Årsrapport 2004 Annual report 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2004 Annual report 2004"

Transkript

1 Årsrapport 2004 Annual report 2004 Et naturlig valg i fisk og sjømat A natural choice in fish and seafood

2 Innhold Contents To sterke merkevarer Two strong brands 3 Dette er Domstein i dag Domstein today 4-5 Konsernledelse Excecutive commitee 6 Finansielle hovedtall tidsrekke 5 år Key financial figures the last 5 years 7 Fra konsernsjefen From the CEO 8-9 Domstein Enghav Sjømateksperten Domstein Enghav The seafood expert Domstein Pelagic Den internasjonale leverandøren Domstein Pelagic The international supplier Fra finansdirektøren aksjonærinformasjon From the CFO information for shareholders Styrets beretning The Board of Directors report Regnskap konsern Accounts Group Regnskap Domstein ASA Accounts Domstein ASA Revisors beretning Auditor s report 61 IFRS IFRS Virksomhetsbeskrivelser Description of business areas Tilknyttede selskaper Associated companies 76 Eierstyring og Selskapsledelse Corporate governance Nøkkelpersoner - adresser Key personnel - contact information 82 Målsetninger og strategi Objectives and strategy Visjon: Være et naturlig valg i fisk og sjømat. Vision: To be a natural choice in fish and seafood. Domsteins verdier: Vi skal stå for det vi sier. Vi skal skape merverdier for våre kunder. Vi skal være langsiktige. Vi skal ha vilje til å forandre oss for å skape utvikling. Vi skal bruke naturen på en bærekraftig måte. Vi skal gi hverandre trygghet og inspirasjon. Domsteins forretningsidé: Domstein skal være den prefererte leverandøren av marint råstoff til den internasjonale bearbeidingsindustrien og den prefererte leverandøren av marine ferdigvarer i utvalgte markeder. Domsteins overordnede målsetninger: Domstein skal skape langsiktige verdier for eiere, kunder og leverandører. Domstein skal være en sikker og attraktiv arbeidsgiver. Domstein skal bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling. Domsteins finansielle målsetninger: Oppnå driftsavkastning på minst 12 % av anvendt kapital. Ha en soliditet på %. Betale en tredjedel av normalt årsresultat i utbytte til aksjonærene. Domsteins hovedstrategier: Domstein skal nå sine målsetninger gjennom: Kundeorientering. Effektiv drift. Fokus på miljø, matvaresikkerhet og bærekraft. Bredde i virksomhets- og produktspekter. Kontroll av verdikjeden. Å utvikle kjernevirksomheten og strategiske allianser. Domstein s values: We shall stand up for what we say. We shall create added value for our customers. We shall think long-term. We shall be willing to change in order to create development. We shall make sustainable use of natural resources. We shall give each other security and inspiration. Domstein s business concept: Domstein shall be the preferred supplier of marine raw material to the international processing industry and also the preferred supplier of marine value added products in selected markets. Domstein s general objectives: Domstein shall create long-term values for owners, customers and suppliers. Domstein shall be a secure and attractive employer. Domstein shall contribute toward sustainable social development. Domstein s financial objective: A EBITA of minimum 12 % of capital employed. Equity ratio shall be between 30 and 40 %. To pay 1/3 of the normal annual profit in dividend to the shareholders. Domstein s main strategies: Domstein shall achieve its objectives through: Customer orientation. Efficient production. Focus on the environment, food safety and sustainability. Wide range of business and products. Control of the value chain. Developing the core business and strategic alliances. Domstein i forkant siden 1925 Domstein in the lead since 1925 Fiskeren Rasmus Domstein starter fiskemottak i Måløy. Fisherman Rasmus Domstein established a fish-landing facility in Måløy. Rasmus sin sønn Knut overtar og blir en pioner på industriutvikling. Rasmus s son Knut took over and became an industrial development pioneer. Restrukturering av fiskeindustrien på Vestlandet. Etablering av anlegg i Måløy, Raudeberg, Kalvåg og Selje. Restructuring of the fishing industry in Western Norway. Establishment of facilities in Måløy, Raudeberg, Kalvåg and Selje. Satsing på lakseeksport. Overtar oppdrettsanlegg og bygger slakteri i Florø. Focus on salmon export. Take over fish farms and building of a harvesting plant in Florø. Knuts sønner Rolf, Gunnar og Knut Magne tar over driften av selskapet Knut s sons Rolf, Gunnar and Knut Magne, take over the running of the company. 2 DOMSTEIN ÅRSRAPPORT / ANNUAL REPORT 2004

3 To sterke merkevarer Two strong brands Domstein er det tradisjonsrike selskapet som har en sterk posisjon i norsk fiskerinæring. Er også det internasjonalt kjente leverandørmerket for pelagisk fisk. Kjent for kvalitet og høy leveransedyktighet. A long established company with a unique position in the Norwegian fishing industry and also an internationally renowned supplier of pelagic fish. Renowned for quality and high delivery standard. Enghav er sjømateksperten på det skandinaviske markedet. Ett av Norges mest kjente merker i sjømatkategorien. 100 % eiet av Domstein. Seafood expert in the Scandinavian market. One of the most well known brands in Norway in the seafood category. 100 % owned by Domstein. Organisasjon Organisation Domstein ASA Domstein Pelagic AS Domstein Enghav AS Ervik Havfiske AS (50 %) Fjord Seafood ASA (15,2 %) Domstein Måløy AS Raudeberg Fryselager AS Domstein Enghav Norge AS Domstein Enghav Danmark AS Domstein Selje AS Domstein Vadsø AS (91 %) Domstein Enghav Sverige AB Domstein Enghav Måløy AS Domstein Kalvåg AS Norbait DA (50 %) Boviks Konservfabrik AB Domstein Enghav Suomi OY Domstein Bodø AS Domstein Haasnoot Seafood BV (50 %) Domstein Enghav Ferskfisk AS (70 %) Ultra Seafood Loppa AS (34 %) Kjøper Festab i Sverige og satser på ferdigvarer. Acquires Festab in Sweden and focus on value added products. Kjøper Enghav i Våler og bygger distribusjonssentral for ferdigvarer. Acquires Enghav in Våler and builds a distribution terminal for value added products. Acquires 50 % of Ervik Havfiske AS and strengthens raw material supplies. Oppdrettsvirksomheten fusjonerer med Fjord Seafood. Kjøper 50 % av Pieters, samt Nordkyn, Arctic Delight og Domstein Bodø. The fish farming business was merged with Fjord Seafood. Acquires 50 % of Pieters, and also Nordkyn, Arctic Delight and Domstein Bodø. Kjøper 50 % av Ervik Havfiske AS og styrker råstofftilgangen. Ferdigvaresatsingen samles i Domstein Enghav. Salgskontor åpnes i Danmark og Finland. Kjøp av Boviks Konservfabrik Production of VAP products is united in Domstein Enghav. Sales offices are opened in Denmark and Finland. Acquires Boviks Konservfabrik. DOMSTEIN ÅRSRAPPORT / ANNUAL REPORT

4 Domstein i dag Domstein today Domsteins verdikjede Domstein s value chain Kjerneområder Core areas Råvaretilgang Supply of raw materials Fangst / Catch Ervik Havfiske (50 %) Oppdrett / Fish farming Fjord Seafood (15,2 %) Domstein Pelagic Domstein Enghav Primærprosessering Primary processing Domstein Enghav Domstein Pelagic Tilknyttede selskaper Associated companies Videreforedling VAP processing Domstein Enghav Ervik Havfiske AS (50 %) Fjord Seafood ASA (15,2 %) Markedsføring og distribusjon Marketing and distribution Domstein Enghav Domstein Pelagic Strategisk plassering Strategic location Domsteins produksjonsanlegg er lokalisert nær de viktige fiskefeltene langs den norske kystlinjen. Dette sikrer kort tid fra fangst til levering, samt effektiv og bærekraftig utnyttelse av det marine råstoffet. Gunstig geografisk beliggenhet suppleres av leveransedyktighet gjennom en kunnskapsrik salgsorganisasjon med gode relasjoner til kunder både på det skandinaviske markedet og det globale markedet. Se kart på side 5. Domstein s production plants are located close to the important fishing fields along the Norwegian coastline. This secures short time from catch to delivery and sustainable and effective use of the marine resources. The strategic locations are complimented by high delivery standard through a highly competent sales organisation with strong relations to customers in both the Scandinavian market and the global markets. See map on page Et unikt sjømatkonsern med: A unique seafood group with: Bredde i virksomhet og produktspekter Extensive business and product range Deltagelse i hele verdikjeden Participation in the entire value chain 537 fokuserte medarbeidere 537 focused employees 4 pelagiske anlegg 4 pelagic fish processing plants 3 anlegg for hvitfisk og ferdigvarer 3 plants for white fish and value added products Salgsorganisasjon for pelagisk fisk Pelagic fish sales organisation Salgsselskaper for ferdigvarer i Norden VAP sales companies in the Nordic region Varemerket Enghav Enghav brand Eierinteresser i 12 fiskebåter Ownership interests in 12 fishing vessels Eierinteresser i et av verdens største oppdrettsselskaper Ownership interests in one of the world s largest fish farming companies Strategiske allianser med råstoffleverandører og kunder Strategic alliances with raw material suppliers and customers Fokus på matvaresikkerhet og miljø Focus on food safety and environment 4 DOMSTEIN ÅRSRAPPORT / ANNUAL REPORT 2004

5 Barents havet Barents Sea Loppa Vardø Vadsø Norskehavet Norwegian Sea Bodø Selje Raudeberg Måløy Kalvåg Nordsjøen North Sea Oslo Våler Kungshamn Lysekil Helsingfors Silkeborg Østersjøen Baltic Sea Ijmuyden DOMSTEIN ÅRSRAPPORT / ANNUAL REPORT

6 Konsernledelsen Executive committee Rolf Domstein Domstein ASA Adm. dir. CEO Keith Elliott Domstein ASA Finansdir. CFO Helge Blålid Domstein ASA Teknisk direktør Technical Director Gunnar Domstein Domstein Pelagic AS Adm. dir. Managing Director Siviløkonom fra NHH, markedssjef Domstein , adm. dir. fra Styreformann Fjord Seafood ASA fra aksjer direkte i Domstein ASA. Master of Science in Business from the Norwegian School of Economics, Marketing Manager in Domstein , CEO from Chairman of the board in Fjord Seafood ASA from shares directly in Domstein ASA. Studier Durham University. Blant annet kontor/regnskapssjef Måløy Skipsekspedisjon fra Salgssjef R. Domstein & Co , viseadm. dir. Domstein ASA fra aksjer i Domstein ASA, opsjon på aksjer. Studies at Durham University. Office/Accounting Manager in Måløy Skipsekspedisjon from Sales Manager R. Domstein & Co , Deputy Managing Director in Domstein ASA from shares in Domstein ASA, option on shares. Utdannet maskinteknikk/ skipsbygging, pers. adm. og org.teori. Driftsingeniør Måløy Sildeoljefabrikk , adm. dir. fra Teknisk direktør Domstein ASA fra aksjer i Domstein ASA, opsjon på aksjer. Educated in mechanical engineering / shipbuilding, human resources man. and org. theory. Production engineer in Måløy Sildeoljefabrikk , Man. Dir. from Technical Director Domstein ASA from shares in Domstein ASA, option on shares. Driftssjef R. Domstein & Co , leder for industridivisjonen i Domstein siden 1988, nå som adm. dir. i Domstein Pelagic AS. Styremedlem i Domstein ASA fra 1991 til aksjer direkte i Domstein ASA. Production Manager R. Domstein & Co , head of the industrial division in Domstein since 1988, now as Man. Dir. in Domstein Pelagic AS. Board member in Domstein ASA up to shares directly in Domstein ASA. Svein Lyngnes Domstein Enghav AS Adm. dir. Managing Director Knut M. Domstein Domstein Pelagic AS Markedsdirektør Marketing Director Bengt Gunnarsson Domstein Enghav AS Driftsdirektør COO Henry Reiersen Domstein ASA Organisasjonssjef HR Manager Åge Gangsø Domstein ASA Økonomisjef Finance Manager Utdannelse fra jordbruksskole og Statens Næringsmiddeltekniske Høyskole. Erfaring som leder for større virksomheter innen næringsmiddelindustrien. Adm.dir. Prior Norge BA , konsernsjef aksjer i Domstein ASA, opsjon på aksjer. Educated at the Norwegian College of Agriculture and the Norwegian College of Food Technology. Experience as manager of several key businesses in the food industry. Man. Dir. Prior Norge BA , CEO shares in Domstein ASA, option on shares. Siviløkonom BI og MBA University of Wisconsin. Salgsmedarbeider Snorre Food Pte Ltd. i Singapore, markedsdirektør i Domstein Fish/Domstein Pelagic fra Styremedlem i Domstein ASA siden aksjer direkte i Domstein ASA. Master of Science in Business from BI and MBA from University of Wisconsin. Salesman in Snorre Food Pte Ltd. in Singapore, Marketing Director in Domstein Fish/ Domstein Pelagic from Board member in Domstein ASA since shares directly in Domstein ASA. Utdannet sivilingeniør. Produksjons- og lederposisjoner i en rekke svenske industriforetak, som Berol, Kemi og ABBA Sverige. VD ABBA Sverige fra 1988, VD Festab (senere Domstein Enghav AS) siden aksjer i Domstein ASA, opsjon på aksjer. Graduate engineer. Production and managerial positions in several Swedish industrial enterprises, such as Berol, Kemi and ABBA Sweden. VD ABBA Sweden from 1988, VD Festab (subsequently Domstein Enghav AS) since shares in Domstein ASA, option on shares. Utdannet skatterevisor, samt i pers.adm/org., markedsf.ledelse, kommunal økonomi og org.psyk. Erfaring som skatterevisor. Økonomi- og adm.sjef R. Domstein & Co. ANS , organisasjonssjef Domstein ASA fra aksjer i Domstein ASA, opsjon på aksjer. Educated as a tax auditor and also in HR management / org., marketing management, municipal finance and org. psychology. Experience as tax auditor. Finance and Admin. Manager in R. Domstein & Co. ANS , Organisation Manager Domstein ASA fra shares in Domstein ASA, option on shares. Utdannet DH-kandidat. Økonomisjef Selje Skjortefabrikk , økonom i Domstein i perioden og økonomisjef Domstein ASA fra 1992, med ansvar for regnskap og finans inkl. valuta og kredittstyring. 300 aksjer i Domstein ASA, opsjon på aksjer. Higher education. Finance Manager in Selje Skjortefabrikk , accountant in Domstein during the period and Finance Manager in Domstein ASA from 1992, with responsibility for accounts and finance, including foreign currency and credit management. 300 shares in Domstein ASA, option on shares. 6 DOMSTEIN ÅRSRAPPORT / ANNUAL REPORT 2004

7 Finansielle hovedtall (5 siste år) Key financial figures (the last 5 years) Finanskalender Financial calendar 2005 Foreløpig årsresultat 2004 Preliminary annual report 2004 Ordinær generalforsamling Ordinary general meeting 1. kvartal quarter kvartal quarter kvartal quarter februar Febuary mai May mai May august August november November 24 Tall i Mill. FORKLARING Figures in NOK Mill. Explanation Netto driftsinntekter Net operating income 1 494, , , , ,8 Driftsresultat Operating result -28,1 20,0 127,7 91,5 31,6 Resultat før skatt Profit before tax -74,8-206,3-103,7-114,6 166,3 Resultat etter skatt Profit after tax -71,5-152,8-30,2-107,2 127,0 Sum eiendeler Total assets 1 276, , , , ,5 Egenkapital Equity 209,1 299,3 398,9 508,4 340,8 Driftsmargin Operating margin 1-1,9 % 1,5 % 6,16 % 3,50 % 2,20 % Egenkapital andel Equity ratio 2 16,4 % 22,8 % 28,10 % 24,80 % 17,60 % Soliditet inkl. konv. obligasjoner Solidity incl. convertible bonds 3 22,6 % 26,6 % 31,6 % 24,8 % 17,6 % Egenkapitalrentabilitet Return on equity 4-28,1 % -43,8 % -6,70 % -25,20 % 43,20 % Avkastning på sysselsatt kapital Return on capital employed 5-3,5 % % -0,70 % -0,90 % 18,90 % Resultat pr. aksje Profit per share 6-1,18-2,91-0,58-2,28 3,16 Utvannet resultat pr. aksje Diluted profit per share 7-1,00-2,67-0,48-2,28 3,16 1) Driftsresultat dividert på nettosalg 2) Samlet egenkapital dividert på bokført verdi egenkapital og gjeld 3) Samlet egenkapital + konvertible obligasjoner dividert på bokført verdi egenkapital og gjeld 4) Årsresultat dividert på gjennomsnittlig samlet egenkapital 5) Resultat etter finansposter pluss finanskostnader, dividert på gjennomsnittlig sysselsatt kapital 6) Majoritetsandel av årsresultatet dividert på gjennomsnittlig antall utestående aksjer (justert for splitt og egne aksjer) 7) Majoritetsandel av årsresultatet justert for kapitalutgifter konvertibelt lån, dividert på utvannet tidsveiet antall aksjer. 1) Operating profit divided by net sales 2) Total equity divided by book value equity and liabilities 3) Total equity + convertible bonds divided by book value equity and liabilities 4) Annual profit divided by average total equity 5) Result after financial items plus financial costs, divided by the average capital employed 6) Majority share of annual profit divided by the average number of outstanding shares (adjusted for split and own shares) 7) Majority share of annual profit adjusted for capital expenses convertible loan, divided by diluted, time-weighed number of shares Omsetning konsern pr. geografisk område Revenues per geographical area Omsetning pr. produktgruppe Revenues per product group NOK mill. EU 467 Asia 298 Øst Europa Eastern Europe 342 Norge Norway 335 Andre Others 52 Sum Total NOK mill. Ferdigvarer Value added products 566 Makrell Mackerel 380 Sild Herring 437 Diverse Others 111 Sum Total DOMSTEIN ÅRSRAPPORT / ANNUAL REPORT

8 Omstille for å utvikle Det er 80 år siden Rasmus Domstein startet fiskemottak i Måløy. I industriell sammenheng er 80 år ikke lenge, men blant aktørene i norsk fiskerinæring er det få andre som kan vise til så lang sammenhengende drift med samme familie ved roret, både som eiere og ledere. Norsk fiskerinærings historie er turbulent. Store variasjoner i ressursgrunnlaget og svingende konjunkturer i markedene har gjort driftsgrunnlaget ustabilt og utforutsigbart. Langsiktighet og evne til å tilpasse og omstille seg har vært de viktigste kriteriene for å overleve og skape utvikling. For Domstein har langsiktighet alltid vært viktig. Det har også alltid vært lagt stor vekt på å ha flere bein å stå på. Når ett bein svikter, skal de andre bære og sørge for at skuta flyter. Derfor har Domsteins historie vært mer stabil enn hva svingningene i de ulike virksomhetsområdene skulle tilsi. Men Domstein har også flere ganger stått overfor store utfordringer som har krevd evne til omstilling og nytenkning. Den største var kanskje når storsilda forsvant tidlig på 60-tallet. Da ble pigghåen ikke bare en redning, men et grunnlag for nyutvikling og ekspansjon. Pigghåen ble senere avløst av sild og makrell etter hvert som vi utviklet nye markeder for pelagisk fisk i Japan og Øst-Europa. Samtidig ga utviklingen av lakseoppdrett nye muligheter for vekst. Også her har Domstein vært pioner når det gjelder å utvikle nye markeder. 80- og 90-tallet var derfor en periode med sterk vekst og gode økonomiske resultater. Det var også en periode med stor stabilitet, noe som ikke minst skyldes satsingen på ferdigvarer gjennom Domstein Enghav. De siste 3 årene har vært vanskelige for fiskeindustrien og for Domstein. Kanskje mer enn noen gang tidligere har vi opplevd at flere av beina svikter samtidig; redusert råstofftilgang for sild og makrell, lave laksepriser og skjerpet konkurranse i hvitfiskmarkedet fra lavkostland. I denne perioden har Domstein gjennomført store og omfattende omstillingstiltak for å tilpasse seg til endrede rammebetingelser for råstofftilgang og marked. Tiltakene har vært krevende, ikke minst for de medarbeiderne som blir berørt. Men de har vært nødvendige for å sikre konkurransekraft og overlevningsevne. De skal også sikre at Domstein er best mulig posisjonert i forhold til de positive utviklingstrendene vi samtidig opplever. Det mest positive for Domstein er at markedet for fisk og sjømat generelt er i god utvikling. Megatrender når det gjelder forbrukernes bevissthet om ernæring og ønske om sunnere mat, virker positivt på etterspørselen. Sjømat er blitt trendy spesielt i forbrukergrupper med høy kjøpekraft. Samtidig opplever vi kraftig økning i etterspørselen fra de nye vekstmarkedene i Øst-Europa og Asia. Både som råstoffleverandør og leverandør av ferdigvarer er det viktig at vi har evne til å tilpasse oss markedstrendene. Vi vil ha fokus på å gjøre fiskeproduktene lettere tilgjengelige og mer attraktive for forbrukerne. Domstein Enghavs satsing på fersk fisk og utvikling av nye ferdigretter er viktige elementer i en slik strategi. Også når det gjelder råstoff, er utsiktene positive. Alle fiskebestandene som er viktig for Domstein, er i godt hold. Spesielt er prognosene for utviklingen av bestanden for norsk vårgytende (NVG) sild positive. Vi forventer at fiskekvotene kan økes med minst 50 % i løpet av en 3-5 års periode. Dette vil ha stor betyding for kapasitetsutnyttelsen og dermed lønnsomheten. Til tross for dette har den pelagiske konsumindustrien store strukturelle utfordringer. Change in order to develop It has been 80 years since Rasmus Domstein opened his fish-landing facility in Måløy. This may not be a long time in an industrial context, but among the players in the Norwegian fisheries industry, there are few who have had this many years of continuous business with the same family at the helm, both as owners and management. The Norwegian fishing industry has a turbulent history. Significant variations in resources and fluctuating economic trends in the markets have given an unstable and unpredictable production basis. Long-term thinking and an ability to adapt and restructure have been the most important criteria for survival and creating development. Long-term thinking has always been important to Domstein. Strong emphasis has also been placed on having more than one leg to stand on. When one leg fails, the others will make sure that the business stays afloat. Consequently, Domstein s history has been more stable than the fluctuations in the various business areas would suggest. However, Domstein has also faced several major challenges, which have required an ability to restructure and be innovative. The biggest challenge was perhaps when the herring resources disappeared at the beginning of the 1960s. Not only did dogfish help us out of a crisis, it was also the basis for innovation and expansion. Herring and mackerel subsequently replaced dogfish, as we developed new markets for pelagic fish in Japan and Eastern Europe. At the same time, development of salmon farming offered new growth opportunities. Domstein was also a pioneer in this industry when it came to developing new markets. The 1980s and 90s were therefore a period of strong growth and good financial results. This was also a period of good stability, which was especially due to focus on VAP products through Domstein Enghav. The last three years have been difficult for the fishing industry and for Domstein. Perhaps more than ever before we have experienced that more than one leg has failed at the same time: reduced supply of raw material for herring and mackerel, low salmon prices and tougher competition in the white fish market from countries with low production costs. During this period, Domstein has implemented major and extensive restructuring measures in order to adjust to the changed framework conditions for raw material supply and the market. The measures have been demanding, not least for the employees involved. But these have been essential in order to ensure competitive power and survival. These measures shall also ensure that Domstein is well positioned with regard to positive development trends. The most positive thing for Domstein is that in general there is a good trend in the fish and seafood market. Mega trends with regard to the consumers awareness about nutrition and the desire to eat healthier foods will have a positive effect on demand. Seafood has become trendy, especially in consumer groups with high purchasing power. At the same time, we are experiencing a strong increase in demand from the new growth markets in Eastern Europe and Asia. Both as raw material and VAP supplier, it is important that we have the ability to adapt to the market trends. We will focus on making our fish products more easily available and more attractive to the consumers. Domstein Enghav s focus on fresh fish and development of new readymade meals are important elements in such a strategy. The outlook is also positive with regard to raw materials. All the fish stocks, which are important to Domstein, are in good shape. The forecast for development in the stock of Norwegian spring spawning (NVG) herring is also positive. We expect the fishing quotas to be increased by at least 50 % during a 3-5 year period. This will be very important for utilisation of capacity and thus profitability. Despite this, the pelagic 8 DOMSTEIN ÅRSRAPPORT / ANNUAL REPORT 2004

9 Kapasiteten er for høy, og konkurransen mellom bedriftene er ødeleggende. Selv med økt råstofftilgang, er det behov for en restrukturering av industrien. Dette kan bare skje dersom aktørene i industrien går sammen om det. Domstein vil være positiv til å delta i et slikt samarbeid. Vi i Domstein ser positivt på fremtiden. Vi tror de neste årene vil gi muligheter for både vekst og bedre lønnsomhet. Vi tror at vi fortsatt har evne til å omstille oss og løse de utfordringene vi står overfor. Selv som et børsnotert selskap har Domstein aktive og langsiktige eiere som er villig til å satse for å utvikle virksom-heten videre. Forutsetningen er derfor de beste for at Domstein også de neste 80 årene skal være en sentral aktør i norsk og internasjonal fiskerinæring. consumer industry faces major structural challenges. There is too much capacity and competition between the companies, and this is destructive. Even with an increased supply of raw materials, restructuring of the industry will be required. This may only take place if the players in the industry resolve to do this together. Domstein will be positive toward participating in such an alliance. Domstein has a positive outlook for the future. We believe the next few years will offer opportunities for growth and improved profitability. We believe we still have the ability to change and solve the challenges we face. Even as an exchange-listed company, Domstein has active and long-term thinking owners, who are willing to focus on continuing to develop the business.therefore, Domstein has the best prerequisites to continue to be a key player in Norwegian and international fishing industry in the next 80 years. Konsernsjef Rolf Domstein CEO Rolf Domstein Vi i Domstein ser positivt på fremtiden. Vi tror de neste årene vil gi muligheter for både vekst og bedre lønnsomhet. In Domstein we have a positive outlook for the future. We believe the next few years will offer opportunities for growth and improved profitability. DOMSTEIN ÅRSRAPPORT / ANNUAL REPORT

10 Sjømat er fremtidens forbrukervalg Seafood is the future consumer choice Domstein Enghav gjør det lettere å spise sjømat Produkter som er ferske Produkter som er enkle å tilberede Produkter som er sunne Produkter som er bærekraftige Produkter som er trygge Produkter som er anvendelige Produkter som er kjente merkevarer Domstein Enghav makes it easier to enjoy seafood Fresh products Products that are easy to prepare Wholesome products Sustainable products Safe products Products that offers a variety of possibilities Products that are well-known brands I 2004 solgte vi porsjoner middag og pålegg In 2004 we sold portions dinner and spread porsjoner filet portions of fillets porsjoner panerte produkter portions of breaded products 10 DOMSTEIN ÅRSRAPPORT / ANNUAL REPORT 2004

11 Domstein Enghav er fiskeeksperten med det store utvalget av frossen og fersk sjømat Domstein Enghav is the seafood expert with the wide range of frozen and fresh seafood porsjoner ferdige retter portions of ready meals porsjoner kaviar portions of caviar DOMSTEIN ÅRSRAPPORT / ANNUAL REPORT

12 Den globale leverandøren The global supplier Domstein Pelagic leverer førsteklasses råvarer God tilgang på bærekraftig råstoff Nærhet til rike fiskefelt Store og moderne produksjonsanlegg Effektiv distribusjon Gode markedsrelasjoner Den mest effektive verdikjeden Norges største eksportør av pelagisk fisk Domstein Pelagic delivers high quality raw materials Reliable access to sustainable resources Located close to rich fishing fields High volume and modern production facilities Efficient distribution Strong market relations The most effective value chain Norway s largest pelagic exporter I 2004 eksporterte vi kg pelagisk fisk In 2004 we exported kg pelagic fish kilo sild kilos of herring kilo makrell kilos of mackerel 12 DOMSTEIN ÅRSRAPPORT / ANNUAL REPORT 2004

13 Domstein Pelagic forsyner den internasjonale bearbeidingsindustrien Domstein Pelagic supplies the international processing industry kilo lodde kilos of capelin kilo forskjellige fiskeslag kilos of various species DOMSTEIN ÅRSRAPPORT / ANNUAL REPORT

14 Aksjonærinformasjon Aksjene i Domstein ASA har vært notert på Oslo Børs siden juni 2001, med ticker DOM. Selskapet er notert på hovedlisten og inngår i indeksene: OSEAX Oslo Børs All-share Index OSE3020 Food, Beverage & Tobacco Selskapets aksjekapital er NOK fordelt på aksjer hver pålydende NOK 0,50.Selskapet hadde ved utgangen av 2004 en markedsverdi på NOK 360 mill. (NOK 460 mill. i 2003) AKSJONÆRSTRUKTUR Selskapet hadde ved utgangen av aksjonærer, herav 54 utenlandske. De utenlandske aksjonærer utgjør en eierandel på 2,71 %. Administrerende direktør Rolf Domstein og styremedlem Knut Magne Domstein er deltakere i R. Domstein & Co ANS, som eier 52,34 % i Domstein ASA. De 21 største aksjonærer utgjør en eierandel på 80,89 %. EGNE AKSJER Pr har selskapet egne aksjer, anskaffet for totalt nok I 2004 har selskapet ikke kjøpt eller solgt egne aksjer. AKSJONÆR OG INFORMASJONSPOLITIKK Selskapets målsetning er å gi alle eiere en best mulig avkastning over tid. God drift og god aksjonærpolitikk skal sikre selskapet muligheten til å finansiere seg i aksjemarkedet på gunstige vilkår. Domstein skal til enhver tid sørge for at all relevant informasjon om selskapet er tilgjengelig for hele markedet. Børsforskriften angir utgangspunktet for selskapets informasjonsstandard. Informasjonsarbeidet skal bidra til at selskapets forretningsidé, konsept og utviklingsmuligheter er kjent og forstått i markedet. Markedet skal sikres korrekte opplysninger om selskapets status, utvikling og planer. Alle pressemeldinger og rapporter er tilgjengelige på våre websider: KURSUTVIKLING OG LIKVIDITET Domstein ønsker over tid å styrke likviditeten i aksjen. Selskapets hovedaksjonær, Domsteinfamilien, som eier 62 % av aksjene, har en målsetning om å redusere sin eierandel til under 50 %. Etter en periode med omstrukturering har selskapet fått en rendyrket profil som er lett å kommunisere, og som vil bidra til å gjøre selskapet mer attraktivt. Selskapet vil også arbeide for et høyere kunnskapsnivå om fiskerinæringen, noe som også kan bidra til større interesse for aksjen. UTBYTTEPOLICY Aksjonærene vil få avkastning i form av verdiøkning på aksjene og utbytte. Selskapet har som målsetning å betale et utbytte som tilsvarer en tredjedel av årsresultatet, men utbytte vil også være avhengig av soliditeten i selskapet og hvilke muligheter selskapet ser i markedet med hensyn til mulige oppkjøp eller annen ekspansjon. KONVERTIBLE OBLIGASJONER Konvertibelt lån 50 mill. fra 2002 I ekstraordinær generalforsamling 1. juli 2004 ble lånet forlenget med 1 år. Avtalt rente er 10 % p.a. og betales etterskuddsvis. Lånet tilbakebetales 3 år etter fristen for utbetaling av lånet, dvs Fordringshaver har en ubetinget rett til å kreve utstedelse av aksjer i selskapet når som helst mellom og Ved konvertering skal det betales kr 14,64 pr. aksje som motregning på fordringen (pålydende). Lån og tilhørende rett til å kreve utstedelse av aksjer er fritt omsettelig. De nye aksjene gir rett til utbytte f.o.m. det regnskapsår retten til å kreve aksjer ble gjort gjeldende. Konvertibelt lån 30 mill. fra 2004 I ekstraordinær generalforsamling 1. juli 2004 ble styret gitt fullmakt til opptak av nye konvertible lån for et samlet beløp på NOK 50 mill. Styret godkjente i styremøte 6. juli 2004 opptak av et nytt konvertibelt ansvarlig lån på NOK 30 mill. til følgende betingelser: Avtalt rente er 8 % p.a. og betales etterskuddsvis. Lånet tilbakebetales 3 år etter fristen for utbetaling av lånet, dvs Fordringshaver har en ubetinget rett til å kreve utstedelse av aksjer i selskapet når som helst mellom og Ved konvertering skal det betales kr 10 pr. aksje som motregning på fordringen (pålydende). Lån og tilhørende rett til å kreve utstedelse av aksjer er fritt omsettelig. De nye aksjene gir rett til utbytte f.o.m. det regnskapsår retten til å kreve aksjer ble gjort gjeldende. FULLMAKTER Den ordinære generalforsamlingen har gitt styret følgende fullmakter: 1. Styret har fullmakt til å kjøpe inntil aksjer hver pålydende kr 0,50, et samlet høyeste pålydende på inntil kr , som utgjør 10 % av aksjekapitalen i selskapet. Laveste kjøpesum for aksjene kan være aksjens pålydende, og høyeste kjøpesum kan være kr 40. Fullmakten omfatter også salg av egne aksjer. Hvis egne aksjer selges, omfatter fullmakten også kjøp av nye aksjer til erstatning for de solgte så lenge samlet beholdning av egne aksjer ikke overstiger et samlet pålydende på kr Ved eventuelt salg av egne aksjer til eksisterende aksjonærer, skal de øvrige aksjonærer ha tilsvarende fortrinnsrett som de har ved kapitalforhøyelse. Forøvrig står styret fritt til å kjøpe og selge aksjer innenfor rammen av fullmakten. Fullmakten gjelder fram til ordinær generalforsamling Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil kr Begrunnelsen er at selskapet skal være i posisjon til relativt raskt å gjennomføre fusjoner og oppkjøp, delta i andre strukturelle og industrielt eller finansielt begrunnede transaksjoner, finansiere virksomhet i datterselskaper på en betryggende måte og innføre incentivordninger overfor ansatte. Fullmakten skal kunne anvendes ved hel eller delvis overtakelse av eller fusjon med andre virksomheter, og omfatter således også kapitalforhøyelse mot innskudd i annet enn penger. Styret kan fastsette tegningskursen og beslutte å fravike aksjonærenes fortrinnsrett til å tegne aksjer. Fullmakten inkluderer retten til å foreta nødvendige endringer av vedtektene og gjelder fram til ordinær generalforsamling i IR KONTAKTER Rolf Domstein Keith Elliott Anne I. Refvik CEO CFO Konsernsekretær GENERALFORSAMLING Domstein ASA avholder sin generalforsamling onsdag 11. mai 2005 ved hovedkontoret i Måløy. Kursutvikling 2004 Share price trend DOM OSEBX Selskapets hovedaksjonær, Domstein-familien, som eier 62 % av aksjene, har en målsetning om å redusere sin eierandel til under 50 %. The company s main shareholder, the Domstein family, who own 62 % of the shares, aims to reduce their ownership to less than 50 %. 14 DOMSTEIN ÅRSRAPPORT / ANNUAL REPORT 2004 Keith Elliott Finansdirektør CFO

15 Shareholder information The shares in Domstein ASA have been listed on Oslo Stock Exchange since June 2001, with ticker DOM. The company is listed on the main index and is included in: OSEAX OSE3020 Oslo Børs All-share Index Food, Beverage & Tobacco The share capital of the company is NOK divided into shares, each with a nominal value of NOK At year-end 2004 the company had a market value of MNOK 360 (MNOK 460 in 2003). SHAREHOLDER STRUCTURE At year-end 2004 the company had shareholders, of which 54 were foreign. The foreign shareholders own 2.71 % of the shares. Managing Director Rolf Domstein and board member Knut Magne Domstein are partners in R. Domstein & Co ANS, which owns % of Domstein ASA. The 21 largest shareholders own % of the shares. OWN SHARES As per 31 December 2004, the company had own shares, acquired for a total of NOK In 2004, the company has not purchased or sold own shares. SHAREHOLDER AND INFORMATION POLICY The aim of the company is to give all owners the best possible return on capital employed over a period. Good management and shareholder policy shall give the company the opportunity to finance itself in the equity market on favourable terms. Domstein shall ensure at any time that all relevant information about the company is available to the whole market. The stock exchange provisions give the basis for the company s information standard. The information work shall help the company s business concept and development possibilities to be known and understood in the market. The market shall be ensured correct information about the company s status, development and plans. All press releases and reports are available on our website at: SHARE PRICE TREND AND LIQUIDITY Domstein wants to strengthen the liquidity of its share over time. The company s main shareholder, the Domstein family, who own 62 % of the shares, aims to reduce their ownership to less than 50 %. Following a period of restructuring, the company has developed a pure corporate identity, which is easy to communicate and which will help to make the company more attractive. The company will also work to acquire a higher level of knowledge about the fisheries industry, which may help to heighten interest for the share. DIVIDEND POLICY The shareholders will receive return through increased value of the shares and through dividend. The aim of the company is to pay a dividend equivalent to one third of the annual profit, but the dividend will also depend on the solidity of the company and the opportunities the company sees in the market with regard to possible acquisitions or other expansion. CONVERTIBLE BONDS Convertible loan of MNOK 50 from 2002 At the extraordinary general meeting on 1 July 2004, the loan was extended by 1 year. The agreed interest is 10 % per year and is paid in arrears. The loan will be repaid 3 years after the deadline for payment of the loan, i.e. 29 December Creditors have an unconditional right to demand issue of shares in the company at any time between 29 December 2001 and 29 December On conversion, NOK shall be paid per share as a set off against the claim (nominal value). The loan and pertinent right to demand issue of shares is freely transferable. The new shares entitle to dividend from and including the financial year in which the right to shares was exercised. Convertible loan of MNOK 30 from 2004 At an extraordinary general meeting on 1 July 2004, the board of directors was given authority to take up a new convertible loan for a total amount of MNOK 50. In a board meeting on 6 July 2004, the board of directors of Domstein ASA approved establishment of a new convertible loan in the amount of MNOK 30 on the following terms: The agreed interest is 8 % per year and is paid in arrears. The loan will be repaid 3 years after the deadline for payment of the loan, i.e. 31 December Creditors have an unconditional right to demand issue of shares in the company at any time between 1 July 2004 and 31 December On conversion, NOK 10 shall be paid per share as set off against the claim (nominal value). The loan and pertinent right to demand issue of shares is freely transferable. The new shares entitle to dividend from and including the financial the right to demand shares was exercised. AUTHORITY The ordinary general meeting has given the board of directors the following authority: 1. The board of directors has the authority to purchase up to shares each with a nominal value of 0.50 and a total highest nominal value of up to NOK , which is 10 % of the share capital in the company. The lowest purchase price for the shares may be the share s nominal value and the highest purchase price may be NOK 40. This authority also includes sale of own shares. If own shares are sold, the authority also includes purchase of new shares to replace the sold shares, as long as the total number of own shares does not exceed a total nominal value of NOK In the event of any sale of own shares to existing shareholders, the other shareholders shall have the same pre-emptive right as they have in case of an increase of capital. In other respects, the board of directors is free to purchase and sell shares within the framework of the authority. The authority applies up to the ordinary general meeting in The board of directors is given authority to increase the share capital by up to NOK The reason for this is that the company shall be in a position to implement relatively quickly mergers and acquisitions, participate in other structural and industrial or financially based transactions, finance business in subsidiaries in an adequate way and introduce incentive schemes for the employees. It shall be possible to exercise the authority in the event of full or partial acquisition of or merger with other businesses and therefore also includes increase of capital in return for a non-cash payment. The board of directors may set the subscription rate and resolve to deviate from the shareholders pre-emptive right to subscribe for shares. The authority includes the right to make the necessary amendments to the articles of association and applies up to the ordinary general meeting in IR CONTACTS Rolf Domstein CEO Keith Elliott CFO Anne I. Refvik Executive Secretary GENERAL MEETING Domstein ASA will hold its general meeting at the head office in Måløy on 11 May STØRSTE AKSJONÆRER Main shareholders Eier Antall Eierandel Owner No. of shares Ownership shares R. Domstein & Co ANS ,34 % MP pensjon ,54 % Domstein, Knut Magne ,31 % Domstein, Gunnar ,23 % Domstein, Rolf ,23 % Saga Lax Norge AS ,64 % Smaragd AS ,36 % Saga Lax AS ,34 % Nesco AS ,19 % Gill-Johannesen AS % Felleskjøpet trondheim ,87 % Sig. bergesen DY og hustru Nankis Almenyttige Stiftelse ,79 % Ojada AS % Domstein ASA ,60 % Konsernbygg AS ,56 % Sparebanken Vest ,49 % Brothers AS ,46 % Sparebanken Sogn og Fjorande ,44 % Bergesen Dys Familielegat ,41 % Dyrøy AS ,41 % DOMSTEIN ÅRSRAPPORT / ANNUAL REPORT

16 Styrets beretning Domstein har i mer enn 80 år vært en viktig aktør i norsk fiskeindustri. Konsernet har i dag en sentral posisjon i fiskeriog sjømatnæringen, både nasjonalt og internasjonalt. Domstein tar sikte på være den prefererte leverandøren av marint råstoff til den internasjonale bearbeidingsindustrien og den prefererte leverandøren av marine ferdigvarer i utvalgte markeder. Domsteins strategi er å oppnå lønnsomhet gjennom kundeorientering, effektiv drift, fokus på miljø, matvaresikkerhet og bærekraftig utvikling, bredde i virksomhets- og produktspekter og kontroll av verdikjeden. Domstein har de siste tre årene gjennomført omfattende organisatoriske og strukturelle endringer. I 2002 ble eierandelen i Pieters overdratt til Fjord Seafood, samtidig som Domstein overtok den skandinaviske virksomheten i Pieters. Denne ble sammen med forretningsområdet hvitfisk filet samlet i Domstein Enghav fra årsskiftet 2002/03. Samtidig ble forretningsområdet hvitfisk trading avviklet, og den pelagiske virksomheten samlet i Domstein Pelagic. Konsernets virksomhet består etter dette av to operative enheter; Domstein Enghav og Domstein Pelagic samt forvaltningen av eierpostene i de tilknyttede selskapene; Ervik Havfiske (50 %) og Fjord Seafood (18,6 %). ØKONOMISKE RESULTATER Konsernet hadde i 2004 netto driftsinntekter på kr mill., driftsresultat EBIT på kr -28,1 mill., netto finansresultat på kr 46,6 mill. og årsresultat på kr 71,5 mill. Finansresultatet er belastet med negativ avkastning på til sammen kr 9,1 mill. for de tilknyttede selskapene Fjord Seafood og Ervik Havfiske. Konsernets balanse utgjorde pr kr mill., og den bokførte egenkapitalen kr 209 mill. Dette tilsvarer en egenkapitalandel på 16,4 %. Hensyntatt konvertible obligasjoner var soliditeten 22,5 %. Styret har en målsetning om at soliditeten skal være minst 30 %. Den rentebærende gjelden var kr 795 mill. På grunn av sesongsvingninger varierer driftskapitalbehovet sterkt i løpet av året. Gjennomsnittlig rentebærende gjeld i 2004 var kr 738 mill. Konsernet eide pr aksjer i Fjord Seafood ASA, som var bokført til kurs kr 2,97 pr. aksje, samt egne aksjer. Konsernet hadde en positiv kontantstrøm fra driften på kr 0,9 mill. Finansieringsaktiviteter har bidratt med kr 20,8 mill. Det var negativ kontantstrøm fra investeringsaktiviteter på kr 17,2 mill., og kontantbeholdningen har økt med kr 4,4 mill. I henhold til regnskapsloven paragraf 4-5 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Alle børsnoterte selskaper skal fra 2005 rapportere etter den internasjonale regnskapsstandarden (IFRS). Første rapportering i henhold til den nye standarden blir 1. kvartal 2005, som vil inneholde sammenlignbare tall for 2004 omarbeidet i henhold til IFRS. Implementeringen av IFRS utdypes nærmere i årsrapporten. DOMSTEIN PELAGIC Forretningsområdet Domstein Pelagic består av salgsselskaper i Måløy og Holland og produksjonsbedrifter i Måløy, Selje, Kalvåg og Bodø. Domstein har en ledende posisjon både nasjonalt og internasjonalt når det gjelder produksjon og omsetning av pelagiske fiskeslag, hovedsakelig sild og makrell. Det vesentligste av produksjonen er ubearbeidet fisk og halvfabrikata som selges til bearbeidingsbedrifter over hele verden. De største markedene er Japan og Øst-Europa. De pelagiske bedriftene har høy andel faste kostnader. Resultatet er derfor svært avhengig av kapasitetsutnyttelsen. Kapasitetsoppbygning i industrien, reduserte norske fiskekvoter og lavere landinger av utenlandsk råstoff har ført til redusert kapasitetsutnyttelse. Dette har bidratt til økt konkurranse om råstoffet og lavere marginer. Råstofftilgang Råstofftilgangen for pelagisk fisk var historisk lav i 2003 og Domsteins råstoffmengde ble redusert fra 171 tusen tonn i toppåret 2001 til 142 tusen tonn i Nedgangen skyldes i hovedsak reduserte norske kvoter for NVG-sild. I tillegg har manglende harmonisering av regelverket og kontrollregimet mellom Norge og EU gjort det mindre attraktivt for EU-båter å levere fangster i Norge. I samme periode har innkjøpsprisene for sild og makrell steget med henholdsvis 97 % og 54 % Styret vurderer utsiktene for råstofftilgangen for perioden som positive. Ressursene av NVG sild er i god utvikling. Det forventes at norske kvoter økes med %. Når det gjelder makrell, forventes det noe lavere kvoter de neste årene. Det forventes et begrenset fiske av lodde ved Island i perioden. Det 16 DOMSTEIN ÅRSRAPPORT / ANNUAL REPORT 2004

17 legges også til grunn at Norge og EU blir enige om fordelingen av NVG-sildekvotene og harmonisering av rammebetingelsene, slik at det blir mer attraktivt for EU-båter å levere i Norge. Samlet vil dette gi en råstofftilgang for norsk industri langt over toppåret Markedet for pelagisk fisk Hovedmarkedet for sild er Øst-Europa og for makrell Japan. I tillegg selges en del halvfabrikata og ferdigvarer i Norden og EU. Etterspørselen etter både sild og makrell har vært god i Prisene har steget kraftig i alle markeder. For sild økte gjennomsnittsprisene med 50 % og makrell 30 % i forhold til foregående år. Stor størrelse har gjort at rundfrossen sild har vært spesielt attraktiv i det russiske markedet. Salgsutviklingen er sårbar for valutasvingninger. Svekkelse av dollarkursen på slutten av året førte til redusert salg og negativ prisutvikling for sildeprodukter. Domstein hadde derfor relativ høy lagerbeholdning ved årsskiftet. Lageret er realisert med tilfredsstillende gevinst etter nyttår. Styret forventer fortsatt positiv etterspørselsutvikling både for sild og makrell i Marginutvikling og lønnsomhet Norges Sildesalgslag har monopol på førstehåndsomsetningen av pelagisk fisk i Norge. Det meste av råstoffet kjøpes gjennom salgslagets auksjoner. Det er åpnet adgang for inngåelse av kontrakter mellom båter og bedrifter, men så lenge auksjonssystemet sikrer fiskerne avsetning for fisken til monopolpris, er det lite attraktivt å inngå slike kontrakter. Kombinasjonen av knapphet på råstoff og førstehåndsomsetningsmonopol gjør at det på kort sikt lønner seg for bedriftene å kjøpe råstoff så lenge de oppnår marginer som dekker de variable kostnadene. Marginene er imidlertid ofte ikke tilstrekkelige til at bedriftene får dekket sine faste kostnader. Industrien har derfor de siste årene hatt en svært negativ lønnsomhetsutvikling. For Domstein var marginene i 2004 historisk lave. For sild var den gjennomsnittlige bruttomarginen (differansen mellom salgspris og innkjøpspris) kr 1,35 pr. kg og for makrell kr 1,98 pr. kg. Dette er svakere enn i 2003 og vesentlig svakere enn i toppårene 1999, 2000 og 2001.Benchmarking med 95 % av den pelagiske industrien i Norge (Fiskeriforsknings driftsundersøkelse) viser imidlertid at Domstein historisk har oppnådd vesentlig bedre driftsmarginer enn gjennomsnittet av industrien. Styret forventer at det vil bli en utfordring for både fiskerne og industrien å finne avsetning for de store sildemengdene som kan fiskes de nærmeste årene. Styret tror derfor at det vil bli attraktivt for flere fiskere å inngå faste leveringsavtaler som garanterer avsetning, i stedet for å omsette fisken på auksjon. Domstein er innstilt på å inngå slike avtaler. Styret er også positivt til at Domstein skal delta i strukturelle tiltak for å gjøre industrien mer effektiv og lønnsom. DOMSTEIN PELAGIC MNOK Netto driftsinntekter 696, ,0 867,0 870,0 942,1 EBITA ,0 32,7 7,3 Driftsmargin 5,4 % 4,9 % -1,6 % 3,5 % 0,8 % Råstoffmengde Domstein Pelagic Domstein Pelagic 2004 Omsetning pr. geografisk område Tonn NOK mill. Vest Europa 82 Asia 318 Øst Europa 424 Norge 81 Andre 37 Domstein Pelagic 2004 Omsetning pr. hovedprodukt NOK mill. Sild 437 Makrell 378 Akkar 57 Annet 70 DOMSTEIN ÅRSRAPPORT / ANNUAL REPORT

18 DOMSTEIN ENGHAV Domstein Enghav består av salgsorganisasjoner for ferdigvarer i Norge, Sverige, Danmark og Finland, og produksjonsbedrifter i Måløy, Vardø, Lysekil og Kungshamn. Domstein Enghav har som mål å bli den ledende leverandøren av fisk og sjømat i Norden. Domstein Enghav har etablert et eget selskap, Domstein Enghav Ferskfisk, som skal drive salg og distribusjon av ferskfisk og ferske fiskeprodukter. Selskapet har vært i drift siden 1. januar 2005 og er allerede i gang med leveranser til dagligvarebutikker i østlandsområdet. For å sikre tilgang til fersk fisk har Domstein Enghav i 2005 gått inn med en 34 % eierandel i Ultra Seafood Loppa i Øksnes kommune i Finnmark. Markedet for ferdigvarer Driftsinntektene for Domstein Enghav økte i 2004 med 13 %. Halvparten av veksten kommer fra oppkjøpet av Boviks Konservfabrik i Sverige, mens resten er organisk. Hovedproduktene er inntil nå frosne bearbeidede produkter (fiskegrateng, panerte produkter, filetprodukter) samt rognprodukter. I dagligvaremarkedet for frossenfisk i Norge og Sverige har Domstein Enghav en klar nr 2 posisjon etter Findus. Produktene leveres både under Enghav-merke og kjedenes egne merker. Aktivitetene i Norge er begrenset hovedsakelig til dagligvare. I både Sverige og Danmark har Domstein Enghav godt utviklede forretningssystemer opp mot storhusholdningsmarkedene. Domstein Enghav har også salg utenfor Norden. Dette dreier seg hovedsakelig om filet- og rognprodukter. Det har vært svært positiv salgs- og resultat-utvikling i Sverige, mens det har vært en liten nedgang i Norge på grunn av økt konkurranse og tapte marginer i lavprissegmentet. Salgsorganisasjonen i Danmark, som ble etablert i 2003, har også positiv utvikling, men omsetningen er ennå ikke høy nok til å dekke kostnadene. Lønnsomhetsutvikling Filetfabrikken i Måløy har hatt meget svak resultatutvikling. Råstoffprisene for hvitfisk har utviklet seg svært ugunstig i forhold til markedsprisene for frosne filetprodukter. Dette skyldes konkurranse fra frosne produkter fra lavkostland. Domstein Enghavs strategi er å vokse og utvikle seg både i markedet for ferske og frosne fiskeprodukter. Domstein Enghav har de siste årene hatt en god vekst mot forbrukermarkedene i Norden. For å beholde konkurransestyrken i frysevaremarkedet vil produksjonen ved Måløy-anlegget bli spesialisert, samtidig som deler av frossenfiletproduksjonen flyttes til land med lavere kostnader. Styret tar sikte på å skape ny aktivitet ved fabrikken i Måløy gjennom økt volum av fersk fisk og økt foredlingsgrad. Satsningen på Ultra Seafood Loppa og Domstein Enghav Ferskfisk er viktige elementer i strategien. Den vanskelige markedssituasjonen førte til en kraftig lageroppbygging på slutten av Styret har derfor funnet det nødvendig å foreta en nedskriving av verdien av varelageret med kr 21 mill. Samtidig er produksjonen redusert ved å gå fra to til ett skifts drift. Varelageret vil være på et normalt nivå ved utgangen av 1. kvartal DOMSTEIN ÅRSRAPPORT / ANNUAL REPORT 2004

19 FJORD SEAFOOD Domstein eier 18,6 % av aksjene i Fjord Seafood ASA. Andelen av resultatet og andre egenkapitalendringer i Fjord Seafood er tatt inn i konsernregnskapet som inntekt på investering i tilknyttet selskap. Fjord Seafood oppnådde i 2004 kraftig resultatforbedring som følge av høyere markedspriser og reduserte produksjonskostnader. ERVIK HAVFISKE Domstein eier 50 % av aksjene i fiskebåtrederiet Ervik Havfiske AS. Andelen av resultatet i Ervik Havfiske er tatt inn i konsernregnskapet som inntekt på investering i tilknyttet selskap. For 2004 er konsernregnskapet belastet med en negativ inntekt på kr 4 mill. Ervik Havfiske er Norges største banklinerederi med kontrollerende eierinteresser og management for 12 havgående fiskebåter. Rederiet kontrollerer 12 torskekvoter og 13 hysekvoter i Norge. Flere av rederiets båter fisker på utenlandske kvoter. Enhetskvotesystemet har gjort det mulig å samle flere kvoter per fartøy. Dette gjør driften mer effektiv og har sammen med høyere fiskepriser bidratt til svært positiv resultatutvikling i Det har imidlertid vært vanskelig å finne lønnsom anvendelse for de fartøyene som blir overflødige. Resultatet for 2004 er derfor belastet med kr 14 mill. i nedskrivinger av verdiene av fartøyer som opererer i utlandet. Kvotene i Norge og Russland for 2005 vil være på samme nivå som for Styret i Domstein forventer stabilt høye fiskepriser og at fortsatt restrukturering og effektivisering av flåten vil bidra til positiv resultatutvikling for Ervik Havfiske også i DOMSTEIN ENGHAV MNOK Netto driftsinntekter 232,5 330,8 363,7 499,5 566,4 EBITA 9,3 14,6 10,8 6,2-18,0 Driftsmargin 4,0 % 4,4 % 2,3 % 1,2 % -3,2 % FJORD SEAFOOD MNOK Netto driftsinntekter 2324,7 3071,0 3924,6 3752,6 3410,4 Resultat etter skatt 85,0-743,2-192,3-782,0-27,1 Domsteins andel 22,9-188,5-129,8-167,3-5,1 ERVIK HAVFISKE MNOK Netto driftsinntekter 103,8 180,6 162,5 177,4 179,9 Resultat etter skatt 12,1 41,8-22,3-14,5-6,2 Domsteins andel 8,7 15,4-9,9-8,6-3,8 Domstein Enghav 2004 Omsetning pr. geografisk område NOK mill. Norge 224 Sverige 193 Danmark 44 Andre 106 Domstein Enghav 2004 Omsetning pr.hovedprodukt NOK mill. Gratenger 63 Torsk/Skrei 213 Laks 59 Kaviar 97 Skalldyr 32 Diverse 103 DOMSTEIN ÅRSRAPPORT / ANNUAL REPORT

20 UTSIKTER FOR 2005 Historisk lav råstofftilgang for pelagisk fisk og negativ prisutvikling for hvitfisk filet bidro til at 2004 ble et svært vanskelig år for Domstein. Positive ressursprognoser for NVG-sild gjør at styret er optimistisk med hensyn til utviklingen for pelagisk fisk de neste årene. Økte sildekvoter forventes å bidra positivt til lønnsomheten allerede i Når det gjelder hvitfisk, har styret tatt initiativ til en omfattende omstillingsprosess som innbefatter nedskalering av produksjonen av tradisjonelle frosne filetprodukter og økt satsing på ferske og frosne spesialprodukter. Omstillingsprosessen vil bli krevende, ikke minst for de medarbeiderne som blir berørt, men den er nødvendig for å sikre konsernet forsvarlig lønnsomhet. Tiltakene vil i første omgang medføre en del investeringer og omstillingskostnader, men styret forventer å se positiv resultateffekt allerede i ORGANISASJON OG ARBEIDSFORHOLD Styret vil takke de ansatte og deres organisasjoner for et godt samarbeid. Det er utført 537 årsverk i 2004 mot 504 året før. I 2004 er det ikke registrert alvorlige yrkesskader. Antall registrerte skadetilfeller er også færre enn fjoråret, og det har vært en positiv utvikling i sykefraværet. Fraværet ligger mellom 3 % og 11 %, med gjennomsnitt på 8 %. Den gjennomsnittlige nedgangen i fraværet er på 3,1 % og viser at målbevisst og systematisk arbeid gir resultat. Styret vektlegger at Domstein fortsatt vil ha fokus på fravær og fraværsårsaker og satse videre på inkluderende arbeidsliv. Domstein vil også innføre bedre og mer spesifikke rapporteringsrutiner og forbedre rapporterings- og oppfølgingsverktøy for å fange opp utvikling og tendenser slik at tiltak kan iverksettes på et tidligere tidspunkt. Styret har registrert at det kan være en utfordring å rekruttere personell med høyere utdanning. I den anledning er det inngått samarbeid med andre bedrifter i Sogn og Fjordane i andre bransjer om felles satsing på en trainee-ordning for ungdommer med tilhørighet til regionen. Ca 45 % av de ansatte i konsernet er kvinner. Kvinneandelen er høyest i produksjonen og lavest i ledende stillinger. Uavhengig av ønsket om likestilling mellom kjønn, legger konsernet vekt på at det er den enkeltes kompetanse og innsats som er avgjørende. Domstein ønsker å gi kvinner og menn like muligheter til utvikling og vil arbeide for en jevnere fordeling mellom kjønnene i rekrutteringsarbeidet. Konsernet har som mål å være en arbeidsplass med likestilling mellom kvinner og menn. Det skal ikke forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som lønn, avansement, etterutdanning og rekruttering. Styret vil spesielt arbeide for å få flere kvinner i ledende stillinger i konsernet. Styrets sammensetning innfrir ikke kravet om minst 40 % kvinneandel. Det arbeides med å rekruttere kvinnelige styremedlemmer. YTRE MILJØ Styret legger vekt på at konsernet skal ha en høy miljøstandard. Konsernets virksomhet skal skje etter prinsippene om bærekraftig utvikling. Produkter og forbruk av råstoff og innsatsfaktorer skal vurderes i forhold til naturressursgrunnlaget og miljøvirkninger. Styret har bestemt at det skal utvikles miljøstyringssystemer, og myndighetenes og markedets krav til miljøstandard skal overholdes. Det legges vekt på å stimulere miljøbevisstheten blant de ansatte ved opplæring og informasjon. Konsernet nytter kun elektrisk energi som energikilde, og fryseribedriftene nytter overskuddsenergi til varmegjenvinning. Det forekommer ikke utslipp til luft, men ettersom kuldemediumet er ammoniakk tilsier analysene fareklasse 2 i industrivernsammenheng. Alle konsernets bedrifter har utslippstillatelse for prosessvann og har innrettet seg med de påkrevde renseanlegg som utslippstillatelsen krever. Det er ikke registrert ukontrollerte utslipp. Emballasje kildesorteres for gjenvinning og avfall til kommunale deponier er redusert i forhold til tidligere år. Spesialavfall avgrenser seg i hovedsak til spillolje fra frysekom pressorene og leveres til godkjente mottaksstasjoner. AKSJER / AKSJONÆRFORHOLD Domstein ASA er notert på Oslo Børs med tikker DOM. Markedsverdien av selskapet pr var kr 360 mill., basert på kurs kr 5,89. Selskapet hadde ved utgangen av aksjonærer herav 54 utenlandske. De utenlandske aksjonærer utgjør en eierandel på 2,71 %. Domstein-familien eier direkte og indirekte 63 % selskapets aksjer. Styret har i henhold til fullmakt fra generalforsamlingen utstedt nye konvertible obligasjoner for kr 50 mill. hvor 20 DOMSTEIN ÅRSRAPPORT / ANNUAL REPORT 2004

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill.

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill. DOMSTEIN ASA 4 Kvartalsrapport 2003 Quarterly report 2003 2 Domstein-konsernet. Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2003 var kr 496,5 mill. mot kr 468,1 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2005 var kr 1.105,9 mill. mot kr 976,8 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 33,2 mill.

Detaljer

Domstein-konsernet. Domstein Pelagic

Domstein-konsernet. Domstein Pelagic 4. Kvartalsrapport 2004 Domstein-konsernet Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2004 var kr 517,7 mill. mot kr 496,5 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr -2,4 mill. mot kr 22,2 mill. i fjor,

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2006

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2006 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2006 Konsernets driftsinntekter pr. 2. kvartal 2006 var kr 827,6 mill. mot kr 710,4 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 9,5 mill. mot

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 4. kvartal 2005 var kr 1.731,9 mill. mot kr 1.494,6 mill. i samme periode i fjor.

Detaljer

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Pan Pelagic 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Dette er Pan Pelagic Pan Pelagic eier en rekke selskaper og selskapsandeler med basis i pelagisk fisk. Dette omfatter både fiskefartøy med konsesjon til

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2007 var kr 507,9 mill. mot kr 489,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 22,9 mill. mot kr 17,5 mill. i fjor, og EBIT kr 10,4 mill. mot kr

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2006 var kr 1.200,1 mill. mot kr 1.105,9 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 0,9 mill.

Detaljer

Nedgangen i driftsinntekter skyldes i hovedsak salget av eierandelen i Pieters som ble gjennomført med virkning f.o.m. 3. kvartal.

Nedgangen i driftsinntekter skyldes i hovedsak salget av eierandelen i Pieters som ble gjennomført med virkning f.o.m. 3. kvartal. DOMSTEIN ASA 4 Kvartalsrapport 2002 Quarterly report 2002 2 Domstein konsernet Konsernets driftsinntekter var pr. 4. kvartal kr 2.073 mill mot kr 2.587 mill i fjor. Driftsresultatet var på kr 132 mill.

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2006

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2006 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2006 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2006 var kr 489,7 mill. mot kr 441,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 17,5 mill. mot kr 22,4 mill. i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2012 var kr 125,5 mill. mot kr 140,1 mill. i fjor. EBITDA var kr 6,1 mill. mot kr 1,3 mill. i fjor. EBIT var kr 3,7

Detaljer

DOMSTEIN ASA 2. kvartal 2005 25.08.2005

DOMSTEIN ASA 2. kvartal 2005 25.08.2005 DOMSTEIN ASA 2. kvartal 2005 25.08.2005 Sammendrag Q2 Oppkjøp av Iglo Haugesund og Breivik & Co. AS i Bergen. Lavsesong for pelagisk fisk, men økte priser og forbedret resultat i Domstein Pelagic. Press

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2007

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2007 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2007 Konsernet Driftsregnskapet for 4. kvartal og året under ett er utarbeidet etter de samme prinsipper som tidligere kvartaler i 2007, slik at tallene er direkte sammenlignbare.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2011 var kr 145,7 mill. mot kr 129,6 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,8 mill. mot kr 5,2 mill. i fjor. EBIT var kr 2,4

Detaljer

Quarterly report. 1st quarter 2012

Quarterly report. 1st quarter 2012 Quarterly report 1st quarter 2012 Group The Group s operating revenues in Q1 2012 were MNOK 145.0 compared to MNOK 155.2 last year. EBITDA was MNOK 6.1 compared to MNOK 2.4 last year. EBIT was MNOK 2.9

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2008 var kr 263,3 mill. mot kr 252,7 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 0,0 mill. mot kr 4,6 mill. proforma i fjor. EBIT

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2011 var kr 140,1 mill. mot kr 147,3 mill. i fjor. EBITDA var kr 1,3 mill. mot kr 5,7 mill. i fjor. EBIT var kr -1,9

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2008 for videreført virksomhet var kr 140,6 mill. mot kr 192,1 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr -10,5 mill. mot kr

Detaljer

kvartalsrapport 1 st. Quarter Report 2003

kvartalsrapport 1 st. Quarter Report 2003 1. kvartalsrapport 1 st. Quarter Report 2003 1. k v a r t a l s r a p p o r t 1 s t. Q u a r t e r r e p o r t Domstein Konsern The Domstein Group Mill kroner NOK Mill. Q1 2003 Q1 2002 Proforma Q1 2002

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i første kvartal 2011 var kr 155,2 mill. mot kr 142,8 mill. i fjor. EBITDA var kr 2,4 mill. mot kr 4,8 mill. i fjor. EBIT var kr -1,0

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2010 var kr 147,3 mill. mot kr 126,4 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,7 mill. mot kr 3,3 mill. i fjor. EBIT var kr 2,3

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2009

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2009 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2009 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2009 var kr 126,4 mill. mot kr 120,3 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 3,3 mill. mot kr 1,3 mill. proforma i fjor.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2012 var kr 128,1 mill. mot kr 145,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,4 mill. mot kr 5,8 mill. i fjor. EBIT var kr 2,4

Detaljer

Sum Total

Sum Total 3.Kvartalsrapport/3 rd. Quarter Report 2002 Domstein ASA Domstein ASA Konsernets driftsinntekter var pr. 3. kvartal kr 1.605 mill. mot kr 1.658 mill. i fjor. Driftsresultatet var på kr 129 mill. mot kr

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2010 Konsernet Konsernets driftsinntekter i første kvartal 2010 var kr 142,8 mill. mot kr 122,1 mill. i fjor. EBITDA var kr 4,8 mill. mot kr -0,9 mill. i fjor. EBIT var kr 1,4

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA OFFICE TRANSLATION PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I HIDDN SOLUTIONS ASA Den 16. mai 2017 kl. 10.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Hiddn Solutions ASA, org nr. 979 867

Detaljer

Domstein ASA, N-6706 Måløy, NORWAY Tel.: (+47) 57 85 90 00. Fax: (+47) 57 85 90 90

Domstein ASA, N-6706 Måløy, NORWAY Tel.: (+47) 57 85 90 00. Fax: (+47) 57 85 90 90 Domstein ASA, N-6706 Måløy, NORWAY Tel.: (+47) 57 85 90 00. Fax: (+47) 57 85 90 90 3 Kvartalsrapport 2001 Quarterly report 2001 3. Kvartalsrapport / 3. Quarterly report 2001 Domstein ASA Domstein ASA Konsernets

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2007

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2007 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2007 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 3. kvartal 2007 var kr 310,6 mill. mot kr 257,2 mill. i fjor. EBITDA var kr 10,5 mill. mot kr -0,2 mill. i fjor, og EBIT kr 1,9 mill.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2009

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2009 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2009 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2009 var kr 122,1 mill. mot kr 136,0 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr -0,9 mill. mot kr 0,9 mill. proforma i fjor.

Detaljer

Vedlegg 1 / appendix 1 FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE, ORDINÆR GENERALFORSAMLING GLOBAL RIG COMPANY, 26 MAI 2009 Navn Aksjer/stemmer Representert ved SECTOR UMBRELLA TRUST-SECTOR SPECULARE PR EQ IV

Detaljer

The Board of Directors proposes that the general meeting pass the following resolution:

The Board of Directors proposes that the general meeting pass the following resolution: Vedlegg 1 - Forslag til vedtak Sak 3 - Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for Multiconsult ASA og konsernet for 2016 herunder disponering av årets resultat, samt behandling av redegjørelse

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i fjerde kvartal 2012 var kr 204,1 mill. mot kr 155,2 mill. i fjor og i fjor kr 173,1 mill., EBITDA var kr 26,8 mill. mot kr -0,7 mill.

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 1st quarter 2011

QUARTERLY REPORT. 1st quarter 2011 QUARTERLY REPORT 1st quarter 2011 Group The Group s operating revenues in Q1 2011 were MNOK 155.2 compared to MNOK 142.8 last year. EBITDA was MNOK 2.4 compared to MNOK 4.8 last year. EBIT was MNOK -1.0

Detaljer

Årsrapport 2005 Annual report 2005

Årsrapport 2005 Annual report 2005 Årsrapport 2005 Annual report 2005 Innhold Contents s / p Målsettinger og strategi Objectives and strategy Målsettinger og strategi Objectives and strategy 2 Domstein 1925 2005 Domstein 1925 2005 2-3 VISJON

Detaljer

Net operating revenues 76,4 75,4 222,7 218,3 EBITDA 1,1 1,6 1,5-3,3 EBIT 0,1-0,2-2,5-9,1 Operating margin 0,1 % -0,2 % -1,1 % -4,2 %

Net operating revenues 76,4 75,4 222,7 218,3 EBITDA 1,1 1,6 1,5-3,3 EBIT 0,1-0,2-2,5-9,1 Operating margin 0,1 % -0,2 % -1,1 % -4,2 % 3rd quarter 2009 Group The Group s operating revenues in Q3 2009 was MNOK 126,4 compared to MNOK 120,3 proforma last year. EBITDA was MNOK 3,3 compared to MNOK 1,3 proforma last year. EBIT was MNOK -0,1

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2013

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2013 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2013 Konsernet Konsernets driftsinntekter i fjerde kvartal 2013 var kr 349,3 mill. mot kr 312,5 mill. i fjor. EBITDA var kr 56,7 mill. mot kr 4,1 mill. i fjor. EBIT var kr 50,0

Detaljer

Q4 2012 og foreløpig årsresultat 2012

Q4 2012 og foreløpig årsresultat 2012 og foreløpig årsresultat Makrell Oppsummert - EBITDA var 76 MNOK mot 111 MNOK for samme periode i fjor. EBITDA var 79 MNOK mot 168 MNOK i. - Råstoff tilgang sild var stabil på 108.000 tonn i mot 109.000

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2010 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2010 var kr 129,6 mill. mot kr 118,8 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,2 mill. mot kr 1,9 mill. i fjor. EBIT var kr 1,8

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010 QUARTERLY REPORT 4th quarter 2010 Group The Group s operating revenues in Q4 2010 were MNOK 186,2 compared to MNOK 156,6 last year. EBITDA was MNOK 5,4 compared to MNOK 10,0 last year. EBIT was MNOK 2,2

Detaljer

Quarterly report. 4th quarter 2011

Quarterly report. 4th quarter 2011 Quarterly report 4th quarter 2011 Group The Group s operating revenues in Q4 2011 were MNOK 155,2 compared to MNOK 186,2 last year. EBITDA was MNOK -0,7 compared to MNOK 5,4 last year. EBIT was MNOK -4,8

Detaljer

INDEPENDENT OIL & RESOURCES ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 25. JUNI 2008 * * * PROTOCOL FROM ORDINARY GENERAL MEETING 25 JUNE 2008

INDEPENDENT OIL & RESOURCES ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 25. JUNI 2008 * * * PROTOCOL FROM ORDINARY GENERAL MEETING 25 JUNE 2008 Norsk tekst har forrang ved motstrid Norwegian text prevails in case of conflict INDEPENDENT OIL & RESOURCES ASA (org.nr. 962 007 465) PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 25. JUNI 2008 * * * PROTOCOL

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2010 Konsernet Konsernets driftsinntekter i fjerde kvartal 2010 var kr 186,2 mill. mot kr 156,6 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,4 mill. mot kr 10,0 mill. i fjor. EBIT var kr 2,2

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2009

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2009 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2009 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2009 var kr 118,8 mill. mot kr 111,5 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 1,9 mill. mot kr -4,0 mill. proforma i fjor.

Detaljer

Navamedic ASA Annual General Meeting. June 8, 2015

Navamedic ASA Annual General Meeting. June 8, 2015 Navamedic ASA Annual General Meeting June 8, 2015 Johan Reinsli Chairman of the Board Tom Rönnlund Chief Executive Officer Navamedic - Generalforsamling 8. juni 2015 1. Åpning av generalforsamlingen ved

Detaljer

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005 CAMO GRUPPEN Restrukturering av eierskap, drift og finansiering Sverre Stange 15 JUNI 2005 INTRODUKSJON Orientering til aksjonærer om restrukturering av Camo Gruppen 15 Juni 2005 Sverre Stange. Fungerende

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 2. kvartal 2008 for videreført virksomhet var kr 111,2 mill. mot kr 93,6 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 1,8 mill. mot kr -2,6

Detaljer

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998.

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998. Halvårsrapport 1999 Konsernets resultat før skatt for 1. halvår 1999 ble NOK 20 millioner mot NOK 47 millioner i 1. halvår 1998. Driftsinntektene i 1. halvår 1999 var NOK 864 millioner mot NOK 1.096 millioner

Detaljer

Domstein ASA. Domstein ASA

Domstein ASA. Domstein ASA DOMSTEIN ASA 4 Kvartalsrapport 2001 Quarterly report 2001 2 Domstein ASA Konsernets driftsinntekter var pr. 4. kvartal kr 2.653 mill. mot kr 1.499 mill. i fjor. Driftsresultatet var på kr 119 mill. mot

Detaljer

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011)

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) 1 Oppgaver Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til - generalforsamlingen

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

Q3 2012. Oppsummert EBITDA

Q3 2012. Oppsummert EBITDA Oppsummert EBITDA - EBITDA Q3 på kr -13,0 mill. mot kr 41,2 mill. samme periode i fjor. EBITDA pr 3.kvartal på kr 2,7 mill. mot kr 76,4 mill. (proforma) samme periode i fjor. - 40% prisfall på makrell

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA

Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA Ålesund 3. oktober 2016 kl. 1000 HAVFISK ASA Dagsorden 1. Åpning og konstituering av generalforsamlingen, herunder valg av en person til å medundertegne protokollen

Detaljer

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002 Nera ASA PRESSEMELDING, 30. april 2002 Post Adresse Postboks 7090, 5020 BERGEN, Norge, Kontor Adresse Kokstadvn. 23, BERGEN, Norge, Tel.Nr. 55 22 51 00 Fax.Nr. 55 22 52 99 Hovedkontoret Nera ASA, 5020

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ordinær generalforsamling i Rocksource ASA ble avholdt onsdag 7. mai 2008, klokken 15.00 i Thon Conference Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

FARA ASA REPORT Q1 2009

FARA ASA REPORT Q1 2009 FARA ASA REPORT Q1 2009 HIGHLIGHTS FARA oppnår et positivt EBITDA i Q1 2009 En sterk ordreinngang på MNOK 45 i Q1 2009 Ordrereserven økt til MNOK 104 (94 i Q4 2008) + 11% Omsetning Q1, 2009 er MNOK 35,0

Detaljer

Domstein ASA Domstein ASA

Domstein ASA Domstein ASA 1.Kvartalsrapport/1 st. Quarter Report 2002 Domstein ASA Domstein ASA Konsernets driftsinntekter var i 1. kvartal kr 586 mill. mot kr 651 mill. i fjor. Driftsresultatet var på kr 12,9 mill. mot kr 41,2

Detaljer

European supply and demand for Cod and Haddock

European supply and demand for Cod and Haddock European supply and demand for Cod and Haddock Ingrid Kristine Pettersen, Codfish analyst, Norwegian Seafood Council 13/02/2017 Capia Uavhengig informasjonsog analyseselskap Innhenter og tilrettelegger

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 3. kvartal 2008 for videreført virksomhet var kr 119,6 mill. mot kr 138,7 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 1,2 mill. mot kr 6,9

Detaljer

Årsrapport 2006 // Annual report 2006

Årsrapport 2006 // Annual report 2006 Årsrapport 2006 // Annual report 2006 Visjon: Være et naturlig valg i fisk og sjømat // Vision: To be a natural choice in fish and seafood Innhold // contents 2-3 Visjon Vision 4 Målsettinger og strategi

Detaljer

Årsrapport 2003 Annual report

Årsrapport 2003 Annual report Årsrapport 2003 Annual report 4 Innhold Contents 4 Domstein skal være den prefererte leverandøren av marint råstoff til den internasjonale bearbeidingsindustrien og den prefererte leverandøren av marine

Detaljer

Resultatregnskap / Income statement

Resultatregnskap / Income statement Resultatregnskap / Income statement 1.10.-31.12. 1.10.-31.12. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 2000 2001 2001 2000 Beløp i mill kroner / Amounts in NOK million 2 328 2 077 Driftsinntekter / Operating revenues 7

Detaljer

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK Mar Mar Apr Apr Mai May Jun Jun Jul Jul Aug Aug Sept Sept Okt Oct Nov Nov Des Dec Norwegian Seafood Export Council Feb Feb EKSPORTUTVALGET FOR FISK Jan Jan Eksportutviklingen i Export trends for Norsk

Detaljer

TTS ÅRLIG OVERSIKT. TTS - Contract to Marine division's company in Bremen, Germany. TTS - Kontrakt til Marine divisjonens selskap i Bremen, Tyskland

TTS ÅRLIG OVERSIKT. TTS - Contract to Marine division's company in Bremen, Germany. TTS - Kontrakt til Marine divisjonens selskap i Bremen, Tyskland TTS ÅRLIG OVERSIKT Dato/tid Marked Utst. ID Kor r Melding Vedle gg Kategori 11.06.2010 10:34:06 TTS - Contract to Marine division's company in Bremen, Germany 11.06.2010 10:34:05 TTS - Kontrakt til Marine

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 3rd quarter 2010

QUARTERLY REPORT. 3rd quarter 2010 QUARTERLY REPORT 3rd quarter 2010 Group Group operating revenue in the third quarter of 2010 was MNOK 147.3 compared to MNOK 126.4 last year. EBITDA was MNOK 5.7 compared to MNOK 3.3 last year. EBIT was

Detaljer

STOCK EXCHANGE NOTIFICATION

STOCK EXCHANGE NOTIFICATION STOCK EXCHANGE NOTIFICATION SALE OF OWN SHARES TO EMPLOYEES/NOTIFIABLE TRADES In September 2005 has given the Group`s employees in Norway, Sweden and Denmark an offer whereby they can purchase shares in

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009

ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009 ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009 Innhold Contents Visjon og forretningsidé Vision and business concept 2 Visjon og forretningsidé Vision and business concept Konsernoversikt Company structure Integrert

Detaljer

NÆRINGSFORUM S&FJ. Gunnar Domstein, regionleder 29. NOVEMBER 2016

NÆRINGSFORUM S&FJ. Gunnar Domstein, regionleder 29. NOVEMBER 2016 NÆRINGSFORUM S&FJ Gunnar Domstein, regionleder 29. NOVEMBER 2016 Vision It s all about the fish Your pelagic partner - the No 1 global provider of high quality marine products 30/11/2016 2 To divisjoner

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered fice Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

I finansresultat inngår tap på investeringer i tilknyttede selskaper på kr 58 mill. 2. kvartal og kr 80 mill. for 1. halvår samlet.

I finansresultat inngår tap på investeringer i tilknyttede selskaper på kr 58 mill. 2. kvartal og kr 80 mill. for 1. halvår samlet. DOMSTEIN ASA 2 Kvartalsrapport 2003 Quarterly report 2003 2 Domstein-konsernet mill.kroner Q2 2003 Q2 2002 Q2 2002 H1 2003 H1 2002 H1 2002 proforma proforma Netto driftsinntekter 215 647 274 584 1224 646

Detaljer

Fra oppdrett og fangst til ferdige måltider 3 From aquaculture and fishing to value added products. Organisasjon 4-5 Organisation

Fra oppdrett og fangst til ferdige måltider 3 From aquaculture and fishing to value added products. Organisasjon 4-5 Organisation å r s r a p p o r t a n n u a l r e p o r t 2 0 0 2 i n n h o l d c o n t e n t s Fra oppdrett og fangst til ferdige måltider 3 From aquaculture and fishing to value added products Organisasjon 4-5 Organisation

Detaljer

Norge; et lite land, men store merder.

Norge; et lite land, men store merder. Norge; et lite land, men store merder. Skal norske bedrifter engasjere seg i Europeiske havbrukssatsinger? TEKMAR 2011 Britannia 07.12.2011 Noralf Rønningen Project and Development Manager Annual turnover

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

4 Kapitalforhøyelse ved rettet emisjon 4 Share capital increase by private placement

4 Kapitalforhøyelse ved rettet emisjon 4 Share capital increase by private placement PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AINMT AS MINUTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AINMT AS Den 16. juni 2017 kl. 10:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i AINMT AS, org.nr.

Detaljer

Nisjemarkeder den nye vekststrategien. Sverre Søraa, CEO, Coast Seafood

Nisjemarkeder den nye vekststrategien. Sverre Søraa, CEO, Coast Seafood Nisjemarkeder den nye vekststrategien Sverre Søraa, CEO, Coast Seafood Seafood, in Our Genes Our team of experts were recruited from Måløy, Norway, one of the nation s major fishing harbors. With long

Detaljer

ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS LEDENDE ANSATTE

ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS LEDENDE ANSATTE ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS LEDENDE ANSATTE Styret i Reservoir Exploration Technology ASA ( Selskapet ) fremlegger erklæring ( Erklæringen ) vedrørende fastsettelse av lønn og

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA OFFICE TRANSLATION PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING HIDDN SOLUTIONS ASA Den 22. juni 2017 kl. 10.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Hiddn Solutions ASA, org nr. 979 867 654 ("Selskapet"),

Detaljer

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Trust in the Personal Data Economy Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Why does trust matter? 97% of Europeans would be happy for their personal data to be used to inform, make recommendations or add

Detaljer

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

(Office translation) (The Norwegian version will prevail in case of discrepancy) NOTICE OF INNKALLING TIL ANNUAL GENERAL MEETING IN

(Office translation) (The Norwegian version will prevail in case of discrepancy) NOTICE OF INNKALLING TIL ANNUAL GENERAL MEETING IN (Office translation) (The Norwegian version will prevail in case of discrepancy) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling

Detaljer

Fourth quarter report 2008

Fourth quarter report 2008 Fourth quarter report 2008 Group The Group s operating revenues in Q4 2008 from continued operations were MNOK 140,6 compared with MNOK 192,1 proforma last year. EBITDA was MNOK -10,5 compared with MNOK

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Innstilling fra valgkomiteen til ekstraordinær generalforsamling 12. februar 2008

Innstilling fra valgkomiteen til ekstraordinær generalforsamling 12. februar 2008 Innstilling fra valgkomiteen til ekstraordinær generalforsamling 12. februar 2008 Vedlegg 1 / Annex 1 DOF ASA er blitt en betydelig aksjonær i DeepOcean ASA, og har uttrykt ønske om å få valgt inn Oddvar

Detaljer

Fire at the Norske Skog Saugbrugs mill in Norway halts production. Produksjonsstans som følge av brann ved Norske Skog Saugbrugs

Fire at the Norske Skog Saugbrugs mill in Norway halts production. Produksjonsstans som følge av brann ved Norske Skog Saugbrugs ÅRSOVERSIKT 2010-2011 NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Dato/tid Melding Vedlegg Kategori 16.03.2011 07:30:23 Sales cooperation for North American markets AVTALER 15.03.2011 09:27:01 Generalforsamling 14. april

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2017

Rapport for 1. kvartal 2017 Rapport for 1. kvartal 2017 Rapport for 1. kvartal 2017 Folkefinans AS og dets filialer tilbyr enkle hverdagslige finansielle tjenester i Norge og Sverige til faste priser og for kundene tydelige vilkår.

Detaljer

Per 30th September there has been a positive cash flow from operations of MNOK 58,7 compared with MNOK 67,7 in the same period last year.

Per 30th September there has been a positive cash flow from operations of MNOK 58,7 compared with MNOK 67,7 in the same period last year. 3rd quarter 2008 Group The Group s operating revenues in Q3 2008 from continued operations were MNOK 119,6 compared with MNOK 138,7 proforma last year. EBITDA was MNOK 1,2 compared with MNOK 6,9 proforma

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

The following matters were discussed: 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE GENERAL MEETING

The following matters were discussed: 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE GENERAL MEETING (OFFICE TRANSLATION) PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MINUTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING I OF AGR GROUP ASA ORG NR 986 922 113 AGR GROUP ASA ORG NO 986 922 113 Mandag 18. august 2014

Detaljer

Årsrapport 2007 Annual report 2007

Årsrapport 2007 Annual report 2007 Årsrapport 2007 Annual report 2007 Miljøvennlig fisk Innhold Contents Miljøvennlig fisk 2 Miljøvennlig fisk Sustainable seafood 3 Visjon - Verdier - Strategier Vision - Values - Strategies 4 Integrert

Detaljer

Net operating revenues 57,9 66,5 142,9 166,5 EBITDA -3,6-2,0-4,9 3,5 EBIT -5,3-4,2-8,4-1,0 Operating margin -9,2 % -6,3 % -5,9 % -0,6 %

Net operating revenues 57,9 66,5 142,9 166,5 EBITDA -3,6-2,0-4,9 3,5 EBIT -5,3-4,2-8,4-1,0 Operating margin -9,2 % -6,3 % -5,9 % -0,6 % 2nd quarter 2008 Group The Group s operating revenues in Q2 2008 from continued operations was MNOK 111,2 compared to MNOK 93,6 proforma last year. EBITDA was MNOK 1,8 compared to MNOK -2,6 proforma last

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007 Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007 SalMar ASA Tredje kvartal 2007 1 Høyere slaktevolum og god produksjon SalMar fortsetter den gode biologiske utviklingen og har i tredje kvartal 2007 slaktet det høyeste

Detaljer

Arctic Securities. 5. desember 2007

Arctic Securities. 5. desember 2007 Arctic Securities 5. desember 2007 Behandling av kraftkontrakter er regulert av regnskapsstandarden IAS 39 Hovedregel er at denne typen ikke-finansielle kontrakter skal inkluderes i regnskapet til virkelig

Detaljer

ASC- og MSC- sertifiseringer bidrar til å bevare havets mangfold. ASC and MSC certifications help protect the diversity of the sea

ASC- og MSC- sertifiseringer bidrar til å bevare havets mangfold. ASC and MSC certifications help protect the diversity of the sea ASC- og MSC- sertifiseringer bidrar til å bevare havets mangfold ASC and MSC certifications help protect the diversity of the sea Fisk og sjømat du kan være trygg på ASC og MSC er sertifiseringsordninger

Detaljer