Årsmelding Årsmøte Ungdomshuset 7. mars ÅRDAL JEGER OG FISKERFORENING Jakt, Fiske Friluftsliv

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2011. Årsmøte Ungdomshuset 7. mars 2012. ÅRDAL JEGER OG FISKERFORENING Jakt, Fiske Friluftsliv"

Transkript

1 ÅRDAL JEGER OG FISKERFORENING Jakt, Fiske Friluftsliv Årsmelding 2011 Årsmøte Ungdomshuset 7. mars 20 Årdal Jeger og Fiskerforening Utlastova på Hjelle ØVRE ÅRDAL - Heimeside:

2 ÅRSMØTE ÅRDAL JFF 7. mars 20, Kl 18:00 UNGDOMSHUSET ØVRE ÅRDAL SAKLISTE 1. Konstituering 2. Rekneskap Årsmelding Årsmøtesaker 1. Forslag til Foreiningskontingent for Årdal JFF Forslag til Budsjett Årdal JFF Forslag til Budsjett Utla Klekkeri Forslag til Prisar på jakt/fiskekort og hytter Forslag til Arbeidsprogram Årdal JFF Innkomne Forslag 5. Val Etter årsmøte: Føredrag om sjøaure og forvaltning v/alv Arne Lysne - Styret i Årdal JFF- Årsmelding Årsmøte Årdal Jeger og Fiskerforening 2 Rev. 0

3 Innleiing Vi har hatt eit aktivt år når det gjeld innspel inn mot arealplanar til kommunen, kraftutbyggarar og konstruktivt samarbeid med andre organisasjonar. Vi har hatt ein auke i aktivitetar når det gjeld kurs og tilstellingar. Vi har auka areala våre for småviltjakt. Vi har starta på å oppgradere våre overnattingstilbod og klubbhus og vi har laga ny heimeside. Utfordringane vert å handtere dette med entusiasme og kvalitet framover. Krava til dei frivillige organisasjonane er blitt høgare med tanke på rekneskap og dokumentasjon. Det same gjeld forvaltning av vilt og fisk. Kunnskap er nøkkelordet her. Vi må derfor satse på skulering av våre tillitsvalde for å kunne forvalte dei ressursane vi rår over på ein bærekraftig måte. Vi må utarbeide forvaltningsplanar for områda både for vilt og fisk, dette i tråd med dei krava som er for jakt og fiskeforvaltning. Desse krava kom i Utarbeiding av slike planar gir kunnskap, set mål og gir tilbakemeldingar om vi lykkast. I tillegg gir forvaltning- /driftsplanar forutsigbarheit, kan løyse ut midlar og kan gi oss større ansvar for regelverk i eigne område. Bestanden av laks og sjøaure i Årdalsvassdraget er viktig for ÅJFF sin aktivitet i åra framover. Vår viktigaste oppgåve er derfor å bidra til at dei planane som vert utarbeida og som berører vassdraga vert så gode som mogeleg, både for fisken og for friluftsinteressene. Dette gjeld ikkje berre vårt eige vassdrag men fjordane utanfor, oppdrettsanlegg og vassdrag i nabokommunane våre. Vi må ha god dialog med bestemmande myndigheitar og utbyggarar av vassdrag. Samtidig kan vi ikkje stå med lua i handa å sjå på at planar og inngrep berører våre verdiar og interesse på ein negativ måte. Vi må posisjonere oss slik at vi vert høyrde. Her er utfordringane store og oppgåver vi ikkje klarar åleine. Det er derfor behov for engasjement fra NJFF, Fylkesmann, kommunen, grunneigarane og ein dialog med Hydro som utbyggar. Vi har vore på å etablere Sogn lakseråd som består grunneigarlag eller jakt og fiskelag frå alle elvar i sogneregionen, stikkord her er erfaringsutveksling og samarbeid. Vi må bidra med hjelp og støtte der vi kan for at vi i neste omgang skal nyte godt av samarbeidet. Samarbeid og erfaringsutveksling er verdifullt for å auke kompetanse og inspirasjon for å jobbe vidare med forvaltning og påvirkning mot bestemmande myndigheit. Samarbeid mellom lag i Årdal er og viktig når vi skal verte høyrt av kommune og Fylkesmann i saker som vedrører interessene våre. Rekruttering og ungdomsarbeid er viktig for å oppretthalde og vidareutvikle laget sine aktivitetar og norske jakt- og fiske-tradisjonar. Vi har hatt eit år bak oss med auka aktivitetar både på jakt og fiskesida, med kurs i flugefiske og villmarkshelg. I tillegg har vi ein dialog med Årdal turlag og Norsk folkehjelp avd Årdal der vi vil prøver å utvikle aktivitetsplanar for ungdom samen. Vi har og starta med å få til eit samarbeid med skulane om å få friluftsliv inn i valfagstimane som kjem tilbake i skulen kommande haust. I tillegg har NJFF eit opplegg som ser ut til å fungere i andre lag. Dette kan vi hauste erfaringar fra. Årsmelding Årsmøte Årdal Jeger og Fiskerforening 3 Rev. 0

4 For inneverande år ynskjer styret å legge vekt på kompetanseauke av tillitsvalgte, fokusera på forvaltning gjennom å auka kunnskapen av kva vi har i elva og i fjellet før vi haustar. Vi vil auke aktiviteten på predatorbekjempelse, utak av rev, mår, kobbe osb... Vi ynskjer å utsmykke Utlastova innvendig og ferdigstille den utvendig.det har vert gjort eit stort arbeid på uteområde med støtte fra lokalt næringsliv. Utlastova er viktig med dei sosiale samlingane mandagane og til kursaktivitetar, vi ynskjer å vidareutvikle dette Den aktiviteten som har vore i 2011 har kosta og gjer inngrep i vår eigenkapital. Med dei planane vi har vil vi også i 20 bruke av eigenkapitalen. Dei investeringane vi gjer og dei aktivitetane vi utøver no vil forhåpentleg gi litt avkastning i åra framover i form av forsatt gode jakt, fiske og overnattingstilhøve for mange nye og gamle medlemar. Det vert stilt krav til styremedlemmer og tillitsvalde i foreningen. Vi må og kunne stille krav til våre medllemar om å bidra med støtte og tilbakemeldingar. Vi må sleppe å ringe og sende e-post til den enkelte fiskaren og jegeren for å vite kva vi skal melde inn av fangst i våre områder. Vi er det største jakt og fiskelager i Sogn og Fjordane med over 500 medlemer, den enkelte medlem kan bidra med å legge ÅJFF inn på Grasrotandelen til Norsk tipping. Det vil verte eit betydeleg bidrag til felleskassen. Viktigast av alt er at vi klarar å formidle kunnskapen vår, aktivitetane våre og resultat ut til medlemane. Heimesida vår må derfor vere levande og vere oppdatert med kva som skjer i saker som berører oss, Årdal og våre interesser. Det heile kokar ned til at vi må alle gjere så godt vi kan uansett posisjon, for at vi i framtida skal kunne ha og forvalte dei unike jakt- og fiske- og friluftslivs mulegheitane vi har i Årdal. Det gjer seg ikkje sjølv. Vi avsluttar med å takke Årdal kommune for tilskot til boder/sikringshytte til hyttene våre. Tools Spesialvarer for spikar og festemateriell til alle bodene/sikringshytter. Vi takkar Kleiven Sogn, Olav Birger Hæreid og Årdal Blikkenslagerservice for sponsing av maskiner og masse til uteområde og nytt tak på Utlastova. Og vi takkar alle medlemene som har bidrege med dugnad på klekkeriet, stamfiske, fiskeutsetting, rydding i elvar, vedlikehald på hytter og bygg, bygging av boder/sikringshytter og arrangement. Samarbeid og dugnadsinnsats er dei viktigaste faktorane for å ta vare på det som tidlegare er skapt og fornye oss i takt med notidas situasjon. -For Styre i ÅJFF- Vidar Moen Årsmelding Årsmøte Årdal Jeger og Fiskerforening 4 Rev. 0

5 SAKLISTE... 2 INNLEIING... 3 TILLITSVALDE I ÅRDAL JFF TILSYNSMENN HYTTER... 7 MØTER... 7 MEDLEMSUTVIKLING... 7 PRISAR PÅ JAKT- FISKE- OG HYTTEKORT JAKTKORT... 8 FISKEKORT... 8 HYTTEKORT... 8 STATUS ARBEIDSPROGRAM ÅRDAL JFF KURS GJENNOMFØRT ÅRSRAPPORT KASSERAR ÅRSRAPPORT FRA UTLA KLEKKERI ÅRSRAPPORT FRA JUNIORUTVALET ÅRSRAPPORT FRA HYTTEUTVALET ÅRSRAPPORT FRA JAKTUTVALET ÅRSMELDING ÅJFF`S ETTERSØKSRING ÅRSRAPPORT FRA FISKEUTVALET ÅRSMØTESAKER Årsmelding Årsmøte Årdal Jeger og Fiskerforening 5 Rev. 0

6 Tillitsvalde i Årdal JFF Styre Namn Periode Leiar Vidar Moen Nestleiar Fred Yttri Sekretær Grete Tveit Midtun Kasserar Vidar Sylvarnes Styremedlem Magne Nytun Styremedlem Jaktutval Asle Moen Styremedlem Fiskeutval Svein Jarle Moen Styremedlem Hytteutval Jasmin Eminovic Styremedlem Juniorutval Arild Sæbø Varamedlem 1 styret Roger Hollevik Varamedlem 2 styret Varamedlem 3 styret Utval Namn Periode Jaktutval Asle Moen Geir Roar Vee Terje Øvregard Stian Blix Bjarte Krossøy Svein Jarle Moen Fiskeutval Marlov Moen Kjell Ove Forthun Arne Moen Jasmin Eminovic Hytteutval Ole Inge Moen Per Kristian Høgberg Oddbjørn Øyre Juniorutval Arild Sæbø Studieleiar Revisor 1 Revisor 2 Arnt Erik Henjum Terje Nyheim Valnemnd Kjell Ove Forthun Roald Hollund Hans Smedegård 14 Styret for Årdalsvatnet Styret i ÅJFF Styret for Klekkeriet Styret i Årdal JFF 1 repr. Årdal Kommune Materialforvaltar/Utlastova Magne Nytun Mediegruppe Festkomite Vidar Moen Arne Moen Tor Olav Veheim Styret i ÅJFF Årsmelding Årsmøte Årdal Jeger og Fiskerforening 6 Rev. 0

7 Tilsynsmenn Hytter Tilsynsmenn Hytter Mannsberg 1 Mannsberg 2 Skogsvatn Trollsjøen Krekja Vasspollane Gruvefjell Kyrkjevatn Kvannetjern Buvatn Sletterustvatn Namn Periode Roger Jensen Stein Erik Styve Ørjan Styve Geir Sandvik Hans Jørgen Berg Vidar Moen Kjetil Straumsheim Jasmin Eminovic Geir Grindedal Anders Lindborg Svein Jarle Lunde Geir Roar Vee Stian Blix Stein Idar Sem-Johansen Helge Magne Haglund Svein Jarle Moen Terje Nyheim Tor Karsten Unhjem Magne Nytun Geir Ove Løvdahl Tom Lægreid Møter Foreiningen har i år avvikla 8 styremøter. o 31 saker i hovedsak saker om hyttene, klekkeriet, ungdomsarbeid og tiltaksliste. Lister som inneheld tilsaman 84 tiltak fordelt på dei ulike utval og styret. Deltatt på møte med Årdal kommune om arealplanarbeid. Arbeidsmøter med Årdal turlag, Stiftinga Avdalen gard, Årdal Sogelag og Stiftinga Nundalen, felles uttale om arealplan i Årdal kommune. Møte med Formannskapet om fokus på vasskraftutbygginga, natur og kulturverdiar i kommuen. Møte på Skei om det nye EU vassdirektivet og naturmangfaldslova. Møte i Aurland om vassdirektivet Møter med Årdal turlag og Norsk folkehjlp Årdal om samarbeid på ungdomssida. Deltatt på utdanningsmessa på Årdal vidaregåande med eigen stand. Møte med Hydro Energi og Rådgivande biologar om årets rapport. Medlemsutvikling Kategori Medlemskap m/tidsskrift Redusert bet. medl m/tidsskrift Junior Sidemedl./Familiemedl Æresmedlem Sum Årsmelding Årsmøte Årdal Jeger og Fiskerforening 7 Rev. 0

8 Prisar på Jakt- Fiske- og Hyttekort 2011 Jaktkort SLETTERUST Sessongkort medlem ÅJFF adresse i Årdal 600 SLETTERUST/ STATSAL Sessongkort m/hund medl ÅJFF adr i Årdal 600 SLETTERUST Sessongkort medl ÅJFF adr utanfor Årdal pr veke SLETTERUST Sessongkort IKKJE medl ÅJFF 00 SLETTERUST Vekekort medl ÅJFF adr utanfor Årdal pr veke DAGSKORT ÅRDAL AUSTRE STATSALMENNING 150 JUNIOR Sessongkort medl ÅJFF adr i Årdal 300 FARDALEN Sessongkort medlem ÅJFF adresse i Årdal 300 FARDALEN Sessongkort medl ÅJFF adr utanfor Årdal 500 FARDALEN Vekekort medl ÅJFF adr utanfor Årdal 350 FARDALEN Sessongkort ikkje medl ÅJFF 600 Fiskekort Utla inkl. Hæreidselva (Sjå under), samt alle fjellvatn Sesong Veke Døgn Medlem Andre Medlem Andre Medlem Andre 500/ Alle fjellvatn inkl. Torolmen 300/ / Årdalsvatnet 150/75 150/ * Hæreidselva Utla (Utabygds fiskarar) Utabygds Medlem Døgn Sesong og vekekort er ikkje tillate solgt! 300 Utabygds Andre For lokale ibuarar gir kjøp av fiskekort i Utla vedkommande rett til også å fiske i Hæreidselva. Pensjonistar (67 år)/uføretrygda har rett til 50 % medlemsrabatt. Gjeld kun ved kjøp av sesongkort. Juniorar t.o.m. fylte 18 år fiskar gratis i alle elvar og vatn som ÅJFF disponerer forutsatt at dei er Medlemer i ÅJFF. I Hæreidselva har lokale ibuarar fortrinnsrett til fiske. Antal selde kort til utabygdsfiskarar er difor avgrensa til maksimalt 3 kort/stenger pr. døger. Desse kan kun løyse døgnkort til pris fastsett i tabell. I Utla er antall kort som tillates solgt til utanbygds fiskarar avgrensa til 5 kort/stenger pr. døgn. Sesong- og vekeskort er ikkje tillate solgt til andre enn lokale ibuarar. Utflytta årdøler har samme rett som lokale ibuarar. Hyttekort Døgn Lokal Medlem Andre Hytte à 4 køyer Årsmelding Årsmøte Årdal Jeger og Fiskerforening 8 Rev. 0

9 Status arbeidsprogram Årdal JFF 2011 Oppgåve Ansvar Status 2011 Lage ein rapport vedr. konsekvensen av utbygginga av nye Tyin kraftverk, pågår Fiskeutval Arbeidet pågår. Er avhengig av Hydro sin plan etter utbyggingen Overtatt av styret Følge opp og førebygge ørekyte i vassdraga våre Fiskeutval Dette er årleg. Noko redusert sist år gruna sjukdom. Styrke satsinga på ungdomsarbeid Juniorutval/Fiskeutval/Jaktutval Vi har hatt møter med Årdal turlag og Norsk folkehjelp. Det er gjennomført fleire arrangement. Videreføre tiltaket med Fiske Camp Juniorutval/Fiskeutval Utført Oppstart av Mannsberg 2 Hytteutval Har fått tildelt midlar, søker byggeløyve. Oppføring av sikringsbu/toalett Hytteutval Materiale innkjøpt og oppkappa. Kyrkjevatnet er ferdig. Resterande vidareførast 20 Kurs gjennomført 2011 Jegerprøvekurs med 14 deltakarar som alle klarte eksamen. Kurs i sporlegging for ettersøkshundar. Kurs flugefiske for ungdom Kurs i flugefiske Kurs i grunnleggande skyteteknikk med hagle på Mjøen. Årsmelding Årsmøte Årdal Jeger og Fiskerforening 9 Rev. 0

10 Årsrapport kasserar 2011 Regnskapsrapport Årdal JFF: Regnskapet avvikker betydelig fra det som det var lagt opp til i budsjettet for Årsaken til dette er flerdelt og kan kort summeres slik. På inntektsiden var det en betydelig svikt i fiskekortsalget - årsaken er høyst sannsynlig været (mye regn og store elver) og at depositumet ble tatt bort. Jakt og ikke minst hyttekortsalget økte positivt. Det var forventet at vi fikk 70% av søkte midler til utedo-/hyttprosjektet i se konto Regnskapsrapport ble levert til kommunen før nyttår, men en utbetaling blir ikke realisert før i 20. På utgiftssiden ble kr ,25 bokført til dette prosjektet - se konto Disse to postene alene utgjør det store avviket i forhold til budsjett. Andre store poster på utgiftssiden som avviker fra budsjett er konto 4223, 4820, 6900 og Her er det bl.a. investert i nytt akustikkanlegg i Mjøen, innkjøp av kikkersikte til jegerprøven, leie av damvokteren, jaktoppsyn, konsulenthonorar heimeside, og div. annonsering, Også i år måtte foreningen låne ut penger (kr ,00) til klekkeriet. Årsaken var at Hydro ventet med sine utbetalinger til Årdal JFF var registrert som foretak med eget org.nummer i Brønnøysundregistrene. For å ta inn igjen merkostnader i 2011 vil 20 bli en utfordring på inntektssiden. Viktig at man da søker ut midler der dette er mulig. Regnskapsrapport Utla Klekkeri og Settefiskanlegg: Når det gjelder klekkeriet er regnskapet som forventet. Man budsjetterte her med gjennomføre nødvendige sparetiltak for å oppnå et lite overskudd. Det eneste som har påført oss ekstraordinere kostnader - mer enn forventet - er ferdigstillelsen av tekniske forbedringer knyttet til prod.anlegget, ny henger til stamfiske og medisinkostnader - se konto 6000, 6060 og 6080, Uansett her maktet man å oppnå måltallet. Vidar Sylvarnes Årsmelding Årsmøte Årdal Jeger og Fiskerforening 10 Rev. 0

11 Årsrapport fra Utla Klekkeri 2011 Året byrja heilt etter boka, fjellauren var ferdigklekt rundt 10. januar og sett ut i kara 1 mnd. seinare. Sjøauren ligg 2 til 3 veker etter dette tidspunkt. 15. mars om morgonen gjekk straumen i klekkeriet pga. ein feil i trafoen. Straumen var ute fra klekkeriet og fram mot Vetti slik at me ikkje oppdaga det heime i Årdal. Dette resulterte i at me mista 70-80% av fjellauren. Det me hadde for lite til utsettinga, vart henta i Fortun i slutten av juli, ca stk. Me mista ikkje noko av sjøauren, dette fordi den ligg ca. 3 veker etter i utvikling. Er mindre i vekst og da blir bruken av oksygen litt mindre. Stamfiske på fjellet gjekk i år veldig bra. Etter at me byrja med ruser i tillegg til straum, vart alt mykje lettare. I tillegg til dette tok me stamfisk i Tyin og Torolmen med garn. Stamfiske i elva gjekk i år mykje betre enn i fjor. I år har me sett av ca rognkorn som vil bli sett ut i Utla i januar/februar. Resten av året gjekk problemfritt. Olav Hermansen var på 3 besøk i anlegget der eit av dei var under strykinga av sjøauren. Han tok prøvar av all rognveske og mjølke. Alt var OK. Vil takka alle gode hjelparar som var med på vaktordninga, stamfiske i fjell og elv, stryking av fisk samt anna arbeid knytt til klekkeriet. Vil òg trekka fram dei som var med på feittfinneklyppinga i år, kjempebra. Men her er det plass til fleire, dette er dugnad som alle kan vere med på. Ein takk til dei som sette ut fisk i fjellet der me ikkje nytta helikopter. Magnar og Magne Årsmelding Årsmøte Årdal Jeger og Fiskerforening 11 Rev. 0

12 Årsrapport fra Juniorutvalet 2011 UNGDOMSUTVALET Vi har i lag med fiskeutvalet gjennomført kurs i flugefiske. I lag med jaktutvalet har vi gjennomført kurs i hagleskyting for nybyrjarar og ungdom. Til slutt hadde utvala saman Villmarkshelg på Sletterust sept. Her møtte 5 nye jegrar og 29 ungar til fiskekonkuranse. Arild Sæbø Leiar Ungdomsutvalet Årsrapport fra Hytteutvalet 2011 Generelt I året som er gått har vi hatt fleire stormøter med alle husmenn. På desse vart det orientert om byggeplanar av do/sikringsbu. Det vart diskutert med hyttemenn ulike løysingar på korleis, kven og når dette kunne skje. Planen var å starte med dette i I løpet av 2011 vart do/sikringsbu på Kyrkjevatn bygdog frakta opp til fjells. Dette prosjektet er no ferdigstilt. Det gjennstår fleire. Me har som mål å bygge resten av bodene i 20. I løpet av 2011 har vi kappa ferdig og lagra materialet til alle do/sikringsbu. Vi har lagra dette tørt og materialet er klart til frakt opp til fjells i år 20. Det mest naudsynte av materialet er kjøpt inn og er på lager. Styret har vedteke tidlegare i 2010 bygging av ny hytte i området Mannsberg 2. Det er naudsynt med nytt, siden den gamle er bygd i perioden Området vart lite brukt og åjff ynskjer å satse meir der av fleir grunnar. Hytta har og vart stengt for publikum siste årene grunna dårleg standard. Det er søkt om midlar til prosjektet og vi har fått midlar til å reise denne hytta. Nå gjennstår det å få byggeløyve, vi er i søkjeprossesen. Vedlikehald Eg oppmodar dei hytteansvarlege til å gi beskjed om manglar og tiltak på hyttene til leiar i hytteutvalet. På denne måten kan me verkeleg vite kva som kan og bør jobbast vidare med hyttene. Saker Faste doplassar og rydding rundt hyttene Årsmelding Årsmøte Årdal Jeger og Fiskerforening Rev. 0

13 Dette er blitt drøfta med husmenn på flere møter. Ein del ordningar ble drøfta, vi kom ikkje fram til eit felles ordning ang rydding. Men det greieste er å samle alt i ein «big bag» som da kan frakas ut av området med helikopter eller av Folkehjelpen i løpet av vinteren/påsken. Tegnigar er kalre for doar/sikringsbu. Dette er viktig å få på plass primært for å få folk flest, særleg familiar opp til fjells. Hyttene med skikkeleg utedo er atraktive! Forslag fra Styret: Ingen endring av prisar på hyttekort. Begrunnelse. Vi har oppnådd mykje av intensjonen med denne prisen på overnatting. Bruken har auka, vi har pr.d.d treff på hyttesida og vi har fått mykje positiv omtale i landsdekkande media. Vi ynskjer å gjennomføra oppgraderigen av hyttene før vi gjer ein evt endring i prisane. Dette gjeld og differansen på utanbyggds og innanbygds. Vi kan etterkvart sjå på ein differanse mellom medlem og ikkje medlem. Dette er vanskeleg gjennomførbart i dag slik Inatur sine tenester er bygd opp. 2. Felles låsesystem Det vert kjøpt inn felles lås med hengelås til alle hytter. Nokre hytter skal ha sylinder, men det går også på system som vi disponerer. På denne måten har vi betre oversikt over nøklar og kan unngå uheldige situasjonar. Ein reserve nøkkel av kvar hytta vart satt inn i nøkkelskapet i Utlastova. 3. Sikkerhetsutstyr Vi har ordna ein del brannsløkkingsutstyr som hyttemenn tok med seg og la att inn i hytta dei har ansvar for. Det gjeld varslarar, skum, brannteppe osv. Vi jobbar med å få på plass lister som skal hengjast opp i hytta over info i tilfelle nødsituasjonar. 4. Overnattingsordning via Inatur I året som er gått har det vært en god aktivitet blant besøkjande på hyttene. Bruk av Inatur og utleige av hytter via nett. I år ser vi ein oppgang i overnattingar i forhold til året før. Vi har fått betre kontroll på betaling og antall overnattingar via Inatur ordninga. Sletterustvatn, Mannsberg 1, Krekja 1, Buvatn er dei hyttene som skil seg ut i år med mest overnattingar. Det er meget viktig å få opp overnattingstall og folk opp til fjells med tanke på økonomi og meir fiske i våre vatn. Planar framover Utfordringar som står framfor oss er å få bygd do/sikringsbuene våre i 20. Vi prøver å heve standarden på alle hytter vi disponerer og på denne måten tilretteleggjarar for bruk av fjellet. Vi må få på plass ein felles låsesystem/systemnøkkel på hyttene våre. Lås er kjøpt inn og er på lager hjå leiar i hytteutvalet. Dette blir delt ut slik at husmenn kan ta med og skifta. Oppstart av Mannsberg 2. Vi er i søkeprossene ang. Byggeløyve. Dette kjem på plass i løpet av våren. Eg vil gi stor takk til dykk som stiller opp på dugnadar i samband med vedlikehold og oppsyn av hyttene våre.. Jasmin Eminovic Årsmelding Årsmøte Årdal Jeger og Fiskerforening Rev. 0

14 Statistikk og rapporter overnatting Gruvefjell Trollsjøen Vasspollane Buvatnet Mannsberg Mannsberg Kyrkjevatnet Kvannetjødni Skogsvatnet Kreka Kreka Sletterustvatn Sum Årsrapport fra Jaktutvalet 2011 Generelt Jaktutalet har bestått av Asle Moen, Geir Roar Vee(kontstituert leiar), Terje Øvregard og Stian Blix Mjøen Det var brukbar aktivitet i Mjøen hausten 2011.Det vart skote ca 9300 skot. Me gjennomførte og diverse kurs, blant anna kurs i riktig skyteteknikk for nye og gamle jegerar. Jaktutvalet planlegg å oppgradere anlegget ved å bygge tak over standplass. Prosjektet er kostnadkalkulert til ca ,- kr og planlagt ferdig til våren 20.Det er og kjøpt inn nytt høgtalaranlegg men dette vil truleg ikkje bli tatt i bruk før taket er på plass. Årsmelding Årsmøte Årdal Jeger og Fiskerforening 14 Rev. 0

15 Småviltjakt Jaktsesongen 2011/20 har vært ein dårleg sesong for småviltjegerane. På våren vart det observert mykje smågnagarar og ryper i fjella og det såg ut til å bli ein bra sesong. Men det virket som smågnagarbestanden kollapset tidleg på sommaren. Dette har truleg ein medvirkande årsak til at det vart lite ryper denne sesongen. Salget av jaktkort har vært veldig bra, det er solgt 205 jaktkort på områda våre. Nytt frå i år er at me har fått leigekontrakt med grunneigarane i Fardalen. Dette gjer at me no har store område å jakte i og forvalte. På bakgrunn av dette ynskjer me å opparbeide ein forvaltingsplan for småvilt for våre områder. ÅJFF v/vidar har vært i kontakt med NJFSF angåande kurs i taksering av rype. Me ønsker å få minst 2 personer på kurs i løpet av våren og få med oss NJFSF på taksering til hausten. Deretter vil me bygge kompentanse på dette sjølve med hjelp frå NJFSF. Jaktutvalet oppmodar alle jegerar til å jakte meir på predatorer, hugs at revejakta varer heilt til 15.april. Sum Område Antall dager Sum felt vilt observert vilt ÅJFF Austre statsalmenning Fardalen Sletterust Sum Art Sum felt vilt Sum observert vilt Sum Hare Lirype Småvilt Fjellrype Sum NB. Antall jaktdager stemmer ikkje heilt da det er 9 jegrar som har innrapportert at dei har jaktet over 160 dager Fangstrapporteringen for 2011/20 er enno ikkje klar da jakta slutta 29. Feb. Det er innkome nærare 50 % av solgte kort. 2010/ /2010 Innlevert % 73,1 Innlevert % 22,7 Snitt dagar pr jeger 4,4 Snitt dagar pr jeger? Skutt rype pr jeger 3,7 Skutt rype pr jeger 1,8 Skutt rype pr dag 0,8 Skutt rype pr dag? Sogte kort 104 Solgte kort 110 Berekna felte ryper 383 Berekna felte ryper 193 Felte Ryper 280 Felte Ryper 44 Hare 4 Hare 0 Røyskatt 2 Røyskatt 0 Skogsfugl 2 Skogsfugl 0 Mår 0 Mår 1 Årsmelding Årsmøte Årdal Jeger og Fiskerforening 15 Rev. 0

16 Asle Moen Årsmelding ÅJFF`s ettersøksring 2011 Ettersøksringen hadde i året 2011 kontrakt med jegrar i både Årdal og Lærdal kommune. Det vart teikna kontrakt på 441 løyver i Lærdal av totalt tildelte 617, og 83 løyver i Årdal av totalt 170. Dette gjev eit gjennomsnitt på ca 49% av løyvene i Årdal, og ca 71% i Lærdal. Grunne til at dette er så lågt kan vera fleire ting, men me er kjende med at det i Lærdal er fleire vald, også storvald, som har kontrakt med annan hund. Kva som er grunnen til det låge talet i Årdal er meir usikkert. Sportrening: Ringens medlemmer stilte også i 2011 villig opp for sporlegging, og det er ingen tvil om at det vart lagd ned mange timar med trening kvart år. Det vart og utført kurs for sporleggarar samt eit nybegynnarkurs blodspor med svært god deltaking. Utkallingar: Sist sesong var det 2 ettersøk av påskutt hjortevilt i dei to kommunane. Då me veit at det i dei to kommunane vart felt 473 dyr i 2011 er dette skremmande lågt. Ut frå erfaringar elles i landet skulle me hatt betydeleg fleire utkallingar. På den kommunale avtalen med Lærdal og Årdal kommune vart me utkalla 60 gonger. Dette er ein ganske stor auke frå året før då me var ute 49 gonger.dette var oppdrag som for det meste gjaldt ettersøk av påkjørt hjort og rådyr langs E16 og Rv 5, samt fleire turar etter skabbrevar i både Lærdal og Årdal. Styret har i året 2011 bestått av: Leiar: Arvid Solheim Nestleiar: Søren Ø Mo Kasserar: May-Ruth Walaker Styremedlemmer.: Andreas Veum, Harald Yndestad, Harald Rivedal, Jostein Holsæter, Ole Morten Sunde, Jan Helge Steinseth, Ernst Inge Brugrand, Ludvik Indrebø, Rune Hovland, Hans Jørgen Bjørkum, Jan Rune Kveum, Svein Indrebø, Per Vilhelm Vold, Lars Gunnar Røneid, Vidar Moen(rep. Valdansvarlege) Møter: I tillegg til årsmøtet er det i 2011 halde eit møte for fordeling av vakter i jaktperioden. Det har og vore fleire møter med kommunen og Statens vegvesen for sikringstiltak i samband hjortepåkjørsler. Godkjente ekvipasjar: Ringen hadde i 2011, godkjente ekvipasjar. Dette fordeler seg med 7 i Lærdal og 6 i Årdal. Ringen fekk i 2011 ingen nye medlemmar. Dette gjev oss ved utgangen av året 9 godkjente ekvipasjar, når me ikkje reknar med førar som er godkjente på fleire hundar hundar. Dette er same som året før. Ringen må ha som mål å arbeida vidare med tanke på å få fram fleire ekvipasjar til godkjenning i året som kjem. Årdalstangen /2-20 Arvid Solheim Årsmelding Årsmøte Årdal Jeger og Fiskerforening 16 Rev. 0

17 Årsrapport fra Fiskeutvalet 2011 Fiskeutvalet Fiskeutvalet har bestått av Svein Jarle Moen (leiar), Marlov Edvin Moen (stamfiske), Kjell Ove Fortun (rydding) og Arne Moen (statistikk og tabeller). Utfisking av ørekyte I år har fiskeutvalet jobba med utfisking av ørekyter i Holsbru. Det vart ikke gjort noko utfisking i Biskopen pga. sjukdom. Antal ørekyter utteeke i 2011: Biskopen: 0 Holsbru: Kobbe I 2011 fekk me løyve på å skyta 6 kobber, desse greidde me å ta. Me kunne skote mykje meir enn dei 6 kobbene me fekk løyve til å skyta. Det var observert mange kobber både på Tangen og i osen i Øvre. Det var kobber så langt opp som til Folkets Hus i Utladalen. Me vil også søka om kobbeløyve for 20. Årsmelding Årsmøte Årdal Jeger og Fiskerforening 17 Rev. 0

18 Aktivitetar Slik som før, har me aktivitetskveld kvar mandag fra kl 18 og utover kvelden. Fleire har delteke på dette i år, enn i fjor, men det er framleis plass til fleire. Me kosar oss med kaffe, snakkar og ser videoer. Sommaren 2011 arrangerte me kastekurs både for juniorer, damer og herrer. Jaran Gustavsen leia begge kursa, og det vart vellykka også i år. Juniorkurset var gratis, seniorane fekk eit godt tilbud (500 kr for 2 dagars-kurs), som er langt under vanleg pris. Me vil også arrangere kastekurs i 20. Fiskekonkurranse Me arrangerte fiskekonkurranse i Torholmen 10. september Det var totalt 44 påmeldte i alle aldersklassar. Det var tålig bra vêr denne dagen, og nokon hadde flaksen med seg og klarte og dra i land tre ørret på henholdsvis 770g, 470g og 223g. I 20 bør me arrangera denne konkurransen mykje tidlegare. Rydding Det vart rydda litt på tangen og litt i Øvre, men dette er noko me må ta betre tak i, i det kommande året. Oppsetjing av tavler Det gjenstår å setje opp ei tavle i elva, samt ei på fjellet. Tavla i elva lyt me finne ein passende plass til (forslag?), og me vil prøve å få gjort dette utpå vårparten 20. Fisket 2010 I starten av sesongen hadde me eit godt innsig med feilvandra Lærdalslaks. I 2011 hadde me ein oppgang i totalfangst. Årsaka til betre innrapportering av fiske i elva, er at ein kan innrapportere på børsen. Når det gjeld totalfangst på sjøaure og laks, viser me til statistikkane og tabellane lenger bak i heftet. Teljing av gytefisk 2010 Totalt vart det sett ut 17 laks i Utla, ingen i Hæreidselva. I 2010 vart det observert 38 laks, og me ser at dette er ein nedgang frå i fjor. Det vart observert 97 sjøaure i Utla, og dette er ein nedgang fra i fjor. Dette er fordi at dei som tel hadde for dårlig sikt i elva og elva var for stor. Det vart ikkje observert fisk i Hæreidselva i Møte Prosjektet med restaurering av elva står fortsatt på vent. Me ventar på Hydro. Målsetjing for 20 - Få ei betre ordning ang. rydding av elv - Halde fram med aktivitetskveldar - Bedre utfisking av ørekyter - Arrangere fiskekonkurranse - Setje opp ei tavle i Utla, og ei i austenden av Torolmen - Halde fram med faste oppgaver - Arrangere kastekurs både for junior og senior. - Få løyve til å skyte kobber Årsmelding Årsmøte Årdal Jeger og Fiskerforening 18 Rev. 0

19 Krystallpremiar 2011 Stian Listhaug Største laks, teke i Hæreidselva, 10 kg (sjølvlaga fluge) Erling Sæbø Største sjøaure, teke ved Svalheimsbrui, 7,6 kg (sluk) Asle Moen Største sjøaure, teke Bølshogen, 7,6 kg (fluge) Magnus Loddengaard Folkestad Største fjellaure, teke i Torholmen, 1,47 kg (sluk) Napp Vandrepremie Asle Moen - 2 napp - laks og sjøaure Espen Solheim - 1 napp - laks Stig Morten Moen - 1 napp - sjøaure Svein Jarle Moen - 1 napp - fjellaure Hans Smedegård - 1 napp - sjøaure Geir Sandvik - 1 napp - fjellaure Jasmin Eminovic - 1 napp - fjellaure Kjell Ove Fortun - 1 napp - laks Arild Lie - 1 napp - sjøaure Magnus Loddengaard Folkestad - 1 napp - fjellaure Svein Jarle Moen Årsmelding Årsmøte Årdal Jeger og Fiskerforening 19 Rev. 0

20 4. Årsmøtesaker 1. Forslag til foreiningskontingent for Årdal JFF Medlemskategori ÅJFF Sum Medlemsskap m/tidsskrift 100,00 600,00 Redusert betaling medlem m/tidsskrift 50,00 350,00 Side/Familiemedlem u/tidsskrift 20,00 145,00 Forslag fra Styret: Ingen endring av foreiningskontingenten for 20. Årsmelding Årsmøte Årdal Jeger og Fiskerforening 20 Rev. 0

21 Hovedbudsjett 20 Årdal Jeger og Fiskerforening Inntekter 32 Kort-/Fiske Kr , Kort-/Jakt Kr , Kort-/Storvilt Kr. 0, Kort-/Hytter Kr , Mjøen-/Skudd/Leirduer Kr , Mjøen-/Kjøkken Kr. 500, Utlastova-/Kjøkken Kr. 0, Effekter-/Jakt/Fiske Kr. 0, Salg-/Andre Inntekter Kr. 0, Kont.-/Medlemer Avregnet Kr , Kont.-/Medlemer Ikke Avregnet Kr. 0, Refusjon mva Kr , Tilskudd-/Fiskefondet Kr , Tilskudd-/Kulturmidler Kr , Tilskudd-/Sponsor Kr , Tilskudd-/Drift Kr. 0, Tilskudd-/Fylkesmannen Kr. 0, Tilskudd-/Norges JFF Kr , Tilskudd-/Årdal Kommune Kr , Tilskudd-/LNU-midler Kr. 0, Tilskudd-/Viltfondet Kr , Tilskudd-/Andre Tilskudd Kr , Kurs-/Inntekter Kr , Arrangement-/Andre Inntekter Kr , Arrangement-/Norsk tipping Kr , Dugnad-/Inntekter Kr , Utleie-/Utlastova Kr , Utleie-/Mjøen Kr , Drift-/Andre Inntekter Kr. 0, Rente-/Inntekter Kr. 500,00 Utgifter 4000 Kort-/Jakt/Fiske/Hytter Kr. 0, Mjøen-/Varer Kr. 400, Mjøen-/Skudd/Leirduer Kr. 000,00 40 Mjøen-/Andre Kostnader Kr. 0, Utlastova-/Varer Kr. 0, Utlastova-/Andre Kostnader Kr. 0, Effekter-/Jakt/Fiske Kr. 0, Arrangement-/Bingo/Lotteri Kr. 0, Arrangement-/Materiell Kr , Arrangement-/Administrasjon Kr , Arrangement-/Servering Kr ,00 Årsmelding Årsmøte Årdal Jeger og Fiskerforening 21 Rev. 0

22 4043 Arrangement-/Andre Kostnader Kr , Varer-/Kontantkjøp Kr , Frakt-/Kostnader Kr. 0, Varer-/Andre Kostnader Kr , Hytter-/Investering/Prosjekt Kr , Hytter-/Drift Mannsberg 1 Kr , Hytter-/Drift Mannsberg 2 Kr ,00 41 Hytter-/Drift Krekja Kr. 500,00 41 Hytter-/Drift Krekja Kr. 0, Hytter-/Drift Vasspollane Kr. 500, Hytter-/Drift Kyrkjevatn Kr. 500, Hytter-/Drift Buvatn Kr. 500, Hytter-/Drift Sletterustvatn Kr. 500, Hytter-/Drift Kvannetjern Kr , Hytter-/Drift Skogsvatn Kr. 500,00 40 Hytter-/Drift Gruvefjell Kr. 0,00 41 Hytter-/Drift Trollsjøen Kr ,00 40 Hytter-/Drift Felles Kostnader Kr , Mjøen-/Investering/Prosjekt Kr , Mjøen-/Drift Skytterhus Kr. 0, Mjøen-/Drift Bunkers Kr , Mjøen-/Drift Baneanlegg Kr. 0, Mjøen-/Elektrisitet Kr , Mjøen-/Drift Mjøen Kr. 0, Mjøen-/Uteområde Kr , Frakt-/Kostnader Kr. 0, Utlastova-/Investering/Prosjekt Kr , Utlastova-/Drift Utlastova Kr , Utlastova-/Elektrisitet Kr ,00 43 Utlastova-/Uteområde Kr. 0,00 43 Utlastova-/Renhold/Sanitær Kr , Verktøy-/Motordrevet Kr. 0, Verktøy-/Maskiner Kr. 0, Avgift-/Renovasjon Kr , Avgift-/Eiedomsskatt/Feste Kr ,00 46 Leie-/Jakt/Fiske Kr ,00 46 Leie-/Tomt Kr. 0, Leie-/Lokaler Kr , Leie-/Andre Kostnader Kr. 0, Avgift-/Fisketrygdavgift Kr. 0, Depositum-/Fiske Kr. 0,00 47 Depositum-/Jakt Kr. 0,00 47 Kont.-/Medlemskontigent Kr. 0, Utvalg-/Drift Mediegruppe Kr. 0, Fjellvåk-/Produksjon Kr. 0,00 48 Fjellvåk-/Porto Kr. 0, Utvalg-/Drift Jaktutvalg Kr ,00 Årsmelding Årsmøte Årdal Jeger og Fiskerforening 22 Rev. 0

23 4821 Utvalg-/Prosjekt Jaktutvalg Kr. 0, Utvalg-/Drift Fiskeutvalg Kr , Utvalg-/Prosjekt Fiskeutvalg Kr , Utvalg-/Drift Ungdomsutvalg Kr , Utvalg-/Prosjekt Ungdomsutvalg Kr , Utvalg-/Drift Hytteutvalg Kr , Utvalg-/Prosjekt Hytteutvalg Kr. 0, Utvalg-/Andre Kostnader Kr. 0, Honorar-/Konsulent/Instruktør Kr. 0, Honorar-/Tapt Arb.fortjeneste Kr. 0, Honorar-/Dugnad Kr. 0, Honorar-/Tillitsvalde Kr , Honorar-/Kjøregodtgjørelse Kr , Gaver-/Premier/Utmerkelser Kr , Drift-/Klær/Utstyr/Materiell Kr. 0, Drift-/Andre Kostnader/Aksjekjøp Kr , Adm.-/Kontorrekvisita Kr , Data-/Utstyr Kr. 0, Data-/Programvare Kr. 0, Data-/Vedlikehold Kr. 0, Adm.-/Litteratur/Tidsskrifter Kr. 0, Adm.-/Kontormateriell Kr. 0, Kurs-/Kostnader Kr , Tele-/Internett/Telefon/Faks Kr , Reise-/Kostnader Kr , Provisjon-/Kortsalg Kr. 0, Annonse-/Kostnader Kr , Info.-/Kostnader Kr , Forsikring-/Bygg/Inventar Kr , Gebyr-/Bank/Porto Kr. 500, Servering-/Møter/Dugnad/Arr. Kr ,00 80 Rente-/Kostnader Kr. 0,00 Sum Inntekter-/Utgifter Kr ,00 Kr ,00 ÅRSRESULTAT Under-/Overskudd Kr. FALSE Kr ,00 Balanse Kr ,00 Kr ,00 Årsmelding Årsmøte Årdal Jeger og Fiskerforening 23 Rev. 0

24 Budsjett 20 Utla Klekkeri og Settefiskanlegg Inntekter 3220 Salg-/Settefisk Hydro Energi Kr , Salg-/Settefisk Andre Kr. 0, Tilskudd-/Fiskefondet Kr. 0, Tilskudd-/Andre Bidrag Kr. 0, Drift-/Andre Inntekter Kr. 0, Rente-/Inntekter Kr. 180,00 Utgifter 4010 Prod.-/Innkjøp Øyerogn Kr. 0, Prod.-/Innkjøp Settefisk Kr. 0, Varer-/Kontantkjøp Kr , Frakt-/Kostnader Kr. 0, Godtgjørelse-/Tapt Arb.fortj. Kr. 0, Honorar-/Dugnad Kr , Honorar-/Kjøregodtgjørelse Kr. 0, Investering-/Bygg/Anlegg Kr , Modifisering-/Bygg/Anlegg Kr , Vedlikehold-/Bygg/Anlegg Kr , Transp.-/Vedlikehold Kr. 0, Verktøy-/Redskap Kr. 0, Renhold-/Rengjøringsmidler Kr. 500, Renhold-/Desinf.midler Kr , Elektrisitet-/Kostnader Kr. 0, Transp.-/Materiell/Utstyr Kr. 0, Prosjekt-/Bygg/Anlegg Kr. 0, Leie-/Tomt Kr. 0, Leie-/Andre Kostnader Kr. 0, Prod.-/Stamfiske/Stryking Kr. 0, Prod.-/Fiskefór Kr , Drift-/Utstyr/Hjelpemidler Kr , Prod.-/Inventar Kr , Prod.-/Veterinær-/Medisiner Kr , Prod.-/Lab.Analyser Kr. 0, Drift-/Teknisk/Instrumentering Kr. 0, Drift-/Rekvisita Kr. 0, Drift-/Andre Kostnader Kr , Kultivering-/Elver og Vann Kr. 0, Prod.-/Rekvisita Kr , Dugnad-/Kostnader Kr , Adm.-/Kotorrekvisita Kr. 0, Data-/Utstyr Kr. 0, Data-/Programvare Kr. 0, Data-/Vedlikehold Kr. 0, Adm.-/Litteratur/Tidsskrifter Kr. 0, Adm./Kontormateriell Kr. 0, Kurs-/Kostnader Kr. 0, Tele-/Internett/Telefon/Faks Kr. 0, Kjøretøy-/Drivstoff Kr. 0, Kjøretøy-/Vedlikehold Kr. 0, Forsikring-/Kjøretøy Kr. 0, Reise-/Opphold Kostnader Kr. 0, Forsikring-/Bygg/Inventar Kr. 0, Forsikring-/Utstyr/Materiell Kr. 0, Forsikring-/Andre Kostnader Kr. 0, Avgift-/Renovasjon Kr. 0, Gebyr-/Bank/Porto Kr. 450, Servering-/Møter/Dugnad/Arr. Kr ,00 80 Rente-/Kostnader Kr. 0,00 Sum Inntekter-/Utgifter Kr ,00 Kr ,00 ÅRSRESULTAT Under-/Overskudd Kr. FALSE Kr ,00 Balanse Kr ,00 Kr ,00 Årsmelding Årsmøte Årdal Jeger og Fiskerforening 24 Rev. 0

25 4. Forslag til prisar på Jakt- Fiske- og Hyttekort 20 Jaktkort Forslag fra Styret: Kategoriar kort på småviltjakt har siste åra vert mange og uoversiktelege. Hensikten har vert å redusere jakttrykket i området. Vi har og sett at vi har ein nedgang i antall kort seld til medlemar busatt i Årdal. Vi sel lite og ingenting til junior. Vi ynskjer å lage kategoriar som inspirerar Årdølene til å jakte meir. I tillegg jobbar vi med avtalar for å utvide jaktområde enno litt til. Vi ber derfor årsmøte delegere til Jaktutvalet, i lag med styret, å finna kategoriar og prisar som har stettar dei intensjonane vi har med jaktkortsalet. Fiskekort Utla inkl. Hæreidselva (Sjå under), samt alle fjellvatn Sesong Veke Døgn Medlem Andre Medlem Andre Medlem Andre 500/ Alle fjellvatn inkl. Torolmen 300/ / Årdalsvatnet 150/75 150/ * Hæreidselva Utla (Utabygds fiskarar) Utabygds Medlem Døgn Sesong og vekekort er ikkje tillate solgt! 300 Utabygds Andre For lokale ibuarar gir kjøp av fiskekort i Utla vedkommande rett til også å fiske i Hæreidselva. Pensjonistar (67 år)/uføretrygda har rett til 50 % medlemsrabatt. Gjeld kun ved kjøp av sesongkort. Juniorar t.o.m. fylte 18 år fiskar gratis i alle elvar og vatn som ÅJFF disponerer forutsatt at dei er Medlemer i ÅJFF. I Hæreidselva har lokale ibuarar fortrinnsrett til fiske. Antal selde kort til utabygdsfiskarar er difor avgrensa til maksimalt 3 kort/stenger pr. døger. Desse kan kun løyse døgnkort til pris fastsett i tabell. I Utla er antall kort som tillates solgt til utanbygds fiskarar avgrensa til 5 kort/stenger pr. døgn. Sesong- og vekeskort er ikkje tillate solgt til andre enn lokale ibuarar. Utflytta årdøler har samme rett som lokale ibuarar. Forslag fra Styret: Ingen endringar på fiskekort Årsmelding Årsmøte Årdal Jeger og Fiskerforening 25 Rev. 0

26 Hyttekort Døgn Lokal Medlem Andre Hytte à 4 køyer På årsmøte for 2010 var fylgjande sak oppe. Hyttekort: Styret sitt forslag om ingen endring av prisar på hyttekort var vedteke. Her kom det forslag fra salen om at andre enn lokale medlemar bør betale kr 200 istaden for kr 100. Dette er ei utfordring i forhold til Inatur. Det kom også fram at enkelte har problem med å få kjøpt hyttekort, da dei ikkje har datamaskin heime. Dette gjeld særleg lokale innbyggarar. Styret bør finne ei løysing. Må prøve å få til ei lokal ordning, slik at dei som ikkje har data kan få hjelp Forslag fra Styret: Ingen endring av prisar på hyttekort. Begrunnelse. Vi har oppnådd mykje av intensjonen med denne prisen på overnatting. Brukan har auka, vi har over 3300 treff i 2011 på hyttesida og vi har fått mykje positiv omtale i landsdekkande media. Vi ynskjer å gjennomføra oppgraderignav hyttene før vi gjer ein evt endring av prisane. Dette gjeld og differansen på utanbyggds og innanbygds. Vi kan etterkvart sjå på ein differanse mellom medlem og ikkje medlem. FAMILIEKORT Styret i ÅJFF ynskjer å aktivisere ungdom /ungar. Interessen til dei minste ungane vert ofte skapt gjennom foreldre. Vi ynskjer derfor å legge tilrette for Familiekort som gir rett til overnatting med fiske for kr 150,- pr døgn for ein familie på inntil 4 personar. I praksis vil det sei at mor og far fiskar for kr 50 pr døgn medan ungane har fritt fiske. Sidan dei leiger hytte har dei og rett til fiske med inntil 4 garn pr hytte. 5. Forslag til arbeidsprogram Årdal JFF 20 Oppgåve Ansvar Tyinutbyggingen, følge opp Hydro sin konsesjon Styret Følge opp og førebygge ørekyte i vassdraga våre Fiskeutval Styrke satsinga på ungdomsarbeid Juniorutval/Fiskeutval/Jaktutval Videreføre tiltaket med Fiske Camp Juniorutval/Fiskeutval Prosjektoppstart på Mannsberg 2 Hytteutval Oppføring av sikringsbu/toalett Hytteutval Lage driftsplan og regeleverk for ÅJFF Styret Innkjøp av båt til Vasspollane Styret Jakthelg for nybyrjarar Jaktutvalet/ ungdomsutvalet. Ominnrede Utlastova muleg bygge lagskontor og arkiv Lage forvaltningsplan for fiske i Årdal kommune Styret Styret med innleigd konsulent 6. Innkomne forslag Ingen innkomne forslag utanom saka om pris på hytter fra 2010 Årsmelding Årsmøte Årdal Jeger og Fiskerforening 26 Rev. 0

27 Tendensen i fangstutvikling er den same i Årdalsvassdraget som i resten av fylket dei siste 10 åra, men nedgangen starta tidlegare i Årdal. (Rådgivende Biologer AS 2011Rapport 1454) Grafen over syner rapportar fra 1969 til Tall basert på rapportar fra ÅJFF. Tala fra 2010 veit vi er feil og skal vere Årsmelding Årsmøte Årdal Jeger og Fiskerforening 27 Rev. 0

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00 Sakliste og sakspapira for årsmøtet Det vises til innkallinga til årsmøte av 5. april 2013 på Eidfjord IL si nettside.

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30. Protokoll frå årsmøtet. Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05.

Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30. Protokoll frå årsmøtet. Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05. Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30 Protokoll frå årsmøtet Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05.14 Sakliste: 1. Godkjenne dei som har stemmerett 2. Godkjenne innkallinga,

Detaljer

Storvatnet i Dyrdalen Norddal. Invitasjon til årsmøtefest:

Storvatnet i Dyrdalen Norddal. Invitasjon til årsmøtefest: INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2014 på Jentekolonien Skodje Lørdag 14. februar 2015 Kl.18.00-19.30 Storvatnet i Dyrdalen Norddal Invitasjon til årsmøtefest: Medlemmene med følge, inviteres herved til fest og middag

Detaljer

Beitedyr i Strø Årsmelding 2012

Beitedyr i Strø Årsmelding 2012 Beitedyr i Strø Årsmelding 212 Innhald Fjellstyre... 3 Medlemmer... 3 Aktivitet... 3 Fjelloppsyn... 4 Tilsette... 4 Aktivitet... 4 Refusjon... 4 Samarbeid oppdrag... 4 Arealet... 5 Stølsbruk... 5 Stølar,

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG

ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG Side 1 av 12 Sak 2: ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG Kvinnherad skyttarlag har i 2014 hatt følgjande tillitsvalde: Styret: Arnt Orholm Nestleiar: Unni Gorm-Hansen Kasserar: Elisabet Epland Næs Sekretær:

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015 LOSEN Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening Nr. 1-2015 Protoll fra årsmøtet side 5 Bli abonnent! kun 398,- Få JEGERs praktiske slaktesett med alt du trenger! l Forkle med praktiske lommer

Detaljer

Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13

Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13 Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13 Vinteren/våren 2010 foreslo Fiskeridirektoratet å etablera eit pilotprosjektet som et strakstiltak for å avhjelpe situasjonen for sjøaure og laks i Hardangerfjorden.

Detaljer

Merknadar / innspel til

Merknadar / innspel til Merknadar / innspel til Budsjett og økonomiplan 2015-2018 STORD KOMMUNE - - Innspel etter høyringane i komiteane Uttalar frå Eldrerådet og Rådet for funksjonshemma Andre innkomne innspel Uttalar under

Detaljer

KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP. Sluttrapport. For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal

KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP. Sluttrapport. For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP Sluttrapport For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal Denne rapporten er ein ferdigrapport for prosjekt kulturbasert entreprenørskap for, av og med ungdomen.

Detaljer

Erlend Eithun på Hågenstad Bruk A/S skjær mykje flott laftetømmer www.sag.no. Konferansen Skog og Tre 2010 s 12. Møre Tre A/S s 14-15

Erlend Eithun på Hågenstad Bruk A/S skjær mykje flott laftetømmer www.sag.no. Konferansen Skog og Tre 2010 s 12. Møre Tre A/S s 14-15 Sagbladet Forum for Norske Bygdesager Organisasjonsnytt s 4-5 Medlemsbedriften Hågenstad Brug A/S s 6-9 Gamle tradisjonar inn i ei ny tid s 10-11 Konferansen Skog og Tre 2010 s 12 Møre Tre A/S s 14-15

Detaljer

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48 100 år i Jølstra 100 år med kraftproduksjon i Jølstra Ansv. utgjevar // Sunnfjord Energi Redaksjonelt // Rein Design v/roy Sunde, Joachim Vie og Kristine Slettehaug Layout // Rein Design Trykk // Bodoni

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

Innhald. Visjon, forretningsidé og hovudmål Samandrag Årsberetning Rammevilkår Lokalsamfunnet Bankdrifta. Resultatrekneskap

Innhald. Visjon, forretningsidé og hovudmål Samandrag Årsberetning Rammevilkår Lokalsamfunnet Bankdrifta. Resultatrekneskap Årsrapport 2009 1 Innhald 3 Visjon, forretningsidé og hovudmål 4 Samandrag 7 Årsberetning 7 Rammevilkår 8 Lokalsamfunnet 9 Bankdrifta 12 Resultatrekneskapet 14 Balanse 15 Risikoeksponering 19 Personaltilhøve,

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE 1 INNHALD... RÅDMANNENS KOMMENTARAR:...5 Generelt...5 Investeringar...6 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk...6 Lånegjeld og fond...6 Inntekter...7 Sjukefråveret...7

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

Returadresse: Norsk Bygdesagforening 6763 Hornindal

Returadresse: Norsk Bygdesagforening 6763 Hornindal B Returadresse: Norsk Bygdesagforening 6763 Hornindal Sagbladet Forum for Norske Bygdesager Nytt fra fylkeslagene s4 God Jul Program for årsmøtehelg 2012 s5 Årsmelding s 6-8 Medlemsbedriften Gryting Trelast

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

NMK Vikedal. Årsmelding 2003. Foto: holtenmedia

NMK Vikedal. Årsmelding 2003. Foto: holtenmedia NMK Vikedal Årsmelding 2003 Foto: holtenmedia Til alle medlemmer i NMK Vikedal Innkalling til årsmøte NMK Vikedal Vikedal, 22. november 2003 Tid : Laurdag 8. november 2003 kl. 11.00 (13.00). Stad : Røde

Detaljer

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Mars 2011 Inkludert høyringskommentarar 1 Innhald 1. Bakgrunn... 3 2. Kva er breiband og kvifor er det viktig med andre generasjon... 4 2.1 Kva har Sogn og Fjordane

Detaljer

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no Framtidas utdanningspolitikk Borns motoriske utvikling Tilpasset opplæring www.pedagogstudentene.no Husk forsikring! Forsikringer er kanskje ikke det første man tenker på ved semesterstart, men det er

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Arkivsak Styresak 78/14 A Styremøte

Detaljer

3 Velkomst frå arrangementskomiteen og formannen

3 Velkomst frå arrangementskomiteen og formannen 3 Velkomst frå arrangementskomiteen og formannen Toårsmelding og regnskap 4 Indremisjonsforbundet, toårsmelding 2011-2012 8 Årsregnskap for ImF 2011-2012 10 Konsernregnskap for ImF 2011-2012 13 Årsmelding

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

Lien Sag og. Høvleri AS f.h: Per Arne Jostad, Amund Jostad og Egil Engh. Foto:Jørn Wad. Organisasjonsnytt. Prosjekt i Trøndelag s 6-7

Lien Sag og. Høvleri AS f.h: Per Arne Jostad, Amund Jostad og Egil Engh. Foto:Jørn Wad. Organisasjonsnytt. Prosjekt i Trøndelag s 6-7 Sagbladet Forum for Norske Bygdesager Organisasjonsnytt s 4-5 Prosjekt i Trøndelag s 6-7 Frå Husmessa til Falkenberg s 8 Ryfylke Bioenergi s 9 Medlemsbedriften Lien Sag og Høvleri A/S s 10-11 Tur til Russland

Detaljer

et privat forslag. Presidenten: Representanten May Hansen vil framsette Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig

et privat forslag. Presidenten: Representanten May Hansen vil framsette Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig 1748 6. feb. Riksrevisjonens undersøkelse av inntektssystemet for kommunene 2004 Møte fredag den 6. februar kl. 10 President: J ø r g e n K o s m o Dagsorden (nr. 47): 1. Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON KOMMUNEAVISA Folkefest på Aukradagen Ordførar Bernhard Riksfjord saman med ei nøgd Heidi Løklingholm, som blei Årets Aukraværing NR. 1 2014 INFORMASJON INNHOLD 18 10 16 22 Intervju med rådmannen Songarglede

Detaljer

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 INNHALD 1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 2. AVSLUTNING AV PROSJEKTET..6 3. PROSJEKTORGANISERING...7 4. VIKTIGE

Detaljer