STRATEGISK VIKTIG PROSJEKT FOR REGIONAL UTVIKLING OPPSUMMERT PROSJErC]

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STRATEGISK VIKTIG PROSJEKT FOR REGIONAL UTVIKLING OPPSUMMERT PROSJErC]"

Transkript

1 OPPSUMMERT PROSJErC] Namn på prosjektet Kystkulturstaden Bekkjarvik Forslagsstillar (Aktør 4- kontaktperson m/tlf nr) Austevoll kommune v/ ordførar Helge Andre Njåstad Bekkjarvik Eiendom v/ Inge Halstensen Selbjørn Fiskerisogelag v/ Øystein Rabben Austevoll Næringsråd v/ Renate Klepsvik Sæle Iverksetjar og ansvarieg for prosjektet (Aktør + kontaktperso frffltøtf nr ) Bekkjarvik Eienedom v/ Inge Halstensen Telefon t 5 MARS 2007 Arkivnr. / 35- Føremål og innhald i prosjektet Austevoll-samfunnet er leiande i landet innanfor dei maritime næringane: Fiskeri, oppdrett og offshore. Det er eit mål for Austevoll å også utvikle nye næringar i kjølvatnet av desse tre næringane og reiseliv basert på kystkultur er eit satsingsområde. Satsinga på Marstein Fyr som reiselivsfyrtårn er eit tiltak. Ytterlegare satsing på reiseliv i Bekkjarvik er eit anna viktig mål for denne satsinga. Bekkjarvik har sidan Kristian Kvart si styringstid vært eit kremmeleie langs kysten der gjestar kunne få nødvendig drikke, mat og natteleie. I dag er desse tradisjonane helde i hevd med eit handelssenter med stort vareutval og Bekkjarvik Gjestgiveri som i dag etter utbygging kan tilby 70 senger og eit fullverdig lokale for kurs og konferansar. Bekkjarvik vart i sommar kåra i Dagbladet til Vestlandets flottaste frittidsbåthamn, på landsbasis kun slått av Farsund. Besøkstala sprenger kapasistenen så mykje at ein har lansert eit hamneprosjekt for å auke kapasiteten for gjestebåtar og fiskeriaktiviteten med kystfiskarar som treng ei lun hamn med fasilitetar mellom fiskeria. I tillegg til dette er også Bekkjarvik viden kjendt for å vera ei kumirarena. Kystsogevekeopninga i 2004 viste til heile Hordaland kor godt eigna Bekkjarvik er for slike kystkulturarrangement. Den gong var skjæret i hamna hovudarena for begivenhetane der mellom anna Helge Jordal framførte Terje Vigen. Den gamle nothengja vert også nytta til konsertar og arrangement. Visjonen til Bekkjarvik er å ta i bruk dei gamle bygningane til nye formål på ein måte som framhevar kystkulturen. Neste prosjekt for å styrkje Bekkjarvik er å skape eit levande fiskerimuseum. Bakgrunn for dette behovet: Gjennom siste 10-året har det ved ulike høve vore drøfta korleis fiskerimiljøet i Austevoll kan bidra til å presentera fiskeria våre, i historia og i notida, for lokalmiljøet og for gjestar/ turistår i Austevoll. Bekkjarvik Eiendom A/S og Selbjørn Fiskerisogelag har eit samarbeid med Norges Fiskerimuseum, Bergen (Anders Haaland og Bjørn Djupevåg). Museet ynskjer at ei satsing på framsyning av fiskeria i historie og notid i Bekkjarvik, skjer i samarbeid med og gjerne i regi av Norges Fiskerimuseum Bontelabo, t.d. under nemninga Norges Fiskerimuseum, avd. Austevoll. Hausten 2005 organiserte Bekkjarvik Eiendom A/S, i samarbeid med Glitnir Bank Island/ Ålesund, eit heimkjøp av modellar frå Island, av norske fiskefarty i fiske på Island, fra 1860-åra til 1920-åra. Sameiget som kjøpte modellane, består av Vico Hgsd, Fiskebåtredernes Forbund Ålesund, Norske Shell, Egersund Trål, Br.Sperre Ålesund, Norges Sildesalgslag Bergen, Br. Tennebø Måløy, Wartsila, Wikborg,Rein & Co, Havila Shipping Fosnavåg, Vik-Sandvik Fitjar, Norw. Hull Club Bergen, Bekkjarvik Eiendom, DnBNOR, Glitnir Bank.

2 Satsinga har vore vellukka; modellane, frå ca. l m til ca m, sjå vedlagde brosjyre, har vorte presenterte på Norges Fiskerimuseum, Bergen ( 3 mnd.), Fiskerimessa i Trondheim, Sunnmøre museum/rica Parken Hotell, Ålesund (3 mnd.), Fosnavåg (l mnd). I dag står modellane på Stortinget, og me høyrer mykje positivt om samlinga og tiltaket. Modellane har fått god presse, særleg i Marsteinen, Fiskaren, Bergens Tidende og Sunnmørsposten. Eigargruppa ynskjer at samlinga vert utvida, slik at me kan presentera utviklinga av norske fiskefarty gjennom kvart 10-år frå 1860 til Bekkjarvik Eiendom har påtatt seg å arrangera og kjøpa inn eller låna dei modellane som trengst. Samlinga vil på det næraste vera komplett i mai Austevoll vil då kunna disponera i store deler av året ei modellsamling av fiskefårty som representerer ei ufatteleg historisk teknologisk utvikling gjennom nær 150 år, og som truleg vil vera heilt eineståande i dette landet og vidt utover våre grenser. Sameiget har vedtatt at modellsamlinga får base i handlesenteret Bekkjarvik Torg, men skal kunna brukast til korte opphald på muse langs kysten, store messer, konferansar og liknande. I Bekkjarvik Torg vil dei to fellesareala, der folk samlast, særleg om sommaren, bh' det nye utstillingsvindauget for fiskeria før og no. Her er det lyst og høg tak-høgd og det vert planlagt trålarar og snurparar med bruk i sjø. I tillegg til dei 20 modellane i samlinga vil Bekkjarvik Eiendom, i samarbeid med Selbjørn Fiskerisogelag, supplera fartøymodellane med store bilete (t.d. Severin Kannelønning, Sunnhordland Folkemuseum) frå fiske i landnottida (ca. 1880) til i dag, inkl. fotografi frå tilknytte næringar som salteverksemd og sildoljefabrikkar, bøkkerverkstader, moderne fiskeproduksjon, reiskapshandtering før og no, skipsbygging før og no, etc. Det bør også vera rom for illustrasjonar frå livet til fiskarbonden, t.d. frå kvardagslivet på garden når fiskaren var heimefra og kona tok hand om jord og buskap. Det vil verta utarbeidd tekstar som skal kvalitetssikrast av Norges Fiskerimuseum, Bergen. Vidare planlegg Bekkjarvik Eiendom å disponera eit areal på ca. 70 kvm til framsyning av film frå ulike fiskeri, frå 1930-åra til i dag. Me har tilgong til filmar frå snurpenotfiske på 30-talet, størjefiske, småkval- og brugdefångst, dessutan mykje film-materiale frå dagens fiske med kohnuletrål og ringnot og frå tilknytte næringar. Det moderne film-tilfånget er stort og inneheld mange spektakulære scenar som vil vera unike og spennande for både lokale besøkjande og ikkje minst for den urbane delen av publikummet. Planane om å presentera vår hovudnæring i fortid og notid har såleis utvida seg etter kvart som me har erfart at den unike modellsamlinga let seg realisera - at me har mykje historisk verdfull bygningsmasse i Bekkjarvik hamn, m.a. hengjo, pensjonatet, sjøboder, pakkhus, krambu, kraftstasjon, og tønnefabrikk med maskinar for reinstallasjon (noverande bibliotek). at Bekkjarvik Gjestgiveri si nye satsing også på kurs og konferanseverksemd alt har gitt svært lovande resultat. Dette prosjektet har visjonar om å integrere folkebiblioteket til kommunen i visningsdelen over fiskeriet, der modellsamlinga, filmrommet blir knytta til biblioteket og dannar ei ramme danna av historie, fiske- og kystkultur rundt biblioteket.. Dette inneber at biblioteket blir flytta til ein meir kundenær del av handlesenteret, dvs. der folk ferdast. Biblioteket leiger no lokaler i ein litt meir avsideliggande del av senteret. Det tenkte nye arealet ligg vegg-i-vegg med det planlagde filmrommet og restauranten, med store vindaugsflater og fleire altanar mot Bekkjarvik hamn. Småbåthamna i Bekkjarvik vart i 2006 av Dagbladet kåra til Vestlandets flottaste hamn, og er flittig besøkt av båtturistane i sommarhalvåret. Biblioteket må i så fall vera ope kvar dag i veka, bl.a. med hjelp frå friviljuge som i dag tek sin tørn. "Fiskeriveteranane" Inge Halstensen og Øystein Rabben vil stå for guiding i fiskerihistoria. Dei vil og

3 læra opp fleire til denne oppgava. Tiltaket må då kunna femna om følgjande tenester: 1. Bibliotek, også med eigen fiskeriavdeling: Bøker, blad, tidsskrift etc. 2. Norges Fiskerimuseum, avd. Austevoll, med særleg vekt på modellar, bilete og film frå pelagiske fiskeri og etter kvart havbruk 3. Turistinformasjon om Austevoll: Reiseruter til/frå/innan kommunen, kva som er verdt å sjå, utsiktspunkt og vandringsvegar og -stigar, gode fiskeplassar ete. Liksom det vidaregåande utdanningstilbodet i Austevoll inkluderer maritime utdanningstilbod med stort regionalt og jamvel nasjonalt nedslag, tykkjer me det er naturleg at både eit bibliotek og eit museum i Austevoll bør vera prega av fiskeria og oppdrettsnæringa. Derfor kan eit folkebibliotek i Austevoll få si eiga fiskeriavdeling, liksom eit museum i Austevoll bør kunna vera eit fiskerimuseum som vekkjer interesse langt utover kommunens grenser. Og derfor må båe tiltaka liggja midt i folkestraumen, helst der folk på kortvisitt i kommunen (fleire tusen i året) oppheld seg. Denne satsinga er vorten stor, større enn me tenkte i utgangspunktet. Tiltaket må sikrast med profesjonell hjelp og kvalitetssikring. Me er glad for samarbeidet med Norges Fiskerimuseum, Bergen. Bekkjarvik som kuiturarena Som omtalt innleiingsvis vert Bekkjarvik nytta til fleire kulturarrangement og den flotte ramma rundt dette uansett om det er den gamle nothengja eller skjæret som er scene. Bekkjarvik er omtalt i Samarbeidsrådet for Sunnhordland sin plan regionale kulturarenaer. Skal det satsast meir på dette er ein avhengig av å få bygd garderobe og toalett i tilknytning til hengjo. Det er eit viktig mål i prosjektet som har som mål å framheve kystkulturen og fiskerihistorien. Grunngjeving for kvifor prosjektet er strategisk viktig for regional utvikling - tilknyting til Fylkesplan for Hordaland og Regionalt utviklingsprogram for 2007 Kulturbasert næringar er ei av fanesakene i Fylkesplanen. Vidare seier planen at ein skal satse på dei eksisterende festivalane. Kystsogevekearrangementene i Bekkjarvik kvar haust har i over 10 år vert ein viktig "kystkultur festival" som trekkjer til seg besøkande frå heile Vestlandet. Heile arrangementet vert arrangert på dugnad av uttallige eldsjeler. Betre infrastruktur som garderobe, toaletter vil styrkje grunnlaget for dette og andre arrangement i Bekkjarvik. Vidare er maritime næringar viktig for Hordaland. Med dette prosjektet vil fylket har eit levande miljø som viser fram dei maritime næringane både historisk og i notid Eit slikt visningssenter er det stort behov for i fylket og Bekkjarvik med mange turistår og gjestar på besøk vil vera ein perfekt stad å plassere eit slikt senter i. Prosjektet er godt og vil passe fint inn i dei mål og visjonar Hordaland fylkeskommune har i sin fylkesplan. Element i prosjektet som støttar opp under - å etablere eit fyrtårn med eit unikt fokus for heile elter delar av Hordaland - å skape ein attraktiv region - å skape ein konkurransedyktig region Visningssenter for fiskeri og martime næringar vil visa fram kva verdiar kysten av Hordaland er bygd opp av og

4 som i ettertid har gjeve grunnlag for stor verdiskaping frå fylket. Prosjektet vil styrkja Bekkjarvik og sikre arbeidsplassar og aktivitet i den gamle handelstaden. Me ser gjennom dei satsingane som er gjort i Bekkjarvik har stein på stein styrkt miljøet. Reiselivssatsinga aukar frå år til år. Desse prosjektene som no vert søkt om fyrtarnmidlar til vil ytterlegare styrka Bekkjarvik.

5 Oppsett kostnadar ulike fasar (i mill kr). Detaljert budsjett og finansie t kan leggjast ved. Utgreiing/planavklaring Prosjektering Totalt Oversyn kostnadar og ønska Seinareår 1 ' tilskotsprofil Forventa påløpte kostnadar i prosjektet 4 Ønska tilskotsprofil fylkeskommunale midlar 1.5 1,5 1 Det er ikkje høve til å søkje om fylkeskommunale midlar ut over Oversyn finansieringskjelder. Oppgje summar for kvar aktør, og om aktøren har forplikta seg til å delta i dette omfanget Bekkjarvik Eiendom står for utbygginga og har soleis forplikta seg til å delta såfremt dei andre brikkane faller på plass i dette prosjektet. Forventa regionale ringverknader Bekkjarvik er ein regional gjestehamn med besøk frå alle kantar i verden Å vise desse kystkultur både gjennom opplevingar og fiskeribistorie vert viktig såman med alle dei andre tilbod og aktivitetar som att finnes. Bekkjarvik er alt i dag ein stad med historie og sjel som Hordaland kan vera stolt over. Med dette prosjektet vert kystkulturen ytterlegare sett på kartet og styrkt. Aktørar som støttar søknaden (legg ved kopi av eventuelle vedtak, støtteerklæringar o.l) Selbjørn fiskerisogelag (Vert ettersendt) Austevoll Fiskarlag (Vert ettersendt) Bekkjarvik Gjestgiveri (Vert ettersendt) Austevoll Reiselivslag (Vert ettersendt) Fiskebåtredernes forbund (Vert ettersendt) Vest Noregs rederiforening (Vert ettersendt) Austevoll Næringsråd (Vert ettersendt) Norsk fiskerimuseum Er tilhøvet til offentlege planar og naudsynte Layve/konsesjonar o.l. avklart? Kommunen sin byggesaksavdeling er orientert om prosjektet og vil behandle evt byggetiltak som krev søknad når dette er prosjektert Anna relevant informasjon Viser til søknaden og vedlegg. Er det ynskjeleg med ytterlegare opplysningar ta kontakt Dato og signatur ordførar i kommunen 15. mars 2007 Brok av konsesjonsmidlar til strategisk viktige prosjekt for regional utvikling

STRATEGISK VIKTIG PROSJEKT FOR REGIONAL UTVIKLING OPPSUMMERT PROSJEKTINFO

STRATEGISK VIKTIG PROSJEKT FOR REGIONAL UTVIKLING OPPSUMMERT PROSJEKTINFO f - STRATEGISK VIKTIG PROSJEKT FOR REGIONAL UTVIKLING Namn på prosjektet c -r i Prosjektnamn: Kompetansesenteret for avansert maskinering, KAM. Namn som permanent organisasjon: Kompetansesenteret for CNC

Detaljer

Merknadar / innspel til

Merknadar / innspel til Merknadar / innspel til Budsjett og økonomiplan 2015-2018 STORD KOMMUNE - - Innspel etter høyringane i komiteane Uttalar frå Eldrerådet og Rådet for funksjonshemma Andre innkomne innspel Uttalar under

Detaljer

Forstudie av reiseliv som fokusert satsing. Analyse av Ålvik

Forstudie av reiseliv som fokusert satsing. Analyse av Ålvik Forstudie av reiseliv som fokusert satsing Analyse av Ålvik Føreord Kaizen AS har på oppdrag frå Ålvik Vekst KF utarbeida denne forstudien. Ålvik har opplevd ei kraftig nedbemanning ved hjørnesteinsbedrifta

Detaljer

Innhald i denne utgåva: Utstilling på Sæbø skule Kommune- og fylkestingsvalet Verdsrommet og vulkanar Oppgradering Bø barnehage Grafitti på Radøy

Innhald i denne utgåva: Utstilling på Sæbø skule Kommune- og fylkestingsvalet Verdsrommet og vulkanar Oppgradering Bø barnehage Grafitti på Radøy Innhald i denne utgåva: Utstilling på Sæbø skule Kommune- og fylkestingsvalet Verdsrommet og vulkanar Oppgradering Bø barnehage Grafitti på Radøy Framlegg til kulturprisen 2011 Byggesakshandsaming MOT-ungdomskoordinator

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 Hordaland fylkeskommune 3 Forord Ved inngangen til denne planperioden er dei internasjonale

Detaljer

Sykkylven kommune Tekniske tenester

Sykkylven kommune Tekniske tenester Sykkylven kommune Tekniske tenester Møre og Romsdal fylke Fylkeshuset 6404 Molde fi 012 3/1-(3 5/2.( ese/zy Dykkar dato: Dykkar ref.: Vår dato: 14.05.2009 Saksbeh.: Henrik Schmidt Vår ref.: 2009/669-4157/2009

Detaljer

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Moods of Norway vart kåra som årets bedrift av Innovasjon Noreg i 2013. «Det skal verte like naturleg å skape sin eigen arbeidsplass som å søkje jobb i ei

Detaljer

Ny næring i gamle bygg i strandsona. Rettleiarhefte. Rettleiarhefte 2014

Ny næring i gamle bygg i strandsona. Rettleiarhefte. Rettleiarhefte 2014 Ny næring i gamle bygg i strandsona Rettleiarhefte 2014 Ny det næring vind og dei i gamle fekk bør bygg i seglet. i strandsona Rettleiarhefte Steinsland. Foto: Inger Elise Økland Børnes. Ordet er frå den

Detaljer

FORMALIA. OFFENTLEG INSTANS NBF har store dokumentasjonssamlingar og arkiv som er staten sin eigedom. Dette overleverast Riksarkivet ved behov.

FORMALIA. OFFENTLEG INSTANS NBF har store dokumentasjonssamlingar og arkiv som er staten sin eigedom. Dette overleverast Riksarkivet ved behov. 1 2 INNLEIING Denne planen skal vera eit styringsverktøy i arbeidet til Norsk institutt for bunad og folkedrakt (NBF) dei neste fire åra (2015-2018). Planen byggjer på det nasjonale mandatet instituttet

Detaljer

Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk kome hit for å snakke til dykk på denne spennande konferansen!

Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk kome hit for å snakke til dykk på denne spennande konferansen! Side 1 av 10 Arr: Vestlandsk vidsyn Dato: Voss Sted: 26.oktober Utkast pr: 14.11.2011 10:56 Kontroller mot framføring Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk

Detaljer

KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP. Sluttrapport. For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal

KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP. Sluttrapport. For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP Sluttrapport For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal Denne rapporten er ein ferdigrapport for prosjekt kulturbasert entreprenørskap for, av og med ungdomen.

Detaljer

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland fylkeskommune 2006-2010

Detaljer

Etablering Interkommunalt Friluftsråd

Etablering Interkommunalt Friluftsråd Etablering Interkommunalt Friluftsråd Aurland Balestrand Leikanger Luster Lærdal Sogndal Vik Sogn Næring as Side 1 Innhald 1. Innleiing 2. Bakgrunn 3. Om friluftsråd 4. Status og utfordringar i kommunane

Detaljer

SOLUNDAVISA LENDING REDERI SATSAR MED NYBYGG 4 EIN INNOVATIV 30-ÅRING 8 FLYTTAR HEIM FOR FRAMTID I SOLUND 28

SOLUNDAVISA LENDING REDERI SATSAR MED NYBYGG 4 EIN INNOVATIV 30-ÅRING 8 FLYTTAR HEIM FOR FRAMTID I SOLUND 28 SOLUNDAVISA SOLUNDDAGANE 2014 MANGFALDIG NÆRING I SOLUND LENDING REDERI SATSAR MED NYBYGG 4 EIN INNOVATIV 30-ÅRING 8 FLYTTAR HEIM FOR FRAMTID I SOLUND 28 2 SOLUNDDAGANE 2014 MANGFALDIG NÆRING I SOLUND

Detaljer

Rehabilitering, helse og omsorg. Regulering, byggjesak og oppmåling. Administrasjon og leiing. Oppvekst og utdanning. Organisasjonskart ord og tal

Rehabilitering, helse og omsorg. Regulering, byggjesak og oppmåling. Administrasjon og leiing. Oppvekst og utdanning. Organisasjonskart ord og tal 1 Utvikla av Årsmelding 2014 2 Ordføraren helsar...3 Rådmannen...4 ADMINISTRASJON OG LEIING...6 Måloppnåing...7 Arbeid for å auka nærvær på arbeidsplassane/ lågare sjukefråvære...8 Utvikling tal årsverk/

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

Musea og tettstadutvikling

Musea og tettstadutvikling Musea og tettstadutvikling Musea og tettstadutvikling Innhold Forord...side 3 Kulturbygg og næringsutvikling...side 8 Styrking av kollektiv identitet i eit lokalsamfunn...side 12 Museumsbedrift profilerer

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Innkalling for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 18.09.2014 Møtestad: Skjærgårdsfisk Visningssenter, Marøy Møtetid: 18:00 Saksliste: Saksnr Tittel 032/2014 Meldingar og referatsaker 033/2014

Detaljer

Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for 2010-2013.

Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for 2010-2013. Årsmøtesaker 2013 Samarbeidsrådet for Sunnhordland IKS Postboks 444 5403 Stord Tlf 53456790 Epost: firmapost@samarbeidsraadetsunnhordland.no www.samarbeidsraadet-sunnhordland.no 1 Innhaldsliste: Styret

Detaljer

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 INNHALD 1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 2. AVSLUTNING AV PROSJEKTET..6 3. PROSJEKTORGANISERING...7 4. VIKTIGE

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

Rapport frå AG Kunnskap

Rapport frå AG Kunnskap Rapport frå AG Kunnskap 07.01.09 Rapport frå AG Kunnskap Hallingmoprosjektet side 1 av 12 08.10.2013 Rapport frå AG Kunnskap Hallingmoprosjektet side 2 av 12 08.10.2013 1. INNLEIING Arbeidsgruppa Kunnskap

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Audit & Advisory September 2011 Samandrag Føremålet med forvaltningsrevisjonen har vore å undersøkje om Hordaland fylkeskommune har ei tenleg

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010

Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010 Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010 for einingane i Kvam herad Vedlegg til eksternt budsjett Side 1 av 99 Innhaldsregister 1 OM DOKUMENTET... 4 1.1 INNLEIING... 4 DEN INTERNE ORGANISERINGA I

Detaljer

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05 Vestlandsregion eller vidare samarbeid? 02.06.05 2004 Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Vestlandet Tal kommunar 27 33 26 38 124 Folkemengd 385 020 441 660 107 274 244 309 1 178 263 Folkemengd

Detaljer

LOKALSAMFUNNET SOM KREATIV ALLMENNING? Ein rettleiar av Dag Jørund Lønning

LOKALSAMFUNNET SOM KREATIV ALLMENNING? Ein rettleiar av Dag Jørund Lønning LOKALSAMFUNNET SOM KREATIV ALLMENNING? Ein rettleiar av Dag Jørund Lønning 1 INNLEIING OG BAKGRUNN Denne rettleiaren byggjer på eiga erfaring gjennom snart 20 år med forsking og utviklingsarbeid for å

Detaljer