Det gis søskenmoderasjon på 50 % for barn nr. 2, 3 osv. på de to ovenstående satser. Sporadisk kjøp av plass: En hel dag kr 217 En time kr 49

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det gis søskenmoderasjon på 50 % for barn nr. 2, 3 osv. på de to ovenstående satser. Sporadisk kjøp av plass: En hel dag kr 217 En time kr 49"

Transkript

1 Foreliggende forslag til budsjett for 2011 for Meløy kommune vedtas. I den forbindelse presiseres og vedtas følgende: 1. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4, videreføres i 2011 utskriving av eiendomsskatt i områder som helt eller delvis er utbygd på byvis eller der slik utbygging er i gang, samt på verker og bruk. Eiendomsskatteområde avgrenses slik som sist vedtatt i kommunestyret. Eiendomsskatten for 2011 utlignes etter 7 promille for verker og bruk og for sone 1 i Glomfjord og for sone 1 i Ørnesområdet, jfr. 3-4 i regler for eiendomsskatt i Meløy kommune. Øvrige takstpliktige områder i sone 2 utlignes med 2 promille. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. 2. Eiendomsskattetakstene holdes på samme nivå som i Ordinær eiendomsskattetaksering av nye eiendommer og retaksering av eiendommer med vesentlig verdiendring (økning/minking) i løpet av perioden, skjer dog på vanlig måte med hjemmel i byskattelovens 4, 1. ledd og 4, 4. ledd. Unntatt er eiendomsskattegrunnlaget for kraftproduksjonsanlegg som fastsettes av ligningsmyndighetene etter bestemmelser i skattelovens Foreldrebetaling for barnehageplass fastsettes fra til: Ordinære heldagsplasser i barnehage: 1 dag pr. uke kr dager pr. uke kr dager pr. uke kr dager pr. uke kr dager pr. uke kr Betaling gjelder pr. måned i 11 måneder. Timebasert plass (satser pr time pr måned): 1-8 timer/uke kr timer pr uke kr timer pr uke kr timer eller mer kr 70 Det gis søskenmoderasjon på 50 % for barn nr. 2, 3 osv. på de to ovenstående satser. Sporadisk kjøp av plass: En hel dag kr 217 En time kr 49 Matpenger: 1 dag pr. uke 59 2 dager pr uke kr dager pr uke kr dager pr uke kr dager pr uke kr 294 Det gis ingen søskenmoderasjon på matpengene. Betales 11 måneder pr. år. Betalingsfri måned skal være juli. Matpenger for timebaserte plasser og sporadisk kjøp av plass beregnes av styrer i hvert

2 enkelt tilfelle. 4. Foreldrebetaling for plass i skolefritidsordningen fastsettes fra til: Skoledager i henhold til skoleruta: 1-12 timer pr uke kr 882 Over 12 timer pr uke kr Betaling pr. måned i 10 måneder. Helårs-SFO: Pr. mnd i 11 mnd kr Søskenmoderasjon på 25 % for barn nr. 2, 3 osv. Matpenger: 1-12 t/uke skoledager kr 131 pr. mnd i 10 mnd Over 12 t/uke skoledager kr 168 pr. mnd i 10 mnd Helårs-SFO kr 210 pr. mnd i 11 mnd Det gis ingen søskenmoderasjon på matpenger. 5. Egenbetaling kulturskolen fra : Elevkontingent kulturskolen kr Elevkontingent kulturskolen dans kr Aspirantopplæring korps pr halvår/time kr Søskenmoderasjon på 50 % for barn nr. 2, 3 osv. Betaling for faktiske materiellutgifter kommer i tillegg. 6. Betalingssatser for omsorgstjenester gjeldende fra : Inntektsgruppe inntil 2G kr 160 Inntektsgruppe 2G-3G kr 950 Inntektsgruppe 3G-4G kr Inntektsgruppe 4G-5G kr Inntektsgruppe over 5G kr Satsen gjelder pr. måned. For gruppen inntil 2G settes satsen i samsvar med statlig forskrift (p.t. kr 160). Egenbetaling sykehjem/aldershjem og dagavlastning: I hht forskrift. Korttidsopphold, ihht forskrift pt. kr 125 pr. døgn Dag- eller nattopphold, i hht forskrift pt. kr 66 pr. døgn Middag kr 73 Fotpleie kr 220 Vask av klær kr 110 Trygghetsalarm, leie pr. mnd inntektsgruppe over 2G kr 110 Montering trygghetsalarm kr 525 Matombringing og/eller trygghetsalarm og/eller praktisk bistand husstand med inntekt

3 mindre enn 2G *) kr 160**) *) Forutsatt at disse tjenestene er innvilget etter Lov om sosiale tjenester. **) For gruppen inntil 2G settes satsen til enhver tid i samsvar med statlig forskrift. 7. Husleie for samtlige kommunale boliger settes til markedsverdi, og indeksreguleres i hht husleielovens bestemmelser (1 gang pr. år: ). 8. Betalingsregulativ for renovasjonsavgift Iris Salten IKS gjeldende fra : Minstegebyr kr Eks. mva 80 l kr Eks. mva 130 l kr Eks. mva 190 l kr Eks. mva 240 l kr Eks. mva 350 l kr Eks. mva 500 l kr Eks. mva 660 l kr Eks. mva 750 l kr Eks. mva Pr. m3 i container kr Eks. mva Levering pr. 100 l sekk (gul) i tillegg kr 62 Eks. mva Henting av avfallsdunk inntil 10 m fra veikant kr 448 Eks. mva Grovavfallsruter pr. tonn, inkl. transport, deponiavgift og behandlingsgebyr kr Eks. mva Fradrag i gebyret som følge av hjemmekompostering kr 244 Eks. mva 9. Betalingssatser for kommunaltekniske avgifter gjeldende fra : Når det gjelder regulering av satsene for avgift på selvkostområdene vises det til egen sak. 10. Avgift for arbeid på privat ledningsnett m.v. gjeldende fra : Mannskap ordinær arbeidstid, pr. time (min. 1 t deretter pr. påbegyn halve time) kr 315 Mannskap utenom ordinær arbeidstid, pr. time (min. 2 t deretter pr. påbegynt halve time) kr 525 Rigg kr 367 Utstyr pr. time (min. 1 t deretter intervall 0,5 t) kr 210 Tilkjøring Reipå-Glomfjord (ca 25 km) kr 100 Tilkjøring øvrige (over 25 km) kr 200 Tyngre kjøretøy (traktor, veihøvel eks. mannskap) kr Avgift for brøyting av kommunal vei gjeldende fra : Når det gjelder regulering av satsene for avgift på brøyting skal disse tas opp som egen sak i kommunestyret. Det skal innføres selvkostprinsipp på brøyting. 12. Nytt saksbehandlingsgebyr: Behandling av søknad om utslippstillatelse. Sats fra : kr 1 500,00 Hjemmel for gebyrkrav: Forurensningsforskriften Søker må dekke eventuelle ekstra kostnader som påløper utenom det som gebyret skal

4 dekke i hht forskriften. 13. Festeavgift gravlegging av personer fra andre kommuner - Meløy kirkelige fellesråd gjeldende fra : Festeavgift kistegrav kr 150 Pr. grav pr. år Festeavgift urnegrav kr 100 Pr. grav pr. år Festeavgift barnegrav kr 100 Pr. grav pr. år Nedsetting av urne på festet grav kr Nedsetting av urne på ny grav kr Nedsetting av kiste tidligere festet grav kr Nedsetting av kiste på ny grav kr Betalingssats for arbeidsoppgaver utført av eiendomsseksjonen, plan- og utviklingsavdelingen og kommunalteknisk enhet i prosjekter etc. settes til kr 370,00 pr. time. Betalingsregulativ for fradelingssaker økes med 5 % fra Betalingsregulativ for byggesaksbehandling økes med 5 % fra Når det gjelder regulering av gebyret for oppmåling vises til egen sak vedr. selvkost Betalingsgebyr for plansaker økes med 5 % fra Utleie Meløy kulturhus satser gjeldende fra : Idrettshall: Arr. i regi av frivillige lag/foreninger med deltakere under 18 år *) kr Arr. i regi av frivillige lag/foreninger med deltakere over 18 år *) kr Arrangement i regi av andre *) kr Øving/tilrigging til arrangement, pr. døgn kr 577 Trening barn/unge under 18 år, pr time kr 110 Trening over 18 år, pr time kr 175 Arrangement, pr time kr 231 *) Prisene gjelder pr. døgn inkl. kantina Samfunnshusdelen: Samfunnssalen: Arr. i regi av frivillige lag/foreninger : - inntil 4 timer inkl. kantina kr over 4 timer inkl. kantina kr Arr. i regi av profesjonelle/næringsliv, pr. døgn inkl. kantina kr Øving/tilrigging til arrangement, pr døgn kr 462

5 Fast øving, pr time kr 105 Arr. i regi av private (bryllup og lignende) pr døgn inkl. kantina m/kjøkken kr Samfunnssalen møter pr time kr 174 Kantina, pr time kr 126 Leie av hele huset til arrangement. - lag/foreninger pr døgn kr næringsliv og lignende pr døgn kr Øving/tilrigging til arr. hele huset pr døgn kr 987 Leie av lydanlegg, pr gang kr 410 Leie av lysanlegg, pr gang kr Meløy fritidsbad satser gjeldende fra : Barn under 3 år kr 0 Barn 3-16 år kr 46 Klippekort (12 ganger) kr 460 Pensjonister/studenter/elever videregående kr 59 Klippekort (12 ganger) kr 590 Voksne kr 82 Klippekort (12 ganger) kr 820 Familie kr 200 Klippekort (12 ganger) kr Tillegg pr barn over 2 år kr 36 Leie lag/foreninger i åpningstiden, pr time kr 346 Leie private/bedrifter i åpningstiden, pr time kr *) Leie utenom ord. åpningstid, inkl. personell: Inntil 25 personer, pr. time kr Over 25 personer, pr. time kr *) 10 % rabatt av ordinær billett 17. Gebyr for behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri og for gjennomføring av tilsyn med fyrverkeriutsalg fastsettes til kr f.o.m Kommunestyret vedtar at tildeling av økonomisk sosialhjelp skjer etter statens anbefalte satser. Unntak fra dette er unge hjemmeboende i aldersgruppen år, hvor satsen settes til 2 500,00 pr. måned. Satsen reguleres prosentvis i samsvar med reguleringen i statens anbefalte satser. Foreldre kan ved krav om boutgift innvilges kr 500,00 pr. måned i strøm/telefon. 19. Kommunestyret godkjenner følgende endringer i stillinger i 2011: Omsorg: Soneleder sone % stilling opphør Soneleder sone % stilling opphør Soneleder sone % stilling opphør Soneleder sone % stilling opphør Soneleder sone % stilling opphør Distriktsleder nord 100 % stilling ny

6 Distriktsleder sør 100 % stilling ny Leder tildeling 100 % stilling ny Saksbehandler tildeling 100 % stilling ny Sekretær tildeling 50 % stilling ny Økt avdelingslederressurs 50 % stilling ny Kommunalteknisk enhet: Oppsynsmann 50 % stilling omgjøres til Saksbehandler 50 % stilling Helse: Miljøterapeut 50 % stilling overføres til tildelingskontoret 50 % stilling 20. Kommunestyret viser til investeringsbudsjettets forslag vedrørende samlebevilgninger: Godkjenningsinstans for fordeling/bruk av midlene fastsettes slik: Opprustning kommunale bygg Renovering skolebygg Gang- og sykkelveier Universell utforming Avløpsutbygging Vannutbygging EDB-utstyr Rådmannen 21. Kommunestyret godkjenner låneramme på kr , fordelt med kr til ordinære lån og kr til selvfinansierende lån, til investeringer i 2011 med fordeling på prosjekter slik det fremgår av rådmannens innspill til formannskapet. I tillegg opptak av lån til videre utlån (startlån) med kr Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lånene, godkjenne lånevilkår, m.m. Kommunestyret vedtar følgende prioritering av ordinært låneopptak på prosjekter: 1. EDB-utstyr kr Opprustning kommunale bygg kr Renovering skolebygg Enga kr Planlegging/kartlegging/utstyr kr Planlegging helse-/omsorgssenter kr Universell utforming kr Digital kino kr Opprusting kommunale veier kr Kommunestyret vedtar følgende låneopptak vedrørende selvfinansierende prosjekt: Avløpsutbygging kr Vannutbygging kr Vedrørende utbygging av tomteområder forutsetter kommunestyret at aktuelle prosjekter forelegges kommunestyret i egne saker til særskilt behandling/godkjenning bl.a. mht. kostnadsoverslag samt endelig finansiering, før arbeidene igangsettes.

7 23. Vedrørende føring av regnskapsmessig overskudd: Det vises til økonomireglement for Meløy kommune vedtatt i kommunestyret : Ved regnskapsavslutningen kan kommunestyret avsette inntil 100 % av ledige driftsmidler (overskudd) på et rammeområde til disposisjonsfond for rammeområdet. Forutsetningen for en slik avsetning er at regnskapsresultatet for øvrig gjør dette mulig. Rådmannen vurderer hva som er reelt overskudd å overføre til disposisjonsfond. Dette forelegges formannskapet for endelig godkjenning. 24. Vedrørende føring av regnskapsmessig underskudd: Underskudd ved årsavslutningen som skyldes overforbruk i den enkelte seksjons/enhets/ stabsavdelings ansvarsområde i driftsregnskapet, føres opp til dekning i budsjettet for vedkommende seksjons/enhets/stabsavdelings budsjett året etter at det er oppstått. Rådmannen vurderer hva som er reelt underskudd å overføre til nytt budsjettår. 25. Kommunestyret vedtar at inntekter ved salg av kommunale bygg avsettes til kapitalfond. Før salg av kommunale bygg skal saken først legges fram for kommunestyret. Ved salg av kommunale bygg skal det benyttes eiendomsmegler. 26. Kommunestyret vedtar at momskompensasjon fra investeringer skal brukes til finansiering av investeringer, eller avsettes til momskompensasjonsfond for senere bruk til finansiering av investeringer. 27. Kommunestyret vedtar at eventuelt overskudd på budsjetterte renteutgifter avsettes til rentereguleringsfond. Merforbruk i budsjettåret finansieres med bruk av rentereguleringsfond. 28. Kommunestyret vedtar at eventuelle restmidler AFP 62 og positivt premieavvik pensjon avsettes til pensjonsfond. Merforbruk i budsjettåret finansieres med bruk av pensjonsfond. 29. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å fordele avsetninger til lønnsoppgjør med kr i hht. sentrale og lokale lønnsoppgjør i 2010 og Kommunestyret vedtar at ubrukte investeringsmidler budsjettert til investeringstiltak videreføres i neste års budsjett. 31. Kommunestyret vedtar at ekstra innbetalinger på startlån/innfrielse av startlån brukes til nedbetaling av kommunens lån til videre utlån. Rammeområde 1.1 Sentraladministrasjon kr Rammeområde 1.2 Undervisningsseksjon kr Rammeområde 1.3 Omsorgsseksjon kr *) Rammeområde 1.4 Eiendomsseksjon kr

8 Rammeområde 1.51 Enhet kultur kr Rammeområde 1.52 Enhet kommunalteknisk kr Rammeområde 1.53 Enhet helse kr Rammeområde 1.54 Enhet barnevern kr Rammeområde 1.55 Enhet lege kr Rammeområde 1.56 Enhet flyktning kr 0 Rammeområde 1.57 Enhet NAV/sosial kr Rammeområde 1.6 Interkommunalt/offentlig samarbeid kr Rammeområde 1.7 Tilskudd/kjøp av tjenester kr Kommunestyret viser til budsjettskjema 1A, og vedtar til fordeling drift netto kr Kommunestyret viser til budsjettskjema 1B, og vedtar følgende netto budsjettrammer: *) Omsorgsseksjon har budsjettert med en inntektspost på om lag 7,5 mill kr. Dette for å få et realistisk budsjett på utgiftssiden. Denne inntektsbudsjetteringen er ikke reell, og det må dersom omsorgsseksjon skal holde seg innenfor tildelt ramme tilføres midler eller gjennomføres tiltak som gir tilsvarende reduksjon (7,5 mill kr) i kostnadene. Vedrørende reguleringer innen det enkelte rammeområde vises til økonomireglement for Meløy kommune. Kommunestyret vedtar videre rådmannens opplegg og fordeling av rammetilskudd, skatt, renter m.v. slik: Rammeområde 1.8 Skatt, rammetilskudd m.v. kr Rammeområde 1.9 Renter m.v. kr Fordelt netto driftsramme er på kr Denne rammen medfører et underskudd på kr I tillegg kommer rammetilpasning omsorg på 7,5 mill kr og renter/avdrag på nye investeringer i 2011 på 2,608 mill kr. Totalt gir dette en underdekning på kr Kommunestyret vedtar i tilknytning til bevilgede rammer at målet for tjenestenivået skal være i samsvar med Kommunestyret presiserer at de vedtatte budsjettrammer for 2011 er absolutte og at virksomheten skal tilpasses disse rammene og legges opp etter de aktivitetsforutsetninger budsjettet gir. 33. Forslag til tiltak for å oppnå budsjettbalanse: Oppvekstsenter Bolga Gevinst konsesjonskraft

9 Økte frie midler 0 Økning skatteinntekter Vakante stillinger Reduksjon sykefravær Økte refusjoner Mindre renteutgifter Innsparingstiltak: Ny bemanningsplan, Vall sykehjem Ny bemanningsplan alle steder Selvkost Veterinærer, bortfall av tilskudd 0 Enøk, Ørnes sykehjem Reduksjon driftstilskudd fysioterapi, fra 2,27 til Reduksjon plan- og utv., IKT og kjøp av konsulenter Utkantkommunenes sammenslutning, opphør medlemsskap Reduksjon 4 stillinger, skoler og barnehager Reduksjon folkevalgte, valgdager Effektivisering kontroll av skjenkesteder Lavere kostnader på bedriftshelsetjenesten Enøk-tiltak Vall sykehjem Reduksjon 2 stilling administrasjon Reduksjon 2 stilling eiendom Reduksjon kommunalteknisk(1 stilling) Reduksjon Helse (1 stilling) Enhet lege (75%) Enhet kultur (25%) Sum Vedtak på tiltak for å oppnå budsjettbalanse må innarbeides i vedtakets punkt 32. Kommunestyret viser til budsjettskjema 2, og vedtar investeringsbudsjett med finansiering på til sammen kr Tilskudd veterinærtjenesten videreføres med stimuleringstilskudd fra fylkesmannen. 34. Kommunestyret vedtar at det i forbindelse med utarbeidelse av framtidige budsjetter legges fram tiltak for reduksjon i driften på 1,5 % av netto drift. 35. Oppretting av nye stillinger skal begrenses til årlige budsjett- og økonomiplanbehandling. Stillingene skal fullfinansieres også med driftskostnader. 36. Budsjetterte lønnsmidler til stillinger som står vakant, korrigert for ekstrahjelp, overtid og tilsettingskostnader, overføres til disposisjonsfond i forbindelse med regnskapsavslutningen.

10 37. foreslår at rammene til omsorg justeres opp til et realistisk nivå i forhold til den tjenesteproduksjon som skal gjennomføres. forutsetter at arbeidet med å redusere sykefraværet fortsetter. 38. ber om at det igangsettes en strukturdebatt med sikte på større reduksjoner/endringer i driftbudsjettet. 39. Bolga barnehage samlokaliseres med Bolga skole, til et oppvekstsenter. 40. I forbindelse med årlige tilskudd som Meløy kommune gir til Meløy kirkelige fellesråd, ber kommunestyret om å få framlagt årsmelding og regnskap når disse foreligger. 41. Kommunestyret ber om en oversikt over husleie og areal som Meløy kommune leier hos private (ikke private hus). 42. Meløy kommunestyre krever at omsorg utreder alternative turnusordninger i samarbeid med fagbevegelse, herunder utprøving av 3-3 turnus innen omsorg, den såkalte Harstadmodellen. 43. Kommunestyret ber om at det utredes et tilbud for tilsyn av barn i juli da SFO er stengt. Dette for å imøtekomme industriens behov. 44. Ørnes skole investeringer: 5 mill. kr.. Finansiering økt inntekter salg konsesjonskraft Brøyting Navnløshøgda/Glomfjordfjellet: Støtten opprettholdes og innarbeides i fremtidige budsjett. 46. Kommunestyret vedtar at konsekvenser av budsjett 2011 innarbeides i økonomiplan

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 Sak 38/13 ELDRERÅDET - REFERATER OG ORIENTERINGER

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Formannskapets innstilling Utlagt til ettersyn 26.11.14 Budsjettforslag 2015 økonomiplan 2015-2018 1 Budsjettforslag 2015 økonomiplan 2015-2018 2 Innstilling i Formannskapet

Detaljer

BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018. (vedtatt av bystyret 18. des. 2014)

BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018. (vedtatt av bystyret 18. des. 2014) 2015 BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018 (vedtatt av bystyret 18. des. 2014) FORORD Utover bystyrets konkrete vedtak ved behandlingen av økonomiplanen, er også andre vedtatte saker med budsjettmessige konsekvenser

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Rådmannens forslag 1. november 2010 1 2 Handlingsprogram 2011 2014 Innledning... 6 Sammendrag... 7 1. Rammebetingelser... 13 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 13

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2015

STYRINGSDOKUMENT 2015 STYRINGSDOKUMENT 2015 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 HANDLINGSDEL SAMFUNN 2015 PRIORITERINGER OG MÅL FOR VIRKSOMHET VEDTATT AV GJØ VIK KOMMUNESTYRE 18.DESEMBER 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side VEDTAK

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015

Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015 Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015 Fremmet for politisk behandling den 8.11.2011 Utfordringer og status Verran kommune står foran oppgaver

Detaljer

Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013

Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013 Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013 Kommunestyrets vedtak Korrigert versjon juni 2013 1 2 1. Rammebetingelser... 20 1.1. Kommuneplan 2005-2017 og høringsutkast 2012-2024... 20 1.2. Befolkningsutviklingen

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 2014 Økonomiplan 2014-2017 Formannskapets grunnlag 26.11.2013 Froland kommune Innhold Rådmannens kommentar...4 Politiske mål og prioriteringer...6 Forord... 6 Hovedmål... 6 Andre mål, prioriteringer og

Detaljer

Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012. Rådmannens forslag 1. november 2011

Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012. Rådmannens forslag 1. november 2011 Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012 Rådmannens forslag 1. november 2011 1 2 Handlingsprogram 2012 2015 Innledning... 7 Sammendrag... 9 1. Rammebetingelser... 15 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 15

Detaljer

Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Fastsatt i kommunestyret 19.12.2013

Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Fastsatt i kommunestyret 19.12.2013 Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014 2017 Fastsatt i kommunestyret 19.12.2013 Sak 2013/981 Side 1 Innhold BUDSJETTVEDTAK 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014 2017

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 19.12.2012 Tid: 15:00 Merk! Tidspunkt! Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

16.1 Rammebetingelser

16.1 Rammebetingelser 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010. Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09)

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010. Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09) HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010 Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09) Kommunestyret endelige vedtak i Økonomiplan 2010 2014 Årsbudsjett 2010: K-067/09 Vedtak Kommunestyret

Detaljer

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN 2005-2008 1 FORORD. 4 1. FORSLAG TIL VEDTAK. 5 1.1 ØKONOMIPLAN. 5 1.2 BUDSJETT 2005. 5 2.0 UTFORDRINGER OG RETNINGSLINJER 6 2.1 KOMMUNEPLANENS FORUTSETNINGER. 7

Detaljer

Økonomiplan 2012 2015. Budsjettrammer for 2012 ROLLAG KOMMUNE

Økonomiplan 2012 2015. Budsjettrammer for 2012 ROLLAG KOMMUNE Økonomiplan 2012 2015 Budsjettrammer for 2012 ROLLAG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak K-sak 66/2011 16. desember 2011 INNHOLD SIDE Kommunestyrets protokoll (vedtak): K-sak 66/2011 Økonomiplan 2012-2015, Budsjettrammer

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Tone Bood : Jan Toft

Detaljer

Godkjenning av møtebok fra kommunestyremøte 15.11.12. 135/12 12/00837 11 Fastsettelse av nye statutter for byggeskikkprisen i Gran kommune

Godkjenning av møtebok fra kommunestyremøte 15.11.12. 135/12 12/00837 11 Fastsettelse av nye statutter for byggeskikkprisen i Gran kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 13.12.2012 kl 0900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00111 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 81/11 11/823 GODKJENNING AV ENDRING PKT. 6.2 I VEDTEKTER FOR KONTROLLUTVALGAN IS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 81/11 11/823 GODKJENNING AV ENDRING PKT. 6.2 I VEDTEKTER FOR KONTROLLUTVALGAN IS Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 15.12.2011 Tid: 1800 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 og HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 Grunnlag til politisk behandling Kommentardel I N N H O L D S F O R T E G N E L S E Side SAKSFREMLEGG - INNSTILLING... 1 RÅDMANNENS FELLESKOMMENTAR..

Detaljer

Gjeldende økonomiplan - drift

Gjeldende økonomiplan - drift Gjeldende økonomiplan - drift Vedtatte plandokumenter legger premissene det betyr videre satsing på spesielt: - Barn og unge - Forebygging - Vedlikehold av kommunale bygninger og veger Forebygging Til

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Lund kommune Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Kommunestyrets vedtatte budsjett 05.12.2013 Innbyggere i Lund kommune 30963092 3098 3075 3130 3107 3099 3146 3088 3113 311931203127 3218 3189 3181 3192

Detaljer

Økonomiplan 2015 2018 Årsbudsjett 2015

Økonomiplan 2015 2018 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015 2018 Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag 04.11.2014 Drammen kommune Økonomiplan 2015-2018 Leserveiledning Rådmannens forslag til økonomiplan for perioden 2015-2018 er bygget opp i seks

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Kommunestyrets vedtak 16.12.2014

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Kommunestyrets vedtak 16.12.2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Kommunestyrets vedtak 16.12.2014 Saksprotokoll - Kommunestyret - 15.12.2014 - sak 113/14 Behandling: Espen Haaland(H) fremmet forslag på vegne av Høyre, Frp, Senterpartiet,

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR LØTEN KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT FOR LØTEN KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT FOR LØTEN KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 29.09.2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Utfyllende bestemmelser og delegering... 4 1.4 Ikrafttreden...

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 Ullensaker rådhus Foto: Toril B Tonhaugen RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig 2 1 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG

Detaljer