SAKSLISTE. kommune.. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09.00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSLISTE. kommune.. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 23.10.2013 Tid: 09.00"

Transkript

1 Berg Q kommune.. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orientering v/jorid Meyer: Spesialundervisning Berg Montessorisikole. SAKSLISTE Saks nr. Arkivsaksnr. Tittel 34/13 13/496 SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING - SENJAHOPEN KIOSK OVERDRAGELSE AV SERVERINGSSTED 35/13 13/578 SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING - PILA PUB & KULTUR AS (SUS) 36/13 13/628 BUDSJETTREGULERING 2013 BUDSJETTARBEID Skaland, Guttorm Nergård ordfører

2 Sak 34/13 FSK-Sak 34/13 SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING - SENJAHOPEN KIOSK OVERDRAGELSE AV SERVERINGSSTED Saksbehandler: Bjørn Abelsen ArkivsaksID'.: 13/496 Saksnr.: Utvalg 34/13 Fonnannskapet Arkiv: U63 Møtedato 23.] Innstilling: Senjahopen kiosk AS gis serveringsbevilling. Daglig leder: Bodil Sørensen Senjahopen Kjøkkenansvarlig: Anne Kalseth Enoksen enjahopell Skaland Bjørn Fredriksen rådmann ide 2 av 10

3 Sak 34/13 Saksopplysninger: Bakgrunnen for saken er søknad om serveringsbevilling i forbindelse med overdragelse av Senjahopen kiosk til nye eiere. Saken behandles med hjemmel i serveringslovens 3. Formannskapet er i hht. kommunens delegasjonsreglement bemyndiget til å avgjøre slike saker, jfr. 3 nr. 3. Vurdering: Ettersom søknaden nå er komplett, kan nye eiere drifte stedet på tidligere gitt serveringsbevilling inntil formannskapet har fattet vedtak i saken. Kommunen har innhentet opplysninger om vandelsmessige forhold for daglig leder Bodil Sørensen, Senjahopen. Uttalelse fra politiet forligger ikke når sakene sendes ut. Politiet skal også uttale seg om trafikale forhold, orden m.m. Dette er nok en uttalelse som allerede forligger i og med at kiosken ikke skal flyttes, men fortsatt har tilhold i Tørrfeskbygget, Senjahopen, men politiet har fått dette til vurdering. Kommunen skal også innhente uttalelse fra Mattilsynet. Det foreligger ingen melding om at det skal gjøres endringer på kjøkkenet. En går da ut fra at tidligere godkjenning fra Mattilsynet er tilstrekkelig. I forskrift om etablererprøven for daglig leder av serveringssted 1 er det et krav om bestått etablererprøve. Kommunen legger til rette for at vedkommende skal få ta prøven så snart det er praktisk mulig. Skaland, O Berit Skogland formannskapssekretær Side3 av 10

4 Sak 35/13 FSK-Sak 35/13 SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING- PILA PUB & KULTUR AS (SUS) aksbehandler: Berit Skogland Arkivsaksnr.: 13/578 Saksnr.: Utvalg 72/13 ~ornrnuu1estyret 35/13 Formannskapet Arkiv: U63 Møtedato L Innstilling: Søknaden fra Pila Pub & Kultur AS (su ) om serveringsbevi lli ng innvilges. Skaland, Bjørn Fredriksen rådmann Side4 av JO

5 Sak 35/13 Saksopplysninger: Fra Pila Pub & Kultur AS (sus) kom det 'søknad om skjenkebevilling. Denne søknad ble behandlet i kommunestyret hvor elskapet fikk innvilget alminnelig skjenkebeviljing. I sanune søknad var det opplyst at bedriften også skulle ha enkel matservering. Det er da nødvendig med serveringsbevilling. Politiet har allerede gitt uttalelse uten merknader for Dag Rune Thoresen. Vedkommende har også godkjent kunnskap prøve om serveringsbevilling. Det innstilles på at søknaden om serveringsbevilling godkjennes. kaland Berit Skogland formannskapssekretær ide5avl0

6 Sak 36/13 FSK-Sak 36/13 BUDSJETTREGULERING 2013 Saksbehandler: Heidi Jacobsen Arkivsaksm. : 13/628 Saksnr.: Utvalg 36/13 Formannskapet ArlGv: 153 Møtedato Innstilling: ]. Investeringsbudsjettet regulere med en endring på kr ,- ifølge oppstilling. 2. Driftsbudsjettet reguleres med en endring på kr ifølge oppstilling. Skaland, Bjørn Fredriksen rådmann Sid 6 av 10

7 Sak 36/13 Vedlegg: Oppstilling over budsjettregulerte poster på drift og investering. Saksopplysninger: Kommunelove 45 pkt.2 sier at det er kommunestyret selv som skal vedta budsjettreguleringer. Myndigheten kan ikke delegeres til andre. Budsjettregulering investering skal vedtas på artsnivå, mens budsjettregulering drift skal vedtas på ramme. Oversikt over budsjettreguleringer på drift er likevel satt opp på artsnivå for oversiktens skyld. Vurdering: Investeringsbudsjettet: Kjøp av brannbil sto i utgangspunktet på investeringsbudsjettet for 2012, men bilen ble ikke levert før i Investeringen er finansiert med lån på kr ,- og salg av gammel brannbil kr ,-. Finansiering av garasjer hjemmesykepleien sluttføres med kr ,- Det har i 2013 blitt byttet dekke i Senjahallen. IK-sak 11/12 ble det vedtatt at utgift på kr ,- skulle dekkes inn med kr ,- fra disposisjonsfond og kr ,- fra avsatte midler til fornyelse av Senjahallen. Finansiering flytebrygge Senjahopen sluttføres med kr ,-. Til prosjektet Parkeringsanlegg Senjatrollet har vi fått tilsagn om tilskudd fra Statens Vegvesen og fra Troms Fylkeskommune. Berg kommunes andel på kr , lånefinansieres. Arbeid med Skaland vannverk som ble lagt inn i budsjett for 2013 vil ikke bli igangsatt i Kr ,- tas ut av investeringsbudsjett. Prosjekt Senjahopen vannverk er igangsatt. Arbeid med prosjektering er gjennomført til en pris på kr ,- inkl.mva. Denne utgiften er finansiert med lån. Det er senere vedtatt en annen, enklere løsning for å avhjelpe vannproblematikken i Senjahopen. Det nye prosjektet skal i sin helhet lånefinansieres. Opprinnelig budsjettert investeringsutgift på kr , tas ut av investeringsbudsjettet. Prosjektering av kloakk i Mefjordvær er påbegynt, mens arbeidet med selve anlegget ikke vil bli påbegynt i Opprinnelig budsjettert investeringsutgift på kr ,- tas ut av investeringsbudsjettet. For å få regulering av investeringsbudsjettet i balanse bruker vi kr ,- av disposisj onsfondet. Det er i tillegg foreslått en del budsj ettreguleringer som ikke har resultateffekt. Side 7 av 10

8 Sak 36/13 Driftsbudsjettet: Ramme O - Prosjekter Det er overført til sammen kr ,- i momskompensasjon fra diverse investeringer til drift. Utgifter til forprosjekt reulering i forbindelse med skredsikring og masseuttak i Senjahopen er vedtatt brukt av disposisjonsfond ik-sak 19/12. Utgift ført i Det har vært en ansatt i 50% stilling i prosjektet "Sjumilssteget". Prosjektet er delvis finansiert med tilskudd, men vi vil ha en netto, ikke busjettert merutgift på kr ,- i Ramme 1 - Sentrale styringsorganer og kirke Tapt arbeidsfortjeneste politikere er budjettert anslagsvis kr ,- for lavt. Det er ikke budsjettert med etterbetaling til tidligere rådmann og lønnsøkning ny rådmann på til sammen kr ,-. I forbindelse med rasulykken i vinter fikk vi et overforbruk av overtid på kr ,- på rådmannskontoret. Arbeidsgiveravgift av dette utgjør kr ,-. Det har vært et overforbruk av annonsekostnader i forbindelse med utlysing av rådmanns stillingen på kr ,-. I budsjettvedtaket for 2013 ble det tatt ned kr ,- i sentraladministrasjonen. Hele nedtekket ble tatt på lønn i økonomiavdelingen. Antall stillinger har ikke blitt redusert. Vi har derfor et overforbruk av lønn på kr ,-. En av de ansatte i økonomiavdelingen har vært ute i sykemelding store deler av året. På grunn av stort fravær i økonomiavdelingen har vi vært nødt til å leie inn konsulent for å få ferdigstilt viktige oppgaver. Vi har derfor et netto overforbruk mellom refusjon sykepenger og konsulenthonorar på kr ,-. Fra 1.september i år kjøper vi skatteoppkreverfunksjonen hos Kemneren i Tromsø. Ordningen vil koste kr ,- i år. Graving på kirkegårder er ikke budsjettert. Utgift kr ,-. Resten av lønnsreserven på kr ,- brukes for å få reguleringen i balanse. Vi har hatt utbetaling på kr ,- i forbindelse med personalsak. Dette var ikke budsjettert. Det er utbetalt kr ,- i advokathonorarer i forbindelse med denne saken og til tidligere rådmann. Disse utgiftene er heller ikke budsjettert. I forbindelse med skredulykken hadde vi en del ekstra utgifter på til sammen kr ,-. Premie avvik på kr ,- (inkludert arbeidsgiveravgift) må utgiftsføres i Dette ble avsatt til disposisjonsfond i 2012, derfor bruker vi av disposisjonsfondet når vi utgiftsfører premieavviket i Side 8 av 10

9 Sak 36/13 Ramme 2 - Undervisning/oppvekst Berg skole har hatt et overforbruk på lønn på til sammen kr ,-. Årsak er oppsigelser som har medført store vikarutgifter og ekstra ressursbruk i forbindelse med elever med sakkyndig vurdering. Senjahopen barnehage har overforbruk på lønn på til sammen kr ,-. Dette skyldes økning i bemanning som følge av inntak av flere barn. Skal dekkes av flyktningebudsjett. Ramme 3 - Helse/sosial og pleie/omsorg Utgiftene til Senjalegen er budsjettert kr ,- for lavt. Utgifter til opphold i barneverninstitusjon blir lavere enn budsjettert. Budsjettposten reduseres med kr ,-. Ramme 6 - Teknisk Utgifter til områderegulering i Senjahopen er vedtatt brukt av disposisjonsfond ik-sak 4711 l. Utgift ført i Ramme 7- VAR I henhold til utfakturerte vannavgifter hittil i år ser vi at det er budsjettert med ca. kr ,- for mye i vannavgift i En av årsakene er at inntekt ikke er justert i budsjettet etter at sjøvannstasjon i Senjahopen ble solgt. Ramme 8 - Skatt m.m. Ut fra utfakturert eiendomsskatt hittil i år ser vi at det er budsjettert med ca. kr ,- for lite i eiendomsskatteinntekt boliger. Ramme 9 - Renter m.m. Renteinntekter bankinnskudd er budsjettert for lavt. Øker budsjett med kr ,-. Momskompensasjon fra kjøp av brannbil og ferdigstillelse arbeid på Steinneset, til sammen kr ,- settes av til investeringsfond. Kommentar Det er noen virksomheter som ikke har fått gjennomgått sine budsjett enda. Dersom ytterligere regulering blir nødvendig, vil denne bli foretatt i desember. Regulering investering balanserer med en endring på kr ,-, mens regulering drift balanserer med en endring på kr ,-. Skaland, Heidi Jacobsen økonomisjef Side 9 av 10

10 li Budsjettendringer UTGIF.TER UTGIFTER INNTEKTER INNTEKTER KONTO NED opp NED opp TEKST, Momskomp. Brannbil Momskomp. Garasje Momskomp. Senjahallen Momskomp. Ind.omr Momskomp. Flytebrygge Momskomp. Parkeringspl Overført til investering Lønn Pensjon Arbeidsgiveravgift Andre driftsutgifter Bruk av fond Tapt arb.fortj. politikere Tapt arb.fortj. politikere Lønn rådmannskontor Overtid Arbeidsgiveravgift Stillingsannonser Lønn økonomi Konsulenttjenester Kjøp fra Tromsø kommune Graving kirkegårder Lønnsreserven Personalsak Personalsak Juridisk bistand Skredulykken Premieavvik A~g. av premieavvik Bruk av fond Fastlønn Overtid Spes.ped. Montessori Fastlønn Pensjon Arbeidsgiveravgift

11 ~ - ~ UTGIFJER ' UTGIFTER INNTEKTER INNTEKTER KONTO NED OPP NED OPP TEKST " Senjalegen Opphold barnev.inst. K-sak , K-sak Vannavgift Eiendomsskatt boliger Renteinntekter Bruk av disp.fond Overført til investering Sum Endring utgift Endring inntekt

12 Budsjettendringer UTGIFTER UTGIFTER INNTEKTER INNTEKTER KONTO NED opp NED opp TEKST Kjøp av brannbil Garasje - hjemmesykepl Senjahallen Flytebrygge Senjahopen Parkeringsanlegg Senjatrollet Skaland vannverk Senjahopen vannverk

13 , UTGIFTER UTGIFTER INNTEKTER INNTEKTER KONTO NED OPP NED OPP TEKST Kloakk Mefjordvær Industriområde Senjahopen Avdrag form.lån Ekstraord. Avdrag Ekstraord. Avdrag Utlån Bruk av lån Avdrag form.lån Ekstraord.avdrag Bruk av fond Bruk av fond Overført fra drift Avsetning investfond Sum Endring utgift Endring inntekt

Vedlikehold bo liger Bur stinden Sj øledning Tr ådløst nett - Senjahopen havn For handlinger Bjorvika- klo akk Div. saker under ar beid.

Vedlikehold bo liger Bur stinden Sj øledning Tr ådløst nett - Senjahopen havn For handlinger Bjorvika- klo akk Div. saker under ar beid. I Berg kommune Utvalg: KOMMUNE STYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.06.2014 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Referatsaker:

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.10.2006 kl. 12.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 05.05.2011 kl. 12:00 i møterom Lille Haldde

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 05.05.2011 kl. 12:00 i møterom Lille Haldde SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 05.05.2011 kl. 12:00 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196 eller postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Frank Pedersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 27.10.2005 kl. 18.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 Sak 38/13 ELDRERÅDET - REFERATER OG ORIENTERINGER

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2009 Tid: 16.00 Temamøte kl. 16.00 17.30: Kommunestyrets rolle som arbeidsgivere. Hva er viktig å vektlegge?

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail eller 7777 5500 (tast 1), eller 7777

Detaljer

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2013/1589-17569/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 23.05.2013 Saksframlegg Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen fortsetter møtet på Formannskapssalen, 2.etg. Eventuelle

Detaljer

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 17 Varamedlemmer møte etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 17 Varamedlemmer møte etter nærmere avtale. KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEINNKALLING UTVALG: TEKNISK HOVEDUTVALG MØTENR.: 03/5 MØTETID: 02.06.2003 - KL 13:00 MØTESTED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE, Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 17 Varamedlemmer

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 29.05.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277 Arkivsak-dok. 14/00943-1 Saksbehandler Åge Aashamar Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato REGNSKAP 2013 Rådmannens innstilling 1. Det fremlagte driftsregnskap for 2013 og investeringsregnskap for

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.04.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77770710 eller e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa Levekårsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.07.2010 ekstraordinært Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa Levekårsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.07.2010 ekstraordinært Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Nordreisa Levekårsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.07.2010 ekstraordinært Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 70710 eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Birkenes kommune Kommunestyret

Birkenes kommune Kommunestyret Birkenes kommune Kommunestyret Innkalles til møte tirsdag 27.03.2012, kl. 18:00 i Kommunehuset, møterom Heimdal Møtet er åpent for publikum. Informasjon om Finansforvaltningen v/rådgiver fra Gabler Wassum

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 12.11.2014 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE 2006 RAPPORT UTARBEIDET AV 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 7 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 7 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET... 7 2. FORMÅL OG

Detaljer

MØTEINNKALLING - Kommunestyret

MØTEINNKALLING - Kommunestyret MØTEINNKALLING - Kommunestyret Sted: Rakkestad kulturhus, Kommunestyresalen Dato: 19.12.2013 Tid: 18:00 (Merk tiden) SAKSLISTE Folkets spørretime Spørsmål til ordføreren må meldes skriftlig innen tirsdag

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 21 Møtested: Formannsskapsalen Møtedato: 12.10.2011 Møtetid:

Detaljer

KOMMUNAL REPRESENTANT TIL STYRET I NÆRMILJØSENTRALEN

KOMMUNAL REPRESENTANT TIL STYRET I NÆRMILJØSENTRALEN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 04.12.2006 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer