Referat fra gruppediskusjoner Papirbredden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra gruppediskusjoner Papirbredden 21.05.2014"

Transkript

1 Referat fra gruppediskusjoner Papirbredden Det var ca. 65 oppmøtte på arrangementet. Gruppene var delt inn etter områder, og varierte i størrelse fra 4-12 deltagere. Gruppene ble ledet av en representant fra Drammen kommune (Byplan). Gruppelederne tok utgangspunkt i tre hjelpespørsmål for å sette i gang diskusjonen: Reaksjoner på det som er presentert, var det noe som var vanskelig å forstå? Tilbakemeldinger på de ulike strategiene: Blågrønn struktur, boligutvikling, senterstruktur, sykkel, skoler og aktivitetsarenaer, områder for transformasjon og utvikling. Er det noe vi har glemt? Viktige tema som mangler? Gruppene stod fritt til å ta opp problemstillinger, og gruppelederne noterte stikkord fra diskusjonen underveis. Under følger en oppsummering av de innspillene som kom på de respektive gruppene. Bragernes-Øren BRAGERNES STRAND Trærne langs Strandvegen må beskjæres 40km fartsgrense overholdes ikke. Farlig for barn. HAMBORGSTRØMSKOGEN Hamborgstrøm skogen må beholdes som en grønn kile inn mot byen, må ikke bebygges. HAMBORGGATEN Nesten ikke til å komme fram pga parkerte biler for de som jobber på fylkeshuset og sykehusområdet. Grønt område vis a vis fylkeshuset bør bli parkering HANS HANSENS VEI Det foregår en fortetting med nybygging av terrassehus og leilighetsbygg på gamle villatomter. Det mangler en strategi for bevaring av de fine villaområdene. Området må bevares som villastrøk. Ikke infrastruktur for økt utbygging. Smal og farlig veg å gå langs. Mange parkerte biler i gata. BERGSTIEN Forholdene for skolebarn/gående må rustes opp. Svært smalt og dårlig i dag. BRAGERNES TORG Motorsyklene bør bort fra Bragernes torg. Hvorfor skal de ha hevd på en slik sentral plass. Hva skjer med HC plassene? Stadig færre, og stadig verre å få tildelt p-bevis. MARKA Flott at markagrensa holdes fast! SYKEHUSET Hva skal det brukes til? Har kommunen startet planleggingen? Bør kunne bli fine boliger for familier i området.

2 ØREN FAU REPRESENTANT Delvis rushtids stenging i dag. Dette bør kunne bruke mer. ROSENKRANTZGATA Trafikken er stor. Bybrua bør gjenåpnes for å bedre på trafikkflyten. DIVERSE 1. etasje i sentrum må ikke bli døde. Må åpnes opp med forretninger og lignende. Hva kan kommunen gjøre med hus som forsømmes og forfaller? Mye støy i byen. Jernbanen et særlig problem. Gamle brua verst. Hva kan gjøres? Holmennokken må ikke nedbygges, men beholdes som park som nå. Kommer det nytt godsspor til Holmen? Dårlig gangforbindelse på Holmenbrua. Må bli bedre på ny bru. Som Øvre Sund bru! Hvor høyt blir det nye Park hotellet og tinghuset? Roklubben en positiv aktivitet i parken. Strømsø-Danvik-Rundtom Spørsmål 1 Reaksjoner på det som er presentert, var det noe som var vanskelig å forstå? Veldig mye informasjon. Mange interessante grafer, men burde vært lettere tilgjengelig info. Også etter dette møtet. My info på kort tid. Bra tiltak med slike møter. Viktig at innbyggerne i kommune kan komme å få sagt sin mening. Spørsmål 2 Tilbakemeldinger på de ulike strategiene: Blågrønn struktur, boligutvikling, senterstruktur, sykkel, skoler og aktivitetsarenaer, områder for transformasjon og utvikling. 50 % mer av alt. Hva med skolene. Ble ikke sagt noen om det. Skeptisk til for store skoler. Skoleplasser må være klar før nye boliger er klare. Ser ikke ut til at kommunen overholder dette nå. Savner bedre gang- og sykkelvei/tur vei over til Holmen (Holmenbura og Strømsøbrua fungerer dårlig for myke trafikanter). Spent på høring av planen for Marienlyst, så vi kan si hva vi mener. Drammen har en vekstfilosofi. Finns det der et metningspunkt? Veiene blir overfylte. Ønsker at skal kunne tilbys leiligheter og ikke bare eneboliger Frydenbergområdet. Kommunen bør få i gang FutureBuilt. Ny bebyggelse sentralt på Strømsø. Først for tomter som i dag ikke er bebygget. Viktig å utnytte sentrum, med fortetting. Bra at bybrua er stengt for biler. Har blitt mye bedre for bussene og for gående. Har forventing til kommunen om høy utnytting på sentrale områder. Kommunen må samarbeide mer med private grunneier for å få til utbygging i sentrum. Hvorfor vente med bybane. Burde sette i gagn planlegging med en gang. Sykkelveier må kostes når snøen går og ikke vente til en dato. Som man brøyter bør man børste sykkelveier.

3 Austad har en vanskelig skolesituasjon. Området ligger midt mellom to skoler og det blir tilfeldig og varierende hvilken skole barna må gå på. Burde få til god sykkelvei inn Hermanstroffs gate. Andedammen må rustes opp. Denne er i ferd med å gro igjen. Dårlig kryssing av Styrmoes vei på Austad. Kommunen må satse på kollektivtrafikk. Hva med områder for industri i Drammen? Drammen må ikke bli en soveby for Oslo. Drammen som grønn kommune har en del å gå på når det gjelder bruk av solenergi. Få med at det skal etableres ladepunkt for el-biler i reguleringsplaner. For liten parkeringsplass for Drammenshallen (mye feilparkering her). Spørsmål 3 Er det noe vi har glemt? Viktige tema som mangler? Savner tilgjengelig informasjon fra kommunen. Vanskelig å få tilgang til relevant informasjon. Kommunen har informasjon som bør tilgjengeliggjøres også for innbyggere. For eksempel mer detaljert støysonekart. Og ulike temakart som presenteres her. Hva er tidsplanen for ny Strømsåstunnell? Hva er tidsplanen for ny Vestfoldbanen og hva skal dagens spor da brukes til? Burde man få til diskusjon i bydelskonferanser om de ulike temaene og bydelene? Burde vært 4-felt på E-134 med en gang. Hva med å opprette en forslagskasse for hver bydel (på kommunens nettsted egen e-post). Bør bli mer effektiv saksgang når det meldes i fra om hull i veien. Selv om det er snakk om fylkesvei. Tangen (Kommentar: ble opprettet en egen Tangengruppe fordi det var litt for mange på Strømsøgruppa). Føler at Tangen er litt glemt av kommunen, symptomatisk at Tangen ikke ble nevnt før helt til slutt av kommunen. Informerte om at de har startet opp Tangen Velforening. Kommunen bør gjøre noe med Norsk Gjenvinning. De tar ikke ansvar og spiller ballen videre til FM. Store forurensningsproblemer, spesielt lyd og kjemikalier, men også visuell forurensing (høyden på skraphaugen). Det er satt i gang arbeid med støyskjerm, ønsker nabovarsel i byggesaken. Synes det er bra dersom området omdannes til bolig og rekreasjon. Glimrende med kommunens tanker om strandpromenade, men må være gjennomtenkt. Badestranden som er etablert fungerer ikke, helt ufornuftig plassering med tanke på forurensingen i området! Skjønner at man må ha litt industri i Drammen fremdeles, men må være virksomheter som kan fungere så tett på boligområder. Slik er det ikke på Tangen i dag. Kommunen må ta sterkere grep når det gjelder trafikk. Norbyveien er i dårlig forfatning og trafikkfarlig. Problemer med at tungtransport bruker veien, burde være skiltet at tungtransport ikke får kjøre på veien. Ny Svelvikvei har vi ventet på i lang tid. Veien må utbedres. Kan ikke bygge ut Glassverket eller andre områder der uten at veien rustes opp. Havnegata burde vært rustet opp. Ungdomsskole på Åskollen virker fornuftig. Det er et barnerikt område, spesielt med utbygging og påkobling av Knive. Er også bra med areal til en skole der. Bedre alternativ enn Strømsø i forhold til transport og muligheter for gode utearealer tilknyttet skolen. Norbykollen viktig friluftsområde. Bra at kommunen sier nei til bygging i marka.

4 Sterkt i mot utvidelse av Holmen. Kommunen bør tenke transformasjon av området, kan bli en perle som bolig og friluftsområde. Må få en bedre forbindelse til Holmenokken. Orker ofte ikke gå runden pga den lite trivelige Holmenbrua. Forslag om å henge på en gangbru under eksiterende bro. Brandengen må rustes opp. Tilbakemelding til seminaret: alt for mye info, burde vært kortet ned og mer overordnet. Enkelte på gruppa synes det var fint å få den historiske sammenhengen. Gulskogen 1. Spørsmål til foredragene Kommunen er veldig opptatt av vekst. Folk flytter fra Gulskogen til Konnerud fordi det er umulig for barnefamilier å bo på Gulskogen. Mener man først må få de etablerte områdene til å fungere før man bygger så mye nytt, fordi det er mange husstander med problemer Området forslummes. Hva med de som lever der i dag? Trafikken skaper problemene Utviklingen for trafikk og næring burde blitt presentert. Det var bare fokus på boliger, noe som gjorde at innbyggerne fikk inntrykk av at det bare skal bygges boliger uten å gjøre noe mer Hva med grøntarealer? 2. Ønsker for området i arealplanen Hvor er de store parkene og rekreasjonsområdene på Gulskogen, og hvor er de i de nye planene for Sundlandområdet? Ungene har ingen felles utearealer og stiene opp i skogen gror igjen. I de nye planene som har blitt vist for Sundland er det heller ingen store utearealer. De ønsker seg store parker, byparker, sånn som man kan se i utlandet. På medvirkningsmøte med elevene på Gulskogen skole satt elever igjen med inntrykk av at Sundland ikke har noe å tilby for barn og unge Ønske om bedre forbindelser opp i skogen og til badevannet sommer som vinter; både stier og lysløype Trafikk: o Vil ikke ha gjennomgangstrafikk o Skal det nye Sundlandsområdet ta all trafikken i området? Når den kommer rett fra rundkjøringa ved Øvre Sund bru vil alle kjøre til Gulskogen senter o Stengningen av Bybrua for biler har ført til mer trafikk til Gulskogen o Ønsker at bussen skal gå i Skogliveien, ikke Professor Smiths alle. Det blir for langt å gå for de eldre og det er bratt bakke opp igjen o Må kjøre bil når man skal handle på grunn av bakkene o Hadde ikke behov for fortau langs Proffen, ingen går der uansett på grunn av for mange biler o Har blitt forespeilet at Professor Smiths alle nesten skal bli gang- og sykkelvei med kjøring til eiendommene o Konnerudgata er også en del av Gulskogenområdet. Her mangler det fortau på riktig side av veien, det er mye trafikk og mange som venter på bussen Hva skjer med støyskjerming og forurensning nå som det er kantstopp for bussen og alle bilene og bussene må stoppe hele tiden? o Det må ordnes opp i Baker Thoens alle, folk som jobber vest for Drammen/Gulskogen må kjøre om sentrum for å komme seg hjem o Ønsker ikke boliger langs Nedre Eikervei, det kan være motorvei og vei for tunge kjøretøy

5 o Ønske om like gode eller bedre sykkelforhold inn til sentrum, opplever ikke køen eller problemene som er nevnt ovenfor da, men det er for mye tungtrafikk i Nedre Eikervei o Ønske om strakstiltak; tunell fra rundkjøringen ved Øvre Sund bru til Konnerudgata Spennende med Gulskogen nord-prosjektet, ønsker seg bred og fin elvepark. Åssiden Mange bekker er lagt i rør på Åssiden, og rørene begynner å bli gamle (50 år?). Allikevel tillater kommunen at det bygges over rørene. Hvis rørene sprekker/går i sunn på grunn av belastningen kan det få store negative konsekvenser! Kommunen kan generelt være flinkere til å informere om arbeid som utføres, for eksempel når de legger rør. Hva slags rør legges og hvorfor? Skiheisen er flott vinterstid, det er fint å komme seg opp i marka. Men hva med ned igjen? Er det mulig å lage skiløyper som ikke er så bratte helt ned til bebyggelsen? Aronsløypa er for bratt for vanlige folk med langrennsski. Er det mulig å få til en form for sykkelheis på Åssiden, tilsvarende som i Trondheim? Det er store høydeforskjeller på Åssiden, og fler hadde syklet hvis man kunne få litt hjelp opp bakkene. Det burde vært bedre tilrettelagt for parkering for turgåing, for eksempel ved Kastanjesletta. Her går det sti ut i marka, men det er ikke parkeringsplasser. Det går en høyspentledning langs hele Åssiden. Arealene under høyspentledningen brukes ikke, og det vokser til med busk og kratt. Kan disse arealene brukes til noe mer fornuftig? Kan det for eksempel bygges gang- og sykkelvei? Hvis det er G/S-vei blir det også lettere å komme til arealene med tanke på drift og vedlikehold av grøntområdene. Det gir også flere snarveier og bedre framkommelighet for myke trafikanter. En av møtedeltakerne informerte at området Lilleskauen tidlig på 1900-tallet ble fredet/vernet fordi det var så stor artsrikdom av planter/vegetasjon der. Er det mulig å få fram noe av dette igjen? Flere av grøntdragene fra bebyggelsen og opp mot marka fungerer godt og blir mye brukt i dag. Elveparken er mye brukt. Men akkurat forbi kommunens renseanlegg er parken smal. Er det mulig å utvide parken her, hvis det først er kommunens eiendom? Det bør bygges en ny gangbru over Drammenselva rett øst for Pålsøya med tilhørende G/Ssystem langs elva på sørsiden av elva. Dette vil gi alle som sykler og går et flott tilbud, både lokalt på Åssiden og i større sammenheng. Bacheparken bør brukes mer fornuftig enn i dag. Det er store arealer som svært få bruker. Kan man legge til rette for mer aktivitet? I gamle dager var det for eksempel vanlig å gå på skøyter på elva/bekken gjennom parken. Kommunen bør kjøpe Centralgarasjen og legge til rette for småidretter og idrett tilknyttet elva. Bygningen er stor og det kan bli plass til både kafe, ulike haller/aktiviteter og roklubben. Hvis et nytt lokalsenter på Åssiden skal bli en suksess, må senteret ha et attraktivt tilbud. Svært mange som bor på Åssiden handler heller i Drammen, på Gulskogen eller på Buskerud storsenter enn på Åssiden. Et lokalsenter vil ha stor konkurranse og folk har kultur for å handle andre steder. Skolene på Åssiden er allerede fulle. En storstilt utbygging av boliger vil kreve ny skole eller utvidelse av dagens skoler.

6 Konnerud og Skoger Generelt: Gjennomgangen var litt for generell. Burde vært én foredragsholder for hver bydel For mye med alle bydelene på en kveld. Buskerudbyen ligger bak planene vi glemmer at barnefamilier trenger bil. Alle skal til sentrum. Bussene er tomme. Det er billig å kjøre bil. Vi må tilrettelegge for å bruke bussen. Bussholdeplassene legges i gata for å irritere bilistene, det blir eksosutslipp. Hvor er miljøperspektivet? For dårlig tilbakemelding fra kommunen når man tar opp ting. Konnerud: Hvilke planer foreligger for eldreboliger / bo- og serviceboliger på Konnerud? Det bør være mer næringsvirksomhet på Konnerud knyttet til omsorgsboliger/eldreboliger. Stordammen: Hvorfor er det bygd boliger så tett på Stordammen? Det er ikke mulig å gå rundt dammen. Kommunen bør sette opp gjerde ned mot dammen for å gi turgåere en korridor å bruke. Hva med vannkvaliteten? Mye stillestående vann. Det burde heller tappes fra bunnen i stedet for at friskt vann renner over demningen. Irriterende strandlopper på stranda. Gården Asken : Burde vært lagt ut til boligformål. Finner ikke logikk i dette. Stubberudveien kan eventuelt flyttes ned til vannledningen. Konnerudnedføringen bør føres rett inn i Strømsåstunnelen. Det bør være vei fra Konnerudgt/Pr. Smiths allé til Øvre Sund bru. Vei fra Djupdalsveien/Konnerudgata føres ned til E-18 forbi Skoge kirke. Blir bydelssenteret godt nok slik at vi slipper å kjøre til sentrum. Er alle funksjonene på lokalsenteret? Folk kjører bil selv om man bor nært til Konnerudsenteret Ligger bydelssenteret feil? Burde det heller ligge øverst i Konnerudbakken slik at det fanger opp mer av Konnerudbebyggelsen. Det bør settes opp flere benker og hvilesteder langs turveier og utsiktspunkt (Haukås), uten for kirken, ved Senteret, ved Stordammen. Gjerne kraftige steinbenker som ikke blir flyttet på. Det finnes ikke én skulptur på Konnerud. Vi vil også ha skupturer. Det bør være sykkelheis til Konnerud. Syklistene sykler i kjørebanen og ikke på gang/sykkelveiene. Gang/sykkelveiene mangler skille mellom fotgjengere og syklister. Det er for dyrt å ta kollektivtrafikk. Det burde vært momsfritak på el-sykkel. Dalenområdet bør være et fortetningsområde. Bør utvikles for flere boliger. Det bør bygges gang/sykkelvei langs Stubberudveien fram til Nedre Eiker grense og videre innover. Skoger: Er Skoger bydel nedlagt? Vi har mistet alt. Hva med Mælen? Ingen ting skjer i forhold til boligutvikling. Her er det mulighet for boliger uten at det beslaglegger dyrka mark.

7 Bør Skoger bydel deles? Fordi det kan forenkle administrasjonen. Skoger bydel er splittet. Bør landbruksområdene skilles ut som egen bydel Veisituasjonen i Skoger er dårlig. Smale veier, og mye hull i veien. Det tillates tungtransport på dårlige veier. Veiene blir kjørt i stykker. F.eks slik det har blitt ved utfylling av ravinedaler. Beboerne må ta støyten ved å måtte leve med dårlige veier. Det er elendig bussforbindelse fra sentrum til Skoger. Det burde vært bussrute fra Svingen til Skoger kirke. Mange har barn i barnehagen ved Skoger kirke. Bussen kunne kjørt i sirkel: Konnerud Svingen Skoger kirke Fjell. Og at bussene går annen hver gang i hver sin retning. Innspill til Strømsø / Tangen: Det savnes en marina i Tangeområdet som kan gi service til båtfolk og mulighet for å fylle opp bensintanken på båten. Åskollen Skoger Prosessen oppleves å gå i omvendt rekkefølge på grunn av at mange planer allerede er lagt dette begrenser innbyggerpåvirkningen. Marka: Det reageres på fredningen av byggegrense mot marka. Markagrensa er selvpålagt. Det oppfattes at man ikke har hatt en prosess for å vurdere dette. Å bygge i marka begrenser kanskje tilgjengeligheten for noen, men åpner nye muligheter for flere. Boliger: Det ønskes flere innbyggere til Skoger bydel. Det ønskes bygget flere boliger, i hovedsak langs Fjellsveien og videre mot Konnerud i skogen/marka / mellom Skoger gamle kirke og Gjerpenkollen. Nevneverdig utbygging langs Fjellsveien vil medføre økt skolebehov ny ungdomsskole kan etableres ved Lolland ell. Viktig å løse infrastruktur før utbygging. Svelvikveien: må komme på plass. Dette åpner muligheter for videre utbygging på Åskollen, Glassverket og langs fjorden Skolevei Farlig skolevei til Skoger skole og mellom idrettsanlegget/skoger gamle kirke og skolen. Ønske om å fylle igjen ravinedal som går parallelt med Fv33 og bygge ny vei på toppen av denne. Evt Steinsdalen. Dårlige veier i hele bydelen. Eksisterende veier er ikke dimensjonert for dagens trafikk. Buss: Det ønskes opprettet bussforbindelse mellom sentrum Fjell Skoger Konnerud. Næring: Hvor skal alle byens nye arbeidsplassene ligge? Brakerøya en av byens beste nærmings/industriarealer. Det kom forslag om nye arealer på Lindum, Nordbykollen, i skogen på Konnerud Det stiltes spørsmålstegn ved om Drammen Sykehus burde flyttes ut av byen. Sentrum: Nedbygging av Marienlyst til boliger bør avstemmes med befolkningen.

8 Viktig å sikre byaksen / grøntaksen ned fra skogen. De store grøntområdene i by er svært viktige. Park er gull!

11 Samferdsel og fellesarealer. 11 Samferdsel og fellesarealer

11 Samferdsel og fellesarealer. 11 Samferdsel og fellesarealer Referat fra bydelskonferansen på Gulskogen 22. april 2009 Følgende politikere var til stede: Asgeir Osnes-V (leder) Randi Schea-FrP Yousuf Gilani-V Hilde Klæboe-AP Lisbeth Celius Mile-H Fra administrasjonen:

Detaljer

Status Bygging pågår. Åpning 1. mars 2013. Kart og illustrasjon

Status Bygging pågår. Åpning 1. mars 2013. Kart og illustrasjon Sykkelhotellet ved Drammen stasjon For å gjøre det mer attraktivt å sykle blir det etablert et sykkelhotell ved Drammen stasjon. Her kan sykkelen stå trygt innelåst og under tak. Sykkelhotellet vil ha

Detaljer

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive Offentlig informasjon Hva vil Buskerudbysamarbeidet? Vi vil bidra til at du effektivt kan reise til jobb eller fritidsaktiviteter, selv om vi blir mange flere

Detaljer

Byen vokser hvordan unngå voksesmerter?

Byen vokser hvordan unngå voksesmerter? Byen vokser hvordan unngå voksesmerter? Utvikling av transportsystemet og gatebruk i Drammen Bertil Horvli Frokostmøte 28.09.10 Utfordringene må vurderes på flere nivå: Buskerudbyen Utfordringene må vurderes

Detaljer

Byutviklingsområder og byggeprosjekter i Drammen - status

Byutviklingsområder og byggeprosjekter i Drammen - status Byutviklingsområder og byggeprosjekter i Drammen - status Kontaktutvalg 09-02-2016 Kommuneplanens arealdel ble vedtatt 05.10.2015 Her settes det krav til utarbeidelse av helhetsplaner. En rekke planprosesser

Detaljer

Anleggsarbeider på Gulskogen Status og aktuelle problemstillinger juni 2014. Foto: Kate Barth-Nilsen / NRK

Anleggsarbeider på Gulskogen Status og aktuelle problemstillinger juni 2014. Foto: Kate Barth-Nilsen / NRK Anleggsarbeider på Gulskogen Status og aktuelle problemstillinger juni 2014 Foto: Kate Barth-Nilsen / NRK - Utskifting av vann- og avløpsanlegg 18. juni 2013 vedtok Bystyret i Drammen å legge om deler

Detaljer

Forberedte innledninger Gulskogen skole FAU v/morten Amundsen

Forberedte innledninger Gulskogen skole FAU v/morten Amundsen Drammen kommune REFERAT BYDELSKONFERANSE 2015 BYDEL: Gulskogen Sted/tid: Gulskogen skole 29.01.15 Antall 86 (inkl. politikere og administrasjon) deltagere: Politikere: Kristin Haftorn Johansen (H), leder

Detaljer

Oppfølgingspunkter bydelskonferanser 2009 - Bragernes

Oppfølgingspunkter bydelskonferanser 2009 - Bragernes Bydelskonferanse Bragernes Leder Elisabeth Lindberg ønsker alle de 37 fremmøtte velkommen og presenterer programmet og politikerene i panelet. Kolbjørn Hansen-AP Jan Inge Aas Eidem-DB Øystein Rognebakke-H

Detaljer

Sentrumsutvikling. God miljømessig og økonomisk vital utvikling av sentrum. Jomar Lygre Langeland 10. desember 2010

Sentrumsutvikling. God miljømessig og økonomisk vital utvikling av sentrum. Jomar Lygre Langeland 10. desember 2010 Samarbeidsprosjekt Trondheim & Drammen i Framtidens byer Sentrumsutvikling God miljømessig og økonomisk vital utvikling av sentrum Jomar Lygre Langeland 10. desember 2010 La det ikke være noen tvil.. Regional

Detaljer

Byutviklingsdirektør Bertil Horvli: Transportløsninger som må til for å få byutvikling

Byutviklingsdirektør Bertil Horvli: Transportløsninger som må til for å få byutvikling Byutviklingsdirektør Bertil Horvli: Transportløsninger som må til for å få byutvikling Samferdsel i Drammen Trafikksituasjonen for overordnet vegnett i Drammen (Trafikktall 2014/2015) Trafikktall (ÅDT

Detaljer

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive Offentlig informasjon Hva vil Buskerudbysamarbeidet? Vi vil bidra til at du effektivt kan reise til jobb eller fritidsaktiviteter, selv om vi blir mange flere

Detaljer

Midlertidig trafikkomlegging - Skogliveien mars november 2014. Foto: Kate Barth-Nilsen / NRK

Midlertidig trafikkomlegging - Skogliveien mars november 2014. Foto: Kate Barth-Nilsen / NRK Midlertidig trafikkomlegging - Skogliveien mars november 2014 Foto: Kate Barth-Nilsen / NRK - Utskifting av vann- og avløpsanlegg 18. juni 2013 vedtok Bystyret i Drammen å legge om deler av busstraséen

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeidet i Drammen kommune. Formannskapet 18.11.14

Trafikksikkerhetsarbeidet i Drammen kommune. Formannskapet 18.11.14 Trafikksikkerhetsarbeidet i Drammen kommune Formannskapet 18.11.14 Bakgrunn Bestilling fra formannskapet om en generell orientering om kommunens arbeid med trafikksikkerhet Alvorlige ulykker i Buskerud

Detaljer

Status Byggeprosjekt. Ferdigstillelse Høsten 2013. Kart og illustrasjon

Status Byggeprosjekt. Ferdigstillelse Høsten 2013. Kart og illustrasjon Sykkelparkering og -trasé gjennom ny trafikkforplass Drammen stasjon Mye sykkelparkering er fjernet som følge av ombygging av trafikkforplassen på Drammen stasjon. I dette arealet vil sykkeltraseen forlenges

Detaljer

Forberedte innledninger FAU, Skoger skole

Forberedte innledninger FAU, Skoger skole Drammen kommune REFERAT BYDELSKONFERANSE 2015 BYDEL: Skoger Sted/tid: Skoger skole 22.01.15 Antall 81 (inkl. politikere og administrasjon) deltagere: Politikere: Arne Martinsen (Ap), leder Vegard Eliassen

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN Delutredning FRILUFTSLIV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER Byutviklingssjefen/ Datert november 2010 KONSEKVENSUTREDNING FRILUFTSLIV VURDERING AV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER NOV2010.

Detaljer

Idégrunnlag for kommuneplan Hole Sundvollen Dato:20.08.01 HINDHAMAR AS

Idégrunnlag for kommuneplan Hole Sundvollen Dato:20.08.01 HINDHAMAR AS 1 2 1. Stedets avgrensning Området avgrenses av: åsen fjorden Elstangen næringsområde Trøgsle 3 2. Sentrum Innspill fra ressursgruppe: Hotellet ses på av mange som Sundvollen sentrum. Sentrum må være det

Detaljer

Sundland Det beste alterna.vet i Drammen? Et bærekra6ig områdesykeshus for rasjonell dri6

Sundland Det beste alterna.vet i Drammen? Et bærekra6ig områdesykeshus for rasjonell dri6 Sundland Det beste alterna.vet i Drammen? Et bærekra6ig områdesykeshus for rasjonell dri6 Arbeidsgruppe sykehus på Sundland Ini$a$v fra Drammen Venstre som For$dsminneforeningen, Buskerud og La byen vår

Detaljer

Forberedte innlegg Byen Vår Drammen

Forberedte innlegg Byen Vår Drammen Drammen kommune REFERAT BYDELSKONFERANSE 2015 BYDEL: Bragernes Sted/tid: Børrensen Skole 21.01.15 Antall 39 (inkl. politikere og administrasjon) deltagere: Politikere: Masud Garahkhani (Ap), leder Nicoline

Detaljer

Drammen. Byen som tidligere var et ikke-sted.

Drammen. Byen som tidligere var et ikke-sted. Drammen Byen som tidligere var et ikke-sted. 2008 European Planning Award 2008 kåringer Europeisk byutviklingspris Ypsilon Statens byggeskikkspris omtale Ypsilon Europeisk bropris NHO måling m landets

Detaljer

Bystyremedlem i 32 år Formannskapsmedlem i 28 år Gruppeleder for Høyre i 16 år Ordfører i Drammen 2. periode Tidligere ansatt i Høyre

Bystyremedlem i 32 år Formannskapsmedlem i 28 år Gruppeleder for Høyre i 16 år Ordfører i Drammen 2. periode Tidligere ansatt i Høyre Bystyremedlem i 32 år Formannskapsmedlem i 28 år Gruppeleder for Høyre i 16 år Ordfører i Drammen 2. periode Tidligere ansatt i Høyre ed Kommuneplan Drammen 2003-2014 Scenarier Naturbania Drammens

Detaljer

Skrabben-området Orientering om utvalgte temaskrabben

Skrabben-området Orientering om utvalgte temaskrabben Skrabben-området Orientering om utvalgte temaskrabben Gjeldende plansituasjon Trafikk og parkering Ca 15 boliger har i dag adkomst via Skrabben og veibredden er målt på kartet ca 2,5 3 meter. Veien har

Detaljer

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Foto: Torbjørn Tandberg 2012 Hva skjer på møtet? Hva er en kommuneplan? Hva er kommuneplanens samfunnsdel? Hvordan komme med innspill i høringsperioden?

Detaljer

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for boligprosjekt Granveien er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke

Detaljer

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive Offentlig informasjon Hva vil Buskerudbysamarbeidet? Vi vil bidra til at du effektivt kan reise til jobb eller fritidsaktiviteter, selv om vi blir mange flere

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q10 Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q10 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q10 Arkivsaksnr.: 12/12363-1 Dato: 27.8.2012 ROSENKRANTZGATA FRA HAMBORGSTRØM TIL VÅRVEIEN, AUSTADVEIEN - PRINSIPPER FOR BUSSHOLDEPLASSER â INNSTILLING

Detaljer

God sikt Knappen skal brukes hvis du synes biler eller syklister kjører så fort at det blir vanskelig eller utrygt for deg.

God sikt Knappen skal brukes hvis du synes biler eller syklister kjører så fort at det blir vanskelig eller utrygt for deg. Forklaring knappene til nettside Navn Ikon Beskrivelse Krysse vei Knappen skal brukes der du skal gå over veien. Du kan krysse veien i gangfelt med lyskryss, merket gangfelt eller utenfor gangfelt. Før

Detaljer

Vil være med å forme fremtiden, opptatt av fremtiden og vil bo i deres bydel. Forslag om hvordan bydelen skal se ut i 2036.

Vil være med å forme fremtiden, opptatt av fremtiden og vil bo i deres bydel. Forslag om hvordan bydelen skal se ut i 2036. Referat fra bydelskonferanse på Gulskogen 27/9-2012-09-27 Politikere: Kristin Haftorn Johansen (h) Markus Weierud (h) Jannike Thorsen (h) Ulf Erik Knudsen (frp) Arif Erkök (Ap) Yousuf Gilani (v) Referent:

Detaljer

Nye Drammen - I støpeskjeen

Nye Drammen - I støpeskjeen Nye Drammen - I støpeskjeen 2000 2013 Et viktig bakteppe for oss Bakgrunn Folketallet i Oslo og Akershus forventes å øke med 350 000 i løpet av 20 år Antall arbeidsplasser i Oslo og Akershus forventes

Detaljer

Buss og taxi - Bragernes og Strømsø

Buss og taxi - Bragernes og Strømsø Buss og taxi - Bragernes og Strømsø Orientering til: Formannskapet 07.05.2013 Behandling i Formannskapet og Bystyret i juni Prosess ekstern høring Underveis i arbeidet: Intern arbeidsgruppe Workshops med

Detaljer

Politikere: Leder - Torbjørn Andreas Pettersen, Christina Højer Mørkved, Linn Cecilie Westgård og Harald Wessel-Berg.

Politikere: Leder - Torbjørn Andreas Pettersen, Christina Højer Mørkved, Linn Cecilie Westgård og Harald Wessel-Berg. Bydelskonferanse Tangen/Åskollen 26. september 2012 Politikere: Leder - Torbjørn Andreas Pettersen, Christina Højer Mørkved, Linn Cecilie Westgård og Harald Wessel-Berg. 18 deltagere Referent: Gunnar Øvereng

Detaljer

Miljø- og trygghetsvandring. - En veileder. Innhold: Hva er en miljø- og trygghetsvandring? Metoder og gjennomføring Hva skal vi se etter?

Miljø- og trygghetsvandring. - En veileder. Innhold: Hva er en miljø- og trygghetsvandring? Metoder og gjennomføring Hva skal vi se etter? Miljø- og trygghetsvandring - En veileder Innhold: Hva er en miljø- og trygghetsvandring? Metoder og gjennomføring Hva skal vi se etter? Materiell Hva er en miljø- og trygghetsvandring? Trygghetsvandringer

Detaljer

En antatt befolkningsvekst på 350 000 innbyggere i Oslo og Akershus frem mot 2040 får konsekvenser for bolig- og arealpolitikken i hele regionen.

En antatt befolkningsvekst på 350 000 innbyggere i Oslo og Akershus frem mot 2040 får konsekvenser for bolig- og arealpolitikken i hele regionen. En antatt befolkningsvekst på 350 000 innbyggere i Oslo og Akershus frem mot 2040 får konsekvenser for bolig- og arealpolitikken i hele regionen. Oslo Stor befolkningsvekst i hovedstadsområdet Oslo Buskerudbyen

Detaljer

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive Offentlig informasjon Hva vil Buskerudbysamarbeidet? Vi vil bidra til at du effektivt kan reise til jobb eller fritidsaktiviteter, selv om vi blir mange flere

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

It is not the strongest or the most intelligent who will survive but those who can best manage change. Charles Darwin. Marka for alle!

It is not the strongest or the most intelligent who will survive but those who can best manage change. Charles Darwin. Marka for alle! It is not the strongest or the most intelligent who will survive but those who can best manage change. Charles Darwin Marka for alle! Drammen + Taubane=? Sankevollen Marienlyst Almedalen Haukåstoppen Konnerud

Detaljer

HALLERMOEN VEST ENEBOLIGTOMTER med flott utsikt i naturskjønne omgivelser, beliggende inntil friområde.

HALLERMOEN VEST ENEBOLIGTOMTER med flott utsikt i naturskjønne omgivelser, beliggende inntil friområde. Revidert 16.02.2015 DRAMMEN, KONNERUD HALLERMOEN VEST ENEBOLIGTOMTER med flott utsikt i naturskjønne omgivelser, beliggende inntil friområde. - uten byggeklausul Meiselen Friområde Ballplass Stollen Hallermoen

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

Ulike ruter for elevene ved Bodøsjøen Skole. Kartlagte veivalg

Ulike ruter for elevene ved Bodøsjøen Skole. Kartlagte veivalg Ulike ruter for elevene ved Bodøsjøen Skole Kartlagte veivalg Samle elevene utenfor skolen. Fortell dem hvor vi skal Hvordan vi forventer de skal være i trafikkbildet. Det sykler en lærer først, og gjerne

Detaljer

Innspill sykkelplan Levanger Fra Naturvernforbundet Nord-Trøndelag og Natur og ungdom Nord-Trøndelag

Innspill sykkelplan Levanger Fra Naturvernforbundet Nord-Trøndelag og Natur og ungdom Nord-Trøndelag Innspill sykkelplan Levanger Fra Naturvernforbundet Nord-Trøndelag og Natur og ungdom Nord-Trøndelag Vi viser til invitasjon til forslag om nye sykkelveier. For at det skal bli mer attraktivt for befolkningen

Detaljer

Verkstedssamling Trans Nord 20- mars 2013 Veger, gater og sykkelveger i bydelen

Verkstedssamling Trans Nord 20- mars 2013 Veger, gater og sykkelveger i bydelen Verkstedssamling Trans Nord 20- mars 2013 Veger, gater og sykkelveger i bydelen Gudbrandsdalsvegen En av gangvegene Randi Sira - Statens vegvesen Industrigata Område Trans Nord Lillehammer Områdets utstrekning.

Detaljer

Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel.

Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel. Lillehammer, 8.5.2014 Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel. Sjekklisten er gjennomgått og lagt til grunn for planarbeidet i Reguleringsplan for Flugsrud skog,

Detaljer

Bystyremedlem i 33 år Formannskapsmedlem i 29 år Gruppeleder for Høyre i 16 år Ordfører i Drammen 3. periode Tidligere ansatt i Høyre

Bystyremedlem i 33 år Formannskapsmedlem i 29 år Gruppeleder for Høyre i 16 år Ordfører i Drammen 3. periode Tidligere ansatt i Høyre Bystyremedlem i 33 år Formannskapsmedlem i 29 år Gruppeleder for Høyre i 16 år Ordfører i Drammen 3. periode Tidligere ansatt i Høyre Drammen og regionen 65 000 bosatt i kommunen Over 100 000 bor i tettstedet

Detaljer

Kart og geodata 24.08.2007.aj. Klikk i kartet for mer detaljerte kart

Kart og geodata 24.08.2007.aj. Klikk i kartet for mer detaljerte kart 24.08.2007.aj. Klikk i kartet for mer detaljerte kart Tilbake til kart Nye prosjekter 2010 Forprosjekt (vann og avløp): Austad Åskollen Skogliveien Bragernes, vannledning Narverud Rosenkrantzgata v/vårveien

Detaljer

Sentrumsutvikling på Saltrød

Sentrumsutvikling på Saltrød Sentrumsutvikling på Saltrød Næring Miljø Utvikling Møteplasser Michael Fuller-Gee Sjefarkitekt / byplanlegger Arendal kommune Investering Bolig Malene Rødbakk Byplanleggerstudent ved Ås Universitet Hva

Detaljer

Erfaringer fra Brøset

Erfaringer fra Brøset Idedugnad om transportsystem i østlige bydeler, 17.12.14, Ann-Margrit Harkjerr Erfaringer fra Brøset Illustrasjon: team Cowi Foto: Carl-Erik Eriksson Stedet Brøset Kulturlandskapet, bebyggelsen, lyset

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 03/260 /47637/06-PLNID 144

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 03/260 /47637/06-PLNID 144 Tromsø kommune Byutvikling SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 03/260 /47637/06-PLNID 144 Martha Stalsberg Telefon: 77 79 03 46 01.11.2006 Saken skal behandles i følgende utvalg: PLAN

Detaljer

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS Oppdrag: 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud

Detaljer

DRAMMEN, KONNERUD HALLERMOEN VEST. Store eneboligtomter i grønne omgivelser - uten byggeklausul

DRAMMEN, KONNERUD HALLERMOEN VEST. Store eneboligtomter i grønne omgivelser - uten byggeklausul DRAMMEN, KONNERUD HALLERMOEN VEST Store eneboligtomter i grønne omgivelser - uten byggeklausul Meiselen Ballplass Reguleringsplan Hallermoen Vest Badeplass Vannverksdammen Drammen Badeplass Vannverksdammen

Detaljer

Tiltaksplan for handel og servicenæringen i Drammen sentrum. Øvre Sund bru åpner i 2011, vurdering av bruk av gamle bybru pågår nå

Tiltaksplan for handel og servicenæringen i Drammen sentrum. Øvre Sund bru åpner i 2011, vurdering av bruk av gamle bybru pågår nå Tiltaksplan for handel og servicenæringen i Drammen sentrum Øvre Sund bru åpner i 2011, vurdering av bruk av gamle bybru pågår nå Vedtaket i bystyret 23.11.2010: Bystyret ber Rådmannen i samarbeid med

Detaljer

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL:

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: GNR/BNR 100/1, 3 og 14 H1 «Huken øst» NÅVÆRENDE FORMÅL: LNF-område ØNSKET FORMÅL: Bolig Arealstørrelse: Ca. 138 daa DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: Det aktuelle arealet er en del av et større areal på 350

Detaljer

TURER I RISSA KOMMUNE. Med god tilrettelegging

TURER I RISSA KOMMUNE. Med god tilrettelegging TURER I RISSA KOMMUNE Med god tilrettelegging. 1 Innhold 5 turer langs Perler på en snor!... 3 1. Stykket helleristninger, Stadsbygd... 3 2. Reins Kloster, ved Rissa sentrum... 4 3. Nebbesheia, Hysnes,

Detaljer

Universell utforming av friluftslivsområder - tilskudd til små, synlige tiltak "smått er godt"

Universell utforming av friluftslivsområder - tilskudd til små, synlige tiltak smått er godt Rapport 9.12.2015 Universell utforming av friluftslivsområder - tilskudd til små, synlige tiltak "smått er godt" Hovedutvalget for regionalutvikling og kultur i Buskerud vedtok i møte den 10. september

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014

Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014 EIDSVOLL KOMMUNE Skole- og barnehageetaten DAL SKOLE 2072 Dal Til Eidsvoll kommune v/ Cathrin R. Helgestad, Kommunal Drift Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014 RAPPORTERING

Detaljer

Lyngdal kommune. LYNGDAL - TO SENTRE Stedsanalyse mulighetsstudie - grøntstruktur Dato: 2013-12-11

Lyngdal kommune. LYNGDAL - TO SENTRE Stedsanalyse mulighetsstudie - grøntstruktur Dato: 2013-12-11 Lyngdal kommune LYNGDAL - TO SENTRE Stedsanalyse mulighetsstudie - grøntstruktur Dato: 2013-12-11 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Lyngdal kommune Rapporttittel: LYNGDAL - TO SENTRE Stedsanalyse mulighetsstudie

Detaljer

Forslag om bearbeiding. Trulsrunden

Forslag om bearbeiding. Trulsrunden Forslag om bearbeiding Trulsrunden Gaute Solheim 25. april 2012 Gaute Solheim 2012 2 To kloppe or not to kloppe, that is the question Trulsrunden på Oslos Østkant er kjent som en av byens beste stier.

Detaljer

FORTETTING TORNERUD OG MAGNHILDRUD. Askim, 23. og 25. september 2014

FORTETTING TORNERUD OG MAGNHILDRUD. Askim, 23. og 25. september 2014 FORTETTING TORNERUD OG MAGNHILDRUD Askim, 23. og 25. september 2014 Velkommen ved saksordfører PROGRAM: Presentasjon Trender og prognoser Status i Askim Arbeidet med strategier og retningslinjer for fortetting

Detaljer

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2 Oppdragsgiver: Øster Hus Tomter AS og Sandnes Tomteselskap KF Oppdrag: 531796 Detaljregulering Frøylandsparken Dato: 2015-03-27 Skrevet av: Eleanor Clark Kvalitetskontroll: Kjerlaug Marie Kuløy VURDERING

Detaljer

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsgiver Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 LINNESSTRANDA 39 2 (9) TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsnr.: 1120867 Oppdragsnavn: Linnesstranda 39 Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HIS BYDELSSENTER -status

KOMMUNEDELPLAN FOR HIS BYDELSSENTER -status KOMMUNEDELPLAN FOR HIS BYDELSSENTER -status Status Vedtatt planprogram 11.02.15 Lokalt planverksted 10.03.15 Innspill Utredninger Plankart og bestemmelser Eksisterende forhold Grønnstruktur Biologisk mangfold

Detaljer

HVA ER BYPAKKE GRENLAND?

HVA ER BYPAKKE GRENLAND? HER BYGGER HVA ER BYPAKKE GRENLAND? Bypakke Grenland fase 1 er en tiltaks- og finansieringspakke som inne holder to store vegprosjekt og nærmere 50 prosjekter for næringstransport, kollektivtrafikk, gange

Detaljer

Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer

Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer Fremskrittspartiet FrP Lokalisering Kart Arealbruk Rådmannens vurdering 201 Gbnr 167/319, 80 Runni Gaard Seniorboliger på Eiendommen Runni Gaard. Gjeldende

Detaljer

Sundland. - reguleringsplan - utbyggingsavtale. Formannskapet 09.12.2014

Sundland. - reguleringsplan - utbyggingsavtale. Formannskapet 09.12.2014 Sundland - reguleringsplan - utbyggingsavtale Formannskapet 09.12.2014 Gjeldende reguleringsplan for Sundland, vedtatt 23.09.2003 Utbyggingspotensial ca. 300.000 m2 BRA Reguleringsplan for Sundland, vedtatt

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TAU SENTRUM NORD 1. Formål Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for å bygge opp et godt senterområde på Tau. Senterområdet skal gi mulighet til etablering

Detaljer

Tore Opdal Hansen Drammens ordfører

Tore Opdal Hansen Drammens ordfører Tore Opdal Hansen Drammens ordfører Slik skal vi befeste og utvikle Drammen som regionhovedstad 19.10.2016 Agenda Osloregionen vokser Drammen har plass Investeringsboom Offentlig infrastruktur Bolig- og

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LIANE/NORDRE DEL AV HOVENGA

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LIANE/NORDRE DEL AV HOVENGA 02-09 side 1 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LIANE/NORDRE DEL AV HOVENGA Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende reguleringsbestemmelsene er: 1. Å bygge ut nye områder i Hovenga/Liane, etter intensjonene

Detaljer

Fotturer i Jostedalen

Fotturer i Jostedalen Kai A. Olsen og Bjørnar S. Pedersen Fotturer i Detaljerte og komplette beskrivelser for turer til Nigard- og Bergsetbeen og topptur på Myrhorna. Nigardsbreen. Nigardsbreen er kremen av breene i. Den kommer

Detaljer

Marka. Øyern & Svellet. Tiltak: Etablere reguleringsplan for marka Beliggenhet: Området innenfor markagrensa. Eksisterende arealbruk:

Marka. Øyern & Svellet. Tiltak: Etablere reguleringsplan for marka Beliggenhet: Området innenfor markagrensa. Eksisterende arealbruk: Marka Tiltak: Etablere reguleringsplan for marka Området innenfor markagrensa Eksisterende arealbruk: LNF Eksisterende dokumentasjon: Ukjent Planen vil kunne gjøre det lettere å organisere opprusting av

Detaljer

Sammendrag fra åpent møte på Larvik Museum 30.11.15

Sammendrag fra åpent møte på Larvik Museum 30.11.15 Mulighetsanalyse Larvik - Forstudie InterCity Larvik Sammendrag fra åpent møte på Larvik Museum 30.11.15 Alle innspillene fra møtet er referert i dette notatet. Vi tar med oss alle kommentarer videre inn

Detaljer

Hvordan har vegpakke Drammen bidratt til bedre bymiljø? Ingvill Hoftun Miljøseksjon i Vegdirektoratet

Hvordan har vegpakke Drammen bidratt til bedre bymiljø? Ingvill Hoftun Miljøseksjon i Vegdirektoratet Hvordan har vegpakke Drammen bidratt til bedre bymiljø? Ingvill Hoftun Miljøseksjon i Vegdirektoratet Drammens historie på 5 minutter Drammenselva Bragernes Strømsø- Tangen Tvillingbyene I 1715 fikk Strømsø

Detaljer

Emleimsfjellet/Eikenos Eikenos ligger sør for Emblemsfjellet. Vår vurdering

Emleimsfjellet/Eikenos Eikenos ligger sør for Emblemsfjellet. Vår vurdering Emleimsfjellet Fra Eikenos Fra Høgkubben mot øst. Navn Emleimsfjellet/Eikenos Eikenos ligger sør for Emblemsfjellet Vår vurdering med toppen Høgkubben (450 moh). Sted Eikenos Fordelen med å starte her

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR TEIE VEL 2006

ÅRSBERETNING FOR TEIE VEL 2006 ÅRSBERETNING FOR TEIE VEL 2006 1. STYRET I 2006 Henrik Lien Henriette Bohwim Jan W. Bratterud Reidar Gotteberg Roar Langlete Espen Ramstad Birger Schjøtt Leder Kasserer Nestleder To av medlemmene trekker

Detaljer

Inkluderende byrom i Drammen. Tilgjengelighet for alle status, muligheter og utfordringer

Inkluderende byrom i Drammen. Tilgjengelighet for alle status, muligheter og utfordringer Inkluderende byrom i Drammen Tilgjengelighet for alle status, muligheter og utfordringer Foredrag til Rådet for funksjonshemmede v/ Byutviklingsdirektør Bertil Horvli 02.02.2016 Organisering av byutvikling

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommune Saksmappe: 2011/9431-4 Saksbehandler: Thomas Åhrèn Saksframlegg Gangfelt i Namdalseid Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Rådmannens innstilling Namdalseid kommune bør

Detaljer

Snarveg nr: 01 og 02. (Plass til bilder) Stedsbeskrivelse: Stien gikk over Solåsen. Navn på stien:

Snarveg nr: 01 og 02. (Plass til bilder) Stedsbeskrivelse: Stien gikk over Solåsen. Navn på stien: Snugg Østre Gudum Solberg Solvang Snarveg nr: 01 og 02 03 Stedsbeskrivelse: Stien gikk over Solåsen. avn på stien: 01 Solbergskogen Tunveien Beskrivelse av dagens tilstand: Området består i dag av et boligområde,

Detaljer

Arkivsak: 14/337 Tittel: SAKSPROTOKOLL: KOMMUNEPLANENS AREALDEL - SLUTTBEHANDLING

Arkivsak: 14/337 Tittel: SAKSPROTOKOLL: KOMMUNEPLANENS AREALDEL - SLUTTBEHANDLING DRAMMEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 16.06.2015 Sak: 70/15 Arkivsak: 14/337 Tittel: SAKSPROTOKOLL: KOMMUNEPLANENS AREALDEL - SLUTTBEHANDLING Behandling: Christine Ax (H) forlot møtet.

Detaljer

DRAMMEN, KONNERUD HALLERMOEN VEST - Bf14. ENEBOLIGTOMTER med flott utsikt i naturskjønne omgivelser, beliggende inntil friområde. - uten byggeklausul

DRAMMEN, KONNERUD HALLERMOEN VEST - Bf14. ENEBOLIGTOMTER med flott utsikt i naturskjønne omgivelser, beliggende inntil friområde. - uten byggeklausul DRAMMEN, KONNERUD HALLERMOEN VEST - Bf14 ENEBOLIGTOMTER med flott utsikt i naturskjønne omgivelser, beliggende inntil friområde. - uten byggeklausul HALLERMOEN VEST DRAMMEN KONNERUD Bygg i vakre omgivelser

Detaljer

En by å leve i. gjenbruk av en bydel

En by å leve i. gjenbruk av en bydel En by å leve i gjenbruk av en bydel Utgangspunktet for konkurransen Litt om FutureBuilt på Strømsø Om konkurranseprogrammet Litt om Strømsø Glasiercrack - Snøhetta Del av et nasjonalt ombyggingsprosjekt

Detaljer

Sykkelbyprosjektets målsetting : tilrettelegging for økt sykkeltrafikk

Sykkelbyprosjektets målsetting : tilrettelegging for økt sykkeltrafikk Sykkelbyprosjektets målsetting : tilrettelegging for økt sykkeltrafikk Suksesskriterier for høy sykkelandel Sammenhengende og godt utbygget nett Kvalitet på vedlikehold og drift Sykkelkultur og sosial

Detaljer

Oslo kommune Bymiljøetaten, Bydriftsdivisjonen postmottak@bym.oslo.kommune.no Oslo 26.4.2015

Oslo kommune Bymiljøetaten, Bydriftsdivisjonen postmottak@bym.oslo.kommune.no Oslo 26.4.2015 Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Oslo kommune Bymiljøetaten, Bydriftsdivisjonen postmottak@bym.oslo.kommune.no Oslo 26.4.2015 Ulovlig parkering i Brennaveien anmodning om kontroller

Detaljer

Byplan Sortland Eksempel fra Tromsø. Næringsforeningen, , Kristine Røiri, arkitekt/ byplanlegger, Byutvikling, Sortland kommune

Byplan Sortland Eksempel fra Tromsø. Næringsforeningen, , Kristine Røiri, arkitekt/ byplanlegger, Byutvikling, Sortland kommune Byplan Sortland Eksempel fra Tromsø Næringsforeningen, 25.04.12, Kristine Røiri, arkitekt/ byplanlegger, Byutvikling, Sortland kommune Sentrumsplan for Tromsø Fokus på innhold i den ferdige planen Hvorfor

Detaljer

Beskrivelse løype 9 10 km Tønsberg

Beskrivelse løype 9 10 km Tønsberg Beskrivelse løype 9 10 km Tønsberg TØNSBERG LØYPE NR. 9 (10 km): Startsted: Butikk senteret på Eiktoppen. Husk at det er en startkode nederst i et vindu i Menybygget mot syd. Noter den. Gå ut til hovedvei

Detaljer

Ås mart n 2012 - innspill fra innbyggerne om Ås sentrum

Ås mart n 2012 - innspill fra innbyggerne om Ås sentrum Ås mart n 2012 - innspill fra innbyggerne om Ås sentrum Ås kommune hadde i tidsrommet 14.-16. juni 2012 stand i Ås sentrum, i forbindelse med de årlige Mart n dagene. Målet ved oppføringen av standen var

Detaljer

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT:

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Mulighet for etablering av miljøgater i Øvregaten - Nye Sandviksvei - Sandviksveien Prosess og kostnader 18.03.2014 Etat for plan og geodata Forord Konsekvensutredning

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYREKOMITE BYUTVIKLING OG KULTUR

DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYREKOMITE BYUTVIKLING OG KULTUR DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYREKOMITE BYUTVIKLING OG KULTUR Møtedato: 03.09.2013 Fra saksnr.: 31/13 Fra/til kl. 17.00/19.30 Til saksnr.: 37/13 Møtested: Formannskapssalen kl 17.00 Utvalgets medlemmer:

Detaljer

Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 11/1822-5 Dato: *

Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 11/1822-5 Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 11/1822-5 Dato: * ORIENTERING OM BYDELSKONFERANSENE 2011 INNSTILLING TIL: BYSTYRET Administrasjonens innstilling: 1. Oppsummering

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

Hekk-klipping Informasjon om beskjæring av vegetasjon mot offentlig vei

Hekk-klipping Informasjon om beskjæring av vegetasjon mot offentlig vei Vei, natur og idrett Hekk-klipping Informasjon om beskjæring av vegetasjon mot offentlig vei Klipp hekk og busker - tenk trafikksikkerhet! Har du tenkt på at hekken og buskene dine kan være en dødsfelle?

Detaljer

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Oslo kommune Bymiljøetaten Postboks 9336 Grønland 0135 Oslo Oslo 26.2.2013 Stort behov for vedlikehold av Brennaveien Brenna velforening organiserer

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE PÅ BARNEHAGEBRUKSPLAN LEVANGER , fra

HØRINGSUTTALELSE PÅ BARNEHAGEBRUKSPLAN LEVANGER , fra HØRINGSUTTALELSE PÅ BARNEHAGEBRUKSPLAN LEVANGER 2016-2019, fra Samarbeidsutvalget ved Åsen barnehage. Åsen barnehage har pr.i dag ingen ledig kapasitet, i forhold til at vi er godkjent med kun 2 avdelinger;

Detaljer

Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05

Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05 Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05 Senioringeniør Odd Nygård Ikke denne tittel da jeg ble spurt Dagens håndbok 017 av november 1992 gjelder til den nye er vedtatt av Vegdirektøren Forskriften

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Buss og taxi for Bragernes og Strømsø sentrum busstraseer og holdeplasstruktur taxiholdeplass - Bragernes torg og Strømsø torg

Buss og taxi for Bragernes og Strømsø sentrum busstraseer og holdeplasstruktur taxiholdeplass - Bragernes torg og Strømsø torg Buss og taxi for Bragernes og Strømsø sentrum busstraseer og holdeplasstruktur taxiholdeplass - Bragernes torg og Strømsø torg Orientering til Formannskapet 12.02.2013 Finansiering - Buskerudbyen 2 6.12.2011

Detaljer

Oppsummering av resultater og anbefalinger fra kommunedelplanarbeidet fv Svelvikveien

Oppsummering av resultater og anbefalinger fra kommunedelplanarbeidet fv Svelvikveien Oppsummering av resultater og anbefalinger fra kommunedelplanarbeidet fv. 319 - Svelvikveien Fv. 319 Svelvikveien Målsetningene i prosjektet Fv. 319 Svelvikveien Status KDP med KU Planen er nå (nesten)

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

Drammen En by i utvikling

Drammen En by i utvikling Drammen En by i utvikling Strømsø Bragernes Øystein Bull-Hansen Sjefarkitekt Drammen kommune Drammen 64.000 bosatt i kommunen 100.000 innbyggere i den sammenhengende byen 150.000 har byen som regionsenter

Detaljer

KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM

KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Side: 1 av 7 Til: Fra: Steen & Strøm AS Norconsult Dato: 7. oktober 2008 KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Bakgrunn Arbeidet med å finne frem til et veisystem for det fremtidige Krokstad

Detaljer