barn som pårørende samhandling om de minste kvinner og rus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "barn som pårørende samhandling om de minste kvinner og rus"

Transkript

1 Samhandlingskonferanse i tromsø barn som pårørende samhandling om de minste kvinner og rus november 2009 rapport 1 : 2010

2 2

3 RBUP Nord rapport nr Tittel Samhandlingskonferanse i Tromsø november 2009 Prosjektleder Gørill Warvik Vedeler Oppdragsgiver RBUP Nord Forfatter(e) Camilla Lauritzen og Gørill Warvik Vedeler Elektronisk arkivkode Antall sider 30 ISBN Dato Sammendrag Konferansen Barn som pårørende, Samhandling om de minste og Kvinner og rusproblematikk har stått i samhandlingens tegn. Kompetansesenter rus, Nord- Norge (KoRus Nord), Fylkesmannen i Troms, Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende (Barns Beste) og Regionsenter for barn og unges psykiske helse, region nord (RBUP Nord) har koordinert og slått sammen fem dagsseminarer til en tredagers konferanse. Denne rapporten gir en oppsummering av konferansen. Om RBUP Nord Regionsenter for barn og unges psykiske helse, region nord (RBUP Nord) er et av fire regionsentre i landet. RBUP Nord skal bidra til å utvikle, kvalitetssikre og forvalte vitenskaplig og klinisk/praksisnær tverrfaglig kunnskap og kompetanse innen alle sentrale områder i arbeid med barn og unges psykiske helse, samt å bidra til at slik kompetanse er tilgjengelig i region nord. RBUP Nord er en del av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø. 3

4 om konferansen Konferansen Barn som pårørende, Samhandling om de minste og Kvinner og rusproblematikk har stått i samhandlingens tegn. Kompetansesenter rus, Nord-Norge (KoRus Nord), Fylkesmannen i Troms, Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende (Barns Beste) og Regionsenter for barn og unges psykiske helse, region nord (RBUP Nord) har koordinert og slått sammen fem dagsseminarer til en tredagers konferanse. I region Nord var det for høsten 2009 under planlegging følgende dagsseminarer: - RBUP Nord, KoRus og Barns Beste fikk i oppdrag fra Helsedirektoratet å sammen arrangere en regional dagskonferanse om Barn som pårørende. - Forebyggingsenheten ved RBUP Nord planla et erfaringsseminar knyttet til prosjekt Familiens hus. - Forebyggingsenheten ved RBUP Nord planla et erfaringsseminar knyttet til sped- og småbarnssatsingen. - Forebyggingsenheten ved RBUP Nord planla en fagdag om Barn som pårørende. - Fylkesmannen i Troms og KoRus planla en konferanse om kvinner og rusproblematikk, i forlengelse av opptrappingsplan for rusfeltet. Disse arrangementene utgjorde innholdet til konferansen som ble arrangert i Tromsø november 2009 Målgruppe Konferansen rettet seg mot faginstanser på kommunenivå/førstelinjetjenester (eks helsestasjon, PPT, barnevern, utekontakt, sosialtjeneste, oppvekst, barnehage/skole, kultur osv), fylkesnivå, spesialisthelsetjeneste (eks psykisk helsevern for barn og voksne, rus og somatikk) og frivillige organisasjoner (eks Kreftforeningen, Voksne for barn, Mental Helse, RIO og LMS). Oppdragsgivere og økonomiske bidragsytere Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Fylkesmannen i Troms KoRus Nord RBUP Nord 4

5 Økonomiske bidrag fra de nevnte virksomhetene ble slått sammen og dekket utgifter til konferansen i sin helhet, i tillegg gikk store deler av midlene med til å dekke hotellovernatting for tilreisende deltakere. Programkomiteens medlemmer Siri Gjesdahl, Barns Beste Karina Kolflaath, Fylkesmannen i Troms Terje Myller, KoRus Nord Kåre Olafsen, RBUP Nord Charlotte Reedtz, RBUP Nord Bjørg Eva Skogøy, Helse Nord Anette Moltu Thyrhaug, RBUP Nord Marianne Trondsen, Barns Beste Gørill Warvik Vedeler, RBUP Nord (prosjektleder) RBUP Nord har stått som teknisk arrangør. Myldreområdet Vi hadde et stort torg med ulike stands utenfor forelesningssalen. Her hadde ulike aktører rigget seg til med relevant info og materiell, og det ble gitt anledning til å slå av en prat med enten standsholderne, arrangørene eller øvrige konferansedeltakere. Målet med myldreområdet var å inspirere til faglig diskusjon, og bidra med informasjon om viktige temaer. Anette M. Thyrhaug på stand for RBUP Nord. Foto: Line S. Forssman. 5

6 Oversikt over stands på konferansen: Navn Home Start Familiekontakten Kreftforeningen RBUP Nord Husbanken Region Hammerfest SMIL Føre Var/Helse Nord Voksne for Barn Bufetat Kontaktperson Jorunn Bye Åsali, epost: Katrine Dahl Jensen, epost: Ungsinn v/helene Eng, epost: Familiens hus v/anette Moltu Thyrhaug, epost: De utrolige årene v/merete Aasheim, epost: Undervisning v/line S. Forssman,epost: Rigmor Richardsen, epost: Siw Bratli, epost: Bjørg Eva Skogøy, epost: Thalita Blanck, epost: Per Aandahl, epost: SMIL og BarnsBeste på stand. Foto: Line S. Forssman 6

7 Dag 1 Barn som pårørende Myndighetene presenterte det nye lovforslaget om styrking av rettsstillingen til barn som pårørende (Ot.prp. nr. 84). Det ble lagt fram tiltak som imøtekommer disse barnas behov, samt at brukeres egne erfaringer og råd til tjenestene ble presentert. Tematikken favner barn av foreldre med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade. Dagens vert Vert på dag en var Stein Erik Ulvund (epost: som er professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo og professor II ved RBUP Nord, Universitetet i Tromsø.) Ulvund har publisert et stort antall vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler i norske og internasjonale tidsskrifter og utgitt flere bøker for fagfolk og foreldre. Man anslår at barn i Norge lider under foreldres rusmisbruk.. Rundt barn lever med kreftsykdom i nærmeste familie. Om lag 4000 barn og unge opplever hvert år at en av foreldrene havner i fengsel. Rundt 550 personer begår selvmord hvert år i Norge. Disse barna er i risiko for å utvikle psykiske vansker selv. Så mange som en tredjedel vil selv utvikle store problemer. I tillegg er de i risiko for å oppleve omsorgssvikt, misbruk, depresjon, spiseforstyrrelser, atferdsvansker og nederlag i skolesammenheng Anne fremførte sin egen sang Road to the future. Foto: Line S. Forssman 7

8 Program 24. november: Barn som pårørende Registrering og lunsj Velkommen og åpning Barn som pårørende; nasjonal satsing og nytt lovverk (Ot.prp.nr.84) v/helseog omsorgsdepartementet ved Gunder Christophersen, Barns Beste Kreftforeningens arbeid rettet mot barn som pårørende v/rådgiver Janne Hessen, Kreftforeningen Utsatte barn og unge - behov for bedre samarbeid. Oppsummering av landsomfattende tilsyn 2008 v/fylkeslege Caroline Olsborg, Helsetilsynet i Troms Pause og mingletorg med bevertning Veileder Fra bekymring til handling v/spesialkonsulent Pål Domben Barns Beste og Helse Nord - nasjonal og regional satsing på barn som pårørende v/leder Gunder Christophersen, Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende, og prosjektleder Bjørg Eva Skogøy, Helse Nord Råd til tjenesteapparatet fra ungdom i nord v/bla. fagkoordinator Karin Källsmyr, Voksne for barn Helsebibliotekets oversikt over kartleggingsverktøy og Ungsinn v/professor Monica Martinussen og rådgiver Helene Eng, RBUP Nord Pause og mingletorg med bevertning Et spørsmål om ressurser? v/bruker Christina Birkemose Barneperspektivsamtalen og Mestringsgrupper - to tiltak som imøtekommer barnas behov v/fagkoordinator Jan Steneby, Voksne for barn, og Mestringsgrupper v/amanuensis Tormod Rimehaug, RBUP Nord Pårørendedager ved en allmennpsykiatrisk avdeling v/barne- og voksenpsykiater Kristin Stavnes, Nordlandssykehuset Modellkommuneprosjektet v/regional koordinator Astrid Nygård, BUFetat Slutt 8

9 Dag 2 Samhandling om de minste Samhandling ble tematisert i lys av familiesentermodellen Familiens hus. I tillegg presenterte den regionale sped- og småbarnsatsingen kunnskap og eksempler på hvordan god samhandling er en forutsetning for å benytte noen av de anbefalte arbeidsmetoder. Familiens hus er et tverrfaglig tilbud der kommunens primære helse- og sosialtjenester rettet mot barn, unge og deres familier samordnes, samlokaliseres og forankres lokalt. RBUP Nord har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å fremme og videredagens verter Anette Moltu Thyrhaug (epost: anette.thy- utvikle Familiens hus i Norge. og Kåre Olafsen (epost: kare. hadde ansvaret for dag to Myndighetene anbefaler modellen og var verter for hver sin halvpart av dagen. som et utgangspunt for samhandling om de minste. Anette Moltu Thyrhaug er ansatt som helsesøster og rådgiver ved Forebygging- Psykiske vansker er omtrent like senheten i RBUP Nord, og er prosjektleder vanlig hos sped- og småbarn som hos større barn, og det har de siste for Familiens Hus. årene vært fokusert på betydningen Kåre Olafsen er førsteamanuensis ved RBUP av kunnskaper om de minste barnas Nord, hvor han blant annet er ansvarlig for psykiske helse i hjelpeapparatet. sped- og småbarnsatsingen. RBUP Nord har ei satsning på spedog småbarns psykiske helse. Kulturbarnehagen i Tromsø underholdt forsamlingen. Foto: Line S. Forssman 9

10 Program 25. november del 1: Samhandling om de minste - Familiens hus Velkommen v/rådgiver Anette Moltu Thyrhaug, RBUP Nord Familierådsmodellen v/ regional koordinator, Per Aandahl, Bufetat region Nord Pause og mingletorg med bevertning Familiesenteret i Rana. Oppbygning, drift og samarbeid med andre instanser v/berit Nonskar, Rana kommune Etablering av familiehus i Tromsø; planer og status for prosjektet v/ rådgiver Wenche Figenschow, Tromsø kommune Tirsdagstreffet v/helsesøster Inger Øvereng og forelder Eirinn Sjåvik, Mørkved familiesenter Lunsj Program 25. november del 2: Samhandling om de minste - Sped - og småbarn Kulturelt innslag v/kulturbarnehagen i Tromsø Oss i Glåmdalen Et interkommunalt samarbeid for oppbygging av en helhetlig behandlingskjede på tvers av enheter og forvaltningsnivå. v/ psykolog Wiviann Linz, psykolog Kjersti Digerud og spesialpedagog Kristin Fløtten Vurdering av sosial tilbaketrekkingsatferd hos små barn med Alarm Distress Baby Scale (ADBB). Rapport fra en valideringsstudie som utføres i Trondheim v/helsesøster Unni Tranaas Vannebo, Nasjonalt kompetansenettverk for spedog småbarns psykiske helse Pause og mingletorg med bevertning Erfaringer fra en effektundersøkelse av Marte Meo metoden i Trondheim v/ psykolog Ragnhild Onsøien, Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse Konsultasjonsteamet i Vesterålen overfor det kommunale barnevernet. Et samarbeidsprosjekt mellom Bufetats fagteam på Sortland og BUP Vesterålen, Stokmarknes. Erfaringer v/sjefpsykolog Elsa Risjord, BUP Vesterålen 10

11 Dag 3 Kvinner og rusproblematikk Temaet kvinner og rusproblematikk ble belyst. Sentrale spørsmål som ble besvart på dag tre var som følger: Hvilke utfordringer har voldsutsatte, rusbelastede kvinner? Kan de trenes i å sette grenser? Hvordan kan vi tilrettelegge for kvinner med store rusproblemer? Det ble reflektert rundt menneskerettigheter, sosialt arbeid og yrkesetikk i forhold til kvinner og rus. Kvinners rusbruk er stadig stigende, og norske kvinner over 40 år drikker i dag dobbelt så mye som sine mødre. Samtidig vet vi at kvinner tåler mindre rusbruk, får fortere skader og blir lettere avhengige. Dagens vert Karina Kolflaath (epost: var vert på dag tre. Kolflaath er fagsjef for Plan og utvikling hos helseavdelingen ved Fylkesmannen i Troms. F Oppmerksomme tilhørere. Foto: Line S. Forssman 11

12 Program 26. november: Kvinner og rusproblematikk Velkommen v/fagsjef Karina Kolflaath, Fylkesmannen i Troms Menneskerettigheter, sosialt arbeid og yrkesetikk v/fil dr. og faglitterær forfatter Lars Gunnar Lingås Pause og mingletorg med bevertning Veien mot et bedre liv. Hvordan kan vi lære voldsutsatte kvinner å sette grenser? v/teamkoordinator Elin Hartvigsen og Christine Bassøe Jørstad, Regionsenteret for vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) Hvordan kan vi forstå og tilrettelegge for vanskene til kvinner med blandingsproblematikk? v/sjefpsykolog Vår Benum og avdelingsleder Jorunn Lorentsen, Rus- og spesialpsykiatrisk klinikk, UNN Interkommunalt prosjekt i Nord-Troms - Kartlegging av unge kvinner med rusproblemer som har barn - fokus på kvinner i samisk, kvensk og finske miljø. Utvikling av lavterskeltilbud v/prosjektleder Elin Vangen, Nordreisa kommune Lunsj Godt med kaffepause mellom foredragene. Foto: Line S. Forssman 12

13 FOREDRAGSHOLDERE OG INNLEGG Barn som pårørende; nasjonal satsing og nytt lovverk (Ot.prp.nr.84) Gunder Christophersen, webansvarlig og journalist i Barns Beste, innlegg for Helse og omsorgsdepartementet. E-post: Loven sikrer barns rettigheter: Fra 1. januar 2010 er det gjort endringer i lovverket som skal bidra til å ivareta behovene til barn av pasienter med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet og alvorlig somatisk sykdom eller skade. Dette gjelder både Helsepersonelloven og Spesialisthelsetjenesteloven. Lovendringene sikrer barnas rettsstilling som pårørende. Fram til i dag har det vært gjort mye bra for barn som pårørende, men tiltakene har vært nokså tilfeldige. Mange steder har man vært avhengig av ildsjeler. Lovendringene skal sikre en mer systematisk tilnærming på dette arbeidet. Barn som pårørende skal være sikret nødvendig oppfølging, uansett hvor man bor i landet. Helsepersonell skal nå sørge for at barn får nødvendig informasjon når foreldre er pasienter. Helsepersonellovens paragraf 10 a første ledd lyder nå slik: Helsepersonell skal bidra til å ivareta barnas behov for informasjon og nødvendig oppfølging. Det er viktig å understreke at helsepersonell skal hjelpe foreldrene til å hjelpe barna. Man skal ikke overta foreldreansvaret. Helsepersonell skal også bidra til at barnet og personer som har omsorg for barnet, skal få informasjon om pasientens sykdomstilstand, behandling og mulighet for samvær. Denne type informasjon skal gis i overensstemmelse med reglene for taushetsplikt. Loven sier også at samarbeidende personell for nødvendigopplysninger for å ivareta behovene til pasientens barn. Dette gjelder også taushetsbelagte opplysninger om ikke pasienten motsetter seg det. Spesialisthelsetjenesteloven sier at helseinstitusjoner skal i nødvendig utstrekning ha barneansvarlig personell som skal ha ansvar for å fremme og koordinere oppfølgingen av mindreårige barn. Kreftforeningens arbeid rettet mot barn som pårørende Janne Hessen, rådgiver, Kreftforeningen. E-post: Hessen snakket om unge som er pårørende til en som har kreft, og hvorfor det er viktig at de tas på alvor og gis informasjon og støtte. Videre presenterte Hessen kreftforeningens tilbud til kreftrammede og deres familier. Kreftforeningen driver landsdekkende virksomhet i forhold til barn som pårørende; aktiviteter, kurs og grupper. De har også etablert et forum for unge som er pårørende til en som har kreft, der de kan utveksle erfaringer og synspunkter på nettet. 13

14 Utsatte barn - Funn fra felles tilsyn gjennomført av Helsetilsynet og Barne- og likestillingsdepartementet Caroline Olsborg, fylkeslege, helsetilsynet i Troms. E-post: I 2008 gjennomførte landets fylkesmenn og Helsetilsynet i fylkene i fellesskap tilsyn med kommunenes samarbeid om tjenester til utsatte barn og unge. Kommunenes tilrettelegging og oppfølging av samarbeid mellom barnevern-, helse- og sosialtjenester til barn i skolepliktig alder, og til ungedom i alderen år, ble undersøkt i til sammen 114 kommuner. Funnene viser at ikke alle kommuner legger til rette for nødvendig samarbeid, og mange følger ikke opp om tilretteleggingen etterleves. Kommunene skal gjennomgå sine tjenester for å forebygge svikt, følge med på svikt og bruke erfaringer til forbedring. Når det gjelder samarbeid om barn og unge skjer dette i liten grad. Kommunene legger heller ikke i tilstrekkelig grad til rette for nødvendig opplæring av de ansatte. Kommunenes manglende oppfølging og kontroll av egne tjenesters samarbeid kan føre til at barn og unge ikke får rett tjenester til rett tid. Tjenester til voksne med psykiske lidelser eller tjenester som yter økonomisk sosialhjelp kommer i kontakt med personer som har barn. Disse tjenestene har ikke alltid tilstrekkelig rutiner til å fange opp barn med behov for hjelp. Ikke alle kommuner sikrer heller at barn med behov for langvarige og koordinerte helse- og sosialtjenester tilbys individuell plan eller at det ved hjelpetiltak fra barnevernet utarbeides tiltaksplaner som omfatter samarbeid mellom tjenester når det er behov for det. Samlet sett er det grunn til bekymring for om barn og unge fanges opp til rett tid og får de riktige tjenestene. Landets kommuner bør gjennomgå sine rutiner for å sikre at de har tilrettelagt, fulgt opp og evaluert sine tjenesters samarbeid om utsatte barn og unge. Tidlig intervensjon på rusområdet veilederen Fra bekymring til handling Pål Domben, spesialkonsulent, Kompetansesenter Rus. E-post: Helsedirektoratet ga høsten 2009, i samarbeid med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Politidirektoratet og Utdanningsdirektoratet, ut en veileder om tidlig intervensjon på rusområdet. Veilederen er kalt Fra bekymring til handling. I veilederen ønsker direktoratene å peke på hva som kan gi grunn til bekymring for et mulig rusrelatert problem og hvordan en lettere kan gå fra bekymring til handling. 14

15 Bakgrunnen for å lage en slik veileder er blant annet at tidlig intervensjon på rusområdet er et prioritert satsingsområde i regjeringens opptrappingsplan. Videre er det et problem at mange ansatte som kommer i kontakt med barn, unge og voksne med risiko, ofte unnlater å handle. Et av problemene kan være at man er usikre på om det man observerer er så alvorlig at det gir grunn til å rapportere eller sette i gang tiltak. Et annet problem kan være at man ikke vet hvordan man går videre med sin bekymring, og i forlengelsen av det, mangler gode tiltak for å gjøre noe med problemet. Med tidlig intervensjon menes, i denne sammenheng, å identifisere og håndtere et problem på et så tidlig tidspunkt at problemet forsvinner eller blir redusert med begrenset innsats. Det dreier seg om tidlig intervensjon i et problemforløp og ikke i et livsløp. Tidlig intervensjon i et problemforløp betyr at det både kan omhandle barn, unge og voksne og rettes mot personer som antas å ha forhøyet risiko for problemutvikling. Veilederen henvender seg for det første til ansatte og ledere i det kommunale tjenesteapparatet og andre som er i posisjon til å oppdage at noen har eller blir påvirket av et rusproblem. Ledere i det kommunale tjenesteapparatet er spesielt viktig, fordi de er i posisjon til å etablere rutiner og arbeidskrav som sikrer koordinering, tiltak og oppfølging av personer med forhøyet risiko for problemutvikling. Veilederen henvender seg også til ansatte i 2. og 3. linje i tjenesteapparatet som har mulighet til å fange opp begynnende rusmiddelproblemer. Problem på rusområdet er beslektet med problem på andre områder. Det er en av grunnene til at flere direktorat har samarbeidet om veilederen. Det betyr også at vi bør se problemer i sammenheng og at arbeid med å forebygge og behandle problem hos en gruppe eller hos enkeltpersoner må sees i sammenheng. Konkret betyr det at vi bør samarbeide på tvers av sektorer og faggrenser og at tiltak mot rusproblem bør forstås og organiseres i sammenheng med andre problemer. Veilederen gir i utgangspunktet ikke så mange anbefalinger om konkrete tiltak. Helsedirektoratet vektlegger at tiltak skal være kunnskapsbaserte. Det vi har vært inne på foran, om risiko- og beskyttelsesfaktorer, bygger på forskning og systematisk fagutvikling. Derfor kan det anbefales at man arbeider med å redusere risikofaktorer og styrke de beskyttende faktorene. Veilederen vektlegger organisering, rutiner og samarbeid. Det finnes det mye kunnskap om, selv om vi kjenner til at det kan være vanskelig i vår daglige virksomhet. 15

16 Kompetansesenter Rus Nord-Norge (KoRus Nord) har fått i oppgave av Helsedirektoratet å implementere veilederen i Nordland, Troms og Finnmark. Vi er i gang med planleggingen av arbeidet og vil invitere kommuner og andre faginstanser til både opplæring, utprøving og utvikling av tiltak. Inntil videre kan vi anbefale at dere leser veilederen og starter drøfting av hva dere har på plass, hva som kan forbedres og hvilke rutiner og samarbeidsløsninger som kan bidra til å realisere det veilederen ønsker at vi i fellesskap skal forbedre. Du kan lese veilederen ved å gå inn på: Barns Beste og Helse Nord - nasjonal og regional satsing på barn som pårørende Gunder Christophersen, webansvarlig og journalist i Barns Beste. E-post: Bjørg Eva Skogøy, prosjektleder i Helse Nord. E-post: Det nasjonale kompetansenettverket BarnsBeste er et av regjeringens satsingsområder innen barn som pårørende. Nettverket skal samle, systematisere og videreformidle tiltak som gjøres for barn av psykisk skyke, rusmiddelavhengige og/eller alvorlig somatisk syke eller skadde foreldre. BarnsBeste skal også vise fram gode samhandlingstiltak. Kompetansenettverket skal i tilegg legge til rette for nasjonal kompetanseoppbygging gjennom initiativ til forskning og fagutvikling. BarnsBeste ble offisielt åpnet sommeren Nettverket har i den første tiden brukt mye tid og ressurser på å gjøre seg kjent i fagområdet i landet. Det har også vært viktig at fagmiljøene blir kjent med BarnsBeste. Etter et hektisk oppstartsår har nå BarnsBeste konsentrert seg som følgende områder: Det er satt i gang et omfattende opplæringsprogram for barneansvarlige i spesialisthelsetjenesten. Høsten 2009/våren2010 får sju pilotsykehus to ganger to dager med foredragsopplæring. Videre har BarnsBeste vært medarrangør for fem regionale konferanser om barn som pårørende høsten BarnsBeste er også i gang med ulike temanettverk. Forskernettverk, erfaringskonsulenter, barnegrupper er eksempler på denne typen nettverk. Oppbyggingen og videreutvikling av nettsiden er sentralt i arbeidet. 16

17 Føre Var- prosjektet er et tre-årig prosjekt i Helse Nord RHF, Formålet med prosjektet er å følge opp Helse- og omsorgsdepartementets oppdrag til Helseforetakene om å identifisere, informere og gi hjelp til barn som er pårørende. Prosjektet skal bidra med å implementere endringene i lovgivingen, om barn som er pårørende. Helse Nord ønsker å kartlegge situasjonen i foretaket og utvikle en plan for hvordan disse utfordringene skal løses. For å bidra til dette etableres et regionalt kompetansenettverk for barneansvarlige i spesialisthelsetjenesten, Barn i Nord. Prosjektet samarbeider nært med det nasjonale kompetansenettverket BarnsBeste. Prosjektet arbeider med utvikling av samarbeidsmodeller og tiltak sammen med andre nettverk i regionen. Screening- og kartleggingsverktøy for utsatte barn - Database i Helsebiblioteket Monica Martinussen, professor, Forebyggingsenheten ved RBUP-Nord, Universitetet i Tromsø. E-post: Bakgrunnen for prosjektet var at Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet fikk i oppdrag å utarbeide en oversikt over aktuelle kartleggingsverktøy til bruk i arbeidet med barn av foreldre med psykiske lidelser og/eller rusproblemer. Hensikten med nettsiden var å gi oversiktlig informasjon om et utvalg av anvendte screenings-, kartleggings- og utredningsverktøy. I samarbeid med fagpersoner gikk direktoratene gjennom og vurderte informasjon om ca 130 verktøy. Direktoratene står for det endelige valget av verktøy som nå blir presentert på nettsiden. Dette utvalget ble vurdert til å være de mest anvendte og anerkjente verktøyene som er i bruk i dag. Listen er ikke uttømmende, og den er ikke ment som en anbefaling fra Direktoratenes side. Hvilken informasjon finnes på nettsidene? Navn på verktøyet Formålet med verktøyet Målgruppene verktøyet retter seg mot Antall spørsmål verktøyet har Tidsangivelse for hvor lang tid det tar å bruke verktøyet Beskrivelse av verktøyet Krav til profesjon og /eller klinisk kompetanse Opplæring, kurs og sertifisering Tilgjengelighet om verktøyet finnes tilgjengelig på nett Validering Kilder Nettadresse: helsebiblioteket.no/verktøy 17

18 Ungsinn Virksomme tiltak for barn og unges psykiske helse Helene Eng, rådgiver, Forebyggingsenheten ved RBUP-Nord, UiT. E-post: uit.no Ungsinn er en ny kunnskapsbase på nett som skal gjøre det enklere å orientere seg om hvordan helsefremmende og forebyggende tiltak for barn og unge virker. På nettstedet finner man utfyllende beskrivelser av tiltak blant annet med oppsummering av forskningsresultater og erfaringer med tiltaket i Norge. I tillegg klassifiseres tiltakene etter i hvilken grad de kan antas å være virksomme. Ungsinn er utviklet for å bli en informasjonskilde for fagfolk, forskere og myndigheter, men er også for å inspirere til utvikling av ny kunnskap. Foreløpig er nettstedet i en startfase, og vil gradvis bli bygget opp med beskrivelser av nye tiltak. Ungsinn er utviklet av Forebyggingsenheten ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP Nord) på oppdrag fra helsedirektoratet. Et spørsmål om ressurser? Christina Birkemose, brukerrepresentant. E-post: Foredraget mitt, Et spørsmål om ressurser handler om, at jeg som barn av en psykisk syk mor ofte ble bortforklart fordi det var mangel på ressurser i helsevesenet til også å ivareta den forebyggende innsats i forhold til min psykiske helse og min utvikling som menneske. Foredraget gir noen bud på at det å møte barn som er pårørende, handler om den profesjonelles egne indre ressurser, og i mindre grad avhenger av strukturell fordelingspolitikk. Samtidig er det også en fortelling om å gå sine egne veier, om å være redd for å være overlatt til seg selv, og om å være heldig - heldig nok til å kunne hente fram egne ukjente ressurser og bruke dem til å gå åpent fram med sin historie, i håp om å kunne bidra til en liten forandring for de mange barn, som i dag er fanget i en sykdom som ikke er deres - men foreldrenes eller søsknenes sykdom. 18

19 Barneperspektivsamtalen og Mestringsgrupper Jan Steneby, fagkonsulent, Voksne for Barn. E-post: Tormod Rimehaug, amanuensis II RBUP Nord. E-post: Barneperspektivsamtalen er en systmatisering av tre innledende samtaler med foreldre og barn med utgangspunkt i en pårørende-situasjon. Det representerer det vi anser som minmumskravet i en voksentjeneste for at praksis skal leve opp til de nye lovkravene for barns rettigheter som pårørende. Samtalene skal hjelpe foreldrene til å sette seg inn i barnas situasjon og støtte dem, gjennom å klarlegge barnets perspektiv og konsekvensene av de voksnes problemer, redusere belastningen for dem, forklare hverdagsopplevelser og avtale formidling av informasjon og tiltak tilpasset familiens ønsker og behov. Mestringsgrupper er manualiserte gruppeprogram for barn 8 12 år eller ungdom år på bakgrunn av rus eller psykiske problemer hos foreldrene. Programmet er utviklet og velprøvd i Nederland, og i Midt-Norge. 8 barnesamlinger, 2 foreldresamlinger og en gjensyns-samling for barna utgjør rammen om erfaringsdeling, modell-læring, rollespill, lek og måltider. Målsetningene er sentrert om å styrke barnas mestringsferdigheter og livskvalitet gjennom økt kunnskap og forståelse, felleskapsopplevelse + redusert skam, praktisk / tankemessig mestring, sosial ferdighetstrening og nettverksbevissthet. Det anbefales å legge gruppene til nærmiljø i regi av kommunale tjenester, med veiledning og nettverk som virkemidler for å opprettholde kvaliteten over tid. Bærekraftig implementering Lovendringen om barn rettigheter som pårørende har en lavere terskel og et bredere fokus enn barnevernslovens meldeplikt, og er orientert med forebygging av individuell risiko også UTEN at problemer eller bekymringstegn er tilstede hos barna. De nye hovedutfordringene handler om A) effektive organisatoriske oppfangingsrutiner og B) nye typer tiltak De nye tiltakene må ha fire målskiver: 1) Barnets forståelse og mestring, 2) foreldrefungering og foreldres forståelse, 3) samspill og kommunikasjon mellom foreldre og barn, og 4) privat nettverk og profesjonelle omgivelser. Barneperspektivsamtalen som Voksne for Barn presenterer her, representerer det minste tenkelige tiltaket som en voksentjeneste må ha for å fylle lovens krav. I tillegg bør det være aktuelt for flere tjenester på ulike nivå å kunne tilby familieintervensjon, resilience-styrkende gruppetiltak for barn, unge, unge voksne og foreldre (f.or eksempel Mestrings-gruppe -programmet fra Voksne for Barn) mor-barn intervensjoner og nettverks-/nærmiljøintervensjoner. 19

20 Oppbygging av slike tiltak representerer en ny type praksis for mange. Det vil kreve veiledet praktisering og forpliktende støttende nettverkstrukturer på tvers av fagområder og tjenestenivåer. Å lykkes med å etablere en levedyktig ny praksis vil kreve at ledere ser det som en påkrevd permanent kvalitetsheving, der prosjekter har begrenset verdi, og strategiene må ta sikte på langsiktig systematisk implementering som forutsetter forvitring. Pårørendedager ved en allmennpsykiatrisk avdeling Kristin Stavnes, overlege Sør 1, Nordlandssykehuset. E-post: Sør 1 er en av postene ved Allmennpsykiatrisk avdeling ved Nordlandssykehuset, avd. for psykiatri. Avdelingen arrangerer hvert halvår et traumebehandlingsprogram i gruppe for 6 deltagere. I løpet av oppholdet arrangeres en familiesamling over 2 dager. Deltagerne bestemmer selv hvilke pårørende de inviterer. Programmet for samlingene legges opp etter hvilke deltagere som er med, og inneholder bl.a. psykoedukativ gruppe for alle voksne, aktiviteter for barna, familiesamtaler for hver familie, gruppe for voksne pårørende, felles tur, felles samlinger og felles måltider for alle deltagerne. Tilbakemeldingene fra deltagerne har vært svært positive. De pårørende opplever å forstå situasjonen til sin deltager bedre, familiemedlemmene opplever å ha fått et nærmere forhold til hverandre og det oppleves støttende å få møte andre familier i lignende situasjon. Det at barna har hatt egne aktiviteter har blitt vurdert som viktig. Barna gir uttrykk for at de er fornøyde og har hatt det morsomt. Personalet synes familiedagene har vært krevende, men først og fremst svært meningsfulle. Man har sett at det har båret frukter å satse mye tid og krefter på barna. Over de to dagene utvikler de større grad av trivsel, trygghet, gjenkjennelse og åpenhet i samtaler enn vi ser ved mer ordinære individuelle besøk i avdelingen. Modellkommuneprosjektet Astrid Nygård, regional koordinator Modellkommuneforsøket, Bufetat. E-post: astrid. Modellkommuneforsøket ( ) er i regi av Bufdir/Bufetat, en del av den nasjonale satsingen på barn som har foreldre med psykiske vansker og/eller problemer med alkohol og andre rusmidler. 26 kommuner i landet er valgt ut til å være modellkommuner. I nord er det Fauske, Bodø, Tromsø og Nordreisa. Oppgaven til modellkommunene er å finne frem til gode modeller for langsiktig og systematisk oppfølging av barna i målgruppen, fra svangerskap til skolealder. 20

VELKOMMEN! SAMHANDLING OM DE MINSTE. Tromsø, 25. November 2009. 07.12.2009 UiT, Regionsenter for barn og unges psykiske helse, RBUP Nord

VELKOMMEN! SAMHANDLING OM DE MINSTE. Tromsø, 25. November 2009. 07.12.2009 UiT, Regionsenter for barn og unges psykiske helse, RBUP Nord VELKOMMEN! SAMHANDLING OM DE MINSTE Tromsø, 25. November 2009 1 09.00 Velkommen ved Anette Moltu Thyrhaug, RBUP Nord 09.15 Familieråd ved regional koordinator Per Aandahl, Bufetat 10.15 Pause med kaffe

Detaljer

Bedre føre var, -enn etter snar FøreVar- prosjektet Tiltak for barn som er pårørende

Bedre føre var, -enn etter snar FøreVar- prosjektet Tiltak for barn som er pårørende Bedre føre var, -enn etter snar FøreVar- prosjektet 24.11.09 Tiltak for barn som er pårørende 3-årig prosjekt i Helse Nord, 2009-2011 Prosjektleder Bjørg Eva Skogøy Erfaringskonsulent Elisabeth Heldahl,

Detaljer

Barn som pårørende satsning og lovendring

Barn som pårørende satsning og lovendring Barn som pårørende satsning og lovendring Tromsø, 24. november 2009 Vegard Pettersen, Helse- og omsorgsdepartementet (Gunder Christophersen, BarnsBeste) Tema Behovet og tiltak Om lovendringene Plikt til

Detaljer

RBUP. RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse

RBUP. RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse Også barn og unge har psykisk helse Også barn og unge har psykisk helse. Derfor har vi fire regionsentre Nesten halvparten av alle nordmenn opplever i

Detaljer

Sped- og småbarn i risiko; kunnskap, samhandling og visjoner

Sped- og småbarn i risiko; kunnskap, samhandling og visjoner Sped- og småbarn i risiko; kunnskap, samhandling og visjoner Siw Lisbet Karlsen, seniorrådgiver BUFetat Kjersti Sandnes, psykologspesialist og universitetslektor RBUP Sensitiv omsorg Når foreldrene opplever

Detaljer

Barn som pårørende Helse Nord 20.04.2010

Barn som pårørende Helse Nord 20.04.2010 Barn som pårørende Helse Nord 20.04.2010 FøreVar- prosjektet 3-årig prosjekt i Helse Nord, 2009-2011 Prosjektleder Bjørg Eva Skogøy Erfaringskonsulent Elisabeth Heldahl, 20% Barne- og voksenpsykiater Kristin

Detaljer

Modellkommuneforsøket 2007-2014

Modellkommuneforsøket 2007-2014 Modellkommuneforsøket 2007-2014 Psykologspesialist/regional koordinator Astrid Nygård Side 1 Fra bekymring til handling - gjør noe med det / 06.10.2010 Side 2 Fra bekymring til handling - gjør noe med

Detaljer

Erfaringer med tverrfaglig arbeid rundt barn som pårørende og deres familier

Erfaringer med tverrfaglig arbeid rundt barn som pårørende og deres familier Erfaringer med tverrfaglig arbeid rundt barn som pårørende og deres familier Husk barnet - Bodø, 18. mars 2014 Solveig Vilhelmsen, koordinator og foreldreveileder Mørkved Familiesenter Solveig.vilhelmsen@bodo.kommune.no

Detaljer

Kompetansesenter rus, Nord-Norge KoRus-Nord.

Kompetansesenter rus, Nord-Norge KoRus-Nord. Kompetansesenter rus, Nord-Norge KoRus-Nord www.korusnord.no www.forebygging.no Fra bekymring til handling En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet Tromsø 24. november 2009 Bakgrunn Tidlig intervensjon

Detaljer

Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre.

Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre. Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre. BarnsBeste Departementet besluttet høsten 2007 å opprette et nasjonalt

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR MODELLKOMMUNEFORSØKET

STRATEGIPLAN FOR MODELLKOMMUNEFORSØKET STRATEGIPLAN FOR MODELLKOMMUNEFORSØKET v/ Hilde Pedersen Modellkommuneforsøket er et landsomfattende prosjekt i regi av Barne- ungdoms- og familiedirektoratet. Det er 26 kommuner som deltar. Satsingen

Detaljer

Satsingen på barn som har foreldre med psykiske vansker og/eller problemer med alkohol og andre rusmidler Modellkommuneforsøket ( )

Satsingen på barn som har foreldre med psykiske vansker og/eller problemer med alkohol og andre rusmidler Modellkommuneforsøket ( ) Satsingen på barn som har foreldre med psykiske vansker og/eller problemer med alkohol og andre rusmidler Modellkommuneforsøket (2007-2014) v/regional koordinator/psykologspesialist Astrid Nygård Side

Detaljer

Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet

Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet Rusforum 2012 Alta, 6. november 2012 NKS Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Norske kvinners sanitetsforening avd. Nordland,

Detaljer

KoRus-Øst. (Kompetansesenter rus region øst )

KoRus-Øst. (Kompetansesenter rus region øst ) KoRus-Øst (Kompetansesenter rus region øst ) www.rus-ost.no KoRus-Øst er lokalisert i Sykehuset Innlandet HF, Kjonerud kompetansesenter, Ottestad KoRus-Øst er ett av syv kompetansesentre i et landsomfattende

Detaljer

Barn som pårørende et ansvar for alle. Foretakskoordinator for barn som pårørende i UNN Janne Hessen Universitetssykehuset i Nord Norge

Barn som pårørende et ansvar for alle. Foretakskoordinator for barn som pårørende i UNN Janne Hessen Universitetssykehuset i Nord Norge Barn som pårørende et ansvar for alle Foretakskoordinator for barn som pårørende i UNN Janne Hessen Universitetssykehuset i Nord Norge 09.02.2015 Barn som pårørende OSO 5.februar 2015 1 Når en i familien

Detaljer

Barn som pårørende. helsepersonell?

Barn som pårørende. helsepersonell? Barn som pårørende -ivaretar du din plikt som Helsepersonellkurs 27.03.17 Nina Almås, Barneansvarlig og Fagleder, Skogli Helse og Rehabsenter Lillehammer helsepersonell? Barneansvarlig i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE Notat Til : Bystyrekomite for oppvekst og utdanning Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN 13.01.2009 BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE Bakgrunn

Detaljer

Tirsdagstreffet - et treffsted for foreldre som strever psykisk og deres barn i alder 0 12 år

Tirsdagstreffet - et treffsted for foreldre som strever psykisk og deres barn i alder 0 12 år Tirsdagstreffet - et treffsted for foreldre som strever psykisk og deres barn i alder 0 12 år Helsesøster Inger Øvereng og forelder Elisabeth Heldal 2009 Samarbeid mellom: Mørkved Familiesenter Brukere

Detaljer

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 85 Rusfag nr. 1 2013 Av: Rita Valkvæ og Rita Rødseth, KoRus Midt-Norge Kjenner de videregående skolene til veilederen

Detaljer

Barneansvarlig i spesialisthelsetjenesten

Barneansvarlig i spesialisthelsetjenesten Barneansvarlig i spesialisthelsetjenesten Hva sier helsepersonelloven og spesialisthelsetjenesteloven når barn er pårørende? Film om Line, del 1 Barneansvarlige sier: «Nå kan vi ikke lenger bare snakke

Detaljer

Barn som pårørende. Fjernundervisning for fysikalsk medisin og rehabilitering, 06.10.15. Kerstin Söderström

Barn som pårørende. Fjernundervisning for fysikalsk medisin og rehabilitering, 06.10.15. Kerstin Söderström Barn som pårørende Fjernundervisning for fysikalsk medisin og rehabilitering, 06.10.15 Kerstin Söderström Psykologspesialist PhD, prosjektleder Barnet i mente v/si og postdoktor i Mosaikkprosjektet v/hil

Detaljer

RKBU Nord - Rapport

RKBU Nord - Rapport 2 RKBU Nord - Rapport 2 2011 RKBU Nord - Rapport 2 2011 Tittel Evaluering av Tromsø kommunes innsats i forhold til barn av psykisk syke og rusavhengige foreldre. Prosjektleder Monica Martinussen Forfattere

Detaljer

Fagdag barn som pårørende

Fagdag barn som pårørende Fagdag barn som pårørende Steinkjer rådhus 20.10.2016. Mette Holte, koordinator Barn som pårørende Britt Helen Haukø, psykiatrisk sykepleier Tema Innledning Lovverk Kunnskapsbaserte fagprosedyrer i Helse

Detaljer

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæringsprogrammet TIDLIG INN Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtale metodikk i møte med gravide

Detaljer

Dalane seminaret 04.12.15

Dalane seminaret 04.12.15 Lisa 5 år, har en syk mor og er redd for at hun skal dø Hvem snakker med Lisa? Leder FoU enheten/barn som pårørende arbeidet ved SUS Gro Christensen Peck Dalane seminaret 04.12.15 Barn som pårørende Filmen

Detaljer

Hvem passer på far eller mor når jeg er på skolen? Blir mor eller far sykere om jeg blir lei meg? Kommer mamma eller pappa til å dø?

Hvem passer på far eller mor når jeg er på skolen? Blir mor eller far sykere om jeg blir lei meg? Kommer mamma eller pappa til å dø? Hvem passer på far eller mor når jeg er på skolen? Blir mor eller far sykere om jeg blir lei meg? Kommer mamma eller pappa til å dø? Hva skal jeg si til vennene mine? Hvem skal passe på meg? Hvorfor klarer

Detaljer

Barna av psykisk syke må ses og ivaretas på en systematisk måte: Barna må identifiseres

Barna av psykisk syke må ses og ivaretas på en systematisk måte: Barna må identifiseres Utkast til retningslinje for Allmennpsykiatrisk klinikk: Barn av psykisk syke foreldre 1. Bakgrunn I dag finnes det mye kunnskap om hvordan det er å vokse opp med foreldre som har alvorlig psykisk sykdom.

Detaljer

Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Trondheim 26.-27. november 2014 Forankring av arbeidet i helse- og omsorgstjenesten Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Arbeidet med strategi barn og unges psykiske helse. Anette Mjelde, avdelingsdirektør psykisk helse og rus

Arbeidet med strategi barn og unges psykiske helse. Anette Mjelde, avdelingsdirektør psykisk helse og rus Arbeidet med strategi barn og unges psykiske helse Anette Mjelde, avdelingsdirektør psykisk helse og rus Regjeringens Strategiplan for barn og unges psykiske helse... sammen om psykisk helse (2003-2008)

Detaljer

Samspill med barnevernet på tvers - utfordringer bl.a i forhold til taushetsplikten. Barnevernets rolle i samhandlingsreformen

Samspill med barnevernet på tvers - utfordringer bl.a i forhold til taushetsplikten. Barnevernets rolle i samhandlingsreformen Samspill med barnevernet på tvers - utfordringer bl.a i forhold til taushetsplikten. Barnevernets rolle i samhandlingsreformen Barnevernstjenesten i Bodø ved Bjørg Hansen Barnevernstjenesten i Nordland

Detaljer

Fra bekymring til handling -En veileder om tidlig intervensjon på rusfeltet

Fra bekymring til handling -En veileder om tidlig intervensjon på rusfeltet Fra bekymring til handling -En veileder om tidlig intervensjon på rusfeltet Silje C. Wangberg, Cand Psychol, PhD, Regional koordinator for implementering av ovenfornevnte veileder Kompetansesenter for

Detaljer

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse.

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse. Bedre for barn Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland www.tysver.kommune/helse.no bedre oppvekst for barn For å skape bedre forhold for barn

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE: Barn som pårørende, DPS Ytre Helgeland

PROSJEKTBESKRIVELSE: Barn som pårørende, DPS Ytre Helgeland Psykiatrisk Senter Ytre Helgeland PROSJEKTBESKRIVELSE: Barn som pårørende, DPS Ytre Helgeland 1. Innledning Ved DPS Ytre Helgeland har prosjektet Barn som pårørende som hovedmål å fange opp samt tilby

Detaljer

Multisenterstudie om barn som pårørende

Multisenterstudie om barn som pårørende Multisenterstudie om barn som pårørende Hvordan vi har undersøkt situasjonen for barn som pårørende, - og hvilke anbefalinger vi vil gi Torleif Ruud, prosjektleder Avdelingssjef, FOU-avdeling psykisk helsevern,

Detaljer

Små i Nord. Universitetet i Tromsø Det helsevitenskapelige fakultet

Små i Nord. Universitetet i Tromsø Det helsevitenskapelige fakultet Små i Nord Kåre S. Olafsen dr.philos Førsteamanuensis/psykologspesialist RBUP Nord, Universitetet i Tromsø; Det nasjonale kompetansenettverk for sped- og og småbarns psykiske helse; BUP Tromsø, UNN Nasjonalt

Detaljer

..Og så kom det noen og spurte: Er mamma n din blitt gal?

..Og så kom det noen og spurte: Er mamma n din blitt gal? ..Og så kom det noen og spurte: Er mamma n din blitt gal? Erfaringer fra samarbeid rundt barn av psykisk syke foreldre i kommune og spesialisthelsetjeneste v / psyk. sykepleiere Ragnhild Smistad og Nina

Detaljer

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal dugnad Vi tilbyr veiledning, kompetanse og stimulerings-midler. Kommunen mobiliserer og utvikler tiltak og samarbeid. Kompetansesenter

Detaljer

Beskrivelse av tjenesten innhold og avgrensning

Beskrivelse av tjenesten innhold og avgrensning Søknadsskjema i for nasjonale kompetansetjenester Viktig bakgrunnsinformasjon: Se dokumentet Innledning og veiledning for søknader om nye nasjonale kompetansetjenester Helseforetak Sørlandtes Sykekus HF

Detaljer

Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse

Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse NAKMI Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse et tverrfaglig kompetansesenter som arbeider for å fremme kunnskap om helse og omsorg for mennesker med etnisk minoritetsbakgrunn gjennom kunnskapsformidling

Detaljer

Tidlig intervensjon Innlegg ved FMST s kommuneledersamling for helsestasjoner og skolehelsetjenesten

Tidlig intervensjon Innlegg ved FMST s kommuneledersamling for helsestasjoner og skolehelsetjenesten Tidlig intervensjon Innlegg ved FMST s kommuneledersamling for helsestasjoner og skolehelsetjenesten 15.11.12 Det sosiale spedbarnet Spedbarnsforskningen har gitt oss ny viten om spedbarnets kapasiteter

Detaljer

Barn som pårørende. Spesialrådgiver/ spesialsykepleier Randi Værholm Kreftforeningen. Barnog ungdom som pårørende, 2009

Barn som pårørende. Spesialrådgiver/ spesialsykepleier Randi Værholm Kreftforeningen. Barnog ungdom som pårørende, 2009 1 Barn som pårørende Spesialrådgiver/ spesialsykepleier Randi Værholm Kreftforeningen Lovendringer vedtatt juni 2009 3 2008 4 Lovendringen gjelder helsepersonell og virksomheter Informasjon til midreårige

Detaljer

Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Undervisning vedlegg til kompetansepakke, Oslo universitetssykehus

Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Undervisning vedlegg til kompetansepakke, Oslo universitetssykehus 1 Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Undervisning vedlegg til kompetansepakke, Oslo universitetssykehus Innledning Innhold i undervisningen (se notatsiden for supplerende innhold) Generelt

Detaljer

Har lovgivningen vært en suksess?

Har lovgivningen vært en suksess? Har lovgivningen vært en suksess? Barn som pårørende - Resultater fra en mul3senterstudie Kre6konferanse Stor3nget 23.03.17. Siri Gjesdahl Leder BarnsBeste Barn som pårørende i helselovene Lov om helsepersonell

Detaljer

Tilskuddsordninger rus- og psykiske tjenester

Tilskuddsordninger rus- og psykiske tjenester Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Tilskuddsordninger rus- og psykiske tjenester Seniorrådgiver Lars Wikdahl Fylkesmannens møte med NAV-ledere og rådmenn 4.mars 2016 Sentrale mål for helse- og omsorgspolitikken

Detaljer

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæringsprogrammet TIDLIG INN Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtale metodikk i møte med gravide

Detaljer

TIDLIG INTERVENSJON- LANGSIKTIG OPPFØLGING. Hvordan komme inn for sent så tidlig som mulig? TIDLIG INTERVENSJON LANGSIKTIG OPPFØLGING

TIDLIG INTERVENSJON- LANGSIKTIG OPPFØLGING. Hvordan komme inn for sent så tidlig som mulig? TIDLIG INTERVENSJON LANGSIKTIG OPPFØLGING TIDLIG INTERVENSJON- LANGSIKTIG OPPFØLGING Hvordan komme inn for sent så tidlig som mulig? Jeg vil at mitt mitt barn skal få det bedre enn jeg selv har hatt det. 2 Kommunepsykolog: Mulighetenes rom Oppdage

Detaljer

Vedlegg punkt 8.2 Barn som pårørende. Vedlegg til Nasjonal Strategigruppe II

Vedlegg punkt 8.2 Barn som pårørende. Vedlegg til Nasjonal Strategigruppe II de som har 14.september 2011 Vedlegg punkt 8.2 Barn som pårørende. Vedlegg til Nasjonal Strategigruppe II for psykisk helsevern og TSB «Hvordan gjøre pårørende til en ressurs?» 1 Arbeidsgruppen som har

Detaljer

Årsrapportering 2009. I. Status; med bakgrunn i planer for 2009:

Årsrapportering 2009. I. Status; med bakgrunn i planer for 2009: Årsrapportering 2009. I. Status; med bakgrunn i planer for 2009: 1. Status med bakgrunn i framdriftsplan: Informasjonsrunde til kommunale enheter, politisk komité og brukerorganisasjoner: Modellkommuneforsøket

Detaljer

Kva skal gjerast og kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle?

Kva skal gjerast og kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle? Barn som pårørande Kva skal gjerast og kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle? Koordinator Kari Vik Stuhaug, Barn som pårørande i Klinikk for psykisk helsevern 1 Superhelten Sara 19.10.2015

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Til ledere og koordinatorer i kommuner Dette skrivet er laget for ledere og koordinatorer som har ansvaret for å organisere arbeidet med barn som pårørende i kommuner.

Detaljer

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Lokale helsetjenester Psykiatri, rus og somatikk i Bindal og Ytre Namdal SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Samhandlingskoordinator Reidun Gutvik Korssjøen Temadag Tilskudd og innovasjon innen

Detaljer

Signaler i Prop.1 S ( ), pågående arbeid og satsninger

Signaler i Prop.1 S ( ), pågående arbeid og satsninger Signaler i Prop.1 S (2012-2013), pågående arbeid og satsninger Anette Mjelde avdelingsdirektør avdeling psykisk helse og rus 17.12.2012 Fra St. Olavsplass til Alta 1 Disposisjon Samhandlingsreformen i

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Bente E. Moe, avdelingsdirektør Helse og omsorgskonferansen I Hordaland 11.mai 2017 Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste «Habilitering

Detaljer

ADBB Alarm Distress Baby Scale

ADBB Alarm Distress Baby Scale ADBB Alarm Distress Baby Scale Et verktøy for å bedømme tilbaketrekningsatferd hos små barn Hvordan dette kan være et nyttig samarbeidsverktøy mellom kommunehelsetjenesten og BUP i samarbeidet om de aller

Detaljer

Barn som pårørende i Kvinesdal. Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland

Barn som pårørende i Kvinesdal. Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland Barn som pårørende i Kvinesdal Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland Bakgrunn Landsomfattende tilsyn i 2008 De barna som har behov for tjenester fra både barnevern, helsetjenesten og sosialtjenesten

Detaljer

Screening- og kartleggingsverktøy for utsatte barn Database i Helsebiblioteket

Screening- og kartleggingsverktøy for utsatte barn Database i Helsebiblioteket Screening- og kartleggingsverktøy for utsatte barn Database i Helsebiblioteket Monica Martinussen RBUP-Nord Universitetet i Tromsø Database over måleinstrumenter Bakgrunn for prosjektet: Helsedirektoratet

Detaljer

Pårørendes rett til informasjon og

Pårørendes rett til informasjon og Pårørendes rett til informasjon og medvirkning Forelesning for lokalt nettverk om psykiske lidelser og utfordrende atferd hos personer med utviklingshemning Helse Bergen / Helse Stavanger 21. november

Detaljer

BARN SOM PÅRØRENDE PROSJEKTRAPPORT FRA PROSJEKTET BARN SOM PÅRØRENDE MESTRINGSENHETEN I SANDNES KOMMUNE PROSJEKTLEDER: CAMILLA OFTEDAL BAUGE

BARN SOM PÅRØRENDE PROSJEKTRAPPORT FRA PROSJEKTET BARN SOM PÅRØRENDE MESTRINGSENHETEN I SANDNES KOMMUNE PROSJEKTLEDER: CAMILLA OFTEDAL BAUGE BARN SOM PÅRØRENDE PROSJEKTRAPPORT FRA PROSJEKTET BARN SOM PÅRØRENDE MESTRINGSENHETEN I SANDNES KOMMUNE PROSJEKTLEDER: CAMILLA OFTEDAL BAUGE SANDNES 21.12.12 Innholdsfortegnelse: 1. Bakgrunn for prosjektet:...

Detaljer

TEMA: ELDRE OG RUS KARTLEGGING. av rusmisbruk hos eldre

TEMA: ELDRE OG RUS KARTLEGGING. av rusmisbruk hos eldre TEMA: ELDRE OG RUS KARTLEGGING av rusmisbruk hos eldre ARTIKKEL Av: Sonja Mellingen, KoRus - vest Bergen og Knut Arne Gravingen, KoRus - Øst I Voss og Gjøvik kommuner er det igangsatt kartlegging av rusforbruket

Detaljer

Helsetjenester til flyktninger og asylsøkere

Helsetjenester til flyktninger og asylsøkere Helsetjenester til flyktninger og asylsøkere Fylkesmannen i Rogaland Avd. dir. Anette Mjelde, avdeling psykisk helse og rus 22.01.20161 Rett til helse- og omsorgstjenester Asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente

Detaljer

Psykologer i Vestfoldkommunene. Muligheter fremover

Psykologer i Vestfoldkommunene. Muligheter fremover Psykologer i Vestfoldkommunene Muligheter fremover Antall Kommune Voksne Barn og unge Svelvik 1 2 Holmestrand/Re 1 Re 1 0,5 Horten 2 2 Tønsberg 2 2 Nøtterøy 1 Sandefjord 2 2 Larvik 2 1 Sum 11 10,5 Oppgaven

Detaljer

Plan for implementering av lovendringen Barn som pårørende MÅL Tiltak Tidspunkt Ansvarlig Evaluering. nov. 2009 febr. 2010

Plan for implementering av lovendringen Barn som pårørende MÅL Tiltak Tidspunkt Ansvarlig Evaluering. nov. 2009 febr. 2010 MÅL Tiltak Tidspunkt Ansvarlig Evaluering Delmål 1 Alle som arbeider på skal ha kunnskap om barn som pårørende Kurs for + en dag for enhetsledere nov. 2009 febr. 2010 og BarnsBeste De skal bidra til å

Detaljer

Presentasjon av Familiesenter i Oppdal

Presentasjon av Familiesenter i Oppdal Presentasjon av Familiesenter i Oppdal Versjon 15.03.2012 Innhold Innledning side 3 Bakgrunn - hvorfor Familiesenter i Oppdal side 4 Mål for Familiesenter i Oppdal side 5 Nye tverrfaglige tilbud i Familiesenteret

Detaljer

BARN SOM PÅRØRENDE en pålagt del av helsehjelpen. Arendal kommune

BARN SOM PÅRØRENDE en pålagt del av helsehjelpen. Arendal kommune BARN SOM PÅRØRENDE en pålagt del av helsehjelpen Arendal kommune Arendal kommune Organisasjonskart - helse Nettverksgruppen for barneansvarlige i Arendal kommune Nettverket ble satt sammen for ca 2 år

Detaljer

Et verktøy for bedret kjennskap til helsefremmende og forebyggende tiltak

Et verktøy for bedret kjennskap til helsefremmende og forebyggende tiltak Et verktøy for bedret kjennskap til helsefremmende og forebyggende tiltak Disposisjon Hvorfor ungsinn.uit.no? Politisk og faglig bakgrunnen for etableringen av Ungsinn Tall, begreper og teori Etableringen

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV FOR BODØ KOMMUNE

INFORMASJONSSKRIV FOR BODØ KOMMUNE INFORMASJONSSKRIV FOR BODØ KOMMUNE MODELLKOMMUNE FORSØKET 2007-2014 Innhold: Hva er modellkommuneforsøket, s.2-3 Hva har blitt gjort, og hva gjøres, s.3-4 Hvilke tjenester og tiltak fins i kommunen pr.dags

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse Mestringsenheten. Sandnes kommune. Barn som pårørende. Intern-kontrollbeskrivelse

Prosedyrebeskrivelse Mestringsenheten. Sandnes kommune. Barn som pårørende. Intern-kontrollbeskrivelse Prosedyrebeskrivelse Mestringsenheten. Sandnes kommune Barn som pårørende Intern-kontrollbeskrivelse Utarbeidet av: Camilla Bauge, prosjektleder Side: 1/1 Vedlegg: 0 Godkjent av: Trude Lønning. Dato: 12.12.2012

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

Åpen helsestasjon i Vestre Toten kommune. En liten del av samhandlingen rundt barnefamiliene våre Sillongen 26.09.13

Åpen helsestasjon i Vestre Toten kommune. En liten del av samhandlingen rundt barnefamiliene våre Sillongen 26.09.13 Åpen helsestasjon i Vestre Toten kommune En liten del av samhandlingen rundt barnefamiliene våre Sillongen 26.09.13 ÅPEN HELSESTASJON Trygghet og trivsel for småbarnsfamilien På Sagatunet Møteplass for

Detaljer

International child Development

International child Development I N T E R N AT I O N A L C H I L D D E V E L O P M E N T P R O G R A M M E - ICDP International child Development V E I L E D E R O P P L Æ R I N G 1. S A M L I N G programme - ICDP Bufdir Barne-, ungdoms-

Detaljer

Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten

Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Innhold i presentasjonen Hvorfor en ny pårørendeveileder? Mål og målgrupper Prosess med å lage veilederen Voksne pårørendes behov Barn som pårørende

Detaljer

Helse- og omsorgspolitikk & Tilskuddsordninger rus- og psykisk helsefeltet & Opptrappingsplan for rusfeltet

Helse- og omsorgspolitikk & Tilskuddsordninger rus- og psykisk helsefeltet & Opptrappingsplan for rusfeltet Helse- og omsorgspolitikk & Tilskuddsordninger rus- og psykisk helsefeltet & Opptrappingsplan for rusfeltet 2016-2020 1 Sentrale mål for helse- og omsorgspolitikken Redusere unødvendig og ikke- medisinsk

Detaljer

Psykologer i kommunene. Regional nettverkssamling Tromsø, 9. 10. juni 2015

Psykologer i kommunene. Regional nettverkssamling Tromsø, 9. 10. juni 2015 Psykologer i kommunene Regional nettverkssamling Tromsø, 9. 10. juni 2015 Velkommen! NAPHAs oppdrag Hva skjer? Denne samlingen 2 Helsedirektoratets oppdrag til NAPHA - Tilskuddsordningen for psykologer

Detaljer

TIDLIG INTERVENSJON ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner

TIDLIG INTERVENSJON ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner TIDLIG INTERVENSJON ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner OPPLÆRINGSPROGRAMMET I BRUK AV KARTLEGGINGSVERKTØY OG SAMTALEMETODIKK I MØTE MED GRAVIDE OG SMÅBARNSFORELDRE

Detaljer

Tidlig innsats i barnehagen Fra bekymring til handling

Tidlig innsats i barnehagen Fra bekymring til handling Tidlig innsats i barnehagen Fra bekymring til handling 1 Hvorfor tidlig innsats i barnehagen? Problematisk bruk av rusmidler hos om lag 300.000 nordmenn og kvinner, i hovedsak alkohol. (SIRUS 2009) Rundt

Detaljer

RVTSene veien videre. Avd.dir. Anette Mjelde, avdeling psykisk helse og rus, Helsedirektoratet. Bergen 9 september

RVTSene veien videre. Avd.dir. Anette Mjelde, avdeling psykisk helse og rus, Helsedirektoratet. Bergen 9 september RVTSene veien videre Avd.dir. Anette Mjelde, avdeling psykisk helse og rus, Helsedirektoratet Bergen 9 september 2016 1 1991-2008: Kompetansesentre ble opprettet på kunnskapssvake områder for å bistå og

Detaljer

Barn som pårørende. Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet. Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse

Barn som pårørende. Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet. Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse Barn som pårørende Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse Kursmal for Den Norske Legeforeningens kurskomiteer og konferanser

Detaljer

Evaluering av emnet HEL 6315: Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge

Evaluering av emnet HEL 6315: Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge Evaluering av emnet HEL 6315: Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge Fagansvarlig: Professor Monica Martinussen Praktisk tilrettelegging: Rådgiver Line S. Forssman Viktig faglig vinkling

Detaljer

1D E L. OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» Dag 1 del en side 1 D A G

1D E L. OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» Dag 1 del en side 1 D A G D A G OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» 1D E L EN Banana Stock Ltd Dag 1 del en side 1 Opplæringen handler om: Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmiddelbruk, og vold i nære relasjoner.

Detaljer

Også barn og unge blir psykisk syke - da er det bra det finnes fagfolk

Også barn og unge blir psykisk syke - da er det bra det finnes fagfolk Også barn og unge blir psykisk syke - da er det bra det finnes fagfolk 1 Det medisinske fakultet Institutt for nevromedisin - da er det bra det finnes forskere som forsøker å finne svar på - hvorfor? -

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

Barn som pårørende må bli sett

Barn som pårørende må bli sett Barn som pårørende må bli sett Lisbeth Slyngstad Rådgiver psykisk helse Koordinator for Barneansvarlige i Ålesund Omsorgskonferanse Molde 04.10.17 Ny lovhjemmel fra 01.01.10 10 a, Helsepersonells plikt

Detaljer

Også barn og unge blir psykisk syke - da er det bra det finnes fagfolk

Også barn og unge blir psykisk syke - da er det bra det finnes fagfolk Også barn og unge blir psykisk syke - da er det bra det finnes fagfolk 1 Det medisinske fakultet Institutt for nevromedisin Hver fjerde nordmann blir psykisk syk. Noen blir det allerede som små barn, andre

Detaljer

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling»

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» 1) Veilederen 2) www.tidligintervensjon.no 3) Opplæringsprogrammet, Tidlig Inn 4) MI 5) Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) 6) Foreldrestøtte 7) Annet?

Detaljer

Rådgiver forebyggende barnevern Wenche Figenschow, Forebyggende helsetjenester, Tromsø kommune V. Prosjektrapport

Rådgiver forebyggende barnevern Wenche Figenschow, Forebyggende helsetjenester, Tromsø kommune V. Prosjektrapport Rådgiver forebyggende barnevern Wenche Figenschow, Forebyggende helsetjenester, Tromsø kommune V Prosjektrapport Åpen barnehage i Familiens Hus utvikling og utprøving av planverktøy 2011 Familiens Hus

Detaljer

Gjøre noe med det! FRA BEKYMRING TIL HANDLING:

Gjøre noe med det! FRA BEKYMRING TIL HANDLING: FRA BEKYMRING TIL HANDLING: Gjøre noe med det! Tidlig intervensjon innen psykisk helse, alkohol og vold. Introduksjonskurs i bruk av kartleggingsverktøy og samtalemetodikk i møte med gravide og småbarnsforeldre.

Detaljer

Fremtidens tjenester. Monica Martinussen

Fremtidens tjenester. Monica Martinussen Fremtidens tjenester Monica Martinussen Bestilling fra Gerd til RKBU-Nord Hvordan ser dere at psykiske lidelser og rusmiddelproblemer utvikler seg og forandrer seg i den tiden vi er inne i nå? Hva kan

Detaljer

Evalueringsrapport - DUÅ Verdal kommune

Evalueringsrapport - DUÅ Verdal kommune Evalueringsrapport - DUÅ Verdal kommune Innhold Hva er DUÅ?... 1 Hvorfor DUÅ..... 2 Barnehage- og skoleprogrammet i DUÅ.. 3 Foreldreprogram i DUÅ.. 3 Gjennomføring av evaluering... 3 Funn og resultat i

Detaljer

Bakgrunn. Om SMIL i Lister

Bakgrunn. Om SMIL i Lister Helsenettverk Lister Møtedato: 02.11.2011 Saksfremlegg Bakgrunn SMIL i Lister Mellom 200 000 og 300 000 barn og unge i Norge har foreldre som har rusproblemer eller psykisk uhelse. Sykdom hos foreldre

Detaljer

Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende

Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende Historien Opprettet av Helse- og omsorgsdepartementet og lagt under Sørlandet sykehus HF, Helse Sør-Øst RHF Offisiell åpning 2. juni 2008 Mandatet Samle,

Detaljer

Høringsbrev 13. juni 2016

Høringsbrev 13. juni 2016 Høringsbrev 13. juni 2016 Klikk her for å se elektronisk høringsutkast: Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Veilederen handler om involvering av og støtte til pårørende i helse- og omsorgstjenesten.

Detaljer

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer.

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer. Dette er sider for deg som er forelder og sliter med psykiske problemer Mange har problemer med å ta vare op barna sine når de er syke Det er viktig for barna at du forteller at det er sykdommen som skaper

Detaljer

Generell informasjon

Generell informasjon Generell informasjon Ny veileder for psykisk helse- og rusarbeid for voksne Statsbudsjettet 2015 Barn og unge Tilskuddsordninger Tilsynserfaringer Strategier Opptrappingsplanen for rusfeltet 2015. OECDs

Detaljer

Hvordan etablere samarbeid mellom en kommune og KoRus-Nord? KoRus-Nords erfaringer til nå med å følge opp kommuner.

Hvordan etablere samarbeid mellom en kommune og KoRus-Nord? KoRus-Nords erfaringer til nå med å følge opp kommuner. KoRus-Nord Hvordan etablere samarbeid mellom en kommune og KoRus-Nord? KoRus-Nords erfaringer til nå med å følge opp kommuner. 2 KoRus-Nord Regionalt kompetansesenter N-T-F Rusfeltet Oppdragsgiver: Helsedirektoratet

Detaljer

BAPP hva er det? Et forebyggende gruppeprogram for barn av foreldre med psykiske problemer og/eller rusproblemer

BAPP hva er det? Et forebyggende gruppeprogram for barn av foreldre med psykiske problemer og/eller rusproblemer BAPP hva er det? Et forebyggende gruppeprogram for barn av foreldre med psykiske problemer og/eller rusproblemer GRUPPEPROGRAMMET COPP: TRIMBOS INSTITUTT Nederlandsk gruppeprogram gjøre og snakkegrupper

Detaljer

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats v/ Tove Kristin Steen Kompetansesenter rus Midt-Norge Et av syv regionale kompetansesenter Oppdrag fra Helsedirektoratet

Detaljer

Sluttrapport for POP gruppe nr: 8. Prosjektets tittel: Pilotprosjekt Implementering av kunnskapsbaserte fagprosedyrer for barn som pårørende

Sluttrapport for POP gruppe nr: 8. Prosjektets tittel: Pilotprosjekt Implementering av kunnskapsbaserte fagprosedyrer for barn som pårørende Sluttrapport for POP gruppe nr: 8 Prosjektets tittel: Pilotprosjekt Implementering av kunnskapsbaserte fagprosedyrer for barn som pårørende Navn deltakere i prosjektet: Arnstein Lona Ellen Walnum Siv Pettersen

Detaljer

Nasjonal satsing på tidlig intervensjon. Status pr 21.oktober 2010 Og hva i 2011

Nasjonal satsing på tidlig intervensjon. Status pr 21.oktober 2010 Og hva i 2011 Nasjonal satsing på tidlig intervensjon Status pr 21.oktober 2010 Og hva i 2011 STATUS PR OKTOBER 2010 Implementering av veilederen Studietur til Danmark Gjennomgang av tidlig intervensjonsprosjekter hvilke

Detaljer

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats. v/ Tove Kristin Steen

Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats. v/ Tove Kristin Steen Bedre Tverrfaglig Innsats BTI En samhandlingsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats v/ Tove Kristin Steen Kompetansesenter rus Midt-Norge Et av syv regionale kompetansesenter Oppdrag fra Helsedirektoratet

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer