Det vises til tidligere korrespondanse, siste Deres brev av 5. januar 2000.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det vises til tidligere korrespondanse, siste Deres brev av 5. januar 2000."

Transkript

1 ADVOKATFIRMAET ~ HAAVIND VISLIE V Kjølvollen Seterlag, v/bernt Sindre Bolstad, Søndre Bolstad, 2485 Rendalen Unset Grunneierlag v/frode G. Ingebrigtsen, Grindflækken 2487 Unset Advokatfirmaet Haavind Vislie DA - MNA En fusjon mellom, Haavind &Haga, Vislie Ødegaard & Kolrud og Hauge & Co Fr. Nansenspl. 6, Pb Vika, 0110 Oslo Tlf.: , Faks: E-post: Bankgiro: , Postgiro: Deres ref Vår ref Ansvarlig advokat Dato OB/9S Ola Brekken Oslo, den 24. januar 2000 JURIDISK BETENKNING OM RETT TIL JAKT pa SMAvlLT Det vises til tidligere korrespondanse, siste Deres brev av 5. januar Jeg skal i det følgende gi min vurdering av spørsmålet om retttil småviltjakt i det aktuelle område. Min vurdering er basert på de opplysninger som er gitt i form av kart- og dokumentmateriale. Den gis således med det forbehold at det kan foreligge opplysninger av betydning i form av dokumentmateriale og forklaringer fra involverte personer m.v. som jeg ikke har hatt tilgang til. 1. Jeg legger til grunn som et historisk utgangspunkt at arealet omfattes av Kongens gave, som ble gitt 22 gårder i Øvre Rendal ved kgl. res. av 21. februar 1798, med vilkår om utskiftning av hjem skog og den del av kongeallmenningen som ble overdratt dem. Jeg legger videre til grunn at området var omfattet av utskiftningen i 1802, der hele det store sameieområdet ble delt i sju mindre områder, slik at hver setergrend fikk sitt eget område. Endelig legges til grunn at det ble foretatt utskiftning av skog og fastsatt havnegrenser i perioden Partnere: Davidsen, Erik Nielsen, Jan Erik Wahlstrøm. Erik Andersen, TaUag {Hl Engelschiøn. Johan Kiær Pihlstrøm, Svein Arild (Hl Ødegård, Arvid R. (H) Amkvæm, Harald (Hl Gundersen. Erik Remmen. Johan Fredrik (Hl østensen, Ragnar Bang, Hans Oluf (Hl Haavind, Ame (Hl Rohde Garder, WiOred Aandal, liv Bergsaker, Olav (Hl Haga, Hans Georg Ruud, Dag Ame Bjelke, Harald (H) Hellevik, Mikae! F. Seim, Tor Wilhelm H '" HøyesterettsadvokaV Bjella, Kristin Kolrud, Helga Jakob (Hl Støle, Ole Bjøm (Hl Møterett lor Høyesterett Bleken, Håkon H, Lund, Inger.Johanne (Hl Torl<ildsen, Kjell Brekken, Ola (H) Meyer, Hans Otto jr. Ven, Bjørg (Hl Dahl, Jan (Hl Nicolaysen, Anne Merete V'lSlie,lngoll A. (Hl

2 2. Jeg går ikke inn på en nærmere analyse av dokumentene, men legger til grunn opplysningene som er gitt i brev av 16. desember 1999, supplert i brev av 5. januar På denne bakgrunn bygger jeg på at det ikke er tvist mellom partene om at Unset Grunneierlag har eiendomsrett og Kjølvollen Seterlag beiterett i det aktuelle området, slik det er vist på kart med eiendoms- og beitegrense inntegnet. Kartet viser også avgrensning mellom skogvokst område og snaufjell. Situasjonen ligger etter dette annerledes an enn i saken vedrørende Storl'løyet, som ble avgjort ved Nord-0sterdal herredsretts dom 27. september 1989, stadfestet ved Eidsivating lagmannsretts dom av 5. oktober Spørsmålet i saken om Storfløyet var hvem som var grunneier i det omtvistede området. Her kom lagmannsretten til at begge måtte anses å ha grunneiendomsrett. Det heter om dette i herredsrettens dom, som ble stadfestet av lagmannsretten, dommen s. 15: "Etter dette kan retten ikke finne klare uttrykk for at man under delingsforretningen på Storlegda i 1869 har foretatt en deling av mer enn det som ble tillagt seterlaget i 1802, nemlig skogbevokst grunn. Andre påberopte dokumentbevis i saken kan heller ikke ses å gi klare og konsekvente holdepunkter for en annen fortolkning av 1802-forretningen. Det standpunkt retten her har inntatt harmonerer også '!led den relativt klare rettsoppfatning som kom til uttrykk fra vitner som representerte andre seterlag i Rendalen som var omfattet av 1802-forretningen. Denne oppfatning gikk ut på at den teigdelte skogen som tilhørte hvert seterlag strakk seg så langt skogen gikk, og at det ovenfor ble liggende et sameieområde med eierne av vedkommende seterlag som eiere. Et slikt syn er det ingen av sakens parter som har, og det må kunne fastslås at det synes å være fullstendig enighet i hele området om at hvert seterlag nå eier fjel/et ovenfor skogen innenfor sine beitegrenser. Av dette følger det da også at sakens parter er grunneiere sammen i det omtvistede jaktfelt på Stort/øyet, og harjaktrett i fellesskap. " Brevav Side 2 av 7 ~ _

3 Også lagmannsretten legger til grunn at utskiftningsforretningen i 1802 var begrenset til de skogbevokste deler av Sølendalen, og at tvistefeltet ikke ble skilt fra sameiet i dalen i Ut fra den enighet som foreligger om eiendomsretten, kan Kjølvollen Seterlag ikke bygge jaktrett på grunneierrett i det aktuelle området, i motsetning til det som var situasjonen for Skjelåvollen seterlag. Det rettslige utgangspunkt er at grunneier har jaktrett, både når det gjelder småvilt og storvilt. Dette går fram av viltloven av , der det heter: "Med de innskrenkninger som er fastsatt i denne lov og i forskrifter i medhold av loven, har grunneieren enerett til jakt og fangst. " Det er ingen særregel 0111 småviltjakt. Det finnes en bestemmelse om retten til jakt i sameiestrekning i 29, som kan gi grunnlag for misforståelser. Her heter det i 1. ledd: "I sameie har alle med eiendomsrett eller bruksrett til skog, havnegang, slått eller grunn rett til jakt og fangst med mindre annet følger av avtale eller annet rettsgrunnlag. " Det er på det rene at denne bestemmelsen ikke kommer til anvendelse i områder der det er klart hvem som er grunneier, slik som i dette tilfellet. Bestemmelsen tar sikte på forhold innad i et sameie, i dette tilfellet Unset grunneierlag, eller områder der det er uklart hvem som er grunneier. 3. Dersom Kjølvollen Seterlag skal ha rett til jakt på småvilt, må det etter dette påvises et særkilt rettsgrunnlag. Et slikt rettsgrunnlag kan være avtale, hevd, alders tids bruk, festnet rettstilstand eller lokal sedvanerett. Jeg nevner at forbudet i viltloven 28 om å skille jaktrett fra eiendomsrett i lengre tid enn 10 år om gangen, ikke er til hinder for at jaktrett anses lovlig etablert for andre enn grunneierne på selvstendig rettsgrunnlag fra gammel tid. Forbudet kom inn i jaktloven av Det har imidlertid betydning for spørsmålet om jaktrett faktisk er ervervet, jfr. nedenfor Når det gjelder rettsgrunnlagene som er nevnt ovenfor, anses alternativet avtale ikke å være aktuelt Det har vært fremholdt at småviltjakt følger beiteretten i Rendalen, som utslag av lokal sedvane. Dette er for øvrig også hevdet å gjelde i tilsvarende områder andre Brev av Side 3 av 7

4 steder. Trolig har synspunktet sammenheng med at setrene var utgangspunkt og base for småviltjakt, særlig da sportsjakt med utleie ble aktuealisert. Synspunktet danner i seg selv ikke noe rettslig fundament for å påstå at rett til småviltjakt følger beiteretten. Spørsmålet var opp i en sak som ble avgjort av Eidsivating lagmannsrett i dom 27. juni 1994 vedrørende jakt- og fiskerett på Fonnåsfjellet. Dommen vedlegges som bilag 1. Det heter på s. 8 i dommen: "De ankende parter harpåberopt en lokal sedvanerett som gir dem rett til jakt og fiske på fremmed grunn så langt en eventuell beiterett strekker seg. Lagmannsretten finner ikke at det er ført bevis for en slik rettsoppfatning i distriktet. Den dom som er referert i Rt s. 191 har ingen betydning for dette spørsmål, idet den rettsoppfatning som der er omtalt gjaldt hvilke rettigheter knyttet til en seter som fulgte med ved salg av denne. Hvilke rettigheter som en seter måtte ha over annens eiendom til gårdens og spesielt seterens behov, må, i mangel av avtalemssig grunnlag, avgjøres konkret med grunnlag i reglene om alders tids bruk eller hevd. Lagmannsretten finner ikke at havneforliket fra 1895 gir avtalemessig grunnlag for jakt- og fiskerett idet det ikke foreligger noen naturlig sammenheng mellom beiteområdet og utøvelse av jakt- og fiskerett. " Høyesterettsdommen som er nevnt av lagmannsretten, Rt s. 191, gjelder Viksetra. Dommen har imidlertid en viss bevismessig betydning, i den forstand at det legges til grunn at det har vært drevet jakt fra setrene fra gammel tid. Dette er i tråd med det som fremholdes i denne sak i brev av 6. januar 2000 fra Kjølvollen seterlag, der det opplyses at seterlaget har benyttet det omstridte området sammen med Unset grunneierlag til småviltjakt fra lang tid tilbake. Det kan imidlertid etter mitt syn ikke legges til grunn at det foreligger noen festnet rettstilstand eller lokal sedvanerett i Rendalen, som kan begrunne rett til småviltjakt på generelt grunnlag. Man er derfor henvist til å vurdere om det foreligger et konkret rettsgrunnlag, for det enkelte område Det vil i denne sammenheng være nærliggende å se nærmere på grunnlagene hevd, alders tids bruk eller festnet rettstilstand. Om alders tids bruk og hevd som rettsgrunnlag, uttaler bl.a. lagmannsretten i dommen av 1984 fra Fonnåsfjellet: "Når det gjelder alders tids bruk og hevd som rettsstiftende kjensgjerning for en jakt- og fiskerett fra de ankende parters side på ankemotpartens eiendom, finner lagmannsretten at det ikke er ført bevis for at vilkårene for slikt rettserverv foreligger. Uten å ta stilling til om viltlovens 27 gir adgang til slikt erverv for jaktrettens vedkommende, finner lagmannsretten al en eventuell utøvelse av jakt og fiske fra Tyldølenes side ikke har vært tilstrekkelig markert og hyppig for et Brevav Side 4 av 7

5 rettserverv, for hevdsanførselens vedkommende heller ikke tilstrekkelig individualisert til de som gjør hevdserverv gje/dene." Henvisningen til viltloven 27, må ses i sammenheng med anførslene fra ankernotpartens side i saken, dommen s. 6. Her heter det: "Etter dette må viltloven 27 og innlandsfiskeloven 76 føre til at eierene av Midtskogen, som grunneier har så vel jakt- som fiskeretten i området øst for grenselinjen av Dersom Ty/dø/ene skal kunne kjennes berettiget, må de påvise et selvstendig grunnlag som ikke er noe aksessorium til beiteretten. Det bestrides at det er grunnlag for hevd avjaktrett fordi dette vil være i strid med forbudet mot å skille jaktretten fra eiendommen etter viltloven 28. Når det gjelder fiske i Skarsjøen,nar eventuell bruk fra Tyldølene vært for tilfeldig til å gi grunnlag for erverv gjennom alders tids bruk el/er langhevd over 50 år. Tjue års hevd kan ikke komme på tale fordi det gjelder bruk som ikke har vist seg ved noen fast innretning. Det bestrides også at det foreligger aktsom god tro. " For ordens skyld opplyses det at jeg var proses~fullmektig for ankernotparten. Som nevnt ovenfor, inneholder viltloven 28 et forbud mot å skille jaktretten fra grunneierretten i mer enn 10 år. Det må etter min oppfatning innebære at det kan reises spørsmål om det er mulig å erverve slik rett ved hevd eller alders tids bruk, både fordi man neppe kan sies å være i aktsom god tro, og fordi det ikke kan vinnes rett ved hevd i strid med lov. Forbud mot å skille jaktretten fra grunneiendomsretten kom som nevnt inn i jaktloven av Spørsmålet er tvilsomt. Det må trolig løses ved en konkret tolkning av loven, jfr. Falkanger: Tingsrett {1993} s. 232, bilag 2. Vilkåret for å erverve rett til jakt må være at medlemmene i Kjølvollen Seterlag har vært av den oppfatning at retten bygger på annet enn avtale og skriver seg fra tiden før lovforbudet ble innført. Ut fra dette må det som utgangspunkt kunne påvises utøvelse av jakt før denne tid fra Kjølvollen Seterlags side, dersom det ikke skal oppstå problemer i forhold til viltlovgivningen. Hevd vil være mindre aktuelt også av andre grunner, dersom man ikke kan finne holdepunkter for at jaktrett ble ervervet allerede på 1800-tallet. Bakgrunnen er at man i 1874 innførte en lov som hindret erverv av slike rettigheter ved hevd. Loven ble først opphevet i 1966, da det ble innført en hevdstid på 50 år for denne type rettigheter, hevdsloven av Felles for de to aktuelle, gjenstående grunnlag, alders tids bruk og festnet rettstilstand er at det har funnet sted småviltjakt fra eierne av Kjølvollen i lang tid, i den tro at de har hatt rett til det. Det er vanskelig å si noe eksakt om hvilken tidsperiode som kreves, ut over at det i alle fall må være lenger enn 50 år. Hvor Brevav Side 5 av 7

6 lang tid som kreves, er noe avhengig av intensiteten i bruken. Er det tale om årviss jakt, som medlemmene av Unset Grunneierlag har vært klar over, stilles det neppe krav om så mye mer enn 50 års bruksutøvelse. Det er videre et vilkår at det dreier seg om utøvelse aven rett, og ikke såkalt "tålt bruk". Kan situasjonen karakteriseres slik at det har vært tale om sporadisk jakt, som medlemmene av Unset Grunneierlag har sett gjennom fingrene med fordi den ikke har vært til noen ulempe, kan man lett komme til at det er tale om tålt bruk. Gis bruken denne karakteristikk, danner den ikke grunnlag for jaktrett. Jakten kan da bringes til opphør av Unset Grunneierlag når som helst. Noe upresist kan defsies at retten til småviltjakt ble en grunneierrett først ved viltloven av Før denne tid var småviltjakt uten hund en allemannsrett. Allemannsrett kan som hovedregel ikke hevdes eller erverves som særrett ved alders tids bruk. Har bruksutøveren fortsatt etter 1899, kan det imidlertid foreligge grunnlag for rettserverv. Et ytterligere vilkår er at medlemmene av Kjølvollen Seterlag har vært i aktsom god tro, d.v.s. at de ikke har hatt grunn til å anta at jakten har vært utøvet urettmessig. Det er også viktig om, og i hvilken grad, medlemmene i Unset Grunneierlag har vært klar over jaktutøvelsen, uten å ha grepet inn. Dette må ses i sammenheng med i hvilken grad jakten kan anses å ha vært av et slikt omfang, at grunneierne har hatt foranledning til å gripe inn, jfr. bemerkningene ovenfor om tålt bruk. Til illustrasjon av problemstillingen som reises og de vurderinger som gjøres av domstolene, vedlegger jeg Eidsivating lagmannsretts dommer av 23. januar 1997 (bilag 3) og 18. august 1998 (bilag 4) Det fremgår av det jeg her har sagt, at jeg. ikke kan trekke noen sikker konklusjon i spørsmålet om det foreligger et særskilt rettsgrunnlag for jaktrett ut fra de opplysninger jeg har. Skal dette klarlegges, må det foreligge mer utfyllende opplysninger om jaktutøvelsen fra Kjølvollen Seterlags side og Unset Grunneierlags opptreden i denne sammenheng. 4. Som en sammenfatning kan det sies at Unset Grunneierlag i utgangspunktet har retten til jakt i det aktuelle området som grunneier. Skal Kjølvollen Seterlag ha rett til småviltjakt, må denne bygge på et særskilt rettsgrunnlag. Jeg anser ikke at lokal sedvanerett eller hevd kan begrunne jaktrett ut fra de opplysninger som foreligger. Når det gjelder grunnlagene alders tids bruk eller festnet rettstilstand, vil det avgjørende være i hvor lang tid medlemmene av Kjølvollen Seterlag har utøvet jakt (personlig eller ved utleie), omfanget av jakten, om Unset Grunneierlag har vært klar over dette og hatt foranledning til å gripe inn, og endelig om medlemmene i Brev av Side 6 av 7

7 Kjølvollen Seterlag har vært i aktsom god tro med hensyn til utøvelse aven rett til småviltjakt. Jakten må ha vært drevet fra gammel tid. Er det behov for ytterligere bistand i saken, bert jeg om å bli kontaktet. Det kan muligens være ønskelig at min vurdering følges opp, dersom jeg får tilgang til opplysninger om jaktutøvelsen og partenes opptreden, jfr. ovenfor. Med vennlig hilsen AØ'I1O~;alf.u:maet Haavind Vislie DA Advokat Vedlegg. p:\gst\kjølvollenm.fl.brev.doc Brev av Side 7 av 7

Rt-1983-1401 (324-83)

Rt-1983-1401 (324-83) Page 1 of 10 Rt-1983-1401 (324-83) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1983-12-02 DOKNR/PUBLISERT: Rt-1983-1401 (324-83) STIKKORD: Spørsmål om det forelå en sammenslutning med begrenset ansvar. SAMMENDRAG:

Detaljer

Sakens bakgrunn Det foreligger lite rettspraksis om fradragsrett for inngående avgift og aksjedisposisjoner.

Sakens bakgrunn Det foreligger lite rettspraksis om fradragsrett for inngående avgift og aksjedisposisjoner. Borgarting lagmannsretts dom i Telenor-saken: Salg av aksjer og fradragsrett for inngående avgift Artikkelen er forfattet av: Cand. jur./doktorgradsstipendiat Jørn Lyngstad Institutt for offentlig rett

Detaljer

A1998-05 17.04.98 Konkurranseklausuler på fast eiendom og forholdet til konkurranseloven

A1998-05 17.04.98 Konkurranseklausuler på fast eiendom og forholdet til konkurranseloven A1998-05 17.04.98 Konkurranseklausuler på fast eiendom og forholdet til konkurranseloven Sammendrag: Avgjørelsen inneholder en prinsipiell tolkning av konkurranselovens markedsdelingsforbud. Saken gjaldt

Detaljer

EIENDOMSMEGLING. Kandidatnummer: 172901 Veileder: Tore Bråthen. Antall ord: 13246. JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN

EIENDOMSMEGLING. Kandidatnummer: 172901 Veileder: Tore Bråthen. Antall ord: 13246. JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN S i d e 1 EIENDOMSMEGLING Grensen mellom en advokats engasjement som omfattes av eiendomsmeglingsloven og vanlig partsrepresentasjon ved kjøp og salg av fast eiendom. Kandidatnummer: 172901 Veileder: Tore

Detaljer

OSLO TINGRETT 0 9 JAN2015. Avsagt: 07.01.2015 i Oslo tingrett. Saksnr.: 14-091446TVI-OTIR/05. Dommer: Tingrettsdommer Frode Støle

OSLO TINGRETT 0 9 JAN2015. Avsagt: 07.01.2015 i Oslo tingrett. Saksnr.: 14-091446TVI-OTIR/05. Dommer: Tingrettsdommer Frode Støle 0 9 JAN2015 J.nr: 2C14-048-0075 OSLO TINGRETT II Avsagt: Saksnr.: 07.01.2015 i Oslo tingrett. 14-091446TVI-OTIR/05 Dommer: Tingrettsdommer Frode Støle Saken gjelder: Konsesjon for erverv av landbrukseiendom

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01998-A, (sak nr. 2011/751), sivil sak, anke over dom,

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01998-A, (sak nr. 2011/751), sivil sak, anke over dom, NORGES HØYESTERETT Den 26. oktober 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01998-A, (sak nr. 2011/751), sivil sak, anke over dom, Marit Kristin Graven Runde Tor Olav Runde Søndre Skøyen Boligstiftelse v/styrets

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-02022-A, (sak nr. 2012/518), sivil sak, anke over dom, (advokat Jan Kaare Tapper) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-02022-A, (sak nr. 2012/518), sivil sak, anke over dom, (advokat Jan Kaare Tapper) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 26. oktober 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-02022-A, (sak nr. 2012/518), sivil sak, anke over dom, Tore Wæraas Vidar Øie Nilsen (advokat Ervin Auren til prøve) mot Nordavis AS

Detaljer

Nytt. i privatretten. Nr. 3/2013 15. årgang. Innhold nr. 3. Utgitt av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo ARBEIDSRETT

Nytt. i privatretten. Nr. 3/2013 15. årgang. Innhold nr. 3. Utgitt av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo ARBEIDSRETT Nr. 3/2013 15. årgang Nytt i privatretten Utgitt av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo ARBEIDSRETT Innleie eller entreprise Rt. 2013 s. 998 Grensen mellom innleie og entreprise er en klassisk

Detaljer

Rt-1986-58 (5-86)

Rt-1986-58 (5-86) <noscript>ncit: 16:06</noscript> Page 1 of 18 Rt-1986-58 (5-86) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1986-01-16 PUBLISERT: Rt-1986-58 (5-86) STIKKORD: Skatterett. SAMMENDRAG: Bedriftsrådgiver fikk ikke fradrag i inntektsligningen for tap

Detaljer

KARENSTID I PERSONFORSIKRING

KARENSTID I PERSONFORSIKRING KARENSTID I PERSONFORSIKRING Avhandling til juridisk embetseksamen våren 2004 med karakter A, av Camilla Mordt som fra 24.5.2004 til 31.8.2006 var ansatt som advokatfullmektig ved Forsikringsklagekontoret.

Detaljer

OPPGJØRET I SAMBOERFORHOLD - FUNGERER DE ULOVFESTEDE REGLENE I PRAKSIS?

OPPGJØRET I SAMBOERFORHOLD - FUNGERER DE ULOVFESTEDE REGLENE I PRAKSIS? OPPGJØRET I SAMBOERFORHOLD - FUNGERER DE ULOVFESTEDE REGLENE I PRAKSIS? Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 593 Leveringsfrist: 25.11.11 Til sammen 17 706 ord 22.11.2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7904 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 043 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Lund & Co DA, Postboks 1148 Sentrum, 0104 Oslo Foretakets org. nr. 991 097 171

Detaljer

Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning. av Tommy Sneve

Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning. av Tommy Sneve Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning av Tommy Sneve Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01977-A, (sak nr. 2008/808), sivil sak, anke over dom, v/advokat Amund Noss) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01977-A, (sak nr. 2008/808), sivil sak, anke over dom, v/advokat Amund Noss) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 12. november 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01977-A, (sak nr. 2008/808), sivil sak, anke over dom, Reitan Handel AS Reitangruppen AS (advokat Helge Olav Bugge) mot Staten v/skattedirektoratet

Detaljer

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 Dommerfullmektig Camilla Rydgren Meland Saken gjelder: Tvist om gjennomføringsbonus gir grunnlag

Detaljer

Rådighet og bruksrett

Rådighet og bruksrett Skatteetaten Skattedirektoratets Håndbok i arveavgift [august 2013] Rådighet og bruksrett DEL 1 RÅDIGHET... 4 1 GENERELT... 4 1.1 -- BEGREPET "RÅDIGHETSERVERVET"... 4 1.2 -- RÅDIGHETSERVERVETS BETYDNING...

Detaljer

Skadelidtes krav på renter

Skadelidtes krav på renter Skadelidtes krav på renter Utbetaling av yrkesskadeforsikring og uførekapital NFT 4/1996 av cand. jur. Jan Arhaug Rentebestemmelsene innenfor yrkesskadeforsikring er uklare, og etter forfatterens mening

Detaljer

Forelesninger i fast eiendoms rettsforhold, JUS 1211 våren 2013 v/ Marianne Reusch http://allemannsretten.no/ 1. Eiendomsrettsbegrepet s.

Forelesninger i fast eiendoms rettsforhold, JUS 1211 våren 2013 v/ Marianne Reusch http://allemannsretten.no/ 1. Eiendomsrettsbegrepet s. INNHOLD: 1. Eiendomsrettsbegrepet s. 2 2. Fast eiendoms grenser s. 4 3. Sameie s. 6 4. Servitutter s. 10 5. Naborett s.13 6. Hevd og alders tids bruk s. 17 7. Konkurrerende rettigheter, ekstinkjson og

Detaljer

Rt-1978-1001 (VBK-dommen) Ettergivelse av gjeld - tidligere landsskatteloven 42 første ledd.

Rt-1978-1001 <noscript>ncit: 4:03</noscript> (VBK-dommen) Ettergivelse av gjeld - tidligere landsskatteloven 42 første ledd. Page 1 of 13 Rt-1978-1001 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1978-09-16 PUBLISERT: Rt-1978-1001 STIKKORD: (VBK-dommen) Ettergivelse av gjeld - tidligere landsskatteloven 42 første ledd. SAMMENDRAG: A fikk

Detaljer

Mangelspørsmålet ved kjøp av aksjer

Mangelspørsmålet ved kjøp av aksjer Mangelspørsmålet ved kjøp av aksjer Kandidatnummer: 616 Leveringsfrist: 25.04.2008 Til sammen 15514 ord 24.04.2008 Innholdsfortegnelse 1 FORORD 1 2 INNLEDNING 1 3 PROBLEMSTILLING 3 4 OMFANGET AV SELGERS

Detaljer

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen - med særlig vekt på Sivilombudsmannens praksis Kandidatnummer: 682 Leveringsfrist: 25.11.08 Til sammen 17.929 ord 24.11.2008 Innholdsfortegnelse

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Karin M. Bruzelius Tove Stangnes Randi Johanne Løvland Kjell Bjørndalen Karin Ask-Henriksen

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Karin M. Bruzelius Tove Stangnes Randi Johanne Løvland Kjell Bjørndalen Karin Ask-Henriksen ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 20. november 2014 Saksnr.: 29/2014 Lnr.: 48/2014 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Karin M. Bruzelius Tove Stangnes Randi Johanne Løvland Kjell Bjørndalen

Detaljer

Skjulte handlingsklausuler

Skjulte handlingsklausuler Skjulte handlingsklausuler forholdet mellom beskrivelse av forsikringstilfellet og reglene om opplysningsplikt, meldeplikt, meldefrist og foreldelse. Innlegg fra co-referenten, professor dr. juris Trine-Lise

Detaljer

I hvilken grad er det adgang til å endre en tiltalebeslutning? med særlig vekt på identitetsspørsmålet.

I hvilken grad er det adgang til å endre en tiltalebeslutning? med særlig vekt på identitetsspørsmålet. I hvilken grad er det adgang til å endre en tiltalebeslutning? med særlig vekt på identitetsspørsmålet. av Lisa-Mari Ellingsen Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske

Detaljer

Rt-1967-897.

Rt-1967-897. <noscript>ncit: 2:01</noscript> Page 1 of 7 Rt-1967-897. INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1967-08-26 PUBLISERT: Rt-1967-897. STIKKORD: Skattesak. SAMMENDRAG: Enkelte aksjonærer (leieboere) i et gårdaksjeselskap ga selskapet foruten vanlig

Detaljer

Avhendingslova 3-9 annet punktum. av Erik Sverdrup Mår

Avhendingslova 3-9 annet punktum. av Erik Sverdrup Mår Avhendingslova 3-9 annet punktum av Erik Sverdrup Mår Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2012 1 1 INNLEDNING... 4 1.1 Tema og problemstilling...

Detaljer

Konkurs på bakgrunn av omtvistede krav. av Stian Solheim

Konkurs på bakgrunn av omtvistede krav. av Stian Solheim Konkurs på bakgrunn av omtvistede krav av Stian Solheim Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2009 1 INNLEDNING...4 1.1 Tema og rettslig plassering...4

Detaljer

av Ane Larsdatter Fladvad

av Ane Larsdatter Fladvad Fremstilling og sammenligning av arbeidsmiljøloven 14-9 femte ledd annet punktum og den ulovfestede regelen om fast ansettelse ved varig behov; med fokus på reglenes praktiske virkeområde. av Ane Larsdatter

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-02471-A, (sak nr. 2014/772), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-02471-A, (sak nr. 2014/772), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 18. desember 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-02471-A, (sak nr. 2014/772), sivil sak, anke over dom, Kenneth Olsen (advokat Rune H. Eriksen) mot Staten v/skatt sør (Regjeringsadvokaten

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 26.01.2011 i Oslo tingrett, Saksnr.: 11-001411TVI-OTIR/06. Dommer: Saken gjelder: Lovligheten av boikottaksjoner

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 26.01.2011 i Oslo tingrett, Saksnr.: 11-001411TVI-OTIR/06. Dommer: Saken gjelder: Lovligheten av boikottaksjoner OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 26.01.2011 i Oslo tingrett, 11-001411TVI-OTIR/06 Dommer: Tingrettsdommer Hugo Abelseth Saken gjelder: Lovligheten av boikottaksjoner Bekken & Strøm AS Sandefjord

Detaljer