Årsmelding Årsmøte Ungdomshuset 7. mars ÅRDAL JEGER OG FISKERFORENING Jakt, Fiske Friluftsliv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2011. Årsmøte Ungdomshuset 7. mars 2012. ÅRDAL JEGER OG FISKERFORENING Jakt, Fiske Friluftsliv"

Transkript

1 ÅRDAL JEGER OG FISKERFORENING Jakt, Fiske Friluftsliv Årsmelding 2011 Årsmøte Ungdomshuset 7. mars 20 Årdal Jeger og Fiskerforening Utlastova på Hjelle ØVRE ÅRDAL - Heimeside:

2 ÅRSMØTE ÅRDAL JFF 7. mars 20, Kl 18:00 UNGDOMSHUSET ØVRE ÅRDAL SAKLISTE 1. Konstituering 2. Rekneskap Årsmelding Årsmøtesaker 1. Forslag til Foreiningskontingent for Årdal JFF Forslag til Budsjett Årdal JFF Forslag til Budsjett Utla Klekkeri Forslag til Prisar på jakt/fiskekort og hytter Forslag til Arbeidsprogram Årdal JFF Innkomne Forslag 5. Val Etter årsmøte: Føredrag om sjøaure og forvaltning v/alv Arne Lysne - Styret i Årdal JFF- Årsmelding Årsmøte Årdal Jeger og Fiskerforening 2 Rev. 0

3 Innleiing Vi har hatt eit aktivt år når det gjeld innspel inn mot arealplanar til kommunen, kraftutbyggarar og konstruktivt samarbeid med andre organisasjonar. Vi har hatt ein auke i aktivitetar når det gjeld kurs og tilstellingar. Vi har auka areala våre for småviltjakt. Vi har starta på å oppgradere våre overnattingstilbod og klubbhus og vi har laga ny heimeside. Utfordringane vert å handtere dette med entusiasme og kvalitet framover. Krava til dei frivillige organisasjonane er blitt høgare med tanke på rekneskap og dokumentasjon. Det same gjeld forvaltning av vilt og fisk. Kunnskap er nøkkelordet her. Vi må derfor satse på skulering av våre tillitsvalde for å kunne forvalte dei ressursane vi rår over på ein bærekraftig måte. Vi må utarbeide forvaltningsplanar for områda både for vilt og fisk, dette i tråd med dei krava som er for jakt og fiskeforvaltning. Desse krava kom i Utarbeiding av slike planar gir kunnskap, set mål og gir tilbakemeldingar om vi lykkast. I tillegg gir forvaltning- /driftsplanar forutsigbarheit, kan løyse ut midlar og kan gi oss større ansvar for regelverk i eigne område. Bestanden av laks og sjøaure i Årdalsvassdraget er viktig for ÅJFF sin aktivitet i åra framover. Vår viktigaste oppgåve er derfor å bidra til at dei planane som vert utarbeida og som berører vassdraga vert så gode som mogeleg, både for fisken og for friluftsinteressene. Dette gjeld ikkje berre vårt eige vassdrag men fjordane utanfor, oppdrettsanlegg og vassdrag i nabokommunane våre. Vi må ha god dialog med bestemmande myndigheitar og utbyggarar av vassdrag. Samtidig kan vi ikkje stå med lua i handa å sjå på at planar og inngrep berører våre verdiar og interesse på ein negativ måte. Vi må posisjonere oss slik at vi vert høyrde. Her er utfordringane store og oppgåver vi ikkje klarar åleine. Det er derfor behov for engasjement fra NJFF, Fylkesmann, kommunen, grunneigarane og ein dialog med Hydro som utbyggar. Vi har vore på å etablere Sogn lakseråd som består grunneigarlag eller jakt og fiskelag frå alle elvar i sogneregionen, stikkord her er erfaringsutveksling og samarbeid. Vi må bidra med hjelp og støtte der vi kan for at vi i neste omgang skal nyte godt av samarbeidet. Samarbeid og erfaringsutveksling er verdifullt for å auke kompetanse og inspirasjon for å jobbe vidare med forvaltning og påvirkning mot bestemmande myndigheit. Samarbeid mellom lag i Årdal er og viktig når vi skal verte høyrt av kommune og Fylkesmann i saker som vedrører interessene våre. Rekruttering og ungdomsarbeid er viktig for å oppretthalde og vidareutvikle laget sine aktivitetar og norske jakt- og fiske-tradisjonar. Vi har hatt eit år bak oss med auka aktivitetar både på jakt og fiskesida, med kurs i flugefiske og villmarkshelg. I tillegg har vi ein dialog med Årdal turlag og Norsk folkehjelp avd Årdal der vi vil prøver å utvikle aktivitetsplanar for ungdom samen. Vi har og starta med å få til eit samarbeid med skulane om å få friluftsliv inn i valfagstimane som kjem tilbake i skulen kommande haust. I tillegg har NJFF eit opplegg som ser ut til å fungere i andre lag. Dette kan vi hauste erfaringar fra. Årsmelding Årsmøte Årdal Jeger og Fiskerforening 3 Rev. 0

4 For inneverande år ynskjer styret å legge vekt på kompetanseauke av tillitsvalgte, fokusera på forvaltning gjennom å auka kunnskapen av kva vi har i elva og i fjellet før vi haustar. Vi vil auke aktiviteten på predatorbekjempelse, utak av rev, mår, kobbe osb... Vi ynskjer å utsmykke Utlastova innvendig og ferdigstille den utvendig.det har vert gjort eit stort arbeid på uteområde med støtte fra lokalt næringsliv. Utlastova er viktig med dei sosiale samlingane mandagane og til kursaktivitetar, vi ynskjer å vidareutvikle dette Den aktiviteten som har vore i 2011 har kosta og gjer inngrep i vår eigenkapital. Med dei planane vi har vil vi også i 20 bruke av eigenkapitalen. Dei investeringane vi gjer og dei aktivitetane vi utøver no vil forhåpentleg gi litt avkastning i åra framover i form av forsatt gode jakt, fiske og overnattingstilhøve for mange nye og gamle medlemar. Det vert stilt krav til styremedlemmer og tillitsvalde i foreningen. Vi må og kunne stille krav til våre medllemar om å bidra med støtte og tilbakemeldingar. Vi må sleppe å ringe og sende e-post til den enkelte fiskaren og jegeren for å vite kva vi skal melde inn av fangst i våre områder. Vi er det største jakt og fiskelager i Sogn og Fjordane med over 500 medlemer, den enkelte medlem kan bidra med å legge ÅJFF inn på Grasrotandelen til Norsk tipping. Det vil verte eit betydeleg bidrag til felleskassen. Viktigast av alt er at vi klarar å formidle kunnskapen vår, aktivitetane våre og resultat ut til medlemane. Heimesida vår må derfor vere levande og vere oppdatert med kva som skjer i saker som berører oss, Årdal og våre interesser. Det heile kokar ned til at vi må alle gjere så godt vi kan uansett posisjon, for at vi i framtida skal kunne ha og forvalte dei unike jakt- og fiske- og friluftslivs mulegheitane vi har i Årdal. Det gjer seg ikkje sjølv. Vi avsluttar med å takke Årdal kommune for tilskot til boder/sikringshytte til hyttene våre. Tools Spesialvarer for spikar og festemateriell til alle bodene/sikringshytter. Vi takkar Kleiven Sogn, Olav Birger Hæreid og Årdal Blikkenslagerservice for sponsing av maskiner og masse til uteområde og nytt tak på Utlastova. Og vi takkar alle medlemene som har bidrege med dugnad på klekkeriet, stamfiske, fiskeutsetting, rydding i elvar, vedlikehald på hytter og bygg, bygging av boder/sikringshytter og arrangement. Samarbeid og dugnadsinnsats er dei viktigaste faktorane for å ta vare på det som tidlegare er skapt og fornye oss i takt med notidas situasjon. -For Styre i ÅJFF- Vidar Moen Årsmelding Årsmøte Årdal Jeger og Fiskerforening 4 Rev. 0

5 SAKLISTE... 2 INNLEIING... 3 TILLITSVALDE I ÅRDAL JFF TILSYNSMENN HYTTER... 7 MØTER... 7 MEDLEMSUTVIKLING... 7 PRISAR PÅ JAKT- FISKE- OG HYTTEKORT JAKTKORT... 8 FISKEKORT... 8 HYTTEKORT... 8 STATUS ARBEIDSPROGRAM ÅRDAL JFF KURS GJENNOMFØRT ÅRSRAPPORT KASSERAR ÅRSRAPPORT FRA UTLA KLEKKERI ÅRSRAPPORT FRA JUNIORUTVALET ÅRSRAPPORT FRA HYTTEUTVALET ÅRSRAPPORT FRA JAKTUTVALET ÅRSMELDING ÅJFF`S ETTERSØKSRING ÅRSRAPPORT FRA FISKEUTVALET ÅRSMØTESAKER Årsmelding Årsmøte Årdal Jeger og Fiskerforening 5 Rev. 0

6 Tillitsvalde i Årdal JFF Styre Namn Periode Leiar Vidar Moen Nestleiar Fred Yttri Sekretær Grete Tveit Midtun Kasserar Vidar Sylvarnes Styremedlem Magne Nytun Styremedlem Jaktutval Asle Moen Styremedlem Fiskeutval Svein Jarle Moen Styremedlem Hytteutval Jasmin Eminovic Styremedlem Juniorutval Arild Sæbø Varamedlem 1 styret Roger Hollevik Varamedlem 2 styret Varamedlem 3 styret Utval Namn Periode Jaktutval Asle Moen Geir Roar Vee Terje Øvregard Stian Blix Bjarte Krossøy Svein Jarle Moen Fiskeutval Marlov Moen Kjell Ove Forthun Arne Moen Jasmin Eminovic Hytteutval Ole Inge Moen Per Kristian Høgberg Oddbjørn Øyre Juniorutval Arild Sæbø Studieleiar Revisor 1 Revisor 2 Arnt Erik Henjum Terje Nyheim Valnemnd Kjell Ove Forthun Roald Hollund Hans Smedegård 14 Styret for Årdalsvatnet Styret i ÅJFF Styret for Klekkeriet Styret i Årdal JFF 1 repr. Årdal Kommune Materialforvaltar/Utlastova Magne Nytun Mediegruppe Festkomite Vidar Moen Arne Moen Tor Olav Veheim Styret i ÅJFF Årsmelding Årsmøte Årdal Jeger og Fiskerforening 6 Rev. 0

7 Tilsynsmenn Hytter Tilsynsmenn Hytter Mannsberg 1 Mannsberg 2 Skogsvatn Trollsjøen Krekja Vasspollane Gruvefjell Kyrkjevatn Kvannetjern Buvatn Sletterustvatn Namn Periode Roger Jensen Stein Erik Styve Ørjan Styve Geir Sandvik Hans Jørgen Berg Vidar Moen Kjetil Straumsheim Jasmin Eminovic Geir Grindedal Anders Lindborg Svein Jarle Lunde Geir Roar Vee Stian Blix Stein Idar Sem-Johansen Helge Magne Haglund Svein Jarle Moen Terje Nyheim Tor Karsten Unhjem Magne Nytun Geir Ove Løvdahl Tom Lægreid Møter Foreiningen har i år avvikla 8 styremøter. o 31 saker i hovedsak saker om hyttene, klekkeriet, ungdomsarbeid og tiltaksliste. Lister som inneheld tilsaman 84 tiltak fordelt på dei ulike utval og styret. Deltatt på møte med Årdal kommune om arealplanarbeid. Arbeidsmøter med Årdal turlag, Stiftinga Avdalen gard, Årdal Sogelag og Stiftinga Nundalen, felles uttale om arealplan i Årdal kommune. Møte med Formannskapet om fokus på vasskraftutbygginga, natur og kulturverdiar i kommuen. Møte på Skei om det nye EU vassdirektivet og naturmangfaldslova. Møte i Aurland om vassdirektivet Møter med Årdal turlag og Norsk folkehjlp Årdal om samarbeid på ungdomssida. Deltatt på utdanningsmessa på Årdal vidaregåande med eigen stand. Møte med Hydro Energi og Rådgivande biologar om årets rapport. Medlemsutvikling Kategori Medlemskap m/tidsskrift Redusert bet. medl m/tidsskrift Junior Sidemedl./Familiemedl Æresmedlem Sum Årsmelding Årsmøte Årdal Jeger og Fiskerforening 7 Rev. 0

8 Prisar på Jakt- Fiske- og Hyttekort 2011 Jaktkort SLETTERUST Sessongkort medlem ÅJFF adresse i Årdal 600 SLETTERUST/ STATSAL Sessongkort m/hund medl ÅJFF adr i Årdal 600 SLETTERUST Sessongkort medl ÅJFF adr utanfor Årdal pr veke SLETTERUST Sessongkort IKKJE medl ÅJFF 00 SLETTERUST Vekekort medl ÅJFF adr utanfor Årdal pr veke DAGSKORT ÅRDAL AUSTRE STATSALMENNING 150 JUNIOR Sessongkort medl ÅJFF adr i Årdal 300 FARDALEN Sessongkort medlem ÅJFF adresse i Årdal 300 FARDALEN Sessongkort medl ÅJFF adr utanfor Årdal 500 FARDALEN Vekekort medl ÅJFF adr utanfor Årdal 350 FARDALEN Sessongkort ikkje medl ÅJFF 600 Fiskekort Utla inkl. Hæreidselva (Sjå under), samt alle fjellvatn Sesong Veke Døgn Medlem Andre Medlem Andre Medlem Andre 500/ Alle fjellvatn inkl. Torolmen 300/ / Årdalsvatnet 150/75 150/ * Hæreidselva Utla (Utabygds fiskarar) Utabygds Medlem Døgn Sesong og vekekort er ikkje tillate solgt! 300 Utabygds Andre For lokale ibuarar gir kjøp av fiskekort i Utla vedkommande rett til også å fiske i Hæreidselva. Pensjonistar (67 år)/uføretrygda har rett til 50 % medlemsrabatt. Gjeld kun ved kjøp av sesongkort. Juniorar t.o.m. fylte 18 år fiskar gratis i alle elvar og vatn som ÅJFF disponerer forutsatt at dei er Medlemer i ÅJFF. I Hæreidselva har lokale ibuarar fortrinnsrett til fiske. Antal selde kort til utabygdsfiskarar er difor avgrensa til maksimalt 3 kort/stenger pr. døger. Desse kan kun løyse døgnkort til pris fastsett i tabell. I Utla er antall kort som tillates solgt til utanbygds fiskarar avgrensa til 5 kort/stenger pr. døgn. Sesong- og vekeskort er ikkje tillate solgt til andre enn lokale ibuarar. Utflytta årdøler har samme rett som lokale ibuarar. Hyttekort Døgn Lokal Medlem Andre Hytte à 4 køyer Årsmelding Årsmøte Årdal Jeger og Fiskerforening 8 Rev. 0

9 Status arbeidsprogram Årdal JFF 2011 Oppgåve Ansvar Status 2011 Lage ein rapport vedr. konsekvensen av utbygginga av nye Tyin kraftverk, pågår Fiskeutval Arbeidet pågår. Er avhengig av Hydro sin plan etter utbyggingen Overtatt av styret Følge opp og førebygge ørekyte i vassdraga våre Fiskeutval Dette er årleg. Noko redusert sist år gruna sjukdom. Styrke satsinga på ungdomsarbeid Juniorutval/Fiskeutval/Jaktutval Vi har hatt møter med Årdal turlag og Norsk folkehjelp. Det er gjennomført fleire arrangement. Videreføre tiltaket med Fiske Camp Juniorutval/Fiskeutval Utført Oppstart av Mannsberg 2 Hytteutval Har fått tildelt midlar, søker byggeløyve. Oppføring av sikringsbu/toalett Hytteutval Materiale innkjøpt og oppkappa. Kyrkjevatnet er ferdig. Resterande vidareførast 20 Kurs gjennomført 2011 Jegerprøvekurs med 14 deltakarar som alle klarte eksamen. Kurs i sporlegging for ettersøkshundar. Kurs flugefiske for ungdom Kurs i flugefiske Kurs i grunnleggande skyteteknikk med hagle på Mjøen. Årsmelding Årsmøte Årdal Jeger og Fiskerforening 9 Rev. 0

10 Årsrapport kasserar 2011 Regnskapsrapport Årdal JFF: Regnskapet avvikker betydelig fra det som det var lagt opp til i budsjettet for Årsaken til dette er flerdelt og kan kort summeres slik. På inntektsiden var det en betydelig svikt i fiskekortsalget - årsaken er høyst sannsynlig været (mye regn og store elver) og at depositumet ble tatt bort. Jakt og ikke minst hyttekortsalget økte positivt. Det var forventet at vi fikk 70% av søkte midler til utedo-/hyttprosjektet i se konto Regnskapsrapport ble levert til kommunen før nyttår, men en utbetaling blir ikke realisert før i 20. På utgiftssiden ble kr ,25 bokført til dette prosjektet - se konto Disse to postene alene utgjør det store avviket i forhold til budsjett. Andre store poster på utgiftssiden som avviker fra budsjett er konto 4223, 4820, 6900 og Her er det bl.a. investert i nytt akustikkanlegg i Mjøen, innkjøp av kikkersikte til jegerprøven, leie av damvokteren, jaktoppsyn, konsulenthonorar heimeside, og div. annonsering, Også i år måtte foreningen låne ut penger (kr ,00) til klekkeriet. Årsaken var at Hydro ventet med sine utbetalinger til Årdal JFF var registrert som foretak med eget org.nummer i Brønnøysundregistrene. For å ta inn igjen merkostnader i 2011 vil 20 bli en utfordring på inntektssiden. Viktig at man da søker ut midler der dette er mulig. Regnskapsrapport Utla Klekkeri og Settefiskanlegg: Når det gjelder klekkeriet er regnskapet som forventet. Man budsjetterte her med gjennomføre nødvendige sparetiltak for å oppnå et lite overskudd. Det eneste som har påført oss ekstraordinere kostnader - mer enn forventet - er ferdigstillelsen av tekniske forbedringer knyttet til prod.anlegget, ny henger til stamfiske og medisinkostnader - se konto 6000, 6060 og 6080, Uansett her maktet man å oppnå måltallet. Vidar Sylvarnes Årsmelding Årsmøte Årdal Jeger og Fiskerforening 10 Rev. 0

11 Årsrapport fra Utla Klekkeri 2011 Året byrja heilt etter boka, fjellauren var ferdigklekt rundt 10. januar og sett ut i kara 1 mnd. seinare. Sjøauren ligg 2 til 3 veker etter dette tidspunkt. 15. mars om morgonen gjekk straumen i klekkeriet pga. ein feil i trafoen. Straumen var ute fra klekkeriet og fram mot Vetti slik at me ikkje oppdaga det heime i Årdal. Dette resulterte i at me mista 70-80% av fjellauren. Det me hadde for lite til utsettinga, vart henta i Fortun i slutten av juli, ca stk. Me mista ikkje noko av sjøauren, dette fordi den ligg ca. 3 veker etter i utvikling. Er mindre i vekst og da blir bruken av oksygen litt mindre. Stamfiske på fjellet gjekk i år veldig bra. Etter at me byrja med ruser i tillegg til straum, vart alt mykje lettare. I tillegg til dette tok me stamfisk i Tyin og Torolmen med garn. Stamfiske i elva gjekk i år mykje betre enn i fjor. I år har me sett av ca rognkorn som vil bli sett ut i Utla i januar/februar. Resten av året gjekk problemfritt. Olav Hermansen var på 3 besøk i anlegget der eit av dei var under strykinga av sjøauren. Han tok prøvar av all rognveske og mjølke. Alt var OK. Vil takka alle gode hjelparar som var med på vaktordninga, stamfiske i fjell og elv, stryking av fisk samt anna arbeid knytt til klekkeriet. Vil òg trekka fram dei som var med på feittfinneklyppinga i år, kjempebra. Men her er det plass til fleire, dette er dugnad som alle kan vere med på. Ein takk til dei som sette ut fisk i fjellet der me ikkje nytta helikopter. Magnar og Magne Årsmelding Årsmøte Årdal Jeger og Fiskerforening 11 Rev. 0

12 Årsrapport fra Juniorutvalet 2011 UNGDOMSUTVALET Vi har i lag med fiskeutvalet gjennomført kurs i flugefiske. I lag med jaktutvalet har vi gjennomført kurs i hagleskyting for nybyrjarar og ungdom. Til slutt hadde utvala saman Villmarkshelg på Sletterust sept. Her møtte 5 nye jegrar og 29 ungar til fiskekonkuranse. Arild Sæbø Leiar Ungdomsutvalet Årsrapport fra Hytteutvalet 2011 Generelt I året som er gått har vi hatt fleire stormøter med alle husmenn. På desse vart det orientert om byggeplanar av do/sikringsbu. Det vart diskutert med hyttemenn ulike løysingar på korleis, kven og når dette kunne skje. Planen var å starte med dette i I løpet av 2011 vart do/sikringsbu på Kyrkjevatn bygdog frakta opp til fjells. Dette prosjektet er no ferdigstilt. Det gjennstår fleire. Me har som mål å bygge resten av bodene i 20. I løpet av 2011 har vi kappa ferdig og lagra materialet til alle do/sikringsbu. Vi har lagra dette tørt og materialet er klart til frakt opp til fjells i år 20. Det mest naudsynte av materialet er kjøpt inn og er på lager. Styret har vedteke tidlegare i 2010 bygging av ny hytte i området Mannsberg 2. Det er naudsynt med nytt, siden den gamle er bygd i perioden Området vart lite brukt og åjff ynskjer å satse meir der av fleir grunnar. Hytta har og vart stengt for publikum siste årene grunna dårleg standard. Det er søkt om midlar til prosjektet og vi har fått midlar til å reise denne hytta. Nå gjennstår det å få byggeløyve, vi er i søkjeprossesen. Vedlikehald Eg oppmodar dei hytteansvarlege til å gi beskjed om manglar og tiltak på hyttene til leiar i hytteutvalet. På denne måten kan me verkeleg vite kva som kan og bør jobbast vidare med hyttene. Saker Faste doplassar og rydding rundt hyttene Årsmelding Årsmøte Årdal Jeger og Fiskerforening Rev. 0

13 Dette er blitt drøfta med husmenn på flere møter. Ein del ordningar ble drøfta, vi kom ikkje fram til eit felles ordning ang rydding. Men det greieste er å samle alt i ein «big bag» som da kan frakas ut av området med helikopter eller av Folkehjelpen i løpet av vinteren/påsken. Tegnigar er kalre for doar/sikringsbu. Dette er viktig å få på plass primært for å få folk flest, særleg familiar opp til fjells. Hyttene med skikkeleg utedo er atraktive! Forslag fra Styret: Ingen endring av prisar på hyttekort. Begrunnelse. Vi har oppnådd mykje av intensjonen med denne prisen på overnatting. Bruken har auka, vi har pr.d.d treff på hyttesida og vi har fått mykje positiv omtale i landsdekkande media. Vi ynskjer å gjennomføra oppgraderigen av hyttene før vi gjer ein evt endring i prisane. Dette gjeld og differansen på utanbyggds og innanbygds. Vi kan etterkvart sjå på ein differanse mellom medlem og ikkje medlem. Dette er vanskeleg gjennomførbart i dag slik Inatur sine tenester er bygd opp. 2. Felles låsesystem Det vert kjøpt inn felles lås med hengelås til alle hytter. Nokre hytter skal ha sylinder, men det går også på system som vi disponerer. På denne måten har vi betre oversikt over nøklar og kan unngå uheldige situasjonar. Ein reserve nøkkel av kvar hytta vart satt inn i nøkkelskapet i Utlastova. 3. Sikkerhetsutstyr Vi har ordna ein del brannsløkkingsutstyr som hyttemenn tok med seg og la att inn i hytta dei har ansvar for. Det gjeld varslarar, skum, brannteppe osv. Vi jobbar med å få på plass lister som skal hengjast opp i hytta over info i tilfelle nødsituasjonar. 4. Overnattingsordning via Inatur I året som er gått har det vært en god aktivitet blant besøkjande på hyttene. Bruk av Inatur og utleige av hytter via nett. I år ser vi ein oppgang i overnattingar i forhold til året før. Vi har fått betre kontroll på betaling og antall overnattingar via Inatur ordninga. Sletterustvatn, Mannsberg 1, Krekja 1, Buvatn er dei hyttene som skil seg ut i år med mest overnattingar. Det er meget viktig å få opp overnattingstall og folk opp til fjells med tanke på økonomi og meir fiske i våre vatn. Planar framover Utfordringar som står framfor oss er å få bygd do/sikringsbuene våre i 20. Vi prøver å heve standarden på alle hytter vi disponerer og på denne måten tilretteleggjarar for bruk av fjellet. Vi må få på plass ein felles låsesystem/systemnøkkel på hyttene våre. Lås er kjøpt inn og er på lager hjå leiar i hytteutvalet. Dette blir delt ut slik at husmenn kan ta med og skifta. Oppstart av Mannsberg 2. Vi er i søkeprossene ang. Byggeløyve. Dette kjem på plass i løpet av våren. Eg vil gi stor takk til dykk som stiller opp på dugnadar i samband med vedlikehold og oppsyn av hyttene våre.. Jasmin Eminovic Årsmelding Årsmøte Årdal Jeger og Fiskerforening Rev. 0

14 Statistikk og rapporter overnatting Gruvefjell Trollsjøen Vasspollane Buvatnet Mannsberg Mannsberg Kyrkjevatnet Kvannetjødni Skogsvatnet Kreka Kreka Sletterustvatn Sum Årsrapport fra Jaktutvalet 2011 Generelt Jaktutalet har bestått av Asle Moen, Geir Roar Vee(kontstituert leiar), Terje Øvregard og Stian Blix Mjøen Det var brukbar aktivitet i Mjøen hausten 2011.Det vart skote ca 9300 skot. Me gjennomførte og diverse kurs, blant anna kurs i riktig skyteteknikk for nye og gamle jegerar. Jaktutvalet planlegg å oppgradere anlegget ved å bygge tak over standplass. Prosjektet er kostnadkalkulert til ca ,- kr og planlagt ferdig til våren 20.Det er og kjøpt inn nytt høgtalaranlegg men dette vil truleg ikkje bli tatt i bruk før taket er på plass. Årsmelding Årsmøte Årdal Jeger og Fiskerforening 14 Rev. 0

15 Småviltjakt Jaktsesongen 2011/20 har vært ein dårleg sesong for småviltjegerane. På våren vart det observert mykje smågnagarar og ryper i fjella og det såg ut til å bli ein bra sesong. Men det virket som smågnagarbestanden kollapset tidleg på sommaren. Dette har truleg ein medvirkande årsak til at det vart lite ryper denne sesongen. Salget av jaktkort har vært veldig bra, det er solgt 205 jaktkort på områda våre. Nytt frå i år er at me har fått leigekontrakt med grunneigarane i Fardalen. Dette gjer at me no har store område å jakte i og forvalte. På bakgrunn av dette ynskjer me å opparbeide ein forvaltingsplan for småvilt for våre områder. ÅJFF v/vidar har vært i kontakt med NJFSF angåande kurs i taksering av rype. Me ønsker å få minst 2 personer på kurs i løpet av våren og få med oss NJFSF på taksering til hausten. Deretter vil me bygge kompentanse på dette sjølve med hjelp frå NJFSF. Jaktutvalet oppmodar alle jegerar til å jakte meir på predatorer, hugs at revejakta varer heilt til 15.april. Sum Område Antall dager Sum felt vilt observert vilt ÅJFF Austre statsalmenning Fardalen Sletterust Sum Art Sum felt vilt Sum observert vilt Sum Hare Lirype Småvilt Fjellrype Sum NB. Antall jaktdager stemmer ikkje heilt da det er 9 jegrar som har innrapportert at dei har jaktet over 160 dager Fangstrapporteringen for 2011/20 er enno ikkje klar da jakta slutta 29. Feb. Det er innkome nærare 50 % av solgte kort. 2010/ /2010 Innlevert % 73,1 Innlevert % 22,7 Snitt dagar pr jeger 4,4 Snitt dagar pr jeger? Skutt rype pr jeger 3,7 Skutt rype pr jeger 1,8 Skutt rype pr dag 0,8 Skutt rype pr dag? Sogte kort 104 Solgte kort 110 Berekna felte ryper 383 Berekna felte ryper 193 Felte Ryper 280 Felte Ryper 44 Hare 4 Hare 0 Røyskatt 2 Røyskatt 0 Skogsfugl 2 Skogsfugl 0 Mår 0 Mår 1 Årsmelding Årsmøte Årdal Jeger og Fiskerforening 15 Rev. 0

16 Asle Moen Årsmelding ÅJFF`s ettersøksring 2011 Ettersøksringen hadde i året 2011 kontrakt med jegrar i både Årdal og Lærdal kommune. Det vart teikna kontrakt på 441 løyver i Lærdal av totalt tildelte 617, og 83 løyver i Årdal av totalt 170. Dette gjev eit gjennomsnitt på ca 49% av løyvene i Årdal, og ca 71% i Lærdal. Grunne til at dette er så lågt kan vera fleire ting, men me er kjende med at det i Lærdal er fleire vald, også storvald, som har kontrakt med annan hund. Kva som er grunnen til det låge talet i Årdal er meir usikkert. Sportrening: Ringens medlemmer stilte også i 2011 villig opp for sporlegging, og det er ingen tvil om at det vart lagd ned mange timar med trening kvart år. Det vart og utført kurs for sporleggarar samt eit nybegynnarkurs blodspor med svært god deltaking. Utkallingar: Sist sesong var det 2 ettersøk av påskutt hjortevilt i dei to kommunane. Då me veit at det i dei to kommunane vart felt 473 dyr i 2011 er dette skremmande lågt. Ut frå erfaringar elles i landet skulle me hatt betydeleg fleire utkallingar. På den kommunale avtalen med Lærdal og Årdal kommune vart me utkalla 60 gonger. Dette er ein ganske stor auke frå året før då me var ute 49 gonger.dette var oppdrag som for det meste gjaldt ettersøk av påkjørt hjort og rådyr langs E16 og Rv 5, samt fleire turar etter skabbrevar i både Lærdal og Årdal. Styret har i året 2011 bestått av: Leiar: Arvid Solheim Nestleiar: Søren Ø Mo Kasserar: May-Ruth Walaker Styremedlemmer.: Andreas Veum, Harald Yndestad, Harald Rivedal, Jostein Holsæter, Ole Morten Sunde, Jan Helge Steinseth, Ernst Inge Brugrand, Ludvik Indrebø, Rune Hovland, Hans Jørgen Bjørkum, Jan Rune Kveum, Svein Indrebø, Per Vilhelm Vold, Lars Gunnar Røneid, Vidar Moen(rep. Valdansvarlege) Møter: I tillegg til årsmøtet er det i 2011 halde eit møte for fordeling av vakter i jaktperioden. Det har og vore fleire møter med kommunen og Statens vegvesen for sikringstiltak i samband hjortepåkjørsler. Godkjente ekvipasjar: Ringen hadde i 2011, godkjente ekvipasjar. Dette fordeler seg med 7 i Lærdal og 6 i Årdal. Ringen fekk i 2011 ingen nye medlemmar. Dette gjev oss ved utgangen av året 9 godkjente ekvipasjar, når me ikkje reknar med førar som er godkjente på fleire hundar hundar. Dette er same som året før. Ringen må ha som mål å arbeida vidare med tanke på å få fram fleire ekvipasjar til godkjenning i året som kjem. Årdalstangen /2-20 Arvid Solheim Årsmelding Årsmøte Årdal Jeger og Fiskerforening 16 Rev. 0

17 Årsrapport fra Fiskeutvalet 2011 Fiskeutvalet Fiskeutvalet har bestått av Svein Jarle Moen (leiar), Marlov Edvin Moen (stamfiske), Kjell Ove Fortun (rydding) og Arne Moen (statistikk og tabeller). Utfisking av ørekyte I år har fiskeutvalet jobba med utfisking av ørekyter i Holsbru. Det vart ikke gjort noko utfisking i Biskopen pga. sjukdom. Antal ørekyter utteeke i 2011: Biskopen: 0 Holsbru: Kobbe I 2011 fekk me løyve på å skyta 6 kobber, desse greidde me å ta. Me kunne skote mykje meir enn dei 6 kobbene me fekk løyve til å skyta. Det var observert mange kobber både på Tangen og i osen i Øvre. Det var kobber så langt opp som til Folkets Hus i Utladalen. Me vil også søka om kobbeløyve for 20. Årsmelding Årsmøte Årdal Jeger og Fiskerforening 17 Rev. 0

18 Aktivitetar Slik som før, har me aktivitetskveld kvar mandag fra kl 18 og utover kvelden. Fleire har delteke på dette i år, enn i fjor, men det er framleis plass til fleire. Me kosar oss med kaffe, snakkar og ser videoer. Sommaren 2011 arrangerte me kastekurs både for juniorer, damer og herrer. Jaran Gustavsen leia begge kursa, og det vart vellykka også i år. Juniorkurset var gratis, seniorane fekk eit godt tilbud (500 kr for 2 dagars-kurs), som er langt under vanleg pris. Me vil også arrangere kastekurs i 20. Fiskekonkurranse Me arrangerte fiskekonkurranse i Torholmen 10. september Det var totalt 44 påmeldte i alle aldersklassar. Det var tålig bra vêr denne dagen, og nokon hadde flaksen med seg og klarte og dra i land tre ørret på henholdsvis 770g, 470g og 223g. I 20 bør me arrangera denne konkurransen mykje tidlegare. Rydding Det vart rydda litt på tangen og litt i Øvre, men dette er noko me må ta betre tak i, i det kommande året. Oppsetjing av tavler Det gjenstår å setje opp ei tavle i elva, samt ei på fjellet. Tavla i elva lyt me finne ein passende plass til (forslag?), og me vil prøve å få gjort dette utpå vårparten 20. Fisket 2010 I starten av sesongen hadde me eit godt innsig med feilvandra Lærdalslaks. I 2011 hadde me ein oppgang i totalfangst. Årsaka til betre innrapportering av fiske i elva, er at ein kan innrapportere på børsen. Når det gjeld totalfangst på sjøaure og laks, viser me til statistikkane og tabellane lenger bak i heftet. Teljing av gytefisk 2010 Totalt vart det sett ut 17 laks i Utla, ingen i Hæreidselva. I 2010 vart det observert 38 laks, og me ser at dette er ein nedgang frå i fjor. Det vart observert 97 sjøaure i Utla, og dette er ein nedgang fra i fjor. Dette er fordi at dei som tel hadde for dårlig sikt i elva og elva var for stor. Det vart ikkje observert fisk i Hæreidselva i Møte Prosjektet med restaurering av elva står fortsatt på vent. Me ventar på Hydro. Målsetjing for 20 - Få ei betre ordning ang. rydding av elv - Halde fram med aktivitetskveldar - Bedre utfisking av ørekyter - Arrangere fiskekonkurranse - Setje opp ei tavle i Utla, og ei i austenden av Torolmen - Halde fram med faste oppgaver - Arrangere kastekurs både for junior og senior. - Få løyve til å skyte kobber Årsmelding Årsmøte Årdal Jeger og Fiskerforening 18 Rev. 0

19 Krystallpremiar 2011 Stian Listhaug Største laks, teke i Hæreidselva, 10 kg (sjølvlaga fluge) Erling Sæbø Største sjøaure, teke ved Svalheimsbrui, 7,6 kg (sluk) Asle Moen Største sjøaure, teke Bølshogen, 7,6 kg (fluge) Magnus Loddengaard Folkestad Største fjellaure, teke i Torholmen, 1,47 kg (sluk) Napp Vandrepremie Asle Moen - 2 napp - laks og sjøaure Espen Solheim - 1 napp - laks Stig Morten Moen - 1 napp - sjøaure Svein Jarle Moen - 1 napp - fjellaure Hans Smedegård - 1 napp - sjøaure Geir Sandvik - 1 napp - fjellaure Jasmin Eminovic - 1 napp - fjellaure Kjell Ove Fortun - 1 napp - laks Arild Lie - 1 napp - sjøaure Magnus Loddengaard Folkestad - 1 napp - fjellaure Svein Jarle Moen Årsmelding Årsmøte Årdal Jeger og Fiskerforening 19 Rev. 0

20 4. Årsmøtesaker 1. Forslag til foreiningskontingent for Årdal JFF Medlemskategori ÅJFF Sum Medlemsskap m/tidsskrift 100,00 600,00 Redusert betaling medlem m/tidsskrift 50,00 350,00 Side/Familiemedlem u/tidsskrift 20,00 145,00 Forslag fra Styret: Ingen endring av foreiningskontingenten for 20. Årsmelding Årsmøte Årdal Jeger og Fiskerforening 20 Rev. 0

21 Hovedbudsjett 20 Årdal Jeger og Fiskerforening Inntekter 32 Kort-/Fiske Kr , Kort-/Jakt Kr , Kort-/Storvilt Kr. 0, Kort-/Hytter Kr , Mjøen-/Skudd/Leirduer Kr , Mjøen-/Kjøkken Kr. 500, Utlastova-/Kjøkken Kr. 0, Effekter-/Jakt/Fiske Kr. 0, Salg-/Andre Inntekter Kr. 0, Kont.-/Medlemer Avregnet Kr , Kont.-/Medlemer Ikke Avregnet Kr. 0, Refusjon mva Kr , Tilskudd-/Fiskefondet Kr , Tilskudd-/Kulturmidler Kr , Tilskudd-/Sponsor Kr , Tilskudd-/Drift Kr. 0, Tilskudd-/Fylkesmannen Kr. 0, Tilskudd-/Norges JFF Kr , Tilskudd-/Årdal Kommune Kr , Tilskudd-/LNU-midler Kr. 0, Tilskudd-/Viltfondet Kr , Tilskudd-/Andre Tilskudd Kr , Kurs-/Inntekter Kr , Arrangement-/Andre Inntekter Kr , Arrangement-/Norsk tipping Kr , Dugnad-/Inntekter Kr , Utleie-/Utlastova Kr , Utleie-/Mjøen Kr , Drift-/Andre Inntekter Kr. 0, Rente-/Inntekter Kr. 500,00 Utgifter 4000 Kort-/Jakt/Fiske/Hytter Kr. 0, Mjøen-/Varer Kr. 400, Mjøen-/Skudd/Leirduer Kr. 000,00 40 Mjøen-/Andre Kostnader Kr. 0, Utlastova-/Varer Kr. 0, Utlastova-/Andre Kostnader Kr. 0, Effekter-/Jakt/Fiske Kr. 0, Arrangement-/Bingo/Lotteri Kr. 0, Arrangement-/Materiell Kr , Arrangement-/Administrasjon Kr , Arrangement-/Servering Kr ,00 Årsmelding Årsmøte Årdal Jeger og Fiskerforening 21 Rev. 0

22 4043 Arrangement-/Andre Kostnader Kr , Varer-/Kontantkjøp Kr , Frakt-/Kostnader Kr. 0, Varer-/Andre Kostnader Kr , Hytter-/Investering/Prosjekt Kr , Hytter-/Drift Mannsberg 1 Kr , Hytter-/Drift Mannsberg 2 Kr ,00 41 Hytter-/Drift Krekja Kr. 500,00 41 Hytter-/Drift Krekja Kr. 0, Hytter-/Drift Vasspollane Kr. 500, Hytter-/Drift Kyrkjevatn Kr. 500, Hytter-/Drift Buvatn Kr. 500, Hytter-/Drift Sletterustvatn Kr. 500, Hytter-/Drift Kvannetjern Kr , Hytter-/Drift Skogsvatn Kr. 500,00 40 Hytter-/Drift Gruvefjell Kr. 0,00 41 Hytter-/Drift Trollsjøen Kr ,00 40 Hytter-/Drift Felles Kostnader Kr , Mjøen-/Investering/Prosjekt Kr , Mjøen-/Drift Skytterhus Kr. 0, Mjøen-/Drift Bunkers Kr , Mjøen-/Drift Baneanlegg Kr. 0, Mjøen-/Elektrisitet Kr , Mjøen-/Drift Mjøen Kr. 0, Mjøen-/Uteområde Kr , Frakt-/Kostnader Kr. 0, Utlastova-/Investering/Prosjekt Kr , Utlastova-/Drift Utlastova Kr , Utlastova-/Elektrisitet Kr ,00 43 Utlastova-/Uteområde Kr. 0,00 43 Utlastova-/Renhold/Sanitær Kr , Verktøy-/Motordrevet Kr. 0, Verktøy-/Maskiner Kr. 0, Avgift-/Renovasjon Kr , Avgift-/Eiedomsskatt/Feste Kr ,00 46 Leie-/Jakt/Fiske Kr ,00 46 Leie-/Tomt Kr. 0, Leie-/Lokaler Kr , Leie-/Andre Kostnader Kr. 0, Avgift-/Fisketrygdavgift Kr. 0, Depositum-/Fiske Kr. 0,00 47 Depositum-/Jakt Kr. 0,00 47 Kont.-/Medlemskontigent Kr. 0, Utvalg-/Drift Mediegruppe Kr. 0, Fjellvåk-/Produksjon Kr. 0,00 48 Fjellvåk-/Porto Kr. 0, Utvalg-/Drift Jaktutvalg Kr ,00 Årsmelding Årsmøte Årdal Jeger og Fiskerforening 22 Rev. 0

23 4821 Utvalg-/Prosjekt Jaktutvalg Kr. 0, Utvalg-/Drift Fiskeutvalg Kr , Utvalg-/Prosjekt Fiskeutvalg Kr , Utvalg-/Drift Ungdomsutvalg Kr , Utvalg-/Prosjekt Ungdomsutvalg Kr , Utvalg-/Drift Hytteutvalg Kr , Utvalg-/Prosjekt Hytteutvalg Kr. 0, Utvalg-/Andre Kostnader Kr. 0, Honorar-/Konsulent/Instruktør Kr. 0, Honorar-/Tapt Arb.fortjeneste Kr. 0, Honorar-/Dugnad Kr. 0, Honorar-/Tillitsvalde Kr , Honorar-/Kjøregodtgjørelse Kr , Gaver-/Premier/Utmerkelser Kr , Drift-/Klær/Utstyr/Materiell Kr. 0, Drift-/Andre Kostnader/Aksjekjøp Kr , Adm.-/Kontorrekvisita Kr , Data-/Utstyr Kr. 0, Data-/Programvare Kr. 0, Data-/Vedlikehold Kr. 0, Adm.-/Litteratur/Tidsskrifter Kr. 0, Adm.-/Kontormateriell Kr. 0, Kurs-/Kostnader Kr , Tele-/Internett/Telefon/Faks Kr , Reise-/Kostnader Kr , Provisjon-/Kortsalg Kr. 0, Annonse-/Kostnader Kr , Info.-/Kostnader Kr , Forsikring-/Bygg/Inventar Kr , Gebyr-/Bank/Porto Kr. 500, Servering-/Møter/Dugnad/Arr. Kr ,00 80 Rente-/Kostnader Kr. 0,00 Sum Inntekter-/Utgifter Kr ,00 Kr ,00 ÅRSRESULTAT Under-/Overskudd Kr. FALSE Kr ,00 Balanse Kr ,00 Kr ,00 Årsmelding Årsmøte Årdal Jeger og Fiskerforening 23 Rev. 0

24 Budsjett 20 Utla Klekkeri og Settefiskanlegg Inntekter 3220 Salg-/Settefisk Hydro Energi Kr , Salg-/Settefisk Andre Kr. 0, Tilskudd-/Fiskefondet Kr. 0, Tilskudd-/Andre Bidrag Kr. 0, Drift-/Andre Inntekter Kr. 0, Rente-/Inntekter Kr. 180,00 Utgifter 4010 Prod.-/Innkjøp Øyerogn Kr. 0, Prod.-/Innkjøp Settefisk Kr. 0, Varer-/Kontantkjøp Kr , Frakt-/Kostnader Kr. 0, Godtgjørelse-/Tapt Arb.fortj. Kr. 0, Honorar-/Dugnad Kr , Honorar-/Kjøregodtgjørelse Kr. 0, Investering-/Bygg/Anlegg Kr , Modifisering-/Bygg/Anlegg Kr , Vedlikehold-/Bygg/Anlegg Kr , Transp.-/Vedlikehold Kr. 0, Verktøy-/Redskap Kr. 0, Renhold-/Rengjøringsmidler Kr. 500, Renhold-/Desinf.midler Kr , Elektrisitet-/Kostnader Kr. 0, Transp.-/Materiell/Utstyr Kr. 0, Prosjekt-/Bygg/Anlegg Kr. 0, Leie-/Tomt Kr. 0, Leie-/Andre Kostnader Kr. 0, Prod.-/Stamfiske/Stryking Kr. 0, Prod.-/Fiskefór Kr , Drift-/Utstyr/Hjelpemidler Kr , Prod.-/Inventar Kr , Prod.-/Veterinær-/Medisiner Kr , Prod.-/Lab.Analyser Kr. 0, Drift-/Teknisk/Instrumentering Kr. 0, Drift-/Rekvisita Kr. 0, Drift-/Andre Kostnader Kr , Kultivering-/Elver og Vann Kr. 0, Prod.-/Rekvisita Kr , Dugnad-/Kostnader Kr , Adm.-/Kotorrekvisita Kr. 0, Data-/Utstyr Kr. 0, Data-/Programvare Kr. 0, Data-/Vedlikehold Kr. 0, Adm.-/Litteratur/Tidsskrifter Kr. 0, Adm./Kontormateriell Kr. 0, Kurs-/Kostnader Kr. 0, Tele-/Internett/Telefon/Faks Kr. 0, Kjøretøy-/Drivstoff Kr. 0, Kjøretøy-/Vedlikehold Kr. 0, Forsikring-/Kjøretøy Kr. 0, Reise-/Opphold Kostnader Kr. 0, Forsikring-/Bygg/Inventar Kr. 0, Forsikring-/Utstyr/Materiell Kr. 0, Forsikring-/Andre Kostnader Kr. 0, Avgift-/Renovasjon Kr. 0, Gebyr-/Bank/Porto Kr. 450, Servering-/Møter/Dugnad/Arr. Kr ,00 80 Rente-/Kostnader Kr. 0,00 Sum Inntekter-/Utgifter Kr ,00 Kr ,00 ÅRSRESULTAT Under-/Overskudd Kr. FALSE Kr ,00 Balanse Kr ,00 Kr ,00 Årsmelding Årsmøte Årdal Jeger og Fiskerforening 24 Rev. 0

25 4. Forslag til prisar på Jakt- Fiske- og Hyttekort 20 Jaktkort Forslag fra Styret: Kategoriar kort på småviltjakt har siste åra vert mange og uoversiktelege. Hensikten har vert å redusere jakttrykket i området. Vi har og sett at vi har ein nedgang i antall kort seld til medlemar busatt i Årdal. Vi sel lite og ingenting til junior. Vi ynskjer å lage kategoriar som inspirerar Årdølene til å jakte meir. I tillegg jobbar vi med avtalar for å utvide jaktområde enno litt til. Vi ber derfor årsmøte delegere til Jaktutvalet, i lag med styret, å finna kategoriar og prisar som har stettar dei intensjonane vi har med jaktkortsalet. Fiskekort Utla inkl. Hæreidselva (Sjå under), samt alle fjellvatn Sesong Veke Døgn Medlem Andre Medlem Andre Medlem Andre 500/ Alle fjellvatn inkl. Torolmen 300/ / Årdalsvatnet 150/75 150/ * Hæreidselva Utla (Utabygds fiskarar) Utabygds Medlem Døgn Sesong og vekekort er ikkje tillate solgt! 300 Utabygds Andre For lokale ibuarar gir kjøp av fiskekort i Utla vedkommande rett til også å fiske i Hæreidselva. Pensjonistar (67 år)/uføretrygda har rett til 50 % medlemsrabatt. Gjeld kun ved kjøp av sesongkort. Juniorar t.o.m. fylte 18 år fiskar gratis i alle elvar og vatn som ÅJFF disponerer forutsatt at dei er Medlemer i ÅJFF. I Hæreidselva har lokale ibuarar fortrinnsrett til fiske. Antal selde kort til utabygdsfiskarar er difor avgrensa til maksimalt 3 kort/stenger pr. døger. Desse kan kun løyse døgnkort til pris fastsett i tabell. I Utla er antall kort som tillates solgt til utanbygds fiskarar avgrensa til 5 kort/stenger pr. døgn. Sesong- og vekeskort er ikkje tillate solgt til andre enn lokale ibuarar. Utflytta årdøler har samme rett som lokale ibuarar. Forslag fra Styret: Ingen endringar på fiskekort Årsmelding Årsmøte Årdal Jeger og Fiskerforening 25 Rev. 0

26 Hyttekort Døgn Lokal Medlem Andre Hytte à 4 køyer På årsmøte for 2010 var fylgjande sak oppe. Hyttekort: Styret sitt forslag om ingen endring av prisar på hyttekort var vedteke. Her kom det forslag fra salen om at andre enn lokale medlemar bør betale kr 200 istaden for kr 100. Dette er ei utfordring i forhold til Inatur. Det kom også fram at enkelte har problem med å få kjøpt hyttekort, da dei ikkje har datamaskin heime. Dette gjeld særleg lokale innbyggarar. Styret bør finne ei løysing. Må prøve å få til ei lokal ordning, slik at dei som ikkje har data kan få hjelp Forslag fra Styret: Ingen endring av prisar på hyttekort. Begrunnelse. Vi har oppnådd mykje av intensjonen med denne prisen på overnatting. Brukan har auka, vi har over 3300 treff i 2011 på hyttesida og vi har fått mykje positiv omtale i landsdekkande media. Vi ynskjer å gjennomføra oppgraderignav hyttene før vi gjer ein evt endring av prisane. Dette gjeld og differansen på utanbyggds og innanbygds. Vi kan etterkvart sjå på ein differanse mellom medlem og ikkje medlem. FAMILIEKORT Styret i ÅJFF ynskjer å aktivisere ungdom /ungar. Interessen til dei minste ungane vert ofte skapt gjennom foreldre. Vi ynskjer derfor å legge tilrette for Familiekort som gir rett til overnatting med fiske for kr 150,- pr døgn for ein familie på inntil 4 personar. I praksis vil det sei at mor og far fiskar for kr 50 pr døgn medan ungane har fritt fiske. Sidan dei leiger hytte har dei og rett til fiske med inntil 4 garn pr hytte. 5. Forslag til arbeidsprogram Årdal JFF 20 Oppgåve Ansvar Tyinutbyggingen, følge opp Hydro sin konsesjon Styret Følge opp og førebygge ørekyte i vassdraga våre Fiskeutval Styrke satsinga på ungdomsarbeid Juniorutval/Fiskeutval/Jaktutval Videreføre tiltaket med Fiske Camp Juniorutval/Fiskeutval Prosjektoppstart på Mannsberg 2 Hytteutval Oppføring av sikringsbu/toalett Hytteutval Lage driftsplan og regeleverk for ÅJFF Styret Innkjøp av båt til Vasspollane Styret Jakthelg for nybyrjarar Jaktutvalet/ ungdomsutvalet. Ominnrede Utlastova muleg bygge lagskontor og arkiv Lage forvaltningsplan for fiske i Årdal kommune Styret Styret med innleigd konsulent 6. Innkomne forslag Ingen innkomne forslag utanom saka om pris på hytter fra 2010 Årsmelding Årsmøte Årdal Jeger og Fiskerforening 26 Rev. 0

27 Tendensen i fangstutvikling er den same i Årdalsvassdraget som i resten av fylket dei siste 10 åra, men nedgangen starta tidlegare i Årdal. (Rådgivende Biologer AS 2011Rapport 1454) Grafen over syner rapportar fra 1969 til Tall basert på rapportar fra ÅJFF. Tala fra 2010 veit vi er feil og skal vere Årsmelding Årsmøte Årdal Jeger og Fiskerforening 27 Rev. 0

Årsmelding 2010. Årsmøte Ungdomshuset 4. mars 2011. ÅRDAL JEGER OG FISKERFORENING Jakt, Fiske Friluftsliv

Årsmelding 2010. Årsmøte Ungdomshuset 4. mars 2011. ÅRDAL JEGER OG FISKERFORENING Jakt, Fiske Friluftsliv ÅRDAL JEGER OG FISKERFORENING Jakt, Fiske Friluftsliv Årsmelding 2010 Årsmøte Ungdomshuset 4. mars 20 Årdal Jeger og Fiskerforening Utlastova på Hjelle - 6884 ØVRE ÅRDAL - Heimeside: www.åjff.no ÅRSMØTE

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 Årsmøtet konstituerte seg med Steinar Røyrvik som møteleiar og Rigmor Øygarden som skrivar. Glenn Arne Vie og Sigurd Hatlenes vart valde til å

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING STAD: Høgteknologisenteret, Thormøhlensgate 55 DATO: 20.01 2011 TIL STADES: 18 Sak 1 Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling var tilgjengeleg ifrå 20.

Detaljer

4 Medlemmene som måtte få kjennskap til ulovlig jakt eller fiske har plikt til å melde frå om dette til foreininga sitt styre.

4 Medlemmene som måtte få kjennskap til ulovlig jakt eller fiske har plikt til å melde frå om dette til foreininga sitt styre. Vedtekter Rev. 2: Vedtatt på årsmøte 13.02.2010, erstatter rev. 1, 27.02.2009 1 Foreininga sitt namn er Etne Jeger- og Fiskerforening (EJFF). Foreininga sitt hovudformål er: 2 Å vera ein aktiv interesseorganisasjon

Detaljer

Orientering om jakt, fiske og hytteutleige på Suldal statsallmenning.

Orientering om jakt, fiske og hytteutleige på Suldal statsallmenning. SULDAL FJELLSTYRE Orientering om jakt, fiske og hytteutleige på Suldal statsallmenning. Suldal statsallmenning ligg i Dyraheio og er på 92 000 da. Ein liten del av allmenningen ligg i Breifonnområdet,

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

RAULAND FJELLSTYRE ÅRSMELDING 2011

RAULAND FJELLSTYRE ÅRSMELDING 2011 RAULAND FJELLSTYRE ÅRSMELDING 2011 INNHALD: 1. Rauland statsallmenning 2. Rauland fjellstyre - samansetjing m. v. 3. Rauland fjellstyre sine hytter. 4. Villreinjakt 5. Småviltjakt. 6. Fiske. 1. Rauland

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

MØTEBOK. Desse møtte: Halvor Fehn, Jarle Nordjordet, Tor Aage Dale, Marit Jordtveit

MØTEBOK. Desse møtte: Halvor Fehn, Jarle Nordjordet, Tor Aage Dale, Marit Jordtveit MØTEBOK Tidspunkt: Måndag 4 november 2013 kl 1800 Stad: Rauland Kraftforsyningslag Desse møtte: Halvor Fehn, Jarle Nordjordet, Tor Aage Dale, Marit Jordtveit Meldt forfall: Dorthe Huitfeldt Andre til stades

Detaljer

KARTLEGGING AV MILJØPROBLEM I REGULERTE ELVAR I LUSTER

KARTLEGGING AV MILJØPROBLEM I REGULERTE ELVAR I LUSTER Indre Sogn Vassområde Gaupne 31.01.2014 Aurland kommune v/ Bjørn Sture Rosenvold 5745 Aurland KARTLEGGING AV MILJØPROBLEM I REGULERTE ELVAR I LUSTER Me har fått opplyst at miljøproblem knytt til vassdragsutbygging

Detaljer

Årsmøte i Øvre Guddal Storvald

Årsmøte i Øvre Guddal Storvald Årsmøte i Øvre Guddal Storvald Dato: Torsdag 06.03.2014 kl 20:00 Stad: Guddal Skule Saksliste: Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjent utan merknader Sak 2: Val av 2 personar til å skrive

Detaljer

Styret har vore samansett slik i 2012 :

Styret har vore samansett slik i 2012 : Årsmelding for Volda Dykkerklubb 2012 Styret har vore samansett slik i 2012 : Formann : Roar Gjerde ( ikkje på val, 1 år att) Nestformann : Alf Henning Ervik ( på val 2013) Kasserar/IT ansvarleg : Rolf

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Side 1 av 5

ÅRSMELDING 2014. Side 1 av 5 ÅRSMELDING 2014 Side 1 av 5 Innleiing Organisasjon: Det er som tidlegare år lagt ned mykje dugnadsarbeid i foreninga. Styret har hatt 7 medlemer og to varamedlemmer. Det har sidan årsmøte i 2014 blitt

Detaljer

ÅRSMØTE I V.I.L. Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00. Stad: Klubbhuset på Omenås

ÅRSMØTE I V.I.L. Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00. Stad: Klubbhuset på Omenås ÅRSMØTE I V.I.L Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00 Stad: Klubbhuset på Omenås Desse møtte: Einar Hoel, Yvonne Dale, Inge Sunde, Ellisiv Valdal Jarvik, Karianne Vestre Døving, Anders Rem, Liv Hanne Svensvik,

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 09.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Årsmelding for O-gruppa 2015

Årsmelding for O-gruppa 2015 HOVUDSTYRET Årsmelding for O-gruppa 1. ADMINSTRASJON OG LEIING 1.1 Styreverv Leiar Nestleiar Skrivar Kasserar Styremedlem Trude Bråten Pål Augland Bernt Heggøy Ann Merete Handegård Lars Andreas Een 1 år

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Osterøy Sau og Geit 2012

Innkalling til årsmøte i Osterøy Sau og Geit 2012 Innkalling til årsmøte i Osterøy Sau og Geit 2012 Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Osterøy Sau og Geit onsdag 8. februar kl.19.30 i Ungdomshuset på Grønskaret. Ingvill Jørgensen frå medlemssentert

Detaljer

Organisasjonsbygging. Velkomne til Jakt- og Fiskesenteret på Flå 1. november 2014. Org.kontakt: Bjarne Huseklepp www.bjarnehuseklepp.

Organisasjonsbygging. Velkomne til Jakt- og Fiskesenteret på Flå 1. november 2014. Org.kontakt: Bjarne Huseklepp www.bjarnehuseklepp. Organisasjonsbygging Velkomne til Jakt- og Fiskesenteret på Flå 1. november 2014 Org.kontakt: Bjarne Huseklepp www.bjarnehuseklepp.com Eit rikt og aktivt liv. Toppidrett 1970-1984 Maratonlandslaget 1980-84

Detaljer

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT: KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE Prosjektet starta opp i 2012 som eit samarbeidsprosjekt mellom Hjeltnes vgs, Sogn jord og hagebruksskule, Norsk fruktrådgiving Hardanger

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

RAULAND FJELLSTYRE ÅRSMELDING 2014

RAULAND FJELLSTYRE ÅRSMELDING 2014 RAULAND FJELLSTYRE ÅRSMELDING 2014 INNHALD: 1. Rauland statsallmenning 2. Rauland fjellstyre - samansetjing m. v. 3. Rauland fjellstyre sine hytter. 4. Villreinjakt 5. Småviltjakt. 6. Fiske. 2014 vart

Detaljer

LANDBRUKSINFORMASJON FOR AURLAND, LÆRDAL OG ÅRDAL

LANDBRUKSINFORMASJON FOR AURLAND, LÆRDAL OG ÅRDAL LANDBRUKSINFORMASJON FOR AURLAND, LÆRDAL OG ÅRDAL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 3/2010 DESEMBER INFORMASJONSSKRIV

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Å rsmelding 2014 Nordbygda og Rand skyttarlag

Å rsmelding 2014 Nordbygda og Rand skyttarlag Å rsmelding 2014 Nordbygda og Rand skyttarlag Styret si samansetjing: Leiar: Øystein Tytingvåg Kasserar: Jan Ove Lotsberg Styremedlem: Atle Lotsberg, Wenche Henden, Roy Cato Hopland Grupper og utval :

Detaljer

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG Justert av årsmøtet 25. februar 2004 ( 11), 1. mars 2006 ( 11), 4. mars 2008 ( 10), 3. mars 2009 ( 10), 3. mars 2010 ( 12A), 23. februar 2011 ( 11 4. avsnitt) 1 1 Formål Volda

Detaljer

ÅRSMELDING FOR EIDFJORD FJELLSTYRE 2007

ÅRSMELDING FOR EIDFJORD FJELLSTYRE 2007 ÅRSMELDING FOR EIDFJORD FJELLSTYRE 27 Årsmeldinga omfattar fylgjande hovudpunkt: 1. Økonomisk del 2. Viltforvaltning 2.1 Villreinforvaltning 2.2 Småviltforvaltning 3. Fiskeforvaltning 3.1 Fiskeutsetting

Detaljer

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Det var 16 medlemmar og 1 støttemedlem tilstades Sak 1 Konstituering a) Godkjenning av innkalling og saksliste Det var ein merknad

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING Org.nr: 841843932 24. driftsår - 2 - ÅRDAL UTVIKLING Selskapet si verksemd Hovudoppgåva til stiftinga Årdal Utvikling er tiltaksarbeid og næringsutvikling i Årdal kommune.

Detaljer

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb Velkommen til Årsmøte 2014 Førde Brukshundklubb Tysdag 24.februar 2015 kl. 19.00 Rødekorsbygget i Førde Sakliste: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Val av møteleiar, ordstyrar og referent Godkjenning av innkalling

Detaljer

ÅRSMØTE EID JEGER OG FISKELAG 29.01.2016. Gamlebanken pub og gjestestove

ÅRSMØTE EID JEGER OG FISKELAG 29.01.2016. Gamlebanken pub og gjestestove ÅRSMØTE EID JEGER OG FISKELAG 29.01.2016 Gamlebanken pub og gjestestove Innhold SAKLISTE... 3 Årsmelding Arbeidsutvalet:... 4 Årsmelding fra trening- og konkurranseutvalget 2014... 5 Aktivitet... 5 Resultater...

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Orientering om jakt, fiske m.m. Forsand JFF 2015

Orientering om jakt, fiske m.m. Forsand JFF 2015 Orientering om jakt, fiske m.m. Forsand JFF 2015 Jakt på hjortedyr: 1. Kolabygda: I området Oanes Meling 2 vald, Erevik nord og Erevik sør. Hjorte- og rådyrvald med fellingsløyve på 7 rådyr og 2 hjortar

Detaljer

MØTEBOK. Desse møtte: Dorthe Huitfeldt, Halvor Fehn, Jarle Nordjordet, Tor Aage Dale, Marit Jordtveit

MØTEBOK. Desse møtte: Dorthe Huitfeldt, Halvor Fehn, Jarle Nordjordet, Tor Aage Dale, Marit Jordtveit MØTEBOK Tidspunkt: Tysdag 28 mai kl 1800 Stad: Rauland Kraftforsyningslag Desse møtte: Dorthe Huitfeldt, Halvor Fehn, Jarle Nordjordet, Tor Aage Dale, Marit Jordtveit Andre til stades på møte: Sveinung

Detaljer

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009 Revisjon. 2009 LAGSNAMN Laget sitt fulle namn er Stord Idrettslag (Forkorta til S.I.L) 1 FØREMÅL LOVHEFTE FOR Laget er sjølveigande og firttståande med berre personlege medlemmer. Laget sitt føremål er

Detaljer

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møte nr: 2014-03 Tid: 8. april 2014 kl. 15.30 18.00 Stad: Lærdal, Møterom 2. etasje KIWI-bygget Til stades Rolf Jerving (styreleiar) Jarle Molde Gro Starheimsæter

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2015/2106 Løpenr.: 18241/2015 Arkivkode: 150 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Gry Åsne Aksvik Forvalting av særavtalekraft

Detaljer

Eresfjord og Vistdal Statsallmenning

Eresfjord og Vistdal Statsallmenning Eresfjord og Vistdal Statsallmenning Nesset Fjellstyre Nesset Fjellstyre administrerer bruksretter og herligheter (lunnende) i Eresfjord og Vistdal Statsallmenning (EVS). Statskog SF er hjemmelshaver og

Detaljer

DB 836 327 883 604 702 254 597 522 750 184

DB 836 327 883 604 702 254 597 522 750 184 Svineøkonomi Per Herikstad Hå Gardsrekneskapslag Peder Skåre Sparebank 1 SR-Bank Det siste året har vore prega av stort fokus på ubalanse i svinemarkedet. Overproduksjon gir lågare prisar for svineprodusentane

Detaljer

Vedtekter for Lærdal båteigarlag

Vedtekter for Lærdal båteigarlag Vedtekter for Lærdal båteigarlag Nye,reviderte vedtekter gjeld frå 13. mars 2012. Dei vart vedtekne av årsmøtet 2012 same dato. Desse erstattar vedtektene for Lærdal båteigarlag frå skipingsdatoen 17.

Detaljer

Referat frå. Årsmøte i Øystese Båtlag 8. mars 2011 kl. 19.00 i kjellaren i Holmatun

Referat frå. Årsmøte i Øystese Båtlag 8. mars 2011 kl. 19.00 i kjellaren i Holmatun Referat frå Årsmøte i Øystese Båtlag 8. mars 2011 kl. 19.00 i kjellaren i Holmatun Referat frå årsmøte i Øystese Båtlag 8. mars 2011 kl. 19.00 21.15 i kjellaren i Holmatun Møtte: 26 medlemmer. Frå styret

Detaljer

ÅRSMELDING. IL JOTUN Ski for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 PÅ VEG MOT HUNDRE!

ÅRSMELDING. IL JOTUN Ski for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 PÅ VEG MOT HUNDRE! ÅRSMELDING 2015 ÅRSMELDING IL JOTUN Ski for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 PÅ VEG MOT HUNDRE! Postadresse Besøksadresse www.iljotun.no Bank Postboks 65 E-Post Foretaksregisteret 1. Styret

Detaljer

Kvifor? Vi treng større fokus på rekruttering! Trondheim 30.01.2010. Sentralstyremedlem i NJFF: Bjarne Huseklepp

Kvifor? Vi treng større fokus på rekruttering! Trondheim 30.01.2010. Sentralstyremedlem i NJFF: Bjarne Huseklepp Vi treng større fokus på rekruttering! Kvifor? Trondheim 30.01.2010 Sentralstyremedlem i NJFF: Bjarne Huseklepp -Leiar i Barne- og ungdomsutvaletwww.bjarnehuseklepp.com Plan for dagen min i Sør-Trøndelag

Detaljer

TAU BÅTFORENING ÅRSMØTE

TAU BÅTFORENING ÅRSMØTE TAU BÅTFORENING ÅRSMØTE 17. mars 2011 TAU BÅTFORENING ÅRSMØTE 2011 Torsdag 17. mars kl 1900 i Brugsløa. Saker: 1. Godkjenning av innkalling 2. Val av møteleiar 3. Val av to til å skriva under protokollen

Detaljer

Aurland fjellstyre Møtedato: 3.11.15 Stad: Fjordsenteret

Aurland fjellstyre Møtedato: 3.11.15 Stad: Fjordsenteret SAKSUTGREIING Aurland fjellstyre Møtedato: 3.11.15 Stad: Fjordsenteret Sak 33/15. Oppsummering av reinsjakta i år Saksopplysning/vurdering Fellingsstatistikk og oppsynsrapport frå jakta i Nordfjella ligg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Stemnehandboka for NKSF

Stemnehandboka for NKSF Stemnehandboka for NKSF I 2003 vart det bestemt å ha ei rulleringsliste for songarstemne 3 plassar kvart år, eit i Nordfjord, eit i Sunnfjord og eit i Sogn alle kor kan arrangere sjølv om dei er store

Detaljer

Voss Hang & Paragliderklubb. Årsmelding. Voss Hang & Paragliderklubb

Voss Hang & Paragliderklubb. Årsmelding. Voss Hang & Paragliderklubb Årsmelding Voss Hang & Paragliderklubb 2012 1 1. Styret si sammensetning FUNKSJON NAMN Valg / år På valg Leiar: Øyvind Kindem 0 Ja Nestleiar: Christian Hagen 1 Nei Skrivar : Hildegunn Pettersen 1 Nei Økonomi

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Sogndal Studentbarnehage er ein privat barnehage, som vert driven av Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane (SISOF), velferdsorganisasjonen

Detaljer

Møtedokument til årsmøte i Lærdal Idrettslag

Møtedokument til årsmøte i Lærdal Idrettslag Møtedokument til årsmøte i Lærdal Idrettslag Dato: 03.03.15 Stad: Strandsitjaren, Lærdal Sak 01/15: Godkjenning av innkalling og sakliste Innkalling og sakliste vert godkjent. Sak 02/15: Val av møteleiar

Detaljer

FANGST OG SKJELPRØVAR I SULDALSLÅGEN

FANGST OG SKJELPRØVAR I SULDALSLÅGEN FANGST OG SKJELPRØVAR I SULDALSLÅGEN Gjennomsnittleg årsfangst av laks i perioden 1969-2012 var 481 (snittvekt 5,1 kg). I 2012 vart det fanga 1075 laks (snittvekt 6,5 kg), eit av dei aller beste resultata

Detaljer

Referat. Godkjenning av protokoll frå førre styremøte. Vedtak Protokoll frå førre styremøte er godkjent

Referat. Godkjenning av protokoll frå førre styremøte. Vedtak Protokoll frå førre styremøte er godkjent Referat -- Frå styremøte 4-5. februar, Scandic Hell Hotel - Værnes Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Frå adm: Frode Alfarnes, Tor Skeie

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010.

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Sakliste 1. Godkjenning av innkallinga. 2. Godkjenning av sakliste. 3. Val av teljekorps. 4. Val av to personar til å skrive

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

Møteprotokoll. Ålfotbreen verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Ola Tarjei Kroken Bengt Solheim-Olsen Medlem

Møteprotokoll. Ålfotbreen verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Ola Tarjei Kroken Bengt Solheim-Olsen Medlem Møteprotokoll Ålfotbreen verneområdestyre Utval: Møtestad: Quality Hotel, Florø Dato: 23.11.2015 Tidspunkt: 10:30 12:30 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Ola Tarjei Kroken Medlem

Detaljer

OVERORDNA STRATEGI FOR HJORTEFORVALTINGA

OVERORDNA STRATEGI FOR HJORTEFORVALTINGA OVERORDNA STRATEGI FOR HJORTEFORVALTINGA I BALESTRAND 2011-2013 Ei nasjonal omlegging av forvaltning av vilt- og fiskeressursane har pågått dei siste åra. Den langsiktige målsettinga er at innan 2006 skal

Detaljer

Kommune Styre, råd, utval Møtestad Møtedato Frå kl. 19.00 Til kl. 21.30 Aurland fjellstyret Fjordsenteret 5.11.14

Kommune Styre, råd, utval Møtestad Møtedato Frå kl. 19.00 Til kl. 21.30 Aurland fjellstyret Fjordsenteret 5.11.14 MØTEBOK Kommune Styre, råd, utval Møtestad Møtedato Frå kl. 19.00 Til kl. 21.30 Aurland fjellstyret Fjordsenteret 5.11.14 TIL STADES PÅ MØTET Medlemar Erling Nesbø, John Håland, Bjørn Ebne, May Britt Martinsen,

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Gol kyrkjelege fellesråd

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Gol kyrkjelege fellesråd Handlingsplan 2014 2017 EKSTERN TENESTE Gol kyrkjelege fellesråd Budsjettforslag 2014 Kontonavn: 41,krk.admin 42,kyrkjer 43, kyrkjegard 44,andre krk.f Totalt pr. kto.2013 Budsjett 2013 inkl red 16000 Brukarbet.

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

Stiftelsen Alvhild`s Minne til Værlandet`s vel

Stiftelsen Alvhild`s Minne til Værlandet`s vel Informasjon om: Stiftelsen Alvhild`s Minne til Værlandet`s vel Stifta i 2005 Adresse: 6986 VÆRLANDET Organisasjonsnummer: 989 086 383 Etter ynskje i testamentet til Alvhild Værøy, vart det oppretta ein

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune)

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Bergen 10 11 april 2013 Moment Status/bakgrunnen for at denne saka kom opp Gjeldande lovverk på området

Detaljer

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre Møteprotokoll Stølsheimen verneområdestyre Utval: Møtestad: Vossestølen Hotell, Voss - Oppheim Dato: 12.11.2014 Tidspunkt: 10:00 13.00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hans

Detaljer

Arkivsak: 201112853-2 FYLKESRÅDMANNEN: 12. JANUAR 2012

Arkivsak: 201112853-2 FYLKESRÅDMANNEN: 12. JANUAR 2012 Arkivsak: 201112853-2 FYLKESRÅDMANNEN: 12. JANUAR 2012 Kultur- og ressursutvalet ba i møte 11.02.12 om rapport om bruk av Miljøposten i Fylkesbudsjettet. Denne posten har gått under namnet Lokal Agenda

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

DIS- Sogn og Fjordane

DIS- Sogn og Fjordane DIS- Sogn og Fjordane ÅRSMELDING 2014 Årsmelding 2014: DIS-Sogn og Fjordane Årsmeldinga gjeld for perioden frå 01.01.14 og til og med 31.12.14, med unnatak av avsnittet som gjeld minneord over leiar Geir

Detaljer

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Utvalg: Forum for Kontroll og Tilsyn Møtestad: Oslo, Scandic Oslo City hotel Dato: 12.03.2015 Tidspunkt: 16:00 18.10 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Ørsta/Volda Pistolklubb fredag 26. februar kl. 20.00 på skytebana i Ørsta Kulturhus.

Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Ørsta/Volda Pistolklubb fredag 26. februar kl. 20.00 på skytebana i Ørsta Kulturhus. Til medlemmane 20.1.2010 Innkalling årsmøte Det vert med dette kalla inn til årsmøte i fredag 26. februar kl. 20.00 på skytebana i Ørsta Kulturhus. Sakliste: 1. Godkjenne dei som har stemmerett 2. Godkjenne

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14 Frå saksnummer: 50/ 14 Møtestad: Høgaleitet 36, heime hos Nicolai Til saksnummer: 59/ 14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar

Detaljer

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre Møteprotokoll Stølsheimen verneområdestyre Utval: Møtestad: Kulturhuset, Voss Dato: 17.09.2013 Tidspunkt: 11:00 13:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hans Erik Ringkjøb Nestleder

Detaljer

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206348-10 Arkivnr. 545 Saksh. Isdal, Sigrid Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 09.04.2013

Detaljer

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Organisasjonen si største utfordring er å skape auka oppslutning rundt orienteringsidretten å ta vare på eksisterande medlemar å rekruttere

Detaljer

Møteleiar: valt Terje Moe Skrivar: valt Inger Marie Beheim Underskrive protokollen: valt Stig Laberg Øvstetun og Morten Brandsdal

Møteleiar: valt Terje Moe Skrivar: valt Inger Marie Beheim Underskrive protokollen: valt Stig Laberg Øvstetun og Morten Brandsdal Protokoll Årsmøte IL Jotun 17.02.2011 kl. 19.00 i Jotunhuset Tilstades: 41 Sakliste / innkalling. Det var ingen merknader til innkalling eller sakliste. Innkalling og sakliste godkjent Sak 1: Konstituering

Detaljer

NCC avd. Sogn og Fjordane

NCC avd. Sogn og Fjordane Fra styremøte i Norsk Caravan Club avdeling Sogn og Fjordane, Peppes Pizza, Førde, torsdag den 09. januar 2014, kl. 18.00. Innkalla: Frafall: Arvid Kjøsnes, Leon Tonheim, Ron Erik Sande, Ørjan Storesund,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

Årsmøte Valldal Idrettslag 4. mars 2015

Årsmøte Valldal Idrettslag 4. mars 2015 Årsmøte Valldal Idrettslag 4. mars 2015 Sakliste 1. Godkjenne innkalling, sakliste og møtereglar 2. Konstituering a. Val av dirigent b. Val av sekretær c. Val av 2 personar til å skrive under møtebok 3.

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:30-13:45. A.

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:30-13:45. A. Sogn regionråd Postboks 153 6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:3013:45 A. Desse møtte Faste medlemmar Noralv Distad, ordførar Aurland

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Fjordsenteret, Aurland Dato: 30.09.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Innkalling til. Årsmøte i Aurland Kabel TV. Fredag 5. april 2013 kl. 19:00 på Aurland Fjordhotell

Innkalling til. Årsmøte i Aurland Kabel TV. Fredag 5. april 2013 kl. 19:00 på Aurland Fjordhotell Innkalling til Årsmøte i Aurland Kabel TV Fredag 5. april 2013 kl. 19:00 på Aurland Fjordhotell Deltakere: Abonnenter i Aurland Kabel TV Agenda: 1. Godkjenning av innkalling 2. Val av møteleiar 3. Årsmelding

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 Kraftfondet - alternativ plassering TILRÅDING: Kommunestyret vedtek å la kapitalen til kraftfondet stå i ro inntil vidare

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

HDBUL. Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag. Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste:

HDBUL. Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag. Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste: HDBUL Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste: 1. Opning av møtet 2. Val av møteleiar 3. Val av referent 4. Val av to til å skrive under protokollen 5. Godkjenning

Detaljer

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen.

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Referat frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Til stades: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frå adm: Frode Alfarnes

Detaljer

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN I SAMARBEID MED FLORA HISTORIELAG FLORA KOMMUNE Torleif Reksten og Hermod Seim ved skiltet på rutekaia.

Detaljer

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012 Om Øving Lyneld Øving Lyneld er primært ei varslingsøving som Fylkesmannen i Hordaland gjennomfører med ujamne mellomrom for å teste beredskapsvarslinga til kommunane i Hordaland og Hordaland fylkeskommune.

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møte nr: 2014-08 Tid: 22. september 2014 kl. 15.00 18.30 Stad: Lærdal, møterom 2. etasje KIWI-bygget Til stades Rolf Jerving (Styreleiar) Jarle Molde

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

20/15 Hovudutval for teknisk, landbruk og naturforvaltning 24.04.2015. Forslag til forskriftsendring - heving av minsteareal i daa for hjort

20/15 Hovudutval for teknisk, landbruk og naturforvaltning 24.04.2015. Forslag til forskriftsendring - heving av minsteareal i daa for hjort Vågå kommune Arkivsak: 2012/162-39 Arkiv: Saksbehandlar: Laila Nersveen Utv.saksnr Utval Møtedato 20/15 Hovudutval for teknisk, landbruk og naturforvaltning 24.04.2015 Forslag til forskriftsendring - heving

Detaljer