På fast grunn 2. Ellen G. White. Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "På fast grunn 2. Ellen G. White. Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc."

Transkript

1

2

3 På fast grunn 2 Ellen G. White Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc.

4

5 Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the larger free Online Books collection on the Ellen G. White Estate Web site. About the Author Ellen G. White ( ) is considered the most widely translated American author, her works having been published in more than 160 languages. She wrote more than 100,000 pages on a wide variety of spiritual and practical topics. Guided by the Holy Spirit, she exalted Jesus and pointed to the Scriptures as the basis of one s faith. Further Links A Brief Biography of Ellen G. White About the Ellen G. White Estate End User License Agreement The viewing, printing or downloading of this book grants you only a limited, nonexclusive and nontransferable license for use solely by you for your own personal use. This license does not permit republication, distribution, assignment, sublicense, sale, preparation of derivative works, or other use. Any unauthorized use of this book terminates the license granted hereby. Further Information For more information about the author, publishers, or how you can support this service, please contact the Ellen G. White Estate at We are thankful for your interest and feedback and wish you God s blessing as you read. i

6 ii

7 Innhold Information about this Book i 1. del FANATISME OG BEDRAGEIDSK LÆRE Innledning Sensasjonspreget og følelsesbetont forkynnelse Faren ved spekulative ideer Besnærelsen i nye teorier Klar forståelse er nødvendig Fanatisme vil vise seg blant oss Følelsene må ikke være avgjørende Lydighet kontra rørelse eller ekstase Behov for gammeldagse prekener Formalisme eller fanatisme Falske ideer om Guds velsignelse Alt er stille og rolig Kristi eksempel Et ønske om forandring av den nåværende ordning Ingen merkverdigheter Guds ord må ikke forurenses med villfarelser Tidligere tiders fanatisme vil gjenta seg Flytting av grensemerker Det kreves ikke fysiske demonstrasjoner Krav om å være beseglet og bellig Om å skjemme verkets helligbet Sømmelig opptreden Læren om «hellig kjød» En gjentagelse av tidligere fanatisme Høyrøstet tale er ikke noe bevis på helliggjørelse Møter med bråk og uro Historien gjentar seg En feilaktig fremstilling av Den Hellige Ånd Advarsel mot bedragerske krav på Åndens ledelse Uttalelser fra Ellen White under denne samtalen Fanatismen vil vise seg igjen Råd til denne bror og bans hustru iii

8 iv På fast grunn 2 Et budskap til menigbetene i California Mirakler er ikke bevis på Guds gunst Søk ikke mirakel-demonstrasjoner Mirakler - og ringeakt for Guds lov Ingen behøver å bli bedratt Drar hele verden med seg Mirakler er ikke noe bevis Underfulle mirakler som er bedrag Hvordan Satan og hans redskaper virker Ellen White utførte ingen mirakler Hvorfor mirakler har mindre betydning i dag Mirakler i den avsluttende strid Oppriktighet alene vil ikke frelse Forvandling av karakteren Behov for å forstå troslæren Se alltid på Jesus del FALSKE OG NEDBRYTENDE BEVEGELSER Innledning Guddommelig legitimasjon Kjære bror M Noen få tidligere tilfeller Budskapet til Laodikea-menigheten Jeg refser og tukter Babylon i Åp Menigheten må ikke splittes Frukten av et undergrunnsarbeid Inspirerte budskaper virker overbevisende Om å møte falske profeters krav Hva vi kan vente oss Et villedet barns syner Et budskap til J.M. Garmire Guddommelig legitimasjon Historien gjentar seg «Jeg har ikke sendt dem» Uvesentlige, dagligdagse ting Kjennemerker på falsk lære Videre meddeleiser til herr Garmire Feilaktig og riktig brok av inspirerte råd *

9 Innhold v Kritikk og følgene av den Det vil alltid finnes falske og fanatiske bevegelser Anna Phillips syner* De bærer ikke himmelens stempel Et lite villfarelsens frø «Tro dem ikke» Sammenblanding av det opphøyde og det Prøv alle såkalte syner Uten tilstrekkelig bevis Villfarelse som utgir seg for sannhet «Ingen innvendinger» er ikke gronn nok for godkjennelse 90 Om å være på vakt I Guds verk går alt rolig for seg Et budskap til en som gjør krav på å ha syner Prøvd på Ordet og Vitnesbyrdet Prøvd på grunnlag av «deres frukter» Ønsket om å demonstrere et bevis på falsk virksomhet Bibelen må ikke fortrenges av mirakler De tre englene og den andre engelen En blanding av sannhet og villfarelse Sabbaten vil bli et hovedpunkt Engelen i Åp Profetordets pålitelighet Faren ved feilanvendte skriftsteder Jeg måtte motsi en dødssyk mann Ikke noe sant budskap fastsetter tid Budskaper for vår tid Den annen engels budskap Templet renset to ganger. To kall til å forlate Babylon del UKLOK TILKNYTNING Innledning Bør kristne tilhøre hemmelige foreninger? * Samarbeid med guddommelige representanter I paktsforhold Blir Gud æret? Ikke av Kristus Faren for åndelig forfall Gud ser uuder overflaten

10 vi På fast grunn 2 Et spørsmål om lojalitet mot Gud Guds husholdere Hvor er våre skatter? Vil du samarbeide med Gud? Den beste veien Kan ikke motta Guds segl Unngå arbeidskonflikter* Unngå partistrid Konflikt mellom arbeidsgiverorganisasjoner og fagforbund132 Forberedelse for det som kommer Om å bevare vårt særpreg Ringeakt for tibudsloven Foreninger som er dannet eller skal dannes del RÅD TIL MISJONSARBEIDERE Innledning Formaninger vil bli hørt* Hørt av alle grupper Sannhetens sverd i virksomhet Budskapet for vår tid Oppriktighet nødvendig Kristi livsverk og vårt* Kristus, vårt mønster Satans skygger Enhet og gudsfrykt* Prøvelser - en form for tjeneste En appell til D. M. Canright* Kristns - vårt mønster Hastige beslutninger Hva tvilen betyr Et oppdrag fra kongenes konge Lønn for troskap Om å opphøye Kristus del VÅRE ARBEIDERES LØNN Innledning En anskuelsesundervisning* Vantro arbeidere ansatt En erfaring fra vår historie En trusel mot vårt utadvendte arbeid

11 Innhold vii Alminnelige prinsipper for misjonsarbeidernes godtgjørelser166 Selvoppofrende arbeid gir tilfredsstillelse og velsignelse. 166 Ikke stille krav Gjør arbeidet og ta imot den lønn du får Lønn i forhold til arbeidet Arbeidets privilegium kontra spørsmålet om lønn En fordringsfnll familie Appell om likestilling Ulempen ved høye lønninger Forslag om høyere lønn for overordnede Livets nødvendighet og bekvemmelighet Fri fra verdslige foretagender og motstridende plikter Unngå å utvikle en kostbar smak Selvfomektelse nødvendig også i dag De som arbeider i våre institusjoner De absolutt beste talenter Lønn til institusjonsarbeidere Lik lønnsskala Ikke kopiere verdens standard Advarselen i Salamanca Et syn om truende farer Talentene tilhører Gud Betydningen av selvfomektelse En trusel mot alle våre institusjoner En karakteristisk side av arbeidet er i fare Leger og predikanter oppfordres til selvfornektelse Råd til lege vedrørende fastsatt lønn Råd mot en prosentvis del «Krev ikke høy lønn» Overdådighet og innflytelse I et nødstilfelle Økonomisk hjelp til utdanning av misjonsarbeidere Hjelp til lovende nnge Hjelp til våre første legestudenter Utdanning av ledere og evangelister Lån er bedre enn gaver Råd til en som av økonomiske grunner ville forlate Guds verk194 Desertører fra Herrens hær

12 viii På fast grunn 2 Skadelige virkninger av selviskhet og begjær del TRØST OG OPPMUNTRING Innledning Ord til de eldre Kveldsolen - mild og produktiv Ingen unnskyldning for slapp selvdisiplin Hedre de gamle RÅD TIL DEM SOM ER BLITT GAMLE I TJENESTEN. 208 Advarsel til pastor S.N. Haskell Pastorene Smith og Loughborough Pastor Butler, en høyst verdifull misjonsarbeider Om å respektere og ære pionerene Eldre arbeidere som lærere og rådgivere Fritatt for anstrengende byrder Unge må samarbeide med de mer erfarne I sin alderdom fortsetter de å vitne Mindre anstrengende arbeid Stol på Gud Sjelsstyrke under lidelse MEDITASJON GJENNOM DAGER MED LIDELSE Bønn og salving - men nten øyeblikkelig helbredelse «Jeg skal ikke miste selvkontrollen» Jesus kjenner våre sorger og smerter «Gjør meg til en frisk, fruktbærende gren» «La meg ikke si uvennlige ord» «Jeg vil ikke klage» «Herren styrker meg» Ingen tanke på retrett Gud vet hva som er best Lekser lært gjennom måneder av lidelse «Jeg vet hvem jeg tror på» Gå frem i tro Veien til himmelen er trang og ubehagelig Ta ethvert løfte til inntekt Forsikringer til dem som står overfor døden Budskaper med trøst til eu svigerdatter Budskaper med sympati og håp til en trofast assistent Budskaper til audre som suart skulle legges til hvile

13 Innhold ix Ord til en døende predikant De etterlatte Savnet bløtgjør og mildner VI SKAL SE VÅRE BARN IGJEN Trøst til en mor som mistet sitt barn BARNA I OPPSTANDELSEN Skrevet da Ellen Whites tvillingsøster mistet et barn 240 JESUS SIER: STØTT DEG TIL MEG Ord til foreldre som har mistet barn på sjøen SALIGE ER DE DØDE SOM DØR I HERREN Trøst ved en mors død SE FREM TIL DEN LYKKELIGE FAMILIEFORENING Trøst ved tapet aven hustru EN SPESIELL OPPSTANDELSE Til mann og barn ved tapet av hilstru og mor INGEN SYND Å GRÅTE Trøst til en enke HAN SOVER I JESUS Ved en manns og fars død HERREN ER DIN TRØST Ved en ektemanns død Ellen Whites egne smertelige tap En tid til bønn og lovprisning DEN HERLIGE OPPSTANDELSENS MORGEN Budskap til venner på øya Pitcaim Gud har ikke forlatt deg Vær ved godt mot De beste trøstere del BRUKEN AV MEDISINER Innledning Uttalelser om medisinbruk Andre klargjøremle uttalelser Råd vedrørende foreskriving av medikamenter Guddommelig nærvær i operasjonsrommet Bruken av legemidler For å lindre smerte og gjenvinne helse Naturlige legemidler

14 x På fast grunn 2 Alle bør forstå hva de kan gjøre for seg selv Enkle legemidler i sanatoriets program Ellen Whites bruk av legemidler Jeg kan ikke anbefale medikamenter Hun anbefalte enkle legemidler Sikre og enkle legemidler Råd til overlegen ved et nytt sanatorium Erfaringer med trekull Andre hjelpemidler Godkjenning av nyere medisinske metoder Personlige erfaringer Tidligere erfaringer i behandling av lungebetennelse James Whites helbredelse Oppfordring til fysisk og mental virksomhet Lønn for utboldte anstrengelser del GENERELLE RÅD Innledning Holdning under bønn* En tiltagende slapphet Med bøyde knær Intet sted er upassende for bønn «Ikke andre guder enn meg»* En advarsel vedrørende ekstreme standpunkter Bilder som Gud bruker Nyttig beskjeftigelse er bedre enn spill* Faren ved sport Den aller beste vei En fare for åndeligheten Om å la tilfeldighetene rå Spørsmål besvart Å trekke lodd ved valg av menighetens ledere Forholdsregler for kommende nødstider Råd om systematisk sparing Forberedelse for tiden da inntektene blir mindre Ung mann får råd om økonomi De eldre som ikke har noe hjem* Militærspørsmålet Krig i Det gamle testamentes tid

15 Innhold xi Om utskriving til militærtjeneste Militærøvelser Råd om å delta i valg Våre pionerer fattet en viktig beslutning Humle, tobakk og svinekjøtt Råd om ekteskapelige forhold Et tilfelle hvor nytt ekteskap var berettiget Råd til en ung kvinne som overveide å gifte seg med en fraskilt Den skyldige part har ingen rett til å gifte seg igjen Å forlate ektefeuen gjør ikke saken bedre Ett i Kristus Råd om blandingsekteskap* Svar på et spørsmål Mirakuløs helbredelse En vanskelig situasjon Kan se ut som et naturlig forløp Et tilfelle av helbredelse Når helbredelse ikke vil være det beste Farene ved hypnose En advarsel til leger som broker hypnøse i sin gjerning Råd om utgivelse av bøker om hypnose Vitenskap som gjelder sinnet Hvordan bli bevart fra forføreriske innflytelser» Oppfordring til å bo på landet* Landsens steder er en tilflukt Vent ikke på at noe mirakel skal oppheve virkningene av en feilaktig fremgangsmåte Institusjoner i landlige omgivelser Byene må bearbeides fra utposter Kirker i byene, men ikke institusjoner Forberedelser for søndagslovene Under Guds ledelse Råd og advarsel til dem som regner med å flytte fra byene 331 Hvert skritt må omhyggelig overveies Det er fare forbundet med en ny erfaring Følgene av uoverveide flyttinger Legg enhver plan frem for Gud

16 xii På fast grunn 2 9. del IDET VI NÆRMER OSS AVSLUTNINGEN Innledning Forberedelse for den siste krise* De som er lydige, vil ikke falle Ingen innrømmelse overfor urettferdighetens hemmelighet341 Ikke forene seg med verden Slutt dere sammen! Slutt dere sammen! Søndagsloven skaper krise Et nødvendig renselsesverk Vi lever ikke opp til våre privilegier Om å bedrøve Guds Ånd Legge bort synd Kledt i Kristi rettferdigbet Frelsen er forening med Kristus Et særpreget navn og folk Ikke skamme oss over vårt navn Vårt utpregede tegn Verden legger merke til oss Guds folks fremtid Grunnpilarene i vår tro* De troendes tillit blir angrepet Ingen ny organisasjon Ingen grunn til frykt «Jeg holder roret» Guds straffedommer Lojal eller illojal Frafall Revet med av falsk hellighet Opprør og frafall Den seirende menighet En forsikring som ofte er gjentatt Alltid på seierens slagmark De siste budskaper til verdenskonferansen Håp og mot Kall til ny overgivelse Uttrykk for tillit Frimodighet i Herren I all fortrolighet

17 Innhold xiii Eldre arbeideres innflytelse Inntil enden Løftet om endelig seier

18 xiv På fast grunn 2

19 1. del FANATISME OG BEDRAGEIDSK LÆRE

20 Innledning [11] Syvendedags-adventistmenigheten er fremstilt i profetien på bakgrunn aven konflikt, for Satan, dragen, fører en ubarmhjertig krig mot «de som holder seg til Guds bud og troen på Jesus». Den store motstander vet at hvis det lykkes ham å viliede og forvirre menighetens medlemmer, så vil han krysse Guds hensikter. Hans angrep er i alminnelighet av en underfundig karakter, og har ofte en tilbøyelighet til å lede oppriktige mennesker til slike ytterligheter at de vil komme til å tro løgnen. Mens adventbevegelsen har vært bemerkeisesverdig fri for fanatisme og det ågå til ytterligheter, har den vært truet av fanatisme helt siden dens tidlige dager. En av Ellen Whites første oppgaver var å gå nt på arbeidsfeltet og møte fanatismen med Guds ord. Gjennom hele hennes syttiårige tjeneste fikk hun igjen og igjen det oppdrag å møte fanatisme eller forførende lære i en eller annen form. De mange advarsler om at fanatisme vil komme igjen, tjener til å få menigheten til å være våken overfor denne fare. De råd som Herrens budbærer har gitt angående forskjellige former for utbrudd av fanatisme og føleisesmessig religion, er av stor betydning nå for å beskytte menigheten. Den undervisning som er tatt med i denne delen, utfyller lignende advarsler som er offentliggjort i tidligere bøker av Ellen White. De ble for størstedeien samlet i 1933 for å møte en kritisk situasjon som utviklet seg i et lokalt distrikt. Dette materiale har vært tilgjengelig i stensilert form. Man har satt stor pris på det, og det har vært til virkelig hjelp for menigheten. White-instituttet er glad for denne anledningen til å presentere disse betydingsfulle råd i en varig form. 16

21 Sensasjonspreget og følelsesbetont forkynnelse Faren ved spekulative ideer Det vil komme en prøveisens tid for Guds folk, men det er ikke noe som vi stadig skal fremholde, og dermed hemme dem slik at de får en trengselens tid på forhånd. Det vil bli en rystelse blant Guds folk, men nettopp det er ikke sannheten for vår tid som skal bringes ut til menighetene. Den kommer som et resultat av å avvise budskapet som blir fremholdt. Predikantene bør ikke føle det slik at de har noen vidunderlige ideer som andre ennå ikke har kjennskap til, og at hvis ikke alle tar imot dem, vil de bli rystet ut, og det vil oppstå et folk som vil gå fremover og oppover til seier. Når mennesker løper foran Kristus og påtar seg en gjerning som han aldri har betrodd i deres hender, oppnår Satan sin hensikt like sikkert som når de blir i Laodikea-tilstanden og er lunkne, føler seg rike, har overflod og ikke mangler noen ting. Disse to grupper av mennesker er like farlige som snublestener, hver på sin måte. Noen spesielt ivrige som setter alt inn på å være originale, har gjort en alvorlig feil. De forsøker å fremholde noe som er oppsiktsvekkende, vidunderlig og henrivende, noe som de tror at andre ikke forstår. Men ofte vet de ikke selv hva de snakker om. De driver [12] spekulasjoner omkring Guds ord og fremholder ideer som ikke er til noen hjelp hverken for dem selv eller for menighetene. l øyeblikket kan de nok virke eggende på fantasien, men det kommer en reaksjon. Og nettopp disse ideene vil bli en hindring. Troen blandes sammen med det uvirkelige, og de synspunkter de har, kan påvirke sinnet i feil retning. La Guds ords klare, enkle uttalelser være det som gir sinnet næring. Det er alltid farlig å spekulere på ideer som ikke klart er fremholdt der. - Udatert manuskript 111. Våre menigheter trues av den fare at nye og merkelige ting fremholdes, ting som forvirrer folks sinn uten å gi dem noen styrke nettopp på den tid da de mest av alt trenger åndelig styrke. Det 17

22 18 På fast grunn 2 trenges klar forståelse slik at nye og fremmede ideer ikke skal sammenstilles med sannheten som en del av de fremtredende deler av budskapet for denne tid. Nettopp de budskaper som vi har brakt til verden, må komme i førs te rekke. - «An Appeal for Canvassers», side 1,2. Besnærelsen i nye teorier [13] Enhver form for fanatisme og feilaktige teorier som gjør krav på å være sannheten, vil bli ført inn blant Guds folk i den siste tid. Sinnet vil bli fylt av villedende meninger som ikke har noe å gjøre med sannheten for denne tid. Enhver som tror at det kan la seg gjøre å beseire verden ved hjelp av konklusjoner han selv har funnet på, ut fra egne tanker sammen med vitenskap eller innbilt kunnskap, vil til sist finne seg liggende i ruinene av sine egne spekulasjoner. Og han vil klart forstå hvorfor han er der.... Fra det lys Herren har gitt meg, vet jeg at det vil oppstå menn som fremholder forkjærte ideer. Ja, de har alt vært i virksomhet og har fremholdt ting som Gud aldri har åpenbart, og som har brakt hellig sannhet ned på et alminnelig nivå. Det har vært gjort og vil bli gjort nummer av menneskers innbilskhet og villfarelse, men dette har ikke noe med sannheten å gjøre. Slike menneskelige påfunn vil også innbefatte prøver som ikke er noen form for prøve i det hele tatt. Når så den sanne prøven kommer, skal den da altså likestilles med menneskelagede prøver som ingen verdi har. Vi må regne med at alt mulig vil bli tatt med og blandet sammen med den sunne lære. Ved et klart åndelig syn, ved salvelse fra himmelen, vil vi kunne skille det hellige fra det alminnelige. Slike ideer tjener bare til å forvirre troen og den sunne dømmekraft og redusere betydningen av den store, opphøyde og prøvende sannhet for denne tid.... Det har aldri noen gang vært en tid da sannheten har vært mer utsatt for å bli fordreid, nedvurdert og fratatt sin fortjeneste på grunn av fordervelig ordstrid mellom mennesker, enn i disse siste dager. Noen har på eget initiativ stått frem med en uensartet mengde av villfareiser, og dette fremstiller de for folk som åpenbaringer fra Gud. Mange mennesker tiltales av det som er nytt og merkelig. De har ikke den innsikt som kommer av erfaring, slik at de er klar over karakteren av de ideer som mennesker blåser opp som om de var

23 Sensasjonspreget og følelsesbetont forkynnelse 19 noe. Men å si at det er noe som har stor betydning, og knytte det sammen med Guds åpenbaringer, gjør det ikke til sannhet. Dette er en irettesettelse av det lave gudfryktighetsnivå i menighetene. Mennesker som ønsker å fremholde originaliteter, vil fikse til noe som synes nytt og merkelig. Uten å undersøke dette nærmere tar de skrittet ut på disse vaklende teorier som er vevd sammen som om det var noe kostelig, og de fremholder det som et spørsmål om liv eller død. - Brev 136 a, Klar forståelse er nødvendig Vi nærmer oss den tiden da makter og myndigheter og ondskapens åndehær i himmelrommet vil bli satt inn i kampen mot sannheten. Satans forførende makt vil bli så stor at selv de utvalgte skulle føres vill om det var mulig. Ved guddommelig opplysning må evnen til å skjelne klart bli skjerpet slik at vi skjønner når Guds [14] Ånd taler, og ikke er uvitende om Satans påfunn. Menneskelige anstrengelser må forenes med Guds kraft slik at vi kan være i stand til å utføre det avsluttende verk for denne tid. Kristus bruker vinden som et symbol på Guds Ånd. Vinden blåser dit den vil. Vi vet ikke hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Slik er det med Guds Ånd. Vi vet ikke hvem den vil åpenbare seg gjennom. Det er likevel ikke mine egne ord jeg taler når jeg sier at Guds Ånd vil gå forbi dem som. har hatt sin anledning og prøvetid, men som ikke har oppfattet hva som var Guds stemme eller brydd seg om Åndens påvirkning. På den tid vil tusener i den ellevte time se og erkjenne sannheten. «Se, dager skal komme, sier Herren, da de begynner å pløye før skurden er slutt, og tråkker druer til kornet skal såes» (Am 9,13). Disse omvendelser til sannheten vil skje så hurtig at det vil overraske menigheten, og Guds navn alene vil bli herliggjort. - Brev 43, Fanatisme vil vise seg blant oss Det vil vise seg fanatisme midt iblant oss. Det vil komme forføreiser, og det aven slik karakter at hvis det var mulig, ville til og

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

2 Nephi 2:27. 2 Nephi 32:3

2 Nephi 2:27. 2 Nephi 32:3 1 Nephi 3:7 Jeg vil gå og gjøre. 2 Nephi 2:25 Adam falt for at mennesket kunne bli til. 2 Nephi 2:27 Vi er frie til å velge. 2 Nephi 9:28 29 Lærdom er bra hvis vi følger Guds råd. 2 Nephi 25:23, 26 Vi

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Side 1. I. Vers 1-6. Tro og vranglære. 1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Dette er Mitt bud, at dere skal elske hverandre som Jeg har elsket dere. Til toppen

Dette er Mitt bud, at dere skal elske hverandre som Jeg har elsket dere. Til toppen Parasha 33 Brit Hadashah 2. Korinterne kapittel 6 Johannes kapittel 4, 5. Johannes kapittel, 2, 3, 4, 5 2. Korinterne Kapittel 6 4 Dra ikke i fremmed åk med vantro! For hvilket fellesskap har rettferdighet

Detaljer

19: For det gode jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg.

19: For det gode jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg. Rom 7, 19 19: For det gode jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg. Vers 15 lød slik: "Det jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det jeg hater, det gjør jeg". Når Paulus nå gjentar det

Detaljer

Velg å bli FORVANDLET

Velg å bli FORVANDLET F R I G Justere frivillig mitt liv O R T til enhver forandring Gud ønsker å gjøre og ydmykt be Ham fjerne mine karaktersvakheter. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek.

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek. 1 Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september 2004. Pastor Brian Kocourek. Den fjortende gode eller løfte fra Gud til oss med hensyn til Hans Sønn er; at det gir oss

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro?

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? 2 3 4 1 6 Fysisk og åndelig helse henger sammen Min kjære, jeg ønsker at du på alle vis får være frisk og

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

i Kristus "Leve som lysets barn, i menigheten, i samfunnet og i hjemmet" del 4

i Kristus Leve som lysets barn, i menigheten, i samfunnet og i hjemmet del 4 i Kristus "Leve som lysets barn, i menigheten, i samfunnet og i hjemmet" del 4 5 Ha Gud som forbilde, dere som er hans elskede barn. 2 Lev i kjærlighet, slik Kristus elsket oss og ga seg selv for oss som

Detaljer

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap?

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Jesus sa: Stå fast! Skrevet av en dame fra Nord Irland som ble forlatt av ektemannen. Gud kalte henne til å stå fast i bønnen for sin ektefelle og

Detaljer

ÅPENBARING VED INSPIRASJON

ÅPENBARING VED INSPIRASJON ÅPENBARING VED INSPIRASJON Skien, 23. oktober 2016 2. Tim. 3:16-17: Den hele Skrift er innblest av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til optuktelse i rettferdighet, forat det

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest).

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest). EKTEVIGSELSRITUALET I Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Amen. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Bønn Gud, du har opphøyet

Detaljer

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES..

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. Kap. 2: 10-18 10 Da han førte mange barn til herlighet, fant han det riktig, han som alt er til for og alt er til ved, å fullende deres frelses høvding gjennom lidelser.

Detaljer

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. 1. januar TROEN KOMMER FØRST For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Efeserne 2,10 Dere har ofte hørt meg si at kristenlivet

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

i Kristus "Menighetens Enhet & Liv" del 3

i Kristus Menighetens Enhet & Liv del 3 i Kristus "Menighetens Enhet & Liv" del 3 Menighetens enhet 4 Så formaner jeg dere, jeg som er fange for Herrens skyld, at dere lever et liv som er verdig det kallet dere har fått, 2 i mildhet, ydmykhet

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Gud er en fantastisk Gud som elsker deg og som har prøvd å få din oppmerksomhet. Kanskje noe av dette har stått i veien for Ham problemer rus sport familie sex arbeid venner

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Glede av Elias Aslaksen

Glede av Elias Aslaksen For helhjertede Guds barn er det to vidt forskjellige kilder til sann glede og fryd: 1. Det som Gud allerede har gitt og gjort. All vår synd er utslettet og kastet i forglemmelsens hav, og vårt navn er

Detaljer

Fremad, Kristi soldat

Fremad, Kristi soldat Fremad, Kristi soldat Günther Krallmann : Har dere noen gang tenkt over hvorfor Gud ikke straks henter alle som har tatt imot Jesus som sin Herre og Frelser hjem til Himmelen? En hovedgrunn er at enhver

Detaljer

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek 1 HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek Vi fortsetter denne formiddag med å studere personen Melkisedek. Og vi fortsetter med 34 fra Bror Branhams tale angående

Detaljer

Ti dager med bønn 2016

Ti dager med bønn 2016 Ti dager med bønn 2016 Løfter til bønnestunden Alle skriftstedene er fra 2011-oversettelsen Løfter om Den hellige ånd «Be Herren om regn i vårregnets tid. Herren skaper uværsskyer, gir menneskene regnskyll

Detaljer

1. Johannesbrev Kapitel 3.

1. Johannesbrev Kapitel 3. Side 11. Dette ene budet omfatter troen på Kristus og kjærligheten til hverandre, som J.R.W. Stott sier i Tyndalekommentaren. Troen og dens frukt fører oss så inn i et varig samliv med Gud, v. 24. Det

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet.

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Leksjon 1 Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Oversikt 1. Gud ser bare to kategorier av mennesker i verden. 2. Gud har født oss til å være Hans barn. (Johannes 1:11-12; Galaterbrevet

Detaljer

BØNN FOR SYKE MED SALVING

BØNN FOR SYKE MED SALVING BØNN FOR SYKE MED SALVING BOKMÅL VEILEDNING INNHOLD I Bibelen... 2 Teologisk forståelse... 2 I kirkehistorien... 2 I sjelesorgen... 3 Praktisering av ordningen... 4 Forbønnshandlingen... 5 Før handlingen...

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene LUTHERS LILLE KATEKISME Første parten: Budene Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Den Hellige Ånd Åndens frukter, del III; Kjærligheten

Den Hellige Ånd Åndens frukter, del III; Kjærligheten Serie: Troens fundamenter; Filadelfia, Askim 15.02.2015 Den Hellige Ånd Åndens frukter, del III; Kjærligheten Av pastor Ole Sletten 1. Innledning Vi har nå i to søndager tatt for oss jordsmonnet som fruktbærende

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN Susanna

APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN Susanna www.scriptural-truth.com APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN 1611 Susanna Historien om Susanna [i Daniel] Beskikket fra begynnelsen av Daniel, fordi det ikke er i Hebraisk, som verken fortellerstemme

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll.

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. VALG 3 F R Innvie bevisst Å gi SLIPP Forpliktelsens valg G J O R T hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. FORPLIKTELSENS BØNN Kjære Gud, jeg tror at du sendte Din Sønn for å dø for mine

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder.

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Menighetens oppdrag John. 20, 19-22 Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Skien, 28. august 2016 Matt. 28, 18 20: Og Jesus trådte frem, talte

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

WILLIAM MARRION BRANHAM

WILLIAM MARRION BRANHAM Guds Ord Kom Til Profeten WILLIAM MARRION BRANHAM Jesus Kristus Er Gud Nå dette er åpenbaringen: Jesus Kristus er Gud. Jehova i det Gamle Testamente er Jesus i det Nye. Uansett hvor hardt du prøver, kan

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

*2 Da måltidet var over, hadde djevelen allerede lagt inn i hjertet til Judas Iskariot, Simons sønn, at han skulle forråde Ham.

*2 Da måltidet var over, hadde djevelen allerede lagt inn i hjertet til Judas Iskariot, Simons sønn, at han skulle forråde Ham. *JOHANNES 13: 1-17 *1 Det var før påskehøytiden. Jesus visste nå at timen Hans var kommet, da Han skulle gå bort fra denne verden til sin Far. Som Han hadde elsket sine egne som var i verden, slik elsket

Detaljer

01129_170_WordofWisdom.qxd 12-14-2011 9:26 Page 1 Visdomsordet Visdomsor

01129_170_WordofWisdom.qxd 12-14-2011 9:26 Page 1 Visdomsordet Visdomsor Visdomsordet Ettersom vår fysiske tilstand påvirker oss åndelig, gir vår himmelske Fader oss bud med henblikk på å forbedre vår fysiske og åndelige helse. Som en del av Jesu Kristi evangeliums gjengivelse,

Detaljer

Kap. 18 Helliggjørelsen illustrert gjennom helligdomstjenesten

Kap. 18 Helliggjørelsen illustrert gjennom helligdomstjenesten Kap. 18 Helliggjørelsen illustrert gjennom helligdomstjenesten Både gjenstandene og handlingene som foregikk i den jordiske helligdomstjenesten, hadde som formål å illustrere bestemte deler av frelsesplanen

Detaljer

Tilbake til menighetsrøttene del 2

Tilbake til menighetsrøttene del 2 Tilbake til menighetsrøttene del 2 : Det klasseløse hverandre-samfunnet Lærdom fra fotball-løkka vi var ofte et bedre lag når proffene ikke var med Driver vi menighet på en måte som overlater det meste

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Salem Ung 4. mai 2013. Bønn og forbønn

Salem Ung 4. mai 2013. Bønn og forbønn Salem Ung 4. mai 2013 Bønn og forbønn Bønn og Forbønn Ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord. 18 Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be til enhver tid, i Ånden! Våk og hold ut i bønn

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

Ordinasjon. Fremstilling. Bønn

Ordinasjon. Fremstilling. Bønn Fremstilling Leddet ledes fra prekestolen. Ordinasjon Prost En ny arbeider i vår kirke fremstilles for oss i dag: Kandidat i teologien, Hanne Kristin Sørlid er kalt til tjeneste som kapellan i Oslo bispedømme.

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

DU MÅ BLI FØDT PÅ NYTT

DU MÅ BLI FØDT PÅ NYTT 1 Jesus Kristi Lignelse # 9 Senneps Sæd. 30 november 2003. Pastor Brian Kocourek. Matt 13, 31-32 Også denne lignelsen la han fram: "Himmelriket kan lignes med et sennepsfrø som en mann tok og sådde i åkeren

Detaljer

Snu Tilbake mot Gud. I Galaterne 3:6 kan vi lese følgende: «Om Abraham heter det: Han trodde Gud, og derfor regnet Gud ham som rettferdig.

Snu Tilbake mot Gud. I Galaterne 3:6 kan vi lese følgende: «Om Abraham heter det: Han trodde Gud, og derfor regnet Gud ham som rettferdig. Snu Tilbake mot Gud Hvem er rettferdig og hvem er urettferdig? I Galaterne 3:6 kan vi lese følgende: «Om Abraham heter det: Han trodde Gud, og derfor regnet Gud ham som rettferdig.» Videre ser vi Galaterne

Detaljer

Veirydder for Herren

Veirydder for Herren Veirydder for Herren Et folk, forberedt for Herren Døperens vitnesbyrd (Joh.1:19-23) 19 Dette er det vitnesbyrd Johannes gav da jødene sendte noen prester og levitter til ham fra Jerusalem for å spørre:

Detaljer

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015 Misjonsbefalingene 7. juni 2015 Mosebøkene 1 Mos 12,3 - I deg skal alle slekter på jorden velsignes. 2 Mos 19,5-6: Dere skal være min dyrebare eiendom framfor alle folk; for hele jorden er min. Dere skal

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20.

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20. Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2014 Jesus Kristus lever! Påsketiden er ikke slutt! Den varer frem til Pinse! Vi har seks søndager i påsketiden: 4. mai er 3. søndag i påsketiden. JESUS KRISTUS oppsto

Detaljer

Bønn: Hvem kan vi be til? Hvem kan vi tilbe? Faderen. Sønnen

Bønn: Hvem kan vi be til? Hvem kan vi tilbe? Faderen. Sønnen Bønn: Hvem kan vi be til? Hvem kan vi tilbe? Faderen. I Bibelen leser vi at vi skal be til vår Far i himmelen i Jesu navn. Hva som helst dere ber om i Mitt navn, det skal Jeg gjøre, så Faderen skal bli

Detaljer

193 Høytidsverset: «Han er oppstanden, store bud»

193 Høytidsverset: «Han er oppstanden, store bud» Påskedag 2017 Dette hellige påskeevangeliet stor skrevet hos evangelisten Lukas i det 24. kapitlet. Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som

Detaljer

Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997.

Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997. 1 Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997. Matt 13,24-30 24. Han la også fram en annen lignelse for dem og sa: "Himlenes rike

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

Hvorfor valgte Gud tunger?

Hvorfor valgte Gud tunger? Hvorfor valgte Gud tunger? (Why God chose tongues) HVORFOR VALGTE GUD TUNGER Han var diakon i en moderne kirke, men trodde ikke på den læren med dåpen i Den Hellige Ånd å gjøre. Likevel hadde han blitt

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Det var dagen etter samtalen mellom døperen Johannes og de jødiske prestene (jf. Kap. 23), at Johannes beskrev Jesus med de

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Kurskveld 9: Hva med na?

Kurskveld 9: Hva med na? Kurskveld 9: Hva med na? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Hvis du kunne forandret en ting Hva ville det ha vært? (10 minutter) Forestill deg en

Detaljer

Fridd ut fra mørkets makt

Fridd ut fra mørkets makt Fridd ut fra mørkets makt Denne undervisningen er hentet fra to forskjellige serier jeg har på nettet: Dr Jekyll og herr Hyde kristen og Helbredelse for ånd sjel og legemet, som du finner på www.bibelundervisning.com.

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

av de som ofte ble kalt de stille i landet. Mennesker som levde i det stille, uten noen talerstol, men dypt fromme, fulle av tro og håp.

av de som ofte ble kalt de stille i landet. Mennesker som levde i det stille, uten noen talerstol, men dypt fromme, fulle av tro og håp. PREKEN GUDSTJENESTE Romjulsøndag Fjellhamar kirke 27. desember 2015 Lukas 2, 25 35 SIMON I Jerusalem bodde det en mann som het Simon. Han var rettskaffen og gudfryktig, og ventet på Israels trøst. Det

Detaljer

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne?

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne? Disippelskap DHÅ fylt av DHÅ Hva er likt for alle: Rom 3,22-23: «det er ingen forskjell, alle har syndet og står uten ære for Gud. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i

Detaljer

i Kristus " Vår åndelig velsignelse i Kristus "

i Kristus  Vår åndelig velsignelse i Kristus i Kristus Innledning. " Vår åndelig velsignelse i Kristus " Brevet er skrevet av Paulus omkring år 60 da han satt som fange i Rom, kap. 1,1; 3,1. Apg. 28,30f. Derfor kalles det "fangenskapsbrev", 4,1;

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer