SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Formannskapet /13 SLO Formannskapet /13 SLO Kommunestyret SLO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Formannskapet 20.11.2013 084/13 SLO Formannskapet 27.11.2013 086/13 SLO Kommunestyret 11.12.2013 SLO"

Transkript

1 SONGDALEN KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utvalg, komitè Møtedato Saksnr Saksbeh. m.m. Formannskapet /13 SLO Formannskapet /13 SLO Kommunestyret SLO Saksansv.: Svein Lohne Arkiv: K1-145 Objekt: Arkivsaknr.: 13/ Økonomiplanen og årsbudsjettet 2014 Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 70 I FTV LO-K- Janne Slotte Høring på budsjettet I HTV-Utdanningsforbundet Anne-Birgit Østerberg Uttalelse vedr. burdsjettforslag I Fellesråd for eldre og funksjonshemmede Uttalelse økonomiplanen og 68 I Norsk Sykepleieforbund Mari Hagen Kleveland årsbudsjettet 2014 Uttalelse budsjett 2014 Bakgrunn for saken: Rådmannens forslag til økonomiplan for perioden bygger på: Kommuneplanen for De forutsetninger og prioriteringer som fremgår av regjeringens forslag til Statsbudsjett. Vedtatt økonomiplan for perioden Analyser av befolkningsveksten de siste årene med prognoser for fremtiden. Analyser av demografikostnader. Det som gjennom året er gitt som politiske signaler gjennom tertialrapportene. De forutsetninger som er beskrevet i vedlagte dokument.

2 Hovedfokuset i kommuneplanen er rettet mot økt satsing på utviklingsaktiviteter i bred forstand, viktigheten av å jobbe systematisk med levekårsutfordringene og et styrket fokus på kultur og folkehelse. Konkretiseringen av tiltak for å nå kommuneplanens utviklingsambisjoner finner en i det fireårige handlingsprogrammet som her legges frem. Analysene har vist at Songdalen kommune i det alt vesentlig driver effektive og gode tjenester tilpasset kommunens inntektsnivå. Utfordringene vil bli mange i årene som kommer og krever en streng prioritering mellom områder som alle opplever stramme rammer. Rådmannen legger i sitt forslag frem et budsjett som tar hensyn til at Gjeldsutviklingen må begrenses En kontrollert kostnadsvekst Dette har rådmannen søkt å ta hensyn til i sitt budsjettfremlegg. Den stramme driftssituasjonen som nå jevnt over er i hele organisasjonen, vil vedvare i årene fremover. Forslag til Statsbudsjett fra regjeringen Stoltenberg Regjeringen Stoltenberg la opp til reell vekst i de frie inntektene til primærkommunene i 2014 på 4,3 milliarder kroner, tilsvarende 1,7 prosent. Veksten er regnet fra anslaget på kommunesektorens inntekter 2013 i revidert nasjonalbudsjett Regjeringen la til grunn at veksten i frie inntekter blant annet skulle dekke økte utgifter til endring i befolkningsutviklingen, lønn og pensjon. Det er stor usikkerhet knyttet til pensjonsutgiftene, og derfor vanskelig å vurdere om veksten i frie inntekter i tilstrekkelig grad har tatt hensyn til økte pensjonskostnader. Styringsrenten er pr på 1,5 prosent. Rentenivået er om lag på samme nivå som da forrige handlingsprogram ble framlagt, men vil ventelig stige jevnt fremover til et nivå mellom 3,5 og 4% i slutten av perioden. I 2014 forventes kommunesektorens pensjonskostnader å øke med om lag 1,75 milliarder kroner utover det som kompenseres gjennom deflatoren. De økte kostnadene må dekkes av de frie inntektene. Høy lønnsvekst og lavt rentenivå har over tid bidratt til økte pensjonskostnader. KRD har strammet inn forutsetningene for beregning av pensjonskostnader for Samlet sett medfører dette økte pensjonsutgifter. På den annen side har imidlertid kommunesektoren med sin høye gjeld, betydelige besparelser pga. det lave rentenivået. Statsbudsjettet er selvfølgelig et omfattende dokument som det ikke er mulig å dekke innenfor noen få linjer i dette dokumentet. Hovedpunktene kan likevel oppsummeres på denne måten: Helsestasjons- og skolehelsetjenesten 180 mill. Kroner

3 Øyeblikkelig hjelp døgntilbud 140 mill. kroner Utvidelse av ordningen med valgfag i ungdomsskolen 68 mill. Kroner Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg Maksimal foreldrebetaling i barnehagene 160 mill. Kroner To barnehageopptak pr. år i barnehagene 241 mill. kroner 1 time gratis kulturskoletilbud i skolen/sfo Øremerkede tilskudd til styrking av barnevernet Økt kommunal egenandel i institusjonsplasser i barnevernet Statlig tilsyn med barn i fosterhjem Videre satsning på omsorgsboliger og sykehjemsplasser Opptrapping av tilskudd til private barnehager Songdalen kommune er en av budsjettvinnerne i Vest Agder i henhold til Stoltenberg-regjeringens budsjettforslag og får en anslått nominell vekst på 6,3% i forhold til anslag i revidert nasjonalbudsjett Grunnene til dette er en sterk underliggende vekst i kostnadsbehovet. Utfordringsbildet Kommunens netto driftsresultat Rådmannen legger frem forslag til driftsbudsjett som er i balanse i hele perioden. Resultatene er likevel langt svakere enn de anbefalinger som kommer fra sentrale myndigheter og vil på kort sikt ikke være tilstrekkelig til å inflasjonsjustere den langsiktige kapitalen. Kommunens inntekter og utgifter generelt Rådmannen har vært tro mot kommunestyrets føringer om ikke å øke eiendomsskatten. Andre inntekter er i all hovedsak justert med 3% (deflatoren i Statsbudsjettet). Kommunale eiendomsgebyr er i rådmannens forslag justert slik de fremkommer i egne saksfremstillinger. Dette innebærer at det allerede i 2014 også må gjennomføres enkelte kostnadsreduserende tiltak innenfor noen områder i organisasjonen for at nye påkrevde tiltak kan styrkes. Helse og omsorg er styrket for å møte nye utfordringer med flere brukere med stort hjelpebehov. På lengre sikt er denne enheten, skolene og barnehagene tilført midler for å møte de utfordringer som følger av den demografiske utviklingen. Rådmannen har lagt følgende premisser til grunn for sitt forslag: Det er et politisk flertall som vil beholde eiendomsskatten på samme nivå som i Utbytte fra Agder Energi og Avfall Sør antas å utvikle seg slik det er skissert i dokumentet. Rammetilskuddet vil ha en realvekst i årene fremover på ca 1,5 % årlig. Skjønnstilskuddet vil ligge på 1,3 mill kroner hvert år i hele perioden. Lånegjelda (korrigert for VAR og Startlån) ikke skal øke i perioden sett under ett.

4 Rådmannen har pekt på/gjort oppmerksom på - At kommunen ikke innfrir målet om 3 % årlig netto driftsresultat. At langsiktig kapital til forvaltning ikke er inflasjonsjustert i 2014 og bare delvis i Det har vært nødvendig å foreslå kutt i driftskostnadene i deler av organisasjonen. Utvikling av lånegjelda Rådmannen legger frem sitt budsjettforslag uten å øke lånegjelda (korrigert for VAR og Startlån) i perioden. Det gjøres likevel oppmerksom på at det må bygges en ny stor barnehage i kommunens nedre del i slutten av perioden. Det er enda ikke tatt noen beslutning om denne barnehagen skal bygges i kommunal eller privat regi. Rådmannen har derfor valgt å legge de årlige kapitalkostnadene og driftskostnadene inn i driftsbudsjettet uten å synliggjøre økt låneopptak. Det vil senere bli lagt frem for politisk behandling alternative modeller for ny barnehage. Det er heller ikke lagt inn kostnader forbundet med opparbeidelse av Nodelandsheia øst. Her vil rådmannen holde kommunestyret orientert om fremdrift og alternative utbyggingsmodeller etter hvert som planleggingen skrider frem. Profilen i rådmannens forslag Det er krevende å legge en profil på utviklingen i økonomiplanen i en periode med innstramninger. Rådmannen har regulert rammeområdene basert på følgende forhold: Konsekvensjustert rammene basert på en kjent lønnsutvikling Justert for forhold kommunen i liten eller ingen grad kan påvirke; o Pensjonskostnader o Statlige pålegg o Krav fra andre kommuner o Økte brukerrelaterte kostnader o Etablering av nye barnehageplasser o Kostnader forbundet med nye lokaliteter Foreslåtte innstramninger i driften er i all hovedsak dimensjonert med bakgrunn i brutto rammestørrelse korrigert for forhold som fremkommer i analysedelen mht demografi og objektive kriterier. Rådmannen har ved et par anledninger gjort formannskapet kjent med handlingsrommet i budsjettet. Politikerne har også møtt representanter for enhetene som har kunnet gi direkte uttrykk for hvilke utfordringer som ligger ute på enhetene. Prioriterte tiltak i perioden Rådmannen har styrket de områdene i organisasjonen der kommunen har fått midler gjennom regjeringen Stoltenbergs budsjettforslag (se ovenfor). Rådmannen har videre sett det som nødvendig å -

5 Styrke Helse- og omsorgsenheten noe i forhold til opprinnelig ramme for Styrkingen er i stor grad basert på økt behov til de som trenger det aller mest. Prioritere bygging av bofellesskap for utviklingshemmede. Styrke enhet for Livsmestring for å kunne gi de mest ressurskrevende en tilfredsstillende oppfølging. Legge inn midler sent i perioden til å dekke behovet for nye lokaler til brukere og ansatte innenfor Livsmestring. Tilføre midler til skolene for å kunne gi et tilfredsstillende skoletilbud til de mest ressurskrevende elevene. Skåne skolene for store generelle innstramninger og på sikt tilføre midler til å møte et økt elevtall. Tilføre midler til å utvikle digitale klasserom. Legge til rette for etablering av flere nye barnehageplasser. I slutten av perioden er det tatt høyde for at det må være på plass en helt ny barnehage i nedre del av kommunen. Styrke Kultur- og levekårsenheten for å møte flere som skal integreres i lokalsamfunnet. Styrke miljøarbeidet blant de unge og legge til rette for årlige kulturarrangement i Haugenparken. Tilsette ressursperson i teknisk enhet for å møte de utfordringene som kommer relatert til planer og nye krav innenfor VAR. Bedre standarden på det kommunale veinettet med mer asfalt. Gjennomføre tiltak for å redusere energiforbruket i kommunalt eide bygg. Fortsette satsingen med å bygge boliger for de mest vanskeligstilte. Sikre midler for å kunne gjennomføre organisasjonsmessige tiltak i rådmannens stab. Gå til anskaffelse av digitale løsninger for å kunne rasjonalisere arbeidsoppgaver og informasjonsflyten. Ovenstående er på ingen måte fullstendig. Et fullstendig bilde fås ved å bla i Økonomiplan-dokumentets handlingsprogram Regnskapsresultat 2012 og 2013 Året 2012 kom ut med et positivt netto driftsresultat og skyldtes i stor grad høye skatteinntekter, god avkastning av forvaltningsfondet og en stram økonomisk styring ute i enhetene. Året 2013 vil etter alt å dømme, og basert på de signalene som ble gitt i 2. tertialrapport også komme ut med et godt positivt resultat. Fra budsjettet 2013 til 2014 mister Songdalen kommune betydelige driftsinntekter relatert til momskompensasjonen og inntekter fra den langsiktige kapitalen. Dette er driftsinntekter som enten må erstattes av andre inntekter, eller redusere kostnadsnivået i organisasjonen. Det er derfor krevende å innfri alle de mål og gjennomføre de tiltakene som er vedtatt av kommunestyret. Rådmannen ser det derfor som åpenbart nødvendig å følge utviklingen i enhetene tett og om nødvendig justere mål og forventninger hvis dette synes nødvendig.

6 Eiendomsskatt Eiendomsskatten er videreført i hele perioden på samme nivå som i Bunnfradrag kr Reduksjonsfaktor 10 % og Skattesats på 0,2 % for boliger og fritidseiendommer Skattesats på 0,3 % på næringsbygg Rådmannen vil peke på den muligheten som kommunestyret har for enten å redusere bunnfradraget, eller å øke skattesatsen for å begrense konsekvensene av de innsparingsforslagene som ligger i dette dokumentet. Avsetning og bruk av fond Økonomiplanen inneholder i noen grad avsetninger til fond. Av avsetningene utgjør 2 mill kroner hvert år avsetning til pensjonsfondet. Denne avsetningen bør absolutt ikke fjernes uten at det legges inn tilsvarende belastning på enhetene. I tillegg burde det vært gjort avsetning til styrking av bufferfondet. Dessverre så er ikke driftsresultatet av en slik størrelse at dette er mulig de 2 første årene i perioden. Avsatt som tilleggsbevilgning Rådmannen foreslår at kommunestyret får kr til disposisjon til tilleggsbevilgninger i I tillegg er det avsatt midler til å dekke lønnsoppgjøret i Dersom det er et politisk flertall for å øke politikergodtgjørelsen vil rådmannen peke på muligheten for å redusere kommunestyrets tilleggsbevilgningskonto tilsvarende. I tråd med praksisen som ble etablert i 2013 er bevilgningen til lærlingordningen samlet under tilleggsbevilgningsposten og stilt til rådmannens disposisjon. Salg av fast eiendom I vedtatt økonomiplan for var det lagt inn inntekter i investeringsbudsjettet fra salg i Midtheia og Fagermoen, samlet 4 mill kroner i Det er ikke tatt hensyn til denne inntekten i finansieringen av nye investeringsprosjekter. Rådmannen foreslår derfor at salgsinntekter som kommunen mottar i investeringsregnskapet utover det som ligger i budsjettet går til nedbetaling av lån. Konsekvenser av Høyre/FRP-regjeringens forslag Den nye regjeringen la frem sitt tilleggsforslag til Stoltenberg-regjeringens Statsbudsjett for 2014 fredag 8. november dagen etter at rådmannen hadde lagt frem sitt forslag til Økonomiplan i Songdalen kommune. Den nye Kommunal- og moderniserings-ministeren Jan Tore

7 Sanner uttaler følgende i forbindelse med forslaget fra den nye regjeringen: Regjeringen sikrer kommunene en robust og forutsigbar økonomi, og legger til rette for vekst i hele landet. Vi skal skape en enklere hverdag for både innbyggere og næringsliv gjennom å forenkle, fornye og forbedre tjenestene i offentlig sektor. Regjeringen legger i dag fram sin tilleggsproposisjon til statsbudsjettet. Kommunal- og moderniseringsministeren styrker kommuneøkonomien og lanserer en offensiv digitaliseringspakke for offentlig sektor. Digitaliseringspakke skal forenkle og forbedre For å forenkle offentlige tjenester lanserer regjeringen en digitaliseringspakke. Digitaliseringen vil fjerne dobbeltarbeid, frigjøre tid og gjøre offentlige tjenester mer tilgjengelige for innbyggere og næringsliv. - Vi vil blant annet innføre elektronisk tinglysning i Kartverket, videreutvikle en løsning med elektronisk søknad om bostøtte og lån i Husbanken, og etablere en digital læringsplattform for statlige enheter, sier statsråden. Øker rammene til kommunene Robuste kommuner med forutsigbar økonomi er avgjørende for å sikre et samfunn med gode velferdstjenester og mulighet for vekst og verdiskapning. Regjeringen foreslår derfor å øke kommunenes frie inntekter med 5,48 milliarder kroner. Det er en økning på 280 millioner kroner i forhold til forslaget fra Stoltenberg II-regjeringen. - Jeg er opptatt av at vi skal ha et samfunn med like muligheter for alle. En robust kommuneøkonomi er viktig for at folk i hele landet skal ha et godt tjenestetilbud. Jeg har tillit til at kommunene prioriterer å styrke tjenestene til innbyggerne, sier Sanner. Hovedpunktene i tilleggsforslaget som kan ha betydning for kommunene Skattesatsene foreslås endret slik: o Alminnelig inntekt foreslås redusert fra 28% til 27% o Formueskatten reduseres med 0,1% til 1,0% o Trygdeavgiften foreslås økt med 0,4% Det er ikke kommet signaler om at kommunenes skatteinntekter vil reduseres som følge av disse endringene. Regjeringen vil ikke øke avgiften på elektrisitet slik Stoltenbergregjeringen foreslo. Beløpet er så beskjedent at det ikke vil få noen nevneverdig betydning for kommunene. Dessuten ble det ikke lagt inn noen økning basert på forrige regjerings forslag.

8 Det bevilges 330 mill. kroner til videreutdanning av lærere og skoleledere, spesielt i matematikk og naturfag. Satsen for refusjon av kostnader til vikar økes og staten skal nå dekke en større del av kostnadene. Vi har i dag en lærer i Songdalen som går på videreutdanning. Økt bevilgning legger til rette for at vi kan sende flere. Men midlene antas å bli øremerkede og vil etter alt å dømme kreve en kommunal egenandel. Lærlingtilskuddet økes, og det etableres en ny tilskuddsordning for å stimulere flere bedrifter til å ta inn lærlinger. Kan bidra til at Songdalen vil ta imot flere lærlinger. Tilsagnsrammen for investeringstilskudd til boliger med heldøgns omsorgstilbud foreslås utvidet slik at det kan gis tilsagn til plasser, en økning på 500 fra Stoltenberg II-regjeringens forslag. Staten skal dekke en større andel av kostnadene, og grensen for maksimal anleggskostnad i pressområder skal økes. Det er enda noe tidlig å si hvilken effekt dette vil ha for Songdalen kommune. Regjeringen foreslår å gjeninnføre et øremerket tilskudd til det kommunale rusarbeidet. Satsingen på psykisk helse i skolen, som den forrige regjeringen ville avvikle, blir videreført. Midlene trekkes ut av rammetilskuddet. Ordningen med 2 barnehageopptak som ble foreslått av Stoltenberg-regjeringen reverseres. Kommunene gis anledning til å prisjustere foreldrenes egenbetaling. Økt likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager: Minimumsandelen økes til 98 % fra Stoltenberg II la til grunn uendret minimumsandel på 96 %. I regjeringen Stoltenbergs forslag til Statsbudsjett ble kommunene kompensert for 2 barnehageopptak og manglende prisregulering av foreldrebetalingen. Det ble i Prop. 1 S ( ) foreslått å øke rammetilskuddet med 15 mill. kroner som kompensasjon for endringer i reglene om tilsyn med barn i fosterhjem. Kompensasjonen tok utgangspunkt i at endringene skulle tre i kraft 15. juli Regjeringen ønsker å fremskynde iverksettelsen til 1. februar 2014, og kommunene foreslås derfor kompensert med ytterligere 15 mill. kroner. Regjeringen foreslår å avvikle ordningen med én uketime med kulturskoletilbud i skole/sfo på barnetrinnet (1. 4. trinn) med virkning fra skoleåret Ordningen med frukt og grønt på ungdomsskolene avvikles. Skolene i Songdalen har i dag utgifter på kr til ordningen og vil innebære lavere kostnader i 2014 og fremover.

9 Regjeringen foreslår å innføre redusert egenbetaling for beboere som mot sin vilje bor på dobbeltrom ved langtidsopphold i kommunal helse- og omsorgsinstitusjon. Den kommunale deflatoren (lønns- og prisstigningen) øker fra 3,0% til 3,1% med Solberg-regjeringens forslag. Dette betyr et litt høyere forventet kostnadsnivå som kompenseres gjennom rammetilskuddet. Basert på Solberg-regjeringens tilleggsproposisjon fremkommer følgende endringer i kommunens rammetilskudd: Endring Økning i frie inntekter som følge av endret deflator 326 Likeverdig behandling ikke-kommuneale barnehager, 98% 94 Reversere reduksjon/nominell videreføring makspris barnehage -223 To barnehageopptak -330 Avvikle kulturskoletime skole/sfo -105 Avvikle frukt og grønt i skolen -158 Redusert egenandel for personer i dobbeltrom 17 Utlemming rustilskuddet -414 Styrket tilsyn med barn i fosterhjem 21 Sum endinger rammetilskuddet -772 Rådmannen gjør oppmerksom på at Finanskomiteen skal avgi sin innstilling til Stortinget den 20. november. Utfallet er høyest usikkert og rådmannen vil derfor foreslå at det endelige vedtaket gjøres kjent for formannskapet og kommunestyret etter denne dato, og innarbeides i kommunens økonomiplan i forbindelse med vedtaket. Vedlegg Nr Dok.dato Tittel Fellesdokument Økonomiplan og handlingsprogram formannskap pdf Kommunale tjenester priser.pdf Knps Strategisk handlingsplan.pdf Kommunebudsjettet for Helse - og omsorgstjenester Uttalelse vedr. burdsjettforslag Høring på budsjettet 2014

10 Uttalelse budsjett Uttalelse økonomiplanen og årsbudsjettet 2014 RÅDMANNEN FORESLÅR AT FORMANNSKAPET LEGGER FREM FOR KOMMUNESTYRET FØLGENDE INNSTILLING: A. Økonomiplanen og handlingsprogrammet for vedtas iht. budsjettdokumentet. B. Økonomiplanens drifts- og investeringsramme skal legges til grunn ved den kommunale planleggingen. C. Årsbudsjettet vedtas slik det fremkommer i vedtaket til økonomiplanen. D.Årsbudsjettets nettoramme er bindende. E. Songdalen kommune skal benytte de nasjonale tilskuddsatser for overføring av tilskudd til de private familiebarnehagene. F. Det må i årsbudsjettet for 2014 ikke gjøres vesentlige endringer uten at økonomiplanen for tas opp til ny behandling. G.Bevilgninger til formål utover det vedtatte årsbudsjettet må ikke gis uten at det samtidig fattes vedtak om hvordan utgiftene skal dekkes på årets budsjett. H.Kommunestyrets tilleggsbevilgning kan bare brukes til å styrke et formål som er opprettet. De kan ikke brukes til å opprette eller påføre kommunen en varig økt utgift. I. Som vedlegg til denne saken følger et hefte som inneholder de aller fleste kommunale gebyr og egenbetalingsordninger. De satsene som er satt opp for 2014 er gjeldende i den grad de ikke er fremmet som egne saker og vedtatt av kommunestyret. a. Praktisk bistand i hjemmet (hjemmehjelp) skal fra og med 2014 betales etter satser regulert etter grunnbeløpet i folketrygden. Satsene reguleres 1. mai hvert år. J. Kommunens sosialhjelpssatser skal til enhver tid følge Statens veiledende normer. K. Ved utskrivning av skatt på inntekt og formue brukes de maksimale satsene som Stortinget vedtar. L. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret Alle faste eiendommer i hele kommunen. Eiendomsskattesatsen for boliger er 2.

11 Eiendomsskatten for næring, tomter og verk og bruk 3 For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kroner av takstverdi. I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c i ett år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. Eiendomsskatten skal betales i fire terminer i skatteåret. M.Kommunestyret samtykker i at det tas opp investeringsog startlån i samsvar med rådmannens budsjettdokument og vedtatt investeringsbudsjett i pkt. A og B. Nye investeringslån avdras over 30 år. Startlån avdras over 20 år. N.Salg av fast eiendom i Midtheia og Fagermoen skal gå til nedbetaling av lån. O.En bevilgning til et forprosjekt sees i sammenheng med bevilgningen til samme hovedprosjektet slik at gjenstående midler/eventuelle overskridelser skal tilføres eller dekkes innenfor bevilgningen til hovedprosjektet. P. Kommunestyret samtykker i at statlige tilskudd til kjøp og oppføring av boliger for vanskeligstilte, avsettes på investeringsfond til samme formålet når tilskuddet utgjør mer enn det som ligger som finansiering av prosjektet. Q.Skulle Stortingets budsjettvedtak gi økte frie inntekter avsettes dette på disposisjonsfondet. Eventuelle endringer i øremerkede tilskudd går til tilsvarende endringer i aktiviteten på vedkommende formål. R. Økning av tilskudd skal budsjettreguleres i hht kommunens økonomireglement.

12 FORMANNSKAPET Saken utsettes og fortsetter i møte FS-084/13 VEDTAK: Saken utsettes og fortsetter i møte FORMANNSKAPET Fellesforslag fra SP, AP, H, V og FRP til endring i pkt. A. Endring drift Økt kostnad Økt inntekt Redusert inntekt Redusert kostnad Område Rammetilskuddet Økt egenbetaling i barnehagene Barnehagene Færre barn i barnehagene Barnehagene Likeverdig behandling private Barnehagene barnehager Avvikle kulturskoletime skole/sfo Kultur/levekår Avvikle frukt og grønt i skolen Skolene Styrket tilsyn med barn i fosterhjem Barnevern Utlemming av rustilskuddet Livsmestring Økt tilskudd til ressurskrevende brukere 0 Livsmestring Økt tilskudd til ressurskrevende brukere 0 Helse og omsorg Avsetning til lønnsoppgjøret i Tilleggsbevilgning Redusert pensjonskostnad ordførere Politisk styring og kontroll Avsetning til kommunestyrets Tilleggsbevilgning tilleggsbev. Utstyr/opprustning Rossland skoles Skolene gymsal Redusert overføring KBR Teknisk Overføring av 20% stilling som Staben folkehelsekoordinator Overføring av 20% stilling som folkehelsekoordinator Kultur/ levekår Redusert rammetilskudd (kun 2014) Sum endringer Endring investeringer: * Forprosjekt "Ny skole syd i kommunen" flyttes frem til 2014 * Prosjekt "Hortemo idrettsanlegg" flyttes frem til 2015 og økes til 5 mill. kroner (tippemidler kommer i tillegg). Økningen finansieres ved at prosjekt parkeringsplass bak Songdalstunet utgår (da dette sees i sammenheng med utredninger på skoleområdet). *tursti Hortemo - Gratjønn" legges inn i forprosjekt reguleringsplan G/S-veg Kuliavegen og

13 midlene til dette bevilges i sin helhet i 2014 ( ) Tekstpunkter: * På kommunestyrets tilleggsbevilgningskonto er det tatt høyde for utredningskostnader på inntil kroner knyttet til mulig utredning om fremtidig kommunestruktur. Et eventuelt slikt arbeid igangsettes ikke før kommunestyret har behandlet en egen sak om temaet Nytt pkt. S. Songdalen kommunestyre ber rådmannen prioritere økt bruk av kompetansemidler i grunnskolen. Arild Birkenes la fram følgende forslag: 1. Songdalen kommunestyre ber rådmannen delegere ansvar til et lavere ledelsesnivå for å kunne effektivisere og frigjøre administrative stillinger. 2. Songdalen kommune skal gi svar på alle henvendelser fra innbyggere, næringsliv, lag og foreninger innen 14 dager. 3. Songdalen kommunestyre ber rådmannen jevnlig følge opp barnehagenes fremmedspråklige slik at en god norsk opplæring til enhver tid kan tilbys. Votering: Pkt. A med endringsforslag enstemmig innstilling Pkt. B - R enstemmig innstilling Pkt. S enstemmig innstilling A Birkenes forslag til pkt 1. 1 stemte for (Birkenes) 7 stemte imot (Greibesland, Nordkvist, Tønnesland, Nilsen, Dutton, Nyborg, Aasen) 2. 1 stemte for (Birkenes) 7 stemte imot (Greibesland, Nordkvist, Tønnesland, Nilsen, Dutton, Nyborg Aasen) 3. 1 stemte for (Birkenes) 7 stemte imot (Greibesland, Nordkvist, Tønnesland, Nilsen, Dutton, Nyborg, Aasen) FS-086/13 BER KOMMUNESTYRET FATTE FØLGENDE VEDTAK: A. Økonomiplanen og handlingsprogrammet for vedtas iht. budsjettdokumentet med følgende endringer:

14 Endring drift Økt kostnad Økt inntekt Redusert inntekt Redusert kostnad Område Rammetilskuddet Økt egenbetaling i barnehagene Barnehagene Færre barn i barnehagene Barnehagene Likeverdig behandling private Barnehagene barnehager Avvikle kulturskoletime skole/sfo Kultur/levekår Avvikle frukt og grønt i skolen Skolene Styrket tilsyn med barn i fosterhjem Barnevern Utlemming av rustilskuddet Livsmestring Økt tilskudd til ressurskrevende brukere 0 Livsmestring Økt tilskudd til ressurskrevende brukere 0 Helse og omsorg Avsetning til lønnsoppgjøret i Tilleggsbevilgning Redusert pensjonskostnad ordførere Politisk styring og kontroll Avsetning til kommunestyrets Tilleggsbevilgning tilleggsbev. Utstyr/opprustning Rossland skoles Skolene gymsal Redusert overføring KBR Teknisk Overføring av 20% stilling som Staben folkehelsekoordinator Overføring av 20% stilling som folkehelsekoordinator Kultur/ levekår Redusert rammetilskudd (kun 2014) Sum endringer Endring investeringer: * Forprosjekt "Ny skole syd i kommunen" flyttes frem til 2014 * Prosjekt "Hortemo idrettsanlegg" flyttes frem til 2015 og økes til 5 mill. kroner (tippemidler kommer i tillegg). Økningen finansieres ved at prosjekt parkeringsplass bak Songdalstunet utgår (da dette sees i sammenheng med utredninger på skoleområdet). *tursti Hortemo - Gratjønn" legges inn i forprosjekt reguleringsplan G/S-veg Kuliavegen og midlene til dette bevilges i sin helhet i 2014 ( ) Tekstpunkter: * På kommunestyrets tilleggsbevilgningskonto er det tatt høyde for utredningskostnader på inntil kroner knyttet til mulig utredning om fremtidig kommunestruktur. Et eventuelt slikt arbeid igangsettes ikke før kommunestyret har behandlet en egen sak om temaet

15 B. Økonomiplanens drifts- og investeringsramme skal legges til grunn ved den kommunale planleggingen. C. Årsbudsjettet vedtas slik det fremkommer i vedtaket til økonomiplanen. D. Årsbudsjettets nettoramme er bindende. E. Songdalen kommune skal benytte de nasjonale tilskuddsatser for overføring av tilskudd til de private familiebarnehagene. F. Det må i årsbudsjettet for 2014 ikke gjøres vesentlige endringer uten at økonomiplanen for tas opp til ny behandling. G. Bevilgninger til formål utover det vedtatte årsbudsjettet må ikke gis uten at det samtidig fattes vedtak om hvordan utgiftene skal dekkes på årets budsjett. H. Kommunestyrets tilleggsbevilgning kan bare brukes til å styrke et formål som er opprettet. De kan ikke brukes til å opprette eller påføre kommunen en varig økt utgift. I. Som vedlegg til denne saken følger et hefte som inneholder de aller fleste kommunale gebyr og egenbetalingsordninger. De satsene som er satt opp for 2014 er gjeldende i den grad de ikke er fremmet som egne saker og vedtatt av kommunestyret. a. Praktisk bistand i hjemmet (hjemmehjelp) skal fra og med 2014 betales etter satser regulert etter grunnbeløpet i folketrygden. Satsene reguleres 1. mai hvert år. J. Kommunens sosialhjelpssatser skal til enhver tid følge Statens veiledende normer. K. Ved utskrivning av skatt på inntekt og formue brukes de maksimale satsene som Stortinget vedtar. L. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret Alle faste eiendommer i hele kommunen. Eiendomsskattesatsen for boliger er 2. Eiendomsskatten for næring, tomter og verk og bruk 3 For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kroner av takstverdi. I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c i ett år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. Eiendomsskatten skal betales i fire terminer i skatteåret. M. Kommunestyret samtykker i at det tas opp investerings- og startlån i samsvar med rådmannens budsjettdokument og vedtatt investeringsbudsjett i pkt. A og B. Nye investeringslån avdras over 30 år. Startlån avdras over 20 år. N. Salg av fast eiendom i Midtheia og Fagermoen skal gå til nedbetaling av lån.

16 O. En bevilgning til et forprosjekt sees i sammenheng med bevilgningen til samme hovedprosjektet slik at gjenstående midler/eventuelle overskridelser skal tilføres eller dekkes innenfor bevilgningen til hovedprosjektet. P. Kommunestyret samtykker i at statlige tilskudd til kjøp og oppføring av boliger for vanskeligstilte, avsettes på investeringsfond til samme formålet når tilskuddet utgjør mer enn det som ligger som finansiering av prosjektet. Q. Skulle Stortingets budsjettvedtak gi økte frie inntekter avsettes dette på disposisjonsfondet. Eventuelle endringer i øremerkede tilskudd går til tilsvarende endringer i aktiviteten på vedkommende formål. R. Økning av tilskudd skal budsjettreguleres i hht kommunens økonomireglement. S. Songdalen kommunestyre ber rådmannen prioritere økt bruk av kompetansemidler i grunnskolen.

Økonomiplan med handlingsprogram 2014-2017 Årsbudsjett 2014

Økonomiplan med handlingsprogram 2014-2017 Årsbudsjett 2014 Vedtatt i Kommunestyremøte 11.12.2013 sak 118/13 Songdalen kommune Side 1 Innhold Side Forord 4 Kommunestyrets vedtak 5 DEL I Økonomiske betraktninger 8 Sentrale utviklingstrekk 9 Befolkningsutvikling

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 STATLIGE FOKUSOMRÅDER...

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER OG HOVEDTREKK... 7 2.1 Økonomiske utviklingstrekk... 7 2.2 Statsbudsjettet...

Detaljer

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. 2015 Handlingsplan 2015-2018 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 Innholdsfortegnelse 1 KOMMUNENS SENTRALE STYRINGSDOKUMENTER... 7 2 VISJON,

Detaljer

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Budsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018 Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Side 2 Grimstad kommune budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 - etter kommunestyrets vedtak av 15.12.2014 Kommunestyrets

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017 Formannskapets forslag HITRA Hitra når du vil Mål: - Kommunen som satser på barn og unge - Med arbeidsplasser for framtida - Et senter for kulturell verdiskaping

Detaljer

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Rådmannens forslag 1. november 2010 1 2 Handlingsprogram 2011 2014 Innledning... 6 Sammendrag... 7 1. Rammebetingelser... 13 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 13

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 www.alta.kommune.no 2 INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Budsjett 2013 Rådmannens kommentarer... 5 1.2 Driftsbudsjett...

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

16.1 Rammebetingelser

16.1 Rammebetingelser 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Første forslag til politiske utvalg, politisk partier, og øvrige høringsinnstanser i Gildeskål kommune. November 2014 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 17. mai Demokrati Folkestyre Like muligheter Mangfold Romsdals Budstikke ved fotograf Kjell Langmyren Likestilling Likeverd Deltagelse Velferd MOLDE KOMMUNE F-sak 146/13

Detaljer

Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012. Rådmannens forslag 1. november 2011

Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012. Rådmannens forslag 1. november 2011 Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012 Rådmannens forslag 1. november 2011 1 2 Handlingsprogram 2012 2015 Innledning... 7 Sammendrag... 9 1. Rammebetingelser... 15 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 15

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 Sak 38/13 ELDRERÅDET - REFERATER OG ORIENTERINGER

Detaljer

Budsjett 2014 - Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 - Økonomiplan 2014-2017 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 12.11.2013 060/13 KAMO Hovedarbeidsmiljøutvalget 14.11.2013 010/13 KAMO Formannskap 26.11.2013 071/13 KAMO Kommunestyret

Detaljer

BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018. (vedtatt av bystyret 18. des. 2014)

BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018. (vedtatt av bystyret 18. des. 2014) 2015 BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018 (vedtatt av bystyret 18. des. 2014) FORORD Utover bystyrets konkrete vedtak ved behandlingen av økonomiplanen, er også andre vedtatte saker med budsjettmessige konsekvenser

Detaljer

DEANU GIELDA TANA KOMMUNE BUDSJETT 2009

DEANU GIELDA TANA KOMMUNE BUDSJETT 2009 DEANU GIELDA TANA KOMMUNE BUDSJETT 29 Vedtatt i kommunestyret 18.12.28 sak 119/28 Budsjett 29 1. Kommunestyrets vedtak 18.12.28: 1. Rammer for økonomiplanperiode 29212 vedtas slik: Budsjett 29 og økonomiplan

Detaljer

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018 Ettersynsperiode: 04.12.14 18.12.14 Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Innhold: Rådmannens forslag Budsjettskjemaer Formannskapets

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER

SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER I henhold til kommunelovens 44 skal kommunen utarbeide en økonomiplan for de fire neste budsjettår som skal omhandle hele kommunens virksomhet. Planen skal gi en realistisk

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 Ullensaker rådhus Foto: Toril B Tonhaugen RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig 2 1 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 og HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 Grunnlag til politisk behandling Kommentardel I N N H O L D S F O R T E G N E L S E Side SAKSFREMLEGG - INNSTILLING... 1 RÅDMANNENS FELLESKOMMENTAR..

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014. Budsjett 2011

Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014. Budsjett 2011 Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 01. nov 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 4 2 Handlingsregler... 6 3 Overføring av budsjettrammer fra 2010-2011... 7 4 Satsningsområder...

Detaljer