Årsrapport 2004 Annual report 2004

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2004 Annual report 2004"

Transkript

1 Årsrapport 2004 Annual report 2004 Et naturlig valg i fisk og sjømat A natural choice in fish and seafood

2 Innhold Contents To sterke merkevarer Two strong brands 3 Dette er Domstein i dag Domstein today 4-5 Konsernledelse Excecutive commitee 6 Finansielle hovedtall tidsrekke 5 år Key financial figures the last 5 years 7 Fra konsernsjefen From the CEO 8-9 Domstein Enghav Sjømateksperten Domstein Enghav The seafood expert Domstein Pelagic Den internasjonale leverandøren Domstein Pelagic The international supplier Fra finansdirektøren aksjonærinformasjon From the CFO information for shareholders Styrets beretning The Board of Directors report Regnskap konsern Accounts Group Regnskap Domstein ASA Accounts Domstein ASA Revisors beretning Auditor s report 61 IFRS IFRS Virksomhetsbeskrivelser Description of business areas Tilknyttede selskaper Associated companies 76 Eierstyring og Selskapsledelse Corporate governance Nøkkelpersoner - adresser Key personnel - contact information 82 Målsetninger og strategi Objectives and strategy Visjon: Være et naturlig valg i fisk og sjømat. Vision: To be a natural choice in fish and seafood. Domsteins verdier: Vi skal stå for det vi sier. Vi skal skape merverdier for våre kunder. Vi skal være langsiktige. Vi skal ha vilje til å forandre oss for å skape utvikling. Vi skal bruke naturen på en bærekraftig måte. Vi skal gi hverandre trygghet og inspirasjon. Domsteins forretningsidé: Domstein skal være den prefererte leverandøren av marint råstoff til den internasjonale bearbeidingsindustrien og den prefererte leverandøren av marine ferdigvarer i utvalgte markeder. Domsteins overordnede målsetninger: Domstein skal skape langsiktige verdier for eiere, kunder og leverandører. Domstein skal være en sikker og attraktiv arbeidsgiver. Domstein skal bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling. Domsteins finansielle målsetninger: Oppnå driftsavkastning på minst 12 % av anvendt kapital. Ha en soliditet på %. Betale en tredjedel av normalt årsresultat i utbytte til aksjonærene. Domsteins hovedstrategier: Domstein skal nå sine målsetninger gjennom: Kundeorientering. Effektiv drift. Fokus på miljø, matvaresikkerhet og bærekraft. Bredde i virksomhets- og produktspekter. Kontroll av verdikjeden. Å utvikle kjernevirksomheten og strategiske allianser. Domstein s values: We shall stand up for what we say. We shall create added value for our customers. We shall think long-term. We shall be willing to change in order to create development. We shall make sustainable use of natural resources. We shall give each other security and inspiration. Domstein s business concept: Domstein shall be the preferred supplier of marine raw material to the international processing industry and also the preferred supplier of marine value added products in selected markets. Domstein s general objectives: Domstein shall create long-term values for owners, customers and suppliers. Domstein shall be a secure and attractive employer. Domstein shall contribute toward sustainable social development. Domstein s financial objective: A EBITA of minimum 12 % of capital employed. Equity ratio shall be between 30 and 40 %. To pay 1/3 of the normal annual profit in dividend to the shareholders. Domstein s main strategies: Domstein shall achieve its objectives through: Customer orientation. Efficient production. Focus on the environment, food safety and sustainability. Wide range of business and products. Control of the value chain. Developing the core business and strategic alliances. Domstein i forkant siden 1925 Domstein in the lead since 1925 Fiskeren Rasmus Domstein starter fiskemottak i Måløy. Fisherman Rasmus Domstein established a fish-landing facility in Måløy. Rasmus sin sønn Knut overtar og blir en pioner på industriutvikling. Rasmus s son Knut took over and became an industrial development pioneer. Restrukturering av fiskeindustrien på Vestlandet. Etablering av anlegg i Måløy, Raudeberg, Kalvåg og Selje. Restructuring of the fishing industry in Western Norway. Establishment of facilities in Måløy, Raudeberg, Kalvåg and Selje. Satsing på lakseeksport. Overtar oppdrettsanlegg og bygger slakteri i Florø. Focus on salmon export. Take over fish farms and building of a harvesting plant in Florø. Knuts sønner Rolf, Gunnar og Knut Magne tar over driften av selskapet Knut s sons Rolf, Gunnar and Knut Magne, take over the running of the company. 2 DOMSTEIN ÅRSRAPPORT / ANNUAL REPORT 2004

3 To sterke merkevarer Two strong brands Domstein er det tradisjonsrike selskapet som har en sterk posisjon i norsk fiskerinæring. Er også det internasjonalt kjente leverandørmerket for pelagisk fisk. Kjent for kvalitet og høy leveransedyktighet. A long established company with a unique position in the Norwegian fishing industry and also an internationally renowned supplier of pelagic fish. Renowned for quality and high delivery standard. Enghav er sjømateksperten på det skandinaviske markedet. Ett av Norges mest kjente merker i sjømatkategorien. 100 % eiet av Domstein. Seafood expert in the Scandinavian market. One of the most well known brands in Norway in the seafood category. 100 % owned by Domstein. Organisasjon Organisation Domstein ASA Domstein Pelagic AS Domstein Enghav AS Ervik Havfiske AS (50 %) Fjord Seafood ASA (15,2 %) Domstein Måløy AS Raudeberg Fryselager AS Domstein Enghav Norge AS Domstein Enghav Danmark AS Domstein Selje AS Domstein Vadsø AS (91 %) Domstein Enghav Sverige AB Domstein Enghav Måløy AS Domstein Kalvåg AS Norbait DA (50 %) Boviks Konservfabrik AB Domstein Enghav Suomi OY Domstein Bodø AS Domstein Haasnoot Seafood BV (50 %) Domstein Enghav Ferskfisk AS (70 %) Ultra Seafood Loppa AS (34 %) Kjøper Festab i Sverige og satser på ferdigvarer. Acquires Festab in Sweden and focus on value added products. Kjøper Enghav i Våler og bygger distribusjonssentral for ferdigvarer. Acquires Enghav in Våler and builds a distribution terminal for value added products. Acquires 50 % of Ervik Havfiske AS and strengthens raw material supplies. Oppdrettsvirksomheten fusjonerer med Fjord Seafood. Kjøper 50 % av Pieters, samt Nordkyn, Arctic Delight og Domstein Bodø. The fish farming business was merged with Fjord Seafood. Acquires 50 % of Pieters, and also Nordkyn, Arctic Delight and Domstein Bodø. Kjøper 50 % av Ervik Havfiske AS og styrker råstofftilgangen. Ferdigvaresatsingen samles i Domstein Enghav. Salgskontor åpnes i Danmark og Finland. Kjøp av Boviks Konservfabrik Production of VAP products is united in Domstein Enghav. Sales offices are opened in Denmark and Finland. Acquires Boviks Konservfabrik. DOMSTEIN ÅRSRAPPORT / ANNUAL REPORT

4 Domstein i dag Domstein today Domsteins verdikjede Domstein s value chain Kjerneområder Core areas Råvaretilgang Supply of raw materials Fangst / Catch Ervik Havfiske (50 %) Oppdrett / Fish farming Fjord Seafood (15,2 %) Domstein Pelagic Domstein Enghav Primærprosessering Primary processing Domstein Enghav Domstein Pelagic Tilknyttede selskaper Associated companies Videreforedling VAP processing Domstein Enghav Ervik Havfiske AS (50 %) Fjord Seafood ASA (15,2 %) Markedsføring og distribusjon Marketing and distribution Domstein Enghav Domstein Pelagic Strategisk plassering Strategic location Domsteins produksjonsanlegg er lokalisert nær de viktige fiskefeltene langs den norske kystlinjen. Dette sikrer kort tid fra fangst til levering, samt effektiv og bærekraftig utnyttelse av det marine råstoffet. Gunstig geografisk beliggenhet suppleres av leveransedyktighet gjennom en kunnskapsrik salgsorganisasjon med gode relasjoner til kunder både på det skandinaviske markedet og det globale markedet. Se kart på side 5. Domstein s production plants are located close to the important fishing fields along the Norwegian coastline. This secures short time from catch to delivery and sustainable and effective use of the marine resources. The strategic locations are complimented by high delivery standard through a highly competent sales organisation with strong relations to customers in both the Scandinavian market and the global markets. See map on page Et unikt sjømatkonsern med: A unique seafood group with: Bredde i virksomhet og produktspekter Extensive business and product range Deltagelse i hele verdikjeden Participation in the entire value chain 537 fokuserte medarbeidere 537 focused employees 4 pelagiske anlegg 4 pelagic fish processing plants 3 anlegg for hvitfisk og ferdigvarer 3 plants for white fish and value added products Salgsorganisasjon for pelagisk fisk Pelagic fish sales organisation Salgsselskaper for ferdigvarer i Norden VAP sales companies in the Nordic region Varemerket Enghav Enghav brand Eierinteresser i 12 fiskebåter Ownership interests in 12 fishing vessels Eierinteresser i et av verdens største oppdrettsselskaper Ownership interests in one of the world s largest fish farming companies Strategiske allianser med råstoffleverandører og kunder Strategic alliances with raw material suppliers and customers Fokus på matvaresikkerhet og miljø Focus on food safety and environment 4 DOMSTEIN ÅRSRAPPORT / ANNUAL REPORT 2004

5 Barents havet Barents Sea Loppa Vardø Vadsø Norskehavet Norwegian Sea Bodø Selje Raudeberg Måløy Kalvåg Nordsjøen North Sea Oslo Våler Kungshamn Lysekil Helsingfors Silkeborg Østersjøen Baltic Sea Ijmuyden DOMSTEIN ÅRSRAPPORT / ANNUAL REPORT

6 Konsernledelsen Executive committee Rolf Domstein Domstein ASA Adm. dir. CEO Keith Elliott Domstein ASA Finansdir. CFO Helge Blålid Domstein ASA Teknisk direktør Technical Director Gunnar Domstein Domstein Pelagic AS Adm. dir. Managing Director Siviløkonom fra NHH, markedssjef Domstein , adm. dir. fra Styreformann Fjord Seafood ASA fra aksjer direkte i Domstein ASA. Master of Science in Business from the Norwegian School of Economics, Marketing Manager in Domstein , CEO from Chairman of the board in Fjord Seafood ASA from shares directly in Domstein ASA. Studier Durham University. Blant annet kontor/regnskapssjef Måløy Skipsekspedisjon fra Salgssjef R. Domstein & Co , viseadm. dir. Domstein ASA fra aksjer i Domstein ASA, opsjon på aksjer. Studies at Durham University. Office/Accounting Manager in Måløy Skipsekspedisjon from Sales Manager R. Domstein & Co , Deputy Managing Director in Domstein ASA from shares in Domstein ASA, option on shares. Utdannet maskinteknikk/ skipsbygging, pers. adm. og org.teori. Driftsingeniør Måløy Sildeoljefabrikk , adm. dir. fra Teknisk direktør Domstein ASA fra aksjer i Domstein ASA, opsjon på aksjer. Educated in mechanical engineering / shipbuilding, human resources man. and org. theory. Production engineer in Måløy Sildeoljefabrikk , Man. Dir. from Technical Director Domstein ASA from shares in Domstein ASA, option on shares. Driftssjef R. Domstein & Co , leder for industridivisjonen i Domstein siden 1988, nå som adm. dir. i Domstein Pelagic AS. Styremedlem i Domstein ASA fra 1991 til aksjer direkte i Domstein ASA. Production Manager R. Domstein & Co , head of the industrial division in Domstein since 1988, now as Man. Dir. in Domstein Pelagic AS. Board member in Domstein ASA up to shares directly in Domstein ASA. Svein Lyngnes Domstein Enghav AS Adm. dir. Managing Director Knut M. Domstein Domstein Pelagic AS Markedsdirektør Marketing Director Bengt Gunnarsson Domstein Enghav AS Driftsdirektør COO Henry Reiersen Domstein ASA Organisasjonssjef HR Manager Åge Gangsø Domstein ASA Økonomisjef Finance Manager Utdannelse fra jordbruksskole og Statens Næringsmiddeltekniske Høyskole. Erfaring som leder for større virksomheter innen næringsmiddelindustrien. Adm.dir. Prior Norge BA , konsernsjef aksjer i Domstein ASA, opsjon på aksjer. Educated at the Norwegian College of Agriculture and the Norwegian College of Food Technology. Experience as manager of several key businesses in the food industry. Man. Dir. Prior Norge BA , CEO shares in Domstein ASA, option on shares. Siviløkonom BI og MBA University of Wisconsin. Salgsmedarbeider Snorre Food Pte Ltd. i Singapore, markedsdirektør i Domstein Fish/Domstein Pelagic fra Styremedlem i Domstein ASA siden aksjer direkte i Domstein ASA. Master of Science in Business from BI and MBA from University of Wisconsin. Salesman in Snorre Food Pte Ltd. in Singapore, Marketing Director in Domstein Fish/ Domstein Pelagic from Board member in Domstein ASA since shares directly in Domstein ASA. Utdannet sivilingeniør. Produksjons- og lederposisjoner i en rekke svenske industriforetak, som Berol, Kemi og ABBA Sverige. VD ABBA Sverige fra 1988, VD Festab (senere Domstein Enghav AS) siden aksjer i Domstein ASA, opsjon på aksjer. Graduate engineer. Production and managerial positions in several Swedish industrial enterprises, such as Berol, Kemi and ABBA Sweden. VD ABBA Sweden from 1988, VD Festab (subsequently Domstein Enghav AS) since shares in Domstein ASA, option on shares. Utdannet skatterevisor, samt i pers.adm/org., markedsf.ledelse, kommunal økonomi og org.psyk. Erfaring som skatterevisor. Økonomi- og adm.sjef R. Domstein & Co. ANS , organisasjonssjef Domstein ASA fra aksjer i Domstein ASA, opsjon på aksjer. Educated as a tax auditor and also in HR management / org., marketing management, municipal finance and org. psychology. Experience as tax auditor. Finance and Admin. Manager in R. Domstein & Co. ANS , Organisation Manager Domstein ASA fra shares in Domstein ASA, option on shares. Utdannet DH-kandidat. Økonomisjef Selje Skjortefabrikk , økonom i Domstein i perioden og økonomisjef Domstein ASA fra 1992, med ansvar for regnskap og finans inkl. valuta og kredittstyring. 300 aksjer i Domstein ASA, opsjon på aksjer. Higher education. Finance Manager in Selje Skjortefabrikk , accountant in Domstein during the period and Finance Manager in Domstein ASA from 1992, with responsibility for accounts and finance, including foreign currency and credit management. 300 shares in Domstein ASA, option on shares. 6 DOMSTEIN ÅRSRAPPORT / ANNUAL REPORT 2004

7 Finansielle hovedtall (5 siste år) Key financial figures (the last 5 years) Finanskalender Financial calendar 2005 Foreløpig årsresultat 2004 Preliminary annual report 2004 Ordinær generalforsamling Ordinary general meeting 1. kvartal quarter kvartal quarter kvartal quarter februar Febuary mai May mai May august August november November 24 Tall i Mill. FORKLARING Figures in NOK Mill. Explanation Netto driftsinntekter Net operating income 1 494, , , , ,8 Driftsresultat Operating result -28,1 20,0 127,7 91,5 31,6 Resultat før skatt Profit before tax -74,8-206,3-103,7-114,6 166,3 Resultat etter skatt Profit after tax -71,5-152,8-30,2-107,2 127,0 Sum eiendeler Total assets 1 276, , , , ,5 Egenkapital Equity 209,1 299,3 398,9 508,4 340,8 Driftsmargin Operating margin 1-1,9 % 1,5 % 6,16 % 3,50 % 2,20 % Egenkapital andel Equity ratio 2 16,4 % 22,8 % 28,10 % 24,80 % 17,60 % Soliditet inkl. konv. obligasjoner Solidity incl. convertible bonds 3 22,6 % 26,6 % 31,6 % 24,8 % 17,6 % Egenkapitalrentabilitet Return on equity 4-28,1 % -43,8 % -6,70 % -25,20 % 43,20 % Avkastning på sysselsatt kapital Return on capital employed 5-3,5 % % -0,70 % -0,90 % 18,90 % Resultat pr. aksje Profit per share 6-1,18-2,91-0,58-2,28 3,16 Utvannet resultat pr. aksje Diluted profit per share 7-1,00-2,67-0,48-2,28 3,16 1) Driftsresultat dividert på nettosalg 2) Samlet egenkapital dividert på bokført verdi egenkapital og gjeld 3) Samlet egenkapital + konvertible obligasjoner dividert på bokført verdi egenkapital og gjeld 4) Årsresultat dividert på gjennomsnittlig samlet egenkapital 5) Resultat etter finansposter pluss finanskostnader, dividert på gjennomsnittlig sysselsatt kapital 6) Majoritetsandel av årsresultatet dividert på gjennomsnittlig antall utestående aksjer (justert for splitt og egne aksjer) 7) Majoritetsandel av årsresultatet justert for kapitalutgifter konvertibelt lån, dividert på utvannet tidsveiet antall aksjer. 1) Operating profit divided by net sales 2) Total equity divided by book value equity and liabilities 3) Total equity + convertible bonds divided by book value equity and liabilities 4) Annual profit divided by average total equity 5) Result after financial items plus financial costs, divided by the average capital employed 6) Majority share of annual profit divided by the average number of outstanding shares (adjusted for split and own shares) 7) Majority share of annual profit adjusted for capital expenses convertible loan, divided by diluted, time-weighed number of shares Omsetning konsern pr. geografisk område Revenues per geographical area Omsetning pr. produktgruppe Revenues per product group NOK mill. EU 467 Asia 298 Øst Europa Eastern Europe 342 Norge Norway 335 Andre Others 52 Sum Total NOK mill. Ferdigvarer Value added products 566 Makrell Mackerel 380 Sild Herring 437 Diverse Others 111 Sum Total DOMSTEIN ÅRSRAPPORT / ANNUAL REPORT

8 Omstille for å utvikle Det er 80 år siden Rasmus Domstein startet fiskemottak i Måløy. I industriell sammenheng er 80 år ikke lenge, men blant aktørene i norsk fiskerinæring er det få andre som kan vise til så lang sammenhengende drift med samme familie ved roret, både som eiere og ledere. Norsk fiskerinærings historie er turbulent. Store variasjoner i ressursgrunnlaget og svingende konjunkturer i markedene har gjort driftsgrunnlaget ustabilt og utforutsigbart. Langsiktighet og evne til å tilpasse og omstille seg har vært de viktigste kriteriene for å overleve og skape utvikling. For Domstein har langsiktighet alltid vært viktig. Det har også alltid vært lagt stor vekt på å ha flere bein å stå på. Når ett bein svikter, skal de andre bære og sørge for at skuta flyter. Derfor har Domsteins historie vært mer stabil enn hva svingningene i de ulike virksomhetsområdene skulle tilsi. Men Domstein har også flere ganger stått overfor store utfordringer som har krevd evne til omstilling og nytenkning. Den største var kanskje når storsilda forsvant tidlig på 60-tallet. Da ble pigghåen ikke bare en redning, men et grunnlag for nyutvikling og ekspansjon. Pigghåen ble senere avløst av sild og makrell etter hvert som vi utviklet nye markeder for pelagisk fisk i Japan og Øst-Europa. Samtidig ga utviklingen av lakseoppdrett nye muligheter for vekst. Også her har Domstein vært pioner når det gjelder å utvikle nye markeder. 80- og 90-tallet var derfor en periode med sterk vekst og gode økonomiske resultater. Det var også en periode med stor stabilitet, noe som ikke minst skyldes satsingen på ferdigvarer gjennom Domstein Enghav. De siste 3 årene har vært vanskelige for fiskeindustrien og for Domstein. Kanskje mer enn noen gang tidligere har vi opplevd at flere av beina svikter samtidig; redusert råstofftilgang for sild og makrell, lave laksepriser og skjerpet konkurranse i hvitfiskmarkedet fra lavkostland. I denne perioden har Domstein gjennomført store og omfattende omstillingstiltak for å tilpasse seg til endrede rammebetingelser for råstofftilgang og marked. Tiltakene har vært krevende, ikke minst for de medarbeiderne som blir berørt. Men de har vært nødvendige for å sikre konkurransekraft og overlevningsevne. De skal også sikre at Domstein er best mulig posisjonert i forhold til de positive utviklingstrendene vi samtidig opplever. Det mest positive for Domstein er at markedet for fisk og sjømat generelt er i god utvikling. Megatrender når det gjelder forbrukernes bevissthet om ernæring og ønske om sunnere mat, virker positivt på etterspørselen. Sjømat er blitt trendy spesielt i forbrukergrupper med høy kjøpekraft. Samtidig opplever vi kraftig økning i etterspørselen fra de nye vekstmarkedene i Øst-Europa og Asia. Både som råstoffleverandør og leverandør av ferdigvarer er det viktig at vi har evne til å tilpasse oss markedstrendene. Vi vil ha fokus på å gjøre fiskeproduktene lettere tilgjengelige og mer attraktive for forbrukerne. Domstein Enghavs satsing på fersk fisk og utvikling av nye ferdigretter er viktige elementer i en slik strategi. Også når det gjelder råstoff, er utsiktene positive. Alle fiskebestandene som er viktig for Domstein, er i godt hold. Spesielt er prognosene for utviklingen av bestanden for norsk vårgytende (NVG) sild positive. Vi forventer at fiskekvotene kan økes med minst 50 % i løpet av en 3-5 års periode. Dette vil ha stor betyding for kapasitetsutnyttelsen og dermed lønnsomheten. Til tross for dette har den pelagiske konsumindustrien store strukturelle utfordringer. Change in order to develop It has been 80 years since Rasmus Domstein opened his fish-landing facility in Måløy. This may not be a long time in an industrial context, but among the players in the Norwegian fisheries industry, there are few who have had this many years of continuous business with the same family at the helm, both as owners and management. The Norwegian fishing industry has a turbulent history. Significant variations in resources and fluctuating economic trends in the markets have given an unstable and unpredictable production basis. Long-term thinking and an ability to adapt and restructure have been the most important criteria for survival and creating development. Long-term thinking has always been important to Domstein. Strong emphasis has also been placed on having more than one leg to stand on. When one leg fails, the others will make sure that the business stays afloat. Consequently, Domstein s history has been more stable than the fluctuations in the various business areas would suggest. However, Domstein has also faced several major challenges, which have required an ability to restructure and be innovative. The biggest challenge was perhaps when the herring resources disappeared at the beginning of the 1960s. Not only did dogfish help us out of a crisis, it was also the basis for innovation and expansion. Herring and mackerel subsequently replaced dogfish, as we developed new markets for pelagic fish in Japan and Eastern Europe. At the same time, development of salmon farming offered new growth opportunities. Domstein was also a pioneer in this industry when it came to developing new markets. The 1980s and 90s were therefore a period of strong growth and good financial results. This was also a period of good stability, which was especially due to focus on VAP products through Domstein Enghav. The last three years have been difficult for the fishing industry and for Domstein. Perhaps more than ever before we have experienced that more than one leg has failed at the same time: reduced supply of raw material for herring and mackerel, low salmon prices and tougher competition in the white fish market from countries with low production costs. During this period, Domstein has implemented major and extensive restructuring measures in order to adjust to the changed framework conditions for raw material supply and the market. The measures have been demanding, not least for the employees involved. But these have been essential in order to ensure competitive power and survival. These measures shall also ensure that Domstein is well positioned with regard to positive development trends. The most positive thing for Domstein is that in general there is a good trend in the fish and seafood market. Mega trends with regard to the consumers awareness about nutrition and the desire to eat healthier foods will have a positive effect on demand. Seafood has become trendy, especially in consumer groups with high purchasing power. At the same time, we are experiencing a strong increase in demand from the new growth markets in Eastern Europe and Asia. Both as raw material and VAP supplier, it is important that we have the ability to adapt to the market trends. We will focus on making our fish products more easily available and more attractive to the consumers. Domstein Enghav s focus on fresh fish and development of new readymade meals are important elements in such a strategy. The outlook is also positive with regard to raw materials. All the fish stocks, which are important to Domstein, are in good shape. The forecast for development in the stock of Norwegian spring spawning (NVG) herring is also positive. We expect the fishing quotas to be increased by at least 50 % during a 3-5 year period. This will be very important for utilisation of capacity and thus profitability. Despite this, the pelagic 8 DOMSTEIN ÅRSRAPPORT / ANNUAL REPORT 2004

9 Kapasiteten er for høy, og konkurransen mellom bedriftene er ødeleggende. Selv med økt råstofftilgang, er det behov for en restrukturering av industrien. Dette kan bare skje dersom aktørene i industrien går sammen om det. Domstein vil være positiv til å delta i et slikt samarbeid. Vi i Domstein ser positivt på fremtiden. Vi tror de neste årene vil gi muligheter for både vekst og bedre lønnsomhet. Vi tror at vi fortsatt har evne til å omstille oss og løse de utfordringene vi står overfor. Selv som et børsnotert selskap har Domstein aktive og langsiktige eiere som er villig til å satse for å utvikle virksom-heten videre. Forutsetningen er derfor de beste for at Domstein også de neste 80 årene skal være en sentral aktør i norsk og internasjonal fiskerinæring. consumer industry faces major structural challenges. There is too much capacity and competition between the companies, and this is destructive. Even with an increased supply of raw materials, restructuring of the industry will be required. This may only take place if the players in the industry resolve to do this together. Domstein will be positive toward participating in such an alliance. Domstein has a positive outlook for the future. We believe the next few years will offer opportunities for growth and improved profitability. We believe we still have the ability to change and solve the challenges we face. Even as an exchange-listed company, Domstein has active and long-term thinking owners, who are willing to focus on continuing to develop the business.therefore, Domstein has the best prerequisites to continue to be a key player in Norwegian and international fishing industry in the next 80 years. Konsernsjef Rolf Domstein CEO Rolf Domstein Vi i Domstein ser positivt på fremtiden. Vi tror de neste årene vil gi muligheter for både vekst og bedre lønnsomhet. In Domstein we have a positive outlook for the future. We believe the next few years will offer opportunities for growth and improved profitability. DOMSTEIN ÅRSRAPPORT / ANNUAL REPORT

10 Sjømat er fremtidens forbrukervalg Seafood is the future consumer choice Domstein Enghav gjør det lettere å spise sjømat Produkter som er ferske Produkter som er enkle å tilberede Produkter som er sunne Produkter som er bærekraftige Produkter som er trygge Produkter som er anvendelige Produkter som er kjente merkevarer Domstein Enghav makes it easier to enjoy seafood Fresh products Products that are easy to prepare Wholesome products Sustainable products Safe products Products that offers a variety of possibilities Products that are well-known brands I 2004 solgte vi porsjoner middag og pålegg In 2004 we sold portions dinner and spread porsjoner filet portions of fillets porsjoner panerte produkter portions of breaded products 10 DOMSTEIN ÅRSRAPPORT / ANNUAL REPORT 2004

11 Domstein Enghav er fiskeeksperten med det store utvalget av frossen og fersk sjømat Domstein Enghav is the seafood expert with the wide range of frozen and fresh seafood porsjoner ferdige retter portions of ready meals porsjoner kaviar portions of caviar DOMSTEIN ÅRSRAPPORT / ANNUAL REPORT

12 Den globale leverandøren The global supplier Domstein Pelagic leverer førsteklasses råvarer God tilgang på bærekraftig råstoff Nærhet til rike fiskefelt Store og moderne produksjonsanlegg Effektiv distribusjon Gode markedsrelasjoner Den mest effektive verdikjeden Norges største eksportør av pelagisk fisk Domstein Pelagic delivers high quality raw materials Reliable access to sustainable resources Located close to rich fishing fields High volume and modern production facilities Efficient distribution Strong market relations The most effective value chain Norway s largest pelagic exporter I 2004 eksporterte vi kg pelagisk fisk In 2004 we exported kg pelagic fish kilo sild kilos of herring kilo makrell kilos of mackerel 12 DOMSTEIN ÅRSRAPPORT / ANNUAL REPORT 2004

13 Domstein Pelagic forsyner den internasjonale bearbeidingsindustrien Domstein Pelagic supplies the international processing industry kilo lodde kilos of capelin kilo forskjellige fiskeslag kilos of various species DOMSTEIN ÅRSRAPPORT / ANNUAL REPORT

14 Aksjonærinformasjon Aksjene i Domstein ASA har vært notert på Oslo Børs siden juni 2001, med ticker DOM. Selskapet er notert på hovedlisten og inngår i indeksene: OSEAX Oslo Børs All-share Index OSE3020 Food, Beverage & Tobacco Selskapets aksjekapital er NOK fordelt på aksjer hver pålydende NOK 0,50.Selskapet hadde ved utgangen av 2004 en markedsverdi på NOK 360 mill. (NOK 460 mill. i 2003) AKSJONÆRSTRUKTUR Selskapet hadde ved utgangen av aksjonærer, herav 54 utenlandske. De utenlandske aksjonærer utgjør en eierandel på 2,71 %. Administrerende direktør Rolf Domstein og styremedlem Knut Magne Domstein er deltakere i R. Domstein & Co ANS, som eier 52,34 % i Domstein ASA. De 21 største aksjonærer utgjør en eierandel på 80,89 %. EGNE AKSJER Pr har selskapet egne aksjer, anskaffet for totalt nok I 2004 har selskapet ikke kjøpt eller solgt egne aksjer. AKSJONÆR OG INFORMASJONSPOLITIKK Selskapets målsetning er å gi alle eiere en best mulig avkastning over tid. God drift og god aksjonærpolitikk skal sikre selskapet muligheten til å finansiere seg i aksjemarkedet på gunstige vilkår. Domstein skal til enhver tid sørge for at all relevant informasjon om selskapet er tilgjengelig for hele markedet. Børsforskriften angir utgangspunktet for selskapets informasjonsstandard. Informasjonsarbeidet skal bidra til at selskapets forretningsidé, konsept og utviklingsmuligheter er kjent og forstått i markedet. Markedet skal sikres korrekte opplysninger om selskapets status, utvikling og planer. Alle pressemeldinger og rapporter er tilgjengelige på våre websider: KURSUTVIKLING OG LIKVIDITET Domstein ønsker over tid å styrke likviditeten i aksjen. Selskapets hovedaksjonær, Domsteinfamilien, som eier 62 % av aksjene, har en målsetning om å redusere sin eierandel til under 50 %. Etter en periode med omstrukturering har selskapet fått en rendyrket profil som er lett å kommunisere, og som vil bidra til å gjøre selskapet mer attraktivt. Selskapet vil også arbeide for et høyere kunnskapsnivå om fiskerinæringen, noe som også kan bidra til større interesse for aksjen. UTBYTTEPOLICY Aksjonærene vil få avkastning i form av verdiøkning på aksjene og utbytte. Selskapet har som målsetning å betale et utbytte som tilsvarer en tredjedel av årsresultatet, men utbytte vil også være avhengig av soliditeten i selskapet og hvilke muligheter selskapet ser i markedet med hensyn til mulige oppkjøp eller annen ekspansjon. KONVERTIBLE OBLIGASJONER Konvertibelt lån 50 mill. fra 2002 I ekstraordinær generalforsamling 1. juli 2004 ble lånet forlenget med 1 år. Avtalt rente er 10 % p.a. og betales etterskuddsvis. Lånet tilbakebetales 3 år etter fristen for utbetaling av lånet, dvs Fordringshaver har en ubetinget rett til å kreve utstedelse av aksjer i selskapet når som helst mellom og Ved konvertering skal det betales kr 14,64 pr. aksje som motregning på fordringen (pålydende). Lån og tilhørende rett til å kreve utstedelse av aksjer er fritt omsettelig. De nye aksjene gir rett til utbytte f.o.m. det regnskapsår retten til å kreve aksjer ble gjort gjeldende. Konvertibelt lån 30 mill. fra 2004 I ekstraordinær generalforsamling 1. juli 2004 ble styret gitt fullmakt til opptak av nye konvertible lån for et samlet beløp på NOK 50 mill. Styret godkjente i styremøte 6. juli 2004 opptak av et nytt konvertibelt ansvarlig lån på NOK 30 mill. til følgende betingelser: Avtalt rente er 8 % p.a. og betales etterskuddsvis. Lånet tilbakebetales 3 år etter fristen for utbetaling av lånet, dvs Fordringshaver har en ubetinget rett til å kreve utstedelse av aksjer i selskapet når som helst mellom og Ved konvertering skal det betales kr 10 pr. aksje som motregning på fordringen (pålydende). Lån og tilhørende rett til å kreve utstedelse av aksjer er fritt omsettelig. De nye aksjene gir rett til utbytte f.o.m. det regnskapsår retten til å kreve aksjer ble gjort gjeldende. FULLMAKTER Den ordinære generalforsamlingen har gitt styret følgende fullmakter: 1. Styret har fullmakt til å kjøpe inntil aksjer hver pålydende kr 0,50, et samlet høyeste pålydende på inntil kr , som utgjør 10 % av aksjekapitalen i selskapet. Laveste kjøpesum for aksjene kan være aksjens pålydende, og høyeste kjøpesum kan være kr 40. Fullmakten omfatter også salg av egne aksjer. Hvis egne aksjer selges, omfatter fullmakten også kjøp av nye aksjer til erstatning for de solgte så lenge samlet beholdning av egne aksjer ikke overstiger et samlet pålydende på kr Ved eventuelt salg av egne aksjer til eksisterende aksjonærer, skal de øvrige aksjonærer ha tilsvarende fortrinnsrett som de har ved kapitalforhøyelse. Forøvrig står styret fritt til å kjøpe og selge aksjer innenfor rammen av fullmakten. Fullmakten gjelder fram til ordinær generalforsamling Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil kr Begrunnelsen er at selskapet skal være i posisjon til relativt raskt å gjennomføre fusjoner og oppkjøp, delta i andre strukturelle og industrielt eller finansielt begrunnede transaksjoner, finansiere virksomhet i datterselskaper på en betryggende måte og innføre incentivordninger overfor ansatte. Fullmakten skal kunne anvendes ved hel eller delvis overtakelse av eller fusjon med andre virksomheter, og omfatter således også kapitalforhøyelse mot innskudd i annet enn penger. Styret kan fastsette tegningskursen og beslutte å fravike aksjonærenes fortrinnsrett til å tegne aksjer. Fullmakten inkluderer retten til å foreta nødvendige endringer av vedtektene og gjelder fram til ordinær generalforsamling i IR KONTAKTER Rolf Domstein Keith Elliott Anne I. Refvik CEO CFO Konsernsekretær GENERALFORSAMLING Domstein ASA avholder sin generalforsamling onsdag 11. mai 2005 ved hovedkontoret i Måløy. Kursutvikling 2004 Share price trend DOM OSEBX Selskapets hovedaksjonær, Domstein-familien, som eier 62 % av aksjene, har en målsetning om å redusere sin eierandel til under 50 %. The company s main shareholder, the Domstein family, who own 62 % of the shares, aims to reduce their ownership to less than 50 %. 14 DOMSTEIN ÅRSRAPPORT / ANNUAL REPORT 2004 Keith Elliott Finansdirektør CFO

15 Shareholder information The shares in Domstein ASA have been listed on Oslo Stock Exchange since June 2001, with ticker DOM. The company is listed on the main index and is included in: OSEAX OSE3020 Oslo Børs All-share Index Food, Beverage & Tobacco The share capital of the company is NOK divided into shares, each with a nominal value of NOK At year-end 2004 the company had a market value of MNOK 360 (MNOK 460 in 2003). SHAREHOLDER STRUCTURE At year-end 2004 the company had shareholders, of which 54 were foreign. The foreign shareholders own 2.71 % of the shares. Managing Director Rolf Domstein and board member Knut Magne Domstein are partners in R. Domstein & Co ANS, which owns % of Domstein ASA. The 21 largest shareholders own % of the shares. OWN SHARES As per 31 December 2004, the company had own shares, acquired for a total of NOK In 2004, the company has not purchased or sold own shares. SHAREHOLDER AND INFORMATION POLICY The aim of the company is to give all owners the best possible return on capital employed over a period. Good management and shareholder policy shall give the company the opportunity to finance itself in the equity market on favourable terms. Domstein shall ensure at any time that all relevant information about the company is available to the whole market. The stock exchange provisions give the basis for the company s information standard. The information work shall help the company s business concept and development possibilities to be known and understood in the market. The market shall be ensured correct information about the company s status, development and plans. All press releases and reports are available on our website at: SHARE PRICE TREND AND LIQUIDITY Domstein wants to strengthen the liquidity of its share over time. The company s main shareholder, the Domstein family, who own 62 % of the shares, aims to reduce their ownership to less than 50 %. Following a period of restructuring, the company has developed a pure corporate identity, which is easy to communicate and which will help to make the company more attractive. The company will also work to acquire a higher level of knowledge about the fisheries industry, which may help to heighten interest for the share. DIVIDEND POLICY The shareholders will receive return through increased value of the shares and through dividend. The aim of the company is to pay a dividend equivalent to one third of the annual profit, but the dividend will also depend on the solidity of the company and the opportunities the company sees in the market with regard to possible acquisitions or other expansion. CONVERTIBLE BONDS Convertible loan of MNOK 50 from 2002 At the extraordinary general meeting on 1 July 2004, the loan was extended by 1 year. The agreed interest is 10 % per year and is paid in arrears. The loan will be repaid 3 years after the deadline for payment of the loan, i.e. 29 December Creditors have an unconditional right to demand issue of shares in the company at any time between 29 December 2001 and 29 December On conversion, NOK shall be paid per share as a set off against the claim (nominal value). The loan and pertinent right to demand issue of shares is freely transferable. The new shares entitle to dividend from and including the financial year in which the right to shares was exercised. Convertible loan of MNOK 30 from 2004 At an extraordinary general meeting on 1 July 2004, the board of directors was given authority to take up a new convertible loan for a total amount of MNOK 50. In a board meeting on 6 July 2004, the board of directors of Domstein ASA approved establishment of a new convertible loan in the amount of MNOK 30 on the following terms: The agreed interest is 8 % per year and is paid in arrears. The loan will be repaid 3 years after the deadline for payment of the loan, i.e. 31 December Creditors have an unconditional right to demand issue of shares in the company at any time between 1 July 2004 and 31 December On conversion, NOK 10 shall be paid per share as set off against the claim (nominal value). The loan and pertinent right to demand issue of shares is freely transferable. The new shares entitle to dividend from and including the financial the right to demand shares was exercised. AUTHORITY The ordinary general meeting has given the board of directors the following authority: 1. The board of directors has the authority to purchase up to shares each with a nominal value of 0.50 and a total highest nominal value of up to NOK , which is 10 % of the share capital in the company. The lowest purchase price for the shares may be the share s nominal value and the highest purchase price may be NOK 40. This authority also includes sale of own shares. If own shares are sold, the authority also includes purchase of new shares to replace the sold shares, as long as the total number of own shares does not exceed a total nominal value of NOK In the event of any sale of own shares to existing shareholders, the other shareholders shall have the same pre-emptive right as they have in case of an increase of capital. In other respects, the board of directors is free to purchase and sell shares within the framework of the authority. The authority applies up to the ordinary general meeting in The board of directors is given authority to increase the share capital by up to NOK The reason for this is that the company shall be in a position to implement relatively quickly mergers and acquisitions, participate in other structural and industrial or financially based transactions, finance business in subsidiaries in an adequate way and introduce incentive schemes for the employees. It shall be possible to exercise the authority in the event of full or partial acquisition of or merger with other businesses and therefore also includes increase of capital in return for a non-cash payment. The board of directors may set the subscription rate and resolve to deviate from the shareholders pre-emptive right to subscribe for shares. The authority includes the right to make the necessary amendments to the articles of association and applies up to the ordinary general meeting in IR CONTACTS Rolf Domstein CEO Keith Elliott CFO Anne I. Refvik Executive Secretary GENERAL MEETING Domstein ASA will hold its general meeting at the head office in Måløy on 11 May STØRSTE AKSJONÆRER Main shareholders Eier Antall Eierandel Owner No. of shares Ownership shares R. Domstein & Co ANS ,34 % MP pensjon ,54 % Domstein, Knut Magne ,31 % Domstein, Gunnar ,23 % Domstein, Rolf ,23 % Saga Lax Norge AS ,64 % Smaragd AS ,36 % Saga Lax AS ,34 % Nesco AS ,19 % Gill-Johannesen AS % Felleskjøpet trondheim ,87 % Sig. bergesen DY og hustru Nankis Almenyttige Stiftelse ,79 % Ojada AS % Domstein ASA ,60 % Konsernbygg AS ,56 % Sparebanken Vest ,49 % Brothers AS ,46 % Sparebanken Sogn og Fjorande ,44 % Bergesen Dys Familielegat ,41 % Dyrøy AS ,41 % DOMSTEIN ÅRSRAPPORT / ANNUAL REPORT

16 Styrets beretning Domstein har i mer enn 80 år vært en viktig aktør i norsk fiskeindustri. Konsernet har i dag en sentral posisjon i fiskeriog sjømatnæringen, både nasjonalt og internasjonalt. Domstein tar sikte på være den prefererte leverandøren av marint råstoff til den internasjonale bearbeidingsindustrien og den prefererte leverandøren av marine ferdigvarer i utvalgte markeder. Domsteins strategi er å oppnå lønnsomhet gjennom kundeorientering, effektiv drift, fokus på miljø, matvaresikkerhet og bærekraftig utvikling, bredde i virksomhets- og produktspekter og kontroll av verdikjeden. Domstein har de siste tre årene gjennomført omfattende organisatoriske og strukturelle endringer. I 2002 ble eierandelen i Pieters overdratt til Fjord Seafood, samtidig som Domstein overtok den skandinaviske virksomheten i Pieters. Denne ble sammen med forretningsområdet hvitfisk filet samlet i Domstein Enghav fra årsskiftet 2002/03. Samtidig ble forretningsområdet hvitfisk trading avviklet, og den pelagiske virksomheten samlet i Domstein Pelagic. Konsernets virksomhet består etter dette av to operative enheter; Domstein Enghav og Domstein Pelagic samt forvaltningen av eierpostene i de tilknyttede selskapene; Ervik Havfiske (50 %) og Fjord Seafood (18,6 %). ØKONOMISKE RESULTATER Konsernet hadde i 2004 netto driftsinntekter på kr mill., driftsresultat EBIT på kr -28,1 mill., netto finansresultat på kr 46,6 mill. og årsresultat på kr 71,5 mill. Finansresultatet er belastet med negativ avkastning på til sammen kr 9,1 mill. for de tilknyttede selskapene Fjord Seafood og Ervik Havfiske. Konsernets balanse utgjorde pr kr mill., og den bokførte egenkapitalen kr 209 mill. Dette tilsvarer en egenkapitalandel på 16,4 %. Hensyntatt konvertible obligasjoner var soliditeten 22,5 %. Styret har en målsetning om at soliditeten skal være minst 30 %. Den rentebærende gjelden var kr 795 mill. På grunn av sesongsvingninger varierer driftskapitalbehovet sterkt i løpet av året. Gjennomsnittlig rentebærende gjeld i 2004 var kr 738 mill. Konsernet eide pr aksjer i Fjord Seafood ASA, som var bokført til kurs kr 2,97 pr. aksje, samt egne aksjer. Konsernet hadde en positiv kontantstrøm fra driften på kr 0,9 mill. Finansieringsaktiviteter har bidratt med kr 20,8 mill. Det var negativ kontantstrøm fra investeringsaktiviteter på kr 17,2 mill., og kontantbeholdningen har økt med kr 4,4 mill. I henhold til regnskapsloven paragraf 4-5 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Alle børsnoterte selskaper skal fra 2005 rapportere etter den internasjonale regnskapsstandarden (IFRS). Første rapportering i henhold til den nye standarden blir 1. kvartal 2005, som vil inneholde sammenlignbare tall for 2004 omarbeidet i henhold til IFRS. Implementeringen av IFRS utdypes nærmere i årsrapporten. DOMSTEIN PELAGIC Forretningsområdet Domstein Pelagic består av salgsselskaper i Måløy og Holland og produksjonsbedrifter i Måløy, Selje, Kalvåg og Bodø. Domstein har en ledende posisjon både nasjonalt og internasjonalt når det gjelder produksjon og omsetning av pelagiske fiskeslag, hovedsakelig sild og makrell. Det vesentligste av produksjonen er ubearbeidet fisk og halvfabrikata som selges til bearbeidingsbedrifter over hele verden. De største markedene er Japan og Øst-Europa. De pelagiske bedriftene har høy andel faste kostnader. Resultatet er derfor svært avhengig av kapasitetsutnyttelsen. Kapasitetsoppbygning i industrien, reduserte norske fiskekvoter og lavere landinger av utenlandsk råstoff har ført til redusert kapasitetsutnyttelse. Dette har bidratt til økt konkurranse om råstoffet og lavere marginer. Råstofftilgang Råstofftilgangen for pelagisk fisk var historisk lav i 2003 og Domsteins råstoffmengde ble redusert fra 171 tusen tonn i toppåret 2001 til 142 tusen tonn i Nedgangen skyldes i hovedsak reduserte norske kvoter for NVG-sild. I tillegg har manglende harmonisering av regelverket og kontrollregimet mellom Norge og EU gjort det mindre attraktivt for EU-båter å levere fangster i Norge. I samme periode har innkjøpsprisene for sild og makrell steget med henholdsvis 97 % og 54 % Styret vurderer utsiktene for råstofftilgangen for perioden som positive. Ressursene av NVG sild er i god utvikling. Det forventes at norske kvoter økes med %. Når det gjelder makrell, forventes det noe lavere kvoter de neste årene. Det forventes et begrenset fiske av lodde ved Island i perioden. Det 16 DOMSTEIN ÅRSRAPPORT / ANNUAL REPORT 2004

17 legges også til grunn at Norge og EU blir enige om fordelingen av NVG-sildekvotene og harmonisering av rammebetingelsene, slik at det blir mer attraktivt for EU-båter å levere i Norge. Samlet vil dette gi en råstofftilgang for norsk industri langt over toppåret Markedet for pelagisk fisk Hovedmarkedet for sild er Øst-Europa og for makrell Japan. I tillegg selges en del halvfabrikata og ferdigvarer i Norden og EU. Etterspørselen etter både sild og makrell har vært god i Prisene har steget kraftig i alle markeder. For sild økte gjennomsnittsprisene med 50 % og makrell 30 % i forhold til foregående år. Stor størrelse har gjort at rundfrossen sild har vært spesielt attraktiv i det russiske markedet. Salgsutviklingen er sårbar for valutasvingninger. Svekkelse av dollarkursen på slutten av året førte til redusert salg og negativ prisutvikling for sildeprodukter. Domstein hadde derfor relativ høy lagerbeholdning ved årsskiftet. Lageret er realisert med tilfredsstillende gevinst etter nyttår. Styret forventer fortsatt positiv etterspørselsutvikling både for sild og makrell i Marginutvikling og lønnsomhet Norges Sildesalgslag har monopol på førstehåndsomsetningen av pelagisk fisk i Norge. Det meste av råstoffet kjøpes gjennom salgslagets auksjoner. Det er åpnet adgang for inngåelse av kontrakter mellom båter og bedrifter, men så lenge auksjonssystemet sikrer fiskerne avsetning for fisken til monopolpris, er det lite attraktivt å inngå slike kontrakter. Kombinasjonen av knapphet på råstoff og førstehåndsomsetningsmonopol gjør at det på kort sikt lønner seg for bedriftene å kjøpe råstoff så lenge de oppnår marginer som dekker de variable kostnadene. Marginene er imidlertid ofte ikke tilstrekkelige til at bedriftene får dekket sine faste kostnader. Industrien har derfor de siste årene hatt en svært negativ lønnsomhetsutvikling. For Domstein var marginene i 2004 historisk lave. For sild var den gjennomsnittlige bruttomarginen (differansen mellom salgspris og innkjøpspris) kr 1,35 pr. kg og for makrell kr 1,98 pr. kg. Dette er svakere enn i 2003 og vesentlig svakere enn i toppårene 1999, 2000 og 2001.Benchmarking med 95 % av den pelagiske industrien i Norge (Fiskeriforsknings driftsundersøkelse) viser imidlertid at Domstein historisk har oppnådd vesentlig bedre driftsmarginer enn gjennomsnittet av industrien. Styret forventer at det vil bli en utfordring for både fiskerne og industrien å finne avsetning for de store sildemengdene som kan fiskes de nærmeste årene. Styret tror derfor at det vil bli attraktivt for flere fiskere å inngå faste leveringsavtaler som garanterer avsetning, i stedet for å omsette fisken på auksjon. Domstein er innstilt på å inngå slike avtaler. Styret er også positivt til at Domstein skal delta i strukturelle tiltak for å gjøre industrien mer effektiv og lønnsom. DOMSTEIN PELAGIC MNOK Netto driftsinntekter 696, ,0 867,0 870,0 942,1 EBITA ,0 32,7 7,3 Driftsmargin 5,4 % 4,9 % -1,6 % 3,5 % 0,8 % Råstoffmengde Domstein Pelagic Domstein Pelagic 2004 Omsetning pr. geografisk område Tonn NOK mill. Vest Europa 82 Asia 318 Øst Europa 424 Norge 81 Andre 37 Domstein Pelagic 2004 Omsetning pr. hovedprodukt NOK mill. Sild 437 Makrell 378 Akkar 57 Annet 70 DOMSTEIN ÅRSRAPPORT / ANNUAL REPORT

18 DOMSTEIN ENGHAV Domstein Enghav består av salgsorganisasjoner for ferdigvarer i Norge, Sverige, Danmark og Finland, og produksjonsbedrifter i Måløy, Vardø, Lysekil og Kungshamn. Domstein Enghav har som mål å bli den ledende leverandøren av fisk og sjømat i Norden. Domstein Enghav har etablert et eget selskap, Domstein Enghav Ferskfisk, som skal drive salg og distribusjon av ferskfisk og ferske fiskeprodukter. Selskapet har vært i drift siden 1. januar 2005 og er allerede i gang med leveranser til dagligvarebutikker i østlandsområdet. For å sikre tilgang til fersk fisk har Domstein Enghav i 2005 gått inn med en 34 % eierandel i Ultra Seafood Loppa i Øksnes kommune i Finnmark. Markedet for ferdigvarer Driftsinntektene for Domstein Enghav økte i 2004 med 13 %. Halvparten av veksten kommer fra oppkjøpet av Boviks Konservfabrik i Sverige, mens resten er organisk. Hovedproduktene er inntil nå frosne bearbeidede produkter (fiskegrateng, panerte produkter, filetprodukter) samt rognprodukter. I dagligvaremarkedet for frossenfisk i Norge og Sverige har Domstein Enghav en klar nr 2 posisjon etter Findus. Produktene leveres både under Enghav-merke og kjedenes egne merker. Aktivitetene i Norge er begrenset hovedsakelig til dagligvare. I både Sverige og Danmark har Domstein Enghav godt utviklede forretningssystemer opp mot storhusholdningsmarkedene. Domstein Enghav har også salg utenfor Norden. Dette dreier seg hovedsakelig om filet- og rognprodukter. Det har vært svært positiv salgs- og resultat-utvikling i Sverige, mens det har vært en liten nedgang i Norge på grunn av økt konkurranse og tapte marginer i lavprissegmentet. Salgsorganisasjonen i Danmark, som ble etablert i 2003, har også positiv utvikling, men omsetningen er ennå ikke høy nok til å dekke kostnadene. Lønnsomhetsutvikling Filetfabrikken i Måløy har hatt meget svak resultatutvikling. Råstoffprisene for hvitfisk har utviklet seg svært ugunstig i forhold til markedsprisene for frosne filetprodukter. Dette skyldes konkurranse fra frosne produkter fra lavkostland. Domstein Enghavs strategi er å vokse og utvikle seg både i markedet for ferske og frosne fiskeprodukter. Domstein Enghav har de siste årene hatt en god vekst mot forbrukermarkedene i Norden. For å beholde konkurransestyrken i frysevaremarkedet vil produksjonen ved Måløy-anlegget bli spesialisert, samtidig som deler av frossenfiletproduksjonen flyttes til land med lavere kostnader. Styret tar sikte på å skape ny aktivitet ved fabrikken i Måløy gjennom økt volum av fersk fisk og økt foredlingsgrad. Satsningen på Ultra Seafood Loppa og Domstein Enghav Ferskfisk er viktige elementer i strategien. Den vanskelige markedssituasjonen førte til en kraftig lageroppbygging på slutten av Styret har derfor funnet det nødvendig å foreta en nedskriving av verdien av varelageret med kr 21 mill. Samtidig er produksjonen redusert ved å gå fra to til ett skifts drift. Varelageret vil være på et normalt nivå ved utgangen av 1. kvartal DOMSTEIN ÅRSRAPPORT / ANNUAL REPORT 2004

19 FJORD SEAFOOD Domstein eier 18,6 % av aksjene i Fjord Seafood ASA. Andelen av resultatet og andre egenkapitalendringer i Fjord Seafood er tatt inn i konsernregnskapet som inntekt på investering i tilknyttet selskap. Fjord Seafood oppnådde i 2004 kraftig resultatforbedring som følge av høyere markedspriser og reduserte produksjonskostnader. ERVIK HAVFISKE Domstein eier 50 % av aksjene i fiskebåtrederiet Ervik Havfiske AS. Andelen av resultatet i Ervik Havfiske er tatt inn i konsernregnskapet som inntekt på investering i tilknyttet selskap. For 2004 er konsernregnskapet belastet med en negativ inntekt på kr 4 mill. Ervik Havfiske er Norges største banklinerederi med kontrollerende eierinteresser og management for 12 havgående fiskebåter. Rederiet kontrollerer 12 torskekvoter og 13 hysekvoter i Norge. Flere av rederiets båter fisker på utenlandske kvoter. Enhetskvotesystemet har gjort det mulig å samle flere kvoter per fartøy. Dette gjør driften mer effektiv og har sammen med høyere fiskepriser bidratt til svært positiv resultatutvikling i Det har imidlertid vært vanskelig å finne lønnsom anvendelse for de fartøyene som blir overflødige. Resultatet for 2004 er derfor belastet med kr 14 mill. i nedskrivinger av verdiene av fartøyer som opererer i utlandet. Kvotene i Norge og Russland for 2005 vil være på samme nivå som for Styret i Domstein forventer stabilt høye fiskepriser og at fortsatt restrukturering og effektivisering av flåten vil bidra til positiv resultatutvikling for Ervik Havfiske også i DOMSTEIN ENGHAV MNOK Netto driftsinntekter 232,5 330,8 363,7 499,5 566,4 EBITA 9,3 14,6 10,8 6,2-18,0 Driftsmargin 4,0 % 4,4 % 2,3 % 1,2 % -3,2 % FJORD SEAFOOD MNOK Netto driftsinntekter 2324,7 3071,0 3924,6 3752,6 3410,4 Resultat etter skatt 85,0-743,2-192,3-782,0-27,1 Domsteins andel 22,9-188,5-129,8-167,3-5,1 ERVIK HAVFISKE MNOK Netto driftsinntekter 103,8 180,6 162,5 177,4 179,9 Resultat etter skatt 12,1 41,8-22,3-14,5-6,2 Domsteins andel 8,7 15,4-9,9-8,6-3,8 Domstein Enghav 2004 Omsetning pr. geografisk område NOK mill. Norge 224 Sverige 193 Danmark 44 Andre 106 Domstein Enghav 2004 Omsetning pr.hovedprodukt NOK mill. Gratenger 63 Torsk/Skrei 213 Laks 59 Kaviar 97 Skalldyr 32 Diverse 103 DOMSTEIN ÅRSRAPPORT / ANNUAL REPORT

20 UTSIKTER FOR 2005 Historisk lav råstofftilgang for pelagisk fisk og negativ prisutvikling for hvitfisk filet bidro til at 2004 ble et svært vanskelig år for Domstein. Positive ressursprognoser for NVG-sild gjør at styret er optimistisk med hensyn til utviklingen for pelagisk fisk de neste årene. Økte sildekvoter forventes å bidra positivt til lønnsomheten allerede i Når det gjelder hvitfisk, har styret tatt initiativ til en omfattende omstillingsprosess som innbefatter nedskalering av produksjonen av tradisjonelle frosne filetprodukter og økt satsing på ferske og frosne spesialprodukter. Omstillingsprosessen vil bli krevende, ikke minst for de medarbeiderne som blir berørt, men den er nødvendig for å sikre konsernet forsvarlig lønnsomhet. Tiltakene vil i første omgang medføre en del investeringer og omstillingskostnader, men styret forventer å se positiv resultateffekt allerede i ORGANISASJON OG ARBEIDSFORHOLD Styret vil takke de ansatte og deres organisasjoner for et godt samarbeid. Det er utført 537 årsverk i 2004 mot 504 året før. I 2004 er det ikke registrert alvorlige yrkesskader. Antall registrerte skadetilfeller er også færre enn fjoråret, og det har vært en positiv utvikling i sykefraværet. Fraværet ligger mellom 3 % og 11 %, med gjennomsnitt på 8 %. Den gjennomsnittlige nedgangen i fraværet er på 3,1 % og viser at målbevisst og systematisk arbeid gir resultat. Styret vektlegger at Domstein fortsatt vil ha fokus på fravær og fraværsårsaker og satse videre på inkluderende arbeidsliv. Domstein vil også innføre bedre og mer spesifikke rapporteringsrutiner og forbedre rapporterings- og oppfølgingsverktøy for å fange opp utvikling og tendenser slik at tiltak kan iverksettes på et tidligere tidspunkt. Styret har registrert at det kan være en utfordring å rekruttere personell med høyere utdanning. I den anledning er det inngått samarbeid med andre bedrifter i Sogn og Fjordane i andre bransjer om felles satsing på en trainee-ordning for ungdommer med tilhørighet til regionen. Ca 45 % av de ansatte i konsernet er kvinner. Kvinneandelen er høyest i produksjonen og lavest i ledende stillinger. Uavhengig av ønsket om likestilling mellom kjønn, legger konsernet vekt på at det er den enkeltes kompetanse og innsats som er avgjørende. Domstein ønsker å gi kvinner og menn like muligheter til utvikling og vil arbeide for en jevnere fordeling mellom kjønnene i rekrutteringsarbeidet. Konsernet har som mål å være en arbeidsplass med likestilling mellom kvinner og menn. Det skal ikke forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som lønn, avansement, etterutdanning og rekruttering. Styret vil spesielt arbeide for å få flere kvinner i ledende stillinger i konsernet. Styrets sammensetning innfrir ikke kravet om minst 40 % kvinneandel. Det arbeides med å rekruttere kvinnelige styremedlemmer. YTRE MILJØ Styret legger vekt på at konsernet skal ha en høy miljøstandard. Konsernets virksomhet skal skje etter prinsippene om bærekraftig utvikling. Produkter og forbruk av råstoff og innsatsfaktorer skal vurderes i forhold til naturressursgrunnlaget og miljøvirkninger. Styret har bestemt at det skal utvikles miljøstyringssystemer, og myndighetenes og markedets krav til miljøstandard skal overholdes. Det legges vekt på å stimulere miljøbevisstheten blant de ansatte ved opplæring og informasjon. Konsernet nytter kun elektrisk energi som energikilde, og fryseribedriftene nytter overskuddsenergi til varmegjenvinning. Det forekommer ikke utslipp til luft, men ettersom kuldemediumet er ammoniakk tilsier analysene fareklasse 2 i industrivernsammenheng. Alle konsernets bedrifter har utslippstillatelse for prosessvann og har innrettet seg med de påkrevde renseanlegg som utslippstillatelsen krever. Det er ikke registrert ukontrollerte utslipp. Emballasje kildesorteres for gjenvinning og avfall til kommunale deponier er redusert i forhold til tidligere år. Spesialavfall avgrenser seg i hovedsak til spillolje fra frysekom pressorene og leveres til godkjente mottaksstasjoner. AKSJER / AKSJONÆRFORHOLD Domstein ASA er notert på Oslo Børs med tikker DOM. Markedsverdien av selskapet pr var kr 360 mill., basert på kurs kr 5,89. Selskapet hadde ved utgangen av aksjonærer herav 54 utenlandske. De utenlandske aksjonærer utgjør en eierandel på 2,71 %. Domstein-familien eier direkte og indirekte 63 % selskapets aksjer. Styret har i henhold til fullmakt fra generalforsamlingen utstedt nye konvertible obligasjoner for kr 50 mill. hvor 20 DOMSTEIN ÅRSRAPPORT / ANNUAL REPORT 2004

Årsrapport 2006 // Annual report 2006

Årsrapport 2006 // Annual report 2006 Årsrapport 2006 // Annual report 2006 Visjon: Være et naturlig valg i fisk og sjømat // Vision: To be a natural choice in fish and seafood Innhold // contents 2-3 Visjon Vision 4 Målsettinger og strategi

Detaljer

Contents. Fra oppdrett og fangst til ferdigretter From farming and catching to ready-made meals. Innhold

Contents. Fra oppdrett og fangst til ferdigretter From farming and catching to ready-made meals. Innhold 1 Innhold Contents Fra oppdrett og fangst til ferdigretter side 2 From farming and catching to ready-made meals page 2 Posisjonert for vekst side 4 Positioned for growth page 4 Begivenheter i 2000 side

Detaljer

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier ÅRSRAPPORT Domstein Årsrapport Visjon og forretningsidé Innhold 2 Konsernoversikt Visjon og forretningsidé Begivenheter i 3 Nøkkeltall finanskalender 4-5 Aksjonærinformasjon 6-7 Virksomhetsstyring 8-12

Detaljer

Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia

Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia 2 1 foto: gr e the r ingda l Innhold Samspill og verdiskapning Interaction and value creation 2 Styrets beretning The Board of Directors Report 4 Resultatregnskap

Detaljer

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 ANNUAL REPORT 211 I N N H O L D C O N T E N T S LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 211 12 HIGHLIGHTS OF 211 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 RESULTATREGNSKAP

Detaljer

1. halvår. 2001 1st half year

1. halvår. 2001 1st half year 1. halvår 2001 1st half year REGNSKAP FOR 1. HALVÅR 2001 Selskapets utvikling - omsetning og resultat Ekornes har i 1. halvår 2001 hatt en omsetning på NOK 839,8 mill., som tilsvarer en økning på NOK 122,0

Detaljer

Transaksjonsdagen 2014. Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen

Transaksjonsdagen 2014. Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen Transaksjonsdagen 2014 Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen SPV BANKENES BETYDNING FOR ET KAPITAL- INTENSIVT NÆRINGSLIV PÅ VESTLANDET Jan Erik

Detaljer

General information. Content. Innhold. Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell

General information. Content. Innhold. Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell General information Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell Registered Office Martin Linges vei 25 Snarøya Norway Solicitors Advokatfirma Ræder, Wisløff,

Detaljer

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2007 Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge FORUS

Detaljer

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey ÅRSRAPPORT 2014 ANNUAL REPORT 2014 FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey INNHOLDSFORTEGNELSE TABLE OF CONTENTS STATKRAFTKONSERNET THE STATKRAFT

Detaljer

Mid-quarter update August/ September 2005 NORGAN I HOTELS ASA

Mid-quarter update August/ September 2005 NORGAN I HOTELS ASA Mid-quarter update August/ September 2005 NORGAN I HOTELS ASA Norgani Hotels ASA mid-quarter update NORSK ENGLISH Norgani inngikk 10. juni avtaler om kjøp av en portefølje på tilsammen 35 hotelleiendommer

Detaljer

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR To the shareholders of TGS-NOPEC Geophysical Company ASA Til aksjeeierne i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING The Ordinary General

Detaljer

Distribusjon av fisk i Norge

Distribusjon av fisk i Norge Rapport nr. 4-2001 Elin A. Aas Distribusjon av fisk i Norge Marginer og priser på ulike typer fisk i ulike distribusjonskanaler SIFO 2001 Rapport nr. 4-2001 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien

Detaljer

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil.

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil. Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Juni 2004 Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap Slagen med godt resultat også i 2003 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Ormen Lange

Detaljer

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR To the shareholders of TGS-NOPEC Geophysical Company ASA Til aksjeeierne i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING The Ordinary General

Detaljer

ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT

ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2009 ÅRSRAPPORT 2009 IDEX / annual report 2009 / English version 2 Business Contents English version Mission and vision 4 2009 key events 4 Market and outlook 7 Personal ID for the mass market

Detaljer

Årsrapport 2012 / Annual Report 2012

Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Hjemme har vi lagt vekt på å styrke relasjonene til våre viktigste klienter og spisse vår kompetanse inn mot markedssegmenter som viser en solid utvikling. In Norway

Detaljer

INNHOLD CONTENTS 2002 I KORTE TREKK

INNHOLD CONTENTS 2002 I KORTE TREKK INNHOLD 5 7 8 9 10 11 12 15 16 18 20 20 21 22 23 25 26 28 30 30 31 32 33 35 36 38 2002 I KORTE TREKK DETTE ER UNINETT FORSKNINGSNETTET SOM BASIS FOR ANDRE VIRKSOMHETER TILKNYTNINGER I STAMNETTET GÉANT-NETTET

Detaljer

Schibsted. Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter

Schibsted. Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter Schibsted Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter Kommentarer 1. kvartal 2003 Konsernets driftsresultat i 1. kvartal viser en betydelig forbedring mot 1. kvartal 2002 innen de fleste

Detaljer

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2009 FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary OSLO Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen

Detaljer

Key figures_nøkkeltall. Contents_Innhold:

Key figures_nøkkeltall. Contents_Innhold: Annual Report_Årsrapport 2006 Key figures_nøkkeltall (usd 1000) (usd 1000) Contents_Innhold: Key figures/nøkkeltall 3 The Year 2006 5 Building strength to meet the future 8 Shareholders information 10

Detaljer

Gradsdagen 2014. Presentasjon av masteroppgaver ved Handelshøyskolen (HH) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. 18.

Gradsdagen 2014. Presentasjon av masteroppgaver ved Handelshøyskolen (HH) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. 18. Gradsdagen 2014 Presentasjon av masteroppgaver ved Handelshøyskolen (HH) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 18. juni 2014 Master i samfunnsøkonomi/ Master degree in Economics Does the Polluter

Detaljer

INNHOLD UNINETT ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD 5 ÅRET 2003 5 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET

INNHOLD UNINETT ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD 5 ÅRET 2003 5 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET ÅRSRAPPORT 2003 ANNUAL REPORT 2003 UNINETT ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD CONTENTS INNHOLD 5 ÅRET 2003 5 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET 9 DETTE ER UNINETT 10 VIRKSOMHETEN 10 FELLES VERDIGRUNNLAG

Detaljer

FoU rapport nr. 2/2010

FoU rapport nr. 2/2010 FoU rapport nr. 2/2010 ISBN: 978-82-7602-134-9 Effekten av lederlønnsreguleringer i Norge Forfattere: Trond Randøy Ole Skalpe 1 Tittel Forfattere Effekten av lederlønnsreguleringer i Norge Trond Randøy

Detaljer

INNKALLING INVITATION

INNKALLING INVITATION INNKALLING til ordinær generalforsamling i Ekornes ASA. Ekornes Bua, Brunholmgt. 8, Ålesund, mandag 18. mai 2015, kl. 15.00. Påfølgende omvisning og presentasjon med matservering. INVITATION to the Annual

Detaljer

Innhold. TONOs årsapport 2013. TONOs regnskap 2013. Directors' Report for 2013

Innhold. TONOs årsapport 2013. TONOs regnskap 2013. Directors' Report for 2013 ÅRSRAPPORT 2013 Innhold TONOs årsapport 2013 Virksomhet og fremtidig utvikling 5 Økonomiske forhold 5 TONOs personale 6 TONOs styre, komiteer og utvalg 8 Stipendmidler 9 Utfyllende informasjon om virksomheten

Detaljer

Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA. To the shareholders of Scatec Solar ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA. To the shareholders of Scatec Solar ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING These minutes have been prepared in both Norwegian and English. In case of any discrepancies between the versions, the Norwegian version shall prevail. Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA INNKALLING TIL

Detaljer

NORWAY ROYAL SALMON AS

NORWAY ROYAL SALMON AS ÅRSRAPPORT 2009 1 NORWAY ROYAL SALMON AS Norway Royal Salmon AS (NRS) er et totalintegrert oppdrettsselskap som gjennom et omfattende nettverkssamarbeid og egen oppdrettsvirksomhet tilbyr laks og ørret

Detaljer

Boligkreditt Årsrapport 2014

Boligkreditt Årsrapport 2014 Boligkreditt Årsrapport 2014 Innhold Styrets beretning for årsrapporten 2014... 4 Sikkerhetsmasse og utestående OmF volum... 4 Oversikt nøkkeltall... 4 Sentrale hendelser i fjerde kvartal og 2014... 4

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Songa Offshore ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA holdes på: Shippingklubben, Haakon VIIs

Detaljer