Innhold. Del I Rettshistorie og rettskultur... 35

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Del I Rettshistorie og rettskultur... 35"

Transkript

1 Innhold Innledning I Bakgrunn for valg av tema II Tema, problemstillinger og avgrensinger III Målgrupper IV Kilder og metode V Presentasjon av kapitlene som inngår i antologien Del I Rettshistorie og rettskultur Samenes rett til land og vann, sett i lys av vekslende oppfatninger om samisk kultur i retts- og historievitenskapene Innledning Tema, problemstilling og kilder Noen oppfatninger om samer i historien Samenes «trolldomsvirksomhet er av en slik avskrekkende karakter at nordmenn [ikke] tør bosette seg i nærheten av dem» De er «ei alleene ligesaa god Søemand som en Nordmand, men oftest langt bedre» Samene har «ingen evne til på egen hånd å heve sig op til et høiere kulturtrinn uten veien gjennom norsk språk og kultur» Hvem kom først? «Lapperne [er] de oprindelige Beboere af Landet» «[ ] de Fastboendes Rettigheder i de heromhandlede Trakter er ældre end Lappernes» Hvem er kvalifisert til å erverve bruks- og eiendomsrett? «Saa længe folkene lever som nomader [er] ikke jorden underkastet eiendomsret»

2 1.3.2 «Grænserne for [Flytlappernes] Krav [er] givne. Og disse Grænser maa efter Forholdets Natur blive vikende» «Samenes bruk kan ikke sidestilles med utøvelse av en uskyldig nyttesrett» Hvilken bruk er egnet til å skape bruks- og eiendomsrett? Samisk bruk er ikke tilstrekkelig regelmessig og intensiv Samisk bruk kan skape rett etter reglene om alders tids bruk Retten til kyst- og fjordfiske i sjøsamiske områder Avslutning Kom noen først? Alders tids bruk skaper rett, uavhengig av etnisk eller kulturell bakgrunn Nærmere den objektive sannheten? Rettsvernet for samiske rettigheter fram til siste halvdel av 1700-tallet og betydningen av dette i dag Innledning Metode og kort rettshistorisk introduksjon Målsetting og avgrensing Finnmark blir en del av Norge Noen former for rettsbeskyttelse samene nøt før Østsamenes rettigheter Rettigheter innen fellesområder som lå under svensk jurisdiksjon fram til Rettigheter nedskrevet ved grensedragningen i Var rettighetene eksklusive, samiske rettigheter? Rettsforholdenes betydning for dagens rettssituasjon Rettsutviklingen Samiske rettigheter vurdert ut fra internrettslige forhold Den seneste tidens rettsutvikling Noen folkerettslige betraktninger Oppsummering Samisk rettskultur og dens plass i norsk rett før og nå Innledning Samisk rettskultur og rettshistorie Norge og Sameland Kolonisasjonshistorien i korte trekk

3 tallet: En brytningstid hvor samisk kultur og rettsordninger dels nøt vern, og dels ble utsatt for brutal forfølgelse tallet: Opplysningstidens idealer preger statenes holdning til samisk kultur positivt tallet: Kulturstadietenkning, norsk nasjonalisme og «læren om statens grunn» Revitalisering En kultur i oppløsning? Vendepunkt og oppblomstring Trekk fra fastboende samers rettskultur i dag Innledning Laksefisket i Tana Snarefangst og innlandsfiske Rett til å føre opp gammer og andre bygg i tilknytning til naturbruk Samisk rettskultur i framtiden Hensynet til samisk språk og kultur ved organiseringen av domstolene Innledning Det rettslige grunnlaget for plikten til å sikre samisk språk og kultur Grunnloven 110 a og andre interne, norske rettsregler Det folkerettslige grunnlaget Reelle hensyn og faktiske behov Betydningen av forpliktelsen Noen betraktninger omkring organiseringen Del II Prosessen fram mot loven Forslaget til «finnmarkslov» og bygdefolks rettigheter Innledning Et omstridt lovforslag Målsetting og avgrensning Forslaget til «finnmarkslov» Formål med loven Bakgrunn for de rettslige vurderingene Gjeldende rett Forhold til bestående rettigheter Gjennomgang av rettsutviklingen

4 5.3.1 Et oppgjør med læren om statens grunn Rettssituasjonen før Rettsutviklingen etter at hele Finnmark kom inn under norsk enejurisdiksjon Betydningen av befolkningens utøvelse av rådighet Noen betraktninger ut fra allmenningslovgivningen Allmenningenes opprinnelse Statsallmenning og Finnmarksallmenning En drøfting av deler av lovforslaget Sammenblanding av krav om å avklare bestående rettigheter og forpliktelser etter folkeretten Hensiktsmessige løsninger framfor erkjennelse av rettigheter Saksbehandling framfor rettsavklaring Ekspropriasjon uten erstatning Lovlig hjemmelsoverføring? Allemannsrett framfor allmenningsrett Erkjenner lovforslaget de rettigheter bygdefolk presumtivt har opparbeidet? Samerettsutvalgets forslag Tønnesens forslag Avslutning Sverre Tønnesens forslag til rettsavklaring og finnmarkslovgivning En undersøkelse med særlig sikte på samenes rettigheter «Avhandlinga lærer oss å tenke på ein ny måte om retten til jorda i Finnmark, og det må få konsekvenser» Tønnesen påvirket Høyesterett, rettsvitere og lovutredere Staten lot seg ikke påvirke Tønnesens forslag til forvaltning av grunnen i Finnmark Forslagene til finnmarkslover Hva foreslo Tønnesen? Hva Tønnesen mente man ville oppnå med forslaget Konkluderende bemerkning Finnmarksloven er vedtatt. Om de vesentligste endringene i loven i forhold til regjeringens lovforslag Bakgrunn Et flere hundre år gammelt eiendomsregime er over Betydelige endringer

5 7.2.2 De vesentligste endringene i den vedtatte loven sett i relasjon til Ot.prp. nr Finnmarkskommisjon og særdomstol Avslutning Del III Noen rettsspørsmål av betydning når eksisterende bruks- og eierrettigheter skal avklares Alders tids bruk og hevd som ervervsgrunnlag i samiske områder Innledning Tema og problemstilling Rettskildene Den videre framstillingen Reglene om hevd og alders tids bruk Innledning Intensiv og kontinuerlig bruk som rette rettshaver Hevdstiden Aktsom god tro Hva skiller reglene om alders tids bruk fra reglene om hevd? Hevd og alders tids bruk i samiske områder Kort om eierforhold og rettsoppfatninger Skifte i praksis Intensitet og kontinuitet i bruken Aktsom god tro Korrigering av eldre kilder som følge av samfunnsutviklingen Bruk av muntlige overleveringer og vekt på topografiske forhold Beiterettens omfang Egen karakteristikk av retten er ikke avgjørende for dens karakter Betydningen for annen samisk bruk enn reindrift Enkelte problemer når reglene alders tids bruk skal prøves i samiske områder Aktsom god tro Uhjemlet bruk Betydningen av adgangen til å nytte muntlige kilder Noen betraktninger de lege ferenda Problemet Analogi fra andre områder med uregistrerte eier- og rettsforhold Begrunnelsen for kravet om aktsom god tro i norsk rett

6 8.5.4 Særlig om behov for å beskytte statens allmenninger Ubestridt bruk og hederlig adferd, framfor aktsom god tro? Rett til beite for jordbrukseiendom på Finnmarkseiendommens grunn Bakgrunn og problemstilling Bygdefolks beiterett i et historisk perspektiv, herunder eldre lovgivning De eldste kildene om beitebruk og beiterett og 1700-talls lovgivning Er eiendommer utmålt etter 1863 uten allmenningsrett til beite? Gjeldende rett om beite på Finnmarkseiendommens grunn Finnmarksloven kapittel Samerettsutvalget: Jordbrukere har i samsvar med gammel bruk og rettsoppfatning rett til utmarksbeite Regjeringen Bondevik videreførte Samerettsutvalgets forslag I hvilken grad kan Finnmarkseiendommen regulere beiteretten? Rett til småviltjakt på Finnmarkseiendommens grunn og adgangen til å regulere denne Bakgrunn og problemstilling Retten til småviltjakt i et historisk perspektiv Jakt og jaktretten i eldre tid Viltlovgivningen og sedvanerettsdannelse Gjeldende rett om adgangen til å regulere småviltjakt på Finnmarkseiendommens grunn Finnmarkslovens regler om adgang til å regulere småviltjakt Betydningen av at det kan foreligge rettigheter ervervet ved hevd og alders tids bruk I hvilken grad kan Finnmarkseiendommen begrense jaktadgangen ved ressursknapphet? Jaktadgangen til folk bosatt i og utenfor fylket Reguleringer av bygdefolks rett til småviltjakt Jordbrukeres rettslige stilling under finnmarksloven, sammenliknet med andre liknende forvaltningsordninger Innledning Bakgrunn og problemstilling Et historisk tilbakeblikk på jordbruket i Finnmark Lovgivningenes formål og reglene om jordutvisning

7 Finnmarksloven FeFos retningslinjer for jordutvisning Eldre finnmarkslovgivning Jordutvisningsresolusjonen fra Jordsalgsloven av Jordsalgsloven av Jordsalgsloven av Forslaget til «hålogalandslov» Oppsummering Kjøp av forpaktet jord Finnmarksloven og FeFos retningslinjer Eldre finnmarkslovgivning Forslaget til hålogalandslov Oppsummering Styring og forvaltningsoppgavene Finnmarkseiendommens styre; sammensetning og oppgaver Eldre finnmarkslovgivning: Statskog SF og Jordsalgsstyret Samerettsutvalgets forslag til forvaltningsmodell for Finnmark Forslag til forvaltningsmodell i hålogalandsloven Oppsummering Beiteretten i Finnmark Finnmarksloven Eldre finnmarkslovgivning Forslaget til hålogalandslov Avslutning I hvilken utstrekning er samenes rett til reindrift vernet av EMK P1-1? Innledning Problemstillingen Et kort historisk tilbakeblikk Rettskilder og litteratur Om EMK protokoll 1 artikkel Bestemmelsens innhold Eiendomsbegrepet etter P1-1 (hva nyter vern?) Vilkårene for eiendomsinngrep Virkningen av krenkelse Omfattes samenes rett til reindrift av vernet i P1-1? Om begrepet (samenes rett til reindrift)

8 Den eksklusive retten samene som folkegruppe har til å utøve reindrift Retten til å bruke bestemte beiteområder til reindrift Retten til å eie rein og til å drive reindrift som næring Hva innebærer vernet etter P1-1 for samenes rett til reindrift? Retten til beite og bruk av arealer Retten til å drive reindrift som næring (rett til siidaandel) Retten til å eie rein Fastsetting av øvre reintall for den enkelte sommersiida og siidaandel Reduksjon av reintall i siidaandel (tvangsslakting) Kan rettskartleggingen lede til krenkelse av P1-1? Avslutning og oppsummering Der eiendommen «går til høyeste fjell» om fastlegging av eiendomsgrenser oppad i fjellheimen Innledning Tema og problemstilling Rettskilder og metodiske utfordringer Analyse av praksis En presumpsjon for at «høyeste fjell» er vannskillet? Faktisk bruk som tolkningsmoment Noen tolkningsmomenter Kan det dras opp normer? Topografi Faktisk bruk Områdets karakter og vegetasjon Har tolkningsmomentenes betydning for landets siste uavklarte allmenning? Avslutning Del IV Prosessreglene om kartlegging og anerkjennelse av eksisterende rettigheter på Finnmarkseiendommens grunn Finnmarkslovens regler om kartlegging og anerkjennelse av eksisterende rettigheter Innledning Forarbeidene til finnmarksloven

9 Samerettsutvalgets forslag til rettskartleggingsordning for Finnmark Regjeringen Bondeviks forslag Justiskomiteens forslag til rettskartleggingsordning Finnmarkskommisjonen Mandat og avgrensninger Kommisjonens sammensetning Igangsetting av sak og valg av utredningsfelt Ansvaret for sakens opplysning Finnmarkskommisjonens rapport og partenes respons Mekling, avtaleinngåelse og grensemerking Utmarksdomstolen for Finnmark Mandat, sammensetning og generelt om prosessreglene Saklig avgrensning og frister for saksanlegg Eksklusiv kompetanse og avvisning, forening og oppdeling av saker Ansvar for sakens opplysning og bevisbedømmelse Rettsmiddel Kostnadsreglene Kartlegging av bruks- og eierrettigheter i andre deler av landet Innledning Høyfjellskommisjonen Jordskifterettene Utvalget for statseiendom Utmarkskommisjonen for Nordland og Troms Bakgrunn for kommisjonens opprettelse I strid med samiske interesser? Nærmere om utmarkskommisjonens prosessregler En rekke spesielle prosessregler Kommisjonens mandat, sammensetning og uavhengighet Saksanlegg og ansvar for sakens opplysning Rettsmiddelordningen Grunnlag for videre undersøkelse av prosessordningen? Rettsvirkningen av rettskartleggings- og anerkjennelsesprosessen i Finnmark Innledning Problemstillingen Bakgrunn for temavalg Kort om rettskraft og rettsvirkning

10 Der saken blir avgjort ved dom Der saken blir avgjort ved avtale eller ensidig erklæring Der saken blir avgjort ved rettsforlik Finnmarkskommisjonen og rettsvirkningen Finnmarkskommisjonens rapport og Finnmarkseiendommens rolle Resultatet av kommisjonens utredning kan deles i tre kategorier Enighet, tvist og rettsusikkerhet Der det foreligger enighet Der det verken foreligger uttalt enighet eller tvist Rettsvirkningen av jordskifterettsbehandling i medhold av finnml Oppsummering Noen forslag de lege ferenda Bør Finnmarkskommisjonen bli en domstol? Også uomtvistede rettsspørsmål bør oppnå materiell rettskraft Andre alternativer? Avslutning Rettergang innen rimelig tid Innledning Er Finnmarkskommisjonens utredning omfattet av EMK 1950 artikkel 6 (1)? EMK artikkel 6 (1) og kravet om rettergang innen rimelig tid Er Finnmarkskommisjonen omfattet av EMK artikkel 6 (1)? Fra hvilket tidspunkt løper fristen for rettergang innen rimelig tid? Hvilke faktorer kan føre til at rettskartleggingsprosessen krenker EMK artikkel 6 (1)? Faktorer som vektlegges av EMD Sakens kompleksitet Håndtering av saken hos kompetent myndighet Betydningen av hva som står på spill for saksøkeren, herunder rettsvernet for urfolks kulturer og næringer Oppsummering Noen forslag de lege ferenda Noen andre prosessuelle spørsmål Rettsmiddelordningen Kritikk av rettsmiddelordningen Alternativer til gjeldende ordning?

11 17.2 Disposisjonsprinsippet Om disposisjonsprinsippet Partenes krav vis á vis kommisjonens opplysning av saken Partenes herredømme over prosessen Bruk av lokal kunnskap Liten vekt på bruk av lokal kunnskap Et særlig behov for lokal kunnskap i forhold til spørsmål om samiske sedvaner, tradisjoner og sedvanerett Mandat og forutberegnelighet Del V Finnmarksloven oppsummering og avsluttende drøftinger Betraktninger om bruks- og eiendomsrett på Finnmarkseiendommens grunn, og om hensiktsmessighetskravet i ILO-konvensjon nr Etablerte rettigheter på Finnmarkseiendommens grunn Rettskultur og rettsoppfatninger Bruksrettigheter generelt og vurdert ut fra Finnmarkskommisjonens første rapport Eiendomsrett Egne regler for rettsanerkjennelse i samiske områder? Rettskartleggingsordningen i Finnmark en hensiktsmessig ordning i nasjonal rett for å avgjøre landrettighetskrav fra urfolk? Praksis fra ILO-organene Samerettsutvalget IIs vurdering av ILO-praksisen Andre grunner til å sette spørsmål ved hensiktsmessigheten? Hva med identifiseringen av kollektiv samisk eiendomsrett? Noen forslag de lege ferenda Mer hensiktsmessige prosessregler Behov for endringer? Rettsvirkningen og rettergang innen rimelig tid Rettsmiddelordningen Mandatsavklaring Er regler for styring og forvaltning av Finnmarksallmenningene hensiktsmessige?

12 Moderne siidaordning med lokal forvaltning basert på lokal sedvanerett Regler for ordning av beitebruk Avslutning Forkortelser Kilderegister Čoahkkáigeassu Summary Sammendrag Lovregister Stikkord

SAMISKE LANDRETTIGHETER, NORSK LOVGIVNING OG FORVALTNING

SAMISKE LANDRETTIGHETER, NORSK LOVGIVNING OG FORVALTNING SAMISKE LANDRETTIGHETER, NORSK LOVGIVNING OG FORVALTNING av Eva Josefsen Kompetansesenteret for urfolks rettigheter Kautokeino 2003 1 Forord Denne utredningen er en presentasjon av et lite knippe av lovgivning,

Detaljer

Det biologiske prinsipp i barnevernretten

Det biologiske prinsipp i barnevernretten Det biologiske prinsipp i barnevernretten Skrevet av kandidatnummer 159826 Antall ord er 14931 Avhandlingen er veiledet av Gudrun Holgersen 1 INNHOLDSLISTE 1. NOEN INNLEDENDE ORD OM AVHANDLINGENS TEMA

Detaljer

Å ha rett eller å få rett

Å ha rett eller å få rett Å ha rett eller å få rett Gir norsk rett effektive rettsmidler ved krenkelser av FNs barnekonvensjon? Kandidatnummer: 616 Leveringsfrist: 25.11.2014 Antall ord: 17 579 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...

Detaljer

Om urfolksrett og urett - hvorfor har vi egne urfolksrettigheter i folkeretten og i nasjonal rett?

Om urfolksrett og urett - hvorfor har vi egne urfolksrettigheter i folkeretten og i nasjonal rett? Om urfolksrett og urett - hvorfor har vi egne urfolksrettigheter i folkeretten og i nasjonal rett? Innlegg på Finnmark fylkestings temadag Urfolk, 15. juni 2004. Av Láilá Susanne Vars, doktorgradsstipendiat

Detaljer

Finnmarkslandskap i endring - Omgivelsenes tillit til FeFo som forvalter, eier og næringsaktør

Finnmarkslandskap i endring - Omgivelsenes tillit til FeFo som forvalter, eier og næringsaktør RAPPORT 2015:1 Finnmarkslandskap i endring - Omgivelsenes tillit til FeFo som forvalter, eier og næringsaktør Else Grete Broderstad Eva Josefsen Siri Ulfsdatter Søreng Med bidrag fra Vera Hausner og Jørn

Detaljer

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen - med særlig vekt på Sivilombudsmannens praksis Kandidatnummer: 682 Leveringsfrist: 25.11.08 Til sammen 17.929 ord 24.11.2008 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning. av Tommy Sneve

Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning. av Tommy Sneve Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning av Tommy Sneve Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Om saksbehandlingsregler i barnefordelingssaker for domstolene og høring av barn

Om saksbehandlingsregler i barnefordelingssaker for domstolene og høring av barn Veileder Q-15/2004 Utgitt av: Barne- og familiedepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer av denne publikasjonen fra: Statens forvaltningstjeneste Kopi- og distribusjonsservice

Detaljer

Kredittgivers frarådningsplikt etter finansavtaleloven 47

Kredittgivers frarådningsplikt etter finansavtaleloven 47 Kredittgivers frarådningsplikt etter finansavtaleloven 47 Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 730 Leveringsfrist: 26. april 2011 Til sammen 16708 ord 25.04.2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Det biologiske prinsipp i barnevernssaker

Det biologiske prinsipp i barnevernssaker Det biologiske prinsipp i barnevernssaker Kandidatnummer: 533 Leveringsfrist: 25. April 2013 Antall ord: 17 890 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema... 1 1.2 Kildebruk... 2 2 DET BIOLOGISKE PRINSIPP...

Detaljer

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen s U Y Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker

Detaljer

INNSTILLINGSRÅDETS PRAKSIS-/POLICYNOTAT

INNSTILLINGSRÅDETS PRAKSIS-/POLICYNOTAT INNSTILLINGSRÅDETS PRAKSIS-/POLICYNOTAT 2 0. INNLEDNING... 3 1. OM INNSTILLINGSRÅDET OG DOMMERUTNEVNINGER... 4 2. DOMSTOLENES IDE- OG VERDIGRUNNLAG... 7 3. OM ANTALL DOMSTOLER, DOMMERSTILLINGER OG UTNEVNINGER...

Detaljer

Dokument 12:30 (2011 2012) Bakgrunn

Dokument 12:30 (2011 2012) Bakgrunn Grunnlovsforslag 30 (20112012) Grunnlovsforslag fra Per-Kristian Foss, Martin Kolberg, Marit Nybakk, Jette F. Christensen, Anders Anundsen, Hallgeir H. Langeland, Per Olaf Lundteigen, Geir Jørgen Bekkevold

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) onsdag 18.mars 2015 på Lakselv hotell.

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) onsdag 18.mars 2015 på Lakselv hotell. Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) onsdag 18.mars 2015 på Lakselv hotell. Møtested: Møtetid: Lakselv hotell. 18.mars 2015 kl. 09.00 kl.14.50 Møteleder: Styreleder Raymond

Detaljer

Er samtykke som preferert rettsgrunnlag i forhold til nødvendighet etter personopplysningsloven 8 i tråd med EØS-retten?

Er samtykke som preferert rettsgrunnlag i forhold til nødvendighet etter personopplysningsloven 8 i tråd med EØS-retten? Mastergradsoppgave JUS399 Er samtykke som preferert rettsgrunnlag i forhold til nødvendighet etter personopplysningsloven 8 i tråd med EØS-retten? Kandidatnr: 173064 Veileder: Bjarne Kvam Antall ord: 12

Detaljer

BARNS RETT TIL Å BLI HØRT

BARNS RETT TIL Å BLI HØRT BARNS RETT TIL Å BLI HØRT ved omsorgsovertakelse Kandidatnr: 114 Veileder: Kirsten Sandberg Leveringsfrist: 15. januar 2007 Til sammen 39 983 ord Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...1 1.1 OPPGAVENS TEMA...

Detaljer

Utredning av behov for endringer i personopplysningsloven

Utredning av behov for endringer i personopplysningsloven Rapport 2006 Utredning av behov for endringer i personopplysningsloven Skrevet etter oppdrag fra Justisdepartementet og Moderniseringsdepartementet Professor dr. juris Dag Wiese Schartum Førsteamanuensis

Detaljer

«I hvilken grad er en dom i sivil sak til hinder for en ny sak mellom de samme parter?» Sensorveiledning 2013 V

«I hvilken grad er en dom i sivil sak til hinder for en ny sak mellom de samme parter?» Sensorveiledning 2013 V «I hvilken grad er en dom i sivil sak til hinder for en ny sak mellom de samme parter?» Sensorveiledning 2013 V 1 Oppgaven reiser spørsmål om de objektive grenser for den materielle rettskrafts negative

Detaljer

UTMARK - tidsskrift for utmarksforskning. Friluftsloven og allemannsretten i et samfunn i utvikling. Introduksjon

UTMARK - tidsskrift for utmarksforskning. Friluftsloven og allemannsretten i et samfunn i utvikling. Introduksjon UTMARK - tidsskrift for utmarksforskning http://www.utmark.org 1/2008 Skriv ut html-fil / Print html-file Last ned pdf-fil / Download pdf-file Friluftsloven og allemannsretten i et samfunn i utvikling

Detaljer

OPPGJØRET I SAMBOERFORHOLD - FUNGERER DE ULOVFESTEDE REGLENE I PRAKSIS?

OPPGJØRET I SAMBOERFORHOLD - FUNGERER DE ULOVFESTEDE REGLENE I PRAKSIS? OPPGJØRET I SAMBOERFORHOLD - FUNGERER DE ULOVFESTEDE REGLENE I PRAKSIS? Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 593 Leveringsfrist: 25.11.11 Til sammen 17 706 ord 22.11.2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Reelle hensyn som rettskilde

Reelle hensyn som rettskilde Reelle hensyn som rettskilde Av professor dr. juris Asbjørn Kjønstad Dei stod paa Stiklestad, fylka til Strid, den gamla og so den nya Tid, det, som hadde vore, mot det, som skulde verta, det, som skulde

Detaljer

Teknologi og lov. Arbeidsgiver og arbeidstakers rettigheter og plikter ved bruk av e-post i forhold til den nye e-postforskriften

Teknologi og lov. Arbeidsgiver og arbeidstakers rettigheter og plikter ved bruk av e-post i forhold til den nye e-postforskriften Teknologi og lov Arbeidsgiver og arbeidstakers rettigheter og plikter ved bruk av e-post i forhold til den nye e-postforskriften Kandidatnummer: 398 Leveringsfrist: 25.4.2007, klokken 12:00 Til sammen

Detaljer

Lappekodisillen - et historisk tilbakeblikk.

Lappekodisillen - et historisk tilbakeblikk. Ájakonferanse 5. 6. februar 2004 Lappekodisillen - et historisk tilbakeblikk. Av Steinar Pedersen, historiker SEG/Samisk Nærings- og Utredningssenter Deatnu-Tana. Steinar Pedersen Lappekodisillen Ája,

Detaljer

Helseopplysninger og helseforbehold i personforsikring

Helseopplysninger og helseforbehold i personforsikring Helseopplysninger og helseforbehold i personforsikring Forholdet mellom opplysningsplikten og adgangen til å ta forbehold fra selskapets side Kandidatnummer: 424 Veileder: Amanuensis Trygve Bergsåker Leveringsfrist:

Detaljer

Kravet til god meglerskikk etter eiendomsmeglingsloven 6-3 første ledd

Kravet til god meglerskikk etter eiendomsmeglingsloven 6-3 første ledd Kravet til god meglerskikk etter eiendomsmeglingsloven 6-3 første ledd Med særlig henblikk på betydningen av kravets innhold ved markedsføring av bolig, i budrunden og ved forbudet mot egenhandel. Kandidatnummer:

Detaljer

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Kandidatnummer: 217 Leveringsfrist: 03.06.2013 Antall ord: 27 540 Innholdsfortegnelse DEL 1 INNLEDENDE DEL... 1 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema... 1 1.1.1

Detaljer

FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene

FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene Veileder: Hans Jacob Bull Leveringsfrist: 25.11.2005 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING

Detaljer

KONSERNINTERNE LÅN M.V. FORHOLDET TIL AKSJELOVEN 3-6, 3-8, 3-9, 8-7 OG 8-10

KONSERNINTERNE LÅN M.V. FORHOLDET TIL AKSJELOVEN 3-6, 3-8, 3-9, 8-7 OG 8-10 KONSERNINTERNE LÅN M.V. FORHOLDET TIL AKSJELOVEN 3-6, 3-8, 3-9, 8-7 OG 8-10 Kandidatnummer: 647 Leveringsfrist: 25.11.2008 Til sammen 17486 ord 27.11.2008 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Tema og

Detaljer

Betenkning om endring av Grunnloven 108 og om Grunnloven på samisk. Carsten Smith 27. juni 2015

Betenkning om endring av Grunnloven 108 og om Grunnloven på samisk. Carsten Smith 27. juni 2015 Betenkning om endring av Grunnloven 108 og om Grunnloven på samisk Carsten Smith 27. juni 2015 Innhold 1. Innledning 3 2. Grunnlovsbestemmelsen om den samiske folkegruppe 5 3. Samene som folk 6 3.1. Prinsipputtalelser

Detaljer

Samme straffbare forhold

Samme straffbare forhold Samme straffbare forhold Avgrensningen av det straffbare forhold slik denne tradisjonelt gjøres i norsk straffeprosess og den tilsvarende vurderingen i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen tilleggsprotokoll

Detaljer