Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE"

Transkript

1 Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

2 Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser Befolkningsutvikling Frie Inntekter Lønn og prisvekst Inntekstmuligheter Finansielle nøkkeltall Styringsignaler fra dialogseminaret 13 4 Økonomiske oversikt Budsjettskjema 1A Budsjettskjema 1B Budsjetttiltak Økonomisk oversikt drift Investeringer 5.1 Budsjettskjema 2A Investeringsbudsjett Budsjettskjema 2B - Investeringsprosjekter Ny investeringer Langsiktig lånegjeld Rente og avdragsbelastning Økonomiske oversikt investering ASP Budsjett Drift og Investering 6.1 Drift budsjett Investeringsbudsjett 38 1

3 1. Sammendrag Budsjett er en bindende plan for kommunens anskaffelse og anvendelse av midler. Budsjettet skal være inndelt i en driftsdel og en investeringsdel. Budsjettet skal være bygget opp på en slik måte at det gir kommunestyret eller de organer som kommunestyret bemyndiger, anledning til å prioritere hvordan midlene ønskes anvendt i budsjettåret. Krav til budsjettets innhold er beskrevet i kommunelovens 46. Kommunelovens 46 stiller følgende krav til årsbudsjettet: 1. Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens eller fylkeskommunens midler og anvendelsen av disse i budsjettåret. I bevilgninger til formål kan det likevel gjøres fradrag for tilhørende inntekter. Kravet om budsjetthjemmel på utbetalingstidspunktet gjelder ikke for utbetalinger som kommunen eller fylkeskommunen er rettslig forpliktet til å foreta. 2. Årsbudsjettet skal omfatte hele kommunens eller fylkeskommunens virksomhet. 3. Årsbudsjettet skal være realistisk. Det skal fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen eller fylkeskommunen kan forvente i budsjettåret. 4. Årsbudsjettet skal være stilt opp på en oversiktlig måte. Kommunestyrets eller fylkestingets prioriteringer, samt de målsettinger og premisser som årsbudsjettet bygger på, skal komme tydelig fram. 5. Årsbudsjettet skal være inndelt i en driftsdel og en investeringsdel. 6. Det skal budsjetteres med et driftsresultat som minst er tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger. 7. I årsbudsjettet kan det avsettes midler til bruk i senere budsjettår. 8. Departementet kan gi nærmere regler om årsbudsjettet og innstilling til årsbudsjettet. I disse reglene kan det stilles krav om oversikter over inntekter og utgifter for kommunens eller fylkeskommunens samlede virksomhet. Rådmannens forslag til årsbudsjett viser at kommunen står overfor krevende utfordringer med å tilpasse utgiftene til de rammene som er gitt, og samtidig sørge for et tilfredsstillende tjenestetilbud. Viktige momenter i årsbudsjett 2013 Vekst i frie inntekter Frie inntektene består av skatteinntekter og rammetilskudd, og utgjør om lag 80 prosent av kommunesektorens samlede inntekter. Dette er inntekter som kommunene kan disponere fritt innenfor gjeldende lover og regelverk. Anslag frie inntekter for Engerdal kommune for 2013 er kroner. Dette anslaget på frie inntekter innebærer en vekst for Engerdal kommune fra 2012 til 2013 på 3,5 prosent (2,8 mill). I samme periode er anslått landsgjennomsnittlig vekst på 5,1 prosent. Siden vi ikke kjenner de endelige skatteinntektene for 2013 før i januar 2014, er det gjort et anslag på hvor store skatteinntektene for 2013 vil være. Det presiseres derfor at det angitte nivået på frie inntekter er et anslag. Inntektsveksten er så lav at det ikke er gitt rom for annet enn lovpålagte oppgaver. I tillegg må kommunen dekke regnskapsmessig underskudd fra 2011 i budsjett år Fast styring og stramme prioriteringer er derfor helt nødvendig for å opprettholde nødvendig tjenestetilbud og sikre økonomisk handlefrihet.. Pensjonskostnadene for kommunen øker med ca kr 1 mill fra I beregningene av pensjonsutgiftene har rådmannen lagt til grunn nye beregninger av pensjonsutgiftene for 2

4 2013. Anslag på pensjonspremieavvik (KLP) for 2013 er 2,5 million som må inntektsføres men vi må samtidig amortisere (utgiftsføre) kr 3,7 mill. Dette fører til en negativ pensjonspremie på kr 1,2 mill mot en positiv pensjonspremie på kr 3,2 mill i 2012, en endring på -4,4 mill fra 2012 til Det er ikke mulig å forutse premieavvik for per dags dato. Negativ premieavvik på kr 1,2 mill for 2013 er innarbeidet i rammene for Eiendomskatt Eiendomsskatt ble innført i hele kommunen i I rådmannens budsjettforslag er eiendomsskatt for næringsbygg, verker og bruk økt fra 5 promille til 7 promille. Dette øker inntekten fra eiendomsskatt med kr ,- fra kr 1 mill til kr 1,3 mill. For øvrige eiendommer utskrives 2 promille. Eiendomsskatt inntekter fra øvrige eiendommer er kr 2 mill. Driftsbudsjett Forslag til driftsbudsjett for 2013 er på kr (korrigert) mot kr (korrigert) i vedtatt budsjett Sum fordelt til drift for 2012 er redusert med kr 4,3 mill fra vedtatt nivå i Brutto driftsresultat (eks. renter og avdrag/utbytte) i 2013 er på kr 2,6 mill. Netto driftsresultat (eks. avsetninger)er kr. 2,4 mill. Rådmannen har i sitt budsjettforslag lagt inn økninger i kommunale avgifter og gebyrer på selvkostområdene, men det er fortsatt langt igjen før disse tjenestene drives til selvkost, noe kommunen har anledning til. Økningene er kommentert under de enkelte enheter. Rådmannen har også foreslått å bosette en flyktningefamile til i 2013, slik at Engerdal kommune bosetter 6 familier fra Dette er innarbeidet i budsjettet. Dekning av underskudd Det er avsatt kr 1 mill til dekning av underskudd fra 2011 Investeringsbudsjett De foreslås investeringer på kr 16,7 mill. i Bygging av ny 2 avdelings barnehage på Drevsjø er det største investeringsprosjektet i Sunn Kommuneøkonomi Sunn Kommuneøkonomi Bygningsmessig vedlikehold Kompetanseutvikling Netto driftsresultat Balanse i økonomien i 2012 Indikator mål: kr 90 per kvadrat meter dvs. 2,3 mill. Det er avsatt kr 1,44 mill til bygningsmessig vedlikehold. I tillegg er det foreslått investering av kr for heving av standard av kommunal bygg Det er avsatt kr til kompetanseheving. Mål: 3% av lønnsmassen dvs. ca. kr 2,6 mill Netto driftsresultat i 2012 er kr. 2,4 mill. Mål: 3% av driftsinntekter dvs. kr 4,4 mill Budsjett 2013 er i balanse men rådmannen må jobbe videre med fast styring og stramme prioriteringer for å oppnå langsiktig balanse i økonomien. 3

5 Kommunens langsiktig lånegjeld vil ved utgangen av 2012 være 74 mill kr. Lånegjelden vil øke til nær 84 mill kr. ved utgangen av 2013 hovedsakelig pga. bygging av ny barnehage i Drevsjø. For å få finansiert disse prosjektene må kommunen to opp langsiktige lån, som for lang tid framover binder opp svært mye av de midlene vi har til disposisjon. I 2013 vil kommunen bruke ca. 10 % av sin frie disponible inntekter til å dekke rente- og avdragsutgifter. Håvard Haug Rådmann Engerdal Kommune 4

6 2. Budsjettprosess i Engerdal Kommune Engerdal kommunes økonomireglement kap. 3.3, stiller følgende krav til årsbudsjettet: I henhold til kommunelovens 45 og 46 skal kommunestyret selv vedta en økonomisk plan for kommende kalenderår. Årsbudsjettet skal deles inn i en drifts- og en investeringsdel, og er bestemmende for bruken av midler i løpet av året. Utgangspunktet for årsbudsjettarbeidet er økonomiplanens 1 år. Det forutsettes samsvar mellom økonomiplanens første år og årsbudsjettet. Kommunestyret vedtar budsjettet på nettoramme pr. rammeområde. Ansvarsdimensjon tilpasses den administrative organiseringen som til enhver tid gjelder. Innenfor hvert ansvarsområde vil vi finne både arter og funksjoner. Bevilgning innenfor hvert rammeområde skal føres opp med et beløp og tekst som angir hva bevilgningen gjelder. I beskrivelsen må det komme klart frem hvilken aktivitet som forventes utført, og hvilke virkemidler som skal benyttes. Aktiviteten bør så langt råd er beskrives i målbare tall, slik at det kan rapporteres i form av måltall eller indikatorer. Det skal gå klart frem i budsjettdokumentet hvilke enhet som de forskjellige rammeområdene er underlagt. Selv om budsjettet vedtas på et overordnet nivå skal ressursanvendelse (inntekter og utgifter) regnskapsføres slik at statens krav til rapportering kan oppfylles. Formannskapet utarbeider/innstiller til kommunestyret, men bør så langt råd er ta med seg representanter fra politiske partier som ikke er representert i formannskapet i sitt arbeid med årsbudsjett. Årsbudsjettet skal forelegges kommunestyret som innen årets utgang skal vedta et budsjett i balanse for det kommende kalenderår. 5

7 Årsbudsjetts plass i kommunes overordna plan systemet kan illustreres som vist i figuren under: Budsjett er en bindende plan for kommunens anskaffelse og anvendelse av midler. 6

8 3. Kommunens rammebetingelser 3.1 Befolkningsutvikling Innsikt i demografiske forhold har stor betydning ved utarbeidelse av en økonomiplan. Negativ befolkningsutvikling medfører oftest redusert inntektsgrunnlag gjennom skatter, avgifter og overføringer, samt redusert behov for enkelte infrastrukturelle tiltak. Ved positiv befolkningsutvikling derimot kan en påregne økte inntekter og økt behov for utbygging/forbedring av fellesgoder. Folketallet i Engerdal er blitt redusert med nær 126 personer siden år Den største nedgangen har vært i aldersgruppen med 91 personer. Tabell Folkemengde år år år år år år år år år år eller eldre Sum Kilde SSB Figur 1 Framskrevet folkemengde etter alder (Alternativ lav nasjonal vekst) år år år år år år år år år år eller eldre Sum Kilde: SSB Illustrasjon ovenfor viser framskrevet folkemengde etter tid og alder i økonomiplanperioden basert på lav nasjonal vekst. Illustrasjon viser at det blir en gradvis nedgang på ca 52 innbyggere i planperioden

9 Figur 2 Befolkningsprognose Befolkningsprognosen fram til 2032 basert på lav nasjonal vekst viser at Engerdal vil ha ca innbyggere i Det er største nedgang er i aldersgruppen år. Det blir også en nedgang i befolkningen 67 år og eldre. I årene som kommer vil Engerdal kommune gradvis få en eldre befolkning (som i landet for øvrig), men det blir ikke noe eldre bølge i Engerdal. Befolkningen under 19 år ser ut til å holde seg relativt stabilt fram til

10 3.2 Frie Inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter (fra private og foretak), eiendomsskatt, momskompensasjon og andre ikke øremerkede statlige tilskudd, og er hovedfinansieringskilden for driftsrammene. Skatt og rammetilskudd Samlet rammetilskudd er summen av innbyggertilskudd, distriktstilskudd Sør-Norge, Nord- Norge- og Namdalstilskudd, småkommunetilskudd, storbytilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd. Utgiftsutjevningen, korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler, saker med særskilt fordeling og inntektsgarantiordningen bidrar til å omfordele rammetilskudd mellom kommuner. Regjeringens budsjettforslag for 2013 innebærer en reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter på 6,8 mrd. kroner i 2013, eller 1,8 pst. Av den samlede veksten er 5 mrd. kroner frie inntekter. Dette tilsvarer en realvekst i frie inntekter på 1,7 pst. Den varslede inntektsveksten må ses i sammenheng med konsekvenser av den demografiske utviklingen for Engerdal kommune. Anslag frie inntekter for Engerdal kommune for 2013 er kroner. Dette anslaget på frie inntekter innebærer en vekst for Engerdal kommune fra 2012 til 2013 på 3,5 prosent (kr 2,8 mill). I samme periode er anslått landsgjennomsnittlig vekst på 5,1 prosent. Siden vi ikke kjenner de endelige skatteinntektene for 2013 før i januar 2014, er det gjort et anslag på hvor store skatteinntektene for 2013 vil være. Det presiseres derfor at det angitte nivået på frie inntekter er et anslag. Enkeltelementene i skatt og rammetilskudd fra 2012 og i budsjettår 2013 og planperioden framkommer i tabellen nedenfor. 9

11 ENGERDAL (år 2013-prisnivå i perioden ) PROGNOSE 1000 kr 2012 Budsjettår Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) Utgiftsutjevning Overgangsordninger (INGAR fra 2009) Saker særskilt ford (fysioterapi/kvalifiseringsprog) Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd Hovedstadstilskudd (fra 2011 storbytilskudd) Småkommunetilskudd Distriktstilskudd Sør-Norge Inndelingstilskudd/trekk Nannestad/Ullensaker Veksttilskudd Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg herav gradvis bortfall av dif.arbeidsgiveravgift - Skjønn til skattesvake kom i Sør-Norge (2009) Skjønn - tap endringer av inntektssytemet Justert skjønn momskomp 08 Kompensasjon Samhandlingsreformen Ekstra skjønn tildelt av KRD - Ekstra skjønn tildelt av KRD desember 2011 Feil inntektsutj 2007/Komp Fysioterapautmidler 09 Tiltakspakken 2009/1 mrd mer frie inntekter 2010 med mer RNB2009 / RNB2010 / Prop 59S / RNB Sum rammetilsk uten inntektsutj "Bykletrekket" (anslag etter 2010) Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd Rammetilskudd - endring i % 5,2 2,6-3,4 0,1 0,0 Skatt på formue og inntekt Skatteinntekter - endring i % 3,63 5, Andre skatteinntekter (eiendomsskatt) Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) *Kilde: KS Prognose Modell Tallene for 2013 er basert påi et innbyggertall av Viktige momenter: Eiendomskatt Eiendomsskatt ble innført i hele kommunen i I rådmannens budsjettforslag er eiendomsskatt for næringsbygg, verker og bruk økt fra 5 promille til 7 promille. Dette øker inntekten fra eiendomsskatt med kr ,- fra kr 1 mill til kr 1,3 mill. For øvrige eiendommer utskrives 2 promille. Eiendomskatt inntekter fra øvrige eiendommer er kr 2 mill. Ordinært skjønnstilskudd Engerdal får kr 2,3 mill i ordinært skjønnstilskudd i 2013, hvorav kr er delfinansiering av grendeskolen i Sømådalen. 10

12 3.3 Lønns- og prisvekst, endringer i pensjonsutgiftene, arbeidsgiveravgift Lønns- og prisvekst For 2013 bygger alle tall på en kommunal deflator oppgitt i statsbudsjettet på 3,3 pst. Alle tall fremover har også dette lønns- og prisnivået. 3.4 Arbeidsgivers andel av pensjonsutgiftene: I økonomiplanen er normalpremien basert på aktuarberegninger fra KLP og Statens Pensjonskasse. Beregningene gir følgende premiesatser for 2013: KLP Fellesordningen: 21,77 %. Sykepleierordningen: 20,00 %. Folkevalgtordningen: 34,15 %. Statens Pensjonskasse Lærere: 12,50 %. De nye satsene i KLP som var innført i 2011 har ført til en vesentlig økning for alle pensjonsordningene, noe som isolert er med på å øke utgiftene til lønn inkl. sosiale utgifter (pensjon og arbeidsgiveravgift) til et historisk høyt beløp Pensjonspremieavvik og amortisering av premieavviket I 2002 innførte Staten ordningen med premieavvik pensjon i kommunenes budsjett og regnskap. Premieavvik pensjon er differansen mellom beregnet pensjonskostnad og innbetalt pensjonspremie til pensjonskassene. Hvis innbetalt pensjonspremie i 2012 blir større enn beregnet pensjonskostnad, blir premieavviket for 2012 et positivt beløp (en inntekt) i driftsregnskapet for I tillegg føres beløpet opp som en kortsiktig fordring i balanseregnskapet for Ordningen med premieavvik ble innført i kommunene for å unngå at store økninger i pensjonspremien påvirket kommunenes økonomi på kort sikt og for å gjøre pensjonsutgiftene noe mer forutsigbare i budsjettsammenheng. Da ordningen med premieavvik ble innført, fikk kommunene valget mellom å amortisere (tilbakeføre) forrige års premieavvik (oppført som kortsiktig fordring i balanseregnskapet) over 1 eller 15 år. Fra og med 2012 er valget enten 1 års eller 10 års tilbakeføring. Engerdal kommune valgte i 2002 amortisering over 1 år og har siden holdt seg til ett års amortisering. Anslag på pensjonspremieavvik (KLP) for 2013 er 2,5 million som må inntektsføres men vi må samtidig amortisere (utgiftsføre) kr 3,7 mill. Dette fører til en negativ pensjonspremie på kr 1,2 mill mot en positiv pensjonspremie på kr 3,2 mill i 2012, en endring på -4,4 mill fra 2012 til Det er ikke mulig å forutse premieavvik for per dags dato. Negativ premieavvik på kr 1,2 mill for 2013 er innarbeidet i rammene for Inntektsmuligheter: Kommunen har i liten grad mulighet til å påvirke inntektssiden av regnskapet utover å øke brukernes egenbetaling og øke eiendomsskatt. Den viktigste inntektskilden vår, rammetilskudd, er påvirket av folketallsutviklingen. Det siste året har kommunen fått 19 færre innbyggere, og hadde ved årsskiftet 1390 innbyggere. På sikt er det helt avgjørende at man klarer å stabilisere folketallet. Dette kan skje med aktiv medvirkning fra staten med klare distriktspolitiske virkemidler. Samtidig må kommunen intensivere arbeidet med næringsutvikling. Per dags dato er det lite utbygd næringsliv og lav inntekt og formue blant 11

13 kommunens innbyggere, noe som gir begrenset mulighet for egne skatteinntekter. Rådmannen har i sitt budsjettforslag lagt inn økninger i kommunale avgifter og gebyrer på selvkostområdene, men det er fortsatt langt igjen før disse tjenestene drives til selvkost, noe kommunen har anledning til. Økningene er kommentert under de enkelte enheter. Rådmannen har også foreslått å bosette en flyktningefamile til i 2013, slik at Engerdal kommune bosetter 6 familier fra Dette er innarbeidet i budsjettet. Eiendomsskatt ble innført i hele kommunen i I rådmannens budsjettforslag er eiendomsskatt for næringsbygg, verker og bruker økt fra 5 promille til 7 promille. Dette øker inntekten med kr ,- fra kr 1 mill til kr 1,3 mill. For øvrige eiendommer utskrives 2 promille. Eiendomskatt inntekter fra øvrige eiendommer er kr 2 mill. Tabellen nedenfor viser inntektsmuligheter ved økning i eiendomskatt. Merinntekt ved økning av e-skatt Økning: Privat/bolig fra 2 prom Næring/verker fra 5 prom Total økning Økning til 3 prom Økning til 4 prom Økning til 5 prom Økning til 6 prom Økning til 7 prom *Kilde: KOMTEK Så langt har kommunen vært svært avhengig av statlige overføringer for å utføre de tjenester og oppgaver som er lovpålagt. Statlig inntekter er i hovedsak frie inntekter (rammetilskudd og kommunens andel av skattintekter/skattutjevning) Skatt og rammetilskudd Rammetilskudd Skatter m inntektsutj *Kilde: KS prognose modell 12

14 Figur overfor viser et relativt stabilt nivå i rammetilskudd fram til Skattinntekter er også relativt stabilt i årene framover. 3.6 Finansielle nøkkeltall Finansielle nøkkeltall oppsummerer konsekvensene av den driftsprofil som økonomiplanen legger opp til. Nøkkeltallene fungerer også som måltall som vil kunne etterprøves i årsmeldingen for hvert av driftsårene i økonomiplanperioden Finansielle nøkkeltall Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter -4,8-1,4 1,4 3,3-1,2-3,4-0,9-0,2-0,6 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter -5,5 6,4 2,7 4,9 0,7-1 -1,8 2,5-1,8 Kilde: KOSTRA Brutto driftsresultat (resultat eks renter, utbytte og avdrag) i perioden viser at driftsinntektene har vært høyere enn driftsutgiftene i kun 2005 og Tallene viser også at finansinntekter subsidierer drift. a. Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene. Netto driftsresultat 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % -1,0 % 0,7 % -1,0 % -1,8 % 2,5 % Netto driftsresultat og resultatgrad sier noe om hvor stor del av driftsinntektene som er igjen etter at driftsutgifter og renter og avdrag er regnskapsført. Det er et uttrykk for kommunens evne til å frigjøre midler gjennom den løpende drift til avsetning og/eller finansiering av investeringer. Normen sier at netto resultatgrad bør ligge mellom 2 og 4 %. Målet for sunn kommuneøkonomi tilsier at netto resultatgrad bør være 3 % over en lengre tidsperiode. Vi forventer et positiv netto driftsresultat av 2,4 mill i 2013 som er 1,6 % av driftsinntektene, som i 2013 i hovedsak er disponert til dekning av tidligere års underskudd og avsetning til disposisjonsfond. 13

15 b. Disposisjonsfond i prosent av driftsinntektene Disposisjonsfond i % av driftsinntektene 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,8 % 1,9 % 1,0 % 2,0 % 1,8 % 1,0 % 1,2 % 0,5 % 0,2 % 0,0 % 0,2 % Diagram viser disposisjonsfond i % av driftsinntektene i økonomiplan perioden med forutsetning at Engerdal avsetter foreslått avsetninger til disposisjonsfond: 2013: 1 mill kr 2014: 1 mill kr 2015: 1 mill kr 2016: 1 mill kr Alle kommuner bør ha en om opparbeidelse av buffere i form av disposisjonsfond for å møte uforutsette utgifter eller sviktende inntekter med. Et konkret mål kan være at fondsbeholdningen til enhver tid skal utgjøre minst 3% av driftsinntektene. Må man bruke ekstra et år, så økes avsetningen det påfølgende år. Det er avsatt kr 1 mill til disposisjonsfond i budsjettår c. Inndekning av underskudd Det er avsatt kr 1 mill til dekning av regnskapsmessig underskudd fra Styringssignaler fra dialogseminaret Dialogseminaret kom fram til følgende prioriteringer for 2013 og framover i økonomiplanperioden som pr nå ikke er innarbeidet i planen: - Økonomistyring og sunn kommuneøkonomi. Herunder midler til kompetanse, vedlikehold og økonomisk buffer. - Et variert boligtilbud til kommunens innbyggere. Eldre, unge, familier. Nye og oppgradering av eksisterende utleieboliger. 14

16 - Næringsutvikling. Sikre næringsutvikler handlingsrom i forhold til økonomi. Næringslokaler, behov og framtidige løsninger. - Asylmottak sikre videre drift i anbudsprosessen våren Etablere interkommunalt samarbeid. - Økt ressurs til ungdomsarbeider for å utvide tilbudet i ungdomsklubben. Vurdere en skyssordning til og fra klubben. Næringsutvikerstillingen er innarbeidet i driftsbudsjettet uten bruk av næringsfond for Det er gitt klare signaler fra UDI om at de vil bruke sin opsjonsrett i gjeldende avtale og forlenge avtalen for asylmottaket på Drevsjø med to nye år. Det må fortsatt arbeides med etablering av interkommunalt samarbeid. Her er vi også avhengige av samarbeidskommuner for å få til et samarbeid. Rådmannen vil arbeide videre med dette i Det er ikke funner rom for økt ressurs til ungdomsarbeider og en skyssordning til og fra klubben i budsjettet for

17 4. Økonomiske Oversikt 4.1 Budsjettskjema 1A: Skjemaet skal vise inntekter, netto finansinntekter/utgifter, netto avsetninger, hva som er overført og hva kommunen har til fordeling drift. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Tall i 1000 kroner Budsjett 2013 Budsjett 2012 Regnskap 2011 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Eiendomsskatt fast eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig merforbruk (+) / mindreforbruk (-) Korrigeringer Til fordeling drift (korrigert) Sum fordelt til drift (fra skjema 1B - korrigert) Regnskapsmessig merforbruk (+) / mindreforbruk (-) Sum til fordeling drift og sum fordelt til drift må korrigeres for å kompensere for følgende faktorer: a. Finans arter som er ført på enheter men er ikke inkludert i skjema 1A b. Arter som er ført på finans men er ikke med i skjema 1 A 16

18 Korrigeringer: FINANSARTER FØRT PÅ ENHETER Enhet Ansvar (t) Beløp NAV SOSIALE TJENESTER PLANTE EKS VAR ENGERDAL KOMMUNESKOG KF PLANTE EKS VAR NÆRINGSTILTAK PLANTE EKS VAR VILTFORVALTNING PLANTE EKS VAR LANDBRUKSFORVALTNING PLANTE EKS VAR NÆRINGSTILTAK PLANTE EKS VAR VILTFORVALTNING, RIVVILTFELLING OPPVEKST OPPVEKST FELLES OPPVEKST ENGERDAL VOKSENOPPL.SENTER NAV SOSIALE TJENESTER PLANTE EKS VAR NÆRINGSFORVALTNING PLANTE EKS VAR NÆRINGSTILTAK SUM FØRT PÅ FINANS MEN IKKE MED I 1A FINANS ADMINISTRASJON FINANS FINANS KONSESJONSKRAFTINNTEKTER FINANS RENTEINNTEKTER FINANS AVDRAG KOMMUNALE LÅN FINANS LØNN FELLESPOST FINANS PENSJONSPREMIEAVVIK FINANS PENSJONSPREMIEAVVIK FINANS PENSJONSPREMIEAVVIK FINANS PENSJONSPREMIEAVVIK FINANS PENSJONSPREMIEAVVIK SUM SUM KORRIGERINGER Noter til budsjettskjema 1A: Note 1 om frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter (fra private og foretak), eiendomsskatt, og andre ikke øremerkede statlige tilskudd, og er hovedfinansieringskilden for driftsrammene. Det er lagt inn en økning i skatt og rammetilskuddet i 2013 med 2,8 mill etter tallene lagt fram i statsbudsjettet og KS sin beregningsmodell. Note 2 Eiendomskatt Det er innarbeidet en økning i eiendomsskatt for næringsbygg, verker og bruker fra 5 promille til 7 promille. Dette øker inntekten med kr ,- fra kr 1 mill til kr 1,3 mill. For øvrige eiendommer utskrives 2 promille. Eiendomskattinntekter fra øvrige eiendommer er kr 2 mill. 17

19 Note 3 om generelle statstilskudd Anslaget er gjort ut fra de signaler som fremkommer i statsbudsjettet og annet materiell og informasjon fra departementene, men med en lokal vurdering. Note 4 om angivelse av forventet utbytte fra kommunale selskaper m.v. Det er budsjettert med utbytte fra Engerdal Energi Holding A/S på kr. 2 mill i hele planperioden. Det er budsjettert med økning i renteinntekter med kr 0,8. mill fra samme selskapet. Note 5 Avsetninger 5a. Det er avsatt kr 1 mill til dekning av underskudd fra b. Det er avsatt ca. kr 1,1 mill til disposisjonsfond i

20 4.5 Budsjettskjema 1B: Skjemaet skal vise hvordan "til fordeling drift" fra skjema 1A er fordelt. Fordelingen skal spesifiseres i henhold til kommunens vedtak, og vise hvilket nivå budsjettet er vedtatt på. Vedlegg Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet Enhet Budsjett 2013 Vedtatt budsjett 2012 Regnskap 2011 STØTTE/UTVIKLING Sum utgifter STØTTE/UTVIKLING Sum inntekter STØTTE/UTVIKLING POLITISK VIRKSOMHET Sum utgifter POLITISK VIRKSOMHET Sum inntekter POLITISK VIRKSOMHET OPPVEKST Sum utgifter OPPVEKST Sum inntekter OPPVEKST PLO Sum utgifter PLO Sum inntekter PLO HELSE Sum utgifter HELSE Sum inntekter HELSE NAV Sum utgifter NAV Sum inntekter NAV PLANTE EKSKL. VAR Sum utgifter PLANTE EKSKL. VAR Sum inntekter PLANTE EKSKL. VAR VAR Sum utgifter VAR Sum inntekter VAR FINANS Sum utgifter FINANS Sum inntekter FINANS SUM FORDELT I DRIFT SUM FORDELT I DRIFT (Korrigert)*

21 4.6 Budsjetttiltak 2013 Vesentlig endringene i driftsnivå og ulike tiltak for innsparinger som gir en forbedring av den økonomiske balansen er kommentert nedenfor: Viktige momenter: Nettorammene reduseres med kr 4,3 mill fra vedtatt budsjett Netto rammer for enhetsområdene inkluderer budsjetttekniske justeringer (lønnsøkning/pensjonskostnader) og nødvendig tilpasning av tjeneste tilbudet for å oppnå budsjettbalansen. 2. Endringer i rammene vedtatt i 1. tertial 2012 og 2. tertial 2012 er innarbeidet med helårs virkning. 3. Strømutgifter er redusert med kr ,- fra vedtatt nivå i Strømutgifter var økt i budsjettår 2011 pga. av rekordhøye strømpriser. Strømpriser har vært forholdsvis lav i 2012 og det forventes lav strømpriser i 2013 også. Reduksjon er foretatt ut fra regnskapstall for 2012 og forventet utvikling av strømprisene i Det er avsatt kr 1,1 mill til disposisjonsfond i Det er avsatt kr 1 mill til dekning av underskuddet fra Det er avsatt kr 1.4 mill til bygningsmessig vedlikehold og. kr 0,68 mill til kompetanseheving. 7. Det er avsatt kr 1,3 mill til lønnsreserven i 2013 for å dekke lønnsvekst i Medfinansiering samhandlingsreform er inkludert i rammetilskudd og budsjettert som en utgift under enhet Helse 9. Integreringstilskudd er den største delen av andre generelle statstilskudd i økonomiplanperioden. Det er budsjettert med en økning i integreringstilskuddet pga. bosetting av en ny familie. 10. Det er budsjettert med aksjeutbytte med kr 2 mill fra Engerdal Energi Holdning A/S. I tillegg det er budsjettert med kr 0,8 mill i økt renteinntekter fra samme selskap. Totalt kr 2,8 mill, en nedgang på 0,2 mill pga lavt rentenivå 11. Økning i finansutgifter pga. økte renteutgifter og økt avdrag på lån er innarbeidet. 12. Netto inntekter fra eiendomsskatt er beregnet til nær kr 3,3 mill i Alle tall er satt opp i kroner og det er ikke tatt inn andre forutsetninger enn det som er nevnt i plandokumentet. 20

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 2014 Økonomiplan 2014-2017 Formannskapets grunnlag 26.11.2013 Froland kommune Innhold Rådmannens kommentar...4 Politiske mål og prioriteringer...6 Forord... 6 Hovedmål... 6 Andre mål, prioriteringer og

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 driftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016...

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker.

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Måsøy kommune Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012 Side 2 av 45 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 INNLEDNING OG MÅL...

Detaljer

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 17. mai Demokrati Folkestyre Like muligheter Mangfold Romsdals Budstikke ved fotograf Kjell Langmyren Likestilling Likeverd Deltagelse Velferd MOLDE KOMMUNE F-sak 146/13

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Første forslag til politiske utvalg, politisk partier, og øvrige høringsinnstanser i Gildeskål kommune. November 2014 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017

Økonomiplan 2014-2017 Arbeidsversjon pr 06.11.2013 1 2 INNHOLD KOMMUNESTYRETS VEDTAK... 5 RÅDMANNENS INNLEDNING... 7 FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN... 9 VISJON OG SATSINGSOMRÅDER... 10 HOVEDMÅL OG STRATEGIER... 10 ØKONOMISK

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN 2005-2008 1 FORORD. 4 1. FORSLAG TIL VEDTAK. 5 1.1 ØKONOMIPLAN. 5 1.2 BUDSJETT 2005. 5 2.0 UTFORDRINGER OG RETNINGSLINJER 6 2.1 KOMMUNEPLANENS FORUTSETNINGER. 7

Detaljer

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling:

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling: Frosta kommune ØKONOMIPLAN 212 215 ÅRSBUDSJETT 212 Politisk behandling: Utvalg/komité: Utvalg/Råd Formannskap Off. ettersyn Kommunestyre Saksnr. Dato 29.1113.12.211 22.11.211 29.11.211 13.12.211 ØKONOMIPLAN

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Årsbudsjett 2015

Økonomiplan 2015-2018. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 20152018 Årsbudsjett 2015 Innholdsfortegnelse DEL 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Budsjettprosess... 6 1.3 Kommuneplan for Alstahaug... 6 Innsatsområder... 6 1.4 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail eller 7777 5500 (tast 1), eller 7777

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

Formannskapets forslag til

Formannskapets forslag til Formannskapets forslag til Budsjett for 2010 Behandlet av formannskapet i møte den 30.11. og 01.12.2009. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE...

Detaljer

Årsberetning Birkenes kommune for 2014. Birkenes kommune. Årsberetning 2014

Årsberetning Birkenes kommune for 2014. Birkenes kommune. Årsberetning 2014 Birkenes kommune Årsberetning 2014 01.04.2015 1 Innhold RÅDMANNENS INNLEDNING... 5 NØKKELTALL TOTALT... 6 ANALYSE AV DEN ØKONOMISKE UTVIKLINGEN... 9 ØKONOMISK OVERSIKT... 16 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSUTGIFTER...

Detaljer

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014 1 Innledning... 3 2 Hovedoversikter... 5 2.1 Driftsregnskap... 6 2.2 Investeringsregnskap... 7 2.3 Anskaffelse og anvendelse av midler... 8 2.4 Balanseregnskap... 9 2.5 Regnskapsskjema 1A - drift... 78

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010. Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09)

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010. Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09) HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010 Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09) Kommunestyret endelige vedtak i Økonomiplan 2010 2014 Årsbudsjett 2010: K-067/09 Vedtak Kommunestyret

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018

Økonomiplan 2015-2018 1 2 INNHOLD ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL VEDTAK... 5 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN... 7 VISJON OG SATSINGSOMRÅDER... 8 HOVEDMÅL OG STRATEGIER... 8 ØKONOMISK HANDLEFRIHET

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 2013 Økonomiplan 2013-2016 Formannskapets budsjettgrunnlag Froland kommune Innhold Rådmannens kommentar...3 Driftsbudsjett og investeringsbudsjett...4 Rammetilskudd og skatt...4 Skatteinntekter/rammetilskudd...5

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 Ullensaker rådhus Foto: Toril B Tonhaugen RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig 2 1 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG

Detaljer

Oppdragsrapport nr... - 2014. Rune Antonsen. Åmot kommune. Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK

Oppdragsrapport nr... - 2014. Rune Antonsen. Åmot kommune. Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK Oppdragsrapport nr... - 2014 Rune Antonsen Åmot kommune Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK Innhold 1 Problemstilling, opplegg og konklusjon... 4 1.1 Problemstilling og opplegg... 4 1.2 Konklusjoner...

Detaljer

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017 Formannskapets forslag HITRA Hitra når du vil Mål: - Kommunen som satser på barn og unge - Med arbeidsplasser for framtida - Et senter for kulturell verdiskaping

Detaljer