Referat fra gruppediskusjoner Papirbredden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra gruppediskusjoner Papirbredden 21.05.2014"

Transkript

1 Referat fra gruppediskusjoner Papirbredden Det var ca. 65 oppmøtte på arrangementet. Gruppene var delt inn etter områder, og varierte i størrelse fra 4-12 deltagere. Gruppene ble ledet av en representant fra Drammen kommune (Byplan). Gruppelederne tok utgangspunkt i tre hjelpespørsmål for å sette i gang diskusjonen: Reaksjoner på det som er presentert, var det noe som var vanskelig å forstå? Tilbakemeldinger på de ulike strategiene: Blågrønn struktur, boligutvikling, senterstruktur, sykkel, skoler og aktivitetsarenaer, områder for transformasjon og utvikling. Er det noe vi har glemt? Viktige tema som mangler? Gruppene stod fritt til å ta opp problemstillinger, og gruppelederne noterte stikkord fra diskusjonen underveis. Under følger en oppsummering av de innspillene som kom på de respektive gruppene. Bragernes-Øren BRAGERNES STRAND Trærne langs Strandvegen må beskjæres 40km fartsgrense overholdes ikke. Farlig for barn. HAMBORGSTRØMSKOGEN Hamborgstrøm skogen må beholdes som en grønn kile inn mot byen, må ikke bebygges. HAMBORGGATEN Nesten ikke til å komme fram pga parkerte biler for de som jobber på fylkeshuset og sykehusområdet. Grønt område vis a vis fylkeshuset bør bli parkering HANS HANSENS VEI Det foregår en fortetting med nybygging av terrassehus og leilighetsbygg på gamle villatomter. Det mangler en strategi for bevaring av de fine villaområdene. Området må bevares som villastrøk. Ikke infrastruktur for økt utbygging. Smal og farlig veg å gå langs. Mange parkerte biler i gata. BERGSTIEN Forholdene for skolebarn/gående må rustes opp. Svært smalt og dårlig i dag. BRAGERNES TORG Motorsyklene bør bort fra Bragernes torg. Hvorfor skal de ha hevd på en slik sentral plass. Hva skjer med HC plassene? Stadig færre, og stadig verre å få tildelt p-bevis. MARKA Flott at markagrensa holdes fast! SYKEHUSET Hva skal det brukes til? Har kommunen startet planleggingen? Bør kunne bli fine boliger for familier i området.

2 ØREN FAU REPRESENTANT Delvis rushtids stenging i dag. Dette bør kunne bruke mer. ROSENKRANTZGATA Trafikken er stor. Bybrua bør gjenåpnes for å bedre på trafikkflyten. DIVERSE 1. etasje i sentrum må ikke bli døde. Må åpnes opp med forretninger og lignende. Hva kan kommunen gjøre med hus som forsømmes og forfaller? Mye støy i byen. Jernbanen et særlig problem. Gamle brua verst. Hva kan gjøres? Holmennokken må ikke nedbygges, men beholdes som park som nå. Kommer det nytt godsspor til Holmen? Dårlig gangforbindelse på Holmenbrua. Må bli bedre på ny bru. Som Øvre Sund bru! Hvor høyt blir det nye Park hotellet og tinghuset? Roklubben en positiv aktivitet i parken. Strømsø-Danvik-Rundtom Spørsmål 1 Reaksjoner på det som er presentert, var det noe som var vanskelig å forstå? Veldig mye informasjon. Mange interessante grafer, men burde vært lettere tilgjengelig info. Også etter dette møtet. My info på kort tid. Bra tiltak med slike møter. Viktig at innbyggerne i kommune kan komme å få sagt sin mening. Spørsmål 2 Tilbakemeldinger på de ulike strategiene: Blågrønn struktur, boligutvikling, senterstruktur, sykkel, skoler og aktivitetsarenaer, områder for transformasjon og utvikling. 50 % mer av alt. Hva med skolene. Ble ikke sagt noen om det. Skeptisk til for store skoler. Skoleplasser må være klar før nye boliger er klare. Ser ikke ut til at kommunen overholder dette nå. Savner bedre gang- og sykkelvei/tur vei over til Holmen (Holmenbura og Strømsøbrua fungerer dårlig for myke trafikanter). Spent på høring av planen for Marienlyst, så vi kan si hva vi mener. Drammen har en vekstfilosofi. Finns det der et metningspunkt? Veiene blir overfylte. Ønsker at skal kunne tilbys leiligheter og ikke bare eneboliger Frydenbergområdet. Kommunen bør få i gang FutureBuilt. Ny bebyggelse sentralt på Strømsø. Først for tomter som i dag ikke er bebygget. Viktig å utnytte sentrum, med fortetting. Bra at bybrua er stengt for biler. Har blitt mye bedre for bussene og for gående. Har forventing til kommunen om høy utnytting på sentrale områder. Kommunen må samarbeide mer med private grunneier for å få til utbygging i sentrum. Hvorfor vente med bybane. Burde sette i gagn planlegging med en gang. Sykkelveier må kostes når snøen går og ikke vente til en dato. Som man brøyter bør man børste sykkelveier.

3 Austad har en vanskelig skolesituasjon. Området ligger midt mellom to skoler og det blir tilfeldig og varierende hvilken skole barna må gå på. Burde få til god sykkelvei inn Hermanstroffs gate. Andedammen må rustes opp. Denne er i ferd med å gro igjen. Dårlig kryssing av Styrmoes vei på Austad. Kommunen må satse på kollektivtrafikk. Hva med områder for industri i Drammen? Drammen må ikke bli en soveby for Oslo. Drammen som grønn kommune har en del å gå på når det gjelder bruk av solenergi. Få med at det skal etableres ladepunkt for el-biler i reguleringsplaner. For liten parkeringsplass for Drammenshallen (mye feilparkering her). Spørsmål 3 Er det noe vi har glemt? Viktige tema som mangler? Savner tilgjengelig informasjon fra kommunen. Vanskelig å få tilgang til relevant informasjon. Kommunen har informasjon som bør tilgjengeliggjøres også for innbyggere. For eksempel mer detaljert støysonekart. Og ulike temakart som presenteres her. Hva er tidsplanen for ny Strømsåstunnell? Hva er tidsplanen for ny Vestfoldbanen og hva skal dagens spor da brukes til? Burde man få til diskusjon i bydelskonferanser om de ulike temaene og bydelene? Burde vært 4-felt på E-134 med en gang. Hva med å opprette en forslagskasse for hver bydel (på kommunens nettsted egen e-post). Bør bli mer effektiv saksgang når det meldes i fra om hull i veien. Selv om det er snakk om fylkesvei. Tangen (Kommentar: ble opprettet en egen Tangengruppe fordi det var litt for mange på Strømsøgruppa). Føler at Tangen er litt glemt av kommunen, symptomatisk at Tangen ikke ble nevnt før helt til slutt av kommunen. Informerte om at de har startet opp Tangen Velforening. Kommunen bør gjøre noe med Norsk Gjenvinning. De tar ikke ansvar og spiller ballen videre til FM. Store forurensningsproblemer, spesielt lyd og kjemikalier, men også visuell forurensing (høyden på skraphaugen). Det er satt i gang arbeid med støyskjerm, ønsker nabovarsel i byggesaken. Synes det er bra dersom området omdannes til bolig og rekreasjon. Glimrende med kommunens tanker om strandpromenade, men må være gjennomtenkt. Badestranden som er etablert fungerer ikke, helt ufornuftig plassering med tanke på forurensingen i området! Skjønner at man må ha litt industri i Drammen fremdeles, men må være virksomheter som kan fungere så tett på boligområder. Slik er det ikke på Tangen i dag. Kommunen må ta sterkere grep når det gjelder trafikk. Norbyveien er i dårlig forfatning og trafikkfarlig. Problemer med at tungtransport bruker veien, burde være skiltet at tungtransport ikke får kjøre på veien. Ny Svelvikvei har vi ventet på i lang tid. Veien må utbedres. Kan ikke bygge ut Glassverket eller andre områder der uten at veien rustes opp. Havnegata burde vært rustet opp. Ungdomsskole på Åskollen virker fornuftig. Det er et barnerikt område, spesielt med utbygging og påkobling av Knive. Er også bra med areal til en skole der. Bedre alternativ enn Strømsø i forhold til transport og muligheter for gode utearealer tilknyttet skolen. Norbykollen viktig friluftsområde. Bra at kommunen sier nei til bygging i marka.

4 Sterkt i mot utvidelse av Holmen. Kommunen bør tenke transformasjon av området, kan bli en perle som bolig og friluftsområde. Må få en bedre forbindelse til Holmenokken. Orker ofte ikke gå runden pga den lite trivelige Holmenbrua. Forslag om å henge på en gangbru under eksiterende bro. Brandengen må rustes opp. Tilbakemelding til seminaret: alt for mye info, burde vært kortet ned og mer overordnet. Enkelte på gruppa synes det var fint å få den historiske sammenhengen. Gulskogen 1. Spørsmål til foredragene Kommunen er veldig opptatt av vekst. Folk flytter fra Gulskogen til Konnerud fordi det er umulig for barnefamilier å bo på Gulskogen. Mener man først må få de etablerte områdene til å fungere før man bygger så mye nytt, fordi det er mange husstander med problemer Området forslummes. Hva med de som lever der i dag? Trafikken skaper problemene Utviklingen for trafikk og næring burde blitt presentert. Det var bare fokus på boliger, noe som gjorde at innbyggerne fikk inntrykk av at det bare skal bygges boliger uten å gjøre noe mer Hva med grøntarealer? 2. Ønsker for området i arealplanen Hvor er de store parkene og rekreasjonsområdene på Gulskogen, og hvor er de i de nye planene for Sundlandområdet? Ungene har ingen felles utearealer og stiene opp i skogen gror igjen. I de nye planene som har blitt vist for Sundland er det heller ingen store utearealer. De ønsker seg store parker, byparker, sånn som man kan se i utlandet. På medvirkningsmøte med elevene på Gulskogen skole satt elever igjen med inntrykk av at Sundland ikke har noe å tilby for barn og unge Ønske om bedre forbindelser opp i skogen og til badevannet sommer som vinter; både stier og lysløype Trafikk: o Vil ikke ha gjennomgangstrafikk o Skal det nye Sundlandsområdet ta all trafikken i området? Når den kommer rett fra rundkjøringa ved Øvre Sund bru vil alle kjøre til Gulskogen senter o Stengningen av Bybrua for biler har ført til mer trafikk til Gulskogen o Ønsker at bussen skal gå i Skogliveien, ikke Professor Smiths alle. Det blir for langt å gå for de eldre og det er bratt bakke opp igjen o Må kjøre bil når man skal handle på grunn av bakkene o Hadde ikke behov for fortau langs Proffen, ingen går der uansett på grunn av for mange biler o Har blitt forespeilet at Professor Smiths alle nesten skal bli gang- og sykkelvei med kjøring til eiendommene o Konnerudgata er også en del av Gulskogenområdet. Her mangler det fortau på riktig side av veien, det er mye trafikk og mange som venter på bussen Hva skjer med støyskjerming og forurensning nå som det er kantstopp for bussen og alle bilene og bussene må stoppe hele tiden? o Det må ordnes opp i Baker Thoens alle, folk som jobber vest for Drammen/Gulskogen må kjøre om sentrum for å komme seg hjem o Ønsker ikke boliger langs Nedre Eikervei, det kan være motorvei og vei for tunge kjøretøy

5 o Ønske om like gode eller bedre sykkelforhold inn til sentrum, opplever ikke køen eller problemene som er nevnt ovenfor da, men det er for mye tungtrafikk i Nedre Eikervei o Ønske om strakstiltak; tunell fra rundkjøringen ved Øvre Sund bru til Konnerudgata Spennende med Gulskogen nord-prosjektet, ønsker seg bred og fin elvepark. Åssiden Mange bekker er lagt i rør på Åssiden, og rørene begynner å bli gamle (50 år?). Allikevel tillater kommunen at det bygges over rørene. Hvis rørene sprekker/går i sunn på grunn av belastningen kan det få store negative konsekvenser! Kommunen kan generelt være flinkere til å informere om arbeid som utføres, for eksempel når de legger rør. Hva slags rør legges og hvorfor? Skiheisen er flott vinterstid, det er fint å komme seg opp i marka. Men hva med ned igjen? Er det mulig å lage skiløyper som ikke er så bratte helt ned til bebyggelsen? Aronsløypa er for bratt for vanlige folk med langrennsski. Er det mulig å få til en form for sykkelheis på Åssiden, tilsvarende som i Trondheim? Det er store høydeforskjeller på Åssiden, og fler hadde syklet hvis man kunne få litt hjelp opp bakkene. Det burde vært bedre tilrettelagt for parkering for turgåing, for eksempel ved Kastanjesletta. Her går det sti ut i marka, men det er ikke parkeringsplasser. Det går en høyspentledning langs hele Åssiden. Arealene under høyspentledningen brukes ikke, og det vokser til med busk og kratt. Kan disse arealene brukes til noe mer fornuftig? Kan det for eksempel bygges gang- og sykkelvei? Hvis det er G/S-vei blir det også lettere å komme til arealene med tanke på drift og vedlikehold av grøntområdene. Det gir også flere snarveier og bedre framkommelighet for myke trafikanter. En av møtedeltakerne informerte at området Lilleskauen tidlig på 1900-tallet ble fredet/vernet fordi det var så stor artsrikdom av planter/vegetasjon der. Er det mulig å få fram noe av dette igjen? Flere av grøntdragene fra bebyggelsen og opp mot marka fungerer godt og blir mye brukt i dag. Elveparken er mye brukt. Men akkurat forbi kommunens renseanlegg er parken smal. Er det mulig å utvide parken her, hvis det først er kommunens eiendom? Det bør bygges en ny gangbru over Drammenselva rett øst for Pålsøya med tilhørende G/Ssystem langs elva på sørsiden av elva. Dette vil gi alle som sykler og går et flott tilbud, både lokalt på Åssiden og i større sammenheng. Bacheparken bør brukes mer fornuftig enn i dag. Det er store arealer som svært få bruker. Kan man legge til rette for mer aktivitet? I gamle dager var det for eksempel vanlig å gå på skøyter på elva/bekken gjennom parken. Kommunen bør kjøpe Centralgarasjen og legge til rette for småidretter og idrett tilknyttet elva. Bygningen er stor og det kan bli plass til både kafe, ulike haller/aktiviteter og roklubben. Hvis et nytt lokalsenter på Åssiden skal bli en suksess, må senteret ha et attraktivt tilbud. Svært mange som bor på Åssiden handler heller i Drammen, på Gulskogen eller på Buskerud storsenter enn på Åssiden. Et lokalsenter vil ha stor konkurranse og folk har kultur for å handle andre steder. Skolene på Åssiden er allerede fulle. En storstilt utbygging av boliger vil kreve ny skole eller utvidelse av dagens skoler.

6 Konnerud og Skoger Generelt: Gjennomgangen var litt for generell. Burde vært én foredragsholder for hver bydel For mye med alle bydelene på en kveld. Buskerudbyen ligger bak planene vi glemmer at barnefamilier trenger bil. Alle skal til sentrum. Bussene er tomme. Det er billig å kjøre bil. Vi må tilrettelegge for å bruke bussen. Bussholdeplassene legges i gata for å irritere bilistene, det blir eksosutslipp. Hvor er miljøperspektivet? For dårlig tilbakemelding fra kommunen når man tar opp ting. Konnerud: Hvilke planer foreligger for eldreboliger / bo- og serviceboliger på Konnerud? Det bør være mer næringsvirksomhet på Konnerud knyttet til omsorgsboliger/eldreboliger. Stordammen: Hvorfor er det bygd boliger så tett på Stordammen? Det er ikke mulig å gå rundt dammen. Kommunen bør sette opp gjerde ned mot dammen for å gi turgåere en korridor å bruke. Hva med vannkvaliteten? Mye stillestående vann. Det burde heller tappes fra bunnen i stedet for at friskt vann renner over demningen. Irriterende strandlopper på stranda. Gården Asken : Burde vært lagt ut til boligformål. Finner ikke logikk i dette. Stubberudveien kan eventuelt flyttes ned til vannledningen. Konnerudnedføringen bør føres rett inn i Strømsåstunnelen. Det bør være vei fra Konnerudgt/Pr. Smiths allé til Øvre Sund bru. Vei fra Djupdalsveien/Konnerudgata føres ned til E-18 forbi Skoge kirke. Blir bydelssenteret godt nok slik at vi slipper å kjøre til sentrum. Er alle funksjonene på lokalsenteret? Folk kjører bil selv om man bor nært til Konnerudsenteret Ligger bydelssenteret feil? Burde det heller ligge øverst i Konnerudbakken slik at det fanger opp mer av Konnerudbebyggelsen. Det bør settes opp flere benker og hvilesteder langs turveier og utsiktspunkt (Haukås), uten for kirken, ved Senteret, ved Stordammen. Gjerne kraftige steinbenker som ikke blir flyttet på. Det finnes ikke én skulptur på Konnerud. Vi vil også ha skupturer. Det bør være sykkelheis til Konnerud. Syklistene sykler i kjørebanen og ikke på gang/sykkelveiene. Gang/sykkelveiene mangler skille mellom fotgjengere og syklister. Det er for dyrt å ta kollektivtrafikk. Det burde vært momsfritak på el-sykkel. Dalenområdet bør være et fortetningsområde. Bør utvikles for flere boliger. Det bør bygges gang/sykkelvei langs Stubberudveien fram til Nedre Eiker grense og videre innover. Skoger: Er Skoger bydel nedlagt? Vi har mistet alt. Hva med Mælen? Ingen ting skjer i forhold til boligutvikling. Her er det mulighet for boliger uten at det beslaglegger dyrka mark.

7 Bør Skoger bydel deles? Fordi det kan forenkle administrasjonen. Skoger bydel er splittet. Bør landbruksområdene skilles ut som egen bydel Veisituasjonen i Skoger er dårlig. Smale veier, og mye hull i veien. Det tillates tungtransport på dårlige veier. Veiene blir kjørt i stykker. F.eks slik det har blitt ved utfylling av ravinedaler. Beboerne må ta støyten ved å måtte leve med dårlige veier. Det er elendig bussforbindelse fra sentrum til Skoger. Det burde vært bussrute fra Svingen til Skoger kirke. Mange har barn i barnehagen ved Skoger kirke. Bussen kunne kjørt i sirkel: Konnerud Svingen Skoger kirke Fjell. Og at bussene går annen hver gang i hver sin retning. Innspill til Strømsø / Tangen: Det savnes en marina i Tangeområdet som kan gi service til båtfolk og mulighet for å fylle opp bensintanken på båten. Åskollen Skoger Prosessen oppleves å gå i omvendt rekkefølge på grunn av at mange planer allerede er lagt dette begrenser innbyggerpåvirkningen. Marka: Det reageres på fredningen av byggegrense mot marka. Markagrensa er selvpålagt. Det oppfattes at man ikke har hatt en prosess for å vurdere dette. Å bygge i marka begrenser kanskje tilgjengeligheten for noen, men åpner nye muligheter for flere. Boliger: Det ønskes flere innbyggere til Skoger bydel. Det ønskes bygget flere boliger, i hovedsak langs Fjellsveien og videre mot Konnerud i skogen/marka / mellom Skoger gamle kirke og Gjerpenkollen. Nevneverdig utbygging langs Fjellsveien vil medføre økt skolebehov ny ungdomsskole kan etableres ved Lolland ell. Viktig å løse infrastruktur før utbygging. Svelvikveien: må komme på plass. Dette åpner muligheter for videre utbygging på Åskollen, Glassverket og langs fjorden Skolevei Farlig skolevei til Skoger skole og mellom idrettsanlegget/skoger gamle kirke og skolen. Ønske om å fylle igjen ravinedal som går parallelt med Fv33 og bygge ny vei på toppen av denne. Evt Steinsdalen. Dårlige veier i hele bydelen. Eksisterende veier er ikke dimensjonert for dagens trafikk. Buss: Det ønskes opprettet bussforbindelse mellom sentrum Fjell Skoger Konnerud. Næring: Hvor skal alle byens nye arbeidsplassene ligge? Brakerøya en av byens beste nærmings/industriarealer. Det kom forslag om nye arealer på Lindum, Nordbykollen, i skogen på Konnerud Det stiltes spørsmålstegn ved om Drammen Sykehus burde flyttes ut av byen. Sentrum: Nedbygging av Marienlyst til boliger bør avstemmes med befolkningen.

8 Viktig å sikre byaksen / grøntaksen ned fra skogen. De store grøntområdene i by er svært viktige. Park er gull!

Høringsinnspill kategori C: Lag og foreninger

Høringsinnspill kategori C: Lag og foreninger Høringsinnspill kategori C: Lag og foreninger Innhold C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31 Drammen Næringslivsforening H. Strøm

Detaljer

BYPLAN 2014. Kommuneplanens arealdel VURDERING AV AREALINNSPILL

BYPLAN 2014. Kommuneplanens arealdel VURDERING AV AREALINNSPILL 10 38 35 30 3 41 46 48 1 25 37 8 29 26 40 34 12 47 6 19 32 27 4 31 2 7 24 11 5 11 44 13 11 45 33 28 43 23 42 9 18 22 16 14 11 17 20 15 21 BYPLAN 2014 38 46 37 44 45 Kommuneplanens arealdel VURDERING AV

Detaljer

Oppsummering av innspill til. Byplanprosessen 29. mai 2013-10. juli 2014

Oppsummering av innspill til. Byplanprosessen 29. mai 2013-10. juli 2014 Oppsummering av innspill til Byplanprosessen 29. mai 2013-10. juli 2014 byplankontor 1 Forord Innhold Den offisielle starten på til byplanprosessen var folkemøtet på rådhuset 29. mai i 2013. God deltagelse

Detaljer

Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, Kristiansand Kommune. Mulighetstudie av Egsområdet. Lokalisering av lekeplasser på Eg. 17.03.2009, rev. des.

Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, Kristiansand Kommune. Mulighetstudie av Egsområdet. Lokalisering av lekeplasser på Eg. 17.03.2009, rev. des. Mulighetstudie av Egsområdet Lokalisering av lekeplasser på Eg Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, Kristiansand Kommune 17.03.2009, rev. des. 09 Analyse Egsområdet Fra Andreas Kjærsvei Solbergveien,

Detaljer

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 KRITERIER FOR JURYENS BEDØMMELSE... 5 3 Spesielle utfordringer... 6 4 GENERELLE VURDERINGER... 7 4.1 Helhetsgrep...

Detaljer

Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F. Skoleveiplan for Grindbakken skole

Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F. Skoleveiplan for Grindbakken skole Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F Skoleveiplan for Grindbakken skole 8.oktober 2008 Forord Skoleveiplan for Grindbakken skole er utarbeidet av Norconsult på oppdrag for Oslo kommune ved Samferdselsetaten

Detaljer

Kystbyen Slemmestad 2030

Kystbyen Slemmestad 2030 Kystbyen Slemmestad 2030 Kommunedelplan for Slemmestad Planbeskrivelse tema - del 2 4. februar 2011 Visjon for Slemmestad 2030: Slemmestad er en levende liten by med nærhet til fjorden og grønne attraktive

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1

MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1 MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1 OPPDRAGSNUMMER 257081 1 (30) -14 Sweco Fornebuveien 11 Pb 400 NO-1327 Lysaker, Norge Telefonnummer +47 67 128000 Faks +47 67 125840 www.sweco.no Sweco Norge AS Org.nr:

Detaljer

Bærekraftig utvikling av Brokelandsheia

Bærekraftig utvikling av Brokelandsheia Bærekraftig utvikling av Brokelandsheia Skrevet av Thomas Brattheim og Eivind Randen 2008 Oppgaven er en prosjektoppgave innen masterstudiet i Fysisk planlegging høsten 2008. Den tar for seg en bærekraftig

Detaljer

PARADIS HOSPITAL av Henrik Lundberg, sivilarkitekt mnal, KAP, publisert 02.04.2014

PARADIS HOSPITAL av Henrik Lundberg, sivilarkitekt mnal, KAP, publisert 02.04.2014 PARADIS HOSPITAL av Henrik Lundberg, sivilarkitekt mnal, KAP, publisert 02.04.2014 Legg det nye sykehuset til Paradis! Nye Stavanger Universitetssykehus er under planlegging. Prislappen er foreløpig på

Detaljer

Strategisk plattform med Masterplan

Strategisk plattform med Masterplan Strategisk plattform med Masterplan for planlegging og realisering av Fjordbyen OKTOBER 2014 Forord Strategisk plattform med Masterplan ble godkjent i Drammen bystyre (dato) og Lier kommunestyre (dato)

Detaljer

Hvordan Drammen reiste seg. Hva seks byplansjefer forteller om byutviklingen 1980 2011

Hvordan Drammen reiste seg. Hva seks byplansjefer forteller om byutviklingen 1980 2011 Hvordan Drammen reiste seg Hva seks byplansjefer forteller om byutviklingen 1980 2011 BULL NETTVERK FOR BYUTVIKLINGENS LANGE LINJER 2014 Hvordan Drammen reiste seg Hva seks byplansjefer forteller om byutviklingen

Detaljer

RØYKEN KOMMUNE Plan-, bygg- og oppmålingsenheten

RØYKEN KOMMUNE Plan-, bygg- og oppmålingsenheten RØYKEN KOMMUNE Plan-, bygg- og oppmålingsenheten Forprosjekt til kommunedelplan for Slemmestad Røyken kommune Utkast 4. juni 2008 Forprosjekt rapport - Innhold Innledning Industristedet Slemmestad - Sementfabrikken

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583. Utvalg Utv.sak nr Møtedato

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583. Utvalg Utv.sak nr Møtedato SAKSFRAMLEGG Utv.sak nr. / R-203 - ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583 Utvalg Utv.sak nr Møtedato ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid

Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid [Leangen Travbane] Utarbeidet av: Kristian Hogstad Lund Eiendomsmegler næring EiendomsMegler1 Midt-Norge AS, avd. næringseiendom Styringsgruppen

Detaljer

JEVNAKER SENTRUM. del 1. Stedsanalyse. Stedsutvikling Nesbakken / Stedsutvikling Strandpromenaden

JEVNAKER SENTRUM. del 1. Stedsanalyse. Stedsutvikling Nesbakken / Stedsutvikling Strandpromenaden JEVNAKER SENTRUM Stedsutvikling Nesbakken / Stedsutvikling Strandpromenaden del 1 Innledning Kreativ vandring i Verkevika 2. juni 4 INNHOLD Sentrumsåret 2012 Innledning Bakteppe Sentrum Analyse og kartlegging

Detaljer

Uterom for en billig penge

Uterom for en billig penge Uterom for en billig penge Tittel: Uterom for en billig penge Forfattere: Romy Ortiz, Marry- Anne Karlsen og Benjamin Haffner Arbeidet er utført av Senter for byøkologi på oppdrag fra Norsk Form Stiftelsen

Detaljer

SYKKELSTRATEGI FOR DRAMMEN 2005-2015

SYKKELSTRATEGI FOR DRAMMEN 2005-2015 SYKKELSTRATEGI FOR DRAMMEN 2005-2015 SYKKELSTRATEGI 2005-2015 1. Sykkelregnskap 3 - Bakgrunn - Status - Statistikk og Evaluering 2. Sykkelpolitikk.. 21 - Visjon & mål - Grunnleggende prinsipp - Utformingsveileder

Detaljer

Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring:

Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring: Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring: Med bakgrunn i at flere beboere og andre berørte har sammenfallende interesser er merknadene kun kort kommentert i oppsummeringen. Rådmannen har

Detaljer

Kommunedelplan for Horten sentrum. Planbeskrivelse og konsekvensutredning

Kommunedelplan for Horten sentrum. Planbeskrivelse og konsekvensutredning Kommunedelplan for Horten sentrum Planbeskrivelse og konsekvensutredning Side 1 Forord Horten kommune legger med dette fram forslag til ny kommunedelplan for Horten sentrum. Planen består av et plankart,

Detaljer

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 1 Plan Vest Bergen As Domkirkegaten 3 5017 Bergen Tlf. 55 31 95 00 Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 Plannr.: 19080000 Saksnr.: 200607196 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Sist oppdatert:22.10.10

Detaljer

Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane

Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Naturvernforbundet, februar 2004 Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Side 2 av 36 Forord Dette rapporten er skrevet som en del av et informasjonsprosjekt

Detaljer

Møtedato: 23.04.2009 Møtetidspunkt: Kl 17:00 Middag kl 16:30 Bystyresalen, Rådhuset

Møtedato: 23.04.2009 Møtetidspunkt: Kl 17:00 Middag kl 16:30 Bystyresalen, Rådhuset MØTEINNKALLING ÅLESUND BYSTYRE Møtedato: 23.04.2009 Møtetidspunkt: Kl 17:00 Middag kl 16:30 Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Eventuelle forfall meldes på telefon 70 16 20 24 eller på epostadresse toreh@alesund.kommune.no

Detaljer

fokusområder Påfølgende kapittel tar for seg de overordnede temaene:

fokusområder Påfølgende kapittel tar for seg de overordnede temaene: fokusområder Påfølgende kapittel tar for seg de overordnede temaene: byens offentlige rom blågrønne strukturer bebyggelse handels- og næringsutvikling samferdsel byens offentlige rom byens funksjon Byen

Detaljer

Er det godt for barn å vokse opp i Sigdal kommune?

Er det godt for barn å vokse opp i Sigdal kommune? Er det godt for barn å vokse opp i Sigdal kommune? Innlevert av 5., 6., og 7. klasse, Eggedal skole ved Eggedal skole (sigdal, Buskerud) Årets nysgjerrigper 2015 (Forsidebildet er hentet fra Sigdal kommunes

Detaljer

Høringsinnspill til kommuneplanen fra organisasjoner, lag og foreninger med rådmannens kommentarer

Høringsinnspill til kommuneplanen fra organisasjoner, lag og foreninger med rådmannens kommentarer Vedlegg 6 Høringsinnspill til kommuneplanen fra organisasjoner, lag og foreninger med rådmannens kommentarer 31 Asker kulturelle fellesråd og Asker musikkråd, datert 07.11.2013, s.nr./l.nr. 13/4514-31

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011 Alliance arkitekter as Norconsult as FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011 MØLLENDALSBAKKEN NÆRINGSPARK BERGEN KOMMUNE Bergenhus, Årstad, Møllendalsbakken 6,7,9,10 og 11

Detaljer

Landskapsanalyse av Fyksesundet og Botnen. LAA 234 Gruppe 4 Anne Grete Kristoffersen, Ingebjørg Løset, Knut Andreas Øyvang og Steinar Semmingsen

Landskapsanalyse av Fyksesundet og Botnen. LAA 234 Gruppe 4 Anne Grete Kristoffersen, Ingebjørg Løset, Knut Andreas Øyvang og Steinar Semmingsen Landskapsanalyse av Fyksesundet og Botnen LAA 234 Gruppe 4 Anne Grete Kristoffersen, Ingebjørg Løset, Knut Andreas Øyvang og Steinar Semmingsen Innholdsfortegnelse Introduksjon Hvordan vi har jobbet Landskapet

Detaljer

M u l i g h e t s s t u d i e

M u l i g h e t s s t u d i e Fv 319, Svelvikvegen M u l i g h e t s s t u d i e Side 1 av 39 Juni 2012 I n n h o l d SAMMENDRAG... 3 FORORD... 5 HENSIKT... 6 INNLEDNING... 6 SITUASJONSBESKRIVELSE... 6 BEBYGGELSE... 6 PENDLING OG TRAFIKKTYPER...

Detaljer