Evnt. forfall meldes Hol kommune, formannskapskontoret på tlf eller Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Evnt. forfall meldes Hol kommune, formannskapskontoret på tlf. 32092105 eller 90825944. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale."

Transkript

1 MØTEINNKALLING Hol kommune Formannskapet Dato: kl NB. Merk tidspuntet. Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Arkivkode: 040 Evnt. forfall meldes Hol kommune, formannskapskontoret på tlf eller Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. SAKSKART Side Saker til behandling Kl Visit Geilo orienterer om arbeidet i selskapet. 89/13 13/ /35/0/0 Konsesjon, Gullsteinvegen 30, Geilo 3 90/13 13/ /13 13/ Søknad om tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket hausten Aktivitetsbudsjett for SMIL OG NMSK midlar til landbruket i Hol /13 13/ Ørteren Kraftverk KF - Budsjett /13 Handlingsplan og økonomiplan med årsbudsjett Saksframlegg og rådmannens forslag blir lagt fram på budsjettkonferansen Behandling i formannskapet og Delegerte saker 280/13 13/ Kommunens torgplass, parkeringsareal og gategrunn. Regler og avgifter. 281/13 13/ Søknad om næringstilskudd - Hallingdal Hage & Blomster 282/13 13/ Søknad om næringsstøtte - Øen Turistsenter Delvis innvilget Delvis innvilget 1

2 283/13 13/ Geiloporten Minipris AS. Søknad om godkjenning av ny styrer og stedfortreder for salgsbevilling i Kiwi, Geilo. Innvilget 284/13 13/ Dagali Ungdomslag. Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning på Dølhall Ungdomshus Innvilget 285/13 12/ Highland Lodge AS. Søknad om godkjenning av ny stedfortreder for skjenkebevilling i Highland Lodge. Innvilget 286/13 13/ /13 13/ Bevillingsgebyr Kommunal salgsbevilling for alkoholholdig drikk. Melding om delegert vedtak-startlån - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 Jf Fvl 13 1.ledd nr 1 Avslått Sted, Tony Arild Kjøl ordfører 2

3 Saker til behandling 89/13 67/35/0/0 Konsesjon, Gullsteinvegen 30, Geilo Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 67/35/0/0 Saksbehandler: Trond B. Augunset Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /13 Saken avgjøres av: Formannskapet Vedlegg: Konsesjonssøknad datert 12. oktober 2013 Kart Dokument i saka: Dokumentjournal 13/04600 Saksopplysninger: Hol kommune har mottatt konsesjonssøknad fra Thomas Bernhard Nyhan Svidal og Mira Strand Nordin om overdragelse av eiendommen gnr. 67, bnr.35 Gullsteinvegen 30 på Geilo. Eiendommen ligger i Ustedalen. Eiendommen skal benyttes som fritidseiendom. Eiendommen er bebygd med ei hytte fra 1787 som er flyttet til eiendommen fra Torpo. Ei gjestehytte som er fra før 1900 og flyttet til eiendommen i ca Et uthus fra ca og et stabbur fra før Eiendommen har vært i selgers familie siden Bygningene er i middels til dårlig forfatning. Forhold til overordna plan: Reguleringsplan for Geilo del 4 og hytta ligger i et område avsatt til boligformål. Miljøkonsekvenser: For kommunen ingen kjente Helse-/miljø og beredskapsforhold: For kommune ingen kjente Økonomiske konsekvenser: For kommunen ingen kjente 3

4 Vurdering: Konsesjonslovens formål er i henhold til 1 å regulere og kontrollere omsetning av eiendommer for å oppnå eier- og bruksforhold som er mest gagnlig for samfunnet, herunder hensynet til bosetning. Hol kommune har innført lokal forskrift om nullkonsesjon (boplikt) der det blant annet heter at boplikt gjelder «bebygd eiendom som er eller har vært i bruk som helårsbolig». Konsesjonsloven 10: I henhold til konsesjonsloven 10 1.ledd skal kommunen gi konsesjon når det ikke er nødvendig å hindre at den aktuelle eiendommen blir brukt til fritidsformål. Bestemmelsene er ment å understreke at det ikke kan tas andre hensyn, som er til skade for søker, enn bosettingshensynet som begrunnet innføring av forskriften. Eiendommens beliggenhet: Eiendommen ligger i et område som er avsatt til boligformål. Det er ikke lov til å føre opp nye fritidseiendommer i denne reguleringsplanen eller i henhold til kommunedelplan for Geilo. Bebyggelsens art og standard: Eiendommen er bebygd med en hytte, anneks, uthus og stabbur med samlet grunnflate på 136 kvm. Bygningene er i middels til dårlig teknisk stand. Bad i uthus er kondemnerbart. Påregnelig at andre vil kjøpe eiendommen til bruk som helårsbolig: Hyttas standard og størrelse gjør det lite sannsynlig at andre vil kjøpe og bruke den som bolig. Beliggenheten er imidlertid i gangavstand til Geilo sentrum, og hytta ligger i et boligområde. Kommunen mener imidlertid at det er lite sannsynlig at andre vil kjøpe og bruke denne som helårsbolig. Hvor lenge siden er det at eiendommen har vært brukt som helårsbolig: Eiendommen har vært i selgers families eie siden 1940 og vært brukt som fritidseiendom i hele perioden. Prisnivå for bolig vs. fritidsbolig: Gnr. 67, bnr.35 er taksert som fritidseiendom. Prisen gjenspeiler i hovedsak høy markedsverdi som fritidseiendom (kr i teknisk verdi og kr i antatt markedsverdi). Eiendommen ble solgt for kr Slik markedssituasjonen er på Geilo vil den bygningsmessige status for boligen være viktig for hvilken salgspris man kan forvente. Konsesjon skal bare gis dersom eiendommen kan anvendes som helårsbolig til en pris som er vesentlig lavere enn prisnivået på tilsvarende helårsboliger i området. Området er et etablert boligområde og det er ingen grunn til å tro at hytta ville kunne selges til en vesentlig lavere pris enn andre boliger i området med samme standard og størrelse. Totalvurdering: Formålet med Hol kommunes forskrift om nullkonsesjon (boplikt) er å hindre at eiendommer i boligområder blir brukt til fritidsformål. 4

5 Eiendommen er siden 1940 vært brukt som fritidseiendom og bygningene er relativt små og holder hyttestandard. Hol kommune har en praksis på å gi konsesjon til hytter som ligger i boligområder når disse alltid har vært brukt til fritidsformål. Rådmannens innstilling: Hol kommune imøtekommer søknaden fra Thomas Bernhard Nyhan Svidal og Mira Strand Nordin om konsesjon for sitt erverv av gnr. 67, bnr. 35, Gullsteinvegen 30, Geilo 5

6 90/13 Søknad om tilskot til spesielle miljøtiltak i jorbruket hausten Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: --- V18 Saksbehandler: Sigurd Dahle Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /13 Saken avgjøres av: Formannskapet Vedlegg: Ingen Dokument i saka: Søknader, 4 stk Brev fra Fylkesmannen om ekstra SMIL midlar 2013, datert Saksopplysninger: Disponible midlar til SMIL tiltak i Hol Innvilga SMIL søknader juni, sak 64/ Midlar att for hausten Inndratte midlar via Fylkesmannen, som Hol kan nytte ved ny tildeling Etter søknad, ekstra SMIL midlar fra Fylkesmannen, Disponible midlar for søknader til Søkjar Tiltak PT Kostnad Muleg tilskot maks % Gamal kulturmark Aaker Elisabeth Beite ovafor tunet Ja Freda og verneverdige bygg Borgen Marit * Stabbur, legge bordtak Nei Moen Torbjørn O.* Slåttekarbu Nei Smette Ole-A. Gamal sauestall, nytt tak Nei Merknad: PT står for produksjonstillegg. Slike skal prioriterast. *) Søknader som vart utsatt i sak 64/13. Forhold til overordna plan: Tiltaksstrategien for SMIL vart godkjent i

7 Miljøkonsekvenser: SMIL midlane skal fremme miljøtiltak både for grunneigar og almenta og til hjelp for å ta ivare gamle bygningar. Eit eingongstilskot der søkjarane seinare må holde tiltaket i hevd sjølv og ta vare på det etablerte miljøet. Økonomiske konsekvenser: Tilskotsordninga er eit styringsmiddel for det offentlege i å nå prioriterte mål innan landbruksforvaltninga. Vurdering: Gamal kulturmark: Aaker Elisabeth: Gjerde inn 45 da gamalt beite ovafor tunet og rydde 10 da av det no. Når det er gjort, vil dei sette i gang med del 2 og rydde meir. I 2006 vart det gjeve SMIL tilskot til å rydde eit tilgrensande areal på 10 da. Søkjaren driv med sau. Freda og verneverdige bygningar: Borgen Marit: Reparere stabbur på gnr 105/1, Bekkene i Skurdalen. Hovedsakeleg legge nytt tak, 40 m 2 med å skifte ut betongsteinen med tretak. Moen Torbjørn O.: Slåttekarbua er det tredje huset på stølen på Hivjudalen. Dei to andre, stølsbu og stølsfjøs er vøla på tidlegare med SMIL midlar, i 2005 og På slåttekarbua er det å legge nytt tak, bordtak og sette i to nye ytterdører. På stølen er det ei større flat slåttemark på sandig elveslette. Det er særegent. Smette Ole-Andreas: Gamal sauestall fra , og ligg 100 m nord og opp for tunet i Dagali. I dag er det spontak med spon fra det gamle taket fra Dagali kyrkje, og vart lagt på sauestallen ca Huset er 30 m 2 og taket er på 50 m 2. Ved restaureringa er det viktig at det noverande trespontaket vert liggande som eit undertak, synande nedantil. Eit særegent element i historia for huset. Det er ikkje til hinder for å legge eit nytt tak oppå og den ekstra kostnaden det måtte bli er tatt inn i tilskotsgrunnlaget, samla kostnad. Alle søknadene er etter formålet med ordninga. Fylkesmannen har tildelt Hol ekstra SMIL midlar så alle søknadene kan bli innvilga av dei søknadene som er kome inn og som er klar til å bli behandla. Rådmannens innstilling: Hol kommune godkjenner søknadene ut fra oppsettet. Søkjar Tiltak PT Kostnad Innvilga tilskot maks % Gamal kulturmark Aaker Elisabeth Beite ovafor tunet Ja Freda og verneverdige bygg Borgen Marit * Stabbur, legge bordtak Nei Moen Torbjørn O.* Slåttekarbu Nei Smette Ole-A. Gamal sauestall, nytt tak Nei

8 Særvilkår: Smette Ole-Andreas: Det er eit vilkår at trespontaket vert liggande og at nytt tak vert lagt oppå. Generelle krav til innvilga søknader: Søknadene må følge dei generelle og faglege krava i retningslinjene for SMIL Timeliste og regnskap må leggast fram for alle tiltak før sluttutbetaling av tilskot. 8

9 91/13 Aktivitetsbudsjett for SMIL OG NMSK midlar til landbruket i Hol Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: --- V18 Saksbehandler: Sigurd Dahle Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /13 Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: NMSK, nærings- og miljøtiltak i skogbruket, aktivitetsbudsjett 2014, skjema 1 SMIL, spesielle miljøtiltak i jordbruket, - aktivitetsbudsjett 2014, skjema 2-4 Dokument i saka: Brev fra Fylkesmannen Aktivitetsbudsjett SMIL 2014 Aktivitetsbudsjett NMSK 2014 Saksopplysninger: Kommunen fekk ansvaret med å forvalte desse spesielle miljømidlane i landbruket fra og med Det er midlar fra staten som er satt av ved jordbruksforhandlingane. Kvart år skal kommunen sende inn eit aktivitetsbudsjett for året som kjem. Fylkesmannen prioriterer og fordeler mellom kommunane etter aktiviteten innafor dei ulike tiltaka. Oversikt på tildeling og budsjett av SMIL midlar Hoved- Pst av Tilleggs- Sum Budsjett SMIL til År tildeling fylkesdel tildeling # SMIL for Hol Buskerud * , , , , , , , , , Merknad: *) Ut fra historiske tall #) Fylkesmannen held att kr etter hovedtildelinga i mars og fordeler det etter søknad i oktober. I tillegg kjem det som er trekt inn att i kommunen det året. 9

10 Oversikt på tildeling og budsjett av NMSK midler Hoved- Pst av Budsjett NMSK til År tildeling fylkesdel for Hol Buskerud , , , , , , , , , Utsette SMIL saker fra eit år til eit anna: Når det har vore for lite disponible midlar eit år, har kommunen valgt å utsette saker til neste år i staden for å redusere tilskotet til alle søkjarane. Dei siste åra har det vore slik: År Utsatte saker Forhold til overordna plan: Tiltaksstrategien for SMIL og NMSK midlar for landbruket i Hol for vart vedtatt i kommunestyret, sak 146/11. I Hol er det kommunestyret som godkjenner aktivitetsbudsjettet. Miljøkonsekvenser: SMIL ordninga omfattar ulike miljøtiltak i landbruket og er delt inn i kategoriene; kulturlandskapstiltak, tiltak mot forureining og planleggings- og tilretteleggingsprosjekt. NMSK omfattar skogkultur, miljøtiltak i skog, drift med taubane og hest og andre tiltak i skogbruket. Alt er meint å vere positivt for miljøet. Økonomiske konsekvenser: Ingen for kommunen. Kommunen får høve til å påverke den lokale aktiviteten for dei miljøtiltaka som ordninga dekkjer. 10

11 Vurdering: Fra sommaren 2013 kom ordninga med tilskot for å drenere fulldyrka mark. Så i år har det ikkje rukke å kome meir enn nokre søknader. Reknar med det vil bli fleire i Det verkar inn på budsjettet med vesentleg auke. I Hol har aktiviteten innan kulturlandskapstiltak vist seg over mange år å vere høg. Budsjettert aktivitet har i sum stemt eller vore litt for lav. Kommunen har måtte utsette saker fra eit år til eit anna. I 2013 har ein fått med dei søknadane som var fullstendige og klar til behandling. Kommunen har fått god støtte fra Fylkesmannen til å holde oppe aktiviteten innafor SMIL og NMSK tiltak. Budsjettet for 2014 er ut fra informasjon om saker landbrukskontoret har fått melding om vil kome og i tillegg nye tiltak som dukkar opp gjennom året. Det er nesten likt med budsjettet for For ombygging av landbruksveg har det ikkje vore noko dei siste år. No gjeld det Grytebruvegen, eit tiltak som vert gjeve tilskot til over 3 år. Rådmannens innstilling: Hol kommunestyre vedtek aktivitetsbudsjettet for SMIL- og NMSK midlar i landbruket i Hol for 2014 slik det er satt opp nedanfor: Aktivitetsbudsjett: Nærings- og miljøtiltak i skogbruket, NMSK: Skogkultur Vegbygging, ombygging Miljøtiltak i skog.. 0 Drift med taubane, hest o a 0 Andre tiltak i skogbruket, fellestiltak Sum tilskotsbehov NMSK Spesielle miljøtiltak i jordbruket, SMIL: Kulturlandskapstiltak Tiltak mot forureining Informasjonsmidlar.. 0 Sum tilskotsbehov SMIL Sum tilskot søkt disponibelt fra Fylkesmannen til Hol

12 92/13 Ørteren Kraftverk KF - Budsjett Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 151 Saksbehandler: Ole Bjørn Flatåker Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /13 2 Kommunestyret Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: 1. Sak budsjett 2014 Ørteren kraftverk 2. Ørteren kraftverk KF budsjett Samarbeidsavtale om porteføljeforvaltning og kundehåndtering Dokument i saka: Ingen Saksopplysninger: Styret for Ørteren kraftverk KF behandlet «Budsjett 2014 Ørteren Kraftverk KF» i møte 21/ , sak 32/13 og gjorde slikt vedtak: «Styret godkjenner forslag til budsjett for 2014 for oversendelse til Hol Kommune.» Forhold til overordna plan: Ikke vurdert i denne saken. Miljøkonsekvenser: Ikke vurdert i denne saken. Helse-/miljø og beredskapsforhold: Ikke vurdert i denne saken Økonomiske konsekvenser: Det er innarbeidet inntektsoverføringer fra Ørteren i kommunens handlings- og økonomiplan. Vurdering: I saksopplysningene påpeker styret for Ørteren kraftverk KF at «I 2013 har vi sluttet å føre Kommunens salg av andelskraft og konsesjonskraft i Ørterens 12

13 regnskap, etter avtale med eieren. Fra og med 2013 skal disse inntektene avregnes direkte til kommunen fra Ustekveikja Energi AS.» Bruk av Ørteren som mellomstasjon for inntektene fra kraftrettighetene er unødvendig og fører kun til merarbeid. Kraftrettighetene er ikke en naturlig del av kraftproduksjonen som Ørteren kraftverk KF og Ustekveikja DA representerer. En regnskapsnote i kommuneregnskapet vil kunne spesifisere og synliggjør inntektene fra kraftrettighetene på en tilfredsstillende måte. Oppgjøret skal nå sendes uoppfordret hvert kvartal basert på fortløpende omsetningstall for rettigheter og rapporter på produksjonsinntekter/-utgifter. Dette medfører endringer i Samarbeidsavtale om porteføljeforvaltning og kundehåndtering mellom Hol kommune og Ustekveikja Energi As. Andre avsnitt i pkt. 3 Hol kommunes ansvar «Ørteren KF fakturerer UKE etter oversendte fakturagrunnlag den siste i hver mnd med 30 dagers forfall.» strykes og erstattes med nytt punkt i samarbeidsavtalens pkt. 2 Ustekveikja Energi s ansvar «Oppgjør basert på fortløpende omsetningstall for rettigheter og rapporter på produksjonsinntekter/-utgifter sendes uoppfordret til Hol kommune hvert kvartal.» Rådmannens innstilling: 1. Hol kommunestyre vedtar styret for Ørteren kraftverk KF sitt forslag til «Budsjett 2014 Ørteren Kraftverk KF», jf. møte 21/ , sak 32/ Hol kommunestyre godkjenner følgende endringer i Samarbeidsavtalen om porteføljeforvaltning og kundehåndtering mellom Hol kommune og Ustekveikja Energi As datert 24/ a. Pkt. 3 Hol kommunes ansvar, andre avsnitt «Ørteren KF fakturerer UKE etter oversendte fakturagrunnlag den siste i hver mnd med 30 dagers forfall» strykes. b. Pkt. 2 Ustekveikja Energi s ansvar, nytt punkt «Oppgjør basert på fortløpende omsetningstall for rettigheter og rapporter på produksjonsinntekter/-utgifter sendes uoppfordret til Hol kommune hvert kvartal.» 13

14 14

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 18.08.2015 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget (31 40 88 00).

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget (31 40 88 00). MØTEINNKALLING Hovudutval Plan og Ressurs Dato: 19.12.2013 kl. 09:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03159 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Bjørnen Møtedato: 26.05.2010 Tid: 11.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. NB! Møtet gjennomføres i tilknytning

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 26.06.2015. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 26.06.2015. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 26.06.2015 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 03.07.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet. Dato: 12.05.2015 kl. 14.00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Formannskapet. Dato: 12.05.2015 kl. 14.00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 12.05.2015 kl. 14.00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47 Hattfjelldal kommune Side 1 av 47 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no. Møteinnkalling. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no. Møteinnkalling. Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 18.09.2014 kl. 9:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00002 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 25.06.2015 kl. 15:00 Sted: Nes kommune, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 100/10 10/838 FOLKETS TALERSTOL 033

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 100/10 10/838 FOLKETS TALERSTOL 033 MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.11.2010 Tid: 19.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 100/10 10/838 FOLKETS TALERSTOL 033 101/10

Detaljer

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 19.03.2015 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. Høringer - Spørsmål om Hol kommune skal gi høringsuttaler. Formannskapsmøte 13.8.2012.

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. Høringer - Spørsmål om Hol kommune skal gi høringsuttaler. Formannskapsmøte 13.8.2012. MØTEPROTOKOLL Hol kommune Formannskapet Dato: 13.08.2012 kl. 13:00 16.10 Sted: Hol kommunehus, møterom 3. Arkivsak: 12/00190 Møtende medlemmer: Tony Arild Kjøl (H), Ingjerd Almås Anfinset (H), Jon Andreas

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 14.03.2013 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. 95/13 13/04869-1 Kleivi Næringspark. Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. 95/13 13/04869-1 Kleivi Næringspark. Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017 MØTEPROTOKOLL Hol kommune Formannskapet Dato: 11.11.2013 kl. 9:00 14.15 Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Møtende medlemmer: Tony Arild Kjøl (H), Ingjerd Almås Anfinset (H), Jon Andreas

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 29.05.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, 21.1.2014 Tid:15:00

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, 21.1.2014 Tid:15:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Næring og miljøutvalet Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, 21.1.2014 Tid:15:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Dato: 13.09.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

Saker til behandling. 7/12 11/04057 2 Stiftelsen Vennebu Søknad om ettergivelse av lån 2

Saker til behandling. 7/12 11/04057 2 Stiftelsen Vennebu Søknad om ettergivelse av lån 2 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan og økonomiutvalget Dato: 08.02.2012 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE REGULERINGSPLAN RV34 GRIME - VESLEELVA KLAGEBEHANDLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE REGULERINGSPLAN RV34 GRIME - VESLEELVA KLAGEBEHANDLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 12.05.2010 Tid: 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Kl. 18.00 Orientering fra Komite 2

Detaljer

Klage, overprøving i konsesjonssak, Åse-Vøllestad Skogen AS

Klage, overprøving i konsesjonssak, Åse-Vøllestad Skogen AS Advokat Bjørn Frode Skaar Postboks 1233 Sentrum 5811 BERGEN Vår dato: 07.04.14 Vår referanse: 14/5180 Deres dato: Deres referanse: Klage, overprøving i konsesjonssak, Åse-Vøllestad Skogen AS Sammendrag:

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

Saker til behandling. 66/12 12/00865-2 Søknad om endring av bomavgift for vegen Gulsvik-Volden 16

Saker til behandling. 66/12 12/00865-2 Søknad om endring av bomavgift for vegen Gulsvik-Volden 16 MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 20.09.2012 kl. 9:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00002 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00. SAKSKART Side

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 Arkivsaksnr. i Formannskapssalen

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/9-0 Roger Andersen, 74 39 33 13 000 19.12.2014

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/9-0 Roger Andersen, 74 39 33 13 000 19.12.2014 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune Landbruks og Matdepartementet MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/9-0 Roger Andersen, 74 39 33 13 000 19.12.2014 Melding om vedtak - Høring:

Detaljer

Evt. forfall må meldes på telefon 32068300, eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall må meldes på telefon 32068300, eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 19.04.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall må meldes på telefon 32068300, eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Varamedlemmer

Detaljer

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad Sirdal kommune MØTEINNKALLING UTVALG: MØTESTED: FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad DATO: 19.06.2014 TIDSPUNKT: 12:00 Dersom noen er forhindret fra å møte, eller trenger vararepresentant i enkeltsaker, må

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer