ÅRSRAPPORT Dette er Troms Kraft 4. Hovedtall Direktøren har ordet 7. Pålag med naturen 8. Fra ild til vann 10. Miljø skaper miljø 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2004. Dette er Troms Kraft 4. Hovedtall 2004 5. Direktøren har ordet 7. Pålag med naturen 8. Fra ild til vann 10. Miljø skaper miljø 12"

Transkript

1 ULTUR OG MILJØ

2

3 Innhold ÅRSRAPPORT 2004 Dette er Troms Kraft 4 Hovedtall Direktøren har ordet 7 Pålag med naturen 8 Fra ild til vann 10 Miljø skaper miljø 12 Fornybar kulturell energi 14 Lokalpatrioten 16 Den viktige ressursen 18 Fra varmt vann til grønn strøm 20 Samfunnsregnskap 22 Styrets beretning for Styret i Troms Kraft 28 Resultatregnskap 29 Balanse 30 Kontantstrømoppstilling 31 Noter 32 Revisjonsberetning 47 Troms Kraft Årsrapport

4 Troms Kraft AS Som et ledende nordnorsk energikonsern med internasjonal konkurransekraft har vi en visjon som gir retning og føringer for konsernets operative og strategiske drift og utvikling. Det ligger ingen geografisk begrensning i visjonen. Tvert i mot vi skal strekke oss etter å være konkurransedyktig internasjonalt. Den nordnorske forankringen er tydelig, og gjennom en samlet handlingsplan rettes fokus mot følgende overordnede tiltak: Internasjonal konkurransekraft Resultatmål og økonomisk stilling Krav til utbytte Investeringsbehov Strategibetraktninger herunder tiltak knyttet til Krafttak før framtida Delta i næringsutvikling i regionen Ovennevnte tiltak gjenspeiler vår visjon, og gir signal om at bedriften har tatt mål av seg å spille en viktig rolle for å skape et pulserende og kraftfullt samfunn i regionen. Administrativt og organisasjonsmessig står nå konsernet overfor nye utfordringer i form av økt risiko som ligger i etableringen av nye forretningsområder. De endringer og tilpasninger som følger i kjølvannet, legger helt klart føringer for etablering av nye tiltak og justering av systemer, rutiner, rapporteringsmåter og ikke minst behovet for kompetanse og endringsvillighet, videreføring og videreutvikling av bestående kjerneaktivitet. Vi skal være et konsern som ligger i forkant i bransjen, med fremtidsrettet og konkurransedyktig kompetanse innen selskapenes kjerneområder. Spesielt vil vi satse på å utvikle organisasjonens evne til omstilling og endring. Konsernet skal fremstå som en attraktiv arbeidsplass, der den enkelte kan få utfordringer på alle nivåer. Troms fylkeskommune (60%) Tromsø kommune (40%) Generalforsamling Bedriftsforsamling Hovedstyre Troms Kraft AS Administrerende direktør - konsern Torvall Lind Troms Kraft Varme AS Adm dir Eivind Steinholt Troms Kraft Marked AS Adm dir Knut Einar Olsen Troms Kraft Produksjon AS Adm dir Eivind Steinholt Troms Kraft Nett AS Adm dir Eivind Steinholt

5 Hovedtall 2004 Konsernselskaper Beløp i kr Resultat: Troms Kraft AS Troms Kraft Nett AS Troms Kraft Marked Troms Kraft Produksjon Konsern Troms Kraft Varme AS Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Netto finansposter Ordinært resultat før skattkost Ordinært resultat Balanse: Anleggsmidler Omløpsmidler Egenkapital Gjeld Totalkapital Investeringer: Investeringer Nøkkeltall: Resultatgrad 1) 120,3 % 27,9 % 10,7 % 38,4 % 18,3 % 18,3 % 14,8 % Kapitalens omløpshastighet 2) 0,01 0,35 2,30 0,12 0,30 0,47 0,50 Totalrentabilitet 3) 1,0 % 9,7 % 24,5 % 4,6 % 5,4 % 8,7 % 7,3 % Egenkapitalrentabilitet 4) -1,6 % 13,9 % 63,5 % 4,5 % 12,2 % 12,0 % 9,1 % Egenkapitalandel 5) 60,2 % 50,6 % 39,2 % 87,6 % 12,8 % 53,4 % 58,2 % Likviditetsgrad 1 6) 3,8 1,6 1,8 3,2 0,8 2,5 2,1 Antall ansatte: Gj.sn. antall ansatte Definisjoner: 1) (ord res f skatt + rentekost) x 100 driftsinntekter 2) driftsinntekter gj.snittlig totalkapital 3) (ord res f skatt + rentekost) x 100 gj.snittlig totalkapital 4) ord res f skatt x 100 gj.snittlig egenkapital 5) egenkapital x 100 totalkapital 6) omløpsmidler kortsiktig gjeld Troms Kraft Årsrapport

6

7 Kraft, kultur og miljø - en lønnsom kombinasjon Vi er i dag en ledende aktør i norsk kraftbransje. Vår kundeportefølje består av private, bedrifter og 250 kommuner. Og selv om over 220 av våre kommunerkunder er svenske, viser undersøkelser at vi har bransjens mest trofaste hjemmemarked. Torvall Lind Adm. direktør Kultur og miljø er overskriften på denne årsrapporten. Sammenhengen er kanskje enklest å oppdage i Sverige, der vi på rekordtid har etablert en kultur- og miljømerkevare med tilnærmet ikonstatus. Kommunene konkurrerer om å bli Årets miljøkommune og Årets kulturkommune, og privatkunder kjøper bøker, musikk og reiser for en million SEK i måneden. I tillegg til grønn kraft fra oss. I Norge ble vi i 2001 første energiselskap med utnevnelsen Miljøfyrtårn, og nå er vi igjen først ute med fornying av miljøfyrtårnsertifikatet. Dette og vårt engasjement innenfor vindkraft og bioenergi gir direkte konkurransefordeler overfor miljøbevisste, nasjonale kunder som Rica Hotels, Radisson SAS Hotels, IKEA, Forsvaret og Skanska. På hjemmebane tar vi et stort ansvar som samarbeidspartner innenfor kunst, kultur og idrett. Dette skaper sterke bånd til menneskene, noe som også vil påvirke hvordan vi blir mottatt som leverandør av bredbånd og andre spennende tjenester fremover. Vårt engasjement innen lokal kultur er en viktig del av vår merkevarebygging. Miljø handler også om våre 400 medarbeidere. Vi har egne programmer for kompetanseutvikling, IA (Inkluderende Arbeidsliv) og lederutvikling. Og vi skal utvikle et program for en mer livsfaseorientert personalpolitikk. Vi er stolte av å ha en av landsdelens mest spennende arbeidsplasser. Dette gir et solid fundament for vår videre utvikling som kraft-, kultur- og miljøfyrtårn. Troms Kraft Årsrapport

8 å lag med Når vi er ferdig med et prosjekt, skal naturen tilbakeføres slik at det nesten ikke vises at vi har vært der. Folk som ferdes i marka skal fortsatt kunne nyte vannet, elva, bekken og landskapet. Og knapt kunne ane hva som har skjedd. Revegetering, det å reparere naturen etter større utbygginger, blir stadig viktigere. Siden vi er en miljøbedrift må vi tenke langsiktig, i forvissning om at vi sannsynligvis kommer tilbake en vakker dag. MER KUNNSKAP. Her blir ikke bedriftsøkonomien det viktigste her trenges det en annen innfallsvinkel: Vi må jobbe sammen med naturen! Vi har i dag tekniske hjelpemidler og kunnskap som gjør at vi er i stand til å utføre slike operasjoner på en helt annen måte enn for bare få år siden. Uten at vi tar dette på alvor, uten at vi gjør en betydelig innsats, kan det gå år før naturen selv har leget sårene. Med vår hjelp går det kanskje fem... ENTUSIASME. Vi ønsker en bærekraftig utvikling. Vi ønsker å bruke, ikke forbruke. Et nært samarbeid med Planteforsk på Holt her i Tromsø har tilført oss svært mye kunnskap i så henseende. Det er også stor entusiasme blant våre medarbeidere om å være seg bevisst vårt felles ansvar. Våre maskinførere er gjerne folk som selv ferdes mye i skog og mark, og som av den grunn føler stolthet ved å spille på lag med naturen. I tillegg er det kostbart med klager,

9 Før revegetering Etter revegetering naturen advokater og negativt mediekjør derfor tar vi oss litt ekstra tid, og vi jobber med omtanke og respekt. VARSOMHET. I forkant av prosjektene planlegger vi en mest mulig skånsom inntreden: Hva skal vi gjøre, hvor og hvordan. Samtidig vurderer vi hvordan revegeteringen skal kunne foregå etterpå. Må vi for eksempel gå inn over myrer, kan vi forsterke dem med hamp eller matter for å minimalisere skadene. Som Vi ønsker en bærekraftig utvikling. Vi ønsker å bruke, ikke forbruke. en digresjon tror vi at denne kunnskapen også kunne vært anvendt med stort hell i andre sammenhenger, som for eksempel i forbindelse med den aktuelle firehjulingsproblematikken på Finnmarksvidda. VASSDRAG. Vi hjelper naturen med å bygge opp eksisterende vassdrag og legge til rette for nye. Mange forhold spiller inn som for eksempel at oppdrettsfisk nå går opp elvene i stadig større grad og tar over for den naturlige fiskebestanden. Dette påvirker naturen, og vi må ta hensyn til dette i vår jobb. Vi har dessuten selvpålagte krav som er atskillig strengere enn det lovverket og konsesjonskravene tilsier. Som for eksempel i forhold til vannstanden. PÅ SNØEN. Vi har i snitt ett større utbyggingsprosjekt per år. I 2005 er det Skarsfjorden på Ringvassøya som står for tur et prosjekt til rundt 5 mill kr. Vi har konsesjon på å skaffe større vanntilstrømming til eksisterende anlegg, og skal øke produksjon ved kraftverket med ca 20 %. I naturens tjeneste har vi nå kjørt opp maskiner på snø for å skåne naturen, og skal kjøre dem ned på snø neste vinter. Troms Kraft Årsrapport

10 Fra ild

11 I 2004 ble varmesentralen utvidet med en biobrenselkjel på 4,4 MW. Denne fyres med bjørkeflis fra skogene i Troms ren, miljøvennlig bioenergi fra lokale energiressurser! Mer enn 30 mill kr er investert i det nye biobrenselanlegget: Påbygg, brenselsilo, maskineri (matesystem, ovn, kjel, røykgassrensing, varmevekslere) og styringssytem. FJERNVARME. Varmesentralen produserer i dag totalt 40 GWh, hvorav ca 20 GWh er bioenergi. Varmt vann fraktes rundt i isolerte stålrør i bakken og brukes til oppvarming av bygninger og tappevann. Til UNN leveres også damp til sterilisering av instrumenter, matlaging og økt luftfuktighet på operasjonssaler. Fjernvarme øker fleksibiliteten og bedrer sikkerheten i energiforsyningen ved at vi kan velge mellom forskjellige energiformer til å varme opp vannet. MILJØET. Forbrenning av biobrensel er CO 2 -nøytralt. Utslippene av CO 2 bidrar ikke til netto økning av CO 2 -innholdet i atmosfæren, men inngår i det naturlige karbonkretsløpet. Ved å fyre med skogsflis i stedet for olje i varmesentralen reduseres CO 2 -utslippene med opptil tonn per år lokalt i Tromsø. Røykgassen fra kjelen renses i et posefilter før den slippes ut gjennom pipa. FLISESPIKKING. Bjørkeflisa leveres av Skogeierforeninga Nord. Skogeierforeninga velger ut aktuelle hogstfelt og organiserer hogst, transport, flising og transport til Tromsø. Jakten på de gode og store feltene er viktig vår lønnsomhet avhenger av drivverdige og tilgjengelige felt. Flisleveransen til Tromsø har gitt % bedre utnyttelse av skogressursene sammenlignet med tradisjonell skogsdrift. Greiner og krokvirke, som tidligere hadde liten verdi, hogges opp til flis. Rundt 90 % av virket er bjørk. NYE ARBEIDSPLASSER. Trærne lagres i lunner ved veikanten i ett år, flises rett i kontainere og kjøres med trailer til Tromsø og tømmes i brenselsiloen i varmesentralen. Vi får lass per uke, tilsvarende ca 1000 m 3 flis. Dette blir til sammen trær per år eller ca m 3 tømmer. Flisa inneholder % fuktighet, og ett kg flis gir ca 3 kwh energi. Flisleveransen har ført til betydelig økt avvirkning i skogen i Troms, og utløser årlig om lag 1 mill kr i økt netto avkastning til skogeiere. Flisleveransen sikrer 3-4 viktige årsverk i skogsbruk og transport. Og til de som undrer seg over røyken som kommer ut av pipa i Breivika; det er ren damp. Bjørkeflisa inneholder 40 % fuktighet, og ved full fyring tilsvarer dette 600 kg vann per time som skal dampes ut. Denne fuktigheten kondenserer når den kommer ut av pipa derav den hvite dampsøyla, som også kalles dampfane. Konsernets første og landsdelens største fjernvarmesentral fyrt på skogsflis har åpnet! til vann Troms Kraft Varme AS (TKV) eier og driver varmesentralen i Breivika i Tromsø. Sentralen leverer fjernvarme og damp til bl.a. UNN, Universitetet og Forskningsparken. Fjernvarme spiller en viktig rolle i energiforsyningen, ettersom den gjør oss mindre avhengig av strøm til oppvarming. Vi kan bruke fornybare, lokale og billige energiressurser. Dessuten er fjernvarme svært miljøvennlig. Troms Kraft Årsrapport

12 Miljø skaper Ta miljøansvar, spar penger på drift og reduser sykefraværet. Det er tre av hovedargumentene for å bli Miljøfyrtårn i Norge. For oss har utnevnelsen skapt en betydelig bevissthet rundt mange forskjellige miljøaspekter og det virker. Derfor blir vi aller først i vår bransje til å fornye vårt sertifikat for tre nye år. 14. desember 2001 fikk vi offisiell Miljøfyrtårnsertifisering for første gang, og vi er i dag en av landets største Miljøfyrtårnbedrifter. Vi er en av 23 bedrifter i Tromsø med slik godkjenning. Det er særdeles viktig for oss å fremme miljøet, både innomhus og for våre medarbeidere utomhus i lufta, på bakken og under bakken. Når vi er ferdig med et tiltak, skal det ikke kunne sees at vi har vært der: Området ryddes, søppel fjernes og naturen revegeteres. Vi har for lengst etablert solide kildesorteringssystemer for avfall. Selv som strømleverandør er vi pålagt å spare strøm, det vil si å økonomisere energibruket. Som eksempel har våre nye kontorer elektronisk varmeregulering og lysbrytere med sensorer. Vi bruker mindre drivstoff og mer miljøvennlige råvarer. Og vi velger leverandører som har miljø i fokus. Miljøfyrtårntiltakene har også bidratt til å redusere sykefraværet fra 2003 med nesten 14 % til 5,2 % i Det er under gjennomsnittet i bransjen og spesielt hyggelig siden halvparten av våre medarbeidere jobber ganske risikoutsatt med strøm og store høyder. Selv om Tromsø er på sjetteplass på listen over antall Miljøfyrtårnsertifikater, er byen ikke blant topp 15 sett i forhold til innbyggertallet. Vi oppfordrer bedrifter i regionen til å se nærmere på ordningen, og bidrar gjerne med gode tips om det skulle være ønskelig. MILJØFYRTÅRNPROGRAMMET 13. november 2003 ble Stiftelsen Miljøfyrtårn dannet av 19 nasjonale stiftere, med Tromsø kommune og Nordland fylkeskommune fra nord. Fra 1. januar 2004 overtok Stiftelsen Miljøfyrtårn drift av og juridisk ansvar for Miljøfyrtårnprogrammet. Miljøverndepartementet anbefaler og gir tilskudd til ordningen. Hensikten er at miljøprestasjon skal heves så det monner i så mange private små- og mellomstore bedrifter og offentlige virksomheter som mulig. I privat sektor markedsføres Miljøfyrtårn mot alle SMB-bedrifter innen industri, transport, handel og service. Virksomheter som går gjennom en miljøanalyse og deretter oppfyller bransjekravene, sertifiseres som Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårnets er en frivillig ordning og skal være ønsket av næringslivet og av offentlige virksomheter. Via Forum for miljøsertifisering og -merking samarbeider Stiftelsen Miljøfyrtårn med de internasjonale miljøsertifiseringsordningene, EMAS, ISO 14001, Stiftelsen Miljømerking (Svanen) og Debio (Ø-merket).

13 miljø Troms Kraft Årsrapport

14 Fornybar kulturell energi Av 500 henvendelser i år med forespørsel om bidrag til forskjellige tiltak, har vi innvilget bortimot 300. Vi lar oss gjerne sjarmere av positive tiltak av lokal karakter, når de er til beste for folk i en av våre 15 kommuner og at de inneholder elementer til nytte.

15 Skarp, TIL, TUIL, Målselv Snøfestival, Nordkjosmessa, Nordlysfestivalen, Troms Kraftprøven, Tromsø Bymisjon, MOT, MSM (Tromsøjenta, maraton, fjellrennet, reinkappkjøring), Finnsnes IL, FK Senja og Lyngen/Karnes. Refleksvest til alle førsteklassinger. Bardu IL, Buktafestivalen, BK Tromsø og Tromsø Storm. Kor, skolekorps, revyer, ungdomsbedrifter og velferdstiltak på sykehjem. Dette er et lite utvalg av nesten 300 samarbeidsprosjekter i BREDDE OG TOPP. Vi gjør en grundig jobb med å behandle hver enkelt henvendelse for å finne ut om dette er noe som passer for oss. Noen av prosjektene inkluderer det å kjøpe tjenester profesjonelt, andre er mer av støttekarakter. Vi jobber med smått og stort, bredde og topp. Målet er hele tiden å nå ut til flest mulig, bredest mulig. Lag og foreninger blir stadig flinkere til å synliggjøre spennende produkter og kreative ideer til hvordan vi best kan nå frem med vårt budskap. Ideelt sett representerer søkeren et fellesskap, som for eksempel lag/forening/stiftelse, og helst med stort nedslagsfelt. TIL OG LYNGEN/KARNES. Det betyr mye for byen og omlandet at Tromsø IL gjør det godt i Tippeligaen. Det skaper rekruttering og entusiasme og derfor er TIL viktig for oss. Det er dessuten en viktig arena for oss for vedlikehold av merkevaren. Samtidig er Lyngen/Karnes kjempeviktig for veldig mange folk i Lyngen. Folk setter pris på at vi bryr oss. Troms Kraft Årsrapport

16

17 Lokalpatrioten Hvis folk ikke trives, lar de være å bosette seg her, jobbe her, leve her. Mindre befolkning, færre kunder. Derfor skyter vi oss selv i foten hvis vi ikke er med og bidrar. Heldigvis er det slik at folk går rundt med helt andre tanker i hodet enn strøm. En av våre målsetninger er gjennom samarbeidet med kunst/kultur/idrett å nå inn til folk ved å kommunisere på annet vis enn gjennom annonser og plakater. Vi tror det er lettere å kommunisere med folk på deres egne premisser. Og vi tror at vi når mer effektivt ut om vi er til stede på områder som berører folk i sine respektive lokalsamfunn. Erfaringer viser at vi når mange mennesker innenfor det noe utvidede kulturbegrepet. For det betyr svært mye for folks trivsel at det skjer noe lokalt innen områdene kunst, kultur og idrett. Det er utrolig stor aktivitet i våre konsesjonskommuner på denne fronten. Å ENGASJERE. Engasjementet vårt innen kultur begrenser seg til hjemmemarkedet, altså våre 15 eierkommuner. Det er lokalpatriotismen som driver oss folk skal oppleve at vi tenker og prioriterer lokal kultur. Gjennom dette ønsker vi å fortelle folk hvorfor vi er til, hvordan vi tenker og hvordan vi opptrer som en ansvarlig næringslivsaktør og viktig samfunnsbygger. IDEALISME. Vi prioriterer å jobbe med idealistisk kultur, og det er derfor lite aktuelt å støtte profesjonelle utøvere. Det er ofte vanskelig å dele mellom profesjonelle, Det er lokalpatriotismen som driver oss folk skal oppleve at vi tenker og prioriterer lokal kultur. forretningsmessige samarbeidsprosjekter og mer tradisjonelle støttesponsorater. Derfor jobber vi bredt og bruker mye ressurser på å behandle henvendelsene ut fra et samlet merkantilt hensyn. Så til tross for betydelige lokalkulturelle investeringer, er det hyggelig å kunne dokumentere at vi over lang tid har vært blant landets billigste på nettleie. Troms Kraft Årsrapport

18 Den viktige I festtaler snakkes det ofte om mennesket som den viktigste ressursen. Men hvordan etterleve dette i praksis? Hva skal til for å kunne gjennomføre en ambisiøs handlingsplan innen HR-området? Personalarbeid er ressurskrevende og et fundament i utviklingen av en god bedriftskultur. Vår løsning på denne utfordringen er at fra februar 2005 vil vi dele personalarbeidet i to; en personaladministrativ og en personalstrategisk funksjon. Det vil gi oss mer rom og kraft til å jobbe strategisk samtidig som vi er effektive på personaladministrasjon. Som organisasjon har vi stort potensial i å videreutvikle oss på fagområdet ledelse. Hvordan våre ledere fremstår og agerer har stor innflytelse på utviklingen av bedriftskulturen. Derfor har vi utviklet et eget prosessorientert utviklingsprogram for ledere. LIVSLØPSTENKING. Hvordan kan vi utvikle en god, offensiv seniorpolitikk som en del av en livsløpstenking for alle grupper ansatte? En 25-åring har

19 ressursen andre behov enn en 60-åring. Kan vi opprette individuelle ordninger for ansatte i ulike livsfaser? Hvordan kan vi bli mer attraktive som arbeidsgiver for medarbeidere i alle aldersgrupper? OPPLÆRINGSUTVALG. Kompetanseutvikling og kunnskapsoverføring er to sentrale begrep hos oss. Det viser seg at læring i hverdagen ofte er mer effektivt og matnyttig enn ekstern kursing. Dette ønsker vi å utvikle videre. Vi får nå et opplæringsutvalg på seks medlemmer som vil få oppfølgings- og pådriverfunksjon i arbeid med bedriftens opplæringsplaner. INKLUDERENDE ARBEIDSLIV. Aktivt IA-arbeid med fokus på inkluderende ledere gir gode resultater, og Hvordan kan vi utvikle en god, offensiv seniorpolitikk som en del av en livsløpstenking for alle grupper ansatte? derfor legger vi til rette for at ledere får opplæring i hvordan man følger opp og legger til rette for at sykemeldte kan komme raskest mulig i arbeid. Likeså gjør bedriftshelsetjenesten en god jobb sammen med oss i forhold til forebygging. I sum gjør det godt å konstatere en nedgang i sykefravær på konsernbasis på ca 14 % siste år, fra drøye 6 % i 2003 til rundt 5 % i Troms Kraft Årsrapport

20 Fra varmt vann

21 Dersom den svenske oppfinneren Lennart Strand i ADD Power AB lykkes, kan vi sitte på et nytt forretningskonsept som kan gi en betydelig miljømessig og økonomisk inntjening. til grønn strøm Sammen med vårt svenske datterselskap, Kraft & Kultur AB, har vi investert 5,5 millioner kr. i utviklingen av en lavtemperaturturbin som kan produsere strøm av vann med temperatur på bare 80 grader. Det betyr at spillvarme fra svært mange industribedrifter kan omdannes fra et miljøproblem til en fornybar energikilde. på flere hundre GWh. ADD Power AB satser på to installasjoner i størrelsesorden 1,5 2 MW i 2005 en i Sverige og en i Norge. Selv om prosjektet har en viss risiko, er oppsiden så stor at det er verdt det. Vi har derfor utredet alternative løsninger og muligheter om våre forventinger oppfylles. PAPIRINDUSTRIEN. Vi eier 33 % av aksjene i ADD Power AB, hvor både teknologi og globale markedsrettigheter ligger. Dersom pågående tester går som forventet, vil det opprettes et eget selskap for markedsføring og salg. Den største målgruppen er i første omgang papirindustrien i EU. Men selv en fabrikk som Norske Skogs fabrikk i Halden kan gi strømproduksjon GRØNN KRAFT. Kraft & Kultur AB solgte i 2004 strøm (2 TWh) og kulturopplevelser (MSEK 10) til miljøbevisste kunder i Sverige. Som leverandør av grønn kraft, var vi en av de første aktørene som begynte med miljøsertifikater på våre leveranser. Den store interessen og entusiasmen vi har erfart i Sverige har vært med å trigge vår interesse for spillvarmeprosjektet. Troms Kraft Årsrapport

22 Ringvirkninger SAMFUNNSREGNSKAP 2004 Samfunnsregnskapet viser hvordan verdiene som skapes i Troms Kraft, gjennom innsats av arbeidskraft, kunnskap og teknologi, har betydning for lokalsamfunnene i vårt nærområde. Verdiene fordeles i forhold til de ulike interessegruppene som har bidratt. Vesentlige kjøp av varer og tjenester, samt investeringer, skjer i de 15 kommunene hvor Troms Kraft har sitt primærmarked. Skatter og avgifter som framkommer av konsernets virksomhet bidrar igjen til verdiskaping på andre områder i samfunnet. Konsernets inntekter, fratrukket verdien av innkjøpte varer og tjenester, samt avskrivninger, gir verdiskapingen i virksomheten som blir fordelt. Troms Kraft har en aktiv rolle i utviklingen av fremtidig virksomhet i Troms. Konsernets resultat etter utbytte til eierne, anvendes til fremtidig verdiskaping og videre utvikling av virksomheten. Verdiskaping Beløp i kroner Totale driftsinntekter Forbruk av innkjøpte varer og tjenester Brutto verdiskaping Kapitalslit Netto verdiskaping Finansinntekter Verdier til fordeling fra egen virksomhet

23 Verdiskapingen i konsernet tilføres ansatte, offentlig sektor, långivere, eiere og konsernet. Årets verdiskaping har slik fordeling: Beløp i kroner Ansatte (brutto lønn og sosiale kostnader) % % Långivere (netto finans) % % Skatt og avgift (fra selskapet) % % Eiere (utbytte) % % Tilbakeholdt overskudd (endring egenkapital) % % Sum fordelte verdier % % Verdiskaping Leverandører Beløp i kroner TK KONSERN Finnmark Fylke 524 Troms Fylke Troms Fylke filialer, fakturaadr. utenfor Nord Norge Nordland Fylke Øvrig Norge Utland Totalt eksterne kjøp,varer og tjenestet, inkl. investering Skatter og avgifter Troms Fylke fordelt på kommuner TK KONSERN Balsfjord Bardu 436 Berg 1 Dyrøy 633 Gryllefjord 2 Harstad Karlsøy Kvæfjord 1 Kvænangen 251 Kåfjord Lavangen 1 Lenvik Lyngen Målselv Nordreisa 330 Salangen Skjervøy Storfjord Sørreisa 130 Torsken 30 Tranøy 420 Tromsø Totalt Skatter og avgifter Fordelt på kommuner, fylke og stat Kommune 2004 Beløp i kroner Balsfjord Bardu 972 Berg 864 Kåfjord Karlsøy 120 Lenvik Målselv Storfjord Torsken 60 Tromsø Sum Kommuner Troms fylkeskommune Staten Totalt Troms Kraft Årsrapport

24 Styrets beretning 2004 Selskapsstruktur og eierforhold GENERELT Troms Kraft er et vertikalt integrert energikonsern som produserer, overfører og omsetter elektrisk kraft. Troms Kraft AS er morselskap i konsernet og er eneeier av de fem datterselskapene; Troms Kraft Marked AS, Troms Kraft Nett AS, Troms Kraft Produksjon AS, Troms Kraft Varme AS og Troms Kraftforsyning og Energi AS. Konsernet har sitt hovedkontor i Tromsø i tillegg til avdelingsog regionkontorer som betjener egne anlegg og kunder i nordre og midtre del av Troms fylke. Konsernet ledes av konsernsjef Torvall Lind. Troms Kraft eies av Troms fylkeskommune (60 %) og Tromsø kommune (40 %). Som et ledd i å videreutvikle visjonen, ble ny driftsmodell etablert og implementert gjennom rendyrking av drift og konkurranse som overordnede forretningsområder. Dette innebærer at monopol- og konsesjonsstyrt virksomhet som nett, produksjon og fjernvarme er etablert i en egen driftsorganisasjon, mens konkurranseutsatt virksomhet er etablert som et eget konkurranse- og kundedrevet forretningsområde. DATTERSELSKAPENE Troms Kraft Marked utøver kunderettede aktiviteter innenfor kraftomsetning i engrosmarkedet og sluttbrukermarkedet. Samlet omsetning utgjør ca GWh, hvorav GWh selges gjennom det heleide datterselskapet Kraft & Kultur Sverige AB. Troms Kraft Nett har sitt hovedkontor i Tromsø, og områdekonsesjonen dekker 15 kommuner i Troms fylke. Utenfor Tromsø har selskapet bemanning på to regionkontorer og syv montørstasjoner. Selskapet eier og drifter distribusjonsnett, regionalnett og deler av sentralnettet. Selskapet har nettroms Kraftunder. Samlet energioverføring i eget nettområde utgjorde GWh i Troms Kraft Produksjon eier og drifter tolv vannkraftverk i tillegg til fire deleide kraftverk tilhørende Kvænangen Kraftverk AS. Samlet produksjon i heleide kraftverk utgjorde i GWh. Troms Kraft Varme eier og driver et fjernvarmeanlegg i Tromsø. Selskapet leverer fjernvarme, varmt vann og damp gjennom sin varmesentral i Breivika til Universitetssykehuset Nord- Norge (UNN) og deler av Universitetet i Tromsø (UiTø). Det er etablert en energifleksibel løsning i bruken av biobrensel, olje og elektrisitet, hvor prisen i markedet avgjør hvilken energibærer som benyttes. Fortsatt drift Ved utarbeidelsen av årsregnskapet har styret lagt til grunn forutsetningen om fortsatt drift. Selskapets egenkapital er forsvarlig ut fra virksomhetens omfang og risiko. Arbeidsmiljø og personalforhold PERSONALE Ved utgangen av året var det 399 ansatte i konsernet inklusive 25 lærlinger. I morselskapet var det 47 ansatte. Sykefraværet i konsernet var på totalt 133 dager i Dette utgjorde 5,1 % av total arbeidstid en nedgang på 0,9 % fra ARBEIDSMILJØ Det ble registrert 24 arbeidsulykker i konsernet, men ingen av ulykkene kan karakteriseres som alvorlige. Bedriften arbeider aktivt med helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) gjennom Arbeidsmiljøutvalget (AMU), vernetjenesten og ledelsen/linjeledelsen. Det iverksettes løpende tiltak i tilknytning til forbedring av arbeidsrutiner, etablerte prosedyrer og sikkerhetsinstrukser gjennom det integrerte internkontrollsystemet. I tillegg til en stilling som HMS-koordinator er det etablert en egen stilling til å ivareta kvalitetssikringsfunksjonen på overordnet nivå. Troms Kraft har undertegnet samarbeidsavtale om et inkluderende arbeidsliv, og er derved blitt en IA-bedrift. Til nå har vårt hovedfokus vært rettet mot sykefravær, og ledere med personalansvar har deltatt på kurs i sykefraværsproblematikk. Dette i samarbeid med Arbeidslivssenteret i Tromsø. Neste innsatsområde i IA-arbeidet vil være seniorpolitikken. Troms Kraft ønsker å legge til rette for læring og utvikling for sine ansatte. Det legges vekt på å skape arenaer for kompetanseutvikling og kompetansedeling. Troms Kraft som en lærende organisasjon ønsker å skape en god tilbakemeldingskultur hvor alle ansatte kan lære av hverandre, føle støtte og bli verdsatt og respektert. Det arbeides målrettet mot utdanningsinstitusjonene i den hensikt å markedsføre bedriften overfor nye talenter, og vi viser samfunnsansvar ved fortsatt å tilby unge læreplass i energimontør- og operatørfaget.

25 LIKESTILLING Konsernet arbeider kontinuerlig med å legge forholdene til rette for å ansette flere kvinner i de sterkt mannsdominerte delene av vår virksomhet. Ved rekruttering vil konsernet søke etter den til enhver tid faglig best kvalifiserte, men vil ved ellers like forhold velge det underrepresenterte kjønn. Den lave kvinneandelen i overordnede stillinger vil bli viet spesiell oppmerksomhet. Konsernet har en kvinneandelen på 17,3 %. I konsernstyret er kvinneandelen 43 % tre av syv styremedlemmer er kvinner. To av disse er eiervalgt og én representant er valgt fra de ansatte. Konsernet har ingen kvinner på direktørnivå. Konsernet deltar på utdannings- og informasjonsmesser som et ledd i langsiktig rekrutteringstiltak i et forsøk på å profilere selskapet og de arbeidsoppgaver vi kan tilby. Målet med dette er å øke interessen hos kvinner for energibransjen generelt og Troms Kraft spesielt. Bedriften har påbegynt et arbeid for å fremme likestilling og iverksette tiltak for å gi kvinner og menn like muligheter i bedriften. Det er etablert et eget kvinnenettverk (KORONA) i konsernsammenheng med sikte på å styrke kvinnenes stilling, og en egen handlingsplan for likestilling er under utarbeidelse. Ytre miljø Konsernets fremste målsetting er å fremstå som en miljøbevisst virksomhet. Miljøhensyn i planlegging og drift er et overordnet mål for bedriften. Det blir lagt til grunn et vesentlig forsiktighetsprinsipp ved prosjektering av nyanlegg og i rehabilitering/ driftssammenheng for å redusere risikoen for utslipp av miljøfarlige stoffer. Vannkraft som energikilde er fornybar, og påvirker ikke det ytre miljø. Vannkraftproduksjon medfører ikke forurensing, men kan ha uheldige lokale konsekvenser ved produksjonsreguleringer/ vannføringer eller ved lokale utslipp av olje fra tekniske komponenter. I 2004 er det ikke registrert slike problemer. prosjekteres ut fra forsiktighetsprinsipper i forhold til elektromagnetiske felt. Redegjørelse for årsregnskapet FINANSIELLE FORHOLD Regnskapet for 2004 gir etter styrets vurdering en riktig beskrivelse av konsernets økonomiske stilling ved årsskiftet. Regnskapet til morselskapet og alle heleide datterselskaper er konsolidert inn i konsernregnskapet. Konsernet hadde i 2004 en omsetning på mill kr. Samlede driftskostnader utgjorde mill kr. Ordinært resultat før skatt utgjorde 272 mill kr som er 71 mill kr høyere enn forrige år. Netto finanskostnader var 34 mill kr. Totalkapitalen for konsernet utgjør mill kr hvorav langsiktig gjeld inngår med mill kr. Det foreligger ikke ansvarlig lån til eierne. Egenkapitalen er på mill kr, noe som gir en egenkapitalandel på 53 %. Samlede investeringer i varige driftsmidler utgjør 173 mill kr, hvorav 128 mill kr er investert i nettvirksomheten. Konsernet har ingen tvistesaker av vesentlig art til behandling. Etter regnskapsårets utgang har det ikke inntruffet vesentlige forhold som er av betydning for vurdering av konsernets stilling og resultat. DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT Årets samlede overskudd på 180,049 mill kr foreslår styret disponert slik: Overført til fond for vurderingsforskjeller: Avsatt til utbytte: Overført fra annen egenkapital: Annen egenkapital for konsernet utgjør 450 mill kr. 166,305 mill kr 100,000 mill kr 86,256 mill kr Bygging og drifting av overførings- og distribusjonsnett kan gi påvirkning til det ytre miljø i form av inngrep i naturen. Rutiner for slikt arbeid er beskrevet i HMS-manualen. Innsamling og kildesortering av kassert materiell avhendes til godkjente mottaksstasjoner. Elektronisk basert kjemikalieregister er implementert for å sikre riktig håndtering og oppbevaring av slike produkter. Påvirkning fra elektromagnetiske felt er ut fra internasjonale erfaringer minimal fra det nettet vi forvalter, og denne type forurensing må anses som nesten fraværende. Vi har hatt svært få saker som går på disse forhold i Nye anlegg Redegjørelse for finansiell risiko Overordnet har styret i konsernet vedtatt rammer for alle nedenfor benevnte områder som følges opp hvert kvartal. RENTERISIKO Troms Kraft er eksponert for renteendringer gjennom låneaktivitet. Den økonomiske risiko som ligger i låneporteføljen måles i form av rentefølsomhet. Styret i konsernet har gitt en ramme for hvor mye denne kan variere i forhold til egenkapital. Dette måltall legges fram for styret hvert kvartal. Troms Kraft har en betydelig andel av samlet rentebærende gjeld som Troms Kraft Årsrapport

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Økonomiske resultater

Økonomiske resultater Økonomiske resultater * Sammenlignbare tall for 2010 vises i parentes. Regnskapsprinsipper og forutsetning om fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3a bekrefter styret at regnskapet er avlagt

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern HALVÅRSRAPPORT 2 0 0 7 Akershus Energi Konsern Halvårsrapport 2007 Generelt Konsernregnskapet for Akershus Energi er utarbeidet i henhold til internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS) fra og med 2007.

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2016 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Fjorårstall inneholder Skagerak Elektro. Konsernets underliggende

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2011 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien.

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien. Foto: Ruhne Nilssen HALVÅRSRAPPORT Styrets beretning første halvår 2011 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Skagerak Fibernett inngår i halvårstallene for 2010,

Detaljer

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser Pressemelding E-CO Energi Holding AS Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Per.Storm-Mathisen@e-co.no Telefon: 241 16591 Mobil: 98255406 Telefaks: 24 11 65 01 Org. nr.: NO 976 894 871 MVA Dato: 18. mars 2016

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet ble per første halvår 740 mill.

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2012

Foreløpig årsregnskap 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern www.akershusenergi.no Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2012 Økt vannkraftproduksjon, 2 587 GWh i 2012 (2 440 GWh i 2011).

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

KOMMENTARER TIL HALVÅRSREGNSKAPET PR Konsernorganisering fram til Resultater 1. halvår 2006

KOMMENTARER TIL HALVÅRSREGNSKAPET PR Konsernorganisering fram til Resultater 1. halvår 2006 KOMMENTARER TIL HALVÅRSREGNSKAPET PR. 30.6.2006 Konsernorganisering fram til 30.6.2006 Oppland Energi er ved utgangen av 1. halvår 2006 organisert som et konsern. Morselskapet i konsernet er holdingselskapet

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Generelt Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.

Generelt Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. TROMS KRAFT KONSERN NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2010 Note 1 Regnskapsprinsipper Generelt Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle beløp i resultatregnskap,

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom AS og Værnes

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Resultatregnskap Dette oppsettet gjelder halvårsrapportering av økonomidata for private høgskoler. Malene er utformet for å dekke flere typer institusjoner. Det kan derfor være rekker

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2009 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune.

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. NTE Holding konsern Første halvår 2015 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. Konsernet har tre forretningsområder: NTE Energi, som

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i første kvartal et resultat etter

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 SAMMENDRAG AV ÅRETS VIRKSOMHET INTRODUKSJON Virksomhetens art og hvor den drives Loomis Holding Norge AS er holdingselskap for den virksomheten Loomis har i Norge,

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1 E-CO Energi Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q2 1. HALVÅR 2006 E-CO ENERGI Q2 E-CO Halvårsrapport 006 HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2006-30.

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2016

Energi Kvartalsrapport Q1 2016 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9.1 OBOS og OBOS konsern Det vises til årsrapporten for 2015 for nærmere omtale av resultatregnskap og balanse. Driftsinntektene økte med kr 3 159,7 mill. til

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

kvartal 2005

kvartal 2005 31.03.2005 1. kvartal 2005 RAPPORT PR. 31.03.2005 Konsernet omfatter morbanken og de fire heleide datterselskapene EiendomsMegler 1 Nordvest as, AS Nordmørsdata, Nordmørsnett AS og Nordmøre Eiendom AS.

Detaljer

Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD

Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD TAFJORD er et energi- og kommunikasjonskonsern på Nordvestlandet. Konsernet består av morselskapet Tafjord Kraft AS, de heleide datterselskapene

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Ordinært driftsresultat

Ordinært driftsresultat Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 187 168 181 832 Tilskudd og overføringer fra andre 1 291 1 349 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer