Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 9:00. Kommunestyret Kommunestyresalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: 06.12.2007 Tidspunkt: 9:00. Kommunestyret Kommunestyresalen"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 9:00 Forfall meldes på tlf til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Saksnr Innhold PS 128/07 Hammerfest havnevesen KF - navneendring til Hammerfest havn KF PS 129/07 Hammerfest Havnevesen KF - deltakelse i emisjon Nordoil Cavern A/S PS 130/07 IKT strategi PS 131/07 Utvidelse av aksjekapital - MariNor AS PS 132/07 Rehabilitering og vedlikehold av idrett- og friluftsanlegg - Prioritering PS 133/07 Kjøp av aksjer i Halldrift as PS 134/07 Turnhall PS 135/07 Fotballhall PS 136/07 Rehabilitering av rådhuset, Utsatt sak PS 137/07 Folkevalgtes arbeidsvilkår PS 138/07 Godkjenning av protokoll Tilleggssak PS 139/07 Barn og unges representant De offentlige saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus, Storgata kommunehus - servicekontoret, Hammerfest, Akkarfjord og Kårhamn bibliotek, postkontorene i distriktet samt kommunens hjemmeside. Møtet er åpent for publikum! Kristine Jørstad Bock ordfører

2 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Espen Rønning Dok. offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja x Nei Møte offentlig: x Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja x Nei Saksnr: 07/ Arkivnr.: 034 P00 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 128/07 Kommunestyret Saksdokumenter vedlagt: Brev fra havnefogden av m/vedlegg Sak: Hammerfest havnevesen KF - navneendring til Hammerfest havn KF I. Saken gjelder: Hammerfest havnestyre fattet i sak 33/07 følgende vedtak: Hammerfest havnestyre ber Hammerfest kommunestyrer om å endre havneforetakets navn til Hammerfest havn KF. En nærmere begrunnelse for ønsket om navneskifte fremgår av saksfremlegget til havnestyret. Rådmannen kan ikke se at det foreligger hensyn som taler i mot å følge havnestyrets ønske, og fremmer innstilling i samsvar med dette. IV. Rådmannens forslag til vedtak: Hammerfest havnevesen KF endrer navn til Hammerfest havn KF. Vedtektene endres i samsvar med dette. Hammerfest, den Dagny Haga Rådmann Espen Rønning Kommuneadvokat

3 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Bjørn Harry Risto Dok. offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja Nei Møte offentlig: x Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja Nei Saksnr: 07/ Arkivnr.: 223 U01 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 138/07 Formannskapet /07 Kommunestyret Saksdokumenter vedlagt: Saksdokumenter ikke vedlagt: Sak: Hammerfest Havnevesen KF - deltakelse i emisjon Nordoil Cavern A/S I. Saken gjelder: Hammerfest Havnevesen KF ønsker kommunestyrets tilslutning til havnestyrets vedtak om å delta i aksjeemisjon i Nordoil Cavern A/S II. Sakens bakgrunn og fakta: Hammerfest havnestyre fattet den følgende vedtak: Hammerfest havnestyre bevilger ,- fra inneværende års regnskap for å opprettholde Hammerfest Havnevesen KF s eierandel i Nordoil Cavern A/S. Havnestyret ber kommunestyret om å imøtekomme disposisjonen ut over årets budsjett. Kommunestyrets behandling av saken er hjemlet i Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak 2, jfr. kommunelovens 45, 2.ledd som noe forenklet sier at kommunestyret skal godkjenne endringer i budsjettet til kommunale foretak som ligger utenfor de rammer som opprinnelig vedtatt. Nordoil Caverns AS Selskapet ble stiftet i 2006 med investeringsselskapet Baroil AS og Hammerfest Havnevesen KF som eiere. Senere samme år kom Hasvik kommune med på eiersiden. Selskapets aksjekapital er nå kr Eierstrukturen er per dato slik: BAROIL 58% HAMMERFEST HAVNEVESEN 22% KF HASVIK KOMMUNE 20%

4 Måsøy kommune ble også invitert til deltakelse i selskapet men takket nei. Bak investeringsselskapet Baroil AS, står flere store industrielle og finansielle aktører. Aksjonærer i Baroil er som følger: Aksjonær Andel TROND JOHANSEN 5,88 % SEALAND PROPERTIES AS 5,88 % KIM MAT AS 14,71 % AS FLYFISK 14,71 % ARENAGRUPPEN HOLDING AS 19,41 % IMA INVEST AS 19,71 % VALKENDORFF INVEST AS 19,71 % Bakgrunn og målsetting Formålet til Nordoil Caverns (NC) er å bygge og drive lagerhaller for olje, med tilhørende omlastingshavn for tankskip beliggende på Sørøya. Sørøya oljeterminal har miljøet i fokus, og vil tilby mellomlagring og utskiping fra oljefeltene i Barentshavet og Russland. Terminalen vil ha eget fjellager for å kunne mellomlagre tungolje fra de russiske raffineriene. I tillegg kan terminalen ta i mot og behandle både rent og skittent ballastvann i egen miljøhall. Oljeholdig og annet miljøfiendtlig avfall vil også kunne behandles ved eget anlegg. Sørøya har geologi som er spesielt godt egnet for å bygge fjellhaller. Inngrepene i naturen vil være minimale ved at inngangene til fjellhallene vil bli sprengt ut i strandkanten. Eksisterende overflate vil bare bli berørt i mindre grad. Sammen med store nasjonale selskaper, blant annet entreprenørselskapet NCC, har NC utviklet og forhåndsprosjektert et kai- og fjellanlegg på Sørøya, spesielt innrettet mot mottak av råolje fra feltene i Barentshavet samt råolje fra russiske oljefelt i nordområdene. Initiativtakerne og de samarbeidende selskaper har lang og god erfaring fra gjennomføring av tilsvarende prosjekter, blant annet på Mongstad- og Stureterminalene. NC s finansielle rådgivere er First Securities, mens det på øvrige forretningsmessige områder benyttes revisjonsselskapet Ernst & Young, og advokatfirmaene Wikborg, Rein & Co. og Steenstrup Stordrange. I første omgang har selskapet spesiell fokus på ilandføring av råolje fra Goliat-feltet. På Sørøya er det to aktuelle ilandføringssteder, Dønnesfjorden i Hasvik kommune og Slettnes i Hammerfest kommune. Endelig stedsvalg vil bli gjort i samarbeid med oljeselskapet ENI dersom konseptvalget tilsier direkte ilandføring. Selskapet er registrert og har kontor i Hammerfest, som ledes av regionsjef

5 Nils-Roger Simensen. Samarbeidet med Hammerfest og Hasvik kommune, og ikke minst det samarbeid som har vokst frem disse kommunene imellom, har vært særdeles viktig for progresjonen så langt. Etter et møte og presentasjon i Hammerfest av prosjektet for grunneierne på Slettnes, er NC nå gjennom et nyetablert heleide datterselskap Nordoil Properties AS i ferd med å gjøre avtale med samtlige oppsittere om kjøp av hele landområdet. En slik avtale vil bli utløst ved at NC får en avtale med ENI eller andre om igangsetting av terminalen. Tilsvarende samtaler føres med oppsitterne i Dønnesfjorden. Sammen med selskapet ProBarents kartlegger NC nå behovene for tilknyttet virksomhet, og de allerede eksisterende ressurser i Finnmark som kan tilby tjenester ved terminalen. Ikke minst nærheten til Melkøya, med de beredskapsmessige ressurser man rår over der, gjør at Sørøya er meget velegnet for ilandføring. NC har en løpende og god dialog med de store miljøvernorganisasjonene, som er spesielt begeistret for løsningen av mottak og behandling av ballastvann. Den korte avstanden til fastlandet og Hammerfest, gjør også at tilgjengeligheten ikke er et problem. Både Mongstad og Stureterminalene ble f. eks. bygget og drevet med tilsvarende infrastruktur. I anleggsfasen det beregnet med at prosjektet vil ha bruk for mann over en to-års periode. I driftsfasen vil det bare ved den direkte terminalvirksomhet, være behov for rundt personer. Gjennom samarbeid med Hasvik, Hammerfest og omkringliggende kommuner, og ved opplæring som påbegynnes allerede i anleggsfasen, er målsettingen å rekruttere størstedelen av nødvendig bemanning fra disse kommunene til anlegget på Sørøya. Dette gjelder enten anlegget blir liggende i Dønnesfjorden eller på Slettnes. NC har holdt ENI løpende orientert om fremdriften av prosjektet. Lagerhallene og kaienes kapasiteter er prosjektert på bakgrunn av ENI s behov ved ilandføringsalternativet. På de to aktuelle stedene er der store nok landområder til at også prosessering kan foretas på land. I tillegg vil NC legge til rette for supplerende serviceindustri etter mønster fra Mongstad, Sture og Kollsnes. Detter allerede tatt hensyn til i planleggingsprosessen, hvor det er avsatt landområder og prosjektert kai til slik virksomhet.

6

7 Hovedsamarbeidspartnere NCC Construction AS NCC Construction AS er en landets ledende utvikler og leverandør av boliger, bygg, veier, tunneler og broer. Selskapet har lang erfaring med bygging av fjellhaller. Har utviklet et forprosjekt med foreløpig kostnadsberegning. Samarbeidet bygger på No cure- No pay prinsipp. Frank Mohn AS Frank Mohn AS er markedsledende innen utvikling og salg av undervannspumper for verdens tanker- og offshoremarked. Har vært med som rådgiver i forprosjektet mht. dimensjonering av pumper. Pro Barents AS Har innledet et samarbeid med sikte på å være i forkant med å planlegge nødvendig og mulig relatert industri- og servicevirksomhet tilknyttet Sørøya-terminalen. III. Rådmannens vurdering: Hammerfest kommunestyre har tidligere sluttet seg til Hammerfest Havnevesen KF`s deltakelse Nordoil Cavern A/S. Forestående emisjon gjennomføres for at selskapet skal ha finansiell styrke og handlefrihet til å gjennomføre det løpende arbeid mot realisering av terminalen. Risikoen i prosjektet er forholdsvis høy da ingen avtaler er inngått, og at bl.a. Eni ennå ikke har tatt beslutning om hvilket produksjonsalternativ de lander på i Goliat. Dersom prosjektet realiseres vil en slik terminal bidra til å etablere viktig infrastruktur for fremtidig oljevirksomhet i Barentshavet, og dermed styrke regionens sjanser til nærhet til fremtidig aktivitet med hensyn til industriutvikling, ringvirkninger og nyetableringer. Administrasjonen har tillit til de faglige og forretningsmessige aspekter i engasjenentet er vurdert av Hammerfest Havnevesen, og anbefaler at kommunestyret slutter seg til havnestyrets vedtak IV. Rådmannens forslag til vedtak: Hammerfest kommunestyre slutter seg til Hammerfest havnestyrets vedtak om å bevilge kr ,- til aksjeemisjon i Nordoil Cavern A/S. Beløpet belastes Hammerfest havnevesens drift i årets budsjett. Hammerfest, den Dagny Haga Rådmann Arild Johansen sektorleder

8 Behandling i Formannskapet : John Wahl erklærte seg innhabil forlot møte. Frank Hansen tiltrådte som vararepresentant. Som innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet : Hammerfest kommunestyre slutter seg til Hammerfest havnestyrets vedtak om å bevilge kr ,- til aksjeemisjon i Nordoil Cavern A/S. Beløpet belastes Hammerfest havnevesens drift i årets budsjett.

9 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Arvid Isaksen Dok. offentlig: Klageadgang: Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja Nei Møte offentlig: Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja Nei Saksnr: 06/ Arkivnr.: 031 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 139/07 Formannskapet /07 Kommunestyret Saksdokumenter vedlagt: IKT-strategi Saksdokumenter ikke vedlagt: enorge 2009 det digitale spranget ekommune 2009 det digitale spranget Sak: IKT strategi I. Saken gjelder: Behovet for å utarbeide en IKT-strategi for Hammerfest kommune ble første gang lansert i januar I september 2002 ble IKT-strategi for Hammerfest kommune (sak 02/164) lagt fram for kommunestyret som da fattet vedtak om å utsette saken. Behovet for å utarbeide en IKT-strategi for Hammerfest kommune ble på nytt tema i Toppledergruppa vinteren Det ble da etablert et prosjekt som fikk i oppgave å utarbeide en IKT-strategi for kommunen. II. Sakens bakgrunn og fakta: Informasjons- og kommunikasjonsteknologien (IKT) fremstår i dag som ett av de viktigste virkemidlene for modernisering og omstilling i offentlig sektor. Effektiv bruk av IKT kan i betydelig grad erstatte manuelle prosesser og rutiner og bidra til frigjøring av ressurser til direkte tjenesteytende virksomhet. Samtidig kan IKT bidra til samordning og samhandling mellom ulike offentlige virksomheter og utvikling av helhetlig og kvalitativt gode offentlige tjenestetilbud på tvers av forvaltningsnivåer og sektorer. Den teknologiske utvikling går raskt. Nye teknologiske løsninger utvikles kontinuerlig, kapasiteten øker, og det skjer sammensmelting av tele- og datatjenesten. Kompetansutfordringene er formidable. Både ledere og ansatte i kommunesektoren er avhengig av oppdatert kunnskap om muligheter og begrensninger for å kunne ta i bruk nye løsninger og tilpasse arbeidsprosesser og rutiner. Samtidig skjer det viktige strukturelle endringer i kommunesektoren med regionalisering, utstrakt interkommunalt samarbeid, kommunesammenslåing, etablering av bedrifter og interkommunale selskaper m.v.

10 Offentlige IKT-strategier og handlingsplaner må løpende tilpasses både den teknologiske utvikling og andre endringsprosesser i samfunnet og etableres typisk med 3 4 års tidshorisont, mens tiltakene og handlingsplanene sjelden overstiger 1 2 år. IKT-strategien bør revideres årlig for å innarbeide evnt. endringer i kommunens prioriteringer og vesentlige endringer i teknologiske trender og muligheter. I arbeidet med å utforme en IKT-strategi for Hammerfest kommune har sentrale dokumenter som ekommune 2009 og enorge 2009 gitt føringer for viktige satsningsområder. ekommune 2009 er den nye strategi- og handlingsplanen for IKT i kommunesektoren, og ble lansert av Kommunenes Sentralforbund i november Planen setter klare mål for økt tilgjengelighet, samhandling, bedre tjenester og mer effektiv forvaltning ved bruk av IKT. Dokumentet er knyttet opp til enorge 2009 og understøtter en rekke av målsettingene og tiltakene i denne planen. Hva er en IKT-strategi? En IKT-strategi er en overordnet plan som beskriver hvordan kommunen skal utnytte IKT for best mulig å realisere sine virksomhetsmål og strategier. IKT-strategien skal bestemme hvilke systemer, informasjons og teknologisk infrastruktur og hvilken IKT-organisering kommunen skal ha i fremtiden. IKT er i denne sammenheng noe mer enn teknologi, dvs også informasjon, informasjonssystemer, styring og organisering av IKT, personale og kompetanse. IKT-strategien skal også beskrive hvordan kommunen kan nå den ønskede fremtidige situasjon, gitt dagens situasjon. Dette innebærer at strategien, i tillegg til å beskrive mål, og overordnede veivalg (=strategier) også må bestemme de tiltakene som er nødvendig for å komme dit. III. Rådmannens vurdering: IKT-strategidokumentet skal være retningsgivende for alt IKT-arbeid i Hammerfest kommune. Dokumentet skal beskrive tiltak i budsjettåret og viktige satsningsområder i de 3 neste årene. Dokumentet skal være et styringsdokument for toppledergruppa og arbeidsdokument for IT-avdelingen. IKT-strategien har en klar visjon: Innen 2011 skal Hammerfest kommune skal være blant de 10 beste kommuner i landet innenfor bruk og utnyttelse av IKT. Dersom denne målsettingen skal oppfylles stiller det krav til vilje fra politikere og administrativ ledelse om å legge forholdene til rette for at dette skal være mulig. Det er spesielt to momenter som er viktige i den sammenhengen: 1. Det må avsettes tilstrekkelig med (personal)ressurser til å gjennomføre prioriterte tiltak. 2. Nødvendige økonomiske virkemidler må øremerkes Strategidokumentet viser en oversikt på allerede 6 igangsatte IKT tiltak og forslag til 9 nye IKT tiltak i perioden 2008 til 2011.

11 I budsjettet for 2008 er det funnet rom for å igangsette 2 nye IKT-tiltak. Strategidokumentet foreslår oppstart av 7 nye tiltak i Det vil være naturlig at disse 7 tiltakene blir behandlet i budsjettprosessen høsten Dersom det i løpet av 2008 finnes fram til friske penger kan dette åpne mulighet for å komme i gang med flere nye IKT-tiltak i budsjettåret. Evnt nye tiltak vil da bli hentet fra den prioriterte titakslista for IV. Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret gir sin tilslutning til IKT-strategien. Det igangsettes 2 nye IKT-tiltak i 2008 som foreslått i strategidokumentet. Dersom det finnes friske penger som åpner mulighet for å starte nye IKT tiltak i budsjettåret gis administrasjonen fullmakt til dette. Hammerfest, den 15. november 2007 Dagny Haga Rådmann Arvid Isaksen Sektorleder Helse Behandling i Formannskapet : Som innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet : Kommunestyret gir sin tilslutning til IKT-strategien. Det igangsettes 2 nye IKT-tiltak i 2008 som foreslått i strategidokumentet. Dersom det finnes friske penger som åpner mulighet for å starte nye IKT tiltak i budsjettåret gis administrasjonen fullmakt til dette.

12 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Elisabeth Paulsen Dok. offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja Nei Møte offentlig: x Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja Nei Saksnr: 07/ Arkivnr.: X65 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 141/07 Formannskapet /07 Kommunestyret Saksdokumenter vedlagt: 1 Søknad om utvidelse av aksekapital i MariNor AS av Saksdokumenter ikke vedlagt: Telefaks/kopi av brev om tilsagn fra NAV-Finnmark av Sak: Utvidelse av aksjekapital - MariNor AS I. Saken gjelder: MariNor AS søker om utvidelse av aksjekapital på kr ,- i forbindelse med omstilling og avvikling av fiskerivirksomheten ved bedriften. Bedriften skal bygge opp tre nye foretningsområder; frukt distribusjon, vedlikehold og bilpleie. Bedriften har fått tilsagn om omstillingsmidler gjennom NAV Finnmark og søker eierne om å bringe inn tilsvarende kapital i selskapet gjennom økt egenkapital eller tilskudd. Det stilles krav fra NAV Finnmark om at virksomheten sammen med eierne, selv bidrar til omstruktureringen i samarbeid med Arbeids- og velferdsetaten. Og at tilskuddet fra NAV ikke kan overstige 1/3 av den samlede tilførselen av ny egenkapital. II. Sakens bakgrunn og fakta: MariNor AS er en arbeidsmarkedsbedrift som skal gi yrkeshemmede høyere reell og formell kompetanse gjennom tilrettelagt opplæring og arbeidstrening samt mulighet for varig tilrettelagt arbeid for deltakere som har liten mulighet for å få arbeid i det ordinære arbeidslivet. Hammerfest kommune eier 80 % av aksjene i bedriften. Kvalsund kommune, Hasvik kommune, Sparebank1 Nord-Norge og DnB NOR eier til sammen de resterende aksjepostene. Styret i MariNor AS vedtok i 2006 en omstilling av fiskerivirksomheten pga manglende interesse for opplæring i fiskerifag og høy risiko knyttet til videre satsing og investeringer i fiskerinæringen. Dette var i samsvar med NAV- arbeid som mente MariNor AS burde se på andre forretningsområder som gav et mer tilpasset og variert kvalifiseringstilbud.

13 Etter beslutningen om omstilling har det vært en gradvis reduksjon av produksjonen ved bedriften og omlegging til nye foretningsområder. De nye foretningsområder etter avvikling av fiskerivirksomheten vil være; frukt distribusjon, vedlikehold og bilpleie. Skole- og jobbfrukt, skolemat: Bedriften er i gang med å utvikle et tilbud innenfor pakking og distribusjon av fruktkurver til skoler og arbeidsplasser. Bedriften vurderer også muligheten for å etablere et tilbud rundt skolemat. Vedlikehold: MariNor AS ønsker også å tilrettelegge for flere opplæringstilbud gjennom å tilby tjenester innen maling, muring, snekring og hagestell samt andre aktuelle vedlikeholdstjenester. Slike tilbud er det stor etterspørsel etter i dag og dette mener bedriften gir stor fleksibilitet i forhold til opplæring og utprøving av de ansatte ved bedriften. Bilpleie: Det tredje foretningsområdet bedriften ønsker å etablere er et tilbud om vask og kosmetisk bilpleie. MariNor AS er i gang med å utvikle tilbudet i nært samarbeid med attføringsbedriften Rehabil AS i Oslo som har en bilpleieavdeling som utfører kosmetisk bilpleie på nye og brukte biler. MariNor AS har i dag en person til opplæring hos Rehabil. Tilbudet vil være variert og gi opplæringsmuligheter i en bransje som stadig har behov for folk. I første omgang har MariNor AS inngått en avtale med en bedrift innen bilbransjen, men tar sikte på å tilby tjenesten til flere etter hvert, også private. Utviklingen av alle de tre tiltakene vil medføre behov for støttefunksjoner som sjåfører, økonomistyring, lagerstyring og annet hvor MariNor AS kan tilrettelegge for ytterligere flere opplæringsoppgaver. Det har vært en overgangsfase mellom nedleggelse av aktivitet og oppstart av nye aktiviteter, hvor selskapet ikke har tjent penger. Omstillingen skulle i utgangspunktet finansieres gjennom salg av utstyr. MariNor AS hadde inngått en avtale, som skulle bringe inn 3,3 millioner i selskapet i sommer og ytterligere 1 million over de nærmeste år, men denne avtalen ble dessverre misligholdt. MariNor AS arbeider aktivt for å få inn disse pengene, men dette kan ta tid og det medfører at bedriften mangler rundt 1,5 millioner for å gjennomføre den planlagte omstilling. NAV Finnmark har støttet søknaden til MariNor AS og anser de nye forretningsområdene som hensiktsmessige og nødvendige. De har gitt tilsagn på kr ,- til de investeringsformål for omstillingen som fremkommer av søknaden. Betingelsen for en slik omstillingstøtte fra NAV Finnmark er at eierne selv bringer inn tilsvarende kapital i selskapet gjennom øket egenkapital eller tilskudd. MariNor AS søker derfor Hammerfest Kommune om å delta i en Aksjekapitalutvidelse i bedriften på kr ,- for å gjennomføre investeringskostnader i forbindelse med omstrukturering av egne aktiviteter ved bedriften. Det resterende investeringsbehovet på kr ,- planlegger bedriften finansiert gjennom låneopptak i bank samt egne midler.

14 III. Rådmannens vurdering: MariNor AS som arbeidsmarkedsbedrift gjør en god samfunnsøkonomisk jobb for Hammerfest-samfunnet. Bedriften har bidratt til å få flere i arbeid og dermed økt skatteinntekten og redusert sosialhjelpskostnadene. De som har vært omfattet av arbeidsmarkedstiltakene har fått styrket sin kompetanse og arbeidsevne og dermed fått mulighet for ordinært arbeid. Dette gir personlig vekst, følelse av å være til nytte og en økonomisk trygghet for hver enkelt. MariNor AS har siden oppstarten i 1971 vært en selvgående bedrift uten særlig økonomisk bistand fra eierne og må ansees å ha vært en gunstig investering for kommunen. Rådmannen vil derfor støtte søknaden og anbefaler Hammerfest kommunestyre om å delta i en Aksjekapitalutvidelse i MariNor AS på kr ,-. IV. Rådmannens forslag til vedtak: Hammerfest kommunestyre slutter seg til rådmannens vurdering og innvilger kr ,- til utvidelse av aksjekapital i forbindelse med omstilling av virksomheten ved MariNor AS. Beløpet belastes disposisjonsfondet. Hammerfest, den Dagny Haga Rådmann Elisabeth Paulsen Assisterende rådmann Behandling i Formannskapet : Som innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet : Hammerfest kommunestyre slutter seg til rådmannens vurdering og innvilger kr ,- til utvidelse av aksjekapital i forbindelse med omstilling av virksomheten ved MariNor AS. Beløpet belastes disposisjonsfondet.

15 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Svein Tore Paulsen Dok. offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja x Nei Møte offentlig: x Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja x Nei Saksnr: 07/ Arkivnr.: 6 C20 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 075/07 Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning /07 Kommunestyret Saksdokumenter vedlagt: Tilstandrapport Idrett- og friluftsanlegg i Hammerfest kommune Rehabilitering og vedlikehold Saksdokumenter ikke vedlagt: Uttalelse fra Hammerfest idrettsråd Sak: Rehabilitering og vedlikehold av idrett- og friluftsanlegg - Prioritering I. Saken gjelder: I forbindelse med behandling og revidering av Tematisk kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet ba kommunestyre i møte 12. april 2007, i sak P 021/07 om at administrasjonen utarbeider en tidsplan om hvordan en skal gjennomføre en rehabilitering av anleggene som nevnt i Tilstandsrapport for idretts- og friluftsanlegg i Hammerfest kommune. II. Sakens bakgrunn og fakta: Kultur og idrett har utarbeidet en tilstandsrapport over kommunens idrett- og friluftsanlegg. Første utgave av rapporten ble utarbeidet i mars 2000, og revidert i juli Kostnadsbehovet for tiltakene i tilstandsrapporten er stipulert til ca. 13 mill. kroner og som strekker seg fra 2008 til I denne perioden kan en oppnå ca. 5 mill. kroner i tilskudd fra spillemidlene dersom en gjennomfører tiltakene. Tilstandsrapporten fra juli 2006 er forelagt styret for Kultur, Omsorg og Undervisning i forbindelse med revidering av kommunedelplan i april En vil gjøre oppmerksom på at prioriteringen er gjort er i hht. tilstandsrapporten fra 2006, og gjelder vedlikehold av gamle og eksisterende anlegg Anlegg Byggeår Beliggenhet Kostnad Antatt spillemidler Netto kostnad Grusbanen, 40 x 60 m 1948 Idrettsveien v/e-verket Anlegg Byggeår Beliggenhet Kostnad Antatt spillemidler Netto kostnad Hauen ballplass 1950 Hauen v/gammelveien

16 Tennisbanen 1930 Campingplassen v/storvannet Anlegg Byggeår Beliggenhet Kostnad Antatt spillemidler Netto kostnad Ballplass, 50 x 30 m Nord for Solveien i Felt I Vinterlekeplass 1970?? Elvetun Ballplass? Nissenstykket v/storvannet Redskapsbu 1971 H-fest stadion Turvei-utvidelse, 1. byggetr. Reindalen- utvidelse av prosjektering 2005 turvei. 1 byggetrinn av meter Anlegg Byggeår Beliggenhet Kostnad Antatt Nettto kostnad spillemidler Turvei, 900 m 1985 m/lys Jansvannet Ballplass 25 x 44 m 1980? Klimafeltet, Felt Ballplass, 30 x 40 m 1970 Baksalen skole Turvei- utvidelse, m 1 byggetr. I 2005 Reindalen 1. byggetr. Av 2000 m Anlegg Byggeår Beliggenhet Kostnad Antatt spillemidler Nettto kostnad Turvei, m 2011 Rumpetr.vannet, Gratishauen Fra Baksalen til Gammelveien, Hauen Gammelveien, turvei m Lystrase, 3000 m 1970 Tunnellbakken via Langvannet til Jansvannet Ballplass Høyden v/lille Salsvannet III. Rådmannens vurdering: Prioritering. Det mest ideelle har vært å starte med de eldste anleggene i kommunen i Som for eksempel lekeplassen på Hauen og tennisbanen v/storvannet. Men for å imøtekomme behovet for treningsanlegg for fotball i sommerhalvåret velger en å starte med å tilrettelegge med en ny ballplass. En omgjør grusbanen v/stadion til ballplass og legger nytt kunstgress, og spilleflate 40 x 60 m. Denne prioriteringen vil muligens dekke behovet for ballplass i Baksalen område, samt at Baksalen skole får et tilbud på dagtid.

17 I økonomiplanperioden har administrasjonen innarbeidet 2 mill. kroner i 2009 for videre rehab./vedlikehl. og her ønsker en å prioritere lekeplassen på Hauen og tennisbanen v/storvannet. Videre i 2010 foreslås 1,5 mill. kr. som går til vinterlekeplasser, ballplasser og prosjektering av turvei i Reindalen. I 2011 og 2012 er det ikke avsatt midler, men behovet er ca. 8 mill. kroner. Se eget vedlegg Rehabilitering og vedlikehold En samlet oversikt for perioden viser følgende: Samlet for perioden 2008 til År Kostnad Spillemidler Netto utgift Totalt IV. Rådmannens forslag til vedtak: Hammerfest kommunestyre vedtar den fremlagte plan for rehabilitering og vedlikehold for perioden Kostnadene for tiltakene søkes innarbeidet i økonomiplanperioden , og senere år. Hammerfest, den Dagny Haga Rådmann Kaj Gunnar Dahl Sektorleders underskrift Behandling i Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning : Ronny Holm fremmet på vegne av AP/SV følgende endringer i planen: Nye tiltak og endringer i prioritert rekkefølge 2009 Igangsetting av renovering av servicebygg og redskapsbu ved Hammerfest stadion (jfr. vedtak PS 062/06 og 115/07) 2009 Renovering av tenningsbane flyttes til 2010 Bente Orvik fremmet på vegne av SV følgende forslag: 2010 Turiparkens allmenne deler i tilknytning til Mellomvannet/boligfelt B2 (turstier, gapahuk, hoppbakker og øvrige delprosjekt igangsettes. Votering. AP/SV enstemmig vedtatt. SV s forslag fikk 5 stemmer for og med leders dobbelstemme 6 stemmer mot. Rådmannens forslag m/endringer enstemmig vedtatt.

18 Vedtak i Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning : Hammerfest kommunestyre vedtar den fremlagte plan for rehabilitering og vedlikehold for perioden Kostnadene for tiltakene søkes innarbeidet i økonomiplanperioden , og senere år. Nye tiltak og endringer i prioritert rekkefølge 2009 Igangsetting av renovering av servicebygg og redskapsbu ved Hammerfest stadion (jfr. vedtak PS 062/06 og 115/07) 2009 Renovering av tenningsbane flyttes til 2010

19 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Kaj Gunnar Dahl Dok. offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja x Nei Møte offentlig: x Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja x Nei Saksnr: 07/ Arkivnr.: C21 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 079/07 Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning /07 Formannskapet /07 Kommunestyret Sak: Kjøp av aksjer i Halldrift as I. Saken gjelder: Formannskapet vedtok 30. august 2007 at administrasjonen skulle utrede om mulig fremtidig turnhall og andre idretter kan plasseres inne i Hammerfesthallen, og avklare slike forhold med styret i Halldrift as. II. Sakens bakgrunn og fakta: Hammerfesthallen ble ferdigstilt 2002, og bygget eies av Hammerfest kommune. Finansieringen av Hammerfesthallen skjedde gjennom Halldrift as, hvor Turi Prosjekter as er største aksjonær med aksjer. Hammerfest kommune har aksjer. Av øvrige aksjer (4.409) er Hammerfest fotballklubb selskapets tredje største eier med 525 aksjer. Totalt har selskapet aksjer pålydende 200 kr. Hammerfesthallen kostet 36,1 mill kroner. Av dette finansierte Turi Prosjekter as 4 mill kr gjennom innskutt aksjekapital, 4 mill kr innskutt kapital til overkursfond, samt 7,5 mill kr i lån (med tilbakebetaling over 25 år, 5 års avdragsfrihet). Totalt bidro Turi Prosjekter med 15,5 mill kr av finansieringen. Innsamlet kapital fra enkeltpersoner, næringsliv og idrettslag utgjorde kr. Totalen av finansieringsbidrag fra andre enn Hammerfest kommune utgjorde kr. Hammerfest kommunes andel (restfinansieringen) utgjorde kr. Hammerfest kommune mottok som byggherre all momskompensasjon (etter satsene i 2001), og spillemidler (totalt mottatt 11,6 mill kr i spillemidler) for prosjektet, slik at kommunens netto andel har utgjort en relativt beskjeden andel av de samlede kostnader. Driften av hallen er organisert gjennom en leieavtale mellom Hammerfest kommune og Halldrift as. Halldrift as forskuddsbetalte husleie utgjørende kr, som er summen av alle lån og bidrag utenom Hammerfest kommunes andel. Resterende sum av samlet kostnad for prosjektet er fordelt som husleie over 25 år, med årlig husleie til Hammerfest kommune på kr.

20 Hammerfest kommune leier hallen fra Halldrift as for inntil kr årlig, noe som sikrer gratis leie til trening for barn og unge under 20 år i perioden 1. november 1. juni. Årlig driftsunderskudd i Halldrift as har variert fra kr i 2006, til kr i Underskuddene har spist av selskapets egenkapital. III. Rådmannens vurdering: Finansieringen og driftsmodellen for Hammerfesthallen og Halldrift as har sitt opphav i Hammerfest kommunes økonomi på det tidspunktet hallen ble reist. Uten bidraget fra Turi prosjekter as er det grunn til å anta at prosjektet neppe hadde blitt realisert. For idretten i Hammerfest har det regelmessig vært signalisert ulemper ved dagens organisering av Hammerfesthallen. Dette fordi tildeling av timer i ordinære haller skjer via idrettsrådet, mens timefordeling av Hammerfesthallen har skjedd av Halldrift as. Først i 2007 har man oppnådd en form for koordinering av den samlede fordelingen. Videre medfører driftsformen at det er begrenset omfang for gratistrening for barn og unge under 20 år, da dette har skjedd innen rammen på kr som er avsatt i driftsbudsjettet til Hammerfest kommune. Behovene har vært større, ikke minst ved at tilgjengeligheten for gratisleie har vært begrenset til 7 måneder pr år. Eksempelvis har kommunen ikke hatt driftsmidler til å kunne nyttet hallen til å avlaste sprengt kapasitet utendørs i perioden mellom mai og oktober. Med tanke på muligheten å realisere idrettsinvesteringer som fullskala fotballhall og turnhall, er Hammerfesthallen selve nøkkelen til å kunne gjennomføre disse investeringene på et billigst mulig måte. Med tanke på kommunens samlede lånegjeld og investeringsnivå må det være av alles interesse at muligheter til å realisere investeringene så kostnadseffektive som mulige belyses nærmere. I dette ligger at en må anta at kostnad for etablering av turnhall i Hammerfesthallen vil være langt lavere enn om en skulle bygd tilsvarende ny hall frittstående. I tråd med vedtaket formannskapet fattet 30. august 2007 har en i dialog med styret i Halldrift as, og spesielt største aksjonær Turi Prosjekter as, drøftet mulighetene for etablering av turnhall og andre idretter i Hammerfesthallen. Den første konklusjonen man kunne se er at etablering av turnhall i Hammerfesthallen må sees i sammenheng med etablering av fullskala fotballhall. Uten fotballhall i Hammerfesthallen vil inntjeningsgrunnlaget til Halldrift as falle bort. Når hallen har fått spillemidler er kommunen garantist for at hallen drives i 40 år, samtidig som kommunen er eier av bygget og dermed sitter på andre siden av bordet når eventuelt Halldrift as (som vi selv er nest største eier av) eventuelt ikke hadde hatt midler til å innfri sine forpliktelser. Samtidig er de slik at det oppleves som fordelaktig at alle haller i Hammerfest eies og drives av Hammerfest kommune, blant annet med tanke på stordriftsfordelene. Dagens driftsform er som følge av en annen tid og epoke i Hammerfest, og fremtidens driftsform må sees i sammenheng med kommunens samlede anleggssituasjon og fremtidige investeringsprosjekter.

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Fjordtun skole, oppmøte hovedinngang.

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Fjordtun skole, oppmøte hovedinngang. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 26.11.2007 Tidspunkt: 12:00 Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Fjordtun skole, oppmøte hovedinngang. Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 12:00. Formannskapet Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 12:00. Formannskapet Kommunestyresalen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 29.11.2007 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 12.02.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00.

Møteprotokoll. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 12.02.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00. Møteprotokoll 02/07 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 12.02.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Willy Olsen, Hanne

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteinnkalling. 9/04 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunesstyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl.

Hammerfest kommune. Møteinnkalling. 9/04 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunesstyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 9/04 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunesstyresalen Dato: Mandag 12.07.04 Tidspunkt: Kl. 13:00 Forfall meldes på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Dato: Mandag 09.10.2006 Merk dagen!!!! Tidspunkt: Kl. 12:00. 12/06 Ekstraordinært.

Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Dato: Mandag 09.10.2006 Merk dagen!!!! Tidspunkt: Kl. 12:00. 12/06 Ekstraordinært. Møteinnkalling 12/06 Ekstraordinært Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 09.10.2006 Merk dagen!!!! Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

Konklusjon: Sakslista med sakene 047/06 til og med 055/06 - godkjent.

Konklusjon: Sakslista med sakene 047/06 til og med 055/06 - godkjent. Møteprotokoll 7/06 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Onsdag 25.10.2006 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine Jørstad Bock,

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Snorre Sundquist Nestleder AP Hanne Marion Husvik Medlem AP Reidar Johansen Medlem SV Jan-Erik Hansen Medlem FELLES Raymond Robertsen Medlem H

Snorre Sundquist Nestleder AP Hanne Marion Husvik Medlem AP Reidar Johansen Medlem SV Jan-Erik Hansen Medlem FELLES Raymond Robertsen Medlem H Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 17.06.2008 Tid: 15:00 17:00 Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP Hanne Marion Husvik

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 24.08.2009 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Marianne Sivertsen Næss Medlem AP Tor-Ivar Heggelund Nestleder

Detaljer

GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS

GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS Arkivsaksnr.: 14/2881 Arkiv: 256 Saksnr.: Utvalg Møtedato 148/14 Formannskapet 16.09.2014 / Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune garanterer med selvskyldnergaranti

Detaljer

Varamedlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Frank Hansen AP Jarle Edvardsen Kristine Jørstad Bock AP

Varamedlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Frank Hansen AP Jarle Edvardsen Kristine Jørstad Bock AP Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 27.08.2009 Tid: 11:00 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Medlem

Detaljer

HAMMERFEST HAVN KF HAMMERFEST KOMMUNE

HAMMERFEST HAVN KF HAMMERFEST KOMMUNE HAMMERFEST HAVN KF HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Trond E. Nilsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): HAVNESTYRET/KOMMUNESTYRET Dok. Offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov :

Detaljer

Fra Helse Finnmark møtte økonomisjef Jan- Erik Hansen og nestleder i styret Kjetil Holmgren.

Fra Helse Finnmark møtte økonomisjef Jan- Erik Hansen og nestleder i styret Kjetil Holmgren. Møteprotokoll 11/06 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 14.09.2006 Tidspunkt: Kl. 12:00 15:15 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, Kristine Jørstad Bock,

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2006 Tidspunkt: 11:00.

Møteprotokoll. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2006 Tidspunkt: 11:00. Møteprotokoll 3/06 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2006 Tidspunkt: 11:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine Jørstad Bock, Jorun Flåten

Detaljer

FLERBRUKSHALL SCHJONGSLUNDEN OPSJONER

FLERBRUKSHALL SCHJONGSLUNDEN OPSJONER FLERBRUKSHALL SCHJONGSLUNDEN OPSJONER Arkivsaksnr.: 11/1304 Arkiv: D11 Saksnr.: Utvalg Møtedato 26/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 14.08.2013 104/13 Formannskapet 20.08.2013 96/13 Kommunestyret

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE. Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

HAMMERFEST KOMMUNE. Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 1 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Alf Birger Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja x Nei Møte offentlig: x Ja Nei

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: kommunesstyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tidspunkt: 11:30 ordinært formannskapsmøte

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: kommunesstyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tidspunkt: 11:30 ordinært formannskapsmøte Formannskapet Utvalg: Møtested: kommunesstyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 29.01.2009 Tidspunkt: 11:30 ordinært formannskapsmøte Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502

Detaljer

Horten kommune. Orientering om idretthall i Lystlunden - Status og økonomi

Horten kommune. Orientering om idretthall i Lystlunden - Status og økonomi Horten kommune Vår ref. 15/9460 13/3128-16 / FA-D11 Saksbehandler: Geir Kjellsen Orientering om idretthall i Lystlunden - Status og økonomi Utvalg Møtedato Saksnummer Barnerådet 07.04.2015 002/15 Ungdomsrådet

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

PS 10/15Hammerfest Havn KlF- Fiskerihavninvesterhiger Fuglenes og Rypefjord Radmannens forslag til vedtak:

PS 10/15Hammerfest Havn KlF- Fiskerihavninvesterhiger Fuglenes og Rypefjord Radmannens forslag til vedtak: PS 10/15Hammerfest Havn KlF- Fiskerihavninvesterhiger Fuglenes og Rypefjord Radmannens forslag til vedtak: Hammerfest kommunestyre vedtar å søke om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak for statsbudsjettet

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteinnkalling

Hammerfest kommune. Møteinnkalling Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 3/05 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 10.02.05 Tidspunkt: CA. kl. 14:00 Saksnr Innhold PS 017/05 Leasing av tråkkemaskin

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 27.01.05 Tidspunkt: Kl. 12:00.

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 27.01.05 Tidspunkt: Kl. 12:00. Hammerfest kommune Møteprotokoll 2/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 27.01.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer til stede: Fra AP: Varaordfører Kristine Jørstad Bock,

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 03.05.2006 Tidspunkt: 11:00.

Møteprotokoll. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 03.05.2006 Tidspunkt: 11:00. Møteprotokoll 4/06 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 03.05.2006 Tidspunkt: 11:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine Jørstad Bock, Willy Olsen,

Detaljer

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 11:00 13:15. Faste medlemmer som møtte: Navn

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 11:00 13:15. Faste medlemmer som møtte: Navn Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 11.12.2008 Tid: 11:00 13:15 Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.02.2010 Tid: 10:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.02.2010 Tid: 10:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.02.2010 Tid: 10:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Marianne

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/1482 611 Jan Samuelsen Per Aimar Carlsen Solveig Klevstad

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/1482 611 Jan Samuelsen Per Aimar Carlsen Solveig Klevstad SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/1482 611 Jan Samuelsen Per Aimar Carlsen Solveig Klevstad SYSLE SKOLE - BYGGETRINN II RÅDMANNENS FORSLAG: 1. Det utarbeides konkurransegrunnlag

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresal, Hammerfest rådhus Dato: 02.03.2011 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Kommunestyresal, Hammerfest rådhus Dato: 02.03.2011 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresal, Hammerfest rådhus Dato: 02.03.2011 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Varaordfører (innhabil i sak 11/11) AP

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Frank Hansen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Konklusjon: Sakslista med sakene 033/06 til og med 040/06- godkjent.

Konklusjon: Sakslista med sakene 033/06 til og med 040/06- godkjent. Møteprotokoll 5/06 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 12.06.2006 Tidspunkt: 11:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine Jørstad Bock,

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 10:00 12:40 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 10:00 12:40 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 29.09.2011 Tid: 10:00 12:40 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Varaordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Saksfremlegg Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00. Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00. Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 16.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 16.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 16.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 10.06.2013 Tid: 09:00 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Ronny Holm Leder AP Tom Kristian

Detaljer

VALG AV ANSKAFFELSESSTRATEGI FOR NY BARNESKOLE PÅ ALGARHEIM

VALG AV ANSKAFFELSESSTRATEGI FOR NY BARNESKOLE PÅ ALGARHEIM ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 100/16 Hovedutvalg for overordnet planlegging 03.05.2016 46/16 Kommunestyret 10.05.2016 VALG AV ANSKAFFELSESSTRATEGI FOR NY BARNESKOLE PÅ ALGARHEIM

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20

PROTOKOLL. Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud Roger Nyhus (GBL) Som følge av vedtak om inhabilitet for Jan Helge Ekeren (GBL) i sak

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune Møtested: Mehamn Samfunnshus Møtedato: 02.10.2008 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Marius Nilsen, Kai Brox, Siv Anita Steel, Frank Brox Forfall: Inger

Detaljer

Jarle Edvardsen Leder Svanhild Moen formannskapssekretær. Sakslisten/dagsorden: Den oppsatte sakslisten har sakene 009/04 til og med 014/04

Jarle Edvardsen Leder Svanhild Moen formannskapssekretær. Sakslisten/dagsorden: Den oppsatte sakslisten har sakene 009/04 til og med 014/04 Hammerfest kommune Møteprotokoll 2/04 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 24.02.04 Tidspunkt: Kl. 10:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen,

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteinnkalling. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 17.03.05 Tidspunkt: 12:00. Utvalg:

Hammerfest kommune. Møteinnkalling. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 17.03.05 Tidspunkt: 12:00. Utvalg: Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 17.03.05 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes snarest mulig på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen,

Detaljer

Fauske Kommune. Formannskap

Fauske Kommune. Formannskap Møteprotokoll Fauske Kommune Formannskap Møtedato: 07.03.2017 Fra kl. 11:00 Til behandling: Sakene Møte nr: 2/2017 Til kl. 13:40 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer Ottar

Detaljer

Side1. Møteinnkalling til Formannskapet. Møtedato: Møtetid: 09:00 Møtested: Hadsel rådhus, Formannskapssalen

Side1. Møteinnkalling til Formannskapet. Møtedato: Møtetid: 09:00 Møtested: Hadsel rådhus, Formannskapssalen Møteinnkalling til Formannskapet Møtedato: 15.12.2016 Møtetid: 09:00 Møtested: Hadsel rådhus, Formannskapssalen Forfall meldes på telefon 76 16 41 31 eller 916 60 328. Behov for habilitetsvurdering meldes

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteinnkalling. 4/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 24.02.05 Tidspunkt: Kl.

Hammerfest kommune. Møteinnkalling. 4/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 24.02.05 Tidspunkt: Kl. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 4/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 24.02.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen 21.02.05 på tlf 78 42

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378. Formannskapet

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.11.2015 STORHALL KARMØY - INTERKOMMUNAL STATUS Rådmannens forslag til vedtak: Det arbeides

Detaljer

Sakslista /dagsorden: Sakslista har sakene 052/07 til og med sak 058/07. Sak 058/07 er unntatt offentlighet og behandles for lukkede dører.

Sakslista /dagsorden: Sakslista har sakene 052/07 til og med sak 058/07. Sak 058/07 er unntatt offentlighet og behandles for lukkede dører. Møteprotokoll 06/07 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 07.05.2007 Tidspunkt: Kl. 08:30 Følgende medlemmer møtte: AP: Ordfører Kristine Jørstad Bock, varaordfører Snorre Sundquist,

Detaljer

Varamedlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Frank Hansen AP Jarle Edvardsen Kristine Jørstad Bock AP Svein Aspelund Reidar Johansen SV

Varamedlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Frank Hansen AP Jarle Edvardsen Kristine Jørstad Bock AP Svein Aspelund Reidar Johansen SV Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 12.03.2009 Tid: 11:00 14.00 Faste medlemmer som møtte: Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.11.2013 Tid: Fra kl.: 15.00 - til kl. 17.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock

Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 31.01.2008 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Leder AP John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Medlem

Detaljer

Sakliste. Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen SAKER TIL BEHANDLING:

Sakliste. Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen SAKER TIL BEHANDLING: Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 16.06.2011 18.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 39/11 OPSJONER KNYTTET TIL NYTT FLERBRUKSHUS Sakene er utlagt

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteinnkalling. Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 11.07.05 Tidspunkt: 10:00. Utvalg:

Hammerfest kommune. Møteinnkalling. Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 11.07.05 Tidspunkt: 10:00. Utvalg: Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 11.07.05 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf 78 42 25 00 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Muntlig orientering: - om medarbeiderundersøkelsen - 10 faktor, resultat og prosessen videre.

Muntlig orientering: - om medarbeiderundersøkelsen - 10 faktor, resultat og prosessen videre. Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 26.01.2017 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 14.04.2008 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Sakslisten/dagsorden: Den opprinnelige sakslisten har sakene 077/04 til og med 085/04.

Sakslisten/dagsorden: Den opprinnelige sakslisten har sakene 077/04 til og med 085/04. Hammerfest kommune Møteprotokoll 07/04 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 02.12.04 Tidspunkt: Kl. 18:00 Følgende medlemmer til stede: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, Kristine

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 11.05.2009 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Marianne Sivertsen Næss Medlem AP Tor-Ivar Heggelund Nestleder

Detaljer

Tilleggssak Saksfremlegg

Tilleggssak Saksfremlegg Saksbehandler: Leif Vidar Olsen Saksnr.: 2012/817-3 Tilleggssak Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 17/15 Formannskapet 29.01.15 Kommunestyret Saksdokumenter ikke vedlagt: Forprosjektering lager- logistikkhall

Detaljer

Utvalg: Møtested: kommunesstyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 29.01.2009 Tid: 11:00 15.05

Utvalg: Møtested: kommunesstyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 29.01.2009 Tid: 11:00 15.05 Formannskapet Utvalg: Møtested: kommunesstyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 29.01.2009 Tid: 11:00 15.05 Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Leder AP Marianne Sivertsen Næss Medlem AP Frank

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Tor-Ivar Heggelund NESTL AP Ronny Holm MEDL AP Steve Sivertsen MEDL FRP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Tor-Ivar Heggelund NESTL AP Ronny Holm MEDL AP Steve Sivertsen MEDL FRP Utvalg: Styret for kultur, omsorg og undervisning Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.01.2008 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Hanne Marion Husvik Leder AP Bente Orvik Medlem SV Håkon

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest Rådhus Dato: 16.03.2011 Tid: 09:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest Rådhus Dato: 16.03.2011 Tid: 09:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest Rådhus Dato: 16.03.2011 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Nestleder AP Snorre Sundquist Medlem AP John

Detaljer

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Tarjei Jensen Bech Medlem AP. Varamedlemmer som møtte: Navn Kurt Methi Tarjei Jensen Bech AP

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Tarjei Jensen Bech Medlem AP. Varamedlemmer som møtte: Navn Kurt Methi Tarjei Jensen Bech AP Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 28.09.2017 Tid: 08:30 11:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører AP

Detaljer

Utredning av drifts- og investeringsbehov ved Sentralidrettsanlegget

Utredning av drifts- og investeringsbehov ved Sentralidrettsanlegget Utredning av drifts- og investeringsbehov ved Sentralidrettsanlegget Oktober 2008 Innledning Kommunestyret setter hvert år opp en handlingsplan for aktuelle saker man ønsker å utrede inneværende år (utviklingsområder).

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Barbro Fossbakken tlf , eller på e-post

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Barbro Fossbakken tlf , eller på e-post Lillehammer kommune Kommuneplanutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.02.2013 Tid: etter endt formannskap Eventuelt forfall meldes til Barbro Fossbakken

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00 OBS: Merk klokkeslett. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 19.04.2007 Tidspunkt: 12:00. Utvalg: 05/07

Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 19.04.2007 Tidspunkt: 12:00. Utvalg: 05/07 Møteprotokoll 05/07 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 19.04.2007 Tidspunkt: 12:00 Følgende medlemmer møtte: AP: Ordfører Kristine Jørstad Bock, varaordfører Snorre Sundquist, Solbjørg

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag Tidspunkt: 18:00. Følgende medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag Tidspunkt: 18:00. Følgende medlemmer møtte: Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 12.11.2002 Tidspunkt: 18:00 Følgende medlemmer møtte: Inger Anne Dokken Trudy Engen Tore Fosse Bernt-Aksel Jensen Tor

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Ås kommune MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Møtetid: 03.06.2015 kl. 17.00 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Tilleggssaksliste Kåfjord Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kåfjorddalen grendehus Dato: 21.12.2010 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Klageadgang: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 SAK: SKOLESTRUKTUR I ALSTAHAUG KOMMUNE

Klageadgang: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 SAK: SKOLESTRUKTUR I ALSTAHAUG KOMMUNE SAKSFRAMLEGG... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 25.04.2013 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 26/13 11/1017 ISTANDSETTING AV LOKALER PÅ THORESTRØA

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 11.02.2010 Tid: 10:00 15:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 11.02.2010 Tid: 10:00 15:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 11.02.2010 Tid: 10:00 15:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Marianne

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Svanhild Apeland

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug kommunestyre Dok. offentlig: Ja Nei.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug kommunestyre Dok. offentlig: Ja Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug kommunestyre Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Sakslista/dagsorden: Sakslisten har sakene 013/07 til og med 023/07. Sakene 015/07 og 019/07 er utsatt.

Sakslista/dagsorden: Sakslisten har sakene 013/07 til og med 023/07. Sakene 015/07 og 019/07 er utsatt. Møteprotokoll 02/07 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 15.02.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra Ap: Ordfører Kristine Jørstad Bock, Snorre Sundquist, Solbjørg

Detaljer

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00 Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 30.08.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Marianne Sivertsen Næss Medlem AP

Detaljer

HAMMERFEST HAVN KF HAMMERFEST KOMMUNE

HAMMERFEST HAVN KF HAMMERFEST KOMMUNE HAMMERFEST HAVN KF HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Trond E. Nilsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): HAVNESTYRET Dok. Offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja

Detaljer

Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 10.10.2013 Tid: 10:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 10.10.2013 Tid: 10:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 10.10.2013 Tid: 10:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Alf E. Jakobsen Ordfører AP Tarjei Jensen Bech Medlem AP Ronny Holm Medlem AP Berit

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl. 11:00

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl. 11:00 Hammerfest kommune Møteprotokoll 03/05 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 09.05.05 Tidspunkt: Kl. 11:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl. 11:00

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl. 11:00 Hammerfest kommune Møteprotokoll 2/04 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 23.02.2004 Tidspunkt: Kl. 11:00 Følgende medlemmer til stede: Fra AP: Leder

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE ETTERSENDING TIL KOMMUNESTYRET. Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: Tid: Kl

RENDALEN KOMMUNE ETTERSENDING TIL KOMMUNESTYRET. Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: Tid: Kl RENDALEN KOMMUNE ETTERSENDING TIL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 29.01.2009 Tid: Kl. 19.00 Saksliste: Saksnr. Tittel 7/09 NAV RENDALEN RENDALEN, 24.01.2009 for ordfører Eva

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 25.10.2012 Tid: 10:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 25.10.2012 Tid: 10:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 25.10.2012 Tid: 10:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 29.05.2008 Tid: 11:00 13:35

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 29.05.2008 Tid: 11:00 13:35 Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 29.05.2008 Tid: 11:00 13:35 Faste medlemmer som møtte: Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP Reidar Johansen Medlem SV Rolf

Detaljer

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 10:00 10:30

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 10:00 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 23.03.2017 Tidspunkt: 10:00 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 08.04.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 08.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 08.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Utvalg: Formannskapet Ekstraordinært møte Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 17.06.2008 Tidspunkt: 15:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon som sørger for innkalling

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.03.2008 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 06.06.05 Tidspunkt: Kl. 11:00

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 06.06.05 Tidspunkt: Kl. 11:00 Hammerfest kommune Møteprotokoll 04/05 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 06.06.05 Tidspunkt: Kl. 11:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 10.01.2008 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.09.2009 Tid: 09:00 12:00 12:00 orientering fra Kommunepatruljen for psykisk helsevern Faste medlemmer som

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: NYTT GARDEROBEANLEGG OG KLUBBHUS PÅ MIDJORD IDRETTSPARK

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: NYTT GARDEROBEANLEGG OG KLUBBHUS PÅ MIDJORD IDRETTSPARK Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO ANLE-14/12425-2 50517/15 19.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for kultur og idrett-au /

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Arktisk kultursenter, Magnus Larsensalen Dato 28.11.2011 Tid: 09:00 14:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Leder AP Tom

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Ungdommens hus Bootleg Dato: Tirsdag Tidspunkt: Kl. 11:00

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Ungdommens hus Bootleg Dato: Tirsdag Tidspunkt: Kl. 11:00 Hammerfest kommune Møteprotokoll 6/05 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Ungdommens hus Bootleg Dato: Tirsdag 19.09.2005 Tidspunkt: Kl. 11:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Anders Sæter. Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Anders Sæter. Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.05.2010 Tid: 10.00 11.55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Anders Sæter. Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl Mette Seljenes,

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 12:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 12:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.11.2007 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 08.11.2012 Tid: 10:00 Formannskapets

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 03.05.2004 Tidspunkt: Kl. 11:00

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 03.05.2004 Tidspunkt: Kl. 11:00 Hammerfest kommune Møteprotokoll 3/04 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 03.05.2004 Tidspunkt: Kl. 11:00 Følgende medlemmer til stede: Fra AP: Leder

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Mona Vauger varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Ingerid Bjercke varamedlem H Lene Elisabeth Strøm

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Mona Vauger varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Ingerid Bjercke varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.07.2008 Tidspunkt: 18.00 21.00 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no. Protokoll fra ekstraordinært årsmøte i Kurland Fotballklubb 29.06.2006 kl. 19.

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no. Protokoll fra ekstraordinært årsmøte i Kurland Fotballklubb 29.06.2006 kl. 19. Protokoll fra ekstraordinært årsmøte i Kurland Fotballklubb 29.06.2006 kl. 19.00 1. Åpning Styrets leder Klaus Wike ønsket velkommen til årsmøtet. Det var ingen merknader til innkallingen. Av de 20 tilstedeværende

Detaljer