Vedlegg 2 til protokollen: Forslag fremmet i debattene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 2 til protokollen: Forslag fremmet i debattene"

Transkript

1 Vedlegg 2 til protokollen: Forslag fremmet i debattene Redaksjonkomiteen sin innstilling Sak 2 Fylkesprogram Forslag 2.1 Anders Ekeland (4) Se vedlegg 1 Konsekvent bytte klimanøytralt med fossilfritt. Forslag 2.2 Arne Maus Nytt forslag 2.5: 350 kr for studenter og unge opp til 23 år og pensjonister i hele Oslo og Akershus Forslag 2.3 Ingvild Bø Moberg 1. Nytt forslag 3.5 Innstilling: Invartatt Offentlig drift av kollektivtrafikk, stopp anbudspolitikken 2. Stryke i 11.5: «som gir dårligere arbeidsbetingelser og dårligere pensjonsordninger» Forslag 2.4 Mari Ann Berg 1. Side 4 - Videregående skole Bytte plass på "kapitlene" - En skole med trivsel og læring må komme først 2. Side 7 - Om Klima og Forbruk Siste kulepunkt: Stryke: Legge til rette for... Erstatte med: legge til rette for bruk av grønn energi i husholdningene 1

2 Forslag 2.5 Claudia Behrens og Christian Hintze Holm 1. Nytt forslag 3.8: Stryk nest siste punkt. Siste punkt endres: Trygge skoleveier. Forpliktende planlegging og finansiering av gang- og sykkelveier til alle skoler og i områder der bruk av sykkel som transportmiddel er et godt alternativt fremkomstmiddel. Innstilles: Anses ivaretatt 2. Nytt forslag 4.5: Flytt siste punkt Elevkantiner (...) til En skole med trivsel og læring. Evt. Likeså tredjepunkt Et godt og velfungerende støtteapparat (...) Innstilles: Ivaretatt 3. Nytt forslag 4.6: Ta inn pkt. Elevkantiner og evt. Et godt og velfungerende støtteapparat Innstilles: Ivaretatt 4. Nytt forslag 7.5: Fylkeskommunen skal bli miljøfyrtårn Innstilles: Ivaretatt 5. Nytt forslag 7.8: Endring pkt 1: Klima og miljøplan erstatter klimaplan pkt 3: Klima- og miljøplan erstatter klimaplan Innstilles: Ivaretatt 6. Nytt forslag 7.8 siste pkt: Føy til aktivhus. Og alternative, bærekraftige energikilder som Punktet blir da: Effektiv og miljøvennlig energibruk i bygg. Vi skal bygge aktivhus, passivhus og plusshus, fjerne oljefyrer og legge til rette for alternative energikilder som varmepumper, bioenergi og solceller. Innstilles: Ivaretatt 7. Nytt forslag 10.5: Arbeide for at Universell Utforming nås før Innstilles: Ivaretatt 8. Nytt forslag 12.1: Nytt punkt: Vi ønsker ikke at det skal tvinges fram storkommuner til erstatning for dagens kommuner i Akershus. Vi vil at innbyggerne i kommunene selv skal få bestemme eventuelle kommunesammenslåinger. For å sikre reell frihet er det viktig å opprettholde fylkeskommunen for å løse 2

3 oppgaver som er for store for de enkelte kommunene eller som krever samordning over kommunegrensene. Innstilles: Ivaretatt Forslag 2.6 Harald Sævareid Nytt forslag 7.8 Ny punkt 3: Akershus skal fortsette aktiv stimulering av hydrogen som drivstoff Forslag 2.7 Kristine Lien Skog 1. Nytt forslag 1.1: «Hva vil du?» Endres til «Vil du være med?» 2. Nytt forslag 2.2: «Vi vil ha et veiskille mindre til vei og mer til kollektivt» Innstilling: Omarbeidet 3. Nytt forslag 6.4: Innskudd etter 2030 det er ikke bærekraftig Forslag 2.8 Sylvi Ofstad Samstag 1. Punkt 3.5 kullepkt. 2: Kollektivtransport til Ahus fra Folloregionen 2. Punkt 3.8 kulepkt. 4: El-ferger på hele Oslofjorden. Ingen bro over Oslofjorden 3. Side. 6: Ordet biologisk mangfold byttes til naturmangfold Innstilling: Delvis ivaretatt 4. Side. 7: Akershus skal være klimanøytral. Befolkningsveksten skal ikke føre til økt bilbruk. Det betyr at man må være konsekvent i forhold til nye veier/broer etc. 3

4 5. Nytt forslag 12.1: Samfunn med små forskjeller osv. endres til "er best for alle" Forslag 2.9 Sylvi Svendsen 1. Punkt 11.5 kullepnkt. 2: "lik lønn for likt arbeid" endres til "lik lønn for arbeid av lik verdi" Dette for å få med likelønnsperspektivet. 2. Punkt 8.8 kullepkt. 2 : Bidra til at kommunene bygger nærmiljøanlegg for idrett og fysisk aktivitet FOR INNBYGGERE I ALLE ALDRE. Forslag 2.10 Lene Haanshus Det bør gå klart fram av programmet hva som er fylkeskommunens ansvarsområder. Vi kan ikke forvente at alle potensielle velgere har det klart for seg f.eks. at fylkeskommunen har ansvar for de videregående skolene, men ikke grunnskolene og barnehagene. Når det gjelder side 11, bør det være eksplisitt at Akershus fylkeskommune har to roller: 1) som en stor arbeidsgiver for xxx antall ansatte 2) med meninger om arbeidslivet generelt, og med mulighet til å legge noen rammer for arbeidslivet generelt. FORSLAG: På hver side tas inn et punkt om hva som er fylkeskommunens ansvarsområde innen dette temaet (skole, trafikk, areal, arbeidsliv, osv.) Forslag 2.11 Kim Runar Gjelstenli Nytt forslag 2.8, nytt kulepunkt: Styrke bussforbindelser som knytter mindre tettsteder, også på kveldstid. Forslag 2.12 Ørn Terje Foss 4

5 1. Nytt forslag 1.1: Enig? Stem SV 2. Nytt forslag 1.1 eller som en setning tvers over siden, nederst på framsida: Dette er et utvalg av de viktigste sakene SV står for og vil kjempe for i fylkestinget. Vil du se helheten i SVs politikk, se sv.no/program Innstilling: Oversendes fylkesstyret 3. Nytt forslag 11.5, Siste kulepunkt endres til: Nei til anbud og konkurranseutsetting av offentlige stillinger 4. Nytt forslag 11.4: Høyresidas politikk svekker arbeidsmiljøloven. Anbud, midlertidige ansettelser og deltidsstillinger gir dårligere arbeidsbetingelser og dårligere pensjonsordninger. Innstilling: Iveretatt Forslag 2.13 Eline Sæta Woxen Punkt 6.5 kulepkt 2: "et forpliktende regelverk som sikrer vern av dyrka mark, osv. Forslag 2.14 Trond Ydersbond og Anne Jordhus-Lier 1. Nytt forslag 2.2: "Et effektivt og miljøvennlig kollektivtilbud gir størst frihet for alle" 2. Nytt forslag 2.5: "transportarbeidernes rettigheter, pensjon og lønn" 3. Nytt forslag 2.6: "Effektiv buss- og båttransport" 4. Nytt forslag 3.1: "Mer sykkel og gange" 5

6 5. Punkt 3.5: Nytt kulepkt: Metroutbygging i Oslo, bl.a. ny tunnel, må forseres. 6. Punkt 3.8: "Transportsyklister" endres til "syklister" 7. Punkt 4.5, nytt kulepkt: "Lærerrollen avbyråkratiseres". 8. Nytt forslag 7.8: "varmepumper, bioenergi, solvarme og solceller". 9. Punkt 9.5 kluepkt. 4: stryke "i grender og tettsteder" 10. Nytt forslag 11.4: " Høyresidas politikk svekker arbeidsmiljøloven. Vi vil få ned bruken av midlertidige ansettelser og ufrivillige deltidsstillinger, spesielt for kvinnedominerte yrker." 11. Nytt forslag 11.5: "oppmykning" endres til "utvidelse" (midlertidige stillinger) 12. Nytt forslag 11.5: "offentlige stillinger" endres til "offentlige oppgaver". Forslag 2.15 Helle Linné Eriksen og Hanne Solhaug Alle kulepunkt omformuleres eller deles opp, så de kun består av én setning. Setningene er enten delsetninger med liten forbokstav og uten punktum til slutt, eller fullstendige setninger med stor forbokstav og punktum til slutt, ikke en blanding. Innstilling: Delvis innarbeidet, oversendes fylkesstyret 6

7 Forslag 2.16 Einar Krog Grimsgaard Nytt forslag 10.8, nytt kulepnkt.: Vi er for å avskaffe foretaksmodellen og tilbakeføre sykehusene til politisk styring under fylkene. Forslag 2.17 Gjermund Skaar Ny tittel: Del godene. Begrunnelse: Dette var valgkampslagordet for to år siden, og ble godt gjennomarbeidet i partiet. Bl.a. het medlemsbladet til partiet "Del Godene". Slagordet er altså godt etablert i partiet. Forslaget "Vil du være med?" er forøvrig også bedre enn opprinnelig forslag. Forslag 2.18 Eskild Berg Foreslår å fjerne SV-logoen på venstresidene (illustrasjonsfotoene) i fylkesprogrammet. Begrunnelse: Du trenger ikke være utdannet grafiker for å se at det ser helt forferdelig ut, rent skjønnhetsmessig. Innstilling: Oversendes fylkesstyret Forslag 2.19 SU 1. Punkt 2.3 kulepkt. 1: Erstatte "350kr" med "250kr" 2. Nytt forlag 10.8: Etablere en heltidsansatt voldskoordinator som systematisk arbeider med fysiske, psykiske og seksuelle overgrep. (Redaksjonskomiteen kan få frihet til å omformulere) 3. Nytt forslag 7.8: Offentlige kantiner og kjøkken skal ha kortreist og 20% økologisk mat og kjøttfri mandag. Skolefrukt og skolemelk bør være økologisk. 4. Punkt til 4.7 kulepkt. 1: 7

8 Innstilling: Innarbeidet Lærere må ha frihet fra byråkratiets overstyring for å frigjøre tid til elevene. 5. Punkt 7.5, nytt kulepkt: Offentlige bedrifter og fasiliteter skal i størst mulig grad benytte seg av miljøvennlige produkter i sin drift. 6. Nytt forslag 2.8: Styrke skolebusstjenesten og sikre en god korrespondanse mellom buss og tog i hele fylket. 7. Nytt forslag 2.7: En leddbuss kan erstatte 1 km bilkø, men det lite når bussene forsinkes av kø. Bussene må frem! Fjorden ligger der til fri bruk vi må flere båter inn i kollektivtrafikken! 8. Nytt forslag 4.8, erstatte kulepkt 1 og 2: En skole med mindre måling og testing. Vi vil fjerne eksamensordningen og erstatte den med en helhetlig mappevurdering. 9. Nytt forslag 4.8, nytt kulepkt: Sikre en bedre og bredere seksualundervisning også i videregående skole. Helhetlig endringsforslag fra redaksjonskomiteen: Forside side 1: Overskrift: Frihet i fellesskap Tema side 2: Vi velger kollektivtrafikken Hjørneside: Milliarder til E18 i Asker og Bærum eller kollektivsatsing i hele fylket? 8

9 Mål 1: Ei sone for hele Oslo og Akershus Dagens sonesystem er verken rasjonelt eller rettferdig. Oslo-suksessen med ei sone for alle må gjelde også i Akershus. Det bør innføres samme billettsystem i hele landet slik at det blir enkelt og billig for alle som reiser kollektivt. 350 kr for studenter, barn og unge opp til 23 år i hele Oslo og Akershus Ei sone for alle kollektivreiser i hele Oslo og Akershus Ivareta trafikksikkerhet, miljø og transportarbeidernes pensjon og andre rettigheter gjennom langsiktige avtaler Felles billettsystemet i hele østlandsområdet Mål 2: Effektiv buss- og båttransport En leddbuss kan erstatte 1 km bilkø. Men det hjelper lite når bussene forsinkes av kø. Bussene må fram! Og fjorden ligger der til fri bruk. Få flere båter inn i kollektivtrafikken! Sammenhengende kollektivfelt på alle hovedvegene Egne busstraséer til togstasjoner, med bedre bussmating til viktige knutepunkter. Hyppige avganger Styrke skolebusstjenesten og sikre en god korrespondanse mellom buss og tog i hele fylket Mer kollektivtrafikk på tvers Flaskehalsene som skaper kø for bussene skal fjernes. Veiarealet må omfordeles fra bil til buss, trikk, sykkel og gående Gratis Internett på busser og båter, flere båtruter på fjorden Tema side 3: Mer bane, sykkel og gange Hjørnetekst: Vi får bedre framkommelighet på veiene når flere reiser kollektivt. Sykling og gåing er miljøvennlig! Mål 1: 9

10 Framtida er bane - metro til folket! Ett t-banetog kan erstatte 10 km med bilkø. Tog og bane er de eneste transportmidlene som har stor nok kapasitet til å dekke behovene for kollektivreiser og samtidig bidra til at vi når miljømålene våre. Romerikesbane til Ahus, Lillestrøm, Kjeller, Olavsgård og Groruddalen Follobanen må forlenges til Moss, metro til Kolbotn Bedre kollektivtransport fra Follo til Ahus Fornebubane nå, ingen flere forsinkelser! Kolsåsbanen videre til Rykkinn, Bærums Verk og Sandvika Østeråsbanen videre til Hosle og Bekkestua Ny bane Jessheim Gardermoen med togtilbud fra Jessheim Eidsvoll Mål 2: Grønn transport - mer sykkel og gange Problembeskrivelse ( tegn): De største klimautslippene i Akershus kommer fra transportsektoren. Vi må legge til rette for det vi vil ha: Færre fossilbiler. Folk skal kunne sykle og gå trygt. Egne sammenhengende sykkeltraséer for trygg og rask sykling til jobb. Velostradaer over motorveiene Flere ladepunkter for el-biler og flere hydrogenstasjoner El-ferger på fjorden Forpliktende planlegging og finansiering av trygge gang- og sykkelveger til alle skoler og i sentrale områder der folk ferdes Tema side 4: Videregående skole Hjørnetekst: Et variert, godt og mangfoldig skoletilbud for alle elever i hele Akershus Mål 1: En skole med trivsel og læring Trygghet og tilhørighet er grunnpilarene for å tilegne seg kunnskap og bli ansvarlige 10

11 samfunnsborgere. Slik aksepterer vi krav, blir i stand til å yte innsats og tar ansvar for oss selv og andre. Fylkeskommunen skal søke om å gjennomføre en prøveordning med bruk av mappevurdering i stedet for avsluttende skriftlig eksamen Det faglige tilbudet skal dekke samfunnets og næringslivets behov Rett til å gå på nærskolen, mulighet til å søke andre skoler Maksimal reisetid skal være 2 timer per dag, ikke 3 timer som i dag Sikre en bedre og bredere seksualundervisning Et støtteapparat som er der når elevene trenger det. Minst én helsesøster per 400 elever Elevkantiner med billig, god og sunn mat. Gratis frukt og grønt Mål 2: Lærere skal oppleve at de får være lærere Dyktige lærere er det aller viktigste vi kan tilby våre elever. Mange elever etterlyser en bedre pedagogisk IKT-kompetanse. Datamaskinen skal være et verktøy for læring, ikke en tidstyv. Arbeidsgiver og ledelse skal legge til rette for at lærerne kan utføre arbeidet sitt på en fleksibel og god måte Avbyråkratisere lærerrollen Systematisk etterutdanning for lærere, spesielt innenfor IKT Et godt og velfungerende støtteapparat med rådgivere, assistenter, helsepersonell og miljøarbeidere Vaktmestere, renholdere og kantine som bidrar til et godt fysisk miljø Tema side 5: Yrkesfag Hjørnetekst: Gjennom et yrkesfagløft skal Akershus rekruttere og utdanne de beste fagarbeiderne i landet Mål 3: Yrkesfag skal være attraktivt og gi arbeidsglede Fagarbeidere bygger landet og gir oss velferd. Vi trenger flere, dyktige fagarbeidere 11

12 som trives med arbeidet, og som ønsker å utvikle faget sitt. Eget lærlingeombud i Akershus Rekruttere ved å tilby praksis til ungdomsskoleelever på yrkesfaglige linjer Styrke rådgivingen om yrkesfag og arbeidsliv i ungdomsskolen Eget utstyrsfond for å sikre moderne og oppdatert utstyr på skolene Bygge og beholde gode og kreative fagmiljøer på skolene Gi et godt og variert fagskoletilbud. Fagarbeidere skal se muligheter for videreutdanning og karriere Mål 4: Å være fagarbeider skal gi stolthet Kortsiktig lønnsomhet kombinert med import av billig arbeidskraft har satt yrkesfagsutdanningen under press. Krav til virksomheter som arbeider for fylkeskommunen om alltid å ha lærlinger Samarbeide med kommuner og lokalt næringsliv for å opprette flere læreplasser Samarbeide med fagforeninger, bransjer, kommuner og næringsliv for å gi grunnlag for gode lønns- og arbeidsvilkår for fagarbeidere Etablere en heltidskultur for fagarbeidere også der kvinner er i flertall Ekstra lærlingtilskudd til kommuner som tilbyr 100 % jobb til fagarbeiderne Tema side 6: Natur og miljø Hjørnetekst: På lag med framtida for å sikre gode livsbetingelser for mennesker og natur Mål 1: Arealutviklingen skal være bærekraftig Akershus hører til landets tettest befolkede områder. Befolkningen kan øke med 30 prosent fram til Dette er ikke bærekraftig. Presset på arealene er stort. Kortsiktige utbyggingshensyn truer livsgrunnlaget vårt. Helhetlig og samordnet bruk av areal Et forpliktende regelverk som sikrer varig vern dyrka mark, friluftsområder, 12

13 naturmangfold, kulturminner og allemannsretten Befolkningsveksten må lokaliseres til områder hvor kollektivtilbudet er godt. Potensialet for fortetting må utnyttes betre Follomarka må innlemmes i markaloven Barneskoler må bli omfattet av den «naturlige skolesekken» Mål 2: Naturmangfoldet skal bevares Akershus har svært mange sjeldne og truede arter og viktige naturområder. Naturmangfoldet må sikres for framtida. Naturmangfoldloven skal brukes aktivt for å sikre truede arter og deres leveområder Viktige områder for biologisk mangfold skal beskyttes. Gammelskog, myrer og våtmark samt jordbrukets kulturlandskap er spesielt utsatte Trappe opp skogvernet og legge til rette for en skogsdrift som ivaretar områder som er spesielt viktige for naturmangfoldet Hindre at svartlistede og fremmede arter blir spredd i naturen Tema side 7: Klima og forbruk Hjørnetekst: Klimakampen er en kamp om samfunnsmakt. Det dreier seg om hvilket samfunn vi vil ha. Mål 3: Forbruket skal ikke skade natur og miljø Vann og vassdrag forurenses av sur nedbør, avløpsvann, punktutslipp og avrenning fra jordbruket. Biltrafikken forurenser og plager folk med støy. Vårt høye forbruk øker avfallsmengden. Grenseverdiene for god luftkvalitet skal overholdes. Vinterstid bør det innføres kjøretøyrestriksjoner i byene Fylkeskommunen skal ha strenge miljøkriterier for sine innkjøp. Fylkekommunens egne biler skal gå på fossilfritt drivstoff 13

14 Mest mulig kortreist og økologisk mat i offentlige kantiner og kjøkken. Kjøttfri mandag Minst mulig bruk av veisalting, ingen sprøyting av veikanter Økt innsats for å bedre vannkvaliteten og følge opp vanndirektivet Mål 4: Akershus skal være klimanøytralt innen 2030 De menneskeskapte klimaendringene truer livsgrunnlaget vårt. Vi må både redusere utslippene og tilpasse oss endringene. Akershus skal ha en forpliktende klima- og miljøplan for å bli klimanøytralt innen 2030 Fylkeskommunen skal bli miljøfyrtårn Befolkningsveksten skal ikke føre til økt bilbruk Fylkeskommunen skal støtte kommunene i deres arbeid med klimaplaner Effektiv og miljøvennlig energibruk i bygg. Vi skal bygge aktivhus, passivhus og plusshus, fjerne oljefyrer og legge til rette for grønn energi Tema side 8: Kultur Hjørnetekst: Kultur handler om livskvalitet, for liten og for stor Mål 1: Levende kulturelle fyrtårn og lokale muséer Kunst og kultur forklarer, reflekterer, inspirer, irriterer og utvikler oss som mennesker. Kunnskap om røttene våre gir oss innsikt i den kreativiteten og oppfinnsomheten mennesker har utvist. Videreutvikle Oscarsborg som et kulturelt fyrtårn i Follo Videreutvikle Eidsvoll Verk som et kulturelt fyrtårn på Romerike Støtte Henie Onstad-senteret som et kulturelt fyrtårn i Vestregionen Bidra til at de lokale muséene har økonomi til godt vedlikehold, stor aktivitet og god formidling Styrke den kulturfaglige og museumspedagogiske kompetansen 14

15 Kulturminnene i Akershus skal ivaretas Mål 2: Alle skal kunne oppleve og utøve idrett, kunst og kultur Idrett, kunst og kultur fremmer integrering på tvers av generasjoner og på tvers av kulturer. Bidra til at kommunene bygger nærmiljøanlegg for idrett og fysisk aktivitet Opprette en integreringspris til frivillige som bidrar særskilt til integrering og kulturforståelse Et sterkt fylkesbibliotek som støtter opp om de lokale bibliotekenes virksomhet Aktivitetskort for barn og unge for å gjøre deltakelse for alle mulig Styrke den kulturelle skolesekken både i grunnskolen og i videregående skole og sikre den kulturelle spaserstokken Tema side 9: Næring Hjørnetekst: Akershus skal ha en grønn næringsutvikling med gode og varierte arbeidsplasser Mål 1: Akershus skal være ledende innen grønn teknologi og miljøvennlig landbruk Framtidas næring blir ikke til av seg selv. Vi må støtte kunnskapsmiljøene våre og bidra med såkornkapital til nyskapende næringsutvikling. Spille på lag med kunnskapsmiljøene på Kjeller og Universitetet i Ås (NMBU), og støtte det innovative og grønne klyngesamarbeidet Bidra til grønn såkornkapital (Akershus Teknologifond) Ha en innkjøpspolitikk som fremmer grønn innovasjon og lokal næringsutvikling Stimulere til et aktivt landbruk og produksjon av lokal mat Økologisk landbruk skal ha gode vilkår i Akershus Mål 2: Follo, Romerike og Vestregionen skal ha et godt, framtidsretta og variert arbeidsmarked 15

16 Problembeskrivelser: Det er et mål å utjevne sosiale forskjeller. Et variert næringsliv innen hver av fylkets regioner er avgjørende for å lykkes. Med lokale arbeidsplasser utnytter vi motstrømstrafikken i kollektivnettet. Aktiv bruk av planer for et mer bærekraftig og godt lokalisert næringsliv Offentlige arbeidsplasser legges til knutepunkter i Akershus Det skal være lett og effektivt å reise kollektivt til jobb Legge til rette for mer kunnskapsbaserte arbeidsplasser, spesielt i tilknytning til Oslo lufthavn, og slik bidra til et mer variert arbeidsmarked i denne regionen Tema side 10: Helse Hjørnetekst: Grunnlaget for god helse legges utenfor helsevesenet Mål 1: Vi skal styrke det forebyggende og helsefremmende arbeidet Arealplanlegging og tilrettelegging av bo- og oppvekstsvilkår er viktig for å utvikle og bevare god helse. Fylkeskommunen har ansvaret for å samordne planer som er viktige for folkehelsa i kommunene. Nærmiljøanlegg for folk i alle aldre, som for eksempel turstier, lysløyper, ballbinger og lekeplasser ved alle større boområder, Idrettsanlegg, fotballbaner, skileikanlegg og svømmehaller ved alle skoler Redusere helseskadelig støy. Boområder må være klart adskilte fra næringsområder og trafikkerte veier Universell utforming før 2025 Mål 2: Befolkningens behov skal styre helsetilbudet, ikke kortsiktige økonomiske hensyn Målstyring sammen med nye økonomiske styringsmodeller, har ødelagt mye av vårt helsevesen, vi trenger en tillitsreform i offentlig sektor. Lommeboka avgjør i for stor grad folks bruk av tannhelsetjenesten. 16

17 God styring fordrer tillit til de ansatte Vi vil styrke de fylkeskommunale tilbudene, ikke privatisere helsetjenestene Kommunene og fylkeskommunen må samarbeide om et godt og tilstrekkelig behandlingstilbud innen rus og psykiatri. Tilbudet for barn og unge må styrkes Styrke den offentlige tannhelsetjenesten. Gratis tannhelse for alle under 25 år Etablere en full stilling som voldskoordinator som systematisk arbeider med fysiske, psykiske og seksuelle overgrep Avskaffe foretaksmodellen og tilbakeføre sykehusene til politisk kontroll Tema side 11: Arbeidsliv Hjørnetekst: Fylkeskommunen skal være en attraktiv arbeidsplass og vi skal ha et inkluderende arbeidsliv Mål 1: Trygge ansettelser og et godt arbeidsmiljø Høyresidas politikk svekker arbeidsmiljøloven. Anbud, midlertidige ansettelser og deltidsstillinger gir dårligere arbeidsbetingelser og dårligere pensjonsordninger. Rett til hele stillinger. Ingen ufrivillig deltidsansatte i fylkeskommunen Rett til faste stillinger og lik lønn for arbeid av lik verdi Ingen utvidelse av adgangen til å opprette midlertidige stillinger, og ingen omgjøring av faste til midlertidige stillinger Nei til anbud og konkurranseutsetting av offentlige stillinger Mål 2: Et inkluderende arbeidsliv plass til alle Det er viktig å komme inn i arbeidslivet og beholde jobben når man blir syk. Fylkeskommunen skal legge til rette for et inkluderende arbeidsliv for å bevare god helse, motvirke utstøting og hindre diskriminering. Fylkeskommunen skal bidra med førstegangsstillinger til unge arbeidstakere og bosatte innvandrere som ikke har fått seg annen jobb Fylkeskommunen skal aktivt legge til rette arbeidsplasser for mennesker med nedsatt funksjonsevne 17

18 Fylkeskommunen skal ha stillinger for mennesker som for kortere eller lengre tid har nedsatt arbeidsevne Unødvendig søn- og helgedagsarbeid skal unngås. Skift- og turnusplaner skal legges opp slik at de er mest mulig skånsomme for arbeidstakerne Uønskede arbeidsbelastninger skal unngås. Det systematiske arbeidet med helse, miljø og sikkerhet må videreutvikles Bakside side 12: Hjørnetekst: Velferdssamfunn er velfungerende samfunn. Samfunn med små forskjeller er best for alle. På siden: Lokaldemokrati Nei til tvangssammenslåing av kommuner (Bilde: kart over fylket som bakgrunn) Nederst: Enig, men ikke medlem i SV? Meld deg inn på eller på epost til Sak 4 Landsmøtet Forslag 4.1 Inger Cathrine Kann (84) Del godene i linje 146 erstattes med hovedoverskrift: Frihet for alle, ikke for de få Første avsnitt i det avsnittet erstattes med: 363 Vår mulighet til å bestemme over egne liv og delta i samfunnet er det som gjør oss fri Markedskreftenes dominans på stadig flere arenaer gjør at det bare er de som er rike som har frihet til å velge. For å sikre alle i felleskapet frihet, må de viktigste valgene som utdanning, helse og rent miljø ikke styres av markedskreftene, men tilbys alle gjennom demokratiske beslutningsprosesser. Miljøet er særlig avhengig av at markedskrefter ikke styrer utviklingen. Innstilling: Avvises 18

19 Forslag 4.2 Inger Cathrine Kann (84) Linjenr: 595 NYTT: Der miljøhensyn ikke kan forenes med hensynet til arbeidsplasser, må miljøhensyn prioriteres foran arbeidsplasser. Omstillingsmidler må stilles til rådighet. Her må oljefondet brukes aktivt i investering i miljøvennlig teknologi. Vi må innse at omstillingene til et miljøvennlig samfunn vil bli smertefulle og innebære store endringer i samfunnet. Innstilling: Redaksjonskomitéen innstiller på at første setning i endringsforslaget vedtas. Resten av forslaget avvises. Forslag 4.3 Inger Cathrine Kann (84) Linjenr: 754 Endre overskriften til: 4. Feminisme er frihet Innstilling: Avvises Forslag 4.4 Edel Havin Beukes (21) Forslag nr. 15, Ny tekst siste setning: Det brede regionale samarbeidet må også ha som mål å styrke ytringsfriheten og menneskerettighetene. Innstilling: Avvises Sak 5 Innkomne forslag 1 Nei til svekkelse av arbeidsmiljøloven som vernelov for arbeidstakerne Forslag 1.1 Ronny Kjønsø (95) Viktig sak, men er ikke en uttalelse. Må skrives om eller sløyfes. Uttalelse 1 innarbeides i uttalelse 3 - og den må spisses og faktasjekkes Forslag 1.2 Brit Østby Fredriksen (3) Denne kan gjerne utgå Innstilling til uttalelsen som helhet: Avvist til fordel for R1 2 Europapolitikk Forslag 2.1 Harald Sævareid (18) Overskriften endres til: EØS-avtalen er problemet 19

20 Innstilling: Vedtas Innstilling til uttalelsen som helhet: Vedtas 3 Forsvar arbeidslivets grunnlov Forslag 3.1 Liv-Tone Ruud (44) 1. Endre overskrifta til Forsvar arbeidsmiljøloven 2. Siste setning første avsnitt endres til: Her er fem grunner til å forsvare arbeidsmiljøloven. Faste ansettelser 3. Nytt avsnitt under faste ansettelser, erstatter dagens tekst. Hovedregelen for arbeidslivet må være faste ansettelser. Faste ansettelser gir oss trygghet i hverdagen, og det gir oss friheten til å planlegge våre liv ved blant annet å kunne ta opp boliglån eller stifte familie. Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson argumenterer med at midlertidige stillinger vil gi flere et bein innafor arbeidslivet, men flere midlertidige stillinger gir bare flere midlertidige stillinger. Færre vi få fast jobb. Bedrifter vil bli prega av gjennomtrekk, arbeidsfellesskapet brytes opp og folk vil gå fra midlertidighet til midlertidighet. Kvinner vil bli rammet ekstra hardt. Blant aldersgruppa år er det i dag dobbelt så mange kvinner som jobber midlertidig. Regjeringas forslag til arbeidsmiljølov vil øke de økonomiske forskjellene mellom kvinner og menn og frata kvinner økonomisk selvstendighet. Regulert og normal arbeidstid 4. Tillegg etter 1. setning under regulert og normal arbeidstid. De totale rammene for overtid per år økes ikke. Det betyr at du kan pålegges mer overtid i en periode, men mindre i en annen. Du kan ikke selv bestemme når du skal jobbe mye overtid, og når du skal jobbe lite. Det gir liten frihet og fleksibilitet for deg som arbeidstaker. 5.Stryk økt fare for å gjøre feil på jobben i siste setning. Seriøst arbeidsliv 6. Tillegg etter «Resultatet blir økt bruk av leiefirma»: 20

21 Og at det i praksis blir fritt fram for arbeidsgivere å drive ulovlig innleie, så lenge de innleide ikke reiser sak. Når du frykter for muligheten til videre arbeid, eller fordi du har gått videre til et annet utleieforhold vi du som regel ikke gå til sak. Søndagsfri 7. Etter H/FrP regjeringa vil ha mer søndagsåpent. Stryk setningen som begynner med: Der rammes i første omgang osv og erstatt med: Barn har rett til å se foreldre sine. Med søndagsåpne butikker fratar vi barns rett til å se sine foreldre og barn av enslige forsørgere vil bli rammet ekstra hardt. I tillegg til å ramme barna vil dette forslaget ramme tusenvis av ansatte i varehandelen, renholdere, vektere og ansatte innen transport og lager. Forslaget er ikke bare et usosialt forslag med tanke på familieliv og fritid, men det er også et dårlig forslag sett i et klimaperspektiv. Flere søndagsåpne butikker vil gi økt transport og økt klimautslipp. 8. Stryk siste setning: Matprisene vil øke enda mer med søndagsåpne butikker. Forslag 3.2 Akershus SU Avsnitt om Søndagsfri. Legge til etter siste setning: ( ) noe som vil forverre situasjonen til husholdninger med lave inntekter. Middelklassens motvilje mot å handle på lørdag skal ikke gå utover dårlig stilte. ELLER Legge til: ( ) noe som vil forverre situasjonen til husholdninger med lave Dårlig stilte skal ikke sulte fordi middelklassen vil handle på søndager! Forslag 3.3 Brit Østby Fredriksen (3) Legge til: 8 likestillingsgrunner til å forsvare arbeidsmiljøloven Færre kvinner får fast jobb Boliglån i det blå Utrykt å stifte familie Diskriminering av gravide og småbarnsforeldre Tilbakeslag av likelønn Vanskeligere å hente i barnehagen Uforutsigbar kvelds- og søndagsjobbing Mer tradisjonelle kjønnsrollemønstre 21

22 Forslag 3.4 Ørn Terje Foss (51) Slett avsnittet "Rettferdig pensjonsalder": Rettferdig pensjonsalder H/Frp-regjeringa vil fjerne dagens ordning der de som fyller 70 år kan avslutte arbeidslivet på en verdig måte. Grensen foreslås endret til 72 eller 75 år. Det åpnes opp for å begrense adgangen til bedriftsinterne aldersgrenser der arbeidsforholdet opphører ved fylte 67 år. Resultatet gir økt alder for opphør av arbeidsforholdet for noen og økning i sykefravær, uførhet og arbeidsløshet for andre. Forslag 3.5 Dag Westhrin (63) Endre avsnittet «Rettferdig pensjonsalder»: Regjeringen har foreslått å endre arbeidsmiljøloven 15 nr. 3 slik at arbeidsforholdet kan bringe til opphør ved fylte 72 alternativt 75 år. Akershus SV er mot å heve grensen på 70 år. Øvrige deler av forslaget tas inn Innstilling til uttalelsen som helhet: Avvises til fordel for R1 4 NATO fremmer ikke den norske befolkningens sikkerhet Forslag 4.1 Mari Ann Berg (67) Stryke punkt 6 i uttalelsen: Nato fremmer ikke befolkningens sikkerhet Hele uttalelsen bør omarbeides for å dekke overskriften eller utgå. Innstilling: Avvises Innstilling til uttalelsen som helhet: Vedtas som intern uttalelse 5 Klimapolitikk foran Paristoppmøte Forslag 5.1 Sylvi Ofstad Samstag (36) Sjette linje ovenfra etter foregangsland: " Det er også store energimengder å hente gjennom nasjonale og kommunale enøktiltak. Å satse ensidig på utbygging av ny alternativ energi må balanserer mot vern om naturmiljøet og naturens mangfold." 22

SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden 2013-2017

SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden 2013-2017 Sakspapir SVs 20. ordinære landsmøte 15. 17. mars 2013 Lillestrøm SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden Dato: 24.01.2013 Landsstyrets Forslag til arbeidsprogram for Sosialistisk Venstreparti

Detaljer

... 12 ... 13 ... 14 ... 15 ... 6 ... 8 ... 9 ... 10 ... 11

... 12 ... 13 ... 14 ... 15 ... 6 ... 8 ... 9 ... 10 ... 11 ... 2... 3... 4... 5... 6... 8... 9... 10... 11... 12... 13... 14... 15 1 Forslag til uttalelse fra Brit Fredriksen (Frogn SV) Regjeringen bestående av Høyre og Frp med støtte fra Krf og Venstre har i

Detaljer

AKERSHUS FYLKESPROGRAM

AKERSHUS FYLKESPROGRAM AKERSHUS FYLKESPROGRAM 2015-2019 INNHOLD Et grønt Akershus 3 Hva er grønn politikk? 3 Utviklingen av et grønt Akershus 5 Politikkområder 8 1. Etisk handel og miljøvennlig forbruk 8 2. Avfall og ressurser

Detaljer

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ Et debattnotat fra SVs arbeidsprogramkomite, 2013-2017 1 Til SVs lokal- og fylkeslag Oslo, 15. mai 2012 Kjære SVer! Vi går inn i en spennende og avgjørende

Detaljer

SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013

SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013 SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013 Design: Grafisk Form Trykk: Birkeland Trykkeri Trykket på 100% resirkulerbart papir Opplag 5 000 2 SVs arbeidsprogram 2009 2013 Innhold Kapittel 1 Mer forandring!...

Detaljer

AUFs Arbeids- og prinsipprogram vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006. AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf.

AUFs Arbeids- og prinsipprogram vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006. AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf. vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006 AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf.no 1. AUFs Grunnsyn...2 1.1 En internasjonal bevegelse.....2 1.2 Et bærekraftig samfunn......2

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1 Oslo i dine sko Oslo SVs program 2011-2015 Oslo SV - i dine sko 1 Innholdsfortegnelse ULIKE MENNESKER - LIKE MULIGHETER 3 OSLO EN MILJØBY 4 EN VELFERDSBY FOR ALLE 8 EN FELLES KUNNSKAPSSKOLE 12 EN GOD OG

Detaljer

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI 2015 2019 Program med endringer fra representantskapet Innholdsfortegnelse ROGALAND: ET GRØNT, INKLUDERENDE OG NYSKAPENDE FYLKE... 3 KLIMA OG MILJØ... 5 KOMPETANSE OG

Detaljer

1 VÅRT GRUNNSYN... 7 2. KLIMA OG MILJØ... 34. 2.1 Bærekraftig utvikling Norge som miljøutstillingsvindu... 10. 2.2 Klimaendringene...

1 VÅRT GRUNNSYN... 7 2. KLIMA OG MILJØ... 34. 2.1 Bærekraftig utvikling Norge som miljøutstillingsvindu... 10. 2.2 Klimaendringene... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 1 VÅRT GRUNNSYN... 7 2. KLIMA OG MILJØ...

Detaljer

Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring. Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22.

Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring. Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22. Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22. juni 2010 2 Innholdsfortegnelse 1. Vårt utgangspunkt...3 2. Arbeid

Detaljer

Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold

Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Innhold Bysosialisme for fremtiden... 2 Omfordeling gjennom eiendomsskatt... 2 Utdanning som gir like muligheter... 2 Barnehage... 2 Skole... 3 Voksenopplæring...

Detaljer

Fylkestingsprogram for Oppland SV

Fylkestingsprogram for Oppland SV 1 Fylkestingsprogram for Oppland SV 2007-2011 BOKMÅL Sosialistisk Venstreparti i Oppland Øvre Torvgate 24B Gjøvik Postboks 1192 2806 Gjøvik E-post: oppland@sv.no Hjemmeside: www.sv.no/oppland Tlf. 61 17

Detaljer

Program 2015-2019. Om Skien SV

Program 2015-2019. Om Skien SV Om Skien SV Program 2015-2019 SV tar barn og unge på alvor. Vi prioriterer flere lærere i skolen, og en skoledag med et godt kosthold og variert innhold. Vi prioriterer tid til læring fremfor rapportering

Detaljer

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling SKAPE OG DELE Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

FRIHET OG ANSVAR. ET SOSIALLIBERALT SAMFUNN.

FRIHET OG ANSVAR. ET SOSIALLIBERALT SAMFUNN. FRIHET OG ANSVAR. ET SOSIALLIBERALT SAMFUNN. Utkast til Venstres stortingsvalgprogram 00-0. Utkast til Venstres stortingsvalgprogram 00-0. Utkast. desember 00 0 0 0 Forord Programkomiteen ble nedsatt av

Detaljer

Landsorganisasjonen. Svar på spørsmål fra LO

Landsorganisasjonen. Svar på spørsmål fra LO Hovedorganisasjonen Karl Johans gate 25 0159 OSLO Konto nr: 1644.20.49266 Org nr: 970 374 825 Landsorganisasjonen Tlf: + 47 23 13 54 00 Faks: + 47 23 13 54 01 Web: E-post: frp@frp.no Oslo, 2. april 2008

Detaljer

Miljøpartiet De Grønnes Osloprogram 2015-2019. Innstilling fra programkomiteen

Miljøpartiet De Grønnes Osloprogram 2015-2019. Innstilling fra programkomiteen 1 2 3 Miljøpartiet De Grønnes Osloprogram 2015-2019 Innstilling fra programkomiteen Innhold 1. TENK NYTT STEM GRØNT!...4 Våre kjernesaker 2015-2019...4 2. VÅRE VISJONER FOR OSLO...5 En by uten klimagassutslipp

Detaljer

Faglige og politiske mål 2012 2016

Faglige og politiske mål 2012 2016 Faglige og politiske mål 2012 2016 www.handelogkontor.no 1 Innhold Utfordringer... 4 Visjon... 4 Organisasjonsidé... 4 En sikker og god lønnsutvikling... 5 Et arbeidsliv med like muligheter for kvinner

Detaljer

SAK 3 ARBEIDSPROGRAMMET og regjeringsuttalelsen

SAK 3 ARBEIDSPROGRAMMET og regjeringsuttalelsen SAK 3 ARBEIDSPROGRAMMET og regjeringsuttalelsen SAKSNUMMER 3.01.000 SAKSNUMMER 3.02.000 Endringsforslag til landsstyrets forslag til SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013, og til forslaget til regjeringsuttalelse.

Detaljer

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER Arbeide~ R.8,fief o VARE ARGU MENTER 2 Kjære valgmedarbeider I dette heftet presenteres våre hovedargumenter til bruk i stortingsvalgkampen. Vi har lagt vekt på å konsentrere oss om de mest sentrale saksområdene,

Detaljer

1. Senterpartiets verdigrunnlag 7. 2. Det Senterpartiet vil med Norge 9. 3. Et levende folkestyre og aktive lokalsamfunn 13. 4. Økonomisk politikk 18

1. Senterpartiets verdigrunnlag 7. 2. Det Senterpartiet vil med Norge 9. 3. Et levende folkestyre og aktive lokalsamfunn 13. 4. Økonomisk politikk 18 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1. Senterpartiets verdigrunnlag Ansvar og frihet Fellesskap og fordeling Forvaltning, verdiskaping og bærekraftig utvikling Folkestyre og desentralisering. Det Senterpartiet vil

Detaljer

Sammen for Aust-Agder

Sammen for Aust-Agder Aust Agder Arbeiderparti 1 Aust Agder Arbeiderparti Sammen for Aust-Agder Arbeiderpartiets kandidater til fylkestinget er enige om at de store oppgavene løser vi best sammen. Vi må skape en videregående

Detaljer

Åpen by Venstres bystyrevalgprogram for Oslo 2007-2011 Vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 9. 10. februar 2007

Åpen by Venstres bystyrevalgprogram for Oslo 2007-2011 Vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 9. 10. februar 2007 Åpen by Venstres bystyrevalgprogram for Oslo 2007-2011 Vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 9. 10. februar 2007 Oslo Venstre, Møllergata 16, 0179 Oslo Tlf. 22 40 43 73 E-post oslo@venstre.no Internett: http://oslo.venstre.no

Detaljer

samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997

samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997 samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997 Prinsipp- og arbeidsprogram Vedtatt på landsmøtet i Det norske Arbeiderparti 7.-10. November 1996 Arbeiderpartiets visjon er en rettferdig

Detaljer

Utredninger fra arbeidsgrupper

Utredninger fra arbeidsgrupper PROSJEKT FORBUNDSalliansen Utredninger fra arbeidsgrupper Grunnlag for høring om sammenslåing 13. september 2012 2. utgave UTREDNINGER FRA ARBEIDSGRUPPER GRUNNLAG FOR HØRING OM SAMMENSLÅING 13. SEPTEMBER

Detaljer

!!!!!! !!!!!!! OSLOPROGRAM 2015-2019 !!!!!!

!!!!!! !!!!!!! OSLOPROGRAM 2015-2019 !!!!!! OSLOPROGRAM 2015-2019 INNHOLD 1. TENK NYTT STEM GRØNT Våre kjernesaker 2015-2019 2. VÅRE VISJONER FOR OSLO En nullutslippsby En mangfoldig storby En aktiv samferdselspolitikk 3. EN SAMFERDSELSPOLITIKK

Detaljer

ROGALAND ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 7. - 8. MARS 2015. Quality Hotel Residence Sandnes HEFTE 3 INNKOMNE FORSLAG

ROGALAND ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 7. - 8. MARS 2015. Quality Hotel Residence Sandnes HEFTE 3 INNKOMNE FORSLAG ROGALAND ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 7. - 8. MARS 2015 Quality Hotel Residence Sandnes HEFTE 3 INNKOMNE FORSLAG 1 Innsendte forslag fra kommunepartiene og AUF i Rogaland ROGALAND ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 2014 I

Detaljer

0. Generelt - innspill om formatering, grafikk, struktur etc.

0. Generelt - innspill om formatering, grafikk, struktur etc. 0. Generelt - innspill om formatering, grafikk, struktur etc. I forhold til valgprogram, så kunne jeg ha ønsket meg at "ungdom" ble flyttet opp til 1. prioritet - også fordi vi ønsker å gi 16- åringer

Detaljer