ÅRSMELDING Landsrådet for Norges barneog ungdomsorganisasjoner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2012. Landsrådet for Norges barneog ungdomsorganisasjoner"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2012 Landsrådet for Norges barneog ungdomsorganisasjoner

2 Landsrådet for Noregs barne- og ungdomsorganisasjonar LNU er eit samarbeidsorgan for 90 barne- og ungdomsorganisasjonar. Medlemsorganisasjonane er demokratiske og frivillige, og representerer eit stort mangfald av aktivitetar og verdiar. I LNU kjem organisasjonane saman på tvers av aktivitet, trusretning og politisk engasjement. LNU arbeider interessepolitisk med saker som vedkjem barn og unge, forvaltar stønadsordningar som skaper organisasjonsutvikling og formidlar kunnskap og kompetanse gjennom kurs og andre tiltak. Til grunn for alt arbeidet i LNU ligg SN si Menneskerettsfråsegn og Barnekonvensjonen. LNU Øvre Slottsgate 2B N-0157 Oslo Telefon: (+47) Faks: (+47) E-post:

3 Innhold 1. LNU som kompetansekanal Nasjonalt Lederskolen Organisasjonsskolen Lån en LNUer Samarbeid med de fylkesvise barne- og ungdomsrådene Arbeidsgrupper Internasjonalt Arbeidsgrupper 5 2. LNU som interesseorganisasjon Nasjonalt Statsbudsjettet Valgdeltakelse og stemmerett Frifond og spillemidler Andre interessepolitiske saker Internasjonalt De Forente Nasjoner (FN) Europasamarbeid Norden og Baltikum Utviklingspolitiske spørsmål Ungdomsrepresentant i det Globale Fondet Ungdomsnettverket på HIV LNU som forvaltningsorgan Nasjonalt Frifond Mangfold og inkludering LNU Kultur (tidligere Kulturmidlene) Internasjonalt LNU Demokratimidlene LNU Ungdomsbevilgningen Nord/Sør LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør LNU Utveksling Midtøsten og Nord-Afrika Mediearbeid og kommunikasjon Intern kommunikasjon Mediearbeid Representasjoner Nasjonale representasjoner Offentlige oppnevninger Høringer Frivillighet Norge Internasjonal represtentasjon Forente Nasjoner (FN) Europarådet Den Europeiske union Det Europeiske Ungdomsforumet (YFJ) Nordisk/baltisk Faste representasjoner Styringsstruktur Medlems- og observatørorganisasjoner Kultur, fritid og friluft Livssynsbaserte Samfunnspolitiske Student og elev Representantskapsmøtet Styret i LNU Styrets arbeidsutvalg Komiteer, arbeidsgrupper og utvalg Arbeidsgrupper Arbeidsgruppa for organisasjonsutvikling Arbeidsgruppa på FN-spørsmål Arbeidsgruppen for Nord/Sør-Spørsmål Tildelingsutvalg Tildelingsutvalg for Mangfold og inkludering Tildelingsutvalget for støtteordningen LNU Kultur Tildelingsutvalg for Demokratimidlene Sekretariatet Generalsekretæren Ansatte i sekretariatet 27

4 1. LNU som kompetansekanal I langtidsprogrammet til LNU står det at LNU skal være en kunnskaps- og idékanal som kan levere informasjon om saker som gjelder barn og unges oppvekst, levekår og interesser, men spesielt når det gjelder organisasjonsutvikling og rammevilkår for organisasjonene. Målene for LNUs kompetansearbeid i perioden er: Øke den faglige kvaliteten og utvide LNUs tilbud om organisasjonsveiledning til medlemsorganisasjonene Sikre kompetanse og nettverksbygging mellom medlemsorganisasjonene gjennom å utvikle bedre møteplasser for kompetanseutveksling LNUs kompetansestrategi ble revidert i I strategien ble utviklingsmålene ovenfor videreført, og økt fokus på LNUs innsatsområde Gamle organisasjoner, nytt engasjement ble tatt inn. 1.1 Nasjonalt LNUs organisasjonsskole og ordningen Lån en LNUer er sentrale og synlige deler av LNUs kompetansearbeid. I tillegg til dette skjer det mye veiledning i forbindelse med prosjektstøtteordningene våre, og i øvrig kontakt med medlemsorganisasjonene. For å styrke kompetansen på utvalgte områder har LNU i 2012 utarbeidet to miniguider, som enkelt kan lastes ned fra lnu.no og skrives ut: Miniguide til styrearbeid og Miniguide til prosjektledelse. Kursrekken for små og nystartede organisasjoner i samarbeid med Frivillighet Norge og Batteriet har fortsatt i 2012, med kursrekke hvert halvår. Antall deltakere årlig er opp mot 250. Kursene holdes på et nybegynnernivå, for de som har lite kjennskap til styre og drift i organisasjoner. LNU bidrar med kursholdere og innspill til koordinering av kursrekken. Boka Medlemsmodellen. Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer av Niklas Hill og Angeli Sjöström, ble i 2012 oversatt fra svensk til norsk av LNU og tilpasset våre medlemsorganisasjoner. Boka er til salgs hos LNU, og er innkjøpt av mange organisasjoner som bruker den i arbeidet med medlemsverving og medlemspleie. Temaet belyses også i flere av LNUs kurs, og er et populært tema for Lån en LNUer-oppdrag Lederskolen Erfaringene fra lederskolen i 2011 var at LNU bør trekke ut mer spesifikke relevante tema og tilby lederkurs i mindre grupper, for å bedre kunne utnytte potensialet som ligger i erfaringsutveksling. Lederskolen fortsatte i 2012, men i en endret form. Det ble da arrangert ett kurs med tittelen Lederskolen: Lederstiler og verdiledelse som en del av LNUs organisasjonsskole. Dette ble markedsført som et kurs for viderekommende, og traff målgruppen: ca. 15 av deltagerne var daglig ledere. LNU fikk gode tilbakemeldinger på kombinasjonen av en akademisk tilnærming (Jan Ketil Arnulf fra BI) og konkrete eksempler fra medlemsorganisasjoner Organisasjonsskolen LNUs Organisasjonsskole er fortsatt et populært tilbud blant LNUs medlemsorganisasjoner. Kursene profileres på LNUs nettside lnu.no, gjennom LNUs elektroniske nyhetsbrev LNUnytt, og i opptrykte kursfoldere hvert halvår. Den primære målgruppa er ansatte og tillitsvalgte på sentralt nivå, men kursene er også åpne for andre hvis det er plass. LNUs organisasjonsskole har i løpet av 2012 gjennomført 31 kurs, med 635 påmeldte (2011: 630 påmeldte, 2010: 465 påmeldte, 2009: 349 påmeldte). Av de 31 kursene ble 11 gjennomført i vårsemesteret og 20 i høstsemesteret. Det ble totalt produsert 1979 kurstimer (2011: 1944 kurstimer), og lengden på kursene var fra tre timer til tre dager. Kursene spenner over mange fagområder, med en kombinasjon av velkjente- og nye kurs. Innspill fra medlemsorganisasjonene er nyttige når det gjelder å utvikle nye kurs, så fortsett med å tipse LNU om kurs som bør settes opp fremover. Selv om LNU har mange deltagere på kurs, er det fortsatt ledige plasser. LNU oppfordrer derfor alle medlemsorganisasjonene til å komme på kurs; både for å lære noe nytt, og for å treffe hverandre og utveksle erfaringer Lån en LNUer Organisasjonene kan søke om å få låne en LNUer til kurs, innledninger, veiledning og lignende. De søker ved å fylle ut et enkelt skjema på LNUs nettsider, lnu. no, med frist 1. og 15. i hver måned. Forespørslene sendes ut til alle i LNUs- styre og sekretariat. 4 Årsmelding 2012

5 Denne ordningen er ment som et supplement til LNUs organisasjonsskole; både for de som ikke kan komme på kurs i Oslo, og for de som ønsker et skreddersydd opplegg for egen organisasjon. I tillegg har vi i 2012 også holdt flere kurs for de regionale Barne- og ungdomsrådene (BURene), som da har samlet sammen flere av sine medlemsorganisasjoner. Møtene har vært en kombinasjon av innledning av både interne og eksterne med påfølgende diskusjon og erfaringsutveksling. Arbeidsgruppa har utviklet en miniguide i organisasjonsutvikling for LNUs medlemsorganisasjoner som presenteres på Barne- og ungdomstinget i april Opplegget tilpasses med tanke på tema, tidsbruk, nivå og ønsker i samarbeid med organisasjonen. Organisasjonen dekker selv reise, diett og evt. overnatting, men betaler ikke for arbeidstiden. Vi fikk i 2012 inn 82 henvendelser (2011: 109, per 24. nov. 2010: 87, per 30. nov. 2009: 37). LNU klarte å dekke 57,5 prosent av forespørslene i 2012 (2011: 76 %, 2010: 62 prosent, 2009: 54 prosent). Ordningen kommer i tillegg til besøk hos organisasjonene i forbindelse med LNUs styreturné og oppfølging av prosjekter. En forklaring til en noe lavere dekning i 2012 kan være at de fleste forespørslene gjelder aktiviteter i perioden fredag til søndag, i tillegg til at mange av forespørslene i 2012 også gjaldt sommerarrangementer. Dersom forespørslene i tillegg kommer i siste liten, er det vanskelig å finne noen som kan dra. Organisasjoner som ikke fikk besøk av en LNUer fikk likevel hjelp i form av tilsendt materiell (presentasjoner, miniguider etc.), tips til opplegg de selv kan gjennomføre, eller andre de kan spørre om å komme Samarbeid med de fylkesvise barne- og ungdomsrådene LNU har i 2012 fortsatt sin rådgiver- og koordineringsrolle overfor de fylkesvise barne- og ungdomsrådene, og lagt til rette for deres arbeid gjennom BUR-samarbeidet. LNU har arrangert to samlinger med barne- og ungdomsrådene i løpet av året. På samlingen av BUR-ansatte i november i Oslo, hvor 7 av 9 råd stilte, var det særlig fokus på erfaringsutveksling og videre utvikling av BUR-samarbeidet. I tillegg fikk de faglig påfyll og inspirasjon til hvordan å være en gode ledere for barn og unge. Gjennom støtte fra kompetansemidlene har tillitsvalgte og ansatte deltatt på kurs hos LNU. Flere LNU ansatte har også besøkt en rekke barne- og ungdomsråd i fylkene gjennom ordningen Lån en LNUer Arbeidsgrupper I 2012 har Arbeidsgruppa for organisasjonsutvikling (AGOU) vært en møteplass for medlemsorganisasjoner for å utveksle erfaringer om endringsprosesser. Gruppa har valgt ut og sett på sentrale tema for endring i barne- og ungdomsorganisasjonene. 1.2 Internasjonalt Arbeidsgrupper Hvert år utarbeider og gjennomfører Arbeidsgruppen for Nord/Sør-spørsmål en større informasjonskampanje om et overordnet Nord/ Sør-spørsmål var det første året for LNU i ny rammeavtale med Norad om informasjonsarbeid. LNU ønsket derfor å bruke arbeidsgruppen og kampanjen 2011/2012 til å legge et godt grunnlag for perioden. Tema for kampanjen ble derfor Nord/ Sør-spørsmål generelt, globale maktstrukturer og ungdoms rolle som endringsaktører. Ressurshefte til organisasjonene Arbeidsgruppa brukte høsten 2011 til skolering og utvikling av prosjektet. Den overordnede tilnærmingen til prosjektet er at økt kunnskap, engasjement og forståelse for Nord/Sør-spørsmål er avgjørende i kampen mot global urettferdighet og fattigdom. I 2012 utarbeidet gruppa heftet Hvorfor jobbe med Nord/Sør- spørsmål? Et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner. Heftet tar for seg hva Nord/ Sør-spørsmål er, hvorfor man bør jobbe med disse spørsmålene og hvordan. Heftet fokuserer også på organisasjonsutvikling gjennom prosjekter og ungdoms rolle som endringsaktører i globale maktstrukturer. Målet er å vise at alle typer organisasjoner kan jobbe med Nord/Sør-spørsmål og at det er mange ulike måter å gjøre det på. Det kan bidra til utvikling av egen organisasjon og slik gi mange positive ringvirkninger, i tillegg til økt kunnskap og engasjement for Nord/Sør-spørsmål. Heftet ble lansert på Barne- og ungdomstinget I april arrangerte arbeidsgruppa et heldags skoleringsseminar med heftet som utgangspunkt. En viktig del av skoleringen ble erfaringsutveksling mellom organisasjonene og de 54 deltakerne på kurset. Februar 2012 lanserte LNU resultatene fra en gallupundersøkelse om ungdoms kunnskaper og holdninger til Nord/Sør-spørsmål. Denne viste at ungdom har en del faktakunnskap om slike spørsmål, men at mange mangler en forståelse av globale maktstrukturer, grunnleggende årsaker til fattigdom og sammenhengen mellom manglende utvikling i Sør og vår rikdom i Nord. Undersøkelsen Kompetanse Årsmelding

6 viser behovet for mer informasjon om Nord/ Sør-spørsmål generelt og vil bli fulgt opp av LNU i resten av rammeavtalen med Norad. Arbeidsgruppen Nord/Sør har også vært fordelingsutvalg for støtteordningen Informasjonsstøtten Nord/Sør. Arbeidet til arbeidsgruppen og LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør blir finansiert med støtte fra Norad. år barn, og alle barn har krav på likebehandling. Gjennom kampanjen krever LNU at norske myndigheter sikrer barns rettigheter som nedfelt i barnekonvensjonen. LNU krever at ordningen med midlertidig oppholdstillatelse for enslige mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år avskaffes, og at denne gruppen barn blir behandlet på samme måte som barn under 16 år. Arbeidsgruppen vil i 2013 tilby barne- og ungdomsorganisasjoner ulike skoleringstiltak på tema som verdens flyktningsituasjon, barnekonvensjonen og ordningen med midlertidig oppholdstillatelse for enslige mindreårige asylsøkere. FN-Spørsmål Arbeidsgruppen for FN-spørsmål, AGFN, har som mål å følge med på og påvirke norsk politikk i FN gjennom innspill og støtte til ungdomsdelegater, og ved å være diskusjonsforum for tema som LNU gir innspill på til norske myndigheter. Arbeidsgruppa for Nord/ Sør-spørsmål Endelig 18 endelig avslag Ny arbeidsgruppe for 2012/2013 brukte høsten 2012 til å utarbeide kampanjen Endelig 18 endelig avslag som ble lansert 14. mars Kampanjen handler om verdens flyktningsituasjon generelt og om enslige mindreårige asylsøkere spesielt. I 2009 innførte regjeringen ordningen med midlertidig eller begrenset oppholdstillatelse for barn mellom 16 og 18 år som søker asyl, som et av flere innstramningstiltak i innvandringspolitikken. Barn og unge blir plassert på asylmottak mens de venter på at de skal bli voksne, slik at de kan sendes ut av Norge. Ordningen med midlertidig opphold innebærer at barn over 16 år som kommer til Norge, uten at det finnes omsorgspersoner i hjemlandet, stiller vesentlig dårligere enn barn under 16 år som får mulighet til varig opphold på det samme grunnlaget. LNU mener aldersgrensen på 16 år er en kunstig grense norske myndigheter har konstruert for å begrense innvandring. Ifølge Barnekonvensjonen og norsk lov er alle under 18 AGFN har gjennom hele året fungert som støtteapparat og kunnskapsbase for LNUs FN-delegater til bl.a. FNs generalforsamling, Rio+20 og UN Habitat. Dette arbeidet innebærer å opparbeide seg kompetanse i gruppen på tematikken som er relevant for prosessene for deretter å diskutere prioriteringer og gjøre politiske vurderinger for hvilke spørsmål som er viktigst for delegatene å løfte for å fremme ungdomsperspektivet. Arbeidsgruppa har hatt møter omtrent en gang i måneden og har hatt både eksterne og interne innledere på et mangfold av temaer. Seksuelle og reproduktive helserettigheter, nye utviklingsmål i FN etter 2015 og FNs generalsekretærs økte prioritering av ungdoms deltakelse har vært sentrale temaer AGFN har fulgt gjennom året. Arbeidsgruppa for FN-spørsmål rekrutterer medlemmer rundt Barne- og ungdomstinget hvert år. Arbeidsgruppa har fungert som et sted som bringer medlemsorganisasjonenes kompetanse inn i LNU sitt politiske arbeid, for eksempel gjennom bidrag til arbeidet med utviklingen av et nytt internasjonalt barne- og ungdomspolitisk program (IBUP) vedtatt på Barne- og ungdomstinget i Arbeidsgruppa har økt kompetansen om FNspørsmål og FN-prosesser i medlemsorganisasjonene gjennom medlemmene i gruppa. 6 Årsmelding 2012

7 2. LNU som interesseorganisasjon 2.1 Nasjonalt Statsbudsjettet LNU vedtok statsbudsjettprioriteringene for 2013-budsjett høsten 2012 som en integrert del av LNUs interessepolitiske strategi. Prioriteringene var å øke bevilgningen til grunnstøtten for barne- og ungdomsorganisasjonene, sikre Frifond en større del av tippenøkkelen, sikre at Kulturdepartementets forenklingsprosjekt fører reell forenkling, og samordning og harmonisering av organisasjonenes samhandling med staten. LNUs resultatrapport 2012 som ble lansert på BUT i april, har vært et viktig verktøy i arbeidet med å påvirke statsbudsjettet. Som en del av arbeidet møtte styreleder, generalsekretær og politisk rådgiver representanter for de tre regjeringspartiene i Stortinget flere ganger, og budsjettspørsmål ble tatt opp i møter på statssekretærnivå med både Kulturdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Gjennom flere år har LNU bygget opp et godt samarbeid med samfunns- og frivillighetsavdelingen i Kulturdepartementet. Dette samarbeidet har gitt LNU mulighet til å bidra inn i forenklingsarbeidet, og å følge opp de vedtatte statsbudsjettene tettere. Som i 2012 forberedte LNU reaksjonene til 2013-budsjettet i god tid før budsjettet ble lagt frem, for raskere å kunne komme ut med spissede reaksjoner på budsjettdagen. LNU gjennomførte også i 2012 den nå tradisjonelle statsbudsjettfrokosten samme dag som budsjettet ble lagt frem. Frokostservering, Ungdommens finanstale og lunsj og oppsummering av de viktigste postene som avslutning. Som vanlig ble det lagt ut kommentarer til relevante poster på lnu.no. Evalueringen av dette arbeidet konkluderte med at arrangementet var godt besøkt og vellykket. I kjølvannet av statsbudsjettet utarbeidet LNU forslag til ny interessepolitisk strategi for 2012/2013, med LNUs statsbudsjettprioriteringer for Strategien ble vedtatt i styret i november De budsjettrelevante prioriteringene er: 1. En reell og vesentlig økning i den internasjonale og nasjonale grunnstøtten. 2. Forenklingsarbeidet blir fulgt opp gjennom nye og enklere støtteregelverk og en forbedring av frivillighetsregisteret Valgdeltakelse og stemmerett Den interessepolitiske hovedsatsningen for LNU har i 2012 vært arbeidet med nedsatt stemmerettsalder og forsøket med nedsatt stemmerettsalder. Arbeidet har i hovedsak fulgt to spor, nasjonalt lobby- og pressearbeid og innhenting av erfaringer fra nedsatt stemmerettsalder i Norge og i andre land. På Barne- og ungdomstinget 2012 ble LNUs resultatrapport for 2012 lansert. Den inneholdt en temadel som beskrev LNUs erfaringer fra forsøket med nedsatt stemmerettsalder i valget i Forskerne som har fulgt forsøket med følgeforskning lanserer sin evaluering vinteren 2013/2014. I påvente av en endelig evaluering, har LNUs resultatrapport fått status i offentligheten som Rapporten fra forsøket med nedsatt stemmerettsalder. LNU har i 2012 brukt mye tid på å være synlig i media. LNU har svart på svært mange av debattinnleggene som har vært negative til å senke stemmerettsalderen. Denne innsatsen har blitt lagt merke til, og LNU og LNUs to rapporter om ungdom og valgdeltakelser blir stadig oftere brukt som kilder i media. STEM0909 I 2011 gjennomførte LNU en kampanje i de 20 kommunene som hadde forsøk med nedsatt stemmerettsalder. Ved stortingsvalget i 2013 vil det ikke bli gjennomført forsøksordning med nedsatt stemmerettsalder. Etter erfaringene med hvordan ungdom kan mobiliseres til å delta i valg, har LNU likevel planlagt å gjennomføre en kampanje for å bedre ungdomsdeltakelsen i Stortingsvalget. LNU har mottatt finansiering til kampanjen fra Stemmerettskomiteen (som koordinerer feiringen av allmenn stemmerett i 1913) og fra Kommunalog regionaldepartementet. Kampanjen vil særlig satse på å få opp valgdeltakelsen 10 bykommuner. LNU har ansatt en egen kampanjemedarbeider for å jobbe med kampanjen, og kampanjen vil knytte Interessepolitikk Årsmelding

8 til seg medlemsorganisasjoner og andre partnere som ønsker å jobbe for å øke valgdeltakelsen. Gjennom hele 2012 har LNU samarbeidet med den nasjonale komiteen for feiringen av Stemmerettsjubileet Dette samarbeidet har resultert i at en rekke aktiviteter i feiringen blir rettet mot barn og unge. Og at LNUs kampanje STEM0909 vil være en del av markeringen av jubileet Frifond og spillemidler I LNUs årsmelding for 2011 skrev styret: «LNU har også jobbet for å sikre Frifond politisk gjennom en trygg og stabil forvaltning av ordningen, og har derfor gått inn for å samle forvaltningen av Frifond organisasjon hos LNU. Det har vært ført diskusjoner med Norsk Musikkråd og Teaterrådet om dette. Det har også vært samtaler med Kulturdepartementet, både på politisk nivå og med embetsverket» I 2012 gjennomførte Kulturdepartementet en høringsrunde for å utrede en slik samling. Høringen resulterte i at det i 2013 skal gjennomføres en evaluering av ordningen. Evalueringen skal ha fokus på hvordan LNU, Norsk musikkråd og Norsk Teaterråd forvalter ordningen, og om ordningen er administrert på en effektiv måte. I statsbudsjettet ble det vedtatt en endring av tippenøkkelen. Regjeringen har gjennom denne endringen fulgt opp løftet om å gradvis utfase den delen av tippenøkkelen som går til kultur via kulturdepartementets budsjett, samtidig som Frifonds andel av tippenøkkelen økes. LNU opplever at budskapet om at Frifond må sikres en større del av en eventuelt ny atten-prosent til kultur har gjennomslag i regjeringspartiene. LNU venter derfor en oppgang i midlene som deles ut gjennom Frifond Andre interessepolitiske saker I kjølvannet av LNU-rapporten Sårbar frivillighet som kom høsten 2010, ble LNU invitert inn i en arbeidsgruppe der to LNU-representanter og to representanter fra embetsverket i Kulturdepartementet skulle jobbe fram konkrete forslag til forenkling i samhandlingen mellom staten og barne- og ungdomsorganisasjonene. Dette ble et langt mer omfattende og tidkrevende prosjekt enn forventet, men prosjektet har resultert i: en omfattende kartlegging av alle tilgjengelige støtteordninger en nettside, drevet av departementet, med oversikt over alle tilgjengelige ordninger, søknadsfrister og målgrupper at det skal utarbeides en veileder med retningslinjer for støtteordninger rettet mot barne- og ungdomsorganisasjoner at det skal opprettes et fast årlig møtepunkt 8 Årsmelding 2012 mellom Kulturdepartementet og forvalterne av de 49 støtteordningene, for å sikre samkjøring og forenkling der det er mulig Forenklingssaken er også for alvor satt på dagsorden i Familie- og kulturkomiteen, og har vært tema i Stortinget flere ganger i Komiteen har formulert klare forventninger til Kulturdepartementet, som på sin side har signalisert fortsatt samarbeid med LNU og fortsatt arbeid med forenkling. Som et ledd i arbeidet med forenkling har LNU fortsatt lobbyarbeidet opp mot Kulturdepartementet med sikte på et frivillighetsregister som fungerer som et Altinn for frivillig sektor. Arbeidet har skjedd i samarbeid med Frivillighet Norge og Norges Idrettsforbund. Høsten 2011 leverte LNU sammen med disse en forprosjektrapport om integrering mellom registeret og frivillighetens ulike medlemssystemer. Dette arbeidet har resultert i at det i dag gjennomføres et pilotprosjekt for å knytte medlemssystemene til organisasjonene opp mot frivillighetsregisteret. Når det gjelder momskompensasjon har LNU valgt å stille seg bak Frivillighet Norges arbeid, og i mindre grad jobbe selvstendig med denne saken. Men LNU har deltatt aktivt i de interne prosessene i Frivillighet Norge, blant annet gjennom deltakelse i en hurtigarbeidende arbeidsgruppe som ledet frem til vedtaket på medlemsmøtet i Frivillighet Norge. I tillegg har LNU deltatt i brukerforumet og referansegruppen for momskompensasjonsordningen. Her har LNU jobbet for å gjøre ordningen så enkel og brukervennlig som mulig. Vi avventer nå at en ny forskrift skal komme på høring. LNU har gjennom hele året hatt et godt politisk samarbeid med Frivillighet Norge, dels gjennom egen styrerepresentant, dels direkte på generalsekretærnivå. 2.2 Internasjonalt De Forente Nasjoner (FN) I 2012 var LNU representert i UN-habitat, World Urban Forum FNs bærekraftskonferanse, The Future We Want (Rio+20) FNs generalforsamling (UNGA) FNs befolkningskommisjon (New York) FNs befolkningskommisjons Global Youth Forum (Bali) UN Habitat arrangerer World Urban Forum hvert andre år og LNU sendte en ungdomsdelegat til forumet som fant sted i Napoli, Italia i Arbeidet opp mot UN Habitats World Urban Forum gjør LNU i samarbeid med Kommunal- og regionaldepartementet,

9 Utenriksdepartementet og Miljøverndepartementet. UN Habitat er FNs bosetningsprogram og tar for seg tematikk som omfatter rask urbanisering og urbaniseringens effekter og konsekvenser på samfunn, økonomi, klimaendringer og politikk. Målet er bærekraftig byutvikling og tilfredsstillende husly for alle mennesker. UN Habitat har i det siste satt barn og ungdoms deltakelse høyt på agendaen. World Urban Forum (WUF) er derfor et viktig sted for LNUs ungdomsdelegat til UN Habitat å bygge kontaktnettverk og kompetanse, i tillegg til å arbeide med politikkutforming til UN Habitats styremøter (governing council). Disse arrangeres annethvert år (årene det ikke er WUF). FNs bærekraftskonferanse 2012 (RIO+20) var et enormt møte som skulle følge opp bærekraftsarbeidet i verden 20 år etter den såkalte Earth Summit i Rio i Møtet skulle resultere i en plan for hvordan arbeide for en bærekraftig utvikling for jorda. Møtet endte med et omfattende, men ikke forpliktende, dokument. LNU var representert ved en ungdomsdelegat i den norske delegasjonen, for å bidra med ungdomsperspektivet i disse forhandlingene. Delegaten arbeidet tett med delegasjonen, og samarbeidet med delegater fra andre land og andre fra norske ungdomsorganisasjoner som var tilstede. Spesielt var fokuset fra ungdomsdelegaten rettet mot klimautfordringer, seksuelle og reproduktive helserettigheter og en høykommissær for fremtidige generasjoner. FN generalforsamling samles hver høst og er den største fellesarenaen i FN. LNU sender hvert år to delegater til generalforsamlingen. Delegatene deltar i den norske delegasjonens arbeid i tredje komité. Tredje komité arbeider blant annet med menneskerettighetsspørsmål, spørsmål om kvinners stilling og barns rettigheter. Ungdomsdelegatene hadde også tett kontakt med andre nordiske ungdomsdelegater og arbeidet aktivt i den norske delegasjonen. På FNs befolkningskommisjon i New York i april 2012 var LNU representert ved en ungdomsdelegat i den norske delegasjonen. På overtid på dette møtet ble det blant annet vedtatt en resolusjon om ungdom. Resolusjonen bekreftet seksuelle og reproduktive helserettigheter som viktige rettigheter knyttet til ungdom til tross for sterk motstand blant mange av FNs medlemsland. Norge med LNU-delegaten i spissen arbeidet hardt for å få dette vedtaket gjennom. Befolkningskommisjonen arrangerte også et eget ungdomsforum på Bali i Over 700 unge mennesker møttes for å forhandle frem en deklarasjon om ungdomsspørsmål i befolkningskommisjonens arbeid etter 2014 og i FN generelt og spesielt opp mot de nye utviklingsmålene som må komme etter millenniumsmålenes periode går ut i LNU var representert med en delegat på møtet som samarbeidet med andre norske og internasjonale delegater på møtet. I tillegg til ungdomsdelegatenes arbeid opp mot disse prosessene har LNU arbeidet aktivt opp mot den såkalte Youth21-prosessen i FN, særlig i samarbeid med UN Habitat. FNs generalsekretær Ban Ki-Moon har erklært at ungdom skal være en av hans hovedprioriteringer i sin andre periode. LNU har vært aktivt involvert i arbeidet med å etablere en spesialutsending på ungdomsspørsmål under generalsekretæren. Dette har resultert i en prøveordning for en slik spesialutsending og en ansettelse i LNU har også i denne sammenhengen jobbet for et permanent forum for ungdom. Arbeidet med youth21-prosessen har vært både rettet direkte inn i FN og opp mot norske myndigheter. I sin FNmelding til stortinget i 2012 kom regjeringen med løfter om å løfte disse konkrete tiltakene inn i FN Europasamarbeid I Europa-sammenheng er LNU spesielt aktive i Det Europeiske Ungdomsforumet (YFJ), men arbeider også opp mot Europarådet og EU. Arbeidet i YFJ er i stor grad preget av et godt nordisk/baltisk samarbeid. I løpet av 2012 har LNU arbeidet videre for et sterkt og bevisst fokus på Barnekonvensjonen, og for et godt og representativt styre i YFJ. LNU arbeider for et funksjonelt og fokusert European Youth Forum som arbeider for å styrke rettighetsperspektivet i arbeidet med barn og unge, og å styrke anerkjennelsen av barne- og ungdomsorganisasjoners viktige rolle i samfunnsutviklingen. I 2012 har dette spesielt kommet i form av innspill til den nye arbeidsplanen, og ved aktiv deltakelse i YFJs ekspertgruppe på Stemmerett for 16-åringer. LNU er også involvert i YFJs nettverk for unge med minoritetsbakgrunn, YM+. LNUs representanter i nettverket har holdt et informasjonsmøte for våre organisasjoner av unge med minoritetsbakgrunn. Møtet ble også benyttet til å hente innspill til LNUs høringssvar til NOU 2011:14 Bedre integrering i september Europarådet er en viktig møteplass mellom ungdomsorganisasjoner og stater knyttet til Den europeiske kulturkonvensjonen. I en co-managementstruktur arbeider representanter for myndigheter og ungdomsorganisasjoner side om side fram mot en helhetlig og god ungdomspolitikk. I 2012 har det vært et spesielt fokus på ungdomskonferanse i forkant av the 9th European Conference of Ministers responsible for Youth i St. Petersburg. EU har under hver formannskapsperiode, det vil si hvert halvår, en ungdomskonferanse eller Årsmelding

10 et ungdomsforum. Disse møteplassene er en påvirkningskanal for ungdom i Europa opp mot EU, spesielt på ungdoms livsvilkår og rettigheter. I 2012 har det vært spesielt fokus på ungdoms deltaking i det demokratiske liv, sosial inkludering (social inclusion), ungdomsarbeidsløshet og strukturert dialog. LNU har vært representert ved EU Youth Event under det danske og kypriotiske formannskap Norden og Baltikum LNU er med i et nordisk-baltisk samarbeid som går under tittelen nordisk-baltisk kontaktmøte. I 2012 ble møtet arrangert i Helsinki, med det finske landsrådet som vertskap. Dette er en viktig møteplass for å diskutere felles prioriteringer for vårt europeiske og globale arbeid, spesielt inn mot YFJ. LNU deltar også i en co-management-struktur på nordisk plan. Nordisk barne- og ungdomskomité er en komité under Nordisk Ministerråd, der LNU og de andre nordiske landsrådene samarbeider med styresmaktene om en nordisk profil på barne- og ungdomsarbeidet. I 2012 har LNUs ungdomsrepresentant i NORDBUK sittet i arbeidsutvalget da Norge har hatt formannskapet i Nordisk Ministerråd. Ung makt og medvirkning i samfunnet vil være viktige grunnelementer i LNUs arbeid. Ungdommens Nordiske Råd, UNR, er en møteplass for unge parlamentarikere fra hele Norden. LNU har kontakt til dette forumet gjennom styremedlemmer som også er representert i UNR gjennom deres egne organisasjoner. LNU har gjennom dette en god oversikt over utvikling av viktige saker for ungdom på den nordiske plattformen. Det Nordiske ekspertseminaret Ungdom, makt og medvirkning ble arrangert av LNU sammen med LSU på Gardermoen september. Gjennom seminaret ønsket LNU og LSU å samle fagkunnskap og eksempler på vellykket praksis knyttet til hvordan og hvor stor grad unge ble inkludert som endringsaktører og samfunnsborgere i Norden. Arrangementet ble støttet av Nordisk Ministerråd og hadde om lag 60 deltakere fra alle de åtte nordiske ungdomslandsrådene, nordiske NGO-er, offentlige styringsorgan og ulike forskningsmiljø Utviklingspolitiske spørsmål LNU jobber i flere fora med å påvirke norske myndigheters satsing på barn og unge i Sør. For LNU er det viktig at Norge aktivt bidrar til å sikre retten og muligheten ungdom i Sør har til å organisere seg og jobbe for saker som er viktige for dem. Samtidig er det avgjørende å sikre barn og unge sin innflytelse i utenriks- og utviklingspolitikken. Det er avgjørende at barn og unge får delta og påvirke saker som angår dem om en ønsker å oppnå en langsiktig og hensiktsmessig utvikling. LNU opplever det ofte som tungt å sikre barn og unges deltakelse i utenriks- og utviklingspolitikken, fordi det ikke er en overordnet strategi for dette verken når det gjelder deltakelse i politiske prosesser eller når det gjelder finansiering av deltakelse. LNU fortsetter arbeidet for å sette barn og unge på agendaen som viktige endringsaktører og bidragsytere. Det skjer viktige framskritt, men det mangler en helhetlig tilnærming og god kommunikasjon som kan sikre faktiske resultater for meningsfylt deltakelse. LNU har i løpet av 2012 prioritert arbeidet med å påvirke og gi innspill til norsk utenriks- og utviklingspolitikk for å sikre barn og unges deltakelse og innflytelse i FN-systemet (se punkt 3.2.1) Ungdomsrepresentant i det Globale Fondet LNU har en person i en 25% stilling som ungdomsrepresentant i styringsgruppa Point 7 (består av Norge, Sverige, Danmark, Nederland, Irland og Luxemburg) i det Globale Fondet for bekjempelse av HIV, tuberkulose og malaria. I november 2009 forpliktet Point 7 seg til å inkludere en ungdomsrepresentant i styringsgruppen. Dette kom etter at styret gjorde et vedtak som la vekt på viktigheten av å gi mer rom for ungt lederskap. Fra april 2010 til juli 2011 hadde Nederland ungdomsrepresentanten for Point 7. Fra 1 november 2011 tok Norge over for to år, til 1. nov Multilaterale institusjoner har i det siste økt sin satsing på unge lederskap innenfor HIV-forebygging, SRHR og post-2015-agendaen. For eksempel har UNAIDS, UNFPA og IPPF, i tillegg til det Globale Fondet, tatt slike initiativ. LNU sitt 2-årige engasjement i Fondet kommer på et godt tidspunktet for å påvirke disse nye strukturene for ungt lederskap, samt opprette samarbeid mellom aktørene for å sikre at deltakelsen blir meningsfull. Unge utgjør i dag den største ungdomsgenerasjon noensinne, og vi vil ikke oppnå en fremtid uten HIV, tuberkulose og malaria uten meningsfullt samspill med ungdom. LNU sin ungdomsrepresentant har blant annet jobbet for å minne styret i Fondet på at styrevedtaket om ungdomsrepresentasjon fra 2009 skulle vært oppe til evaluering og ny vurdering. Ungdomsrepresentanten har også fulgt flere store reformprosesser i fondet, som var årsaken til at ungt lederskap dessverre falt ned på styreagendaen. Dette ble blant annet utløst av finansielle utfordringer etter finanskrisen i Derfor ble 2012 et vanskelig år å få oppslutning om å forbedre inkluderingen av ungdom i Fondet, men det har blitt lagt planer for 2013, for eksempel en oppdatert Ungdomsguide som forklarer endringene etter reformene. Det ble i 2012 også fokusert på 10 Årsmelding 2012

11 å bygge kontakter med ungdomsorganisasjoner og mobilisere ungdomsengasjement omkring global finansiering av HIV-forebygging. Ungdomsrepresentanten er en stemme på vegne av ungdom i alle Point 7-landene. Derfor ble det i 2012 fokusert på nettverksbygging. LNU etablerte ungdomsnettverk om HIV som består av ungdomsorganisasjoner i Norge, og etablerte kontakter i andre Point 7-land. Via epost har ungdomsdelegaten vært tilknyttet ulike andre globale ungdomsnettverk om HIV. Det er ingen andre giverland eller mottakerland representert i Fondets styre som har ungdomsrepresentanter, derfor er bred mobilisering viktig for at flere unge skal bli inkludert, enten på landsnivå eller i styret Ungdomsnettverket på HIV LNU startet i 2012 på nytt opp et ungdomsnettverk om HIV ett år etter et tilsvarende nettverk ble avsluttet. Dette skjedde da 25%-stillingen som ungdomsrepresentant i det Globale fondet ble opprettet, og ungdomsrepresentanten kunne koordinere en ny oppstart. Ungdomsnettverket fokuserer på HIV/AIDS, men jobber også med relevant tematikk innenfor seksuelle og reproduktive rettigheter for ungdom, som seksualundervisning. I arbeidet med HIV har nettverket fokusert på kriminaliseringen av HIV-positive i Norge, i oppfølgingen av LNU sin kampanje rundt samme tema fra 2009/2010. Nettverket har fulgt arbeidet med det Globale Fondet, vært representert på FNs Befolkningskommisjon, Rio+20 konferansen og på AIDS2012 konferansen i Washington. På sistnevnte deltok nesten hele nettverket, og dette var en viktig arena for kompetanseheving og nettverksbygging. Her ble det utformet ideer for videre arbeid innad i nettverket, knyttet kontakt med HKH Mette-Marit og hennes ungdomsnettverk i UNAIDS og informasjon ble delt via sosiale medier. Nettverket har i løpet av året hatt syv møter, noen med eksterne innledere og noen til å orientere om medlemsorganisasjonenes aktiviteter og planlegge felles aktivitet eller informasjonsarbeid. Det ble skrevet felles innspill til Syseutvalgets forslag til ny lovgivning som kan erstatte såkalte HIV-paragraf 155. I desember trykket nettverket opp t-skjorter med slagord som ble brukt til markering av Verdens AIDS-dag. Årsmelding

12 3. LNU som forvaltningsorgan 3.1 Nasjonalt LNU er en stor forvalter av midler til frivillig barneog ungdomsaktivitet, og forvaltningen av ulike støtteordninger er en viktig del av virksomheten. I 2012 har LNU jobbet med synliggjøring av resultater fra støtteordningene på nettsidene, gjennom artikler og bilder med eksempler på prosjekt som har fått støtte. Det har også vært viktig å tydeliggjøre LNUs merverdi som forvalter, med betydelig kursing, veiledning og oppfølging i vår forvaltning av støtteordninger. LNU har i 2012 utviklet en tydeligere metodikk i prosjektledelse som kan brukes i våre medlemsorganisasjoner. Miniguide til prosjektledelse ble introdusert på den store prosjektdagen; en hel kursdag om forvaltning på organisasjonsskolen høsten Mot slutten av året har det vært jobbet mye med utvikling av saksbehandlingssystemet slik at det kan bli funksjonelt og mer brukervennlig for de som søker på våre støtteordninger. I 2012 har LNU forvaltet åtte støtteordninger finansiert av Kulturdepartementet, Barne,- likestillings- og inkluderingsdepartementet, Utenriksdepartementet og Norad. Totalt har LNU fordelt 133,4 millioner kroner til norske barneog ungdomsorganisasjoner. Forvaltningsstatistikken for 2012 er publisert på LNUs nettsider Frifond LNU forvalter støtteordningen Frifond sammen med Norsk Teaterråd og Norsk Musikkråd på vegne av Kulturdepartementet. Ordningen skal støtte aktivitet for, av og med barn og unge i lokalmiljøer, gjennom ordningene Frifond organisasjon og Frifond barn og unge. I 2012 var den totale Frifondbevilgningen som ble tildelt LNU på 124 millioner kroner. Etter at administrasjonsutgiftene er trukket fra, ble 88,5 prosent av disse midlene fordelt til lokallag i de nasjonale organisasjonene via sentralleddet (Frifond organisasjon), mens 11,5 prosent ble fordelt direkte til organisasjoner, foreninger og grupper lokalt gjennom Frifond barn og unge. Etter å ha landet store prosjekt som Kvalitet i Frifond og Frifond stem! i 2011 har LNU i 2012 hatt godt av å ikke ha ekstraordinære prosjekt i tillegg til forvaltningen av støtteordningene. Dette har gjort at LNU har fått veiledet flere organisasjoner i Frifond organisasjon, forbedret de økonomiske rutinene i Frifond barn og unge og løftet informasjonsarbeidet i Frifond. Frifond organisasjon I støtteordningen Frifond organisasjon kan sentralleddene i nasjonale barne- og ungdomsorganisasjoner søke om støtte til lokal aktivitet på vegne av sine lokallag. I 2012 delte LNU ut 110 millioner kroner til lokallagsarbeid i 96 organisasjoner gjennom Frifond organisasjon. I 2012 har LNU hatt flere prinsippdiskusjoner og avklaringer rundt fortolking av retningslinjene. Reviderte retningslinjer ble vedtatt av styret i LNU i desember Noen organisasjoner gikk ut av ordningen, mens to nye kom inn. Ellers har 2012 vært et tilbake til normalen år ved å lande de store prosessene som Kvalitet i Frifond førte med seg. Våren og høsten 2012 ble det gjennomført oppfølgingsbesøk hos 20 prosent av organisasjonene som mottar støtte. Disse besøkene gjennomfører LNU hvert år for å sikre god forvaltning og god dialog med mottakerorganisasjonene. Alle organisasjoner som er nye i ordninga får besøk når de har forvaltet Frifondmidler i ett år. Andre organisasjoner blir plukket ut tilfeldig, eller fordi LNU ser et behov for å gjennomføre oppfølging. Vinteren 2012 ble nytt informasjonsmateriell om Frifond organisasjon påbegynt. En veiledningsbrosjyre, Frifond for nybegynnere, forklarer hvem som kan søke Frifond, hvordan Frifond forvaltes og hva som 12 Årsmelding 2012

13 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner kreves av organisasjonenes interne Frifondforvaltning. Brosjyren er ment for de som har ansvar for Frifond organisasjon i mottakerorganisasjonene, og nye organisasjoner som vil ha informasjon om ordningen. I tillegg produseres det et kortfattet infohefte om Frifond organisasjon, med potensielle søkerorganisasjoner, samarbeidsorganisasjoner og andre eksterne aktører som målgruppe. Begge heftene ble ferdigstilt på nyåret Frifond barn og unge I 2012 har LNU gjennom Frifond barn og unge mottatt 1771 søknader, og delt ut 12,3 millioner kroner til 785 prosjekter. Søknadstallet holder seg omtrent på samme nivå som i 2011, mens en har delt ut litt mindre i kroner. Frifond barn og unges bevilgning for 2012 var på 12,9 millioner kroner, en liten økning fra Eksempel på prosjekt som fikk støtte gjennom Frifond barn og unge i 2012 er festivaler, LAN, filmer, musikkvideoer, politiske debatter, eidfeiringer, fotokurs, kunstutstilling, mekkeverksted, fanziner og nettradio. Ved utgangen av 2012 står det igjen 7,7 millioner i restmidler fra tidligere år. Årsaken til den høye restsummen er at det i 2012 har blitt gjort en stor jobb på tilbakekreving av midler fra tidligere år som ikke er rapportert for, eller som ikke er brukt i henhold til vedtak. Dette gjelder prosjektstøtteordningene Frifond film og TV og Frifond barn og unge. På Frifond barn og unge har LNU i 2012 gått gjennom og styrket økonomirutinene i saksbehandlingen. Bedre økonomirutiner fører til tettere kontakt med søkere som ikke har levert rapport eller som har utestående krav. Den tette kontakten gjør at flere rapporter kommer inn, og flere krav blir innfridd. I løpet av året har Frifond barn og unge, Frifond musikk og Frifond teater fått nye nettsider. De nye nettsidene viser frem prosjektene som får Frifondstøtte gjennom et prosjektgalleri, der potensielle søkere og andre kan se eksempel på Frifondprosjekt og få inspirasjon til egne prosjekt. Nettsidene har også nye og forbedret veiledningssider som skal gjøre det lettere å gjennomføre et Frifondprosjekt fra a til å. LNU har i 2012 vært på flere fylkesturer for å promotere Frifond. Vest-Agder, Rogaland, Troms, Oppland Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal er blant de besøkte fylkene. Mangfoldet i aktivitetstype og søkergrupper er stort, og Frifonds geografiske spredning er stor. LNU har i 2012 hatt den samme raske saksbehandlingstida og tette dialogen med søkere som før. Dette gjør at Frifond barn og unge stadig er nærmere målet om å være Norges enkleste og minst byråkratiske støtteordning Mangfold og inkludering LNU har i 2012 forvaltet støtteordningen Mangfold og inkludering som er bevilget av Barne,- likestillingsog inkluderingsdepartementet. Ordningen hadde ca. 1,5 millioner kroner til utdeling, og det ble Årsmelding Forvaltning Festival støttet LNU mangfold og inkludering

14 søkt om litt over 6,8 millioner kroner. Dette er en økning på 1,8 millioner fra Det kom totalt inn 130 søknader i 2012 mot 100 søknader i Støtteordningen har fortsatt stor avstand mellom midler til utdeling og behovet utfra søknader, selv om en del av søknadene bommer totalt på målgruppe, prosjekt eller tema for ordningen. Tildelingsutvalget gjør tre tildelinger årlig. I tillegg til årlig brukerseminar blir det jobbet med kurs, veiledning og workshops for minoritetsorganisasjoner og grupper om hvordan man skriver søknader og gjennomfører gode prosjekter på støtteordningen. Artikler fra alle rapporter blir lagt ut på lnu.no slik at nye søkere kan bli inspirert eller hente nyttig erfaring fra tidligere prosjekter. Støtteordningen gir LNU viktig kompetanse om gode tiltak og inkluderingsprosjekter, og er en viktig inngangsport for å bli kjent med nye organisasjoner og gi generell organisasjonsrådgivning i nye miljøer LNU Kultur (tidligere Kulturmidlene) LNU Kultur er en prosjektstøtteordning til kulturaktiviteter i regi av landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjoner. Ordningen er finansiert av Kulturdepartementet over Statsbudsjettet. Støtteordningen har hatt en positiv utvikling de siste årene, med flere og bedre søknader, fra stadig nye grupper av organisasjoner. Ikke bare er ordningen populær, men søknadene har også blitt kvalitativt bedre. Mange søkere benytter seg av muligheten til å få tilbakemelding på søknadsutkast før endelig levering ved søknadsfristen. I 2012 ble det delt ut kr , fordelt på 26 kulturprosjekt (18 prosjekter i den ordinære runden + 8 prosjekter i restmiddelrunden). Dette gir et snitt på kr ,- per prosjekt (maksimalt tilsagn i 2012 var kr ,-). Retningslinjene for støtteordningen ble revidert av LNUs styre i september 2012, og ble gjort gjeldende fra søknadsfristen 1. november. Nytt for prosjektåret 2013 er at støtteordningen har fått nytt navn: LNU Kultur. I tillegg har støttebeløpet per prosjekt blitt hevet til kr ,-. LNU har også innført to faste søknadsfrister per år: 1. november og 1. mars, hvor maks 75 % av tilgjengelige midler tildeles i hovedsøknadsfristen 1. november, og minimum 25 % holdes av til fristen 1. mars (for prosjekter i 2. halvår). 3.2 Internasjonalt LNU Demokratimidlene LNU Demokratimidlene delte i 2012 ut 2,66 millioner kroner i støtte til fjorten organisasjonsutviklingsprosjekter i Øst- Europa. Støtteordningen er finansiert av Utenriksdepartementet, og finansierer samarbeid mellom norske og øst-europeiske barne- og ungdomsorganisasjoner. I 2012 ble det fordelt kroner til sju prosjekt i tidligere Sovjetland eksklusive Russland (Armenia, Aserbajdsjan, Georgia, Hviterussland, Moldova og Ukraina), kroner til to prosjekt i Russland (og til finansiering av russiske deltagere på prosjekter ellers i Øst-Europa) og kroner til fem prosjekter på Balkan (eks-jugoslavia samt Albania). Spennvidden var stor både tematisk og geografisk. Flere av de politiske ungdomspartiene fikk støtte, og LNU arrangerte en svært vellykket studietur til Serbia og Kosovo for ungdomspartiene og andre interesserte medlemsorganisasjoner LNU Ungdomsbevilgningen Nord/Sør LNU har i 2012 delt ut i underkant av 1,5 millioner kroner til 13 norske barne-og ungdomsorganisasjoner gjennom LNU Ungdomsbevigningen Nord/Sør. Prosjektene har vært svært varierte, og har representert bredden i LNUs medlemsorganisasjoner. Det har også vært en stor bredde i tema for de ulike prosjektene. Målsettingen med LNU Ungdomsbevilgningen Nord/Sør er å stimulere og styrke samarbeid mellom barne-og ungdomsorganisasjoner i Norge og i Sør. Samarbeidsprosjektene skal føre til organisasjonsutvikling og kunnskap om Nord/ Sør-spørsmål i organisasjonene i Norge og i Sør. Prosjektene skal òg være med på å myndiggjøre ungdom som endringsaktører i samfunnet. LNU ser at en stadig større bredde av organisasjoner søker støtte fra ordninga. Støtteordningen blir finansiert av Norad. Gjennom året har LNU Ungdomsbevilgningen Nord/Sør mottatt en rekke henvendelser om ulike problemstillinger knyttet til prosjektoppstart, gjennomførelse og evaluering. Dette viser at støtteordningen fungerer som et lavterskeltilbud for barne- og ungdomsorganisasjonene. Rådgiverne som er knyttet til støtteordningen, har også hatt veiledningsmøter med ulike organisasjoner i LNUs lokaler. I desember hadde LNU Ungdomsbevilgningen Nord/Sør frist for nye prosjekter med oppstart i Det ble da søkt om 15 ulike prosjekter. Fra og med 2008 har LNU hatt en treårig avtale med Norad. Det gjør at organisasjoner også kan søke om en treårig avtale med LNU. En slik avtale gjør at organisasjonene kan planlegge for mer langsiktige prosjekter. I 2010 søkte LNU, og fikk innvilget ny 3-årig 14 Årsmelding 2012

15 avtale med Norad. Dette gir de samme økonomiske rammene for perioden som for perioden før. NORADs kartlegging av midler gitt til paraplyog nettverksorganisasjoner har også blitt fulgt opp i Norad har signalisert at Norads egen evalueringsavdeling vil ta dette arbeidet videre. NORAD har imidlertid uttrykt ønske om at de ønsker en løsning hvor midler som går gjennom Ungdomsbevilgningen ikke skal tilfalle organisasjoner som allerede mottar Norad-støtte. LNU vil ta denne saken opp til styrebehandling. LNU fikk i 2012 innvilget søknad om å videreføre ubrukte midler fra 2011 til 2012 til å arrangere Global Youth Partnership (GYP). LNU inviterte organisasjoner som tidligere har fått støtte til å gjennomføre internasjonale prosjekt, og organisasjonene fikk invitere en representant fra partner i Sør. GYP ble gjennomført på nyåret 2013, og tok for seg ulike konkrete partnerutfordringer og tema som prosjekt- og målstyring, økonomi, og interkulturell kommunikasjon LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør LNU har i 2012 delt ut kroner til informasjonstiltak om sentrale og aktuelle Nord/ Sør-spørsmål i 12 barne- og ungdomsorganisasjoner. Tilskuddet blir delt ut gjennom støtteordningen LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør. Formålet med informasjonsstøtten er å øke kompetanse, kunnskap og engasjement om Nord/Sør-spørsmål, spesielt i barne- og ungdomsorganisasjonene i Norge, men også i befolkningen generelt. Blant temaene for de forskjellige informasjonstiltakene i 2012 var studentkamp og organisasjonsfrihet, menneskerettigheter, klimaendringer og klimaforhandlinger, LHBT- rettigheter, fred, tverrpolitisk konferanse om FN og patentrettigheter. Støtteordningen er finansiert av Norad var det første året for LNU sin nye rammeavtale for informasjonsarbeid med Norad. Den nye avtalen gir organisasjonene muligheten til å gjennomføre større informasjonstiltak, og avtalen oppmuntrer til sterkere samarbeid mellom organisasjonene, noe som også gjenspeiles i 2012-prosjektene. LNU er også glad for å se at resultatene i prosjektene har blitt flere og bedre etter at støttebeløpet ble økt til kr fra og med LNU Utveksling LNU Utveksling er et utvekslingsprogram for barne- og ungdomsorganisasjoneri Norge og partnerorganisasjonene deres i Sør (Afrika, Latin- Amerika og Midt-Østen), på Balkan og i Kaukasus. Programmet er finansiert av Fredskorpset, og avtalen innebærer en tildelingspott på kroner. I 2012 ble også ny avtale for runde 14 fremforhandlet med økte budsjettposter knyttet til deltakerne. Til sammen utgjorde dette kr til utdeling i For deltakerne i utvekslingsrunde 13 gjennomførte LNU i august 2012 forberedelseskurs på Uvdal Resort i Uvdal. Her ble det lagt vekt på LNUs rolle, koordinatorenes rolle, og Fredskorpsets målsettinger. I tillegg ble tverrkulturell kommunikasjon, prosjektledelse, økonomiansvar og rollefordeling i team arbeidet med gjennom kurset. Det var viktig at deltakerne ble kjent med hverandre og at de ble bevisste på mål, metoder og utfordringer som lå i prosjektene. LNU gjennomførte kurset selv dette året. LNU fikk svært gode tilbakemeldinger på dette kurset fra samtlige deltakere, og i etterkant har også flere andre organisasjoner som ikke har prosjekter gjennom LNU ønsket å ha sine deltakere med på LNUs forberedelseskurs. Gjennom året har LNU hatt en rekke oppfølgingsmøter med koordinatorene for de tre prosjektene som fikk støtte, og har hatt nær og god kommunikasjon med dem gjennom hele perioden som deltakerne har vært i Norge. I november arrangerte LNU hjemreiseog utreiseseminar for deltakerne i utvekslingen. Kurset tok for seg perioden som deltakerne hadde hatt i Norge, og hva man kunne trekke med seg av erfaringer til oppholdet som ventet i utlandet. Kultursjokk, sikkerhet og andre utfordringer knyttet til de ulike prosjektene ble også arbeidet med. I tillegg hadde deltakerne én-til-én-samtaler med LNU-rådgivere hvor det var rom for tanker og eventuelle bekymringer knyttet til utreise/ hjemreise. Prosjektene avsluttes i mai I desember 2012 fikk tre organisasjoner med til sammen tre ulike partner-organisasjoner i Sør støtte til å gjennomføre utvekslingsprosjekter som starter i august Dette blir den 14. runden med utveksling. De som skal utveksle er: KFUK KFUM Buskerud YWCA Bangladesh, Skeiv Ungdom- GALCK Kenya og 4H Norge 4H Gambia. Alle organisasjonene har tidligere gjennomført utvekslingsprosjekter gjennom LNU. I tillegg har de ulike innfallsvinkler til viktige utviklingsspørsmål som rettferdig handel diskriminering av minoriteter og bærekraftig utvikling. LNU håper at dette vil føre til solide og godt gjennomførte prosjekter, samt føre til en styrking og videreutvikling av faglig kompetanse i organisasjonene og i lokalsamfunnene de møter. Gjennom året har LNU også hatt flere veiledningsmøter med organisasjoner som ønsker å starte opp utvekslingsprosjekter. Flere av disse organisasjonene ønsker å starte med å søke i LNU Ungdomsbevilgningen og deretter søke LNU Utveksling. Dette fører til en god dynamikk mellom de to støtteordningene, og sikrer også at organisasjonene vet mer om hva et så omfattende Årsmelding

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner LNU er et samarbeidsorgan for over 90 barne- og ungdomsorganisasjoner.

Detaljer

Forvaltningsstatistikken

Forvaltningsstatistikken Forvaltningsstatistikken 2012 Forvaltningsstatistikken 2012 For å gi styret en oversikt over hvem som bruker LNUs ordninger, har forvaltningsteamet (FOT) utarbeidet denne forvaltningsstatistikken. Dette

Detaljer

LNUs interessepolitiske arbeid

LNUs interessepolitiske arbeid LNUs interessepolitiske arbeid Interessepolitikk LNU jobber med saker som berører rammevilkårene til alle barne- og ungdomsorganisasjonene. Økonomiske rammebetingelser: o Grunnstøtte o Frifond Ikke-økonomiske

Detaljer

Landsrådet for Norges barneog ungdomsorganisasjoner ÅRSMELDING 2013

Landsrådet for Norges barneog ungdomsorganisasjoner ÅRSMELDING 2013 Landsrådet for Norges barneog ungdomsorganisasjoner ÅRSMELDING 2013 Landsrådet for Norges barneog ungdomsorganisasjoner LNU er et samarbeidsorgan for 96 norske barne- og ungdomsorganisasjoner. Medlemsorganisasjonene

Detaljer

1 Innledning. Kjære medlemsorganisasjoner!

1 Innledning. Kjære medlemsorganisasjoner! Årsmelding for LNU 2014 1 Innledning... 3 2 LNU som kompetanseformidler... 5 2.1 Nasjonalt... 6 2.2 Internasjonalt... 8 3 LNU som interesseorganisasjon... 11 3.1 Nasjonalt... 11 3.2 Internasjonalt... 15

Detaljer

Strategisk internasjonalt arbeid

Strategisk internasjonalt arbeid Strategisk internasjonalt arbeid 2014-2019 1 S i d e Internasjonalt elevengasjement Samarbeid og erfaringsutveksling er to esensielle deler av det internasjonale arbeidet vi gjør i Elevorganisasjonen.

Detaljer

Årsmelding 2015. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Årsmelding 2015. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Årsmelding 2015 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner !2 Innhold 1. Innledning 4 2. LNU som kompetansekanal 5 2.1. Nasjonalt 5 2.1.1. Organisasjonsskolen 5 2.1.2. Lån en LNUer 6 2.1.3.

Detaljer

Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør

Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør Vedtatt 15.12.17 1. Formålet med støtteordningen Målsettingen til informasjonsstøtten er å øke kunnskapen om og engasjementet for globale miljø- og utviklingsspørsmål,

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 Sex og Politikks visjon En verden uten diskriminering hvor alle mennesker kan ta frie og informerte valg knyttet til egen seksualitet og velvære. Sex og Politikks mål Sex og

Detaljer

Retningslinjer. 1. Formålet med støtteordningen. 2. Hvem kan søke om støtte? 3. Hvilke tiltak kan få støtte?

Retningslinjer. 1. Formålet med støtteordningen. 2. Hvem kan søke om støtte? 3. Hvilke tiltak kan få støtte? Retningslinjer Vedtatt 06.02.14 1. Formålet med støtteordningen Målsettingen med informasjonsstøtten er å øke kompetansen og kunnskapen på Nord/Sør-spørsmål, spesielt i barne- og ungdomsorganisasjoner

Detaljer

Område Mål Tiltak Ansvarlig Status Overordnet Bygge opp et stabilt internasjonalt utvalg Knytte tett kontakt med minst 5 søsterorganisasj

Område Mål Tiltak Ansvarlig Status Overordnet Bygge opp et stabilt internasjonalt utvalg Knytte tett kontakt med minst 5 søsterorganisasj Område Mål Tiltak Ansvarlig Status Overordnet Bygge opp et stabilt utvalg Knytte tett kontakt med minst 5 søsterorganisasj oner Bygge IU Være best av ungdomspartien e på arbeid, i år 2015! Bygge opp et

Detaljer

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon ORIENTERING OM FOND NSOs arbeidsutvalg har mottatt en henvendelse fra et medlemslag om hvordan AU vektlegger retningslinjer for søknad om midler fra fond, og hvordan man prioriterer søknader. Det kommer

Detaljer

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Til: Årsmøtet Fra: Styret Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

Sammen er vi sterke! Sluttrapport

Sammen er vi sterke! Sluttrapport Sammen er vi sterke! Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Bakgrunnen for prosjektet var at vi så at organisasjonslivet i Norge er lite. Hundrevis av organisasjoner kjemper sin kamp for sine

Detaljer

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport Nettverk på tvers av diagnoser Sluttrapport 1 Sammendrag Bakgrunn for prosjektet og målsetning Tillitsvalgte og ansatte i mindre diagnosespesifikke organisasjoner har ofte mye å gjøre med å drive organisasjonene,

Detaljer

Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016

Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016 Til: Årsmøtet Fra: Styret Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo.

Detaljer

Retningslinjer for LNU Demokratimidlene

Retningslinjer for LNU Demokratimidlene Retningslinjer for LNU Demokratimidlene Vedtatt 15.12.17 1. Formålet med støtteordningen Det langsiktige målet for Demokratimidlene er å styrke barne- og ungdomsorganisasjoners rolle i oppbyggingen av

Detaljer

Arbeidsprogram for UngOrg

Arbeidsprogram for UngOrg Arbeidsprogram for UngOrg 2017-2018 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo. UngOrg bidrar til en sterk frivillig

Detaljer

Alle ungdommer har rett til. Sluttrapport

Alle ungdommer har rett til. Sluttrapport Alle ungdommer har rett til Sluttrapport 1 Forord I 2009 søkte Unge funksjonshemmede prosjektet Alle ungdommer har rett til hos Helse og rehabilitering og fikk prosjektmidler innvilget. Prosjektet gikk

Detaljer

Handlingsplan for nordisk barne- og ungdomskomité

Handlingsplan for nordisk barne- og ungdomskomité Handlingsplan for nordisk barne- og ungdomskomité 2006-2009 ANP 2006:725 Handlingsplan for nordisk barne- og ungdomskomité 2006-2009 ANP 2006:725 Nordisk Ministerråd, København 2006 ISBN 92-893-1315-3

Detaljer

Arbeidsprogram for UngOrg

Arbeidsprogram for UngOrg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Arbeidsprogram for UngOrg 2016-2017 Vedtatt på UngOrgs årsmøte, 30. mars 2016. Barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

Retningslinjer for Demokratimidlene 2014-2017

Retningslinjer for Demokratimidlene 2014-2017 Retningslinjer for Demokratimidlene 2014-2017 1. Målet for støtteordningen Det langsiktige målet for Demokratimidlene er å bidra til å styrke øst-europeiske barne- og ungdomsorganisasjoners rolle i oppbyggingen

Detaljer

Hvilke rettigheter har vi? Sluttrapport

Hvilke rettigheter har vi? Sluttrapport Hvilke rettigheter har vi? Sluttrapport 1 Forord I 2011 søkte Unge funksjonshemmede prosjektet Krev din rett hos Extrastiftelsen og fikk innvilget prosjektmidler. Prosjektet gikk ut på å skolere ansatte

Detaljer

Retningslinjer for Demokratimidlene 2011-2013

Retningslinjer for Demokratimidlene 2011-2013 Retningslinjer for Demokratimidlene 2011-2013 Vedtatt av Styret i LNU 15. Juni 2011 1. Målet for støtteordningen Det langsiktige målet for Demokratimidlene er å bidra til å styrke øst-europeiske barne-

Detaljer

Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015

Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015 Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015 Mangfold og inkludering 1. Målsetting Formålet med støtteordningen er å stimulere barne- og ungdomsorganisasjoner, fritidsklubber, ungdomshus og lokale

Detaljer

Mandater utvalg i Skeiv Ungdom

Mandater utvalg i Skeiv Ungdom Mandater utvalg i Skeiv Ungdom Vedtatt på Skeiv Ungdoms landsstyremøte 19. 21. september 2014 Innhold 1. Livssynsutvalget... 1 2. Kjønnspolitisk utvalg... 1 3. Internasjonalt utvalg... 2 4. UngBDSM-utvalget...

Detaljer

Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør

Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør Vedtatt 01.06.16 1. Formålet med støtteordningen Målsettingen til informasjonsstøtten er å øke kompetansen og kunnskapen om globale miljø- og utviklingsspørsmål,

Detaljer

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for ungdommer med funksjonshemning og kronisk sykdom.

Detaljer

Protokoll fra styremøte i LNU 15. juni 2011 i Øvre Slottsgate 2b

Protokoll fra styremøte i LNU 15. juni 2011 i Øvre Slottsgate 2b 15.06.2011 Ref: 034-1-TH-2011-06-15.doc Protokoll fra styremøte i LNU 15. juni 2011 i Øvre Slottsgate 2b Til stede: Leder Gunhild Grande Stærk, Erlend Sand Bruer, Bård Skaar Viken, Jan Thomas Hagen, André

Detaljer

Protokoll fra styremøte i LNU 6. sept 2012 i Øvre Slottsgate 2b

Protokoll fra styremøte i LNU 6. sept 2012 i Øvre Slottsgate 2b 06.09.2012 Ref: 034-3-SS-2012-09-06.doc Protokoll fra styremøte i LNU 6. sept 2012 i Øvre Slottsgate 2b Møtet ble satt kl. 17.00 Tilstede: Leder Gunhild Grande Stærk, Bård Skaar Viken, Jan Thomas Hagen,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FRIFOND ORGANISASJON NORSK MUSIKKRÅD. Innledende bestemmelse:

RETNINGSLINJER FOR FRIFOND ORGANISASJON NORSK MUSIKKRÅD. Innledende bestemmelse: RETNINGSLINJER FOR FRIFOND ORGANISASJON NORSK MUSIKKRÅD Innledende bestemmelse: Frifond organisasjon har søknadsfrist 15. april. Det vil være mulig å levere søknad fra 15. februar og organisasjonene vil

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV 2017-2020 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en strategiplan som slår fast de overordna politiskeog organisatoriske måla for Østfold SV. Planen skal

Detaljer

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR)

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) ØBURs Handlingsprogram 2013 INNLEDNING Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en paraplyorganisasjon for de frivillige barneog ungdomsorganisasjonene i Østfold. ØBUR

Detaljer

Frivillighetserklæringen. erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor

Frivillighetserklæringen. erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor Frivillighetserklæringen erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor Forord Formål Frivilligheten er en stor og selvstendig del av vårt samfunn som gir en merverdi til den som bidrar

Detaljer

Byrådssak 407/16. Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift ESARK

Byrådssak 407/16. Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift ESARK Byrådssak 407/16 Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift GENI ESARK-335-201602702-24 Hva saken gjelder: Denne saken gjelder en samordning av kommunalt og statlig

Detaljer

En organisasjon bygget på steingrunn. Sluttrapport

En organisasjon bygget på steingrunn. Sluttrapport En organisasjon bygget på steingrunn Sluttrapport Forord Unge funksjonshemmede har gjennomført prosjektet «En organisasjon bygget på steingrunn» våren 2012. Prosjektet besto i to samlinger med individuell

Detaljer

Kamera går! Sluttrapport

Kamera går! Sluttrapport Kamera går! Sluttrapport Forord Unge funksjonshemmede fikk innvilget prosjektet Kamera går! hos Stiftelsen Helse og rehabilitering i 2009. Prosjektet hadde som målsetning å kurse organisasjoner for ungdom

Detaljer

Lobbykurs Sluttrapport

Lobbykurs Sluttrapport Lobbykurs Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Vi i Unge funksjonshemmede opplever at flere av våre medlemsorganisasjoner i stor grad nedprioriterer påvirkningsarbeid, fordi de ikke har nok

Detaljer

FIAN Norges Handlingsplan 2015

FIAN Norges Handlingsplan 2015 s Handlingsplan 2015 FIANs visjon er en verden uten sult, der hvert menneske kan nyte sine menneskerettigheter i verdighet og særlig retten til å brødfø seg selv. FIANs formål uttrykkes på følgende måte

Detaljer

Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR)

Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR) Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR) Årsmelding 2010 INNLEDNING Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Østfold.

Detaljer

Arbeidsprogram Sak: GF 08/09

Arbeidsprogram Sak: GF 08/09 Arbeidsprogram 2009-2010 Sak: GF 08/09 Behandling Dette dokumentet skal regulere linjene for det politiske og organisatoriske arbeidet i perioden som kommer. Ledermøtet nedsatte en arbeidsprogramkomité,

Detaljer

Retningslinjer for Frifond organisasjon 2015 Vedtatt av LNUs styre 12.11.2014, gjeldende for tilskuddsåret 2015.

Retningslinjer for Frifond organisasjon 2015 Vedtatt av LNUs styre 12.11.2014, gjeldende for tilskuddsåret 2015. Retningslinjer for Frifond organisasjon 2015 Vedtatt av LNUs styre 12.11.2014, gjeldende for tilskuddsåret 2015. Frifond organisasjon har søknadsfrist 15. april 2015. Det vil være mulig å levere søknad

Detaljer

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan 2014 Saksdokument: Forslag til årsplan 2014 Forslag til vedtak: t vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2014 Årsplanen peker

Detaljer

Protokoll fra styremøte i LNU 8. mai 2010 på Soria Moria

Protokoll fra styremøte i LNU 8. mai 2010 på Soria Moria 08.05.2010 Ref: 034-3-SS-2010-05-08.doc Protokoll fra styremøte i LNU 8. mai 2010 på Soria Moria Møtet ble satt kl. 13.00 Tilstede: Leder Bjarne Dæhli, Martin V. Østerdal, Cathrine Eide Risdal, Erlend

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 Innhold Innledning... 1 Hovedmål 1: Bidra til at flere barn i sårbare og konfliktrammede land får utdanning... 2

Detaljer

Arbeidsprogram. for. Unge funksjonshemmede 2018

Arbeidsprogram. for. Unge funksjonshemmede 2018 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Unge funksjonshemmede er en interesseorganisasjon for 35 frivillige ungdomsorganisasjoner, som til sammen har over

Detaljer

Organisering for bedre levekår. Sluttrapport

Organisering for bedre levekår. Sluttrapport Organisering for bedre levekår Sluttrapport Forord Prosjektet Organisering for bedre levekår er nå gjennomført og avsluttet. I denne rapporten oppsummeres prosjektets gjennomføring og resultater. Funksjonshemmet

Detaljer

SAK 9 ARBEIDSPLAN INTERNASJONALT UTVALG

SAK 9 ARBEIDSPLAN INTERNASJONALT UTVALG SAK 9 ARBEIDSPLAN INTERNASJONALT UTVALG Bakgrunn Arbeidsplanen er landsmøtets «bestilling» til internasjonalt utvalg (IU) og vil utgjøre grunden og legge føringene for utvalget arbeid frem til landsmøtet

Detaljer

Årsmelding Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Årsmelding Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Årsmelding 2016 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner 1 Innledning Med årsmeldingen rapporterer styret til representantskapet om hvordan vi har løst de oppgaver og det mandat vi har fått

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Norsk musikkråds handlingsplan

Norsk musikkråds handlingsplan Norsk musikkråds handlingsplan 2011-2013 Verdigrunnlag Grunnlaget for Norsk musikkråd musikklivets nettverk ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig

Detaljer

Ungdomsdelegater til WUF IV

Ungdomsdelegater til WUF IV Ungdomsdelegater til WUF IV Nanjing 1.-7. November 2008 Rapport Innledning Det var en stor glede å motta beskjeden om jeg skulle få delta på World Urban Forum i Nanjing, Kina. Motivasjonen min for å søke

Detaljer

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt for perioden 2016-2019

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt for perioden 2016-2019 Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt for perioden 2016-2019 Vedtatt av Sentralstyret mars 2016 Mål for Utdanningsforbundets internasjonale arbeid Utdanningsforbundet skal aktivt bruke

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Virksomhetsplan FOKUS 2012

Virksomhetsplan FOKUS 2012 Virksomhetsplan FOKUS 2012 Virksomhetsplan 2015 1 Innledning Virksomhetsplanen for 2015: Skal ivareta de ambisjoner og intensjoner som ligger i FOKUS* sin overordnede strategi for 2012-2016. Er en operasjonalisering

Detaljer

Retningslinjer for Frifond organisasjon 2012

Retningslinjer for Frifond organisasjon 2012 Retningslinjer for Frifond organisasjon 2012 Vedtatt av LNUs styre 9.12.2011 Frifond organisasjon har søknadsfrist 15. april 2012. Det vil være mulig å levere søknad fra 15. februar 2012 og organisasjonene

Detaljer

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport Sosiale organisasjoner; sosiale medier Sluttrapport Forord Unge funksjonshemmede fikk innvilget prosjektet Sosiale organisasjoner; sosiale medier hos Stiftelsen Helse og rehabilitering i 2009. Prosjektet

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014-16

HANDLINGSPLAN 2014-16 Målsetting: STRATEGI FOR SAMHANDLING MELLOM DET FRIVILLIGE KULTURLIVET I NORD- TRØNDELAG OG FYLKESKOMMUNEN HANDLINGSPLAN - 16 27.03.14 «Nord-Trøndelag fylkeskommune skal være en aktiv medspiller i samarbeidet

Detaljer

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 1 2 Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2015. For at vi skal nå disse målene

Detaljer

Pennen er mektigere enn sverdet! Sluttrapport

Pennen er mektigere enn sverdet! Sluttrapport Pennen er mektigere enn sverdet! Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Unge funksjonshemmede så et behov for kursing i tekstproduksjon hos våre medlemsorganisasjoner. Vi mener at tekstproduksjon

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april Prosjektbeskrivelse 2009 Hammerfest 17 19 april En konferanse som retter seg mot ungdom i Barentshavregionen Stiftelsen Barentshavkonferanser planlegger nå arrangementet Barents Sea Youth Conference 2009

Detaljer

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018 Humanistisk Ungdoms Arbeidsprogram 2016/2017 Vedtatt 07.05.2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018

Detaljer

Handlingsplan 2015. Visjon. Fokus. Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring.

Handlingsplan 2015. Visjon. Fokus. Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Visjon Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Fokus Hovedmålet for årets handlingsplan er samhandling, samordning og forutsigbarhet. Den

Detaljer

Informasjon til søkere om OD2018

Informasjon til søkere om OD2018 Informasjon til søkere om OD2018 Kort om OD Operasjon Dagsverk er Elevorganisasjonens årlige solidaritetsaksjon av, med og for ungdom. 2500-3000 elever engasjerer seg frivillig for OD-kampanjen hvert år.

Detaljer

Morgendagens Norden Norges formannskap 2002

Morgendagens Norden Norges formannskap 2002 Morgendagens Norden Norges formannskap 2002 Morgendagens Norden I vårt program for det nordiske formannskapet i 2002 har vi valgt å prioritere områder som er meget viktige for utviklingen av Morgendagens

Detaljer

Protokoll fra ekstra styremøte i LNU 1. mars 2011 i Øvre Slottsgate 2b

Protokoll fra ekstra styremøte i LNU 1. mars 2011 i Øvre Slottsgate 2b 01.03.2011 Ref: 034-3-SS-2011-03-01.doc Protokoll fra ekstra styremøte i LNU 1. mars 2011 i Øvre Slottsgate 2b Møtet ble satt kl. 17.00 Tilstede: Leder Bjarne Dæhli, Ane Norgård Brohaug, Erlend Sand Bruer,

Detaljer

I 2009 hadde TROBUR 28 medlemsorganisasjoner, som totalt hadde 20.760 medlemmer. Troms barne- og ungdomsråd (TROBUR) Post: Postboks 590

I 2009 hadde TROBUR 28 medlemsorganisasjoner, som totalt hadde 20.760 medlemmer. Troms barne- og ungdomsråd (TROBUR) Post: Postboks 590 Årsmelding for 2009 Generelt TROBUR har hatt en meget positiv utvikling i 2009. Økt medlemstall, økt aktivitet og bedre oppslutning om egne arrangementer tyder på et aktivt og blomstrende organisasjonsliv

Detaljer

Hva er Erasmus+: Aktiv Ungdom?

Hva er Erasmus+: Aktiv Ungdom? Hva er Erasmus+: Aktiv Ungdom? EUs program for ungdom (13-30 år), ungdomsarbeidere og organisasjoner som jobber for ungdom 2017: 3,3 millioner euro (ca. 30 millioner kroner) til fordeling i Norge Ca. 10%

Detaljer

Forslag til endringer i arbeidsprogram. for. Unge funksjonshemmede 2018

Forslag til endringer i arbeidsprogram. for. Unge funksjonshemmede 2018 Forslag til endringer i arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Unge funksjonshemmede er en interesseorganisasjon for 35 frivillige ungdomsorganisasjoner,

Detaljer

DEMOKRATIJUBILEENE I ROGALAND 2013 OG 2014 - RAPPORT

DEMOKRATIJUBILEENE I ROGALAND 2013 OG 2014 - RAPPORT Saksutredning: DEMOKRATIJUBILEENE I ROGALAND 2013 OG 2014 - RAPPORT Trykte vedlegg: Sluttrapport fra fylkeskomiteen om demokratijubileene 2013 2014 i Rogaland Utrykte vedlegg: Ingen 1. Bakgrunn I 2013

Detaljer

Bli sett i media! Sluttrapport

Bli sett i media! Sluttrapport Bli sett i media! Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Unge funksjonshemmede har over lengre tid sett at flere av diagnoseorganisasjonene har hatt utfordringer med å arbeide effektivt inn mot

Detaljer

KR 68/16 Stavanger, desember 2016

KR 68/16 Stavanger, desember 2016 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet KR 68/16 Stavanger, 7.-9. desember 2016 Referanser: Arkivsak: 16/4126-1 (16/36283) Saksdokumenter: Tittel Dok. ID Brev til KR/BM fra generalsekretær i KFUK-KFUM Øystein 1531281

Detaljer

4.1. Miljøagentene beholder 5% av Frifond midlene sentralt, som administrasjonsandel for å fordele Frifond til lokallagene.

4.1. Miljøagentene beholder 5% av Frifond midlene sentralt, som administrasjonsandel for å fordele Frifond til lokallagene. Retningslinjer for Frifond organisasjon i Miljøagentene Vedtatt på sentralstyremøtet til Miljøagentene 20. November 2013. 1. Bakgrunn Frifond er en støtteordning opprettet av Stortinget for å bedre de

Detaljer

UNG i Europa EUs program for ikke-formell læring

UNG i Europa EUs program for ikke-formell læring UNG i Europa EUs program for ikke-formell læring Hva kan DU bruke UNG i Europa til? 11.05.2006 1 Målsettinger for UNG i Europa Mobilitet og aktiv deltagelse for ALL UNGDOM. Ikke-formell læring gir verdifull

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Organisasjonskurs. Unge funksjonshemmede

SLUTTRAPPORT. Organisasjonskurs. Unge funksjonshemmede SLUTTRAPPORT Organisasjonskurs Unge funksjonshemmede Innhold Bakgrunn for prosjektet... 3 Prosjektgjennomføring... 3 Resultat og resultatvurdering... 4 Oppsummering og videre planer... 4 Formalia: Prosjekttittel:

Detaljer

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Til behandling på SKUPs årsmøte 20. mars 2015 Visjon og målsetting Stiftelsens formål er å inspirere til undersøkende journalistikk.

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Høringsinstanser ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/3568-04.12.2015 Høringsbrev forslag til felles definisjoner og krav til dokumentasjon for tellende medlem og tellende lokallag i statlige tilskuddsordninger

Detaljer

Frivillighet. Politisk regnskap 2005 2013

Frivillighet. Politisk regnskap 2005 2013 Frivillighet. Politisk regnskap 2005 2013 Forsidefoto: Norges Musikkorps Forbund Foto: Ilja C. Hendel Forord Norge er på verdenstoppen i frivillighet. Halvparten av den voksne befolkningen gjør en frivillig

Detaljer

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Fortsatt like aktuell. s2 Prosess Vedtak LM 2013 Sentralstyret legger fram en strategiplan for landsmøteperioden 2013 2015 som behandles i

Detaljer

Innspill i forbindelse med ny ungdomspolitikk

Innspill i forbindelse med ny ungdomspolitikk Til: Nord-Trøndelag barne og ungdomsråd, elevrådsstyene ved de videregående skolene, elevorganisasjon i Nord-Trøndelag, ungdomsrådene i kommunene, Kommunenes sentralforbund, de ungdomspolitiske partiene

Detaljer

MÅLDOKUMENT FOR GRUNNLOVSJUBILEET 2014

MÅLDOKUMENT FOR GRUNNLOVSJUBILEET 2014 MÅLDOKUMENT FOR GRUNNLOVSJUBILEET 2014 Den norske Grunnloven av 17. mai 1814 har dannet selve fundamentet for utviklingen av folkestyret i Norge. Den har vist seg å være mer levedyktig enn andre konstitusjoner

Detaljer

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Hvorfor ungdomsmedvirkning? Innhold Brukermedvirkning er nedfestet som en rettighet på både nasjonalt

Detaljer

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken:

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken: Rapport til Husbanken: Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Regional konferanse: Universell utforming, drift og vedlikehold av veger og uteområder Rapportdato: september 2014 30. oktober

Detaljer

900`. ox -,o. ,3 l. OKT2006. Kultur- og kirkedepartementet Pb Dep 0030 OSLO. Høringssvar på NOU 2006:15 Frivillighetsregister

900`. ox -,o. ,3 l. OKT2006. Kultur- og kirkedepartementet Pb Dep 0030 OSLO. Høringssvar på NOU 2006:15 Frivillighetsregister BARNE- R DET KONGELIGE OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENT,3 l. OKT2006 900`. ox -,o Kultur- og kirkedepartementet Pb. 8030 Dep 0030 OSLO Deres ref 2006/01686 Vår ref 200603974-/FID Dato 2?. 10.2006 Høringssvar

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Målgrupper... 2 3. Målsettinger... 3 4. SAIHs informasjonsarbeid... 3 5. Målhierarki...

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Målgrupper... 2 3. Målsettinger... 3 4. SAIHs informasjonsarbeid... 3 5. Målhierarki... Om Strategien Informasjonsstrategi 2015-2018 Vedtatt på SAIHs Årsmøte 2014 Denne strategien skal være et verktøy for SAIH sitt styre, lokallag, andre frivillige og ansatte i planleggingen, gjennomføringen

Detaljer

Retningslinjer for støtteordningen LNU Kultur

Retningslinjer for støtteordningen LNU Kultur Retningslinjer for støtteordningen LNU Kultur Retningslinjer for prosjektstøtte til kulturaktiviteter i regi av landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjoner - LNU Kultur. Vedtatt av styret i LNU 17.

Detaljer

Strategi Amnesty International i Norge

Strategi Amnesty International i Norge Strategi 2017-2019 Amnesty International i Norge «Økt gjennomslag fordi flere tar brudd på menneskerettighetene personlig og blir med i Amnesty International» Innledning Amnesty International i Norges

Detaljer

Strategi for organisasjonspplæring Mental Helse

Strategi for organisasjonspplæring Mental Helse Strategi for organisasjonspplæring 2016-2019 Mental Helse INNLEDNING Strategi for organisasjonspplæring er ment å styrke Mental Helses fokus på kurs og opplæring internt i organisasjonen. Det settes mål

Detaljer

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering En nasjonal forskningssatsing i regi av NSG er basert på nasjonal konsensus blant partene og organiseres som

Detaljer

Prosjektet har derfor hatt et fokus på å synliggjøre revmatikere i kommunevalget 2015.

Prosjektet har derfor hatt et fokus på å synliggjøre revmatikere i kommunevalget 2015. Prosjektnavn: Ledd, levekår og lokalpolitikk Prosjektleder: Hanne Skiaker Søkerorganisasjon: Norsk Revmatikerforbund Virksomhetsområde: forebygging Søknadsid: 13086 Forord Har faktisk lært veldig mye i

Detaljer

Mer og bedre frivillighet... 3. 1. LNU som kompetansebank... 3 1.1 Nasjonalt... 3 1.2 Internasjonalt... 5

Mer og bedre frivillighet... 3. 1. LNU som kompetansebank... 3 1.1 Nasjonalt... 3 1.2 Internasjonalt... 5 Årsmelding og regnskap 2007 2 ÅRSMELDING 2007 Innhold Mer og bedre frivillighet... 3 1. LNU som kompetansebank... 3 1.1 Nasjonalt... 3 1.2 Internasjonalt... 5 2. LNU som interesseorganisasjon... 5 2.1

Detaljer

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt Forankring av det internasjonale arbeidet Visjon og prinsipper Grunnlaget for Utdanningsforbundets arbeid finner vi i formålsparagrafen: Utdanningsforbundet

Detaljer

Retningslinjer for Frifond organisasjon 2017

Retningslinjer for Frifond organisasjon 2017 Retningslinjer for Frifond organisasjon 2017 Vedtatt av LNUs styre 14.11.2016, gjeldende for tilskuddsåret 2017. Frifond organisasjon har søknadsfrist 15. april 2017. Det vil være mulig å levere søknad

Detaljer

Sluttrapport Forebygging Prosjektnummer: 2012/FBM9270 Verger for enslige mindreårige asylsøkere Voksne for Barn

Sluttrapport Forebygging Prosjektnummer: 2012/FBM9270 Verger for enslige mindreårige asylsøkere Voksne for Barn Sluttrapport Forebygging Prosjektnummer: 2012/FBM9270 Verger for enslige mindreårige asylsøkere Voksne for Barn 1 Forord Rapporten beskriver arbeidet med å rekruttere flere kompetente verger for enslige

Detaljer

Protokoll fra styremøte i LNU 3. feb. 2011 i Øvre Slottsgate 2b

Protokoll fra styremøte i LNU 3. feb. 2011 i Øvre Slottsgate 2b 03.02.2011 Ref: 034-3-SS-2011-02-03.doc Protokoll fra styremøte i LNU 3. feb. 2011 i Øvre Slottsgate 2b Møtet ble satt kl. 17.00 Tilstede: Leder Bjarne Dæhli, Ane Norgård Brohaug, Jan Thomas Hagen, Erlend

Detaljer

Retningslinjer for støtteordningen LNU Kultur

Retningslinjer for støtteordningen LNU Kultur Retningslinjer for støtteordningen LNU Kultur Retningslinjer for prosjektstøtte til kulturaktiviteter i regi av landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjoner - LNU Kultur. Vedtatt av styret i LNU 12.

Detaljer

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Kjersti Ulriksen Leder, folkehelse, idrett og friluftsliv Program for folkehelsearbeid i kommunene Hovedtrekk I statsbudsjettet for 2017 er det

Detaljer

Forslag til nytt arbeidsprogram Sak GF 07/14

Forslag til nytt arbeidsprogram Sak GF 07/14 Forslag til nytt arbeidsprogram Sak GF 07/14 Arbeidsprogram Arbeidsprogramkomiteen (Marianne Kufaas Sæterhaug fra Dysleksi Ungdom, Torunn Brandvold fra Voksne med medfødt hjertefeil, Aina Myrvik fra Norsk

Detaljer