Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre ASTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 19.05.2014 ASTE"

Transkript

1 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre ASTE Avgjerd av: Saksh.: Arild McClellan Steine Arkiv: N-252 Objekt: Arkivsaknr 14/293-6 Søknad om kommunal deltaking i Hardangerbadet Samandrag: Hardangerbadet AS søkjer om at Kvam herad vedtek: Å delta i prosjektet o å dekkja forprosjektet for badeanlegget (NOK 2 mill.) o at Hardangerbadet AS er samarbeidspart Å oppretta eit KF o å setja av NOK 20 mill. kr som tilskot, subsidiært avdragsfritt lån o å eiga badeanlegget o å godkjenna budsjettramma (kostnad og finansiering) for badeanlegget Samarbeida med Helse Bergen knytt til Hardangerbadet Rådmannen er av den oppfatning at Hardangerbadet vil vera eit positivt bidrag til ei utvikling av opplevingsnæringa i Kvam ikkje på eigne bein, men som ein del av noko større. Hardangerbadet vil bidra til attraktivitet innan dei tre dimensjonane busetnad, besøkjande og næringsliv. Hypotesen er då at Hardangerbadet vil bidra til vekst i kommunen. Kvam herad bør avklara framtidig tenestenivå i helse og omsorgsplanen før ein tek stilling til eit eventuelt samarbeid med Helse Bergen om tenester i Hardangerbadet. Rådmannen er kritisk til å inngå eit samarbeid med Hardangerbadet gjennom leige av lokale eller drift av tenester då dette er kostnadsdrivande og det kan medføra krav om reduksjon av tenestenivået på andre områder. Dersom Kvam herad skal inngå nye avtalar med Helse Bergen om spesialisthelsetenestetilbod lokalisert i Hardangerbadet må desse vera i tråd med gjeldande avtalar og utan ekstra kostnader for Kvam herad. Vidare må samarbeidet vera i tråd med samarbeidsavtalar og vedtak i Hardangerrådet og kommunestyra i samarbeidskommunane. Det vil ta tid å få gjort desse avklaringane. I Kvam finst allereie eit stort spekter av aktivitetsskapande tilbod. Hardangerbadet vil nok føra til at nokon av dei som allereie er aktive vil få eit nytt supplement slik at dei enten kjem til å vera litt meir aktive, eller velja bort ein annan aktivitet. Anlegget kjem sikkert til å trekkja til seg nokon som ikkje er aktive i dag, men som finn at dette er tilbodet dei har sakna tidlegare. Forsking og undersøkingar viser at motivasjon for å auka eige og befolkninga sitt aktivitetsnivå er svært samansett. Eit nytt, større og betre badeanlegg i Kvam vil difor berre verta marginalt aktivitetsskapande.

2 Ei sentralisering i badebassengstrukturen i heradet er i høgste grad eit politisk val. Tiltaket kan isolert sett ha ein økonomisk gevinst, men har andre konsekvensar som er vanskelege å setja eit tal på. Reint praktisk let det seg løysa å transportera elevar til og frå Hardangerbadet, sjølv om det ikkje er fullt så enkelt som å ha bassenget ved skulen. Ved å gå frå skulebading i dagens struktur til tenestekjøp i eit privat basseng kan Kvam herad oppnå ei netto årleg innsparing på mellom og Ei sentralisering av skulebassenga vil uansett vera fornuftig om nokre år når alle bassenga står ovanfor større oppgraderingsbehov. Rådmannen har gjort sjølvstendige vurderingar av besøkstal og vurderer at besøkspotensialet til Hardangerbadet dei fyrste fem driftsåra ligg mellom og årleg der vil vera eit normalår. Potensialet for vekst innan segmentet besøkjande til regionen er stort og over tid vil Hardangerbadet sitt besøkstal kunna oppnå ein vekst. Ved å gå gjennom driftsøkonomien i ei rekkje badeanlegg har rådmannen gjort sjølvstendige vurderingar av driftsbudsjetta til Hardangerbadet. Med eit besøkstal på per år er driftsunderskotet stipulert til om lag 0,6 mill per år. Det betyr at det ikkje vil vera likviditet til å dekka kapitalkostnadar. Rådmannen tilrår å gå saktare fram enn den framdriftsplanen Hardangerbadet skisserer i søknaden fordi: Driftsmodellen som er skissert i søknaden påfører Kvam herad for høg utbyggings og driftsrisiko. Utbyggingsrisikoen kan reduserast gjennom val av utbyggingsentreprise. Ein meir «risikofri» driftsmodell for Kvam herad krev nærare utgreiing og avklaringar mot mellom anna Skatteetaten og Kulturdepartementet For å unngå høge kapitalkostnadar bør utbygginga vera nærare fullfinansiert før oppstart Kvam herad bør byggja seg opp ein større kapitalbase Kvam herad sitt samarbeidet med Helse Bergen i Hardangerbadet må avklarast nærare. Det framtidige tenestetilbodet i Kvam bør fyrst avklarast gjennom helse og omsorgsplan Det bør etablerast ein større entusiasme for prosjektet Rådmannen meiner prosjektet er litt uferdig med tanke på driftsmodell. Prosjektet bør utvikle ein driftsmodell som gjer det mogleg for Hardangerbadet å driva økonomisk forsvarleg med minst mogleg risiko for kommune og andre investorar. Ei slik profesjonalisering av selskapet let seg gjera, men krev gode prosessar opp mot statlege styresmakter. Hardangerbadet må også i større grad synleggjera dei positive ringverknadane prosjektet vil ha for næringslivet for å oppnå større privat drahjelp til å realisera prosjektet. Ein måte å gjera dette på vil vera å oppretta eit samarbeid med Hardinghuset og utvikla komplementære tilbod som katalysatorar for vekst i regionen. Å realisera prosjekta saman er riktig av to grunnar. Den fyrste er at begge prosjekta er ein kime til strid mellom Norheimsund og Øystese og eit felles prosjekt kan virka samlande og konfliktdempande. Den andre grunnen er at prosjekta er to komplementære tilbod inn under paraplyen opplevingstenester. Det er sannsynleg at i dette tilfellet vil 1+1 bli 3. Både Hardangerbadet og Hardinghuset vil verta sterkare om det andre finst. Begge tilboda vil vera oppsiktsvekkjande og skapa ein attraktivitet som vidareutviklar eit robust og pulserande regionsenter som knutepunkt mellom Hardanger og Bergensregionen.

3 Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Kvam herad opprettar ei 50 % prosjektstilling. Prosjektet skal avsluttast med sak til HST innan juni 2015, og har fylgjande krav til leveranse: I samarbeid med Hardangerbadet AS utarbeide ein utbyggings og driftsmodell for Hardangerbadet som gjev låg risiko for Kvam herad, profesjonell drift av Hardangerbadet og utnyttar skattemessige fordelar og full utnytting av spelemidlar og andre tilskot Arbeida for interkommunalt/fylkeskommunalt eigarskap i Hardangerbadet Fullfinansiera Hardangerbadet med lågast mogleg bidrag frå Kvam herad I samarbeid med Hardinghuset AS utarbeide ein utbyggings og driftsmodell for Hardinghuset som gjev låg risiko for Kvam herad, profesjonell drift av Hardinghuset og utnyttar skattemessige fordelar og full utnytting av andre tilskot Arbeida for interkommunalt/fylkeskommunalt eigarskap i Hardinghuset Utgreia synergieffektar mellom Hardangerbadet og Hardinghuset Utgreia kva ringverknadar begge prosjekta vil ha for næringslivet i regionen Fullfinansiera Hardinghuset med lågast mogleg bidrag frå Kvam herad Prosjektstillinga skal finansierast med ein halvdel frå fond for Næringsutvikling i Kvam (konto ) og ein halvdel frå Mastefondet (konto ) Kvam herad løyver inntil kr frå tidlegare års overskot i tilskot til henholdsvis Hardangerbadet AS og Hardinghuset AS (konto ). Løyvinga er avhengig av like store private tilskot til selskapa. Midlane skal nyttast til arbeidet med å realisera begge prosjekta.. Liste med vedlegg som det er referert til eller sitert frå i saksframstillinga:

4 Saksopplysningar: Vurdering av Hardangerbadet sin søknad Søknaden Hardangerbadet (HB) er eit stort nytt bade, helse, trenings og velværesenter under planlegging i Øystese. Hardangerbadet AS er eit privat selskap som har drive fram planane og utarbeidd eit forprosjekt saman med Link Arkitektur som hovudarkitekt. HB skal lokaliserast sentralt i Øystese ved sjøen og skal knytast saman med Hardangerfjord Hotell. HB får eit brutto areal på ca 6000 m2. Saman med utviding av hotellet er investeringane kalkulert til over NOK 200 mill. utan mva. HB og hotellet vil skapa nye arbeidsplassar. Hardangerbadet AS ynskjer byggjestart innan 1 år og planlegg opning av senteret innan 3 år. På grunn av prosjektets storleik, samfunnsmessige betydning, og innretning mot symjing og folkehelse søkjer Hardangerbadet AS herved Kvam herad om samarbeid om Hardangerbadet, inkludert fagleg innretning, utforming, økonomiske forhold, medeigarskap og komplementære aktivitetar. Hardangerbadet AS søkjer om at Kvam herad vedtek: Å delta i prosjektet o å dekkja forprosjektet for badeanlegget (NOK 2 mill.) o at Hardangerbadet AS er samarbeidspart Å oppretta eit KF o å setja av NOK 20 mill. kr som tilskot, subsidiært avdragsfritt lån o å eiga badeanlegget o å godkjenna budsjettramma (kostnad og finansiering) for badeanlegget Samarbeida med Helse Bergen knytt til Hardangerbadet Innleiing Rådmannen vil i saksutgreiinga fyrst vurdera Hardangerbadet som eit tiltak innanfor to lovpålagde kommunale oppgåver; folkehelse og skulebad. Deretter vil det bli vurdert som katalysator for vekst i kommunen. Vidare vert det gjort ei økonomisk vurdering av driftsbudsjettet til Hardangerbadet KF og moglege driftsformer. Til sist ei totalvurdering av alle elementa. Hardangerbadet er eit positivt initiativ. Selskapet har gjort ein grundig jobb i å prosjektera eit fyrtårnsprosjekt. Tiltaket er spenstig og høver på mange måtar som hand i hanske med framtidstenkinga i kommuneplanen då det er eit folkehelseprosjekt, eit opplevingssenter, eit regionsentertiltak (sjølv om det geografisk ligg litt utanfor) og eit offentleg privat frivillig samarbeid.

5 Katalysatorar for attraktivitet og vekst Om ein likar det eller ikkje, er vekst ein føresetnad for eksistens for eit samfunn på lang sikt. Den auka satsinga på attraktivitet i norsk distriktspolitikk kan sjåast på som eit utslag av ei tiltru til at lokalsamfunnet kan påverke sin eigen vekst og leggja eit godt grunnlag for framtidig eksistens. I sin programteori for attraktivitet seier Telemarksforsking at «attraktivitet er knytt til tilhøve som kan påverkast lokalt, eller som er unikt ved den enkelte stad, og som påverkar flyttestraumen til eller frå staden». Attraktivitet er dermed nært knytt til flyttebalansen. Attraktivitet og stadutvikling er omgrep som slektar på einannan. Begge handlar om å forbetra eigenskapane ved ein stad. Stadutvikling er eit omgrep som ofte har vore knytt til fysiske eigenskapar ved stadar. Stadutvikling har vore knytt til kvalitative forbetringar som ikkje nødvendigvis påverkar veksten på ein stad, medan attraktivitet i større grad peikar mot at staden i større grad skal trekka til seg noko, og dermed auka veksten sin. I Kvam er det sidan årtusenskiftet gjort, og dei neste par åra skal gjerast, store og viktige investeringar i basistenestene helse, veg, skule og barnehage. Dette er stadutvikling. Investeringar i til dømes Kabuso, Messen, Norheimsund sentrum, Strandvegen, Steinsdalsfossen, Skyspace, Strandebarm idrettspark og Hardanger kunstskule er også stadutvikling, men i tillegg er dette investeringar som skapar attraktivitet. I Telemarksforsking sin programteori for attraktivitet, som òg vart nytta som grunnlagsdokument for fastsetjing av kriteria for bruk av mastekompensasjonsmidlane, vert det snakka om attraktivitet langs tre dimensjonar; attraktivitet for busetnad, attraktivitet for næringsliv og attraktivitet for besøkande. Det er den samla effekten av alle tre attraktivitetsdimensjonane som avgjer om ein stad får vekst. Attraktivitet er naturlegvis berre eit av fleire tilhøve som til saman skapar flyttestraumar mellom regionar, og mellom distrikt og sentrale strok. Ein politikk for auka attraktivitet må retta seg mot eigenskapar ved stadar som skapar høgare innflytting eller lågare utflytting. Det er ikkje tvil om at Hardangerbadet er eit tilbod som byggjer opp under attraktivitet både for busetnad og for besøkande. Hardinghuset er òg eit slikt tilbod. Begge tilboda er i seg sjølv eit fyrtårn, men aller mest som komplementære tilbod til kvarandre eller dei tilboda som finst i dag. I tillegg kan dei saman fungera som katalysatorar for ytterlegare utvikling og vekst innan opplevingsøkonomi og næringsliv. Opplevingsøkonomien er eit paraplyomgrep som dekkjer mange godt etablerte bransjar. Opplevingsøkonomi er eit nyttig ord for å kommunisera om økonomiske effektar og spesielt verdiskaping gjennom opplevingar. I opplevingsøkonomien vert merksemda flytta frå produkt og serviceleveranse og over til kunden sine opplevingar som det verdiskapande element. Målet for framtida er å få fleire til å villa bu i kommunen, få fleire til å villa driva næring eller vera med og vidareutvikla eksisterande næringar i kommunen, og sist men ikkje minst få innbyggjarane til å «oppleva» at dei kan besøka alle tilboda kommunen byr dei. Gjennom forståing for opplevingsøkonomien som politisk grunnlag for all kommuneutvikling, kan me leggja endå betre til rette for tidvis busetnad, tidvis arbeid og «faste» besøk. Det vil med andre ord seia fleksibilitet i bu, arbeids og opplevingsmønstra til folk. Nordmenn vil sannsynlegvis framleis ha god kjøpekraft også i framtida. Me må byggja vidare på vår sterke identitet og kultur i Hardanger og gjera den til noko meir. Kvam er ein «inngangsportal» til folk som ynskjer å oppleva merkevara Hardanger, ei merkevara som må vidareutviklast i samarbeid med resten av Hardanger.

6 I Kvam finst alle moglegheiter til å kunna kjøpa seg tid, opplevingar, og moglegheiter til sjølvrealisering. Kvam sitt varierte næringsliv med jordbruk, industri og handel kopla med eit rikt organisasjonsliv gjev eit mangfaldig og levande samfunn, og kan danna grunnlaget for ei ny satsing. Opplevingsøkonomien kan bli den raskast veksande næringa i Kvam. Eit lokalsamfunn som tar mål om seg å vera ein faneberar innan opplevingsøkonomien er avhengig av klusterdanning innan kreative næringar. Hardangerbadet kan ikkje åleine stå for opplevingsnæringa i Kvam. Kunden si oppleving som det verdiskapande element må vera ein kultur gjennomsyra i alt av det me driv på med. Opplevingar vert produsert av verksemder og institusjonar som er tilknytt til dømes kultur, kunst, natur, sport, design, reiseliv, mat m.m. Verksemder med produksjon innan desse områda, har eit spanande vekstpotensial gjennom vår stigande velferd. Opplevingsøkonomien har ingen klare grenser. Rådmannen er av den oppfatning at Hardangerbadet vil vera eit positivt bidrag til ei utvikling av opplevingsnæringa i Kvam ikkje på eigne bein, men som ein del av noko større. Hardangerbadet vil bidra til attraktivitet innan dei tre dimensjonane busetnad, besøkjande og næringsliv. Hypotesen er då at Hardangerbadet vil bidra til vekst i kommunen. Utfordringa er at det finst lite studiar og forsking som synleggjer kva bidrag slike prosjekt isolert sett gjev av attraktivitet og vekst. Eit eventuelt samarbeid med Helse Bergen Frå søknaden I prosjektplan og søknad vert det peika på at førebyggjande og helsefremjande arbeid skal vera ein raud tråd i Hardangerbadet (HB), spesielt innan bading, ernæring, ledd, skjelett og aktivitetsmedisin. HB meiner dei vil kunne gi eit sterkt bidrag til førebyggjande og helsefremjande arbeid i Kvam og nabokommunane. Det vert mellom anna vist til målsetjingar i Folkehelsemeldinga, Samhandlingsreforma og Nasjonal helse og omsorgsplan som vektlegg styrking av den helsefremjande og førebyggjande innsatsen for å hindre at sjukdom oppstår og utviklar seg. Frisklivsentralar og Lærings og mestringssentra vert trekt fram som viktige tiltak i det førebyggjande og helsefremjande arbeidet. HB ynskjer bidra til at Kvam herad og heile Hardangerregionen kan utvikla gode modellar og eit godt samarbeid mellom ulike tenestenivå og frivillige organisasjonar, inkludert friskliv og lærings og mestringstilbod, og gjerne i samarbeid med Helse Bergen. HB ynskjer eit nært og godt samarbeid med høgkompetent fagmiljø innan helse, spesielt innan ernæring, fysisk aktivitet, muskel skjelettsjukdomar og folkehelsearbeid. Dei viser til dialog og samarbeid med fleire fagmiljø om prosjektet, mellom anna Helse Bergen, Universitetet i Bergen, Høgskulen i Bergen og Idrettshøgskulen i Oslo. Det er og innleia dialog med Nav Hordaland med tanke på aktiv rehabilitering av sjukemelde og uføre. Helse og omsorg i Kvam Kvam herad har sidan tidleg 90 tal satsa målretta innan helse og omsorg for å utvikla tenestene i tråd med sentrale føringar og til beste for innbyggjarane.

7 Grunnfilosofien i tenesta er godt utbygde basistenester (som heimeteneste, lege og fysioterapi) der brukarane bur og ei sentralisering av «eit spissa tilbod» som behandling og rehabilitering. Primæroppgåva for den kommunale helse og omsorgstenesta er å tilby fagleg forsvarleg teneste i tråd med oppgåver regulert i lov og forskrift. Kvam heradstyre har vedteke at det skal utarbeidast kommunedelplan for Helse og omsorg for perioden Det er utarbeidd planprogram, oppretta styringsgruppe og prosjektgruppe og gjennomført oppstartsmøte for planarbeidet. Prosjektgruppa ynskjer brei involvering frå helsepersonell, frivillige og andre interesserte og har starta arbeidet med samansetjinga av arbeidsgrupper og oppdrag/ mandat for gruppene. Samfunnet står overfor krevjande omsorgsutfordringar i dei neste tiåra knytt til auka tal eldre, nye brukargrupper og knappheit på helse og omsorgspersonell og frivillige omsorgsytarar. Gjennom nytt lovverk og statlege føringar vert kommunane utfordra på å utvikla tenestetilbodet til å gje tilbod før, i staden for og etter sjukehusbehandling. Kommunen skal tenkja heilheit i planlegging og organisering av tenestene og strategien er å «venstreforskyve» tenestetilbodet til meir førebygging og tidleg innsats slik at flest mogeleg får fleire leveår med god livskvalitet. I planarbeidet vil me starte med å kartleggje dagens situasjon og avdekke kva utfordringar kommunen står overfor på kort og lang sikt. Det skal utarbeidast strategiar, mål og tiltak for komande år, mellom anna prioriteringar både m.o.t. kapasitetsauke og utbyggingsbehov. I samband med innføring av Samhandlingsreforma vart prosjektet «Lokalmedisinsk senter» gjennomført på Toloheimen i Det er utarbeidd prosjektrapport med plan for fagleg og organisatorisk utvikling av Kvam lokalmedisinske senter. Planen føreslår Lokalmedisinsk senter som «overbygning» for sengepost, lokalt hjelpemiddellager, legevakt, frisklivsentral, læring og mestringstilbod, spesialistpoliklinikk, ambulansestasjon samt ein koordinerande kompetansesentral for helse og omsorgstenesta. Kvam lokalmedisinske senter er etablert på Toloheimen med korttidsavdeling, som gjev tilbod om behandling og rehabilitering, hjelpemiddellager, ergoterapeut, lærings og mestringstilbod, kreftkoordinator, legevakt, spesialistpoliklinikk og ambulansestasjon. Det er planlagt oppstart av ØHdøgntilbod i Det er også etablert dialysesatelitt i samarbeid med Helse Bergen. I tillegg er Toloheimen base for pleie og omsorgstenesta i kommunen, fysioterapi for eldre og tilsette på stabog forvaltarkontoret. Ved å samlokalisera funksjonar og kompetanse gjer me tenesta meir robust slik at me blir i stand til å ta imot nye utfordringar og nye oppgåver i tråd med intensjonen i Samhandlingsreforma. Styrka og samla ressurs gjev betre og tryggare tilbod til pasientane, og betre arbeidsmiljø for dei tilsette. Det er helse og omsorgsplanen som vert førande for organisering og vidareutvikling av tenestetilbodet i helse og omsorg. Gjennom statlege føringar er det peika spesielt på satsing innan førebygging, tidleg innsats og samarbeid med andre aktørar. Dette er tema som er planlagt inn i vårt lokalmedisinske senter, i Kvam Familie og læringssenter og som også må vurderast i arbeidet med helse og omsorgsplanen. Helse og omsorgsplanen skal gjennom strategiar, målsetjingar og prioriteringar gje retning for tenesta dei neste åra. Søknad om samarbeid og samlokalisering av tenester i HB kjem difor på eit utfordrande tidspunkt. Det er uheldig om me det vert fatta avgjersler no som gjev føringar for framtidig prioritering og organisering utan brei tverrfagleg vurdering og prosess i forkant.

8 HB skriv i søknaden at dei vil bidra til førebyggjande og helsefremjande arbeid. Dei trekkjer fram tema som ernæring, frisklivsentral, læring og mestring, oppgåver knytt til muskel, ledd og skjelett, psykisk helse og dag rehabilitering som aktuelle fagområde lokalisert i HB. Helse og omsorg er positive til samarbeid med HB på dei fagområda som er eit supplement til dei kommunale helse og omsorgstenestene. Helse og omsorg ynskjer ikkje koma i ein situasjon der etablerte eller planlagde kommunale tenester vert flytta inn i HB og at Kvam herad kjem i ein konkurransesituasjon med HB i forhold til organisering av offentlege helse og omsorgstenester. I søknaden er det m.a. forslag om at Frisklivsentral er ei aktuell teneste lokalisert i HB. I 2012 vart det gjennomført prosjekt Friskliv i Kvam med ynskje om oppstart av frisklivsentral frå organisert i vårt lokalmedisinske senter. Kvam heradstyre har så langt ikkje prioritert oppstart/etablering av Frisklivsentral i Kvam. Grunna den økonomiske situasjonen i heradet har helse og omsorgstenesta dei siste åra gjennomført omstillings og endringsprosessar som også har medført nedbemanning. Det er strenge krav til prioritering av oppgåver på alle tenesteområda i eininga. Rådmannen er kritisk til å inngå eit samarbeid med HB som gjennom leige av lokale og drift av tenester er kostnadsdrivande og som kan medføra krav om reduksjon av tenestenivået på andre område i eininga. Leige av lokale Kvam herad leiger i dag lokale i private bygg til ulike tenester. Mellom anna er det leigeavtale mellom Kvam herad og Helsebanken om lokale til barnefysioterapi og helsestasjonsteneste i Øystese. I plan for etablering av Kvam familie og læringssenter ( KFL) er det forslag om samlokalisering av fleire tenesteområde, inkl. lokale til helsestasjon og barnefysioterapi. Fagleg er det ynskje om samlokalisering av PP tenester, barnevern, kommunepsykolog, helsestasjon og barnefysioterapi. Det vert arbeidd med ulike lokaliseringsalternativ for KFL som del av rådmannen si totalvurdering av alle leigekontraktar opp mot ledige kommunale bygg. På bakgrunn av mål om samlokalisering av funksjonar i KFL er det ikkje ynskjeleg å flytta deler av tenesta inn i lokale i Hardangerbadet. Samarbeid med Helse Bergen Samarbeid mellom Kvam herad og Helse Bergen er regulert gjennom overordna samarbeidsavtale og 12 tenesteavtalar mellom partane Helse Bergen HF, Haraldsplass Diakonale sjukehus og dei 22 kommunane i føretaksområdet. Nokre av avtalane omhandlar tema som er trekt fram i søknaden frå HB:

9 Tenesteavtale 2 omhandlar samarbeid knytt til innlegging, utskriving, habilitering, rehabilitering og lærings og mestringstilbod for å sikre heilskaplege og samanhengande helse og omsorgstenester til pasientar som har behov for koordinerte tenester. Tenesteavtale 6 omhandlar retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, faglege nettverk og hospitering. Tenesteavtale 7 omhandlar samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid. Tenesteavtale 10 omhandlar samarbeid om førebygging. Helse Bergen leiger lokale i vårt lokalmedisinske senter på Toloheimen til spesialistpoliklinikk. Spesialistpoliklinikken er samlokalisert med Kvam legevakt og Helse Bergen sin ambulansestasjon. Pr. i dag har Helse Bergen ledig kapasitet i dei leigde lokala i Kvam. Dersom Kvam herad skal inngå nye avtalar med Helse Bergen om spesialisthelsetenestetilbod lokalisert i Hardangerbadet må desse vera i tråd med gjeldande avtalar og utan ekstra kostnader for Kvam herad. Interkommunalt samarbeid Kvam herad er del av Prosjekt Folkehelse og Samhandlingsreforma i Hardanger i regi av Hardangerrådet. Prosjektet legg føringar for interkommunalt samarbeid innan temaområde folkehelse og samhandling. For er det planlagt samarbeid om 9 ulike temaområde, m.a. nettverk for Folkehelse i Hardanger og rehabiliteringstilbodet i Hardanger. Dersom Kvam herad skal inngå samarbeid med Hardangerbadet innan desse temaområda må samarbeidet vera i tråd med samarbeidsavtalar og vedtak i Hardangerrådet og kommunestyra i samarbeidskommunane. Hardangerbadet i eit folkehelseperspektiv Det finst i dag 3 kommunale idrettshallar i kommunen, i tillegg planlegg Framnes å byggja ein til. I tillegg finst det ein del mindre gymsalar. Kommunen har i dag fire symjebasseng og Framnes har eit. Det er fem idrettsbanar i kommunen. Det er eit kommersielt treningsstudio, golfbane og bowling. På Sjusete og Kvamskogen er det tilrettelagt for kilometervis med skiløyper. På Kvamskogen er det dessutan 4 alpinanlegg. I tillegg til alle dei moglegheiter for tur som naturen gjev, er det tilrettelagte gang, sykkel og turstiar. Dei samfunnsmessige fordelane ved å ha ei fysisk aktiv befolkning er udiskutable. Inaktivitet rammar ikkje berre den som er inaktiv, men har store økonomiske konsekvensar for heile samfunnet. Ifølge ei studie som vart publisert i Preventive Cardiology i april 2008, er inaktivitet forbunde med ein betydelig økonomisk byrde for samfunnet og 1,5 til 3 prosent av dei totale helseutgiftene i industriland skuldast inaktivitet.

10 I Helsedirektoratet sin rapport "Kunnskapsgrunnlag fysisk aktivitet. Innspel til departementet sitt vidare arbeid for auka fysisk aktivitet og redusert inaktivitet i befolkninga" frå 2014, har forfattarane sett på gevinsten av at me blir meir aktive. Forfattarane viser her til velferdsgevinsten, som består av fleire leveår og auka livskvalitet. Eit kvalitetsjustert leveår (QALY) er berekna til å ha ein økonomisk verdi på norske kroner. I aldersgruppa år, har 15 prosent av befolkninga eit aktivitetsnivå som betyr at dei oppfyller tilrådingane for fysisk aktivitet. Dersom personer i denne alderen aukar sitt aktivitetsnivå, halvparten frå inaktiv til delvis aktiv, og halvparten frå delvis aktiv til aktiv, vil dette tilsvara ein årleg potensiell velferdsgevinst tilsvarande 1.4 milliardar kroner per år. Med andre ord vil det vera eit stort potensiale ved at større grupper i befolkninga aukar sitt fysiske aktivitetsnivå. I rapporten har forfattarane også sett på kva som kan skje dersom heile befolkninga i Noreg skulle bli meir aktive. Den potensielle velferdsgevinsten er då berekna til å bli på 239 milliardar norske kroner i året, slik Hardangerbadet påpeikar i søknaden sin. Statens Institut for Folkesundhed i Danmark har i ein rapport frå 2006 også sett på kostnadane som kan knytast til inaktivitet. Der fant dei ut at 1200 danske førtidspensjoneringar i året kom som ein konsekvens av fysisk inaktivitet. 70 prosent av desse var i aldersgruppa år. Ca. åtte prosent av førtidspensjoneringar kan relaterast til inaktivitet, og her er andelen kvinner og menn nesten lik. I et faktaark frå 2009 gjev Verdens Helseorganisasjon eit nærmare innblikk i effekten av usunt kosthald og inaktivitet. Her viser dei til at usunt kosthald og inaktivitet er blant leiande årsakar til ikkje smittsame sjukdommar, inkludert hjarte og karsjukdom, type 2 diabetes og visse krefttypar. I 2005 var 1.6 milliardar vaksne overvektige, og minst 400 millionar var feite. Innan 2015 vil desse tala ha auka til henhaldsvis 2.3 milliardar og 700 millionar. Overvekt og fedme fører til høge helseutgifter. Forsking og undersøkingar syner at befolkninga er mindre fysisk aktive på stader med spreidd busetnad enn i urbane strøk. Til støtte for dette er det rapportert at andelen av dei som er positivt innstilt til fysisk aktivitet er høgare i byane. Det kan ha ein samanheng med fleire organiserte tilbod å velja mellom i urbane strøk. Kva faktorar som påverkar det fysisk aktivitetsnivået er samansett og handlar om mykje meir enn tilgjenge til natur og variert organisert tilbod. Det er påvist ein samanheng mellom foreldra sitt utdanningsnivå og i kor stor grad barn og unge er aktive. Gutar er meir aktive enn jenter, og aktivitetsnivået i ungdomsperioden har sterkare innverknad på aktivitetsnivået som vaksen enn det aktivitetsnivået dei hadde som barn. Foreldre og andre vaksne kan i stor grad påverke barn og unge sine haldningar til fysisk aktivitet. Overvekt, lågt fysisk aktivitetsnivå og dårleg fysisk form er påvist å være relatert til foreldra sitt utdanningsnivå og sosiale status. I ei undersøking vart det funne at barn frå heimar med åleineforeldre hadde lågare total mengde fysisk aktivitetsnivå enn barn frå heimar med to foreldre. Det må konkluderast med at funna understrekar den multidimensjonale kompleksiteten av kva som avgjer barn sitt fysiske aktivitetsnivå og at dette er sterkt influert av sosiokulturelle faktorar. Folkehelseinstituttet utarbeider kvart år folkehelseprofilar over alle landet sine kommunar. Kvam herad sin profil for 2014 syner at Kvam herad har eit langt lågare fedmeproblem enn landet elles.

11 Andelen menn med fedme er faktisk den lågaste i Hordaland. Forventa levealder er noko høgare i Kvam enn landssnittet, talet på kvemmingar som vert behandla for hjarte og karsjukdomar i sjukehus er mykje lågare enn landssnittet og det er færre kvemmingar som har diabetes 2. Kvam skil seg ut negativt ved at det er litt fleire uføretrygda i aldersgruppa og fleire med muskel og skjellettplager. Det er farleg å dra raske konklusjonar ut frå ein slik statistikk, men det bør likevel vera grunnlag for å seia at eit augneblikksbilete innan mange av levekårssjukdommane er bra i Kvam. Om dette skuldast eit høgare aktivitetsnivå enn resten av landet, har rådmannen ikkje grunnlag for å meina noko om. Rådmannen kan ikkje vera ueinig med styret i Hardangerbadet hevdar at eit større offentleg badeanlegg vil vera bra for folkehelsa, men som forsking viser er det å auka aktivitetsnivået til befolkninga eit ekstremt samansett bilete. Eit variert og tilgjengeleg tilbod er berre ein av mange faktorar. Folkehelselova 4 definerer kommunen sitt folkehelseansvar slik: «Kommunen skal fremma befolkninga si helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige tilhøve og bidra til å førebyggja psykisk og somatisk sjukdom, skade eller liding, bidra til utjamning av sosiale helseskilnadar og bidra til å beskytta befolkninga mot faktorar som kan ha negativ innverknad på helsa.» Hardangerbadet som folkehelsetiltak kan definerast inn under Folkehelselova 4, men det relevante spørsmålet er om folkehelsa i Kvam vil verta betydeleg betre om Kvam herad investerer i anlegget eller ikkje, og om det er det riktige tiltaket i eit kost nytte perspektiv. I Kvam finst allereie eit stort spekter av aktivitetsskapande tilbod. Hardangerbadet vil nok føra til at nokon av dei som allereie er aktive vil få eit nytt supplement slik at dei enten kjem til å vera litt meir aktive, eller velja bort ein annan aktivitet. Anlegget kjem sikkert til å trekkja til seg nokon som ikkje er aktive i dag, men som finn at dette er tilbodet dei har sakna tidlegare. Forsking og undersøkingar viser at motivasjon for å auka eige og befolkninga sitt aktivitetsnivå er svært samansett. Eit nytt, større og betre badeanlegg i Kvam vil difor berre verta marginalt aktivitetsskapande. Hardangerbadet som skulebad Kvam herad har symjebasseng ved skulane i Ålvik, Øystese barneskule, Norheimsund og Strandebarm. Bassenget i Strandebarm er 25 meter langt, relativt nytt og 40 minuttar køyretid frå Hardangerbadet. Det er ikkje aktuelt å leggja det ned for at elevane i staden skal få symjeundervisning ved Hardangerbadet. Læreplanen frå 2006 definerer måla for symjeundervisninga slik: Etter 4. klasse skal eleven vera symjedyktig Etter 7. klasse skal eleven kunna fleire symjeteknikkar og kunna symja under vatn Etter 10. klasse skal eleven også kunna utføra livberging i vatn og livbergande fyrstehjelp I fylgje Asplan Viak har fagleg ekspertise i Tromsø berekna behovet for undervisningstimar i symjing frå 1. ut 7. klasse til 100 timar og vidare 70 timar i ungdomsskulen, totalt 170 timar. I fylgje

12 undersøkingar utført av Norges Svømmeforbund blant deira instruktørar trengst minimum 40 timar for eit barn å bli symjedyktig, altså til utgangen av 4. klasse. Symjeopplæringa på skulane i Kvam (utanom Strandebarm) vert gitt i grupper i perioden 1. oktober 1. april. Kvam ungdomsskule: 3 grupper á 1 time i 21 veker, dvs. 3 timar i 21 veker Øystese barneskule: 14 grupper á 1 time i 21 veker, dvs. 14 timar i 21 veker Norheimsund skule: 14 grupper á 1 time i 21 veker, dvs. 14 timar i 21 veker Ålvik skule: 2 grupper á 1 time i 21 veker, dvs. 2 timar i 21 veker I tillegg er det nokre få enkelttimar som vert brukt til grupper av elevar som endå ikkje har lært å symja i 4. klasse. Undervisningsdirektoratet påpeikar i eit rundskriv frå 2008 andre grunnar til at opplæring i symjing og livredning er viktig: «Friluftslivet består ofte av bading, svømmeturer, spille ball i vannet, dykke, snorkle, bruke kano og kajakk, osv. Men de som deltar i slike aktiviteter, må være bevisst på de farene som bading i sjø og vann og bruken av fjæra og strandsonen kan medføre. Utflukter ved og rundt vann uten bading kan også være risikofylt. Alt dette viser hvor viktig det er å være svømmedyktig. Samtidig gir gode svømme og livredningsferdigheter den enkelte mulighet til å holde på med dette som en sosial aktivitet eller som en idrett på fritiden.» Bassenga i Ålvik (byggjeår, 1970), Øystese (1959) og Norheimsund (60 talet) er kvar sesong opne frå 1. oktober til 1. april, og er også mykje brukt på kveldstid av lag og organisasjonar. Sjølv om alle bassenga er av eldre dato, vert dei jamleg vedlikehaldne slik at dei held godkjent standard. Frå tid til annan vert det gjennomført større oppgraderingar. Det er bassenget i Ålvik som har størst oppgraderingsbehov for øyeblikket. Framtida til bassenget i Norheimsund er avhengig av lagnaden til gamle Norheimsund Ungdomsskule. Utgifter til vedlikehald og oppgradering varierer mykje frå år til år men vert stipulert til kr per basseng per år. I tillegg til utgifter til vedlikehald og oppgradering er drift av symjebasseng kostbart. Det må førast tilsyn og takast prøvar av vatnet dagleg. Utgifter til lønn, elektrisitet og kjemikaliar kostar heradet kr per basseng årleg når bassenget er opent 6 månadar. Elevane i Øystese har gangavstand til Hardangerbadet. Hardangerbadet kan difor enkelt erstatta bassenget ved Øystese barneskule. Elevane i Norheimsund og Ålvik må eventuelt bussast til Hardangerbadet dersom deira skulebasseng skal leggjast ned. Dette medfører ein del administrative, organisatoriske, økonomiske og logistikk og miljømessige utfordringar som må løysast. Rådmannen kalkulerer skysskostnadane til om lag per år for Norheimsund skule og per år for Ålvik skule dersom elevane skal ha undervisning i same omfang som i dag. I tillegg kjem personalkostnadar til frakt av undervisningspersonell, følgje på bussen og administrativ oppfølging. Reint økonomisk vil det vera positivt for heradet å leggja ned tre eldre basseng og heller kjøpa tenesta av Hardangerbadet, sjølv om ein trekkjer frå direkte og indirekte kostnadar til skyss. Ved å betala kr årleg for skulebading i Hardangerbadet, stipulerer rådmannen ei årleg innsparing for heradet mellom og Heradet slepp då dessutan å ta stilling til kva som skal gjerast med skulebassenga i Ålvik, Øystese og Norheimsund i framtida.

13 Symjebassenget i Strandebarm kosta 26 mill. Å byggja eit nytt 25 meter basseng vil kosta mill. Ei sentralisering i badebassengstrukturen i heradet er i høgste grad eit politisk val. Tiltaket kan isolert sett ha ein økonomisk gevinst, men har andre konsekvensar som er vanskelege å setja eit tal på. Reint praktisk let det seg løysa å transportera elevar til og frå Hardangerbadet, sjølv om det ikkje er fullt så enkelt som å ha bassenget ved skulen. Dersom valet stod mellom dagens struktur til dagens kostnad, eller tenestekjøp i eit privat basseng med ei årleg innsparing på mellom og ville rådmannen vore klar i si tilråding. Ei sentralisering av skulebassenga vil uansett vera fornuftig om nokre år når alle bassenga står ovanfor større oppgraderingsbehov. Vurdering av besøkspotensialet ved Hardangerbadet Besøk frå billettkjøpande fastbuande Asplan Viak nyttar i sine vurderingar ein velutprøvd modell for å berekna besøk frå fastbuande. Dei definerer befolkningsgrunnlaget i tre kategoriar: 1. Kommunen sine innbyggjarar 2. Nære nabokommunar med kjøreavstand 0,5 1 timar 3. Fjerne naboar med køyreavstand mellom 1 og 2 timar Analysemodellen byggjer på at folk brukar badet oftare jo nærare dei bur. Gjennomsnittleg årleg besøksfrekvens er 2,5 for dei som bur i kommunen, for nære naboar er gjennomsnittleg besøksfrekvens 1,0 og for fjerne naboar er frekvensen 0,1. Rådmannen vel å definera Strandebarm som nære naboar i denne samanheng sidan dei har 40 minutt køyretid til Hardangerbadet, og sidan det allereie finst eit 25 meters basseng der. Samstundes kan me justera opp folketalet sentralt i kommune litt på grunn av elevar ved dei vidaregåande skulane som ikkje er registrert i folketalet. Me kan difor rekna med 8000 innbyggjarar i kategori 1. I kategori 2 kan ein rekna med Strandebarm og Jondal, og halve Granvin (fråtrekk sidan også Voss får badeanlegg). Samnanger og Fusa vert ikkje medrekna her på grunn av Osbadet, Vestkanten og Nygårdstangen. Difor 2500 innbyggjarar i kategori 2. Asplan Viak har rekna med innbyggjarar i kategori 3. Dette er nok noko høgt, sidan det finst så mange andre konkurrerande badeanlegg i området, men på grunn av den låge frekvensen vel rådmannen å ikkje endra på dette. Me får dermed eit besøkstal på 8000x2, x x0,1 = frå billettkjøpande fastbuande. Erfaringa til Asplan Viak er at denne modellen gjev ei noko konservativ utrekning. Mellom anna viser det seg at anlegg med treningsanlegg i tilknytning for høgare besøkstal frå fastbuande. Rådmannen vurderer besøkstalet frå billettkjøpande fastbuande til til årleg.

14 Besøk frå reiseliv Asplan Viak har berekna besøkstalet til Hardangerbadet frå reiselivet til å bli mellom og I vurderinga har dei samanlikna Kvam med Rjukan, Hovden og Lyngdal. Alle fire kommunane har eit relativt likt tal hytter, campingplassar og kommersielle sengeplassar. Sørlandsbadet har om lag av sine besøkjande frå reiselivet, medan i Hovden kjem dei fleste av dei besøkjande frå reiselivet. Rjukan har besøkjande frå reiselivet. I førearbeidet til folkebadet i Tromsø har Asplan Viak berekna eit besøkstal på frå reiselivet til eit attraktiv badeanlegg. Tromsø har 500 fleire hytter og fleire kommersielle sengeplassar enn Kvam. I førearbeidet til eit badeanlegg i Oslo har Asplan Viak berekna eit besøkstal på frå reiselivet. Rådmannen vurderer at Asplan Viak sine besøkstal frå reiselivet til Hardangerbadet som særs høge. Sjølv om me her snakkar om på lang sikt så meiner rådmannen dette er høgt. Samanlikninga med Sørlandsbadet gjev ikkje eit riktig bilete. Sørlandet er innarbeidd som feriedestinasjon nr 1 for norske barnefamiliar. Sørlandet er Noregs solkyst, og nordmenn reiser der på badeferie, for å oppleva Dyreparken og den sørlandske småbyidyll. Mange av hyttene og campingvognene i Lyngdal ligg òg svært nær Sørlandsbadet, og dei er i stor grad tilrettelagt for heilårsbruk. Kvam er nok i så måte meir samanliknbare med Hovden og Rjukan. I Kvam ligg dei aller fleste hyttene minuttars køyring og ein bomstasjon frå Hardangerbadet. Hyttene og campingvognene er i hovudsak i bruk i helgene og skuleferiane. Dei kommersielle sengeplassane er i hovudsak i bruk om sommaren. Konferansegjester ved Thon Hotel Sandven vil ikkje vera eit betydeleg bidrag til besøkstala ved Hardangerbadet, medan ei utviding av Hardangfjord hotell vil vera veldig attraktivt for Hardangerbadet. Hardanger er ei godt innarbeidd gjennomfartsåre for reiseliv, men merkevaren kling nok betre for pensjonistar i buss eller cruisebåt, eller tilårskomne ektepar med tomt baksete. Å byggje opp Hardanger og Kvam som ein destinasjon der tilreisande i alle aldrar kan tilbringa mange døgn for å skaffa seg unike opplevingar, vil ta tid. Reiselivsnæringa er ei potensiell vekstnæring i Hardanger og Hardangerbadet vil vera med å auka attraktiviteten i regionen, slik at ein bør ikkje berre sjå på historiske tal dersom ein skal berekna besøkstala frå reiselivet besøkjande frå reiselivet betyr 205 per dag, heile året, eller 500 per dag om ein berre reknar laurdagar, søndagar, heilagdagar og skuleferiar. Samanlikna med Hovden, Rjukan og Tromsø vurderer rådmannen at til vil vera realistiske besøkstal frå reiselivet dei fyrste åra. Rådmannen har likevel tru på at besøket frå reiselivet har eit vekstpotensiale. Konkurrerande tilbod Med konkurrerande tilbod er det meint andre fritidstilbod i tillegg til badeanlegg. Konkurrerande badeanlegg til Hardangerbadet vil vera Strandebarm, Vestkanten, Nygårdstangen, Osbadet, Mikkelparken, Ullensvang hotel, Solstrand og Voss.

15 Alpinanlegga på Kvamskogen, Myrkdalen og Røldal, Sjusete skianlegg, 3 kommunale og 1 privat idrettshall, 4 idrettsbanar, ei rekkje offentleg badestrender, naturen generelt og elles kulturtilbod og museum er hovudkonkurrentar til Hardangerbadet. Eit viktig skilje her er konkurrerande og komplementære anlegg. Anlegg som geografisk ligg slik til at dei trekkjer reisande (og fastbuande) bort frå Kvam er konkurrerande anlegg. Anlegg som ligg i Kvam kan ha både konkurrerande og utfyllande effekt. Konkurrerande fordi dei på enkeltdagar vil «stela» kundar frå Hardangerbadet, men utfyllande fordi aktivitet ofte avlar annan aktivitet. Asplan Viak har berekna konkurrerande anlegg til ikkje å ha negativ effekt i Kvam, og i staden oppjustert besøkstala med på grunn av lite konkurrentar samanlikna med andre. Rådmannen meiner dette var vurdert for lågt allereie i 2009, samstundes som fleire konkurrerande anlegg har kome til eller blitt oppgradert i ettertid. Rådmannen meiner difor at konkurrerande anlegg til å gje negativt utslag på besøkstalet både innan fastbuande og reiselivssegmentet. Det negative utslaget bør stipulerast til Været / geografi Dårlig vær er godt vær for innendørs badeanlegg. På fine dagar er det gjerne under 50 besøkjande i Rjukanbadet mens en tilsvarende dag med dårlig vær gjerne gir besøk. Lustrabadet varierte mellom 21 og 380 dagleg besøkjande i juni Så store svingingar i besøkstalet frå dag til dag er svært kostnadsdrivande. Omsynet til tryggleik i anlegget må alltid koma fyrst, ein må difor ha ei bemanning som sikrar dette sjølv på toppdagar. Været er dårlegare i Kvam enn på Sørlandet og Østlandet. Det regnar ca mm pr. år i Kvam og det er mykje meir enn på Rjukan, Hovden og i Lyngdal. Været har stor innverknad på det samla besøket gjennom året. Asplan Viak definerer dagar med dårlig besøk som dagar der besøket er mindre enn halvparten av normalbesøk for tilsvarande dagar. Talet på dårlege dagar for samanliknbare anlegg er ca 50 årleg, og dei meiner at halvparten av desse vil gå frå dårlege til gode dagar på grunn av dårleg vær. Dette betyr i deira modell 25 dagar med meir enn 300 ekstra besøk som tilsvarar til ekstra besøk årleg. Rådmannen er einig i grunnprinsippet i Asplan Viak si vurdering men meiner samstundes at sidan dårleg vær og mangfald av konkurrerande aktivitetar må sjåast i samanheng så kan bidraget frå vær variera mykje meir enn det Asplan Viak har berekna. Spennvidda bør difor fastsetjast til mellom minus og pluss Kultur for bading Enkelte stader har ikkje kultur for å bada offentleg, og der slår det negativt ut for badebesøket. I Kvam har god kultur for bading både i basseng og ved dei offentlege strendene, slik at rådmannen støttar Asplan Viak si vurdering her. Billettpris I Norge er det ikkje tradisjon for å betala mykje for å bada. Då Kvam herad innførte betaling for bruk av dei kommunale symjebassenga vekte dette sterke reaksjonar. Sesongkort på kr 400 for vaksen og kr 1000 for familie vart då rekna for å vera høgt. Dette er sjølvsagt for ei teneste av langt lågare kvalitet enn Hardangerbadet vil tilby, likevel syner dette at viljen til å betala for bading set langt inne.

16 Samanlikna med andre heildagstilbod er moderne badeanlegg fortsatt billege (eksempelvis eit dagskort i Eikedalen kostar kr 320 for vaksen og sesongkort kr 3 400). På den andre sida er bruk av naturen og offentlege badestrender gratis. Å fastsetja rett billettpris vil vera ein vanskeleg balansekunst mellom å skaffa anlegget høge nok inntekter men likevel lågt nok til å «stela» kundar frå konkurrerande tilbod. Rådmannen er ueinig i Asplan Viak si vurdering og vel å trekkja frå besøkjande med bakgrunn i at innbyggjarane si i Kvam si gjennomsnittsinntekt er lågare enn landssnittet, og det store mangfaldet av konkurrerande aktivitetar som enten er gratis eller slåss om ledige midlar i lommeboka. Opningstider Det er viktig å ha opent når folk ynskjer det, badet må være tilgjengelig. Då Asplan Viak lagde sin rapport i 2009 hadde dei fleste badeanlegg i landet ei opningstid på om lag 64 timar per veka. Ein gjennomgang av årsmeldingar til fleire badeanlegg syner at mange anlegg må redusera opningstida for å redusera kostnadar. Rjukanbadet vurderer til og med å halda stengt deler av året. Asplan Viak forutsette at opningstida i Kvam måtte blir minst 64 timer per veke slik at denne faktoren ikkje skulle innverka på besøkssamanlikninga. Med omsyn til at mange andre anlegg no har måtta redusera sine opningstider vurderer rådmannen dette også som ein risikofaktor Hardangerbadet, utan at han gjer korreksjonar for dette i denne omgang. Rådmannen si vurdering av besøkspotensial Alle nevnte forhold tatt i betraktning vurderer rådmannen at besøkspotensialet til Hardangerbadet dei fyrste fem driftsåra bør vera mellom og årleg der vil vera eit normalår. Potensialet for vekst innan segmentet besøkjande til regionen er stort og over tid vil Hardangerbadet sitt besøkstal kunna oppnå ein vekst. Oppsummering av besøkspotensial Asplan Viak Rådmannen Fastbuande i regionen Reiseliv i regionen Korreksjon for konkurrentar til Korreksjon for værforhold til Korreksjon for badekultur 0 0 Korreksjon for åpningstider 0 0 Korreksjon for billettprisar SUM (årleg) Utbyggingsrisiko Alle utbyggingsprosjekt har ein utbyggingsrisiko. Den største risikoen er at utbygginga kostar meir enn det som var berekna på førehand. Hardangerbadet har estimert kostnaden for badeanlegget til kr 113 mill eks mva. Ein analyse gjort av Asplan Viak viser at gjennomsnittleg byggjekostnad for 16

17 anlegg i Noreg var på ca kr/m2 grunnflate (2012 tal). Legg ein det til grunn for Hardangerbadet skulle utbyggingskostnaden for anlegget verta kr 130 mill (2012 tal), altså 17 mill meir enn det Hardangerbadet opplyser. Rådmannen vel å nytta kr 113 mill i dei vidare vurderingane som grunnlag for driftsutgifter og kapitalkostnadar, men det ligg ein risiko i desse tala. Utforming av anbodsgrunnlag er særs viktig for å redusera utbyggingsrisikoen. I framdriftsplanen til HB er det lagt inn atterhald om endeleg godkjenning når anboda er klare. Det vert i søknaden hevda at Kvam herad har vedtatt å tilby tomta til Hardangerbadet vederlagsfritt. Kvam heradsstyre fatta i HST 118/02 vedtak om å stilla tomt på området mellom Hardangerfjord Hotell og eigedomen til Lars Lofthus til disposisjon for Hardangerbadet. Arealet var då regulert til friluftsføremål og måtte omregulerast til eit eventuelt badeland. Kvam herad skulle dersom det vart aktuelt å byggja eit slikt anlegg bidra til ei slik omregulering. Rådmannen tolkar ikkje det vedtaket slik at det skulle bety vederlagsfri overtaking, berre at Kvam herad ikkje skulle selja eigedommen til andre medan badeanlegget var under planlegging. «Gratis tomt» til badeanlegget kan likevel inngå som ein del av eit eventuelt tilskot til Hardangerbadet. Kvam herad har gjennom EØS regelverk ikkje høve til å bidra med gratis tomt til den kommersielle delen av prosjektet (utleigedelen og Helsebanken). Vurdering av Hardangerbadet sin driftsøkonomi Rådmannen brukar her Asplan Viak sine analyserapportar for Hardangerbadet og folkebada i Tromsø og Oslo for å henta erfaringstal frå driftsøkonomien for norske badeanlegg. Vidare har rådmannen lese gjennom årsmeldingar, årsrekneskap og styremøteprotokollar i ei rekkje badeanlegg, til dømes Rjukanbadet, Sørlandsbadet, Hovdenbadet, Lustrabadet, Østfoldbadet og Nordlysbadet for å henta erfaringar med drift, besøkstal, økonomi, og andre utfordringar sett frå eit kommuneperspektiv. Hardangerbadet sitt eige forslag til driftsbudsjett byggjer svært einsidig på Sørlandsbadet sin rekneskap for Ved å sjå på erfaringar frå eit større spekter av anlegg meiner rådmannen å ha eit godt grunnlag for å stipulere framtidige inntekter og kostnader i Hardangerbadet. Rådmannen sine vurderingar er bygd opp som om Hardangerbadet er eit eige selskap som eig og driftar eit badeanlegg. Økonomien i resten av eigedommen og helsedelen er halden utanom. Inntekter Billettinntektene er avhengige av besøkstal, billettpris og fordelinga av besøkjande mellom årskort, enkeltbillettar og barn, honnør eller vaksen. Asplan Viak skreiv i 2013 at gjennomsnittleg billettinntekt per besøk for badeanlegg i Noreg var 85 til 95 kroner. Det er her antatt av kafeteria er utleigd og eit nettobidrag til husleige frå kafeteria på kroner 15 per besøkjande. Dette samsvarar med erfaringar frå andre badeanlegg. Sal artiklar er handkle, badetøy, sjampo med meir som normalt gjev netto ca. 3 5 kr/besøk. Inntekter frå kommunal skulebading skal berre reknast med dersom anlegget vert drive utanfor ordinær kommunal drift. Det er vanleg i andre anlegg å verdsetja skulebesøk til 40 kr per elev. HB har

18 i sin modell rekna med inntekter frå vidaregåande skule. Bading er ikkje lovpålagt i den vidaregåande opplæringa. Rådmannen har rekna med elevane i den vidaregåande skulen som ein del av dei fastbuande i kommunen og rekna dei som vanlege betalande gjester. SAMANDRAG INNTEKTER mill. kr betalande betalande Billettinntekter (snitt 90 pr besøkande) 6,3 9,0 Kafeteria (kr 15 pr besøkande) 1,1 1,5 Salg artiklar (kr 5 pr besøkande) 0,4 0,5 Skulebading (kr 40 pr elev) 0,4 0,4 SUM INNTEKTER 8,1 11,4 Kostnadar For å stipulera driftskostnadane har rådmannen henta erfaringstal frå Asplan Viak sine analyserapportar og andre badeanlegg sine årsrekneskap. Andre badeanlegg melder i sine årsrapportar om betydelege innkøyringsvanskar. Dei fyrste tre åra melder dei fleste anlegg om at budsjetterte kostnadar alltid har vore underbudsjettert. Rådmannen sitt oppsett er basert på eit besøkstal på per år, men ein relativt stor del av kostnadane til eit badeanlegg er faste kostnadar og varierer lite ved variasjon i besøkstal. Variasjonane mellom høge og låge kostnadar i tala er basert på marknadsmessige endringar(til dømes energiprisar) og kor effektivt Hardangerbadet klarar å driva anlegget sitt. Hardangerbadet budsjetterer med 9,2 årsverk til sitt anlegg. Det er det same som Lustrabadet. Lustrabadet hadde mellom og besøkjande første året. Ein møteprotokoll frå eit styremøte syner at bemanning av anlegget er ei stor utfordring på grunn av at besøkstalet varierer enormt frå dag til dag. Lustrabadet har måtta auka bemanninga si ut over det som var stipulert. Sjukefråværet i slike badeanlegg er også svært høgt på grunn av det varme og fuktige miljøet. Ei eventuell organisering som KF medfører at alle tilsette må innmeldast i kommunal pensjonsordning. Det betyr svært eit høgt påslag for sosiale kostnadar. HB opplyser i sin søknad at dei søkjer samarbeid med Øystese idrettslag om dugnadsinnsats som ein del av bemanninga. Om ein lukkast med ei slik løysing er dette sjølvsagt positivt, men det finst likevel mange usikre moment. Kva oppgåver skal dei frivillige gjera kontra dei tilsette? Kva vil opplæring av mange frivillige kosta? Kvar ligg ansvaret ved hendingar? Kva gode skal dei få tilbake? Kva vil dette ha å seia for dugnadsinnsatsen i resten av lokalsamfunnet? Å fylle dugnadslister til enkeltarrangement let seg gjerne gjera, men å sikra dugnadsinnsats til eit kommersielt anlegg med 9 timar opningstid per dag 365 dagar i året er verre. For å gjera dugnadsinnsatsen til eit positivt gode bør den nyttast til arrangement som synleggjer tilbodet og skapar aktivitet i anlegget. Hardangerbadet kan oppnå driftssynergiar med lokalisering i saman med hotell, legesenter og helsedelen som kan bety litt lågare bemanningsbehov enn andre liknande anlegg. Deler av personalet og arealet i HB blir felles med dei andre leigetakarane, slik som resepsjon, kafé, kiosk, vakt, vedlikehald, reingjering, lager, tekniske rom. Det kan likevel verta ei utfordring at toppar i besøk i badet vil samanfalla med toppar i besøket hjå hotellet slik at utfordringar med ujamn bemanning fortsatt vil vera til stades. Riktige val og investeringar under bygging vil vera avgjerande for å redusera fleire av driftskostnadane. Til dømes ved å utnytta varmeveksling/varmepumpe frå sjøen vil energikostnadane

19 bli lågare. Også andre tekniske løysingar som betyr mindre vassforbruk, mindre energibruk, mindre reinhald eller mindre bemanning kan vera det som til sist avgjer om anlegget går med underskot eller overskot. God og riktig kompetanse i prosjekteringa vil vera heilt avgjerande her. Vedlikehaldskostnadane er stipulert til mellom 1 % og 1,5 % av utbyggingskostnadane. Dette er kanskje noko lågt då eit badeanlegg er fuktig og ekstra utsett for råte og sopp. Tekniske anlegg har ei levetid på berre 9 10 år slik at det bør årleg setjast av midlar til utskifting. Fleire anlegg melder om at dei reduserer utgiftene til marknadsføring for å saldera budsjettet, men melder seinare om at behovet for marknadsføring i innarbeidingsfasen er umetteleg. DRIFTSKOSTNADAR mill kroner Låg Høg Personalkostnader badet (9-12 årsverk) 3,9 6 Energikostnader 2-2,5 mill kwh à kr 0,8-1,0 1,6 2,5 Vassavgift m3 à kr 7 0,1 0,2 Andre driftskostnadar 1,6 2 Vedlikehald/avsetning til oppgradering 1,0 1,5 Marknadsføring 0,4 0,5 SUM DRIFTSKOSTNADER 8,6 12,7 Kapitalkostnadar Hardangerbadet må i tillegg rekna kapitalkostnadar. Utbyggingskostnaden er stipulert til kr 113 mill. Avskrivingstid på bygget er 40 år og det tekniske anlegget 5 10 år. Rådmannen forenklar då til ei samla avskrivingstid på 30 år. Lånebehovet dersom Kvam herad går inn med 20 mill i eigenkapital er 40 mill. KAPITALKOSTNADER Låg Høg Rentekostnader ved lån 40 mill kr (2,5 6 % rente) 1 2,4 Avskrivninger 113 mill over 30 år 3,8 3,8 SUM KAPITALKOSTNADER 4,8 6,2 Oppsummert Legg eit til grunn eit årleg besøkstal på og mediumtall på kostnadane kjem ein fram til eit driftsunderskot (før dekking av kapitalkostnadar) på 0,6 mill (sjå tabell under). Modellen er basert på eit attraktivt, kommersielt og profesjonelt drive anlegg. Val av driftsmodell vil få stor påverknad på resultatet. Dette er eit underskot som er noko mindre enn for ein del andre badeanlegg. Både Nordlysbadet og Rjukanbadet er avhengige av eit kommunalt tilskot på om lag 7 10 mill for å gå i balanse. Lustrabadet får om lag 3 4 mill i tilskot frå kommunen. Gjennom god planlegging og prosjektering er det mogleg å byggja eit anlegg som er råd å driva meir effektivt enn desse andre anlegga. Det er vanskeleg å lesa dei kommunale bidrag til badeanlegg direkte ut av årsrekneskapen til føretaka av den grunn at dei kan presenterast enten som direkte tilskot, gratis husleige eller at kommunen betalar kapitalkostnadane (eller ein kombinasjon av alle tre elementa.

20 INNTEKTER Mill kr Billettinntekter (snitt 90 pr besøkande) 7,7 Kafeteria (kr 15 pr besøkande) 1,3 Salg artikler (kr 5 pr besøkande) 0,4 Skulebading (kr 40 pr elev) 0,4 SUM INNTEKTER 9,8 DRIFTSKOSTNADAR Personalkostnader badet (10,5 årsverk) 5,0 Energikostnader 2,2 mill kwh à kr 0,9 2,0 Vassavgift m3 à kr 7 0,2 Andre driftskostnadar 1,8 Vedlikehald/avsetning til oppgradering 1,0 Marknadsføring 0,5 SUM DRIFTSKOSTNADER 10,4 Til dekking av kapitalkostnadar -0,6 Hardangerbadet vil ha behov for mellom og betalande gjester for at anlegget skal ha nok overskot til å dekka renter og avdrag. Eit gjeldfritt anlegg vil kunna ha eit likviditetsoverskot ved om lag betalande gjester. Kvam herad kan spara om lag 1 mill på å leggja ned 3 kommunale basseng, men vil og få ein alternativkostnad på kr 0,7 mill ved å gje tilskot på 20 mill til Hardangerbadet. Alternativkostnaden gjeld bortfall av avkastning på 20 mill til 3,5%. Sidan Hardangerbadet isolert sett vil få eit årleg driftsunderskot er selskapet avhengig av å vera tilnærma gjeldfritt ved oppstart. Selskapet vil vera avhengig av at resten av prosjektet genererer overskot som kan kryss subsidiera badeanlegget eller underskotsgarantiar/andre tilskot for å vera levedyktig over tid. HB har inngått avtalar med Hardangerfjord hotel og nokre andre selskap om underskotsgarantiar. Rådmannen har ikkje kredittvurdert desse underskotsgarantiane på dette tidspunktet. Det må gjerast før endeleg vedtak i saka. Val av driftsmodell Drifta av badeanlegg må vera i offentleg regi for å få spelemidlar. Dette kan organiserast som ordinær kommunal drift, KF (kommunalt føretak) eller AS (aksjeselskap) der det siste gjev størst insitament til sunn økonomisk drift, men er vanskelegast å få til. Imidlertid er spørsmålet om moms betydeleg, og det er dette som utgjer ein stor forskjell mellom alternativa. Eit aksjeselskap kan få momsrefusjon og billettane blir momsbelagt med 8 %, medan organisering i ordinær kommunal drift eller eit kommunalt føretak gjev momskompensasjon. Det mest gunstige avgiftsmessig vil vera momskompensasjon, då får ein momsen igjen både på investeringane og driftskostnadane utan at badebilletten blir momspliktig. Ein del tilhøve må vurderast for å få til ein gunstig modell og modellen må sjølvsagt godkjennast på førehand av skattemyndigheitene og Kulturdepartementet.

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 Kvam herad sjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 www.kvam.no Side 2 av 58 FORORD Økonomien i Kvam er god, men pressa. Dei siste åra er det sett i verk store investeringar og fleire er undervegs. Om nokre

Detaljer

INNKALLING ETNE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET. Sakliste

INNKALLING ETNE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET. Sakliste ETNE KOMMUNE INNKALLING ADMINISTRASJONSUTVALET Møtedato: 28.04.2015 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl 13:00 Eventuelle forfall må meldast på forfall@etne.kommune.no. Varamedlemmer møter etter nærare

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Regionalt strategidokument for bustad i Hardanger 2013

Regionalt strategidokument for bustad i Hardanger 2013 Regionalt strategidokument for bustad i Hardanger 2013 Draum Fagert Arkitekt Erlend A. Bolstad Ein ny start Innholdsfortegnelse 1. INNLEIING... 2 2. FORMELL STATUS FOR STRATEGIDOKUMENTET... 3 2. 2 Saksgang/handsaming

Detaljer

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no.

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no. Årsmelding 2003 Intern årsmelding for einingane i Kvam herad 2004 Vedlegg til ekstern årsmelding www.kvam.no Side 1 av 71 1 OM DOKUMENTET...4 1.1 INNLEIING...4 1.2 DEN INTERNE ORGANISERINGA I KVAM HERAD...4

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

Forstudie av reiseliv som fokusert satsing. Analyse av Ålvik

Forstudie av reiseliv som fokusert satsing. Analyse av Ålvik Forstudie av reiseliv som fokusert satsing Analyse av Ålvik Føreord Kaizen AS har på oppdrag frå Ålvik Vekst KF utarbeida denne forstudien. Ålvik har opplevd ei kraftig nedbemanning ved hjørnesteinsbedrifta

Detaljer

Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010

Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010 Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010 for einingane i Kvam herad Vedlegg til eksternt budsjett Side 1 av 99 Innhaldsregister 1 OM DOKUMENTET... 4 1.1 INNLEIING... 4 DEN INTERNE ORGANISERINGA I

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume Fjell kommune Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV Frå helseområdet på Straume Rapport desember 2012 I eit samarbeid med Husbanken Region Vest har rådmannen i Fjell laga denne rapporten.

Detaljer

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1 Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no Side 1 av 1 1 Rådmannen sine kommentarar... 3 Styringsmodell for Kvam herad... 4 2 Samfunn/næring...

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Folkehelseoversikt for. Fjell kommune

Folkehelseoversikt for. Fjell kommune Folkehelseoversikt for Fjell kommune 2014 Innhaldsliste 1. Bakgrunn... 3 1.1 Folkehelselova... 3 1.2 Om folkehelse... 4 1.3 Kjelder... 5 1.4 Folkehelseprofil... 5 2. Befolkningssamansetting... 6 2.1 Dagens

Detaljer

Rehabilitering, helse og omsorg. Regulering, byggjesak og oppmåling. Administrasjon og leiing. Oppvekst og utdanning. Organisasjonskart ord og tal

Rehabilitering, helse og omsorg. Regulering, byggjesak og oppmåling. Administrasjon og leiing. Oppvekst og utdanning. Organisasjonskart ord og tal 1 Utvikla av Årsmelding 2014 2 Ordføraren helsar...3 Rådmannen...4 ADMINISTRASJON OG LEIING...6 Måloppnåing...7 Arbeid for å auka nærvær på arbeidsplassane/ lågare sjukefråvære...8 Utvikling tal årsverk/

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Audit & Advisory September 2011 Samandrag Føremålet med forvaltningsrevisjonen har vore å undersøkje om Hordaland fylkeskommune har ei tenleg

Detaljer

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 Side 1 av 77 Innhaldsregister 1 POLITISK NIVÅ... 4 1.1 UTFORDRINGAR... 4 1.1.1 Utfordringar i 2004... 4 1.1.2 Langsiktige utfordringar i høve til driftsnivå... 4 1.2 JUSTERINGAR

Detaljer

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Langtidsbudsjett 2016-2020 ARKIVSAK: 2014/1260 STYRESAK: 061/15 B

Detaljer

2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan

2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan HELSE2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan Godkjent av styret for Helse Vest RHF 22.06.2011 Innhald FORORD... 4 1 SAMANDRAG... 6 2 BAKGRUNN OG INNLEIING... 8 3 KVA UTFORDRINGAR

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig.

Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig. Kvam herad Rekneskap 2006 Årsmelding 2006 Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig. www.kvam.no Side 1 av 47 1 Kvam Herad i 2006... 3 1.1 Samfunn - Kommuneplan 2002-2014...

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no

Detaljer

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no Gang- og sykkelvegstrategi for Møre og Romsdal 2010-2019 Høyringsutgåve: 8. desember 2007 www.mrfylke.no Innhald Side Forord 3 Samandrag 4 INNLEIING 7 1.1 Bakgrunn 7 1.2 Ulike samfunnsperspektiv som grunnlag

Detaljer

Merknadar / innspel til

Merknadar / innspel til Merknadar / innspel til Budsjett og økonomiplan 2015-2018 STORD KOMMUNE - - Innspel etter høyringane i komiteane Uttalar frå Eldrerådet og Rådet for funksjonshemma Andre innkomne innspel Uttalar under

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Innkalling for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 18.09.2014 Møtestad: Skjærgårdsfisk Visningssenter, Marøy Møtetid: 18:00 Saksliste: Saksnr Tittel 032/2014 Meldingar og referatsaker 033/2014

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 13.10.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Bustadmarknaden i Sogn

Bustadmarknaden i Sogn Bustadmarknaden i Sogn Ein gjennomgang Pelle Engesæter IDEAS2EVIDENCE RAPPORT 6/2014 1 Bustadmarknaden i Sogn Ein gjennomgang Pelle Engesæter IDEAS2EVIDENCE RAPPORT 6/2014 IDEAS2EVIDENCE GJENNOMFØRT PÅ

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO?

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? Konsekvensutgreiing av ei eventuell kommunesamanslåing Av Torjus Bolkesjø og Kjetil Lie Rapport nr 235 2006 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2006 Rapport nr. 235 ISBN

Detaljer