Oppriktighet alene vil ikke frelse Forvandling av karakteren Behov for å forstå troslæren Se alltid på Jesus del FALSKE OG NEDBRYTENDE BEVEGELSER Innledning Guddommelig legitimasjon Kjære bror M Noen få tidligere tilfeller Budskapet til Laodikea-menigheten Jeg refser og tukter Babylon i Åp Menigheten må ikke splittes Frukten av et undergrunnsarbeid Inspirerte budskaper virker overbevisende Om å møte falske profeters krav Hva vi kan vente oss Et villedet barns syner Et budskap til J.M. Garmire Guddommelig legitimasjon Historien gjentar seg «Jeg har ikke sendt dem» Uvesentlige, dagligdagse ting Kjennemerker på falsk lære Videre meddeleiser til herr Garmire Feilaktig og riktig brok av inspirerte råd *

9 Innhold v Kritikk og følgene av den Det vil alltid finnes falske og fanatiske bevegelser Anna Phillips syner* De bærer ikke himmelens stempel Et lite villfarelsens frø «Tro dem ikke» Sammenblanding av det opphøyde og det Prøv alle såkalte syner Uten tilstrekkelig bevis Villfarelse som utgir seg for sannhet «Ingen innvendinger» er ikke gronn nok for godkjennelse 90 Om å være på vakt I Guds verk går alt rolig for seg Et budskap til en som gjør krav på å ha syner Prøvd på Ordet og Vitnesbyrdet Prøvd på grunnlag av «deres frukter» Ønsket om å demonstrere et bevis på falsk virksomhet Bibelen må ikke fortrenges av mirakler De tre englene og den andre engelen En blanding av sannhet og villfarelse Sabbaten vil bli et hovedpunkt Engelen i Åp Profetordets pålitelighet Faren ved feilanvendte skriftsteder Jeg måtte motsi en dødssyk mann Ikke noe sant budskap fastsetter tid Budskaper for vår tid Den annen engels budskap Templet renset to ganger. To kall til å forlate Babylon del UKLOK TILKNYTNING Innledning Bør kristne tilhøre hemmelige foreninger? * Samarbeid med guddommelige representanter I paktsforhold Blir Gud æret? Ikke av Kristus Faren for åndelig forfall Gud ser uuder overflaten

10 vi På fast grunn 2 Et spørsmål om lojalitet mot Gud Guds husholdere Hvor er våre skatter? Vil du samarbeide med Gud? Den beste veien Kan ikke motta Guds segl Unngå arbeidskonflikter* Unngå partistrid Konflikt mellom arbeidsgiverorganisasjoner og fagforbund132 Forberedelse for det som kommer Om å bevare vårt særpreg Ringeakt for tibudsloven Foreninger som er dannet eller skal dannes del RÅD TIL MISJONSARBEIDERE Innledning Formaninger vil bli hørt* Hørt av alle grupper Sannhetens sverd i virksomhet Budskapet for vår tid Oppriktighet nødvendig Kristi livsverk og vårt* Kristus, vårt mønster Satans skygger Enhet og gudsfrykt* Prøvelser - en form for tjeneste En appell til D. M. Canright* Kristns - vårt mønster Hastige beslutninger Hva tvilen betyr Et oppdrag fra kongenes konge Lønn for troskap Om å opphøye Kristus del VÅRE ARBEIDERES LØNN Innledning En anskuelsesundervisning* Vantro arbeidere ansatt En erfaring fra vår historie En trusel mot vårt utadvendte arbeid

11 Innhold vii Alminnelige prinsipper for misjonsarbeidernes godtgjørelser166 Selvoppofrende arbeid gir tilfredsstillelse og velsignelse. 166 Ikke stille krav Gjør arbeidet og ta imot den lønn du får Lønn i forhold til arbeidet Arbeidets privilegium kontra spørsmålet om lønn En fordringsfnll familie Appell om likestilling Ulempen ved høye lønninger Forslag om høyere lønn for overordnede Livets nødvendighet og bekvemmelighet Fri fra verdslige foretagender og motstridende plikter Unngå å utvikle en kostbar smak Selvfomektelse nødvendig også i dag De som arbeider i våre institusjoner De absolutt beste talenter Lønn til institusjonsarbeidere Lik lønnsskala Ikke kopiere verdens standard Advarselen i Salamanca Et syn om truende farer Talentene tilhører Gud Betydningen av selvfomektelse En trusel mot alle våre institusjoner En karakteristisk side av arbeidet er i fare Leger og predikanter oppfordres til selvfornektelse Råd til lege vedrørende fastsatt lønn Råd mot en prosentvis del «Krev ikke høy lønn» Overdådighet og innflytelse I et nødstilfelle Økonomisk hjelp til utdanning av misjonsarbeidere Hjelp til lovende nnge Hjelp til våre første legestudenter Utdanning av ledere og evangelister Lån er bedre enn gaver Råd til en som av økonomiske grunner ville forlate Guds verk194 Desertører fra Herrens hær

12 viii På fast grunn 2 Skadelige virkninger av selviskhet og begjær del TRØST OG OPPMUNTRING Innledning Ord til de eldre Kveldsolen - mild og produktiv Ingen unnskyldning for slapp selvdisiplin Hedre de gamle RÅD TIL DEM SOM ER BLITT GAMLE I TJENESTEN. 208 Advarsel til pastor S.N. Haskell Pastorene Smith og Loughborough Pastor Butler, en høyst verdifull misjonsarbeider Om å respektere og ære pionerene Eldre arbeidere som lærere og rådgivere Fritatt for anstrengende byrder Unge må samarbeide med de mer erfarne I sin alderdom fortsetter de å vitne Mindre anstrengende arbeid Stol på Gud Sjelsstyrke under lidelse MEDITASJON GJENNOM DAGER MED LIDELSE Bønn og salving - men nten øyeblikkelig helbredelse «Jeg skal ikke miste selvkontrollen» Jesus kjenner våre sorger og smerter «Gjør meg til en frisk, fruktbærende gren» «La meg ikke si uvennlige ord» «Jeg vil ikke klage» «Herren styrker meg» Ingen tanke på retrett Gud vet hva som er best Lekser lært gjennom måneder av lidelse «Jeg vet hvem jeg tror på» Gå frem i tro Veien til himmelen er trang og ubehagelig Ta ethvert løfte til inntekt Forsikringer til dem som står overfor døden Budskaper med trøst til eu svigerdatter Budskaper med sympati og håp til en trofast assistent Budskaper til audre som suart skulle legges til hvile

13 Innhold ix Ord til en døende predikant De etterlatte Savnet bløtgjør og mildner VI SKAL SE VÅRE BARN IGJEN Trøst til en mor som mistet sitt barn BARNA I OPPSTANDELSEN Skrevet da Ellen Whites tvillingsøster mistet et barn 240 JESUS SIER: STØTT DEG TIL MEG Ord til foreldre som har mistet barn på sjøen SALIGE ER DE DØDE SOM DØR I HERREN Trøst ved en mors død SE FREM TIL DEN LYKKELIGE FAMILIEFORENING Trøst ved tapet aven hustru EN SPESIELL OPPSTANDELSE Til mann og barn ved tapet av hilstru og mor INGEN SYND Å GRÅTE Trøst til en enke HAN SOVER I JESUS Ved en manns og fars død HERREN ER DIN TRØST Ved en ektemanns død Ellen Whites egne smertelige tap En tid til bønn og lovprisning DEN HERLIGE OPPSTANDELSENS MORGEN Budskap til venner på øya Pitcaim Gud har ikke forlatt deg Vær ved godt mot De beste trøstere del BRUKEN AV MEDISINER Innledning Uttalelser om medisinbruk Andre klargjøremle uttalelser Råd vedrørende foreskriving av medikamenter Guddommelig nærvær i operasjonsrommet Bruken av legemidler For å lindre smerte og gjenvinne helse Naturlige legemidler

14 x På fast grunn 2 Alle bør forstå hva de kan gjøre for seg selv Enkle legemidler i sanatoriets program Ellen Whites bruk av legemidler Jeg kan ikke anbefale medikamenter Hun anbefalte enkle legemidler Sikre og enkle legemidler Råd til overlegen ved et nytt sanatorium Erfaringer med trekull Andre hjelpemidler Godkjenning av nyere medisinske metoder Personlige erfaringer Tidligere erfaringer i behandling av lungebetennelse James Whites helbredelse Oppfordring til fysisk og mental virksomhet Lønn for utboldte anstrengelser del GENERELLE RÅD Innledning Holdning under bønn* En tiltagende slapphet Med bøyde knær Intet sted er upassende for bønn «Ikke andre guder enn meg»* En advarsel vedrørende ekstreme standpunkter Bilder som Gud bruker Nyttig beskjeftigelse er bedre enn spill* Faren ved sport Den aller beste vei En fare for åndeligheten Om å la tilfeldighetene rå Spørsmål besvart Å trekke lodd ved valg av menighetens ledere Forholdsregler for kommende nødstider Råd om systematisk sparing Forberedelse for tiden da inntektene blir mindre Ung mann får råd om økonomi De eldre som ikke har noe hjem* Militærspørsmålet Krig i Det gamle testamentes tid

15 Innhold xi Om utskriving til militærtjeneste Militærøvelser Råd om å delta i valg Våre pionerer fattet en viktig beslutning Humle, tobakk og svinekjøtt Råd om ekteskapelige forhold Et tilfelle hvor nytt ekteskap var berettiget Råd til en ung kvinne som overveide å gifte seg med en fraskilt Den skyldige part har ingen rett til å gifte seg igjen Å forlate ektefeuen gjør ikke saken bedre Ett i Kristus Råd om blandingsekteskap* Svar på et spørsmål Mirakuløs helbredelse En vanskelig situasjon Kan se ut som et naturlig forløp Et tilfelle av helbredelse Når helbredelse ikke vil være det beste Farene ved hypnose En advarsel til leger som broker hypnøse i sin gjerning Råd om utgivelse av bøker om hypnose Vitenskap som gjelder sinnet Hvordan bli bevart fra forføreriske innflytelser» Oppfordring til å bo på landet* Landsens steder er en tilflukt Vent ikke på at noe mirakel skal oppheve virkningene av en feilaktig fremgangsmåte Institusjoner i landlige omgivelser Byene må bearbeides fra utposter Kirker i byene, men ikke institusjoner Forberedelser for søndagslovene Under Guds ledelse Råd og advarsel til dem som regner med å flytte fra byene 331 Hvert skritt må omhyggelig overveies Det er fare forbundet med en ny erfaring Følgene av uoverveide flyttinger Legg enhver plan frem for Gud

16 xii På fast grunn 2 9. del IDET VI NÆRMER OSS AVSLUTNINGEN Innledning Forberedelse for den siste krise* De som er lydige, vil ikke falle Ingen innrømmelse overfor urettferdighetens hemmelighet341 Ikke forene seg med verden Slutt dere sammen! Slutt dere sammen! Søndagsloven skaper krise Et nødvendig renselsesverk Vi lever ikke opp til våre privilegier Om å bedrøve Guds Ånd Legge bort synd Kledt i Kristi rettferdigbet Frelsen er forening med Kristus Et særpreget navn og folk Ikke skamme oss over vårt navn Vårt utpregede tegn Verden legger merke til oss Guds folks fremtid Grunnpilarene i vår tro* De troendes tillit blir angrepet Ingen ny organisasjon Ingen grunn til frykt «Jeg holder roret» Guds straffedommer Lojal eller illojal Frafall Revet med av falsk hellighet Opprør og frafall Den seirende menighet En forsikring som ofte er gjentatt Alltid på seierens slagmark De siste budskaper til verdenskonferansen Håp og mot Kall til ny overgivelse Uttrykk for tillit Frimodighet i Herren I all fortrolighet

17 Innhold xiii Eldre arbeideres innflytelse Inntil enden Løftet om endelig seier

18 xiv På fast grunn 2

19 1. del FANATISME OG BEDRAGEIDSK LÆRE

20 Innledning [11] Syvendedags-adventistmenigheten er fremstilt i profetien på bakgrunn aven konflikt, for Satan, dragen, fører en ubarmhjertig krig mot «de som holder seg til Guds bud og troen på Jesus». Den store motstander vet at hvis det lykkes ham å viliede og forvirre menighetens medlemmer, så vil han krysse Guds hensikter. Hans angrep er i alminnelighet av en underfundig karakter, og har ofte en tilbøyelighet til å lede oppriktige mennesker til slike ytterligheter at de vil komme til å tro løgnen. Mens adventbevegelsen har vært bemerkeisesverdig fri for fanatisme og det ågå til ytterligheter, har den vært truet av fanatisme helt siden dens tidlige dager. En av Ellen Whites første oppgaver var å gå nt på arbeidsfeltet og møte fanatismen med Guds ord. Gjennom hele hennes syttiårige tjeneste fikk hun igjen og igjen det oppdrag å møte fanatisme eller forførende lære i en eller annen form. De mange advarsler om at fanatisme vil komme igjen, tjener til å få menigheten til å være våken overfor denne fare. De råd som Herrens budbærer har gitt angående forskjellige former for utbrudd av fanatisme og føleisesmessig religion, er av stor betydning nå for å beskytte menigheten. Den undervisning som er tatt med i denne delen, utfyller lignende advarsler som er offentliggjort i tidligere bøker av Ellen White. De ble for størstedeien samlet i 1933 for å møte en kritisk situasjon som utviklet seg i et lokalt distrikt. Dette materiale har vært tilgjengelig i stensilert form. Man har satt stor pris på det, og det har vært til virkelig hjelp for menigheten. White-instituttet er glad for denne anledningen til å presentere disse betydingsfulle råd i en varig form. 16

21 Sensasjonspreget og følelsesbetont forkynnelse Faren ved spekulative ideer Det vil komme en prøveisens tid for Guds folk, men det er ikke noe som vi stadig skal fremholde, og dermed hemme dem slik at de får en trengselens tid på forhånd. Det vil bli en rystelse blant Guds folk, men nettopp det er ikke sannheten for vår tid som skal bringes ut til menighetene. Den kommer som et resultat av å avvise budskapet som blir fremholdt. Predikantene bør ikke føle det slik at de har noen vidunderlige ideer som andre ennå ikke har kjennskap til, og at hvis ikke alle tar imot dem, vil de bli rystet ut, og det vil oppstå et folk som vil gå fremover og oppover til seier. Når mennesker løper foran Kristus og påtar seg en gjerning som han aldri har betrodd i deres hender, oppnår Satan sin hensikt like sikkert som når de blir i Laodikea-tilstanden og er lunkne, føler seg rike, har overflod og ikke mangler noen ting. Disse to grupper av mennesker er like farlige som snublestener, hver på sin måte. Noen spesielt ivrige som setter alt inn på å være originale, har gjort en alvorlig feil. De forsøker å fremholde noe som er oppsiktsvekkende, vidunderlig og henrivende, noe som de tror at andre ikke forstår. Men ofte vet de ikke selv hva de snakker om. De driver [12] spekulasjoner omkring Guds ord og fremholder ideer som ikke er til noen hjelp hverken for dem selv eller for menighetene. l øyeblikket kan de nok virke eggende på fantasien, men det kommer en reaksjon. Og nettopp disse ideene vil bli en hindring. Troen blandes sammen med det uvirkelige, og de synspunkter de har, kan påvirke sinnet i feil retning. La Guds ords klare, enkle uttalelser være det som gir sinnet næring. Det er alltid farlig å spekulere på ideer som ikke klart er fremholdt der. - Udatert manuskript 111. Våre menigheter trues av den fare at nye og merkelige ting fremholdes, ting som forvirrer folks sinn uten å gi dem noen styrke nettopp på den tid da de mest av alt trenger åndelig styrke. Det 17

22 18 På fast grunn 2 trenges klar forståelse slik at nye og fremmede ideer ikke skal sammenstilles med sannheten som en del av de fremtredende deler av budskapet for denne tid. Nettopp de budskaper som vi har brakt til verden, må komme i førs te rekke. - «An Appeal for Canvassers», side 1,2. Besnærelsen i nye teorier [13] Enhver form for fanatisme og feilaktige teorier som gjør krav på å være sannheten, vil bli ført inn blant Guds folk i den siste tid. Sinnet vil bli fylt av villedende meninger som ikke har noe å gjøre med sannheten for denne tid. Enhver som tror at det kan la seg gjøre å beseire verden ved hjelp av konklusjoner han selv har funnet på, ut fra egne tanker sammen med vitenskap eller innbilt kunnskap, vil til sist finne seg liggende i ruinene av sine egne spekulasjoner. Og han vil klart forstå hvorfor han er der.... Fra det lys Herren har gitt meg, vet jeg at det vil oppstå menn som fremholder forkjærte ideer. Ja, de har alt vært i virksomhet og har fremholdt ting som Gud aldri har åpenbart, og som har brakt hellig sannhet ned på et alminnelig nivå. Det har vært gjort og vil bli gjort nummer av menneskers innbilskhet og villfarelse, men dette har ikke noe med sannheten å gjøre. Slike menneskelige påfunn vil også innbefatte prøver som ikke er noen form for prøve i det hele tatt. Når så den sanne prøven kommer, skal den da altså likestilles med menneskelagede prøver som ingen verdi har. Vi må regne med at alt mulig vil bli tatt med og blandet sammen med den sunne lære. Ved et klart åndelig syn, ved salvelse fra himmelen, vil vi kunne skille det hellige fra det alminnelige. Slike ideer tjener bare til å forvirre troen og den sunne dømmekraft og redusere betydningen av den store, opphøyde og prøvende sannhet for denne tid.... Det har aldri noen gang vært en tid da sannheten har vært mer utsatt for å bli fordreid, nedvurdert og fratatt sin fortjeneste på grunn av fordervelig ordstrid mellom mennesker, enn i disse siste dager. Noen har på eget initiativ stått frem med en uensartet mengde av villfareiser, og dette fremstiller de for folk som åpenbaringer fra Gud. Mange mennesker tiltales av det som er nytt og merkelig. De har ikke den innsikt som kommer av erfaring, slik at de er klar over karakteren av de ideer som mennesker blåser opp som om de var

23 Sensasjonspreget og følelsesbetont forkynnelse 19 noe. Men å si at det er noe som har stor betydning, og knytte det sammen med Guds åpenbaringer, gjør det ikke til sannhet. Dette er en irettesettelse av det lave gudfryktighetsnivå i menighetene. Mennesker som ønsker å fremholde originaliteter, vil fikse til noe som synes nytt og merkelig. Uten å undersøke dette nærmere tar de skrittet ut på disse vaklende teorier som er vevd sammen som om det var noe kostelig, og de fremholder det som et spørsmål om liv eller død. - Brev 136 a, Klar forståelse er nødvendig Vi nærmer oss den tiden da makter og myndigheter og ondskapens åndehær i himmelrommet vil bli satt inn i kampen mot sannheten. Satans forførende makt vil bli så stor at selv de utvalgte skulle føres vill om det var mulig. Ved guddommelig opplysning må evnen til å skjelne klart bli skjerpet slik at vi skjønner når Guds [14] Ånd taler, og ikke er uvitende om Satans påfunn. Menneskelige anstrengelser må forenes med Guds kraft slik at vi kan være i stand til å utføre det avsluttende verk for denne tid. Kristus bruker vinden som et symbol på Guds Ånd. Vinden blåser dit den vil. Vi vet ikke hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Slik er det med Guds Ånd. Vi vet ikke hvem den vil åpenbare seg gjennom. Det er likevel ikke mine egne ord jeg taler når jeg sier at Guds Ånd vil gå forbi dem som. har hatt sin anledning og prøvetid, men som ikke har oppfattet hva som var Guds stemme eller brydd seg om Åndens påvirkning. På den tid vil tusener i den ellevte time se og erkjenne sannheten. «Se, dager skal komme, sier Herren, da de begynner å pløye før skurden er slutt, og tråkker druer til kornet skal såes» (Am 9,13). Disse omvendelser til sannheten vil skje så hurtig at det vil overraske menigheten, og Guds navn alene vil bli herliggjort. - Brev 43, Fanatisme vil vise seg blant oss Det vil vise seg fanatisme midt iblant oss. Det vil komme forføreiser, og det aven slik karakter at hvis det var mulig, ville til og

EVANGELIET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK OG ET. Religion 150

EVANGELIET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK Religion 150 EVANGELIET OG ET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK Religion 150 Utarbeidet av Kirkens skoleverk Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Kommentarer

Detaljer

En veiledning til å overvinne og helbrede avhengighet

En veiledning til å overvinne og helbrede avhengighet OVERVINN AVHENGIGHET En veiledning til å overvinne og helbrede avhengighet Skrevet med støtte fra Kirkens ledere og profesjonelle rådgivere, av personer som har slitt med avhengighet og som har opplevd

Detaljer

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw TABERNAKLET - GUDS BOLIG av J. Rouw Innhold Innhold...2 TABERNAKLET - GUDS BOLIG...3 ET OVERBLIKK OVER TABERNAKLET...5 PORTEN...7 BRENNOFFERALTERET...9 RENSELSESKARET...17 MODELLER...22 PLANKENE...23 SKYEN...27

Detaljer

Utdanning for livet. Sann utdanning - dens opphav og mål

Utdanning for livet. Sann utdanning - dens opphav og mål Utdanning for livet Utdanning for livet Sann utdanning - dens opphav og mål Skolen i Edens hage Kunnskap om godt og ondt Utdanning og frelse Israels utdanning Profetskolene Store menn og deres liv Læreren

Detaljer

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET

JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET Kristen Litteratur / Chapter Two 1999 ISBN 82 7931 017 7 JOHANNES, den elskede disippel slik vi finner ham i Johannes evangeliet

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37. Luk 12:42-44 Og Herren sa: Hvem er da den tro og kloke forvalter, som herren skal sette over

Detaljer

182. årlige generalkonferanse. 31. mars 1. april 2012

182. årlige generalkonferanse. 31. mars 1. april 2012 182. årlige generalkonferanse 31. mars 1. april 2012 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt Lake City, Utah 2012 Intellectual Reserve, Inc. Med enerett Engelsk original godkjent: 12/11

Detaljer

JESU KRISTI KIRKE AV SISTE DAGERS HELLIGE JANUAR 2002 LIAHONA

JESU KRISTI KIRKE AV SISTE DAGERS HELLIGE JANUAR 2002 LIAHONA JESU KRISTI KIRKE AV SISTE DAGERS HELLIGE JANUAR 2002 LIAHONA Jerusalem sett fra Oljeberget, av Max Gestal Oldtidens Jerusalem, på den andre siden av Kedron-dalen fra Oljeberget, venter fredfullt på trette

Detaljer

En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang. Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen

En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang. Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen Family Ministries School, Norway 2012, UofN/CCHC, Grimerud 29.05.2012 Innhold Innledning 3 Hva sier Guds ord 4 Ekteskapet

Detaljer

Herre, lær oss å be!

Herre, lær oss å be! Herre, lær oss å be! Studieopplegg over "Fader Vår" 7 samlinger. Opplegget er utarbeidet av Gunnar Elstad. Les Bibelversene som er ført opp til hver samling, se hvordan Luther formulerte forklaringen til

Detaljer

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket».

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket». 2 Du er elsket Sefanja 3, 17 sier: «Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd.» Tenk så fantastisk

Detaljer

Samkvem med åndeverdenen

Samkvem med åndeverdenen Samkvem med åndeverdenen lover og hensikt En katolsk geistligs egne opplevelser av Johannes Greber Kjemp for sannheten, om så til døden, så vil Herren, din Gud kjempe for deg Sirach 4, 28 Oversatt fra

Detaljer

Hva sier Bibelen egentlig?

Hva sier Bibelen egentlig? Hva sier Bibelen egentlig? En samling bibelsitater satt sammen og kommentert av Johan Lem Innhold Innledning... 3 1 Hva sier Bibelen om Gud?... 3 2 En hinsidig, ikke-materiell verden... 4 3 Hva sier Bibelen

Detaljer

En vandrer i de åndelige land

En vandrer i de åndelige land En vandrer i de åndelige land av Franchezzo Mottatt gjennom A. Farnese i 1896 norsk oversettelse gjort av Rune Øverby i 2011, av boken A Wanderer in the Spirit Lands (en vandrer i de åndelige land) By

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Åp 21:1-4 Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var

Detaljer

VELSIGNELSER GJENNOM BØNN

VELSIGNELSER GJENNOM BØNN VELSIGNELSER GJENNOM BØNN Gud taler til oss gjennom naturen og sitt Ord, ved den måten han leder oss på, og ved Åndens innflytelse. Men dette er ikke nok. Vi trenger også å utøse våre hjerter for ham.

Detaljer

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1 Nr. 2-2009 24. årgang FOLK Tidsskrift for hverdagsteologi Guds domene FOLK nr. 2 09 1 LEDER Tyngdepunkt, perspektiv, og løsninger Vår kultur fokuserer på individets frihet og rettigheter. Alle valg og

Detaljer

Kom, følg med meg. Det aronske prestedømme 2014. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Det aronske prestedømme 2014. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Det aronske prestedømme 2014 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse Det aronske prestedømme 2014 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 2013 Intellectual

Detaljer

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Oslo, August 1998 Caritas Norge 1998. Innholdsfortegnelse: Innledning Bruksanvisning Del I Guds rike, verden og Kirken Del II Å reflektere over troen Del

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

Min grunnvoll: Prinsipper, ferdigheter og vaner

Min grunnvoll: Prinsipper, ferdigheter og vaner Min grunnvoll: Prinsipper, ferdigheter og vaner SELVHJULPENHET Week 3 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt Lake City, Utah 2014, 2015 Intellectual Reserve, Inc. Med enerett. Engelsk

Detaljer

Kom, følg med meg. Søndagsskolen 2015. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Søndagsskolen 2015. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Søndagsskolen 2015 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse Søndagsskolen 2015 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 2014 ved Intellectual Reserve,

Detaljer

Hva er sjelesorg? Hjelp til kristenlivet. Når livet gjør vondt. Angst og depresjon.

Hva er sjelesorg? Hjelp til kristenlivet. Når livet gjør vondt. Angst og depresjon. Gunnar Elstad: Et lite sjelesorgkurs. Hva er sjelesorg? Hjelp til kristenlivet. Når livet gjør vondt. Angst og depresjon. Herre, Du vet bedre enn jeg at jeg blir eldre, og at en vakker dag er jeg blitt

Detaljer

Nahjul Belagah (kun samling av ordtak)

Nahjul Belagah (kun samling av ordtak) Nahjul Belagah (kun samling av ordtak) Skrevet av Seyid Sharif al-radi I navnet til Allah, Den Barmhjertige, Den Nåderike Måtte Allah velsigne Muhammed og Muhammeds familie. Imam Alis ord av lys, veltalenhet,

Detaljer

Andr. Bibel udie. SØK HERREN OG LEV! Lærdommer fra småprofetene

Andr. Bibel udie. SØK HERREN OG LEV! Lærdommer fra småprofetene Andr Bibel udie SØK HERREN OG LEV! Lærdommer fra småprofetene Bibel udie or sabbatsskole 2. vartal, 2013 SØK HERREN OG LEV! Lærdommer fra småprofetene AV ZDRAVKO STEFANOVIC UTGITT AV SYVENDEDAGS ADVENTISTSAMFUNNETS

Detaljer

Lære og PaKter ELEVHEFTE

Lære og PaKter ELEVHEFTE Lære og PaKter ELEVHEFTE Lære og pakter (Religion 324-325) Utarbeidet av Kirkens skoleverk Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Originaltittel: Doctrine and Covenants Student Manual Originalutgaven:

Detaljer