NORDHORDLAND TILTAKSKONTOR ÅRSMELDING Medlemsliste 1. Styre, administrasjon 2. KommunevaIde representantar til årsmotet 3. Mongstadprosjektet 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORDHORDLAND TILTAKSKONTOR ÅRSMELDING 1970. Medlemsliste 1. Styre, administrasjon 2. KommunevaIde representantar til årsmotet 3. Mongstadprosjektet 11"

Transkript

1 NORDHORDLAND TILTAKSKONTOR ÅRSMELDING 1970 INNHALD Side Medlemsliste 1 Styre, administrasjon 2 KommunevaIde representantar til årsmotet 3 Arbeidet ved kontoret 4 Salhusbruprosjektet 7 Mongstadprosjektet 11 Utviklinga i folkesetnaden 12 Næring og arbeidskraft 15 Okonomisk utvikling 19 Tabellar 23

2 MEDLEMAR I NORDHORDLAND TILTAKSKONTOR Austrheim Lindås Masfjorden Meland Radoy kommune " It " " Aasgard Mobelfabrikk Alversund Sparebank A/S Bergen-Nordhordland Trafikklag Bruknapp, Andreas A/S Fiskeredskap Fjellstrand Mobelverkstad Flatoy Industri A/S Frekhaug Metallstoperi A/S T. Giertsen Plastindustri J. Sletten Hansen Hillesvåg Ullvarefabrikk Hoyland Auto Indre Nordhordland Dampbåtlag L/L Kvamme, Elias M. Kvinge Mobelverkstad Lindås Sparebank Manger Kjemiske Fabrikker A/S Manger Sparebank Myking, Håkon Mobelproduksjon A/S Nordhordland Kraftlag Osterfjorden Fartoy- og Sandeigarlag A/L Reikerås Treindustri Reknes Trevarefabrikk A/S Sellevold, L.K., Plastindustri Skogen Mobelfabrikk Vestlandsbanken L/L Viken Mobelfabrikk A/S 1111 fl Il " Il Il " " Il I1 " Il " " Il Il 1\ " " Il Il Il " Il Il Il Il 1\ Il " Il 1111 Il " " Il " Il

3 2. STYRE, ADMINISTRASJON OG REPRESENTASJON. I året 1970 har styret hatt denne samansetnaden: Representantar for: Styremedlemer: Varamenn: Austrheim: Arnt Brandtun Gustav Kaland Lindås: Johs. Sletten Hansen Olav J ord.al Mons Aasgard.Bjarne Bakke Earne Foss Georg Eknes Masfjorden: Leif S. Kvinge Jon Hope Hans G. Daae Magnus Stordal Meland: Oyvind Ovretveit Oddvar Åmdal Radoy: Leif G. Mjos Nils Gjerde Konrad Sylta Georg Matland Verksemdene: Birger Myhr Knut Sellevold Lensmann Olav Jordal vart på årsmotet den 30. april 1970 vald til styreformann for 1970 og ordforar Nils Gjerde vart vald til varaformann. Det har i perioden 1970 vore halde fire styrernoter. Styremota har vore lagde til dei einskilde medlemsmommunar i samband med synfaringar. Personale: Forutan tiltakssjef Per Fr. Hillestad som er tilsett i heildagsstilling, har det vore nytta ein del ekstrahjelp ved kontoret. Magne Jordal, som tok til ved kontoret den 20. oktober 1970 som mellombels hjelp, vart i styremote den tilsett som sekretær frå 1. januar Martin VolIset er tilsett som reknskapsforar på deltid.

4 Represen tas.jon: Fylgjande er kommunevalde representantar til årsrnota for Nordhordland Tiltakskontor i valbolken 1967/1970: Lindås kommune: Olav Ro, Rodland MonsAasgard, Dalsgrend Asgeir Fjellanger, Lindås Nils Brakestad, Hundvin Olav Jordal, Alversund Svein Valvatne, Alversund Bjarne Foss, Seim Lars,Padoy, Vikanes Liv Eikanger, Eikangervåg Gunnar Myhr, Hjelmås Georg Eknes, Eiknesvåg Einar Gausereide, Seim Bjarne Knarvik, Lauvåssjoen John Syslak, Lindås Svein Skår, Isdalsto Olaf Villanger, Festo Austrheim kommune: Sam. Lervåg, Fonnes Alf Arnesen Utkilen, Kjelstraumen Gustav Kaland, Fonnes Ragnvald Hopland, Austrheim Arnt Brandtun, Austrheim. Masf.jordenkommune: ' Leif KVinge, Kvingo Arne A. Hope, Hogsvær Magnus Stordal, Matredal Emil Molland, Mollandseid Hans G. Daae, Risnes Meland kommune: Malvin K. 10, Rossland Knut Bjarkheim, Frekhaug Nils Sætre, Husebo Arne Brakstad, Litlebergen Magnus Hagen, Frekhaug Olav Flatoy, Flatoy Radoy kommune: Normann Villanger, Manger Birger Håland, Uthella Nils Gjerde, Sletta Olav Marås, Sæbovågen Olaf M. Dalland, Manger Ole I. Haugland, Bovågen Leif G. Mjos, Nordangervågen P.J. Ottesen, Manger

5 ARBEIDET VED KONTORET. På årsmote den 30. april 1970 vart vedteke fylgjande arbeidsplan for 1970: a) Få klårlagt resursar og naturlege foremonar i området. b) Hjelpa kommunar, verksemder og einskildpersonar med planlegging, igangsetjing og utviding av verksemder. c) Driva publisitetsarbeid og sokja kontakter med det foremålet å få i gang industritiltak i området. d) Utarbeida og leggja tilrette nærare oppgjevne utbyggingsprosjekt. e) Samarbeida med kommunane om ein aktiv tomtepolitikk, slik at ein m.a. i tide sikrar seg og klargjer hovelege industri- og bustadtomter for framtidig industri og bustadreising. f) Leggja tilhova tilrette for ein auke i turistnæringa. Arbeidsmengda ved kontoret har også i 1970 hatt ein relativ sterk auke sjalvom talet på registrerte saker var mykje det same som året for. Særleg har Mongstadprosjektet medfart ein del arbeid med ekspedisjonssaker, reise- og mateverksemd, mottaking av delegasjonar frå institusjonar og lag som har sokt orientering om prosjektet m.v. Medlemstalet har i 1970 auka med 9 og tel no 5 kommunar og 28 verksemder. Det er sers gledeleg å kunna registrera ei aukande interesse for kontoret og dei tenesteytingar det har å gjeva, og det er grunn til å rekna med auke i medlemstalet også i Det er i året registrert 38 nye saker. Dette er ei sak mindre enn i 1969, men arbeidsmengda har likevel vore storre.enn forre år av grunnar som framanfor nemnt, og avdi einskilde saker har vore av slik karakter at dei har vore sers arbeidskrevjande.

6 5. Fylgjande tabell syner utviklinga i saksmengd dei siste fire åra: Saker frå tidlegare år Nye saker i året 31..J...L L L Tal saker til handsaming i året Avslutta med positivt " Il nega tivt Ikkje avslutta saker resul ta t 8 " Tabellen viser at talet avslutta saker er det same som året for, og vidare, at det ved utgangen av 1970 var 30 saker som ikkje var avslutta mot 26 året for. Dei ikkje avslutta saker i 1970 representerar ei investering på ca. 12 mill. kr. ogomfattar ca. 180 arbeidsplassar. Ein del av desse sakene vil truleg heller ikkje kunna avsluttast i Avslutta saker i 1970 med positivt resultat representerer ein kapital på ca. kr ,- (investering + driftskapital), og er finansiert såleis (ca.-tal): Tilskott frå Distriktenes Utbyggingsfond, kommunar og andre institusjonar Lån frå Distriktenes Utbyggingsfond Lån i Statsbankar Il " forretningsbankar " " lokal bankar fl It andre institusjonar Eigenkapital Totalsum Kr ,- " ,- " ,- " ,- " ,- " ,- Il ,- Kr ,- For ovannemnde lån er det gjeve trygd frå Distriktenes Utbyggingsfond og kommunar med tilsaman kr ,-.

7 6. Av dei avslutta saker med positivt resultat gjeld 8 saker nyetableringar og representerar ca. 80 arbeidsplassar. 15 saker gjeld utviding av eksisterande verksemder og representerar ca. 25 arbeidsplassar. To saker gjeld attreising av fabrikkar etter brann. Avslutta saker i året omfattar totalt ca. 105 arbeidsplassar. Kontoret har hatt eit nært samarbeid med fylket si Utbyggingsavdeling, og dei fleste saker er delvis finansiert ved lån, trygd og tilskot frå Distriktenes Utbyggingsfond. Det har også vore nær kontakt med dei kommunale tiltaksnemnder og kommunale styremakter, og tiltakssjefen har delteke i fleire av deira moter. Den 2. juni 1969 vart det på eit samrådingsmote mellom formannskapa i medlemskommunane i NTK, representantar frå fylke, departement. og ein del institusjonar, fatta fylgjande samroystes vedtak: "Det vert snarast å få utarbeidt ein utbyggingsplan og eit utbyggingsprogram for Nordhordland. Målsetjinga er snoggast å få auka sysselsetjinga i området, slik at nettoavgangen i folketalet kan stoggast snarast - helst innan to år. Dette må skje ved framhjelp av dei næringar og verksemder som ein alt har, og ved å få nye verksemder til området." Sidan har det vorte meir aktuelt med storindustri på Mongstad, og dette har vore ei medverkande årsak til at vedtaket frå nemnde samrådingsmote 8r fylgd opp. Under administrasjon av Hordaland Fylkes Utbyggingsavdeling

8 7. er det engasjert konsulent til å utarbeida funksjonsplan for Nordhordland. Planleggingsarbeidet vert finansiert ved tilskott frå kommunaldepartementet. I samband med planleggingsarbeida er det etter framlegg frå fylkesmannen i Bergen og Hordaland oppnemnt eit pianleggingsutval - seinar kalla Mongstadutvalet, som er samansett av representantar for Norsk Hydro, Hordaland fylke, Austrheim og Lindås kommunar og Nordhordland Tiltakskontor. Fylkesingenior Sigm. Larsen er formann i utvalet. Nordhordland Tiltakskontor er representert i utvalet ved styreformannen lensmann Olav Jordal (vald i styremote den ). Vidare er det oppnemnd kontaktmenn i industri-, kommunalog samferdselsdepartementet som skal tiltre utvalet når utvalet finn det turvande. SALHUSBRUPROSJEKTET. Den tekniske utproving og berekning av Salhusbruprosjektet l har halde fram ved Norges Tekniske Hogskole i Trondheim, I og vart avslutta i juni månad, Av arbeider med Salhusbruprosjektet som til no er utforde skal kort nemnast: Prosjektering A/S, Oslo: Forprosjekt, - planloysing, konstruksjon, trafikkprognosar, kostnadsoverslag, rentabilitetsberekning, tekniske berekningar av detaljar og prosjektet generelit. Vassdrags og Havnelaboratoriet v/nth: 1. Hydrografiske undersokelser datert 26. januar To-dimensjonale forsok. Delrapport nr. 1 Datert 24.april Stromforhold i kanal gjennom Klauvneset. Delrapport nr. 2. Datert 2. september 1969.

9 8. 4. Bolgeanalyser. Delrapport nr. 3. Datert 14. oktober Statusrapport pr. 5/ Tredimensjonale bolgeforsok. Delrapport nr. 4. Datert 8. januar Kort oppsummering av laboratoriets arbeider. Notat konsept av 6/3-70. Institutt for Statikk v/nth: 8. Dynamiske beregninger. Delrapport nr. 1 - vertikalsvingninger. Datert november Egensvingefrekvenser for horisontale og vertikale svingninger. Delrapport nr Beregning av egensvingefrekvenser. Datert januar Svingninger på grunn av dynamisk belastning. Rapport fra forelopige undersokelser. Datert august Dynamiske beregninger av flytebro over Salhusfjorden. Datert januar Bloms oppmåling A/S, Oslo: Lodding og straummåling i Bognestraumen. Konklusjon av utforde arbeider og berekningar underteikna av professorane Dr.techn Ivar Holand og Dr.techn. Per Bruun, er fylgjande: "Undersokelsene av forprosjektet for flytebroen over Salhusfjorden har fort til det resultat at et slikt prosjekt er teknisk gjennomforbart. Men for å oppnå en losning som er akseptabel styrkemessig og trafikkteknisk og samtidig er okonomisk gunstig, vil vi anbefale at det for 'det endelige prosjekt foretas detaljundersokelser angående pontongenes geometriske form, landfestenes konstruksjon, utforeise av bolgeskjerm etc."

10 I Den 1. august 1970 vart alle saksdokument med rapportar saman med soknad om teknisk godkjenning sendt gjennom vegsjefen i Hordaland til Vegdirektoratet. Vegdirektoratet har sidan nemnt opp eit tremannsutval av tekniske ekspertar til å gjennomgå materialet. 9.!\ For det vert teke endeleg stoda til dei alternative planloysingar må det takast stoda til dimensjonering av eit evt. kanalprosjekt, bruhogd over denne og bruhogder over Hagelsundet og Flatoyosen. Vegdirektoratet har teke desse spursmåla opp med Havnedirektoratet. Trongen for fastlandssamband mellom Nordhordland og Bergenshalvoya er sterkt veksande. Den aukande trafikk på ferge sambanda Knarvik/Steinesto og Frekhaug/Salhus samsvarar stort sett med prognosane som var utarbeidde i Jfr. vedlegg. Eit moment som ikkje har vor e teke med i tidlegare rentabilitetsberekning er verdien av innspart tid ved fast brusamband istaden for fergesamband. Ved varsam vurdering er det anslått ei innsparing på 3-4 mill. kr. årleg. Sjolv om desse midlar ikkje kan innkasserast direkte, er det ei samfunnsmessig besparing som bor vega tungt i vurderinga av bruprosjektet. Vidare vil det påemna industriprosjektet på Mongstad fora til ein sterk trafikkauke utover det som er prognosert og såleis gjeva ein langt gunstigare rentabilitet enn det er rekna med, og såleis også kortare amortiseringstid. Brusambandet vil også få storre verknad i regional samanheng. Den auka trafikk på fergesambandet DuesundjSævråsvåg med ca. 40 % årleg.- sjolv med noverande vegstandard - indikerar storre trafikk frå Sogn og Fjordane og More og Romsdal enn ein har rekna med. Salhusbruprosjektet er også ein avgjerande faktor for den framtidige industrireising i Meland kommune. Det har

11 10. i 1970 vore kontakt med fleire verksemder om etablering i Meland, men kommunikasjonane har vore avgjerande årsak til at prosjekta ikkje har furt fram. Flatoy Industri AlS har også planar om utviding. Dette under foresetnad at Flatoy får fastlandssamband med bru over Flatoyosen til Fossesjoen. Brua er ein lekk i sambandsvegan til fly tebrua og bor sokjast forskottert som riksvegsanlegg. Figuren nedanfor viser trafikkprognose for forprosjektet samanlikna med utviklinga av fergetrafikken. IS 1.0.»+J» :0 I / / 1// P /' PE rs 0 S atistik o +J S H a; H o V P p--t. Pre gnose V /1 I / 0,5 p. I o -c..'pr bgnose ri I.--i Motor ovretv ri -ri L.. ' tistikk i Diagrammet syner trafikken over Salhusfjorden med fergene. Passasjertrafikken med rutebåtaneikkje medteken. Den utgjorde i passasjerar.

12 11. MONGSTADPROSJEKTET Heller ikkje i 1970 vart det full avklaring om etablering av storindustri på Mongstad. Den varsla melding frå Stortinget om utbygging av Eidfjordvassdraga som skulle leggjast fram i haustsesjonen 1970 er vortenforseinka, og det er teke sikte på å få lagt den fram i vårsesjonen I mellomtida har det vore halde ei rekkje tingingsmoter i Mongstadutvalet og på fylkesplanet med Norsk Hydro og industridepartementet. Etter oppmoding frå industridepartementet har dei to konserna Årdal og Sunndal Verk og Norsk Hydro lagt fram sine planar for utbygging av industri på Mongstad. Årdal og Sunndal Verk sine planar omfatta bygging av aluminiums smelteverk, anodefabrikk og vidareforedling av aluminium. Anlegga ville fullt utbygde sysselsetja menneske. Norsk Hydro sine planar går ut på å reisa eit oljeraffineri, eit aluminiums smelteverk og ein oksydfabrikk. Anlegga reknar ein å få reist over ein 10-års periode, og fullt utbygde vil dei sysselsetja personar. Etter tilråding frå Lindås kommune, fylkesutvaiet i Hordaland og industridepartementet, er dei vidare forhandlingar om etablering på Mongstad!vorte forde med Norsk Hydro Norsk Hydro hadde frå fyrst av oppgjeve eit arealbehov på ca dekar. Sidan er dette auka til 7000 dekar, dette av omsyn til utbygging av andre industriar enn dei som til no er planlagde. Framdriftsplanen for den forste tiårsbolken er: a. Oljeraffineri - sysselseyting ca. 165 personar. Produksjonsklart 1974.

13 12. b. Aluminiumsoksydfabrikk - sysselsetjing ca. 830 personar, produksjonsklar 1975/1976. c. Aluminiumssmelteverk - sysselsetjing ca personar, produksjonsklart 1976/1977 med opptrapping til Utover dette kan det koma på tale med etablering av petrokjemisk industri, magnesium og kiorkalsiumproduksjon. Dette vil gjeva auka sysselsetjing også i 1980åra, med framleis store anlegg under arbeid. For å få storst mogeleg ringverknad i kommunane i Nordhordland er det turvande med intensivert planleggingsog tilretteleggingsarbeid når det gjeld bustad- og industriområder, og distriktet må tilgodesjåast med utbygging i samferdselssektoren..utviklinga I FOLKESETNADEN. For forste gong på mange år har kontordistriktet sett under eitt hatt ein auke i folkemengda. Pr var folketalet i distriktet personar mot personar på same tid året for. Dette er ein auke på 103 personar eller 0.56 prosent. Fylket hadde i same tidsromet ein folkeauke på ca. 1.4 prosent. Det utslagsgjevande i auken i folketalet er den aukande margin mellom innflyttarar og utflyttarar; fodselsoverskotet har minka.

14 13. Totalendringane framkjem såleis: Frågang: Utflytta Dode Tilgang: Innflytta Fodde Netto tilbakegang/auke Netto fråflytting/innflytting:.,.181 Fodselsoverskot QZ 1125 l.2lq au Endringane i 1970 utgjer i prosent: Austrheim Lindås Hasfjorden Heland Radoy kommune " " Il " l.2lq % _ 0.72 It 0.76 " " l'.15l 2 (-2.10%) (+0.18") (-1.80") (+1.30") (-1.60") Det syner seg her at det er relativt sterke forskyvingar indifiduellt i kommunane og kommunane i mellom. I medel er det Masfjorden kommune som har hatt storst tilbakegang i 1970 med 0.76 prosent, fylgd av Lindås med 0.72 prosent. Austrheim kommune har hatt ein tilbakegang på 0.48 prosent mot 2.1 prosent i Meland kommune har hatt ein auke i folketalet på 2.83 prosent mot ein auke på 1.3 prosent året for. Også Radoy kommune har hatt stigning i 1970, tilsvarande 2.56 prosent mot ein nedgang på 1.6 prosent året for. Sett under eitt synes tendensane no å gå i releid ved at distriktet i 1970 har hatt ein auke i folketalet på 0.56 prosent. Det er likevel langt fram til å nå den prosentvis folkeauke fylket har under eitt.

15 i4. Ser ein på utviklinga i femårsbolken 1966/1970 (jfr. tab. Il) syner det seg at folketalet i kontordistriktet har gått attende med 128 personar, tilsvarande 0.7 prosent, medan fylket har hatt ein auke på ca personar tilsvarande 8 prosent. Innan aldersgrupper inga i folkesetnaden framkjem det storre endringar frå år til år. Falgjande oppsett, over aldersgrupperinga i distriktet samanlikna med Riket for åra 1968 og 1970, syner klårt at distriktet har ei uheldig aldersgruppering andsynes Riket med låg ibuarprosent i aldersgruppa år med 30.8 prosent mot Riket 37.1 prosent, medan aldersgruppa over 50 år utgjer 35.1 prosent i distriktet mot 30.6 prosent i Riket. Endringane i aldersgrupperinga av innbyggjarane i distriktet syner at i tida har aldersgruppa år auka med 0.6 prosent, medan gruppa år har gått attende med 2.2 prosent og gruppa over 50 år har auka frå 33.1 prosent til 35.1 prosent Alder: Riket NTK Riket NTK 0-14 ar o 24.6 % 26.9 % 24.6 % 24.8 % " 7.8 " 9.0 Il 7.7 " 9.3 /I " 14.2 Il 11.5 " 14.8 " 11.8 " " 10.5 " 8.7 Il 10.3 " 9.0 Il " 12.8 " 12.2 " 12.0 " 10.O I1 Il Il 12.5 " 12.3 Il 12.8 " Il " 10.9 Il 9.8 " 11.2 Il 70 år og over Il 8.5 " 11.1 " 100.O % % 100.O % 100.O % For å illustrera den store aldersgruppa i folketrygda i have til folketalet i dei einskil kommunane i kontordistriktet, fylgjer ei oppstilling over utbetalt alderstrygd utrekna i gjennomsnitt pr. ibuar - samanlikna o med Arna, Askoy og Asane kommunar.

16 Utbet. Gj.snitt % ibuarar Kommune Folketal ald.trygd pr.ibuar over 70år Austrheim Lindås Masfjorden Meland Radoy Kontordistriktet ill.1l..:..1 o Asane Askoy Arna 1151O NÆRING OG ARBEIDSKRAFT. Tabell V - sysselsetjingsstatistikk, er bygd på oppgåver pr for sjolvdrivande og oppgåve pr for lonstakarar. Totalt syner det seg ein tilbakegang på 10 arbeidsplassar som framkjem ved tilbakegang på 69 sjolvdrivande og auke på 59 lonstakarar. Endringane i dei einskilde kommunar utgjer (arbeidsplassar i prosent av ibuartal): Kommune Arb.pl. % Arb.pl. % Endring Austrheim ,. 0.6% Lindås " Masfjorden ,. 1.2" Meland " Radoy ,. 0.6" Totalt sziz 4702 I ovanståande er ikkje rnedteke sjofolk i utanriks sjofart.

17 16. Sysselsetjinga næringane imellom har også i 1970 utvikla seg som venta, men noko mindre endringar enn i fylket og landet elles. Primærnæringane har gått attende frå 1411 arbeidsplassar i 1969 til 1311 i 1970, tilsvarande 100 arbeidsplassar. Dette er 24 meir enn endringa Sekundærnæringane har auka frå 1827arbeidsplassar i 1969 til 1901 arbeidsplassar i 1970, ein auke på 74 arbeidsplassar. Frå 1968 til 1969 var auken 152 arbeidsplassar. Tertiærnæringane har auka frå 1474 arbeidsplassar i 1969.til 1490 arbeidsplassar i auke med 16 arb.plassar. I perioden gjekk sysselsetjinga i denne næringa attende med 5 arbeidsplassar. Av næringane syner sekundærnæringane storst stspot sysselsetjing med 1901 arbeidsplassar - tilsvarande 40.4 % av totalt sysselsette. Deretter kjem tertiærnæringane med 1474 sysselsette - tilsvarande 31.3 % av totalt tal sysselsette, og lågast ligg primærnæringane med 1311 sysselsette, tilsvarande 27.9 % (jfr. tabell VI). Av totalt sysselsette var 1737 sjolvdrivande, fordelt med 75 kvinner og 1662 menn. Lonstakarar utgjorde i alt 2965,.954 kvinner og 2011 menn. I oppgåvene framanfor er ikkje medteke sjofolk i u.r. fart, då det ikkje foreligg oppgåver for Ut frå oppgåver over tal sjofolk i u.r.fart i 1969 med gjennomsittleg fartstid på 7.2 mår pr. år, utgjer tal årsverk i yrket:

18 1 7. Tal skatteytarar x 7.2 = Tal årsverk Q2. Austrheim 225 stk. omr. i årsverk 133 (14-7) Lindås 231 " " " " 139 (14-9) Masfjorden 34- " " " " 20 ( 25) Il Meland 68 " " Radoy 119 " " " " 71 ( 80) " 4-1 ( 4-4-) Sysselsette sjofolk i u.riks fart omrekna i årsverk (4-50) Dette utgjer ein nedgang i sysselsetjinga i dette yrke frå 1968 til 1969 på 4-6årsverk. I året for var nedgangen 17 årsverk. Nedgangen i sjofolk i u.riks fart utgjer såleis ca. 10 prosent. Den prosentvise fordeling av sysselsetjinga hovednæringane imellom og endringane frå 1969 til 1970 utgjer: 1. Primærnæringane % av total sysselsetjing mot 29.9 % i Sekundærnæringane % av total sysselsetjing mot 38.8 % i Tertiærnæringane % av total sysselsetjing Jfr. tabell VII. mot 31.3 % i ARBE IDSKRAFT. Det synest klårt å vera ein stor arbeidskraftreserve i distriktet og det er eit aukande antal Itpendlarar". Pr var det 854-arbeidstakarar heimehoyrande i kontordistriktet som arbeidde i Bergen. Dette er ein auke

19 frå året for. Fordelinga kommunane imellom er som fylgjer: 12ZQ Frå Austrheim " Lindås fl Masfjorden " Meland " Radoy Det er grunn til å rekna med at talet på arbeidstakarar heimehoyrande i distriktet som arbeider utanfor distriktet er ca. 1200, sjofolk i u.r. fart ikkje medrekna. Distriktet har stor reserve av kvinneleg arbeidskraft. Sysselsetjinga av kvinner i kontordistriktet rekna i prosent av tal arbeidsplassar utgjer 21.9 prosent mot 26.3 prosent i fylket og 29.5 prosent i riket. Dei storste reservane av kvinneleg arbeidskraft er i Austrheim, Meland og Masfjorden kommunar, jfr. tabell VII. Talet på avgangselevar Austrheim Lindås Masfjorden Meland Radoy Ialt frå ungdomsskulen utgjorde i 1970: 40 elevar 173 " 32 fl 48 Il 85 " 378 elevar Dette skulle vera retningsgjevande for tilgangen på arbeidskraft i distriktet. Primærnæringane har gått attende med 100 arbeidsplassar medan sekundærnæringane har auka med 74 arbeidsplassar og tertiærnæringane har auka med 17 arbeidsplassar. Totalt har sysselsetjinga gått ned med 10 arbeidsplassar, jfr. tabell VI.

20 19. DEN OKONOMISKE UTVIKLINGA Tabell VIII syner gjennomsnittleg inntekt pr. skattytar i 1969 i dei einskilde kommunane, distriktet og fylket. Gjennomsnittsinntekta pr. skattytar ikontordistriktet har auka med kr 838,- - tilsvarande 7.77 prosent, medan tilsvarande tal for fylket er kr og 8.1 prosent. Gjennomsnittsinntekta i fylket var kr ,- mot gjennomsnittsinntekta i kontordistriktet kr ,-. Gjennomsnittsinntekt pr. skattytar i kontordistriktet er altså prosent av gjennomsnittsinntekt pr. skattytar i fylket. Når det gjeld dei einskilde kommunar syner Radoy minst auke med kr. 599,- pr. skattytar. Masfjorden har storst auke med kr ,-, og ligg også hogst i gjennomsnittsinntekt med kr ,-. Auken i inntekt pr. skattytar i tida kr ,-, tilsvarande 26 prosent. tilsvarande tala kr ,- og utgjer For fylket er dei prosent. Tabell X - gjennomsnittsinntekt pr. ibuar syner ein auke på kr. 719,- i 1969 mot kr. 389,- i 1968, når det gjeld kontordistriktet. Gjennomsnittsauken i fylket var i dei same åra kr. 749,- og kr. 431,-e Gjennomsnittsinntekta pr. ibuar i kontordistriktet var i 1969 kr ,- mot gjennomsnittsinntekt i fylket kr ,-. Dette utgjer ein skilnad på kr mot kr ,- året for. Inntekta,pr. ibuar i kontordistriktet utgjorde i prosent av gjennomsnittet i fylket. Dette er ei minking i skilnaden mot året for på 1.5 prosent.

21 20. I tabellane VIII og IX er ikkje medrekna inntekt som fell på skattytarar i utanriks fart. Dette gjev st5rst utslag for Austrheim, som har st5rst prosentvis andel av sysselsette i u.r. fart. Tabell X - ibuarar og skattytarar syner at talet på skattytarar i kontordistriktet har gått opp frå til frå '1968 til 1969, ein auke på 315. Det er her å merka at talet på sysselsette i distriktet utgjer 4702 personar mot at der er skattytarar, eller 5969 fleire skattytarar enn arbeidstakarar. Talet o pa hytteeigarar har i 1969 auka med 175, fordel t slik: l2.2. Auke Austrheim Lindås Masfjorden Meland Rad5y Tabell XI - gjennomsnittleg inntekt pr. skattytar og pr. ibuar - medrekna hyreinntekt. Tabellen syner at den gjennomsnittlege inntekt pr. skattytar i kontordistriktet har auka frå kr ,- i 1968 til kr ,- i 1969, ein auke på kr. 859,-. Gjennomsnittsinntekta pr. skattytar i fylket har auka med kr ,- frå kr ,- til kr ,-. Skilnaden mellom gjennomsnittet i 'kontordistriktet og fylket har auka frå kr. 4817,- til kr. 5514,-.

22 21. Gjennomsnittsinntekta pr. ibuar i kontordistriktet har auka frå kr til kr med kr 735. Gjennomsnittsinntekta pr. ibuar i fylket har auka frå kr til kr med kr Tabell XII - tilskot av skatteutjamnirigsiriidlari åra Av skatteutjamningsmidlar for 1970 på 23 mill. kr. er kr tildelt kommunane i kontordistriktet. Dette utgjer ca. 21 prosent av budsjettposten. Tildelte skatteutjamningsmidiar utgjer kr. 252 pr. ibuari distriktet mot kr. 140 pr. ibuar i fylket (her medrekna berre dei kommunar som er tildel t skatteutjamningsmidlar). IIIIIIIIIIII Generelt kan det seiast at distriktet har hatt framgang på.einskilde felt i 1970, men det ligg framleis langt til atters på mange områder. Særleg gledeleg er det å kunna konstatera at folkemengda ser ut til å vera i ferd med å stabilisera seg. For forste gong på mange år har distriktet sett under eitt hatt ein auke i folketalet. Utviklinga i sysselsetjinga har ikkje vore tilfredsstellande andsynes utviklinga i fylket og riket. Dette har si årsak i den sterke nedgangen i primærnæringane med 100 arbeidsplassar og sjofolk i utanriks fart med 46 arbeidsplassar. Tilbakegangen er på det næraste kompensert for med nye arbeidsplassar i sekundærnæririgane slik at den totale sysselsetjing har gått ned med 10 frå året for. Dette betingar at det årleg må skaffast minst 150 nye arbeidsplassar for at sysselsetjinga ikkje skal gå attende. Skal distriktet få den naturlege tilvekst i sysselsetjinga som fylket ellers krevst det nye arbeidsplassar årleg. Mogelegneitene for å tilfora ny industri er tilstades under foresetnad at kommunikasjonsnettet vert utbetra. Dette har synt seg i fleire hove ved at kontakter vi har hatt i året har etablert seg utanfor distriktet grunna kommunikasjonsmessige omsyn.

23 22. Det er også eit vilkår at kommunane sikrar seg områder for tilrettelegging av indutti og bustader. På dette feltet ligg alle kornmunane i Nordhordland til atters f have til kornmunane i Bergensregionen, som har hatt ein sers sterk ekspansjon. Eit stramt pengemarked har også gjort det vanskeleg for nyetablering av industri i området ved at dei lokale banka r ikkje maktar å dekkja det turvande kapitalbehov. Sjalvom ein del forretningsbankar i Bergen har ytt lån til ein del prosjekter, er det ofte sers vanskeleg å få finansieringa ordna på ein best mogeleg tenleg måte. Distriktenes Utbyggingsfond har synt stor velvilje og har ytt lån med kr tilsvarande ca. 35 % av investeringskapital + driftskapital, som i 1970 utgjorde tilsaman kr Dei eksisterande verkemidiar i distriktsutbygginga har for ein del hatt verknad for distriktet. Det tykkjest likevel vera turvande med endå sterar rådgjerder, som t.d. innfaring av etableringskontroll, om utviklinga skal nå det siktemål som er sett i distriktsutbygginga. Det synest vera klårt at om Nordhordland skal få ein snarleg ekspansjon, er det eit vilkår at den planlagde storindustri på Mongstad vert rayndom, at Salhusbruprosjektet vert realisert, og at kommunane engasjerar seg sterkare med klargjering av areal for industri- og bustadreising. Alversund, 15. april n/j /'l. / t!luiel 1?7å- Olav dal. formann. a c LJ'l// :J. å.jr: dfd. (x#--t'i-4:!(. Per Fr. Hillestad til taks sjef

3-4 28-30 31-38 ÅRSMELDING 1972 INNHALD. Side --

3-4 28-30 31-38 ÅRSMELDING 1972 INNHALD. Side -- NORDHORDLAND TILTAKSKONTOR ÅRSMELDING 1972 INNHALD Forord Medlemsliste Styre og administrasjon, representantar til årsmote Arbeidet ved kontoret Salhusbruprosjektet Mongstadprosjektet Utviklinga i folkesetnaden

Detaljer

NOHDtIOHDLAND TILTAKSKOfJTOH ÅRSMELDING FOR 197'7 I:-JNHALD

NOHDtIOHDLAND TILTAKSKOfJTOH ÅRSMELDING FOR 197'7 I:-JNHALD NOHDtIOHDLAND TILTAKSKOfJTOH ÅRSMELDING FOR 197'7 I:-JNHALD Forord Medlemsliste Representasjon, styre, administrasjon Arbeidet ved kontoret Kommunikasjonar Trafikkutviklinga Utviklinga i folkesetnaden

Detaljer

anger Olav Jordal Mons Aasgard " Georg Eknes

anger Olav Jordal Mons Aasgard  Georg Eknes N O R D H O R D L A N D T I L T A K S K O N T O R Å r s m e l d i n g 1967. Oversyn over arbeidet ved Nordhordland Tiltakskontor i tida frå forrige årsm6te som vart hal de 29. april 1967. I meldinga vil

Detaljer

Regionrådet/Tiltakskontoret si verksemd i 1996.

Regionrådet/Tiltakskontoret si verksemd i 1996. Årsmelding 1996. Regionrådet for Nordhordland og Gulen vart skipa i oktober 1987 og har følgjande medlemskommunar: Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland og Radøy. Modalen og Osterøy er assosierte

Detaljer

ARSMELDING FOR 1980 19.DRIFTSAR INNHALD

ARSMELDING FOR 1980 19.DRIFTSAR INNHALD NORDHORDLAND TILTAKSKONTOR ARSMELDING FOR 1980 19.DRIFTSAR INNHALD Forord Medlemsliste Representasjon, styre, administrasjon Arbeidet ved kontoret Kommunikasjonar Trafikkutviklinga Utviklinga i folkesetnaden

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

ÅRSMELD ING 1974 INNHALD

ÅRSMELD ING 1974 INNHALD NORDHORDLAND TILTAKSKONTOR ÅRSMELD ING 1974 INNHALD Side Forord Medlemsliste Representasjon Styre Personale Arbeidet ved kontoret Nordhordlandsmessa Fjellplan Salhusbruprosjektet 'Kommuhikasjonar Trafikkutviklinga

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING Org.nr: 841843932 24. driftsår - 2 - ÅRDAL UTVIKLING Selskapet si verksemd Hovudoppgåva til stiftinga Årdal Utvikling er tiltaksarbeid og næringsutvikling i Årdal kommune.

Detaljer

Statens vegvesen. Sakshandsamar/lnnvalsnr Per Sttffen Mybrcn -55516534

Statens vegvesen. Sakshandsamar/lnnvalsnr Per Sttffen Mybrcn -55516534 30/03 '05 15:17 FAX STATEN;* VEGVESEN VEGKONT 57 65 59 36 @]002 HORDALAND FYLKESKOMMUNE! Fylkesrådmannen i Hordaland Postboks 7900 5020 BERGEN Eksp. U.off. 3 O MARS 2005 Saksh. Behandlende eining: Region

Detaljer

Tokke kommune. Møteinnkalling. Til medlemene i Oppvekstutvalet. Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Oppvekstutvalet

Tokke kommune. Møteinnkalling. Til medlemene i Oppvekstutvalet. Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Oppvekstutvalet Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Oppvekstutvalet Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Oppvekstutvalet Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Dato: 10.01.2012 Tid: 08:00

Detaljer

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juli 2004. www.hordaland.no/ru/aud/ Innleiing Ved hjelp av automatiske

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 1978 INNHALD

ÅRSMELDING FOR 1978 INNHALD NORDHORDLAND TILTAKSKONTOR ÅRSMELDING FOR 1978 INNHALD Forord Medlemsliste Representasjon, styre, administrasjon Arbeidet ved kontoret Kommunikasjonar Trafikkutviklinga Utviklinga i folkesetnaden Næringar

Detaljer

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Vedteke i kommunestyret 12.12.2013, sak K 13/169 Endra i kommunestyret 27.8.2015, sak K 15/96 Gjeldande frå ny kommunestyreperiode 2015-2019 INNHALD:

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE

ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE VOSS KOMMUNE ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE Vedtekne i kommunestyret 30. november 1995, sak 93. Endra i kommunestyret 26. august 1999, sak 49 20. juni 2001, sak 53 27. november 2007, sak 78 (kursiv) og 29.

Detaljer

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre Møteprotokoll Stølsheimen verneområdestyre Utval: Møtestad: Vossestølen Hotell, Voss - Oppheim Dato: 12.11.2014 Tidspunkt: 10:00 13.00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hans

Detaljer

Sysselsette (arbeidsplassar i Nordhordland)

Sysselsette (arbeidsplassar i Nordhordland) Sysselsette i Nordhordland Det er henta ut statistikk frå SSB som viser sysselsette i Nordhordland i perioden 2008 2015 og kor dei som bur i Nordhordland er sysselsatt med omsyn til næring. Har delt det

Detaljer

Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet

Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet Mai 2010 AUD- rapport nr. 6-10 Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet Dei fire vestlandsfylka Rogaland, Hordaland, Sogn

Detaljer

HORDALANDD. Utarbeidd av

HORDALANDD. Utarbeidd av HORDALANDD FYLKESKOMMUNE Utflyttingar frå Hardanger Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune Analyse, utgreiing og dokumentasjon August 28 INNLEIING: Analysen er utarbeidd som ein del av Hordaland fylkeskommune

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg Ågotnes Chris. Aksnes Birger Kaland. H Frp

Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg Ågotnes Chris. Aksnes Birger Kaland. H Frp KVAM HERAD KVAM ELDRERÅD MØTEPROTOKOLL Dato: 25.04.03 Kl.: 10.00-13.00 Stad: Jondal nye aldersheim Saknr.: 004/03-007/03 Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer

Talet på bedrifter innan eigedom har auka særleg sterkt i nokre av regionane rundt Bergen.

Talet på bedrifter innan eigedom har auka særleg sterkt i nokre av regionane rundt Bergen. Endringar i talet på bedrifter i Hordaland Fleire bedrifter med tilsette Talet på bedrifter i Hordaland auka 2002-2005 med 7 %. I same periode har talet på bedrifter med tilsette auka med 4,5 %. Auken

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

- Tilleggsakliste. Valnemnda. Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD

- Tilleggsakliste. Valnemnda. Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD HORDALAND FYLKESKOMMUNE - Tilleggsakliste Valnemnda Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Valnemnda... 2 Grieghallen IKS - skiping av selskap, kjøp og

Detaljer

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Frå 1. juli i år vert det innført eit nytt regelverk for regionalstøtte i EØS-området, noko som krev

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201002107-21 Arkivnr. 811 Saksh. Utne, Bente Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 18. 09.2013 25.09.2013 15.10.2013 VOSSAPAKKO

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2007 TILSEGN OM TILSKOT INNTIL KR 1,2 mill, TIL PROSJEKT Tiltaksprosjekt i Tysnes TILSEGN 40-07ON

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2007 TILSEGN OM TILSKOT INNTIL KR 1,2 mill, TIL PROSJEKT Tiltaksprosjekt i Tysnes TILSEGN 40-07ON HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Tysnes kommune Postboks 110 5685 UGGDAL Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 16. mai 2007 200606323-6/135.3/HIND 06/00188 REGIONALT

Detaljer

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200703590-60 Arkivnr. 8 Saksh. Raddum, Gunhild Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 13.01.2010 21.01.2010 SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL

Detaljer

Kompetansearbeidsplassar i Hordaland

Kompetansearbeidsplassar i Hordaland Kompetansearbeidsplassar i Hordaland AUD-rapport nr. 8 11 September 211 1 Tal kompetansearbeidsplassar i Hordaland har vekse med 21 % i perioden 22 29, mot 17 % i landet som heile. Alle regionane i Hordaland

Detaljer

Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE

Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE 1 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE 1. SAKSFØREBUING TIL KOMMUNESTYRET Administrasjonssjefen skal sjå til at dei saker

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 18.05.2016 35308/2016 Åge Ødegård Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Nissedal kommune Møteinnkalling Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Forfall skal meldast på tlf. 35 04 84 00. Varamedlemmer møter berre ved særskilt innkalling.

Detaljer

Nordhordland ein kommune 2020?

Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Nordhordland ein kommune 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Nordhordland ein kommune 2020? 1 Innhald 1. Nordhordland

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidas bustadbehov blir i hovudsak påverka av størrelsen på folketalet og alderssamansettinga i befolkninga. Aldersforskyvingar i befolkninga forårsakar

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1. FIRMA, KONTORKOMMUNE, FORMÅL 1-1 SpareBank 1 Søre Sunnmøre er skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart godkjende første gongen ved høieste Resolution

Detaljer

Konsekvensanalyse Ålvik/ Kvam

Konsekvensanalyse Ålvik/ Kvam Konsekvensanalyse Ålvik/ Kvam Reduksjonar i verksemda ved Bjølvefossen i 2001 Agnes Mowinckelsgt. 5, Postboks 7900 5020 Bergen Bergen, JUNI 2001 Rapport Rapporten er utgjeven av Avdeling for regional utvikling,

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 6 MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 12.02.2013 Møtetid: 17:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

20/11 Rapport etter forvaltningsrevisjon av legetenestene i Tysnes kommune. 21/11 Framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2012

20/11 Rapport etter forvaltningsrevisjon av legetenestene i Tysnes kommune. 21/11 Framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2012 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 02.09.11 Kl.: 10.00 13.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 16/11 24/11 MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap) DESSE MØTTE Britt Sørensen Dalsgård (T) John Martin

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre Møteprotokoll Stølsheimen verneområdestyre Utval: Møtestad: Kulturhuset, Voss Dato: 17.09.2013 Tidspunkt: 11:00 13:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hans Erik Ringkjøb Nestleder

Detaljer

BUDSJETT 2015 - OG SKULESTRUKTUR

BUDSJETT 2015 - OG SKULESTRUKTUR Meløy kommune ordførar rådmann 8150 Ørnes 03.12.2014 BUDSJETT 2015 - OG SKULESTRUKTUR Landslaget for nærmiljøskulen (LUFS) arbeider med denne saka på oppdrag frå Foreldrerådet (FAU) ved Neverdal skule

Detaljer

Finansiering av dei offentlege fagskolane

Finansiering av dei offentlege fagskolane Saksutredning: BREV FRÅ VESTLANDSRÅDET TIL KUNNSKAPSDEPARTEMENTET OM FAGSKOLEUTDANNINGA Trykte vedlegg: Ingen Utrykte vedlegg:... Sett inn saksutredningen under denne linja Finansiering av dei offentlege

Detaljer

Etablering og drift av kraftselskap

Etablering og drift av kraftselskap Etablering og drift av kraftselskap Småkraftseminar i Målselv 02.06.2010 Målselv 02.06.2010 1 Vi får Norge til å gro! Kva for selskapstypar er aktuelle? Aksjeselskap er den vanlegaste selskapstypen Nesten

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-031 Objekt: SATS- prosjekt i Kvam - Samordning A-etat, Trygd- og Sosialkontor - P19031

Kvam herad. Arkiv: N-031 Objekt: SATS- prosjekt i Kvam - Samordning A-etat, Trygd- og Sosialkontor - P19031 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam eldreråd 03.09.04 013/04 SILA Kvam formannskap 07.09.04 178/04 SILA Kvam heradsstyre 21.09.04 100/04 SILA Avgjerd

Detaljer

Bompengepakken Stord vestside - søknad om forlenga innkrevingsperiode

Bompengepakken Stord vestside - søknad om forlenga innkrevingsperiode SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/11966-7 Saksbehandlar: Bjørn Inge Midtgård Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 13.05.2014 Fylkesutvalet 20.05.2014 Fylkestinget 11.06.2014

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE Møteinnkalling Kraftfondstyret

MASFJORDEN KOMMUNE Møteinnkalling Kraftfondstyret Møteinnkalling Kraftfondstyret Møtedato: 03.12.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melda frå så snart råd er, tlf. 56 16 62 00,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.03.2008 Kl: 09.30 13.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.03.2008 Kl: 09.30 13.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.03.2008 Kl: 09.30 13.00 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 14.03.08 Merknader: Saker som vart handsama

Detaljer

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE.

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201204244-14 Arkivnr. 714 Saksh. Nordmark, Per, Slinning, Tore, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 05.03.2013

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Fjordsenteret, Aurland Dato: 30.09.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Bompengesøknad for Nordhordlandspakken justert opplegg

Bompengesøknad for Nordhordlandspakken justert opplegg SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/166-28 Saksbehandlar: Bjørn Inge Midtgård Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 03.06.2015 Fylkesutvalet 09.06.2015 Fylkestinget 09.06.2015 Bompengesøknad

Detaljer

Kraftutbygging i relasjon til andre interesser i Luster kommune

Kraftutbygging i relasjon til andre interesser i Luster kommune Kraftutbygging i relasjon til andre interesser i Luster kommune Kraftproduksjon i Luster kommune I Luster kommune vert det produsert ca 3300 gwh årleg, Luster er ein stor kraftkommune i nasjonal samanheng

Detaljer

Kvam herad. Søknad om løyve til tiltak på gnr. 136 bnr. 7, Dysvik. Flytebryggjer. Søknad om disp. frå LNF-føremålet og pbl. 17-2

Kvam herad. Søknad om løyve til tiltak på gnr. 136 bnr. 7, Dysvik. Flytebryggjer. Søknad om disp. frå LNF-føremålet og pbl. 17-2 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 30.11.2004 237/04 RUVI Kvam formannskap 15.02.2005 036/05 RUVI Kvam formannskap 15.03.2005 048/05 RUVI

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. I starten av møtet vil Magnus Snøtun presentere sluttrapport på Småkraftprosjektet.

MØTEINNKALLING SAKLISTE. I starten av møtet vil Magnus Snøtun presentere sluttrapport på Småkraftprosjektet. MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.11.2010 Tid: 12.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

SOTRASAMBANDET. Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS

SOTRASAMBANDET. Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS SOTRASAMBANDET Vedtatt kommunedelplan for Rv 555 Fastlandssambandet Sotra - Bergen. Parsell: Kolltveit Storavatnet. Utarbeidd av Sotrasambandet AS 11.10.2012 1 Behovet for nytt Sotrasamband Sambandet Sotra-Bergen

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet Vedtaksprotokoll Masfjorden formannskap Møte nr 7, den 22.10.2013 Side 1 av 14 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Formannskapet Den 22.10.2013 kl 114.30 ca. 18.00, heldt Formannskapet møte på Kommunehuset.

Detaljer

Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008. 23/12 12/00294-3 Godkjenning av protokoll for formannskapet 06.03.

Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008. 23/12 12/00294-3 Godkjenning av protokoll for formannskapet 06.03. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008 Tilstades: Oddvar Grøthe Helene Sagabråten Marthe Thorset Steimler Jan Egil Halbjørhus Olav Støyten Andre:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4 Arkiv: Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus * Tilråding: Sogndal Kulturhus AS vert vidareførd som eit heileigd kommunalt aksjeselskap.

Detaljer

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Sentraladministrasjonen Støtteeining fag og utvikling. Kopi: Livsfasegruppa

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Sentraladministrasjonen Støtteeining fag og utvikling. Kopi: Livsfasegruppa Notat Til: Kopi: Frå: Rådmann Livsfasegruppa Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 450 07/1506 8741/07 06.09.2007 LIVSFASEORIENTERT PERSONALPOLITIKK Seniordel Arbeidsgruppa har hatt 2 samlingar. I tillegg

Detaljer

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF 3. mars 2015 STIFTINGSPROTOKOLL FOR Helse Vest Innkjøp HF Styret i Helse Vest RHF vedtok i sak 26/2015 å stifte Helse Vest Innkjøp HF som eit helseføretak i medhald av lov om helseføretak av 15. juni 2001

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610 Austevoll kommune Innkalling Eldrerådet Møtestad: Kommunestyersal Møtedato: 27.04.2015 Møtetid: 10:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Farleg avfall i Nordhordland

Farleg avfall i Nordhordland Farleg avfall i Nordhordland Handsaminga av farleg avfall hjå ulike verksemder i Nordhordland. April, 2004 Samandrag Naturvernforbundet Hordaland (NVH) har gjennomført ei undersøking om korleis 15 ulike

Detaljer

Innkalling. til. Ordinert Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SA. Onsdag 27. april 2016 KL. 1900, SØK sitt kontor i Skånevik.

Innkalling. til. Ordinert Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SA. Onsdag 27. april 2016 KL. 1900, SØK sitt kontor i Skånevik. Innkalling til Ordinert Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SA Onsdag 27. april 2016 KL. 1900, SØK sitt kontor i Skånevik. Sakliste: 1. Opning av møtet, godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Val av 2 personar

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG TILRÅDING TIL VEDTAK: Sakshandsamar: Arnstein Nupen Arkivsak: 2015/304 Løpenr.: 8095/2015. Utvalsaksnr.

ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG TILRÅDING TIL VEDTAK: Sakshandsamar: Arnstein Nupen Arkivsak: 2015/304 Løpenr.: 8095/2015. Utvalsaksnr. ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arnstein Nupen Arkivsak: 2015/304 Løpenr.: 8095/2015 Utvalsaksnr. 90/15 Utval Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Møtedato 02.06.2015 Saka gjeld: GNR/BNR 13/4

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 21.10.2015. Faktatal Pr 1. oktober 2015 hadde vi slike tal drosjeløyve i drift i Møre og Romsdal:

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 21.10.2015. Faktatal Pr 1. oktober 2015 hadde vi slike tal drosjeløyve i drift i Møre og Romsdal: saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 05.10.2015 62175/2015 Jan Eirik Søraas Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 21.10.2015 Drosjeløyva i Møre og Romsdal - Statusrapport Bakgrunn Faktatal

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Tittel

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Tittel Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 0830 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 99/15 15/1376 Kommunereforma - utarbeiding av intensjonsavtalar 100/15 15/1276

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2011

FINANSFORVALTNINGA I 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-13 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 23.02.2016 Tidspunkt: 14:00 18:15 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Brigt

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR ÅMOT PlanID 19760001 FØRESEGNER

REGULERINGSPLAN FOR ÅMOT PlanID 19760001 FØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR ÅMOT PlanID 19760001 FØRESEGNER Reguleringsplanen vart vedteken i kommunestyret 09.06.1075, stadfest av fylkesmannen i brev 18.09.1975, revidert 02.02.1976 (sjå plankart). Mindre endring

Detaljer

Konsekvensanalyse. Vegomlegging Etnesjøen. Juni 2011. AUD-rapport nr. 12-11

Konsekvensanalyse. Vegomlegging Etnesjøen. Juni 2011. AUD-rapport nr. 12-11 Konsekvensanalyse Vegomlegging Etnesjøen Juni 2011 AUD-rapport nr. 12-11 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: Konsekvensanalyse

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 Kraftfondet - alternativ plassering TILRÅDING: Kommunestyret vedtek å la kapitalen til kraftfondet stå i ro inntil vidare

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 99/3194-15525/06 Saksbeh.: Jørgen Steensæth Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 99/06 Formannskap/ plan og økonomi 17.08.2006 70/06 Kommunestyret

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2012

FINANSFORVALTNINGA I 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-24 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 20.02.2013-21.02.2013 12.03.2013-13.03.2013 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.02.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.03.2014 Fylkestinget 07.04.2014

Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.03.2014 Fylkestinget 07.04.2014 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 10.03.2014 14659/2014 Henny Margrethe Haug Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.03.2014 Fylkestinget 07.04.2014 Ny pensjonsordning for folkevalde frå

Detaljer