Innhold. Del I Rettshistorie og rettskultur... 35

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Del I Rettshistorie og rettskultur... 35"

Transkript

1 Innhold Innledning I Bakgrunn for valg av tema II Tema, problemstillinger og avgrensinger III Målgrupper IV Kilder og metode V Presentasjon av kapitlene som inngår i antologien Del I Rettshistorie og rettskultur Samenes rett til land og vann, sett i lys av vekslende oppfatninger om samisk kultur i retts- og historievitenskapene Innledning Tema, problemstilling og kilder Noen oppfatninger om samer i historien Samenes «trolldomsvirksomhet er av en slik avskrekkende karakter at nordmenn [ikke] tør bosette seg i nærheten av dem» De er «ei alleene ligesaa god Søemand som en Nordmand, men oftest langt bedre» Samene har «ingen evne til på egen hånd å heve sig op til et høiere kulturtrinn uten veien gjennom norsk språk og kultur» Hvem kom først? «Lapperne [er] de oprindelige Beboere af Landet» «[ ] de Fastboendes Rettigheder i de heromhandlede Trakter er ældre end Lappernes» Hvem er kvalifisert til å erverve bruks- og eiendomsrett? «Saa længe folkene lever som nomader [er] ikke jorden underkastet eiendomsret»

2 1.3.2 «Grænserne for [Flytlappernes] Krav [er] givne. Og disse Grænser maa efter Forholdets Natur blive vikende» «Samenes bruk kan ikke sidestilles med utøvelse av en uskyldig nyttesrett» Hvilken bruk er egnet til å skape bruks- og eiendomsrett? Samisk bruk er ikke tilstrekkelig regelmessig og intensiv Samisk bruk kan skape rett etter reglene om alders tids bruk Retten til kyst- og fjordfiske i sjøsamiske områder Avslutning Kom noen først? Alders tids bruk skaper rett, uavhengig av etnisk eller kulturell bakgrunn Nærmere den objektive sannheten? Rettsvernet for samiske rettigheter fram til siste halvdel av 1700-tallet og betydningen av dette i dag Innledning Metode og kort rettshistorisk introduksjon Målsetting og avgrensing Finnmark blir en del av Norge Noen former for rettsbeskyttelse samene nøt før Østsamenes rettigheter Rettigheter innen fellesområder som lå under svensk jurisdiksjon fram til Rettigheter nedskrevet ved grensedragningen i Var rettighetene eksklusive, samiske rettigheter? Rettsforholdenes betydning for dagens rettssituasjon Rettsutviklingen Samiske rettigheter vurdert ut fra internrettslige forhold Den seneste tidens rettsutvikling Noen folkerettslige betraktninger Oppsummering Samisk rettskultur og dens plass i norsk rett før og nå Innledning Samisk rettskultur og rettshistorie Norge og Sameland Kolonisasjonshistorien i korte trekk

3 tallet: En brytningstid hvor samisk kultur og rettsordninger dels nøt vern, og dels ble utsatt for brutal forfølgelse tallet: Opplysningstidens idealer preger statenes holdning til samisk kultur positivt tallet: Kulturstadietenkning, norsk nasjonalisme og «læren om statens grunn» Revitalisering En kultur i oppløsning? Vendepunkt og oppblomstring Trekk fra fastboende samers rettskultur i dag Innledning Laksefisket i Tana Snarefangst og innlandsfiske Rett til å føre opp gammer og andre bygg i tilknytning til naturbruk Samisk rettskultur i framtiden Hensynet til samisk språk og kultur ved organiseringen av domstolene Innledning Det rettslige grunnlaget for plikten til å sikre samisk språk og kultur Grunnloven 110 a og andre interne, norske rettsregler Det folkerettslige grunnlaget Reelle hensyn og faktiske behov Betydningen av forpliktelsen Noen betraktninger omkring organiseringen Del II Prosessen fram mot loven Forslaget til «finnmarkslov» og bygdefolks rettigheter Innledning Et omstridt lovforslag Målsetting og avgrensning Forslaget til «finnmarkslov» Formål med loven Bakgrunn for de rettslige vurderingene Gjeldende rett Forhold til bestående rettigheter Gjennomgang av rettsutviklingen

4 5.3.1 Et oppgjør med læren om statens grunn Rettssituasjonen før Rettsutviklingen etter at hele Finnmark kom inn under norsk enejurisdiksjon Betydningen av befolkningens utøvelse av rådighet Noen betraktninger ut fra allmenningslovgivningen Allmenningenes opprinnelse Statsallmenning og Finnmarksallmenning En drøfting av deler av lovforslaget Sammenblanding av krav om å avklare bestående rettigheter og forpliktelser etter folkeretten Hensiktsmessige løsninger framfor erkjennelse av rettigheter Saksbehandling framfor rettsavklaring Ekspropriasjon uten erstatning Lovlig hjemmelsoverføring? Allemannsrett framfor allmenningsrett Erkjenner lovforslaget de rettigheter bygdefolk presumtivt har opparbeidet? Samerettsutvalgets forslag Tønnesens forslag Avslutning Sverre Tønnesens forslag til rettsavklaring og finnmarkslovgivning En undersøkelse med særlig sikte på samenes rettigheter «Avhandlinga lærer oss å tenke på ein ny måte om retten til jorda i Finnmark, og det må få konsekvenser» Tønnesen påvirket Høyesterett, rettsvitere og lovutredere Staten lot seg ikke påvirke Tønnesens forslag til forvaltning av grunnen i Finnmark Forslagene til finnmarkslover Hva foreslo Tønnesen? Hva Tønnesen mente man ville oppnå med forslaget Konkluderende bemerkning Finnmarksloven er vedtatt. Om de vesentligste endringene i loven i forhold til regjeringens lovforslag Bakgrunn Et flere hundre år gammelt eiendomsregime er over Betydelige endringer

5 7.2.2 De vesentligste endringene i den vedtatte loven sett i relasjon til Ot.prp. nr Finnmarkskommisjon og særdomstol Avslutning Del III Noen rettsspørsmål av betydning når eksisterende bruks- og eierrettigheter skal avklares Alders tids bruk og hevd som ervervsgrunnlag i samiske områder Innledning Tema og problemstilling Rettskildene Den videre framstillingen Reglene om hevd og alders tids bruk Innledning Intensiv og kontinuerlig bruk som rette rettshaver Hevdstiden Aktsom god tro Hva skiller reglene om alders tids bruk fra reglene om hevd? Hevd og alders tids bruk i samiske områder Kort om eierforhold og rettsoppfatninger Skifte i praksis Intensitet og kontinuitet i bruken Aktsom god tro Korrigering av eldre kilder som følge av samfunnsutviklingen Bruk av muntlige overleveringer og vekt på topografiske forhold Beiterettens omfang Egen karakteristikk av retten er ikke avgjørende for dens karakter Betydningen for annen samisk bruk enn reindrift Enkelte problemer når reglene alders tids bruk skal prøves i samiske områder Aktsom god tro Uhjemlet bruk Betydningen av adgangen til å nytte muntlige kilder Noen betraktninger de lege ferenda Problemet Analogi fra andre områder med uregistrerte eier- og rettsforhold Begrunnelsen for kravet om aktsom god tro i norsk rett

6 8.5.4 Særlig om behov for å beskytte statens allmenninger Ubestridt bruk og hederlig adferd, framfor aktsom god tro? Rett til beite for jordbrukseiendom på Finnmarkseiendommens grunn Bakgrunn og problemstilling Bygdefolks beiterett i et historisk perspektiv, herunder eldre lovgivning De eldste kildene om beitebruk og beiterett og 1700-talls lovgivning Er eiendommer utmålt etter 1863 uten allmenningsrett til beite? Gjeldende rett om beite på Finnmarkseiendommens grunn Finnmarksloven kapittel Samerettsutvalget: Jordbrukere har i samsvar med gammel bruk og rettsoppfatning rett til utmarksbeite Regjeringen Bondevik videreførte Samerettsutvalgets forslag I hvilken grad kan Finnmarkseiendommen regulere beiteretten? Rett til småviltjakt på Finnmarkseiendommens grunn og adgangen til å regulere denne Bakgrunn og problemstilling Retten til småviltjakt i et historisk perspektiv Jakt og jaktretten i eldre tid Viltlovgivningen og sedvanerettsdannelse Gjeldende rett om adgangen til å regulere småviltjakt på Finnmarkseiendommens grunn Finnmarkslovens regler om adgang til å regulere småviltjakt Betydningen av at det kan foreligge rettigheter ervervet ved hevd og alders tids bruk I hvilken grad kan Finnmarkseiendommen begrense jaktadgangen ved ressursknapphet? Jaktadgangen til folk bosatt i og utenfor fylket Reguleringer av bygdefolks rett til småviltjakt Jordbrukeres rettslige stilling under finnmarksloven, sammenliknet med andre liknende forvaltningsordninger Innledning Bakgrunn og problemstilling Et historisk tilbakeblikk på jordbruket i Finnmark Lovgivningenes formål og reglene om jordutvisning

7 Finnmarksloven FeFos retningslinjer for jordutvisning Eldre finnmarkslovgivning Jordutvisningsresolusjonen fra Jordsalgsloven av Jordsalgsloven av Jordsalgsloven av Forslaget til «hålogalandslov» Oppsummering Kjøp av forpaktet jord Finnmarksloven og FeFos retningslinjer Eldre finnmarkslovgivning Forslaget til hålogalandslov Oppsummering Styring og forvaltningsoppgavene Finnmarkseiendommens styre; sammensetning og oppgaver Eldre finnmarkslovgivning: Statskog SF og Jordsalgsstyret Samerettsutvalgets forslag til forvaltningsmodell for Finnmark Forslag til forvaltningsmodell i hålogalandsloven Oppsummering Beiteretten i Finnmark Finnmarksloven Eldre finnmarkslovgivning Forslaget til hålogalandslov Avslutning I hvilken utstrekning er samenes rett til reindrift vernet av EMK P1-1? Innledning Problemstillingen Et kort historisk tilbakeblikk Rettskilder og litteratur Om EMK protokoll 1 artikkel Bestemmelsens innhold Eiendomsbegrepet etter P1-1 (hva nyter vern?) Vilkårene for eiendomsinngrep Virkningen av krenkelse Omfattes samenes rett til reindrift av vernet i P1-1? Om begrepet (samenes rett til reindrift)

8 Den eksklusive retten samene som folkegruppe har til å utøve reindrift Retten til å bruke bestemte beiteområder til reindrift Retten til å eie rein og til å drive reindrift som næring Hva innebærer vernet etter P1-1 for samenes rett til reindrift? Retten til beite og bruk av arealer Retten til å drive reindrift som næring (rett til siidaandel) Retten til å eie rein Fastsetting av øvre reintall for den enkelte sommersiida og siidaandel Reduksjon av reintall i siidaandel (tvangsslakting) Kan rettskartleggingen lede til krenkelse av P1-1? Avslutning og oppsummering Der eiendommen «går til høyeste fjell» om fastlegging av eiendomsgrenser oppad i fjellheimen Innledning Tema og problemstilling Rettskilder og metodiske utfordringer Analyse av praksis En presumpsjon for at «høyeste fjell» er vannskillet? Faktisk bruk som tolkningsmoment Noen tolkningsmomenter Kan det dras opp normer? Topografi Faktisk bruk Områdets karakter og vegetasjon Har tolkningsmomentenes betydning for landets siste uavklarte allmenning? Avslutning Del IV Prosessreglene om kartlegging og anerkjennelse av eksisterende rettigheter på Finnmarkseiendommens grunn Finnmarkslovens regler om kartlegging og anerkjennelse av eksisterende rettigheter Innledning Forarbeidene til finnmarksloven

9 Samerettsutvalgets forslag til rettskartleggingsordning for Finnmark Regjeringen Bondeviks forslag Justiskomiteens forslag til rettskartleggingsordning Finnmarkskommisjonen Mandat og avgrensninger Kommisjonens sammensetning Igangsetting av sak og valg av utredningsfelt Ansvaret for sakens opplysning Finnmarkskommisjonens rapport og partenes respons Mekling, avtaleinngåelse og grensemerking Utmarksdomstolen for Finnmark Mandat, sammensetning og generelt om prosessreglene Saklig avgrensning og frister for saksanlegg Eksklusiv kompetanse og avvisning, forening og oppdeling av saker Ansvar for sakens opplysning og bevisbedømmelse Rettsmiddel Kostnadsreglene Kartlegging av bruks- og eierrettigheter i andre deler av landet Innledning Høyfjellskommisjonen Jordskifterettene Utvalget for statseiendom Utmarkskommisjonen for Nordland og Troms Bakgrunn for kommisjonens opprettelse I strid med samiske interesser? Nærmere om utmarkskommisjonens prosessregler En rekke spesielle prosessregler Kommisjonens mandat, sammensetning og uavhengighet Saksanlegg og ansvar for sakens opplysning Rettsmiddelordningen Grunnlag for videre undersøkelse av prosessordningen? Rettsvirkningen av rettskartleggings- og anerkjennelsesprosessen i Finnmark Innledning Problemstillingen Bakgrunn for temavalg Kort om rettskraft og rettsvirkning

10 Der saken blir avgjort ved dom Der saken blir avgjort ved avtale eller ensidig erklæring Der saken blir avgjort ved rettsforlik Finnmarkskommisjonen og rettsvirkningen Finnmarkskommisjonens rapport og Finnmarkseiendommens rolle Resultatet av kommisjonens utredning kan deles i tre kategorier Enighet, tvist og rettsusikkerhet Der det foreligger enighet Der det verken foreligger uttalt enighet eller tvist Rettsvirkningen av jordskifterettsbehandling i medhold av finnml Oppsummering Noen forslag de lege ferenda Bør Finnmarkskommisjonen bli en domstol? Også uomtvistede rettsspørsmål bør oppnå materiell rettskraft Andre alternativer? Avslutning Rettergang innen rimelig tid Innledning Er Finnmarkskommisjonens utredning omfattet av EMK 1950 artikkel 6 (1)? EMK artikkel 6 (1) og kravet om rettergang innen rimelig tid Er Finnmarkskommisjonen omfattet av EMK artikkel 6 (1)? Fra hvilket tidspunkt løper fristen for rettergang innen rimelig tid? Hvilke faktorer kan føre til at rettskartleggingsprosessen krenker EMK artikkel 6 (1)? Faktorer som vektlegges av EMD Sakens kompleksitet Håndtering av saken hos kompetent myndighet Betydningen av hva som står på spill for saksøkeren, herunder rettsvernet for urfolks kulturer og næringer Oppsummering Noen forslag de lege ferenda Noen andre prosessuelle spørsmål Rettsmiddelordningen Kritikk av rettsmiddelordningen Alternativer til gjeldende ordning?

11 17.2 Disposisjonsprinsippet Om disposisjonsprinsippet Partenes krav vis á vis kommisjonens opplysning av saken Partenes herredømme over prosessen Bruk av lokal kunnskap Liten vekt på bruk av lokal kunnskap Et særlig behov for lokal kunnskap i forhold til spørsmål om samiske sedvaner, tradisjoner og sedvanerett Mandat og forutberegnelighet Del V Finnmarksloven oppsummering og avsluttende drøftinger Betraktninger om bruks- og eiendomsrett på Finnmarkseiendommens grunn, og om hensiktsmessighetskravet i ILO-konvensjon nr Etablerte rettigheter på Finnmarkseiendommens grunn Rettskultur og rettsoppfatninger Bruksrettigheter generelt og vurdert ut fra Finnmarkskommisjonens første rapport Eiendomsrett Egne regler for rettsanerkjennelse i samiske områder? Rettskartleggingsordningen i Finnmark en hensiktsmessig ordning i nasjonal rett for å avgjøre landrettighetskrav fra urfolk? Praksis fra ILO-organene Samerettsutvalget IIs vurdering av ILO-praksisen Andre grunner til å sette spørsmål ved hensiktsmessigheten? Hva med identifiseringen av kollektiv samisk eiendomsrett? Noen forslag de lege ferenda Mer hensiktsmessige prosessregler Behov for endringer? Rettsvirkningen og rettergang innen rimelig tid Rettsmiddelordningen Mandatsavklaring Er regler for styring og forvaltning av Finnmarksallmenningene hensiktsmessige?

12 Moderne siidaordning med lokal forvaltning basert på lokal sedvanerett Regler for ordning av beitebruk Avslutning Forkortelser Kilderegister Čoahkkáigeassu Summary Sammendrag Lovregister Stikkord

Finnmarkskommisjonen skal kartlegge bruks- eller eierrettigheter. opparbeidet av folk i Finnmark gjennom langvarig bruk.

Finnmarkskommisjonen skal kartlegge bruks- eller eierrettigheter. opparbeidet av folk i Finnmark gjennom langvarig bruk. Om Finnmarkskommisjonens arbeid Neiden, 11. november 2014 v/anne Marit Pedersen, medlem av kommisjonen 1 Finnmarkskommisjonen skal kartlegge bruks- eller eierrettigheter til FeFo-grunn som er opparbeidet

Detaljer

Bakgrunnen for Finnmarkskommisjonen. Innledning på seminar om Finnmarkskommisjonen, Alta, 28. april 2009 v/kommisjonsleder Jon Gauslaa

Bakgrunnen for Finnmarkskommisjonen. Innledning på seminar om Finnmarkskommisjonen, Alta, 28. april 2009 v/kommisjonsleder Jon Gauslaa Bakgrunnen for Finnmarkskommisjonen Innledning på seminar om Finnmarkskommisjonen, Alta, 28. april 2009 v/kommisjonsleder Jon Gauslaa Finnmarkskommisjonen Lovgrunnlag: finnmarksloven 5 tredje ledd og 29

Detaljer

Finnmarkskommisjonen mandat og arbeid særlig om interne forhold i reindriften

Finnmarkskommisjonen mandat og arbeid særlig om interne forhold i reindriften Finnmarkskommisjonen mandat og arbeid særlig om interne forhold i reindriften Informasjonsmøter med reindriftssiidaene i Karasjok, 25. og 26. mars 2014 v/jon Gauslaa 1 Kommisjonens mandat - generelt Finnmarksloven

Detaljer

FINNMARKSKOMMISJONENS RAPPORT FOR FELT 3- SØRØYA. Hammerfest, 16. oktober 2013 v/ kommisjonsleder Jon Gauslaa

FINNMARKSKOMMISJONENS RAPPORT FOR FELT 3- SØRØYA. Hammerfest, 16. oktober 2013 v/ kommisjonsleder Jon Gauslaa FINNMARKSKOMMISJONENS RAPPORT FOR FELT 3- SØRØYA Hammerfest, 16. oktober 2013 v/ kommisjonsleder Jon Gauslaa 1 Grunnlaget for konklusjonene Feltet omfatter all FeFo-grunn (ikke privat grunn) på Sørøya.

Detaljer

Er rettskartleggingen i Finnmark en hensiktsmessig ordning i nasjonal rett?

Er rettskartleggingen i Finnmark en hensiktsmessig ordning i nasjonal rett? LOV OG RETT, vol. 51, 10, 2012, s. 612 631 ISSN 0024-6980 paper, ISSN 1504-3061 online FAGFELLEVURDERT ARTIKKEL Er rettskartleggingen i Finnmark en hensiktsmessig ordning i nasjonal rett? sett i lys av

Detaljer

Finnmarkskommisjonen

Finnmarkskommisjonen Finnmarkskommisjonen arbeidsmåte og metodiske utfordringer Innledning på seminar om Finnmarkskommisjonen, Alta, 28. april 2009 v/kommisjonsleder Jon Gauslaa Finnmarkskommisjonens mandat Lovgrunnlag. Ytre

Detaljer

Innholdsoversikt. Del I Innledning, bakgrunnsstoff og hensynene bak reglene om alders tids bruk... 15. Del II Vilkårene for alders tids bruk...

Innholdsoversikt. Del I Innledning, bakgrunnsstoff og hensynene bak reglene om alders tids bruk... 15. Del II Vilkårene for alders tids bruk... Innholdsoversikt Del I Innledning, bakgrunnsstoff og hensynene bak reglene om alders tids bruk......................................... 15 1 Innledning..................................................

Detaljer

Finnmarkskommisjonen Kort om bakgrunnen Liknende kartlegginger har blitt gjennomført ellers i landet: : Høyfjellskommisjonen for Sør Norge 19

Finnmarkskommisjonen Kort om bakgrunnen Liknende kartlegginger har blitt gjennomført ellers i landet: : Høyfjellskommisjonen for Sør Norge 19 Finnmarkskommisjonen en oversikt, møte med interesserepresentanter, Nesseby/Stjernøya/Seiland oktober 2010, v/ Jon Gauslaa 1 Finnmarkskommisjonen Kort om bakgrunnen Liknende kartlegginger har blitt gjennomført

Detaljer

Finnmarkskommisjonens arbeid og kommisjonens første rapport Norsk forening for landbruksrett

Finnmarkskommisjonens arbeid og kommisjonens første rapport Norsk forening for landbruksrett Finnmarkskommisjonens arbeid og kommisjonens første rapport Norsk forening for landbruksrett Oslo, 2. mai 2012 v/jon Gauslaa leder av Finnmarkskommisjonen 1 Finnmarkskommisjonen Alta-striden, Samerettsutvalget,

Detaljer

Hovedtrekkene i NOU 2007: 13 Den nye sameretten v/kirsti Strøm Bull 5. februar 2009

Hovedtrekkene i NOU 2007: 13 Den nye sameretten v/kirsti Strøm Bull 5. februar 2009 Hovedtrekkene i NOU 2007: 13 Den nye sameretten v/kirsti Strøm Bull 5. februar 2009 NOU 1984: 18 Om samenes rettsstilling Sametinget Etablering av ordninger som ivaretar politiske og kulturelle rettigheter

Detaljer

Susann Funderud Skogvang. Samerett. - om samenes rett til enfortid, nätid og framtid. Universitetsforlaget

Susann Funderud Skogvang. Samerett. - om samenes rett til enfortid, nätid og framtid. Universitetsforlaget Susann Funderud Skogvang Samerett - om samenes rett til enfortid, nätid og framtid Universitetsforlaget Innhold INNLEDNING OG METODE 15 1.1 Introduksjon 15 1.2 Om faget samerett 16 1.3 Samerettens historie

Detaljer

Finnmarkskommisjonen

Finnmarkskommisjonen Finnmarkskommisjonen - Kommisjonens arbeidsmåte og metodiske utfordringer Innledning på seminar om Finnmarkskommisjonen, Tana, 29. oktober 2008 v/kommisjonsleder Jon Gauslaa Arbeidsmåte og metodiske utfordringer

Detaljer

Reglene for rettskartleggingen på Finnmarkseiendommens grunn og noen betraktninger om forutsigbarhet, partsdisposisjoner og ankeordning

Reglene for rettskartleggingen på Finnmarkseiendommens grunn og noen betraktninger om forutsigbarhet, partsdisposisjoner og ankeordning [start kap] Reglene for rettskartleggingen på Finnmarkseiendommens grunn og noen betraktninger om forutsigbarhet, partsdisposisjoner og ankeordning Øyvind Ravna Øyvind Ravna er professor i rettsvitenskap

Detaljer

Innhold. forord... 1. innledning... 2. alminnelig tingsrett... 3. fast eiendom som rettighetsobjekt...

Innhold. forord... 1. innledning... 2. alminnelig tingsrett... 3. fast eiendom som rettighetsobjekt... Innhold forord... 1. innledning... 1.1 Emnet... 1.2 Rettskilder og metode... 1.2.1 Lov... 1.2.2 Praksis og rettsoppfatninger... 1.2.3 Rettslige vurderinger... 2. alminnelig tingsrett... 2.1 Grunnprinsipper

Detaljer

NOEN JURIDISKE BETRAKTNINGER VEDRØRENDE SAMISKE RETTIGHETER I SALTVANN AV ELISABETH EINARSBØL

NOEN JURIDISKE BETRAKTNINGER VEDRØRENDE SAMISKE RETTIGHETER I SALTVANN AV ELISABETH EINARSBØL NOEN JURIDISKE BETRAKTNINGER VEDRØRENDE SAMISKE RETTIGHETER I SALTVANN AV ELISABETH EINARSBØL En presentasjon av tema! Innledning! Målsetting - Problemstilling - Bakgrunn - Oversikt, juridisk kontekst

Detaljer

MANDAT FOR LOVUTVALG SOM SKAL GÅ GJENNOM STATSALLMENNINGSLOVVERKET

MANDAT FOR LOVUTVALG SOM SKAL GÅ GJENNOM STATSALLMENNINGSLOVVERKET MANDAT FOR LOVUTVALG SOM SKAL GÅ GJENNOM STATSALLMENNINGSLOVVERKET 1. INNLEDNING Statsallmenningslovverket består av lov 6. juni 1975 nr. 31 om utnytting av rettar og lunnende m.m. i statsallmenningane

Detaljer

Rettsvirkningen av rettskartleggingsog anerkjennelsesprosessen i Finnmark

Rettsvirkningen av rettskartleggingsog anerkjennelsesprosessen i Finnmark LOV OG RETT, vol. 50, 4, 2011, s. 220 240 ISSN 0024-6980 paper, ISSN 1504-3061 online Rettsvirkningen av rettskartleggingsog anerkjennelsesprosessen i Finnmark Fagfellevurdert artikkel Av førsteamanuensis

Detaljer

Friluftslivets fellesorganisasjon v/ Harald Tronvik og Norges Jeger- og Fiskerforbund v/ Siri Parmann

Friluftslivets fellesorganisasjon v/ Harald Tronvik og Norges Jeger- og Fiskerforbund v/ Siri Parmann NOTAT Til Fra Friluftslivets fellesorganisasjon v/ Harald Tronvik og Norges Jeger- og Fiskerforbund v/ Siri Parmann Ingvild Bråthen og Johan Fredrik Remmen Dato 3. juni 2013 Ansvarlig advokat Remmen Johan

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 4/2005 HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.05.2005 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Magne Medlie

Detaljer

FINNMARKSKOMMISJONENS RAPPORT FOR FELT 2- NESSEBY. Tana Bru, 13. februar 2013 v/ kommisjonsleder Jon Gauslaa

FINNMARKSKOMMISJONENS RAPPORT FOR FELT 2- NESSEBY. Tana Bru, 13. februar 2013 v/ kommisjonsleder Jon Gauslaa FINNMARKSKOMMISJONENS RAPPORT FOR FELT 2- NESSEBY Tana Bru, 13. februar 2013 v/ kommisjonsleder Jon Gauslaa 1 Grunnlaget for konklusjonene Feltet omfatter all FeFo-grunn (ikke privat grunn) i Nesseby.

Detaljer

Førsteamanuensis Susann Funderud Skogvang

Førsteamanuensis Susann Funderud Skogvang Fiskerettigheter i sjø- og fjordområder utenfor Finnmark En innføring i og drøfting av betydningen av Finnmarksloven 29 første ledd andre punktum Førsteamanuensis Susann Funderud Skogvang September 2014

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag om endringer i finnmarksloven 43 om dekning saksomkostninger

Høringsuttalelse til forslag om endringer i finnmarksloven 43 om dekning saksomkostninger Forskergruppe for same- og urfolksrett Det juridiske fakultet, UiT Norges arktiske universitet 9037 Tromsø Tromsø, 14. januar 2016 Høringsuttalelse til forslag om endringer i finnmarksloven 43 om dekning

Detaljer

Arbeidsdokument Sørøya/ Sallan den 30.juni 2014

Arbeidsdokument Sørøya/ Sallan den 30.juni 2014 Arbeidsdokument Sørøya/ Sallan den 30.juni 2014 Dette arbeidsdokumentet ble lagt fram for styret på styremøtet 19. juni 2014 til orientering. Dokumentet dannet grunnlaget for en diskusjon i styret. Arbeidsdokumentet

Detaljer

særlig med vekt på kravet til aktsom god tro ved rettsidentifiseringen i Finnmark

særlig med vekt på kravet til aktsom god tro ved rettsidentifiseringen i Finnmark Tidsskrift for Rettsvitenskap, vol. 123, 3/2010, s. 464 504. ISSN 0040-7143 Alders tids bruk og hevd som ervervsgrunnlag i samiske områder 1 særlig med vekt på kravet til aktsom god tro ved rettsidentifiseringen

Detaljer

Om urfolksrett og urett - hvorfor har vi egne urfolksrettigheter i folkeretten og i nasjonal rett?

Om urfolksrett og urett - hvorfor har vi egne urfolksrettigheter i folkeretten og i nasjonal rett? Om urfolksrett og urett - hvorfor har vi egne urfolksrettigheter i folkeretten og i nasjonal rett? Innlegg på Finnmark fylkestings temadag Urfolk, 15. juni 2004. Av Láilá Susanne Vars, doktorgradsstipendiat

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 4/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 13.05.2005 kl. 10.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møte pr. telefon. Forfallsgrunn må oppgis.

Detaljer

SAMENES 18. KONFERANSE 7 9 Oktober 2004 i Honningsvåg, Norge

SAMENES 18. KONFERANSE 7 9 Oktober 2004 i Honningsvåg, Norge SAMENES 18. KONFERANSE 7 9 Oktober 2004 i Honningsvåg, Norge HONNINGSVÅG-DEKLARASJON Den 18. Samekonferansen, som representerer Samerådets medlemsorganisasjoner i Finland, Norge, Russland og Sverige, samlet

Detaljer

Samerettsutvalg II Flertallets forslag: USS syn

Samerettsutvalg II Flertallets forslag: USS syn Samerettsutvalg II Flertallets forslag: USS syn Høringsmøte på Værnes 3. november 2008 v/advokat ved Høyesterett Caroline Lund, Sekretær i Utmarkskommunenes Sammenslutning USS Medlem i SRUII Hvem skal

Detaljer

Studiehefte om samenes rettigheter til land og vann fra Troms og sørover Forfatter Else Grethe Broderstad

Studiehefte om samenes rettigheter til land og vann fra Troms og sørover Forfatter Else Grethe Broderstad Den nye sameretten Studiehefte om samenes rettigheter til land og vann fra Troms og sørover Forfatter Else Grethe Broderstad Sámi oahppolávdegoddi SOL Norgga sámiid riikkasearvi NSR 2008 1 Studieopplegg

Detaljer

Rapport felt 2 Nesseby

Rapport felt 2 Nesseby Rapport felt 2 Nesseby Rapport felt 2 NESSEBY Finnmarkskommisjonen 13. februar 2013 Forsidefoto: Bjarne Riesto RAPPORT FELT 2 NESSEBY INNHOLDSFORTEGNELSE DEL I 7 BAKGRUNN 7 1. INNLEDNING 8 1.1 Kommisjonens

Detaljer

Adgangen til å regulere småviltjakt på Finnmarkseiendommens grunn

Adgangen til å regulere småviltjakt på Finnmarkseiendommens grunn LOV OG RETT, vol. 49, 1 2, 2010, s. 27 46 ISSN 0024-6980 paper, ISSN 1504-3061 online Adgangen til å regulere småviltjakt på Finnmarkseiendommens grunn Fagfellevurdert artikkel Av førsteamanuensis dr.

Detaljer

HÅLOGALANDSALLMENNINGEN Om forvaltning av fast eiendom i Troms og Nordland

HÅLOGALANDSALLMENNINGEN Om forvaltning av fast eiendom i Troms og Nordland HÅLOGALANDSALLMENNINGEN Om forvaltning av fast eiendom i Troms og Nordland Kandidatnummer: 686 Innleveringsfrist: 25.11.2008 Til sammen 17 770 ord 24.11.2008 II Alt dette er min heim Disse fjordene, elvene,

Detaljer

Kommentardel til samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Statskog SF

Kommentardel til samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Statskog SF Originaltekst: Norsk Kommentardel til samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Statskog SF 1. Innledning Statskog SF og Sametinget: Inngår denne Samarbeidsavtalen uten at dette kan forstås å innebære en

Detaljer

Lokale brukere av området sin oppfatning av egne rettigheter i Follafoss allmenning. Sedvane i bruk av utmark i Verran

Lokale brukere av området sin oppfatning av egne rettigheter i Follafoss allmenning. Sedvane i bruk av utmark i Verran Sedvane i bruk av utmark i Verran Lokale brukere av området sin oppfatning av egne rettigheter i Follafoss allmenning Sedvane i bruk av utmark i Verran CENTER FOR LAND TENURE STUDIES Utgangspunkt for masteroppgave:

Detaljer

2. Angivelse av det geografiske området meldingen gjelder

2. Angivelse av det geografiske området meldingen gjelder MELDING OM MULIG(E) RETTIGHET(ER) Finnmarkskommisjonen skal etter finnmarksloven 29, jf. 5 tredje ledd kartlegge hvilke bruks- og eierrettigheter befolkningen i Finnmark har opparbeidet med grunnlag i

Detaljer

Etnisk og demokratisk Likeverd

Etnisk og demokratisk Likeverd Til Næringskomiteen Alta, 12. april 2012 Innspill vedrørende Fiskeri- og Kystdepartementets Prop. 70 L (2011 2012)om endringer i deltakerloven, havressurslova og finnmarksloven Dersom visse deler av forslagene

Detaljer

Kommentardel til samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Statskog SF

Kommentardel til samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Statskog SF Originaltekst: Norsk Kommentardel til samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Statskog SF 1. Innledning Statskog SF og Sametinget: Inngår denne Samarbeidsavtalen uten at dette kan forstås å innebære en

Detaljer

«I hvilken grad er en dom i sivil sak til hinder for en ny sak mellom de samme parter?» Sensorveiledning 2013 V

«I hvilken grad er en dom i sivil sak til hinder for en ny sak mellom de samme parter?» Sensorveiledning 2013 V «I hvilken grad er en dom i sivil sak til hinder for en ny sak mellom de samme parter?» Sensorveiledning 2013 V 1 Oppgaven reiser spørsmål om de objektive grenser for den materielle rettskrafts negative

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 28.04.2005 (sendt pr. E-post 03.05.059 Referatsaker Ref.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 28.04.2005 (sendt pr. E-post 03.05.059 Referatsaker Ref. VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 19.05.2005 Klokkeslett: 0900-1100 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

Folkeretten, konsultasjoner og samspillet mellom Sametinget/ nasjonalparkstyrene Jon Petter Gintal Fagleder, Avd. for rettigheter og internasjonale

Folkeretten, konsultasjoner og samspillet mellom Sametinget/ nasjonalparkstyrene Jon Petter Gintal Fagleder, Avd. for rettigheter og internasjonale Folkeretten, konsultasjoner og samspillet mellom Sametinget/ nasjonalparkstyrene Jon Petter Gintal Fagleder, Avd. for rettigheter og internasjonale saker Samene er anerkjent som ett folk i Norge Picture:

Detaljer

Protokioll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) torsdag 27.nov. fredag 28.november 2014 på Lakselv hotell

Protokioll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) torsdag 27.nov. fredag 28.november 2014 på Lakselv hotell Protokioll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) torsdag 27.nov. fredag 28.november 2014 på hotell Torsdag 27.nov 2014 Møtested: hotell Møtetid: 27.november kl. 16.00 28.nov. kl.

Detaljer

ALMENNINGENS JANUSANSIKT

ALMENNINGENS JANUSANSIKT GEIRSTENSETH ALMENNINGENS JANUSANSIKT EN SAMMENLIGNENDE RETTSLIG ANALYSE AV ALMENNINGS- OG SAMEIEFORHOLD I NORSK UTMARK GYLDENDAL AKADEMISK Innhold KAPITTEL 1 TEMA, PERSPEKTIVER OG RELEVANTE GRUNNLEGGENDE

Detaljer

Konstitusjonell tingsrett. Forelesninger over fast eiendoms rettsforhold Endre Stavang

Konstitusjonell tingsrett. Forelesninger over fast eiendoms rettsforhold Endre Stavang Konstitusjonell tingsrett Forelesninger over fast eiendoms rettsforhold Endre Stavang 8.1 Hva er Konstitusjonell Grunnloven 19, 97, 105, og 110b Grunnlovens betydning trinnhøyere regler Tolkningsmoment

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) onsdag 9. April torsdag 10.april 2014, Scandic Hotell Rovaniemi

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) onsdag 9. April torsdag 10.april 2014, Scandic Hotell Rovaniemi Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) onsdag 9. April torsdag 10.april 2014, Scandic Hotell Rovaniemi Møtested: Scandic Hotell Rovaniemi Møtetid: 9.april kl. 08.30 10.

Detaljer

Innhold. Akronymer og forkortelser... 13

Innhold. Akronymer og forkortelser... 13 Innhold Akronymer og forkortelser... 13 1 Eiendomsrett... 15 1.1 Begrunnelser for eiendomsrett... 15 1.2 Eiendomsrett til fast eiendom i norsk teori... 16 1.3 Erverv av eiendomsrett til fast eiendom...

Detaljer

LOV 2005-06-17 nr 85: Lov om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark

LOV 2005-06-17 nr 85: Lov om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark LOV 2005-06-17 nr 85: Lov om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylke (finnmarksloven). DATO: LOV-2005-06-17-85 DEPARTEMENT: JD (Justis- og politidepartementet) PUBLISERT:

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av juridisk bistand

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av juridisk bistand Konkurransegrunnlag for for kjøp av juridisk bistand vedrørende interne rettighetsspørsmål i reindriften For levering til Finnmarkskommisjonen Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr 500 000 ekskl. mva.

Detaljer

Juridisk metode og oppgaveteknikk Deskriptiv kontra normativ fremstilling 3 Kilder Bokens oppbygging

Juridisk metode og oppgaveteknikk Deskriptiv kontra normativ fremstilling 3 Kilder Bokens oppbygging [start forord] Innhold DEL I Introduksjon... 15 1 Juridisk metode og oppgaveteknikk... 15 2 Deskriptiv kontra normativ fremstilling... 16 3 Kilder... 16 4 Bokens oppbygging... 17 DEL II Rettsanvendelsesprosessen

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE. om nåværende og tidligere bruk av grunn og naturressurser samt rettsoppfatninger knyttet til denne bruken i Karasjok

SPØRREUNDERSØKELSE. om nåværende og tidligere bruk av grunn og naturressurser samt rettsoppfatninger knyttet til denne bruken i Karasjok SPØRREUNDERSØKELSE om nåværende og tidligere bruk av grunn og naturressurser samt rettsoppfatninger knyttet til denne bruken i Karasjok Undersøkelsen er en del av en utredning som gjennomføres av Norsk

Detaljer

Bor det sjøsamer i Trondheimsfjorden? En liten undersøkelse av definisjonen på det sjøsamiske bosetningsområdet.

Bor det sjøsamer i Trondheimsfjorden? En liten undersøkelse av definisjonen på det sjøsamiske bosetningsområdet. Av Camilla Brattland, stipendiat ved SESAM. Teksten er en omarbeidet versjon av et fremlegg på samisk miniforskningsmaraton ved Universitetet i Tromsø, 5. februar 2009. Bor det sjøsamer i Trondheimsfjorden?

Detaljer

Statsallmenning. Alle får noe ingen får alt

Statsallmenning. Alle får noe ingen får alt Statsallmenning Alle får noe ingen får alt 1. Fjellstyrene og forvaltningen av statsallmenningene 2. Fjellstyrene og SRUII Norges Fjellstyresamband - NFS Fellesorganisasjon for norske fjellstyrer Mål:

Detaljer

Arbeidsdokument Nessebyfeltet 26.02.2014

Arbeidsdokument Nessebyfeltet 26.02.2014 Arbeidsdokument Nessebyfeltet 26.02.2014 Dette arbeidsdokumentet ble lagt fram for styret på styremøtet 24. februar 2014 til orientering. Dokumentet dannet grunnlaget for en diskusjon i styret. Arbeidsdokumentet

Detaljer

Sametingets retningslinjer for vurderingen av samiske hensyn ved endret bruk av meahcci/utmark i Finnmark

Sametingets retningslinjer for vurderingen av samiske hensyn ved endret bruk av meahcci/utmark i Finnmark Sametingets retningslinjer for vurderingen av samiske hensyn ved endret bruk av meahcci/utmark i Finnmark Fastsatt av Sametinget 24. mai 2007 og godkjent av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 11. juni

Detaljer

Betydningen av ILO-konvensjon nr. 169 artikkel 14 for kartlegging og anerkjennelse av eksisterende rettigheter på Finnmarkseiendommens grunn

Betydningen av ILO-konvensjon nr. 169 artikkel 14 for kartlegging og anerkjennelse av eksisterende rettigheter på Finnmarkseiendommens grunn Betydningen av ILO-konvensjon nr. 169 artikkel 14 for kartlegging og anerkjennelse av eksisterende rettigheter på Finnmarkseiendommens grunn Av Stine Celius Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet

Detaljer

SAMISKE LANDRETTIGHETER, NORSK LOVGIVNING OG FORVALTNING

SAMISKE LANDRETTIGHETER, NORSK LOVGIVNING OG FORVALTNING SAMISKE LANDRETTIGHETER, NORSK LOVGIVNING OG FORVALTNING av Eva Josefsen Kompetansesenteret for urfolks rettigheter Kautokeino 2003 1 Forord Denne utredningen er en presentasjon av et lite knippe av lovgivning,

Detaljer

Den nye sameretten høringsuttalelse

Den nye sameretten høringsuttalelse Justis- og Politidepartementet Postboks 2266, 9507 Alta Telefon 950 68 353 post@edl.no - www.edl.no Bankkonto 4901 14 41202 Organisasjonsnr. 991 097 058 Alta, 15. april 2009 Den nye sameretten høringsuttalelse

Detaljer

Ankeordningen for saker behandlet i jordskifteretten Nordfjord 3. og 4. april 2013 Per Kåre Sky

Ankeordningen for saker behandlet i jordskifteretten Nordfjord 3. og 4. april 2013 Per Kåre Sky Ankeordningen for saker behandlet i jordskifteretten Nordfjord 3. og 4. april 2013 Per Kåre Sky Disposisjon: Kort gjennomgang av jordskifteloven kapittel 7 Rettsmiddel Noen konkrete eksempler 1 Ankeordningen

Detaljer

Samerett og samiske rettigheter i Norge Øyvind Ravna*

Samerett og samiske rettigheter i Norge Øyvind Ravna* 8 Samerett og samiske rettigheter i Norge Øyvind Ravna* 1 innledning 1 I 1985 påpekte Kjønstadutvalget, som forberedte en egen studiemodell for rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø, at Universitetet

Detaljer

Den nye sameretten: Hovedlinjene i NOU 2007: 13

Den nye sameretten: Hovedlinjene i NOU 2007: 13 Den nye sameretten: Hovedlinjene i NOU 2007: 13 Presentasjon på høringsseminar på Hell i regi av Sør Trøndelag og Hedmark fylkeskommuner 3. november 2008 v/utvalgsleder Jon Gauslaa 23 år med samerettsutredninger

Detaljer

3. Saksgang og FeFos rolle i identifiseringen av eventuelle rettigheter på FeFo-grunn

3. Saksgang og FeFos rolle i identifiseringen av eventuelle rettigheter på FeFo-grunn Arbeidsdokument Dette er et arbeidsdokument som skal tjene som grunnlag for drøfting av saken på FeFos styremøte 19. februar 2013. Poenget med dokumentet er å få innspill fra styret i forhold til behandlingen

Detaljer

Oversendelse av fylkestingets behandling av NOU 13 :2007 Den nye Sameretten

Oversendelse av fylkestingets behandling av NOU 13 :2007 Den nye Sameretten Vår dato: 02.03.2009 Vårreferanse: 09/6179 FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Justis- og politidepartementet postboks 8005 Dep 0030 OSLO Oversendelse av fylkestingets

Detaljer

Innst. O. nr. 80. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen

Innst. O. nr. 80. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen Innst. O. nr. 80 (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen Ot.prp. nr. 53 (2002-2003) Innstilling fra justiskomiteen om lov om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i

Detaljer

Noen juridiske betraktninger vedrørende samiske rettigheter i saltvann

Noen juridiske betraktninger vedrørende samiske rettigheter i saltvann Tidsskrift for urfolks rettigheter Nr. 1/2006 Noen juridiske betraktninger vedrørende samiske rettigheter i saltvann Eiendomsrettens utstrekning i saltvannsområder etter norsk rett og folkeretten Elisabeth

Detaljer

Kan forvaltningen stille vilkår ved begunstigende tillatelser?

Kan forvaltningen stille vilkår ved begunstigende tillatelser? Vilkår Kan forvaltningen stille vilkår ved begunstigende tillatelser? Ikke ved lovbundne vedtak, men ved diskresjonære vedtak Forholdet til lovskravet Lovhjemmel for vilkår Taushet i loven om adgangen

Detaljer

SAMENES 19. KONFERANSE

SAMENES 19. KONFERANSE SAMENES 19. KONFERANSE 29. til 31. oktober2008 i Rovaniemi, Finland ROVANIEMI DEKLARASJONEN Samenes 19. konferanse, som representerer Samerådets medlemsorganisasjoner i Finland, Norge, Den Russiske Føderasjonen

Detaljer

Saksfremlegg. Alta kommune har behandlet NOU 2007: Den nye sameretten. Formannskapet avgir flg. uttalelse til denne:

Saksfremlegg. Alta kommune har behandlet NOU 2007: Den nye sameretten. Formannskapet avgir flg. uttalelse til denne: Saksfremlegg Saksnr.: 08/2932-2 Arkiv: K50 &71 Sakbeh.: Ommund Heggheim Sakstittel: DEN NYE SAMERETTEN - HØRING Planlagt behandling: Hovedutvalg for kultur og næring Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

Høringsuttalelse til Innstilling om en nordisk samekonvensjon

Høringsuttalelse til Innstilling om en nordisk samekonvensjon Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep. P.b. 6706 St. Olavs plass 0030 Oslo NO-0130 Oslo Universitetsgt. 22-24 Dato: 16. juni 2006 Deres ref.: 200600205-/GUH Vår ref.: 06/6577 Telefon:

Detaljer

Innhold DEL II PERSPEKTIVER... 51

Innhold DEL II PERSPEKTIVER... 51 Innhold DEL I INNLEDNING... 15 1. Emne og opplegg... 17 1.1 Definisjon av mekling... 17 1.2 Mekling og rettsvitenskap... 18 1.3 Opplegget for fremstillingen... 23 1.3.1 Emneavgrensning. Hovedproblemstilling...

Detaljer

REGJERINGSADVOKATEN EO/K IIR CR/CR. Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo. Dato

REGJERINGSADVOKATEN EO/K IIR CR/CR. Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo. Dato Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Deres ref Vår ref 200801140EO/K IIR 2008-0132 CR/CR Dato 15.04.2009 NOU 2007: 13 DEN NYE SAMERETTEN - TIØRING I GENERELT OM UTREDNINGEN Det vises

Detaljer

Høringsuttalelse fra Statskog SF vedr. NOU 2007:13. Den nye sameretten Utredning fra Samerettsutvalget

Høringsuttalelse fra Statskog SF vedr. NOU 2007:13. Den nye sameretten Utredning fra Samerettsutvalget Høringsuttalelse fra Statskog SF vedr. NOU 2007:13 Den nye sameretten Utredning fra Samerettsutvalget Innholdsfortegnelse I Statskogs styres oppsummering nye Statskog... 1 Fortsatt nasjonal forvaltning...

Detaljer

Lovverket omkring utmark, beiter, gjerdelov og

Lovverket omkring utmark, beiter, gjerdelov og VELKOMMEN TIL FOREDRAG Lovverket omkring utmark, beiter, gjerdelov og gjerdeskjønn Med foredragsholder Jan Henrik Høines advokat jan.henrik.hoines@eurojuris.no 958 54 260 Håvamål: Gard set fred mellom

Detaljer

Læreplan i samisk historie og samfunn - programfag

Læreplan i samisk historie og samfunn - programfag Læreplan i samisk historie og samfunn - programfag Fastsatt som forskrift av Sametinget 18.10.2007 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

Detaljer

Det vises til tidligere korrespondanse, siste Deres brev av 5. januar 2000.

Det vises til tidligere korrespondanse, siste Deres brev av 5. januar 2000. ADVOKATFIRMAET ~ HAAVIND VISLIE V Kjølvollen Seterlag, v/bernt Sindre Bolstad, Søndre Bolstad, 2485 Rendalen Unset Grunneierlag v/frode G. Ingebrigtsen, Grindflækken 2487 Unset Advokatfirmaet Haavind Vislie

Detaljer

Hovudtrekka i ny jordskiftelov. Alexis Thingnes Jordskiftedommar Loen 23. februar 2016

Hovudtrekka i ny jordskiftelov. Alexis Thingnes Jordskiftedommar Loen 23. februar 2016 Hovudtrekka i ny jordskiftelov Alexis Thingnes Jordskiftedommar Loen 23. februar 2016 Utgangspunktet for lovarbeidet Brei oppfatning om at jordskiftelova 1979 var umoderne (Løkenutvalet NOU 2002:9 og Ot.prp.

Detaljer

Tittel. Beiterettighetene ved Altevannsområdet. av Synnøve Indseth

Tittel. Beiterettighetene ved Altevannsområdet. av Synnøve Indseth Tittel Beiterettighetene ved Altevannsområdet av Synnøve Indseth Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Høsten 2008 1 Forord Grunnen til at jeg valgte å

Detaljer

innhold kapittel 1 formål og virkeområde Kommentarer til Kommentarer til

innhold kapittel 1 formål og virkeområde Kommentarer til Kommentarer til innhold del i innledning... 13 En kort presentasjon... 13 Lovens bakgrunn og begrunnelse... 14 Et kort historisk tilbakeblikk... 15 Verdigrunnlaget fra helsepolitikk til rettslig regulering... 18 Sentrale

Detaljer

Jordbrukeres rettslige stilling under finnmarksloven, sammenliknet med andre liknende forvaltningsordninger 1

Jordbrukeres rettslige stilling under finnmarksloven, sammenliknet med andre liknende forvaltningsordninger 1 [start kap] Jordbrukeres rettslige stilling under finnmarksloven, sammenliknet med andre liknende forvaltningsordninger 1 Øyvind Ravna 2 1 Innledning 1.1 Bakgrunn og problemstilling Jordbruket har hatt

Detaljer

REGJERINGSADVOKATEN HOVEDTREKKENE I SKJØNNSPROSESSEN KAREN MELLINGEN 1. INNLEDNING 2. SKJØNNSPROSESSLOVENS OPPBYGNING

REGJERINGSADVOKATEN HOVEDTREKKENE I SKJØNNSPROSESSEN KAREN MELLINGEN 1. INNLEDNING 2. SKJØNNSPROSESSLOVENS OPPBYGNING REGJERINGSADVOKATEN EKSPROPRIASJONSRETT HØST 2011 HOVEDTREKKENE I SKJØNNSPROSESSEN KAREN MELLINGEN 1. INNLEDNING 2. SKJØNNSPROSESSLOVENS OPPBYGNING 2.1 Alminnelig del (for alle skjønnssaker) - 1. kapittel

Detaljer

Juss i beitefeltet Fagdag på Finnsnes 18.11.2014

Juss i beitefeltet Fagdag på Finnsnes 18.11.2014 NORD-TROMS JORDSKIFTERETT Juss i beitefeltet Fagdag på Finnsnes 18.11.2014 Jordskifterettens virkemidler i forbindelse med konflikter i beitefeltet Liv Nergaard jordskifterettsleder Jordskifterettens virkemidler

Detaljer

Reindriftsloven konsekvenser for landbruket. Vi får Norge til å gro!

Reindriftsloven konsekvenser for landbruket. Vi får Norge til å gro! Reindriftsloven konsekvenser for landbruket 1 Vi får Norge til å gro! Utgangspunkter Reindriftsrettens og bufebeiterettens grunnlag: Læren om at reindriftsretten kun er hjemlet i loven er nå en forlatt

Detaljer

Utmarkskommisjonen for Nordland og Troms fylker

Utmarkskommisjonen for Nordland og Troms fylker Utmarkskommisjonen for Nordland og Troms fylker En redegjørelse for Utmarkskommisjonen og dens praksis Kandidatnr: 262 Veileder: Kirsti Strøm Bull Leveringsfrist: 25. april 2005 Til sammen 16152 ord 22.04.2005

Detaljer

Samerettsutvalgets innstilling, NOU 2007:13. Høringsuttalelse fra Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS)

Samerettsutvalgets innstilling, NOU 2007:13. Høringsuttalelse fra Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) Samerettsutvalgets innstilling, NOU 2007:13. Høringsuttalelse fra Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) 1. Innledning Etter mer enn seks års arbeid la Samerettsutvalget 3. desember 2007 frem sin utredning

Detaljer

Ble Stortinget gitt villedende opplysninger?

Ble Stortinget gitt villedende opplysninger? Ble Stortinget gitt villedende opplysninger? (Litt om to stortingsproposisjoner som omhandler to ILO-konvensjoner og litt til.) okt-2011 ILO-konvensjon nr. 107 av 1958 er forløperen til ILO-konvensjon

Detaljer

Bruksordning etter jordskifteloven på Finnmarkseiendommens grunn

Bruksordning etter jordskifteloven på Finnmarkseiendommens grunn Bruksordning etter jordskifteloven på Finnmarkseiendommens grunn Øyvind Ravna Vitenskapelig bedømt (refereed) artikkel Øyvind Ravna: Legal regulation of land use in accordance with the Land Consolidation

Detaljer

asbjørn kjønstad helserett pasienters og helsearbeideres rettsstilling

asbjørn kjønstad helserett pasienters og helsearbeideres rettsstilling asbjørn kjønstad helserett pasienters og helsearbeideres rettsstilling Gyldendal Norsk Forlag AS 2007 2. utgave, 2. opplag 2013 ISBN 978-82-05-45724-9 Omslagsdesign: Merete Berg Toreg Brødtekst: Minion

Detaljer

Hovedtrekkene i ny jordskiftelov Eiendomskonferansen, Solstrand 12. oktober 2015 Per Kåre Sky. Gulating jordskifteoverrett 1

Hovedtrekkene i ny jordskiftelov Eiendomskonferansen, Solstrand 12. oktober 2015 Per Kåre Sky. Gulating jordskifteoverrett 1 Hovedtrekkene i ny jordskiftelov Eiendomskonferansen, Solstrand 12. oktober 2015 Per Kåre Sky Gulating jordskifteoverrett 1 Disposisjon 1) Endringer i lovens struktur mv. 2) Nye jordskiftevirkemidler 3)

Detaljer

Utvikling av energiressurser på Statskog SFs eiendommer og foretakets arbeid med grunnrettigheter. Presentasjon for Energi Norge

Utvikling av energiressurser på Statskog SFs eiendommer og foretakets arbeid med grunnrettigheter. Presentasjon for Energi Norge Utvikling av energiressurser på Statskog SFs eiendommer og foretakets arbeid med grunnrettigheter Presentasjon for Energi Norge Oslo, 26. oktober 2011 Konsernadvokaten 1. Statskog SF mandat, organisering

Detaljer

Forbud mot tilbakevirkende lover

Forbud mot tilbakevirkende lover Benedikte Moltumyr Høgberg Forbud mot tilbakevirkende lover UNIVERSITETSFORLAGET Innholdsfortegnelse Forord 5 1 Innledning 15 1.1 Formål og struktur 15 1.2 Presisering og rammeverk 19 1.2.1 Den rettsstridige

Detaljer

Reindriftens bruksrettigheter

Reindriftens bruksrettigheter Kirsti Strøm Bull Kirsti Strøm Bull: Reindeer owners land use rights KART OG PLAN, Vol 70, pp. 174 181. P.O.B 5003, NO-1432 Ås, ISSN 0047-3278 This article is about rights of land use connected to reindeer

Detaljer

1 Innledning 2 Rettsutviklingen fra Norske Lov til straffeprosessloven

1 Innledning 2 Rettsutviklingen fra Norske Lov til straffeprosessloven Innhold 1 Innledning.................................................. 15 1.1 Emnet.................................................. 15 1.2 Perspektivet.............................................. 16

Detaljer

Forslaget til «Finnmarkslov» og bygdefolks rettigheter

Forslaget til «Finnmarkslov» og bygdefolks rettigheter Forslaget til «Finnmarkslov» og bygdefolks rettigheter av ØYVIND RAVNA 1 Bondevik-regjeringen la i april i år fram Ot. prp. nr. 53 (2002 2003) Om lov om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser

Detaljer

FINNMARKSKOMMISJONENS RAPPORT FOR FELT 5- VARANGERHALVØYA ØST. Vadsø, 24. juni 2014 v/ kommisjonsleder Jon Gauslaa

FINNMARKSKOMMISJONENS RAPPORT FOR FELT 5- VARANGERHALVØYA ØST. Vadsø, 24. juni 2014 v/ kommisjonsleder Jon Gauslaa FINNMARKSKOMMISJONENS RAPPORT FOR FELT 5- VARANGERHALVØYA ØST Vadsø, 24. juni 2014 v/ kommisjonsleder Jon Gauslaa 1 Grunnlaget for konklusjonene Felt 5 omfatter all FeFo-grunn i kommunene Vardø og Vadsø,

Detaljer

Kriminalomsorgsdirektoratet. Kriminalomsorgens tiltaksplan for god og likeverdig straffegjennomføring for samiske innsatte og domfelte

Kriminalomsorgsdirektoratet. Kriminalomsorgens tiltaksplan for god og likeverdig straffegjennomføring for samiske innsatte og domfelte Kriminalomsorgsdirektoratet Kriminalomsorgens tiltaksplan for god og likeverdig straffegjennomføring for samiske innsatte og domfelte 1. Innledning Staten Norge er opprinnelig etablert på territoriet til

Detaljer

Kurs i matrikkelføring. Matrikkelloven med tilhørende rettskilder

Kurs i matrikkelføring. Matrikkelloven med tilhørende rettskilder Kurs i matrikkelføring Matrikkelloven med tilhørende rettskilder Innhold Innledning... 3 Viktigheten av holdbar (god) metode... 3 Offentlig rett og privat rett... 3 Rettskildene... 3 Hva er rettskilder...

Detaljer

Fakultetsoppgave i metode/rettskildelære, innlevering 15. september 2011

Fakultetsoppgave i metode/rettskildelære, innlevering 15. september 2011 Fakultetsoppgave i metode/rettskildelære, innlevering 15. september 2011 Gjennomgang 3. november 2011 v/jon Gauslaa Generelt om oppgaven Typisk oppgave i rettskildelære. Sentralt tema. Godt dekket i pensumlitteratur

Detaljer

Om rettsfastsettende vedtak, semjedom og rettskraft i jordskifteprosessen

Om rettsfastsettende vedtak, semjedom og rettskraft i jordskifteprosessen LOV OG RETT, vol. 50, 4, 2011, s. 213 219 ISSN 0024-6980 paper, ISSN 1504-3061 online Om rettsfastsettende vedtak, semjedom og rettskraft i jordskifteprosessen Fagfellevurdert artikkel Av førsteamanuensis

Detaljer

Lov å lære fagartikkel 9. RETTSUTGREIING OG GRENSEFASTSETTING Av Ivar Haugstad, fagfellevurdert av Gunnar Bjerke Osen

Lov å lære fagartikkel 9. RETTSUTGREIING OG GRENSEFASTSETTING Av Ivar Haugstad, fagfellevurdert av Gunnar Bjerke Osen Lov å lære fagartikkel 9 RETTSUTGREIING OG GRENSEFASTSETTING Av Ivar Haugstad, fagfellevurdert av Gunnar Bjerke Osen Begrepet grensegang er i ny lov erstattet med grensefastsetting. Kravkompetanse Hvem

Detaljer

Høring: Samerettutvalget innstilling, NOU 2007:13. Den nye sameretten.

Høring: Samerettutvalget innstilling, NOU 2007:13. Den nye sameretten. Landbrukskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.01.2009 2460/2009 2008/7261 K00 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/8 Komite for plan, næring og miljø 22.01.2009 09/8 Bystyret 12.02.2009 Høring:

Detaljer

Notat. Utarbeidet av Vår referanse Vår dato Harry E. Tjernstad Dalsbygda

Notat. Utarbeidet av Vår referanse Vår dato Harry E. Tjernstad Dalsbygda Notat Utarbeidet av Vår referanse Vår dato Harry E. Tjernstad 0420-2012-0031 Dalsbygda 21.03.2016 Dalsbygda - hva er følgende av de rettskraftige dommer/kjennelser? Det er en rekke dommer/kjennelser som

Detaljer