R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Torsdag 9. desember 2010 Legenes hus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Torsdag 9. desember 2010 Legenes hus"

Transkript

1 R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Torsdag 9. desember 2010 Legenes hus Til stede: Forfall: Kristin Bjørnland (leder) Einar K. Kristoffersen (nestleder) Kjell Nordby Arild Egge Inger Sofie Samdal Vik Hege Gjessing Ingrid Os Øivind Irtun Ragnhild Vik Nils Erik Gilhus Guro Birkeland Cecilie Daae (observatør) Aud Nordal (observatør) Einar Skoglund (sekretær) Maja-Lisa Løchen Erik Solligård Fra sekretariatet deltok også Nina Evjen og Marit Gustavsen Sak 1/6/10 Referat fra møte14. oktober 2010 Referatet ble godkjent. Sak 2/6/10 Seminar mai 2011 Det ble foreslått å invitere Professor Per Fugelli til å holde et foredrag. Tema som fortsatt anses som aktuelle for seminaret er Nasjonal helse- og omsorgsplan Hvordan utdanne de legene vi trenger? Helseforetakenes ansvar i legers videre og etterutdanning, ivaretakelse av kvalitet og kvantitet Hvordan kan læringsmålene ivaretas i et system uten gruppeføring av utdanningsinstitusjonene? Faste stillinger for leger i spesialisering o Status i prosessen Konsekvenser for forskning /vedlikehold og utvikling av spesialisters

2 kompetanse Turnus: Status i prosessen Helsedepartementet: Status gjennomgang av spesialistutdanningen Helsedirektoratet: Status overtakelse av spesialistgodkjenningene Sak 3/6/10 Møteplan 2011 Det ble fastsatt slik møteplan for 2011: Tirsdag 1. februar Torsdag 24. mars Mandag 2. mai tirsdag 3. mai (Soria Moria) Tirsdag 3. onsdag 4. mai (seminar Soria Moria) Onsdag 22. juni (ved behov) Onsdag 31. august Onsdag 26. oktober Torsdag 1. desember Sak 4/6/10 Viktige saker for rådets arbeid 2011 Av temaer det er aktuelt for rådet å jobbe videre med, kan nevnes: Kvalitetskontroll i spesialistutdanningen og i etterutdanningen Skape entusiasme og status for å arbeide med utdanning Implementering av ny kunnskap EU/EØS orientering fra helsemyndighetene om regler og prosesser Synliggjøring av spesialitetskomiteenes arbeid og styrke båndet mellom spesialitetskomiteene og fagmedisinske foreninger. Spesialitetskomiteen orienterer om status for utdanningsvirksomheten på foreningens årsmøte. Sak 5/6/10 Sak 6/6/10 Sak 7/6/10 Legeforeningens nettsider om medisinsk forskning Ida Waal Rømuld fra Medisinsk fagavdeling orienterte om Legeforeningens nettsider om medisinsk forskning. Utvikling av Legeforeningens e-læringstilbud Stine Bjerkestrand fra Tidsskriftet orienterte om utvikling av Legeforeningens e-læringstilbud. Karkirurgenes fremtid i Norge Bakgrunnen for saken var at styret i Helse Sør-Øst RHF (HSØ) på sitt møte 16. desember 2010 skulle behandle sak om funksjonsfordeling av karkirurgi i regionen, der det forelå anbefaling om sentralisering av den karkirurgiske virksomheten til Oslo universitetssykehus og nedlegging av karkirurgisk virksomhet ved Vestre Viken, Akershus universitetssykehus og Sykehuset Østfold helseforetak. Spesialitetsrådet hadde mottatt kopi av utkast til brev til medlemmene i styret for Helse Sør-Øst RHF fra kirurger, radiologer og anestesileger i HSØ vedrørende karkirurgiens fremtid i Norge. I brevet ble det uttrykt bekymring for konsekvensene for spesialistutdanningen i generell kirurgi og karkirurgi, dersom den karkirurgiske virksomheten ved tre store utdanningsenheter i Helse Sør-Øst fjernes. Karkirurgisk tjeneste er en del av basisutdanningen i generell kirurgi, og karkirurgiske inngrep inngår i det obligatoriske prosedyrekravet for spesialiteten.

3 Spesialitetsrådet delte bekymringen for at sentralisering av den karkirurgiske virksomheten i Helse Sør-Øst og nedleggelse av tre utdanningsinstitusjoner i karkirurgi vil få alvorlig konsekvenser for spesialistutdanningen i generell kirurgi og i karkirurgi. Karkirurgi er et vesentlig element i den generellkirurgiske utdanningen, og nedleggelse av den karkirurgiske virksomheten vil føre til svekkelse av utdanningstilbudet i generell kirurgi ved de tre institusjonene. En sentralisering vil innebære risiko for redusert utdanningskapasitet i karkirurgi, med fare for forsinkelser og flaskehalser i spesialistutdanningen i generell kirurgi og karkirurgi. Sak 8/6/10 Utdanning av thoraxkirurger i Norge Det vises til sak 11/5/10 vedrørende utdanning av thoraxkirurger og manglende kurstilbud i Norge. Det forelå brev av 19. oktober 2010 fra Universitetet i Oslo til avdelingsledelsen i thoraxkirurgi ved Oslo universitetssykehus vedrørende manglende kurstilbud i thoraxkirurgi. Universitetets Utvalg for legers videre- og etterutdanning oppfordret det thoraxkirurgiske miljøet til å ta initiativ til å på nytt arrangere kurs i spesialiteten thoraxkirurgi, gjerne i samarbeid med andre universitetsmiljøer slik at belastningen på hvert enkelt miljø blir mindre. Fagmiljøet er nå i gang med å etablere et kurstilbud, og spesialitetsrådet ser med glede at kursproblemet i thoraxkirurgi er i ferd med å løse seg. Saken tas til orientering. Sak 9/6/10 Omorganiseringen i Oslo universitetssykehus og ivaretakelse av spesialistutdanningen av leger Det forelå brev av 28. november 2010 fra Legeforeningen til Helse Sør-Øst RHF vedrørende omorganiseringen i Oslo universitetssykehus (OUS) og ivaretakelse av spesialistutdanningen av leger. Spesialitetsrådet hadde rettet en henvendelse til Legeforeningen hvor rådet uttrykte bekymring for konsekvensene for spesialistutdanningen etter omorganiseringen ved OUS. Det er kjent at antall leger i spesialisering i OUS skal reduseres og hjemler skal flyttes til andre foretak i Helse Sør-Øst med annen gruppestatus. En slik omdisponering av stillingshjemler kan bety reduksjon i utdanningskapasiteten på landsbasis. Legeforeningen ber Helse Sør-Øst om en tilbakemelding på de vurderinger som er gjort på overordnet nivå i forhold til omorganiseringsprosessens effekt for den samlede utdanningskapasiteten i området, og hva som gjøres fremover for å unngå at muligheter for god spesialisering svekkes i denne prosessen. Spesialitetsrådet tok dette til etterretning. Sak 10/6/10 Endring av forskriftsbestemmelser som gjelder akkreditering av

4 doktorgradsstudier Det forelå brev av 16. november 2010 fra Legeforeningen til Akademikerne vedrørende høring om endring av forskriftsbestemmelser som gjelder akkreditering av doktorgradsstudier. Legeforeningen er positive til de endringer som er foreslått i høringen. Å sette krav til størrelsen på fagmiljøet knyttet til et doktorgradsstudium samt til doktorgradsstudiets rekrutteringspotensial, vil være med på å bedre forholdene for og kvaliteten av forskning i Norge. Foreningen har ingen innvendinger når det gjelder å fastsette ett sett kriterier for akkreditering av doktorgradsstudier og et annet for revidering av akkreditering av slike studier. Legeforeningen anbefaler også at professor II/overlege i hovedstilling kan telle med akkreditering av miljøer. Videre anbefaler Legeforeningen å ta med et kriterium at hver doktorgradskandidat bør ha minst to veiledere. Spesialitetsrådet tok saken til orientering. Sak 11/6/10 Oppdrag til spesialitetskomiteene: Gjennomgå attestasjonsskjema/prosedyrekrav for spesialiteten Det forelå utkast til brev fra Legeforeningen til spesialitetskomiteene vedrørende gjennomgang av attestasjonsskjema/prosedyrekrav for den enkelte spesialitet. Omorganisering av sykehusene og faste stillinger for leger i spesialisering er faktorer som gir endrede forutsetninger for spesialistutdanningen for leger. Tiden er derfor inne til å utvikle en, i enda større grad, målstyrt spesialistutdanning, og herunder oppheve den tradisjonelle gruppeføringen av sykehusavdelinger som har ansvar for å utdanne spesialister. Det foreslås at sentralstyret ber samtlige spesialitetskomiteer snarest mulig iverksette et arbeid hvor operasjonslister/prosedyrekrav/attestasjonsskjema/ loggbok gjennomgås og bearbeides, slik at alle nødvendige elementer i en komplett spesialistutdanning i den enkelte spesialitet sikres gjennom attesterte læringsmål. Dette må tilpasses den enkelte spesialitet, og ut fra spesialitetens art, innhold og oppbygging må det kunne variere mellom prosedyrekrav og attesterte læringsmål. I denne forbindelse bør også målbeskrivelsen for spesialistutdanningen i faget gjennomgås, men det viktigste arbeidet er å utvikle mer detaljerte læringsmål gjennom attestasjonsskjema som skal leveres sammen med søknad om spesialistgodkjenning. Rådet støttet forslaget. Sak 12/6/10 UEMS General surgery Det forelå dokumenter utarbeidet av UEMS Division of General Surgery med UEMS-divisjonens definisjon av spesialiteten General Surgery og beskrivelse av innholdet i spesialiteten.

5 Rådet tok saken til orientering. Sak 13/6/10 UEMS Section and Board of surgery Det forelå referat fra møte i UEMS Section and European Board of surgerys 8. mai 2010 i Izmir, Tyrkia. Rådet tok referatet til orientering. Sak 14/6/10 Orienteringssaker 21th European Congress of Obstetrics and Gynaecology 2010 Referat fra møte i UEMS Section and Board of Psychiatry i Athen oktober 2010 European Board & College of Obstetrics and Gynaecology (EBCOG) - Årsrapport 2009 Rådet tok dette til orientering. Sak 15/6/10 Survey on CME CPD in the UEMS Member States, July 2010 Det forelå en oversikt over CME-CPD i UEMS medlemsland. Undersøkelsen viste at av de 34 landene, var det i 27 land, altså 79 %, som forventet at leger skal ta etterutdanning. Det var imidlertid bare 18 land hvor etterutdanning var obligatorisk. Etterutdanningen var obligatorisk ved lovgivning i ca halvparten av landene. Sak 16/6/10 Store utgifter til enkelte viktige kurs i spesialistutdanningen Det forelå brev av 1. desember 2010 fra Utvalg for legers videre og etterutdanning, Universitetet i Oslo til Fakultetssekretariatet vedrørende store utgifter til enkelte kurs i spesialistutdanningen. Utvalget for legers videre- og etterutdanning uttrykte bekymring for at det ikke arrangeres viktige kurs, for eksempel kurs i mikrokirurgi, på grunn av høye kostnader. Slike kurs kan inkluderes i universitetets kursportefølje, og dermed inngå i søknad om dekning av underskudd til Utdanningsfond I. Rådet tok saken til orientering. Sak 17/6/10 Årsrapport fra spesialitetskomiteen i infeksjonssykdommer 2009 Det forelå ny og utførlig årsrapport fra spesialitestkomiteen i infeksjonsmedisin for Spesialitetsrådet har merket seg at det er et stort behov for flere infeksjonsmedisinere. Infeksjonsforeningens mål er at det skal være minst to infeksjonsmedisinere i hvert fylke, bl.a. på grunn av økende antibiotikabruk og resistensutvikling. Finnmark, Nord-Trøndelag, Sogn og Fjordane, Telemark og Agderfylkene har i dag ikke infeksjonsmedisinere. Mangel på kvalifiserte søkere har vært årsaken til at det de siste årene ikke har vært ansatt professorer i infeksjonsmedisin ved to av landets fire

6 medisinske fakulteter. Flaskehalsen i spesialistutdanningen i infeksjonsmedisin har vært avtjening av mikrobiologitjenesten. Spesialitetskomiteen jobber nå med innholdet i tjenestekravet til spesialiteten. Komiteen vil foreslå at den obligatoriske tjenesten ved infeksjonsmedisinsk sengepost økes fra 2 til 2 år og 6 måneder, og at obligatorisk tjeneste i mikrobiologi reduseres tilsvarende til 6 måneder. Rådet tok rapporten til etterretning. Sak 18/6/10 Vedrørende spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin Det forelå brev av 30. november 2010 fra Norsk forening for Rus- og avhengighetsmedisin til Helse- og omsorgsdepartementet om spesialitet i rus og avhengighetsmedisin. Norsk forening for Rus- og avhengighetsmedisin oppfordrer Helse- og omsorgsdepartementet til å lytte til de sterke rådene fra et samlet landsstyre i Legeforeningen, Nasjonalt Råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling, Helse og omsorgskomiteen i Stortinget og Helsedirektoratets ledelse og etablere en spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin så raskt som mulig. Rådet tok saken til orientering.

REFERAT FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Tirsdag 5. mars 2013 Legenes hus

REFERAT FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Tirsdag 5. mars 2013 Legenes hus REFERAT FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Tirsdag 5. mars 2013 Legenes hus Til stede: Kristin Bjørnland (leder) Einar K. Kristoffersen (nestleder) Petter Aadahl (vara for Erik Solligård) Maja-Lisa Løchen Johan

Detaljer

REFERAT FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE TIRSDAG, 11. DESEMBER 2012 kl

REFERAT FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE TIRSDAG, 11. DESEMBER 2012 kl DEN NORSKE LEGEFORENING REFERAT FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE TIRSDAG, 11. DESEMBER 2012 kl. 11.00 Til stede: Forfall: Kristin Bjørnland (leder) Einar K. Kristoffersen (nestleder) Erik Solligård Kjell Nordby

Detaljer

R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Torsdag 1. desember 2011 Legenes hus

R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Torsdag 1. desember 2011 Legenes hus R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Torsdag 1. desember 2011 Legenes hus Til stede: Forfall: Kristin Bjørnland (leder) Einar K. Kristoffersen (nestleder) Erik Solligård Ingrid Os Maja-Lisa Løchen

Detaljer

R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Onsdag 28. mars 2012 Park inn

R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Onsdag 28. mars 2012 Park inn R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Onsdag 28. mars 2012 Park inn Til stede: Forfall: Kristin Bjørnland (leder) Einar K. Kristoffersen (nestleder) Erik Solligård Arild Egge Kjell Nordby Ragnhild

Detaljer

R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE onsdag 31. august 2011 Legenes hus

R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE onsdag 31. august 2011 Legenes hus R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE onsdag 31. august 2011 Legenes hus Til stede: Forfall: Kristin Bjørnland (leder) Einar K. Kristoffersen (nestleder) Inger Sofie Samdal Vik Tone Kaldestad (vara

Detaljer

Øydis Rinde Jarandsen var invitert for å orientere om arbeidet med turnustjeneste/basistjeneste.

Øydis Rinde Jarandsen var invitert for å orientere om arbeidet med turnustjeneste/basistjeneste. R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Mandag 26. oktober 2011 Legenes hus Til stede: Forfall: Kristin Bjørnland (leder) Einar K. Kristoffersen (nestleder) Inger Sofie Samdal Vik Ingrid Os Maja-Lisa

Detaljer

R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Tirsdag 1. februar 2011 Legenes hus

R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Tirsdag 1. februar 2011 Legenes hus R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Tirsdag 1. februar 2011 Legenes hus Til stede: Forfall: Kristin Bjørnland (leder) Einar K. Kristoffersen (nestleder) Kjell Nordby Arild Egge Maja-Lisa Løchen Hege

Detaljer

R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Torsdag 2. september 2010 Legenes hus

R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Torsdag 2. september 2010 Legenes hus R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Torsdag 2. september 2010 Legenes hus Til stede: Forfall: Kristin Bjørnland (leder) Einar K. Kristoffersen (nestleder) Kjell Nordby Inger Sofie Samdal Vik Arild

Detaljer

R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Mandag 3. mai tirsdag 4. mai 2010 Soria Moria

R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Mandag 3. mai tirsdag 4. mai 2010 Soria Moria R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Mandag 3. mai tirsdag 4. mai 2010 Soria Moria Til stede: Forfall: Kristin Bjørnland (leder) Einar K. Kristoffersen (nestleder) Kjell Nordby Inger Sofie Samdal

Detaljer

Årsrapport. Spesialitetsrådets. virksomhet

Årsrapport. Spesialitetsrådets. virksomhet Årsrapport Spesialitetsrådets virksomhet 2010 Innholdsfortegnelse 1. Spesialitetsrådets mandat... 3 1.1. Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger 2... 3 1.2. Spesialitetsrådets sammensetning

Detaljer

Årsrapport. Spesialitetsrådets. virksomhet

Årsrapport. Spesialitetsrådets. virksomhet Årsrapport Spesialitetsrådets virksomhet 2011 Innholdsfortegnelse 1. Spesialitetsrådets mandat... 2 1.1. Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger 2... 2 1.2. Spesialitetsrådets sammensetning

Detaljer

R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Torsdag 14. oktober 2010 Legenes hus

R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Torsdag 14. oktober 2010 Legenes hus R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Torsdag 14. oktober 2010 Legenes hus Til stede: Forfall: Kristin Bjørnland (leder) Kjell Nordby Inger Sofie Samdal Vik Tone Kaldestad (vara for Hege Gjessing)

Detaljer

Årsrapport. Spesialitetsrådets. virksomhet

Årsrapport. Spesialitetsrådets. virksomhet Årsrapport Spesialitetsrådets virksomhet 2009 Innholdsfortegnelse 1. Spesialitetsrådets mandat... 3 1.1. Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger 2... 3 1.2. Spesialitetsrådets sammensetning

Detaljer

Årsrapport. Spesialitetsrådets. virksomhet

Årsrapport. Spesialitetsrådets. virksomhet Årsrapport Spesialitetsrådets virksomhet 2017 Innholdsfortegnelse 1. Spesialitetsrådets mandat... 2 1.1. Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger 2... 2 1.2. Spesialitetsrådets sammensetning

Detaljer

Legeforeningens videre rolle i spesialistutdanningen

Legeforeningens videre rolle i spesialistutdanningen Legeforeningens videre rolle i spesialistutdanningen Dekanmøtet 8. juni 2012, Bergen Fagdirektør Bjarne Riis Strøm Legeforeningen som faglig forening har høyt engasjement i utvikling og kvalitetssikring

Detaljer

R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Torsdag 24. mars 2011 Legenes hus

R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Torsdag 24. mars 2011 Legenes hus R E F E R A T FRA SPESIALITETSRÅDETS MØTE Torsdag 24. mars 2011 Legenes hus Til stede: Forfall: Kristin Bjørnland (leder) Kjell Nordby Arild Egge Inger Sofie Samdal Vik Hege Gjessing Ingrid Os Ragnhild

Detaljer

Årsrapport. Spesialitetsrådets. virksomhet

Årsrapport. Spesialitetsrådets. virksomhet Årsrapport Spesialitetsrådets virksomhet 2013 Innholdsfortegnelse 1. Spesialitetsrådets mandat... 2 1.1. Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger 2... 2 1.2. Spesialitetsrådets sammensetning

Detaljer

Legeforeningens videre rolle i spesialistutdanningen

Legeforeningens videre rolle i spesialistutdanningen Legeforeningens videre rolle i spesialistutdanningen Dekanmøtet 3. juni 2013, Stavanger Fagdirektør Bjarne Riis Strøm Sentralstyrets anbefaling til landsstyret - kirurgiske fag «Legeforeningen vil arbeide

Detaljer

Prosjekt Spesialistområdet

Prosjekt Spesialistområdet Prosjekt Spesialistområdet 01. november 2011 Avdelingsdirektør Erik Kreyberg Normann Helsedirektoratet Bakgrunn og forankring i styringsdokumenter Ny helse- og omsorgsplan (2011-2015), St meld 16 (2010-2011)

Detaljer

Retningslinjer for vurdering av kurs i relasjon til legers videre- og etterutdanning

Retningslinjer for vurdering av kurs i relasjon til legers videre- og etterutdanning Retningslinjer for vurdering av kurs i relasjon til legers videre- og etterutdanning Vedtatt av sentralstyret 20. februar 1995 Supplert av sentralstyret 23. april 1997 Endret av sentralstyret 24. august

Detaljer

Bakgrunnen for den nye spesialiteten. Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin

Bakgrunnen for den nye spesialiteten. Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin Bakgrunnen for den nye spesialiteten Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin Pasientene Rusreform II 1.jan 2004 Ansvaret for behandling av rus- og avhengighetslidelser ble lagt til

Detaljer

Referat styremøte onsdag 13. mars 2013 kl i Legenes Hus

Referat styremøte onsdag 13. mars 2013 kl i Legenes Hus Referat styremøte onsdag 13. mars 2013 kl. 16.00-20.00 i Legenes Hus Til stede: Sverre Dølvik (leder) Kathe Aase Marit Sæbø Raymond Mortensen Arild Tandberg Sverre Sand Pål Alm-Kruse Grethe Almasi Forfall:

Detaljer

Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger

Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger Vedtatt av Helse- og omsorgsdepartementet 2. juli 2009. 1. Rett til spesialistgodkjenning 1a. Spesialitetskomiteer 2. Spesialitetsrådet 3. Behandling

Detaljer

Legeforeningens rolle i spesialistutdanningen av leger Det nasjonale dekanmøtet i medisin, Svalbard, 26. mai 2009

Legeforeningens rolle i spesialistutdanningen av leger Det nasjonale dekanmøtet i medisin, Svalbard, 26. mai 2009 Legeforeningens rolle i spesialistutdanningen av leger Det nasjonale dekanmøtet i medisin, Svalbard, 26. mai 2009 Torunn Janbu President Den norske legeforening Legeforeningens engasjement i utdanning

Detaljer

Sak 13 Etterutdanning for leger med spesialistgodkjenning Rapport

Sak 13 Etterutdanning for leger med spesialistgodkjenning Rapport Til Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: 14/5023 Dato: 08.04.2016 Sak 13 Etterutdanning for leger med spesialistgodkjenning Rapport Landsstyret vedtok i 2013 at Legeforeningen skulle arbeide for å styrke

Detaljer

Bakgrunnen for den nye spesialiteten. Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin

Bakgrunnen for den nye spesialiteten. Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin Bakgrunnen for den nye spesialiteten Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin Rusreform II 1.jan 2004 Ansvaret for behandling av rus- og avhengighetslidelser ble lagt til spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger

Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger Fastsatt av Helse- og: omsorgsdepartementet i 2009. endret (jf. 9) 19. desember 2014 med hjemmel i 3 andre ledd i forskrift 21. desember 2000 nr.

Detaljer

KRAV TIL UTDANNINGSINSTITUSJONER I SPESIALISTUTDANNINGEN AV LEGER

KRAV TIL UTDANNINGSINSTITUSJONER I SPESIALISTUTDANNINGEN AV LEGER 1 KRAV TIL UTDANNINGSINSTITUSJONER I SPESIALISTUTDANNINGEN AV LEGER Den norske lægeforening 24. mai 2005 Vedtatt av sentralstyret 24. mai 2005. Punktene 3.1 3.3 i innstillingen er vedtatt av Nasjonalt

Detaljer

POLICYDOKUMENT OM SPESIALISTUTDANNING

POLICYDOKUMENT OM SPESIALISTUTDANNING POLICYDOKUMENT OM SPESIALISTUTDANNING INNLEDNING I Norge er det ikke bare en forventning om, men også lovpålagt at spesialisthelsetjenesten tilbyr forsvarlige og omsorgsfulle helsetjenester. Arbeidet som

Detaljer

Bakgrunnen for den nye spesialiteten. Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin

Bakgrunnen for den nye spesialiteten. Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin Bakgrunnen for den nye spesialiteten Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin Rusreform II 1.jan 2004 Ansvaret for behandling av rus- og avhengighetslidelser ble lagt til spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Årsrapport. Spesialitetsrådets. virksomhet

Årsrapport. Spesialitetsrådets. virksomhet Årsrapport Spesialitetsrådets virksomhet 2015 Innholdsfortegnelse 1. Spesialitetsrådets mandat... 2 1.1. Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger 2... 2 1.2. Spesialitetsrådets sammensetning

Detaljer

Årsrapport. Spesialitetsrådets. virksomhet

Årsrapport. Spesialitetsrådets. virksomhet Årsrapport Spesialitetsrådets virksomhet 2014 Innholdsfortegnelse 1. Spesialitetsrådets mandat... 2 1.1. Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger 2... 2 1.2. Spesialitetsrådets sammensetning

Detaljer

Sak 21 - Forslag om supplering av alle hovedspesialiteters regelverk ledererfaring og/eller lederutdanning tellende som del av spesialistutdanningen

Sak 21 - Forslag om supplering av alle hovedspesialiteters regelverk ledererfaring og/eller lederutdanning tellende som del av spesialistutdanningen Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: 11/291 Dato: 15.04.2011 Sak 21 - Forslag om supplering av alle hovedspesialiteters regelverk ledererfaring og/eller lederutdanning tellende som del av spesialistutdanningen

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt følgende føringer for RHFenes forvaltning av kvotene for 2012:

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt følgende føringer for RHFenes forvaltning av kvotene for 2012: Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helseforetakene i Helse Sør-Øst Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale

Detaljer

Godkjent 22. april 2013

Godkjent 22. april 2013 Godkjent 22. april 2013 REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN 21. mars 2013 Dato: 21. mars 2013 kl. 09.00 19.00 Møtested: Deltakere: Referent: Legenes hus Trond Egil Hansen, leder Kari Sollien,

Detaljer

Satsning på faget Bjarne Riis Strøm fagdirektør

Satsning på faget Bjarne Riis Strøm fagdirektør Satsning på faget Bjarne Riis Strøm fagdirektør NFRAM s jubileumskonferanse, 12. oktober 2016 Ny spesialistutdanning. Legeforeningens rolle: Forskrift med høringsfrist 12.10 Legeforeningen får videreført

Detaljer

Spesialistutdanning i samfunnsmedisin

Spesialistutdanning i samfunnsmedisin Spesialistutdanning i samfunnsmedisin Nidaroskongressen 21. oktober 2015 Frantz Leonard Nilsen Spesialitetskomitèen i samfunnsmedisin 22.10.2015 1 Disposisjon Innledning (formål ++) Ulike roller knyttet

Detaljer

Protokoll fra 165. ordinære styremøte i Norsk arbeidsmedisinsk forening og Norsk forening for arbeidsmedisin 12. mars 2018

Protokoll fra 165. ordinære styremøte i Norsk arbeidsmedisinsk forening og Norsk forening for arbeidsmedisin 12. mars 2018 Til styrene i Namf/NFAM Oslo, mars 2018 Protokoll fra 165. ordinære styremøte i Norsk arbeidsmedisinsk forening og Norsk forening for arbeidsmedisin 12. mars 2018 Sted: Legenes hus Tid: Kl. 12.30 16.15

Detaljer

Hva kan Nasjonalt Råd R. rekrutteringen til allmenn- og samfunnsmedisin?

Hva kan Nasjonalt Råd R. rekrutteringen til allmenn- og samfunnsmedisin? Hva kan Nasjonalt Råd R gjøre for å øke rekrutteringen til allmenn- og samfunnsmedisin? Professor Borghild Roald (UiO), nestleder i Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling (NR)

Detaljer

Referat. fra. fagstyrets møte Legenes hus, Oslo

Referat. fra. fagstyrets møte Legenes hus, Oslo Fullført og godkjent den 1. april 2019. Den norske legeforening Sekretariatet Referat fra fagstyrets møte 21.3.2019 Legenes hus, Oslo Fra fagstyret: Meldt forfall: Fra sekretariatet: Referent: Cecilie

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 Spesialitetsrådet mandat... 3 Antall møter... 4 Resultatet av rapporteringen fra utdanningsinstitusjonene i

Innholdsfortegnelse 1 Spesialitetsrådet mandat... 3 Antall møter... 4 Resultatet av rapporteringen fra utdanningsinstitusjonene i Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1 Spesialitetsrådet mandat... 3 1.1 Generelle spesialistregler 2... 3 1.2 Spesialitetsrådets sammensetning 2006 2009... 3 2 Antall møter... 4 2.1 Diverse møter med eksterne

Detaljer

Notat til. Mandat for regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering (RegUt)

Notat til. Mandat for regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering (RegUt) Notat til Til : Styringsgruppen Fra : Koordinerende RegUt HV/Ansgar Berg Dato : 17 oktober 2018 Versjon: 4.0 Mandat for regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering (RegUt) Bakgrunn Mandatet er

Detaljer

Sak 16 Lovendringsforslag - komiteer og råd for ivaretakelse av Legeforeningens arbeid med spesialist- og etterutdanning

Sak 16 Lovendringsforslag - komiteer og råd for ivaretakelse av Legeforeningens arbeid med spesialist- og etterutdanning Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: 18/797 Dato: 08.05.2018 Sak 16 Lovendringsforslag - komiteer og råd for ivaretakelse av Legeforeningens arbeid med spesialist- og etterutdanning Saksfremstilling 1. Bakgrunn

Detaljer

Introduksjonskurs i samfunnsmedisin. Spesialitetskomiteen i samfunnsmedisin Primærmedisinsk uke 22.10.2014

Introduksjonskurs i samfunnsmedisin. Spesialitetskomiteen i samfunnsmedisin Primærmedisinsk uke 22.10.2014 Introduksjonskurs i samfunnsmedisin Spesialitetskomiteen i samfunnsmedisin Primærmedisinsk uke 22.10.2014 Definisjon samfunnsmedisin Samfunnsmedisin er grupperettet legearbeid Status for spesialiteten,

Detaljer

Orientering om legenes spesialisering, ny forskrift og St. Olavs Hospital sitt utdanningsansvar

Orientering om legenes spesialisering, ny forskrift og St. Olavs Hospital sitt utdanningsansvar Orientering om legenes spesialisering, ny forskrift og St. Olavs Hospital sitt utdanningsansvar 1 Fra 1896: Legen som spesialist..den ene læge efter den anden slaar sig ned som specialist selv i de mest

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE NR 8/ ARBEIDSMØTET

PROTOKOLL STYREMØTE NR 8/ ARBEIDSMØTET Praha, 18. oktober 2017 PROTOKOLL STYREMØTE NR 8/2017 - ARBEIDSMØTET Styremøtet ble avholdt 25. 29. september 2017 i Venezia. Til stede: Christer Mjåset, Kristin Kornelia Utne, Clara Sofie Bratholm, Anja

Detaljer

Å R S R Spesialitetsrådets A P P O R T

Å R S R Spesialitetsrådets A P P O R T Å R S R Spesialitetsrådets A P P O R T Spesialitetsrådets virksomhet 2006 Den norske lægeforening 2 Innholdsfortegnelse Spesialitetsrådets mandat - Generelle spesialistregler 2 5 - Spesialitetsrådets sammensetning

Detaljer

Regnskapsåret følger kalenderåret. Foreningens økonomi er fortsatt god, men vi strever med overgang til nytt system og ny revisor.

Regnskapsåret følger kalenderåret. Foreningens økonomi er fortsatt god, men vi strever med overgang til nytt system og ny revisor. Styrets beretning 2013-2014 Oslo, 02.11.2014 1. Norsk indremedisinsk forening har i året 2014-15 hatt følgende styre: Hanne Thürmer (leder), Sykehuset Telemark, medisinsk klinikk Monica Bivol, nestleder,

Detaljer

Forslag om å opprette ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin

Forslag om å opprette ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs Plass 0130 Oslo Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 09/23 Dato: 16.06. 2009 Forslag om å opprette ny spesialitet i

Detaljer

Sak Spesialistutdanning i fremtiden En kvalitetsreform eller på vei mot svekket kvalitet, regional utdanning og manglende prosedyrer?

Sak Spesialistutdanning i fremtiden En kvalitetsreform eller på vei mot svekket kvalitet, regional utdanning og manglende prosedyrer? Til Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: 16/834 Dato: 02.05.2018 Sak 9.4 - Spesialistutdanning i fremtiden En kvalitetsreform eller på vei mot svekket kvalitet, regional utdanning og manglende prosedyrer?

Detaljer

Ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin Hva kan vi oppnå med den?

Ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin Hva kan vi oppnå med den? Ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin Hva kan vi oppnå med den? Rune Tore Strøm Norsk forening for Rus- og avhengighetsmedisin Oslo universitetssykehus Prosessen Legeforeningen startet utredning

Detaljer

Det foreslås at mandatet endres slik at dekanen på fullmakt fra fakultetsstyret kan oppnevne medlemmer og leder av utvalget i fremtiden.

Det foreslås at mandatet endres slik at dekanen på fullmakt fra fakultetsstyret kan oppnevne medlemmer og leder av utvalget i fremtiden. Fakultetsnotat Til: Fakultetsstyret Sakstittel: Oppnevning av nye medlemmer til Utvalget for legers videre- og etterutdanning (ULVE) og endring av mandat Sakstype: Saksbehandler: Michael T. N. Møller Arkivsaksnummer:

Detaljer

Norsk Indremedisinsk Forening. Årsmøte Årsrapport, regnskap og budsjett

Norsk Indremedisinsk Forening. Årsmøte Årsrapport, regnskap og budsjett Norsk Indremedisinsk Forening Årsmøte 19.10.2018 Årsrapport, regnskap og budsjett Forskningspriser 2018 Saksliste årsmøte 19.10.2018 18/1 Godkjenning av innkalling og saksliste Hjemmesider, via program

Detaljer

Referat fra PSL-styremøte torsdag på Legenes hus. Møtestart kl. 16:00-20:00

Referat fra PSL-styremøte torsdag på Legenes hus. Møtestart kl. 16:00-20:00 Referat fra PSL-styremøte torsdag 21.6.2017 på Legenes hus. Møtestart kl. 16:00-20:00 Tilstede: Sverre Dølvik, Mikal Gjellan, Sverre Sand, Erik Zadig, Kathe Aase, Ana Soler, Faranak Asadi og Arild Tandberg.

Detaljer

Referat fra seminar om spesialistutdanningen for leger mai 2010

Referat fra seminar om spesialistutdanningen for leger mai 2010 Referat fra seminar om spesialistutdanningen for leger 4. 5. mai 2010 Spesialitetsrådets årlige seminar om spesialistutdanningen for leger var i år todelt. Første dag av seminaret var kurs for de nye spesialiteskomiteene

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppen - etterutdanning

Rapport fra arbeidsgruppen - etterutdanning Rapport fra arbeidsgruppen - etterutdanning Etterutdanning for leger med spesialistgodkjenning Legeforeningen gjennomførte, gjennom eget prosjekt i perioden 2011 2013, en utredning om etterutdanning for

Detaljer

Spesialistutdanning i samfunnsmedisin. Henning Mørland Norsk samfunnsmedisinsk forening

Spesialistutdanning i samfunnsmedisin. Henning Mørland Norsk samfunnsmedisinsk forening Spesialistutdanning i samfunnsmedisin Henning Mørland Norsk samfunnsmedisinsk forening 50 40 30 20 10 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Detaljer

Høringsuttalelse - ny modell for spesialistutdanning av leger

Høringsuttalelse - ny modell for spesialistutdanning av leger Sykehuset i Vestfold HF Postboks 2168 3103 Tønsberg Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Tønsberg, 30. sept. 2016 Høringsuttalelse - ny modell for spesialistutdanning av leger Helse-

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 11102012-11102012. Helse Sør-Øst RHF 12102012

Offentlig journal. Periode: 11102012-11102012. Helse Sør-Øst RHF 12102012 Offentlig journal Periode: 11102012-11102012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (IV): Ja Helse Sor-Øst RHF 12102012 Offentligjournal Periode: 11102012-11102012

Detaljer

Styret i Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016

Styret i Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret i Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR 091-2016 ORIENTERINGSSAK: ETABLERING AV NY MODELL FOR SPESIALISTUTDANNINGEN FOR LEGER - DE REGIONALE HELSEFORETAKENES

Detaljer

Avklaring av innhold i samfunnsmedisinske stillinger

Avklaring av innhold i samfunnsmedisinske stillinger Avklaring av innhold i samfunnsmedisinske stillinger Spesialitetskomiteen i samfunnsmedisin Norsk samfunnsmedisinsk forening Seminar Gardermoen 18.4.2013 Spesialistutdanning i samfunnsmedisin: 1. Tjeneste

Detaljer

Lis-legeundervisning og utdanningssystemer i helseforetakene

Lis-legeundervisning og utdanningssystemer i helseforetakene Lis-legeundervisning og utdanningssystemer i helseforetakene Innføringskurs for LIS, Soria Moria mai 2015 Guri Spilhaug Leder av NFRAM Spesialisthelsetjenestens oppgaver (men først og fremst den offentlige

Detaljer

Møteprotokoll. Møtedato: 17.04.2013 Møtetid: Kl. 17:00 19:00. Møtested: Thon Hotel Bristol, Bergen Saksnummer: 025/13-030/13

Møteprotokoll. Møtedato: 17.04.2013 Møtetid: Kl. 17:00 19:00. Møtested: Thon Hotel Bristol, Bergen Saksnummer: 025/13-030/13 Møteprotokoll Møtedato: 17.04.2013 Møtetid: Kl. 17:00 19:00 Møtested: Thon Hotel Bristol, Bergen Saksnummer: 025/13-030/13 Møtende medlemmer Kirsti Ytrehus, leder Helge Bjørnstad-Pettersen Anne Spurkland

Detaljer

Prevalens av helsetjenesteervervede infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner og helseinstitusjoner for eldre våren 2010

Prevalens av helsetjenesteervervede infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner og helseinstitusjoner for eldre våren 2010 Prevalens av helsetjenesteervervede infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner og helseinstitusjoner for eldre våren 2010 Prevalensundersøkelsene ble utført 2. juni 2010 på

Detaljer

3/10/2011. Offentlig j ournal. Periode: 03-09-2011-03-09-2011. Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja

3/10/2011. Offentlig j ournal. Periode: 03-09-2011-03-09-2011. Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Offentlig j ournal Periode: 03-09-2011-03-09-2011 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 3/10/2011 08/00012-166 1 Dok.dato: Udatert Jour.dato: 3/9/2011 Sak:

Detaljer

Leger i spesialisering Kurs i ny utdanningsordning

Leger i spesialisering Kurs i ny utdanningsordning Leger i spesialisering Kurs i ny utdanningsordning Gardermoen 290818: Ingrid K Hemmingsen RegUt Nord Lars-O Arnestad RegUt Vest Regionale utdanningssentre NY FORSKRIFT FOR SPESIALISTUTDANNING Det operative

Detaljer

Dekanmøtet, Sola 3. juni 2013

Dekanmøtet, Sola 3. juni 2013 Dekanmøtet, Sola 3. juni 2013 Helsedirektoratets gjennomgang Prosjekt spesialitetsstruktur og innhold leger Roller og ansvar Hans Petter Aarseth Programdirektør Helsedirektoratet Bakgrunn og rammebetingelser

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR 047-2017 ORIENTERINGSSAK: SPESIALISTUTDANNINGEN FOR LEGER STATUS FOR INNFØRING AV NY MODELL I HELSE SØR-ØST Forslag

Detaljer

Sak 16 - Forslag om endring av Retningslinjer for vurdering av kurs i relasjon til legers videre- og etterutdanning

Sak 16 - Forslag om endring av Retningslinjer for vurdering av kurs i relasjon til legers videre- og etterutdanning Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: 07/1781 Dato: 14.04.2010 Sak 16 - Forslag om endring av Retningslinjer for vurdering av kurs i relasjon til legers videre- og etterutdanning Allmennlegeforeningen og Norsk

Detaljer

Høring: Læringsmål del 2 og 3 i ny spesialistutdanning av leger (16/35876)

Høring: Læringsmål del 2 og 3 i ny spesialistutdanning av leger (16/35876) Høring: Læringsmål del 2 og 3 i ny spesialistutdanning av leger (16/35876) Hvordan besvare høringen? Høringen gjennomføres ved hjelp av en kombinasjon av faste svarkategorier og åpne spørsmål. Metodikken

Detaljer

Spesialistutdanningen i samfunnsmedisin

Spesialistutdanningen i samfunnsmedisin Spesialistutdanningen i samfunnsmedisin Nidaroskongressen 2017 Introduksjonskurs i samfunnsmedisin Trondheim Frantz Leonard Nilsen Spesialitetskomitèen i samfunnsmedisin 18.10.2017 1 Dagens spesialitetsregler

Detaljer

Ny spesialitetsstruktur og innhold i utdanningen for legespesialister

Ny spesialitetsstruktur og innhold i utdanningen for legespesialister Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF Helse Vest RHF Helse Sør-Øst RHF Ny spesialitetsstruktur og innhold i utdanningen for legespesialister Elisabeth Arntzen prosjektleder 18.10.16 www.lis-utdanning.info

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 27. desember 2018 kl. 15.50 PDF-versjon 9. januar 2019 19.12.2018 nr. 2171 Forskrift om

Detaljer

Spesialistutdanning i samfunnsmedisin. Henning Mørland Norsk samfunnsmedisinsk forening

Spesialistutdanning i samfunnsmedisin. Henning Mørland Norsk samfunnsmedisinsk forening Spesialistutdanning i samfunnsmedisin Henning Mørland Norsk samfunnsmedisinsk forening Hva er samfunnsmedisin? Sammenhengen mellom helse og samfunn i et bredt perspektiv En fagfelt i helse- og omsorgstjenesten

Detaljer

Det vises til brev av datert 2.3.2012 hvor helseforetakene/sykehusene ble invitert til å søke tildeling fra regional legekvote for 2012.

Det vises til brev av datert 2.3.2012 hvor helseforetakene/sykehusene ble invitert til å søke tildeling fra regional legekvote for 2012. Helse Sør-Øst R Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helseforetakene i Helse Sør-Øst Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Martina

Detaljer

Generalforsamling Norsk Forening for Bryst og Endokrin-kirurgi (NFBEK)

Generalforsamling Norsk Forening for Bryst og Endokrin-kirurgi (NFBEK) Generalforsamling Norsk Forening for Bryst og Endokrin-kirurgi (NFBEK) Torsdag 25.10.2012 kl. 1430-1700, Saga B, Holmkollen Park Hotell Tilstede fra styret: Turid Aas, Ellen Schlicting, Petter Østhus,

Detaljer

UTREDNING AV SPESIALITETSSTRUKTUREN OG SPESIALISTUTDANNINGEN I DE KIRURGISKE FAGENE

UTREDNING AV SPESIALITETSSTRUKTUREN OG SPESIALISTUTDANNINGEN I DE KIRURGISKE FAGENE UTREDNING AV SPESIALITETSSTRUKTUREN OG SPESIALISTUTDANNINGEN I DE KIRURGISKE FAGENE Utredning foretatt av et utvalg oppnevnt av Sentralstyret Dnlf. Innholdsfortegnelse. 1. Innledning /oppnevning/utvalgets

Detaljer

Etablering av ny modell for spesialistutdanning for leger - de regionale helseforetakenes rolle og ansvar

Etablering av ny modell for spesialistutdanning for leger - de regionale helseforetakenes rolle og ansvar Møtedato: 23. november 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Knut Langeland, 930 63 720 Bodø, 11.11.2016 Styresak 141-2016 Etablering av ny modell for spesialistutdanning for leger - de regionale helseforetakenes

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 08/00844-68 Oversendelse av bankgaranti 510078 - Helsebemanning AS Bank - avtale / garanti Sykehusinnkjøp HF 121 Inngående eksternt produsert, 08/01658-18 Videreføring av

Detaljer

Spesialistutdanningen i samfunnsmedisin

Spesialistutdanningen i samfunnsmedisin Spesialistutdanningen i samfunnsmedisin Primærmedisinsk uke, 22. oktober 2018 Frantz Leonard Nilsen Spesialitetskomitèen i samfunnsmedisin 1 Generelt Dagens spesialistregler gjelder fram til 1.3.2019 Nye

Detaljer

Jon Helle, Odd Grenager, Marieke Claessen, Erna-Gunn Moen, Tom Guldhav, Olaug Villanger, Kari Løhne, Randulf Søberg (kun fredag 11.1.

Jon Helle, Odd Grenager, Marieke Claessen, Erna-Gunn Moen, Tom Guldhav, Olaug Villanger, Kari Løhne, Randulf Søberg (kun fredag 11.1. Godkjent 6.2.2013 Referat fra styremøte / arbeidsmøte i Norsk overlegeforening, torsdag 10. januar 2013 kl. 11.30 19.00, og fredag 11. januar 2013, kl. 08300 13.00. Holmen Fjordhotell, Nesbru. Til stede:

Detaljer

Ny legespesialistutdanning en ansvars- og kvalitetsreform

Ny legespesialistutdanning en ansvars- og kvalitetsreform Ny legespesialistutdanning en ansvars- og kvalitetsreform Kjært navn har mange barn LIS: Leger i spesialisering Ledelsesinformasjonssystemet (HN-LIS) Legemiddelinnkjøpssamarbeidet Fra student til ferdig

Detaljer

Å R S R Spesialitetsrådets A P P O R T. Spesialitetsrådets virksomhet

Å R S R Spesialitetsrådets A P P O R T. Spesialitetsrådets virksomhet Å R S R Spesialitetsrådets A P P O R T Spesialitetsrådets virksomhet 2007 Innholdsfortegnelse Spesialitetsrådets mandat - Generelle spesialistregler 2 3 - Spesialitetsrådets sammensetning 2006-2009 3 Antall

Detaljer

Prop. 81 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. 81 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 81 L (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i helsepersonelloven og helsetilsynsloven (spesialistutdanningen m.m.) Tilråding fra Helse- og omsorgsdepartementet 27.

Detaljer

Norsk selskap for Humangenetikk. Referat fra Generalforsamlingen Norsk Selskap for Humangenetikk

Norsk selskap for Humangenetikk. Referat fra Generalforsamlingen Norsk Selskap for Humangenetikk Norsk selskap for Humangenetikk Referat fra Generalforsamlingen Norsk Selskap for Humangenetikk - avholdt ved Scandic Bergen City, Bergen, 9. november 2011 Sak 1 Valg av møteleder og referent Leder Wenche

Detaljer

Spesialistgodkjenninger i 2015 Totalt antall godkjenninger i 2015 og sammenlikninger med tidligere år

Spesialistgodkjenninger i 2015 Totalt antall godkjenninger i 2015 og sammenlikninger med tidligere år Spesialistgodkjenninger i 2015 Totalt antall godkjenninger i 2015 og sammenlikninger med tidligere år Tall fra Legeforeningens legeregister viser at det ble gitt totalt 1 040 nye spesialistgodkjenninger

Detaljer

Leger i samfunnsmedisinsk arbeid

Leger i samfunnsmedisinsk arbeid 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Spesialistutdanning i samfunnsmedisin. Henning Mørland Norsk samfunnsmedisinsk forening

Spesialistutdanning i samfunnsmedisin. Henning Mørland Norsk samfunnsmedisinsk forening Spesialistutdanning i samfunnsmedisin Henning Mørland Norsk samfunnsmedisinsk forening Hva er samfunnsmedisin? Sammenhengen mellom helse og samfunn i et bredt perspektiv En fagfelt i helse- og omsorgstjenesten

Detaljer

NOTAT fra Legeforeningen Faste stillinger gruppe I

NOTAT fra Legeforeningen Faste stillinger gruppe I NOTAT fra Legeforeningen Faste stillinger gruppe I Obligatorisk tjeneste ved gruppe I-institusjoner for leger i spesialisering ved gruppe IIinstitusjoner - modell for beregning av nødvendig utdanningskapasitet

Detaljer

Styremøte NFBE , Legenes hus 1. Konstituering av styret og fordeling av oppgaver Styret består av følgende medlemmer:

Styremøte NFBE , Legenes hus 1. Konstituering av styret og fordeling av oppgaver Styret består av følgende medlemmer: Styremøte NFBE 12.03.18, Legenes hus Tilstede: Ellen Schlichting, Maren Bjørnstad, Annette Heie, Monica Engstrøm, Marit Hansen og Birgitte Brandt. Fravær: Tone-Regine Sauve 1. Konstituering av styret og

Detaljer

Innhold: Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr - oppnevning av representanter til faglig referansegruppe

Innhold: Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr - oppnevning av representanter til faglig referansegruppe Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 1.11.2012-2.11.2012, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 02.11.2012 Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 08/00005-86 Protokoll fra møtet i Brukerutvalget 13022017 Brukerutvalg i Helse Sør-Øst - Generelt Samhandling og brukermedvirkning 012 tgående internt produsert, 08/00447-74

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013-2014 Norsk forening for intervensjonsradiologi (NFIR). Styret har i inneværende periode hatt følgende medlemmer:

ÅRSBERETNING 2013-2014 Norsk forening for intervensjonsradiologi (NFIR). Styret har i inneværende periode hatt følgende medlemmer: ÅRSBERETNING 2013-2014 Norsk forening for intervensjonsradiologi (NFIR). Styret har i inneværende periode hatt følgende medlemmer: Jon Egge (leder) Edmund Søvik (nestleder) Tone Meyer (kasserer) Knut Haakon

Detaljer

Protokoll fra 163. ordinære styremøte i Norsk arbeidsmedisinsk forening og Norsk forening for arbeidsmedisin 4. desember 2017

Protokoll fra 163. ordinære styremøte i Norsk arbeidsmedisinsk forening og Norsk forening for arbeidsmedisin 4. desember 2017 Til styrene i Namf/NFAM Oslo, desember 2017 Protokoll fra 163. ordinære styremøte i Norsk arbeidsmedisinsk forening og Norsk forening for arbeidsmedisin 4. desember 2017 Sted: Legenes hus Tid: Kl. 12.30

Detaljer

i SPESIALITET 1. Personalia, grunnutdanning m.m. Navn: Fødselsdato: Eventuell norsk tilleggseksamen: (mnd., år) ved Vedlegg nr.

i SPESIALITET 1. Personalia, grunnutdanning m.m. Navn: Fødselsdato: Eventuell norsk tilleggseksamen: (mnd., år) ved Vedlegg nr. SØKNAD OM SPESIALISTGODKJENNING Fyll ut alle 4 sidene i søknadsskjemaet. Før opp all relevant utdanning. Ved søknad om overføring av spesialitet fra annet land, skal det fremgå minimum den utdanning som

Detaljer

Referat Forskningsutvalget Godkjent i møte 10. juni

Referat Forskningsutvalget Godkjent i møte 10. juni Dnlf Forskningsutvalgets medlemmer Deres ref.: Vår ref.: Dato: 4.3. 2013 Referat Forskningsutvalget 4. 3.2013 Godkjent i møte 10. juni 2013.06.06 Sak 8/13 Godkjenning av dagsorden, gjennomgang av referat:

Detaljer

Høring om generell kirurgi 16/

Høring om generell kirurgi 16/ Page 1 of 15 Høring om generell kirurgi 16/35876-357 Formål med høringen Helsedirektoratet viser til arbeidet med legenes spesialitetsstruktur og spesialistutdanning. Det vises videre til Helsedirektoratets

Detaljer

Veiledning i forberedelse, gjennomføring og oppfølging. av spesialitetskomiteenes besøk. på utdanningsinstitusjoner

Veiledning i forberedelse, gjennomføring og oppfølging. av spesialitetskomiteenes besøk. på utdanningsinstitusjoner Veiledning i forberedelse, gjennomføring og oppfølging av spesialitetskomiteenes besøk på utdanningsinstitusjoner Revidert august 2005 2 Forord De generelle bestemmelser for spesialistutdanningen pålegger

Detaljer

Legeforeningens tilbakemelding på kommentarutkast til «Fremtidens legespesialister en gjennomgang av legers spesialitetsstruktur og innhold»

Legeforeningens tilbakemelding på kommentarutkast til «Fremtidens legespesialister en gjennomgang av legers spesialitetsstruktur og innhold» Til Helsedirektoratet Deres ref.: Vår ref.: 12/2322 Dato: 10.06.2013 Legeforeningens tilbakemelding på kommentarutkast til «Fremtidens legespesialister en gjennomgang av legers spesialitetsstruktur og

Detaljer

Høring av læringsmål for de medisinske spesialitetene

Høring av læringsmål for de medisinske spesialitetene v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Innland 20899884 HELSE MIDT-NORGE RHF Postboks 464 7501 STJØRDAL Deres ref.: Vår ref.: 16/35876-4 Saksbehandler:

Detaljer