Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 9:00. Kommunestyret Kommunestyresalen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: 06.12.2007 Tidspunkt: 9:00. Kommunestyret Kommunestyresalen"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 9:00 Forfall meldes på tlf til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Saksnr Innhold PS 128/07 Hammerfest havnevesen KF - navneendring til Hammerfest havn KF PS 129/07 Hammerfest Havnevesen KF - deltakelse i emisjon Nordoil Cavern A/S PS 130/07 IKT strategi PS 131/07 Utvidelse av aksjekapital - MariNor AS PS 132/07 Rehabilitering og vedlikehold av idrett- og friluftsanlegg - Prioritering PS 133/07 Kjøp av aksjer i Halldrift as PS 134/07 Turnhall PS 135/07 Fotballhall PS 136/07 Rehabilitering av rådhuset, Utsatt sak PS 137/07 Folkevalgtes arbeidsvilkår PS 138/07 Godkjenning av protokoll Tilleggssak PS 139/07 Barn og unges representant De offentlige saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus, Storgata kommunehus - servicekontoret, Hammerfest, Akkarfjord og Kårhamn bibliotek, postkontorene i distriktet samt kommunens hjemmeside. Møtet er åpent for publikum! Kristine Jørstad Bock ordfører

2 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Espen Rønning Dok. offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja x Nei Møte offentlig: x Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja x Nei Saksnr: 07/ Arkivnr.: 034 P00 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 128/07 Kommunestyret Saksdokumenter vedlagt: Brev fra havnefogden av m/vedlegg Sak: Hammerfest havnevesen KF - navneendring til Hammerfest havn KF I. Saken gjelder: Hammerfest havnestyre fattet i sak 33/07 følgende vedtak: Hammerfest havnestyre ber Hammerfest kommunestyrer om å endre havneforetakets navn til Hammerfest havn KF. En nærmere begrunnelse for ønsket om navneskifte fremgår av saksfremlegget til havnestyret. Rådmannen kan ikke se at det foreligger hensyn som taler i mot å følge havnestyrets ønske, og fremmer innstilling i samsvar med dette. IV. Rådmannens forslag til vedtak: Hammerfest havnevesen KF endrer navn til Hammerfest havn KF. Vedtektene endres i samsvar med dette. Hammerfest, den Dagny Haga Rådmann Espen Rønning Kommuneadvokat

3 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Bjørn Harry Risto Dok. offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja Nei Møte offentlig: x Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja Nei Saksnr: 07/ Arkivnr.: 223 U01 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 138/07 Formannskapet /07 Kommunestyret Saksdokumenter vedlagt: Saksdokumenter ikke vedlagt: Sak: Hammerfest Havnevesen KF - deltakelse i emisjon Nordoil Cavern A/S I. Saken gjelder: Hammerfest Havnevesen KF ønsker kommunestyrets tilslutning til havnestyrets vedtak om å delta i aksjeemisjon i Nordoil Cavern A/S II. Sakens bakgrunn og fakta: Hammerfest havnestyre fattet den følgende vedtak: Hammerfest havnestyre bevilger ,- fra inneværende års regnskap for å opprettholde Hammerfest Havnevesen KF s eierandel i Nordoil Cavern A/S. Havnestyret ber kommunestyret om å imøtekomme disposisjonen ut over årets budsjett. Kommunestyrets behandling av saken er hjemlet i Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak 2, jfr. kommunelovens 45, 2.ledd som noe forenklet sier at kommunestyret skal godkjenne endringer i budsjettet til kommunale foretak som ligger utenfor de rammer som opprinnelig vedtatt. Nordoil Caverns AS Selskapet ble stiftet i 2006 med investeringsselskapet Baroil AS og Hammerfest Havnevesen KF som eiere. Senere samme år kom Hasvik kommune med på eiersiden. Selskapets aksjekapital er nå kr Eierstrukturen er per dato slik: BAROIL 58% HAMMERFEST HAVNEVESEN 22% KF HASVIK KOMMUNE 20%

4 Måsøy kommune ble også invitert til deltakelse i selskapet men takket nei. Bak investeringsselskapet Baroil AS, står flere store industrielle og finansielle aktører. Aksjonærer i Baroil er som følger: Aksjonær Andel TROND JOHANSEN 5,88 % SEALAND PROPERTIES AS 5,88 % KIM MAT AS 14,71 % AS FLYFISK 14,71 % ARENAGRUPPEN HOLDING AS 19,41 % IMA INVEST AS 19,71 % VALKENDORFF INVEST AS 19,71 % Bakgrunn og målsetting Formålet til Nordoil Caverns (NC) er å bygge og drive lagerhaller for olje, med tilhørende omlastingshavn for tankskip beliggende på Sørøya. Sørøya oljeterminal har miljøet i fokus, og vil tilby mellomlagring og utskiping fra oljefeltene i Barentshavet og Russland. Terminalen vil ha eget fjellager for å kunne mellomlagre tungolje fra de russiske raffineriene. I tillegg kan terminalen ta i mot og behandle både rent og skittent ballastvann i egen miljøhall. Oljeholdig og annet miljøfiendtlig avfall vil også kunne behandles ved eget anlegg. Sørøya har geologi som er spesielt godt egnet for å bygge fjellhaller. Inngrepene i naturen vil være minimale ved at inngangene til fjellhallene vil bli sprengt ut i strandkanten. Eksisterende overflate vil bare bli berørt i mindre grad. Sammen med store nasjonale selskaper, blant annet entreprenørselskapet NCC, har NC utviklet og forhåndsprosjektert et kai- og fjellanlegg på Sørøya, spesielt innrettet mot mottak av råolje fra feltene i Barentshavet samt råolje fra russiske oljefelt i nordområdene. Initiativtakerne og de samarbeidende selskaper har lang og god erfaring fra gjennomføring av tilsvarende prosjekter, blant annet på Mongstad- og Stureterminalene. NC s finansielle rådgivere er First Securities, mens det på øvrige forretningsmessige områder benyttes revisjonsselskapet Ernst & Young, og advokatfirmaene Wikborg, Rein & Co. og Steenstrup Stordrange. I første omgang har selskapet spesiell fokus på ilandføring av råolje fra Goliat-feltet. På Sørøya er det to aktuelle ilandføringssteder, Dønnesfjorden i Hasvik kommune og Slettnes i Hammerfest kommune. Endelig stedsvalg vil bli gjort i samarbeid med oljeselskapet ENI dersom konseptvalget tilsier direkte ilandføring. Selskapet er registrert og har kontor i Hammerfest, som ledes av regionsjef

5 Nils-Roger Simensen. Samarbeidet med Hammerfest og Hasvik kommune, og ikke minst det samarbeid som har vokst frem disse kommunene imellom, har vært særdeles viktig for progresjonen så langt. Etter et møte og presentasjon i Hammerfest av prosjektet for grunneierne på Slettnes, er NC nå gjennom et nyetablert heleide datterselskap Nordoil Properties AS i ferd med å gjøre avtale med samtlige oppsittere om kjøp av hele landområdet. En slik avtale vil bli utløst ved at NC får en avtale med ENI eller andre om igangsetting av terminalen. Tilsvarende samtaler føres med oppsitterne i Dønnesfjorden. Sammen med selskapet ProBarents kartlegger NC nå behovene for tilknyttet virksomhet, og de allerede eksisterende ressurser i Finnmark som kan tilby tjenester ved terminalen. Ikke minst nærheten til Melkøya, med de beredskapsmessige ressurser man rår over der, gjør at Sørøya er meget velegnet for ilandføring. NC har en løpende og god dialog med de store miljøvernorganisasjonene, som er spesielt begeistret for løsningen av mottak og behandling av ballastvann. Den korte avstanden til fastlandet og Hammerfest, gjør også at tilgjengeligheten ikke er et problem. Både Mongstad og Stureterminalene ble f. eks. bygget og drevet med tilsvarende infrastruktur. I anleggsfasen det beregnet med at prosjektet vil ha bruk for mann over en to-års periode. I driftsfasen vil det bare ved den direkte terminalvirksomhet, være behov for rundt personer. Gjennom samarbeid med Hasvik, Hammerfest og omkringliggende kommuner, og ved opplæring som påbegynnes allerede i anleggsfasen, er målsettingen å rekruttere størstedelen av nødvendig bemanning fra disse kommunene til anlegget på Sørøya. Dette gjelder enten anlegget blir liggende i Dønnesfjorden eller på Slettnes. NC har holdt ENI løpende orientert om fremdriften av prosjektet. Lagerhallene og kaienes kapasiteter er prosjektert på bakgrunn av ENI s behov ved ilandføringsalternativet. På de to aktuelle stedene er der store nok landområder til at også prosessering kan foretas på land. I tillegg vil NC legge til rette for supplerende serviceindustri etter mønster fra Mongstad, Sture og Kollsnes. Detter allerede tatt hensyn til i planleggingsprosessen, hvor det er avsatt landområder og prosjektert kai til slik virksomhet.

6

7 Hovedsamarbeidspartnere NCC Construction AS NCC Construction AS er en landets ledende utvikler og leverandør av boliger, bygg, veier, tunneler og broer. Selskapet har lang erfaring med bygging av fjellhaller. Har utviklet et forprosjekt med foreløpig kostnadsberegning. Samarbeidet bygger på No cure- No pay prinsipp. Frank Mohn AS Frank Mohn AS er markedsledende innen utvikling og salg av undervannspumper for verdens tanker- og offshoremarked. Har vært med som rådgiver i forprosjektet mht. dimensjonering av pumper. Pro Barents AS Har innledet et samarbeid med sikte på å være i forkant med å planlegge nødvendig og mulig relatert industri- og servicevirksomhet tilknyttet Sørøya-terminalen. III. Rådmannens vurdering: Hammerfest kommunestyre har tidligere sluttet seg til Hammerfest Havnevesen KF`s deltakelse Nordoil Cavern A/S. Forestående emisjon gjennomføres for at selskapet skal ha finansiell styrke og handlefrihet til å gjennomføre det løpende arbeid mot realisering av terminalen. Risikoen i prosjektet er forholdsvis høy da ingen avtaler er inngått, og at bl.a. Eni ennå ikke har tatt beslutning om hvilket produksjonsalternativ de lander på i Goliat. Dersom prosjektet realiseres vil en slik terminal bidra til å etablere viktig infrastruktur for fremtidig oljevirksomhet i Barentshavet, og dermed styrke regionens sjanser til nærhet til fremtidig aktivitet med hensyn til industriutvikling, ringvirkninger og nyetableringer. Administrasjonen har tillit til de faglige og forretningsmessige aspekter i engasjenentet er vurdert av Hammerfest Havnevesen, og anbefaler at kommunestyret slutter seg til havnestyrets vedtak IV. Rådmannens forslag til vedtak: Hammerfest kommunestyre slutter seg til Hammerfest havnestyrets vedtak om å bevilge kr ,- til aksjeemisjon i Nordoil Cavern A/S. Beløpet belastes Hammerfest havnevesens drift i årets budsjett. Hammerfest, den Dagny Haga Rådmann Arild Johansen sektorleder

8 Behandling i Formannskapet : John Wahl erklærte seg innhabil forlot møte. Frank Hansen tiltrådte som vararepresentant. Som innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet : Hammerfest kommunestyre slutter seg til Hammerfest havnestyrets vedtak om å bevilge kr ,- til aksjeemisjon i Nordoil Cavern A/S. Beløpet belastes Hammerfest havnevesens drift i årets budsjett.

9 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Arvid Isaksen Dok. offentlig: Klageadgang: Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja Nei Møte offentlig: Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja Nei Saksnr: 06/ Arkivnr.: 031 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 139/07 Formannskapet /07 Kommunestyret Saksdokumenter vedlagt: IKT-strategi Saksdokumenter ikke vedlagt: enorge 2009 det digitale spranget ekommune 2009 det digitale spranget Sak: IKT strategi I. Saken gjelder: Behovet for å utarbeide en IKT-strategi for Hammerfest kommune ble første gang lansert i januar I september 2002 ble IKT-strategi for Hammerfest kommune (sak 02/164) lagt fram for kommunestyret som da fattet vedtak om å utsette saken. Behovet for å utarbeide en IKT-strategi for Hammerfest kommune ble på nytt tema i Toppledergruppa vinteren Det ble da etablert et prosjekt som fikk i oppgave å utarbeide en IKT-strategi for kommunen. II. Sakens bakgrunn og fakta: Informasjons- og kommunikasjonsteknologien (IKT) fremstår i dag som ett av de viktigste virkemidlene for modernisering og omstilling i offentlig sektor. Effektiv bruk av IKT kan i betydelig grad erstatte manuelle prosesser og rutiner og bidra til frigjøring av ressurser til direkte tjenesteytende virksomhet. Samtidig kan IKT bidra til samordning og samhandling mellom ulike offentlige virksomheter og utvikling av helhetlig og kvalitativt gode offentlige tjenestetilbud på tvers av forvaltningsnivåer og sektorer. Den teknologiske utvikling går raskt. Nye teknologiske løsninger utvikles kontinuerlig, kapasiteten øker, og det skjer sammensmelting av tele- og datatjenesten. Kompetansutfordringene er formidable. Både ledere og ansatte i kommunesektoren er avhengig av oppdatert kunnskap om muligheter og begrensninger for å kunne ta i bruk nye løsninger og tilpasse arbeidsprosesser og rutiner. Samtidig skjer det viktige strukturelle endringer i kommunesektoren med regionalisering, utstrakt interkommunalt samarbeid, kommunesammenslåing, etablering av bedrifter og interkommunale selskaper m.v.

10 Offentlige IKT-strategier og handlingsplaner må løpende tilpasses både den teknologiske utvikling og andre endringsprosesser i samfunnet og etableres typisk med 3 4 års tidshorisont, mens tiltakene og handlingsplanene sjelden overstiger 1 2 år. IKT-strategien bør revideres årlig for å innarbeide evnt. endringer i kommunens prioriteringer og vesentlige endringer i teknologiske trender og muligheter. I arbeidet med å utforme en IKT-strategi for Hammerfest kommune har sentrale dokumenter som ekommune 2009 og enorge 2009 gitt føringer for viktige satsningsområder. ekommune 2009 er den nye strategi- og handlingsplanen for IKT i kommunesektoren, og ble lansert av Kommunenes Sentralforbund i november Planen setter klare mål for økt tilgjengelighet, samhandling, bedre tjenester og mer effektiv forvaltning ved bruk av IKT. Dokumentet er knyttet opp til enorge 2009 og understøtter en rekke av målsettingene og tiltakene i denne planen. Hva er en IKT-strategi? En IKT-strategi er en overordnet plan som beskriver hvordan kommunen skal utnytte IKT for best mulig å realisere sine virksomhetsmål og strategier. IKT-strategien skal bestemme hvilke systemer, informasjons og teknologisk infrastruktur og hvilken IKT-organisering kommunen skal ha i fremtiden. IKT er i denne sammenheng noe mer enn teknologi, dvs også informasjon, informasjonssystemer, styring og organisering av IKT, personale og kompetanse. IKT-strategien skal også beskrive hvordan kommunen kan nå den ønskede fremtidige situasjon, gitt dagens situasjon. Dette innebærer at strategien, i tillegg til å beskrive mål, og overordnede veivalg (=strategier) også må bestemme de tiltakene som er nødvendig for å komme dit. III. Rådmannens vurdering: IKT-strategidokumentet skal være retningsgivende for alt IKT-arbeid i Hammerfest kommune. Dokumentet skal beskrive tiltak i budsjettåret og viktige satsningsområder i de 3 neste årene. Dokumentet skal være et styringsdokument for toppledergruppa og arbeidsdokument for IT-avdelingen. IKT-strategien har en klar visjon: Innen 2011 skal Hammerfest kommune skal være blant de 10 beste kommuner i landet innenfor bruk og utnyttelse av IKT. Dersom denne målsettingen skal oppfylles stiller det krav til vilje fra politikere og administrativ ledelse om å legge forholdene til rette for at dette skal være mulig. Det er spesielt to momenter som er viktige i den sammenhengen: 1. Det må avsettes tilstrekkelig med (personal)ressurser til å gjennomføre prioriterte tiltak. 2. Nødvendige økonomiske virkemidler må øremerkes Strategidokumentet viser en oversikt på allerede 6 igangsatte IKT tiltak og forslag til 9 nye IKT tiltak i perioden 2008 til 2011.

11 I budsjettet for 2008 er det funnet rom for å igangsette 2 nye IKT-tiltak. Strategidokumentet foreslår oppstart av 7 nye tiltak i Det vil være naturlig at disse 7 tiltakene blir behandlet i budsjettprosessen høsten Dersom det i løpet av 2008 finnes fram til friske penger kan dette åpne mulighet for å komme i gang med flere nye IKT-tiltak i budsjettåret. Evnt nye tiltak vil da bli hentet fra den prioriterte titakslista for IV. Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret gir sin tilslutning til IKT-strategien. Det igangsettes 2 nye IKT-tiltak i 2008 som foreslått i strategidokumentet. Dersom det finnes friske penger som åpner mulighet for å starte nye IKT tiltak i budsjettåret gis administrasjonen fullmakt til dette. Hammerfest, den 15. november 2007 Dagny Haga Rådmann Arvid Isaksen Sektorleder Helse Behandling i Formannskapet : Som innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet : Kommunestyret gir sin tilslutning til IKT-strategien. Det igangsettes 2 nye IKT-tiltak i 2008 som foreslått i strategidokumentet. Dersom det finnes friske penger som åpner mulighet for å starte nye IKT tiltak i budsjettåret gis administrasjonen fullmakt til dette.

12 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Elisabeth Paulsen Dok. offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja Nei Møte offentlig: x Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja Nei Saksnr: 07/ Arkivnr.: X65 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 141/07 Formannskapet /07 Kommunestyret Saksdokumenter vedlagt: 1 Søknad om utvidelse av aksekapital i MariNor AS av Saksdokumenter ikke vedlagt: Telefaks/kopi av brev om tilsagn fra NAV-Finnmark av Sak: Utvidelse av aksjekapital - MariNor AS I. Saken gjelder: MariNor AS søker om utvidelse av aksjekapital på kr ,- i forbindelse med omstilling og avvikling av fiskerivirksomheten ved bedriften. Bedriften skal bygge opp tre nye foretningsområder; frukt distribusjon, vedlikehold og bilpleie. Bedriften har fått tilsagn om omstillingsmidler gjennom NAV Finnmark og søker eierne om å bringe inn tilsvarende kapital i selskapet gjennom økt egenkapital eller tilskudd. Det stilles krav fra NAV Finnmark om at virksomheten sammen med eierne, selv bidrar til omstruktureringen i samarbeid med Arbeids- og velferdsetaten. Og at tilskuddet fra NAV ikke kan overstige 1/3 av den samlede tilførselen av ny egenkapital. II. Sakens bakgrunn og fakta: MariNor AS er en arbeidsmarkedsbedrift som skal gi yrkeshemmede høyere reell og formell kompetanse gjennom tilrettelagt opplæring og arbeidstrening samt mulighet for varig tilrettelagt arbeid for deltakere som har liten mulighet for å få arbeid i det ordinære arbeidslivet. Hammerfest kommune eier 80 % av aksjene i bedriften. Kvalsund kommune, Hasvik kommune, Sparebank1 Nord-Norge og DnB NOR eier til sammen de resterende aksjepostene. Styret i MariNor AS vedtok i 2006 en omstilling av fiskerivirksomheten pga manglende interesse for opplæring i fiskerifag og høy risiko knyttet til videre satsing og investeringer i fiskerinæringen. Dette var i samsvar med NAV- arbeid som mente MariNor AS burde se på andre forretningsområder som gav et mer tilpasset og variert kvalifiseringstilbud.

13 Etter beslutningen om omstilling har det vært en gradvis reduksjon av produksjonen ved bedriften og omlegging til nye foretningsområder. De nye foretningsområder etter avvikling av fiskerivirksomheten vil være; frukt distribusjon, vedlikehold og bilpleie. Skole- og jobbfrukt, skolemat: Bedriften er i gang med å utvikle et tilbud innenfor pakking og distribusjon av fruktkurver til skoler og arbeidsplasser. Bedriften vurderer også muligheten for å etablere et tilbud rundt skolemat. Vedlikehold: MariNor AS ønsker også å tilrettelegge for flere opplæringstilbud gjennom å tilby tjenester innen maling, muring, snekring og hagestell samt andre aktuelle vedlikeholdstjenester. Slike tilbud er det stor etterspørsel etter i dag og dette mener bedriften gir stor fleksibilitet i forhold til opplæring og utprøving av de ansatte ved bedriften. Bilpleie: Det tredje foretningsområdet bedriften ønsker å etablere er et tilbud om vask og kosmetisk bilpleie. MariNor AS er i gang med å utvikle tilbudet i nært samarbeid med attføringsbedriften Rehabil AS i Oslo som har en bilpleieavdeling som utfører kosmetisk bilpleie på nye og brukte biler. MariNor AS har i dag en person til opplæring hos Rehabil. Tilbudet vil være variert og gi opplæringsmuligheter i en bransje som stadig har behov for folk. I første omgang har MariNor AS inngått en avtale med en bedrift innen bilbransjen, men tar sikte på å tilby tjenesten til flere etter hvert, også private. Utviklingen av alle de tre tiltakene vil medføre behov for støttefunksjoner som sjåfører, økonomistyring, lagerstyring og annet hvor MariNor AS kan tilrettelegge for ytterligere flere opplæringsoppgaver. Det har vært en overgangsfase mellom nedleggelse av aktivitet og oppstart av nye aktiviteter, hvor selskapet ikke har tjent penger. Omstillingen skulle i utgangspunktet finansieres gjennom salg av utstyr. MariNor AS hadde inngått en avtale, som skulle bringe inn 3,3 millioner i selskapet i sommer og ytterligere 1 million over de nærmeste år, men denne avtalen ble dessverre misligholdt. MariNor AS arbeider aktivt for å få inn disse pengene, men dette kan ta tid og det medfører at bedriften mangler rundt 1,5 millioner for å gjennomføre den planlagte omstilling. NAV Finnmark har støttet søknaden til MariNor AS og anser de nye forretningsområdene som hensiktsmessige og nødvendige. De har gitt tilsagn på kr ,- til de investeringsformål for omstillingen som fremkommer av søknaden. Betingelsen for en slik omstillingstøtte fra NAV Finnmark er at eierne selv bringer inn tilsvarende kapital i selskapet gjennom øket egenkapital eller tilskudd. MariNor AS søker derfor Hammerfest Kommune om å delta i en Aksjekapitalutvidelse i bedriften på kr ,- for å gjennomføre investeringskostnader i forbindelse med omstrukturering av egne aktiviteter ved bedriften. Det resterende investeringsbehovet på kr ,- planlegger bedriften finansiert gjennom låneopptak i bank samt egne midler.

14 III. Rådmannens vurdering: MariNor AS som arbeidsmarkedsbedrift gjør en god samfunnsøkonomisk jobb for Hammerfest-samfunnet. Bedriften har bidratt til å få flere i arbeid og dermed økt skatteinntekten og redusert sosialhjelpskostnadene. De som har vært omfattet av arbeidsmarkedstiltakene har fått styrket sin kompetanse og arbeidsevne og dermed fått mulighet for ordinært arbeid. Dette gir personlig vekst, følelse av å være til nytte og en økonomisk trygghet for hver enkelt. MariNor AS har siden oppstarten i 1971 vært en selvgående bedrift uten særlig økonomisk bistand fra eierne og må ansees å ha vært en gunstig investering for kommunen. Rådmannen vil derfor støtte søknaden og anbefaler Hammerfest kommunestyre om å delta i en Aksjekapitalutvidelse i MariNor AS på kr ,-. IV. Rådmannens forslag til vedtak: Hammerfest kommunestyre slutter seg til rådmannens vurdering og innvilger kr ,- til utvidelse av aksjekapital i forbindelse med omstilling av virksomheten ved MariNor AS. Beløpet belastes disposisjonsfondet. Hammerfest, den Dagny Haga Rådmann Elisabeth Paulsen Assisterende rådmann Behandling i Formannskapet : Som innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet : Hammerfest kommunestyre slutter seg til rådmannens vurdering og innvilger kr ,- til utvidelse av aksjekapital i forbindelse med omstilling av virksomheten ved MariNor AS. Beløpet belastes disposisjonsfondet.

15 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Svein Tore Paulsen Dok. offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja x Nei Møte offentlig: x Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja x Nei Saksnr: 07/ Arkivnr.: 6 C20 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 075/07 Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning /07 Kommunestyret Saksdokumenter vedlagt: Tilstandrapport Idrett- og friluftsanlegg i Hammerfest kommune Rehabilitering og vedlikehold Saksdokumenter ikke vedlagt: Uttalelse fra Hammerfest idrettsråd Sak: Rehabilitering og vedlikehold av idrett- og friluftsanlegg - Prioritering I. Saken gjelder: I forbindelse med behandling og revidering av Tematisk kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet ba kommunestyre i møte 12. april 2007, i sak P 021/07 om at administrasjonen utarbeider en tidsplan om hvordan en skal gjennomføre en rehabilitering av anleggene som nevnt i Tilstandsrapport for idretts- og friluftsanlegg i Hammerfest kommune. II. Sakens bakgrunn og fakta: Kultur og idrett har utarbeidet en tilstandsrapport over kommunens idrett- og friluftsanlegg. Første utgave av rapporten ble utarbeidet i mars 2000, og revidert i juli Kostnadsbehovet for tiltakene i tilstandsrapporten er stipulert til ca. 13 mill. kroner og som strekker seg fra 2008 til I denne perioden kan en oppnå ca. 5 mill. kroner i tilskudd fra spillemidlene dersom en gjennomfører tiltakene. Tilstandsrapporten fra juli 2006 er forelagt styret for Kultur, Omsorg og Undervisning i forbindelse med revidering av kommunedelplan i april En vil gjøre oppmerksom på at prioriteringen er gjort er i hht. tilstandsrapporten fra 2006, og gjelder vedlikehold av gamle og eksisterende anlegg Anlegg Byggeår Beliggenhet Kostnad Antatt spillemidler Netto kostnad Grusbanen, 40 x 60 m 1948 Idrettsveien v/e-verket Anlegg Byggeår Beliggenhet Kostnad Antatt spillemidler Netto kostnad Hauen ballplass 1950 Hauen v/gammelveien

16 Tennisbanen 1930 Campingplassen v/storvannet Anlegg Byggeår Beliggenhet Kostnad Antatt spillemidler Netto kostnad Ballplass, 50 x 30 m Nord for Solveien i Felt I Vinterlekeplass 1970?? Elvetun Ballplass? Nissenstykket v/storvannet Redskapsbu 1971 H-fest stadion Turvei-utvidelse, 1. byggetr. Reindalen- utvidelse av prosjektering 2005 turvei. 1 byggetrinn av meter Anlegg Byggeår Beliggenhet Kostnad Antatt Nettto kostnad spillemidler Turvei, 900 m 1985 m/lys Jansvannet Ballplass 25 x 44 m 1980? Klimafeltet, Felt Ballplass, 30 x 40 m 1970 Baksalen skole Turvei- utvidelse, m 1 byggetr. I 2005 Reindalen 1. byggetr. Av 2000 m Anlegg Byggeår Beliggenhet Kostnad Antatt spillemidler Nettto kostnad Turvei, m 2011 Rumpetr.vannet, Gratishauen Fra Baksalen til Gammelveien, Hauen Gammelveien, turvei m Lystrase, 3000 m 1970 Tunnellbakken via Langvannet til Jansvannet Ballplass Høyden v/lille Salsvannet III. Rådmannens vurdering: Prioritering. Det mest ideelle har vært å starte med de eldste anleggene i kommunen i Som for eksempel lekeplassen på Hauen og tennisbanen v/storvannet. Men for å imøtekomme behovet for treningsanlegg for fotball i sommerhalvåret velger en å starte med å tilrettelegge med en ny ballplass. En omgjør grusbanen v/stadion til ballplass og legger nytt kunstgress, og spilleflate 40 x 60 m. Denne prioriteringen vil muligens dekke behovet for ballplass i Baksalen område, samt at Baksalen skole får et tilbud på dagtid.

17 I økonomiplanperioden har administrasjonen innarbeidet 2 mill. kroner i 2009 for videre rehab./vedlikehl. og her ønsker en å prioritere lekeplassen på Hauen og tennisbanen v/storvannet. Videre i 2010 foreslås 1,5 mill. kr. som går til vinterlekeplasser, ballplasser og prosjektering av turvei i Reindalen. I 2011 og 2012 er det ikke avsatt midler, men behovet er ca. 8 mill. kroner. Se eget vedlegg Rehabilitering og vedlikehold En samlet oversikt for perioden viser følgende: Samlet for perioden 2008 til År Kostnad Spillemidler Netto utgift Totalt IV. Rådmannens forslag til vedtak: Hammerfest kommunestyre vedtar den fremlagte plan for rehabilitering og vedlikehold for perioden Kostnadene for tiltakene søkes innarbeidet i økonomiplanperioden , og senere år. Hammerfest, den Dagny Haga Rådmann Kaj Gunnar Dahl Sektorleders underskrift Behandling i Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning : Ronny Holm fremmet på vegne av AP/SV følgende endringer i planen: Nye tiltak og endringer i prioritert rekkefølge 2009 Igangsetting av renovering av servicebygg og redskapsbu ved Hammerfest stadion (jfr. vedtak PS 062/06 og 115/07) 2009 Renovering av tenningsbane flyttes til 2010 Bente Orvik fremmet på vegne av SV følgende forslag: 2010 Turiparkens allmenne deler i tilknytning til Mellomvannet/boligfelt B2 (turstier, gapahuk, hoppbakker og øvrige delprosjekt igangsettes. Votering. AP/SV enstemmig vedtatt. SV s forslag fikk 5 stemmer for og med leders dobbelstemme 6 stemmer mot. Rådmannens forslag m/endringer enstemmig vedtatt.

18 Vedtak i Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning : Hammerfest kommunestyre vedtar den fremlagte plan for rehabilitering og vedlikehold for perioden Kostnadene for tiltakene søkes innarbeidet i økonomiplanperioden , og senere år. Nye tiltak og endringer i prioritert rekkefølge 2009 Igangsetting av renovering av servicebygg og redskapsbu ved Hammerfest stadion (jfr. vedtak PS 062/06 og 115/07) 2009 Renovering av tenningsbane flyttes til 2010

19 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Kaj Gunnar Dahl Dok. offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja x Nei Møte offentlig: x Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja x Nei Saksnr: 07/ Arkivnr.: C21 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 079/07 Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning /07 Formannskapet /07 Kommunestyret Sak: Kjøp av aksjer i Halldrift as I. Saken gjelder: Formannskapet vedtok 30. august 2007 at administrasjonen skulle utrede om mulig fremtidig turnhall og andre idretter kan plasseres inne i Hammerfesthallen, og avklare slike forhold med styret i Halldrift as. II. Sakens bakgrunn og fakta: Hammerfesthallen ble ferdigstilt 2002, og bygget eies av Hammerfest kommune. Finansieringen av Hammerfesthallen skjedde gjennom Halldrift as, hvor Turi Prosjekter as er største aksjonær med aksjer. Hammerfest kommune har aksjer. Av øvrige aksjer (4.409) er Hammerfest fotballklubb selskapets tredje største eier med 525 aksjer. Totalt har selskapet aksjer pålydende 200 kr. Hammerfesthallen kostet 36,1 mill kroner. Av dette finansierte Turi Prosjekter as 4 mill kr gjennom innskutt aksjekapital, 4 mill kr innskutt kapital til overkursfond, samt 7,5 mill kr i lån (med tilbakebetaling over 25 år, 5 års avdragsfrihet). Totalt bidro Turi Prosjekter med 15,5 mill kr av finansieringen. Innsamlet kapital fra enkeltpersoner, næringsliv og idrettslag utgjorde kr. Totalen av finansieringsbidrag fra andre enn Hammerfest kommune utgjorde kr. Hammerfest kommunes andel (restfinansieringen) utgjorde kr. Hammerfest kommune mottok som byggherre all momskompensasjon (etter satsene i 2001), og spillemidler (totalt mottatt 11,6 mill kr i spillemidler) for prosjektet, slik at kommunens netto andel har utgjort en relativt beskjeden andel av de samlede kostnader. Driften av hallen er organisert gjennom en leieavtale mellom Hammerfest kommune og Halldrift as. Halldrift as forskuddsbetalte husleie utgjørende kr, som er summen av alle lån og bidrag utenom Hammerfest kommunes andel. Resterende sum av samlet kostnad for prosjektet er fordelt som husleie over 25 år, med årlig husleie til Hammerfest kommune på kr.

20 Hammerfest kommune leier hallen fra Halldrift as for inntil kr årlig, noe som sikrer gratis leie til trening for barn og unge under 20 år i perioden 1. november 1. juni. Årlig driftsunderskudd i Halldrift as har variert fra kr i 2006, til kr i Underskuddene har spist av selskapets egenkapital. III. Rådmannens vurdering: Finansieringen og driftsmodellen for Hammerfesthallen og Halldrift as har sitt opphav i Hammerfest kommunes økonomi på det tidspunktet hallen ble reist. Uten bidraget fra Turi prosjekter as er det grunn til å anta at prosjektet neppe hadde blitt realisert. For idretten i Hammerfest har det regelmessig vært signalisert ulemper ved dagens organisering av Hammerfesthallen. Dette fordi tildeling av timer i ordinære haller skjer via idrettsrådet, mens timefordeling av Hammerfesthallen har skjedd av Halldrift as. Først i 2007 har man oppnådd en form for koordinering av den samlede fordelingen. Videre medfører driftsformen at det er begrenset omfang for gratistrening for barn og unge under 20 år, da dette har skjedd innen rammen på kr som er avsatt i driftsbudsjettet til Hammerfest kommune. Behovene har vært større, ikke minst ved at tilgjengeligheten for gratisleie har vært begrenset til 7 måneder pr år. Eksempelvis har kommunen ikke hatt driftsmidler til å kunne nyttet hallen til å avlaste sprengt kapasitet utendørs i perioden mellom mai og oktober. Med tanke på muligheten å realisere idrettsinvesteringer som fullskala fotballhall og turnhall, er Hammerfesthallen selve nøkkelen til å kunne gjennomføre disse investeringene på et billigst mulig måte. Med tanke på kommunens samlede lånegjeld og investeringsnivå må det være av alles interesse at muligheter til å realisere investeringene så kostnadseffektive som mulige belyses nærmere. I dette ligger at en må anta at kostnad for etablering av turnhall i Hammerfesthallen vil være langt lavere enn om en skulle bygd tilsvarende ny hall frittstående. I tråd med vedtaket formannskapet fattet 30. august 2007 har en i dialog med styret i Halldrift as, og spesielt største aksjonær Turi Prosjekter as, drøftet mulighetene for etablering av turnhall og andre idretter i Hammerfesthallen. Den første konklusjonen man kunne se er at etablering av turnhall i Hammerfesthallen må sees i sammenheng med etablering av fullskala fotballhall. Uten fotballhall i Hammerfesthallen vil inntjeningsgrunnlaget til Halldrift as falle bort. Når hallen har fått spillemidler er kommunen garantist for at hallen drives i 40 år, samtidig som kommunen er eier av bygget og dermed sitter på andre siden av bordet når eventuelt Halldrift as (som vi selv er nest største eier av) eventuelt ikke hadde hatt midler til å innfri sine forpliktelser. Samtidig er de slik at det oppleves som fordelaktig at alle haller i Hammerfest eies og drives av Hammerfest kommune, blant annet med tanke på stordriftsfordelene. Dagens driftsform er som følge av en annen tid og epoke i Hammerfest, og fremtidens driftsform må sees i sammenheng med kommunens samlede anleggssituasjon og fremtidige investeringsprosjekter.

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00 Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00 Følgende medlemmer møtte: AP: Ordfører Kristina Jørstad Bock, setteordfører Jarle Edvardsen, Svein A. Pederseen,

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 10.12.2002 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Eldrerådet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.02.2014 Møtetid: 11:00-00:00

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 26.04.2005 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 22.10.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 22.10.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 22.10.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 022/13 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

I tillegg forberedes det sak om budsjettregulering og forprosjekt parkering Ricaparken. Tilleggssakene sendes ut på fredag.

I tillegg forberedes det sak om budsjettregulering og forprosjekt parkering Ricaparken. Tilleggssakene sendes ut på fredag. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 8/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunesstyresalen Dato: Torsdag 09.06.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 11.12.2008 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.08.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 11:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Formannskapets sakliste 01.06.04

Formannskapets sakliste 01.06.04 Page 1 of 48 Formannskapets sakliste 01.06.04 Utvalg: Møtested: Karmøy kommune Formannskapet Formannskapssalen Møtedato: Tirsdag 01.06.04Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Rådhuset Dato: 22.02.2005 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn.

Detaljer

Økonomiplan 20112010-2013

Økonomiplan 20112010-2013 Økonomiplan 20112010-2013 - 2014 Budsjett 2010 Adm. forslag Budsjett 2011 Administrasjons forslag Innholdsfortegnelse 1 VEDTAK I KOMMUNESTYRET 20.12.2010... 5 2 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 3 ORGANISASJON

Detaljer